PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 91 november Budget 2015 och avgiftshöjning 8 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 91 november 2014. Budget 2015 och avgiftshöjning 8 %"

Transkript

1 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 91 november 2014 Budget 2015 och avgiftshöjning 8 % Inför varje år går styrelsen igenom vilka kostnader som kan förväntas för året som kommer. Till vår hjälp har vi vår förvaltning och vår ekonom på HSB Stockholm. En vägledning är de faktiska kostnaderna i år. Till dem kommer vilka taxehöjningar vi vet kommer för fjärrvärme, vatten och sophantering, och de löneökningar som följer av våra kollektivavtal. En annan utgångspunkt är det planerade underhåll som behöver göras och vilka amorteringar och räntor som ska betalas. Kostnaderna fördelar sig på olika huvudposter som framgår av figur 1. Största kostnadeerna är de som är taxebundna. Här ingår fjärrvärme, el och sophantering. Budgeten för uppvärmning av våra hus är gjord utifrån kostnaderna ett normalår, blir vintern strängare blir kostnaden högre. Vi har också gjort en bedömning av vilka inbesparingar vi bör kunna få, genom de investeringar som nu gjorts i värmesystemet och en förbättrad skötsel. I personal ingår såväl personal vi anställer själva som de tjänster vi köper. Avskrivningar stämmer relativt väl överens med de amorteringar vi gör på föreningens lån. En kostnad som successivt kommer att öka är räntekostnaderna, i takt med de nya lån som tas för att finansiera stambytet. Avsättningen till vår yttre fond, för framtida planerat underhåll, har ökats med hänsyn till kommande kostnader för bl.a. stambyte och renovering av tvättstugehuset, nya låssystem och eventuella byten av fönster. Större kostnader i det planerade underhållet under 2015 är kostnader för att utreda status för fönster, oljning och reparationer av trädörrar och vissa träpartier i låghusen, sanering av krypgrunder (bl.a. ta bort fuktsamlande skräp som samlats där under årtiondena) och utredning av fuktproblem i höghusens källare kr kr kr Figur 2 Föreningens intäkter avgifter bostadsrätter hyresintäkter lokaler hyresintäkter parkeringsplatser Figur 1 Föreningens kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr taxebundna utgifter personal avskrivningar avsättning yttre fond, netto underhåll och drift räntor planerat underhåll fastighetsskatt För att klara kostnaderna år 2015 och ha beredskap för de kostnadshöjningar som kommer framöver pga. ökande avskrivningar och räntor för stambytet har styrelsen beslutat att avgifterna för bostadsrätter höjs med åtta procent från årsskiftet. Hyrorna för våra lokalhyresgäster räknas upp med index. För år 2015 höjs inte avgifterna för parkeringsplatserna, däremot kommer de sannolikt att höjas 2016.

2 Pyrolabladet är ett informationsblad för medlemmarna i HSB Skärsätra. Ansvarig utgivare: Sven-Erik Wånell Redaktör: Malin Olsson Alla medlemmar är välkomna att lämna tips och insändare till HSB:s expedition, Pyrolavägen 15. Manusstopp för nästa nummer: FeLANMÄLAN görs till expeditionen Pyrolavägen 9, e-post: Telefon: org. nr hemsida:www.hsb.se/stockholm/skarsatra Vi träffas säkrast måndag - fredag & tisdag Vid akut behov av hjälp efter kontorstid Securitas: Personal Jesper Lundberg Malin Olsson Kalle Àrsaelsson: Stefan Norén: Emir Memisevic: Styrelsen: Ordförande: Sven-Erik Wånell Pyrolavägen 22, 8tr Tel: Vice ordförande: Christer Ramstedt Pyrolavägen 26, 3tr Tel: Ledamöter: Egil Öfverholm Tel: Klas Engdal Tel: Hans Wiklund Tel: Pyrolavägen 26, 8tr Pyrolavägen 22,8tr Pyrolavägen 52, 3tr Caroline Lundberg Pyrolavägen 23,1tr Tel: Ida Lindberg Tel: Stefan Johansson Tel: Pyrolavägen 47,1tr HSB Stockholm Suppleant HSB Stockholm Roland Gröndal Grubbensringen 5 Tel: Stockholm Revisorer: Gunnar Jonsson Pyrolav. 26, 5tr Tel: Ingemar Svensson Pyrolav. 13, 3tr Tel: Revisorssuppleant Jan-Erik Swan Pyrolavägen 22, 9tr Tel: Valberedning ordförande: Magnus Brandel Pyrolav. 13, 1tr Tel: Ordföranden har ordet Glöm inte de sociala aspekterna, de är lika viktiga som de tekniska, framhöll Magnus Brandel, valberedningens sammankallande, i en avslutande kommentar vid medlemsmötet häromveckan om morgondagens förvaltning. Instämmer till fullo! Och definitivt något styrelsen arbetar med. Ett arbete som är allas gemensamma ansvar det är ju tillsammans vi skapar ett bostadsområde där vi trivs och känner oss trygga. Styrelsen har en särskild trivselgrupp som kontinuerligt arbetar med de här frågorna, och regelbundet berättar om sin verksamhet i Pyrolabladet, så också i detta nummer. Vi möts i vårt centrum, i trapphusen, parken och uteplatserna utanför husen. Det är därför viktigt att det är trivsamt att vara där, så att vi får naturliga mötesplatser, där vi kan byta några ord och lära känna varann, åtminstone till namn och utseende. Nog så viktigt för trygghetskänslan i området. För styrelsen är det ett dilemma att medlemmars arbete med att göra det trivsamt i trapphusen genom att t.ex. sätta stol och bord där inte kan godtas. Detta av brandsäkerhetsskäl. I det fallet krockar styrelsens ambition att skapa naturliga mötesplatser med vårt ansvar som fastighetsägare att följa de säkerhetsbestämmelser som finns. Pyrolaklubben fyller en viktig funktion för de som är daglediga. Andra mötesplatser är de husträffar som ordnas i flera av husen, valborgsfirandet och våra medlemsmöten och föreningsstämman. Kom med både för din egen och för dina grannars skull! Styrelsen får också bra förslag från medlemmarna. Ett exempel är skärmtak på källsorteringshuset vid Pyrolavägen 37, ett förslag från ett stort antal boende som använder servicelinjen. Efter att ha frågat landstingets trafikkontor och fått nej från dem kommer föreningen nu att beställa det, och förhoppningsvis är det på plats till vintern för alla de som brukar vänta på vinkbussen där. För tryggheten i området är det givetvis också viktigt att vi har en förvaltning med personal som är igenkänd i området, alldeles oavsett om föreningen är deras arbetsgivare eller de arbetar hos en entreprenör vi upphandlat. Även om de flesta inte besöker vår expedition så är en öppen expedition av stort värde för de som är hemma på dagtid och tycker att telefon och e-post är för anonymt. När vi nu blickar ett antal år framåt hur vår förvaltning bör se ut då ska självfallet de sociala aspekterna vägas in. Spara julklappspappret! I år är det åter igen en julhelg med många lediga dagar. Även sophämtare kan förtjäna lite ledighet. Samtidigt är det många som slänger extra mycket sopor under helgen. Vi vill därför vädja till er att försöka att inte last kärlen i källsorteringshusen överfulla, så att de inte kan hämtas. Spara gärna säckarna med julklappspapper, som inte luktar illa, på balkongen någon vecka tills hämtningen kommit in i normala rutiner igen.

3 Etapp I av stambytet närmar sig slutet Stambytet är uppdelat i tre etapper, låghusen, höghusen och punkthusen. Efter varje etapp sker slutbesiktning. När den är gjord börjar garantitiden (fem år) att löpa. Slutbesiktning har nu skett av etapp 1, låghusen. Besiktningsmännen har godkänt arbetet, dock med noteringen att det återstår en del mindre arbeten såväl i vissa lägenheter som i gemensamma utrymmen. Föreningen bevakar att dessa åtgärder genomförs. Tidplanen har hållits vad gäller att varje vecka starta nytt trapphus, och att lägenheterna skulle kunna gå att bo i efter sju veckor. Däremot har tidplanen inte hållits vad gäller att åtgärda besiktningsanmärkningar. Detta blev särskilt påtagligt när stambytet kom till portarna 35 (lägenheter med dubbla badrum) och 33 (tre lägenheter på varje våningsplan). Dessa trapphus var arbets- och tidskrävande, vilket drabbade boende både före och efter dessa två portar. Dessvärre brast det också i informationen till de boende om när åtgärder skulle göras. Problemen i de två sista låghusen märks också i svaren på den enkät föreningen delar ut till alla boende. Efter de problem som var i startskedet ökade sedan nöjdheten med arbetet och resultaten, så att de flesta svarande var i allt väsentligt nöjda med arbetet. I de sista husen sjönk nöjdhetsgraden till samma nivå som i det första huset som stambyttes. Även om man är nöjd med slutresultatet så är man missnöjd med den bristande informationen om när kvarstående arbeten efter stambytet skulle göras. Föreningen har haft åtskilliga möten med ByggPartner, som gjort en åtgärdsplan för att förbättra uppföljningen av de åtgärder som ska göras när stambytet är klart, och hur informationen ska förbättras. Vi kan samtidigt konstatera att nästa alla är nöjda med resultatet. Fönster Med start kring 2000 och succesivt fram till 2008 bytte föreningen ut alla fönster. Tre olika entreprenörer var involverade, jämte underentreprenörer. Ett av syftena var att få mer isolerande glas för att hålla värmen kvar i lägenheten och husen därmed bli mer energisnåla. Ifjol fick föreningen in ett par anmälningar om att vatten trängt in vid fönstren. Det kunde konstateras att detta hängde samman med felaktig konstruktion av fönstren. Det företag som svarade för installationen hade gått i konkurs, varför föreningen fick utreda hur fönster och fönsterbleck var konstruerade. Föreningen lät ett företag göra några stickprov av fönster i olika hus för att utreda om det fanns anledning att byta fönstren, eller om de kunde repareras. Slutsatsen då var att det borde räcka med att åtgärda de fönster där medlemmar upptäcker fel. Därför ombads alla medlemmar via Pyrolabladet att kontakta expeditionen om de upptäckt att vatten kan tränga in vid fönstren. Sju medlemmar hörde av sig. När fönstren i dessa lägenheter skulle åtgärdas upptäckte entreprenören bland annat fuktskador på fönsterkarmar beroende på att fönsterblecken i dessa lägenheter var felkonstruerade. Sammantaget är problemen av den arten att styrelsen nu beslutat att göra en fördjupad studie med hjälp av en konsult, för att få ett grepp om problemens omfattning, och vilka åtgärder som kan behöva göras. Rättelse - Mopedparkering Även det med röd ring inringade cykelstället vid Pyrolaväv är tillåten mopedparkering. Mopeder är däremot inte tillåtna i cykelrummen!

4 NYTT ÅTERVINNINGSRUM Våra återvinningshyllor i grovsoprummet fungerar väldigt bra. Många boende lämnar saker och andra hämtar. Bokhyllan i tvättstugan (där man kan hämta och lämna böcker) är också välbesökt. Nu ska vi få ytterligare ett återvinningsrum och söker därför intresserade som kan hjälpa till att hålla efter det. Alla nya idéer och tankar är hjärtligt välkomna. Kontakta oss gärna! Via eller ring Malin Skärsätra Trivselgruppen Insändare Hej alla grannar i HSB Skärsätra! Jag vill tipsa om en bra julklapp: För att stoppa tjuven märk dina värdeföremål med Forensic Coding System som du kan köpa hos låssmed. Det är en märkpenna som gör det enkelt för polisen att spåra stöldgods, Dekalen som medföljer och som du fäster på dörr eller fönster avskräcker tjuven från att stjäla märkta ägodelar. Fungererar även för märkning av bildelar t ex stereo, gps m m. Annica Setterwall Hårdare tag mot sen betalning av månadsavgift och hyra Vi har den senaste tiden märkt att allt fler resterar med månadsavgiften långt in i månaden. Alla månadsavgifter förfaller sista vardagen före aktuell månad. Det är inte acceptabelt att vara sen med betalningen av avgiften, och upprepade sena betalningar kan medföra att bostadsrätten förverkas. Om du har svårt att komma ihåg betalningsdatum är atutogiro ett bra bra alternativ. Då dras avgiften automatiskt vid rätt tidpunkt (förutsatt att det finns pengar på kontot). Blankett kan beställas på expeditionen. Byt kökskran! Vi har i samband med stambytet upptäckt ett antal problem med gamla, eller dåliga, kökskranar. I en del fall har de torkat när de varit borttagna under stambytet och läckt när de monterats tillbaka. I en del fall är kökskranen så dålig att det finns risk för kommande vattenskador. I ett par fall har den blandare den boende haft varit av dålig konstruktion så att varmvatten kunnat komma in i kallvattnet, och vidare till andra lägenheter. Föreningen uppmanar numera därför alla medlemmar att byta kökskran i samband med stambytet. Medlemsmöte 19 februari Torsdagen den 19 februari kan du redan nu anteckna i din almanacka! Då är det föreningsmöte, där vi bl.a. presenterar underhållsplanen för 2015 och lämnar information om några större framtida projekt; låsbyte och renovering av tvättstugehuset. Vi kommer då också att redovisa hur långt vi kommit med utredningen om status för fönstren i våra hus. Det tidigare utannonserade medlemsmötet den 27/11 ersätts med mötet den 19/2.

5 Från medlemsmötet Morgondagens förvaltning var temat för medlemsmötet den 21 oktober. Cirka 50 medlemmar, representerande cirka sju procent av hushållen, hade samlats i Skärsätra skolas matsal för att samtala om vilka krav som är de viktigaste för styrelsen vid de vägval vi behöver göra. I den inledning jag hade vid mötet lyfte jag fram vikten av att säkerställa att föreningen har rätt kompetens inom alla de områden som krävs för en bra och rationell förvaltning av våra fastigheter. En längre presentation finns i förra numret av Pyrolabladet. Efter den inledande presentationen samtalade medlemmarna i sju grupper med var sin bordsvärd, som har dokumenterat det som kom fram i samtalen. Den dokumentationen använder nu styrelsens arbetsgrupp i sitt fortsatta arbete. Den bild som framtonar från gruppredovisningarna är att det viktiga inte är om förvaltningen är i egen regi eller ej, utan att den är kompetent, gör rätt saker i rätt tid och också att det är samma personer som är igenkända och kan vårt område bra. Injustering av radiatorer I syfte att få ner våra värmekostnader och säkerställa ett bra inomhusklimat har styrelsen upphandlat ByggPartners underentreprenör, Klimatrör för att göra en injustering av radiatorsystemet efter varje färdigt stambytt hus. Det är viktigt att var och en ger tillträde för Klimatrörs installatörer. Med anledning av att en del medlemmar inte varit hemma eller lämnat nyckel i tub har arbetet med injusteringen i låghusen fördröjts i vissa portar. Det innebär inte bara att grannarna riskerar att få frysa utan också att föreningen får merkostnader. Vintern närmar sig Men den kommer risk för halka och istappar som kan ramla ned. Som vanligt kommer förvaltningen att sätta ut snöskovlar, kvastar och sandhinkar. Låna dem gärna, men var snäll och ställ tillbaka dem, så att fler får chansen att hjälpa till! I höghusen ska de stå i cyckelrummet direkt innanför dörren. I låghusen har en del satt in dem i barnvagnsrummet. Där det är väldigt trångt i barnvagnsrummen har de hängts på väggen i trapphuset. Det ska också finnas i källsorteringshusen. Var noga med att stänga alla alla dörrar - även dörren till tvättstugan Vintertid är det extra noga med att alla portar hålls stängda! Det går åt mycket energi till höga kostnader när portar står öppna. Detta gäller även lokalhyresgäster i Centrum! I bostadshusen blir det kallt i lägenheterna närmast porten om den står öppen. I tvättstuga finns det stor risk för stölder och olovligt tvättande av utomstående om dörren står öppen. Var därför speciellt noga med att tvättstugedörren alltid ska vara låst. För framtiden har styrelsen bestämt att om en medlem inte ger tillträde till sin lägenhet när föreningen behöver komma in för någon form av underhållsåtgärd debiteras medlemmen en avgift om 500 kr. Egil Öfverholm

6 Vecka 50 blir det julstädning i alla allmänna utrymmen! Inga sopor eller förvaring i trapphus eller källargångar I de allmänna utrymmena i entréer, trapphus, under trappor och i källargångar får ingenting förvaras. Det är ett krav både från brandmyndigheten och för att kunna hålla rent när vi får en ny städentreprenör. Barnvagnar får endast förvaras i barnvagnsrum. Även om man tar bort allt brännbart material kan barnvagnen bli ett skållhett hinder för utrymning vid brand. Vissa material kan dessutom avge giftig rök. I Barnvagnsrum får inget annat än barnvagn eller rullator förekomma. Allt annat kommer att plockas bort även om det står namn på! Cykelrensning Cykelrummen kommer också att rensas. Vi ber er därför att märka de cyklar ni vill behålla med namn, tresiffrigt lägenhetsnummer och datum. Det senare är viktigt för att vi ska kunna se att märkningen är aktuell och inte gjorts av någon, som flyttat för länge sedan. Förvaltningen kommer därefter att märka de cyklar som inte har namn, tresiffrigt lägenhetsnummer och datum med rött band. De boende har då en vecka på sig att kolla om deras cyklar blivit märkta. Alla rödmärkta cyklar kommer därefter att fraktas bort och förvaras i tre månader. Därefter får trivselgruppen välja ut de, som de vill sälja på loppis. De cyklar, pulkor, leksaker m m som trivselgruppen inte vill ta hand om slängs eller skänks bort till välgörenhet. Eventuella lås som måste brytas upp kommer inte att ersättas. Mopeder får över huvud taget inte förekomma i cykelrum eller källare. De kommer att flyttas ut omedelbart. Det finns en kö för mopedplats i garage och platser utomhus där de kan stå. (se förra Pyrolabladet) God Jul och Gott Nytt År

PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 99 november 2015

PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 99 november 2015 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 99 november 2015 Välkommen till föreningsmöte tisdagen den 8 december kl 18:30 Det händer mycket i vårt område just

Läs mer

PYROLABLADET. Stambyte och våtrumsrenovering. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 77 november 2012

PYROLABLADET. Stambyte och våtrumsrenovering. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 77 november 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 77 november 2012 Stambyte och våtrumsrenovering Projekteringen av arbetet påbörjad Nu har arbetet med renoveringen

Läs mer

PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 90 september 2014

PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 90 september 2014 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 90 september 2014 Möte om framtida förvaltning Vem ska ta bort maskrosorna? Sköta värmepumparna? Besiktiga taken? Ta

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Tiiden mellllan hägg och syren är här Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

PYROLABLADET. Rapport från årsstämman. Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 58 november 09

PYROLABLADET. Rapport från årsstämman. Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 58 november 09 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 58 november 09 Rapport från årsstämman Föreningens årsstämma ägde rum den 22 oktober och samlade 65 medlemmar och 12 övriga deltagare. Stämman beslutade

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Maj 2015 Sid 1 Information om stambytet Byggstarten är

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Loke NYTT MMEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE

Loke NYTT MMEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE Nr 3, mars 2016 Loke NYTT MMEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE WWW.BRFLOKE.SE Källa: http://www.skovdefilmfestival.se/ Hänt under mars Bäste Loke medlem. Hoppas att ni har haft en glad påsk med massor

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen till föreningens medlemsmöte. 6 oktober 2014!

Välkommen till föreningens medlemsmöte. 6 oktober 2014! Välkommen till föreningens medlemsmöte 6 oktober 2014! Presentation Styrelsen Valberedningen Personalen Avslutade projekt OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll) OVK-besiktningen, som gjorts

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning Brf Imatra

Årsredovisning Brf Imatra Årsredovisning 2015 Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 Sommarvärme,, piingst Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon sedan förra

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Informa(onsmöte 10 februari 2016

Informa(onsmöte 10 februari 2016 Informa(onsmöte 10 februari 2016 Idag Tillbakablick 2015 och underhållsplanen framöver Belysningsprojektet Ekonomi Nya stadgar Trädgård & odlingslotter Brandsäkerhet och förvaring i trapphusen Nytt i samlingslokalen

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År!

ellman Bladet Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! ellman Bladet INFORMATION TILL BOENDE I BRF BELLMAN NR 6 december 2007 Styrelsen önskar alla trevliga Bellmanbor En God Jul och Ett Gott Nytt År! Brev från föreningens ordförande med budget för 2008 biläggs

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Gökenbladet. November 2009

Gökenbladet. November 2009 Gökenbladet November 2009 Information från styrelsen Brandvarnare Det är varje medlems ansvar att se till att bostaden har en brandvarnare. Styrelsen tycker ändå att det är så viktigt att alla har brandvarnare

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp December 2016 Sid 1 Viktig information om våra tvättstugor

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 88 april 2014

PYROLABLADET. Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 88 april 2014 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 88 april 2014 HSB Skärsätras årsstämma 2014 äger rum den 14 maj kl 19.00 i Skärsätra skolas matsal Program Juice och frukt serveras från 18.30 Dagordning

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Inbjudan till adventskaffe andra advent kl Hjärtligt välkomna! I detta nr:

Inbjudan till adventskaffe andra advent kl Hjärtligt välkomna! I detta nr: nr 3/2012 nov - dec I detta nr: Café Rimsmeden Adventskaffe Styrelsen informerar Vicevärden informerar Talong till tomten Nästa nummer beräknas komma ut i mitten av mars 2012. Lämna in annonser eller annat

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer