Halvårsrapport, januari till och med juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport, januari till och med juni 2013"

Transkript

1 Halvårsrapport, januari till och med juni 2013 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK (f å KSEK 3 497) Periodens resultat uppgick till KSEK -915 (f å KSEK 1 199) Resultat per aktie: SEK -0,04 (f å SEK 0,05) Eget kapital per aktie: SEK 0,12 (f å SEK 0,17) Johan Axelsson tillträdde som ny verkställande direktör den 1 juli Verksamheten United Media-koncernen är en spelkoncern med cirka registrerade kunder. Bolaget tillhandahåller sedan i januari 2008 bingospel på Internet genom det maltesiska dotterbolaget Gaming United Ltd. United Media-koncernen driver sajterna och Genom dessa sajter har United Media-koncernen blivit en av de största aktörerna på onlinebingomarknaden i Sverige. Koncernens bingosajter återfinns i det nätverk som drivs av Spielo (tidigare St Minver Ltd) och United Media-koncernen arbetar i dag under den marknadsföringslicens som detta bolag förfogar över. Av legala skäl återfinns all operativ verksamhet i dotterbolagen Gaming United Ltd och Hembingo Ltd varifrån all fakturering sker. Om inget annat anges avser siffrorna United Media-koncernen. Under det första kvartalet 2013 har Lyckobingo och Happybingo har tappat flera av sina storspelare vilket har haft en negativ effekt på både resultatet och omsättningen i koncernen. Glädjande nog fortsätter intaget av nya spelare, både av gratisspelare och betalande kunder. Vårens kund- och marknadsanalyser samt uppföljande marknadsaktiviteter har visat på ett gott utfall som emellertid inte fått fullt genomslag ännu. Under våren har den tidigare ledningen i United Media tillsammans med Thenberg Fondkomission arbetat på en kapitalanskaffning i syfte att förvärva den svenska verksamheten i Caliberbingo.com, vars databas och intäkter är ungefär jämstora med United Mediakoncernens. Köpet var villkorat av att emissionen fulltecknades, men då utfallet var alltför lågt för att finansiera förvärvet avbröts såväl emissionen som köpet av Caliber.coms svenska verksamhet. De båda bolagen för emellertid fortfarande diskussioner kring framtiden. Under våren 2013 förvärvade United Media-koncernen en databas bestående av cirka svenska onlinebingospelare från en aktör som varit verksam på den svenska onlinebingomarknaden sedan 2009 med en egen mjukvara. Då Allbingo valde att lägga ned sin svenska verksamhet uppstod en möjlighet för United Media-koncernen att mot en intäktsdelning förvärva kundstocken. Genom att förvärvet genomfördes mot del i framtida

2 intäktsströmmar har det inte belastat United Media-koncernens likviditet. Arbetet med att konvertera och re-aktivera denna databas har pågått succesiv sedan förvärvet och de positiva resultateffekterna har redan börjat visa sig. Förvärv av ytterligare sajter och databaser står högt på agendan för styrelsen i United Mediakoncernen då det finns goda möjligheter för en ny aktör att återaktivera tidigare spelare. Genom sin storlek och upparbetade kontakter kan United Media-koncernen använda stordriftsfördelar på ett annat sätt än vad mindre aktörer kan, vilket gör att United Mediakoncernen kan fortsätta ta en aktiv roll i den konsolidering som pågår på spelmarknaden. United Media Sweden AB (publ) har 24 april 2013 hållit årsstämma där det i huvudsak bestämdes följande: Årsstämman som avhölls den 24 april 2013 beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att intill nästa ordinarie bolagsstämma ge styrelsen bemyndigande att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, allt med de begränsningar som framgår av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Stämman beslutade även om att godkänna ett nytt optionsprogram med 2 miljoner teckningsoptioner. Stämman beslutade att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter välja Hans Liljeblad, Marcus Ossiann, Nina Wahlberg samt Erik Johansson. Johansson är specialist på digital marknadsföring och arbetar idag som Head of Sales på Vendemore, ett bolag inom Bisnode koncernen. Bolagets tidigare styrelseledamot, Niclas Bodell, avgick under året då han fått andra uppdrag som gjorde att han inte kunde fortsätta ha externa styrelseuppdrag inom spelbranschen. I början av maj 2013 lanserades United Media som första svenska aktör spel på Facebook. Lanseringen skedde under koncernens nya varumärke, Happy Slots Club. Genom Happy Slots Club, ett spel med slots som även omfattar sociala funktioner som gör det möjligt för spelarna att interagera med varandra, erbjuder United Media-koncernen "play for fun games" på Facebook. Enligt United Medias samarbetspartner Nyxx Gaming Group beräknas denna marknad att uppgå till fem miljarder USD vid slutet av Den långsiktiga förhoppningen är emellertid att kunna nå de mer än 500 miljoner medlemmar som spelar sociala spel på Facebook och kunna konvertera dessa till betalande spelare. Under juni 2013 kontaktades styrelsen för United Media Sweden AB av en av Nordens största aktörer inom onlinebingosegmentet som visat intresse av att förvärva den operativa

3 verksamheten inom United Media -koncernen. Diskussioner kring en försäljning påbörjades varvid styrelsen för United Media i samråd med AktieTorget beslutade att handelsstoppa aktien. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 1 juli 2013 beslutade styrelsen att återuppta handeln i bolagets aktie sedan förhandlingarna kring ett förvärv av United Medias operativa verksamhet gått in i en fas som inte kräver att aktien längre är handelsstoppad. Styrelsen för fortsatt diskussioner med denna aktör, och kommer att återkomma med ytterligare information när så är möjligt. Den 1 juli 2013 tillträdde Johan Axelsson som ny verkställande direktör för koncernen. Johan Axelsson har tidigare varit VD för Spray och varit ansvarig för Keynote Media Groups satsning på onlinespel. Utöver detta har han även varit COO i Click Invest och associate partner i Firm Factory Network. Johan Axelsson ersätter Nina Wahlberg som gått på en planerad föräldraledighet. Försäljning och resultat Koncernens intäkter uppgick under perioden till KSEK (f å KSEK 3 497) med ett resultat om KSEK -915 (f å KSEK 1 199). Likviditet och finansiering Den 30 juni 2013 uppgick United Medias banktillgodohavanden till KSEK 382 (f å 59). Bolaget saknar i dag checkräkningskredit men har per 30 juni 2013 räntebärande skulder om KSEK 750. Investeringar United Medias totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 97 (f å KSEK 0) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK -57 (f å KSEK 0) och materiella anläggningstillgångar KSEK 158 (f å 0) så som inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK 263 (f å KSEK 524) i avskrivningar varav KSEK 0 (f å KSEK 1) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 0 avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete och KSEK 262 (f å KSEK 523) avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

4 Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 juni 2013 uppgick United Media-koncernens egna kapital till KSEK (f å KSEK 3 784) varav KSEK 707 (f å KSEK 707) utgjordes av aktiekapital, KSEK 0 av bundna reserver och KSEK 409 (f å KSEK 3 078) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets aktier är sedan den 23 juli 2013 upptagna till handel på AktieTorget där den handlas under kortnamnet UMED. Per den 30 juni 2013 hade United Media fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 juni 2013 hade United Media cirka 500 aktieägare. Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2013 till 44 procent (f å 52 procent). Anställda Bolaget hade per den 30 juni 2013 en heltidsanställd (kvinna) tillika verkställande direktör. Övriga tjänster har köpts på konsultbasis. Aktieinnehav för Insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 juni 2013, hade följande insynspersoner i United Mediakoncernen nedanstående aktieinnehav enligt: INSYNSPERSON POSITION INNEHAV Hans Liljeblad Styrelseordförande Nina Wahlberg VD Erik Johansson Styrelseledamot 0 Marcus Ossiann Styrelseledamot Birgitta Lönnquist Gemvik Ekonom 0 Johan Axelsson* Tillträdande VD 0 *Johan Axelsson tillträdde som verkställande direktör från och med den 1 juli Utsikter för bokföringsåret 2013 Styrelsen för United Media gör bedömningen att framtidsutsikterna ser lovande ut trots den oro som råder på världens kapitalmarknader. Spel är en förhållandevis stabil verksamhet, vare sig den bedrivs i landbaserade bingohallar eller online och påverkas sällan av konjunktursvängningar i någon större omfattning. Vissa säsongsmässiga variationer förekommer emellertid.

5 Styrelsen har valt att inte kommunicera några kvantitativa mål för innevarande år. Styrelsen är emellertid av åsikten att de ökade marknadsinsatser som har gjorts under det senaste månaderna, och som redan visat sig ge effekter, kommer att fortsätta bidra med ett positivt resultat under resten av innevarande år. Redovisningsprinciper Räkenskaperna har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer samt uttalande från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalande från dess akutgrupp. Avskrivning sker koncernmässigt över tio (10) år på Malta men på fem (5) år för de sajter som sålts från moderbolaget till dotterbolaget Gaming United. Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. VD kommentar Det känns mycket spännande att ha tagit över VD-rollen på United Media och jag ser fram emot att fortsätta det arbete som påbörjats med att bygga ett lönsamt spelbolag. Jag var tidigare ansvarig för Keynote Media Groups olika varumärken inom gambling vid tidpunkten för United Medias köp av dessa från Keynote Media Group. Tillsammans med den nyligen lanserade Facebooksatsningen "Happy Slots Club" bedömer jag att United Media har ett väldigt uppskattat spelutbud som i kombination med vår stora medlemsbas visar på att United Media har potential att kunna visa engod tillväxt den närmsta tiden. Ett av mina tydligaste fokusområden sedan jag tog över har varit att utifrån vår befintliga medlemsbas försöka aktivera och reaktivera så många som möjligt för att säkerställa att de värden vi besitter tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. Vi har redan nu sett goda resultat från de aktiviteter vi har genomfört så här långt och kommer att fortsätta bearbeta vår medlemsdatabas för att uppnå korsförsäljning mellan de olika varumärkena. Arbetet fortgår vidare även med att kontinuerligt optimera nykundsanskaffningen med en tydlig målsättning att uppnå bästa möjliga avkastning på vår marknadsföring. Vi ser även goda möjligheter i vår Facebooksatsning och arbetet är påbörjat med att rekrytera en dedikerad resurs för att ta denna satsning till nästa nivå säger Johan Axelsson, VD för United Media Sweden AB (publ).

6 Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Rapport avseende tredje kvartalet november 2013 Bokslutskommuniké februari 2014 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. United Media Sweden AB (publ) Styrelsen Stockholm För ytterligare information United Media Sweden Johan Axelsson verkställande direktör Eller besök United Media Sweden AB (publ) är en spelkoncern med registrerade kunder och tillhandahåller sedan i januari 2008 bingospel på Internet. United Media driver bland annat sajterna och United Media Sweden AB (publ):s aktier är sedan 23 juli 2012 listade på AktieTorget under kortnamnet UMED.

7 Resultaträkningar Koncernen* (KSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga externa intäkter inkl kursvinst Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader inkl kursförlust Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Summa Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Skatten på periodens resultat är hänförlig till verksamheten i United Medias maltesiska dotterbolag. Bolagets nominella skattesats på Malta uppgår till 35 procent, ett belopp som under förutsättning att vinster delas ut till moderbolaget kan komma att sjunka till fem procent. Den eventuella reduktionen kommer att ske under året efter det att det skattskyldiga bolaget erlagt skatten.

8 Balansräkningar (KSEK) Koncernen* TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långsiktiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förskott leverantörer Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 883 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Per den 31 december 2011 hade United Media Sweden AB (publ) skattemässiga underskott om SEK. Ett värde på dessa förutsätter skattepliktiga intäkter i United Media Sweden AB (publ) varför dessa inte bokförts som en tillgång. I dag bedöms intäkterna i United Media Sweden AB (publ) huvudsakligen av komma från skattefria utdelningar från koncernens maltesiska dotterbolag.

9 Balansräkning (KSEK) Koncernen EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Överkursfond Omräkningsdifferens Balanserat resultat Periodens resultat Summa Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 750 Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

10 Kassaflödesanalys Koncernen* (KSEK) Den löpande verksamheten Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Valutajusteringar koncernen -50 Betald skatt -16 Aktuell skatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i Immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0 0 Kassaflöde från Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Omräkningsdifferens i eget kapital 0 Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens 7-3 Likvida medel vid periodens slut

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ)

Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké för Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 8 018 KSEK (11 359 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 079 KSEK (424 KSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2015

Halvårsrapport januari-juni 2015 Halvårsrapport januari-juni 2015 Nettoomsättningen för januari-juni 2015 uppgick till 1 316 KSEK (f å 1 128 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -597 KSEK (f å 509 KSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 REDBET HOLDING AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

A P P O R T J A N - S E P

A P P O R T J A N - S E P D E L Å A A N E 2 0 1 1 0 2 DELÅA AN E 2011 EDVIA VIN I KVAAL E E A N A Å E L D tyrelsen och verkställande direktören för avger härmed följande delårsrapport för perioden 20110101 20110930 KNCENEN (2011)

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 ÅRSREDOVISNING 2006 Kalendarium 22 MAJ 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007 29 MAJ 2007 Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 28 AUGUSTI 2007 Delårsrapport

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 november 2013 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer