Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2010. www.sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten"

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6 Våra fyra prioriterade områden 13 Personal 14 Verksamhet per kommun 21 Statistik - utbildningstimmar per kommun - föreläsning och kulturprogram per kommun - ledarutbildningstimmar per kommun - kulturformer - lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete per idrott - föreläsning och kulturprogram per idrott 26 Förvaltningsberättelse 33 Revisionsberättelse Framsidesfoto - gruppövning på Affärsmässighetskonferens i Umeå Foto SISU där inget annat anges. Tryckt i mars 2011 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, Umeå Tfn

3 Styrelsens berättelse... Styrelsens sammansättning Ordförande Börje Sandgren Umeå Vice ordförande Catarina Hanell Umeå Ledamöter Ingemar Ericson Umeå Lena Sandlin Umeå Göran Svanberg Lycksele Katarina Sandberg Lycksele Jenny Jansson Lycksele David Lindström Umeå Hans Liedgren Skellefteå Annelie Nilsson Skellefteå, personalrepr Adjungerad/sekreterare Niclas Bromark Sävar Revisorer Ordinarie Suppleant Lekmannarevisiorer Ordinarie Suppleant Andreas Vretblom Henrik Jonsson Stellan Berglund Lars Hjalmarsson Valberedning Lars-Olov Hansson (sammankallande), Outi Krekula, Anders Karinen Vår uppgift är: Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten har till uppgift att planera, leda, samordna och utveckla studie -, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet. Vår verksamhetsidé är: SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Vår vision och ledstjärna är: Vi är där när idrotten lär. Styrelsens förhoppning är att våra uppdragsgivare, idrotten i Västerbotten, upplever att SISU under året lyckats leva upp till verksamhetsidén och vår vision. Svensk idrott, landets i särklass största folkrörelse med mer än 3 miljoner medlemmar, har naturligtvis ett eget studieförbund som tillika är idrottens utbildningsorganisation. Kopplingen till folkbildningen är viktig när det gäller arbetet med att fostra ansvarstagande och engagerade samhällsmedborgare. Prioriterade verksamhetsområden Våra, av årsmötet 2010 beslutade prioriterade områden, har varit: 1 Stärka idrottens förutsättningar för utveckling 2. Stärka idrottens värdegrund 3. Stärka utvecklingen av idrottens ledare 4. Idrottens del och roll i kulturhuvudstadsåret 2014 Styrelsearbetet Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Det interna styrelsearbetet har utvecklats och vi anser oss nu ha funnit ett effektivt och bra sätt att arbeta på, även om det naturligtvis finns ytterligare saker att förbättra. Styrelsen har arbetat med följande prioriterade arbetsområden - Idrottspolitiskt arbete - SDF-satsning - Barnidrott - Integrationsfrågor Dessa frågor har sedan följts upp på våra dialoger, SDF-konferensen och planeringskonferensen. Idrottspolitiskt arbete Kommunvisa idrottsträffar Vi har genomfört träffar i alla femton kommuner i syfte att ge idrottens företrädare möjlighet att framföra sina synpunkter, tankar, idéer och behov till dagens och morgondagens beslutfattare. I dessa träffar deltog totalt 164 personer representerande 82 föreningar och 25 idrotter. 52 politiker deltog och alla då aktuella riksdagspartier var representerade. I åtta kommuner deltog kommunalrådet eller fullmäktiges ordförande. Vi är mycket nöjda med dessa träffar och tycker att kommunerna ställt upp på ett mycket bra sätt. Träffarna har gett VIF och SISU ett ansikte utåt, skapat bra kontakter inte minst för konsulenterna. För SISU:s del har träffarna medverkat till att vi i dag har avtal med nio kommuner och att vi endast har tre nollkommuner. Under 2011 ska vi följa upp dessa träffar, ta tag i det vi eventuellt lovade att ordna samt knyta kontakt med de nya beslutsfattarna. 3

4 Styrelsens berättelse... Samverkan med SDF-en SDF - Dialoger Under maj-månad genomförde vi tre SDF-dialoger, två i Umeå och en i Skellefteå med ambitionen att skapa bättre kommunikation mellan idrotterna och med VIF respektive SISU. 38 deltagare från arton olika idrotter deltog i dialogerna. SDF-konferensen Genomfördes den oktober i Skellefteå med deltagande av 41 personer representerande arton idrotter. Huvudämnena var integration och barnidrott och ledde bland annat till att vi ska utarbeta Samsyn Västerbotten, där idrotterna har ambitionen att underlätta för främst barnen att hålla på med flera idrotter samtidigt. Styrelsen upplever att kontakten med SDF har förbättrats och att flera nya idrotter tar kontakt med oss och kommit igång med utbildningsverksamhet. SDF-satsningen Den under två år genomförda satsningen på utveckling av SDF-verksamheten har engagerat 31 SDF och konkreta arbetsinsatser har genomförts i arton av dessa. Insatserna består av Idrottens föreningslära, processarbete, administration av SDF-kurser, temadagar med mera. Vår uppfattning är att behovet av aktivt stöd till utveckling finns, och dessutom ökar främst vad gäller idrotter med distriktsövergripande SDF. Sammanfattning Personunionen mellan de två styrelserna anser vi fungerar väl. Gemensamt kansli med gemensam chef är en mycket effektiv lösning för idrottens regionala stödorganisationer. Från är länsidrottschefen centralt anställd. Tillsammans har vi utvecklat verksamheten, såväl vad gäller DF-funktionen som SISU-verksamheten, och därmed blivit ett ännu bättre stöd till idrotten i Västerbotten. Vi har lyckats bryta den nedåtgående trenden vad gäller inrapporterad bidragsberättigade utbildningsverksamhet och samtidigt genom VIF ytterligare tydliggjort idrottens betydelse för länets och byarnas framtida utveckling. Styrelsens uppfattning är att genomförd verksamhet har hållit hög kvalité. En mer ingående beskrivning av årets verksamhet samt ekonomin framgår längre fram i verksamhetsberättelsen. Styrelsen framför ett stort tack till personal och samverkanspartner för väl genomfört arbete, samt tackar medlemsorganisationerna för verksamhetsåret //Styrelsen Utbildningsverksamheten Vi har lyckats vända den nedåtgående trenden och ökat antalet utbildningstimmar från till , en ökning med timmar och 42 procent. Kanonbra. Vi har utbildning i alla femton kommuner och i tolv av dessa har det skett en ökning jämfört med Riktigt glädjande är också att vi ökat antalet föreningar som vi når med vår verksamhet med 36 procent eftersom vi har verksamhet i 352 föreningar. Andelen utbildning som vänder sig till ledare ligger på 42 procent. 4

5 Våra möten med SDF:n... SDF-dialoger Syftet med denna dialogträff som genomförs på våren, är att tillsammans med våra SDF diskutera ämnen som vi anser utvecklar länsidrotten i en positiv riktning. Varje träff inleddes av representanter från Choice Hotels - Jan Öqvist, Tomas Sandell och Gunnar Bäckström, som berättade om vår gemensamma samverkan och deras avtal med Riksidrottsförbundet (läs mer om idrottsavtalen på VIF:s hemsida). Dialogens utgångspunkter: Idrottslyftet Vi tittade på Idrottslyftet i stort, ekonomi till Västerbotten, goda exempel, problemställningar med mera. Alla deltagande idrotter är eniga om att Idrottslyftet är något positivt. Vissa har använt sig mer än andra av denna möjlighet. Idrottslyftets positiva sidor överskuggar oftast viss byråkrati. Sportscamp som företeelse lyftes även upp som något positivt. Barnidrott Med utgångspunkt ur skriften Idrotten vill tittade vi på frågeställningen - Barnidrott, barn upp till 12 års ålder, hur fungerar detta ute i idrotten idag? En stor fråga som gav många olika svar, allt från problemfritt till föreningar med ständiga bekymmer. SDF-satsning Vi informerade om att arbetet fortskrider i enlighet med de målsättningar vi satt initialt, 25 SDF i aktiv samverkan samt ett erbjudande till alla att lägga över sin kursadministration till oss. Här diskuterade vi kring utmaningen att hitta en bra arbetsordning gällande idrotter med tillhörigheten i flera län. Integration Många mindre kommuner har svårt att få till en bra integration för sina ensamkommande flyktingbarn. För kommunerna är det angeläget att få med ungdomarna i idrottsaktiviteter, och alla var överens om att det var mycket viktigt att få med personer med utländsk bakgrund i föreningsstyrelser. Slutsatsen var att alla idrotter tillsammans borde jobba mer med detta. Det kommer också att satsas särskilda pengar via Idrottslyftet för integration. SDF-konferens Syftet med denna höstkonferens är att vi berättar om länsidrottens pågående verksamhet. Den diskuteras sedan i mindre grupper och vi försöker gemensamt komma fram till eventuella förbättringar och förändringar. Dessutom försöker vi blicka framåt gemensamt. Årets SDF-konferens dominerades av ämnet idrottspolitik inom rubrikerna kommunträffar, Sportscamp, SITU, Attraktiv Arbetsplats, Ungdomsrådet, Idrottens Dag, Idrottslyftet och genomförda SDF-dialoger. Vidare fördes gruppvisa dialoger kring Idrott för barn, Bildningskultur i föreningarna samt integration. Som sista punkt lyftes begreppet Samsyn Västerbotten. Idén fick ett gott mottagande och det blir något SISU kommer att jobba vidare med under Ombud och VIF/SISU-deltagare på SDF-konferensen i Skellefteå i oktober. 5

6 Våra fyra prioriterade områden Stärka idrottens förutsättningar för utveckling IdrottOnline I dagsläget är 414 föreningar i Västerbotten anslutna till IdrottOnline svensk idrotts nya verksamhetssystem. IdrottOnline är basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. IdrottOnline är ett kostnadsfritt verktyg och byggt utifrån tanken att föreningen har sin webbplats, tillgång till medlemmar, ansökan till LOKstöd och Idrottslyft samt tävlingsadministration på ett och samma ställe. Informationsträffar om IdrottOnline har genomförts i Malå, Norsjö, Skellefteå, Vännäs och Lycksele. Där deltog även kommunföreträdare för att få information om hur även det kommunala LOK-stödet kan samordnas. Kurser inom IdrottOnline, medlemsregister och hemsida har genomförts med 247 deltagare i syfte att stärka föreningarnas kunskap i administration och kommunikation. SDF-satsningen Syftet med satsningen är att erbjuda SDF möjlighet till utveckling av sin organisation och verksamhet, i första hand verksamheten utanför den rent sportsliga; organisations- och verksamhetsutveckling, verksamhetsidé, vision och värdegrund, mål, riktlinjer, värdegrundsarbete, ledarförsörjning med mera. Syftet är också att stärka Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas roll som idrottens egen studie- och utbildningsorganisation. Mottagandet av denna satsning har varit positiv. Upplevelsen är precis som vi skriver i syftet, att många SDF borde ha behov av att få stöd. Där vi nu samarbetat har vi nått goda resultat. Nordsvenska Volleybollförbundet, Gymnastikförbundet Norr samt Övre Norrlands Karateförbund har under satsningens gång omstrukturerat sig helt. Här har vi fungerat som processledare och bollplank i det interna utvecklingsarbetet. Vi har även genomfört olika typer av utvecklingsdagar med bland annat Västerbottens Fotbollförbund, Västerbottens Ishockeyförbund samt Västerbottens Orienteringsförbund. Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet har på bred front lanserat Idrottens föreningslära till sina föreningar - mötesplatser där vi fungerat som utbildare. Evenemangsutbildning SISU erbjuder föreningar och förbund stöd för organisationen i genomförandet av ett arrangemang. Innebörden av detta skiljer sig från förening till förening. SISU kan agera som bollplank och stöttepelare men även erbjuda föreningarna material för hjälp till självhjälp. Tack vare en stor flexibilitet kring användandet av materialet kan det användas vid planering av såväl tävling, cup, festival som motionslopp och jubileum. Det är viktigt att göra en riktig avspark för att skapa delaktighet och medbestämmande bland de involverade, något som en evenemangsutbildning bidrar med. Under 2010 deltog 43 sektionsföreningar och ett SDF med totalt 113 evenemang. Det omfattade utbildningstimmar och 581 deltagare. Idrottens föreningslära - IFL IFL är för alla organisationsledare vad körkortet är för alla bilister och är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. När SVEMO (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) satsade på en övergripande IFL-utbildning 2009 tillsammans med pengar från Idrottslyftet, var Övre Norra Motorcykel och Snöskoterförbundet inte sena att hänga på. Ordförande Håkan Olsson pratade ihop sig med SISU Norrbotten och SISU Västerbotten för att kunna genomföra en rejäl utbildningssatsning. Man riktade sig framför allt till förtroendevalda i de egna föreningarna. - Vi ville få med så många som möjligt ur föreningsstyrelserna, eftersom vi har konstaterat att det inte funkar om man far ensam från föreningarna till en central träff. Det är svårt att komma hem och återberätta förslagen på hur man kan jobba vidare med exempelvis stadgar. Därför var det också förbehållet att minst 75 procent av de förtroendevalda skulle delta, berättar Håkan Olsson. Under året bjöd han in tretton föreningar i Norr- och Västerbotten med erbjudandet om IFL samt ett bidrag till varje förening från Idrottslyftet med kronor. Han såg också till att förlägga utbildningstillfället hemma hos varje förening. I Västerbotten följde Fredrik Holmgren med honom för att hålla i IFL:en. - Det var kanonbra att föreningarna fick träffa en representant från SISU, fått lite mer kött på benen om vad SISU gör samt skapat sig en kontaktyta. Dessutom har de ju fått sig tillhanda en bra utbildning. Övre Norra går i bräschen för resten av landets SVEMO-distrikt i IFL-satsningen. Kanske beror det på att Håkan Olsson själv hållit i och drivit på detta. Han har haft ett klart syfte i att få igång mer utbildning. - Många gånger kanske en förening hamnar i det trygga hörnet och stagnerar lite. Men det är bra att göra utbildningarna med en förening i taget, då blir man mer öppen för diskussion. Och de här stimulanspengarna har varit en morot till att få ett större samarbete med SISU. Sedan är det upp till varje klubb att bestämma om man vill gå IFL fortsättning eller kontakta SISU för någon annan form av utbildning.

7 Våra fyra prioriterade områden... I Västerbotten har 47 sektionsföreningar och sex specialdistriktsförbund, totalt 534 ledare, varit delaktiga i någon form av IFL under Bland områdena märks bland annat IFL-grund, IFL-fortsättning, föreningskunskap, verksamhetsidéer, värdegrundsarbeten, verksamhetsplaner, styrelseutveckling, organisationsutveckling, samverkansdialoger och mycket mer. Den förening och det förbund som är bäst på att möta dagens och morgondagens behov, hos unga såväl som äldre, kommer att gå en mycket ljus framtid till mötes. Idrottens föreningslära är svaret på en hel del av de frågor som varje attraktiv förening och förbund behöver träna på och jobba med. Den som inte vill bli bättre, slutar att vara bra. Utvecklingsprocesser Att styra och leda organisationer och utveckla verksamheter är den stora utmaningen för styrelser, chefer, ledningsgrupper eller motsvarande. Svårigheten är att kunna avgöra var insatser ska göras, vad man ska fokusera på och vilka åtgärder som ska eller bör vidtas. I vårt uppdrag ingår att hjälpa till med olika typer av förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbeten. Arbeten som i sig kan ha många olika syften. Det kan handla om att kartlägga en förenings eller ett förbunds utbildningsbehov, att arbeta fram underlag till kommande verksamhetsinriktning, eller att sortera bland många påtagna uppdrag. SISU har kompetensen att genomföra de utvecklingsprocesser som behövs i föreningen. Under 2010 genomfördes 43 processer i 29 föreningar och sju SDF. Fotbollens föreningslyft Ett antal föreningar har ansökt om fotbollens föreningslyft där huvudsyftet är att ta fram en utvecklingsplan för föreningen att jobba vidare med i samverkan med SISU. I en del fall är det Västerbottens Fotbollförbunds egna föreningsutvecklare som genomför processen på fyra tillfällen, ibland genomförs dessa fyra av konsulenter från SISU. En förening har fullgjort, två är uppstartade och två har inte kommit igång ännu på grund av för få organisationsledare. Kommunicera idrotten som folkhälso- och tillväxtfaktor Ny webbsajt En ny webbplattform för SISU Idrottsutbildarna realiserades i slutet av 2010, då distriktsmallarna presenterades. Fördelen med en gemensam nationell plattform är att vi fått ärva en hel del basinformation och material från SISU Riks. Distriktets webbsajt gick i skarpt läge i december. Syftet med hemsidan är att vara säljande för SISU:s verksamhet, dels genom att berätta om våra utbild-ningsinsatser och dels genom att referera till föreningar och SDF som har nyttjat SISU till positiv utbildning och utveckling. Naturligtvis ska vi också informera om vad vi står för, vad vi erbjuder och var vi finns. Vår förhoppning är att sajten ska stärka SISU:s position som utbildningsorganisation i länet. Facebook Vid lanseringen av VIF & SISU-sidan på Facebook i slutet av maj 2010, fanns flera mål; dels att lyfta den idrottspolitiska debatten, att sprida information om SISU och sälja utbildning till fler, att dela med oss av tankar och upplevelser från vår verksamhet, och att skapa en gemensam nyhetsplattformen där vi kunde länka mellan hemsidorna och Facebook. Andra mål var att utöka vårt eget nätverk med fler/nya ledare, aktiva och politiker, samt fånga upp åsikter. Målgruppen var framför allt ledare, både aktivitets- och organisationsledare, men även politiker, näringsliv och media. Sidan går att nå direkt via Facebook-loggan på distriktets SISU-sajt. Genom att lyfta bland annat aktuella idrottspolitiska händelser och SISU:s särskilda utbildningssatsningar, nådde vi det första delmålet - att vara störst bland idrottsfamiljerna på Facebook den 1 oktober. Vid utgången av 2010 hade vi drygt 450 gillare. Regionaliseringens utmaningar för idrotten Chef- och verksamhetsledarträff Under året har en chefs- och verksamhetsledarträff för de fyra norra idrottsdistrikten genomförts. Här var fokus på att söka likforma sättet som vi arbetar med SDF, vars geografiska område sträcker över mer än ett distrikt. Vi arbetade också med att harmonisera deltagaravgifter för vår utbildningsverksamhet samt med hur medlen för Idrottslyftets ledarförsörjning används. Diskussioner med länsbildningen Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är adjungerande medlem i Länsbildningsförbundet, som för övrigt består av övriga studieförbundsorganisationerna, folkhögskolorna och Västerbottens Museum. SISU:s adjungerande ledamot 2010 har varit Alf Marklund med Annelie Nilsson som ersättare. Länsbildningsförbundet i Västerbotten har under verksamhetsåret arbetat med att inspirera och 7

8 Våra fyra prioriterade områden... 8 stödja lokala samråden i deras dialog och samverkan med kommunala organ. Länsbildningsförbundet har även arbetat för att folkbildningens organisationer ska synas tillsammans, men också var för sig. Dialog och möten har kontinuerligt genomförs i samverkan om utvecklingsmöjligheter för samhälle och människor i länet. Folkbildningen är kärnan i förbundets opinionsarbete. Tidningen Magasinet om folkbildningen i Västerbotten har varit ett verktyg för att nå ut. Under 2010 har Västerbottens Länsbildningsförbunds styrelse haft fyra möten. Ett var i samband med sammanhängande styrelsedagar där första dagen främst handlade om hur folkbildningen syns och agerar i olika former av media. Dag två började med styrelsemöte för att sedan övergå i en träff med Niklas Gandal och Barbro Lundmark från Region Västerbotten. Fokus låg på regional utvecklingsstrategi, folkbildningens betydelse för länet samt kompetensplattform. Samverkan med idrotts- och andra aktörer Samarbete Sports Medicine och Idrottsmedicin Vi har under året fört en dialog med representaner från Umeå Sports Medicine (tidigare Idrottsmedicin). Många goda uppslag på ämnen har kommit fram, där representanter därifrån kan fungera som utbildare för våra föreningar. Det är en förhoppning att länsidrotten kommer att använda sig av Sports Medicines kompetens i större omfattning kommande år. Komunala överenskommelser Under 2010 har kommunala överenskommelser träffats med ytterligare fem kommuner. Det innebär att nu totalt nio kommuner omfattas av överenskommelsen att bidra till SISU och vårt arbete med att utveckla föreningar och ledare. Tre kommuner använder sig fortfarande av det gamla systemet där vi ersätts som övriga studieförbund, utan speciell överenskommelse i botten. Det innebär också att endast tre kommuner (Bjurholm, Sorsele och Vindeln) är nollkommuner, det vill säga inte bidrar till SISU och vårt arbete med att stärka och utveckla föreningar och ledare. 2. Stärka idrottens värdegrund Svensk Idrott - Världens Bästa SISU arbetar med visionen Svensk Idrott - Världens Bästa, efter idrottsrörelsens eget idéprogram Idrotten vill. I visionen ingår värdegrundsområdena: * glädje och gemenskap * demokrati och delaktighet * allas rätt att vara med * rent spel Marknadsarbete & anordnarskapet Under året har SISU lyft visionen i syfte att stärka idrottens värdegrund inom idrottsrörelsen samt ut mot samhället och samarbetspartners. Vi har burit med oss budskapet såväl vid mötesplatser med idrottens företrädare som vid mötesplatser med samhällskontakter och samarbetspartners. Genom satsningen Värdefullt intensifieras detta arbete. I ett led att stärka marknadsarbetet har vi under året genomfört två interna processer där vi dels tagit fram en kommunikationsstrategi för vårt arbete, dels jobbat med varumärkesimplementering värdegrundsarbete. Det är viktigt att den verksamhet vi rapporterar och uppbär statsbidrag för är spårbar. Det ställer också statsmakterna krav på. Den som deltar i någon av våra verksamheter exempelvis en lärgrupp - ska veta om att det är SISU Idrottsutbildarna som ordnar verksamheten. Vi kallar detta anordnarskap. Under året har vi startat en arbetsgrupp för att utveckla detta. Anordnargruppen har till tagit fram riktlinjer och åtgärder för att synliggöra och förtydliga anordnarskapet samt att följa upp detsamma. Arbetsgruppens arbete sjösätts i praktiken under Värdefullt SISU Idrottsutbildarna gör nu en utbildningssatsning på värdefrågor inom idrotten. Satsningen startade med en föreläsningskväll i november i samarbete med Umeå universitet och Umeå Fritid. Nationella och internationella forskare gav sin syn på barnidrott och träning. Ett 70-tal idrottsledare besökte en mycket inspirativ kväll. Syftet med satsningen är att idrottsföreningarna runt om i länet ska samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten, vad föreningen vill förknippas med för värden. Inom Umeå kommun har vi sett en naturlig koppling till den redan etablerade satsningen Hållbar idrott som är ett av flera verktyg att få föreningar att föra upp värdefrågor på agendan. Utvecklingsprocesser och Fotbollens föreningslyft - se kapitel 1

9 Våra fyra prioriterade områden... Umeå Fotbollsfestival och Mariehem SK valde att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna för att komma ett steg vidare i utvecklingen av Umeå Fotbollsfestival. - SISU Idrottsutbildarna är en mycket stor tillgång. De värderingar som organisationen står för är extremt viktiga i dagens konkurrensutsatta samhälle. Fler och fler ungdomar känner utanförskap, och då måste målsättningen vara att idrotten är som bomull för barnen så de får utvecklas i trygghet, säger Göran Ljungberg. En stor del av Mariehem SK:s arbete handlar om att utveckla varumärket. Det räcker inte att vara lika bra som förra året, utan att utvecklas jämfört med andra stora fotbollscuper. Därför är det viktigt att vårda varumärket, och tillsammans med SISU har MSK tagit fram en strategiplan om värdegrund genom att fundera på vad den betyder för festivalens trovärdighet och kvalité. - Det är ju väldigt betydelsefullt att evenemanget står för bra värderingar. Alla föreningar behöver professionell hjälp att utveckla verksamheten eftersom de flesta har fullt upp med driften. SISU kan komplettera med sin kunskap om utbildning och utveckling, menar festivalgeneralen. Umeå Fotbollsfestival I samband med Umeå Fotbollsfestival genomförde vi tillsammans med Umeå Fritid en gemensam satsning på värdegrundsfrågorna och Hållbar idrott - Hi!. Vi hade ett tält på festivalområdet där vi genom tävlingar och frågeställningar skapade en bra dialog med tränare, ledare, föräldrar och aktiva. Tältet upplevdes som ett positivt inslag i vårt marknadsarbete där vi fick bra kontakt med festivalbesökarna. Hållbar idrott - Hi! Hållbar idrott (Hi!) är ett utvecklings- och utbildningskoncept för idrottsföreningar som vill arbeta med värdefrågor. Det genomförs i nära samverkan med Umeå kommun. Konceptet utgår ifrån tre grundläggande förhållningssätt; Allas rätt att vara med, Allas rätt att bli respekterad och Allas rätt till en god hälsa och välbefinnande. Vi når alla nivåer i föreningen, men framför allt vänder sig Hållbar Idrott till organisationsledare och aktivitetsledare. En genomgående tanke är att ge ledare i beslutsposition samt de tränare som dagligen leder barn och ungdomar i idrotten nödvändiga och värdefulla verktyg att skapa förutsättningar för att svensk idrott ska kunna bli världens bästa. Under året har vi satsat på att förfina och spetsa till konceptet, vilket har genererat ett i vårt tycke sylvasst koncept. Det tar ett helhetsgrepp på såväl de ideologiska resonemangen som de verksamhetsnära och vardagliga frågeställningarna. Vid 2010 års utgång var tjugo föreningar anslutna till satsningen och arbetade för en Hållbar Idrott. Vi genomförde tretton utvecklings- och utbildningsinsatser i åtta av dem och nådde 170 ledare. Ett långsiktigt mål är att utveckla festivalen till En fotbollsfest för alla år MSK har redan utökat festivalen till korpfotboll, damklasser och funktionsnedsatta, ja alla helt enkelt. - Alla med lite fotbollsglädje ska kunna vara med och leka. De flesta har faktiskt den känslan inom sig, tror Göran Ljungberg. Foto: Thomas Berglund Vägledningsarbete i praktiken En stor del av utbildningskonsulenternas dagliga arbete sker i det tysta. När de ikläder sig rollen som utbildare, moderatorer, processledare eller konferensvärdar är det resultatet av ett väl planerat förarbete som sällan syns. Dessa utåtriktade uppdrag i länets idrottsföreningar är förmodligen också de som oftast förknippas med en konsulent, men bakom det döljer sig en vardag med många olika arbetsuppgifter. Förutom att direkt på fältet vara en för idrotten eftertraktad resurs, disponerar konsulenten även en stor del av sin tid till att utgöra bollplank för organisationsledare, kanslister och tränare - för idrotten med andra ord. Många är de samtal och mejl som tas emot och besvaras varje vecka och många är de personliga mötena med föreningsrepresentanter. 9

10 Våra fyra prioriterade områden... För en idrottsförening, tror vi, är den vardagliga service som kan fås minst lika viktig och värdefull som den handfasta utbildningen eller utvecklingsdagen. Det kan gälla allt från medlemsfrågor, föreningskunskap, organisationsutveckling, till rena tränarfrågor. Stort som smått, avancerat till trivialt. För idrottsföreningen blir SISU Idrottsutbildarna något mer än enbart en utbildningsorganisation. SISU blir en organisation man vänder sig till för daglig rådgivning och stöttning, vägledning och för professionell assistans. fotbollsskolan till en bra aktivitet för föreningen och skapa möjligheter att rekrytera både ledare och nya spelare. En utbildning för rektorerna har också genomförts i samverkan med VFF i maj där fokus låg på ledarutbildning av unga ledare samt SvFF:s verksamhetsstöd Tränarsajten. En viktig påpekan var rektorns ansvar att på utvärderingen ta upp hur de unga ledarna vill ha stödet från sin förening för att tänka sig ta tränaransvar. Rektorerna skulle ta med sig denna utvärdering till sina respektive styrelser. 10 Aktivutbildningsmaterial Aktivutbildningshäftet är ett nytt utbildningsmaterial för distriktet som vi tog fram under 2010 eftersom det saknades ett bra, enkelt och användarvänligt utbildningsmaterial riktat till barn och ungdomar. Häftet är uppbyggt kring tretton olika teman, exempelvis respekt, kamratskap och sammanhållning, språkbruk, kost och föreningskunskap, och som alla har ett färdigt körschema och en beräknad tidsåtgång. Responsen från föreningarna har varit positiv men steget att arbeta med materialet har varit svårare att ta. Ett fåtal föreningar har jobbat aktivt med det och varit väldigt nöjda. Men det finns definitivt mer att göra under 2011 för att fler ska gå från ord till handling. Vaccinera klubben Vaccinera klubben mot doping innebär att klubben tar fram en handlingsplan för hur man ska förebygga förekomst av doping i klubben. Det kan ske i egen regi eller med hjälp av en SISU-konsulent som vägleder arbetet under en kväll. Detta är ett led i det förebyggande arbete mot doping som RF/SISU Riks gett distriktsförbunden att verka inom. I Västerbotten har nitton föreningar vaccinerat sin klubb mot doping, nära 100 procents ökning jämfört med föregående år. Föreningarna är: Gemini Gymnastics, Gimonäs CK, IKSU Fitness, IKSU Innebandy, IKSU Kampsport, IKSU Kendo, IKSU Multisport, IKSU Simsektion, Kung Jens FG (Korpen) LIV/ PK Umeå (Korpen) LIV PK Lycksele (Korpen) Lycksele Karate Kai, Skellefteå Atletklubb, Skellefteå Kyokushin Karate, Umedalens friidrott, Umekawa Budokai, Umeå GK, Umeå Power och Westerbotten Huskies. Förutsättningar för ungdomars delaktighet Idrotts- och fotbollsskolor I samarbete med Västerbottens Fotbollförbund har SISU genomfört informationsträffar om landslagets fotbollsskola för fotbollsskolerektorer på flera ställen i länet. Vi har pratat om hur vi tillsammans kan göra Vi har också bistått föreningar som har idrottsskolor eller fotbollsskolor och vill ha ledarskapsutbildning för sina unga ledare. Under Idrottslyftet Unga ledare har elva föreningar tagit chansen att nyttja oss för att utbilda sina unga ledare i ledarskap. Totalt har 34 föreningar genomfört utbildning i samband med idrottsskolor och fotbollsskolor. För aktivitetsledare uppgår antalet lärgruppstimmar till 565, och totalt antal lärgruppstimmar för organisationsonsledare var Stärka utvecklingen av idrottens ledare Internutbildning Vår i särklass största utbildningsinsats är internutbildning i föreningarna. Det arbetet har som fokus att stärka organisations- och aktivitetsledare i den specifika idrottsföreningen. Utbildningskonsulenterna har kontakt med idrottsföreningarna för att initiera, stödja och i viss mån hjälpa till vid genomförandet av internutbildningarna. Huvuddelen av verksamheten genomförs som lärgrupp lokalt och internt i föreningen och en mindre del som föreläsning eller kurs. SISU:s metoder bygger på den självlärande gruppen, där initiativ och planering görs av gruppens deltagare. Genom att bedriva internutbildning ute i föreningarna har vi nått ledare/deltagare i 309 sektionsföreningar. De ämnen aktivitetsledarna har jobbat med är ledarskap, coaching, teambuilding, värdegrund, träningslära, kost, idrottsskador med flera. För organisationsledarna dominerar ämnen som föreningsutveckling och organisationsutveckling i syfte att stärka föreningens interna arbete. Ungdomsrådet Under 2009 beslutades att ta ett omtag på frågan om ungdomsdelaktighet i Västerbottens Idrottsför-

11 Våra fyra prioriterade områden... bund och SISU Idrottsutbildarna. Målet var att ett nytt ungdomsråd skulle ha rekryterats till SDFkonferensen den oktober. Målet uppnåddes inte eftesom vi inte lyckades visa ungdomarna på möjligheten att ingå i en rådgivande instans, och belysa frågor ur sitt ungdomsperspektiv för styrelsen. Administrativt och pedagogiskt stöd Kursadministration Vi har administrerat 50 ledarutbildningar och tio domarutbildningar för Västerbottens Fotbollförbund under året. Det innebär att vi är ett administrativt stöd och underlättar för fotbollen att genomföra den utbildningsplan de har antagit. Det här har vi kunnat erbjuda och genomföra tack vare vår SDF-satsning. Även under 2011 kommer vi att kunna erbjuda alla SDF administrativt stöd om de så önskar. Gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser Idrottens föreningslära - se kapitel 1 Plattformen Plattformen är en gränsöverskridande barn och ungdomsledarutbildning som vi erbjuder ledare i hela länet. Syftet med utbildningen är dels att stärka barn och ungdomsledaren i sin ledarroll, men också ge möjlighet att, över idrottsgränserna, utbyta kunskaper och erfarenheter. När Nina Nilsson från GUIF anmälde sig till utbildningen Plattformen hos SISU Idrottsutbildarna i höstas hade hon inte så höga förväntningar. - Jag har ju varit ledare inom handbollen i ganska många år, och tänkte att vad ska det här kunna ge mig? Men jag blev positivt överraskad, och tyckte utbildningen var väldigt, väldigt bra, säger Nina. Hon tyckte att upplägget med korta föreläsningar och faktainslag från exempelvis forskning, blandat med gruppdiskussioner där deltagarna från de olika idrotterna blandades, var ett positivt grepp. - Det är en stor fördel när man blir indelad i tvärgrupper för då får man ett annat slags erfarenhetsutbyte som inte är med på utbildningsagendan, och det såg jag som en bonus. Hon kände att Plattformen verkligen bekräftade den väg hon själv valt att gå som ledare. Hon blev styrkt i uppfattningen om att det förhållningssätt hon har mot barn och ungdomar är rätt. - Utbildningen bekräftade min tanke om varför jag håller på med idrott att det inte handlar om att nå resultat utan om att barnen ska ha roligt. För man kan ju ha mål och ändå göra träningen rolig, säger Nina Nilsson. Ett mål för 2010 var att arrangera sju Plattformen fördelade på fem kommuner, och så blev även utfallet. Utbildningarna genomfördes i Dorotea, Lycksele, Malå, Skellefteå och Umeå. Ett annat mål var att minst 70 deltagare skulle genomgå Plattformen under året, och eftersom antalet godkända deltagare uppgick till 92 stycken, blev det nytt rekord för Västerbotten. Under 2010 har vi rekryterat och utbildat två nya kursinstruktörer för att öka vår flexibilitet och bättre kunna svara upp till föreningarnas önskemål. Dessutom har vi satsat på att vidareutbilda övriga kursinstruktörer i syfte att kvalitetssäkra Plattformen i länet. Grundtränarutbildning - GTU Denna utbildning är en påbyggnad till Plattformen. Utbildningens syfte på nivå 1 är att ge kursdeltagaren ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldern år. I GTU visar vi även hur bra idrottsmiljöer med ett positivt inlärningsklimat stimulerar och motiverar ungdomar till fortsatt idrottsutövning, samt vilka krav det ställer på ledarskapet. Ingen utbildning blev dock genomförd 2010 eftersom att det var för få anmälda till kurserna. Norrlandsprojektet i friidrott Friidrottssatsningen i Norrland finansieras av Svenska Friidrottsförbundet och omfattar de fem nordligaste länen. En halvtidstjänst finns placerad på SISU Västerbotten för att arbeta mot Norr- och Västerbotten. Under de första två åren av projektet har fokus varit att få igång utbildningsverksamheten i Norrland. Projektet har under detta tredje år ändrat riktning till att få fler föreningar att utveckla sig organisatoriskt samt samarbeta mer med SISU Idrottsutbildarna. Satsningen har bidragit till att fler lärgrupper, föreläsningar och processer i SISU:s regi har bedrivits. I flera föreningar har SISU med gott resultat stöttat med arrangemangsutveckling och processledning. Bland annat inleddes under hösten en process för att stärka samverkan mellan Umeås friidrottsföreningar. Det är glädjande att antalet Idrottslyftsansökningar inom friidrotten har ökat i Norr- och Västerbotten. I Lycksele och i Umeå startade två Idrottslyftsprojekt i slutet av Under 2010 samverkade SISU med elva friidrottsföreningar jämfört med fem Antalet utbildningstimmar har gått från 412 till 737 timmar. En faktor till ökningen är att friidrottsföreningarna i större mån vänder sig till SISU när det handlar om utveckling och utbildning. Projektet avslutas juni 2011 och 11

12 Våra fyra prioriterade områden... då kommer många föreningar att ha skapat en god SISU-kontakt som gör att de har möjligheten till fortsatt utveckling. IdrottOnline - se kapitel 1 Metoder för distansutbildning SISU har under året gjort pilottester inom informations- och utbildningsträffar via webben, så kallade webinarium. Fyra webinarium har genomförts och deltagarna har varit positiva till tekniken och arbetssättet. Flexibiliteten och möjligheten att ta emot information och kunskap utifrån sin hem- eller föreningsmiljö har varit det starkaste skälet och behållningen av att medverka i denna utbildningsform. Även frågan om arbetet med gränsöverskridande SDF ägnades en del tid. Det konstaterades att mötesplatsen en viktig del i att stärka det regionala samarbetet. 4. Idrottens del och roll i kulturhuvudstadsåret 2014 Se årsberättelsen för Västerbottens Idrottsförbund. Där processen för kulturhuvudstadsåret just nu befinner sig är det nämligen främst ett uppdrag för Idrottsförbundet. Närmare själva genomförandeåret kommer det successivt att bli mer och mer ett SISU-uppdrag, bland annat med evenemangs- och marknadsutbildning. 12 Föreläsningar Föreläsningar som SISU Idrottsutbildarna arrangerar vänder sig till såväl tränare, förtroendevald, coach, förälder som aktiv. Denna mötesplats är till för att inspirera och motivera till fortsatt utveckling av sitt engagemang inom föreningen. Föreläsningen med basketprofilen Jim Thuresson var en av 2010 års mest uppskattade. Utöver det genomfördes föreläsningar inom bland annat ämnena Värdefullt, tidig specialisering, krishantering samt styrketräning för barn. Frukostträffar Under året har vi vid fyra tillfällen erbjudit kanslianställda i Umeås idrottsföreningar en mötesplats tillsammans med Umeå Fritid. Tanken med frukostträffarna är att skapa ett forum för målgruppen där man kan utbyta erfarenheter. Men för SISU även att sprida aktuell och relevant information kring ämnen såsom Idrott-Online och LOK-stöd, och för kommunen en möjlighet att förmedla allmän idrottsinformation. Deltagarna har även haft möjlighet att själva informera om ämnen av intresse. I slutet på året fick kanslianställda möjlighet att delta kostnadsfritt på en konferens i ämnet affärsmässighet, arrangerad av projektet Attraktiv Arbetsplats. Fokus låg på hur föreningar kan bli mer affärsmässiga, se nya intäktsmöjligheter till idrottsverksamheten och förbättra marknadsföringen av sin verksamhet. Norrlandskonferens för styrelsen I april genomfördes årets regionala konferens där delar av varje styrelse samt chefer för de fyra norra distrikten var representerade. I år var Norrbottensdistriktet värd. Konferensen hade inget särskilt tema, men frågan om Idrotten vill och barnidrott i synnerhet fick extra mycket uppmärksamhet.

13 SISU Idrottsutbildarna och Västerbottens Idrottsförbund har under 2009 haft följande bemanning (anställd av): Niclas Bromark Länsidrottschef Lisbeth Backman, Umeå Team Ekonomi & Administration (VIF) pension Carina Bosson, Umeå Team Ekonomi & Administration (SISU/VIF) Camilla Bosson, Umeå Team Ekonomi & Administration (SISU) Susanne Sjöström, Umeå Team Ekonomi & Administration (SISU/VIF) Ritha Havsudd, Skellefteå Team Ekonomi & Administration (SISU) Susanne Sundbom, Skellefteå Team Ekonomi & Administration (SISU) Tanja Lundsten, Umeå Team Ekonomi & Administration (VIF) fr o m juli 2010 Personal... Mikael Eriksson, Umeå Bitte Torbjörnsdotter, Umeå Roger Filipsson, Umeå Team Information & Kommunikation (SISU) Team Information & Kommunikation (VIF) Team Information & Kommunikation, projektkontor (VIF) Alf Marklund, Skellefteå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Fredrik Holmgren, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Ola Gustafsson, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Tina Nilsson, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Helena Blomgren, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Christer Karlström, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Annelie Nilsson, Skellefteå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Daniel Sandström, Skellefteå Team Utbildning & Utveckling (SISU) Emma Thörn, Skellefteå Team Utbildning & Utveckling (SISU) fr o m juni 2010 Anders Långström, Lycksele Team Utbildning & Utveckling (SISU) Stefan Sandlund, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) t o m febr 2010 Anna Jonsson, Umeå Team Utbildning & Utveckling (SISU) fr o m aug 2010 Leif Bingebo, Skellefteå Team Utbildning & Utveckling, Idrottslyftet (VIF) Thomas Wallgren, Umeå Team Utbildning & Utveckling, (Reg EIC Norr/VIF) Gabriella Risberg, Umeå Team Utbildning & Utveckling, FaR-konsulent (VIF) - föräldraledig t o m maj -10 Tanja Lundsten, Umeå Team Utbildning & Utveckling, vik FaR-konsulent (VIF) t o m juni -10 Göran Vesterberg, Umeå Tommy Resin, Umeå Birgitta Holmgren, Umeå Camilla Bosson, Umeå Lisette Bosson, Umeå Projektledare Attraktiv Arbetsplats (VIF) Delprojektledare Attraktiv Arbetsplats (VIF) Lokalvård (VIF) Lokalvård (SISU) Lokalvård (SISU) 13

14 Verksamhet per kommun... Bjurholm Bjurholm Golf har genomfört sin utbildning i grönt kort i samverkan med oss. Bjurholms IF har under året tappat i styrka eftersom att de drivande personerna har tagit ett steg tillbaka. Dock tog föreningen kontakt med oss i slutet av december för att få hjälp att plocka upp tråden igen. Vi hoppas på en kraftsamling under Det genomfördes också en kommunträff i positiv anda med politiker och föreningar under året. Målet för Bjurholm under 2010 var 200 utbildningstimmar och verksamhet i tre föreningar. Vi har genomfört 285 lärgruppstimmar, mycket tack vare Bjurholms Golfklubb. SISU genomförde utbildning tillsammans med 43 ledare i kommunen. Dorotea I Dorotea har en Plattformen genomförts i samarbete med Dorotea IF, Strandbergsskolans IF och Dorotea Bollklubb. Här finns gott om unga människor som vill vara ledare, men det gäller dock att idrottsföreningarna skapar förutsättningar så att ungdomarna klarar av sina uppdrag. Integrations-projektet Doroteaidrotten I Samverkan (DIS) med Peter Ahlqvist som projektledare, Dorotea IF som huvudaktör och VIF, Västerbottens Fotbollförbund och Dorotea kommun som finansiärer, har lanserats under året. DIS är en effekt av fjolårets kommunträff. En hel del prova på-verksamhet är igång, och exempelvis volleybollen har fått stort intresse från ungdomarna i kommunen. Här planerar parterna för ett samarbete mellan Storuman IK:s volleyboll och DIS. SISU:s mål var att samarbeta med tio föreningar i Dorotea men vi lyckades bara nå fem. Målet på 150 utbildningstimmar nåddes inte heller då vi landade på 61 timmar. Däremot nådde vi 60 ledare. Lycksele kommun och LiDS var med på projektets halvtidskonferensen i Gimo. I Lycksele har Attraktiv Arbetsplats arrangerat två utbildningar i digital kompetens med totalt sjutton deltagare. Attraktiv Arbetsplats, SISU och LiDS har tillsammans haft fyra processtillfällen och arrangerat tre föreningsträffar. SISU har haft ett lovande samarbete med BRIS genom en öppen föreläsning under Hälsoveckan i Lycksele, en av de första samkörda aktiviteterna med BRIS i länet. Hästveckan var också ett arrangemang som gav möjlighet till positiv samverkan med många olika föreningar och aktörer. Verksamheten inom ridsporten fortsätter att utvecklas, och SISU har hjälpt flera föreningar att hitta en bra organisation med långsiktiga strategier. Mycket positivt kommer att hända inför kommande år. Det är också roligt att vi har kunnat hjälpa Öråns SK att utveckla friidrotten tillsammans med Anna Jonsson, Norrlandsprojektet friidrott. Med hjälp av en bra strategi för ledarrekrytering har vi knutit upp fem ungdomar från Tannbergsskolans gymnasium som kommer att leda friidrottsträningen under våren Lyckseleföreningen Öråns SK hade i början av hösten 2010 i stort sett bestämt sig för att hålla sin friidrottssektion vilande. Det fanns varken tränare eller någon riktigt bra sektionsstyrning. Men Ingrid Vinka, som hållit på länge med friidrott genom sina döttrar, drevs av tanken att skapa ett alternativ för de ungdomar som inte hade något att göra. Hon kontaktade SISU-konsulenten Anders Långström och tillsammans började de med att göra en kommunikationsstrategi för ledarrekrytering. - Vi hade också en kväll där vi pratade lite pedagogik, till exempel hur viktigt det är att skapa tydlighet både för barn och föräldrar om vem som är ledare. Sen använde vi delar ur Idrottens föreningslära när vi diskuterade om hur viktigt det är att försöka skapa vi-känsla i en liten förening som vill utvecklas, berättar Anders Långström. 14 Lycksele Här är det en stor förbättring att SISU fått byta lokal till Gärdesgatan 12, och därmed kommit upp sig på andra våningen. Det har förstås inneburit att föreningarna och andra idrottsintresserade fått lättare att hitta till oss. Det är också en stor fördel för SISU att kunna samverka på nära håll med LiDS (Lyckseleidrotten I Samverkan) genom de delade lokalerna. Föreningarna uppskattar möjligheten att låna LiDS lokaler för att använda till egna mötesplatser. Attraktiv Arbetsplats har stöttat LiDS arbete med Idrottens hus. Projektet driver också frågan om en föreningspool och har med hjälp av SISU belyst föreningarnas idrottsekonomiska värde i Lycksele av Idrottsekonomiskt centrum i Lund. Ingrid Vinka menar att som situationen var, fanns det inte så många andra engagerade i föreningen att vända sig till. Genom SISU kom så träningen äntligen igång. - Men hade inte Anders Långström funnit där och stöttat mig så hade det nog inte blivit något av, för då hade jag inte orkat driva igenom en nystart, säger hon. Genom de skolbesök och annonseringskampanjer som utfördes i höstas, har nu flera nya ledare anmälde sig. Fem av dem deltagit i en tränarutbildning genom Anna Jonsson, friidrottskonsulent hos SISU Idrottsutbildarna, och nu tränar sexton aktiva barn och ungdomar friidrott i Öråns SK. - Det känns bra att veta att SISU finns där om vi behöver mer hjälp, säger Ingrid Vinka.

15 Verksamhet per kommun... SISU har samverkat med Lycksele kommun under rubriken Framtidens förening i syfte att stärka organisationsledarna i styrelserna. Även sam-arbetet med Lycksele Motorklubbs miniracingsektion har utvecklats. Först och främst satsar föreningen på att utbilda styrelsen, vilket har genererat fler nya unga ledare. Planen är att utveckla samarbetet med andra motorföreningar i inlandet för att öka intresset för miniracing, vilket förstås SISU vill vara med och fortsätta stötta. Inom Lycksele IF har fotbollen genomfört Fotbollens föreningslyft för att stärka sektionsstyrelsen och säkerställa sin egen utveckling. En Idrottens föreningslära genomfördes i Korpen tillsammans med en konsulent från Korpen Riks. Korpens framgångsrika hopprepssektion satsar på sina unga ledare och har genomfört en Plattformen under När det gäller Idrottslyft har exempelvis Lycksele Pistolskytteklubb drivit verksamhet inom skolsamverkan, där man vill utveckla samverkan med handikappidrotten. Årets Idrottsgala var en given succé. Huvudarrangör var LiDS och tillsammans med SISU-konsulenten som koordinator gick det mesta som på räls. Det var mycket roligt att kunna bjuda publiken på komikern Åsa Persson, förutom förstås möjligheten att lyfta fram och visa på alla idrottsliga begåvningar och duktiga ledare i Lycksele. Målsättningen var att samarbeta med 33 föreningar under året, något som tyvärr inte kunde uppfyllas. Likaså var utbildningstimmarna planerade till stycken och vi redovisar Totalt deltog 793 ledare i våra utbildningsinsatser i Lycksele. Malå Målet för verksamheten i Malå var att genomföra utbildningstimmar i samverkan med tretton sektionsföreningar varav åtta stycken skulle vara sektionsföreningar som inte samverkade med oss under SISU önskade också genomföra en Plattformen-utbildning här under året. Totalt genomfördes 71 arrangemang med sammanlagt 551 deltagare omfattande 787 utbildningstimmar i samverkan med totalt tolv sektionsföreningar varav sju stycken var nya. Av de totalt 551 deltagarna var 468 ledare. SISU arrangerade en Plattformen och en temakväll som handlade om idrottens finansieringsmöjligheter, samt genomförde en informationskväll om Idrott- Online. På uppdrag av Adak SK samlade vi, i samarbete med projektet Attraktiv Arbetsplats, alla byns föreningar i syfte att påbörja en samverkansprocess. Under dagen fick deltagarna genomgå utbildningen Idrottens föreningslära grund. Vi har också medverkat i processen kring evenemangen Lapland Ultra och Musik vid Malån. Under 2010 har SISU särskilt fokuserat på att inleda samverkan med fler sektionsföreningar. Det är därför glädjande att vi i det närmaste lyckats uppnå det målet i Malå. Däremot nås inte målet för antalet redovisade utbildningstimmar, utan det minskar något jämfört med föregående år. Det beror till stor del på administrativa svårigheter i en förening som vi ännu inte lyckats komma till rätta med. I Malå har Adak sportklubb tagit initiativ till ökad samverkan mellan föreningarna i Adak. Attraktiv Arbetsplats bjöds in till en eftermiddag om samverkan och föreningspooler och de 26 deltagarna var väldigt positiva. Adak har jobbat fram en arbetsgrupp som träffas tillsammans med Attraktiv Arbetsplats har tagit fram ett förslag på en alliansförening i Adak. Även Malå IF har visat intresse för föreningspoolstanken. Attraktiv Arbetsplats har träffat deras ordförande samt anställda, och inlett diskussioner kring hur detta kan utvecklas under Malå IF var också närvarande vid affärsmässighetskonferensen i Luleå. Nordmaling Som tidigare har utbildningsverksamheten i Nordmaling varit centrerad till ett fåtal föreningar. Totalt har SISU under 2010 samverkat med fem föreningar. Utbildningsverksamheten som har genomförts uppgick till studietimmar vilket är högre än målsättningen. Ledarna är centrala inom idrotten och det är viktigt att dessa ständigt utbildas och utvecklas. I Nordmaling utbildades 119 ledare i någon form under Under kommunträffen som genomfördes i maj menade i princip alla föreningar som var på plats att de hade problem med ledarrekrytering. Utifrån det kallade SISU i höstas till en träff med fokus på just ledarrekrytering, hur kan man tänka, användandet av social medier för att nå nya grupper med mera. Tyvärr var intresset svalt och träffen ställdes in. Under 2010 slöts ett avtal med Nordmalings kommun vilket känns oerhört positivt inför framtiden. Utifrån det avtalet hoppas och tror vi att vi tillsammans med föreningarna kan utveckla idrotten i Nordmaling ytterligare. 15

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten

www.sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten www.sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten Innehåll 3 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6 Våra fyra prioriterade områden 14 Personal 15 Verksamhet per kommun 22 Statistik - utbildningstimmar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv.

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Förord Att vara ung och påverka handlar inte nödvändigtvis om att göra revolution utan om att vi som unga uttrycker vår åsikt, är delaktiga i

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

SISU-Idrottsutbildarna

SISU-Idrottsutbildarna SISU-Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation och ger tillsammans med Svenska Golfförbundet stöd åt klubbar när det gäller utbildning och utveckling av verksamhet i

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Inriktnings-pm. Svensk fotbolls föreningsutveckling Svenska Fotbollförbundet

Inriktnings-pm. Svensk fotbolls föreningsutveckling Svenska Fotbollförbundet Inriktnings-pm Svensk fotbolls föreningsutveckling 2011 2013 Svenska Fotbollförbundet Inriktnings-pm Svensk fotbolls föreningsutveckling 2011 2013 Den här skrivningen belyser vilka arbetsområden och mål

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer