EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon"

Transkript

1 Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece rate ackord (vid konkurs) abatement of creditors/debts, settlement, composition arrangement ackordsarbete measured work ackordsarbetare pieceworker ackordsavtal composition agreement, arrangement with creditors ackordslön task wage ackordspris piece rate, piecework rate ackumulerad ledtid cumulative lead time ackumuleringsplats accumulation store adaptiv styrning adaptive control administrativt avslut administrative closure adresserade behov pegged requirements affärsetiska riktlinjer integrity codes affärsidé business mission affärslogistik business logistics affärsmässighet business integrity affärsombud agent affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi business case affärsprocessutveckling business process re-engineering agentur agency agenturavtal agency agreement, representation agreement agenturfirma agency firm agioförlust loss on exchange aggregerat lager aggregate inventory aktiebolag incorporated company, limited liability company, joint stock company aktiekapital equity capital aktiemarknadsbolag public company, quoted company aktieutdelning dividend aktivitetsstruktur work breakdown structure aktivt lager active inventory allegat receipt, slip, verification alliansledarskap alliance management allriskförsäkring all risk insurance, all risk policy allriskpolis all risks policy allvarlig severe alternativkostnad opportunity cost amorteringsplan plan of redemption anbud bid, proposal, quotation, tender (används även för förfrågan) anbudets giltighetstid validity of tender, validity period of quotation anbudsannonsering solicitation anbudsbegäran call for bids/tenders, invitation to tender, solicitation anbudsförfrågan enquiry, request for quotation/offer/bid/tender/proposal anbudsgaranti tender guarantee, bid bond anbudsgivare bidder, offeror, tenderer anbudsgivarmöte pre-tender meeting, vendor conference, pre-bid conference anbudsinbjudan invitation to tender anbudsinfordran solicitation anbudskartell bidding cartel anbudsnollställning tender clarification, make quotations comparable anbudstagare offeree anbudstävlan competitive tendering andraledsleverantör second-tier supplier Inköpslexikon svenska - engelska 1

2 anfordran call, claim, request anföra besvär hos make an appeal to ankommer incumbent to ankomstavi notice of arrival ankomstdatum date of arrival, arrival date ankomsthamn port of arrival ankomstkontroll incoming inspection, receiving inspection ankomsttid time of arrival ankringsavgift anchorage dues anledning rationale anläggning facility anläggningstillgång fixed asset anmoda request anmodan requisition anmält organ notified body annuleringskostnader cancellation charges annullerbar defeasible annullering defeasance annulleringsklausul cancellation clause anpassningsstrategi chase strategy anses deemed anskaffa acquire, purchase, obtain anskaffning acquisition, procurement anskaffningskostnad acquisition cost anskaffningsvärde value at cost, acquisition value anslag appropriation anslagen tid planned time ansluta sig till ett avtal accede to an agreement anstånd grace ansvarighetsmatris accountability matris ansvarsbestämmelser managerial requirements ansvarsförbindelse contingent liability ansvarsförsäkring third party (liability) insurance, third party indemnity insurance ansvarskrav managerial requirements ansvarsmatris responsibility matrix antedatera backdate användbarhet fitness for use, usability à pris kontrakt unit price contract arbetsbeskrivning (i avtal) statement of work arbetsgivare employer arbetskraftskontrakt labour only contract arbetsordersats shop packet arbetsritning workshop drawing, production drawing arkivarie filing clerk arkivering filing artighet courtesy artikelregister item master file assuradör assurer, insurer, underwriter assurans assurance, insurance attest certificate, testimonial attestera attest, accept, acknowledge, endorse attestering attestation attesttalong apron automatisk lageravräkning backflushing, post-deduct inventory transaction automatisk lagerpåfyllnad automatic replenishment aval backing avalera en växel back a bill avalist backer avbeställa countermand, revoke an order, cancel an order Inköpslexikon svenska - engelska 2

3 avbetalning instalment avbetalningsförsäljning hire purchase sale avbetalningshandel tally trade avbetalningskontrakt hire purchase agreement, instalment contract avbetalningsköp hire-purchase avbetalningsplan instalment plan avbetalningsvis by instalments avbrott disruption avbrottsförsäkring consequential loss insurance, loss of profits insurance avböja ett anbud decline an offer avdrag deduction, rebate avdragsgill deductible avgiftsfri free of charge avhjälpa remedy avisering notification aviseringsavgift advising fee avisoväxel bill after sight avista at sight avistainkassering sight collection avistaremburs sight letter of credit avistaväxel bill at sight avkastning yield avkastning på totala tillgångar return on assets avknoppning spin-out avlastning unloading avnämare purchaser avrop call, notice to proceed, call off, blanket release avropsavtal supply agreement, multiple purchase agreement avropsorder suborder, notice to deliver, blanket release avropsplan notification schedule avropssystem pull system avräkna deduct avräkning deduction, clearance, rendering of accounts, settlement (of accounts) avsiktsförklaring letter of intent avskriva charge off avskrivning depreciation avskrivningsbara tillgångar depreciable assets avstå en rätt waive a right avstå ett anspråk renounce a claim avstå från renounce, waive avstående från rättigheter waiver avstämma konton agree accounts avstämning reconciliation avstämningsdatum data date avsyning inspection avsägelseklausul waiver clause avsända dispatch avsändare consignor avsändningsavdelning dispatch department avsändningsavi advice of shipment, dispatch note avtal agreement, arrangement, comrpomise, deed, settlement, treaty avtalet löper ut den agreement lapses on avtal för tidiga aktiviteter early start agreement avtalsansvarig contract manager avtalsbestämmelser provisions of an agreement, contractual provisions avtalsbrott breach of contract avtalsefterlevnad contract compliance avtalsförvaltare contract manager avtalsstridig contrary to contract Inköpslexikon svenska - engelska 3

4 avtalstid duration of agreement, term of agreement avtalstrohet contract compliance avtalstäckning contract compliance rate avtalsutkast draft agreement avtalsvidrig contrary to contract avtalsvillkor terms of agreement avträda surrender avvecklingskostnad cost of liquidation avvikelse non-conformance, deviation, exception avvikelserapport non-conformance report avvägning trade-off badkarskurva bath tub curve baklängesnedbrytning backflushing bakgrundskontroll vetting bakåtintegration backward integration bakåtplanering backward scheduling balanserat styrkort balance score card balansräkning balance sheet banfritt free on car/wagon basavtal basic agreement batef batna (best alternative to negotiated agreement) beakta separat take in isolation bedriva conduct bedömning assessment befattningsbeskrivning job description, job evaluation befintlig brist inherent vice befintligt skick as is befogenhet authority, authorization, empowerment, mandate, power of attorney, proxy befrakta charter befraktare affreighter, charterer befraktning affreightment befraktningsagent chartering agent, freight agent, ship s agent befraktningskontrakt freight contract befrielsegrund act of God befullmäktigad assignee, authorized, empowered, delegate befullmäktigat ombud authorized agent, representative, ombudsman begränsa (vite) cap begränsning cap begränsningsteori theory of constraints behov requirement behovsadressering pegging behovshärledning pegging behovsnedbrytning requirements explosion behovsorienterat materialplaneringssystem bucketless system behovsplanering requirements planning behovsprövat underhåll means tested maintenance behovsreducering demand reduction behovssug pull bekräfta ratify bekräftad remburs confirmed documentary credit, confirmed letter of credit bekräftelse acknowledgement beläggningsfördelning capacity planning using overall factors beläggningsnyckel load profile beläggningsutjämning load levelling, level loading bemyndiga empower, authorise beordringstidpunkt ordering date beredning process planning beredskapsplanering contingency planning beredskapsreserv contingency reserve Inköpslexikon svenska - engelska 4

5 berättigad till entitled to besiktning survey besiktningsbevis inspection certificate, certificate of inspection besittningsrätt tenure, right of possession, possessory title, proprietary right beslutsgrupp descision-making unit beslutsstöd management information beslutsträd decision tree beslutsunderlag management information bestrida contest, defray bestridande defrayal bestyrkt av notarius publicus certified by notary public bestående karaktär lasting nature beställare purchaser beställning purchase order beställningsintervall time between orders beställningsperiod replenishment period beställningspunktsystem order point system bestämmelse clause, term, provision bestämmelseland country of destination besvärsrätt right of appeal besvärstid time for appeal besättning crew betala i efterskott pay in arrears betalning i förskott cash with order betalning vid leverans cash on delivery betalning vid order cash with order betalningsanstånd moratorium, grace period on payment betalningsanvisning advice of payment, notice of payment betalningsfullmakt authority to pay betalningsförsummelse default betalningsmottagare payee betalningssätt form of payment, method of payment betalningstid term of payment betalningsuppdrag authorization of payment betalningsvillkor conditions of payment, terms of payment beting stipulation, piecework contract betingad prognos extrinsic forecast betingelse condition, prerequisite, provision betungande burdensome bevilja concede beviljande concession bevisningsskyldighet onus of proof bidragsprissättning contribution cost pricing bilaga addendum, appendix, attachment, enclosure, exhibit billig inexpensive bindande conclusive bindande anbud binding offer bindande offert binding offer binge bin bingesystem bin reserve system bivillkor constraint, restriction björna demand payment, dun, remind björnbrev collection letter, dun, dunning letter, monitory letter blankofullmakt carte blanche, unlimited power of attorney blankoavtal blanket order blindaktivitet dummy activity blocknätmetoden precedence diagramming method blockorderavtal block order blockorderavrop block order release Inköpslexikon svenska - engelska 5

6 bluff-faktura invoice scam, fraudulent invoice bogsera take in tow, tow bokföring accounting, records bolagisera incorporate bolagsordning articles of association bolagsstyrelse supervisory board, board of governors bolagsstyrning corporate governance bolagsstämma annual general meeting bolagsår company financial year bonifiera bonify, indemnify, refund, remunerate bonuslön bonus pay borde-kosta-analys should cost analysis bordfritt free on board borgen surety borgenär guarantor, granter of credit, creditor borgensansvar liability under a guarantee borgensförbindelse surety bond, contract of guarantee borgenssumma amount guaranteed, amount of bond borgensåtagande collateral bottenpris rock-bottom price branschförgrening industrial branch branschorganisation trade association branschpelare industrial column brist scarcity, defect (om fel), shortage, stockout (om lagerbrist) bristande betalning non-payment bristkostnad cost of underage, shortage cost broschyr pamphlet, booklet, brochure bruksvärde utility value bruttobelopp gross amount bruttoprislista gross price list bruttovikt gross weight bryta ett avtal breach of agreement budgetår fiscal year buffert buffer, float bulklastare bulk cargo bulkvara bulk commodity bulvan decoy, man of straw byggkontrakt civil contract byggnadsentreprenör building contractor byråkratism red-tape bytesaffär barter transaction bytesavtal barter agreement byteshandel barter bästa möjliga teknik state of the art bästa tillgängliga teknik state of the art bäst före datum freshness date, pull date börja commence bötesklausul damages clause, penalty clause cederande bolag ceding company certeparti charter party cirkapris approximate price containerkonossement container bill of lading controller controller, comptroler dagbok diary dagligvaror convenience goods dagordning agenda dagskurs current exchange rate damejeanne demijohn datorstödd orderläggning computer aided ordering Inköpslexikon svenska - engelska 6

7 debriefing debriefing defekt vid ankomst dead on arrival degressivt ackord weak incentive delbar divisable delbetalning partial payment delge divulge, notify delgivning notification, service of notice delleverans partial delivery, part delivery, split delivery delsaldo sub-total delskeppning partial shipment delägare associate depåavgift safe-keeping charge, custody charge detaljhandel retail business detaljhandelspris retail price diarienummer day-book number diarium day book direktleverans drop shipment direktskadelidandeklausul loss-payee-clause disaggregering disaggregation disagio disagio, loss on exchange dispaschör average adjuster disponibelt saldo available-to-promise dispositiv lag/rätt dispositive law, permissive law, suppletory law distributionspartner channel partner distributionsstruktur bill of distribution dispositionstid disposal time divestera divest djupstapling deep stacking dockningskvitto wharfingers receipt dokumentinkasso cash against documents dokumentremissa documentary remittance dolda behov tacit demands dominoeffekt multiple effect dotterbolag subsidiary driftsavbrott malfunction, failure, breakdown, interruption driftsbudget current budget, operating budget driftsinskränkning curtailment driftskostnad cost of operation dröjsmål tardiness, delay dröja defer dubbel beställningspunkt double order-point system dumpa på marknaden glut the market, inundate the market dynamisk partiformning dynamic lot sizing dynamisk rabatt dynamic discount dyrortstillägg increased cost of living benefit, cost of living allowance däckslast deck cargo dödvikt dead weight ed oath edition discovery, disclosure editionsföreläggande request for discovery/disclosure effektiv kundrespons efficient consumer response efterannonsering contract award notice efterbeställa repeat an order efter eget gottfinnande at will efterfrågekedja demand chain efterföljare successor efterkalkyl actual job cost, cost account, budget at completion efterkalkylering cost accounting efterkrav map betalning forward charges Inköpslexikon svenska - engelska 7

8 efterkravsförsändelse cash on delivery consignment, COD parcel efterleva bestämmelse comply with provision efterleverans subsequent delivery efterlevnadskontroll compliance management efterskott arrears eftersläp overdue eftersläpande indikator lagging indicator eftersläpande underhåll maintenance backlog eftertaxering additional assessment, additional charge egenbedömning self assessment egen regi in-house eget gottfinnande sole convenience eget kapital proprietors capital ekonomisk orderstorlek economic order quantity ekonomisk partistorlek economic lot size elicitering elicitation emballage package en för alla och alla för en joint and several endogen endogenous endossabel endorsable, transferable, negotiable endossat endorsee endossement endorsement endossent endorser, transferor endosso endorsement enfaktorsproduktivitet single-factor productivity engångskostnad non-recurring cost engångsköp non-recurring purchase enhetskonsolidering unitisation enhetspris flat price enhetstaxa flat rate enighet unamity enkel utjämning single smoothing enkät inquiry, survey, poll enleverantörsval single sourcing enligt pursuant enligt avtalsklausul pursuant to the agreement clause ensamrätt exclusive right, sole right enskild firma sole trader, sole proprietorship enstycksflöde one piece flow enstyckstillverkning one-of-a-kind production entreprenadarbete contract work entreprenör contractor enär whereas erfarenhetsåterföring lessons learned erfordra, kräva require ernå attain ersätta remunerate ersättning remuneration ersättning utan juridisk förpliktelse ex gratia payment ersättningsanspråk claim for compensation, claim for indemnification eskaleringsklausul vid tvist escalation clause estetik aesthetics etalong sample, specimen, standard measure etikett tag, label ettårsavtal one-year agreement eventualitet contingency exekutivt förfarande coercive measures exogen exogenous exportagent export agent Inköpslexikon svenska - engelska 8

9 exportrabatt shipping discount exportvaror export commodities exportöverensstämmelse export compliance extraavgift surcharge extraordinär kostnad non-recurring cost fabrik works fabriksintyg certificate of manufacture fabrikskalender shop calendar fabrikslagring four wall inventory fackmannamässighet professional character, professionalism fackmässighet professional character, professionalism faktisk bevisning positive evidence faktorpris (i avtal) cost plus price faktorprissättning cost plus pricing faktura invoice fakturering billing faktureringsavgift invoicing charge fas-grind-modell stage-gate-model fast anbud firm offer fast behovstäckningstid fixed period requirement fast kostnad set up cost fasta tillgångar fixed assets fast orderkvantitet fixed order quantity fastpriskontrakt fixed-price contract fat cask fatatalietid deadline, time limit fautefrakt dead freight fel failure felaktig defect felaktig leverans faulty delivery felaktiga varor defective goods felanmälan service advice felavhjälpande underhåll corrective maintenance feleffektanalys failure modes effects analysis felfri free from defects, free from fault felförebyggande mistake proofing fiktiv feigned, fictive, fictitious fiktiv artikel phantom item finansiell rapport financial statement finstilta small print fiskbensdiagram fishbone chart flaskhals bottleneck flaskhalsprodukter bottleneck products flerleverantörsval multiple sourcing flernivåers huvudplan multi level master schedule flernivåstruktur multi level bill of material flygfrakt air freight flygfraktsedel air bill of lading, air consignment note, airway bill flygtransport air shipment flytande beställningspunkt floating order point flytande lagerplats random stock location, floating location storage flytande lossning discharge afloat flytta haul flödesdiagram flow chart flödesgrupplayout cell layout flödesgrupptillverkning cellular manufacturing fokusgrupp task force forcerad order rush order forcering crashing Inköpslexikon svenska - engelska 9

10 forcering av order expediting fordran amount due, claim, debt due, credit, call, demand fordringsägare claimant formenlig in due form fortsatta beställningar follow-on contracts frakt freight frakt efter volym measurement freight frakt- och assuransfritt cost insurance freight fraktavgift freightage fraktavtal freight agreement frakten obetald carriage forward fraktfartyg cargo ship fraktfritt cost and freight fraktförare carrier fraktförarens panträtt carrier s lien fraktförskott freight advance fraktförsäkring freight insurance frakthandling freight document, waybill fraktkontrakt contract of affreightment fraktrestitution refund of freight frakträkning freight bill, freight account fraktsedel consignment note, waybill frakttillägg additional freight framdrift progress framflyttning postponement framhålla emphasise framåt-bakåt-kontroll look ahead/look back franchise free average franko delivered free frekvensstudier work sampling fri marknad non-captive market frihamnsbolag dock company, warehouse company frihandelsområde free trade area frihandelssammanslutning free trade association frikopplingslager decoupling inventory friskrivningsklausul excepted perils clause, exoneration clause, negligence clause, non-liability clause, disclaimer frisläppt order released order fristapling free stacking, rack stacking friställd redundant fritt eget kapital unrestricted shareholders equity, untied equity fritt ert magasin delivered free at your warehouse fritt fabrik ex works fritt fartygssida free alongside fritt från alla anspråk vid haveri free of all average fritt lager ex warehouse fritt vid fartygssida free alongside fritt vid kaj free alongside quay fryst order firm planned order frånvaropolicy (för personal) absentee policy fullastad laden fullgörandegaranti performance guarantee, performance bond fullgörelsehinder doctrine of frustration fullmakt letter of attorney, warrant of attorney, authorization, power of attorney, proxy fullmakt in blanko blank power of attorney fullmaktsinnehavare attorney fungibel endorsable, transferable, negotatiable fungibla varor fungible goods funktionskostnadsanalys value analysis Inköpslexikon svenska - engelska 10

11 fuskverk patchwork fyllnadsgrad fill rate fysisk materialklarering staging fysiskt lagersaldo on hand balance fåmansbolag close corporation fältinköpare site purchaser, field purchaser fältbevakning field expediting färdigdatum due date färdigställ-mot-kundorder finish to order färdigvaror finished goods färdigvarulager finished goods inventory följastrategi lag strategy följebrev covering letter, accompanying letter följekort shop traveler följesedel delivery note föravisering advance shipment notice, preadvice förbehåll tying, prerequisite förbehåll för mellanförsäljning subject to prior sale förbehåll för mellanleverans subject to previous delivery förbise fail to notice förbrukningsartikel article of consumption förbrukningsdifferens usage variance fördela apportion fördröjning lag förebyggande underhåll preventive maintenance föredra opt föregå precede föregående preceding föregångare predecessor föreläggande injunction föreskrift stipulation, provision, regulation, rule, instruction företagens sociala ansvar corporate social responsibility företagsfusion amalgamation företagsintern användning captive use företagsintern marknad captive market företagsomspännande company wide företagsöverskridande cross-business före tilldelning pre-award förfall deterioration förfalla become due förfallen till betalning overdue förfallet belopp amount payable förfallodag due date, maturity date förfallotid time of maturity förfalska counterfeit, adulterate förfarande proceeding förhandling negotiation förhandlingsbud bargaining offer förhandlingsmotpart bargaining agent förhandsannonsering prior information notice förhandsbeställning advance booking förhandsgranskning vetting förhandsrätt right of option förhindra impede förhindra prisökning price suppression förhållningspolicy code of conduct förkasta reject förkasta anbud eller förfrågan decline förkvalificering prequalification Inköpslexikon svenska - engelska 11

12 förköpsrätt first refusal, last call, purchase option, option to purchase, pre-emption right förlaga specimen förlikning reconciliation arrangement, conciliation, settlement, adjustment förlikningsavtal conciliation agreement förlikningsförslag draft settlement förlikningsman conciliator förlängning renewal, prolongation förlängning av betalningsfrist moratorium förlängningsklausul continuation clause förman supervisor förmedlingsprovision agent s commission förmånstagare beneficiary förpacka wrap förpackning packing förplikta sig undertake förpliktelse commitment, undertaking förrevision pre-assessment försenad overdue försenad order past due order försening delay, lag förserie preproduction förskingra misappropriate förskott payment on account, imprest förskott mot säkerhet secured advance förskott mot säkerhet advance against collateral förskottsbetalning advance payment, early payment, forward payment förskottsfaktura advance invoice förslagsförfrågan request for proposal första isfria vatten first open water förstaledsleverantör first-tier supplier förstaledssourcing first tier sourcing först till kvarn first come first served försträckningsavtal short sale contract förstudie feasibility study försumlighet negligence försändelse consignment försäkra, ta en försäkring insure försäkring insurance försäkringsagent insurance agent försäljningsmarknad merchant market försäkringspolis policy of insurance försäljningspunkt point of sale försäljning mot prov sale on trial försäljningsvillkor conditions of sale försämring deterioration försändelse consignment försöksorder trial order försörjningsavtal supply contract försörjningskedja supply chain försörjningsstrategi supply strategy förtida premature förtida betalning advance levy förtida uppsägning termination at will förtullning customs clearance förtursrätt first right, first refusal, last call förtöja moor förtöjningsplats berth förutbetalda kostnader deferred charges förutsättning (grundläggande förutsättning) prerequisite Inköpslexikon svenska - engelska 12

13 förvaltare trustee förvaltningsbolag trust company förvaringskonossement custody bill of lading förverka forfeit förväntat nyttovärde expected utility value förvärv acquisition förvärvsutredning due diligence föråldrad out-of-date förändringskostnader change costs förändringsledarskap change management gaffeltruck fork lift truck garanti med avseende på felfrihet warranty garantianmälan warranty claim garantiutfästelse agreement to bond garderingslager hedge inventory gemensam ansvarighet joint and several liability gemensam konstruktion co-design gemensam produktutveckling co-design generalagent exclusive agent, general agent generalagentur exclusive agency, general agency, sole agency generalavtal general agreement genfordran counter-claim gensaga objection genom fullmakt by proxy genomflöde throughput, cross-docking genomflödesdistribution cross docking genomförbar executable genomgång review genomgångskonossement through bill of lading genomloppstid throughput time, cycle time genomsnittskvalitet fair average quality giltig in force, valid giltighet validity girobetalning giro payment gjuteri casting shop glapp slack, float god tro good faith godkänna ett krav allow a claim godmottaga take delivery godsbangård freight deposit, freight depot, freight yard godsexpresståg freightliner godsmottagare consignee godsmottagning goods department godsräkning tally godsterminal cargo terminal golvlager shop floor stock gottfinnande (eget) sole convenience gottgöra reimburse gottgörelse indemnification, making good, remedy, bonification gottköpsförsäljning bargain sale gottskriva bonify, reimburse granskning audit, review, perusal gratifikation bonus grossist wholesale business, wholesale merchant, wholesaler gravationsbevis abstract of title grundavgift basic charge gruppackord group incentive gruppbeställning can-ordering gruppkontrakt team charter Inköpslexikon svenska - engelska 13

14 gäldenär debtor göra ett anspråk gällande enforce a claim göra gällande assert hafsverk shoddy workmanship halvfabrikat semi-manufacture, intermediate product, semi-finished halvpall half-pallet hamnkvitto dock receipt hamstra hoard handelsagent commercial agent handelsavtal commercial agreement, trade agreement handelsbalk commercial code handelsbolag joint stock company handelsbruk commercial custom handelsfaktura commercial invoice handelsfartyg merchant ship handelsflotta merchant fleet handelskommissionär commission agent handelsled trade level handelsrabatt trade allowance handelsterm trade term handelsvara article of commerce handelsvaror commodities handgjord hand-made handkassa petty cash handling deed handlingsutrymme slack handpenning down payment, dp hanteringskostnader handling costs haveriutredare average adjuster hedge hedge hedgingavtal hedging contract helfabrikat finished goods helårsdrift continuous operation hemtagningskostnad landed cost hemtransportkostnader drayage hinder obstacle, impediment hindra impede hinksystem bucketed system hopsättning assembly hoshinplanering hoshin planner hushållsartiklar domestic articles huvudavtal principal agreement, master agreement huvudfrakten betald main carriage paid huvudfrakten obetald main carriage unpaid huvudplan master schedule huvudplaneartikel master schedule item huvudplanerare master scheduler huvudplanering master scheduling huvudtidsplan master schedule huvudvillkor principal condition hyllfackslagring rack storage hylltid shelf life hyllvaror (kommersiella) commercials of the shelf, COTS hyllvärmare slow mover hyra ut i andra hand sublet hyresgäst tenant hyreskontrakt rental agreement, tenancy agreement hålpunkt milestone hålla skadeslös indemnify Inköpslexikon svenska - engelska 14

15 häckstapling rack stacking hälsning salutation hämtningsavgift collection charge händelselista event list härledd efterfrågan derived demand häva rescind hävning (av avtal) rescission, termination hävningsklausul termination clause hävningsrättsklausul escape clause, overriding clause, exit clause hävstång leverage hävstångsprodukter leverage products högkvalitativ top notch i avräkning, à conto on account idéstorm brainstorm idéstormning brainstorming idiotsäker failsafe i god tro bona fide, in good faith i godo amicably i händelse av obeställbarhet in the event of non-delivery i konsignation on consignment ikraftsättning endorsement ikraftträdande become effective, come into force, enter into force ilbefordran express delivery ilgods dispatch goods, express goods immateriella rättigheter intellectual property rights immateriella tillgångar intangible assets implementera implement importagent import agent importförbud import embargo importkontingent quota of imports importvaror import commodities inackorderade ingenjörer residential engineering inackorderingstillägg lodging allowance incitament stimulus, incentive incitamentsavtal target cost contract with variable fee indexklausul escalator clause, index clause, threshold clause indexreglera peg to an index, tie to an index indirekta kostnader indirect cost, burden indrivningsbar collectable indrivningsåtgärd collection measure indräktig cost-effective, profitable, remunerative industriarbetare blue collar industriprodukter manufactured goods infordra anbud invite tenders for, put out to tender information briefing informationsförfrågan request for information införseldeklaration bill of entry införselkontingent import quota införseltillstånd customs bill of entry, import licence ingående balans account rendered ingående lagersaldo beginning inventory initiallager opening inventory inkassobyrå debt collection agency inkassoförbindelse collection advance agreement inkilningspris lowball bid inklarerad cleared inwards inkludera comprise inkomst earning inkråmsförvärv acquisition of assets and liabilities Inköpslexikon svenska - engelska 15

16 inkurans obsolescence, shrinkage, unsaleability inkuransavdrag obsolescence deduction, obsolescence allowance inkurant obsolete, unsaleable inkurant lager obsolete stock inköp purchasing, procurement, sourcing inköpare purchasing clerk, purchaser, purchasing clerk inköpare i ledande befattning, leveransstyrare senior purchaser inköpare, leverantörsstyrare supply manager inköpare, teknisk inköpare procurement engineer inköpsagent purchasing agent, buying house inköpsanmodan request for purchase order inköpsbeslut purchasing decision inköpscentral purchasing centre, price club, buying club, central purchasing body inköpschef purchasing executive, purchasing manager inköpsdirektör chief procurement officer, corporate procurement officer inköpsingenjör purchasing engineer inköpsjournal purchase day book inköpskanban purchasing kanban inköpskontor purchasing office inköpskort procard, procurement card inköpsledarskap supply management inköpsledning supply management inköpsorder purchase order inköpsorderstock purchase back order log inköpsprisvarians purchasing price variance inköpsrevision purchasing audit inköpsråd purchasing council inlagring put away inleverans receipt inleveranslogistik inbound logistics inlärningskurva learning curve inlösen redemption innehållet belopp retainage inofficiell börs bucket shop inre effektivitet efficiency insatsmaterial raw material insatsvara input inskränka curtail instabila priser volatile prices instabilitet volatility instaurera restore instegsmodell entry level version, bottom of the range insättning av ersättare subrogation integrationsklausul merger clause integrerad outsourcing turnkey outsourcing integrerad produktframtagning concurrent engineering integrering i tidigare led backward integration intermodala transporter inter-modal transportation internprojekt in-house project intressent stakeholder intrång infringement inträdeshinder entry barrier intyg certificate intäkt income, revenue, top line inventering cycle counting, physical inventory inventeringsanmodan counting request inventeringsdifferens physical inventory discrepancy investeringsbedömning investment appraisal Inköpslexikon svenska - engelska 16

17 inventeringsfrekvens counting frequency investeringskalkyl capital budget investmentbolag portfolio company invända demur islossning breaking up of the ice jakande affirmative juridisk person corporate body, legal person jurist solicitor jurist, juridisk rådgivare lawyer jämförelse benchmarking kagge keg kajavgift wharfage kalenderenhet calendar unit kalkyl för resterande arbeten estimate to complete kalkylöverskridning cost overrun kampanj promotion kampanjlager anticipation inventory kampanjrabatt promotional discount kanbanbeställning kanban purchase order kanbankort kanban card kapacitetsbehov capacity requirement kapacitetsbehovsnyckel load profile kapacitetsbehovsplanering capacity requirements planning kapacitetsbehovsstruktur bill of capacity kapacitetsklarering capacity availability check kapacitetsköp capacity purchasing kapitalanskaffningsförmåga ability to raise capital kapitalbindningsdiagram tied up capital chart kapitalkostnad cost of capital kapitalläckagetjänst audit recovery service kapitaltillgångar assets kapitalvaror consumer durables, durable goods kaplake primage, hat money, commission of freight karantän quarantine kartell cartel kartellavtal cartel agreement kartläggning mapping kartongförpackad cartooned karusellager carousels kasko ship s hull kassaaffär spot business kassaflöde cash flow kassarabatt discount against cash, cash discount kassatillgång cash asset kassation scrap kategoriansvarig category manager kategorichef category lead kategoristyrning category management, category sourcing kategoriträd category tree kedjebutiker chain stores klaga lodge complaints klagande complainant klassdiagram class diagram klumpade behov lumpy demand klumpsummekontrakt lump sum contract knutpunkt hub kollationering collation kollektivavtal collective bargaining agreement, union contract kolli package Inköpslexikon svenska - engelska 17

18 kolliderande avtalsförhållande battle of forms kombinationsaffär package deal kombinationserbjudande bundling kombinatoriskt inköp combinatorial purchasing kombinatorisk upphandling expressive tendering, expressive bidding kommanditbolag limited partnership company, company in commendam kommanditdelägare limited partner kommenteringslista clause-by-clause-commentary kommisionsförsäljning sale on commission kommissionsaffär commission agency kommonalitet commonality kocerninköpare corporate buyer konfigurationshantering configuration management konfigurera mot order configure to order konjukturcykel business cycle konjukturuppgång upsurge, upturn, upswing konkurrens competition konkurrensfördel competitive advantage, competitive edge konkurrensklausul competition clause konkurrenskraft competitiveness konkurrenspräglad dialog competitive dialogue konkurrenssatt prissättning competitive pricing konkurrensskyddad marknad captive market konkurrensstrategi competitive strategy konkurrensutsatt marknad non-captive market konkurrensutsatt upphandling competitive tendering konkurrensutsätta expose to competition, competitive bidding, call for competition konkurrent competitor konkurrentbaserad prissättning going rate pricing konkurrentjämförelse competitive benchmarking konkurs liquidation konkursbo bankrupt s assets, bankrupcy estate konkursförvaltare assignee in bankruptcy, liquidator, official receiver konossement bill of lading konossement med förbehåll dirty bill of lading, foul bill of lading konossement mot accept bill of lading against acceptance konossement till innehavaren bill of lading to bearer konossementsats set of bills of lading konsekvensanalys what-if analysis konsignation consignment konsignationsavtal consignment stock contract konsignationsfaktura consignment invoice konsignationssändning shipment on consignment konsignationsvaror consigned goods konsignationsvaruleverantör consignor konsignationsvarumottagare consignee konsignera consign konsortium consortium konstruera mot order engineer-to-order, design-to-order konstrukt (akademiskt begrepp) construct konstruktionsändringsorder engineering change order konsumtionsvaror consumer goods kontant in specie kontant betalning före leverans cash before delivery kontant mot dokument cash against documents kontantköp cash purchase kontantnota cash slip kontantpris cash price Inköpslexikon svenska - engelska 18

19 kontantöverföring remittance in cash kontering posting kontextdiagram context diagram kontoplan chart of accounts kontrahent contracting party kontrahera enter a contract kontrahera lastrum charter cargo space kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor open-end contract kontraktera make a contract kontraktsansvarig contract manager kontraktsavslut contract close-out kontraktsbestämmelse provision of contract, contract stipulation kontraktsbrott breach of contract kontraktsenlig contractual kontraktsformulär contract blank, contract form kontraktsfullgörande contract fulfilment kontraktsförslag draft contract kontraktspris contract price kontraktstid contract period kontraktstilldelning contract award kontraktsvillkor conditions of contract, terms of contract kontraktsvite contractual penalty kontraktsändring alteration of contract kontrollpunkt tollgate kopplade lager coupled inventories korrektivt underhåll corrective maintenance korrigera rectify korrigerande åtgärd corrective action korstabeller cross tabulation kortlista short list kostnad cost kostnader för vägtransport av gods haulage costs kostnadsavvikelse cost variance kostnadsbaserad prissättning cost based pricing kostnadsberäknare estimator kostnadsdrivare cost driver kostnadsfri free of cost kostnadsfördelning cost apportionment, cost allocation kostnadsförslag estimate of cost kostnadskalkyl cost estimate kostnadskvot cost performance index kostnadsledarskap cost leadership kostnadsprissättning cost oriented pricing kostnadsram cost ceiling kostnadsställe cost centre kostnadstäckning recovery of costs kostnadsundvikande cost avoidance kraftfältsanalys force field analysis kraljicportfölj kraljic portfolio kran som gränslar en container och flyttar straddle carrier kranhyra crainage krav claim kravanalytiker requirements analyst kravbrev collection letter kravförvaltning requirements management kravhantering requirements management kravingenjör requirements engineer kravinsamling elicitation kreditansökan application for credit Inköpslexikon svenska - engelska 19

20 kreditavtal credit agreement kreditfaktura credit note kreditnota credit advice kreditupplysningsbyrå credit reporting agency kreditvärdighet credit rating kringgående circumvention kringutrustning peripherals kundanpassning customization kunderbjudande value proposition kundfordringar accounts receivable kundinternerad konstruktion residential engineering kundordergräns demand time fence kundorderpunkt order penetration point, customer order decoupling point kundorderproduktion make-to-order kundpreferens voice of the customer kundreskontra accounts receivable ledger, sales ledger kunskap om leverenatörsmarknaden supplier market intelligence kustfartyg coasting vessel kutym business practice kvadrantanalys quadrant analysis kvadratrotsformeln square root formula kvalitetsbristkostnad quality deficiency cost kvalitetsklass grade kvalitetsledning quality management kvalitetsrevision quality audit kvalitetssäkring quality assurance kvantitetsorder bulk order kvantitetsrabatt quantity discount kvarstadsbelägga sequester kvittningsrätt right of set-off, offsetting rights kvitto receipt, voucher kvorum quorum källa source kärnverksamhet core business köpa purchase köpa loco buy spot köpa på termin purchase forward, purchase for settlement köpare buyer, vendee köparkontrollerad reverse auction köparstyrd auktion reverse auction köpeavtal purchase agreement köpekontrakt purchasing contract, purchase contract köpeskilling purchase money köpprov purchase sample köpslå bargain körpengar cartage körplanering priority control, shop planning lagakraftvunnen dom binding judgement lager inventory, warehouse lagerbevis warehouse certificate, warehouse receipt lagerbokföring perpetual inventory, inventory accounting lagerbokhållare warehouse clerk lagerbrist stockout lagerhantering warehousing lagerhistorik inventory statistics lagerhållare stockist lagerhållningskostnad warehousing cost lagerhyra storage charge lagerinkurans inventory shrinkage Inköpslexikon svenska - engelska 20

21 lager i transportsystem pipeline inventory lagerkonto stock account lagerkänsliga varor perishables lagerlös produktion stockless production lageromsättningshastighet inventory turns, inventory turnover rate lagerorder stock order lagerorderproduktion make-to-stock lagerparti stock lot lagerplatsenhet stock keeping unit lagerposition inventory position, stock location lagerproduktion make-to-stock lagerredovisning inventory accounting lagersaldo stock on hand, inventory on hand lagerstyrning stock control, inventory management lagerställe warehouse, stock point lagertillgänglighet stock availability lageruttag issue lagervara stock article lagligen bekräfta legalize lagligt betalningsmedel legal tender lag om offentlig upphandling act on public contracts, law on public procurement lagringskostnad warehouse charge landsättning disembark last cargo lasta load lasta av unload, offload lasta en container stuff a container lastbärare pallet, load carrier lastkvitto mate s receipt lastning loading lastningskostnader cost of loading, loading charge lastningsplats loading berth lastpall pallet lastpall av trä wood pallet lathund quick reference guide leasa lease ledning av försörjningskedjan supply chain management ledningsgrupp board of directors ledningsnivå managerial level ledtid lead time ledtidslager lead time inventory legalisera authenticate legotillverka let out under subcontract, sub-contract legotillverkare sub-contractor legotillverkning subcontracting leverabler deliverables leveransavi advice of despatch leveransavisering advance shipment note leveransavtal supply agreement leveransbekräftelse delivery confirmation leveransberedskap delivery capability leveransbesked delivery notice leveransbevakare expediter, shortage chaser leveransbevakning expediting leveransbrist shortcoming leveransböter penalties leveransdatum delivery date leveransdispens waiver, concession leveransförmåga delivery capacity, delivery service Inköpslexikon svenska - engelska 21

22 leveransgränslista list of delivery limits leveransintyg certificate of delivery leveransklausul trade term leveranskontroll delivery control leveransnota shipping note leveransomfattning scope of supply leveransort place of delivery leveransplan delivery schedule leveransprecision delivery dependability, punctuality, delivery dependability leveranspolicy supply policy leveransprecision delivery reliability leveranspris contracted price leveranspåminnelse delivery reminder leveransrättidighet on-time delivery leveranssätt mode of delivery leveranstermin term of delivery leveransuppföljning delivery follow-up leveransvillkor delivery condition, conditions of delivery, delivery term, terms of delivery leveransvite liquidated damages leveransvägran refusal to deliver leveransåtagande supply commitment leverantör supplier, vendor leverantörsbalanserade styrkort supplier balanced scorecard leverantörsbedömning supplier assessment leverantörsenkät supplier satisfaction form leverantörsformning supplier conditioning leverantörskanban supplier kanban leverantörskvalitetssäkring supplier quality assurance leverantörsmarknad supply market, supplier market leverantörsmarknadsundersökning supplier market research leverantörsmångfald supplier diversity leverantörsplanerare supplier scheduler leverantörsreskontra accounts payable ledger, purchase ledger leverantörsskulder accounts payable leverantörsstyrning supplier management leverantörsstyrt lager vendor managed inventory, supplier managed inventory leverantörsutvärdering supplier evaluation leverantörsvärdering supplier rating, supplier ranking leverera supply lärling trainee lida sustain liggedag lay day likare standard measure liktare barge, lighter likabehandlingsprincipen principle of equal treatment likalydande avskrift true copy likformigt conformity likvida medel liquid assets likviddag account day likviditet liquidity likviditetsflöde cash flow likvärdig täcktid equal run-out time lindra mitigate lindring mitigation linjefart liner traffic listpris list price livscykelkostnad life cycle cost livslängdskostnad life cycle cost livstidskontrakt life of type contract, life time contract Inköpslexikon svenska - engelska 22

23 lockvara leader bait, loss leader locovaror available goods, spot goods logisk grund (för ett beslut) rationale lokalisera leverantörer source lokoköp spot trade lossa break bulk, discharge, unload lossa en container strip a container lossa ett fartyg discharge a ship lossningskostnad unloading charge, discharging expense lotslega pilotage luftkonossement air transportation bill lyftkran crane lytesklausul incapacity clause lågkostnadsland low cost country lågrörlig artikel slow moving item lågsäsong lull långfristig long-term långlista long list långtidsavtal long term agreement, long-term contract långtidsleveransavtal long term supply agreement långtidsunderhållsavtal long term maintenance agreement lägsta enhetskostnadsmetoden least unit cost method lägsta kostnadspunkt least-cost point lägsta periodkostnadsmetoden least period cost method lägsta pris rock-bottom price lägsta totalkostnadsmetoden least unit cost method lägsta värdets princip lower of cost or market lämpa last trim a cargo löfte commitment lön wage, salary löneförmån fringe benefit lönsamhet profitability lönsamhetsanalys cost-benefit-analysis lönsamhetsdiagram profit margin chart löpa med ränta carry interest löpande band assembly line löpande inventering perpetual inventory löpande räkning cost reimbursable contract, cost contract, cost plus contract (OBS Den svenska termen löpande räkning definieras på olika sätt i olika sammanhang) löpnummer consecutive numbers lösnummersäljare newsvendor lösöre movable assets, chattel mandat authority manskap crew markentreprenad excavation works, foundation works marknadsbedömning market appraisal marknadsundersökning market survey maska feign work maskintillverkad machine-made maskintimkostnad machine-hour cost materialadministration materials management materialbehovsplanering materials requirements planning materialbemyndigande early material authorisation / concession materialsats accumulation bin, kit materialstyrning materials management medla mediate medundertecknare co-signer mellanhand broker, middleman mellanhandsreducering disintermediation Inköpslexikon svenska - engelska 23

24 mened perjury meritförteckning curriculum vitae (br), résumé (am) mest ekonomiskt fördelaktiga anbud most economically advantageous tender metaaffär business on joint account, joint venture metodbeskrivning method statement mildra mitigate mildrande mitigatation milersättning mileage allowance milstolpsmodell stage gate model mindre än enhetslast less than unit load, less than truck load minimipris price floor minimpris i auktion reserve price minsta orderslack slack time rule missiv cover letter mjölkrunda milkrun moderbolag controlling company, parent company moderbolagsgaranti parent company bond molntjänster commerce cloud monopson buyer s market montera mot order assemble to order montering assembling monteringssats accumulation bin montering mot kundorder assemble to order moratorium moratorium, grace period mot bättre vetande mala fide motivering rationale motkrav counter-claim motköpsavtal offset agreement motstridiga behov conflicting demands motstridiga villkor inconsistent terms mottagarfrakt freight collect mottagningsbevis advice of receipt multimodala transporter multi-modal transportation muntligt avtal verbal agreement muntligt samråd oral consultation muta kickback myntsystem mintage mål för färdigställandedatum target completion date målpris target price målprisunderskridande price underselling målsägare plaintiff månadsavräkning monthly account mängdkontrakt quantity contract mängdregler measurement rules märkesvaror branded goods mätbrev bill of measurement, bill of tonnage mötesprotokoll minutes of meeting namnge designate, nominate nasare peddler, pedlar navdistribution hub and spoke nedan hereinafter nedmontering dismantling nedskärning cutback negocieringsremburs negotiable letter of credit nettobehovsplanering materials requirements planning nettobelopp net amount nivåvis produktstruktur indented bill of material nollagersstrategi chase strategy nollpunktsinventering zero-inventory cycle counting Inköpslexikon svenska - engelska 24

25 nollställning av anbud tender clarification, make quotations comparable nollvisionsfilosofi safe system approach nominellt värde face value notarius publicus notary public nuvärde net present value nyanskaffning new acquisition nyanskaffningspris acquisition value nyckelbefattning key job nyckelfärdig anläggning turn-key plant nyckelprestationsindikatorer key performance indicator nyckeltal key performance indicator nyttjanderätt beneficial right, beneficial interest, usufruct, usufructuary right nyttjanderättsägare beneficial owner nå en överenskommelse arrive at an arrangement nära förestående förändring imminent change närhet proximity näringsförbud trading prohibition nöjd-leverantörsenkät supplier satisfaction form nöjd-leverantörsundersökning supplier satisfaction survey oaktsamhet negligence obefraktad unchartered obestridd undisputed obestridligt pre-eminence obetald overdue obetalt belopp amount unpaid obetalt saldo arrearage obligatoriskt mandatory obsolescens obsolescence ocker usury, extortion, undue influence ockerpris exorbitant price, inordinate price, extortionate price, usurious price ockerränta usurious interest ockrare usurer, loan shark, extortioner oegentlighet irregularity offentlighetsprincip right-of-access principle, principle of publicity offentlig upphandlare procurement officer offentlig upphandling public procurement (som verksamhet), public tendering (som aktivitet) offert bid, quotation, offer, tender offertgaranti tender bond, bid bond offertprissättning bid pricing offertprov offer sample oförberedd åtgärd workaround oförtullad unexamined for customs oförutsedd utgift contingency ogiltighet nullity, invalidity ogulden outstanding, unpaid, unsettled oindrivbar fordran bad debt ojämna behov lumpy demand oktroj concession, licence olastad without cargo olossad undischarged, unloaded omarbeta rework omarbetningsorder rework order ombordkonossement on board bill of lading omförhandla renegotiate omkostnad overhead, burden rate omköp rebuy omlastningsgods transshipment goods omlastningskostnad transshipment charge Inköpslexikon svenska - engelska 25

Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer

Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer 2011-01-31 1 (5) Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer Above /below the threshold amount Abnormally low tender A publicly accessible (electronic) database Application for review Award criteria

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Christer florin Christer.Florin@se.lawson.com Agenda Introduktion MAF Konstruktionsbakelit ett kundcase Lunch Utveckling av processer påverkar lagernivån ett kundcase

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

Process Descriptions. Self-Billing Invoice (SBI)

Process Descriptions. Self-Billing Invoice (SBI) Date 1 (11) Process Descriptions Invoice (SBI) Date 2 (11) Best Practice for Invoice (SBI) The proposed Best Practice for Invoice was prepared in a project team within Odette Sweden. Odette Sweden Logistics

Läs mer

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Mikael Frödell 2014-10-03 mikael.frodell@skanska.se Varför är inköp viktigt? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Inköp utgör ca 70% av stora byggföretags omsättning

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon 2 x 2 matrix fyrfältare abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee

Läs mer

Axholmen example cases. Structural changes

Axholmen example cases. Structural changes Axholmen example cases Structural changes Axholmen example cases-structural changes.pptx Warehouse transformation led to sufficient peak season capacity and estimated 30% cost reduction 1. Background and

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Maskinplan Entity name: Maskinplan Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Maskinplan huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Pressrelease den 10 augusti 2000 från B&N Nordsjöfrakt AB (publ) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Resultatet före skatt blev + 7 MSEK (motsvarande resultat föregående år -8 MSEK) 12 MSEK har intäktsförts

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning. Operativa ärenden Ramavtal, kontrakt Beställningar med inköpsanmodan Leverantörsbedömningar, leverantörsvärderingar Upphandlings och förhandlingsresultat Fakturor (leverantörsreskontra) Reklamationer avvikelser

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Studiebesök BT / Toyota

Studiebesök BT / Toyota DAGENS AGENDA 8.30-9.15 Repetition operativt + marknader 9.30-10.15 Val av marknad / leverantör 10.30-11.30 Grupparbete 1 11.30-12.30 Lunch 12.30-13.15 SRM (Supplier Relation Management) 13.30-14.30 Grupparbete

Läs mer

Handledning LIA 1. Vecka 26. Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport

Handledning LIA 1. Vecka 26. Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport Handledning LIA 1 Vecka 17-26 Vecka 18 Vecka 21 Vecka 26 Tisdag 29 april Tisdag-Onsdag 20-21 maj (förstudien presenteras) 26/6 Redovisning slutrapport Veckorapport var 14:e dag (1:a 2/5 och sista 27/6)

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Supply chains s betydelse för företaget

Supply chains s betydelse för företaget Supply chains s betydelse för företaget Inbegriper allt som upphandlas Hela kedjan, alla delar. Leveranskedja som maximerar kundvärde Genomsyrar företagets alla delar Supply chain management ÄR R INTEGRERING

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

En timme med en konsult

En timme med en konsult En timme med en konsult Vi dyker ner i iscala och ger dig tips på vad som finns i affärssystemet. Du bjuds på lärorika tips och tricks. Presented by: Lennart Andersson Agenda Processer Planeringsprocess

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager

Lagerstyrning. Varför har vi lager? Lagerfunktioner WS Olika typer av lager Lagerstyrning Vad är lager? Måste vi ha lager eller varför uppkommer lager? Varför är det viktigt att styra lagret? Olika typer av lager Råmaterial och inköpta varor Delvis bearbetade råvaror PIA = produkter

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Rutiner för transportskadehantering

Rutiner för transportskadehantering Rutiner för transportskadehantering av nya Citroen bilar införskaffade av FSC Bilar AB för försäljning i Sverige (Återförsäljare) Avsikten med dessa riktlinjer är att ge Citroens återförsäljare i Sverige

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef HallandsHamnar i siffror HallandsHamnar bildades 1 januari 2013 Terminaler i Halmstad och Varberg 4,1 milj. ton över kaj (2012) Sveriges 8:e största hamn (2012) 135

Läs mer

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Teknisk Information om inriktning Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Logistik är inte bara transport, pall & truck eller lager men omfattar dessa områden Logistik och SCM kan

Läs mer

Odette Sweden TC Day 2008-06-17

Odette Sweden TC Day 2008-06-17 Odette Sweden TC Day 2008-06-17 SMSI (Swedish Multi sector Invoice). Nästa generation e-fakturering Per-Olof Frantzén, Volvo IT Sten Lindgren, Odette Sweden Implementering av Global Invoice-meddelandet

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen

Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Samarbete i större infrastrukturprojekt med informationsmodeller som bas genom hela BIM baserade processen Stefan Sigvardsson Business Solutions Director, Project Delivery - Europe 1 WWW.BENTLEY.COM 2017

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Rätt säkerhet Outsourcing

Rätt säkerhet Outsourcing Rätt säkerhet 2015-05-27 - Outsourcing Plan del 1 27036-Outsourcing Varför finns standarden Vad karaktäriserar outsourcing och leverantörsrelationer? Struktur på standarden Skillnader del 2/3/4 Hur kan

Läs mer

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden Stockholm Patrick Brynskog 19 maj, 2011 Senior Group Controller Innehåll Kort om Kwintet Vår Cognos Controller-installation Avstämning av interna

Läs mer