Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt"

Transkript

1 r e g e r i n g s u p p d r a g: Finn de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt

2

3 Innehåll Sammanfattning 5 Uppdraget Finn de områden 7 Övergödning i Östersjön 8 Närsaltstillförsel till Östersjön 10 Baltic Sea Action plan (BSAP) 11 Bild av distriktet 13 Belastning av fosfor och kväve 13 Belastning från huvudavrinningsområden 14 Ytspecifik fosfor- och kvävebelastning i distriktet 14 Delavrinningsområden som göder havet mest 22 Vilka jordbruksområden göder havet mest? 25 Punktkällor som göder havet mest 25 Identifiering av gödningskänsliga kustvatten i distriktet 32 Ekonomisk kartläggning 35 Diskussion 40 Fallstudieområden 43 Mål 43 Urval av områden 43 Motala Ström (67000) 45 Lyckebyån (80000) 47 Skånes sydvästra kustområde (89090) 49 Slutsatser fallstudieområden 51 Metodik 53 Baltic NEST 53 PLC5 och miljömålsuppföljningen beräkningar 53 Kustzonsmodellen 54 MIKE-BASIN [Lyckebyån (80000) och Skånes sydvästra kustområde (89090)] 55 Kostnadsberäkningar 56 Referenser 57

4

5 Sammanfattning inom Östergötland, Skåne, Blekinge och Gotland län samt de större städerna finns de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt. De områdena har störst ytrelaterad antropogent fosforläckage till Östersjön. Häften av de 30 delavrinningsområden (1 800 stycken inom distriktet) varifrån det antropogena diffusa fosforläckaget per ytan till havet är störst, ligger inom avrinningsområdena Motala Ström, Saxån, och Helge å. Punktutsläpp från industri och reningsverk i distriktet sker i många fall direkt ut i havet. Stora punktkällor finns i Blekinge, Östergötland, och Skånes västkust. Den största ytrelaterade antropogena kvävebelastning till havet sker från Skånes jordbruksområden, Östergötland, Gotland och Kalmarsundskusten inklusive Öland. Den antropogena fosforbelastningen till havet i Södra Östersjöns vattendistrikt domineras av jordbruk (44 %). Andra viktiga antropogena diffusa källor är enskilda avlopp (12 %) och dagvatten (6 %). Punktutsläpp från industri (14 %) och reningsverk (24 %) är också viktiga antropogena fosforkällor i distriktet. Den antropogena kvävebelastningen till havet i Södra Östersjöns vattendistrikt domineras också av jordbruk (61 % av den totala antropogena belastningen). Näst största antropogena diffusa källa är atmosfärisk deposition på sjöytor (9 %). Den antropogena belastningen från dagvatten (1 %), skog (2 %) och enskilda avlopp (2 %) bidrar relativt lite. Punktutsläpp från industri (3 %) och framförallt reningsverk (21 %) är viktiga antropogena kvävekällor i distriktet. Kustvattnets känslighet för övergödning med fosfor från land är störst i Östergötland och Blekinges inre skärgård. Kustvattenområdena bedömdes generellt vara mer känslig för kvävebelastning än för fosforbelastning från land. Detta betyder att fosforkoncentrationer i kustvatten påverkas mer av utsjövatten än kustvattnets kvävekoncentrationer. Dessutom är primär produktion i Egentliga Östersjön kvävebegränsad. Det kan innebära att det är nödvändigt att åtgärda kväveutsläpp för att uppnå en bättre vattenkvalitet i vissa kustvatten längs Östersjön. Belastning och källfördelning som presenteras i denna rapport har tagits fram med hjälp av SMED:s PLC5-modellering. Distriktets kväve- och fosforbidrag till Östersjön har jämförts med den totala belastningen till Östersjön med hjälp av beslutsstödssystemet Baltic Nest och PLC4 sammanställningen. Kväve- och fosforbelastningen från land i förhållande till utsjöns bidrag för olika kustvatten har undersökts med hjälp av SMHI:s HOME-vatten beräkningssystem. Samråd med representanter i två mindre områden har utförts, och deras synpunkter har tagits med i den här rapporten. Hänsyn har också tagits till resultat från tidigare studier, VASTRA, MARE med flera. I de tre fallstudieområdena, Motala Ström, Lyckebyån, och Skånes sydvästra kustområde har ytterligare data samlats in och beräkningar utfört med SMHI:s HOME-vatten (Motala Ström) och DHIs modellsystem MIKE BASIN (Lyckebyån och Skånes kustområde). I Lyckebyån och Skånes kustområde har indata och modelluppsättning diskuterats med lokala aktörer och markägarerepresentanter. Fosfor- och kvävebelastningen beräknat med MIKE BASIN skilde sig något från PLC5 beräkningar.

6

7 Uppdraget Finn de områden Regeringen beslöt att till Södra Östersjöns vattenmyndighet avsätta 3 miljoner för att utföra uppdraget Finn de områden som göder havet mest. Uppdraget är beskrivet i Aktionsplan för havsmiljö (Rapport 5563) som Naturvårdsverket i samråd med 15 andra myndigheter arbetat fram. Även Norra Östersjöns- och Västerhavets vattendistrikt har fått motsvarande uppdrag. Slutrapport för alla tre uppdragen skall lämnas i december Södra Östersjöns distrikt har dessutom lämnat en lägesrapport i oktober Följande beskrivning av uppdraget är hämtat från aktionsplanen: Övergödningsproblemen är störst i Egentliga östersjön och den största svenska av människan skapade belastningen kommer från södra Sverige. I ett första skede bör därför en förfinad utredning göras inom Vattendistrikt södra Östersjön för att identifiera viktiga källor i de avrinningsområden som ger störst belastning totalt och var insatser skulle ge störst effekt. Utredningen bör genomföras med stöd av det nya beräkningssystemet PLC som fokuseras på de avrinningsområden som bidrar mest till belastningen på havet. Utredningen bör också ta tillvara erfarenheterna från forskningsprogrammen VASTRA och MARE samt värdera om lösningar som används utanför Sverige är tillämpbara. Det nya beräkningssystemet kommer också att ge bättre uppgifter om fosforläckaget till havet, vilket bör ligga till grund för ytterligare åtgärder. Kartläggningen utgör ett underlag för att finna de områden som göder havet mest, så att kostnadseffektiva åtgärder kan sättas in för att ytterligare minska belastningen av gödande ämnen på kust- och hav. Insatsen bedöms ha betydelse för att nå miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Myllrande våtmarker. I första delen av den nu föreliggande slutrapporten har de nya beräkningssystemen använts, Baltic Nest, Kustzonsmodellen och den femte pollution load compilation till HELCOM (PLC5) för att kunna peka ut vilka områden som berörs och hur långt deras påverkan sträcker sig i kustzonen och till öppet vatten. Med detta arbetssätt har vi kunnat peka ut vilka av de delavrinningsområdena i Södra Östersjöns vattendistrikt som göder havet mest. I den andra delen av slutrapporten har ytterligare underlagsdata och beräkningssystem inhämtats som är anpassade för högre upplösning i beräkningarna. Även om de nyaste beräkningssystemens resultat har använts, är det viktigt att ha en ödmjuk inställning till osäkerheter i modellernas resultat vid alla presentationer. Den första delen av projektet är i sin natur på en högre skalnivå varför det inte var relevant att ha direktkontakt med exempelvis markägare. I den andra delen har ett antal områden valts ut för att göra en djupare analys där även deltagande från områdenas aktörer var viktigt. Under andra delprojektets gång har därför samverkansmöten hållits i två av de utvalda områdena för att informera om projektet och ta in all den lokala kunskap som finns. Syftet var att bilda en referensgrupp för respektive område för att kunna stämma av med dem som känner området bäst. I lägesrapporten framgår dagens källfördelning, men även den naturliga belastningen. Denna är speciellt viktig att inkludera för att belysa kostnadseffektivitet av åtgärder. I föreliggande rapport redovisas även de samhällssektorer som är av vikt. Detta görs i första skedet enbart på distriktsnivå eftersom det dataunderlag som nu finns framme inte tillåter finare uppdelning. Projektets arbetsgrupp vid vattenmyndigheten bestod av Niklas Holmgren (projektledare), Emma Östensson och Willem Stolte. Arbetsgrupperna i Södra Östersjöns distrikt och i Norra Östersjöns distrikt har samarbetat i vissa delar. Till båda projektgrupperna fanns en referensgrupp: Stockholms Marina Forskningscentrum, Lena Kautsky Naturvårdsverket, Sif Johansson till september 2008 Norra Östersjöns vattendelegation, Arne Gustafson Jordbruksverket, Håkan Sandin, ersatt av Magnus Bång SMHI, Lotta Andersson tills maj 2008, därefter Eleonor Marmefelt LRF Skåne, Hillevi Hägnesten tills maj 2008, därefter Malin Kylmä Kommunala representanter, Lars-Olov Strand (Tomelilla kommun) och Roland Dehlin (Svealands kustvattenvårdsförbund) Södra skogsägarna, Mats Blomberg Distriktens kustlänsstyrelser deltar genom en så kallad distriktsgrupp som har stor betydelse både genom förankringsarbetet inom och mellan länsstyrelserna samt genom att vara mottagare av nya kunskaper främst i modellanalyser. Detta är av särskild vikt eftersom projektets erfarenheter kommer att ha stor betydelse för det fortsatta arbetet med vattenförvaltningsarbetet. Styrgruppen utgörs av respektive vattenvårdsdirektör (Lennart Sorby, Dea Carlsson) samt en delegat från respektive vattendelegation (Arne Gustafsson och Eva Tejle- Ekbjörn).

8 Samtidigt med det här uppdraget utförs i kustlänen ett annat regeringsuppdrag (51b) Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. Uppdraget samordnas av vattenmyndigheten. Även i detta uppdrag pekas på behovet av förslag på kostnadseffektiva åtgärder. Uppdragen kommer att utnyttja varandras erfarenheter. Mer information om projektet Finn de områden som göder haven mest finns att läsa på hemsidan: amnen/sodra+ostersjon/havsaktionsplan.htm Övergödning i Östersjön Avrinning från Södra Östersjöns vattendistrikt påverkar till största delen Egentliga Östersjön, det vill säga den del av Östersjön, som är belägen mellan Ålandshav och Öresund. Egentliga Östersjön är den största och djupaste bassängen i Östersjön. Östersjöns avrinningsområde omfattar 14 länder (Figur 1), vilka bidrar olika mycket till övergödningen. Internationell samverkan för att skydda Östersjön sker inom ramen för den regionala Helsingforskonventionen. Sedan den 1 maj 2004 är åtta av de totalt nio kuststaterna runt Östersjön medlemmar i EU. Medlemsländernas förmåga att genomföra EU:s olika vattenkvalitetsdirektiv, och då främst Ramdirektivet för vatten, kommer att ha avgörande betydelse för möjligheterna att nå uppsatta miljömål, både för kustzonen och för öppet hav. Södra Östersjöns vattendistrikt (Figur 2) omfattar alla landområden med avrinning till Östersjön från och med området kring Bråviken (Motala Ström) till och med Öresund (Kullabergs yttersta spets). Östergötlands län, Kalmar län, Jönköpings län, större delen av Kronobergs län, Blekinge län Gotlands län, och nästan hela Skåne län, samt mindre delar av Västra Götaland, Örebro län, Södermanlands län, och halva Jönköpings län ingår. År 2005 uppgick befolkningen i Södra Östersjöns vattendistrikt till personer med en genomsnittlig befolkningstäthet på 41,5 personer/km 2. Av vattendistrikts 31 huvudavrinningsområden och 31 kustområden har Motala Ström högst befolkningsantal med personer och en befolkningstäthet på 36,6 personer/km 2. Det finns 758 tätorter, störst är Malmö tätort. Totalt bor det personer i tätorterna, vilket motsvarar 84 % av befolkningen inom distriktet (Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan , SCB.) Skogsmark utgör 53 %, åker 14 % och sjöar 9 % av den totala arealen (SCB 2003). De stora arealerna jordbruk medför att risken för övergödning utgör ett av distriktets viktigaste miljöproblem, särskilt i kustområden. Landavrinningen från Södra Östersjöns vattendistrikt påverkar Egentliga Östersjön, och till en mindre del Öresund, som också utgör en del av Östersjön. Östersjön har sedan länge påverkats av människans aktivitet. Det stora Figur 1. Översikt över Östersjöns avrinningsområde, länder och Södra Östersjöns vattendistrikt. befolkningsantalet, 85 miljoner, i Östersjöns avrinningsområde (HELCOM 2004) har lett till en extremt hög belastning av föroreningar i Östersjön, samtidigt som den långa omloppstiden i Östersjön gör att föroreningarna stannar kvar relativt länge. Den här rapporten handlar om tillförseln av kväve och fosfor från mark, dagvatten, enskilda avlopp, punktutsläpp och atmosfärisk deposition på sjöar till Östersjön. Övergödningen har bland annat ökat förekomster av makroalger i kustområden och mikroalger i kustområden och den öppna Östersjön. I Östersjöns kustzon har utbredningen av områden som tidigare var täckta med blåstång minskat betydligt, både horisontellt och vertikalt (djup). Den fleråriga blåstången har på många ställen ersätts av snabbväxande och relativt kortlevande alger, oftast rödalger på större djup, och grönalger på grundare ställen, vilka har negativ effekt på reproduktion och återkolonisering av blåstång. Förändringarna har negativa effekter på fisksamhällen, eftersom många fiskar har blåstångsamhällen som habitat (Rönnberg and Bonsdorff 2004). En av de mest synliga konsekvenserna av övergödning i Östersjöns utsjöområde är de årligt förekommande blågrönalgblomningarna. Deras kapacitet att nyttja atmosfäriskt kväve ger de en unik fördel i miljöer som är relativt fattiga på kväve och/eller är relativt fosforrika. I stora delar av Egentliga Östersjön är kvoten mellan tillgängligt kväve och fosfor mycket lägre än vad de flesta alger behöver, vilket gör att det finns en del fosfor kvar efter den årliga vårblom-

9 Figur 2. Orienteringskarta över Södra Östersjöns vattendistrikt, med huvudavrinningsområden och större städer.

10 ningen. Denna fosfor, tillsammans med fosfor som transporteras från djupvatten under sommaren, är tillgängligt för blågrönalgerna när väderförhållandena är gynnsamma. År 2006 utvärderade en internationell expertgrupp om kväve eller fosfor ska minskas för att minska blågrönalgernas utbredning i Östersjön (Boesch et al. 2006). Deras slutsatser har sammanfattats av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2006): 1. Minska fosfortillförseln till öppna Östersjön 2. Minska kvävedepositionen från atmosfären 3. Minska kvävetillförseln till vattnen utanför den svenska Västkusten 4. Minska tillförseln av näringsämnen till gödningskänsliga områden längs den svenska Ostkusten på rätt sätt Naturvårdsverkets ställningstagande var: Naturvårdsverket instämmer med huvudbudskapet i expertpanelens rekommendation, d.v.s. att det krävs en avsevärt ökad ambition när det gäller att minska belastningen av fosfor på havet. Detta bör ske dels genom ett kraftfullt agerande inom det internationella arbetet och dels genom att nationella åtgärder vidtas. [---] Mot bakgrunden av panelens oenighet om nyttan av kväverening anser Naturvårdsverkets att det ej är motiverat att i dagsläget föreslå nya generella åtgärder för att minska kväveutsläppen till den svenska ostkusten, utöver gällande lagstiftning, redan fattade beslut och pågående åtgärdsprogram inom jordbruket. Detta utesluter inte åtgärder mot kväveutsläpp som är motiverade av tillståndet i specifika recipienter, som t.ex. i skärgårdar och områden med begränsad vattenomsättning, om man även beaktar risken för ökad cyanobakterieblomning. En förnyad utvärdering ska ske om några år när bättre underlag finns från recipienterna. (Naturvårdsverket 2006) Naturvårdsverkets ställningstagande kring rekommendation 4 från den internationella expertbedömningen nämner att skärgårdar och andra kustvatten med begränsat vattenutbyte är relativt känsliga för övergödning, och då även kväve från land. Inom projektet kommer prioritering av gödningskänsliga kustområden att utföras baserad på vattenutbyte med öppna Östersjön och nuvarande status av kustvattnet baserad på biologiska och fysikaliska och kemiska parametrar. Närsaltstillförsel till Östersjön Årsmedelvärden för vattenburen fosfor- och kvävetransport för till Östersjön visar att Sveriges andel i den totala belastningen för hela Östersjön är 10 % för fosfor och 13 % för kväve (beräknat med Baltic Nest). Andelen av Södra Östersjöns vattendistrikt till den totala vattenburna tillförseln till Egentliga Östersjön är cirka 2 % för fosfor och cirka 4 % för kväve (Tabell 1). Samtliga länder (kiloton/år) Sverige (kiloton/år) % Södra Östersjöns vattendistrikt (kiloton/år) % Total fosfor (kiloton per år) Hela Östersjön 37 3,6 10 Egentliga Östersjön 21 0,59 3 0,37 2 Totalt kväve (kiloton/år) Hela Östersjön Egentliga Östersjön Tabell 1. Vattenburen transport från land till Östersjön och Egentliga Östersjön, framtagen med hjälp av beslutsstödssystemet Baltic Nest. Medelvärden för (River loads, Riverine and marine data module, Baltic Nest) 1 Fosfor kiloton/år Alla länder Sverige % Totala Östersjön Egentliga Östersjön Kväve kiloton/år Alla länder Sverige % Totala Östersjön Egentliga Östersjön Tabell 2. Näringsflöden från Sverige till Egentliga Östersjön och totala Östersjön i relation till den totala belastningen från alla länder kring Östersjön som beräknat i PLC4 rapporteringen för år 2000 (HELCOM 2004) 1 Baltic Nest data inkluderar inte punktkällor som släpper ut direkt i havet. 10

11 Samma beräkningar gjordes även med hjälp av Helsingforskommissionens (HELCOM:s) PLC4 sammanställning och dessa beräkningar skiljer sig från Baltic Nest beräkningar (Tabell 2). De totala belastningarna till Östersjön och Egentliga Östersjön är relativt lika mellan de två metoder, medan Sverige har en betydligt högre andel av både kväveoch fosforbelastningen i PLC4 beräkningarna än i Baltic Nest. Skillnaderna kan förklaras med att Baltic Nest omfattar vattenburen transport till havet och innefattar inte punktkällor som släpper direkt i havet. En annan skillnad är att PLC4 beräkningarna enbart gäller för ett år (2000) och Baltic Nest beräkningarna gjordes med ett medelvärde för åren vilket tar större hänsyn till den stora mellanårsvariation som finns. Inom Sverige har näringsflöden till Östersjön från olika vattendistrikt jämförts med hjälp av PLC5 materialet (Tabell 3). Bottenviken och Bottenhavet har lägst avrinningsnormaliserad fosfor- och kvävebelastning, men bidrar ändå relativt mycket till den totala belastningen på grund av sin storlek. Västerhavet, Norra Östersjön och Södra Östersjön vattendistrikt har högst avrinningsnormaliserad fosfor och kvävebelastning, vilket har sin orsak i de relativt stora andelarna jordbruksmark i dessa distrikt. Av dessa tre har Södra Östersjön den högsta avrinningsnormaliserade belastningen för både fosfor och kväve. Baltic Sea Action plan (BSAP) HELCOM anslutna länder föreslog hösten 2007 att minska fosfor- och kväveutsläpp till Östersjön med syfte att till 2021 uppnå god ekologisk status i Östersjön. Sverige föreslås minska sin fosforbelastning med 290 ton till Egentliga Östersjön jämfört med perioden , ett beting som till största delen ska uppnås genom att minska fosforutsläpp från land ifrån Norra- respektive Södra Östersjöns vattendistrikt. Detta kan jämföras med den totala antropogena belastningen från Sverige till Egentliga Östersjön år 2006, som var 548 ton enligt PLC5 beräkningen. Kvävetransport till Egentliga Östersjön ska enligt BSAP minska med ton. Det ska jämföras med den totala antropogena belastningen från Sverige till Egentliga Östersjön för år 2006, som är ton enligt PLC5 beräkningen. När den här rapporten skrevs var inte klart än hur de föreslagna betingen kommer att fördelas mellan Norra och Södra Östersjöns vattendistrikt. Föreslagna åtgärder för fosforreduktion i Baltic Sea Action Plan (BSAP) inkluderar minskning genom att förbättra reningen i reningsverk och enskilda avlopp, förbud av fosfat i tvättmedel, åtgärder inom jordbruk och minskning av belastning från sjötrafik och atmosfärsdeposition. De analyser och åtgärdsberäkningar som har gjorts i denna studie ska betraktas med ovanstående perspektiv. Fosfor Kväve Medelavrinning km 3 /år Total fosfor (ton/år) % av total Ton fosfor/km 3 (µg/l) Total kväve (ton/år) % av total Ton kväve/km 3 (µg/l) Södra Östersjön , Norra Östersjön , Västerhavet , Bottenhavet , Bottenviken , Tabell 3. Netto fosfor- och kvävebelastning, andel per distrikt och medelavrinning från distrikten, beräknat utifrån PLC5 resultat. 11

12

13 Bild av distriktet Belastning av fosfor och kväve Den totala fosforbelastningen till havet från distriktet är 591 ton per år, det motsvarar cirka 77 % procent av distriktets brutto fosforläckage, som är 765 ton per år. Av denna belastning räknas 356 ton som antropogen belastning till havet (Figur 3). Den naturliga bakgrundbelastningen är 235 ton fosfor per år. Som bakgrundsbelastning räknas belastning från öppen mark, skog, myr, atmosfärisk deposition på vattenytor (enbart för fosfor) samt läckage från jordbruksmark som det skulle ha varit om den inte brukats och den naturliga delen av dagvattenbelastningen (www.smed.se). Olika källor påverkar olika mycket. Källorna jordbruk (44 %), avloppsreningsverk (24 %) industrier (14 %) och enskilda avlopp (12 %) utgör tillsammans 94 % av den totala antropogena netto fosforbelastning till havet (Figur 4). Dagvatten står för ytterligare 6 %, av distriktets belastning. Den totala kvävebelastning till havet från distriktet är ton per år, det motsvarar cirka 65 % av distriktets bruttoläckage, som är ungefär ton. Av denna belastning räknas ton som antropogen belastning till havet (Figur 5). Belastningen domineras av jordbruk (62 %), och utgör tillsammans med avloppsreningsverk (21 %) och atmosfärisk deposition på vattenytor (9 %) mer än 90 % av den totala antropogena kvävebelastning till havet (Figur 6). Atmosfärisk deposition till kustvattenytor har inte tagits med i dessa beräkningar, men kan vara betydande för den totala kvävebelastningen till Östersjöns utsjövatten Ton fosfor/år Netto antropogen belastning Netto bakgrundsbelastning Retention i vattendrag och sjöar Figur 3. Fosforbelastning från Södra Östersjöns vattendistrikt. Antropogen fosforbelastning för Södra Östersjöns vattendistrikt Brutto (448 ton /år) Netto (356 ton/år) 0 % 12 % 0 % 12 % 6 % Jordbruk antropogent Industri 6% 49 % Reningsverk 44 % 21 % Dagvatten antropogent Enskilda avlopp 24 % Hygge antropogent 12 % 14 % Figur 4. Antropogen fosforbelastning i Södra Östersjöns vattendistrikt. Källfördelning för brutto (vänster) och netto (höger) antropogen belastning. 13

14 Ton kväve/år Netto antropogen belastning Netto bakgrundsbelastning Retention i vattendrag och sjöar Figur 5. Kvävebelastning från Södra Östersjöns vattendistrikt. Antropogen kvävebelastning för Södra Östersjöns vattendistrikt Brutto ( ton /år) Netto ( ton/år) 2 % 1 % 13 % 2 % Jordbruk antropogent Industri 1 % 2 % 9 % 2 % Reningsverk Dagvatten antropogent 21 % 18 % 3 % 61 % Enskilda avlopp Deposition på vatten Hygge antropogent 3 % 62 % Figur 6. Antropogen kvävebelastning i Södra Östersjöns vattendistrikt. Källfördelning för brutto (vänster) och netto (höger) antropogen belastning. Belastning från huvudavrinningsområden Närsaltstransport från distriktet belastar Egentliga Östersjön och Öresunds vatten, men belastningen är inte jämt fördelat till de olika kustvattnen. Närsaltsflöden från huvudavrinningsområdens flodmynningar kan betraktas som punktkällor som belastar utanför liggande kustvatten. Genom att integrera PLC5:s belastningsdata på huvudavrinningsområdesnivå går det att se vilka huvudavrinningsområden som belastar havet mest med fosfor respektive kväve (Figur 7). Utan hänsyn till retention (brutto belastning) är Motala ström det område som transporterar mest närsalter, speciellt fosfor. Detta beror på avrinningsområdets stora yta (överst i Figur 7). När retention inkluderas (netto belastning) blir fosfortransporten från Motala ström till havet inte längre lika dominant. För kväve är nettotransporten (det vill säga den mängd som verkligen når havet) större från Helge å jämfört med den från Motala ström (överst i Figur 7). Den antropogena belastningen av fosfor i dessa områden (mellandiagrammen i Figur 7) domineras av jordbruk. Den antropogena kvävebelastningen domineras av jordbruk i de flesta områden, förutom i Motala ström, Mörrumsån, och Emån (mellandiagrammen i Figur 7). Relaterat till ytan (bara diffusa källor, inga punktkällor) har Saxån den högsta antropogena belastningen av fosfor till havet, följd av, Kävlingeån, Höje å och Gothemsån (nederst i Figur 7). Den ytrelaterade kvävebelastningen är högst för Råån, Saxån och Nybroån (nederst i Figur 7). Se Figur 13 för en orienteringskarta över ovannämnda huvudavrinningsområden och kustområden. Ytspecifik fosfor- och kvävebelastning i distriktet På delavrinningsområdesnivå framträder detaljer som inte syns i de föregående övergripande analyserna. Stora områden som per yta bidrar mycket till den diffusa antropogena netto fosforbelastningen (röda områden i Figur 9) finns framförallt i Skåne, Östergötland och Blekinge. Den största diffusa antropogena nettobelastningen av kväve kommer från Skåne, Östergötland, Gotland och Kalmarsundskusten inklusive Öland (Figur 10). Den antropogena fosforbelastning som når havet från jordbruksmark är hög i Östergötland, men varierar mer i till exempel Skåne och Blekinge, och relativt låg i Kalmarsundskustområde (Figur 11). Den antropogena delen av jordbrukets kvävebelastning till havet är högst i Skåne, Gotland, delar av Östergötland, och södra delen av Kalmarsundskusten inklusive Öland (Figur 12). Stora områden med högt netto dagvattenutsläpp till havet för fosfor finns i västra Skåne och Linköping-Norrköpings område. Mindre ytor finns kring andra tätorter (Figur 13). Dock är den ytrelaterade belastningen inte lika hög som från jordbruksmark (lägre skala). Fosforbelastning från enskilda avlopp är högst i Skåne, Blekinge, Östergötland, södra delen av Kalmarsundskusten, och Gotland (Figur 14). 14

15 Ton Fosfor/år Retention Bakgrundsbelastning Antropogen belastning Ton Kväve/år Retention Bakgrundsbelastning Antropogen belastning Ton fosfor/år Industri Reningsverk Jordbruk - antropogen del Enskilda avlopp Dagvatten Ton Kväve/år Industri Reningsverk Jordbruk - mänsklig del Enskilda avlopp Dagvatten Atmosfärsdeposition Kg Fosfor/km2.år Jordbruk - antropogen del Enskilda avlopp Dagvatten Kg Kväve/km2.år Jordbruk Enskilda avlopp Dagvatten Atm. Deposition 0 Motala ström Helge å Kävlingeån Emån Mörrumsån Söderköpingsån Saxån Höje å Botorpsströmmen Gothemsån 0 Motala ström Helge å Kävlingeån Mörrumsån Emån Saxån Nybroån Höje å Sege å Råån Figur 7. De 10 huvudavrinningsområden inom Södra Östersjöns vattendistrikt som har högst fosforbelastning (vänster) och kvävebelastning (höger) till havet. Totalbelastning inklusive sjöretention (ovan), antropogen belastning (mitten), och ytrelaterad netto belastning till havet (nedan). Söderköpingsån (68000) Motala ström (67000) Botorpsströmmen (71000) Gothemsån (117000) Emån (74000) Skåne Råån (94000) Helge å (88000) Råån (94000) Helge å (88000) Saxån (93000) Saxån (93000) Kävlingeån (92000) Höje å (91000) Sege å (90000) Nybroån (8900 Kävlingeån (92000) Mörrumsån (86000) Höje å (91000) Sege å (90000) Nybroån (89000) Figur 8. Karta över de huvudavrinningsområden som belastar havet mest. 15

16 Gotland Nyköping Linköping Visby Borås Jönköping Växjö Halmstad Kalmar Hässleholm Karlskrona Malmö Land Fosfor - netto yta antropogent totalt ej industri o RV kg/km > 32 Figur 9. Antropogen diffus fosforbelastning som når havet (nettobelastning). Som antropogen belastning för fosfor räknas den antropogena delen av jordbruksbelastningen och dagvattenutsläpp samt enskilda avlopp (se text). Kartorna är baserade på PLC5. 16

17 Gotland Nyköping Linköping Visby Borås Jönköping Växjö Halmstad Kalmar Hässleholm Karlskrona Malmö Land Kväve - netto antropogent totalt ej industri o RV kg/km >1600 Figur 10. Antropogen diffus kvävebelastning som når havet (nettobelastning). Som antropogen belastning för kväve räknas den antropogena delen av jordbruksbelastningen och dagvattenutsläpp, enskilda avlopp, och atmosfärisk deposition på sjöar (se text). Kartorna är baserade på PLC5. 17

18 Gotland Nyköping Linköping Visby Borås Jönköping Växjö Halmstad Kalmar Hässleholm Karlskrona Malmö Land Fosfor - netto yta antropogent jordbruk kg/km > 32 Figur 11. Antropogen del av jordbrukets fosforbelastning som når havet (nettobelastning). Beräkningarna är baserade på PLC5. 18

19 Gotland Nyköping Linköping Visby Borås Jönköping Växjö Halmstad Kalmar Hässleholm Karlskrona Malmö Land Kväve - netto antropogent jordbruk kg/km > 1600 Figur 12. Antropogen del av jordbrukets kvävebelastning som når havet (nettobelastning). Beräkningarna är baserade på PLC5. 19

20 Gotland Nyköping Linköping Visby Borås Jönköping Växjö Halmstad Kalmar Hässleholm Karlskrona Malmö Land Fosfor - netto yta antropogent dagvatten kg/km Figur 13. Antropogen del av dagvattenutsläpp av fosfor som når havet (nettobelastning). Kartorna är baserade på PLC5. 20

21 Gotland Nyköping Linköping Visby Borås Jönköping Växjö Halmstad Kalmar Hässleholm Karlskrona Malmö Land Fosfor - netto enskilda avlopp kg/km Figur 14. Enskilda avloppens fosforbelastning som når havet (nettobelastning). Kartorna är baserade på PLC5. 21

22 Delavrinningsområden som göder havet mest Med PLC5-beräkningsresultat som underlag rankades delavrinningsområden inom distriktet med hänsyn till ytrelaterad antropogen fosfor- och kvävebelastning till havet från diffusa källor. Av de 30 delavrinningsområden som göder havet mest med fosfor ligger 8 i Motala Ström, 4 delavrinningsområden ligger i Saxån och 3 i Helge å avrinningsområde (Tabell 4). Detta visas också i översikten över distriktet för diffusa källor (Figur 9) samt punktkällor (Figur 20). Av de 30 delavrinningsområden som göder havet mest med kväve ligger 7 i sydvästra Skånes kustområde 89090, 6 i Kävlingeån, 6 i Råån, och de övriga ligger i mindre avrinningsområden i Skåne (Tabell 5). Detta visas också i översikten över distriktet för diffusa källor (Figur 10) samt punktkällor (Figur 21). Som exempel hur man kan hantera den komplexa informationen i kartorna presenteras mera detaljerade kartor i tre av områdena som har hög netto antropogen fosforbelastning till havet, nämligen södra Skåne, Blekinge och Östergötland (Figur 15, Figur 16 och Figur 17). Delavrinningsområde HARO nr Huvudavrinningsområde HELCOM bassäng Netto diffus fosforbelastning (kg/km 2 /år Motala ström Egentliga Östersjön Saxån Öresund Saxån Öresund Kustområde Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Kustområde Egentliga Östersjön Saxån Öresund Saxån Öresund Emån Egentliga Östersjön Kävlingeån Öresund Kustområde Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Helge å Egentliga Östersjön Helge å Egentliga Östersjön Kustområde Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Kustområde Egentliga Östersjön Sege å Öresund Skräbeån Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Helge å Egentliga Östersjön Emån Egentliga Östersjön Kävlingeån Öresund Gothemsån Egentliga Östersjön Motala ström Egentliga Östersjön Kustområde Egentliga Östersjön Sege å Öresund 25 Tabell 4. De 30 delavrinningsområden som har högst ytrelaterad diffus antropogen fosforbelastning till havet. Data beräknat utifrån PLC5 resultat. 22

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6 SMED Rapport Nr 11 2013 Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde Ida Westerberg, IVL Kristina Mårtensson, SLU Frank Schmieder,

Läs mer

Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun

Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun Sigrid Esbjörnsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen

Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen Nr 78, 2004 Oceanografi Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen Lars Andersson, Nils Kajrup och Björn Sjöberg Oceanografi Nr 78, 2004 Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund.

1. Inledning. 1.1 Bakgrund. 1. Inledning. Östersjön är ett mycket speciellt hav i flera avseenden. Det är ett innanhav med tämligen begränsat vattenutbyte med Västerhavet och Atlanten och sötvattentillflödet är stort från ett stort

Läs mer

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter NR C 115 MAJ 215 RAPPORT Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter Bakgrundsrapport Olof Sandström, Olle Grahn, Magnus Karlsson, Åke Larsson, Mikael Malmaeus, Tomas Viktor SKUTAB Författare:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer