EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon"

Transkript

1 Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece rate ackord (vid konkurs) abatement of creditors/debts, settlement, composition arrangement ackordsarbete measured work ackordsarbetare pieceworker ackordsavtal composition agreement, arrangement with creditors ackordslön task wage ackordspris piece rate, piecework rate ackumulerad ledtid cumulative lead time ackumuleringsplats accumulation store adaptiv styrning adaptive control administrativt avslut administrative closure adresserade behov pegged requirements affärsetiska riktlinjer integrity codes affärsidé business mission affärslogistik business logistics affärsmässighet business integrity affärsombud agent affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi business case affärsprocessutveckling business process re-engineering agentur agency agenturavtal agency agreement, representation agreement agenturfirma agency firm agioförlust loss on exchange aggregerat lager aggregate inventory aktiebolag incorporated company, limited liability company, joint stock company aktiekapital equity capital aktiemarknadsbolag public company, quoted company aktieutdelning dividend aktivitetsstruktur work breakdown structure aktivt lager active inventory allegat receipt, slip, verification alliansledarskap alliance management allriskförsäkring all risk insurance, all risk policy allriskpolis all risks policy allvarlig severe alternativkostnad opportunity cost amorteringsplan plan of redemption anbud bid, proposal, quotation, tender (används även för förfrågan) anbudets giltighetstid validity of tender, validity period of quotation anbudsannonsering solicitation anbudsbegäran call for bids/tenders, invitation to tender, solicitation anbudsförfrågan enquiry, request for quotation/offer/bid/tender/proposal anbudsgaranti tender guarantee, bid bond anbudsgivare bidder, offeror, tenderer anbudsgivarmöte pre-tender meeting, vendor conference, pre-bid conference anbudsinbjudan invitation to tender anbudsinfordran solicitation anbudskartell bidding cartel anbudsnollställning tender clarification, make quotations comparable anbudstagare offeree anbudstävlan competitive tendering andraledsleverantör second-tier supplier Inköpslexikon svenska - engelska 1

2 anfordran call, claim, request anföra besvär hos make an appeal to ankommer incumbent to ankomstavi notice of arrival ankomstdatum date of arrival, arrival date ankomsthamn port of arrival ankomstkontroll incoming inspection, receiving inspection ankomsttid time of arrival ankringsavgift anchorage dues anledning rationale anläggning facility anläggningstillgång fixed asset anmoda request anmodan requisition anmält organ notified body annuleringskostnader cancellation charges annullerbar defeasible annullering defeasance annulleringsklausul cancellation clause anpassningsstrategi chase strategy anses deemed anskaffa acquire, purchase, obtain anskaffning acquisition, procurement anskaffningskostnad acquisition cost anskaffningsvärde value at cost, acquisition value anslag appropriation anslagen tid planned time ansluta sig till ett avtal accede to an agreement anstånd grace ansvarighetsmatris accountability matris ansvarsbestämmelser managerial requirements ansvarsförbindelse contingent liability ansvarsförsäkring third party (liability) insurance, third party indemnity insurance ansvarskrav managerial requirements ansvarsmatris responsibility matrix antedatera backdate användbarhet fitness for use, usability à pris kontrakt unit price contract arbetsbeskrivning (i avtal) statement of work arbetsgivare employer arbetskraftskontrakt labour only contract arbetsordersats shop packet arbetsritning workshop drawing, production drawing arkivarie filing clerk arkivering filing artighet courtesy artikelregister item master file assuradör assurer, insurer, underwriter assurans assurance, insurance attest certificate, testimonial attestera attest, accept, acknowledge, endorse attestering attestation attesttalong apron automatisk lageravräkning backflushing, post-deduct inventory transaction automatisk lagerpåfyllnad automatic replenishment aval backing avalera en växel back a bill avalist backer avbeställa countermand, revoke an order, cancel an order Inköpslexikon svenska - engelska 2

3 avbetalning instalment avbetalningsförsäljning hire purchase sale avbetalningshandel tally trade avbetalningskontrakt hire purchase agreement, instalment contract avbetalningsköp hire-purchase avbetalningsplan instalment plan avbetalningsvis by instalments avbrott disruption avbrottsförsäkring consequential loss insurance, loss of profits insurance avböja ett anbud decline an offer avdrag deduction, rebate avdragsgill deductible avgiftsfri free of charge avhjälpa remedy avisering notification aviseringsavgift advising fee avisoväxel bill after sight avista at sight avistainkassering sight collection avistaremburs sight letter of credit avistaväxel bill at sight avkastning yield avkastning på totala tillgångar return on assets avknoppning spin-out avlastning unloading avnämare purchaser avrop call, notice to proceed, call off, blanket release avropsavtal supply agreement, multiple purchase agreement avropsorder suborder, notice to deliver, blanket release avropsplan notification schedule avropssystem pull system avräkna deduct avräkning deduction, clearance, rendering of accounts, settlement (of accounts) avsiktsförklaring letter of intent avskriva charge off avskrivning depreciation avskrivningsbara tillgångar depreciable assets avstå en rätt waive a right avstå ett anspråk renounce a claim avstå från renounce, waive avstående från rättigheter waiver avstämma konton agree accounts avstämning reconciliation avstämningsdatum data date avsyning inspection avsägelseklausul waiver clause avsända dispatch avsändare consignor avsändningsavdelning dispatch department avsändningsavi advice of shipment, dispatch note avtal agreement, arrangement, comrpomise, deed, settlement, treaty avtalet löper ut den agreement lapses on avtal för tidiga aktiviteter early start agreement avtalsansvarig contract manager avtalsbestämmelser provisions of an agreement, contractual provisions avtalsbrott breach of contract avtalsefterlevnad contract compliance avtalsförvaltare contract manager avtalsstridig contrary to contract Inköpslexikon svenska - engelska 3

4 avtalstid duration of agreement, term of agreement avtalstrohet contract compliance avtalstäckning contract compliance rate avtalsutkast draft agreement avtalsvidrig contrary to contract avtalsvillkor terms of agreement avträda surrender avvecklingskostnad cost of liquidation avvikelse non-conformance, deviation, exception avvikelserapport non-conformance report avvägning trade-off badkarskurva bath tub curve baklängesnedbrytning backflushing bakgrundskontroll vetting bakåtintegration backward integration bakåtplanering backward scheduling balanserat styrkort balance score card balansräkning balance sheet banfritt free on car/wagon basavtal basic agreement batef batna (best alternative to negotiated agreement) beakta separat take in isolation bedriva conduct bedömning assessment befattningsbeskrivning job description, job evaluation befintlig brist inherent vice befintligt skick as is befogenhet authority, authorization, empowerment, mandate, power of attorney, proxy befrakta charter befraktare affreighter, charterer befraktning affreightment befraktningsagent chartering agent, freight agent, ship s agent befraktningskontrakt freight contract befrielsegrund act of God befullmäktigad assignee, authorized, empowered, delegate befullmäktigat ombud authorized agent, representative, ombudsman begränsa (vite) cap begränsning cap begränsningsteori theory of constraints behov requirement behovsadressering pegging behovshärledning pegging behovsnedbrytning requirements explosion behovsorienterat materialplaneringssystem bucketless system behovsplanering requirements planning behovsprövat underhåll means tested maintenance behovsreducering demand reduction behovssug pull bekräfta ratify bekräftad remburs confirmed documentary credit, confirmed letter of credit bekräftelse acknowledgement beläggningsfördelning capacity planning using overall factors beläggningsnyckel load profile beläggningsutjämning load levelling, level loading bemyndiga empower, authorise beordringstidpunkt ordering date beredning process planning beredskapsplanering contingency planning beredskapsreserv contingency reserve Inköpslexikon svenska - engelska 4

5 berättigad till entitled to besiktning survey besiktningsbevis inspection certificate, certificate of inspection besittningsrätt tenure, right of possession, possessory title, proprietary right beslutsgrupp descision-making unit beslutsstöd management information beslutsträd decision tree beslutsunderlag management information bestrida contest, defray bestridande defrayal bestyrkt av notarius publicus certified by notary public bestående karaktär lasting nature beställare purchaser beställning purchase order beställningsintervall time between orders beställningsperiod replenishment period beställningspunktsystem order point system bestämmelse clause, term, provision bestämmelseland country of destination besvärsrätt right of appeal besvärstid time for appeal besättning crew betala i efterskott pay in arrears betalning i förskott cash with order betalning vid leverans cash on delivery betalning vid order cash with order betalningsanstånd moratorium, grace period on payment betalningsanvisning advice of payment, notice of payment betalningsfullmakt authority to pay betalningsförsummelse default betalningsmottagare payee betalningssätt form of payment, method of payment betalningstid term of payment betalningsuppdrag authorization of payment betalningsvillkor conditions of payment, terms of payment beting stipulation, piecework contract betingad prognos extrinsic forecast betingelse condition, prerequisite, provision betungande burdensome bevilja concede beviljande concession bevisningsskyldighet onus of proof bidragsprissättning contribution cost pricing bilaga addendum, appendix, attachment, enclosure, exhibit billig inexpensive bindande conclusive bindande anbud binding offer bindande offert binding offer binge bin bingesystem bin reserve system bivillkor constraint, restriction björna demand payment, dun, remind björnbrev collection letter, dun, dunning letter, monitory letter blankofullmakt carte blanche, unlimited power of attorney blankoavtal blanket order blindaktivitet dummy activity blocknätmetoden precedence diagramming method blockorderavtal block order blockorderavrop block order release Inköpslexikon svenska - engelska 5

6 bluff-faktura invoice scam, fraudulent invoice bogsera take in tow, tow bokföring accounting, records bolagisera incorporate bolagsordning articles of association bolagsstyrelse supervisory board, board of governors bolagsstyrning corporate governance bolagsstämma annual general meeting bolagsår company financial year bonifiera bonify, indemnify, refund, remunerate bonuslön bonus pay borde-kosta-analys should cost analysis bordfritt free on board borgen surety borgenär guarantor, granter of credit, creditor borgensansvar liability under a guarantee borgensförbindelse surety bond, contract of guarantee borgenssumma amount guaranteed, amount of bond borgensåtagande collateral bottenpris rock-bottom price branschförgrening industrial branch branschorganisation trade association branschpelare industrial column brist scarcity, defect (om fel), shortage, stockout (om lagerbrist) bristande betalning non-payment bristkostnad cost of underage, shortage cost broschyr pamphlet, booklet, brochure bruksvärde utility value bruttobelopp gross amount bruttoprislista gross price list bruttovikt gross weight bryta ett avtal breach of agreement budgetår fiscal year buffert buffer, float bulklastare bulk cargo bulkvara bulk commodity bulvan decoy, man of straw byggkontrakt civil contract byggnadsentreprenör building contractor byråkratism red-tape bytesaffär barter transaction bytesavtal barter agreement byteshandel barter bästa möjliga teknik state of the art bästa tillgängliga teknik state of the art bäst före datum freshness date, pull date börja commence bötesklausul damages clause, penalty clause cederande bolag ceding company certeparti charter party cirkapris approximate price containerkonossement container bill of lading controller controller, comptroler dagbok diary dagligvaror convenience goods dagordning agenda dagskurs current exchange rate damejeanne demijohn datorstödd orderläggning computer aided ordering Inköpslexikon svenska - engelska 6

7 debriefing debriefing defekt vid ankomst dead on arrival degressivt ackord weak incentive delbar divisable delbetalning partial payment delge divulge, notify delgivning notification, service of notice delleverans partial delivery, part delivery, split delivery delsaldo sub-total delskeppning partial shipment delägare associate depåavgift safe-keeping charge, custody charge detaljhandel retail business detaljhandelspris retail price diarienummer day-book number diarium day book direktleverans drop shipment direktskadelidandeklausul loss-payee-clause disaggregering disaggregation disagio disagio, loss on exchange dispaschör average adjuster disponibelt saldo available-to-promise dispositiv lag/rätt dispositive law, permissive law, suppletory law distributionspartner channel partner distributionsstruktur bill of distribution dispositionstid disposal time divestera divest djupstapling deep stacking dockningskvitto wharfingers receipt dokumentinkasso cash against documents dokumentremissa documentary remittance dolda behov tacit demands dominoeffekt multiple effect dotterbolag subsidiary driftsavbrott malfunction, failure, breakdown, interruption driftsbudget current budget, operating budget driftsinskränkning curtailment driftskostnad cost of operation dröjsmål tardiness, delay dröja defer dubbel beställningspunkt double order-point system dumpa på marknaden glut the market, inundate the market dynamisk partiformning dynamic lot sizing dynamisk rabatt dynamic discount dyrortstillägg increased cost of living benefit, cost of living allowance däckslast deck cargo dödvikt dead weight ed oath edition discovery, disclosure editionsföreläggande request for discovery/disclosure effektiv kundrespons efficient consumer response efterannonsering contract award notice efterbeställa repeat an order efter eget gottfinnande at will efterfrågekedja demand chain efterföljare successor efterkalkyl actual job cost, cost account, budget at completion efterkalkylering cost accounting efterkrav map betalning forward charges Inköpslexikon svenska - engelska 7

8 efterkravsförsändelse cash on delivery consignment, COD parcel efterleva bestämmelse comply with provision efterleverans subsequent delivery efterlevnadskontroll compliance management efterskott arrears eftersläp overdue eftersläpande indikator lagging indicator eftersläpande underhåll maintenance backlog eftertaxering additional assessment, additional charge egenbedömning self assessment egen regi in-house eget gottfinnande sole convenience eget kapital proprietors capital ekonomisk orderstorlek economic order quantity ekonomisk partistorlek economic lot size elicitering elicitation emballage package en för alla och alla för en joint and several endogen endogenous endossabel endorsable, transferable, negotiable endossat endorsee endossement endorsement endossent endorser, transferor endosso endorsement enfaktorsproduktivitet single-factor productivity engångskostnad non-recurring cost engångsköp non-recurring purchase enhetskonsolidering unitisation enhetspris flat price enhetstaxa flat rate enighet unamity enkel utjämning single smoothing enkät inquiry, survey, poll enleverantörsval single sourcing enligt pursuant enligt avtalsklausul pursuant to the agreement clause ensamrätt exclusive right, sole right enskild firma sole trader, sole proprietorship enstycksflöde one piece flow enstyckstillverkning one-of-a-kind production entreprenadarbete contract work entreprenör contractor enär whereas erfarenhetsåterföring lessons learned erfordra, kräva require ernå attain ersätta remunerate ersättning remuneration ersättning utan juridisk förpliktelse ex gratia payment ersättningsanspråk claim for compensation, claim for indemnification eskaleringsklausul vid tvist escalation clause estetik aesthetics etalong sample, specimen, standard measure etikett tag, label ettårsavtal one-year agreement eventualitet contingency exekutivt förfarande coercive measures exogen exogenous exportagent export agent Inköpslexikon svenska - engelska 8

9 exportrabatt shipping discount exportvaror export commodities exportöverensstämmelse export compliance extraavgift surcharge extraordinär kostnad non-recurring cost fabrik works fabriksintyg certificate of manufacture fabrikskalender shop calendar fabrikslagring four wall inventory fackmannamässighet professional character, professionalism fackmässighet professional character, professionalism faktisk bevisning positive evidence faktorpris (i avtal) cost plus price faktorprissättning cost plus pricing faktura invoice fakturering billing faktureringsavgift invoicing charge fas-grind-modell stage-gate-model fast anbud firm offer fast behovstäckningstid fixed period requirement fast kostnad set up cost fasta tillgångar fixed assets fast orderkvantitet fixed order quantity fastpriskontrakt fixed-price contract fat cask fatatalietid deadline, time limit fautefrakt dead freight fel failure felaktig defect felaktig leverans faulty delivery felaktiga varor defective goods felanmälan service advice felavhjälpande underhåll corrective maintenance feleffektanalys failure modes effects analysis felfri free from defects, free from fault felförebyggande mistake proofing fiktiv feigned, fictive, fictitious fiktiv artikel phantom item finansiell rapport financial statement finstilta small print fiskbensdiagram fishbone chart flaskhals bottleneck flaskhalsprodukter bottleneck products flerleverantörsval multiple sourcing flernivåers huvudplan multi level master schedule flernivåstruktur multi level bill of material flygfrakt air freight flygfraktsedel air bill of lading, air consignment note, airway bill flygtransport air shipment flytande beställningspunkt floating order point flytande lagerplats random stock location, floating location storage flytande lossning discharge afloat flytta haul flödesdiagram flow chart flödesgrupplayout cell layout flödesgrupptillverkning cellular manufacturing fokusgrupp task force forcerad order rush order forcering crashing Inköpslexikon svenska - engelska 9

10 forcering av order expediting fordran amount due, claim, debt due, credit, call, demand fordringsägare claimant formenlig in due form fortsatta beställningar follow-on contracts frakt freight frakt efter volym measurement freight frakt- och assuransfritt cost insurance freight fraktavgift freightage fraktavtal freight agreement frakten obetald carriage forward fraktfartyg cargo ship fraktfritt cost and freight fraktförare carrier fraktförarens panträtt carrier s lien fraktförskott freight advance fraktförsäkring freight insurance frakthandling freight document, waybill fraktkontrakt contract of affreightment fraktrestitution refund of freight frakträkning freight bill, freight account fraktsedel consignment note, waybill frakttillägg additional freight framdrift progress framflyttning postponement framhålla emphasise framåt-bakåt-kontroll look ahead/look back franchise free average franko delivered free frekvensstudier work sampling fri marknad non-captive market frihamnsbolag dock company, warehouse company frihandelsområde free trade area frihandelssammanslutning free trade association frikopplingslager decoupling inventory friskrivningsklausul excepted perils clause, exoneration clause, negligence clause, non-liability clause, disclaimer frisläppt order released order fristapling free stacking, rack stacking friställd redundant fritt eget kapital unrestricted shareholders equity, untied equity fritt ert magasin delivered free at your warehouse fritt fabrik ex works fritt fartygssida free alongside fritt från alla anspråk vid haveri free of all average fritt lager ex warehouse fritt vid fartygssida free alongside fritt vid kaj free alongside quay fryst order firm planned order frånvaropolicy (för personal) absentee policy fullastad laden fullgörandegaranti performance guarantee, performance bond fullgörelsehinder doctrine of frustration fullmakt letter of attorney, warrant of attorney, authorization, power of attorney, proxy fullmakt in blanko blank power of attorney fullmaktsinnehavare attorney fungibel endorsable, transferable, negotatiable fungibla varor fungible goods funktionskostnadsanalys value analysis Inköpslexikon svenska - engelska 10

11 fuskverk patchwork fyllnadsgrad fill rate fysisk materialklarering staging fysiskt lagersaldo on hand balance fåmansbolag close corporation fältinköpare site purchaser, field purchaser fältbevakning field expediting färdigdatum due date färdigställ-mot-kundorder finish to order färdigvaror finished goods färdigvarulager finished goods inventory följastrategi lag strategy följebrev covering letter, accompanying letter följekort shop traveler följesedel delivery note föravisering advance shipment notice, preadvice förbehåll tying, prerequisite förbehåll för mellanförsäljning subject to prior sale förbehåll för mellanleverans subject to previous delivery förbise fail to notice förbrukningsartikel article of consumption förbrukningsdifferens usage variance fördela apportion fördröjning lag förebyggande underhåll preventive maintenance föredra opt föregå precede föregående preceding föregångare predecessor föreläggande injunction föreskrift stipulation, provision, regulation, rule, instruction företagens sociala ansvar corporate social responsibility företagsfusion amalgamation företagsintern användning captive use företagsintern marknad captive market företagsomspännande company wide företagsöverskridande cross-business före tilldelning pre-award förfall deterioration förfalla become due förfallen till betalning overdue förfallet belopp amount payable förfallodag due date, maturity date förfallotid time of maturity förfalska counterfeit, adulterate förfarande proceeding förhandling negotiation förhandlingsbud bargaining offer förhandlingsmotpart bargaining agent förhandsannonsering prior information notice förhandsbeställning advance booking förhandsgranskning vetting förhandsrätt right of option förhindra impede förhindra prisökning price suppression förhållningspolicy code of conduct förkasta reject förkasta anbud eller förfrågan decline förkvalificering prequalification Inköpslexikon svenska - engelska 11

12 förköpsrätt first refusal, last call, purchase option, option to purchase, pre-emption right förlaga specimen förlikning reconciliation arrangement, conciliation, settlement, adjustment förlikningsavtal conciliation agreement förlikningsförslag draft settlement förlikningsman conciliator förlängning renewal, prolongation förlängning av betalningsfrist moratorium förlängningsklausul continuation clause förman supervisor förmedlingsprovision agent s commission förmånstagare beneficiary förpacka wrap förpackning packing förplikta sig undertake förpliktelse commitment, undertaking förrevision pre-assessment försenad overdue försenad order past due order försening delay, lag förserie preproduction förskingra misappropriate förskott payment on account, imprest förskott mot säkerhet secured advance förskott mot säkerhet advance against collateral förskottsbetalning advance payment, early payment, forward payment förskottsfaktura advance invoice förslagsförfrågan request for proposal första isfria vatten first open water förstaledsleverantör first-tier supplier förstaledssourcing first tier sourcing först till kvarn first come first served försträckningsavtal short sale contract förstudie feasibility study försumlighet negligence försändelse consignment försäkra, ta en försäkring insure försäkring insurance försäkringsagent insurance agent försäljningsmarknad merchant market försäkringspolis policy of insurance försäljningspunkt point of sale försäljning mot prov sale on trial försäljningsvillkor conditions of sale försämring deterioration försändelse consignment försöksorder trial order försörjningsavtal supply contract försörjningskedja supply chain försörjningsstrategi supply strategy förtida premature förtida betalning advance levy förtida uppsägning termination at will förtullning customs clearance förtursrätt first right, first refusal, last call förtöja moor förtöjningsplats berth förutbetalda kostnader deferred charges förutsättning (grundläggande förutsättning) prerequisite Inköpslexikon svenska - engelska 12

13 förvaltare trustee förvaltningsbolag trust company förvaringskonossement custody bill of lading förverka forfeit förväntat nyttovärde expected utility value förvärv acquisition förvärvsutredning due diligence föråldrad out-of-date förändringskostnader change costs förändringsledarskap change management gaffeltruck fork lift truck garanti med avseende på felfrihet warranty garantianmälan warranty claim garantiutfästelse agreement to bond garderingslager hedge inventory gemensam ansvarighet joint and several liability gemensam konstruktion co-design gemensam produktutveckling co-design generalagent exclusive agent, general agent generalagentur exclusive agency, general agency, sole agency generalavtal general agreement genfordran counter-claim gensaga objection genom fullmakt by proxy genomflöde throughput, cross-docking genomflödesdistribution cross docking genomförbar executable genomgång review genomgångskonossement through bill of lading genomloppstid throughput time, cycle time genomsnittskvalitet fair average quality giltig in force, valid giltighet validity girobetalning giro payment gjuteri casting shop glapp slack, float god tro good faith godkänna ett krav allow a claim godmottaga take delivery godsbangård freight deposit, freight depot, freight yard godsexpresståg freightliner godsmottagare consignee godsmottagning goods department godsräkning tally godsterminal cargo terminal golvlager shop floor stock gottfinnande (eget) sole convenience gottgöra reimburse gottgörelse indemnification, making good, remedy, bonification gottköpsförsäljning bargain sale gottskriva bonify, reimburse granskning audit, review, perusal gratifikation bonus grossist wholesale business, wholesale merchant, wholesaler gravationsbevis abstract of title grundavgift basic charge gruppackord group incentive gruppbeställning can-ordering gruppkontrakt team charter Inköpslexikon svenska - engelska 13

14 gäldenär debtor göra ett anspråk gällande enforce a claim göra gällande assert hafsverk shoddy workmanship halvfabrikat semi-manufacture, intermediate product, semi-finished halvpall half-pallet hamnkvitto dock receipt hamstra hoard handelsagent commercial agent handelsavtal commercial agreement, trade agreement handelsbalk commercial code handelsbolag joint stock company handelsbruk commercial custom handelsfaktura commercial invoice handelsfartyg merchant ship handelsflotta merchant fleet handelskommissionär commission agent handelsled trade level handelsrabatt trade allowance handelsterm trade term handelsvara article of commerce handelsvaror commodities handgjord hand-made handkassa petty cash handling deed handlingsutrymme slack handpenning down payment, dp hanteringskostnader handling costs haveriutredare average adjuster hedge hedge hedgingavtal hedging contract helfabrikat finished goods helårsdrift continuous operation hemtagningskostnad landed cost hemtransportkostnader drayage hinder obstacle, impediment hindra impede hinksystem bucketed system hopsättning assembly hoshinplanering hoshin planner hushållsartiklar domestic articles huvudavtal principal agreement, master agreement huvudfrakten betald main carriage paid huvudfrakten obetald main carriage unpaid huvudplan master schedule huvudplaneartikel master schedule item huvudplanerare master scheduler huvudplanering master scheduling huvudtidsplan master schedule huvudvillkor principal condition hyllfackslagring rack storage hylltid shelf life hyllvaror (kommersiella) commercials of the shelf, COTS hyllvärmare slow mover hyra ut i andra hand sublet hyresgäst tenant hyreskontrakt rental agreement, tenancy agreement hålpunkt milestone hålla skadeslös indemnify Inköpslexikon svenska - engelska 14

15 häckstapling rack stacking hälsning salutation hämtningsavgift collection charge händelselista event list härledd efterfrågan derived demand häva rescind hävning (av avtal) rescission, termination hävningsklausul termination clause hävningsrättsklausul escape clause, overriding clause, exit clause hävstång leverage hävstångsprodukter leverage products högkvalitativ top notch i avräkning, à conto on account idéstorm brainstorm idéstormning brainstorming idiotsäker failsafe i god tro bona fide, in good faith i godo amicably i händelse av obeställbarhet in the event of non-delivery i konsignation on consignment ikraftsättning endorsement ikraftträdande become effective, come into force, enter into force ilbefordran express delivery ilgods dispatch goods, express goods immateriella rättigheter intellectual property rights immateriella tillgångar intangible assets implementera implement importagent import agent importförbud import embargo importkontingent quota of imports importvaror import commodities inackorderade ingenjörer residential engineering inackorderingstillägg lodging allowance incitament stimulus, incentive incitamentsavtal target cost contract with variable fee indexklausul escalator clause, index clause, threshold clause indexreglera peg to an index, tie to an index indirekta kostnader indirect cost, burden indrivningsbar collectable indrivningsåtgärd collection measure indräktig cost-effective, profitable, remunerative industriarbetare blue collar industriprodukter manufactured goods infordra anbud invite tenders for, put out to tender information briefing informationsförfrågan request for information införseldeklaration bill of entry införselkontingent import quota införseltillstånd customs bill of entry, import licence ingående balans account rendered ingående lagersaldo beginning inventory initiallager opening inventory inkassobyrå debt collection agency inkassoförbindelse collection advance agreement inkilningspris lowball bid inklarerad cleared inwards inkludera comprise inkomst earning inkråmsförvärv acquisition of assets and liabilities Inköpslexikon svenska - engelska 15

16 inkurans obsolescence, shrinkage, unsaleability inkuransavdrag obsolescence deduction, obsolescence allowance inkurant obsolete, unsaleable inkurant lager obsolete stock inköp purchasing, procurement, sourcing inköpare purchasing clerk, purchaser, purchasing clerk inköpare i ledande befattning, leveransstyrare senior purchaser inköpare, leverantörsstyrare supply manager inköpare, teknisk inköpare procurement engineer inköpsagent purchasing agent, buying house inköpsanmodan request for purchase order inköpsbeslut purchasing decision inköpscentral purchasing centre, price club, buying club, central purchasing body inköpschef purchasing executive, purchasing manager inköpsdirektör chief procurement officer, corporate procurement officer inköpsingenjör purchasing engineer inköpsjournal purchase day book inköpskanban purchasing kanban inköpskontor purchasing office inköpskort procard, procurement card inköpsledarskap supply management inköpsledning supply management inköpsorder purchase order inköpsorderstock purchase back order log inköpsprisvarians purchasing price variance inköpsrevision purchasing audit inköpsråd purchasing council inlagring put away inleverans receipt inleveranslogistik inbound logistics inlärningskurva learning curve inlösen redemption innehållet belopp retainage inofficiell börs bucket shop inre effektivitet efficiency insatsmaterial raw material insatsvara input inskränka curtail instabila priser volatile prices instabilitet volatility instaurera restore instegsmodell entry level version, bottom of the range insättning av ersättare subrogation integrationsklausul merger clause integrerad outsourcing turnkey outsourcing integrerad produktframtagning concurrent engineering integrering i tidigare led backward integration intermodala transporter inter-modal transportation internprojekt in-house project intressent stakeholder intrång infringement inträdeshinder entry barrier intyg certificate intäkt income, revenue, top line inventering cycle counting, physical inventory inventeringsanmodan counting request inventeringsdifferens physical inventory discrepancy investeringsbedömning investment appraisal Inköpslexikon svenska - engelska 16

17 inventeringsfrekvens counting frequency investeringskalkyl capital budget investmentbolag portfolio company invända demur islossning breaking up of the ice jakande affirmative juridisk person corporate body, legal person jurist solicitor jurist, juridisk rådgivare lawyer jämförelse benchmarking kagge keg kajavgift wharfage kalenderenhet calendar unit kalkyl för resterande arbeten estimate to complete kalkylöverskridning cost overrun kampanj promotion kampanjlager anticipation inventory kampanjrabatt promotional discount kanbanbeställning kanban purchase order kanbankort kanban card kapacitetsbehov capacity requirement kapacitetsbehovsnyckel load profile kapacitetsbehovsplanering capacity requirements planning kapacitetsbehovsstruktur bill of capacity kapacitetsklarering capacity availability check kapacitetsköp capacity purchasing kapitalanskaffningsförmåga ability to raise capital kapitalbindningsdiagram tied up capital chart kapitalkostnad cost of capital kapitalläckagetjänst audit recovery service kapitaltillgångar assets kapitalvaror consumer durables, durable goods kaplake primage, hat money, commission of freight karantän quarantine kartell cartel kartellavtal cartel agreement kartläggning mapping kartongförpackad cartooned karusellager carousels kasko ship s hull kassaaffär spot business kassaflöde cash flow kassarabatt discount against cash, cash discount kassatillgång cash asset kassation scrap kategoriansvarig category manager kategorichef category lead kategoristyrning category management, category sourcing kategoriträd category tree kedjebutiker chain stores klaga lodge complaints klagande complainant klassdiagram class diagram klumpade behov lumpy demand klumpsummekontrakt lump sum contract knutpunkt hub kollationering collation kollektivavtal collective bargaining agreement, union contract kolli package Inköpslexikon svenska - engelska 17

18 kolliderande avtalsförhållande battle of forms kombinationsaffär package deal kombinationserbjudande bundling kombinatoriskt inköp combinatorial purchasing kombinatorisk upphandling expressive tendering, expressive bidding kommanditbolag limited partnership company, company in commendam kommanditdelägare limited partner kommenteringslista clause-by-clause-commentary kommisionsförsäljning sale on commission kommissionsaffär commission agency kommonalitet commonality kocerninköpare corporate buyer konfigurationshantering configuration management konfigurera mot order configure to order konjukturcykel business cycle konjukturuppgång upsurge, upturn, upswing konkurrens competition konkurrensfördel competitive advantage, competitive edge konkurrensklausul competition clause konkurrenskraft competitiveness konkurrenspräglad dialog competitive dialogue konkurrenssatt prissättning competitive pricing konkurrensskyddad marknad captive market konkurrensstrategi competitive strategy konkurrensutsatt marknad non-captive market konkurrensutsatt upphandling competitive tendering konkurrensutsätta expose to competition, competitive bidding, call for competition konkurrent competitor konkurrentbaserad prissättning going rate pricing konkurrentjämförelse competitive benchmarking konkurs liquidation konkursbo bankrupt s assets, bankrupcy estate konkursförvaltare assignee in bankruptcy, liquidator, official receiver konossement bill of lading konossement med förbehåll dirty bill of lading, foul bill of lading konossement mot accept bill of lading against acceptance konossement till innehavaren bill of lading to bearer konossementsats set of bills of lading konsekvensanalys what-if analysis konsignation consignment konsignationsavtal consignment stock contract konsignationsfaktura consignment invoice konsignationssändning shipment on consignment konsignationsvaror consigned goods konsignationsvaruleverantör consignor konsignationsvarumottagare consignee konsignera consign konsortium consortium konstruera mot order engineer-to-order, design-to-order konstrukt (akademiskt begrepp) construct konstruktionsändringsorder engineering change order konsumtionsvaror consumer goods kontant in specie kontant betalning före leverans cash before delivery kontant mot dokument cash against documents kontantköp cash purchase kontantnota cash slip kontantpris cash price Inköpslexikon svenska - engelska 18

19 kontantöverföring remittance in cash kontering posting kontextdiagram context diagram kontoplan chart of accounts kontrahent contracting party kontrahera enter a contract kontrahera lastrum charter cargo space kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor open-end contract kontraktera make a contract kontraktsansvarig contract manager kontraktsavslut contract close-out kontraktsbestämmelse provision of contract, contract stipulation kontraktsbrott breach of contract kontraktsenlig contractual kontraktsformulär contract blank, contract form kontraktsfullgörande contract fulfilment kontraktsförslag draft contract kontraktspris contract price kontraktstid contract period kontraktstilldelning contract award kontraktsvillkor conditions of contract, terms of contract kontraktsvite contractual penalty kontraktsändring alteration of contract kontrollpunkt tollgate kopplade lager coupled inventories korrektivt underhåll corrective maintenance korrigera rectify korrigerande åtgärd corrective action korstabeller cross tabulation kortlista short list kostnad cost kostnader för vägtransport av gods haulage costs kostnadsavvikelse cost variance kostnadsbaserad prissättning cost based pricing kostnadsberäknare estimator kostnadsdrivare cost driver kostnadsfri free of cost kostnadsfördelning cost apportionment, cost allocation kostnadsförslag estimate of cost kostnadskalkyl cost estimate kostnadskvot cost performance index kostnadsledarskap cost leadership kostnadsprissättning cost oriented pricing kostnadsram cost ceiling kostnadsställe cost centre kostnadstäckning recovery of costs kostnadsundvikande cost avoidance kraftfältsanalys force field analysis kraljicportfölj kraljic portfolio kran som gränslar en container och flyttar straddle carrier kranhyra crainage krav claim kravanalytiker requirements analyst kravbrev collection letter kravförvaltning requirements management kravhantering requirements management kravingenjör requirements engineer kravinsamling elicitation kreditansökan application for credit Inköpslexikon svenska - engelska 19

20 kreditavtal credit agreement kreditfaktura credit note kreditnota credit advice kreditupplysningsbyrå credit reporting agency kreditvärdighet credit rating kringgående circumvention kringutrustning peripherals kundanpassning customization kunderbjudande value proposition kundfordringar accounts receivable kundinternerad konstruktion residential engineering kundordergräns demand time fence kundorderpunkt order penetration point, customer order decoupling point kundorderproduktion make-to-order kundpreferens voice of the customer kundreskontra accounts receivable ledger, sales ledger kunskap om leverenatörsmarknaden supplier market intelligence kustfartyg coasting vessel kutym business practice kvadrantanalys quadrant analysis kvadratrotsformeln square root formula kvalitetsbristkostnad quality deficiency cost kvalitetsklass grade kvalitetsledning quality management kvalitetsrevision quality audit kvalitetssäkring quality assurance kvantitetsorder bulk order kvantitetsrabatt quantity discount kvarstadsbelägga sequester kvittningsrätt right of set-off, offsetting rights kvitto receipt, voucher kvorum quorum källa source kärnverksamhet core business köpa purchase köpa loco buy spot köpa på termin purchase forward, purchase for settlement köpare buyer, vendee köparkontrollerad reverse auction köparstyrd auktion reverse auction köpeavtal purchase agreement köpekontrakt purchasing contract, purchase contract köpeskilling purchase money köpprov purchase sample köpslå bargain körpengar cartage körplanering priority control, shop planning lagakraftvunnen dom binding judgement lager inventory, warehouse lagerbevis warehouse certificate, warehouse receipt lagerbokföring perpetual inventory, inventory accounting lagerbokhållare warehouse clerk lagerbrist stockout lagerhantering warehousing lagerhistorik inventory statistics lagerhållare stockist lagerhållningskostnad warehousing cost lagerhyra storage charge lagerinkurans inventory shrinkage Inköpslexikon svenska - engelska 20

21 lager i transportsystem pipeline inventory lagerkonto stock account lagerkänsliga varor perishables lagerlös produktion stockless production lageromsättningshastighet inventory turns, inventory turnover rate lagerorder stock order lagerorderproduktion make-to-stock lagerparti stock lot lagerplatsenhet stock keeping unit lagerposition inventory position, stock location lagerproduktion make-to-stock lagerredovisning inventory accounting lagersaldo stock on hand, inventory on hand lagerstyrning stock control, inventory management lagerställe warehouse, stock point lagertillgänglighet stock availability lageruttag issue lagervara stock article lagligen bekräfta legalize lagligt betalningsmedel legal tender lag om offentlig upphandling act on public contracts, law on public procurement lagringskostnad warehouse charge landsättning disembark last cargo lasta load lasta av unload, offload lasta en container stuff a container lastbärare pallet, load carrier lastkvitto mate s receipt lastning loading lastningskostnader cost of loading, loading charge lastningsplats loading berth lastpall pallet lastpall av trä wood pallet lathund quick reference guide leasa lease ledning av försörjningskedjan supply chain management ledningsgrupp board of directors ledningsnivå managerial level ledtid lead time ledtidslager lead time inventory legalisera authenticate legotillverka let out under subcontract, sub-contract legotillverkare sub-contractor legotillverkning subcontracting leverabler deliverables leveransavi advice of despatch leveransavisering advance shipment note leveransavtal supply agreement leveransbekräftelse delivery confirmation leveransberedskap delivery capability leveransbesked delivery notice leveransbevakare expediter, shortage chaser leveransbevakning expediting leveransbrist shortcoming leveransböter penalties leveransdatum delivery date leveransdispens waiver, concession leveransförmåga delivery capacity, delivery service Inköpslexikon svenska - engelska 21

22 leveransgränslista list of delivery limits leveransintyg certificate of delivery leveransklausul trade term leveranskontroll delivery control leveransnota shipping note leveransomfattning scope of supply leveransort place of delivery leveransplan delivery schedule leveransprecision delivery dependability, punctuality, delivery dependability leveranspolicy supply policy leveransprecision delivery reliability leveranspris contracted price leveranspåminnelse delivery reminder leveransrättidighet on-time delivery leveranssätt mode of delivery leveranstermin term of delivery leveransuppföljning delivery follow-up leveransvillkor delivery condition, conditions of delivery, delivery term, terms of delivery leveransvite liquidated damages leveransvägran refusal to deliver leveransåtagande supply commitment leverantör supplier, vendor leverantörsbalanserade styrkort supplier balanced scorecard leverantörsbedömning supplier assessment leverantörsenkät supplier satisfaction form leverantörsformning supplier conditioning leverantörskanban supplier kanban leverantörskvalitetssäkring supplier quality assurance leverantörsmarknad supply market, supplier market leverantörsmarknadsundersökning supplier market research leverantörsmångfald supplier diversity leverantörsplanerare supplier scheduler leverantörsreskontra accounts payable ledger, purchase ledger leverantörsskulder accounts payable leverantörsstyrning supplier management leverantörsstyrt lager vendor managed inventory, supplier managed inventory leverantörsutvärdering supplier evaluation leverantörsvärdering supplier rating, supplier ranking leverera supply lärling trainee lida sustain liggedag lay day likare standard measure liktare barge, lighter likabehandlingsprincipen principle of equal treatment likalydande avskrift true copy likformigt conformity likvida medel liquid assets likviddag account day likviditet liquidity likviditetsflöde cash flow likvärdig täcktid equal run-out time lindra mitigate lindring mitigation linjefart liner traffic listpris list price livscykelkostnad life cycle cost livslängdskostnad life cycle cost livstidskontrakt life of type contract, life time contract Inköpslexikon svenska - engelska 22

23 lockvara leader bait, loss leader locovaror available goods, spot goods logisk grund (för ett beslut) rationale lokalisera leverantörer source lokoköp spot trade lossa break bulk, discharge, unload lossa en container strip a container lossa ett fartyg discharge a ship lossningskostnad unloading charge, discharging expense lotslega pilotage luftkonossement air transportation bill lyftkran crane lytesklausul incapacity clause lågkostnadsland low cost country lågrörlig artikel slow moving item lågsäsong lull långfristig long-term långlista long list långtidsavtal long term agreement, long-term contract långtidsleveransavtal long term supply agreement långtidsunderhållsavtal long term maintenance agreement lägsta enhetskostnadsmetoden least unit cost method lägsta kostnadspunkt least-cost point lägsta periodkostnadsmetoden least period cost method lägsta pris rock-bottom price lägsta totalkostnadsmetoden least unit cost method lägsta värdets princip lower of cost or market lämpa last trim a cargo löfte commitment lön wage, salary löneförmån fringe benefit lönsamhet profitability lönsamhetsanalys cost-benefit-analysis lönsamhetsdiagram profit margin chart löpa med ränta carry interest löpande band assembly line löpande inventering perpetual inventory löpande räkning cost reimbursable contract, cost contract, cost plus contract (OBS Den svenska termen löpande räkning definieras på olika sätt i olika sammanhang) löpnummer consecutive numbers lösnummersäljare newsvendor lösöre movable assets, chattel mandat authority manskap crew markentreprenad excavation works, foundation works marknadsbedömning market appraisal marknadsundersökning market survey maska feign work maskintillverkad machine-made maskintimkostnad machine-hour cost materialadministration materials management materialbehovsplanering materials requirements planning materialbemyndigande early material authorisation / concession materialsats accumulation bin, kit materialstyrning materials management medla mediate medundertecknare co-signer mellanhand broker, middleman mellanhandsreducering disintermediation Inköpslexikon svenska - engelska 23

24 mened perjury meritförteckning curriculum vitae (br), résumé (am) mest ekonomiskt fördelaktiga anbud most economically advantageous tender metaaffär business on joint account, joint venture metodbeskrivning method statement mildra mitigate mildrande mitigatation milersättning mileage allowance milstolpsmodell stage gate model mindre än enhetslast less than unit load, less than truck load minimipris price floor minimpris i auktion reserve price minsta orderslack slack time rule missiv cover letter mjölkrunda milkrun moderbolag controlling company, parent company moderbolagsgaranti parent company bond molntjänster commerce cloud monopson buyer s market montera mot order assemble to order montering assembling monteringssats accumulation bin montering mot kundorder assemble to order moratorium moratorium, grace period mot bättre vetande mala fide motivering rationale motkrav counter-claim motköpsavtal offset agreement motstridiga behov conflicting demands motstridiga villkor inconsistent terms mottagarfrakt freight collect mottagningsbevis advice of receipt multimodala transporter multi-modal transportation muntligt avtal verbal agreement muntligt samråd oral consultation muta kickback myntsystem mintage mål för färdigställandedatum target completion date målpris target price målprisunderskridande price underselling målsägare plaintiff månadsavräkning monthly account mängdkontrakt quantity contract mängdregler measurement rules märkesvaror branded goods mätbrev bill of measurement, bill of tonnage mötesprotokoll minutes of meeting namnge designate, nominate nasare peddler, pedlar navdistribution hub and spoke nedan hereinafter nedmontering dismantling nedskärning cutback negocieringsremburs negotiable letter of credit nettobehovsplanering materials requirements planning nettobelopp net amount nivåvis produktstruktur indented bill of material nollagersstrategi chase strategy nollpunktsinventering zero-inventory cycle counting Inköpslexikon svenska - engelska 24

25 nollställning av anbud tender clarification, make quotations comparable nollvisionsfilosofi safe system approach nominellt värde face value notarius publicus notary public nuvärde net present value nyanskaffning new acquisition nyanskaffningspris acquisition value nyckelbefattning key job nyckelfärdig anläggning turn-key plant nyckelprestationsindikatorer key performance indicator nyckeltal key performance indicator nyttjanderätt beneficial right, beneficial interest, usufruct, usufructuary right nyttjanderättsägare beneficial owner nå en överenskommelse arrive at an arrangement nära förestående förändring imminent change närhet proximity näringsförbud trading prohibition nöjd-leverantörsenkät supplier satisfaction form nöjd-leverantörsundersökning supplier satisfaction survey oaktsamhet negligence obefraktad unchartered obestridd undisputed obestridligt pre-eminence obetald overdue obetalt belopp amount unpaid obetalt saldo arrearage obligatoriskt mandatory obsolescens obsolescence ocker usury, extortion, undue influence ockerpris exorbitant price, inordinate price, extortionate price, usurious price ockerränta usurious interest ockrare usurer, loan shark, extortioner oegentlighet irregularity offentlighetsprincip right-of-access principle, principle of publicity offentlig upphandlare procurement officer offentlig upphandling public procurement (som verksamhet), public tendering (som aktivitet) offert bid, quotation, offer, tender offertgaranti tender bond, bid bond offertprissättning bid pricing offertprov offer sample oförberedd åtgärd workaround oförtullad unexamined for customs oförutsedd utgift contingency ogiltighet nullity, invalidity ogulden outstanding, unpaid, unsettled oindrivbar fordran bad debt ojämna behov lumpy demand oktroj concession, licence olastad without cargo olossad undischarged, unloaded omarbeta rework omarbetningsorder rework order ombordkonossement on board bill of lading omförhandla renegotiate omkostnad overhead, burden rate omköp rebuy omlastningsgods transshipment goods omlastningskostnad transshipment charge Inköpslexikon svenska - engelska 25

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon 2 x 2 matrix fyrfältare abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee

Läs mer

LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av

LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK. Jan Olhager. Sammanställd av LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager LOGISTIKLEXIKON ENGELSK-SVENSK SVENSK-ENGELSK Sammanställd av Jan Olhager 2004, Jan Olhager och PLAN Föreningen för Produktionslogistik

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Internationella kansliet och Informationsavdelningen Domstolsverket,

Läs mer

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

Förord. Prof. Mats Abrahamsson Linköpings Tekniska Högskola

Förord. Prof. Mats Abrahamsson Linköpings Tekniska Högskola Logistikordbok Förord Logistik är från början ett militärt begrepp för försörjning av för nödenheter till de stridande trupperna. Idag är logistik primärt ett begrepp för näringslivet och deras material

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

Á-pris-kontrakt. Acceptfrist. Ackordtidslista. Adaptiv styrning. Affirmera. Affärsmässighet. Anbud. Anbuds giltighetstid. Anbudsannonsering.

Á-pris-kontrakt. Acceptfrist. Ackordtidslista. Adaptiv styrning. Affirmera. Affärsmässighet. Anbud. Anbuds giltighetstid. Anbudsannonsering. Á-pris-kontrakt. Ett större avtal där delmängder består av styckprissatta prislistor. Acceptfrist. Den tid som en anbudsgivare, såväl köpare som säljare, är bunden av sitt anbud. Om motparten accepterar

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 22 October 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 22 October 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 22 October 2014 relating to Unlimited TURBO Warrants ("Unlimited BEST Turbo Warrants") relating to the EUR/SEK exchange rate to be publicly

Läs mer

25 Septemeber 2015 FINAL TERMS

25 Septemeber 2015 FINAL TERMS 25 Septemeber 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [XX] Fixed to Floating Rate and Credit Linked Redemption under the Structured Note and Certificate Programme Any person

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 July 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 July 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 July 2014 relating to Unlimited TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to USD-denominated Shares to be publicly offered in the

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 28 July 2015 Increase of the issue size of previously issued Securities

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 28 July 2015 Increase of the issue size of previously issued Securities COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 28 July 2015 Increase of the issue size of previously issued Securities relating to Unlimited Index Certificates linked to the performance

Läs mer

FINAL TERMS. 13 October 2015

FINAL TERMS. 13 October 2015 13 October 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [xx] Equity and Credit Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 18 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 18 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 18 September 2014 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR NOVNOR X3 C index (ISIN DE000CR1GM10) to be publicly offered

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 12 June 2015 FINAL TERMS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [XX],000,000 Index Linked Notes under the Structured Note Programme Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 February 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 February 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 February 2014 relating to Autocall Structured Certificates relating to an Index (ISIN DE000CZ36RK5) to be publicly offered in the Kingdom

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

1. Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) FINAL TERMS 13 October 2015 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Fund and Credit Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 15 December 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 15 December 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 15 December 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to USD-denominated Shares to be publicly offered

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 10 July 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 10 July 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 10 July 2013 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to the OMXS30 TM * Index to be publicly offered in

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 21 May 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 21 May 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 21 May 2014 relating to Autocall Structured Certificates relating to Shares (ISIN DE000CZ37ZS9) to be publicly offered in the Kingdom

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 29/04/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 07/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 18/05/2015 SG Issuer Issue of Up to SEK 250 000 000 Notes due 15/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 21/05/2015 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 20/07/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

FINAL TERMS. dated 21 May 2015. in connection with the Base Prospectus dated 17 April 2015 (as supplemented from time to time)

FINAL TERMS. dated 21 May 2015. in connection with the Base Prospectus dated 17 April 2015 (as supplemented from time to time) FINAL TERMS dated 21 May 2015 in connection with the Base Prospectus dated 17 April 2015 (as supplemented from time to time) of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of SEK

Läs mer

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) FINAL TERMS 3 March 2014 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Issue of EUR [**] Equity and Credit Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme The Base Prospectus referred to

Läs mer

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas FINAL TERMS DATED 22 APRIL 2014 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Läs mer

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 5 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 5 June, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of SEK TBC Booster Notes Linked to OMXS30 Index due June 2020 under the Programme for the Issuance of Securities Any

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 December 2013 As amended and restated as of 10 December 2013 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR SILVER X3

Läs mer