36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor"

Transkript

1 36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 13 oktober beslutades om kyrkoantikvarisk ersättning för 212. Totalt handlar det om 36,5 miljoner och det största enskilda bidraget, 2 95 går till Uppsala domkyrka för restaurering av blyglasade fönster. Sedan följer Segersta kyrka som får 2 4 för invändiga konserverings- arbeten. Det gäller renovering av fönster samt ombyggnad och omgestaltning i kyrkan går till Ockelbo kyrka för omläggning och reparation av takplåt. Valbo kyrka får sammanlagt 2,1 miljoner kronor för två skilda projekt, ny elanläggning, åskskydd och belysning samt nytt värmesystem Övriga kyrkor som får en miljon eller mer är Börje kyrka, 1 91 Omläggning takspån och tjärstrykning på kyrkans tak Bjuråkers kyrka, 1 75 Underhåll fasader på kyrkan Eriksbergskyrkan i Uppsala, Byte av plåttak på kyrkan och församlingsdelen Alfta kyrka, Konvertering av värmeanläggning från direktverkande till fjärrvärme Kyrkoantikvarisk ersättning är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt. Läs mer om kyrkoantivkvarisk ersättning på Församling/kyrkl samfällighet Uppsala län Kyrka Sökt åtgärd Stiftets beslut 1 Alunda Alunda Kulturhistorisk inventering av 2 Vittinge Vittinge Trädvårdsplan för 3 Vittinge Vittinge Åskskyddsarbeten på kyrkobyggnaderna

2 4 Balingsta Balingsta Projektering styrning 5 5 Balingsta Dalby Projektering styrning 5 6 Balingsta Hagby Projektering styrning 5 7 Balingsta Ramsta Projektering styrning 5 8 Balingsta Uppsala Näs Projektering styrning 5 9 Balingsta Västeråker Projektering styrning 5 1 Balingsta Balingsta Invändig rengörning och konserveringsarbeten 11 Balingsta Uppsala Näs Tjärstrykning klockstapel 85 och Lillkyrka 12 Balingsta Balingsta Tjärstrykning takspån på 1 kyrkan och likbod 13 Balingsta Västeråker Tjärstrykning kyrka och 185 klockstapel 14 Balingsta Dalby Tjärning av klockstapeln 9 15 Balingsta Balingsta Komplettering av åskskydd och nedläggning ringledare 16 Balingsta Balingsta Markavvattning runt och bort från kyrkan 17 Balingsta Dalby Restaurering av kyrkogårdsmuren 18 Balingsta Uppsala-Näs Restaurering av kyrkogårdsmuren 19 Norra Järlåsa Rengörning och konservatorarbeten på orgelfasad samt i 2 Norra Järlåsa fönsternischer Tillgänglighetsanpassning av huvudgångar och markavvattning. Anläggning av urngravområde Norra Läby Restaurering av kyrkogårdsmur 22 Norra Vänge Restaurering av kyrkogårdsmur 23 Norra Skogstibble Tjärstrykning klockstapeln 63

3 24 Norra 25 Norra 26 Norra 27 Norra 28 Norra 29 Norra 3 Norra 31 Östervåla- 32 Östervåla- 33 Östervåla- 34 Östervåla- 35 Östervåla- 36 Östervåla- 37 Östervåla- 38 Östervåla- Åland Tjärstrykning klockstapeln 71 Åland Konservering av två ljusplåtar 5 6 Järlåsa Projektering styrning 5 9 Läby Projektering styrning 5 9 Skogstibble Projektering styrning 5 9 Vänge Projektering styrning 5 9 Åland Projektering styrning 5 9 Östervåla Projektering styrning 8 5 Projektering styrning 8 5 Aspnäs Projektering styrning 8 5 Aspnäs Utredning sprickbildning i grundmur i Aspnäsgården. Åtgärdsförslag Aspnäs Tjärstrykning spåntak 75 Östervåla Aspnäs inmätning

4 39 Tierp Söderfors Tierp Trädvårdsplan för 4 Tierp Söderfors Trädvårdsplan för Söderfors 41 Knivsta Alsike Restaurering av kyrkans blyglasade fönster 42 Knivsta Alsike Restaurering av lanterninen Akuta arbeten 43 Bälingebygdens Åkerby Åskskyddsarbeten med ringledare 44 Bälingebygdens Åkerby Dränering och bortledning av vatten från kyrkans tak 45Bälingebygdens Bälinge Projektering styrning elvärme och byte radiatorer. 46 Bälingebygdens 47 Bälingebygdens 48 Bälingebygdens 49 Bälingebygdens 5 Bälingebygden 51 Bälingebygdens 52 Bälingebygdens Börje Jumkil Åkerby Oxsätra kapell Projektering styrning Projektering styrning Projektering styrning Projektering styrning Ebenesers kapell Projektering styrning Bälinge Börje inmätning. inmätning Bälingebygdens 54 Bälingebygdens Jumkil Åkerby inmätning. inmätning

5 55 Bälingebygdens 56 Bälingebygdens Oxsätra kapell inmätning. 9 1 Ebeneser kapell 9 1 inmätning. Jumkil Tjärstrykning spåntak på 122 kyrkan Jumkil Tjärstrykning klockstapeln Bälingebygdens 58 Bälingebygdens 59 Bälingebygdens Börje Omläggning takspån och 1 91 tjärstrykning på kyrkans tak 6 Bälingebygdens Börje Tjärstrykning klockstapeln Björklinge, Björklinge Klimat- och energiutredning, 6 7 Skuttunge,Viksta åtgärdsförslag 62 Björklinge, Viksta Klimat- och energiutredning, 6 7 Skuttunge,Viksta åtgärdsförslag 63 Björklinge, Skuttunge Klimat- och energiutredning, 6 7 Skuttunge,Viksta åtgärdsförslag 64 Björklinge, Björklinge Trädvårdsplan, 58 7 Skuttunge,Viksta trädinventering, nyplanteringsplan för 65 Björklinge, Skuttunge,Viksta 66 Björklinge, Skuttunge,Viksta Skuttunge Björklinge Trädvårdsplan, trädinventering, nyplanteringsplan för Utredning om tillgänglighetsanpassning med hänsyn till kulturhistoriska, arkitektur och tekniska förhållanden 67 Örbyhus Vendel Oförutsedda kostnader vid reparation av bogårdsmur, rötskador i takonstruktion och bärande delar. 68 Västland Västland Restaurering av fönster och portar 69 Västland Västland Utredning om elvärmeanläggningen med åtgärdsförslag 7 Tolfta Tolfta Restaurering och konservering av predikstol, orgelfasad och läktarbarriär 71 Tolfta Tolfta Tillgänglighetsanpassning med ramp vid entrén, omläggning av trappa

6 72 Tolfta Tolfta Ombyggnad ljudanläggning 73 Tolfta Tolfta Ombyggnad ljusanläggning i koret 74 Tolfta Nathanael Reparation av stuprör Hållnäs- Hållnäs Inventering av träd på Österlövsta 76 Hållnäs- Lövstabruk Inventering av träd på Österlövsta 77 Hållnäs- Österlövsta Inventering av träd på Österlövsta 78 Hållnäs- Österlövsta Tjärning, underhåll och Österlövsta förgyllningsarbeten på klockstapel och stigportar 79 Hökhuvud Skäfthammar Rengörning och konserveringsarbeten väggar, valv och fasta inventarier 8 Enköpings Härkeberga Omläggning av ojämna 134 partier i golv 81 Enköpings Härkeberga Renovering av delar i orgeln Nytillverkning av två stämmor samt ombyggnad pipstock 82 Nora Nora Tjärstrykning spån och 125 luckor 83 Uppsala Eriksbergskyrkan Ny handikappramp vid 15 entren 84 Uppsala Eriksbergskyrkan Projektering tillgänglighetsanpassning 85 Uppsala Eriksbergskyrkan Ny belysning i kyrksalen 86 Uppsala Vaksala Akut reparation av vinkanna Uppsala Uppsala Restaurering av blyglasade 2 95 domkyrka fönster 88 Uppsala Uppsala Projektering, omgestaltning domkyrka och renovering av området runt högaltaret 89 Uppsala Eriksbergskyrkan Byte av plåttak på kyrkan och församlingsdelen 9 Uppsala Stillhetens kapell Fasad- och fönsterrenovering 91 Uppsala Mikaelskyrkan Fasadrenovering 92 Vattholma Tensta Projektering styrning Vattholma Lena Projektering styrning 7 2

7 94 Vattholma Ärentuna Projektering styrning 95 Vattholma Tensta 96 Vattholma Lena 97 Vattholma Ärentuna 98 Vattholma Tensta Förundersökning och programskrivning murala måleriet i kyrkan 99 Vattholma Tensta Komplettering av åskskyddsanläggningen 1 Håbo Yttergran Renovering av fasader på begravningskapellet 11 Håbo Kalmar Förstudie, projektering, utredning av orsaker och åtgärdsbehov mögelangrepp 12 Håbo Skokloster Installation av sprinklerutrustning i klockstapeln 13 Västerlövsta Huddunge Restaurering av s staket Västerlövsta Västerlövsta Renovering av läktarorgel och byte av föråldrade elektriska utrustningar. 15 Västerlövsta Västerlövsta

8 16 Västerlövsta Enåker 17 Västerlövsta Huddunge 18 Västerlövsta Västerlövsta Upprätta förslag för askgravlund, urngravar, och kvarter med muslimska gravar på 19 Balingsta Upplands Västra kontrakt Planering, projektering, upphandling projektledning, uppdatering vid och av åtgärder enligt VU-planer vid samtliga 29 kyrkoanläggningar i Upplands Västra kontrakt 11 Balingsta Balingsta Trädvårdsplan med trädinventering och plan för nyplantering 111 Balingsta Västeråker Trädvårdsplan med trädinventering och plan för nyplantering 112 Balingsta Ramsta Trädvårdsplan med trädinventering och plan för nyplantering 113 Balingsta Dalby Trädvårdsplan med trädinventering och plan för nyplantering 114 Balingsta Hagby Trädvårdsplan med trädinventering och plan för nyplantering 115 Balingsta Uppsala-Näs Trädvårdsplan med trädinventering och plan för nyplantering 116 Uppsala Heliga Trefaldighet Tillkommande arbeten med konservering och rengörning av målning på puts. 117 Dannemorabygden Dannemora Restaurering av kyrkogårdsmur 118 Balingsta Västeråker Restaurering av kyrkogårdsmur

9 Stockholms län 1 Rimbo Gottröra Installation av brand- och 3 inbrottslarm 2 Rimbo Rimbo Översyn skiffertak och byte ränndalar av koppar 3 Rimbo Gottröra Renovering av stenmur på 5 4 Rimbo Rånäs kyrka Byte av plåttak Rimbo Husby-Sjuhundra Tjärstrykning och underhåll av spåntak. 6 Rimbo Rö Tjärstrykning och underhåll av spåntak. 7 Frötuna Rådmansö Tillkommande arbeten med bjälklagen i tornet 8 Väddö och Väddö Konservering av medeltida Björkö-Arholma predella 9 Kungsängen s Nytt textilskåp med värme för medeltida textilier 1 Kungsängen s Restaurering av kyrkogårdsmur 11 Kungsängen s Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla 12 Kungsängen 13 Kungsängen 14 Kungsängen Kungsängen Kungsängen Kungsängen gravvårdar Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar Utredning och förprojektering handikappanpassning av kyrkan Utredning och förprojektering av utbyggnad av sakristian 15 Kungsängen Kungsängen 16 Sigtuna Mariakyrkan Utbyte av belysningsstyrning i kyrkan Reparation och underhåll av klockstapeln Länna-Blidö- Riala Blidö Kompletterande invändiga konservatorarbeten och underhåll på väggar och fasta inventarier Tjärstrykning av spåntak på kyrkan Tjärstrykning och rödfärgning på klockstapeln

10 Rådmansö- Frötuna 27 - Frötuna Målning korrugerat plåttak på kyrkan Tjärstrykning och 97 rödfärgning klockstapel Restaurering av smidda takprydnader på vapenhusets och gravkorets tak Utredning och förprojektering av allmänna mögelproblem, klimat, energiförbrukning, elåtgärder Utredning och åtgärder mögelskadade textilier. Utförs av textilkonservator Reparation och omläggning 224 av delar i stenmurar Utredning klimat, energi och 125 funktion Utredning och sanering mögel på fasta inventarier och ytor Gävleborgs län 1 Skog Skog Målning av plåttak på kyrkan 2 Skog Skog Utprovning och inköp av ljudanläggning 3 Skog Skog Renovering av fönster. Tillkommande kostnader 4 Skog Skog Reparation av sprickor i innertak och rötskador i takstolar-stomme 5 Gävle Heliga Trefaldighets Förstudie om innerklimat, elektriska installationer, uppvärmning, byggnadskonstruktion, inventarier och kyrkotomt Gävle Skogs 7 Gävle Skogs 8 Enånger- Njutånger Nianfors Ombyggnad av Rosa kapellet till kolombarium Projektering ombyggnad av Rosa kapellet till kolombarium Byte av rötskadade timmerstockar i vägg

11 9 Hudiksvall- Kråkö kapell Ny klockstapel 9 Idenor 1 Hille Hille Konserveringsarbeten på inventarier Ockelbo Ockelbo Omläggning och reparation av takplåt 12 Ljusdal Ljusdal Översyn av 15 kyrkogårdsområdet med hjälp av landskapsarkitekt 13 Ljusdal Ljusdal Projektledare för utredning 25 och ledning av orgelprojekt 14 Valbo Valbo Arkitektarbeten för 25 omgestaltning 15 Valbo Valbo Omläggning och nyläggning vatten och avlopp 16 Valbo Valbo Renovering utvändigt av 5 fönster och dörrar 17 Valbo Valbo Ny elanläggning, åskskydd, 1 8 belysning 18 Valbo Valbo Nytt värmesystem Valbo Valbo Reparation av rötskador i 41 tornet 2 Valbo Valbo Nytt dagvattensystem. 3 utredning om befintligt system 21 Valbo Valbo Konserveringsarbeten dopfunt, altaruppsats, nummertavlor 22 Färila Los Installation av styrsystem för 62 5 temeratur och fukt. Installation av värmepump 23 Färila Los Radonsanering av 21 6 arkivbyggnad 24 Färila Los Byta av elinstallationer i 52 5 arkivbyggnaden 25 Forsa-Hög Forsa Utvändig restaurering av 688 lanternin, fönster, luckor och östra fasaderna. 26 Bjuråker- Norrbo Norrbo Renovering av järnstaket runt Bjuråker- Bjuråker Underhåll fasader på kyrkan 1 75 Norrbo 28 Järvsö Järvsö Utredning om kyrktakens 64 7 kulturhistoriska värde 29 Järvsö Järvsö Utredning om förbättrat klimatskal för kyrkan och kulturhistorisk påverkan 49 7

12 3 Hälsingtuna- Rogsta Rogsta med energiglas i fönster Installation av luftluftvärmesystem för kontroll av klimat och energiförbrukning 31 Hofors Hofors Trädvårdsplan för Hofors kyrkogård 32 Bollnäs- Alfta Ovanåker 33 Bollnäs- Ovanåker 34 Bollnäs- Ovanåker Staffanskyrkan Segersta Konvertering av värmeanläggning från direktverkande till fjärrvärme Restaurering av fasader och tak Invändiga konserveringsarbeten. Renovering av fönster. Invändigt ombyggnad, omgestaltning 35 Bergsjö Bergsjö Installation av styrsystem för kontroll av temperatur och fukt i kyrkan 36 Bergsjö Hassela Installation av styrsystem för kontroll av temperatur och fukt i kyrkan 37 Bergsjö Ilsbo Installation av styrsystem för kontroll av temperatur och fukt i kyrkan Bergsjö Ilsbo Byte av värmesystem Bergsjö Ilsbo Konserveringsarbeten inventarier. 4 Bergsjö Ilsbo Invändiga målningsarbeten 652 väggar och tak 41 Bergsjö Ilsbo Renovering av orgel 186 Ej reserverade medel 35 Totalt stiftet 36.5.

Kyrkoantikvarisk ersättning 2014, dnr 2444-178-13 Stiftsstyrelsens beslut 2013-09-18

Kyrkoantikvarisk ersättning 2014, dnr 2444-178-13 Stiftsstyrelsens beslut 2013-09-18 Kyrkoantikvarisk ersättning 2014, dnr 2444-178-13 Stiftsstyrelsens beslut 2013-09-18 Blekinge Projektnamn Asarums kyrka, konservering av fem antependier Asarums kyrkliga samfällighet 250 000 167 000 Asarums

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län BÖRRUM KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Bredestads kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Bredestads kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas Innehåll

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Konsekvensanalys uppvärmningssystem Öja kyrka

Konsekvensanalys uppvärmningssystem Öja kyrka 05 maj 2011 Konsekvensanalys uppvärmningssystem Öja kyrka Historik I början av 1800-talet började församlingen diskutera möjligheten att uppföra en ny kyrka då befintlig började bli för trång. Först 1841

Läs mer

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden...

Läs mer

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total 2015-2018 Kommentar

Läs mer

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Invändig renovering av L l N D O M E K Y R K A Lindome socken, Mölndals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:48 Tomas Brandt Bohusläns

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red. Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.) Serie S: Studerandes arbeten, 2/2010 Inneklimat och brandsäkerhet

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering

Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 3, Bodil Mascher, Eva Körberg (konservering) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering, Västerhaninge kyrka, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2006:8 2 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

CC Kyrka. SPARA och BEVARA med CC Kyrka!

CC Kyrka. SPARA och BEVARA med CC Kyrka! CC Kyrka Smartare klimatstyrning från JEFF Electronics AB SPARA och BEVARA med CC Kyrka! 200 anläggningar i drift. 50 diplomerade installatörer över hela landet. Vi hjälper dig att SPARA och BEVARA i kyrkan

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

Samfälligheten Litteratören

Samfälligheten Litteratören Underhållsplan 2015 för Samfälligheten Litteratören Underhållsplan Syfte Denna underhållsplan, härefter benämnd UP, upprättas årligen i samband med samfällighetens årsstämma, och beslut om föreskrivna

Läs mer

STATUSRAPPORT 2300 RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS KOMMUN

STATUSRAPPORT 2300 RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS KOMMUN STATUSRAPPORT 2300 RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS KOMMUN Rapportens upprättare Bengt Dahlgren AB Sallerupsvägen 11 D 212 18 Projektorganisation Projektansvarig Krister Nilsson, Bengt Dahlgren AB Handläggare Krister

Läs mer

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets

Läs mer

Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening

Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening Stockholms stad, tidigare Brännkyrka socken Stockholms

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se S:t Matteus kyrka S:t Matteus församling, Domkyrkokontraktet, Stockholms stift

Läs mer