Erfarenheter från BeBos demonstrationsprojekt Rekorderlig Renovering. Per Levin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från BeBos demonstrationsprojekt Rekorderlig Renovering. Per Levin 2013-10-22"

Transkript

1 Erfarenheter från BeBos demonstrationsprojekt Rekorderlig Renovering Per Levin

2 Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt med målet att halvera energianvändningen. Krav för deltagande/bidrag: - Målet skall vara väl förankrat i företagsledningen - RRs genomförandemetodik ska följas - BeBos resurspool ska anlitas för övervakning/rådgivning/ rapportering. Tre etapper: 1. Förstudie 2. Genomförande 3. Utvärdering. Erfarenheter från 5 projekt redovisas. 2

3 Stockholmshem, Solberga Lamellhus med ytterväggar av gasbetong från 1950 Mål: Halvering utan fasadåtgärd. 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5912 m 2 EP 157 kwh/m 2 Atemp F-vent

4 Stockholmshem, Solberga Byggåtgärder: Fönsterrenovering med ny isolerruta i innerbågen (U=1,3)

5 Stockholmshem, Solberga Utbyte av fönsterbröstningar projektengagemang.se 5

6 Solberga Utbyte av vindsisolering till 400 mm (ursprungligen masugnsslagg m.m.) Lufttätning av vindsbjälklaget

7 Stockholmshem, Solberga Erfarenheter bygg: - Kvalitén på bågar och karmar, balkongdörrar så dålig att ett utbyte varit bättre. - Fönsterrenovering dyr. - Luftläckning i drevning och mellan karm och båge. - Kallt på översta våningen vid byte av vindsisolering.

8 Solberga Installation av frånluftsvärmepump, COP ca 3,7 Brineledning dragen i samband med tidigare kulvertbyte.

9 Solberga Återvinningsbatterier på vindar Tryck- och tempstyrda EC-fläktar

10 Solberga Brineledningar i trapphus före inklädnad

11 Stockholmshem, Solberga Åtgärdspaketet förväntas halvera energianvändningen

12 Stockholmshem, Solberga Resultat för 2012 kwh/m 2 Fjärrvärme, kwh 79 FVP 21 Tappvarmvattenbehov 25 Driftel (extrapol) 6 Hushållsel (juni-maj12) 27 EP efter 106 EP före 157 EP beräknat 72

13 Stockholmshem, Solberga Resultat hittills: 2012 års mätvärden gav 32 % besparing Uppmätt värmefaktor FVP 3,4 för 2012, kompressorhaveri. VVC-temperaturer nås inte Höga returtemperaturer på radiatorkrets och kortslutning ny injustering behövs (budgeteras). Tätning av otäta vertikala kanaler nödvändig, pågår (ca 28 kkr/lgh) Genomförd tätning medförde att f-flödet kunde sänkas kraftigt Mätningar pågår 2013 ut. 13

14 Stockholmshem, Solberga Åtgärdskostnader inkl. moms kr/lgh Vindsisolering Fönster FVP Summa Totalkostnad 9,4 mkr Positivt nuvärde för FVP med Sth-hems kalkylförutsättningar och beräknad besparing

15 Uppsalahem, Gröna gatan Lamellhus av tegel från 1952 Del av huskropp, 2 av 3 trapphus vilket motsvarar totalt 14 (18) av 312 lägenheter. Byggår 1952 Atemp m 2 EP 147 kwh/m 2 F-vent

16 Uppsalahem, Gröna gatan Värmeisolering: 400 mm lösull på vindsbjälklag (gammal isolering borttagen). Invändig isolering i bröstning vardagsrum, 175 mm Invändig isolering i radiatornischer, 70 mm (ingen plastfilm).

17 Uppsalahem, Gröna gatan Lufttätning: Skafferiventiler har isolerats och murats igen. Nya tätningslister i fönster. Fönster & dörrar: Isolerglasruta i befintlig innerbåge, till U=1,25. Nya fönster i badrum samt i nya lägenheter (f.d. affärslokaler), U=1,25 W/m 2 K. Nya balkongdörrar.

18

19 Förhöjda fuktrisker Invändig tilläggsisolering av ytterväggar (bröstningar, i f.d. lokaler) utan ångspärr. Befintlig fasadsten vid f.d. lokaler borttagen och ersatt med fasadtegel och 50 mm luftspalt (ej dränerad). Fuktproblem vid sopschakt där de nya tilluftskanalerna dragits utan värmeisolering. Oisolerade rör i oisolerat utrymme gav fuktutfällningar på fasaden (utförandefel).

20 Uppsalahem, Gröna gatan FTX-installation med roterande vvx, 80 %, i nytt fläktrum i källaren. FTX-aggregatet betjänar 3 trapphus+källarutrymmen med frånluft, men 2 trapphus med tilluft

21 Uppsalahem, Gröna gatan Samtliga radiatorer byts och nytt 2- rörsystem installeras. Snålspolande armaturer Stambyte LED- armaturer med närvarostyrning. Individuell mätning av kall- och varmvatten. Nya elinstallationer Nya vitvaror och köksinredning. 21

22 Uppsalahem, Gröna gatan Energiberäkning genomförda åtgärder

23 Uppsalahem, Gröna gatan Kostnader är inklusive moms. Kostnad per lgh inkl.moms Anm. FTX-system varav: ventilation bygg F-kanaler på vind i trapphus C ingår Renovering av fönster Isolering av vindsbjälklag med 400 mm Invändig tilläggsisolering inkl. nya balkongdörrar Även trapphus C ingår Individuell mätning kv och vv inkl. utrustning för mätinsamling Trapphusbelysning Åtgärdspaket Tillkommer 2000 kr/lgh förberedelse för ind. värmemät.

24 Uppsalahem, Gröna gatan Åtgärdspaket i sin helhet blir lönsamt med: Kalkylränta på 4 % och en värmeprisutveckling på 3,5 %. Den senaste 10-årsperioden visar en genomsnittlig prisökning per år på 3,8 % för el och 3,0 % för fjärrvärme i Uppsala. Ca 35 % uppnådd besparing

25 Uppsalahem, Gröna gatan Erfarenheter: 35 % besparing uppnådd. Högre elanvändning än förväntat efter åtgärder. Det blev kallt inomhus i översta våningen i trapphus C när vindsisoleringen togs bort fram till ny isolering sprutades in. Innerväggar av håltegel visade sig svåra att fästa in nya dörrkarmar i. Vissa problem med att få ventilationskanalerna täta upplevdes vid injusteringen.

26 Uppsalahem, Gröna gatan Ändringar till kommande etapper: Hela balkongpartiet byts ut i stället för bara balkongdörren som även görs utåtgående istället för inåtgående. Nya fönster kommer att väljas i stället för kompletteringar av befintliga. Plastfilm kommer att monteras vid invändig tilläggsisolering i området. 26

27 60-talsbebyggelsen

28 Svenska Bostäder, Bredäng Skivhus med gasbetong från 1964 Entreprenad klar i maj huskropp, 70 lgh Byggår 1964 Atemp 7305 m 2 EP 135 kwh/m 2 F-vent

29 Svenska Bostäder, Bredäng Vindsisolering 300 mm

30 Svenska Bostäder, Bredäng Tilläggsisolering yttervägg med 10 resp. 5 cm Träfönster, U-värde 1,0 W/m 2 K, Fönsterpartier vid balkong och balkongdörrar utbytta. Ytterdörrar på markplan bytta

31 Svenska Bostäder, Bredäng

32 Svenska Bostäder, Bredäng

33 Svenska Bostäder, Bredäng FTX-ventilation med motströmsaggregat installerad i gamla sugkammaren. Hjälpfläkt för forcering

34 Svenska Bostäder, Bredäng Plats för filterbyte Elskåp i trapphus

35 Svenska Bostäder, Bredäng Kanaldragningar i trapphus

36 Svenska Bostäder, Bredäng Termostatbyte och tilluftskanal

37 Svenska Bostäder, Bredäng kwh/m 2 A temp 9 9 Energiberäkning genomförda åtgärder Beräknad energianvändning Fastighetsel Fjärrvärme

38 Svenska Bostäder, Bredäng Uppmätt energiprestanda 2012 Bredäng /m2 Referens /m2 Fjärrvärme, kwh Tappvarmvatten, m Driftel (-mars 12) Hushållsel (junimaj12) EP efter EP före EP beräknat 81

39 Svenska Bostäder, Bredäng Uppmätt 30 % besparing hittills. FTX-verkningsgrad 87-91% Problem med överläckning i hjälpfläkt och ev. sugkammare. Några sugkammare nedkylda, medför större eftervärmning. Injustering vent. omgjord. Åtgärder 2013: Ändring av styr på vent. Har gett viss effekt och följs upp under 2013.

40 Svenska Bostäder, Bredäng Åtgärder Åtgärdskostnader för inkl. moms att halvera energianvändningen Utfall per lgh FTX Byte av fönster Isolering av vindsbjälklag med 300 mm lösull Utvändig tilläggsisolering av yttervägg 100/50 mm Summa Höga kostnader, vissa byggherrekostnad ingår Vintertillägg ca 3,5 mkr Totalkostnad 26, 9 mkr (beräknat 22,5)

41 Karlstad bostad, Orrholmen Skivhus med betongelement från 1967 Åtgärder genomförda tom juni huskroppar, à 56 lgh Byggår 1967 Atemp 4 891m 2 EP 129 kwh/m 2 F-vent

42 Karlstad bostad, Orrholmen Utbytt och skummad PCB-fog

43 Orrholmen före åtgärder

44 Orrholmen efter åtgärd

45 Karlstad bostad, Orrholmen Kalkyl med 4 % real energiprisökning på värme och el Åtgärd Tilläggsisolering vind 250 mm Sänkt temp. trapphus & källare, justering luftflöden Besparing kwh/m 2 Tåld investering, kr Verklig investering, kr Nuvärde kr Tilläggsisolering väggar 70 mm Fönster U-värde 1, Åtgärdspaket Åtgärdspaket med uppmätt energibesparing

46 Karlstad bostad, Orrholmen Beräknat

47 Karlstad bostad, Orrholmen Uppmätt Åtgärder genomförda ca 45% uppnådd besparing

48 Karlstad bostad, Orrholmen Uppmätt tappvatten Byte av tvättutrustning Införande av debitering

49 Karlstad bostad, Orrholmen Kalkyl med 4 % real energiprisökning på värme och el

50 Karlstad bostad, Orrholmen Uppnådd besparing, ca 45 %, är större än den beräknade, ca 73 jfrt med 93 kwh/m 2 A temp. Beräkningsunderlag saknas för att verifiera: - Minskad tappvattenanvändning - Minskad fastighetsenergi - Minskad luftläckning Driftel: - Borttaget aggregat för förvärmning av tilluft i trapphus och tvätt - Utetempstyrning av f-fläktar - Borttagen tvättavd.

51 Sigtunahem, Norrbacka Loftgångshus med cellstomme från 1972 Åtgärder klara sommaren huskroppar, 26 lgh Byggår 1972 Atemp 1005/1113 m 2 EP 176/179 kwh/m 2 F-vent Loftgångshus

52 Sigtunahem, Norrbacka

53 Sigtunahem, Norrbacka

54 Sigtunahem, Norrbacka

55 Sigtunahem, Norrbacka

56 Sigtunahem, Norrbacka

57 Sigtunahem, Norrbacka

58 Sigtunahem, Norrbacka Plastfolie invik från yttervägg till innervägg

59 Förhöjd fuktighet i träsyll

60 Sigtunahem, Norrbacka Uppbruten yttervägg

61 Sigtunahem, Norrbacka Äldre tilläggsisolering med Karbamidskum i luftspalt

62 Sigtunahem, Norrbacka Genomförda åtgärder - skillnader Beräknad energiprestanda Uppmätt energiprestanda FTX-hus F-hus kwh/m 2 kwh/m 2

63 Sigtunahem, Norrbacka Kostnader inkl. moms Kostnad per lgh F-ventilation samt separata köksfläktar FTX-ventilation varav: ventilation bygg Merkostnad för FTX Isolering av golv i bottenvåning 30 mm, noggrann städning samt fuktsäkring, samt kapning av alla innerväggar. 875 kr/m 2 inkl. ny golvbeläggning Renovering av fönster Isolering av vindsbjälklag med termoträ 400 mm Invändig tilläggsisolering av yttervägg 70 mm Individuell mätning kv och vv inkl. utrustning för mätinsamling 7 250

64 Sigtunahem, Norrbacka

65 Generella intryck Svårt att nå hela den beräknade besparingen. Lätt att någon faktor falerar. Fönsterrenovering har i projekten blivit dyrare än att köpa nya fönster. Prova gamla frånluftskanalers täthet i förväg. Underskatta inte idrifttagning av åtgärder och mätningar. Underskatta inte behovet av noggranna fuktanalyser Se till att ha tillräckligt med mätare för utvärdering av besparingen. Relevant referensnivå.

Projektet Rekorderlig renovering

Projektet Rekorderlig renovering Rekorderlig renovering Uppsalahem etapp1 & 2, jan 11 1 Projektet Rekorderlig renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport

Läs mer

Rekorderlig renovering

Rekorderlig renovering Rekorderlig renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Slutrapport för Norrbacka Sigtunahem Norrbackavägen 21 efter åtgärd Utarbetad

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Utlysning för energieffektiv renovering

Utlysning för energieffektiv renovering Utlysning för energieffektiv renovering En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Förstudierapport för Lövgatan 2 Brf Enerbacken

Läs mer

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01

UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 UTVÄRDERING ENERGIEFFEKTIVISERING BOJSENBURG, FALUN Projekt 2012:01 Beställargruppen Bostäder Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare och förvaltare

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Renovering flerbostadshus

Renovering flerbostadshus Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter renoveras (byggnadsteknik, tekniska installationer och energianvändning). - För närvarande renoveras

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post:

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/9-14 Fastighetsbeteckning: Ärnabäckshult 14:6 Adress/ort: Vallgatan 1, Hyltebruk Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 12/5-14 Fastighetsbeteckning: Stora Isie 8:19, Klagstorp Adress/ort: Stora Isie Byaväg 219-0, Klagstorp Byggnaden är besiktigad av: Caspar

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus. Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus. Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer