Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011"

Transkript

1 Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux BoråsRegionens Vuxenutbildning

2 Innehåll Inledning... 4 Uppföljning av yrkesvux... 5 Begränsningar... 6 Organisation... 7 Ekonomisk redovisning... 8 Sammanfattning yrkesvux (inkl teoretisk) Elevunderlag i delrapporten... 9 Åldersfördelning yrkesvuxstuderande Geografiskt område Sysselsättning före studierna Finansiering av studierna Yrkes- och ämnesområden Orienteringskurser Resultat Efter yrkesutbildningen (ej teoretiska studier) Sysselsättning relaterad till utbildningen Annan sysselsättning före yrkesutbildningen Sammanfattning Bilaga 1 Statsbidrag för yrkesvux Bilaga 2:1 Uppföljning med enkät vid utbildningens början Bilaga 2:2 Uppföljning med enkät efter 6-18 månader... 23

3 Tabeller Tabell 1 Statsbidrag och tilldelade platser Yrkesvux Sjuhärad Tabell 2 Studiestatus för de före detta studerande som ingår i enkäten... 9 Tabell 3 Folkbokföringskommun för de personer som ingår i enkäten Tabell 4 I vilket geografiskt område är de studerande är födda?? Tabell 5 Vilken sysselsättning hade du före studierna? Tabell 6 Hur finansierade du dina studier huvudsakligen? Tabell 7 Yrkes- och ämnesområden Tabell 8 Sysselsättning efter yrkesutbildning Figurer Figur 1 Åldersfördelning yrkesvuxstuderande Figur 2 Yrkesvuxelever efter utbildningen Figur 3 Sysselsättning efter utbildningen Figur 4 Sysselsättning relaterad till utbildningen Figur 5 Sysselsättning efter yrkesutbildning för de med annan sysselsättning före Figur 6 Sysselsättning före och efter yrkesutbildning... 20

4 Inledning Yrkesvux är en statlig satsning mellan år på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på yrkesutbildad arbetskraft och att nå grupper som saknar gymnasieutbildning eller behöver komplettera sin gymnasiala utbildning. Satsningen innebär att kommunerna kan få statsbidrag för utbildning till dessa grupper. Om samtliga sökande inte kan tas emot till utbildningen ska företräde ges till den som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oavsett tidigare utbildning, enligt förordning (2009:431). Kommunen måste inte själv anordna utbildningen utan kan upphandla den av annan anordnare. Statsbidrag kan lämnas för orienteringskurser och nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom yrkesprogram. teoretisk utbildning som omfattas är nationella kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Kommunerna inom Sjuhäradsregionen hade sedan tidigare ett visst samarbete genom Sjuhärads Kommunalförbund och i början av 2009, när yrkesvuxsatsningen startade, fattade åtta kommuner beslut att tillsammans söka statsbidrag för utökad yrkesutbildning för vuxna under namnet Yrkesvux Sjuhärad 2. Borås är den största kommunen, ungefär lika stor som de övriga sju tillsammans och det föll sig ganska naturligt att Vuxenutbildningen Borås skulle stå för administration av tilldelade medel och de flesta yrkesvuxutbildningarna. Systemet med interkommunal ersättning användes fortfarande för studerande folkbokförda i kommuner utanför BoråsRegionen 3. 1 Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2 Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda utökades samarbetet till BoråsRegionens Vuxenutbildning med gemensam ansökan/antagning till yrkesutbildningar i regionen. 4 (23)

5 Uppföljning av yrkesvux Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning: Den som har tagit emot statsbidrag... ska dessutom medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter som verket begär. Skolverket begär in flera olika uppföljningar av yrkesvuxelever. Organisationsuppföljning lämnas av respektive kommun två gånger per år Ekonomisk redovisning för yrkesvux lämnas varje halvår av Yrkesvux Sjuhärad. Här redovisas poäng per ämne och antal platser som genomförts och jämförs med tilldelade medel. Ekonomisk slutredovisning lämnas av Yrkesvux Sjuhärad en gång per år Studerandeuppföljning yrkesvux lämnas per halvår av Yrkesvux Sjuhärad. Här redovisas eleverna som personer : Det mesta av den statistik som efterfrågas för uppföljning kan tas fram genom de administrativa system vi använder för registrering av elever och deras studier. Men när det gäller studerandeuppföljning så finns inte svaren på frågorna i statistiken (och vissa får inte heller registreras). Uppföljningen utgörs av följande frågor: I vilket geografiskt område eleven är född Vilket yrkes-/ämnesområde har eleven studerat Sysselsättning före yrkesvuxutbildningen Finansiering av studierna Sysselsättning efter yrkesvuxutbildningen Är denna sysselsättning relaterad till utbildningen Inom Yrkesvux Sjuhärad har vi genomfört uppföljningarna på olika sätt och med varierande resultat. Vi har omväxlande använt oss av klassrumsenkäter vid utbildningens start för att få svar på de första frågorna e-post med inloggning till webbenkät e-post med webbenkät telefonenkäter Det som visat sig mest effektivt är telefonenkäter och den formen har mer och mer tagit över som uppföljningsmetod. Det är också den mest tidskrävande metoden och vi har ofta varit tvungna anställa extra personal för detta. I några fall, särskilt i de mindre utbildningarna, har den tidigare läraren haft kännedom om vad eleven gör idag. Den studerandeuppföljning som Skolverket kräver in avser föregående termin/läsår och det medför att många elever precis hunnit bli klara med sin utbildning och inte hunnit få arbete ännu. Resultatet blir i många fall missvisande och vi har därför valt att göra en egen uppföljning 6-18 månader efter avslutad utbildning och frågar vilken som är den tidigare elevens sysselsättning idag. Hur lång tid efteråt har varierat beroende på vilken utbildning, när den avslutades samt, inte minst, vår egen arbetsbelastning. 5 (23)

6 Begränsningar I denna redovisning har tagits med alla yrkesvuxstuderande som startat en utbildning efter och som slutfört utbildning senast Samtliga studerande som slutfört yrkesutbildning under perioden har listats för uppföljning men i några fall har inte den tidigare eleven kunnat nås på grund av ändrad e-post, telefon eller liknande. Elever som gjort avbrott på utbildningen har endast i undantagsfall kontaktats. En särskild uppföljning av avbrott och avbrottsorsaker planeras våren Som den största Sjuhäradskommunen bestämdes att Borås Vuxenutbildning skulle ta ansvar för den gemensamma delen av administration av yrkesvux och när det gäller uppföljning, samla in och sammanställa uppgifter från de övriga kommunerna. I några fall har uppgifterna varit bristfälliga eller saknats på grund av tidsbrist eller andra orsaker. Yrkesvux-satsningen sjösattes i början av 2009 och ingen visste exakt hur den skulle se ut från början. Riktlinjerna för uppföljning var något mindre preciserade än idag. Därmed har de uppgifter som samlats in i vissa fall varit olika och inte direkt jämförbara. En viss jämkning har därför gjorts, så nära verkligheten som möjligt. Från 2010 utdelades statsbidrag även för vissa behörighetsgivande teoretiska kurser 4 men vid uppföljning behandlas dessa utbildningar på samma sätt som yrkesutbildningar. Det innebär att elever, som t ex läser in gymnasiekurser för att söka till högskolan, på frågan om de fått arbete efter utbildningen naturligtvis svarar nej. Ofta fortsätter de på komvux eller annan studieform utan att sysselsättningen kan anses relaterad till utbildningen. Detta ger en missvisande bild av hur bra yrkesvuxsatsningen fungerat, där man då hoppas att alla får jobb efter utbildningen. I den här rapporten har vi därför valt att räkna bort behörighetsvux från den mer detaljerade redovisningen. De elever som läst behörighetsgivande teoretiska kurser har inte var och en läst en hel utbildning. Eftersom en heltidsplats här motsvarar 1300 gymnasiepoäng kan den ha delats av 4-5 eller fler elever. Detta ställer naturligtvis till det vid uppföljning av vad den studerande gör efteråt men här har vi valt att enbart fråga elever som läst flera behörighetsgivande kurser. I ansökan om statsbidrag ansöker man om antal poäng inom olika branscher. Hur mycket utbildning man kan producera, och inte minst hur mycket som efterfrågas, är naturligtvis svårt att veta i förväg och därför förekommer alltid justeringar i efterhand, det vill säga man producerar inte exakt det man ansökt om. Yrkesvux Sjuhärad har till exempel fått omfördela tilldelade medel från teoretiska kurser till yrkesvux och från till exempel omvårdnadsutbildningar till andra branscher. I enkätuppföljningen ingår större andel svar från Borås än övriga BoråsRegionen, beroende på att till en början gjorde varje kommun sina enkäter och först bortåt 2011 började Borås för egen räkning, följa upp samtliga. 4 SFS 2009:43 Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 6 (23)

7 Organisation Kommunerna inom Sjuhäradsregionen har under perioden anordnat yrkesutbildning inom de flesta yrkesområden via upphandling av externa utbildningsanordnare, i egen regi eller via annan kommun inom samverkansområdet. Beroende på yrkesområde har elever kunnat studera på olika sätt: deltid eller heltid, klassrumsundervisning eller distansundervisning och inom omvårdnad även genom utbildningsinslag på arbetsplats. Som extra stöd har anordnats orienteringskurser i yrkessvenska och yrkesmatematik när dessa behov har konstaterats. För att nå ut till de prioriterade målgrupperna har stora ansträngningar gjorts. Givetvis via egna webbplatser och sociala medier (som Facebook), vägledningscentrum och uppsökande verksamhet till varierande målgrupper men också genom ett eget Nyhetsbrev, utbildningsmässor, Öppet hus och informationsmöten som har anordnats varje termin. Broschyrer har tryckts upp och spridits och även utskick till potentiella sökande har gjorts. I mindre skala har reklam i lokalpress och på bussar använts. Nyhetsinslag har förekommit i både lokalradio och tv. Validering har erbjudits, främst inom vård och omsorg, till de elever som har förvärvat kunskaper genom yrkeslivet men inte har papper på dessa. Lärarna gör en kartläggning och sedan kan eleven göra en prövning och studera det som behövs med förkortad studietid. Alla elever har erbjudits studie- och yrkesvägledning på plats eller på distans, enskilt och i grupp. Samtliga studerande har en egen individuell studieplan. Vid prioritering av sökande används urvalsparagrafen 5 svag ställning på arbetsmarknaden som ett av kriterierna. Vissa individers efterfrågan på yrkesvuxutbildning har inte kunnat tillgodoses, oftast beroende på att de efterfrågade utbildningen inte motsvarade arbetsmarknadens behov eller att utbildningen är särskilt attraktiv och lockar fler sökande än det finns utbildningsplatser. Inom några yrkesområden har vissa perioder resurser samnyttjats för studerande inom yrkesvux och ungdomsgymnasiets elever, t ex inom hantverks- och fordonsutbildningarna. Det har gällt lärare, lokaler och utrustning men inte direkt samläsning (i samma grupp). Samverkan med samtliga kommuner inom regionen har skett kontinuerligt inom alla relevanta områden som behovsanalys, gemensamt utbud, ansökan, administration och uppföljning. Vuxenutbildningens betydelse för regional tillväxt marknadsförs kontinuerligt vid kontakter med region-/kommunförbund, regionala kompetensplattformar, lokalt näringsliv, länsstyrelse, arbetsförmedling, branschorganisationer med flera aktörer. 5 Enligt förordningen (2009:43) ska, om platserna inte räcker till alla behöriga sökande, ett urvalsförfarande ske och urvalsparagrafen ( 3) svag ställning på arbetsmarknaden tillämpas. 7 (23)

8 Ekonomisk redovisning Under perioden har Yrkesvux Sjuhärad tilldelats statsbidrag på drygt 50 milj kr, vilket motsvarar cirka 1000 utbildningsplatser 6 (heltid). Större delen, ca 850 platser är yrkesutbildning och resten behörighetsgivande teoretiska kurser. Antalet personer som utnyttjat studieplatserna är betydligt högre, särskilt för de teoretiska kurserna, eftersom flera studerande ofta delar på en heltidsstudieplats. Tabell 1 Statsbidrag och tilldelade platser Yrkesvux Sjuhärad Tilldelade platser Statsbidrag SEK 2009 Yrkesvux Yrkesvux Yrkesvux Yrkesvux Summa Behörighetsgivande teoretiska kurser Behörighetsgivande teoretiska kurser Teoretiska kurser Summa Yrkesvux & Teoretiska Totalt Yrkesvuxsatsningen började 16 mars 2009, det vill säga utbildningar som började detta datum eller senare kunde få statsbidraget och framförhållningen var inte så god så det gällde att sätta till alla resurser för att snabbt få igång nya utbildningar eller utöka befintliga för att kunna få ta del av statsbidraget. Yrkesvux Sjuhärad har lyckats bra med detta och under alla år lyckats producera utöver de tilldelade platserna och därigenom kunnat ta del av utdelning av statsbidrag till extraplatser (som andra kommuner inte lyckats göra slut på utan fått lämna tillbaka). Totalt sett har Yrkesvux Sjuhärad varje år lyckats producera mer än motsvarande tilldelade medel. Dock har mindre andel teoretiska kurser producerats och tilldelade medel motsvarande drygt 25 studieplatser har, enligt regelverket, kunnat flyttas över för att finansiera mer yrkesutbildning. 6 En heltidsstudieplats beräknas inom Yrkesvux vara mellan poäng, beroende på vilka de ingående kurserna är. Det finns 1300-poängskurser (orienterings- och teoretiska kurser), 1100-poängsämnen är omvårdnad, media, barn-/fritid och handel/administration. Övriga ämnen/kurser räknas som 800 poäng. 8 (23)

9 Sammanfattning yrkesvux (inkl teoretisk) I enkätuppföljningen ingår de elever som har studerat på Vuxenutbildningen Borås Stad under perioden 7, det vill säga inte de elever som studerat yrkesvux i regionens övriga kommuner. Därmed är resultatet naturligtvis inte heltäckande. Frågor och svarsalternativ motsvarar i de flesta fall de som används i Skolverkets uppföljning av yrkesvux-studerande. Av de cirka 850 elever 8 som ingår i materialet har drygt 80 procent slutfört sina studier under perioden och knappt 20 procent har av någon anledning avbrutit studierna i förtid, Tabell 2. I första hand är det elever som slutfört sina studier som har deltagit i denna uppföljning. Totalt ligger svarsfrekvensen på cirka 60 procent. Många elever har inte gått att nå trots upprepade försök, kanske på grund av att man flyttat eller bytt telefonnummer/e-postadress. I de fall det ansetts relevant redovisas motsvarande siffror för Riket, det vill säga yrkesvux i hela Sverige, och dessa är beräknade utifrån Skolverkets sex (hittills) delrapporter Redovisning av insatser inom yrkesvux 9. Skolverket har haft svårt att få in statistik från olika kommuner av varierande orsaker. Skolverket skriver Ett problem är att kommunerna inte svarar enhetligt och har avvikelser mellan antalet studerande i de olika frågorna. Detta problem kunde delvis ha undvikits med tydligare instruktioner från början, vilket ju i efterhand är lätt att konstatera. Den har dock blivit bättre efter hand men vissa delar lämnar stort tolkningsutrymme. Kommunerna hävdar bl. a. att det inte är möjligt att registrera vissa uppgifter i de administrativa system som används, att vissa uppgifter inte får registreras eller att de inte lyckats få kontakt med studerande efter slutförd utbildning. Detta är problem som vi naturligtvis stött på även inom Yrkesvux Sjuhärad. Alla siffror får tas som indikationer som kanske inte exakt avspeglar verkligheten men är det bästa som går att åstadkomma för närvarande. Elevunderlag i delrapporten Tabell 2 redovisar grovt de yrkesvux-studerande som ingår i denna första övergripande del av rapporten. Närmare 70 procent av eleverna har besvarat enkäten, även en del som av någon anledning avbrutit sina studier. Knappt 20 procent har avbrutit, vilket är ungefär den nivå som är genomsnittlig för kommunal vuxenutbildning. Tabell 2 Studiestatus för de före detta studerande som ingår i enkäten Studiestatus Personer Andel Slutfört studier, besvarat enkät % Slutfört studier, ej besvarat enkät % Gjort avbrott i studierna, besvarat enkät % Gjort avbrott i studierna, ej besvarat enkät 34 4% Totalt % 7 För 2009 och halva 2010 ingår ej elever folkbokförda i övriga kommuner i regionen 8 I detta material ingår även teoretiska studier inom yrkesvux, s k behörighetsvux 9 Rapporter om yrkesvux 9 (23)

10 Av förklarliga skäl så är de flesta elever som ingår i enkäten folkbokförda i Borås kommun, närmare 90 procent, tabell 3. Bollebygds kommun har ingen egen vuxenutbildning och det är vanligt att deras vuxenstuderande studerar i Borås eller någon av de andra Sjuhäradskommunerna. Som tidigare nämnts, så ingår inte svar från de elever som studerat i de övriga kommunerna i denna redovisning. Tabell 3 Folkbokföringskommun för de personer som ingår i enkäten Folkbokföringskommun Personer Andel Borås kommun % Marks kommun 21 2% Ulricehamns kommun 18 2% Tranemo kommun 15 2% Bollebygds kommun 12 1% Herrljunga kommun 11 1% Vårgårda kommun 7 1% Svenljunga kommun 6 1% Totalt % Åldersfördelning yrkesvuxstuderande Åldersgruppen år är den dominerande inom yrkesvux, en tredjedel av de studerande återfinns inom denna grupp och ser man på de som är under 30 år så utgör de hälften av de studerande. Cirka 12 procent är över 45 år och endast några enstaka över 55 år. För riket som helhet gäller ungefär samma åldersfördelning. Figur 1 Åldersfördelning yrkesvuxstuderande (23)

11 Geografiskt område Frågan om i vilket geografiskt område man är född, har tre svarsalternativ och ger en grov indelning, Tabell 4. Majoriteten av de svarande är födda i Sverige, drygt 50 procent. Knappt en fjärdedel kommer från länder utanför Europa, drygt 10 procent är födda i Europa utanför Sverige. Jämfört med hela riket har Yrkesvux Sjuhärad en cirka tio procentenheter högre andel födda utanför Sverige. Tabell 4 I vilket geografiskt område är de studerande är födda?? Svarsalternativ Personer Andel Riket I Sverige % 56 % I Europa men inte i Sverige % 8 % I välden utan för Europa % 17 % Uppgift saknas 74 9% 19% Totalt % 100 % Sysselsättning före studierna Det är ganska stor spridning på sysselsättningen före studierna, Tabell 5. Den största gruppen, en knapp tredjedel av de tillfrågade, har angett annan sysselsättning, oftast arbetssökande, och ungefär hälften så många att de studerade på komvux, kommunal vuxenutbildning. Dessa båda grupper tillsammans utgör nästan hälften av svaren. Det råder en viss oklarhet mellan dessa grupper eftersom många studerar på komvux därför att de är arbetssökande och vilket svar man anger i enkäten kan variera. Tabell 5 Vilken sysselsättning hade du före studierna? Vad gjorde du före studierna? Personer Andel Riket Heltidsanställd % 11 % Deltidsanställd % 12 % Egen företagare 7 1 % 1 % Studerande inom kommunal vuxenutbildning (gr/gy) % 17 % Studerande i annan utbildningsform (sfi, särvux, Yh, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola) % 5 % Annan sysselsättning (arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven m.m.) % 29 % Vill inte svara 3 0 % 0 Uppgift saknas % 25% Totalt % 100 % Mer än en fjärdedel av svaren anger att man arbetade före studierna och mer än hälften av dessa arbetade heltid. Men svarsfrekvensen för heltid är sannolikt något överdriven, då det åtminstone i några fall visat sig att den svarande tolkat före som innan man blev arbetslös. Gruppen som anger att de tidigare studerade inom annan utbildningsform är ca 10 procent och större delen av dessa kommer från Sfi, arbetsmarknadsutbildning eller folkhögskolor. Något fler var deltidsanställda eller vikarier, sju personer drev egna företag och för knappt 15 procent saknas uppgifter. Tre elever har angett att man inte vill besvara enkäten. I förhållande till hela riket fördelar sig sysselsättningen före yrkesutbildningen inom Yrkesvux Sjuhärad på ungefär samma nivåer. 11 (23)

12 Finansiering av studierna De flesta tillfrågade, över 70 procent, finansierade sina studier med studiemedel, Tabell 6. Det är högre än motsvarande siffra för hela riket. För cirka 15 procent saknas uppgiften och resten hade antingen behållt lön från arbetsgivare eller hade ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd. Tabell 6 Hur finansierade du dina studier huvudsakligen? Svarsalternativ Antal Andel Riket Studiemedel, CSN % 56 % Bibehållen lön från arbetsgivare 66 8 % 7 % Annan, aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande 42 5 % 13 % Uppgift saknas % 24 % Totalt % 100 % Yrkes- och ämnesområden Inga riktlinjer har getts för vad som räknas in under varje yrkes- och ämnesområde utan varje kommun väljer själv kategori för sina utbildningar/kurser och man kan misstänka att en viss förvirring råder eftersom vissa utbildningar kan platsa under flera. Inom Yrkesvux Sjuhärad har ett stort utbud av utbildningar kunnat erbjudas, dock inte inom alla de yrkes- och ämnesområden som skolverket listar. Följaktligen har Yrkesvux Sjuhärad i de flesta fall en högre andel elever i de utbildningar som erbjuds än totalt i riket. Tabell 7 Yrkes- och ämnesområden Yrkes-/ämnesområde Yrkesvux 7H Riket Barn och fritid - 3 % Media - 2 % Omvårdnad 23 % 36 % Bygg - 2 % El 14 % 5 % Energi - 1 % Fordon 4 % 4 % Handel och administration 10 % 8 % Hantverk 8 % 2 % Hotell och restaurang 11 % 5 % Industri 11 % 5 % Livsmedel 4 % 2 % Naturbruk - 1 % Teoretiska kurser 14 % 23 % Totalt 100 % 100 % Så är dock inte fallet inom omvårdnad, som i riket som helhet är det klart största området med 35 procent, jämfört med knappt 25 procent inom Y7H. Här är den verkliga andelen förmodligen något högre eftersom omvårdnadsutbildning till stor del erbjudits inom respektive kommun och därför inte ingår i denna delrapport som enbart redovisar elever som studerat inom Vuxenutbildningen Borås. 12 (23)

13 Även när det gäller teoretiska kurser så är andelen högre för hela riket, knappt 25 procent jämfört med nästan 15 procent. Yrkesvux Sjuhärad fick från början en större tilldelning för teoretiska kurser men efterfrågan var mindre än beräknat och medlen kunde därför omdirigeras till yrkesutbildningar. Elever som läst behörighetsgivande kurser har enbart följts upp efter samma mall som de som läst yrkesutbildningar. Detta kan synas irrelevant eftersom denna grupp normalt har andra mål med studierna än att få jobb. Det skulle behövas en särskild uppföljning av dessa elever men hittills har inte någon sådan annonserats av ansvariga och inom Y7H har inte heller funnits resurser till det. Yrkes- och ämnesområden med färre än en procent deltagare ingår inte i materialet ovan. Orienteringskurser Inom yrkesvux har det varit möjligt att erbjuda orienteringskurser, dels allmänna och dels i yrkessvenska. Skolverket ger ingen komplett bild av deltagandet i hela riket i dessa kurser men det som redovisas är för en period och där deltog 15 procent i allmän orienteringskurs och 5 procent i yrkessvenska. Inom Yrkesvux Sjuhärad har en större andel elever haft möjlighet läsa orienteringskurser. Inom yrkesutbildningarna har bortåt 25 procent läst allmän och cirka 20 procent yrkessvenska orienteringskurs. Ofta har samma elever läst båda typerna av orienteringskurs. Inom t ex elutbildningarna har orienteringskurser i yrkesmatematik anordnats eftersom det ofta är matten som orsakar eleven problem på denna utbildning. 13 (23)

14 Resultat Efter yrkesutbildningen (ej teoretiska studier) Av de cirka 850 elever som ingår i den översiktliga uppföljningen ovan, har urvalet krympts genom att sortera bort de som enbart har studerat teoretiska behörighetsgivande kurser, eftersom deras svar på frågor angående deras arbetssituation efter yrkesutbildningen skulle ge en skev bild av resultatet Av de återstående cirka 700 eleverna har knappt 20 procent gjort avbrott under utbildningen, diagram 1. Här är elever från kommunerna utanför Borås överrepresenterade och man kan misstänka att pendling påverkar negativt. Några har avbrutit utbildningen tidigt därför att man har kommit in på en högre prioriterad utbildning och några för att de fått jobb, men anledningen till de flesta avbrott är okänd. En fjärdedel av eleverna har inte besvarat enkäten, oftast för att de varit omöjliga att nå, trots upprepade försök. I början av yrkesvux gjordes uppföljningen av respektive kommun inom Yrkesvux Sjuhärad och dessa svar har vi inte tillgång till. Ett fåtal har vägrat svara på enkätfrågorna. Över 400 elever, 57 procent, har dock kunnat följas upp efter utbildningen och dessa resultat redovisas i detta avsnitt. Figur 2 Yrkesvuxelever efter utbildningen Yrkesvuxelever efter utbildningen Ej besvarat enkät 25% Gjort avbrott 18% Besvarat enkät 57% 14 (23)

15 Sysselsättning efter yrkesutbildningar Antalet elever i varje utbildning varierar bland annat beroende på arbetsmarknad och hur många som söker. Vissa utbildningar är mer populära och söktrycket därmed större, t ex för bageri- och textila utbildningar. Utbildningens längd och förkunskapskrav är andra faktorer som påverkar. För de flesta yrkesutbildningar krävs kunskaper i svenska motsvarande grundskolenivå men Yrkesvux Sjuhärad har även kunnat erbjuda vissa utbildningar med enbart förkunskapskrav Sfi C och i stället har eleverna fått studera orienteringskurs i yrkessvenska jämsides med yrkesutbildningen. Detta har möjliggjort för fler elever att läsa en yrkesutbildning. Tabell 8 visar vad eleverna från de olika utbildningarna har för sysselsättning efter utbildningen. Arbetar inkluderar heltids-, deltidsarbete och i eget företag men merparten är heltidsanställning. I gruppen Studerar ingår studerande inom komvux, det vill säga grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, och inom andra studieformer t ex högskola, folkhögskola, Yrkeshögskola och Sfi. Annan sysselsättning kan vara till exempel arbetssökande, föräldraledig eller sjukskriven. Tabell 8 Sysselsättning efter yrkesutbildning Utbildning Alla svar därav Arbetar Studerar Annan sysselsättning Bagare Butikssäljare CNC-operatör Elektriker Fordon Inredning Lager och Logistik Lokalvårdare Mode och konfektion Möbelsnickare/plåtslagare Nätverkstekniker Restaurang Svetsare Vård och omsorg Yrkesutbildning distans Summa yrkes Andel, procent 100% 60% 23% 16% Totalt sett arbetar cirka 60 procent efter utbildningen och knappt en fjärdedel, 23 procent, fortsätter med studier på olika nivåer. Av de resterande är ett tiotal föräldralediga, tre är sjukskrivna och övriga arbetssökande. Utbildningarna med flest elever är el-utbildning, nätverkstekniker, restaurang-, svets- och vård och omsorgsutbildning. Samtliga finns som grundutbildning och med möjlighet välja till vidareutbildning. Inom vård och omsorg ingår utbildningar med inriktning personlig assistent samt KUB, Kommunal UtBildningsenhet, där eleverna genomför större delen av sin utbildning på en enhet ute i verksamheten. Yrkesutbildning distans har ingått i Yrkesvux Sjuhärads utbud under vissa perioder. Ett antal olika utbildningar erbjuds: administratör, receptionist, ekonomiassistent, säljare med flera och de kan läsas på hel- eller halvfart. Många kombinerar dessa studier med arbete på hel- eller deltid. En uppföljninga av ekonomiassistentutbildningen planeras under våren (23)

16 Hantverksutbildningarna Inredning och Mode och konfektion är populära men det är inte helt enkelt att få jobb inom området. Dock är den sistnämnda utbildningen en ypperlig grund för att söka textila vidareutbildningar inom yrkeshögskolan eller högskolan och en majoritet av eleverna har också fortsatt med vidareutbildning på högre nivå. Relativt nya är utbildningar inom lager och logistik samt lokalvård och möjlighet till anställning efteråt är goda. Många av lokalvårdseleverna läser också utbildning inom storkök och får på så sätt en dubbelkompetens som gör dem mer anställningsbara. Om man ser på hur stor andel av eleverna i respektive utbildning som arbetar efteråt så är det också skillnader mellan de olika utbildningarna, Figur 3. Inte oväntat är störst andel elever inom vård och omsorg i arbete efter utbildningen. Svets-, fordons-, elektriker- och nätverksutbildningarna har också en hög andel i arbete. Färre antal men hög andel i arbete är också lager och logistik-, inrednings-, möbelsnickar- och bageriutbildningarna, alla över 50 procent av eleverna i arbete efter avslutad utbildning. Om mindre andel är i arbete så är i regel fler i studier efter utbildningen, till exempel de redan nämnda utbildningarna till lokalvårdare och mode och konfektion samt butikssäljare. Med tanke på hur få individer materialet omfattar i dessa utbildningar, så kan man inte dra några långtgående slutsatser. Figur 3 Sysselsättning efter utbildningen Sysselsättning efter yrkesutbildningen per utbildning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vård och omsorg Lager och Logistik 8 2 Svetsare Inredning Fordon Elektriker Bagare Möbelsnickare/plåtslagare Nätverkstekniker Yrkesutbildning distans CNC-operatör Restaurang Lokalvårdare Mode och konfektion Butikssäljare Arbetar Studerar Annan sysselsättning Om man vänder på frågan och ser till hur många som inte är i arbete eller studier efter sin yrkesutbildning så är det butikssäljare och CNC-operatör som har störst andel utan anställning/studier men återigen är det två av utbildningarna med lägst antal deltagare. I restaurangutbildningar har fler personer deltagit och här är knappt 25 procent i annan sysselsättning. Även för distans-yrkesutbildningarna är andelen i annan sysselsättning i sammanhanget relativt hög. 16 (23)

17 Sysselsättning relaterad till utbildningen Beroende på vilken utbildning man läst så varierar hur många som fått anställning inom det område som man har utbildat sig eller studerar vidare inom samma område. Figur 4 visar relaterad sysselsättning för de utbildningar där flest enkätsvar erhållits. Sammantaget, efter yrkesutbildningen så har drygt 60 procent av yrkesvux-eleverna sysselsättning inom det område de utbildat sig för, fördelat på knappt 50 procent som arbetar och drygt 10 procent som studerar vidare. Grundtanken med yrkesvux är ju att erbjuda utbildning inom områden där arbetsmarknaden är god och här är det vård och omsorg som har den absolut största andelen yrkesutbildningselever i ett arbete som är direkt relaterat till utbildningen. Man skulle kunna påstå att om man läst en vård och omsorgsutbildning och inte har jobb efteråt, så beror det med stor sannolikhet på att man valt bort det av någon anledning. Även el- och fordonsutbildningens elever har till stor del fått jobb inom sina yrkesområden, cirka 65 procent. Av restaurang- och svetsutbildningens elever jobbar ungefär hälften inom utbildningsområdet. Figur 4 Sysselsättning relaterad till utbildningen Sysselsättning efter - relaterad till yrkesutbildning 0% 25% 50% 75% 100% Vård och omsorg Elektriker Fordon Restaurang Yrkesutbildning distans Svetsare Mode och konfektion Bagare Nätverkstekniker CNC-operatör 5 9 Arbete relaterad till utb. Studier relaterade till utb. Arbete/studier ej reaterade till utb. Cirka 50 procent av eleverna som har utbildat sig till svetsare eller läst någon yrkesutbildning på distans har antingen arbete eller studerar vidare inom yrkesområdet. För de elever som gått den textila utbildningen, Mode och konfektion, har inte så många börjat arbeta men desto fler studerar vidare på en högre utbildning inom området, totalt cirka 50 procent. För bageri-, CNC- och nätverksutbildningarna är andelen sysselsatta inom respektive yrkesområde något lägre, mellan procent har arbete eller studerar vidare. För de båda förstnämnda yrkesområden har bara 18 respektive 14 elever besvarat enkäten så underlaget är alldeles för lite för att dra några generella slutsatser. 17 (23)

18 Annan sysselsättning före yrkesutbildningen En kategori av yrkesvuxelever väcker extra stort intresse. Det är de som angett sysselsättning före utbildningen till annan, det vill säga arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig eller kort sagt, allt som inte är arbete eller studier. Denna grupp ses i många fall som en kostnad för samhället och varje individ som efter utbildning kommer i arbete är en vinst. Av de drygt 400 yrkesvux-eleverna som har besvarat enkäter, anger drygt 170 personer annan sysselsättning före utbildningen. Man kan dock misstänka att andelen är något större i verkligheten. Vid stickprovskontroller mot vuxenutbildningens administrativa system har vissa elever där angett arbetssökande medan man vid enkättillfället angivit någon annan sysselsättningsstatus. Det har också visat sig vid några tillfällen när man ställt följdfrågor att studerande som svarat att de arbetade/studerade före utbildningen, i själva verket svarat på vad de senast sysslade med innan de blev arbetslösa. Och så finns det alltid några som läser på komvux därför att de är arbetslösa I vilket fall så är de som har annan sysselsättning personer som ofta haft detta status en tid och kan ha svårigheter att komma (tillbaka) ut på arbetsmarknaden och de är yrkesvuxsatsningens främsta målgrupp. Figur 5 visar sysselsättning efter utbildningen för dem som angett annan sysselsättning före. Av dem som angett annan sysselsättning gör tre procent avbrott under utbildningen och cirka 20 procent anger även efter utbildningen annan sysselsättning, dock har flera bytt kategori inom området, t ex från arbetssökande till föräldraledig. Figur 5 Sysselsättning efter yrkesutbildning för de med annan sysselsättning före 18 (23)

19 Av resterande har mer än tre fjärdedelar arbete eller studerar efter utbildningen. Mer än hälften, 55 procent, arbetar och majoriteten av dessa på heltid. En person har startat eget företag, cirka 10 procent läser vidare på komvux och några fler studerar annat, oftast på högre nivå, figur 6. Figur 6 Annan sysselsättning före utbildningen och efter De utbildningar som lockade störst andel elever med annan sysselsättning före studierna är butikssäljare och lager och logistik med 70 respektive 60 procent. Av de studerande till nätverkstekniker och CNC-operatör hade cirka 55 procent annan sysselsättning före studierna medan siffran varierar mellan 20 och 45 procent för övriga yrkesområden. 19 (23)

20 Sammanfattning Av det något begränsade men säkrade underlag 10, som denna senare del av rapporten baserats på, kan man jämföra sysselsättning före och efter utbildningen, figur 6, som tydligt visar i vilken omfattning sysselsättningen förändrats. Framför allt är det andelen som arbetar heltid som har ökat kraftigt medan de med annan sysselsättning före yrkesutbildningen har minskat i ungefär motsvarande grad. Figur 6 Sysselsättning före och efter yrkesutbildning 100% Sysselsättning före och efter yrkesutbildning Annan sysselsättning; 16% 80% Annan sysselsättning; 40% Andra studier; 11% 60% Andra studier; 14% Komvux-studier; 12% Eget företag; 1% Arbetar deltid; 10% 40% Komvux-studier; 14% Eget företag; 1% 20% Arbetar deltid; 13% Arbetar heltid; 49% Arbetar heltid; 18% 0% FÖRE yrkesutbildning EFTER yrkesutbildning 10 Det underlag som beskrivs i avsnitt Resultat Efter yrkesutbildningen (ej teoretiska studier) 20 (23)

21 Bilaga 1 Statsbidrag för yrkesvux 11 Yrkesvux är en satsning mellan år på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning, och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Satsningen innebär att kommunerna kan få statsbidrag för utbildning till dessa grupper. Statsbidrag Statsbidrag kan sökas för yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Om samtliga sökande inte kan tas emot till utbildningen ska företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden, enligt 3 förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. Jfr 3 kap. 7 förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. För yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna gäller 3 kap. 8 förordningen om vuxenutbildning. Statsbidrag för yrkesvux kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund, men inte av landsting. Kommunen behöver inte själv anordna utbildningen utan kan upphandla den av annan anordnare. Statsbidrag lämnas inte till lokala kurser. Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå För deltagare i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan statsbidrag även utgå till viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Från den 1 juli 2012 får den teoretiska utbildningen utgöra högst 25 procent av deltagarens utbildning, enligt 4 förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. Statsbidrag kan lämnas för orienteringskurser och nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom yrkesprogram. Den teoretiska utbildning som omfattas är nationella kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Inom yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag till kurser inom ämnen som i gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom nationella program (23)

22 Bilaga 2:1 Uppföljning med enkät vid utbildningens början Uppföljning av deltagare i yrkesvux vid utbildningens början 1. I vilket geografiskt område är du född? I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa 2. Vilken sysselsättning hade du före deltagandet i yrkesvux? Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning Studerande i annan skolform Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 3. Hur finansierar du deltagandet i yrkesvux? Studiemedel Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 22 (23)

23 Bilaga 2:2 Uppföljning med enkät efter 6-18 månader Uppföljning av deltagare i yrkesvux 6-18 månader efter studierna 1. I vilket geografiskt område är du född? I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa 2. Vilken sysselsättning hade du före deltagandet i yrkesvux? Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) Studerande i annan skolform (sfi, särvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola) Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 3. Hur finansierade du deltagandet i yrkesvux? Studiemedel, CSN Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 4. Vilken sysselsättning har du idag, efter deltagandet i yrkesvux? Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) Studerande i annan skolform (sfi, särvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola) Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 5. Är din sysselsättning idag relaterad till det yrkesområde som du studerade? Ja, relaterad till yrkesområdet Nej, inte relaterad till yrkesområdet 6. Var jobbar du idag? Vem är din arbetsgivare? (23)

24 vuxenutbildningen

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010

GRvux. Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 2010 GRvux Rapport: Uppföljning av deltagare som avslutat yrkesvuxstudier andra halvåret 010 Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti 011 Markör Örebro Kungsgatan 1 701

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till

Stenungsund 1 % Undervisning skolverket. Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, till Stenungsund 1 % lön Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Göteborg Ale jobb studier anställning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket Stenungsund 1 % lö n Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Ale jobb studier anställning

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag att förbereda och genomföra insatser inom yrkesvux Dnr U2008/8186/SV, U2009/6159/SV samt U2010/2103/SV

Redovisning av regeringsuppdrag att förbereda och genomföra insatser inom yrkesvux Dnr U2008/8186/SV, U2009/6159/SV samt U2010/2103/SV Missiv Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 13 33 Stockholm 1 Redovisning av regeringsuppdrag att förbereda och genomföra insatser inom yrkesvux Dnr U28/8186/SV, U29/6159/SV samt U21/213/SV Skolverket

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 R A P P O

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning Skolverket har i uppdrag att årligen följa upp övergången till arbetsmarknad och annan sysselsättning efter avslutade vuxenstudier. Nedan redovisas en första uppföljning av sysselsättning bland elever

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning I det följande dokumentet redovisas en uppföljning av sysselsättning och annan aktivitet bland elever som avslutade sina studier inom den kommunala vuxenutbildningen år 2011. Totalt fanns under år 2011

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; SFS 2016:937 Utkom från trycket den 8 november 2016 utfärdad den 27 oktober 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Studerandeuppföljning av yrkesförarutbildning jan - jun 2011

Studerandeuppföljning av yrkesförarutbildning jan - jun 2011 Studerandeuppföljning av yrkesförarutbildning jan - jun 2011 Studerandeuppföljning av yrkesförarutbildning jan - jun 2011 Syftet med enkäten är att följa upp hur kommuner har använt det riktade statsbidraget

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

MORGONDAGENS VINNARE Statsbidrag för yrkesvux. Stockholm 10 oktober 2016

MORGONDAGENS VINNARE Statsbidrag för yrkesvux. Stockholm 10 oktober 2016 MORGONDAGENS VINNARE Statsbidrag för yrkesvux Stockholm 10 oktober 2016 STATSBIDRAG Yrkesvux (SFS 2009:43) Kommunal vuxenutbildning på gy-nivå och särskild utbildning för vuxna på gy-nivå (SFS 2015:403)

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10 UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning Billingehus 2016-03-10 Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Skolverket 2015 Yrkes-

Läs mer

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (6) Datum -01-16 Vår referens Jonas Jonsson Strateg jonas.o.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012

Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012 Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012 Detta dokument är endast för er förberedelse. Skolverket tar emot ansökan om statsbidrag via webben. Länken till ansökan har skickats

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Yrkesvux - viktig nationell insats för att klara yrkesutbildningen och obalanser på arbetsmarknaden år 2015.

Yrkesvux - viktig nationell insats för att klara yrkesutbildningen och obalanser på arbetsmarknaden år 2015. PM 2014-09-27 1 (5) Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Mats Söderberg Yrkesvux - viktig nationell insats för att klara yrkesutbildningen och obalanser på arbetsmarknaden år 2015. Behov av yrkesvux

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad

FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad 2016-08-10 1 Kontakt: therese.kullaker@gotland.se FAKTABLAD GOTLAND Statistik gällande utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad Gotlands Byggmästareförening 2 Befolkning Åldersfördelning i befolkningen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum ÅRSREDOVISNING Helår 2015 2 (6) Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 2 Viktiga händelser... 3 2.1 Medborgare... 3 2.2 Medarbetare... 3 2.3 Utveckling... 4 3 Ekonomisk analys... 4 4 Framtiden... 4 5 Nyckeltal

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE 2017-01-11 STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE INLEDNING OCH SYFTE Inom Skåne län pågår sedan 2014 ett arbete för uppbyggnad av ett regionalt samarbete kring Yrkes-sfi i Skåne i samarbete

Läs mer

Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen

Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Redovisning av regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr (71-2011:952) Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Dnr U2011/3405/S Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2008 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

SAM 3.0 Student Activity Monitoring

SAM 3.0 Student Activity Monitoring SAM 3.0 Student Activity Monitoring Markörer ett axplock USA 1993 Goverment Performance and Results Act (GPRA) OECD Education at a Glance - 25 års rapportering Verksamhetslogik Ekonomistyrningsverket 2001

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare

Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildning Stockholm Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-18 Handläggare Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 35 547 Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2015:97 Välja yrke

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2015:97 Välja yrke 1 (6) Dnr: MYH 2015/4448 Er referens: U2015/05421/GV Remissvar/Yttrande Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2015:97 Välja yrke Inledning

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer