Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunfullmäktige Handläggare: Helen Ala-Kojola Direkt tfn: Förslag till grafisk profil Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 1. I enlighet med förslaget godkänna den nya grafiska profilen för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Förslag till ny grafisk profil för Vallentuna kommun. Den grafiska profilen innehåller riktlinjer för ett sammanhållet visuellt intryck. Den omfattar Vallentuna kommuns logotyp, typsnitt, profil- och komplementfärger, dekorelement och avsändarsystem. Bakgrund I juni 2008 beslutade kommunstyrelsen om en revidering av Vallentuna kommuns grafiska profil. Under våren har ett förslag till grafisk profil arbetats fram av en av tjänstemannaledningsgruppen utsedd arbetsgrupp och reklambyrån Etc. Den föreslås ersätta den grafiska profil som antogs Den grafiska profilen är indelad i två delar: Detta förslag till grafisk profil omfattar riktlinjer för ett sammanhållet visuellt intryck och beslutas av kommunfullmäktige. Den grafiska profilen kompletteras med en tillämpningsdel med instruktioner och anvisningar, som beslutas av kommundirektören. Den grafiska profilen syftar till att göra kommunens budskap tydliga både externt och internt, att lyfta fram helheten och att stärka den gemensamma identiteten samtidigt som vi har möjlighet till målgruppsanpassning av budskapen. Den grafiska profilen samlar vår kommunikation under ett gemensamt 11

12 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS paraply, där det är lätt att känna igen avsändaren Vallentuna kommun oavsett vilken målgrupp vi vänder oss till. Förslaget till ny grafisk profil kommer att skickas ut till kommunstyrelseledamöterna med e-post den 3 maj. Anledningen till detta är att vi avvaktar beslut från kommunstyrelsen den 26 april om vilket vapen som ska användas. Handlingar 1. Klargörande av kommunvapen 2. Vapnets utveckling Ann-Charlotte Järnström - Helen Ala-Kojola Kommunikationsansvarig Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Ann-Charlotte Järnström Catrin Andersson Handläggare 12

13 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Marianne Sarberg Direkt tfn: Svar på motion (V) - Praktisk hjälp till äldre och handikappade Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige avslår motionen då uppdraget redan finns i socialtjänstlagen och ingår i kommunens åtaganden. Ärendet i korthet Motion har inlämnats av Jan Tingvall (V) med uppmaning till kommunen att tillsätta en paralamentarisk grupp med uppgift att se över behovet av praktisk hjälp till äldre och handikappade. Bakgrund Handlingar 1. Svar på motion (V) - Praktisk hjälp till äldre 13

14 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Ann-Charlotte Järnström - Marianne Sarberg kommunsekreterare Ska expedieras till: Jan Tingvall(V) Akten 14

15 15

16 16

17 17

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om att använda medel ur eget kapital Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Avslå barn- och utbildningsnämndens hemställan om att använda medel ur eget kapital Ärendet i korthet Barn- och utbildningsnämnden hemställer i en tjänsteskrivelse per den 4 februari 2010 om att få använda resultatenheternas medel sparat i eget kapital. Det av nämnden önskade beloppet uppgår till tkr. Medlen är tänkta att finansiera en utveckling av IKT (information, kommunikation och teknik) som pedagogiskt verktyg i skolan. Barn- och ungdomsnämnden har fastställt en IKT-strategi för den pedagogiska verksamheten. Målen ska vara uppfyllda Skolorna behöver enligt nämnden genomföra satsningar för att öka användningen av IKT genom en digitalisering av klassrummen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har inga synpunkter på de av barnoch ungdomsnämnden förslagna satsningar. Kontoret är dock angeläget om att saker och ting följer gällande principer. Principerna för budgetavvikelse/ resultatöverföring regleras i Vallentuna kommuns författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun punkt 4.8. Enligt denna förekommer det inte några ombudgeteringar under löpande budgetår. 18

19 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Eventuella önskemål om användande av medel sparat i eget kapital ska anges i det remissvar som föregår beslutet om kommunplan. Då kan en samlad bedömning göras vilket utrymme det finns i kommunens ekonomi. Eventuellt utrymme styrs av huruvida kommunen når det finansiella resultatmålet på 2 procent av de samlade intäkterna. Under maj månad kommer kommunledningskontoret skickat ut remissen avseende Kommunplan Handlingar 1. Hemställan från barn- och utbildningsnämnden att använda medel ur eget kapital 2. Hemställan att använda sparande i eget kapital, BUN Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN 19

20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Skolpeng fr.o.m inkl utökning öppettider fritidshem Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Besluta om skolpengsbelopp från och med enligt kommunledningskontorets förslag 2. Avslå barn- och ungdomsnämndens förslag till höjning av skolpengsbeloppet för fritidshem Ärendet i korthet Enligt Kommunplan (KF ) ska skolpengen räknas upp med två procent från och med Kommunledningskontorets förslag till skolpeng från och med Förskola 1 2 år Förskola 3 5 år Familjedaghem 1 2 år Familjedaghem 3 5 år 6-åringar Grundskola 1 5 år Grundskola 6 9 år Fritidshem kr kr kr kr kr kr kr kr 20

21 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 mars att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av skolpengsbeloppen med två procent från och med 1 juli Utöver uppräkningen med två procent beslutade barn- och ungdomsnämnden att föreslå att kommunfullmäktige höjer skolpengen för fritidshem med 200 kronor per barn. Anledningen till detta förslag var finansiera en ökning av fritidshemmens öppettider med 30 minunter från 06:30 till 07:00. Efter denna förändringen blir öppettiderna de samma för fritidshemmen som för förskolorna. Kommunledningskontorets synpunkter För skolpengen gäller principen att det är volymen som styr hur mycket pengar som budgeteras. Detta innebär att om volymen varit lägre än budgeterat går överskottet tillbaka till fullmäktige och om volymen varit högre än budgeterat så skjuter fullmäktige till pengar motsvarande den verkliga volymen. I Kommunplan (KF ) gjordes bedömningen att kommunens ekonomiska läge klarade av en höjning av skolpengen med två procent för läsåret 2010/2011. Att ändra de ekonomiska ramarna som är beslutade i kommunplanen under innevarande år är inte förenligt med kommunens ekonomistyrningsprinciper. Det strider också mot kommunallagen 8 kap 12 om att beslut om utgifter under löpande budgetår måste finansieras. Kommunledningskontoret saknar dessutom underlag för vad den föreslagna höjning av skolpengen för fritidshem skulle kosta kommunen. Kommunstyrelsen har en budget för att finansiera behov av utökad ram under budgetåret. Dessa medel är dock avsedda för oförutsedda händelser av engångskaraktär. Föreliggande förslag till höjning av skolpeng för fritidshem är inte att betrakta som en sådan händelse. Ambitionshöjande åtgärder av denna art ska fångas upp i den remiss som föregår beslutet om kommunplan. Således kan denna ambitionshöjning tidigast träda i kraft den 1 januari Handlingar 1. Skolpeng fr.o.m inkl utökning öppettider fritidshem 21

22 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS Skolpeng fr.o.m Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti 2010 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Besluta om taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti 2010 enligt barn- och utbildningsnämndens förslag Ärendet i korthet Riksdagen beslutade den 22 april 2009 att införa allmän förskola för treåringar. Sedan tidigare har riksdagen beslutat att införa allmän förskola för 4- och 5-åringar. Från och med 1 juli 2010 är kommunen skyldig att anordna allmän förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. Allmän förskola ska omfatta minst 525 timmar om året. Dessa timmar ska vara avgiftsfria. I och med denna förändring måste även kommunens taxa för förskola och fritidshem ändras. Barn och ungdomsnämndens förslag till taxa redovisas nedan. 27

28 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS Förslag till taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti Förskola: 1 2 åringar Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mer än 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 3% 2% 1% bruttoinkomst Dock högst per månad kr 840 kr 420 kr Högst 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 2,25% 1,5% 0,75% bruttoinkomst Dock högst per månad 945 kr 630 kr 315 kr Förskola: 3 5 åringar Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mer än 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 2,25% 1,5% 0,75% bruttoinkomst Dock högst per månad 945 kr 630 kr 315 kr Högst 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 0% 0% 0% bruttoinkomst Dock högst per månad 0 kr 0 kr 0 kr Anm: Taxan för 3 5-åringar gäller från och med augusti det år barnet fyller 3 år Fritidshem 6 12 Barn 1 Barn 2 Barn 3 åringar Avgift i % av hushållets 2% 1% 1% bruttoinkomst Dock högst per månad 840 kr 420 kr 420 kr Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har inga synpunkter. Handlingar 1. Taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti Taxa för förskola och fritidshem fr.o.m

29 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN 29

30 30

31 31

32 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunfullmäktige Handläggare: Staffan Gröndahl Direkt tfn: Ändring av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att godkänna att bolagsordningen för Stockholmsregionens Försäkrings AB ändras i enlighet med förslag daterat , rättat Ärendet i korthet Som ett led i förberedelserna inför SRF:s planerade inträde den 1 januari 2011 som försäkringsgivare för sina ägarkommuner har bolaget valt att justera sin bolagsordning. Ändringen medför att ägarkommunernas kontroll över bolaget stärks vilket bedöms förbättra möjligheterna att kunna utnyttja det undantag i LOU som riksdagen väntas fatta beslut om före sitt sommaruppehåll. Enligt bolagsordningen ska ändring av densamma för att kunna träda i kraft först godkännas av samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige. Bakgrund Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) bildades 2008 och ägs gemensamt av tjugo kommuner i Stockholms län. Syftet med bolaget var att ägarkommunerna genom samverkan i denna form skulle optimera sina lösningar inom försäkringsoch riskhanteringsområdena. Inför att SRF skulle ta över kommunernas försäkringar uppstod dock en ny situation när Regeringsrätten 2008 i de så kallade SYSAV-domarna 1 slog fast att LOU i sin nuvarande utformning inte medger att kommuner och landsting utan formell upphandling köper varor och tjänster från sina egna bolag. 1 RÅ 2008 ref

33 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) Tolkningen ledde till att en formell upphandling av försäkringslösningen genomfördes. I upphandlingen, som de tjugo Stockholmskommunerna gjorde gemensamt i regi av KSL, var SRF en av anbudsgivarna men bolaget ansågs i den slutliga bedömningen inte ha det för kommunerna mest fördelaktiga erbjudandet. Upphandlingen vanns i stället av Trygg-Hansa. SYSAV-domarna grundar sig på rättstillämpning i EGdomstolen där man också slagit fast att det på detta område inte finns något förbud mot att i vissa stycken införa nationella regler. Mot bakgrund av detta föreslås nu ett tillägg i LOU med innebörden att kommuner och landsting fortsättningsvis utan upphandlingsförfarande ska kunna köpa varor och tjänster från egna bolag. Två viktiga förutsättningar för att detta ska vara möjligt är dock, 1. att köparen utövar en kontroll över det säljande bolaget som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning 2. att det säljande bolaget utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som äger det eller, om det handlar om annan juridisk person, är medlemmar i den. Det är således två kriterier som ska vara uppfyllda för att upphandlingsskyldighet inte ska föreligga, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. De nu aktuella ändringarna av bolagsordningen har framför allt som utgångspunkt att ytterligare stärka ägarkommunernas inflytande över bolaget i avseende att uppfylla kontrollkriteriet. Föreslagna ändringar Följande ändringar föreslås i bolagsordningen: 1. Andra stycket i 3 har hittills haft följande lydelse. Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt eller till minst 50 % ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt eller till minst 50 % utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. För att förstärka förutsättningarna att uppfylla verksamhetskriteriet föreslås att SRF endast får meddela försäkring till sådana bolag som ägs helt av en ägarkommun eller av flera ägarkommuner tillsammans. Motsvarande krav ska även gälla för stiftelser. Paragrafen har därför fått följande nya utformning. 33

34 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. 2. I bolagsordningen 14 föreslås en förändring i syfte att ytterligare förstärka ägarkommunernas kontroll över SRF. Den hittillsvarande utformningen av paragrafen är följande. För att beslut i nedan följande frågor ska äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association. Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Efter föreslagen ändring får bestämmelsen följande nya utformning. För att beslut i nedan följande frågor ska äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association. Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. Förändring i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning. Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning. Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska underställas bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. Syftet med denna paragraf är att ytterligare stärka kommunernas kontroll över bolaget för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt. 34

35 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) Utöver de föreslagna ändringarna har också en ny paragraf enligt följande lagts till. Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. Syftet med denna paragraf, som får beteckningen 15, är att säkerställa att de kommunalrättsliga principerna om kommunal kompetens, lokaliseringsprincip etc följs av bolaget. 4. De ovan föreslagna förändringen har medfört att hittillsvarande 15 och framåt fått en förskjutning i numrering. Handlingar 1. Skrivelse från SRF, Underlag för ändring av Stockholmsregionens Försäkrings ABs bolagsordning med bilaga a. Utredning av Kommunakuten AB, Förändringar av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB till följd av ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (Till skrivelsen bilagt förslag om ny bolagsordning för SRF bifogas inte här, då den senare inkommit i rättad form.) 2. Skrivelse från SRF, Rättelse i bilaga till tidigare utskickat underlag med bilaga a. Förslag / till bolagsordning för SRF. Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Staffan Gröndahl Säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Stockholmsregionens Försäkrings AB 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Marianne Sarberg Direkt tfn: Val av nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen samt entledigande av tidigare Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Tidigare kommunsekreterare Marianne Sarberg entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. 2. Ny kommunsekreterare Victor Kilén utses som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen om anmälningsskyldighet. Kommunsekreterare Marianne Sarberg utsågs 2005 till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Då Marianne nu övergår i annan tjänst begär hon entledigande från uppdraget som personuppgiftsombud. Samtidigt ska kommunstyrelsen utse nytt ombud. Ny kommunsekreterare blir Victor Kilén som rekommenderas till uppdraget som nytt ombud. Kommunstyrelsens personuppgiftsombud är samordnare för kommunens personuppgiftsombud och besvarar övergripande frågor till kommunen. Bakgrund 53

54 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS Vem kan vara personuppgiftsombud? Bara fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. I personuppgiftslagen finns inte några särskilda kvalifikationsregler för personuppgiftsombudet. Ombudet ska anmälas till Datainspektionen, men en sådan anmälan innebär inte någon lämplighetsprövning. Ombudet måste kunna sätta sig in i personuppgiftslagens regler och hur personuppgifter behandlas hos den personuppgiftsansvarige. Eftersom ett personuppgiftsombud ska utöva sina uppgifter självständigt, måste han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för att sköta kontakterna med Datainspektionen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor och måste alltså ha en sådan position att han eller hon vågar påpeka fel och brister. Ombudet kan vara anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste då ges en sådan ställning att uppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Det går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen, förutsatt att vederbörande är tillräckligt kvalificerad och ges möjlighet att utöva sitt uppdrag. Observera dock att uppdraget alltid måste ges till en fysisk person och inte till ett bolag. Vem har ansvaret om personuppgiftsombudet missköter sig? Gentemot de registrerade är den personuppgiftsansvarige och dess verkställande ledning alltid ansvarig för de behandlingar som utförs. Om Datainspektionen anser att ett personuppgiftsombud av någon anledning är olämpligt för sin uppgift, får inspektionen vända sig mot den personuppgiftsansvarige. Då gäller samma regler som om Datainspektionen är missnöjd med någonting annat som den personuppgiftsansvarige gör. Handlingar 1. Val av nytt personuppgiftsombud, kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Marianne Sarberg Kommunsekreterare Ska expedieras till: Datainspektionen 54

55 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS Samtliga nämnder Kommunsekreteraren Akt 55

56 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Meta Sundin Direkt tfn: Svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll" Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Beslutar att nedanstående kommentarer och förslag på åtgärder ska utgöra kommunstyrelsens yttrande. Ärendet i korthet Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en granskning av chefstjänstemännens anställningsavtal, förtroendekänsliga poster samt en klassificeringsgranskning av leverantörsfakturor(d v s en granskning av aktivering som anläggningstillgång respektive bokföring som driftskostnad). Granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Utifrån genomförd granskning är revisionens bedömning att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig vad gäller chefstjänstemännens anställningsavtal. Vad gäller förtroendekänsliga poster och klassificeringsgranskning gör revisionen bedömningen att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Revisionen lämnar fem rekommendationer för att stärka den interna kontollen. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de lämnade rekommendationerna. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och samtliga nämnder för yttrande och åtgärd. Ärendets tidigare behandling Revisorerna har föredragit granskningsrapporten för kommunfullmäktige den 15 mars 2010 (KF 10). 56

57 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) KS Kommunledningskontorets förslag på yttrande och åtgärder Chefstjänstemännens anställningsavtal Revisionen gör bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisionen bedömer även att anställningsavtal och överenskommelser förvaras betryggande. Kommunledningskontoret delar uppfattningen att den interna kontrollen inom området fungerar väl. Förtroendekänsliga poster Revisionen bedömer att den interna styrningen och kontrollen inte är helt tillräcklig och lämnar tre rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen. Kommunen bör upprätta skriftliga riktlinjer för hantering av kostnader som rör representation, resor etc. I nuläget finns inget dokument, utan hänvisning görs istället i kommentarsfält i kommunens kontoplan. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har påbörjat ett arbete med att sammanställa en s k ekonomihandbok där riktlinjer enligt revisionens rekommendation ska ingå. Vi anser dock att kommentarerna i kontoplanen är ett gott alternativ i väntan på ekonomihandboken då kontoplanen på sätt och vis är mer lättillgänglig än riktlinjer i ett separat dokument. Vid fakturor som rör förtroendekänsliga poster såsom t ex representation, resor, gåvor etc skall alltid syftet samt deltagare/grupp av deltagare och/eller mottagare framgå. I kommunens elektroniska system för leverantörsfakturor, Invoice Manager (IM), finns en kontrollfunktion som kallas validera objekt. Denna funktion har kopplats in på följande konton: 5811 Avgifter för kurser och annan kompetensutveckling 5812 Konferenser 5871 Personalrepresentation 6141 Hyra/leasing bilar och andra transportmedel 6142 Korttidshyra bilar och andra transportmedel 7051 Hotell och logi 7052 Resor i tjänsten 7101 Representation extern deltagare 7103 Representationsgåvor 57

58 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) KS Funktionen innebär att när någon konterar en faktura på något av dessa konton kommer fakturan att hamna hos respektive förvaltnings IM-administratör. Denna person ska då kontrollera att reglerna efterföljs avseende syfte, deltagare, moms m m. Denna kontrollfunktion har medfört en avsevärd förbättring när det gäller tillämpningen av reglerna kring förtroendekänsliga poster. Dock delar kommunledningskontoret revisionens uppfattning att vi bör arbeta vidare för att öka både tillämpningen och den interna kontrollen. När det gäller kontot 5891 Övriga personalvårdande kostnader kopplas funktionen validera objekt in under två månader om året för att kontrollera att inte kontot används istället för 5871 Personalrepresentation. Eventuellt borde man permanenta funktionen validera objekt på detta konto samt utöka den att även omfatta konto 5892 Minnesgåvor då dessa konton avser förtroendekänsliga poster. Innan vi inför denna åtgärd måste vi ställa arbetstid för kontroll mot risken för felkontering. En åtgärd som redan är genomförd är att kommunens redovisningsansvarig på en nätverksträff med IM-administratörerna, har påmint om vikten att följa reglerna och begära in kompletteringar där så behövs. Vid kontering av kostnader avseende förtroendekänsliga poster skall alltid det för kostnaden avsedda kostnadskontot användas. Rätt kontering möjliggör en rättvisande redovisning. Kommunledningskontoret håller givetvis med revisionen att avsett konto för respektive kostnad ska användas vid kontering - det gäller inte bara förtroendekänsliga poster. Kontrollfunktionen validera objekt fångar bara fakturor som har konterats på ovan nämnda konton så ytterligare intern kontroll bör ske. Ett förslag på kontrollmoment är att via stickprov granska hur fakturor från vissa leverantörer av konferenstjänster o s v konteras så att man inte kringgår kravet på syfte m m genom att använda ett annat konto. Klassificeringsgranskning Revisionen bedömer att den interna styrningen och kontrollen inte är helt tillräcklig. Däremot gör revisionen bedömningen att de riktlinjer och ansvisningar som finns är tillräckligt omfattande och detaljerade ur ett internkontrollperspektiv. Revisonen lämnar två rekommendationer. Kommunen bör strama upp rutinen vad gäller klassificeringen och tillse att de regler som finns i Regler och styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter fullständigt efterlevs med avseende på konstaterade tveksamheter. 58

59 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) KS Kommunledningskontoret delar inte revisionens uppfattning att nuvarande riktlinjer är tillräckliga beträffande klassificering. Bland annat bör ett avsnitt om gränsdragningen mellan underhållskostnader och standardförbättrande åtgärder skrivas in i styrdokumentet. Ekonomiavdelningen har påbörjat ett arbete med att utforma en investeringsrutin som ska ingå i ovan nämnda ekonomihandbok - där en följd kommer att bli att revidera styrdokumentet gällande klassificering. Kommunledningskontoret delar revisionens bedömning att vi bör strama upp rutinen kring klassificeringen och efterlevnaden då granskningsresultatet inte är tillfredsställande. Ett internkontrollmoment bör utformas så att man regelbundet granskar klassficeringen mellan drift och investering. Dessutom behöver frågan aktualiseras på kommunens redovisningsnätverk och controllernätverk. Kommunen bör vid vissa investeringsprojekt som kan betraktas som generella såsom t ex Inventarier/utrustning bedöma både kostnadstyp, ekonomisk livslängd och belopp innan aktivering sker. Kommunledningskontoret instämmer och har för avsikt att förbättra uppföljningen av investeringar och ändra rutinen så att aktivering sker vid varje tertial istället för en gång om året. På så sätt kan vi i ett tidigare skede hitta klassificeringsfel och hinna vidta åtgärder och boka om kostnader inför aktivering. Handlingar 1. Svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll", tjänsteskrivelse 2. Granskning av intern kontroll, missiv 3. Revisionsrapport granskning av intern kontroll Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Meta Sundin Kommuncontroller Ska expedieras till: Revisorerna Ekonomichefen Redovisningsansvarige Handläggaren Akten 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Avrapportering - utredning intern hyresmodell Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Avrapportering - utredning intern hyresmodell Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. notera informationen 2. bjuda in samtliga nämnders arbetsutskott till en information om rapportens förslag Ärendet i korthet En konsultrapport avseende Vallentuna kommuns interna hyresmodell har överlämnats till kommunen. Rapporten är resultatet av ett uppdrag från kommunledningskontoret. I uppdraget låg att göra en genomlysning av kommunens interna hyresmodell samt ge förslag på förbättringsåtgärder. I rapporten konstateras att nuvarande modell * skapar en rundgång i fördelningar av hyrorna * skapar störst problem inom barn- och ungdomsförvaltningen genom deras omfördelning av hyreskostnader mellan skolorna * innebär en otydlighet om vilka pålägg och avgifter som tas ut i den interna hyran * är en grund för suboptimering I rapporten redovisas ett förslag till ny modell. I korta drag innebär den att * samtliga förvaltningar utom barn- och utbildningsförvaltningen behåller nuvarande kontrakt och prissättning 88

89 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS * för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter sätta ett gemensamt pris per kvadratmeter "verksam" yta * huvudansvaret för kontraktskrivningen flyttas till Tunafastigheter för undvika dubbelarbete och oklara beräkningsmodeller * skolorna ges möjlighet att tydligt förstå vad man betalar för och vilka effekter det får vid förändringar * det inte kan uppstå underskott inom barn- och utbildningsförvaltningens lokalansvar * en initialkostnad på cirka 3 miljoner kronor för att täcka nuvarande modells underskott Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 26 januari kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Kommundirektören gav den 26 oktober 2009 ekonomichefen i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningskontoret. I ekonomiavdelningens regi har sedan en extern konsult anlitats. Konsulten lämnade sin slutrapport den 4 april Kommunledningskontorets kommentarer Konsultens arbete har skett i nära samarbete kommunledningskontoret och övriga berörda förvaltningar. Detta innebär att rapporten är väl förankrad bland kommunens tjänstemän och att förslagen till förändring är realistiska och genomförbara. Ekonomiavdelningen har nu skapat en kommungemensam grupp som kommer att arbeta fram ett förslag till ny hyresmodell som bygger på konsultrapporten. Ett lämplig tidpunkt för att ta en ny modell i bruk är halvårsskiftet Beslut om den nya hyresmodellen kan lämpligen tas av kommunfullmäktige samtidigt med kommunplan (8 november). Anledningen till valet av tid för införandet är att då har samtliga nuvarande hyreskontrakt löpt ut samt att eventuella justeringar av skolpengen kan tas i samband med ordinarie 89

90 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS skolpengsbeslut under våren. Nackdelen med att vänta är att underskotten i nuvarande modell blir kvar ytterligare en tid. Handlingar 1. Avrapportering - utredning intern hyresmodell Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten Samtliga nämnder 90

91 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Ombudgeteringar från 2009 års bokslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Att överföra driftsöverskott, enligt kommunledningskontorets förslag, till eget kapital enligt kommunens regler för styrning av ekonomi och verksamhet 2. Att ombudgetera samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2009 redovisar nämnderna avvikelser mot budget enligt nedanstående tabell. Enligt kommunens regler för ekonomi och styrning (kommunal författningssamling ) ska nämndernas över- respektive underskott föras i eget kapital för att kunna användas/ arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska 5,2 miljoner kronor av nämndernas samlade budgetavvikelse på 24,3 miljoner föras in i eget kapital. Bakgrund Vid varje årsbokslut utvärderas nämndernas budget mot årets förbrukning. En avvikelse mot budget kan uppstå, positiv eller negativ. Principen är att nämnden för med sig de ekonomiska över- och underskott, som redovisas i bokslut, specifiserade i kommunens egna kapital. Detta innebär ett sparande om nämnden hade med sig ett överskott eller en upparbetad skuld om nämnden hade med sig ett underskott. 91

92 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) KS Bedömningen av hur stort över-eller underskott som ska tas med in i det egna kapitalet grundar sig på en beredning som sker i samband med den årliga bokslutsgenomgång där respektive nämnds verksamhet analyseras med avseende på att kommunfullmäktiges och nämndernas fastställda mål uppnåtts under det aktuella verksamhetsåret. Kommunledningskontorets förslag Nämndernas budgetavvikelse enligt bokslut 2009 uppgick till 24,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni att samtliga nämnder på grund av det svåra ekonomiska läget skulle genomföra besparingar motsvarande en procent av årets budget. Besparingen motsvarar 12 miljoner kronor. Vid ett fastställande av hur mycket av 2009 års utfall som ska föras i eget kapital är det kommunledningskontorets mening att besparingen ska räknas av från nämndens utfall. I övrigt gäller inte ombudgeteringen verksamheterna: kommunstyrelsens oförutsedda medel (KS OF) räddningstjänst skolpengsramen den interkommunala ersättningen inom gymnasieskolan När det gäller KS OF är det budgetmedel som ska användas för att finansiera oförutsedda händelser. De medel som inte har behövts under året går tillbaka till kommunfullmäktige. Räddningstjänsten bedrivs i ett kommunalförbund och finansieras via en årlig avgift. Vanligtvis brukar utfallet stämma överens med budgeterat belopp och därmed blir frågan aldrig aktuell. Kommunfullmäktiges beslut om besparing kan inte anses beröra denna verksamhet. Kommunalförbundet har dock lanserat ett eget besparingsprogram som ledde till sänkta avgifter under Skolpengens utfall beror på att volymen varit lägre än budgeterat och överskottet går tillbaka till fullmäktige. Vissa nämnders avvikelse har justerats: KS; överskottet för den intäktsfinansierade delen av itverksamheten har dragits av. BUN; underskottet som är orsakat av kommunens internhyresmodell har lagts till 92

93 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) KS UN; underskottet som är kopplat till ökade interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan har lagts till Sammantaget betyder kommunledningskontorets förslag att 5,2 miljoner kronor av 2009 års budgetavvikelse ska föras till eget kapital. Fördelning per nämnd redovisas i tabell 1. Tabell 1 Ombudgetering enligt kommunledningskontorets förslag Budget Budget efter justering 2009 Att överföra till eget kapital Nämnd Budget enl. KP 2009 Sparkrav KF beslut Bokslut Avvikelse netto Justering Kommunstyrelsens rambudget 53,4 0,5 52,9 45,1 7,8 2,2 5,6 KS OF 5,5.. 5,5 0,0 5,5.. Räddningstjänst 18,7.. 18,7 16,7.. Överförmyndarnämnden 2,0 0,0 2,0 1,9 0,2 0,2 Samhällsbyggnadsnämnden 37,8 0,4 37,4 35,9 1,5 1,5 Myndighetsnämnden för teknik och miljö 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 Fritidsnämnden 39,1 0,4 38,7 38,3 0,4 0,4 Kulturnämnden 13,7 0,1 13,6 13,6 0,0 0,0 Barn och ungdomsnämnden 72,5 0,7 71,8 69,7 2,1 2,2 4,3 Skolpeng 500,4 5,0 495,4 494,1 1,4.. Utbildningsnämnden 141,6 1,4 140,2 144,5 4,3 1,7 2,6 Socialnämnden 341,7 3,4 338,3 342,6 4,3 4,3 Total 1 226,8 11, , ,5 10,4 5,2 Handlingar 1. Ombudgeteringar från 2009 års bokslut Ann-Charlotte Järnström - Henrik Berggren Tf ekonomichef 93

94 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) KS Ska expedieras till: Akten Samtliga nämnder Redovisningsansvarig Marie Wallin 94

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE

FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omsorg vid obekväm

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer