Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunfullmäktige Handläggare: Helen Ala-Kojola Direkt tfn: Förslag till grafisk profil Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 1. I enlighet med förslaget godkänna den nya grafiska profilen för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Förslag till ny grafisk profil för Vallentuna kommun. Den grafiska profilen innehåller riktlinjer för ett sammanhållet visuellt intryck. Den omfattar Vallentuna kommuns logotyp, typsnitt, profil- och komplementfärger, dekorelement och avsändarsystem. Bakgrund I juni 2008 beslutade kommunstyrelsen om en revidering av Vallentuna kommuns grafiska profil. Under våren har ett förslag till grafisk profil arbetats fram av en av tjänstemannaledningsgruppen utsedd arbetsgrupp och reklambyrån Etc. Den föreslås ersätta den grafiska profil som antogs Den grafiska profilen är indelad i två delar: Detta förslag till grafisk profil omfattar riktlinjer för ett sammanhållet visuellt intryck och beslutas av kommunfullmäktige. Den grafiska profilen kompletteras med en tillämpningsdel med instruktioner och anvisningar, som beslutas av kommundirektören. Den grafiska profilen syftar till att göra kommunens budskap tydliga både externt och internt, att lyfta fram helheten och att stärka den gemensamma identiteten samtidigt som vi har möjlighet till målgruppsanpassning av budskapen. Den grafiska profilen samlar vår kommunikation under ett gemensamt 11

12 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS paraply, där det är lätt att känna igen avsändaren Vallentuna kommun oavsett vilken målgrupp vi vänder oss till. Förslaget till ny grafisk profil kommer att skickas ut till kommunstyrelseledamöterna med e-post den 3 maj. Anledningen till detta är att vi avvaktar beslut från kommunstyrelsen den 26 april om vilket vapen som ska användas. Handlingar 1. Klargörande av kommunvapen 2. Vapnets utveckling Ann-Charlotte Järnström - Helen Ala-Kojola Kommunikationsansvarig Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Ann-Charlotte Järnström Catrin Andersson Handläggare 12

13 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Marianne Sarberg Direkt tfn: Svar på motion (V) - Praktisk hjälp till äldre och handikappade Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige avslår motionen då uppdraget redan finns i socialtjänstlagen och ingår i kommunens åtaganden. Ärendet i korthet Motion har inlämnats av Jan Tingvall (V) med uppmaning till kommunen att tillsätta en paralamentarisk grupp med uppgift att se över behovet av praktisk hjälp till äldre och handikappade. Bakgrund Handlingar 1. Svar på motion (V) - Praktisk hjälp till äldre 13

14 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Ann-Charlotte Järnström - Marianne Sarberg kommunsekreterare Ska expedieras till: Jan Tingvall(V) Akten 14

15 15

16 16

17 17

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om att använda medel ur eget kapital Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Avslå barn- och utbildningsnämndens hemställan om att använda medel ur eget kapital Ärendet i korthet Barn- och utbildningsnämnden hemställer i en tjänsteskrivelse per den 4 februari 2010 om att få använda resultatenheternas medel sparat i eget kapital. Det av nämnden önskade beloppet uppgår till tkr. Medlen är tänkta att finansiera en utveckling av IKT (information, kommunikation och teknik) som pedagogiskt verktyg i skolan. Barn- och ungdomsnämnden har fastställt en IKT-strategi för den pedagogiska verksamheten. Målen ska vara uppfyllda Skolorna behöver enligt nämnden genomföra satsningar för att öka användningen av IKT genom en digitalisering av klassrummen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har inga synpunkter på de av barnoch ungdomsnämnden förslagna satsningar. Kontoret är dock angeläget om att saker och ting följer gällande principer. Principerna för budgetavvikelse/ resultatöverföring regleras i Vallentuna kommuns författningssamling Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun punkt 4.8. Enligt denna förekommer det inte några ombudgeteringar under löpande budgetår. 18

19 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Eventuella önskemål om användande av medel sparat i eget kapital ska anges i det remissvar som föregår beslutet om kommunplan. Då kan en samlad bedömning göras vilket utrymme det finns i kommunens ekonomi. Eventuellt utrymme styrs av huruvida kommunen når det finansiella resultatmålet på 2 procent av de samlade intäkterna. Under maj månad kommer kommunledningskontoret skickat ut remissen avseende Kommunplan Handlingar 1. Hemställan från barn- och utbildningsnämnden att använda medel ur eget kapital 2. Hemställan att använda sparande i eget kapital, BUN Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN 19

20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Skolpeng fr.o.m inkl utökning öppettider fritidshem Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Besluta om skolpengsbelopp från och med enligt kommunledningskontorets förslag 2. Avslå barn- och ungdomsnämndens förslag till höjning av skolpengsbeloppet för fritidshem Ärendet i korthet Enligt Kommunplan (KF ) ska skolpengen räknas upp med två procent från och med Kommunledningskontorets förslag till skolpeng från och med Förskola 1 2 år Förskola 3 5 år Familjedaghem 1 2 år Familjedaghem 3 5 år 6-åringar Grundskola 1 5 år Grundskola 6 9 år Fritidshem kr kr kr kr kr kr kr kr 20

21 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 mars att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av skolpengsbeloppen med två procent från och med 1 juli Utöver uppräkningen med två procent beslutade barn- och ungdomsnämnden att föreslå att kommunfullmäktige höjer skolpengen för fritidshem med 200 kronor per barn. Anledningen till detta förslag var finansiera en ökning av fritidshemmens öppettider med 30 minunter från 06:30 till 07:00. Efter denna förändringen blir öppettiderna de samma för fritidshemmen som för förskolorna. Kommunledningskontorets synpunkter För skolpengen gäller principen att det är volymen som styr hur mycket pengar som budgeteras. Detta innebär att om volymen varit lägre än budgeterat går överskottet tillbaka till fullmäktige och om volymen varit högre än budgeterat så skjuter fullmäktige till pengar motsvarande den verkliga volymen. I Kommunplan (KF ) gjordes bedömningen att kommunens ekonomiska läge klarade av en höjning av skolpengen med två procent för läsåret 2010/2011. Att ändra de ekonomiska ramarna som är beslutade i kommunplanen under innevarande år är inte förenligt med kommunens ekonomistyrningsprinciper. Det strider också mot kommunallagen 8 kap 12 om att beslut om utgifter under löpande budgetår måste finansieras. Kommunledningskontoret saknar dessutom underlag för vad den föreslagna höjning av skolpengen för fritidshem skulle kosta kommunen. Kommunstyrelsen har en budget för att finansiera behov av utökad ram under budgetåret. Dessa medel är dock avsedda för oförutsedda händelser av engångskaraktär. Föreliggande förslag till höjning av skolpeng för fritidshem är inte att betrakta som en sådan händelse. Ambitionshöjande åtgärder av denna art ska fångas upp i den remiss som föregår beslutet om kommunplan. Således kan denna ambitionshöjning tidigast träda i kraft den 1 januari Handlingar 1. Skolpeng fr.o.m inkl utökning öppettider fritidshem 21

22 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS Skolpeng fr.o.m Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti 2010 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Besluta om taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti 2010 enligt barn- och utbildningsnämndens förslag Ärendet i korthet Riksdagen beslutade den 22 april 2009 att införa allmän förskola för treåringar. Sedan tidigare har riksdagen beslutat att införa allmän förskola för 4- och 5-åringar. Från och med 1 juli 2010 är kommunen skyldig att anordna allmän förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. Allmän förskola ska omfatta minst 525 timmar om året. Dessa timmar ska vara avgiftsfria. I och med denna förändring måste även kommunens taxa för förskola och fritidshem ändras. Barn och ungdomsnämndens förslag till taxa redovisas nedan. 27

28 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS Förslag till taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti Förskola: 1 2 åringar Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mer än 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 3% 2% 1% bruttoinkomst Dock högst per månad kr 840 kr 420 kr Högst 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 2,25% 1,5% 0,75% bruttoinkomst Dock högst per månad 945 kr 630 kr 315 kr Förskola: 3 5 åringar Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mer än 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 2,25% 1,5% 0,75% bruttoinkomst Dock högst per månad 945 kr 630 kr 315 kr Högst 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets 0% 0% 0% bruttoinkomst Dock högst per månad 0 kr 0 kr 0 kr Anm: Taxan för 3 5-åringar gäller från och med augusti det år barnet fyller 3 år Fritidshem 6 12 Barn 1 Barn 2 Barn 3 åringar Avgift i % av hushållets 2% 1% 1% bruttoinkomst Dock högst per månad 840 kr 420 kr 420 kr Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har inga synpunkter. Handlingar 1. Taxa för förskola och fritidshem från och med 1 augusti Taxa för förskola och fritidshem fr.o.m

29 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN 29

30 30

31 31

32 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunfullmäktige Handläggare: Staffan Gröndahl Direkt tfn: Ändring av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att godkänna att bolagsordningen för Stockholmsregionens Försäkrings AB ändras i enlighet med förslag daterat , rättat Ärendet i korthet Som ett led i förberedelserna inför SRF:s planerade inträde den 1 januari 2011 som försäkringsgivare för sina ägarkommuner har bolaget valt att justera sin bolagsordning. Ändringen medför att ägarkommunernas kontroll över bolaget stärks vilket bedöms förbättra möjligheterna att kunna utnyttja det undantag i LOU som riksdagen väntas fatta beslut om före sitt sommaruppehåll. Enligt bolagsordningen ska ändring av densamma för att kunna träda i kraft först godkännas av samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige. Bakgrund Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) bildades 2008 och ägs gemensamt av tjugo kommuner i Stockholms län. Syftet med bolaget var att ägarkommunerna genom samverkan i denna form skulle optimera sina lösningar inom försäkringsoch riskhanteringsområdena. Inför att SRF skulle ta över kommunernas försäkringar uppstod dock en ny situation när Regeringsrätten 2008 i de så kallade SYSAV-domarna 1 slog fast att LOU i sin nuvarande utformning inte medger att kommuner och landsting utan formell upphandling köper varor och tjänster från sina egna bolag. 1 RÅ 2008 ref

33 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) Tolkningen ledde till att en formell upphandling av försäkringslösningen genomfördes. I upphandlingen, som de tjugo Stockholmskommunerna gjorde gemensamt i regi av KSL, var SRF en av anbudsgivarna men bolaget ansågs i den slutliga bedömningen inte ha det för kommunerna mest fördelaktiga erbjudandet. Upphandlingen vanns i stället av Trygg-Hansa. SYSAV-domarna grundar sig på rättstillämpning i EGdomstolen där man också slagit fast att det på detta område inte finns något förbud mot att i vissa stycken införa nationella regler. Mot bakgrund av detta föreslås nu ett tillägg i LOU med innebörden att kommuner och landsting fortsättningsvis utan upphandlingsförfarande ska kunna köpa varor och tjänster från egna bolag. Två viktiga förutsättningar för att detta ska vara möjligt är dock, 1. att köparen utövar en kontroll över det säljande bolaget som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning 2. att det säljande bolaget utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som äger det eller, om det handlar om annan juridisk person, är medlemmar i den. Det är således två kriterier som ska vara uppfyllda för att upphandlingsskyldighet inte ska föreligga, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. De nu aktuella ändringarna av bolagsordningen har framför allt som utgångspunkt att ytterligare stärka ägarkommunernas inflytande över bolaget i avseende att uppfylla kontrollkriteriet. Föreslagna ändringar Följande ändringar föreslås i bolagsordningen: 1. Andra stycket i 3 har hittills haft följande lydelse. Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt eller till minst 50 % ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt eller till minst 50 % utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. För att förstärka förutsättningarna att uppfylla verksamhetskriteriet föreslås att SRF endast får meddela försäkring till sådana bolag som ägs helt av en ägarkommun eller av flera ägarkommuner tillsammans. Motsvarande krav ska även gälla för stiftelser. Paragrafen har därför fått följande nya utformning. 33

34 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. 2. I bolagsordningen 14 föreslås en förändring i syfte att ytterligare förstärka ägarkommunernas kontroll över SRF. Den hittillsvarande utformningen av paragrafen är följande. För att beslut i nedan följande frågor ska äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association. Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Efter föreslagen ändring får bestämmelsen följande nya utformning. För att beslut i nedan följande frågor ska äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association. Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren. Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget. Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa. Förändring i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning. Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning. Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska underställas bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. Syftet med denna paragraf är att ytterligare stärka kommunernas kontroll över bolaget för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt. 34

35 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) Utöver de föreslagna ändringarna har också en ny paragraf enligt följande lagts till. Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. Syftet med denna paragraf, som får beteckningen 15, är att säkerställa att de kommunalrättsliga principerna om kommunal kompetens, lokaliseringsprincip etc följs av bolaget. 4. De ovan föreslagna förändringen har medfört att hittillsvarande 15 och framåt fått en förskjutning i numrering. Handlingar 1. Skrivelse från SRF, Underlag för ändring av Stockholmsregionens Försäkrings ABs bolagsordning med bilaga a. Utredning av Kommunakuten AB, Förändringar av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB till följd av ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (Till skrivelsen bilagt förslag om ny bolagsordning för SRF bifogas inte här, då den senare inkommit i rättad form.) 2. Skrivelse från SRF, Rättelse i bilaga till tidigare utskickat underlag med bilaga a. Förslag / till bolagsordning för SRF. Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Staffan Gröndahl Säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Stockholmsregionens Försäkrings AB 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Marianne Sarberg Direkt tfn: Val av nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen samt entledigande av tidigare Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Tidigare kommunsekreterare Marianne Sarberg entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. 2. Ny kommunsekreterare Victor Kilén utses som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen om anmälningsskyldighet. Kommunsekreterare Marianne Sarberg utsågs 2005 till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Då Marianne nu övergår i annan tjänst begär hon entledigande från uppdraget som personuppgiftsombud. Samtidigt ska kommunstyrelsen utse nytt ombud. Ny kommunsekreterare blir Victor Kilén som rekommenderas till uppdraget som nytt ombud. Kommunstyrelsens personuppgiftsombud är samordnare för kommunens personuppgiftsombud och besvarar övergripande frågor till kommunen. Bakgrund 53

54 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS Vem kan vara personuppgiftsombud? Bara fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. I personuppgiftslagen finns inte några särskilda kvalifikationsregler för personuppgiftsombudet. Ombudet ska anmälas till Datainspektionen, men en sådan anmälan innebär inte någon lämplighetsprövning. Ombudet måste kunna sätta sig in i personuppgiftslagens regler och hur personuppgifter behandlas hos den personuppgiftsansvarige. Eftersom ett personuppgiftsombud ska utöva sina uppgifter självständigt, måste han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för att sköta kontakterna med Datainspektionen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor och måste alltså ha en sådan position att han eller hon vågar påpeka fel och brister. Ombudet kan vara anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste då ges en sådan ställning att uppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Det går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen, förutsatt att vederbörande är tillräckligt kvalificerad och ges möjlighet att utöva sitt uppdrag. Observera dock att uppdraget alltid måste ges till en fysisk person och inte till ett bolag. Vem har ansvaret om personuppgiftsombudet missköter sig? Gentemot de registrerade är den personuppgiftsansvarige och dess verkställande ledning alltid ansvarig för de behandlingar som utförs. Om Datainspektionen anser att ett personuppgiftsombud av någon anledning är olämpligt för sin uppgift, får inspektionen vända sig mot den personuppgiftsansvarige. Då gäller samma regler som om Datainspektionen är missnöjd med någonting annat som den personuppgiftsansvarige gör. Handlingar 1. Val av nytt personuppgiftsombud, kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Marianne Sarberg Kommunsekreterare Ska expedieras till: Datainspektionen 54

55 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS Samtliga nämnder Kommunsekreteraren Akt 55

56 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Meta Sundin Direkt tfn: Svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll" Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Beslutar att nedanstående kommentarer och förslag på åtgärder ska utgöra kommunstyrelsens yttrande. Ärendet i korthet Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en granskning av chefstjänstemännens anställningsavtal, förtroendekänsliga poster samt en klassificeringsgranskning av leverantörsfakturor(d v s en granskning av aktivering som anläggningstillgång respektive bokföring som driftskostnad). Granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Utifrån genomförd granskning är revisionens bedömning att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig vad gäller chefstjänstemännens anställningsavtal. Vad gäller förtroendekänsliga poster och klassificeringsgranskning gör revisionen bedömningen att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Revisionen lämnar fem rekommendationer för att stärka den interna kontollen. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de lämnade rekommendationerna. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen och samtliga nämnder för yttrande och åtgärd. Ärendets tidigare behandling Revisorerna har föredragit granskningsrapporten för kommunfullmäktige den 15 mars 2010 (KF 10). 56

57 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) KS Kommunledningskontorets förslag på yttrande och åtgärder Chefstjänstemännens anställningsavtal Revisionen gör bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisionen bedömer även att anställningsavtal och överenskommelser förvaras betryggande. Kommunledningskontoret delar uppfattningen att den interna kontrollen inom området fungerar väl. Förtroendekänsliga poster Revisionen bedömer att den interna styrningen och kontrollen inte är helt tillräcklig och lämnar tre rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen. Kommunen bör upprätta skriftliga riktlinjer för hantering av kostnader som rör representation, resor etc. I nuläget finns inget dokument, utan hänvisning görs istället i kommentarsfält i kommunens kontoplan. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har påbörjat ett arbete med att sammanställa en s k ekonomihandbok där riktlinjer enligt revisionens rekommendation ska ingå. Vi anser dock att kommentarerna i kontoplanen är ett gott alternativ i väntan på ekonomihandboken då kontoplanen på sätt och vis är mer lättillgänglig än riktlinjer i ett separat dokument. Vid fakturor som rör förtroendekänsliga poster såsom t ex representation, resor, gåvor etc skall alltid syftet samt deltagare/grupp av deltagare och/eller mottagare framgå. I kommunens elektroniska system för leverantörsfakturor, Invoice Manager (IM), finns en kontrollfunktion som kallas validera objekt. Denna funktion har kopplats in på följande konton: 5811 Avgifter för kurser och annan kompetensutveckling 5812 Konferenser 5871 Personalrepresentation 6141 Hyra/leasing bilar och andra transportmedel 6142 Korttidshyra bilar och andra transportmedel 7051 Hotell och logi 7052 Resor i tjänsten 7101 Representation extern deltagare 7103 Representationsgåvor 57

58 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) KS Funktionen innebär att när någon konterar en faktura på något av dessa konton kommer fakturan att hamna hos respektive förvaltnings IM-administratör. Denna person ska då kontrollera att reglerna efterföljs avseende syfte, deltagare, moms m m. Denna kontrollfunktion har medfört en avsevärd förbättring när det gäller tillämpningen av reglerna kring förtroendekänsliga poster. Dock delar kommunledningskontoret revisionens uppfattning att vi bör arbeta vidare för att öka både tillämpningen och den interna kontrollen. När det gäller kontot 5891 Övriga personalvårdande kostnader kopplas funktionen validera objekt in under två månader om året för att kontrollera att inte kontot används istället för 5871 Personalrepresentation. Eventuellt borde man permanenta funktionen validera objekt på detta konto samt utöka den att även omfatta konto 5892 Minnesgåvor då dessa konton avser förtroendekänsliga poster. Innan vi inför denna åtgärd måste vi ställa arbetstid för kontroll mot risken för felkontering. En åtgärd som redan är genomförd är att kommunens redovisningsansvarig på en nätverksträff med IM-administratörerna, har påmint om vikten att följa reglerna och begära in kompletteringar där så behövs. Vid kontering av kostnader avseende förtroendekänsliga poster skall alltid det för kostnaden avsedda kostnadskontot användas. Rätt kontering möjliggör en rättvisande redovisning. Kommunledningskontoret håller givetvis med revisionen att avsett konto för respektive kostnad ska användas vid kontering - det gäller inte bara förtroendekänsliga poster. Kontrollfunktionen validera objekt fångar bara fakturor som har konterats på ovan nämnda konton så ytterligare intern kontroll bör ske. Ett förslag på kontrollmoment är att via stickprov granska hur fakturor från vissa leverantörer av konferenstjänster o s v konteras så att man inte kringgår kravet på syfte m m genom att använda ett annat konto. Klassificeringsgranskning Revisionen bedömer att den interna styrningen och kontrollen inte är helt tillräcklig. Däremot gör revisionen bedömningen att de riktlinjer och ansvisningar som finns är tillräckligt omfattande och detaljerade ur ett internkontrollperspektiv. Revisonen lämnar två rekommendationer. Kommunen bör strama upp rutinen vad gäller klassificeringen och tillse att de regler som finns i Regler och styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter fullständigt efterlevs med avseende på konstaterade tveksamheter. 58

59 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) KS Kommunledningskontoret delar inte revisionens uppfattning att nuvarande riktlinjer är tillräckliga beträffande klassificering. Bland annat bör ett avsnitt om gränsdragningen mellan underhållskostnader och standardförbättrande åtgärder skrivas in i styrdokumentet. Ekonomiavdelningen har påbörjat ett arbete med att utforma en investeringsrutin som ska ingå i ovan nämnda ekonomihandbok - där en följd kommer att bli att revidera styrdokumentet gällande klassificering. Kommunledningskontoret delar revisionens bedömning att vi bör strama upp rutinen kring klassificeringen och efterlevnaden då granskningsresultatet inte är tillfredsställande. Ett internkontrollmoment bör utformas så att man regelbundet granskar klassficeringen mellan drift och investering. Dessutom behöver frågan aktualiseras på kommunens redovisningsnätverk och controllernätverk. Kommunen bör vid vissa investeringsprojekt som kan betraktas som generella såsom t ex Inventarier/utrustning bedöma både kostnadstyp, ekonomisk livslängd och belopp innan aktivering sker. Kommunledningskontoret instämmer och har för avsikt att förbättra uppföljningen av investeringar och ändra rutinen så att aktivering sker vid varje tertial istället för en gång om året. På så sätt kan vi i ett tidigare skede hitta klassificeringsfel och hinna vidta åtgärder och boka om kostnader inför aktivering. Handlingar 1. Svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll", tjänsteskrivelse 2. Granskning av intern kontroll, missiv 3. Revisionsrapport granskning av intern kontroll Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Meta Sundin Kommuncontroller Ska expedieras till: Revisorerna Ekonomichefen Redovisningsansvarige Handläggaren Akten 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Avrapportering - utredning intern hyresmodell Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Avrapportering - utredning intern hyresmodell Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. notera informationen 2. bjuda in samtliga nämnders arbetsutskott till en information om rapportens förslag Ärendet i korthet En konsultrapport avseende Vallentuna kommuns interna hyresmodell har överlämnats till kommunen. Rapporten är resultatet av ett uppdrag från kommunledningskontoret. I uppdraget låg att göra en genomlysning av kommunens interna hyresmodell samt ge förslag på förbättringsåtgärder. I rapporten konstateras att nuvarande modell * skapar en rundgång i fördelningar av hyrorna * skapar störst problem inom barn- och ungdomsförvaltningen genom deras omfördelning av hyreskostnader mellan skolorna * innebär en otydlighet om vilka pålägg och avgifter som tas ut i den interna hyran * är en grund för suboptimering I rapporten redovisas ett förslag till ny modell. I korta drag innebär den att * samtliga förvaltningar utom barn- och utbildningsförvaltningen behåller nuvarande kontrakt och prissättning 88

89 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS * för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter sätta ett gemensamt pris per kvadratmeter "verksam" yta * huvudansvaret för kontraktskrivningen flyttas till Tunafastigheter för undvika dubbelarbete och oklara beräkningsmodeller * skolorna ges möjlighet att tydligt förstå vad man betalar för och vilka effekter det får vid förändringar * det inte kan uppstå underskott inom barn- och utbildningsförvaltningens lokalansvar * en initialkostnad på cirka 3 miljoner kronor för att täcka nuvarande modells underskott Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 26 januari kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Kommundirektören gav den 26 oktober 2009 ekonomichefen i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningskontoret. I ekonomiavdelningens regi har sedan en extern konsult anlitats. Konsulten lämnade sin slutrapport den 4 april Kommunledningskontorets kommentarer Konsultens arbete har skett i nära samarbete kommunledningskontoret och övriga berörda förvaltningar. Detta innebär att rapporten är väl förankrad bland kommunens tjänstemän och att förslagen till förändring är realistiska och genomförbara. Ekonomiavdelningen har nu skapat en kommungemensam grupp som kommer att arbeta fram ett förslag till ny hyresmodell som bygger på konsultrapporten. Ett lämplig tidpunkt för att ta en ny modell i bruk är halvårsskiftet Beslut om den nya hyresmodellen kan lämpligen tas av kommunfullmäktige samtidigt med kommunplan (8 november). Anledningen till valet av tid för införandet är att då har samtliga nuvarande hyreskontrakt löpt ut samt att eventuella justeringar av skolpengen kan tas i samband med ordinarie 89

90 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) KS skolpengsbeslut under våren. Nackdelen med att vänta är att underskotten i nuvarande modell blir kvar ytterligare en tid. Handlingar 1. Avrapportering - utredning intern hyresmodell Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten Samtliga nämnder 90

91 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Ombudgeteringar från 2009 års bokslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Att överföra driftsöverskott, enligt kommunledningskontorets förslag, till eget kapital enligt kommunens regler för styrning av ekonomi och verksamhet 2. Att ombudgetera samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2009 redovisar nämnderna avvikelser mot budget enligt nedanstående tabell. Enligt kommunens regler för ekonomi och styrning (kommunal författningssamling ) ska nämndernas över- respektive underskott föras i eget kapital för att kunna användas/ arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska 5,2 miljoner kronor av nämndernas samlade budgetavvikelse på 24,3 miljoner föras in i eget kapital. Bakgrund Vid varje årsbokslut utvärderas nämndernas budget mot årets förbrukning. En avvikelse mot budget kan uppstå, positiv eller negativ. Principen är att nämnden för med sig de ekonomiska över- och underskott, som redovisas i bokslut, specifiserade i kommunens egna kapital. Detta innebär ett sparande om nämnden hade med sig ett överskott eller en upparbetad skuld om nämnden hade med sig ett underskott. 91

92 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) KS Bedömningen av hur stort över-eller underskott som ska tas med in i det egna kapitalet grundar sig på en beredning som sker i samband med den årliga bokslutsgenomgång där respektive nämnds verksamhet analyseras med avseende på att kommunfullmäktiges och nämndernas fastställda mål uppnåtts under det aktuella verksamhetsåret. Kommunledningskontorets förslag Nämndernas budgetavvikelse enligt bokslut 2009 uppgick till 24,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni att samtliga nämnder på grund av det svåra ekonomiska läget skulle genomföra besparingar motsvarande en procent av årets budget. Besparingen motsvarar 12 miljoner kronor. Vid ett fastställande av hur mycket av 2009 års utfall som ska föras i eget kapital är det kommunledningskontorets mening att besparingen ska räknas av från nämndens utfall. I övrigt gäller inte ombudgeteringen verksamheterna: kommunstyrelsens oförutsedda medel (KS OF) räddningstjänst skolpengsramen den interkommunala ersättningen inom gymnasieskolan När det gäller KS OF är det budgetmedel som ska användas för att finansiera oförutsedda händelser. De medel som inte har behövts under året går tillbaka till kommunfullmäktige. Räddningstjänsten bedrivs i ett kommunalförbund och finansieras via en årlig avgift. Vanligtvis brukar utfallet stämma överens med budgeterat belopp och därmed blir frågan aldrig aktuell. Kommunfullmäktiges beslut om besparing kan inte anses beröra denna verksamhet. Kommunalförbundet har dock lanserat ett eget besparingsprogram som ledde till sänkta avgifter under Skolpengens utfall beror på att volymen varit lägre än budgeterat och överskottet går tillbaka till fullmäktige. Vissa nämnders avvikelse har justerats: KS; överskottet för den intäktsfinansierade delen av itverksamheten har dragits av. BUN; underskottet som är orsakat av kommunens internhyresmodell har lagts till 92

93 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) KS UN; underskottet som är kopplat till ökade interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan har lagts till Sammantaget betyder kommunledningskontorets förslag att 5,2 miljoner kronor av 2009 års budgetavvikelse ska föras till eget kapital. Fördelning per nämnd redovisas i tabell 1. Tabell 1 Ombudgetering enligt kommunledningskontorets förslag Budget Budget efter justering 2009 Att överföra till eget kapital Nämnd Budget enl. KP 2009 Sparkrav KF beslut Bokslut Avvikelse netto Justering Kommunstyrelsens rambudget 53,4 0,5 52,9 45,1 7,8 2,2 5,6 KS OF 5,5.. 5,5 0,0 5,5.. Räddningstjänst 18,7.. 18,7 16,7.. Överförmyndarnämnden 2,0 0,0 2,0 1,9 0,2 0,2 Samhällsbyggnadsnämnden 37,8 0,4 37,4 35,9 1,5 1,5 Myndighetsnämnden för teknik och miljö 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 Fritidsnämnden 39,1 0,4 38,7 38,3 0,4 0,4 Kulturnämnden 13,7 0,1 13,6 13,6 0,0 0,0 Barn och ungdomsnämnden 72,5 0,7 71,8 69,7 2,1 2,2 4,3 Skolpeng 500,4 5,0 495,4 494,1 1,4.. Utbildningsnämnden 141,6 1,4 140,2 144,5 4,3 1,7 2,6 Socialnämnden 341,7 3,4 338,3 342,6 4,3 4,3 Total 1 226,8 11, , ,5 10,4 5,2 Handlingar 1. Ombudgeteringar från 2009 års bokslut Ann-Charlotte Järnström - Henrik Berggren Tf ekonomichef 93

94 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) KS Ska expedieras till: Akten Samtliga nämnder Redovisningsansvarig Marie Wallin 94

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 12 november 2013 kl. 13:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-12-12 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 6, 2014 3.1.2 42/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 234 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 11.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer