EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon"

Transkript

1 Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece rate ackord (vid konkurs) abatement of creditors/debts, settlement, composition arrangement ackordsarbete measured work ackordsarbetare pieceworker ackordsavtal composition agreement, arrangement with creditors ackordslön task wage ackordspris piece rate, piecework rate ackumulerad ledtid cumulative lead time ackumuleringsplats accumulation store adaptiv styrning adaptive control administrativt avslut administrative closure adresserade behov pegged requirements affärsetiska riktlinjer integrity codes affärsidé business mission affärslogistik business logistics affärsmässighet business integrity affärsombud agent affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi business case affärsprocessutveckling business process re-engineering agentur agency agenturavtal agency agreement, representation agreement agenturfirma agency firm agioförlust loss on exchange aggregerat lager aggregate inventory aktiebolag incorporated company, limited liability company, joint stock company aktiekapital equity capital aktiemarknadsbolag public company, quoted company aktieutdelning dividend aktivitetsstruktur work breakdown structure aktivt lager active inventory allegat receipt, slip, verification alliansledarskap alliance management allriskförsäkring all risk insurance, all risk policy allriskpolis all risks policy allvarlig severe alternativkostnad opportunity cost amorteringsplan plan of redemption anbud bid, proposal, quotation, tender (används även för förfrågan) anbudets giltighetstid validity of tender, validity period of quotation anbudsannonsering solicitation anbudsbegäran call for bids/tenders, invitation to tender, solicitation anbudsförfrågan enquiry, request for quotation/offer/bid/tender/proposal anbudsgaranti tender guarantee, bid bond anbudsgivare bidder, offeror, tenderer anbudsgivarmöte pre-tender meeting, vendor conference, pre-bid conference anbudsinbjudan invitation to tender anbudsinfordran solicitation anbudskartell bidding cartel anbudsnollställning tender clarification, make quotations comparable anbudstagare offeree anbudstävlan competitive tendering andraledsleverantör second-tier supplier Inköpslexikon svenska - engelska 1

2 anfordran call, claim, request anföra besvär hos make an appeal to ankommer incumbent to ankomstavi notice of arrival ankomstdatum date of arrival, arrival date ankomsthamn port of arrival ankomstkontroll incoming inspection, receiving inspection ankomsttid time of arrival ankringsavgift anchorage dues anledning rationale anläggning facility anläggningstillgång fixed asset anmoda request anmodan requisition anmält organ notified body annuleringskostnader cancellation charges annullerbar defeasible annullering defeasance annulleringsklausul cancellation clause anpassningsstrategi chase strategy anses deemed anskaffa acquire, purchase, obtain anskaffning acquisition, procurement anskaffningskostnad acquisition cost anskaffningsvärde value at cost, acquisition value anslag appropriation anslagen tid planned time ansluta sig till ett avtal accede to an agreement anstånd grace ansvarighetsmatris accountability matris ansvarsbestämmelser managerial requirements ansvarsförbindelse contingent liability ansvarsförsäkring third party (liability) insurance, third party indemnity insurance ansvarskrav managerial requirements ansvarsmatris responsibility matrix antedatera backdate användbarhet fitness for use, usability à pris kontrakt unit price contract arbetsbeskrivning (i avtal) statement of work arbetsgivare employer arbetskraftskontrakt labour only contract arbetsordersats shop packet arbetsritning workshop drawing, production drawing arkivarie filing clerk arkivering filing artighet courtesy artikelregister item master file assuradör assurer, insurer, underwriter assurans assurance, insurance attest certificate, testimonial attestera attest, accept, acknowledge, endorse attestering attestation attesttalong apron automatisk lageravräkning backflushing, post-deduct inventory transaction automatisk lagerpåfyllnad automatic replenishment aval backing avalera en växel back a bill avalist backer avbeställa countermand, revoke an order, cancel an order Inköpslexikon svenska - engelska 2

3 avbetalning instalment avbetalningsförsäljning hire purchase sale avbetalningshandel tally trade avbetalningskontrakt hire purchase agreement, instalment contract avbetalningsköp hire-purchase avbetalningsplan instalment plan avbetalningsvis by instalments avbrott disruption avbrottsförsäkring consequential loss insurance, loss of profits insurance avböja ett anbud decline an offer avdrag deduction, rebate avdragsgill deductible avgiftsfri free of charge avhjälpa remedy avisering notification aviseringsavgift advising fee avisoväxel bill after sight avista at sight avistainkassering sight collection avistaremburs sight letter of credit avistaväxel bill at sight avkastning yield avkastning på totala tillgångar return on assets avknoppning spin-out avlastning unloading avnämare purchaser avrop call, notice to proceed, call off, blanket release avropsavtal supply agreement, multiple purchase agreement avropsorder suborder, notice to deliver, blanket release avropsplan notification schedule avropssystem pull system avräkna deduct avräkning deduction, clearance, rendering of accounts, settlement (of accounts) avsiktsförklaring letter of intent avskriva charge off avskrivning depreciation avskrivningsbara tillgångar depreciable assets avstå en rätt waive a right avstå ett anspråk renounce a claim avstå från renounce, waive avstående från rättigheter waiver avstämma konton agree accounts avstämning reconciliation avstämningsdatum data date avsyning inspection avsägelseklausul waiver clause avsända dispatch avsändare consignor avsändningsavdelning dispatch department avsändningsavi advice of shipment, dispatch note avtal agreement, arrangement, comrpomise, deed, settlement, treaty avtalet löper ut den agreement lapses on avtal för tidiga aktiviteter early start agreement avtalsansvarig contract manager avtalsbestämmelser provisions of an agreement, contractual provisions avtalsbrott breach of contract avtalsefterlevnad contract compliance avtalsförvaltare contract manager avtalsstridig contrary to contract Inköpslexikon svenska - engelska 3

4 avtalstid duration of agreement, term of agreement avtalstrohet contract compliance avtalstäckning contract compliance rate avtalsutkast draft agreement avtalsvidrig contrary to contract avtalsvillkor terms of agreement avträda surrender avvecklingskostnad cost of liquidation avvikelse non-conformance, deviation, exception avvikelserapport non-conformance report avvägning trade-off badkarskurva bath tub curve baklängesnedbrytning backflushing bakgrundskontroll vetting bakåtintegration backward integration bakåtplanering backward scheduling balanserat styrkort balance score card balansräkning balance sheet banfritt free on car/wagon basavtal basic agreement batef batna (best alternative to negotiated agreement) beakta separat take in isolation bedriva conduct bedömning assessment befattningsbeskrivning job description, job evaluation befintlig brist inherent vice befintligt skick as is befogenhet authority, authorization, empowerment, mandate, power of attorney, proxy befrakta charter befraktare affreighter, charterer befraktning affreightment befraktningsagent chartering agent, freight agent, ship s agent befraktningskontrakt freight contract befrielsegrund act of God befullmäktigad assignee, authorized, empowered, delegate befullmäktigat ombud authorized agent, representative, ombudsman begränsa (vite) cap begränsning cap begränsningsteori theory of constraints behov requirement behovsadressering pegging behovshärledning pegging behovsnedbrytning requirements explosion behovsorienterat materialplaneringssystem bucketless system behovsplanering requirements planning behovsprövat underhåll means tested maintenance behovsreducering demand reduction behovssug pull bekräfta ratify bekräftad remburs confirmed documentary credit, confirmed letter of credit bekräftelse acknowledgement beläggningsfördelning capacity planning using overall factors beläggningsnyckel load profile beläggningsutjämning load levelling, level loading bemyndiga empower, authorise beordringstidpunkt ordering date beredning process planning beredskapsplanering contingency planning beredskapsreserv contingency reserve Inköpslexikon svenska - engelska 4

5 berättigad till entitled to besiktning survey besiktningsbevis inspection certificate, certificate of inspection besittningsrätt tenure, right of possession, possessory title, proprietary right beslutsgrupp descision-making unit beslutsstöd management information beslutsträd decision tree beslutsunderlag management information bestrida contest, defray bestridande defrayal bestyrkt av notarius publicus certified by notary public bestående karaktär lasting nature beställare purchaser beställning purchase order beställningsintervall time between orders beställningsperiod replenishment period beställningspunktsystem order point system bestämmelse clause, term, provision bestämmelseland country of destination besvärsrätt right of appeal besvärstid time for appeal besättning crew betala i efterskott pay in arrears betalning i förskott cash with order betalning vid leverans cash on delivery betalning vid order cash with order betalningsanstånd moratorium, grace period on payment betalningsanvisning advice of payment, notice of payment betalningsfullmakt authority to pay betalningsförsummelse default betalningsmottagare payee betalningssätt form of payment, method of payment betalningstid term of payment betalningsuppdrag authorization of payment betalningsvillkor conditions of payment, terms of payment beting stipulation, piecework contract betingad prognos extrinsic forecast betingelse condition, prerequisite, provision betungande burdensome bevilja concede beviljande concession bevisningsskyldighet onus of proof bidragsprissättning contribution cost pricing bilaga addendum, appendix, attachment, enclosure, exhibit billig inexpensive bindande conclusive bindande anbud binding offer bindande offert binding offer binge bin bingesystem bin reserve system bivillkor constraint, restriction björna demand payment, dun, remind björnbrev collection letter, dun, dunning letter, monitory letter blankofullmakt carte blanche, unlimited power of attorney blankoavtal blanket order blindaktivitet dummy activity blocknätmetoden precedence diagramming method blockorderavtal block order blockorderavrop block order release Inköpslexikon svenska - engelska 5

6 bluff-faktura invoice scam, fraudulent invoice bogsera take in tow, tow bokföring accounting, records bolagisera incorporate bolagsordning articles of association bolagsstyrelse supervisory board, board of governors bolagsstyrning corporate governance bolagsstämma annual general meeting bolagsår company financial year bonifiera bonify, indemnify, refund, remunerate bonuslön bonus pay borde-kosta-analys should cost analysis bordfritt free on board borgen surety borgenär guarantor, granter of credit, creditor borgensansvar liability under a guarantee borgensförbindelse surety bond, contract of guarantee borgenssumma amount guaranteed, amount of bond borgensåtagande collateral bottenpris rock-bottom price branschförgrening industrial branch branschorganisation trade association branschpelare industrial column brist scarcity, defect (om fel), shortage, stockout (om lagerbrist) bristande betalning non-payment bristkostnad cost of underage, shortage cost broschyr pamphlet, booklet, brochure bruksvärde utility value bruttobelopp gross amount bruttoprislista gross price list bruttovikt gross weight bryta ett avtal breach of agreement budgetår fiscal year buffert buffer, float bulklastare bulk cargo bulkvara bulk commodity bulvan decoy, man of straw byggkontrakt civil contract byggnadsentreprenör building contractor byråkratism red-tape bytesaffär barter transaction bytesavtal barter agreement byteshandel barter bästa möjliga teknik state of the art bästa tillgängliga teknik state of the art bäst före datum freshness date, pull date börja commence bötesklausul damages clause, penalty clause cederande bolag ceding company certeparti charter party cirkapris approximate price containerkonossement container bill of lading controller controller, comptroler dagbok diary dagligvaror convenience goods dagordning agenda dagskurs current exchange rate damejeanne demijohn datorstödd orderläggning computer aided ordering Inköpslexikon svenska - engelska 6

7 debriefing debriefing defekt vid ankomst dead on arrival degressivt ackord weak incentive delbar divisable delbetalning partial payment delge divulge, notify delgivning notification, service of notice delleverans partial delivery, part delivery, split delivery delsaldo sub-total delskeppning partial shipment delägare associate depåavgift safe-keeping charge, custody charge detaljhandel retail business detaljhandelspris retail price diarienummer day-book number diarium day book direktleverans drop shipment direktskadelidandeklausul loss-payee-clause disaggregering disaggregation disagio disagio, loss on exchange dispaschör average adjuster disponibelt saldo available-to-promise dispositiv lag/rätt dispositive law, permissive law, suppletory law distributionspartner channel partner distributionsstruktur bill of distribution dispositionstid disposal time divestera divest djupstapling deep stacking dockningskvitto wharfingers receipt dokumentinkasso cash against documents dokumentremissa documentary remittance dolda behov tacit demands dominoeffekt multiple effect dotterbolag subsidiary driftsavbrott malfunction, failure, breakdown, interruption driftsbudget current budget, operating budget driftsinskränkning curtailment driftskostnad cost of operation dröjsmål tardiness, delay dröja defer dubbel beställningspunkt double order-point system dumpa på marknaden glut the market, inundate the market dynamisk partiformning dynamic lot sizing dynamisk rabatt dynamic discount dyrortstillägg increased cost of living benefit, cost of living allowance däckslast deck cargo dödvikt dead weight ed oath edition discovery, disclosure editionsföreläggande request for discovery/disclosure effektiv kundrespons efficient consumer response efterannonsering contract award notice efterbeställa repeat an order efter eget gottfinnande at will efterfrågekedja demand chain efterföljare successor efterkalkyl actual job cost, cost account, budget at completion efterkalkylering cost accounting efterkrav map betalning forward charges Inköpslexikon svenska - engelska 7

8 efterkravsförsändelse cash on delivery consignment, COD parcel efterleva bestämmelse comply with provision efterleverans subsequent delivery efterlevnadskontroll compliance management efterskott arrears eftersläp overdue eftersläpande indikator lagging indicator eftersläpande underhåll maintenance backlog eftertaxering additional assessment, additional charge egenbedömning self assessment egen regi in-house eget gottfinnande sole convenience eget kapital proprietors capital ekonomisk orderstorlek economic order quantity ekonomisk partistorlek economic lot size elicitering elicitation emballage package en för alla och alla för en joint and several endogen endogenous endossabel endorsable, transferable, negotiable endossat endorsee endossement endorsement endossent endorser, transferor endosso endorsement enfaktorsproduktivitet single-factor productivity engångskostnad non-recurring cost engångsköp non-recurring purchase enhetskonsolidering unitisation enhetspris flat price enhetstaxa flat rate enighet unamity enkel utjämning single smoothing enkät inquiry, survey, poll enleverantörsval single sourcing enligt pursuant enligt avtalsklausul pursuant to the agreement clause ensamrätt exclusive right, sole right enskild firma sole trader, sole proprietorship enstycksflöde one piece flow enstyckstillverkning one-of-a-kind production entreprenadarbete contract work entreprenör contractor enär whereas erfarenhetsåterföring lessons learned erfordra, kräva require ernå attain ersätta remunerate ersättning remuneration ersättning utan juridisk förpliktelse ex gratia payment ersättningsanspråk claim for compensation, claim for indemnification eskaleringsklausul vid tvist escalation clause estetik aesthetics etalong sample, specimen, standard measure etikett tag, label ettårsavtal one-year agreement eventualitet contingency exekutivt förfarande coercive measures exogen exogenous exportagent export agent Inköpslexikon svenska - engelska 8

9 exportrabatt shipping discount exportvaror export commodities exportöverensstämmelse export compliance extraavgift surcharge extraordinär kostnad non-recurring cost fabrik works fabriksintyg certificate of manufacture fabrikskalender shop calendar fabrikslagring four wall inventory fackmannamässighet professional character, professionalism fackmässighet professional character, professionalism faktisk bevisning positive evidence faktorpris (i avtal) cost plus price faktorprissättning cost plus pricing faktura invoice fakturering billing faktureringsavgift invoicing charge fas-grind-modell stage-gate-model fast anbud firm offer fast behovstäckningstid fixed period requirement fast kostnad set up cost fasta tillgångar fixed assets fast orderkvantitet fixed order quantity fastpriskontrakt fixed-price contract fat cask fatatalietid deadline, time limit fautefrakt dead freight fel failure felaktig defect felaktig leverans faulty delivery felaktiga varor defective goods felanmälan service advice felavhjälpande underhåll corrective maintenance feleffektanalys failure modes effects analysis felfri free from defects, free from fault felförebyggande mistake proofing fiktiv feigned, fictive, fictitious fiktiv artikel phantom item finansiell rapport financial statement finstilta small print fiskbensdiagram fishbone chart flaskhals bottleneck flaskhalsprodukter bottleneck products flerleverantörsval multiple sourcing flernivåers huvudplan multi level master schedule flernivåstruktur multi level bill of material flygfrakt air freight flygfraktsedel air bill of lading, air consignment note, airway bill flygtransport air shipment flytande beställningspunkt floating order point flytande lagerplats random stock location, floating location storage flytande lossning discharge afloat flytta haul flödesdiagram flow chart flödesgrupplayout cell layout flödesgrupptillverkning cellular manufacturing fokusgrupp task force forcerad order rush order forcering crashing Inköpslexikon svenska - engelska 9

10 forcering av order expediting fordran amount due, claim, debt due, credit, call, demand fordringsägare claimant formenlig in due form fortsatta beställningar follow-on contracts frakt freight frakt efter volym measurement freight frakt- och assuransfritt cost insurance freight fraktavgift freightage fraktavtal freight agreement frakten obetald carriage forward fraktfartyg cargo ship fraktfritt cost and freight fraktförare carrier fraktförarens panträtt carrier s lien fraktförskott freight advance fraktförsäkring freight insurance frakthandling freight document, waybill fraktkontrakt contract of affreightment fraktrestitution refund of freight frakträkning freight bill, freight account fraktsedel consignment note, waybill frakttillägg additional freight framdrift progress framflyttning postponement framhålla emphasise framåt-bakåt-kontroll look ahead/look back franchise free average franko delivered free frekvensstudier work sampling fri marknad non-captive market frihamnsbolag dock company, warehouse company frihandelsområde free trade area frihandelssammanslutning free trade association frikopplingslager decoupling inventory friskrivningsklausul excepted perils clause, exoneration clause, negligence clause, non-liability clause, disclaimer frisläppt order released order fristapling free stacking, rack stacking friställd redundant fritt eget kapital unrestricted shareholders equity, untied equity fritt ert magasin delivered free at your warehouse fritt fabrik ex works fritt fartygssida free alongside fritt från alla anspråk vid haveri free of all average fritt lager ex warehouse fritt vid fartygssida free alongside fritt vid kaj free alongside quay fryst order firm planned order frånvaropolicy (för personal) absentee policy fullastad laden fullgörandegaranti performance guarantee, performance bond fullgörelsehinder doctrine of frustration fullmakt letter of attorney, warrant of attorney, authorization, power of attorney, proxy fullmakt in blanko blank power of attorney fullmaktsinnehavare attorney fungibel endorsable, transferable, negotatiable fungibla varor fungible goods funktionskostnadsanalys value analysis Inköpslexikon svenska - engelska 10

11 fuskverk patchwork fyllnadsgrad fill rate fysisk materialklarering staging fysiskt lagersaldo on hand balance fåmansbolag close corporation fältinköpare site purchaser, field purchaser fältbevakning field expediting färdigdatum due date färdigställ-mot-kundorder finish to order färdigvaror finished goods färdigvarulager finished goods inventory följastrategi lag strategy följebrev covering letter, accompanying letter följekort shop traveler följesedel delivery note föravisering advance shipment notice, preadvice förbehåll tying, prerequisite förbehåll för mellanförsäljning subject to prior sale förbehåll för mellanleverans subject to previous delivery förbise fail to notice förbrukningsartikel article of consumption förbrukningsdifferens usage variance fördela apportion fördröjning lag förebyggande underhåll preventive maintenance föredra opt föregå precede föregående preceding föregångare predecessor föreläggande injunction föreskrift stipulation, provision, regulation, rule, instruction företagens sociala ansvar corporate social responsibility företagsfusion amalgamation företagsintern användning captive use företagsintern marknad captive market företagsomspännande company wide företagsöverskridande cross-business före tilldelning pre-award förfall deterioration förfalla become due förfallen till betalning overdue förfallet belopp amount payable förfallodag due date, maturity date förfallotid time of maturity förfalska counterfeit, adulterate förfarande proceeding förhandling negotiation förhandlingsbud bargaining offer förhandlingsmotpart bargaining agent förhandsannonsering prior information notice förhandsbeställning advance booking förhandsgranskning vetting förhandsrätt right of option förhindra impede förhindra prisökning price suppression förhållningspolicy code of conduct förkasta reject förkasta anbud eller förfrågan decline förkvalificering prequalification Inköpslexikon svenska - engelska 11

12 förköpsrätt first refusal, last call, purchase option, option to purchase, pre-emption right förlaga specimen förlikning reconciliation arrangement, conciliation, settlement, adjustment förlikningsavtal conciliation agreement förlikningsförslag draft settlement förlikningsman conciliator förlängning renewal, prolongation förlängning av betalningsfrist moratorium förlängningsklausul continuation clause förman supervisor förmedlingsprovision agent s commission förmånstagare beneficiary förpacka wrap förpackning packing förplikta sig undertake förpliktelse commitment, undertaking förrevision pre-assessment försenad overdue försenad order past due order försening delay, lag förserie preproduction förskingra misappropriate förskott payment on account, imprest förskott mot säkerhet secured advance förskott mot säkerhet advance against collateral förskottsbetalning advance payment, early payment, forward payment förskottsfaktura advance invoice förslagsförfrågan request for proposal första isfria vatten first open water förstaledsleverantör first-tier supplier förstaledssourcing first tier sourcing först till kvarn first come first served försträckningsavtal short sale contract förstudie feasibility study försumlighet negligence försändelse consignment försäkra, ta en försäkring insure försäkring insurance försäkringsagent insurance agent försäljningsmarknad merchant market försäkringspolis policy of insurance försäljningspunkt point of sale försäljning mot prov sale on trial försäljningsvillkor conditions of sale försämring deterioration försändelse consignment försöksorder trial order försörjningsavtal supply contract försörjningskedja supply chain försörjningsstrategi supply strategy förtida premature förtida betalning advance levy förtida uppsägning termination at will förtullning customs clearance förtursrätt first right, first refusal, last call förtöja moor förtöjningsplats berth förutbetalda kostnader deferred charges förutsättning (grundläggande förutsättning) prerequisite Inköpslexikon svenska - engelska 12

13 förvaltare trustee förvaltningsbolag trust company förvaringskonossement custody bill of lading förverka forfeit förväntat nyttovärde expected utility value förvärv acquisition förvärvsutredning due diligence föråldrad out-of-date förändringskostnader change costs förändringsledarskap change management gaffeltruck fork lift truck garanti med avseende på felfrihet warranty garantianmälan warranty claim garantiutfästelse agreement to bond garderingslager hedge inventory gemensam ansvarighet joint and several liability gemensam konstruktion co-design gemensam produktutveckling co-design generalagent exclusive agent, general agent generalagentur exclusive agency, general agency, sole agency generalavtal general agreement genfordran counter-claim gensaga objection genom fullmakt by proxy genomflöde throughput, cross-docking genomflödesdistribution cross docking genomförbar executable genomgång review genomgångskonossement through bill of lading genomloppstid throughput time, cycle time genomsnittskvalitet fair average quality giltig in force, valid giltighet validity girobetalning giro payment gjuteri casting shop glapp slack, float god tro good faith godkänna ett krav allow a claim godmottaga take delivery godsbangård freight deposit, freight depot, freight yard godsexpresståg freightliner godsmottagare consignee godsmottagning goods department godsräkning tally godsterminal cargo terminal golvlager shop floor stock gottfinnande (eget) sole convenience gottgöra reimburse gottgörelse indemnification, making good, remedy, bonification gottköpsförsäljning bargain sale gottskriva bonify, reimburse granskning audit, review, perusal gratifikation bonus grossist wholesale business, wholesale merchant, wholesaler gravationsbevis abstract of title grundavgift basic charge gruppackord group incentive gruppbeställning can-ordering gruppkontrakt team charter Inköpslexikon svenska - engelska 13

14 gäldenär debtor göra ett anspråk gällande enforce a claim göra gällande assert hafsverk shoddy workmanship halvfabrikat semi-manufacture, intermediate product, semi-finished halvpall half-pallet hamnkvitto dock receipt hamstra hoard handelsagent commercial agent handelsavtal commercial agreement, trade agreement handelsbalk commercial code handelsbolag joint stock company handelsbruk commercial custom handelsfaktura commercial invoice handelsfartyg merchant ship handelsflotta merchant fleet handelskommissionär commission agent handelsled trade level handelsrabatt trade allowance handelsterm trade term handelsvara article of commerce handelsvaror commodities handgjord hand-made handkassa petty cash handling deed handlingsutrymme slack handpenning down payment, dp hanteringskostnader handling costs haveriutredare average adjuster hedge hedge hedgingavtal hedging contract helfabrikat finished goods helårsdrift continuous operation hemtagningskostnad landed cost hemtransportkostnader drayage hinder obstacle, impediment hindra impede hinksystem bucketed system hopsättning assembly hoshinplanering hoshin planner hushållsartiklar domestic articles huvudavtal principal agreement, master agreement huvudfrakten betald main carriage paid huvudfrakten obetald main carriage unpaid huvudplan master schedule huvudplaneartikel master schedule item huvudplanerare master scheduler huvudplanering master scheduling huvudtidsplan master schedule huvudvillkor principal condition hyllfackslagring rack storage hylltid shelf life hyllvaror (kommersiella) commercials of the shelf, COTS hyllvärmare slow mover hyra ut i andra hand sublet hyresgäst tenant hyreskontrakt rental agreement, tenancy agreement hålpunkt milestone hålla skadeslös indemnify Inköpslexikon svenska - engelska 14

15 häckstapling rack stacking hälsning salutation hämtningsavgift collection charge händelselista event list härledd efterfrågan derived demand häva rescind hävning (av avtal) rescission, termination hävningsklausul termination clause hävningsrättsklausul escape clause, overriding clause, exit clause hävstång leverage hävstångsprodukter leverage products högkvalitativ top notch i avräkning, à conto on account idéstorm brainstorm idéstormning brainstorming idiotsäker failsafe i god tro bona fide, in good faith i godo amicably i händelse av obeställbarhet in the event of non-delivery i konsignation on consignment ikraftsättning endorsement ikraftträdande become effective, come into force, enter into force ilbefordran express delivery ilgods dispatch goods, express goods immateriella rättigheter intellectual property rights immateriella tillgångar intangible assets implementera implement importagent import agent importförbud import embargo importkontingent quota of imports importvaror import commodities inackorderade ingenjörer residential engineering inackorderingstillägg lodging allowance incitament stimulus, incentive incitamentsavtal target cost contract with variable fee indexklausul escalator clause, index clause, threshold clause indexreglera peg to an index, tie to an index indirekta kostnader indirect cost, burden indrivningsbar collectable indrivningsåtgärd collection measure indräktig cost-effective, profitable, remunerative industriarbetare blue collar industriprodukter manufactured goods infordra anbud invite tenders for, put out to tender information briefing informationsförfrågan request for information införseldeklaration bill of entry införselkontingent import quota införseltillstånd customs bill of entry, import licence ingående balans account rendered ingående lagersaldo beginning inventory initiallager opening inventory inkassobyrå debt collection agency inkassoförbindelse collection advance agreement inkilningspris lowball bid inklarerad cleared inwards inkludera comprise inkomst earning inkråmsförvärv acquisition of assets and liabilities Inköpslexikon svenska - engelska 15

16 inkurans obsolescence, shrinkage, unsaleability inkuransavdrag obsolescence deduction, obsolescence allowance inkurant obsolete, unsaleable inkurant lager obsolete stock inköp purchasing, procurement, sourcing inköpare purchasing clerk, purchaser, purchasing clerk inköpare i ledande befattning, leveransstyrare senior purchaser inköpare, leverantörsstyrare supply manager inköpare, teknisk inköpare procurement engineer inköpsagent purchasing agent, buying house inköpsanmodan request for purchase order inköpsbeslut purchasing decision inköpscentral purchasing centre, price club, buying club, central purchasing body inköpschef purchasing executive, purchasing manager inköpsdirektör chief procurement officer, corporate procurement officer inköpsingenjör purchasing engineer inköpsjournal purchase day book inköpskanban purchasing kanban inköpskontor purchasing office inköpskort procard, procurement card inköpsledarskap supply management inköpsledning supply management inköpsorder purchase order inköpsorderstock purchase back order log inköpsprisvarians purchasing price variance inköpsrevision purchasing audit inköpsråd purchasing council inlagring put away inleverans receipt inleveranslogistik inbound logistics inlärningskurva learning curve inlösen redemption innehållet belopp retainage inofficiell börs bucket shop inre effektivitet efficiency insatsmaterial raw material insatsvara input inskränka curtail instabila priser volatile prices instabilitet volatility instaurera restore instegsmodell entry level version, bottom of the range insättning av ersättare subrogation integrationsklausul merger clause integrerad outsourcing turnkey outsourcing integrerad produktframtagning concurrent engineering integrering i tidigare led backward integration intermodala transporter inter-modal transportation internprojekt in-house project intressent stakeholder intrång infringement inträdeshinder entry barrier intyg certificate intäkt income, revenue, top line inventering cycle counting, physical inventory inventeringsanmodan counting request inventeringsdifferens physical inventory discrepancy investeringsbedömning investment appraisal Inköpslexikon svenska - engelska 16

17 inventeringsfrekvens counting frequency investeringskalkyl capital budget investmentbolag portfolio company invända demur islossning breaking up of the ice jakande affirmative juridisk person corporate body, legal person jurist solicitor jurist, juridisk rådgivare lawyer jämförelse benchmarking kagge keg kajavgift wharfage kalenderenhet calendar unit kalkyl för resterande arbeten estimate to complete kalkylöverskridning cost overrun kampanj promotion kampanjlager anticipation inventory kampanjrabatt promotional discount kanbanbeställning kanban purchase order kanbankort kanban card kapacitetsbehov capacity requirement kapacitetsbehovsnyckel load profile kapacitetsbehovsplanering capacity requirements planning kapacitetsbehovsstruktur bill of capacity kapacitetsklarering capacity availability check kapacitetsköp capacity purchasing kapitalanskaffningsförmåga ability to raise capital kapitalbindningsdiagram tied up capital chart kapitalkostnad cost of capital kapitalläckagetjänst audit recovery service kapitaltillgångar assets kapitalvaror consumer durables, durable goods kaplake primage, hat money, commission of freight karantän quarantine kartell cartel kartellavtal cartel agreement kartläggning mapping kartongförpackad cartooned karusellager carousels kasko ship s hull kassaaffär spot business kassaflöde cash flow kassarabatt discount against cash, cash discount kassatillgång cash asset kassation scrap kategoriansvarig category manager kategorichef category lead kategoristyrning category management, category sourcing kategoriträd category tree kedjebutiker chain stores klaga lodge complaints klagande complainant klassdiagram class diagram klumpade behov lumpy demand klumpsummekontrakt lump sum contract knutpunkt hub kollationering collation kollektivavtal collective bargaining agreement, union contract kolli package Inköpslexikon svenska - engelska 17

18 kolliderande avtalsförhållande battle of forms kombinationsaffär package deal kombinationserbjudande bundling kombinatoriskt inköp combinatorial purchasing kombinatorisk upphandling expressive tendering, expressive bidding kommanditbolag limited partnership company, company in commendam kommanditdelägare limited partner kommenteringslista clause-by-clause-commentary kommisionsförsäljning sale on commission kommissionsaffär commission agency kommonalitet commonality kocerninköpare corporate buyer konfigurationshantering configuration management konfigurera mot order configure to order konjukturcykel business cycle konjukturuppgång upsurge, upturn, upswing konkurrens competition konkurrensfördel competitive advantage, competitive edge konkurrensklausul competition clause konkurrenskraft competitiveness konkurrenspräglad dialog competitive dialogue konkurrenssatt prissättning competitive pricing konkurrensskyddad marknad captive market konkurrensstrategi competitive strategy konkurrensutsatt marknad non-captive market konkurrensutsatt upphandling competitive tendering konkurrensutsätta expose to competition, competitive bidding, call for competition konkurrent competitor konkurrentbaserad prissättning going rate pricing konkurrentjämförelse competitive benchmarking konkurs liquidation konkursbo bankrupt s assets, bankrupcy estate konkursförvaltare assignee in bankruptcy, liquidator, official receiver konossement bill of lading konossement med förbehåll dirty bill of lading, foul bill of lading konossement mot accept bill of lading against acceptance konossement till innehavaren bill of lading to bearer konossementsats set of bills of lading konsekvensanalys what-if analysis konsignation consignment konsignationsavtal consignment stock contract konsignationsfaktura consignment invoice konsignationssändning shipment on consignment konsignationsvaror consigned goods konsignationsvaruleverantör consignor konsignationsvarumottagare consignee konsignera consign konsortium consortium konstruera mot order engineer-to-order, design-to-order konstrukt (akademiskt begrepp) construct konstruktionsändringsorder engineering change order konsumtionsvaror consumer goods kontant in specie kontant betalning före leverans cash before delivery kontant mot dokument cash against documents kontantköp cash purchase kontantnota cash slip kontantpris cash price Inköpslexikon svenska - engelska 18

19 kontantöverföring remittance in cash kontering posting kontextdiagram context diagram kontoplan chart of accounts kontrahent contracting party kontrahera enter a contract kontrahera lastrum charter cargo space kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor open-end contract kontraktera make a contract kontraktsansvarig contract manager kontraktsavslut contract close-out kontraktsbestämmelse provision of contract, contract stipulation kontraktsbrott breach of contract kontraktsenlig contractual kontraktsformulär contract blank, contract form kontraktsfullgörande contract fulfilment kontraktsförslag draft contract kontraktspris contract price kontraktstid contract period kontraktstilldelning contract award kontraktsvillkor conditions of contract, terms of contract kontraktsvite contractual penalty kontraktsändring alteration of contract kontrollpunkt tollgate kopplade lager coupled inventories korrektivt underhåll corrective maintenance korrigera rectify korrigerande åtgärd corrective action korstabeller cross tabulation kortlista short list kostnad cost kostnader för vägtransport av gods haulage costs kostnadsavvikelse cost variance kostnadsbaserad prissättning cost based pricing kostnadsberäknare estimator kostnadsdrivare cost driver kostnadsfri free of cost kostnadsfördelning cost apportionment, cost allocation kostnadsförslag estimate of cost kostnadskalkyl cost estimate kostnadskvot cost performance index kostnadsledarskap cost leadership kostnadsprissättning cost oriented pricing kostnadsram cost ceiling kostnadsställe cost centre kostnadstäckning recovery of costs kostnadsundvikande cost avoidance kraftfältsanalys force field analysis kraljicportfölj kraljic portfolio kran som gränslar en container och flyttar straddle carrier kranhyra crainage krav claim kravanalytiker requirements analyst kravbrev collection letter kravförvaltning requirements management kravhantering requirements management kravingenjör requirements engineer kravinsamling elicitation kreditansökan application for credit Inköpslexikon svenska - engelska 19

20 kreditavtal credit agreement kreditfaktura credit note kreditnota credit advice kreditupplysningsbyrå credit reporting agency kreditvärdighet credit rating kringgående circumvention kringutrustning peripherals kundanpassning customization kunderbjudande value proposition kundfordringar accounts receivable kundinternerad konstruktion residential engineering kundordergräns demand time fence kundorderpunkt order penetration point, customer order decoupling point kundorderproduktion make-to-order kundpreferens voice of the customer kundreskontra accounts receivable ledger, sales ledger kunskap om leverenatörsmarknaden supplier market intelligence kustfartyg coasting vessel kutym business practice kvadrantanalys quadrant analysis kvadratrotsformeln square root formula kvalitetsbristkostnad quality deficiency cost kvalitetsklass grade kvalitetsledning quality management kvalitetsrevision quality audit kvalitetssäkring quality assurance kvantitetsorder bulk order kvantitetsrabatt quantity discount kvarstadsbelägga sequester kvittningsrätt right of set-off, offsetting rights kvitto receipt, voucher kvorum quorum källa source kärnverksamhet core business köpa purchase köpa loco buy spot köpa på termin purchase forward, purchase for settlement köpare buyer, vendee köparkontrollerad reverse auction köparstyrd auktion reverse auction köpeavtal purchase agreement köpekontrakt purchasing contract, purchase contract köpeskilling purchase money köpprov purchase sample köpslå bargain körpengar cartage körplanering priority control, shop planning lagakraftvunnen dom binding judgement lager inventory, warehouse lagerbevis warehouse certificate, warehouse receipt lagerbokföring perpetual inventory, inventory accounting lagerbokhållare warehouse clerk lagerbrist stockout lagerhantering warehousing lagerhistorik inventory statistics lagerhållare stockist lagerhållningskostnad warehousing cost lagerhyra storage charge lagerinkurans inventory shrinkage Inköpslexikon svenska - engelska 20

21 lager i transportsystem pipeline inventory lagerkonto stock account lagerkänsliga varor perishables lagerlös produktion stockless production lageromsättningshastighet inventory turns, inventory turnover rate lagerorder stock order lagerorderproduktion make-to-stock lagerparti stock lot lagerplatsenhet stock keeping unit lagerposition inventory position, stock location lagerproduktion make-to-stock lagerredovisning inventory accounting lagersaldo stock on hand, inventory on hand lagerstyrning stock control, inventory management lagerställe warehouse, stock point lagertillgänglighet stock availability lageruttag issue lagervara stock article lagligen bekräfta legalize lagligt betalningsmedel legal tender lag om offentlig upphandling act on public contracts, law on public procurement lagringskostnad warehouse charge landsättning disembark last cargo lasta load lasta av unload, offload lasta en container stuff a container lastbärare pallet, load carrier lastkvitto mate s receipt lastning loading lastningskostnader cost of loading, loading charge lastningsplats loading berth lastpall pallet lastpall av trä wood pallet lathund quick reference guide leasa lease ledning av försörjningskedjan supply chain management ledningsgrupp board of directors ledningsnivå managerial level ledtid lead time ledtidslager lead time inventory legalisera authenticate legotillverka let out under subcontract, sub-contract legotillverkare sub-contractor legotillverkning subcontracting leverabler deliverables leveransavi advice of despatch leveransavisering advance shipment note leveransavtal supply agreement leveransbekräftelse delivery confirmation leveransberedskap delivery capability leveransbesked delivery notice leveransbevakare expediter, shortage chaser leveransbevakning expediting leveransbrist shortcoming leveransböter penalties leveransdatum delivery date leveransdispens waiver, concession leveransförmåga delivery capacity, delivery service Inköpslexikon svenska - engelska 21

22 leveransgränslista list of delivery limits leveransintyg certificate of delivery leveransklausul trade term leveranskontroll delivery control leveransnota shipping note leveransomfattning scope of supply leveransort place of delivery leveransplan delivery schedule leveransprecision delivery dependability, punctuality, delivery dependability leveranspolicy supply policy leveransprecision delivery reliability leveranspris contracted price leveranspåminnelse delivery reminder leveransrättidighet on-time delivery leveranssätt mode of delivery leveranstermin term of delivery leveransuppföljning delivery follow-up leveransvillkor delivery condition, conditions of delivery, delivery term, terms of delivery leveransvite liquidated damages leveransvägran refusal to deliver leveransåtagande supply commitment leverantör supplier, vendor leverantörsbalanserade styrkort supplier balanced scorecard leverantörsbedömning supplier assessment leverantörsenkät supplier satisfaction form leverantörsformning supplier conditioning leverantörskanban supplier kanban leverantörskvalitetssäkring supplier quality assurance leverantörsmarknad supply market, supplier market leverantörsmarknadsundersökning supplier market research leverantörsmångfald supplier diversity leverantörsplanerare supplier scheduler leverantörsreskontra accounts payable ledger, purchase ledger leverantörsskulder accounts payable leverantörsstyrning supplier management leverantörsstyrt lager vendor managed inventory, supplier managed inventory leverantörsutvärdering supplier evaluation leverantörsvärdering supplier rating, supplier ranking leverera supply lärling trainee lida sustain liggedag lay day likare standard measure liktare barge, lighter likabehandlingsprincipen principle of equal treatment likalydande avskrift true copy likformigt conformity likvida medel liquid assets likviddag account day likviditet liquidity likviditetsflöde cash flow likvärdig täcktid equal run-out time lindra mitigate lindring mitigation linjefart liner traffic listpris list price livscykelkostnad life cycle cost livslängdskostnad life cycle cost livstidskontrakt life of type contract, life time contract Inköpslexikon svenska - engelska 22

23 lockvara leader bait, loss leader locovaror available goods, spot goods logisk grund (för ett beslut) rationale lokalisera leverantörer source lokoköp spot trade lossa break bulk, discharge, unload lossa en container strip a container lossa ett fartyg discharge a ship lossningskostnad unloading charge, discharging expense lotslega pilotage luftkonossement air transportation bill lyftkran crane lytesklausul incapacity clause lågkostnadsland low cost country lågrörlig artikel slow moving item lågsäsong lull långfristig long-term långlista long list långtidsavtal long term agreement, long-term contract långtidsleveransavtal long term supply agreement långtidsunderhållsavtal long term maintenance agreement lägsta enhetskostnadsmetoden least unit cost method lägsta kostnadspunkt least-cost point lägsta periodkostnadsmetoden least period cost method lägsta pris rock-bottom price lägsta totalkostnadsmetoden least unit cost method lägsta värdets princip lower of cost or market lämpa last trim a cargo löfte commitment lön wage, salary löneförmån fringe benefit lönsamhet profitability lönsamhetsanalys cost-benefit-analysis lönsamhetsdiagram profit margin chart löpa med ränta carry interest löpande band assembly line löpande inventering perpetual inventory löpande räkning cost reimbursable contract, cost contract, cost plus contract (OBS Den svenska termen löpande räkning definieras på olika sätt i olika sammanhang) löpnummer consecutive numbers lösnummersäljare newsvendor lösöre movable assets, chattel mandat authority manskap crew markentreprenad excavation works, foundation works marknadsbedömning market appraisal marknadsundersökning market survey maska feign work maskintillverkad machine-made maskintimkostnad machine-hour cost materialadministration materials management materialbehovsplanering materials requirements planning materialbemyndigande early material authorisation / concession materialsats accumulation bin, kit materialstyrning materials management medla mediate medundertecknare co-signer mellanhand broker, middleman mellanhandsreducering disintermediation Inköpslexikon svenska - engelska 23

24 mened perjury meritförteckning curriculum vitae (br), résumé (am) mest ekonomiskt fördelaktiga anbud most economically advantageous tender metaaffär business on joint account, joint venture metodbeskrivning method statement mildra mitigate mildrande mitigatation milersättning mileage allowance milstolpsmodell stage gate model mindre än enhetslast less than unit load, less than truck load minimipris price floor minimpris i auktion reserve price minsta orderslack slack time rule missiv cover letter mjölkrunda milkrun moderbolag controlling company, parent company moderbolagsgaranti parent company bond molntjänster commerce cloud monopson buyer s market montera mot order assemble to order montering assembling monteringssats accumulation bin montering mot kundorder assemble to order moratorium moratorium, grace period mot bättre vetande mala fide motivering rationale motkrav counter-claim motköpsavtal offset agreement motstridiga behov conflicting demands motstridiga villkor inconsistent terms mottagarfrakt freight collect mottagningsbevis advice of receipt multimodala transporter multi-modal transportation muntligt avtal verbal agreement muntligt samråd oral consultation muta kickback myntsystem mintage mål för färdigställandedatum target completion date målpris target price målprisunderskridande price underselling målsägare plaintiff månadsavräkning monthly account mängdkontrakt quantity contract mängdregler measurement rules märkesvaror branded goods mätbrev bill of measurement, bill of tonnage mötesprotokoll minutes of meeting namnge designate, nominate nasare peddler, pedlar navdistribution hub and spoke nedan hereinafter nedmontering dismantling nedskärning cutback negocieringsremburs negotiable letter of credit nettobehovsplanering materials requirements planning nettobelopp net amount nivåvis produktstruktur indented bill of material nollagersstrategi chase strategy nollpunktsinventering zero-inventory cycle counting Inköpslexikon svenska - engelska 24

25 nollställning av anbud tender clarification, make quotations comparable nollvisionsfilosofi safe system approach nominellt värde face value notarius publicus notary public nuvärde net present value nyanskaffning new acquisition nyanskaffningspris acquisition value nyckelbefattning key job nyckelfärdig anläggning turn-key plant nyckelprestationsindikatorer key performance indicator nyckeltal key performance indicator nyttjanderätt beneficial right, beneficial interest, usufruct, usufructuary right nyttjanderättsägare beneficial owner nå en överenskommelse arrive at an arrangement nära förestående förändring imminent change närhet proximity näringsförbud trading prohibition nöjd-leverantörsenkät supplier satisfaction form nöjd-leverantörsundersökning supplier satisfaction survey oaktsamhet negligence obefraktad unchartered obestridd undisputed obestridligt pre-eminence obetald overdue obetalt belopp amount unpaid obetalt saldo arrearage obligatoriskt mandatory obsolescens obsolescence ocker usury, extortion, undue influence ockerpris exorbitant price, inordinate price, extortionate price, usurious price ockerränta usurious interest ockrare usurer, loan shark, extortioner oegentlighet irregularity offentlighetsprincip right-of-access principle, principle of publicity offentlig upphandlare procurement officer offentlig upphandling public procurement (som verksamhet), public tendering (som aktivitet) offert bid, quotation, offer, tender offertgaranti tender bond, bid bond offertprissättning bid pricing offertprov offer sample oförberedd åtgärd workaround oförtullad unexamined for customs oförutsedd utgift contingency ogiltighet nullity, invalidity ogulden outstanding, unpaid, unsettled oindrivbar fordran bad debt ojämna behov lumpy demand oktroj concession, licence olastad without cargo olossad undischarged, unloaded omarbeta rework omarbetningsorder rework order ombordkonossement on board bill of lading omförhandla renegotiate omkostnad overhead, burden rate omköp rebuy omlastningsgods transshipment goods omlastningskostnad transshipment charge Inköpslexikon svenska - engelska 25

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon 2 x 2 matrix fyrfältare abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning. Operativa ärenden Ramavtal, kontrakt Beställningar med inköpsanmodan Leverantörsbedömningar, leverantörsvärderingar Upphandlings och förhandlingsresultat Fakturor (leverantörsreskontra) Reklamationer avvikelser

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef HallandsHamnar i siffror HallandsHamnar bildades 1 januari 2013 Terminaler i Halmstad och Varberg 4,1 milj. ton över kaj (2012) Sveriges 8:e största hamn (2012) 135

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom flödet för en verksamhetsprocess (business process flow).

Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom flödet för en verksamhetsprocess (business process flow). 1(8) Ann Svensson, ann.svensson@hv.se, Institutionen för ekonomi och IT Uppgift - moment 10 Ansvarig lärare: Suzana Ramadani Läsanvisning Kapitel 12: Information Systems in Business Innehåll och genomförande

Läs mer

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden Stockholm Patrick Brynskog 19 maj, 2011 Senior Group Controller Innehåll Kort om Kwintet Vår Cognos Controller-installation Avstämning av interna

Läs mer

Informationssystem Affärssystem

Informationssystem Affärssystem Informationssystem Affärssystem Moment 10 Suzana Ramadani 1 Agenda Egenskaperna hos ett informationssystem Företagsorganisation som ett system Värdekedja ERP (Enterprise Resource Planning) IS som stöd

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Hur kan vi underlätta för förarna att få mera gjort under sin arbetsdag?

Hur kan vi underlätta för förarna att få mera gjort under sin arbetsdag? Hur kan vi underlätta för förarna att få mera gjort under sin arbetsdag? Henrik Sternberg, Lunds Tekniska Högskola Günter Prockl, Copenhagen Business School Sven ett dåligt exempel # Aktivitet Tid Beskrivning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar Tolkningsguide Utlandsupplysningar Tolkningsguide för utländska kreditrapporter Informationen i en utlandsupplysnig kan delas in i följande huvudrubriker. Identification D&B Risk Assessment Payment Information

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management The world s largest Public Private Partnership hospital Fredrik Sandberg - Coor Service Management The PPP set-up and objectives Stockholm County Council Known cost Risk transfer On time, on budget Shareholders

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

Kapitalbaskrav, förluster på utlåning med säkerhet i fastighet och stora exponeringar

Kapitalbaskrav, förluster på utlåning med säkerhet i fastighet och stora exponeringar Kapitalbaskrav, förluster på utlåning med säkerhet i fastighet och stora exponeringar James Mc Connell, Kapitaltäckningsexpert james.mcconnell@fi.se Kapitalbaskrav och stora exponeringar (CRR artikel 99

Läs mer

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser 457301 8.1.2007 Piia v Datum Tema Föreläsare 2 M 8.1. To 11.1. Introduktion Business Process Whatever och en aning ERP 3 M 15.1. To 18.1.

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras:

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: Leveransvillkor Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: - Vem ska betala fraktkostnaden? - Vem ska betala försäkring/stå för risken? - Vem står för nödvändig dokumentation?

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS ALLMÄNT 1. (de "Allmänna Villkoren") gäller för alla köprelaterade dokument som undertecknats av Köpare och Säljare ("Köpdokument") och Köpordrar. En Köporder är ett anbud från Köparen att köpa de varor,

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja

SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja Version 1.0 / Våren 2006: Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi Innehåll: 1. Introduktion s.1 2. Kundorder s.2 3. Utleverans s.3 4. Fakturering s.5 5. Inkommande

Läs mer

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar Tolkningsguide Utlandsupplysningar Tolkningsguide för utländska kreditrapporter Informationen i en utlandsupplysnig kan delas in i följande huvudrubriker. Identification D&B Risk Assessment Payment Information

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

AVTAL Syfte och kravbild

AVTAL Syfte och kravbild AVTAL Syfte och kravbild Syftet med dagens övning är att studenten skall få en första insikt och förståelse för avtal och dess skrivelser generellt. Avsikten är ej att enskilda formuleringar skall läras

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare. mytnt Quick Guide. mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska

Snabbguide för mytnt-användare. mytnt Quick Guide. mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska Registrera dig på mytnt Så här når du mytnt Logga in på mytnt 1. Gå till webadressen www.tnt.se. 2. Ange ditt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Kerstin Hessius

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Kerstin Hessius Et nødskudd. 1888. Beskuren. Av Christian Krohg, en av en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Globala Utblickar i en turbulent värld SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009 Presentation av Kerstin

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Business Process Automation by Skye Process Director by ReadSoft

Business Process Automation by Skye Process Director by ReadSoft Goda råd Gott resultat Business Process Automation by Skye Process Director by ReadSoft Patrik van Odijk Fredrik Larsson Agenda Automatisering av processer vår approach ReadSoft Process Director Effektivisering

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

Á-pris-kontrakt. Acceptfrist. Ackordtidslista. Adaptiv styrning. Affirmera. Affärsmässighet. Anbud. Anbuds giltighetstid. Anbudsannonsering.

Á-pris-kontrakt. Acceptfrist. Ackordtidslista. Adaptiv styrning. Affirmera. Affärsmässighet. Anbud. Anbuds giltighetstid. Anbudsannonsering. Á-pris-kontrakt. Ett större avtal där delmängder består av styckprissatta prislistor. Acceptfrist. Den tid som en anbudsgivare, såväl köpare som säljare, är bunden av sitt anbud. Om motparten accepterar

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

PRESSINFORMATION Wallenstam

PRESSINFORMATION Wallenstam was founded in 1944 in Gothenburg and is one of Sweden s major dedicated property companies with more than 300 properties in the three major urban areas Gothenburg, Stockholm and Helsingborg. The company

Läs mer