PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 91 november Budget 2015 och avgiftshöjning 8 %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 91 november 2014. Budget 2015 och avgiftshöjning 8 %"

Transkript

1 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 91 november 2014 Budget 2015 och avgiftshöjning 8 % Inför varje år går styrelsen igenom vilka kostnader som kan förväntas för året som kommer. Till vår hjälp har vi vår förvaltning och vår ekonom på HSB Stockholm. En vägledning är de faktiska kostnaderna i år. Till dem kommer vilka taxehöjningar vi vet kommer för fjärrvärme, vatten och sophantering, och de löneökningar som följer av våra kollektivavtal. En annan utgångspunkt är det planerade underhåll som behöver göras och vilka amorteringar och räntor som ska betalas. Kostnaderna fördelar sig på olika huvudposter som framgår av figur 1. Största kostnadeerna är de som är taxebundna. Här ingår fjärrvärme, el och sophantering. Budgeten för uppvärmning av våra hus är gjord utifrån kostnaderna ett normalår, blir vintern strängare blir kostnaden högre. Vi har också gjort en bedömning av vilka inbesparingar vi bör kunna få, genom de investeringar som nu gjorts i värmesystemet och en förbättrad skötsel. I personal ingår såväl personal vi anställer själva som de tjänster vi köper. Avskrivningar stämmer relativt väl överens med de amorteringar vi gör på föreningens lån. En kostnad som successivt kommer att öka är räntekostnaderna, i takt med de nya lån som tas för att finansiera stambytet. Avsättningen till vår yttre fond, för framtida planerat underhåll, har ökats med hänsyn till kommande kostnader för bl.a. stambyte och renovering av tvättstugehuset, nya låssystem och eventuella byten av fönster. Större kostnader i det planerade underhållet under 2015 är kostnader för att utreda status för fönster, oljning och reparationer av trädörrar och vissa träpartier i låghusen, sanering av krypgrunder (bl.a. ta bort fuktsamlande skräp som samlats där under årtiondena) och utredning av fuktproblem i höghusens källare kr kr kr Figur 2 Föreningens intäkter avgifter bostadsrätter hyresintäkter lokaler hyresintäkter parkeringsplatser Figur 1 Föreningens kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr taxebundna utgifter personal avskrivningar avsättning yttre fond, netto underhåll och drift räntor planerat underhåll fastighetsskatt För att klara kostnaderna år 2015 och ha beredskap för de kostnadshöjningar som kommer framöver pga. ökande avskrivningar och räntor för stambytet har styrelsen beslutat att avgifterna för bostadsrätter höjs med åtta procent från årsskiftet. Hyrorna för våra lokalhyresgäster räknas upp med index. För år 2015 höjs inte avgifterna för parkeringsplatserna, däremot kommer de sannolikt att höjas 2016.

2 Pyrolabladet är ett informationsblad för medlemmarna i HSB Skärsätra. Ansvarig utgivare: Sven-Erik Wånell Redaktör: Malin Olsson Alla medlemmar är välkomna att lämna tips och insändare till HSB:s expedition, Pyrolavägen 15. Manusstopp för nästa nummer: FeLANMÄLAN görs till expeditionen Pyrolavägen 9, e-post: Telefon: org. nr hemsida:www.hsb.se/stockholm/skarsatra Vi träffas säkrast måndag - fredag & tisdag Vid akut behov av hjälp efter kontorstid Securitas: Personal Jesper Lundberg Malin Olsson Kalle Àrsaelsson: Stefan Norén: Emir Memisevic: Styrelsen: Ordförande: Sven-Erik Wånell Pyrolavägen 22, 8tr Tel: Vice ordförande: Christer Ramstedt Pyrolavägen 26, 3tr Tel: Ledamöter: Egil Öfverholm Tel: Klas Engdal Tel: Hans Wiklund Tel: Pyrolavägen 26, 8tr Pyrolavägen 22,8tr Pyrolavägen 52, 3tr Caroline Lundberg Pyrolavägen 23,1tr Tel: Ida Lindberg Tel: Stefan Johansson Tel: Pyrolavägen 47,1tr HSB Stockholm Suppleant HSB Stockholm Roland Gröndal Grubbensringen 5 Tel: Stockholm Revisorer: Gunnar Jonsson Pyrolav. 26, 5tr Tel: Ingemar Svensson Pyrolav. 13, 3tr Tel: Revisorssuppleant Jan-Erik Swan Pyrolavägen 22, 9tr Tel: Valberedning ordförande: Magnus Brandel Pyrolav. 13, 1tr Tel: Ordföranden har ordet Glöm inte de sociala aspekterna, de är lika viktiga som de tekniska, framhöll Magnus Brandel, valberedningens sammankallande, i en avslutande kommentar vid medlemsmötet häromveckan om morgondagens förvaltning. Instämmer till fullo! Och definitivt något styrelsen arbetar med. Ett arbete som är allas gemensamma ansvar det är ju tillsammans vi skapar ett bostadsområde där vi trivs och känner oss trygga. Styrelsen har en särskild trivselgrupp som kontinuerligt arbetar med de här frågorna, och regelbundet berättar om sin verksamhet i Pyrolabladet, så också i detta nummer. Vi möts i vårt centrum, i trapphusen, parken och uteplatserna utanför husen. Det är därför viktigt att det är trivsamt att vara där, så att vi får naturliga mötesplatser, där vi kan byta några ord och lära känna varann, åtminstone till namn och utseende. Nog så viktigt för trygghetskänslan i området. För styrelsen är det ett dilemma att medlemmars arbete med att göra det trivsamt i trapphusen genom att t.ex. sätta stol och bord där inte kan godtas. Detta av brandsäkerhetsskäl. I det fallet krockar styrelsens ambition att skapa naturliga mötesplatser med vårt ansvar som fastighetsägare att följa de säkerhetsbestämmelser som finns. Pyrolaklubben fyller en viktig funktion för de som är daglediga. Andra mötesplatser är de husträffar som ordnas i flera av husen, valborgsfirandet och våra medlemsmöten och föreningsstämman. Kom med både för din egen och för dina grannars skull! Styrelsen får också bra förslag från medlemmarna. Ett exempel är skärmtak på källsorteringshuset vid Pyrolavägen 37, ett förslag från ett stort antal boende som använder servicelinjen. Efter att ha frågat landstingets trafikkontor och fått nej från dem kommer föreningen nu att beställa det, och förhoppningsvis är det på plats till vintern för alla de som brukar vänta på vinkbussen där. För tryggheten i området är det givetvis också viktigt att vi har en förvaltning med personal som är igenkänd i området, alldeles oavsett om föreningen är deras arbetsgivare eller de arbetar hos en entreprenör vi upphandlat. Även om de flesta inte besöker vår expedition så är en öppen expedition av stort värde för de som är hemma på dagtid och tycker att telefon och e-post är för anonymt. När vi nu blickar ett antal år framåt hur vår förvaltning bör se ut då ska självfallet de sociala aspekterna vägas in. Spara julklappspappret! I år är det åter igen en julhelg med många lediga dagar. Även sophämtare kan förtjäna lite ledighet. Samtidigt är det många som slänger extra mycket sopor under helgen. Vi vill därför vädja till er att försöka att inte last kärlen i källsorteringshusen överfulla, så att de inte kan hämtas. Spara gärna säckarna med julklappspapper, som inte luktar illa, på balkongen någon vecka tills hämtningen kommit in i normala rutiner igen.

3 Etapp I av stambytet närmar sig slutet Stambytet är uppdelat i tre etapper, låghusen, höghusen och punkthusen. Efter varje etapp sker slutbesiktning. När den är gjord börjar garantitiden (fem år) att löpa. Slutbesiktning har nu skett av etapp 1, låghusen. Besiktningsmännen har godkänt arbetet, dock med noteringen att det återstår en del mindre arbeten såväl i vissa lägenheter som i gemensamma utrymmen. Föreningen bevakar att dessa åtgärder genomförs. Tidplanen har hållits vad gäller att varje vecka starta nytt trapphus, och att lägenheterna skulle kunna gå att bo i efter sju veckor. Däremot har tidplanen inte hållits vad gäller att åtgärda besiktningsanmärkningar. Detta blev särskilt påtagligt när stambytet kom till portarna 35 (lägenheter med dubbla badrum) och 33 (tre lägenheter på varje våningsplan). Dessa trapphus var arbets- och tidskrävande, vilket drabbade boende både före och efter dessa två portar. Dessvärre brast det också i informationen till de boende om när åtgärder skulle göras. Problemen i de två sista låghusen märks också i svaren på den enkät föreningen delar ut till alla boende. Efter de problem som var i startskedet ökade sedan nöjdheten med arbetet och resultaten, så att de flesta svarande var i allt väsentligt nöjda med arbetet. I de sista husen sjönk nöjdhetsgraden till samma nivå som i det första huset som stambyttes. Även om man är nöjd med slutresultatet så är man missnöjd med den bristande informationen om när kvarstående arbeten efter stambytet skulle göras. Föreningen har haft åtskilliga möten med ByggPartner, som gjort en åtgärdsplan för att förbättra uppföljningen av de åtgärder som ska göras när stambytet är klart, och hur informationen ska förbättras. Vi kan samtidigt konstatera att nästa alla är nöjda med resultatet. Fönster Med start kring 2000 och succesivt fram till 2008 bytte föreningen ut alla fönster. Tre olika entreprenörer var involverade, jämte underentreprenörer. Ett av syftena var att få mer isolerande glas för att hålla värmen kvar i lägenheten och husen därmed bli mer energisnåla. Ifjol fick föreningen in ett par anmälningar om att vatten trängt in vid fönstren. Det kunde konstateras att detta hängde samman med felaktig konstruktion av fönstren. Det företag som svarade för installationen hade gått i konkurs, varför föreningen fick utreda hur fönster och fönsterbleck var konstruerade. Föreningen lät ett företag göra några stickprov av fönster i olika hus för att utreda om det fanns anledning att byta fönstren, eller om de kunde repareras. Slutsatsen då var att det borde räcka med att åtgärda de fönster där medlemmar upptäcker fel. Därför ombads alla medlemmar via Pyrolabladet att kontakta expeditionen om de upptäckt att vatten kan tränga in vid fönstren. Sju medlemmar hörde av sig. När fönstren i dessa lägenheter skulle åtgärdas upptäckte entreprenören bland annat fuktskador på fönsterkarmar beroende på att fönsterblecken i dessa lägenheter var felkonstruerade. Sammantaget är problemen av den arten att styrelsen nu beslutat att göra en fördjupad studie med hjälp av en konsult, för att få ett grepp om problemens omfattning, och vilka åtgärder som kan behöva göras. Rättelse - Mopedparkering Även det med röd ring inringade cykelstället vid Pyrolaväv är tillåten mopedparkering. Mopeder är däremot inte tillåtna i cykelrummen!

4 NYTT ÅTERVINNINGSRUM Våra återvinningshyllor i grovsoprummet fungerar väldigt bra. Många boende lämnar saker och andra hämtar. Bokhyllan i tvättstugan (där man kan hämta och lämna böcker) är också välbesökt. Nu ska vi få ytterligare ett återvinningsrum och söker därför intresserade som kan hjälpa till att hålla efter det. Alla nya idéer och tankar är hjärtligt välkomna. Kontakta oss gärna! Via eller ring Malin Skärsätra Trivselgruppen Insändare Hej alla grannar i HSB Skärsätra! Jag vill tipsa om en bra julklapp: För att stoppa tjuven märk dina värdeföremål med Forensic Coding System som du kan köpa hos låssmed. Det är en märkpenna som gör det enkelt för polisen att spåra stöldgods, Dekalen som medföljer och som du fäster på dörr eller fönster avskräcker tjuven från att stjäla märkta ägodelar. Fungererar även för märkning av bildelar t ex stereo, gps m m. Annica Setterwall Hårdare tag mot sen betalning av månadsavgift och hyra Vi har den senaste tiden märkt att allt fler resterar med månadsavgiften långt in i månaden. Alla månadsavgifter förfaller sista vardagen före aktuell månad. Det är inte acceptabelt att vara sen med betalningen av avgiften, och upprepade sena betalningar kan medföra att bostadsrätten förverkas. Om du har svårt att komma ihåg betalningsdatum är atutogiro ett bra bra alternativ. Då dras avgiften automatiskt vid rätt tidpunkt (förutsatt att det finns pengar på kontot). Blankett kan beställas på expeditionen. Byt kökskran! Vi har i samband med stambytet upptäckt ett antal problem med gamla, eller dåliga, kökskranar. I en del fall har de torkat när de varit borttagna under stambytet och läckt när de monterats tillbaka. I en del fall är kökskranen så dålig att det finns risk för kommande vattenskador. I ett par fall har den blandare den boende haft varit av dålig konstruktion så att varmvatten kunnat komma in i kallvattnet, och vidare till andra lägenheter. Föreningen uppmanar numera därför alla medlemmar att byta kökskran i samband med stambytet. Medlemsmöte 19 februari Torsdagen den 19 februari kan du redan nu anteckna i din almanacka! Då är det föreningsmöte, där vi bl.a. presenterar underhållsplanen för 2015 och lämnar information om några större framtida projekt; låsbyte och renovering av tvättstugehuset. Vi kommer då också att redovisa hur långt vi kommit med utredningen om status för fönstren i våra hus. Det tidigare utannonserade medlemsmötet den 27/11 ersätts med mötet den 19/2.

5 Från medlemsmötet Morgondagens förvaltning var temat för medlemsmötet den 21 oktober. Cirka 50 medlemmar, representerande cirka sju procent av hushållen, hade samlats i Skärsätra skolas matsal för att samtala om vilka krav som är de viktigaste för styrelsen vid de vägval vi behöver göra. I den inledning jag hade vid mötet lyfte jag fram vikten av att säkerställa att föreningen har rätt kompetens inom alla de områden som krävs för en bra och rationell förvaltning av våra fastigheter. En längre presentation finns i förra numret av Pyrolabladet. Efter den inledande presentationen samtalade medlemmarna i sju grupper med var sin bordsvärd, som har dokumenterat det som kom fram i samtalen. Den dokumentationen använder nu styrelsens arbetsgrupp i sitt fortsatta arbete. Den bild som framtonar från gruppredovisningarna är att det viktiga inte är om förvaltningen är i egen regi eller ej, utan att den är kompetent, gör rätt saker i rätt tid och också att det är samma personer som är igenkända och kan vårt område bra. Injustering av radiatorer I syfte att få ner våra värmekostnader och säkerställa ett bra inomhusklimat har styrelsen upphandlat ByggPartners underentreprenör, Klimatrör för att göra en injustering av radiatorsystemet efter varje färdigt stambytt hus. Det är viktigt att var och en ger tillträde för Klimatrörs installatörer. Med anledning av att en del medlemmar inte varit hemma eller lämnat nyckel i tub har arbetet med injusteringen i låghusen fördröjts i vissa portar. Det innebär inte bara att grannarna riskerar att få frysa utan också att föreningen får merkostnader. Vintern närmar sig Men den kommer risk för halka och istappar som kan ramla ned. Som vanligt kommer förvaltningen att sätta ut snöskovlar, kvastar och sandhinkar. Låna dem gärna, men var snäll och ställ tillbaka dem, så att fler får chansen att hjälpa till! I höghusen ska de stå i cyckelrummet direkt innanför dörren. I låghusen har en del satt in dem i barnvagnsrummet. Där det är väldigt trångt i barnvagnsrummen har de hängts på väggen i trapphuset. Det ska också finnas i källsorteringshusen. Var noga med att stänga alla alla dörrar - även dörren till tvättstugan Vintertid är det extra noga med att alla portar hålls stängda! Det går åt mycket energi till höga kostnader när portar står öppna. Detta gäller även lokalhyresgäster i Centrum! I bostadshusen blir det kallt i lägenheterna närmast porten om den står öppen. I tvättstuga finns det stor risk för stölder och olovligt tvättande av utomstående om dörren står öppen. Var därför speciellt noga med att tvättstugedörren alltid ska vara låst. För framtiden har styrelsen bestämt att om en medlem inte ger tillträde till sin lägenhet när föreningen behöver komma in för någon form av underhållsåtgärd debiteras medlemmen en avgift om 500 kr. Egil Öfverholm

6 Vecka 50 blir det julstädning i alla allmänna utrymmen! Inga sopor eller förvaring i trapphus eller källargångar I de allmänna utrymmena i entréer, trapphus, under trappor och i källargångar får ingenting förvaras. Det är ett krav både från brandmyndigheten och för att kunna hålla rent när vi får en ny städentreprenör. Barnvagnar får endast förvaras i barnvagnsrum. Även om man tar bort allt brännbart material kan barnvagnen bli ett skållhett hinder för utrymning vid brand. Vissa material kan dessutom avge giftig rök. I Barnvagnsrum får inget annat än barnvagn eller rullator förekomma. Allt annat kommer att plockas bort även om det står namn på! Cykelrensning Cykelrummen kommer också att rensas. Vi ber er därför att märka de cyklar ni vill behålla med namn, tresiffrigt lägenhetsnummer och datum. Det senare är viktigt för att vi ska kunna se att märkningen är aktuell och inte gjorts av någon, som flyttat för länge sedan. Förvaltningen kommer därefter att märka de cyklar som inte har namn, tresiffrigt lägenhetsnummer och datum med rött band. De boende har då en vecka på sig att kolla om deras cyklar blivit märkta. Alla rödmärkta cyklar kommer därefter att fraktas bort och förvaras i tre månader. Därefter får trivselgruppen välja ut de, som de vill sälja på loppis. De cyklar, pulkor, leksaker m m som trivselgruppen inte vill ta hand om slängs eller skänks bort till välgörenhet. Eventuella lås som måste brytas upp kommer inte att ersättas. Mopeder får över huvud taget inte förekomma i cykelrum eller källare. De kommer att flyttas ut omedelbart. Det finns en kö för mopedplats i garage och platser utomhus där de kan stå. (se förra Pyrolabladet) God Jul och Gott Nytt År

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Ordförande har ordet:

Ordförande har ordet: 1 www.segelflygaren.net December - 2009 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Teknik och fastigheter Avtal, strategi och statistik Trivselregler Om du blir störd. Information Ordförande har ordet:

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se Årsredovisning 2009 HSBs Bostadsrättsförening Betel brfbetel.se Omslagsfoto: Anna Lund har fotat det något ovanliga snöovädret som drabbade Betel i februari 2010. Innehållsförteckning Kallelse... Ombudsfullmakt...

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Många ljuspunkter i vintermörkret

Många ljuspunkter i vintermörkret DETTA NUMMER Ekonomi och Förvaltning: - Bra resultat 1999 - Att byta elleverantör - Garagen - Bredband - varför och hur? Ordning och Reda: - Vattenskador - Torktumlare - Stäng ytterdörrarna - Stopp i avloppet?

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer