Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux 2009-2011"

Transkript

1 Yrkesvux i halvtid Delrapport Yrkesvux BoråsRegionens Vuxenutbildning

2 Innehåll Inledning... 4 Uppföljning av yrkesvux... 5 Begränsningar... 6 Organisation... 7 Ekonomisk redovisning... 8 Sammanfattning yrkesvux (inkl teoretisk) Elevunderlag i delrapporten... 9 Åldersfördelning yrkesvuxstuderande Geografiskt område Sysselsättning före studierna Finansiering av studierna Yrkes- och ämnesområden Orienteringskurser Resultat Efter yrkesutbildningen (ej teoretiska studier) Sysselsättning relaterad till utbildningen Annan sysselsättning före yrkesutbildningen Sammanfattning Bilaga 1 Statsbidrag för yrkesvux Bilaga 2:1 Uppföljning med enkät vid utbildningens början Bilaga 2:2 Uppföljning med enkät efter 6-18 månader... 23

3 Tabeller Tabell 1 Statsbidrag och tilldelade platser Yrkesvux Sjuhärad Tabell 2 Studiestatus för de före detta studerande som ingår i enkäten... 9 Tabell 3 Folkbokföringskommun för de personer som ingår i enkäten Tabell 4 I vilket geografiskt område är de studerande är födda?? Tabell 5 Vilken sysselsättning hade du före studierna? Tabell 6 Hur finansierade du dina studier huvudsakligen? Tabell 7 Yrkes- och ämnesområden Tabell 8 Sysselsättning efter yrkesutbildning Figurer Figur 1 Åldersfördelning yrkesvuxstuderande Figur 2 Yrkesvuxelever efter utbildningen Figur 3 Sysselsättning efter utbildningen Figur 4 Sysselsättning relaterad till utbildningen Figur 5 Sysselsättning efter yrkesutbildning för de med annan sysselsättning före Figur 6 Sysselsättning före och efter yrkesutbildning... 20

4 Inledning Yrkesvux är en statlig satsning mellan år på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på yrkesutbildad arbetskraft och att nå grupper som saknar gymnasieutbildning eller behöver komplettera sin gymnasiala utbildning. Satsningen innebär att kommunerna kan få statsbidrag för utbildning till dessa grupper. Om samtliga sökande inte kan tas emot till utbildningen ska företräde ges till den som har en svag ställning på arbetsmarknaden, oavsett tidigare utbildning, enligt förordning (2009:431). Kommunen måste inte själv anordna utbildningen utan kan upphandla den av annan anordnare. Statsbidrag kan lämnas för orienteringskurser och nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom yrkesprogram. teoretisk utbildning som omfattas är nationella kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Kommunerna inom Sjuhäradsregionen hade sedan tidigare ett visst samarbete genom Sjuhärads Kommunalförbund och i början av 2009, när yrkesvuxsatsningen startade, fattade åtta kommuner beslut att tillsammans söka statsbidrag för utökad yrkesutbildning för vuxna under namnet Yrkesvux Sjuhärad 2. Borås är den största kommunen, ungefär lika stor som de övriga sju tillsammans och det föll sig ganska naturligt att Vuxenutbildningen Borås skulle stå för administration av tilldelade medel och de flesta yrkesvuxutbildningarna. Systemet med interkommunal ersättning användes fortfarande för studerande folkbokförda i kommuner utanför BoråsRegionen 3. 1 Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2 Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda utökades samarbetet till BoråsRegionens Vuxenutbildning med gemensam ansökan/antagning till yrkesutbildningar i regionen. 4 (23)

5 Uppföljning av yrkesvux Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning: Den som har tagit emot statsbidrag... ska dessutom medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter som verket begär. Skolverket begär in flera olika uppföljningar av yrkesvuxelever. Organisationsuppföljning lämnas av respektive kommun två gånger per år Ekonomisk redovisning för yrkesvux lämnas varje halvår av Yrkesvux Sjuhärad. Här redovisas poäng per ämne och antal platser som genomförts och jämförs med tilldelade medel. Ekonomisk slutredovisning lämnas av Yrkesvux Sjuhärad en gång per år Studerandeuppföljning yrkesvux lämnas per halvår av Yrkesvux Sjuhärad. Här redovisas eleverna som personer : Det mesta av den statistik som efterfrågas för uppföljning kan tas fram genom de administrativa system vi använder för registrering av elever och deras studier. Men när det gäller studerandeuppföljning så finns inte svaren på frågorna i statistiken (och vissa får inte heller registreras). Uppföljningen utgörs av följande frågor: I vilket geografiskt område eleven är född Vilket yrkes-/ämnesområde har eleven studerat Sysselsättning före yrkesvuxutbildningen Finansiering av studierna Sysselsättning efter yrkesvuxutbildningen Är denna sysselsättning relaterad till utbildningen Inom Yrkesvux Sjuhärad har vi genomfört uppföljningarna på olika sätt och med varierande resultat. Vi har omväxlande använt oss av klassrumsenkäter vid utbildningens start för att få svar på de första frågorna e-post med inloggning till webbenkät e-post med webbenkät telefonenkäter Det som visat sig mest effektivt är telefonenkäter och den formen har mer och mer tagit över som uppföljningsmetod. Det är också den mest tidskrävande metoden och vi har ofta varit tvungna anställa extra personal för detta. I några fall, särskilt i de mindre utbildningarna, har den tidigare läraren haft kännedom om vad eleven gör idag. Den studerandeuppföljning som Skolverket kräver in avser föregående termin/läsår och det medför att många elever precis hunnit bli klara med sin utbildning och inte hunnit få arbete ännu. Resultatet blir i många fall missvisande och vi har därför valt att göra en egen uppföljning 6-18 månader efter avslutad utbildning och frågar vilken som är den tidigare elevens sysselsättning idag. Hur lång tid efteråt har varierat beroende på vilken utbildning, när den avslutades samt, inte minst, vår egen arbetsbelastning. 5 (23)

6 Begränsningar I denna redovisning har tagits med alla yrkesvuxstuderande som startat en utbildning efter och som slutfört utbildning senast Samtliga studerande som slutfört yrkesutbildning under perioden har listats för uppföljning men i några fall har inte den tidigare eleven kunnat nås på grund av ändrad e-post, telefon eller liknande. Elever som gjort avbrott på utbildningen har endast i undantagsfall kontaktats. En särskild uppföljning av avbrott och avbrottsorsaker planeras våren Som den största Sjuhäradskommunen bestämdes att Borås Vuxenutbildning skulle ta ansvar för den gemensamma delen av administration av yrkesvux och när det gäller uppföljning, samla in och sammanställa uppgifter från de övriga kommunerna. I några fall har uppgifterna varit bristfälliga eller saknats på grund av tidsbrist eller andra orsaker. Yrkesvux-satsningen sjösattes i början av 2009 och ingen visste exakt hur den skulle se ut från början. Riktlinjerna för uppföljning var något mindre preciserade än idag. Därmed har de uppgifter som samlats in i vissa fall varit olika och inte direkt jämförbara. En viss jämkning har därför gjorts, så nära verkligheten som möjligt. Från 2010 utdelades statsbidrag även för vissa behörighetsgivande teoretiska kurser 4 men vid uppföljning behandlas dessa utbildningar på samma sätt som yrkesutbildningar. Det innebär att elever, som t ex läser in gymnasiekurser för att söka till högskolan, på frågan om de fått arbete efter utbildningen naturligtvis svarar nej. Ofta fortsätter de på komvux eller annan studieform utan att sysselsättningen kan anses relaterad till utbildningen. Detta ger en missvisande bild av hur bra yrkesvuxsatsningen fungerat, där man då hoppas att alla får jobb efter utbildningen. I den här rapporten har vi därför valt att räkna bort behörighetsvux från den mer detaljerade redovisningen. De elever som läst behörighetsgivande teoretiska kurser har inte var och en läst en hel utbildning. Eftersom en heltidsplats här motsvarar 1300 gymnasiepoäng kan den ha delats av 4-5 eller fler elever. Detta ställer naturligtvis till det vid uppföljning av vad den studerande gör efteråt men här har vi valt att enbart fråga elever som läst flera behörighetsgivande kurser. I ansökan om statsbidrag ansöker man om antal poäng inom olika branscher. Hur mycket utbildning man kan producera, och inte minst hur mycket som efterfrågas, är naturligtvis svårt att veta i förväg och därför förekommer alltid justeringar i efterhand, det vill säga man producerar inte exakt det man ansökt om. Yrkesvux Sjuhärad har till exempel fått omfördela tilldelade medel från teoretiska kurser till yrkesvux och från till exempel omvårdnadsutbildningar till andra branscher. I enkätuppföljningen ingår större andel svar från Borås än övriga BoråsRegionen, beroende på att till en början gjorde varje kommun sina enkäter och först bortåt 2011 började Borås för egen räkning, följa upp samtliga. 4 SFS 2009:43 Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 6 (23)

7 Organisation Kommunerna inom Sjuhäradsregionen har under perioden anordnat yrkesutbildning inom de flesta yrkesområden via upphandling av externa utbildningsanordnare, i egen regi eller via annan kommun inom samverkansområdet. Beroende på yrkesområde har elever kunnat studera på olika sätt: deltid eller heltid, klassrumsundervisning eller distansundervisning och inom omvårdnad även genom utbildningsinslag på arbetsplats. Som extra stöd har anordnats orienteringskurser i yrkessvenska och yrkesmatematik när dessa behov har konstaterats. För att nå ut till de prioriterade målgrupperna har stora ansträngningar gjorts. Givetvis via egna webbplatser och sociala medier (som Facebook), vägledningscentrum och uppsökande verksamhet till varierande målgrupper men också genom ett eget Nyhetsbrev, utbildningsmässor, Öppet hus och informationsmöten som har anordnats varje termin. Broschyrer har tryckts upp och spridits och även utskick till potentiella sökande har gjorts. I mindre skala har reklam i lokalpress och på bussar använts. Nyhetsinslag har förekommit i både lokalradio och tv. Validering har erbjudits, främst inom vård och omsorg, till de elever som har förvärvat kunskaper genom yrkeslivet men inte har papper på dessa. Lärarna gör en kartläggning och sedan kan eleven göra en prövning och studera det som behövs med förkortad studietid. Alla elever har erbjudits studie- och yrkesvägledning på plats eller på distans, enskilt och i grupp. Samtliga studerande har en egen individuell studieplan. Vid prioritering av sökande används urvalsparagrafen 5 svag ställning på arbetsmarknaden som ett av kriterierna. Vissa individers efterfrågan på yrkesvuxutbildning har inte kunnat tillgodoses, oftast beroende på att de efterfrågade utbildningen inte motsvarade arbetsmarknadens behov eller att utbildningen är särskilt attraktiv och lockar fler sökande än det finns utbildningsplatser. Inom några yrkesområden har vissa perioder resurser samnyttjats för studerande inom yrkesvux och ungdomsgymnasiets elever, t ex inom hantverks- och fordonsutbildningarna. Det har gällt lärare, lokaler och utrustning men inte direkt samläsning (i samma grupp). Samverkan med samtliga kommuner inom regionen har skett kontinuerligt inom alla relevanta områden som behovsanalys, gemensamt utbud, ansökan, administration och uppföljning. Vuxenutbildningens betydelse för regional tillväxt marknadsförs kontinuerligt vid kontakter med region-/kommunförbund, regionala kompetensplattformar, lokalt näringsliv, länsstyrelse, arbetsförmedling, branschorganisationer med flera aktörer. 5 Enligt förordningen (2009:43) ska, om platserna inte räcker till alla behöriga sökande, ett urvalsförfarande ske och urvalsparagrafen ( 3) svag ställning på arbetsmarknaden tillämpas. 7 (23)

8 Ekonomisk redovisning Under perioden har Yrkesvux Sjuhärad tilldelats statsbidrag på drygt 50 milj kr, vilket motsvarar cirka 1000 utbildningsplatser 6 (heltid). Större delen, ca 850 platser är yrkesutbildning och resten behörighetsgivande teoretiska kurser. Antalet personer som utnyttjat studieplatserna är betydligt högre, särskilt för de teoretiska kurserna, eftersom flera studerande ofta delar på en heltidsstudieplats. Tabell 1 Statsbidrag och tilldelade platser Yrkesvux Sjuhärad Tilldelade platser Statsbidrag SEK 2009 Yrkesvux Yrkesvux Yrkesvux Yrkesvux Summa Behörighetsgivande teoretiska kurser Behörighetsgivande teoretiska kurser Teoretiska kurser Summa Yrkesvux & Teoretiska Totalt Yrkesvuxsatsningen började 16 mars 2009, det vill säga utbildningar som började detta datum eller senare kunde få statsbidraget och framförhållningen var inte så god så det gällde att sätta till alla resurser för att snabbt få igång nya utbildningar eller utöka befintliga för att kunna få ta del av statsbidraget. Yrkesvux Sjuhärad har lyckats bra med detta och under alla år lyckats producera utöver de tilldelade platserna och därigenom kunnat ta del av utdelning av statsbidrag till extraplatser (som andra kommuner inte lyckats göra slut på utan fått lämna tillbaka). Totalt sett har Yrkesvux Sjuhärad varje år lyckats producera mer än motsvarande tilldelade medel. Dock har mindre andel teoretiska kurser producerats och tilldelade medel motsvarande drygt 25 studieplatser har, enligt regelverket, kunnat flyttas över för att finansiera mer yrkesutbildning. 6 En heltidsstudieplats beräknas inom Yrkesvux vara mellan poäng, beroende på vilka de ingående kurserna är. Det finns 1300-poängskurser (orienterings- och teoretiska kurser), 1100-poängsämnen är omvårdnad, media, barn-/fritid och handel/administration. Övriga ämnen/kurser räknas som 800 poäng. 8 (23)

9 Sammanfattning yrkesvux (inkl teoretisk) I enkätuppföljningen ingår de elever som har studerat på Vuxenutbildningen Borås Stad under perioden 7, det vill säga inte de elever som studerat yrkesvux i regionens övriga kommuner. Därmed är resultatet naturligtvis inte heltäckande. Frågor och svarsalternativ motsvarar i de flesta fall de som används i Skolverkets uppföljning av yrkesvux-studerande. Av de cirka 850 elever 8 som ingår i materialet har drygt 80 procent slutfört sina studier under perioden och knappt 20 procent har av någon anledning avbrutit studierna i förtid, Tabell 2. I första hand är det elever som slutfört sina studier som har deltagit i denna uppföljning. Totalt ligger svarsfrekvensen på cirka 60 procent. Många elever har inte gått att nå trots upprepade försök, kanske på grund av att man flyttat eller bytt telefonnummer/e-postadress. I de fall det ansetts relevant redovisas motsvarande siffror för Riket, det vill säga yrkesvux i hela Sverige, och dessa är beräknade utifrån Skolverkets sex (hittills) delrapporter Redovisning av insatser inom yrkesvux 9. Skolverket har haft svårt att få in statistik från olika kommuner av varierande orsaker. Skolverket skriver Ett problem är att kommunerna inte svarar enhetligt och har avvikelser mellan antalet studerande i de olika frågorna. Detta problem kunde delvis ha undvikits med tydligare instruktioner från början, vilket ju i efterhand är lätt att konstatera. Den har dock blivit bättre efter hand men vissa delar lämnar stort tolkningsutrymme. Kommunerna hävdar bl. a. att det inte är möjligt att registrera vissa uppgifter i de administrativa system som används, att vissa uppgifter inte får registreras eller att de inte lyckats få kontakt med studerande efter slutförd utbildning. Detta är problem som vi naturligtvis stött på även inom Yrkesvux Sjuhärad. Alla siffror får tas som indikationer som kanske inte exakt avspeglar verkligheten men är det bästa som går att åstadkomma för närvarande. Elevunderlag i delrapporten Tabell 2 redovisar grovt de yrkesvux-studerande som ingår i denna första övergripande del av rapporten. Närmare 70 procent av eleverna har besvarat enkäten, även en del som av någon anledning avbrutit sina studier. Knappt 20 procent har avbrutit, vilket är ungefär den nivå som är genomsnittlig för kommunal vuxenutbildning. Tabell 2 Studiestatus för de före detta studerande som ingår i enkäten Studiestatus Personer Andel Slutfört studier, besvarat enkät % Slutfört studier, ej besvarat enkät % Gjort avbrott i studierna, besvarat enkät % Gjort avbrott i studierna, ej besvarat enkät 34 4% Totalt % 7 För 2009 och halva 2010 ingår ej elever folkbokförda i övriga kommuner i regionen 8 I detta material ingår även teoretiska studier inom yrkesvux, s k behörighetsvux 9 Rapporter om yrkesvux 9 (23)

10 Av förklarliga skäl så är de flesta elever som ingår i enkäten folkbokförda i Borås kommun, närmare 90 procent, tabell 3. Bollebygds kommun har ingen egen vuxenutbildning och det är vanligt att deras vuxenstuderande studerar i Borås eller någon av de andra Sjuhäradskommunerna. Som tidigare nämnts, så ingår inte svar från de elever som studerat i de övriga kommunerna i denna redovisning. Tabell 3 Folkbokföringskommun för de personer som ingår i enkäten Folkbokföringskommun Personer Andel Borås kommun % Marks kommun 21 2% Ulricehamns kommun 18 2% Tranemo kommun 15 2% Bollebygds kommun 12 1% Herrljunga kommun 11 1% Vårgårda kommun 7 1% Svenljunga kommun 6 1% Totalt % Åldersfördelning yrkesvuxstuderande Åldersgruppen år är den dominerande inom yrkesvux, en tredjedel av de studerande återfinns inom denna grupp och ser man på de som är under 30 år så utgör de hälften av de studerande. Cirka 12 procent är över 45 år och endast några enstaka över 55 år. För riket som helhet gäller ungefär samma åldersfördelning. Figur 1 Åldersfördelning yrkesvuxstuderande (23)

11 Geografiskt område Frågan om i vilket geografiskt område man är född, har tre svarsalternativ och ger en grov indelning, Tabell 4. Majoriteten av de svarande är födda i Sverige, drygt 50 procent. Knappt en fjärdedel kommer från länder utanför Europa, drygt 10 procent är födda i Europa utanför Sverige. Jämfört med hela riket har Yrkesvux Sjuhärad en cirka tio procentenheter högre andel födda utanför Sverige. Tabell 4 I vilket geografiskt område är de studerande är födda?? Svarsalternativ Personer Andel Riket I Sverige % 56 % I Europa men inte i Sverige % 8 % I välden utan för Europa % 17 % Uppgift saknas 74 9% 19% Totalt % 100 % Sysselsättning före studierna Det är ganska stor spridning på sysselsättningen före studierna, Tabell 5. Den största gruppen, en knapp tredjedel av de tillfrågade, har angett annan sysselsättning, oftast arbetssökande, och ungefär hälften så många att de studerade på komvux, kommunal vuxenutbildning. Dessa båda grupper tillsammans utgör nästan hälften av svaren. Det råder en viss oklarhet mellan dessa grupper eftersom många studerar på komvux därför att de är arbetssökande och vilket svar man anger i enkäten kan variera. Tabell 5 Vilken sysselsättning hade du före studierna? Vad gjorde du före studierna? Personer Andel Riket Heltidsanställd % 11 % Deltidsanställd % 12 % Egen företagare 7 1 % 1 % Studerande inom kommunal vuxenutbildning (gr/gy) % 17 % Studerande i annan utbildningsform (sfi, särvux, Yh, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola) % 5 % Annan sysselsättning (arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven m.m.) % 29 % Vill inte svara 3 0 % 0 Uppgift saknas % 25% Totalt % 100 % Mer än en fjärdedel av svaren anger att man arbetade före studierna och mer än hälften av dessa arbetade heltid. Men svarsfrekvensen för heltid är sannolikt något överdriven, då det åtminstone i några fall visat sig att den svarande tolkat före som innan man blev arbetslös. Gruppen som anger att de tidigare studerade inom annan utbildningsform är ca 10 procent och större delen av dessa kommer från Sfi, arbetsmarknadsutbildning eller folkhögskolor. Något fler var deltidsanställda eller vikarier, sju personer drev egna företag och för knappt 15 procent saknas uppgifter. Tre elever har angett att man inte vill besvara enkäten. I förhållande till hela riket fördelar sig sysselsättningen före yrkesutbildningen inom Yrkesvux Sjuhärad på ungefär samma nivåer. 11 (23)

12 Finansiering av studierna De flesta tillfrågade, över 70 procent, finansierade sina studier med studiemedel, Tabell 6. Det är högre än motsvarande siffra för hela riket. För cirka 15 procent saknas uppgiften och resten hade antingen behållt lön från arbetsgivare eller hade ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd. Tabell 6 Hur finansierade du dina studier huvudsakligen? Svarsalternativ Antal Andel Riket Studiemedel, CSN % 56 % Bibehållen lön från arbetsgivare 66 8 % 7 % Annan, aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande 42 5 % 13 % Uppgift saknas % 24 % Totalt % 100 % Yrkes- och ämnesområden Inga riktlinjer har getts för vad som räknas in under varje yrkes- och ämnesområde utan varje kommun väljer själv kategori för sina utbildningar/kurser och man kan misstänka att en viss förvirring råder eftersom vissa utbildningar kan platsa under flera. Inom Yrkesvux Sjuhärad har ett stort utbud av utbildningar kunnat erbjudas, dock inte inom alla de yrkes- och ämnesområden som skolverket listar. Följaktligen har Yrkesvux Sjuhärad i de flesta fall en högre andel elever i de utbildningar som erbjuds än totalt i riket. Tabell 7 Yrkes- och ämnesområden Yrkes-/ämnesområde Yrkesvux 7H Riket Barn och fritid - 3 % Media - 2 % Omvårdnad 23 % 36 % Bygg - 2 % El 14 % 5 % Energi - 1 % Fordon 4 % 4 % Handel och administration 10 % 8 % Hantverk 8 % 2 % Hotell och restaurang 11 % 5 % Industri 11 % 5 % Livsmedel 4 % 2 % Naturbruk - 1 % Teoretiska kurser 14 % 23 % Totalt 100 % 100 % Så är dock inte fallet inom omvårdnad, som i riket som helhet är det klart största området med 35 procent, jämfört med knappt 25 procent inom Y7H. Här är den verkliga andelen förmodligen något högre eftersom omvårdnadsutbildning till stor del erbjudits inom respektive kommun och därför inte ingår i denna delrapport som enbart redovisar elever som studerat inom Vuxenutbildningen Borås. 12 (23)

13 Även när det gäller teoretiska kurser så är andelen högre för hela riket, knappt 25 procent jämfört med nästan 15 procent. Yrkesvux Sjuhärad fick från början en större tilldelning för teoretiska kurser men efterfrågan var mindre än beräknat och medlen kunde därför omdirigeras till yrkesutbildningar. Elever som läst behörighetsgivande kurser har enbart följts upp efter samma mall som de som läst yrkesutbildningar. Detta kan synas irrelevant eftersom denna grupp normalt har andra mål med studierna än att få jobb. Det skulle behövas en särskild uppföljning av dessa elever men hittills har inte någon sådan annonserats av ansvariga och inom Y7H har inte heller funnits resurser till det. Yrkes- och ämnesområden med färre än en procent deltagare ingår inte i materialet ovan. Orienteringskurser Inom yrkesvux har det varit möjligt att erbjuda orienteringskurser, dels allmänna och dels i yrkessvenska. Skolverket ger ingen komplett bild av deltagandet i hela riket i dessa kurser men det som redovisas är för en period och där deltog 15 procent i allmän orienteringskurs och 5 procent i yrkessvenska. Inom Yrkesvux Sjuhärad har en större andel elever haft möjlighet läsa orienteringskurser. Inom yrkesutbildningarna har bortåt 25 procent läst allmän och cirka 20 procent yrkessvenska orienteringskurs. Ofta har samma elever läst båda typerna av orienteringskurs. Inom t ex elutbildningarna har orienteringskurser i yrkesmatematik anordnats eftersom det ofta är matten som orsakar eleven problem på denna utbildning. 13 (23)

14 Resultat Efter yrkesutbildningen (ej teoretiska studier) Av de cirka 850 elever som ingår i den översiktliga uppföljningen ovan, har urvalet krympts genom att sortera bort de som enbart har studerat teoretiska behörighetsgivande kurser, eftersom deras svar på frågor angående deras arbetssituation efter yrkesutbildningen skulle ge en skev bild av resultatet Av de återstående cirka 700 eleverna har knappt 20 procent gjort avbrott under utbildningen, diagram 1. Här är elever från kommunerna utanför Borås överrepresenterade och man kan misstänka att pendling påverkar negativt. Några har avbrutit utbildningen tidigt därför att man har kommit in på en högre prioriterad utbildning och några för att de fått jobb, men anledningen till de flesta avbrott är okänd. En fjärdedel av eleverna har inte besvarat enkäten, oftast för att de varit omöjliga att nå, trots upprepade försök. I början av yrkesvux gjordes uppföljningen av respektive kommun inom Yrkesvux Sjuhärad och dessa svar har vi inte tillgång till. Ett fåtal har vägrat svara på enkätfrågorna. Över 400 elever, 57 procent, har dock kunnat följas upp efter utbildningen och dessa resultat redovisas i detta avsnitt. Figur 2 Yrkesvuxelever efter utbildningen Yrkesvuxelever efter utbildningen Ej besvarat enkät 25% Gjort avbrott 18% Besvarat enkät 57% 14 (23)

15 Sysselsättning efter yrkesutbildningar Antalet elever i varje utbildning varierar bland annat beroende på arbetsmarknad och hur många som söker. Vissa utbildningar är mer populära och söktrycket därmed större, t ex för bageri- och textila utbildningar. Utbildningens längd och förkunskapskrav är andra faktorer som påverkar. För de flesta yrkesutbildningar krävs kunskaper i svenska motsvarande grundskolenivå men Yrkesvux Sjuhärad har även kunnat erbjuda vissa utbildningar med enbart förkunskapskrav Sfi C och i stället har eleverna fått studera orienteringskurs i yrkessvenska jämsides med yrkesutbildningen. Detta har möjliggjort för fler elever att läsa en yrkesutbildning. Tabell 8 visar vad eleverna från de olika utbildningarna har för sysselsättning efter utbildningen. Arbetar inkluderar heltids-, deltidsarbete och i eget företag men merparten är heltidsanställning. I gruppen Studerar ingår studerande inom komvux, det vill säga grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, och inom andra studieformer t ex högskola, folkhögskola, Yrkeshögskola och Sfi. Annan sysselsättning kan vara till exempel arbetssökande, föräldraledig eller sjukskriven. Tabell 8 Sysselsättning efter yrkesutbildning Utbildning Alla svar därav Arbetar Studerar Annan sysselsättning Bagare Butikssäljare CNC-operatör Elektriker Fordon Inredning Lager och Logistik Lokalvårdare Mode och konfektion Möbelsnickare/plåtslagare Nätverkstekniker Restaurang Svetsare Vård och omsorg Yrkesutbildning distans Summa yrkes Andel, procent 100% 60% 23% 16% Totalt sett arbetar cirka 60 procent efter utbildningen och knappt en fjärdedel, 23 procent, fortsätter med studier på olika nivåer. Av de resterande är ett tiotal föräldralediga, tre är sjukskrivna och övriga arbetssökande. Utbildningarna med flest elever är el-utbildning, nätverkstekniker, restaurang-, svets- och vård och omsorgsutbildning. Samtliga finns som grundutbildning och med möjlighet välja till vidareutbildning. Inom vård och omsorg ingår utbildningar med inriktning personlig assistent samt KUB, Kommunal UtBildningsenhet, där eleverna genomför större delen av sin utbildning på en enhet ute i verksamheten. Yrkesutbildning distans har ingått i Yrkesvux Sjuhärads utbud under vissa perioder. Ett antal olika utbildningar erbjuds: administratör, receptionist, ekonomiassistent, säljare med flera och de kan läsas på hel- eller halvfart. Många kombinerar dessa studier med arbete på hel- eller deltid. En uppföljninga av ekonomiassistentutbildningen planeras under våren (23)

16 Hantverksutbildningarna Inredning och Mode och konfektion är populära men det är inte helt enkelt att få jobb inom området. Dock är den sistnämnda utbildningen en ypperlig grund för att söka textila vidareutbildningar inom yrkeshögskolan eller högskolan och en majoritet av eleverna har också fortsatt med vidareutbildning på högre nivå. Relativt nya är utbildningar inom lager och logistik samt lokalvård och möjlighet till anställning efteråt är goda. Många av lokalvårdseleverna läser också utbildning inom storkök och får på så sätt en dubbelkompetens som gör dem mer anställningsbara. Om man ser på hur stor andel av eleverna i respektive utbildning som arbetar efteråt så är det också skillnader mellan de olika utbildningarna, Figur 3. Inte oväntat är störst andel elever inom vård och omsorg i arbete efter utbildningen. Svets-, fordons-, elektriker- och nätverksutbildningarna har också en hög andel i arbete. Färre antal men hög andel i arbete är också lager och logistik-, inrednings-, möbelsnickar- och bageriutbildningarna, alla över 50 procent av eleverna i arbete efter avslutad utbildning. Om mindre andel är i arbete så är i regel fler i studier efter utbildningen, till exempel de redan nämnda utbildningarna till lokalvårdare och mode och konfektion samt butikssäljare. Med tanke på hur få individer materialet omfattar i dessa utbildningar, så kan man inte dra några långtgående slutsatser. Figur 3 Sysselsättning efter utbildningen Sysselsättning efter yrkesutbildningen per utbildning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vård och omsorg Lager och Logistik 8 2 Svetsare Inredning Fordon Elektriker Bagare Möbelsnickare/plåtslagare Nätverkstekniker Yrkesutbildning distans CNC-operatör Restaurang Lokalvårdare Mode och konfektion Butikssäljare Arbetar Studerar Annan sysselsättning Om man vänder på frågan och ser till hur många som inte är i arbete eller studier efter sin yrkesutbildning så är det butikssäljare och CNC-operatör som har störst andel utan anställning/studier men återigen är det två av utbildningarna med lägst antal deltagare. I restaurangutbildningar har fler personer deltagit och här är knappt 25 procent i annan sysselsättning. Även för distans-yrkesutbildningarna är andelen i annan sysselsättning i sammanhanget relativt hög. 16 (23)

17 Sysselsättning relaterad till utbildningen Beroende på vilken utbildning man läst så varierar hur många som fått anställning inom det område som man har utbildat sig eller studerar vidare inom samma område. Figur 4 visar relaterad sysselsättning för de utbildningar där flest enkätsvar erhållits. Sammantaget, efter yrkesutbildningen så har drygt 60 procent av yrkesvux-eleverna sysselsättning inom det område de utbildat sig för, fördelat på knappt 50 procent som arbetar och drygt 10 procent som studerar vidare. Grundtanken med yrkesvux är ju att erbjuda utbildning inom områden där arbetsmarknaden är god och här är det vård och omsorg som har den absolut största andelen yrkesutbildningselever i ett arbete som är direkt relaterat till utbildningen. Man skulle kunna påstå att om man läst en vård och omsorgsutbildning och inte har jobb efteråt, så beror det med stor sannolikhet på att man valt bort det av någon anledning. Även el- och fordonsutbildningens elever har till stor del fått jobb inom sina yrkesområden, cirka 65 procent. Av restaurang- och svetsutbildningens elever jobbar ungefär hälften inom utbildningsområdet. Figur 4 Sysselsättning relaterad till utbildningen Sysselsättning efter - relaterad till yrkesutbildning 0% 25% 50% 75% 100% Vård och omsorg Elektriker Fordon Restaurang Yrkesutbildning distans Svetsare Mode och konfektion Bagare Nätverkstekniker CNC-operatör 5 9 Arbete relaterad till utb. Studier relaterade till utb. Arbete/studier ej reaterade till utb. Cirka 50 procent av eleverna som har utbildat sig till svetsare eller läst någon yrkesutbildning på distans har antingen arbete eller studerar vidare inom yrkesområdet. För de elever som gått den textila utbildningen, Mode och konfektion, har inte så många börjat arbeta men desto fler studerar vidare på en högre utbildning inom området, totalt cirka 50 procent. För bageri-, CNC- och nätverksutbildningarna är andelen sysselsatta inom respektive yrkesområde något lägre, mellan procent har arbete eller studerar vidare. För de båda förstnämnda yrkesområden har bara 18 respektive 14 elever besvarat enkäten så underlaget är alldeles för lite för att dra några generella slutsatser. 17 (23)

18 Annan sysselsättning före yrkesutbildningen En kategori av yrkesvuxelever väcker extra stort intresse. Det är de som angett sysselsättning före utbildningen till annan, det vill säga arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig eller kort sagt, allt som inte är arbete eller studier. Denna grupp ses i många fall som en kostnad för samhället och varje individ som efter utbildning kommer i arbete är en vinst. Av de drygt 400 yrkesvux-eleverna som har besvarat enkäter, anger drygt 170 personer annan sysselsättning före utbildningen. Man kan dock misstänka att andelen är något större i verkligheten. Vid stickprovskontroller mot vuxenutbildningens administrativa system har vissa elever där angett arbetssökande medan man vid enkättillfället angivit någon annan sysselsättningsstatus. Det har också visat sig vid några tillfällen när man ställt följdfrågor att studerande som svarat att de arbetade/studerade före utbildningen, i själva verket svarat på vad de senast sysslade med innan de blev arbetslösa. Och så finns det alltid några som läser på komvux därför att de är arbetslösa I vilket fall så är de som har annan sysselsättning personer som ofta haft detta status en tid och kan ha svårigheter att komma (tillbaka) ut på arbetsmarknaden och de är yrkesvuxsatsningens främsta målgrupp. Figur 5 visar sysselsättning efter utbildningen för dem som angett annan sysselsättning före. Av dem som angett annan sysselsättning gör tre procent avbrott under utbildningen och cirka 20 procent anger även efter utbildningen annan sysselsättning, dock har flera bytt kategori inom området, t ex från arbetssökande till föräldraledig. Figur 5 Sysselsättning efter yrkesutbildning för de med annan sysselsättning före 18 (23)

19 Av resterande har mer än tre fjärdedelar arbete eller studerar efter utbildningen. Mer än hälften, 55 procent, arbetar och majoriteten av dessa på heltid. En person har startat eget företag, cirka 10 procent läser vidare på komvux och några fler studerar annat, oftast på högre nivå, figur 6. Figur 6 Annan sysselsättning före utbildningen och efter De utbildningar som lockade störst andel elever med annan sysselsättning före studierna är butikssäljare och lager och logistik med 70 respektive 60 procent. Av de studerande till nätverkstekniker och CNC-operatör hade cirka 55 procent annan sysselsättning före studierna medan siffran varierar mellan 20 och 45 procent för övriga yrkesområden. 19 (23)

20 Sammanfattning Av det något begränsade men säkrade underlag 10, som denna senare del av rapporten baserats på, kan man jämföra sysselsättning före och efter utbildningen, figur 6, som tydligt visar i vilken omfattning sysselsättningen förändrats. Framför allt är det andelen som arbetar heltid som har ökat kraftigt medan de med annan sysselsättning före yrkesutbildningen har minskat i ungefär motsvarande grad. Figur 6 Sysselsättning före och efter yrkesutbildning 100% Sysselsättning före och efter yrkesutbildning Annan sysselsättning; 16% 80% Annan sysselsättning; 40% Andra studier; 11% 60% Andra studier; 14% Komvux-studier; 12% Eget företag; 1% Arbetar deltid; 10% 40% Komvux-studier; 14% Eget företag; 1% 20% Arbetar deltid; 13% Arbetar heltid; 49% Arbetar heltid; 18% 0% FÖRE yrkesutbildning EFTER yrkesutbildning 10 Det underlag som beskrivs i avsnitt Resultat Efter yrkesutbildningen (ej teoretiska studier) 20 (23)

21 Bilaga 1 Statsbidrag för yrkesvux 11 Yrkesvux är en satsning mellan år på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning, och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Satsningen innebär att kommunerna kan få statsbidrag för utbildning till dessa grupper. Statsbidrag Statsbidrag kan sökas för yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Om samtliga sökande inte kan tas emot till utbildningen ska företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden, enligt 3 förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. Jfr 3 kap. 7 förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. För yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna gäller 3 kap. 8 förordningen om vuxenutbildning. Statsbidrag för yrkesvux kan sökas av en enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund, men inte av landsting. Kommunen behöver inte själv anordna utbildningen utan kan upphandla den av annan anordnare. Statsbidrag lämnas inte till lokala kurser. Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå För deltagare i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan statsbidrag även utgå till viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Från den 1 juli 2012 får den teoretiska utbildningen utgöra högst 25 procent av deltagarens utbildning, enligt 4 förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. Statsbidrag kan lämnas för orienteringskurser och nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom yrkesprogram. Den teoretiska utbildning som omfattas är nationella kurser som kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Inom yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag till kurser inom ämnen som i gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom nationella program (23)

22 Bilaga 2:1 Uppföljning med enkät vid utbildningens början Uppföljning av deltagare i yrkesvux vid utbildningens början 1. I vilket geografiskt område är du född? I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa 2. Vilken sysselsättning hade du före deltagandet i yrkesvux? Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning Studerande i annan skolform Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 3. Hur finansierar du deltagandet i yrkesvux? Studiemedel Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 22 (23)

23 Bilaga 2:2 Uppföljning med enkät efter 6-18 månader Uppföljning av deltagare i yrkesvux 6-18 månader efter studierna 1. I vilket geografiskt område är du född? I Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa 2. Vilken sysselsättning hade du före deltagandet i yrkesvux? Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) Studerande i annan skolform (sfi, särvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola) Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 3. Hur finansierade du deltagandet i yrkesvux? Studiemedel, CSN Bibehållen lön från arbetsgivare Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande Annan finansiering 4. Vilken sysselsättning har du idag, efter deltagandet i yrkesvux? Heltidsanställd Deltidsanställd Egen företagare Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) Studerande i annan skolform (sfi, särvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola) Annan sysselsättning (ex. arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m.m.) 5. Är din sysselsättning idag relaterad till det yrkesområde som du studerade? Ja, relaterad till yrkesområdet Nej, inte relaterad till yrkesområdet 6. Var jobbar du idag? Vem är din arbetsgivare? (23)

24 vuxenutbildningen

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 juni 2013 Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat riksdagsman Jan Ericson om vuxenutbildning och Niklas Martinsson som genomgått

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd Utvärderingen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning September 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildning med språkstöd

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Hantverksjobb i Skåne nordväst

Hantverksjobb i Skåne nordväst Hantverksjobb i Skåne nordväst 2012-09-01 2014-06-30 Samarbetspartners är Bjuv, Höganäs, Landskrona, Ängelholm, arbetsförmedlingen, Region Skåne, Helsingborgs hantverksförening och Företagarna Syd Utbildningen

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse

2012:28. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning. yrkesvux. en jämförelse 2012:28 Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-15 2012/54-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-01 A2012/857/A A2012/1469/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRVUX Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 Maj 2015

Yrkesutbildning nu - BRVUX Information om yrkesutbildningar i Boråsregionen Nr 3 Maj 2015 Välkommen till BRVUX Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om Boråsregionens Elutbildning i Tranemo och träffar Katja Sievänen som är låssmedslärling i Kinna. Två kompetensmäklare har börjat sitt arbete

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Befolkning i absoluta tal

Befolkning i absoluta tal Befolkning i absoluta tal Bilaga 3 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2001 Bollebygd 5 216 4 784 5 157 6 740 7 399 7 610 7 973 7 884 7 890 Borås 84 000 93 144 102 329 95 389 92 564 94 156 96 139 96

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer