Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners"

Transkript

1 Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena och Resurscentrum Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC Kooperativ utveckling i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län Mittuniversitetet Rådet för lokal utveckling i Stockholms län Social ekonomi i Roslagen - SER Stockholms Idrottsförbund Stockholms stad Svenska Kommunalarbetareförbundet Vallentuna kommun Värmdö kommun

2 Copyright: materialet tillhör Equalprojektet Slup.se:s samtliga partners, fritt för kostnadsfri spridning. Författare: Bridget Wedberg och Birgitta Israelsson Kopiering: Sociala Arbetskooperativet KOS Mars 2005

3 Innehåll Förord Social ekonomi Vilka resurser har ni tillsammans lokalt?... 5 Lokal ekonomi och lokal utveckling... 5 Socialt kapital Verksamhetsformer för social ekonomi... 8 Ekonomisk förening... 9 Ideell förening Stiftelse Aktiebolag Offentliga medel Lånefinansiering Banker Medlemsbanker med ny profil Lån Alternativa finansieringsmetoder Litteratur och länkar

4 Förord EU:s gemenskapsinitiativ Equal är till för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. Varje individs kompetens och utvecklingsmöjligheter ska tas tillvara oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Den första omgången av Equal pågår under perioden 2002 till 2005 och är den största mångfaldssatsningen i EU:s historia. Slup.se Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi är ett Equalprojekt som har arbetat för att förbättra den sociala ekonomins position i länet. Målet var att påverka strukturer på arbetsmarknaden som fungerar diskriminerande och utgör hinder för arbete eller företagande. Slup.se är ett brett partnerskap där länsstyrelsen, kommuner, organisationer, företag och den sociala ekonomins aktörer i Stockholms län samarbetar kring tre olika teman: Utbildning, stödtjänster och social redovisning. Syftet har varit att finna nya modeller till förbättring inom områden som finansiering, ledarskapsutveckling, upphandling, social redovisning, integration och lokalt utvecklingsarbete. Arbetet utmynnar i en webportal med stödtjänster för den sociala ekonomin. En arbetsgrupp har tittat på lösningar för den sociala ekonomin när det gäller ekonomi, kredit och finansiering. Gruppen har gjort en kartläggning av de möjligheter som finns. I detta arbete har vi sett att det dels finns stora brister och svårigheter, men också möjligheter. Detta material som du håller i din hand är tänkt som en första vägledning till hur ni som vill starta ekonomisk verksamhet tillsammans kan tänka kring finansiering. Vi vet att finansiering är ett stort problem för alla grupper som vill förverkliga sina idéer, eftersom man ofta inte är insatt i finansieringsfrågorna och har svårt att få rådgivning. Materialet är tänkt att kunna användas i t ex studiecirkelsform. Varje avsnitt avslutas med frågeställningar som gruppen kan använda sig av för att tillsammans diskutera sig fram till lösningar som passar just för dem. Kapitlet om Social ekonomi är delvis baserat på en föreläsning av Lars Bryntesson, kommunalråd i Värmdö. Kapitlet om verksamhetsformerna bygger på ett skriftligt bidrag från Björn Lundén. Kapitel 5 och 6 har inspirerats av arbete gjort inom Lokal Ekonomiprojektet, med stöd av projektledare Ulla Herlitz. Stockholm den 15 Mars 2005 Bridget Wedberg Kooperativ rådgivare Social Ekonomi Roslagen SER Birgitta Israelsson Projektsekreterare i Slup.se Länsstyrelsen 2

5 1. Social ekonomi Den officiella svenska definitionen av social ekonomi fastställdes 1999 av en arbetsgrupp inom näringsdepartementet och lyder: Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta inte vinstintresse som främsta drivkraft. Det är alltså verksamheten som är målet, inte vinsten. Drivkrafterna inom den sociala ekonomin handlar inte först och främst om ekonomiska aspekter, utan om samhällsutveckling. Det handlar om människors vilja att förändra sin situation tillsammans. Det handlar om att i samverkan lösa gemensamma behov i en grupp, eller på en ort. Social ekonomi är ett begrepp som kan definieras utifrån orden social och ekonomi. Begrepp som ideella sektorn, tredje sektorn eller non-profit-sektorn beskriver samma sak. Att kalla den tredje sektorn kan vara lite missvisande för det var en gång den första, eftersom den handlar om gemensamt arbete och gemensamma initiativ för att lösa gemensamma behov och problem. Människor har i alla tider behövt samverka och hjälpa varandra. I Sverige finns en urgammal tradition av samverkan kring jordbruk och fiske. Social har inget med socialtjänst att göra, utan handlar mer om mellanmänskliga relationer. Ekonomi avser i det här fallet resurser, men inte kronor och ören. Det handlar om tillväxt men inte bara ekonomisk utan även mänsklig tillväxt. Det handlar om att göra människor delaktiga, att öka välfärden för dem och att öka tillväxten. Den sociala ekonomin är den sektor i Europa som har störst och snabbast tillväxt. Den är långsiktigt hållbar och kan inte bli utkonkurrerad över nationsgränser. Tillväxten beräknas idag till stor del kunna ske inom den tredje sektorn, den sociala ekonomin. Det är en sektor som ofta också är arbetsintensiv, dvs. den skapar nya arbetstillfällen och det sker inom arbetsområden där det ofta behövs mänsklig arbetskraft istället för maskiner. En av de största utmaningarna i samhället idag är att skapa arbeten för alla dem som av olika anledningar står utanför arbetslivet, det kan vara därför att de är för unga, för gamla eller har fel kön eller nationalitet. Den sociala ekonomin arbetar för att skapa arbete, genom att människor själva sluter sig samman för att lösa gemensamma behov och problem. 3

6 Modellen nedan bygger på en samhällssyn som ger social ekonomi en egen plats: Samhället består av tre sektorer; den offentliga med kommun, landsting och statlig verksamhet, privat sektor med privata företag, aktiebolag etc och den sociala ekonomin med föreningar, stiftelser, kooperativ och ideella organisationer. De tre sektorerna samverkar med varandra på många olika sätt och delvis överlappar de varandra. Social ekonomi kan hitta nya lösningar när det offentliga brister och kommuner behöver omorganisera sin verksamhet. Det kan vara föreningar som tar över driften av kommunal verksamhet. De kan vara aktiva i och driva fritidsverksamhet, verksamhet inom vård och äldreomsorg, insatser för hemlösa, ungdomsverksamhet, flyktingmottagande, sambruk inom skärgården, insatser mot alkohol och narkotika. På så sätt skapas också möjlighet för människor att bli direkt delaktiga i verksamhet som berör dem. Frågeställningar: 1.Beskriv och tydliggör syftet med att ni finns som organisation? 2. Vilket mål har ni, dvs. vad vill ni uppnå med er verksamhet? 3.För vem finns ni till, dvs. vem har behov av er verksamhet? 4.På vilket sätt tillhör ni den sociala ekonomin? 4

7 2. Vilka resurser har ni tillsammans lokalt? Det talas idag om lokal ekonomi, socialt kapital och kunskapskapital, som innebär stora värden i samhällsekonomin. Grupper som arbetar utan vinstintresse har ofta tillgångar som består av andra resurser än pengar. Det kan t ex vara kunskaper, medlemmarnas egna arbetsinsatser och stora sociala kontaktnät. Det är därför viktigt att kartlägga vilka resurser man har i sin grupp, både materiella och immateriella.. Kanske finns en medlem som har utbildning i ekonomi, en annan kanske kan språk eller snickra. Någon har mycket tid, en har en bra lokal och någon har många släktingar inom etablerade kretsar. Människors personliga och ideella insatser är av stor betydelse. Den typ och mängd resurser som en grupp eller föreningen förmår mobilisera beror på de enskilda medlemmarnas känsla av samhörighet med föreningen. Lokal ekonomi och lokal utveckling Lokal ekonomi innebär att platsen i sig är viktig för verksamheten och för människorna. Initiativet till utveckling sker genom spontan organisering underifrån/inifrån. Då finns det en inre drivkraft för att åstadkomma lokal utveckling. Lokal utveckling sker genom viljeinriktade handlingar. Man måste vara aktiv själv och föra dialog både på hemmaplan och på andra arenor. Det bygger också på praktiserad lokal/regional solidaritet. Det gäller att skapa en gemensam syn mellan alla som kan vara intresserade av den lokala utvecklingen så att man kan samla alla krafter till gemensamma insatser. Möjliga idéer för lokala utvecklingsstrategier i dagens urbaniserade samhälle kan vara att: Utgå från det särpräglade på den egna platsen. Vad är unikt just på er ort? Ishotellet i Jukkasjärvi med drygt övernattande gäster är ett strålande exempel på hur man kan vända sina värsta svårigheter till sina största tillgångar. Is, mörker och glesbygdsisolering har blivit exotiska turistattraktioner. Isbaren som koncept exporteras nu till världens storstäder. Upplevelseindustrin, dvs. den moderna turismen, är ett område där det lokala perspektivet har särskilda förutsättningar att skapa utveckling och gynna sig själv. Man talar ibland om glokalt perspektiv. Det är att förena det lokala och det globala, att låta samarbete på hemmaplan bli basen för samarbete även internationellt. Vänortssamarbete sker både nationellt mellan stad och land och mellan orter i olika länder. Ett intressant samarbete har t ex ägt rum mellan invandrartäta områden i Rosengård i Malmö och en by i Jämtland. Ett fruktbart samarbete skapades mellan landsbygd och stadsförort för ömsesidig nytta. 5

8 Social ekonomi är en av de bästa metoderna för småskalig lokal ekonomisk utveckling utifrån den egna ortens behov. Man bildar helt enkelt en ortsförening för att genom den driva olika verksamheter. Det kan t ex vara att man med gemensamma ansträngningar räddar en brandkår, en affär eller lokal service som skolor eller äldreomsorg. Det finns också ett samarbetsprojekt, som kallar sig Lokal ekonomi nu. Syftet är att fokusera på möjligheterna för lokalt kapital att bli aktivt i arbetet med lokal utveckling, lokalt företagande och småskalig samhällsutveckling. På deras hemsida kan man få ytterligare information. Socialt kapital Socialt kapital handlar om relationer, dvs.. samspel, umgänge, utbyte, mellan människor och hur det kan vara en tillgång. Människor man känner och har kontakt med litar man på och det är inte så lätt att bli lurad. Socialt kapital är en stor tillgång för tillväxt även inom det traditionella näringslivet. Norra Italien och även Gnosjö har studerats som exceptionellt lyckade tillväxtområden, vilket har förklarats bero på bl a starka sociala relationer. Dessa sociala relationer har kunnat utnyttjas i samband med affärer, men också för att hjälpa varandra med kompetensutveckling, gemensam marknadsföring och förtroendefullt samarbete. Socialt kapital är också grunden för goda affärsförbindelser, där det ömsesidiga förtroendet gör att man lättare kan träffa ekonomiska överenskommelser. Inom en grupp eller organisation finns det många goda relationer som kan vara till nytta även i ekonomiska sammanhang. Det kan ge möjlighet att få låna saker som utrustning eller lokaler på mer förmånliga villkor. Det kan vara personer som vill skänka saker eller köpa de tjänster man vill erbjuda. Socialt kapital är ofta extra starkt i t ex invandrarföreningar eller avfolkningsbygder. Ett exempel är Hoting, där man driver ett äldreboende i byns egna regi. Många vill hjälpa till och ger frivilliga resurser till äldreboendet, allt från att skänka en halv älg till att ordna julmiddagen tillsammans med de äldre. Utan det sociala kapitalet och det lokala engagemanget skulle inte äldreboendet kunna överleva. Det har visat sig att den lokala gemensamma samlingen kring att bevara en skola, en lanthandel eller ett äldreboende kan vända den negativa trenden från avfolkning till att man får en inflyttning till byn och behov av nya bostäder. Som en följd av ett engagemang kan också nya verksamheter skapas. Ett blomstrande kulturliv och en lokal pub är inte att förakta. Dessa kapitalkällor är lokala, unika och svårersättliga. Kunskapskapital och socialt kapital är basen i den lokala utvecklingen. Utan dessa båda två står sig det finansiella kapitalet slätt. Saknas kunskap och lokal förankring så används inte det finansiella kapitalet på rätt sätt utan kan lätt förslösas. Det sociala kapitalet hjälper oss att förankra idéer och få fler att ställa sig bakom dem. Den enade kraften är ett socialt kapital. 6

9 Men finansiellt kapital underlättar, uppmuntrar och legitimerar. Det kompletterar engagemanget och leder till att man får lättare att få förnyat kapital. Hur man organiserar den lokala ekonomin är väldigt viktigt. Lokala nätverk, globala nätverk och självorganisering utgör hörnstenar tillsammans med den egna förmågan att bygga upp organisationer för det man vill åstadkomma. Likaså är det viktigt att man skapar möjligheter att träffas i täta nätverk, utbyta erfarenheter och få nya impulser. Nätverk är självorganisering, det behövs inte någon som driver eller ansvarar för dem. Alla är lika intresserade, lika kompetenta och likvärdiga i denna typ av nätverk. Mångfald är grundprincipen, människor är olika men jämlika. Frågeställningar 1. Vilka kunskaper och kompetenser finns i er grupp? 2. Vilka kontakter och nätverk har ni? 3. Vilka kan bidra med ideellt arbete? 4. Vilka materiella resurser har ni? 7

10 3. Verksamhetsformer för social ekonomi En av de första saker som ska beslutas vid start av en verksamhet är i vilken juridisk form den ska bedrivas. Visserligen går det alltid att byta verksamhetsform senare, men det är alltid förknippat med en hel del besvär. Därför är det bäst om det blir rätt redan från början. Vi använder uttrycket verksamhetsform, vilket är detsamma som juridisk form, associationsform eller företagsform. En verksamhet inom social ekonomi bedrivs definitionsmässigt av flera människor gemensamt. Då finns det i princip fyra verksamhetsformer att välja mellan. De fyra formerna är: Ekonomisk förening (kooperativ) Ideell förening (två varianter allmännyttig och icke allmännyttig) Stiftelse Aktiebolag (inte lika vanligt) Gemensamma egenskaper De fyra verksamhetsformerna har två gemensamma egenskaper. De är juridiska personer. De är också skattesubjekt. En juridisk person är en organisation, som har rättskapacitet på liknande sätt som en enskild människa (fysiskperson) och följaktligen kan har egna fordringar och skulder, sluta avtal, kära och svara inför domstol genom vederbörande organ osv. Ex. stat, kommun, bolag, förening, stiftelse, dödsbo, konkursbo. En juridisk person ansvarar själv med sina tillgångar för sina skulder. Varken styrelseledamöter eller medlemmar/ägare behöver normalt stå för den juridiska personens skulder. Ett skattesubjekt är någon som själv betalar skatt på sin skattepliktiga vinst. Skattesubjektet lämnar en inkomstdeklaration varje år. Alla fysiska personer och de flesta juridiska personer är skattesubjekt. Exempel på juridiska personer som inte är skattesubjekt är handelsbolag och vissa samfällighetsföreningar. Här följer en beskrivning av de olika formerna med avseende på ett antal kännetecken, nämligen Antal, dvs.. hur många medlemmar eller ägare som krävs. Registrering, dvs. var verksamheten ska registreras. Stämman eller årsmötet. Styrelsen, dvs. hur många ledamöter det ska vara och hur de utses. Kapitalkrav, dvs. hur mycket medlemmar/ägare måste satsa samt om det finns någon lägsta nivå på eget kapital i verksamheten. Demokrati. Vinsten, dvs. hur den hanteras och beskattas. Revision. Årsredovisning Lämpliga verksamheter, dvs. vilka verksamheter som är lämpliga och olämpliga för den verksamhetsformen. 8

11 Bolagsverket Myndighet som registrerar alla företagsformer utom samfällighetsföreningar (registreras hos Lantmäterimyndigheten) och stiftelser (registreras hos länsstyrelsen). Hette tidigare Patent- och registreringsverket (PRV) och ligger i Sundsvall numera Bolagsverket. Saga Förskola vid Skäve gård Ekonomisk förening Ekonomisk förening och kooperativ är i nästan samma sak, men kooperativ är inte en juridisk form utan ett sätt att samarbeta. Ett kooperativ är oftast organiserat som en ekonomisk förening där medlemmarna själva äger och bedriver en verksamhet som de själva har nytta av. Det finns sju gemensamma kooperativa principer, som är utformade av ICA, den internationella kooperativa alliansen med miljoner medlemmar världen över. De reglerar saker som medlemmarnas ekonomiska deltagande och rättigheter, medlemskap och fördelning av vinst. 1:a principen - Frivilligt och öppet medlemskap Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse. 2:a principen - Demokratisk medlemskontroll Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i 9

12 beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt. 3:e principen - Medlemmarnas ekonomiska deltagande Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. 4:e principen - Självständighet och oberoende Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten. 5:e principen - Utbildning, praktik och information Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar allmänheten särskilt unga opinionsbildare om den kooperativa föreningens särart och fördelar. 6:e principen - Samarbete mellan kooperativa föreningar Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå. 7:e principen - Samhällshänsyn Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. Ekonomisk förening är en företagsform för samarbete mellan ett antal personer, oftast enligt demokratiska principer. Verksamheten regleras i Lag om Ekonomiska föreningar Antal medlemmar En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar. Går antalet ner under gränsen, måste föreningen likvideras. Det finns ekonomiska föreningar som har ett mycket stort antal medlemmar. Att bli medlem i en ekonomisk förening, eller att lämna den, är ett beslut som kräver vissa rutiner och det skall registreras. Registrering En ekonomisk förening registreras hos Bolagsverket. Registreringen är belagd med avgift, fn år 2004 är den 1300 Kronor. 10

13 Stämma eller årsmöte Det övergripande organet är föreningsstämman, som tillsätter styrelse och revisorer. På föreningsstämman kan alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och utse styrelse och revisorer. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år, och extra föreningsstämma kan hållas när som helst. Ibland används benämningen årsmöte, men föreningsstämma är det korrekta uttrycket. Styrelse Styrelsen består av minst tre ledamöter och sällan fler än nio. De utses av föreningsstämman, om inte stadgarna säger att en eller flera ledamöter ska utses av någon annan, exempelvis kommunen. Ledamöterna behöver inte vara medlemmar i föreningen, såvida inte stadgarna säger det. Föreningen kan också ha en eller flera styrelsesuppleanter. Suppleanten är en sorts reserv i styrelsen, som går in när en ledamot har förhinder att närvara på styrelsemötet. Många organisationer låter suppleanterna närvara på alla styrelsemöten, även när de inte fungerar som ledamöter. Styrelseledamöterna måste registreras på Bolagsverket, fd PRV, Patent och Registreringsverket. Kapitalkrav Den ekonomiska föreningen har inget kapitalkrav, som det finns i aktiebolag och näringsdrivande stiftelser. Detta beror på att lagstiftaren har ansett att det i en ekonomisk förening är viktigast att det finns medlemmar som deltar aktivt i föreningen. Dock måste styrelsen se till att den ekonomiska föreningen avvecklas om man märker att ekonomin är på väg utför. Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Varje medlem deltar med en ekonomisk insats. Den kan vara hur liten som helst, men alla medlemmar deltar normalt med samma belopp. Medlemmen får tillbaka sin insats när han lämnat föreningen. Han får dock inte ut någon del av eventuell värdestegring i föreningen. För detta finns det dock andra instrument, såsom insatsemissioner. Demokrati och öppenhet I ekonomiska föreningar med kooperativa principer gäller principen en medlem en röst. Nya medlemmar har lika mycket att säga till om som gamla medlemmar. Medlemmarna ska behandlas lika. En ekonomisk förening är öppen och kan i princip inte vägra någon som uppfyller stadgarnas krav att bli medlem. Men i exempelvis ett personalkooperativ, där medlemskriteriet är att man är anställd begränsas antalet till hur många som kan anställas i verksamheten. Man kan i stadgarna kräva att endast tillsvidareanställda i föreningen kan få bli medlemmar eller ha andra begränsningar men föreningen skall vara öppen för alla som uppfyller kriterierna för medlemskap 11

14 Vinsten Det ekonomiska överskottet ska i huvudsak delas ut som gottgörelse till medlemmarna i form av återbäring eller efterlikvid. Återbäringen baseras på hur mycket medlemmen har köpt av föreningen. Gottgörelsen är avdragsgill för föreningen, dvs. här är det enkelbeskattning. Kvarvarande vinst beskattas med 28%. Revision En mindre ekonomisk förening behöver inte ha någon auktoriserad eller godkänd revisor. Det räcker med att revisorerna har tillräckligt stora kunskaper i ekonomiska frågor. Årsredovisning Alla ekonomiska föreningar ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. Den är offentlig, men behöver bara skickas till Bolagsverket om Bolagsverket begär detta. Intresserade vänder sig till föreningen för att få se den eller beställa en kopia. Vägrar föreningen, kan den intresserade vända sig till Bolagsverket som kräver in årsredovisningen från föreningen. Övrigt En ekonomisk förening har inget låneförbud, som det finns i aktiebolag och stiftelser. Namnet ekonomisk förening leder tanken till att det är ekonomin som är viktigast, men det är en olycklig koppling. När den nya lagen om ekonomiska föreningar infördes, diskuterade man att byta benämning till kooperativ förening, men detta genomfördes aldrig. Den ekonomiska föreningen är momsredovisningsskyldig. Lämpliga verksamheter Av tradition bedrivs ofta dagis och skolor som ekonomiska föreningar (kooperativ). Långsiktiga verksamheter som strävar efter att vara etablerad part i ekonomiska förhandlingar. Den ekonomiska föreningen är jämförbar med vilket företag som helst och är därför inte bidragsberättigad, dvs. den kan inte få offentliga bidrag. Däremot skriver man avtal och gör överenskommelser om tjänster som utförs och som kan betalas av offentliga medel. Te x ges inte bidrag för kulturell verksamhet till en ekonomisk förening, medan en ideell kulturförening kan få det för en liknande verksamhet. Ideell förening Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor med ett gemensamt intresse i en organiserad form. Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, dvs. med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell förening kan ha som syfte att samla t ex alla frimärksintresserade personer för att utöva sin hobby gemensamt. Likaså kan man bedriva verksamhet som är mer eller mindre kommersiell. Även en ideell förening kan ha avlönad personal för att kunna förverkliga sitt syfte. I en ideell förening är det inte ovanligt med ett samspel mellan ideellt arbete och avlönat arbete. 12

15 Bild: Föreningsrådet i Värmdö håller auktion, med kommunalrådet som auktionsförrättare! Allmännyttig ideell förening En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade, t ex Röda Korset. De är så kallat begränsat skattskyldiga, vilket i de flesta fall innebär att de inte betalar skatt alls. En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer och ha öppen medlemsantagning. Den som vill vara med i föreningen ska kunna få bli medlem. Så behöver det inte vara i andra ideella föreningar som inte är allmännyttiga. Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga och är därmed befriade från inkomstskatt och moms. Ideella föreningar som bedriver verksamhet som, tex vård, omsorg och skola, måste redovisa moms som vilket annat företag som helst. Det finns (ännu) ingen lagstiftning om ideella föreningar. I brist på lagstiftning har det utbildats en omfattande praxis för ideella föreningar. Den bör ha minst en revisor, ett system med en föreningsstämma som högsta beslutande organ osv. Antal medlemmar Det finns ingen lagstiftning om minsta antal. Antagligen kan en ideell förening få ett organisationsnummer hos Skatteverket även om antalet medlemmar bara är en 13

16 enda. Normalt har man åtminstone tre medlemmar. Den ideella föreningen är ofta en stor organisation med många medlemmar, t ex Röda Korset, Verdandi m fl Det är lätt att bli medlem och att gå ur en ideell förening. Medlemmarna har heller inga förpliktelser men får inte motverka föreningens syfte. Registrering En ideell förening behöver inte registreras någonstans. Ska föreningen bedriva näringsverksamhet får man ett firmaskydd genom registrering hos Bolagsverket. Då får föreningen också ett organisationsnummer. Annars kan föreningen få ett organisationsnummer hos Skatteverket. Beviset om organisationsnummer kan fungera som ett slags registreringsbevis. Stämman Föreningsstämman fungerar som i en ekonomisk förening. Se ovan. Styrelsen Normalt utses styrelsen av föreningsstämman. Det finns inget minimikrav på antalet, så förmodligen kan styrelsen bestå av en enda person. Kapitalkrav I en ideell förening betalar medlemmarna inga insatser, bara eventuella årliga medlemsavgifter som man inte får tillbaka när man lämnar föreningen. Demokrati I de flesta ideella föreningar gäller en medlem en röst. För att skattemässigt betraktas som en allmännyttig ideell förening krävs att föreningen är öppen och att stadgarna uttrycker demokratiska principer. Vinsten I en ideell förening delas inte vinsten ut till medlemmarna, såvida inte föreningen läggs ner och kvarvarande medel fördelas till medlemmarna. Om medlemmar är anställda av föreningen, kan föreningen använda sina medel för att bekosta anställningen. En allmännyttig ideell förening är normalt skattebefriad, även om den ger ett överskott och överskottet används till det allmännyttiga ändamålet. En icke allmännyttig ideell förening betalar skatt på samma sätt som en ekonomisk förening och ett aktiebolag. Revision Det finns inget lagstadgat krav på revision i en ideell förening, men de flesta ideella föreningars stadgar säger att föreningen ska ha minst en revisor. Revisorn behöver inte vara auktoriserad, utan kan vara en utanförstående person. På så sätt kan kostnaden för revisionen sänkas. Årsredovisning En ideell förening har inget formellt krav på öppenhet. Den behöver bara upprätta årsredovisning om den bedriver näringsverksamhet av större omfattning. 14

17 Övrigt Ideella allmännyttiga föreningar är ofta bidragsfinansierade med offentliga medel, men de kan också skriva avtal för vissa uppdrag. En ideell förening kan i princip låna pengar, men bankerna brukar vara restriktiva med att bivilja lån. Lämpliga verksamheter Näringsverksamhet är inte så lämplig att driva i en ideell förening. Genom avsaknad av lagstiftning kan det vara svårt att få krediter. Verksamheter som kräver bidrag från det allmänna brukar bedrivas som ideella föreningar, eftersom formen uppfattas som vällovlig, vilket är tveksamt om den alltid är. Tidsbegränsade projekt, kan vara lämpliga, likaså projekt där många människor (allmänheten) engageras eller där medlemsgenomströmningen är stor. Det finns en blandform som ibland kallas gemenskaps företag. Det är när den ideella föreningar tar emot bidrag från olika håll och inom sig ger utrymme för demokrati och delaktighet men samtidigt är ensam ägare till ett aktiebolag där mer affärsmässig verksamhet bedrivs. En Idrottsföreningar kan på detta sätt äga sin anläggning eller ett byalag sin vårdcentral. Stiftelse En stiftelse bildas när en eller flera stiftare beslutar att avskilja egendom för att denna ska förvaltas varaktigt som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Varken stiftaren eller någon annan är ägare av stiftelsen eller egendomen. Man kan därför säga att en stiftelse är en självägande förmögenhet. Den som vill bilda en stiftelse måste alltså upprätta ett stiftelseförordnande och göra en förmögenhetsöverföring i enlighet med förordnandet. Stiftelseförordnandet motsvarar stadgarna i en förening och bolagsordningen i ett aktiebolag. Det som är speciellt och unikt med en stiftelse är att den inte har några ägare. Den äger så att säga sig själv. Stiftaren kan inte efter stiftandet ångra sig och ta tillbaka den egendom som han gav till stiftelsen i samband med stiftandet. Han behöver dock inte helt tappa kontrollen över stiftelsen. Han kan ju i förordnandet utse sig själv till ledamot i styrelsen (dock inte enda ledamoten) eller till förvaltare utse någon juridisk person som han själv kontrollerar. Antal Eftersom stiftelsen varken har medlemmar eller ägare, är det inte relevant att tala om antal. Registrering En stiftelse ska registreras hos länsstyrelsen i det län där stiftelsen har sitt säte. Stämman En stiftelse har ingen stämma. 15

18 Styrelsen En stiftelse kan förvaltas på två olika sätt. Antingen genom så kallad självständig förvaltning genom en styrelse, som kan bestå av en enda person, dock inte enbart stiftaren. Eller så kan stiftelsen förvaltas genom så kallad anknuten förvaltning. En förvaltare, som är en utomstående organisation, exempelvis en förening eller ett bolag, förvaltar då stiftelsen. Om inte stadgarna säger något annat, är det de kvarvarande styrelseledamöterna som utser en ny styrelseledamot om någon avgår. Man kan också stadga att någon annan, exempelvis kommunen, utser en eller flera ledamöter. Kapitalkrav När stiftelsen bildas, måste stiftaren tillskjuta tillräckligt mycket kapital för att stiftelsen i princip ska kunna leva i evighet. I en näringsdrivande stiftelse får det egna kapitalet inte vara negativt. I andra stiftelser finns inget kapitalkrav. Demokrati En stiftelse har varken medlemmar eller ägare, så där är det meningslöst att tala om demokrati. Om en demokratisk organisation är förvaltare av stiftelsen kan den utöva ett demokratiskt inflytande över stiftelsen men i enlighet med stiftelseurkunden, dvs. ändamålet. Vinsten Stiftelser som har ett allmännyttigt ändamål är begränsat skattskyldiga. Andra stiftelser skattar efter samma regler som aktiebolag och ekonomiska föreningar. Revision I en stiftelse är det styrelsen som utser revisor. Årsredovisning De flesta stiftelser ska upprätta en årsredovisning som ska skickas in till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Lämpliga verksamheter Stiftelsen är egentligen inte så lämplig för näringsverksamhet, eftersom den är så sluten. Den passar bäst för en verksamhet där en donator vill att hans eller hennes pengar (oftast en större summa) ska användas för ett visst ändamål. Fastigheter till sjukhus och skolor förvaltas ofta av stiftelser, vilket t ex kan förhindra att en viss tids medlemmar beslutar om försäljning. Lagstiftningen för stiftelser håller på att ses över och förändringar är att vänta. Aktiebolag Aktiebolaget är den verksamhetsform som är mest och hårdast reglerad. Det finns två typer av aktiebolag, privata aktiebolag och publika aktiebolag. Det är enbart publika aktiebolag som får vända sig till allmänheten med erbjudande om att köpa aktier i bolaget. Här behandlas endast privata aktiebolag. 16

19 Antal Ett aktiebolag kan ha en enda aktieägare (fåmansbolag), men det kan också vara många delägare. Registrering Aktiebolag registreras hos Bolagsverket. Stämman Det övergripande organet är bolagsstämman, som tillsätter styrelse och revisorer. På bolagsstämman kan alla aktieägare vara med och fatta de stora besluten och utse styrelse och revisorer. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år, och extra bolagsstämma kan hållas när som helst. Styrelsen Ett aktiebolag kan ha en enmansstyrelse, dvs. en styrelse som består av en enda person. Har styrelsen en eller två ledamöter, måste den även ha minst en suppleant. Kapitalkrav Ett privat aktiebolag måste ha ett eget kapital som är minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet, vilket ska vara minst kr. Kapitalet ska vara inbetalat innan bolaget kan registreras. Aktieägarna kan sälja sina aktier och då ta ut vad köparen är villig att betala. På så sätt kan de få ut sin andel av värdestegringen i bolaget. Om det egna kapitalet går ner till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen vidta åtgärder, annars kan ledamöterna bli personligen ansvariga för bolagets skulder. Demokrati Ett aktiebolag är inte lika demokratiskt som en förening. Det enda sättet att bli delägare är att köpa aktier av någon som är villig att sälja. På bolagsstämman röstar aktieägarna efter hur många aktier de har, dvs. en röst per aktie. Den som har flest aktier bestämmer mest, och den som har mer än hälften av aktierna bestämmer allt. Vinsten Vinsten beskattas med 28 % skatt. Utdelningen till aktieägarna är inte avdragsgill för bolaget, detta kallas dubbelbeskattning. Revision Alla aktiebolag måste ha minst en kvalificerad revisor, dvs. en som är godkänd eller auktoriserad. Det kan ses som en garanti för att revisionen görs seriöst. Årsredovisning Alla aktiebolag måste avsluta räkenskaperna med en årsredovisning som är offentlig och måste skickas in till Bolagsverket, dit den som vill se den kan vända sig för att beställa en kopia. Lämpliga verksamheter Aktiebolag är lämpligt för verksamheter som kräver lånat kapital. Banker och andra långivare har oftast störst erfarenhet av aktiebolag och därmed brukar det vara lättast 17

20 att låna pengar i den verksamhetsformen. Där går det också att få in kapital i form av aktiekapital från passiva delägare. Ett kooperativ kan också drivas som aktiebolag, med mera demokratiska bestämmelser i bolagsordningen (motsvarar stadgarna i en förening). Aktiebolaget kräver också kapital vid start men där kan ett fastighetsägande räknas in. Behöver ni rådgivning i dessa frågor finns det ett lokalt kooperativt rådgivningscenter i varje län. De har som uppdrag att ge information och rådgivning till den sociala ekonomin i dessa frågor. Frågeställningar att diskutera: 1. Vilken juridisk form är mest lämplig för er (blivande) verksamhet? 2. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med de olika verksamhetsformerna? 3. Vilka är medlemmar och på vilket sätt ska de ha inflytande? 4. Ställ några frågor till ert närmaste Lokala kooperativa rådgivningscenter 18

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer