Innehållsförteckning VD har ordet 3 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 11 Balansräkning 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning VD har ordet 3 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 11 Balansräkning 12"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 3 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Flerårsöversikt och nyckeltal 15 Noter och tilläggsupplysningar 16 Förslag till behandling av vinst 25 Revisionsberättelse 26

3 VD har ordet Inledning År 2005 läggs till handlingarna. Året har till och med överträffat förra året, som resultatmässigt var det dittills bästa på 2000-talet. Året som gått Det har hänt mycket under året, men jag ska i det följande endast kommentera några av de viktigaste händelserna. I maj slutfördes försäljningen av 575 lägenheter till fastighetsbolaget Hästen. Bostadsområdena Granbergshöjden, Åsmyravägen, Bergsveden, Backsveden och Segersta är därmed inte längre i Bollnäs Bostäders ägo. Lån motsvarande hela försäljningssumman har amorterats. Vinsten från affären har i sin helhet använts för fastighetsunderhåll av bolagets kvarvarande fastighetsbestånd. Underhållsåtgärder för totalt nästan 64 miljoner kronor har gett bolagets fastigheter en rejäl ansiktslyftning. Affären har medfört att bostadsbolagets lägenhetsinnehav minskat med procent. Efter försäljningen äger och förvaltar bolaget cirka kvadratmeter lokaler och strax över lägenheter. Under året startades ett gemensamt arbete tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen. Arbetet syftade till att ta fram en långsiktig plan för äldres boenden inom hela kommunen. Detta har i början av innevarande år resulterat i en delrapport som framlagts för kommunstyrelsen och socialnämnden. Bolaget kan nu göra de länge efterfrågade satsningarna som behövs för att äldreboendet Karlslund ska uppfylla kunders och myndigheters krav på bra boenden för äldre. Den långsiktighet i planeringen som den igångsatta processen medfört kommer med all säkerhet att komma bolaget och därmed kunder och kommun tillgodo under lång tid framåt. Ytterligare ett strategiskt viktigt beslut har tagits under Bostadsbolaget satsar på ett eget nät för multimedia. I dagarna slutförs upphandlingen av det första steget i utbyggnaden av nätet. Första etappen innebär att nätet byggs fram till bolagets samtliga områden i Bollnäs tätort. Med de åtgärder som nu påbörjas öppnas möjligheter för att använda den nu senaste tekniken inom data, telefoni och TV. Vidare kan satsningen innebära möjligheter till tillämpningar som ingen idag ens kan ana sig till. Ett stort steg mot framtiden är taget i och med starten av utbyggnaden av vårt multimedianät. I maj månad beviljades bygglov för nyproduktion av 20 lägenheter i kvarteret Sundsåker. Tyvärr undanröjde länsstyrelsen bygglovet någon månad senare på grund av planavvikelse. Ett nytt förslag som ryms inom gällande detaljplan har tagits fram och bygglov har beviljats. Resultat Resultatförbättringen jämfört med förra året har många orsaker. Vissa positiva delresultat är dock tillfälliga såsom räntevinster, omplacering av vissa värdepapper och återbetalning av tidigare överdebiteringar för fjärrvärme. Vakansgraden har tack vare ökad uthyrning minskat med cirka 1,5 procent under året. Vinsten före skatt och bokslutsdispositioner är knappt 10 miljoner kronor. Dessutom har det under året satsats ungefär 39 miljoner kronor mera än under ett normalår i fastighetsunderhåll. Av dessa 39 miljoner kronor är cirka 29 miljoner kronor den vinst som gjordes vid fastighetsförsäljningen. För år 2005 har cirka 64 miljoner kronor använts till underhåll. Under ett normalår har motsvarande siffra varit cirka 25 miljoner kronor. Sammantaget är årets mycket goda resultat följden av en långsiktig mycket medveten strävan att minska kostnaderna och öka intäkterna utan att tumma på kvaliteten. Denna strävan omfattas av alla i företaget. Jag vill här ta tillfället att tacka, såväl all personal som styrelsen, för de utomordentliga insatser som gjort det bästa resultatet på tio år möjligt. Framtidsbedömning Alla tecken tyder på att Bollnäs kommun har en fortsatt positiv utveckling. Befolkningen minskar inte, etableringar av företag fortsätter och framtidstron finns kvar.

4 VD har ordet Hur ser närmaste framtiden ut för bostadsbolaget? Vi har nått en vakansnivå under fem procent. Ett av resultaten av äldreboendeplaneringen är att servicelägenheter på Karlslund och Hällagården bryts ut ur blockhyresavtalet, vilket inledningsvis för med sig en ökad vakansgrad för servicelägenheter. Hur mycket av den vakansökningen som kan mötas med ökad uthyrning i övriga lägenhetsbeståndet är idag omöjligt att säga. Totalt sett kan det dock förväntas en mindre ökning av vakansgraden under en tid efter återtagandet av servicelägenheterna. Skötselkostnaderna för det kommande året ökar. Det beror främst på en indexuppräkning som sker enligt gällande avtal med vår huvudentreprenör. Dessutom har under det gångna året en ny skötselpolicy antagits, som innebär höjda ambitioner för fastighetsskötseln. Kostnaderna för uppvärmning kan komma att öka kraftigt om ett förslag till ändrad lagstiftning för sopförbränning antas av riksdagen. Fjärrvärmeproducenten har aviserat stora taxehöjningar om förslaget går igenom. Hyrorna rabatteras detta år med en engångsrabatt som utslagen på hela året motsvarar en hyressänkning år 2006 med cirka 0,5 procent. Upprustningarna av Karlslund och Framnäs, satsningen på multimedianät samt den nyproduktion vi räknar med att få igång på Sundsåker innebär mycket omfattande investeringar Avslutning Fortsatt inflyttning och tro på framtiden i Bollnäs kommun i kombination med vardagsrationalisering och kostnadsmedvetenhet gör dock att Bollnäs Bostäder, trots hårdnande förutsättningar, bör kunna uppnå ett bra resultat även Anders Wikström VD S T Y R E L S E VD TEKNIK ADMINISTRATION Teknik Upphandling Service Information Marknadsföring Administration Personal Utbildning EKONOMI BOSERVICE Heden Nyhamre Bovärdar Uthyrning Reception Lägenhetsunderhåll Bostadskonsulent Trafikfrågor K U N D E R 4

5 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp Ordinarie ledamöter Stefan Jonäng, ordf (c) Ulf Nyrén, vice ordf (s) Börje Jalgerius (fp) Per Bång (m) Else Maj Persson (c) Mats Löwenstein (s) Sören Wängelin (s) Personalrepresentanter Håkan Olsson (SKTF) Stefan Zetterbergh (Fastighets) Revisorer Hans Ågren, aukt revisor Rolf Arvidsson (s) Karl-Erik Andersson (m) Verkställande direktör Anders Wikström Suppleanter Börje Perérs (c) Ulla-Britt Nordkvist (s) Jan Karlsson (fp) Jan Åbjörn (m) Thomas Backan (c) Ove Hamrén (s) Ann-Renée Forsström (v) Suppleanter Ylva Silén Jan Olsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt revisor Anders Stenborg Pettersson (s) Rune Karlsson (fp) Ledningsgrupp Anders Wikström, vd Åke Jonsson, ekonomichef Ulf Linde, teknik/it Elinor Uppgren, boutveckling Rolf Winterqvist, boservicechef Styrelse Ledningsgrupp Stående från vänster: Stefan Zetterbergh, personalrepr Fastighets, Sören Wängelin (s), Mats Löwenstein (s), Ulf Nyrén, v ordf (s) och Håkan Olsson, personalrepr SKTF. Sittande från vänster: Per Bång (m), Else Maj Persson (c), Stefan Jonäng, ordf (c) och Börje Jalgerius (fp). Stående från vänster: Åke Jonsson, Anders Wikström, Elinor Uppgren, Ulf Linde och Rolf Winterqvist. 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder (org.nr ) avger härmed årsredovisning för verksamheten år Diagram lägenhetsfördelning av uppgifter nedan: Grundläggande principer för bolagets verksamhet Tillgången till attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida utvecklingen av Bollnäs kommun. Bollnäs Bostäder verkar för att på affärsmässiga grunder förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och där ingår även bostäder för särskilda behov såsom gruppbostäder för sociala behov och bostäder för studenter och äldre. Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2005 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Även motorfordonen var försäkrade i Länsförsäkringar. Anticimex svarade för ohyresförsäkringen och för styrelse- och vd-ansvarsförsäkring svarade AIG Europé. Fastighetsförvaltning Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Åldersmässigt bygger beståndets tyngdpunkt på och 70-talshus. Bolaget äger huvuddelen av servicehusen för äldreboenden i kommunen, boenden med många och små lägenheter. Företagets totala antal lägenheter vid årsskiftet är vilka finns i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta. Vid utgången av året förvaltade bolaget följande antal enheter inom eget bestånd: Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Garage 689 P-platser Carportar 164 Den största fastighetsaffär som Bollnäs Bostäder gjort och förmodligen den största fastighetsaffären i Bollnäs överhuvudtaget, var när bolaget per den 10 maj 2005 sålde 575 lägenheter till en privat förvaltare. Köpeskillingen var 122 miljoner kronor. Försäljningen avser bostadsområdena Åsmyravägen, Granbergshöjden, Bergsveden, Backsveden och Segersta. Bakom affären ligger en lång tids arbete med olika intressenter och lite olika fastighetspaket. Försäljningen bedöms passa bra in i Bollnäs Bostäders strategi och innebär att bostadsbolaget uppfyller det krav på försäljning som finns i bolagets ägardirektiv. Bolagets fastighetsinnehav har genom försäljningen minskat med 13-14% och ägarens utförsäljningskrav har uppfyllts. Vinsten av försäljningen har kommit kvarvarande fastigheter till godo. I början av maj överläts för bortforsling 10 lägenheter i Vallsta, Åkrevägen 25, till en idrottsförening i Bollnäs. Framnäs etapp 3 innehåller 20 upprustade lägenheter på Norrlandsvägen 59 och 65 som stod inflyttningsklara i mitten av januari Lägenheterna består av fyra rum och kök med uteplats på nedre våningen och kakel och klinker i badrum på övre våningen. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter är uthyrda. I Norrlandsvägen 63 har endast taket åtgärdats i denna etapp. Planeringen av nybyggnaden av 20 lägenheter inom kvarteret Sundsåker invid Scandic hotell har bromsats upp på grund av att länsstyrelsen undanröjt det bygglov som beviljades under våren. Den upplåtelseform som avses användas, kooperativ hyresrätt, blir helt ny för Bollnäs. Kooperativ hyresrätt innebär att fastigheten ägs av Bollnäs Bostäder och hyrs ut till en förening. Ansökan om nytt bygglov har när detta skrivs, februari 2006, ingivits. 6

7 Förvaltningsberättelse Ett styrelsebeslut har tagits under år 2005 om att utbjuda småhusen i kvarteret Häggen i Arbrå till försäljning till dem som hyr dessa hus. Det bedöms som fördelaktigt att bostäder av detta slag ägs och förvaltas av dem som bor i fastigheterna. Den tänkta försäljningen har därför inga likheter med de utförsäljningar till andra fastighetsförvaltare som gjorts under åren 2004 och Hyresgästerna har informerats och värdering, avstyckning och andra förberedande åtgärder pågår. Det beräknas dock ta något år innan samtliga hus kunnat säljas. Fastighetsskötseln har inte till alla delar fungerat klanderfritt under det gångna året. Orsakerna till detta är flera. Under hösten har det därför tagits fram en policy för hur bolagets fastigheter ska skötas. Vidare har en del justeringar gjorts i skötselavtalet med huvudentreprenören ISS. Entreprenören gör dessutom förändringar i sin organisation på ett sätt som bör förbättra förutsättningarna för ett effektivt utförande av uppdraget. Eftersom det finns ett otal uppfattningar om vad en bra fastighetsskötsel är kommer det även fortsättningsvis att finnas synpunkter på hur fastigheterna sköts. Vidtagna åtgärder sammantaget bäddar dock för en bra skötsel framåt. Arbetet med planering för att tillskapa bredbandsanslutning till bolagets fastigheter startade under hösten Målet är att bredband ska bli tillgängligt i hela lägenhetsbeståndet. Under hösten 2005 har den hyresförhandling som föregått satsningen på multimedianät till bolagets fastigheter genomförts. Arbetet med att tillskapa nätet kan nu ta fart på allvar. Nätet kommer att vara öppet för tjänster från ett stort antal leverantörer. Arbetet med upphandling av entreprenör för byggande av nätet har påbörjats och planerna innebär att utbyggnaden ska ske under Avsikten är också att avtal med någon operatör om skötsel och administration av nätet ska träffas. Denne kommunikationsoperatör blir därefter den som sköter tjänsteförsäljningen till hyresgästerna. I juni 2005 flyttade företaget huvudkontoret till egna lokaler på Ren, Virvelvägen 27, från tidigare av kommunen hyrda lokaler. I de nya lokalerna fanns tidigare en av Bollnäs hälsocentraler. När hälsocentralen flyttade föll det sig naturligt för bolaget att flytta in i egna lokaler. Personal Företaget hade vid årsskiftet 2005/ anställda, 16 kvinnor och 29 män. Av de 45 anställda är två personer av olika skäl inte i tjänst. Antal årsarbetare var 42, vilket är en minskning med tre mot föregående år. Den genomsnittliga anställningstiden är 17 år. Personalens genomsnittsålder är 49 år. Ålder Kvinna Man Totalt Summa: Ett av de mål som företaget har är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra kunder och deras boende. Ett visions- och strategiarbete har startats upp av företagets ledningsgrupp. Alla anställda har varit delaktiga och arbetat fram underlag som fortsättningsvis ska leda fram till handlingsplaner. Arbetet med att ta fram en ny plan för systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget som påbörjades år 2004 har fortsatt under året. Som exempel kan nämnas att en ny checklista vid olycksfall eller kris tagits fram och implementerats till alla anställda. Under 2005 beviljades medel från EU, Mål 3, för kompetensutveckling. Projektperioden sträcker sig från hösten 2005 till våren Två personer har genomgått utbildningen Bostadssociologi för SABO-företagen. En utbildning i samarbete mellan SABO och Institutionen för Teknik och byggmiljö vid Högskolan i Gävle. Personal från företaget har deltagit i SABO:s träffar som ordnats under året. Antal utbildningsdagar för personalen i hela företaget är 162. Under året har en enkät gjorts för att inventera synen på frågorna kring jämställdhet och mångfald. Svaren i enkäten ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. En grupp har tillsatts för att ta fram ett förslag till en ny plan som behandlar både jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. 7

8 Förvaltningsberättelse Bollnäs Bostäder har med fem andra företag i regionen bildat föreningen Företagsringen i Södra Hälsingland. Syftet är att de olika företagen ska kunna stötta varandra i olika personalrelaterade frågor. Marknad/Uthyrning Vakanserna har minskat de senaste åren. Vid årsskiftet var 194 lägenheter outhyrda. Det motsvarar 5,1% av lägenhetsbeståndet. Antal outhyrda vid motsvarande tidpunkt året innan var 283 eller 6,4%. Trots att vakansläget fortfarande är högt, så är det mycket positivt att antalet outhyrda lägenheter har minskat de senaste åren. Med tanke på att befolkningsminskningen i kommunen, i vart fall för tillfället, upphört finns det förhoppningar att vakansläget kan förbättras ytterligare. Ändringar i blockhyresavtalet med socialförvaltningen gör dock att det i vart fall under en tid kan tillkomma tomma servicelägenheter. Under våren 2005 ändrades bolagets betalningsrutiner från plusgiro till bankgiro. Alla hyresräkningar och kundfakturor har nu bankgironummer på inbetalningsavin istället för som tidigare plusgironummer. Företagets leverantörsfakturor betalas numera från bankgiro istället för från plusgiro. Ett webbaserat skanningprogram, Invoice Manager, som avser skanning av leverantörsfakturor är installerat under hösten Detta beräknas tas i drift under Det webbaserade uthyrningssystemet, Redimo, som kan användas av befintliga hyresgäster och för nya bostadssökande startades hösten Det har slagit väl ut under Från starten och fram till mitten av januari 2006 har drygt 2000 användare registrerat sig. Fördelen med Redimo är att tillgängligheten för kun- den har ökat till 24 timmar om dygnet. Kunden kan själv göra intresseanmälan eller ställa sig i kö för önskad bostad. Befintliga hyresgäster kan till exempel se sin senaste hyresräkning, aktuellt hyressaldo och hämta OCR-numret. Detta system har upplevts som positivt av många kunder. För uthyrningen har det inneburit en bättre struktur på arbetet och därmed en positivt förändrad arbetssituation och ökad effektivitet. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2005 till 15,8 mkr brutto. I detta inkluderas även grundhyra för möblerade lägenheter på 2,4 mkr. Med hänsyn tagen till intäkter från uthyrningen av möblerade lägenheter blir nettobortfallet 13,9 mkr. Detta motsvarar 6,8% av bruttohyresintäkterna. Omflyttningarna är relativt höga. De har legat mellan 25% och 30% de senaste tio åren. Eftersom omflyttningar är kostsamma för bolaget är det nödvändigt att sänka omflyttningstalen. En effektiv organisation och ett inarbetat bovärdssystem är en viktig del i det arbetet. Sammanlagt 40 av företagets totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. Lägenheterna finns i storlekarna ett rum med kokskåp till tre rum och kök och är belägna i Bollnäs, Arbrå och Kilafors. De är fullt utrustade för en till sex personer. Intäkterna från verksamheten har under 2005 uppgått till 1,9 mkr. Under 2005 har 42 ansökningar om betalningsföreläggande, med begäran om avhysning på grund av obetalda hyror, lämnats till kronofogdemyndigheten. Av dessa ansökningar har 15 blivit återkallade sedan skulderna betalts medan fyra har återkallats för att hyresgästen självmant flyttat. Avhysningar har verkställts i åtta fall under Tre avser störningar och fem avser obetalda hyror. I ett av fallen har skulden betalts så att åter- 8

9 Förvaltningsberättelse flyttning medgetts. Ett gott samarbete har utvecklats med socialförvaltningen. Gemensamma träffar, hembesök med mera genomförs för att i samarbete nå lösningar. Vanligen upprättas avbetalningsplaner, som gör att hyresgästen kan bo kvar i sin lägenhet. Samarbetet har bland annat gjort att det syns en trend i minskade ansökningar om betalningsförelägganden till kronofogdemyndigheten och minskade antal verkställda avhysningar. Förhoppningsvis håller trenden i sig. Kostnadsfördelning i procent Administration Uppvärmning 4,5% 13,5% Förbrukningsavgif Förbrukningsavgifter ter 9,2% Skötsel m m 15,6% Reparationer 7,4% Räntor o avskr 18,5% Fastighetsskatt 1,4% Underhåll 29,9% Resultat Bollnäs Bostäder redovisar en vinst på 10,0 mkr före och 5,8 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 190,8 mkr. Hyresförändringar En hyreshöjning gjordes 1 januari 2005 med i genomsnitt 2,45%. Denna höjning grundades i första hand på ökade kostnader för förbrukningsavgifter, då främst värme och el. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 223,4 mkr och består till största del av hyresintäkter. Dessa uppgår till 185,1 mkr. Utöver det ingår 29,0 mkr i realisationsvinst från fastighetsförsäljningen. Andra större intäkter är från uthyrning av möblerade lägenheter vilka uppgår till 1,9 mkr. Förvaltningsuppdraget åt Bollnäs kommun, som avser områdena Heden och Nyhedsbacken, ger en intäkt på 2,7 mkr under år Kostnaderna uppgår till totalt 213,4 mkr. Under 2005 satsades det hela 63,9 mkr på underhåll i fastigheterna vilket var den överlägset största kostnadsposten för företaget. Andra stora kostnadsposter är förbrukningsavgifter som uppgår till 48,4 mkr, där uppvärmning står för den största delen 28,8 mkr. Ytterligare en stor kostnad är räntor, men genom de senaste årens räntesänkningar är den kostnaden för år 2005 nere på 18,9 mkr. Kostnader för reparationer och fastighetsskötsel har fortsatt sjunka. Detta är en direkt följd av en mer rationell verksamhet och ökad kostnadsmedvetenhet i hela företaget. Av diagrammet framgår fördelningen av olika kostnadsposter i procent. Poängteras bör att fördelningen för år 2005 skiljer sig från ett normalår genom den stora satsningen som gjorts på fastighetsunderhåll. Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 12,4 mkr. Fastighetsinvesteringar svarar därvid för 9,4 mkr och inventarier för 3,0 mkr. Investeringarna har betalats utan att nya lån tagits upp. Lån för 120,0 mkr har lösts in. Låneskulden har under året minskat från 545,4 mkr till 425,4 mkr. Den stora minskningen av låneskulden beror på att bolaget kunnat lösa in ett antal lån till följd av försäljningen som gjordes per den 10 maj. Under år 2006 kommer lån på ytterligare drygt 130 mkr att sättas om. Räntebidragen har under de senaste åren successivt fallit bort och är nu nere i 0,6 mkr. Räntekostnaderna har i likhet med föregående år förändrats positivt och har år 2005 minskat från cirka 25 mkr till cirka 19 mkr. Förutom den relativt låga räntenivån är huvudorsaken till de minskade räntekostnaderna att en större andel än tidigare av lånen numera har rörlig ränta. Miljö I Bollnäs Bostäders miljöpolicy ingår att verka för en stärkt miljömedvetenhet i den egna organisationen, bland kunder och hos leverantörer. Man eftersträvar att bidra till en sundare boende- och verksamhetsmiljö där kretsloppstänkandet ges ökat utrymme. Bollnäs Bostäder arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder gällande värme och ventilationssystem samt el-anläggningar. Som ett led i att förbättra miljön kommer flera av våra fastigheter som idag värms upp med olja och el att få miljövänligare uppvärmning. Konvertering från el till fjärrvärme har gjorts under året i ett antal fastigheter. På fastigheten Björktjära 9:15, Morkullan, har värmepump ersatt oljeuppvärmning. 9

10 Förvaltningsberättelse Bovärden i bostadsområdet Blomkransen kör sedan våren 2005 ett miljövänligt fordon. Fordonet drivs med el och är klassat som arbetsredskap och får därför köras i max 30 km/tim. Tanken är att bovärdsbilarna successivt kommer att bytas ut till miljöbilar. Kontinuerligt görs investeringar i beståndets gemensamma tvättstugor där tvättmaskiner byts ut till mer energisnåla och vattenbesparande sådana. Som exempel kan nämnas Knöttasvägen i Kilafors där tvättstugan åtgärdats under Ny tvätt- och torkutrustning i form av lågenergimaskiner och en helautomatisk grovtvättmaskin har ersatt äldre modeller. Äldre motorvärmare byts löpande ut till mer energieffektiva. Vattenbesparingsåtgärder i totalt cirka lägenheter har utförts under åren I upphandlingar ställs krav att entreprenörer ska redovisa miljöplaner. Returemballage ska användas, beskrivningar var hälso- och miljöfarligt gods och avfall görs av är exempel på krav som ställs. Strävan är hela tiden att byta ut de kemikalier som används till miljövänligare alternativ. Halkbekämpningsgruset är fritt från salt. Byggverksamhet och underhåll Investeringar i fastigheter har under året gjorts med 9,4 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 63,9 mkr. Av detta belopp avser 7,7 mkr lägenhetsunderhåll medan 56,2 mkr är övrigt underhåll. Tack vare fastighetsförsäljningen har bolaget i år kunnat satsa extra mycket resurser på underhållsåtgärder. Bland annat har reparationer av balkonger på Ljungheden i Bollnäs utförts. Omfattande målning av fönster och fasader har också utförts under året. Mästaren, Barnängen och Örsängesvägen i Bollnäs, Lappstan och Tomtavägen i Arbrå samt Knöttasvägen 3, 5 och Promenaden 1-34 i Kilafors är några fastigheter som har åtgärdats. På en del av våra fastigheter i Bollnäs, Kilafors och Arbrå har putsning av fasader utförts. I några hus på Blomkransen och Ljungheden 2 har fönsterbyten gjorts. Stambyten har utförts på Bäckvägen 1 och 3 i Bollnäs. Tvättstugeutrustningar byts löpande ut till mer energisnåla sådana. I framtiden kommer det synas mer av bokningssystem där kunden bokar sin tvättid direkt via Internet. Det finns idag ett sådant bokningssystem i vårt bestånd. Att fortsättningsvis genomföra liknande åtgärder blir enklare när multimedianätet färdigställts. Nya smidiga webblösningar öppnas då för just detta ändamål. Under 2005 har en rad åtgärder som avser utemiljön i beståndet utförts. Visst fokus har lagts på asfaltsytor. Bland annat har infarten till fastigheten Tulpanen 11 på Gärdet asfalterats och entrésidorna har renoverats. Markarbeten i kvarteret Vängåvan har fortsatt från fjolåret och då i form av renovering av entrésidor även där. Arbetet kommer att slutföras under I samma kvarter har även förrådsutrymmen byggts till för förvaring av barnvagnar och cyklar. Utebelysning har rustats upp i form av nya belysningsarmaturer på ett antal bostadsområden i Bollnäs och Arbrå. På bland annat Gärdet i Bollnäs har belysningen även förstärkts efter en trygghetsvandring tillsammans med Hyresgästföreningen. Vid Kvarnvägen 9-15 har ny parkering anlagts, fastigheten Mästaren har fått lekplats, en del rabatter har rustats upp på Gärdet, likaså entrésidan vid Björkhamregatan 31. I Kilafors, Rengsjö och Arbrå har låssystem åtgärdats. 10

11 Resultaträkning i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,7 Övriga förvaltningsintäkter , ,8 Summa nettoomsättning , ,5 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,4 Underhållskostnader , ,8 Fastighetsskatt , ,3 Avskrivningar 6, , ,2 Summa fastighetskostnader , ,7 Bruttoresultat 6 188, ,8 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 6, 1-225,4-216,6 Övriga kostnader , ,2 Övriga rörelseintäkter ,0 832,9 Övriga rörelsekostnader 9 0, ,6 Rörelseresultat 10, 11, , ,3 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,6 91,9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,9 567,7 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 578,1 687,9 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,4 Resultat efter finansiella poster 9 951, ,4 Bokslutsdispositioner ,5-541,3 Skatt -859, ,5 Årets resultat 5 820, ,6 11

12 Balansräkning i tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,7 Inventarier , ,0 Pågående ny- och ombyggnader ,4 649,1 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,5 Andra långfristiga fordringar 925, ,0 Summa anläggningstillgångar , ,3 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 274,2 330,9 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar ,5 840,0 Övriga fordringar , ,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,3 422,7 Summa kortfristiga fordringar 3 399, ,7 Kassa och bank 9 764, ,5 Summa omsättningstillgångar , ,1 Summa tillgångar , ,4 12

13 Balansräkning i tkr Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital Aktiekapital , ,0 Uppskrivningsfond , ,8 Reservfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,2 Årets resultat 5 820, ,6 Summa eget kapital , ,7 Obeskattade reserver , ,6 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 1 981, ,0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,2 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa långfristiga skulder , ,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,9 Skatteskulder 0,0 980,1 Övriga kortfristiga skulder 2 877, ,5 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,4 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa kortfristiga skulder , ,9 Summa eget kapital och skulder , ,4 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 28 Ansvarsförbindelser 29 13

14 Kassaflödesanalys i tkr Den löpande verksamheten 30 Not Rörelseresultat före finansiella poster , ,3 Avskrivningar , ,9 Övriga ej likviditetspåverkande poster ,7 556, , ,5 Erhållen ränta 1 030,6 608,3 Erhållna räntebidrag 578,0 687,9 Erhållna utdelningar 235,7 91,1 Erlagd ränta , ,4 Betald inkomstskatt , , , ,0 Ökning/minskning varulager 56,7 240,7 Ökning/minskning kundfordringar 95, ,0 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 252, ,7 Ökning/minskning leverantörskulder , ,7 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -394,8 777,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -964, ,9 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar , ,5 Sålda materiella anläggningstillgångar , ,9 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar , ,7 Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 2 792,6-14,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,1 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld , ,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,2 Årets kassaflöde , ,6 Likvida medel vid årets början , ,9 Likvida medel vid årets slut , ,5 14

15 Flerårsöversikt Nettoomsättning, mkr 190,8 202,8 199,4 197,3 185,9 Driftöverskott, mkr 26,4 63,9 65,5 66,0 62,5 Avskrivningar, mkr 20,5 23,1 22,4 22,1 20,8 Låneräntor brutto, mkr 18,9 25,0 28,3 30,3 31,0 Räntebidrag, mkr 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 Årets resultat före disp och skatt, mkr 10,0 5,2 0,1 0,1 0 Fastigheternas bokförda värde, mkr 506,8 613,9 632,3 640,4 649,5 Taxeringsvärden, mkr 567,7 672,9 706,9 711,0 760,3 Investeringar i byggnader och mark, mkr 9,4 5,6 11,6 10,1 3,9 Fastighetslån, mkr 425,4 545,4 560,2 563,0 582,9 Eget kapital, mkr 80,1 71,9 69,5 69,8 69,9 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Vinstmarginal, % 5,22 2,56 0,05 0,04 0 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % 4,9 2,2-0,2-0,2-0,3 Kapital Soliditet, % 14,6 10,9 10,3 10,2 10,0 Skuldsättningsgrad, % 5,3 7,6 8,1 8,1 8,3 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 82,3 88,8 88,6 87,9 89,7 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 5,1 10,4 10,4 10,3 9,6 Avkastning på eget kapital, % 13,09 7,35 0,14 0,11 0 Avkastning på totalt kapital, % 4,7 4,4 4,1 4,3 4,3 Begreppsförklaringar Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 15

16 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom har fr o m år 2001 Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 och RR 17 tillämpats för redovisning av byggnader, mark och markanläggningar. Detta medförde att ned- och uppskrivningar gjordes med 143 mkr år Uppskjuten skattefordran har ej redovisats av försiktighetsskäl och svårighet att bedöma möjligheten att i framtiden utnyttja den avdragsgilla temporära skillnaden. Den temporära skillnaden har i huvudsak uppkommit genom upp- och nedskrivningar av fastigheterna. Totalt är bolagets redovisade värden för fastigheterna lägre än motsvarande skattemässiga restvärden. I övrigt har tillgångar, avsättningar och skulder värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enligt plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed: Byggnader Markanläggningar Inventarier Lägenhetsinventarier (tillval) Fastighetsnät 50 år 20 år 5 år 10 år 15 år med undantag för uppskrivna fastigheter, där avskrivningsplanen har ändrats på så sätt att återstående ekonomisk livslängd har bedömts individuellt per fastighet Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,5 Lokaler , ,1 Övrigt 4 392, ,3 Summa brutto , ,9 Avgår: Rabatter , ,7 Lokaler Bollnäs Bostäder ,2-875,4 Lokaler Hyresgästföreningen -513,2-740,9 Grundhyra möblerade lägenheter , ,8 Outhyrda objekt , ,4 Summa netto , ,7 Specificering av outhyrt: Bostäder , ,7 Lokaler 1 926, ,0 Övrigt 693,1 790, , ,4 16

17 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag 2 688, ,8 Intäkter möblerade lägenheter 1 894, ,4 Övrigt 1 105, , , ,8 Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,1 Reparationer , ,5 Vatten 7 850, ,4 El 9 385, ,2 Sophämtning 2 426, ,1 Uppvärmning , ,7 Kabel-TV 1 821, ,2 Lokal administration , ,5 Övriga driftkostnader 8 245, , , ,4 Not 5 Underhåll Lägenhetsunderhåll 7 714, ,0 Lokalunderhåll m m 679,5 391,8 Gemensamt underhåll , , , ,8 Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,4 Markanläggningar 426,5 426,5 Inventarier 2 837, ,8 225,4 216,6 Fastighetsinventarier (markinventarier) 117,0 118, , ,2 225,4 216, Not 7 Övriga kostnader administration Central administration 5 595, ,9 Försäljningskostnader 2 530, ,1 Kostnader nytt marknadssystem 0,0 688,2 Lösen pensionsskuld 566,3 0,0 Kostnader datautveckling 992,8 0, , ,2 17

18 Not 8 Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar 361,5 443,4 Bostadsanpasssningsbidrag 331,8 389,5 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter ,7 0, ,0 832,9 Not 9 Övriga rörelsekostnader Rivningskostnader 0, ,6 Realisationsförlust vid försäljning av fastigheter 0,0 666,0 0, ,6 Not 10 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 42,0 45,0 varav män 28,0 29,0 varav kvinnor 14,0 16,0 Total sjukfrånvaro 9,0% 13,8% långtidssjukfrånvaro 9,0% 13,0% sjukfrånvaro för män 10,0% 13,5% sjukfrånvaro för kvinnor 7,3% 14,4% anställda -29 år 0,9% 0,0% anställda år 1,2% 1,3% anställda 50 år - 18,8% 30,4% Not 11:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar , ,0 Sociala kostnader 6 760, ,9 varav pensionskostnader 1 447, ,8 Not 11:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 950,1 875,3 Övriga anställda , ,7 Not 11:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 180,0 160,8 varav kostnadsförd mervärdesskatt 34,4 30,7 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 18

19 Not 12 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 138 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande är i bokslutet upptagen till 2,0 mkr. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 12 mån från företagets sida, 6 mån från egen sida. Premier för pension till honom betalades löpande, under 2005 med 88 tkr (föregående år 93 tkr). Övrig förmån till vd är en bilförmån. Not 13 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 235,7 91,1 Försäljning aktier och andelar 1 003,2-14,8 Övrigt 24,7 15, ,6 91,9 Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 803,2 265,5 Skattefria ränteintäkter 2,7 48,6 Övrigt 200,0 253, ,9 567,7 Not 15 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,4 Övrigt 31,5 1, , ,4 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 3,89 % (före räntebidrag). 19

20 Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,5 Under året aktiverade nyinvesteringar 0, ,7 Försäljningar , ,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,9 Ingående avskrivningar , ,7 Årets försäljningar , ,1 Årets avskrivningar , ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Ingående uppskrivningar , ,2 Årets försäljningar ,0 0,0 Årets uppskrivningar 0,0 0,0 Årets avskrivningar , ,9 Utgående ackumulerade uppskrivningar , ,3 Ingående nedskrivningar , ,0 Årets försäljningar 5 000, ,0 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående bokfört värde , ,0 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde , ,0 Årets försäljningar ,6-408,7 Utgående bokfört värde , ,3 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 8 530, ,5 Nyinvesteringar under året 0,0 840,7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 530, ,2 Ingående avskrivningar , ,3 Årets avskrivningar -426,5-426,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,8 Utgående bokfört värde 5 921, ,4 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader , ,0 Mark , , , ,0 varav hyreshusenheter , ,0 småhusenheter , ,0 20

21 Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,9 Nyanskaffningar under året 2 950, ,9 Avyttringar/utrangerat , ,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,2 Ingående avskrivningar , ,0 Årets avskrivningar , ,8 Avyttringar/utrangerat 3 030, ,6 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Utgående bokfört värde , ,0 Not 19 Pågående ny- och ombyggnader Projektering nybyggnad 3 178,6 593,0 Pågående ombyggnader 6 879,8 56,1 Utgående bokfört värde ,4 649,1 Not 20 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 2 362, ,8 Återbäringsmedel 59,0 150,7 Avyttring värdepapper ,4 0,0 Inköp värdepapper 2 670,5 0,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 577, ,5 Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 Årets nedskrivningar -100,0 0,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -100,0 0,0 Utgående bokfört värde 3 477, ,5 Not 21 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 230,9 363,4 Övriga kundfordringar 513,6 476,6 744,5 840,0 Not 22 Övriga fordringar Skattefordringar 346,8 0,0 Deposition 1 824, ,0 Övrigt 302,7 311, , ,0 21

22 Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 65,0 65,0 Återbetalningar värme 0,0 233,7 Övrigt 115,3 124,0 180,3 422,7 Not 24 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde av 100 kronor vardera. Aktiekapital Belopp vid årets ingång , ,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång , ,9 Övrig överföring till fritt eget kapital -550,0-550,1 Belopp vid årets utgång , ,8 Reservfond Belopp vid årets ingång , ,1 Belopp vid årets utgång , ,1 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 3 899, ,1 Årets resultat 5 820, ,6 Övrig överföring från uppskrivningsfond 550,0 550,1 Belopp vid årets utgång , ,8 Not 25:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 3 100, ,5 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier 7 797, , , ,6 Not 25:2 Periodiseringsfonder, specifikation 2000 års taxering 0, , års taxering 2 200, , års taxering 900,0 0, , ,5 22

23 Not 26 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån , ,2 varav lån med slutbetalning senare än fem år efter balansdagen , ,2 Låneomsättningarna under 2006 kommer att uppgå till drygt 130 mkr Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 2 550, ,0 Upplupna semesterlöner 1 620, ,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 200,0 197,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 429,3 357,7 Förskottsbetalda hyresintäkter , ,8 Övrigt 708, , , ,4 Not 28 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Pantbrev som säkerhet för fastighetslån Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån , ,2 Kommunal borgen som säkerhet för pensionsförpliktelser i KPA 0, ,0 Not 29 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 237,8 258,3 23

24 Not 30 Redovisningsprinciper kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar Not 31 Övriga ej likviditetspåverkande poster Vinst fastighetsförsäljning ,7 0,0 Avyttring av Alecta företagsmedel 0,0-297,1 Förändring avsatt till pensioner 7 348,0-259, ,7-556,3 Not 32 Förvärv materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Byggnader och mark ombyggnationer 0, ,7 pågående 9 409,2 596,2 markanläggningar 0,0 840,7 Inventarier 2 950, , , ,5 Not 33 Likvida medel Kassa och bank 9 764, , , ,5 24

25 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står årets vinst kr :13 upplösning av uppskrivningsfond kr :00 samt balanserad vinst från år 2004 kr :17 kr :30 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. I ny räkning balanseras kr :30 25

26 26

27

28 Postadress: Box 194, BOLLNÄS. Gatuadress: Virvelvägen 27 Telefon: Telefax: Org.nr e-post: hemsida: Prinfo I& N 2006

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehållsförteckning Sid

Innehållsförteckning Sid ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 1 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Flerårsöversikt och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006

BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006 VD har ordet Vi erbjuder trygghet i en god boendemiljö med utrymme för gemenskap VD har ordet...2 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...4 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning

Läs mer

VD har ordet. Genomförda och pågående mera omfattande projekt. Årets ekonomiska utfall

VD har ordet. Genomförda och pågående mera omfattande projekt. Årets ekonomiska utfall Innehåll VD har ordet... 2 Styrelse, revisorer... och ledningsgrupp... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12 Kassaflödesanalys... 14 Flerårsöversikt... 15 Noter och tilläggsupplysningar...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer