Elektrisk energi. Förklaringar. Elektrisk effekt = Energi (E) Tid. Effekt (P) Grundläggande begrepp. Eva Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektrisk energi. Förklaringar. Elektrisk effekt 2012-03-13. = Energi (E) Tid. Effekt (P) Grundläggande begrepp. Eva Karlsson"

Transkript

1 Förklaringar Grundläggande begrepp Eva Karlsson Elektrisk effekt Spänning (U) * Ström (I) = Effekt(P) Volt Ampere Watt Elektrisk energi Effekt (P) * Tid = Energi (E) Watt (W) (s eller h) Ws, Wh 1

2 Prefix kw (kilowatt) watt. MW (megawatt) watt. producerar hushållsel för ca 500 villor. GW (gigawatt) watt. Forsmark 3 ca 1,2 GW TW (terawatt) watt. Värmeenergi Energiinnehåll Mängd Energi 4,8 MWh/ton 1 ton 4,8 MWh Varvtalsstyrning Varvtalsstyrning innebär att varvtalet hos en roterande motor av någon form styrs. Idag används vanligen frekvensomriktare för att styra varvtalet. Normalt går en pumpmotorn på 50 Hz (50 varv/minut). Motorn ger en viss effekt Detta ger ett flöde. Om vi vill ha ett mindre flöde kan vi strypa flödet med en ventil. Motorn ger ungefär samma effekt. Ett annat sätt att minska flödet är att sänka varvtalet på motorn. Motorns effektuttag sjunker markant 2

3 Reglering av flöde Källa Energimyndigheten Energianalys Klimatskal och dess energiflöden Eva Karlsson Industriell laststyrning Energianalys/plan Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut på företaget. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som finns i verksamheten och därmed ökade möjligheter att se energieffektiviserande åtgärder. Energieffektivisering minskar energianvändningen och därmed minskas miljöbelastningen. 3

4 Vad bör ingå i en energiplan Energikartläggning Energianvändning per energislag Fördelning på förbrukande enheter Åtgärdsförslag med besparingspotential Möjliga åtgärder för energieffektivisering Minskad energianvändning (eventuellt investering) Nyckeltal Ex. MWh/m2, MWh/ton, MWh/omsatt kkr Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst. Den som driver företaget äger inte fastigheten. Beteende och inställningar. Personalen vinner inget på att energieffektivisera. Okunskap hos personalen. Gör personalen medveten om vad de olika processerna kostar vad gäller energianvändning. Viljan finns men ekonomin hindrar. Man tittar på Pay Off tider och gör inte en LCC (livscykel) analys. Drivkrafter för energieffektivisering Minskade kostnader. Eldsjäl/eldsjälar på företaget. För att lyckas med energieffektivisering krävs starka drivkrafter. Myndighetskrav. Krav från kommunen / länsstyrelsen att inkomma med en energiplan. Ekonomiska stöd Skatteavdrag (pfe). Energikartläggningscheckar. 4

5 Drivkrafter för energieffektivisering Hyresgästerna bör ha egna el -abonnemang eller åtminstone betala för sina respektive energianvändningar. Erfarenheter från flera håll visar att hyresgästernas elanvändning i snitt minskar med ca 30 % vid övergång från kollektiv till individuell debitering. PRAKTISK ENERGIANALYS HUR GÅR DET TILL En energianalys består av flera faser Insamling av statistik Energikartläggning på företaget under produktionstid. Kartläggning på företaget under icke produktionstid Analys Rapportskrivning med åtgärdsförslag Energiplan Uppföljning. Definierade begrepp Enhetsprocesser Minsta gemensam nämnare för funktioner inom industrin. Gör att analyserna kan jämföras mellan företag i samma bransch. Stödprocesser Utgör ett stöd till produktionen Produktions processer Används för att framställa produkter 5

6 Kartläggning på företaget under produktionstid. Samtal med berörd drift- och underhållspersonal angående drifttider, rutiner för service och underhåll m.m. Inspektion av anläggningens klimatskal. Inspektion av anläggningens värmesystem och ventilation. Mätning eller avläsning av effekter Kontrollera om det finns styr och reglerutrustning. Om det finns ta reda på hur och om den används. Kartläggning på företaget under icke produktionstid för att hitta tomgångsdrifter Titta på timvärdena över elanvändningen för att se efter hur mycket som används då ingen arbetar. Gör en rundvandring under ickeproduktionstid och notera vad som är aktivt. Gör en värdering av vad som kan förändras och inte behöver vara i drift. På tillverkande industrier kan man generellt acceptera tomgångsdrifter upp till ca % av det aktiva uttaget under dagtid. Gör en grafisk presentation av elenergianvändningen på företaget. Energi [MWh] Fördelning av el- energianvändningen 6

7 Start Insamling av statistik Layoutritningar på byggnader. Fastighet på 800 m 2 Takhöjd 8m Volym m 3 Fönsteryta: 130 m 2 Portar, dörrar: 25 m 2 Byggnadsmaterial Väggar: Lättbetongblock 25 cm U värde = 0,51W/m 2 K Tak: Lättbetongblock 25 cm U värde = 0,51 W/m 2 K Platta på mark U värde = 0,15 W/m 2 K Fönster: 2-glas U värde = 3,0 Port och dörrar: Isolerad vikport U värd e= 1,0 (λ värde = 0,25 W/m 2 K tjocklek=0,2m) El-statistik Timvärden Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kwh/h Effekt 93,81 17,00 267, ,50 7

8 Insamling av statistik Oljeanvändningen 2011 var 26,5 m3 vilket motsvarar Kostnad: 11000kr*26,5m3=291500kr Verkningsgraden på oljepanna från 1960-talet antas vara 75 % Byggnadens egentliga energibehov är 0,75*261000kWh= Insamling av statistik Har man tur så finns det läsbara ventilationsritningar Vår byggnad har ett FTX aggregat med plattvärmeväxlare Verkningsgraden är 60 % Luftflödet är m 3 /h 1,8 m 3 /s Oms= 6400 m 3 /h/6400 m 3 =1/h Besök på företaget Genom samtal med berörd driftoch underhållspersonal tar jag reda på: Driftstider för olika utrustningar. Arbetstider: 2400h/år Inomhustemperatur: 24 Medelårstemperaturen: +8,2 Deras krav och förväntningar 8

9 Värmesystem Oljepanna Byggnadens energianvändning med olja: Byggnadens energibehov: Åtgärdsförslag: Byte från olja till fjärrvärme Verkningsgraden på oljepannan från 1960-talet antas vara 75 % Besparingspotential: Ny uppvärmningskostnad: Ca kr/år 40 öre/kwh fast kostnad Att tänka på när man tar bort en värmepanna från källare Det finns risk att självdrags ventilation i huset minskar eftersom murstocken blir kallare. Kontrollera vindsutrymmet regelbundet efter tecken på fukt. Man kan behöva installera ett element i utrymmet för att ersätta värmen som pannan tidigare bidrog med. Det är bra att montera regnskydd på skorstenen samt eventuellt någon fläkt om man ser att ventilationen inte fungerar. Värmesystem Oljepanna Byggnadens energianvändning med olja: Byggnadens energibehov: Anta cop 3 för värmepumpen Köpt energi: En tredjedel av det nya energibehovet Åtgärdsförslag: Byte från olja till värmepump Besparingspotential: Ny uppvärmningskostnad: Ca kr/år (om inte elpatronenutnyttjas). Ökat effektabonnemang kr plus 60 öre/kwh 9

10 Att tänka på när man byter från en värmepanna till värmepump: Utgångsläge: Oljepanna som ger 80 gradigt vatten till systemet Är radiatorerna anpassade till den lägre framledningstemperaturen? Effekt: Värmepumpen ger gradigt vatten om radiatorerna är för små och man får inte upp tillräcklig värme. Spetsvärme måste tillföras, ofta i form av direktverkande el. Att tänka på när man byter olja till värmepump Radiatorsystemet i äldre hus är ofta dimensionerade för höga framledningstemperaturer från pannan, kanske 80 ºC på vintern när det är kallt ute. Om husets radiatorsystem kräver högre framledningstemperatur startar tillskottsvärmen (elpatronen, elkassetten eller oljepannan) tidigare än vad som är projekterat. I vissa hus kan det vara nödvändigt att installera fler radiatorer eller att byta till en större storlek, detta bör man kontrollera innan man installerar värmepumpen. Frågor man bör ställa Är värmesystemet väl injusterat? Bör göras om vid byte av värmekälla Är radiatorerna anpassade till värmesystemet? Ja Finns termostatventiler, i så fall är de rätt in- justerade? Nej Är cirkulationspumparna varvtalsstyrda? Nej Stänger man av värmecirkulationen när ingen uppvärmning behövs? Nej Sätts värmen ner på nätter och helger om ingen vistas i lokalen? Nej Är radiatorerna avluftade? Ja 10

11 Åtgärdsförslag: Nya termostater En byggnad på 800 m 2 Belysning 8W/m 2 ger 6,4 kw 20 pers ger 2 kw 20 Datorer ger 2 kw Gratisenergi: 10,4 kw Personerna arbetar 1080 timmar under uppvärmningsperioden. Gratisenergin är ca 11232kWh/år. Avsaknad av eller dåligt injusterade termostater gör att gratisenergin ej utnyttjas på rätt sätt. Gäller för högre framledningstemperaturer då man riskerar för höga temperaturer på radiatorerna vid lägre framledningstemperaturer bör man ha rumsgivare Åtgärdsförslag: Stäng av pumpen till värmecirkulation när ingen uppvärmning behövs Utgångsläge: Vid ett besök i juli var cirkulationspumpen (1,73 kw) för värmesystemet på och ventilen stängd. Åtgärdsförslag: Stäng av cirkulationspumpen för värmesystemet under tider då ingen uppvärmning sker. Motionskör den 15 minuter var fjortonde dag. Besparingspotential: Om den kan stängas av under fyra månader per år minskar elenergianvändningen för pumpen med ca 3900 kwh/år. Klimatskal Om energianvändningen för uppvärmning överstiger referensvärdet för en byggnad med liknande verksamhet bör klimatskalet studeras. 11

12 Hög energianvändningen för uppvärmning kan bero på dålig reglering, höga ventilationsflöden, ingen värmeåtervinning eller på klimatskalet. Referensvärden: Energi för uppvärmning och tappvarmvatten för lokaler Frågor man bör ställa Är byggnaden tillräckligt isolerad? Nej Är fönster, dörrar och genomföringar m.m. effektivt tätade? Ja Fönstertyp? Kopplade tvåglasfönster Är portar för truckar etc. utrustade med automatisk stängning och sluss? Ja Åtgärdsförslag: Tilläggsisolera taket Utgångsläge: Tak 800 m2 lättbetongblock 25 cm U-värdet talar om hur mycket värme(w) som försvinner ut genom 1 m 2 av byggnadsdelen vid en temperaturskillnad på 1 C. Åtgärdsförslag: Tilläggsisolera taket men 8 cm (30 cm) styrolit. U-värdet sjunker från 0,51 W/m2 C till 0,23 W/m2 C (0,09 W/m 2 C) Besparingspotential: Transmissionsförlusterna sjunker med kwh/år (26544 kwh/år) 12

13 Åtgärdsförslag: Åtgärda fönstren Utgångsläge: 130 m2 kopplade tvåglasfönster med u-värde 3 W/m 2 K Åtgärdsförslag: Byte till energieffektiva fönster. Ett billigare alternativ till nya fönster är att ersätta innerglaset i befintliga bågar. Genom att byta till ett energiglas kan u-värdet sänkas till 1,8 W/m 2 K, med isolerglas kombinerat med energiglas kan man få ett u-värde på ca 1,3 1,5 W/m 2 K. Åtgärden kräver att bågarna är stabila och friska. Besparingspotential: Byte till nya fönster med u-värde 1 minskar transmissionsförlusterna med kwh/år. ersätta innerglaset minskar transmissionsförlusterna med 17459kWh/år. Fler fördelar med fönsteråtgärder Vid beräkning av minskad energianvändning har hänsyn tagits endast till transmissionsförlusterna. Vid byte till energieffektiva fönster minskar kalldraget vid fönstren då ytan på fönster med lägre u-värde är varmare framförallt på vintern vilket leder till att man även kan sänka inomhustemperaturen pga högre operativ temperatur. En sänkning av inomhustemperaturen med 1 grad minskar energianvändningen ca 5 %. Ojämn temperatur ger luftrörelser Ekvivalent temperatur inkluderar inverkan från luftrörelsen i operativ temperatur Lufttemperaturen är 24 C Temperaturen på fönstren är16 C Luftrörelser 0.3 m/s Upplevd temperatur blir 19 C 13

14 Fönstertemperaturer Ungefärlig yttemperatur mitt på fönstrets inre glasruta då inomhustemperaturen är 20 C Kolumn1 Kolumn2 U-värde på glas Lufttemperat ur ute W/(m²K) -10 C -20 C 3,0 8,5 4, ,5 1, Portar exempel Enligt Socialstyrelsens krav på ventilation behövs det minst en halv omsättning luft per timme för att människor ska må bra. Ventilation stödprocess BBR:s generella luftflödessiffror: 7 l/s per person. 0,35 l/s per m2 (ca 0,5 oms/h). Hos en industri är det oftast luftföroreningarna och processens termiska last som bestämmer tilluftflöde. 14

15 Ventilation Processventilation Tar hand om föroreningar och överkottsvärme så nära källan som möjligt Allmänventilation Skapa ett bra klimat med lagom temperatur och låga halter av föroreningar Process och allmänventilation bör samarbeta för att hålla ett bra klimat med låga föroreningshalter Frånluftsventilation genom självdrag Uppvärmd luft stiger uppåt, för att slutligen försvinna ut ur huset. Ett undertryck skapas i byggnaden. För att kompensera detta undertryck sugs kallare uteluft in i huset genom otätheter. Mekanisk frånluftsventilation Frisk uteluft kommer in via ventiler in i byggnaden. Luften sugs ut via frånluftsfläktar. Åtgärdsförslag: Installera frånluftsvärmepump för varmvattenproduktion 15

16 Från- och tilluftssystem (FT-system) Ett från- och tilluftssystem har både en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt för att möjliggöra en balanserad ventilation i byggnaden. Finns värmeåtervinning har vi ett FTX-aggregat Värmeåtervinning av frånluften Frågor man bör ställa Är ventilationen rätt dimensionerad? Är luftflöden rätt inställda? Finns möjligheten att köra återluft. Hur styrs ventilationen. Återvinns värmen i utgående ventilationsluft med en värmeväxlare eller värmepump? Fläktarnas SFP-värden? Finns rutiner för rengöring av filter och kanaler? 16

17 Energikostnader för ventilation Ventilationsförluster i form av värme. Fläkteffekter Mätning av fläkteffekter för att ta reda på energianvändningen Energianvändning i form av el Drift: 5300h El till aggregatet 24380kWh/år Arbetstid: 2400h Åtgärdsförslag: Anpassa drifttiden till arbetstiden Drift: 2400 h Fläktarnas effektuttag under en vecka El till aggregatet 11040kWh/år Besparingspotential kwh/år (el) 17

18 Ventilationsförluster i form av värme Drift: 5300h Ventilationsförluster kwh/år Arbetstid: 2400h Åtgärdsförslag: Anpassa drifttiden till arbetstiden Fläktarnas effektuttag under en vecka Drift: 2400 h Ventilationsförluster kwh/år * Besparingspotential kwh/år (fjv) *Förutsatt att inget självdrag sker Drifttid 5300 h Flöde 1,8 m 3 /s Värmeförluster med olika vvx Är fläktarna energieffektiva? SFP = Specifik fläkteffekt (kw/m³/s) q = luftflöde (m³/s) P = Fläkteffekt (kw) Våra fläktar: SFP = 1,5 SFP = 2,0 SFP = 2,5 SFP = 4,0 Mycket eleffektivt Eleffektivt Mindre eleffektivt Dåligt =2,5kW/m 3 s Åtgärdsförslag: Inget 18

19 Lågt SFP kan nås genom -byte av fläkt -byte av fläktmotor - låga tryckfall i intag, kanaler och don Tidstyrd ventilation Enkel, billig och effektiv metod, som har brister. Styrning sker efter förmodat behov ej verkligt. Tidur eller timer. Kan kopplas till belysningen. När man tänder belysningen så startar också ventilationen. Av/på eller tvåhastighetsdrift på fläktmotorn.. Passar bra i lokaler med en jämn belastning såsom ett kontor där det jobbar 10 personer mellan och Behovsstyrd ventilation Rätt mängd luft vid rätt tillfälle Fläkten styrs av trycket med hjälp av spjäll Kräver frekvensomriktare och sensorer. Passar bra i lokaler med ojämn belastning i lokalerna såsom skolor idrottshallar och konferenslokaler 19

20 Årstidsanpassad ventilation Genom en kraftig reduceringen av luftomsättningarna vintertid erhålles stora energibesparingar. Besparingar på uppvärmningssidan blir stora framförallt om man inte har värmeåtervinning. Besparingar på elsidan då fläktarna varvas ner stora delar av året. Komfortkyla Stödprocess Kyla Produktionskyla Produktionsprocess Frågor man bör ställa Är värmealstringen minimerad (tex effektiv belysning/utrustning, solavskärmning m.m.)? Är kylmaskinen rätt dimensionerad? Vilket börvärde är inställt? (För varje grad temperaturen kan höjas minskar energianvändningen mellan 2 och 5 procent). Utnyttjas frikyla? Finns möjligheten att köpa fjärrkyla? Finns tillgång till billig (gratis värme)? Finns det risk för samtidig värmning och kylning? Återvinns värmen på kondensorsidan? Är kyl/frysdiskar täckta hela tiden eller enbart natt? Är kyl/frysdiskar placerade så inte luftströmningen störs (gäller främst icke täckta diskar)? Är dörrar/portar mellan varma och kalla utrymmen ordenligt täta? Är alla ledningar som transporterar kyla ordentlig isolerade? (begränsar värmeflödet från omgivningen) 20

21 Kyla Produktion av kyla Eldriven kompressorkyla Fjärrkyla Frikyla Kyla från befintliga värmepumpar Absorptionskylmaskiner Distribution av kyla: Luftburen kyla (kräver höga flöden) Vätskeburen kyla Eldriven kompressorkyla Fastigheten har en eldriven kylmaskin. Det vanligaste sättet att producera kyla idag. Kylan distribueras ut via kylbafflar i taket. Börvärdet är satt till 20 grader Vi mäter effektuttaget från kompressorn En hög effekt på t ex belysningen gör att kylmaskinens elbehov ökar eftersom mer värmeenergi då måste transporteras bort. Energianvändning i form av el Drift: 2880h, medeleffekten under mätningen är 2 kw och börvärdet är ställt på 20 grader El till aggregatet 5760 kwh/år Åtgärdsförslag: Höj börvärdet till 22 grader Besparingspotential Ca 500 kwh/år (el) Minimera all onödig värmealstring Då kylbehovet varierar är det lämpligt att byta till varvtalsstyrning när kylmaskinen ska bytas. 21

22 Fjärrkyla Begränsning vid låga temperaturkrav "kallt vatten" levereras i en undercentral, i princip på samma sätt som i en central för fjärrvärme. Därifrån distribueras sedan sekundärvatten till den eller de byggnader som skall kylas. Frikyla sjövatten/borrhål Begränsning vid låga temperaturkrav Bild: Bo Reinerdahl Kallt vatten pumpas upp och kyler via en värmeväxlare vätska som i sin tur kyler ventilationsluften till kontorslokalen. Absorptionskyla Absorptionskylmaskiner är dyra och inte speciellt effektiva. COP 0,5-0,7 (avgiven kyla /tillförd värme). De kräver tillgång till billig värme, till exempel spillvärme från industrier eller avfallsförbränning, för att det ska vara lönsamt Många kraftvärmeverk söker efter nya avsättningsområden för fjärrvärme pga. det överskott på värme som finns sommartid. Stora och avancerade värmeväxlare skulle förbättra COP avsevärt men de är kostsamma. 22

23 Exempel: Samtidig värmning och kylning Undertempererad luft träffar termostaten på radiatorn så den slår på. Är dörrar mellan varma och kalla utrymmen ordenligt täta Den varma fuktiga luften som tränger in kräver mycket energi för att kylas Belysning Belysningsstyrkan visar om belysningen är bra Fördelen att räkna belysningen för hand är att man upptäcker felaktigheter 1. Räkna ljuskällor 2. Läs av effekten 3. Räkna ut total installerad effekt i lokalen 4. Mät upp arean på lokalen 5. Räkna ut W/m 2 6. Jämför Riktvärden för önskad installerad effekt (W/m2) med energieffektiv belysning Har man hög installerad effekt och dålig belysningsstyrka bör man fundera på att byta till en effektivare belysning. 23

24 Energianvändning i form av el Belysningen består av 138 lysrör av typen T8 med drosselteknik Varje lysrör är på 70 W inklusive drivdon. Ytan på lokalen är uppmätt till 800 m2 El till belysning kwh/år 12 W/m 2 Åtgärdsförslag: Byt till ny energieffektiv belysning. Med lokalens ljusa färger bör man kunna komma ner till 7W/m 2 Besparingspotential kwh/år (el) Elenergibalans Energianvändning för uppvärmning efter respektive åtgärdsförslag Energianvändning före 245 kwh/m2 år Energianvändning efter 140 kwh/m2 år 24

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Grundläggande begrepp

Grundläggande begrepp Grundläggande begrepp Effekt U=Spänning (Volt) I=Ström (Ampere) P=Effekt (Watt) Energi P=Effekt (Watt) t=tid (s eller h) E=Effekt (Wh) P=U. I E=P. t Ström och spänning i fas Effekt (W)=Ström*Spänning (W)

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Nedan följer en lista med åtgärdsförslag för energieffektivisering i lokaler. Med åtgärdsförslag av idag (den högra spalten) åsyftas de åtgärdsförslag som anges

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor Bilaga 9 Exempel på frågeformulär, information och checklistor 101 miljö maj 2009 INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning hos företag All användning av energi påverkar

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tygelgatan 20, 587 35 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 619151

ENERGIDEKLARATION. Tygelgatan 20, 587 35 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 619151 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tygelgatan 20, 587 35 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 619151 Energiprestanda: 155 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Labbetorp 130

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Labbetorp 130 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 531509 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Motala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ubbetorp 1:11 Husnummer 1 Adress Labbetorp 130 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Så spar du energi INDUSTRILOKALER

Så spar du energi INDUSTRILOKALER Så spar du energi INDUSTRILOKALER Om energianvändning i industrilokaler Inom industriföretag finns det ofta stor potential att energieffektivisera verksamheten, minska sin elförbrukning och spara pengar.

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Hemmeslöv 45:240 Adress/ort: Norra Rundvägen 10, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer