Innehållsförteckning VD har ordet 3 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 11 Balansräkning 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning VD har ordet 3 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 11 Balansräkning 12"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 3 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Flerårsöversikt och nyckeltal 15 Noter och tilläggsupplysningar 16 Förslag till behandling av vinst 25 Revisionsberättelse 26

3 VD har ordet Inledning År 2005 läggs till handlingarna. Året har till och med överträffat förra året, som resultatmässigt var det dittills bästa på 2000-talet. Året som gått Det har hänt mycket under året, men jag ska i det följande endast kommentera några av de viktigaste händelserna. I maj slutfördes försäljningen av 575 lägenheter till fastighetsbolaget Hästen. Bostadsområdena Granbergshöjden, Åsmyravägen, Bergsveden, Backsveden och Segersta är därmed inte längre i Bollnäs Bostäders ägo. Lån motsvarande hela försäljningssumman har amorterats. Vinsten från affären har i sin helhet använts för fastighetsunderhåll av bolagets kvarvarande fastighetsbestånd. Underhållsåtgärder för totalt nästan 64 miljoner kronor har gett bolagets fastigheter en rejäl ansiktslyftning. Affären har medfört att bostadsbolagets lägenhetsinnehav minskat med procent. Efter försäljningen äger och förvaltar bolaget cirka kvadratmeter lokaler och strax över lägenheter. Under året startades ett gemensamt arbete tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen. Arbetet syftade till att ta fram en långsiktig plan för äldres boenden inom hela kommunen. Detta har i början av innevarande år resulterat i en delrapport som framlagts för kommunstyrelsen och socialnämnden. Bolaget kan nu göra de länge efterfrågade satsningarna som behövs för att äldreboendet Karlslund ska uppfylla kunders och myndigheters krav på bra boenden för äldre. Den långsiktighet i planeringen som den igångsatta processen medfört kommer med all säkerhet att komma bolaget och därmed kunder och kommun tillgodo under lång tid framåt. Ytterligare ett strategiskt viktigt beslut har tagits under Bostadsbolaget satsar på ett eget nät för multimedia. I dagarna slutförs upphandlingen av det första steget i utbyggnaden av nätet. Första etappen innebär att nätet byggs fram till bolagets samtliga områden i Bollnäs tätort. Med de åtgärder som nu påbörjas öppnas möjligheter för att använda den nu senaste tekniken inom data, telefoni och TV. Vidare kan satsningen innebära möjligheter till tillämpningar som ingen idag ens kan ana sig till. Ett stort steg mot framtiden är taget i och med starten av utbyggnaden av vårt multimedianät. I maj månad beviljades bygglov för nyproduktion av 20 lägenheter i kvarteret Sundsåker. Tyvärr undanröjde länsstyrelsen bygglovet någon månad senare på grund av planavvikelse. Ett nytt förslag som ryms inom gällande detaljplan har tagits fram och bygglov har beviljats. Resultat Resultatförbättringen jämfört med förra året har många orsaker. Vissa positiva delresultat är dock tillfälliga såsom räntevinster, omplacering av vissa värdepapper och återbetalning av tidigare överdebiteringar för fjärrvärme. Vakansgraden har tack vare ökad uthyrning minskat med cirka 1,5 procent under året. Vinsten före skatt och bokslutsdispositioner är knappt 10 miljoner kronor. Dessutom har det under året satsats ungefär 39 miljoner kronor mera än under ett normalår i fastighetsunderhåll. Av dessa 39 miljoner kronor är cirka 29 miljoner kronor den vinst som gjordes vid fastighetsförsäljningen. För år 2005 har cirka 64 miljoner kronor använts till underhåll. Under ett normalår har motsvarande siffra varit cirka 25 miljoner kronor. Sammantaget är årets mycket goda resultat följden av en långsiktig mycket medveten strävan att minska kostnaderna och öka intäkterna utan att tumma på kvaliteten. Denna strävan omfattas av alla i företaget. Jag vill här ta tillfället att tacka, såväl all personal som styrelsen, för de utomordentliga insatser som gjort det bästa resultatet på tio år möjligt. Framtidsbedömning Alla tecken tyder på att Bollnäs kommun har en fortsatt positiv utveckling. Befolkningen minskar inte, etableringar av företag fortsätter och framtidstron finns kvar.

4 VD har ordet Hur ser närmaste framtiden ut för bostadsbolaget? Vi har nått en vakansnivå under fem procent. Ett av resultaten av äldreboendeplaneringen är att servicelägenheter på Karlslund och Hällagården bryts ut ur blockhyresavtalet, vilket inledningsvis för med sig en ökad vakansgrad för servicelägenheter. Hur mycket av den vakansökningen som kan mötas med ökad uthyrning i övriga lägenhetsbeståndet är idag omöjligt att säga. Totalt sett kan det dock förväntas en mindre ökning av vakansgraden under en tid efter återtagandet av servicelägenheterna. Skötselkostnaderna för det kommande året ökar. Det beror främst på en indexuppräkning som sker enligt gällande avtal med vår huvudentreprenör. Dessutom har under det gångna året en ny skötselpolicy antagits, som innebär höjda ambitioner för fastighetsskötseln. Kostnaderna för uppvärmning kan komma att öka kraftigt om ett förslag till ändrad lagstiftning för sopförbränning antas av riksdagen. Fjärrvärmeproducenten har aviserat stora taxehöjningar om förslaget går igenom. Hyrorna rabatteras detta år med en engångsrabatt som utslagen på hela året motsvarar en hyressänkning år 2006 med cirka 0,5 procent. Upprustningarna av Karlslund och Framnäs, satsningen på multimedianät samt den nyproduktion vi räknar med att få igång på Sundsåker innebär mycket omfattande investeringar Avslutning Fortsatt inflyttning och tro på framtiden i Bollnäs kommun i kombination med vardagsrationalisering och kostnadsmedvetenhet gör dock att Bollnäs Bostäder, trots hårdnande förutsättningar, bör kunna uppnå ett bra resultat även Anders Wikström VD S T Y R E L S E VD TEKNIK ADMINISTRATION Teknik Upphandling Service Information Marknadsföring Administration Personal Utbildning EKONOMI BOSERVICE Heden Nyhamre Bovärdar Uthyrning Reception Lägenhetsunderhåll Bostadskonsulent Trafikfrågor K U N D E R 4

5 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp Ordinarie ledamöter Stefan Jonäng, ordf (c) Ulf Nyrén, vice ordf (s) Börje Jalgerius (fp) Per Bång (m) Else Maj Persson (c) Mats Löwenstein (s) Sören Wängelin (s) Personalrepresentanter Håkan Olsson (SKTF) Stefan Zetterbergh (Fastighets) Revisorer Hans Ågren, aukt revisor Rolf Arvidsson (s) Karl-Erik Andersson (m) Verkställande direktör Anders Wikström Suppleanter Börje Perérs (c) Ulla-Britt Nordkvist (s) Jan Karlsson (fp) Jan Åbjörn (m) Thomas Backan (c) Ove Hamrén (s) Ann-Renée Forsström (v) Suppleanter Ylva Silén Jan Olsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt revisor Anders Stenborg Pettersson (s) Rune Karlsson (fp) Ledningsgrupp Anders Wikström, vd Åke Jonsson, ekonomichef Ulf Linde, teknik/it Elinor Uppgren, boutveckling Rolf Winterqvist, boservicechef Styrelse Ledningsgrupp Stående från vänster: Stefan Zetterbergh, personalrepr Fastighets, Sören Wängelin (s), Mats Löwenstein (s), Ulf Nyrén, v ordf (s) och Håkan Olsson, personalrepr SKTF. Sittande från vänster: Per Bång (m), Else Maj Persson (c), Stefan Jonäng, ordf (c) och Börje Jalgerius (fp). Stående från vänster: Åke Jonsson, Anders Wikström, Elinor Uppgren, Ulf Linde och Rolf Winterqvist. 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder (org.nr ) avger härmed årsredovisning för verksamheten år Diagram lägenhetsfördelning av uppgifter nedan: Grundläggande principer för bolagets verksamhet Tillgången till attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida utvecklingen av Bollnäs kommun. Bollnäs Bostäder verkar för att på affärsmässiga grunder förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och där ingår även bostäder för särskilda behov såsom gruppbostäder för sociala behov och bostäder för studenter och äldre. Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2005 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Även motorfordonen var försäkrade i Länsförsäkringar. Anticimex svarade för ohyresförsäkringen och för styrelse- och vd-ansvarsförsäkring svarade AIG Europé. Fastighetsförvaltning Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Åldersmässigt bygger beståndets tyngdpunkt på och 70-talshus. Bolaget äger huvuddelen av servicehusen för äldreboenden i kommunen, boenden med många och små lägenheter. Företagets totala antal lägenheter vid årsskiftet är vilka finns i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta. Vid utgången av året förvaltade bolaget följande antal enheter inom eget bestånd: Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Garage 689 P-platser Carportar 164 Den största fastighetsaffär som Bollnäs Bostäder gjort och förmodligen den största fastighetsaffären i Bollnäs överhuvudtaget, var när bolaget per den 10 maj 2005 sålde 575 lägenheter till en privat förvaltare. Köpeskillingen var 122 miljoner kronor. Försäljningen avser bostadsområdena Åsmyravägen, Granbergshöjden, Bergsveden, Backsveden och Segersta. Bakom affären ligger en lång tids arbete med olika intressenter och lite olika fastighetspaket. Försäljningen bedöms passa bra in i Bollnäs Bostäders strategi och innebär att bostadsbolaget uppfyller det krav på försäljning som finns i bolagets ägardirektiv. Bolagets fastighetsinnehav har genom försäljningen minskat med 13-14% och ägarens utförsäljningskrav har uppfyllts. Vinsten av försäljningen har kommit kvarvarande fastigheter till godo. I början av maj överläts för bortforsling 10 lägenheter i Vallsta, Åkrevägen 25, till en idrottsförening i Bollnäs. Framnäs etapp 3 innehåller 20 upprustade lägenheter på Norrlandsvägen 59 och 65 som stod inflyttningsklara i mitten av januari Lägenheterna består av fyra rum och kök med uteplats på nedre våningen och kakel och klinker i badrum på övre våningen. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter är uthyrda. I Norrlandsvägen 63 har endast taket åtgärdats i denna etapp. Planeringen av nybyggnaden av 20 lägenheter inom kvarteret Sundsåker invid Scandic hotell har bromsats upp på grund av att länsstyrelsen undanröjt det bygglov som beviljades under våren. Den upplåtelseform som avses användas, kooperativ hyresrätt, blir helt ny för Bollnäs. Kooperativ hyresrätt innebär att fastigheten ägs av Bollnäs Bostäder och hyrs ut till en förening. Ansökan om nytt bygglov har när detta skrivs, februari 2006, ingivits. 6

7 Förvaltningsberättelse Ett styrelsebeslut har tagits under år 2005 om att utbjuda småhusen i kvarteret Häggen i Arbrå till försäljning till dem som hyr dessa hus. Det bedöms som fördelaktigt att bostäder av detta slag ägs och förvaltas av dem som bor i fastigheterna. Den tänkta försäljningen har därför inga likheter med de utförsäljningar till andra fastighetsförvaltare som gjorts under åren 2004 och Hyresgästerna har informerats och värdering, avstyckning och andra förberedande åtgärder pågår. Det beräknas dock ta något år innan samtliga hus kunnat säljas. Fastighetsskötseln har inte till alla delar fungerat klanderfritt under det gångna året. Orsakerna till detta är flera. Under hösten har det därför tagits fram en policy för hur bolagets fastigheter ska skötas. Vidare har en del justeringar gjorts i skötselavtalet med huvudentreprenören ISS. Entreprenören gör dessutom förändringar i sin organisation på ett sätt som bör förbättra förutsättningarna för ett effektivt utförande av uppdraget. Eftersom det finns ett otal uppfattningar om vad en bra fastighetsskötsel är kommer det även fortsättningsvis att finnas synpunkter på hur fastigheterna sköts. Vidtagna åtgärder sammantaget bäddar dock för en bra skötsel framåt. Arbetet med planering för att tillskapa bredbandsanslutning till bolagets fastigheter startade under hösten Målet är att bredband ska bli tillgängligt i hela lägenhetsbeståndet. Under hösten 2005 har den hyresförhandling som föregått satsningen på multimedianät till bolagets fastigheter genomförts. Arbetet med att tillskapa nätet kan nu ta fart på allvar. Nätet kommer att vara öppet för tjänster från ett stort antal leverantörer. Arbetet med upphandling av entreprenör för byggande av nätet har påbörjats och planerna innebär att utbyggnaden ska ske under Avsikten är också att avtal med någon operatör om skötsel och administration av nätet ska träffas. Denne kommunikationsoperatör blir därefter den som sköter tjänsteförsäljningen till hyresgästerna. I juni 2005 flyttade företaget huvudkontoret till egna lokaler på Ren, Virvelvägen 27, från tidigare av kommunen hyrda lokaler. I de nya lokalerna fanns tidigare en av Bollnäs hälsocentraler. När hälsocentralen flyttade föll det sig naturligt för bolaget att flytta in i egna lokaler. Personal Företaget hade vid årsskiftet 2005/ anställda, 16 kvinnor och 29 män. Av de 45 anställda är två personer av olika skäl inte i tjänst. Antal årsarbetare var 42, vilket är en minskning med tre mot föregående år. Den genomsnittliga anställningstiden är 17 år. Personalens genomsnittsålder är 49 år. Ålder Kvinna Man Totalt Summa: Ett av de mål som företaget har är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra kunder och deras boende. Ett visions- och strategiarbete har startats upp av företagets ledningsgrupp. Alla anställda har varit delaktiga och arbetat fram underlag som fortsättningsvis ska leda fram till handlingsplaner. Arbetet med att ta fram en ny plan för systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget som påbörjades år 2004 har fortsatt under året. Som exempel kan nämnas att en ny checklista vid olycksfall eller kris tagits fram och implementerats till alla anställda. Under 2005 beviljades medel från EU, Mål 3, för kompetensutveckling. Projektperioden sträcker sig från hösten 2005 till våren Två personer har genomgått utbildningen Bostadssociologi för SABO-företagen. En utbildning i samarbete mellan SABO och Institutionen för Teknik och byggmiljö vid Högskolan i Gävle. Personal från företaget har deltagit i SABO:s träffar som ordnats under året. Antal utbildningsdagar för personalen i hela företaget är 162. Under året har en enkät gjorts för att inventera synen på frågorna kring jämställdhet och mångfald. Svaren i enkäten ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. En grupp har tillsatts för att ta fram ett förslag till en ny plan som behandlar både jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. 7

8 Förvaltningsberättelse Bollnäs Bostäder har med fem andra företag i regionen bildat föreningen Företagsringen i Södra Hälsingland. Syftet är att de olika företagen ska kunna stötta varandra i olika personalrelaterade frågor. Marknad/Uthyrning Vakanserna har minskat de senaste åren. Vid årsskiftet var 194 lägenheter outhyrda. Det motsvarar 5,1% av lägenhetsbeståndet. Antal outhyrda vid motsvarande tidpunkt året innan var 283 eller 6,4%. Trots att vakansläget fortfarande är högt, så är det mycket positivt att antalet outhyrda lägenheter har minskat de senaste åren. Med tanke på att befolkningsminskningen i kommunen, i vart fall för tillfället, upphört finns det förhoppningar att vakansläget kan förbättras ytterligare. Ändringar i blockhyresavtalet med socialförvaltningen gör dock att det i vart fall under en tid kan tillkomma tomma servicelägenheter. Under våren 2005 ändrades bolagets betalningsrutiner från plusgiro till bankgiro. Alla hyresräkningar och kundfakturor har nu bankgironummer på inbetalningsavin istället för som tidigare plusgironummer. Företagets leverantörsfakturor betalas numera från bankgiro istället för från plusgiro. Ett webbaserat skanningprogram, Invoice Manager, som avser skanning av leverantörsfakturor är installerat under hösten Detta beräknas tas i drift under Det webbaserade uthyrningssystemet, Redimo, som kan användas av befintliga hyresgäster och för nya bostadssökande startades hösten Det har slagit väl ut under Från starten och fram till mitten av januari 2006 har drygt 2000 användare registrerat sig. Fördelen med Redimo är att tillgängligheten för kun- den har ökat till 24 timmar om dygnet. Kunden kan själv göra intresseanmälan eller ställa sig i kö för önskad bostad. Befintliga hyresgäster kan till exempel se sin senaste hyresräkning, aktuellt hyressaldo och hämta OCR-numret. Detta system har upplevts som positivt av många kunder. För uthyrningen har det inneburit en bättre struktur på arbetet och därmed en positivt förändrad arbetssituation och ökad effektivitet. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2005 till 15,8 mkr brutto. I detta inkluderas även grundhyra för möblerade lägenheter på 2,4 mkr. Med hänsyn tagen till intäkter från uthyrningen av möblerade lägenheter blir nettobortfallet 13,9 mkr. Detta motsvarar 6,8% av bruttohyresintäkterna. Omflyttningarna är relativt höga. De har legat mellan 25% och 30% de senaste tio åren. Eftersom omflyttningar är kostsamma för bolaget är det nödvändigt att sänka omflyttningstalen. En effektiv organisation och ett inarbetat bovärdssystem är en viktig del i det arbetet. Sammanlagt 40 av företagets totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. Lägenheterna finns i storlekarna ett rum med kokskåp till tre rum och kök och är belägna i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. De är fullt utrustade för en till sex personer. Intäkterna från verksamheten har under 2005 uppgått till 1,9 mkr. Under 2005 har 42 ansökningar om betalningsföreläggande, med begäran om avhysning på grund av obetalda hyror, lämnats till kronofogdemyndigheten. Av dessa ansökningar har 15 blivit återkallade sedan skulderna betalts medan fyra har återkallats för att hyresgästen självmant flyttat. Avhysningar har verkställts i åtta fall under Tre avser störningar och fem avser obetalda hyror. I ett av fallen har skulden betalts så att åter- 8

9 Förvaltningsberättelse flyttning medgetts. Ett gott samarbete har utvecklats med socialförvaltningen. Gemensamma träffar, hembesök med mera genomförs för att i samarbete nå lösningar. Vanligen upprättas avbetalningsplaner, som gör att hyresgästen kan bo kvar i sin lägenhet. Samarbetet har bland annat gjort att det syns en trend i minskade ansökningar om betalningsförelägganden till kronofogdemyndigheten och minskade antal verkställda avhysningar. Förhoppningsvis håller trenden i sig. Kostnadsfördelning i procent Administration Uppvärmning 4,5% 13,5% Förbrukningsavgif Förbrukningsavgifter ter 9,2% Skötsel m m 15,6% Reparationer 7,4% Räntor o avskr 18,5% Fastighetsskatt 1,4% Underhåll 29,9% Resultat Bollnäs Bostäder redovisar en vinst på 10,0 mkr före och 5,8 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 190,8 mkr. Hyresförändringar En hyreshöjning gjordes 1 januari 2005 med i genomsnitt 2,45%. Denna höjning grundades i första hand på ökade kostnader för förbrukningsavgifter, då främst värme och el. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 223,4 mkr och består till största del av hyresintäkter. Dessa uppgår till 185,1 mkr. Utöver det ingår 29,0 mkr i realisationsvinst från fastighetsförsäljningen. Andra större intäkter är från uthyrning av möblerade lägenheter vilka uppgår till 1,9 mkr. Förvaltningsuppdraget åt Bollnäs kommun, som avser områdena Heden och Nyhedsbacken, ger en intäkt på 2,7 mkr under år Kostnaderna uppgår till totalt 213,4 mkr. Under 2005 satsades det hela 63,9 mkr på underhåll i fastigheterna vilket var den överlägset största kostnadsposten för företaget. Andra stora kostnadsposter är förbrukningsavgifter som uppgår till 48,4 mkr, där uppvärmning står för den största delen 28,8 mkr. Ytterligare en stor kostnad är räntor, men genom de senaste årens räntesänkningar är den kostnaden för år 2005 nere på 18,9 mkr. Kostnader för reparationer och fastighetsskötsel har fortsatt sjunka. Detta är en direkt följd av en mer rationell verksamhet och ökad kostnadsmedvetenhet i hela företaget. Av diagrammet framgår fördelningen av olika kostnadsposter i procent. Poängteras bör att fördelningen för år 2005 skiljer sig från ett normalår genom den stora satsningen som gjorts på fastighetsunderhåll. Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 12,4 mkr. Fastighetsinvesteringar svarar därvid för 9,4 mkr och inventarier för 3,0 mkr. Investeringarna har betalats utan att nya lån tagits upp. Lån för 120,0 mkr har lösts in. Låneskulden har under året minskat från 545,4 mkr till 425,4 mkr. Den stora minskningen av låneskulden beror på att bolaget kunnat lösa in ett antal lån till följd av försäljningen som gjordes per den 10 maj. Under år 2006 kommer lån på ytterligare drygt 130 mkr att sättas om. Räntebidragen har under de senaste åren successivt fallit bort och är nu nere i 0,6 mkr. Räntekostnaderna har i likhet med föregående år förändrats positivt och har år 2005 minskat från cirka 25 mkr till cirka 19 mkr. Förutom den relativt låga räntenivån är huvudorsaken till de minskade räntekostnaderna att en större andel än tidigare av lånen numera har rörlig ränta. Miljö I Bollnäs Bostäders miljöpolicy ingår att verka för en stärkt miljömedvetenhet i den egna organisationen, bland kunder och hos leverantörer. Man eftersträvar att bidra till en sundare boende- och verksamhetsmiljö där kretsloppstänkandet ges ökat utrymme. Bollnäs Bostäder arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder gällande värme och ventilationssystem samt el-anläggningar. Som ett led i att förbättra miljön kommer flera av våra fastigheter som idag värms upp med olja och el att få miljövänligare uppvärmning. Konvertering från el till fjärrvärme har gjorts under året i ett antal fastigheter. På fastigheten Björktjära 9:15, Morkullan, har värmepump ersatt oljeuppvärmning. 9

10 Förvaltningsberättelse Bovärden i bostadsområdet Blomkransen kör sedan våren 2005 ett miljövänligt fordon. Fordonet drivs med el och är klassat som arbetsredskap och får därför köras i max 30 km/tim. Tanken är att bovärdsbilarna successivt kommer att bytas ut till miljöbilar. Kontinuerligt görs investeringar i beståndets gemensamma tvättstugor där tvättmaskiner byts ut till mer energisnåla och vattenbesparande sådana. Som exempel kan nämnas Knöttasvägen i Kilafors där tvättstugan åtgärdats under Ny tvätt- och torkutrustning i form av lågenergimaskiner och en helautomatisk grovtvättmaskin har ersatt äldre modeller. Äldre motorvärmare byts löpande ut till mer energieffektiva. Vattenbesparingsåtgärder i totalt cirka lägenheter har utförts under åren I upphandlingar ställs krav att entreprenörer ska redovisa miljöplaner. Returemballage ska användas, beskrivningar var hälso- och miljöfarligt gods och avfall görs av är exempel på krav som ställs. Strävan är hela tiden att byta ut de kemikalier som används till miljövänligare alternativ. Halkbekämpningsgruset är fritt från salt. Byggverksamhet och underhåll Investeringar i fastigheter har under året gjorts med 9,4 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 63,9 mkr. Av detta belopp avser 7,7 mkr lägenhetsunderhåll medan 56,2 mkr är övrigt underhåll. Tack vare fastighetsförsäljningen har bolaget i år kunnat satsa extra mycket resurser på underhållsåtgärder. Bland annat har reparationer av balkonger på Ljungheden i Bollnäs utförts. Omfattande målning av fönster och fasader har också utförts under året. Mästaren, Barnängen och Örsängesvägen i Bollnäs, Lappstan och Tomtavägen i Arbrå samt Knöttasvägen 3, 5 och Promenaden 1-34 i Kilafors är några fastigheter som har åtgärdats. På en del av våra fastigheter i Bollnäs, Kilafors och Arbrå har putsning av fasader utförts. I några hus på Blomkransen och Ljungheden 2 har fönsterbyten gjorts. Stambyten har utförts på Bäckvägen 1 och 3 i Bollnäs. Tvättstugeutrustningar byts löpande ut till mer energisnåla sådana. I framtiden kommer det synas mer av bokningssystem där kunden bokar sin tvättid direkt via Internet. Det finns idag ett sådant bokningssystem i vårt bestånd. Att fortsättningsvis genomföra liknande åtgärder blir enklare när multimedianätet färdigställts. Nya smidiga webblösningar öppnas då för just detta ändamål. Under 2005 har en rad åtgärder som avser utemiljön i beståndet utförts. Visst fokus har lagts på asfaltsytor. Bland annat har infarten till fastigheten Tulpanen 11 på Gärdet asfalterats och entrésidorna har renoverats. Markarbeten i kvarteret Vängåvan har fortsatt från fjolåret och då i form av renovering av entrésidor även där. Arbetet kommer att slutföras under I samma kvarter har även förrådsutrymmen byggts till för förvaring av barnvagnar och cyklar. Utebelysning har rustats upp i form av nya belysningsarmaturer på ett antal bostadsområden i Bollnäs och Arbrå. På bland annat Gärdet i Bollnäs har belysningen även förstärkts efter en trygghetsvandring tillsammans med Hyresgästföreningen. Vid Kvarnvägen 9-15 har ny parkering anlagts, fastigheten Mästaren har fått lekplats, en del rabatter har rustats upp på Gärdet, likaså entrésidan vid Björkhamregatan 31. I Kilafors, Rengsjö och Arbrå har låssystem åtgärdats. 10

11 Resultaträkning i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,7 Övriga förvaltningsintäkter , ,8 Summa nettoomsättning , ,5 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,4 Underhållskostnader , ,8 Fastighetsskatt , ,3 Avskrivningar 6, , ,2 Summa fastighetskostnader , ,7 Bruttoresultat 6 188, ,8 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 6, 1-225,4-216,6 Övriga kostnader , ,2 Övriga rörelseintäkter ,0 832,9 Övriga rörelsekostnader 9 0, ,6 Rörelseresultat 10, 11, , ,3 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,6 91,9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,9 567,7 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 578,1 687,9 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,4 Resultat efter finansiella poster 9 951, ,4 Bokslutsdispositioner ,5-541,3 Skatt -859, ,5 Årets resultat 5 820, ,6 11

12 Balansräkning i tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,7 Inventarier , ,0 Pågående ny- och ombyggnader ,4 649,1 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,5 Andra långfristiga fordringar 925, ,0 Summa anläggningstillgångar , ,3 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 274,2 330,9 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar ,5 840,0 Övriga fordringar , ,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,3 422,7 Summa kortfristiga fordringar 3 399, ,7 Kassa och bank 9 764, ,5 Summa omsättningstillgångar , ,1 Summa tillgångar , ,4 12

13 Balansräkning i tkr Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital Aktiekapital , ,0 Uppskrivningsfond , ,8 Reservfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,2 Årets resultat 5 820, ,6 Summa eget kapital , ,7 Obeskattade reserver , ,6 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 1 981, ,0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,2 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa långfristiga skulder , ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,9 Skatteskulder 0,0 980,1 Övriga kortfristiga skulder 2 877, ,5 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,4 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa kortfristiga skulder , ,9 Summa eget kapital och skulder , ,4 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 28 Ansvarsförbindelser 29 13

14 Kassaflödesanalys i tkr Den löpande verksamheten 30 Not Rörelseresultat före finansiella poster , ,3 Avskrivningar , ,9 Övriga ej likviditetspåverkande poster ,7 556, , ,5 Erhållen ränta 1 030,6 608,3 Erhållna räntebidrag 578,0 687,9 Erhållna utdelningar 235,7 91,1 Erlagd ränta , ,4 Betald inkomstskatt , , , ,0 Ökning/minskning varulager 56,7 240,7 Ökning/minskning kundfordringar 95, ,0 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 252, ,7 Ökning/minskning leverantörskulder , ,7 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -394,8 777,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -964, ,9 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar , ,5 Sålda materiella anläggningstillgångar , ,9 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar , ,7 Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 2 792,6-14,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,1 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld , ,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,2 Årets kassaflöde , ,6 Likvida medel vid årets början , ,9 Likvida medel vid årets slut , ,5 14

15 Flerårsöversikt Nettoomsättning, mkr 190,8 202,8 199,4 197,3 185,9 Driftöverskott, mkr 26,4 63,9 65,5 66,0 62,5 Avskrivningar, mkr 20,5 23,1 22,4 22,1 20,8 Låneräntor brutto, mkr 18,9 25,0 28,3 30,3 31,0 Räntebidrag, mkr 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 Årets resultat före disp och skatt, mkr 10,0 5,2 0,1 0,1 0 Fastigheternas bokförda värde, mkr 506,8 613,9 632,3 640,4 649,5 Taxeringsvärden, mkr 567,7 672,9 706,9 711,0 760,3 Investeringar i byggnader och mark, mkr 9,4 5,6 11,6 10,1 3,9 Fastighetslån, mkr 425,4 545,4 560,2 563,0 582,9 Eget kapital, mkr 80,1 71,9 69,5 69,8 69,9 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Vinstmarginal, % 5,22 2,56 0,05 0,04 0 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % 4,9 2,2-0,2-0,2-0,3 Kapital Soliditet, % 14,6 10,9 10,3 10,2 10,0 Skuldsättningsgrad, % 5,3 7,6 8,1 8,1 8,3 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 82,3 88,8 88,6 87,9 89,7 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 5,1 10,4 10,4 10,3 9,6 Avkastning på eget kapital, % 13,09 7,35 0,14 0,11 0 Avkastning på totalt kapital, % 4,7 4,4 4,1 4,3 4,3 Begreppsförklaringar Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 15

16 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom har fr o m år 2001 Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 och RR 17 tillämpats för redovisning av byggnader, mark och markanläggningar. Detta medförde att ned- och uppskrivningar gjordes med 143 mkr år Uppskjuten skattefordran har ej redovisats av försiktighetsskäl och svårighet att bedöma möjligheten att i framtiden utnyttja den avdragsgilla temporära skillnaden. Den temporära skillnaden har i huvudsak uppkommit genom upp- och nedskrivningar av fastigheterna. Totalt är bolagets redovisade värden för fastigheterna lägre än motsvarande skattemässiga restvärden. I övrigt har tillgångar, avsättningar och skulder värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enligt plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed: Byggnader Markanläggningar Inventarier Lägenhetsinventarier (tillval) Fastighetsnät 50 år 20 år 5 år 10 år 15 år med undantag för uppskrivna fastigheter, där avskrivningsplanen har ändrats på så sätt att återstående ekonomisk livslängd har bedömts individuellt per fastighet Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,5 Lokaler , ,1 Övrigt 4 392, ,3 Summa brutto , ,9 Avgår: Rabatter , ,7 Lokaler Bollnäs Bostäder ,2-875,4 Lokaler Hyresgästföreningen -513,2-740,9 Grundhyra möblerade lägenheter , ,8 Outhyrda objekt , ,4 Summa netto , ,7 Specificering av outhyrt: Bostäder , ,7 Lokaler 1 926, ,0 Övrigt 693,1 790, , ,4 16

17 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag 2 688, ,8 Intäkter möblerade lägenheter 1 894, ,4 Övrigt 1 105, , , ,8 Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,1 Reparationer , ,5 Vatten 7 850, ,4 El 9 385, ,2 Sophämtning 2 426, ,1 Uppvärmning , ,7 Kabel-TV 1 821, ,2 Lokal administration , ,5 Övriga driftkostnader 8 245, , , ,4 Not 5 Underhåll Lägenhetsunderhåll 7 714, ,0 Lokalunderhåll m m 679,5 391,8 Gemensamt underhåll , , , ,8 Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,4 Markanläggningar 426,5 426,5 Inventarier 2 837, ,8 225,4 216,6 Fastighetsinventarier (markinventarier) 117,0 118, , ,2 225,4 216, Not 7 Övriga kostnader administration Central administration 5 595, ,9 Försäljningskostnader 2 530, ,1 Kostnader nytt marknadssystem 0,0 688,2 Lösen pensionsskuld 566,3 0,0 Kostnader datautveckling 992,8 0, , ,2 17

18 Not 8 Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar 361,5 443,4 Bostadsanpasssningsbidrag 331,8 389,5 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter ,7 0, ,0 832,9 Not 9 Övriga rörelsekostnader Rivningskostnader 0, ,6 Realisationsförlust vid försäljning av fastigheter 0,0 666,0 0, ,6 Not 10 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 42,0 45,0 varav män 28,0 29,0 varav kvinnor 14,0 16,0 Total sjukfrånvaro 9,0% 13,8% långtidssjukfrånvaro 9,0% 13,0% sjukfrånvaro för män 10,0% 13,5% sjukfrånvaro för kvinnor 7,3% 14,4% anställda -29 år 0,9% 0,0% anställda år 1,2% 1,3% anställda 50 år - 18,8% 30,4% Not 11:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar , ,0 Sociala kostnader 6 760, ,9 varav pensionskostnader 1 447, ,8 Not 11:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 950,1 875,3 Övriga anställda , ,7 Not 11:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 180,0 160,8 varav kostnadsförd mervärdesskatt 34,4 30,7 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 18

19 Not 12 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 138 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande är i bokslutet upptagen till 2,0 mkr. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 12 mån från företagets sida, 6 mån från egen sida. Premier för pension till honom betalades löpande, under 2005 med 88 tkr (föregående år 93 tkr). Övrig förmån till vd är en bilförmån. Not 13 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 235,7 91,1 Försäljning aktier och andelar 1 003,2-14,8 Övrigt 24,7 15, ,6 91,9 Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 803,2 265,5 Skattefria ränteintäkter 2,7 48,6 Övrigt 200,0 253, ,9 567,7 Not 15 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,4 Övrigt 31,5 1, , ,4 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 3,89 % (före räntebidrag). 19

20 Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,5 Under året aktiverade nyinvesteringar 0, ,7 Försäljningar , ,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,9 Ingående avskrivningar , ,7 Årets försäljningar , ,1 Årets avskrivningar , ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Ingående uppskrivningar , ,2 Årets försäljningar ,0 0,0 Årets uppskrivningar 0,0 0,0 Årets avskrivningar , ,9 Utgående ackumulerade uppskrivningar , ,3 Ingående nedskrivningar , ,0 Årets försäljningar 5 000, ,0 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående bokfört värde , ,0 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde , ,0 Årets försäljningar ,6-408,7 Utgående bokfört värde , ,3 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 8 530, ,5 Nyinvesteringar under året 0,0 840,7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 530, ,2 Ingående avskrivningar , ,3 Årets avskrivningar -426,5-426,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,8 Utgående bokfört värde 5 921, ,4 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader , ,0 Mark , , , ,0 varav hyreshusenheter , ,0 småhusenheter , ,0 20

21 Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,9 Nyanskaffningar under året 2 950, ,9 Avyttringar/utrangerat , ,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,2 Ingående avskrivningar , ,0 Årets avskrivningar , ,8 Avyttringar/utrangerat 3 030, ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Utgående bokfört värde , ,0 Not 19 Pågående ny- och ombyggnader Projektering nybyggnad 3 178,6 593,0 Pågående ombyggnader 6 879,8 56,1 Utgående bokfört värde ,4 649,1 Not 20 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 2 362, ,8 Återbäringsmedel 59,0 150,7 Avyttring värdepapper ,4 0,0 Inköp värdepapper 2 670,5 0,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 577, ,5 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 Årets nedskrivningar -100,0 0,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -100,0 0,0 Utgående bokfört värde 3 477, ,5 Not 21 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 230,9 363,4 Övriga kundfordringar 513,6 476,6 744,5 840,0 Not 22 Övriga fordringar Skattefordringar 346,8 0,0 Deposition 1 824, ,0 Övrigt 302,7 311, , ,0 21

22 Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 65,0 65,0 Återbetalningar värme 0,0 233,7 Övrigt 115,3 124,0 180,3 422,7 Not 24 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde av 100 kronor vardera. Aktiekapital Belopp vid årets ingång , ,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång , ,9 Övrig överföring till fritt eget kapital -550,0-550,1 Belopp vid årets utgång , ,8 Reservfond Belopp vid årets ingång , ,1 Belopp vid årets utgång , ,1 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 3 899, ,1 Årets resultat 5 820, ,6 Övrig överföring från uppskrivningsfond 550,0 550,1 Belopp vid årets utgång , ,8 Not 25:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 3 100, ,5 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier 7 797, , , ,6 Not 25:2 Periodiseringsfonder, specifikation 2000 års taxering 0, , års taxering 2 200, , års taxering 900,0 0, , ,5 22

23 Not 26 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån , ,2 varav lån med slutbetalning senare än fem år efter balansdagen , ,2 Låneomsättningarna under 2006 kommer att uppgå till drygt 130 mkr Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 2 550, ,0 Upplupna semesterlöner 1 620, ,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 200,0 197,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 429,3 357,7 Förskottsbetalda hyresintäkter , ,8 Övrigt 708, , , ,4 Not 28 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Pantbrev som säkerhet för fastighetslån Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån , ,2 Kommunal borgen som säkerhet för pensionsförpliktelser i KPA 0, ,0 Not 29 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 237,8 258,3 23

24 Not 30 Redovisningsprinciper kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar Not 31 Övriga ej likviditetspåverkande poster Vinst fastighetsförsäljning ,7 0,0 Avyttring av Alecta företagsmedel 0,0-297,1 Förändring avsatt till pensioner 7 348,0-259, ,7-556,3 Not 32 Förvärv materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Byggnader och mark ombyggnationer 0, ,7 pågående 9 409,2 596,2 markanläggningar 0,0 840,7 Inventarier 2 950, , , ,5 Not 33 Likvida medel Kassa och bank 9 764, , , ,5 24

25 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står årets vinst kr :13 upplösning av uppskrivningsfond kr :00 samt balanserad vinst från år 2004 kr :17 kr :30 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. I ny räkning balanseras kr :30 25

26 26

27

28 Postadress: Box 194, BOLLNÄS. Gatuadress: Virvelvägen 27 Telefon: Telefax: Org.nr e-post: hemsida: Prinfo I& N 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER. Årsredovisning 2007

BOLLNÄS BOSTÄDER. Årsredovisning 2007 BOLLNÄS BOSTÄDER 7 Årsredovisning 2007 Innehåll Historik...2 VD har ordet...3 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...5 Förvaltningsberättelse...6 Flerårsöversikt...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...14

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRS. redovisning 2001

ÅRS. redovisning 2001 ÅRS redovisning 2001 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 4 Organisationsanslutning, försäkringar 4 Förvaltningsberättelse Ägarförhållande och resultat 5 Hyror och ekonomi 5 Flerårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder årsredovisning 1

Årsredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder årsredovisning 1 08 Årsredovisning Bollnäs Bostäder bollnäs bostäder årsredovisning 1 Innehåll 2 VD har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer