BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006"

Transkript

1 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006

2 VD har ordet Vi erbjuder trygghet i en god boendemiljö med utrymme för gemenskap VD har ordet...2 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...4 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...5 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kassaflödesanalys...14 Flerårsöversikt...15 Noter och tilläggsupplysningar...16 Förslag till behandling av vinst...25 Revisionsberättelse...26 Inledning År 2005 slutade med ett rekordresultat. När företaget gick in i 2006 med en uppgörelse om en hyresrabatt motsvarande en halv procent och höjda taxor inom flera områden var det svårt att se att resultatet 2006 skulle kunna komma i närheten av 2005 års nivå. Nu har facit kommit. Resultatet 2006 skiljer sig inte mycket från resultatet Bollnäs Bostäder har följaktligen haft ett mycket bra år med ökad uthyrning, pressade kostnader och till och med, tur med vädret. Året som gått Några av de satsningar som påbörjades redan 2005 och tidigare har till stora delar genomförts under Första etappen i ombyggnaden av äldreboendet Karlslund har genomförts, Norrlandsvägen 63 i Framnäsområdet har genomgripande upprustats och största delen av utbyggnaden av det planerade multimedianätet har genomförts. Det som däremot inte har kommit igång som planerat och önskat är ombyggnaden av de 36 lägenheterna på Alirgatan 10, så att dessa bland annat förses med hissar. Först nu i början av 2007 finns den majoritet bland hyresgästerna som behövs för att projektet ska kunna starta. Vidare har nybyggnaden av tjugo lägenheter i kvarteret Sundsåker inte kommit igång. Bygglovet är klart, men har överklagats och ligger för närvarande för prövning såväl i länsrätten som i kammarrätten. Personalutveckling För att ytterligare professionalisera verksamheten har genomförts inte mindre än tre flerdagsutbildningar där all personal deltagit. Vardagsjuridik, kundvård och kommunikation samt affärsmannaskap har varit rubrikerna på de tre utbildningarna. Dessa har genomförts med visst stöd av medel från EU, mål 3. 2 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

3 VD har ordet Framtidsbedömning Bollnäs växer. Inte mycket, men som enda kommun i landskapet ökar folkmängden när kommunerna i omgivningen minskar. I likhet med hur det är i grannkommunerna råder även i Bollnäs födelseunderskott, men detta kompenseras och till och med överträffas av att inflyttningen överstiger utflyttningen. Bostadsbolaget har strax under fyra procent tomma lägenheter. Vakanserna är ojämnt fördelade i kommundelarna så att i Bollnäs tätort understiger vakansgraden idag två procent. Villa- och bostadsrättspriserna stiger i en omfattning som klart visar att det är brist på vissa typer av bostäder. En del av bristen är attraktiva centrala lägenheter med god tillgänglighet lägenheter som efterfrågas av de som är beredda att sälja sina villor och flytta till bekvämare boenden. Bollnäs Bostäder vill, trots de mycket tuffa ekonomiska förutsättningar som gäller, producera sådana bostäder. Hittills färdigplanerat är tjugo lägenheter inom kvarteret Sundsåker, men som framgår ovan har det överklagade bygglovet gjort det omöjligt att förverkliga dessa. Företaget är dock berett att starta projektet så snart bygglovet fått klartecken av de rättsliga instanserna. Förutsättningen är givetvis att de ekonomiska villkoren, som under den utdragna processen allvarligt försämrats, inte blivit helt omöjliga. Parallellt med nämnda projekt arbetas det med ytterligare nybyggnadsärenden, men framförallt lider Bollnäs av bristen på detaljplanerad mark i lägen där det är ekonomiskt möjligt att bygga. Tillsammans med kommunen kan förhoppningsvis detaljplaner och mark för ytterligare något område kunna tas fram under innevarande år. Hyresförhandlingarna resulterade i att hyrorna den första februari 2007 höjdes med 1,5 procent. De kostnadsökningar som kan ses utifrån förändrade taxor, spådda ränte- och löneökningar är betydligt högre. Ökad uthyrning, ytterligare rationalisering och effektivisering av verksamheten bedöms dock kunna väga upp dessa kostnadsökningar. Upprustningen av Framnäsområdet, ombyggnaden av äldreboendet Karlslund och färdigställandet av multimedianätet fortsätter. Byggstart för hissinstallation på Alirgatan 10 ser också ut att kunna ligga inom de närmaste månaderna. AB Bollnäs Bostäder har under flera år gjort bra resultat och hela tiden utvecklats. Bolagets skuldbörda har minskat och lånenivån är idag lägre än i jämförbara bolag. Den investeringsfas som inletts innebär att belåningen sannolikt måste öka något. Tack vare den skuldminskning och konsolidering som genomförts de senaste åren bedöms dock detta inte som något problem. Karlslund Karlslund Avslutning En mandatperiod är till ända och bolaget kommer därmed, från kommande bolagsstämma, att få en delvis ny styrelse. Jag vill här ta tillfället att tacka styrelsen för det mycket goda samarbetet under den gångna mandatperioden, som varit en händelserik period. En del av fastighetsbeståndet har sålts, omfattande underhållsåtgärder har genomförts och för framtiden har avgörande investeringsbeslut tagits och börjat genomföras. Som framgår ovan har bolaget de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. De resultat som presterats är till stora delar resultat av en medveten, engagerad och kompetent personals insatser. Mitt varma tack till all personal för det arbete som avgörande bidragit till den starka position bolaget idag befinner sig i. Bollnäs har medvind just nu. Alla måste på olika sätt ta vara på detta så att möjligheter inte går oss förbi. Bollnäs Bostäder vill bidra till den positiva utvecklingen genom såväl nyproduktion av bostäder som professionell utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. I bolaget är vi övertygade om att sådant bidrar till att skapa och behålla framtidstron i samhället så att flera vill flytta hit, skaffa sig bra boende och utkomst och bli kvar i Bollnäs. Anders Wikström, VD BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 3

4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp Ordinarie ledamöter Stefan Jonäng, ordf. (c) Ulf Nyrén, vice ordf. (s) Börje Jalgerius (fp) Per Bång (m) Else Maj Persson (c) Mats Löwenstein (s) Sören Wängelin (s) Styrelse Stefan Jonäng Ulf Nyrén Börje Jalgerius Suppleanter Ulla-Britt Nordkvist (s) Jan Karlsson (fp) Jan Åbjörn (m) Thomas Backan (c) Ove Hamrén (s) Ann-Renée Forsström (v) Per Bång Mats Löwenstein Else Maj Persson Personalrepresentanter Håkan Olsson (SKTF) Suppleanter Ylva Silén (SKTF) Revisorer Hans Ågren, aukt revisor Rolf Arvidsson (s) Karl-Erik Andersson (m) Sören Wängelin Ledningsgrupp Håkan Olsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt revisor Anders Stenborg Pettersson (s) Verkställande direktör Anders Wikström Ledningsgrupp Anders Wikström, vd Åke Jonsson, ekonomichef Rolf Winterqvist, boservicechef Ulf Linde, teknik/it Elinor Uppgren, boutveckling Anders Wikström Åke Jonsson Rolf Winterqvist Ulf Linde Elinor Uppgren 4 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder avger härmed årsredovisning för verksamheten år Grundläggande principer för bolagets verksamhet Tillgången till attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida utvecklingen av Bollnäs kommun. Bollnäs Bostäder verkar för att på affärsmässiga grunder förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och där ingår även bostäder för särskilda behov såsom gruppbostäder för sociala behov och bostäder för studenter och äldre. Vision 2015 Ett av de mål som företaget har är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra kunder och deras boende. Ett visions- och strategiarbete har startats upp av företagets ledningsgrupp. Alla anställda har varit delaktiga och arbetat fram underlag som fortsättningsvis ska leda fram till handlingsplaner. Visionen har slutligt bearbetats av styrelsen och lagts ut på bolagets hemsida för synpunkter från hyresgäster och allmänhet. Av arbetet återstår nu endast att slutligt formulera de strategiska mål, strategi- och handlingsplaner som krävs för att alla ska arbeta med visonen som mål. Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2006 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Även motorfordonen var försäkrade i Länsförsäkringar. Anticimex svarade för ohyresförsäkringen och för styrelse- och vd-ansvarsförsäkring svarade AIG Europé. Fastighetsförvaltning Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Åldersmässigt bygger beståndets tyngdpunkt på och 70-talshus. Bolaget äger huvuddelen av servicehusen för äldreboenden i kommunen, boenden med många och små lägenheter. Företagets totala antal lägenheter vid årsskiftet är vilka finns i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta. Fastigheten Ren 30:55 på Kilbergsvägen i Bollnäs har sålts. Det styrelsebeslut som togs under 2005 om att utbjuda småhusen i kvarteret Häggen i Arbrå till försäljning, har slagit väl ut. Under 2006 har de första husen sålts och en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen har bildats. Upprustningen av området Framnäs har fortsatt. Under 2006 totalrenoverades Norrlandsvägen 63 med sammanlagt 28 lägenheter. I denna etapp ingick konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, nytt vatten- och avloppssystem, ny ventilation och el och nya ytskikt i badrummen. Dessutom har uteplatser byggts till alla trerumslägenheter i Vid utgången av året förvaltade bolaget följande antal enheter inom eget bestånd: Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Garage 690 P-platser Carportar 164 Vi sätter kunden i centrum, är lätta att nå och ger en god service Barnängen Bollnäs Bostäder Årsredovisning 5

6 Förvaltningsberättelse Vår mångfald ger kunden valfrihet Sädesärlan Blåhaken entréplan. Som en trygghetsåtgärd har ett elektroniskt passersystem installerats i huset. Byggandet av de planerade lägenheterna inom kvarteret Sundsåker är fortfarande osäkert. Bygglovet ligger efter överklagande för prövning i såväl länsrätten som kammarrätten. De borttagna räntebidragen har skapat osäkerhet kring de redan tidigare kritiska ekonomiska förutsättningarna. Nya kalkyler måste göras, men målet är oförändrat. Behovet av de planerade lägenheterna är så påtagligt att det måste till ytterst starka skäl för att projektet inte ska bli genomfört. Arbetet för att finna ytterligare attraktiva lägen för nyproduktion fortgår. Efter en kritisk granskning av den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs tätort, som kommunen tagit fram, söker bostadsbolaget nu i samförstånd med kommunen lägen som kan vara möjliga att komplettera genom bebyggelseförtätning i Bollnäs. Avtalet för fastighetskötsel med huvudentreprenören ISS har förlängts med ett år och gäller fram till och med Under 2006 har det sedan en tid planerade arbetet för att tillskapa ett multimedianät till bolagets fastigheter i Bollnäs startat. Nätet beräknas vara färdigställt under sommaren I april 2007 avses nätet kunna tas i drift i drygt lägenheter på bostadsområdena Gärdet och Blomkransen i Bollnäs. Därefter fortsätter arbetet etappvis i efterföljande bostadsområden i Bollnäs. För att finansiera satsningen kommer grundhyran att höjas med 54 kronor/månad och lägenhet när lägenheterna anslutits till nätet. Nätet kommer att vara öppet för tjänster från ett flertal leverantörer. Kommunikationsoperatör, som ansvarar för driften av nätet, är Telia. Snabba dataanslutningar, telefoni, TV och efterhand ytterligare tekniklösningar blir användningsområden för nätet. I dagsläget ansluts inga servicehus. Personal Företaget hade vid årets slut 42 anställda med tjänster motsvarande 38 årsarbeten. Den genomsnittliga anställningstiden är 18 år. Personalens genomsnittsålder är 49 år. Arbetet med att ta fram en ny plan för systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget blev klart under Ålder Kvinna Man Totalt Summa: BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING Arbrå

7 Förvaltningsberättelse året. Likaså har en jämställdhets- och mångfaldsplan färdigställts och i samband med att den redovisades bjöd företaget in en föreläsare i ämnet. Under 2006 har all personal genomgått flerdagarskurser i vardagsjuridik, i kundvård och kommunikation och i affärsmannaskap. Dessa har genomförts med visst stöd av medel från EU, mål 3. Antal utbildningsdagar för personalen i hela företaget är 354. Bollnäs Bostäder bildar med 18 andra företag i regionen föreningen Företagsringen i Södra Hälsingland. Syftet är att de olika företagen ska kunna stötta varandra i olika personalrelaterade frågor. Medlemsföretagen genomför under året olika temadagar som förläggs hos varandra. I maj var Bollnäs Bostäder värd och informerade då om det omorganisationsarbete som tidigare gjorts i företaget. Marknad/Uthyrning Antalet vakanta lägenheter har gått lite upp och ned under året, men trenden är att andelen outhyrt minskar. Antalet outhyrda lägenheter var vid årets slut 152, vilket motsvarar 4,0% av lägenhetsbeståndet. Vid motsvarande tidpunkt året innan var antalet 194 eller 5,1%. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2006 till 10,3 mkr. Omflyttningarna har legat mellan 25 och 30 procent de senaste tio åren. Eftersom omflyttningar är kostsamma för bolaget är det nödvändigt att sänka omflyttningstalen. En effektiv organisation och ett inarbetat bovärdssystem är en viktig del i det arbetet. Bolaget arbetar med att finna olika lösningar för att sänka omflyttningarna. Sammanlagt 39 av företagets totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. I centrala Bollnäs invid sjön Vågen har företaget startat ett företagshotell. Företag kan hyra ett eller flera kontorsrum och samtidigt få tillgång till iordningställda gemensamma utrymmen för konferens, personal med mera. Här kan flera små företagare från olika branscher arbeta inom samma väggar, vilket kan ge ett kreativt och utvecklande klimat. Nytt för 2006 är att även lokaler kan bokas i vårt webbaserade uthyrningssystem, Redimo. I systemet finns dessutom ritningar på bostäder och lokaler tillgängliga. En enkätundersökning som gett svar på hur kunderna ser på bolagets verksamhet, personal med mera har genomförts. Det är drygt tre år sedan den förra undersökningen gjordes. Resultatet av den senaste enkäten visar totalt sett att kundnöjdheten har ökat. Bollnäs Bostäder deltog i Hälsinge Expon i samband med O-ringen som Vi är en ledande samhällsutvecklare med nytänkande Bläckhornet Arbrå Bollnäs Bostäder Årsredovisning 7

8 Förvaltningsberättelse Blomkransen Vi hushållar förnuftigt med våra pengar anordnades under tiden 15 juli-21 juli. En bred kontaktyta mot allmänheten är viktig. Skanning av leverantörsfakturor i det webbaserade skanningprogrammet Invoice Manager, har tagits i drift under hösten Under 2006 har 56 ansökningar om betalningsföreläggande, med begäran om avhysning på grund av obetalda hyror, lämnats till kronofogdemyndigheten. Endast sju avhysningar på grund av obetalda hyror och två avhysningar på grund av störningar har dock verkställts under året. Samarbetet med socialtjänsten, främst med ekonomigruppen inom området individ- och familjeomsorgen fungerar bra. I många fall leder detta till att hyresgäster hjälpts med lösningar då ekonomin kärvar. Resultat och ägardirektivets krav på bolagets ekonomi Bollnäs Bostäder redovisar en vinst på 8,5 mkr före och 3,1 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 179,8 mkr. Ägardirektivet ställer krav på bolagets ekonomi. Bolaget bör enligt direktiven årligen öka soliditeten med 0,5% till dess man når en soliditet på 15%. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 14,6%. På grund av nyupplåning för investeringar ökade soliditeten inte 2006, medan den 2005 ökade med 3,7 procentenheter. Utdelning till ägaren behöver inte ske så länge andelen tomma lägenheter Kostnadsfördelning i procent: Uppvärmning 15,7% Förbrukningsavgifter 11,0% i bolaget överstiger 2,5%. Vid årets slut hade vakansgraden sjunkit till 4% från att för fem år sedan varit cirka 11%. Fortsätter utvecklingen i den riktningen är det inte långt kvar till dess att utdelning ska ske. I ägardirektivet finns även inskrivet att bolaget med bibehållen jämförbar kvalité, bör eftersträva en genomsnittlig hyresnivå lägre än i övriga kommuner i landskapet. Hyrorna i Bollnäs Bostäder har ännu inte nått den nivån. Beroende på hur man räknar ligger en eller ett par kommuner i landskapet fortfarande på en lägre hyresnivå. Hyresförändringar Efter höjning av hyrorna både 2004 och 2005 förblev hyresnivån för 2006 oförändrad. En hyresrabatt utbetalades dock som ett engångsbelopp på aprilhyran. Rabatten avsåg enbart bostäder och beloppet var 4 kronor per kvadratmeter hyrd bostadsyta. Detta motsvarar, räknat på hela år 2006, en hyressänkning med i genomsnitt 0,54%. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 184,1 mkr och består till största del av hyresintäkter, vilka uppgår till 175,9 mkr. Utöver det ingår 1,2 mkr i realisationsvinst från fastighetsförsäljningar. Andra större intäkter är från uthyrning av möblerade lägenheter, vilka uppgår till 2,2 mkr. Kostnaderna för året uppgår till totalt 175,6 mkr. Stora kostnadspos- Administration 5,7% Räntor o avskr 21,5% Fastighetsskatt 1,7% Skötsel mm 18,6% Reparationer 8,7% Underhåll 17,1% 8 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

9 Förvaltningsberättelse ter är förbrukningsavgifter som uppgår till 46,9 mkr, där uppvärmning står för den största delen 27,6 mkr. Ytterligare en stor post är räntekostnaden som för året varit 16,2 mkr. Kostnaden för reparationer har fortsatt sjunka. För fastighetsskötsel har kostnaden ökat väsentligt, på grund av att avtalet med ISS nu efter tre år förlängts ett år och då uppräknats med index. Under 2006 satsades det 29,9 mkr i underhåll. Avskrivningar av fastigheter och inventarier uppgick till 21,6 mkr. Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 29,0 mkr. Fastighetsinvesteringar svarar därvid för 13,7 mkr och inventarier för 15,3 mkr. Lån för cirka 130 mkr har konverterats under året. Genom att bolaget gjort stora investeringar 2006 har ett visst upplåningsbehov uppstått. Låneskulden har ökat under året från 425,4 mkr för att vid årsskiftet uppgå till 455,0 mkr. Räntekostnaden har varit 16,2 mkr mot 18,9 mkr föregående år och räntebidragen blev 0,6 mkr. Räntorna har stigit och den utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta de närmaste åren. Miljö Miljömedvetna val och bra kvalitet är en av rubrikerna i företagets vision Visionstexten i avsnittet lyder vidare: Vi har ett miljömedvetet kunnande med kvalitet till rätt pris. Bollnäs Bostäder engagerar sig för att långsiktigt skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Medvetna kvalitetsoch miljöval är en naturlig del i vårt arbete. Företaget månar om att ha spetskompetens med miljömedvetet kunnande och kvalitetstänkande med känsla för rätt pris. För oss är hållbara och energisnåla hus ett naturligt val. Bollnäs Bostäder inspirerar de boende till miljötänkande. Hushållen sorterar sina sopor/restprodukter och lämnar dem till återvinning - allt för att de ska ingå i det naturliga kretsloppet. I Bollnäs Bostäders miljöpolicy ingår att verka för en stärkt miljömedvetenhet i den egna organisationen, bland kunder och hos leverantörer. Man eftersträvar att bidra till en sundare boende- och verksamhetsmiljö där kretsloppstänkandet ges ökat utrymme. I upphandlingar ställs krav att entreprenörer ska redovisa miljöplaner. Returemballage ska användas, beskrivningar om var hälso- och miljöfarligt gods och avfall lämnas är exempel på krav som ställs. Strävan är hela tiden att byta ut de kemikalier som används till miljövänligare alternativ. Halkbekämpningsgruset är fritt från salt. Bollnäs Bostäder arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder gällande värme och ventilationssystem samt el-anläggningar. Som ett led i att förbättra miljö och ekonomi fortsätter företagets strävan mot en mer ekonomisk och miljövänlig uppvärmning för de fastigheter som idag värms upp med olja och el. Oljeeldning har ersatts med pelletseldning i fastigheter med adresserna Riksvägen 17, Åkrevägen 23 och Lars-Persvägen 2 i Vallsta. Konvertering från direktverkande el till fjärrvärme har gjorts i kvarteret Barnängen och i ytterligare ett hus på Framnäsområdet. Injustering av värme samt byte av termostatventiler har gjorts på Knöttasvägen och Allén i Kilafors. Äldre motorvärmare byts löpande ut till mer energieffektiva. Kontinuerligt görs investeringar i beståndets gemensamma tvättstugor där tvättmaskiner byts ut till mer energisnåla och vattenbesparande sådana. Älvåsgårdarna Vi har ett miljömedvetet kunnande med kvalitet till rätt pris Bollnäs Bostäder Årsredovisning 9

10 Förvaltningsberättelse Tjärnbergsgatan För att skapa tryggare utemiljöer har entré- och gårdsbelysningar åtgärdats i ett antal bostadsområden. Byggverksamhet och underhåll Investeringar i fastigheter har under året gjorts med 13,7 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 29,9 mkr. Av detta belopp avser 9,0 mkr lägenhetsunderhåll medan 20,9 mkr är övrigt underhåll. Upprustningen av området Framnäs har fortsatt. Under 2006 åtgärdades Norrlandsvägen 63 med sam- manlagt 28 lägenheter. I denna etapp ingår konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, nytt vatten- och avloppssystem, ny ventilation och el och nya ytskikt i badrummen. Dessutom byggs uteplatser via kök i alla trerumslägenheter i entréplan. Som en trygghetsåtgärd har ett elektroniskt passersystem installerats i huset. Servicehuset Karlslund håller på att anpassas efter dagens krav gällande byggnormer, arbetsmiljö, ventilation samt brand. I två hus byggs samtliga toaletter om så att de uppfyller dagens arbetsmiljökrav och krav på handikappanpassning. Ny ventilation installeras för att förbättra inomhusklimatet i alla lägenheter. För att klara livsmedelshygienkrav kommer de gemensamma köken att byggas om. För att förbättra brandsäkerheten i lägenheter och korridorer byggs ett sprinklersystem. Ombyggnaden beräknas pågå mellan juni 2006 till och med mars Målning av fönster och balkonger på Hambogatan 3, 5, 8 och Kilbygatan 6 i Kilafors har utförts under året. På Tjärnbergsgatan 14 i Bollnäs har tre altaner byggts och i Vallsta, Lars- Persvägen 2, har ny takbeläggning lagts. Under 2006 har en rad åtgärder som avser utemiljön i beståndet utförts. Asfaltarbeten på Vängåvan är slutförda, i kvarteret Pionen har asfalt tagits bort och ersatts med grusytor och ny stolpbelysning har satts upp. På Bäckvägen 3 och 5 i Bollnäs och på Hambogatan 16 i Kilafors har garagenedfarter åtgärdats. I kvarteret Bonden i Bollnäs har förrådsutrymmen byggts till för förvaring av barnvagnar och cyklar. Framnäs 10 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

11 Resultaträkning i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,7 Övriga förvaltningsintäkter , ,8 Summa nettoomsättning , ,5 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,1 Underhållskostnader , ,3 Fastighetsskatt , ,1 Avskrivningar 6, , ,8 Summa fastighetskostnader , ,3 Bruttoresultat , ,2 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 6, 1-204,9-225,4 Övriga kostnader , ,8 Övriga rörelseintäkter , ,0 Övriga rörelsekostnader 9 0,0 0,0 Rörelseresultat 10, 11, , ,0 Resultat från finansiella anläggningstillgångar , ,6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,9 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 609,2 578,1 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,0 Resultat efter finansiella poster 8 464, ,6 Bokslutsdispositioner , ,5 Skatt ,9-859,9 Årets resultat 3 077, ,2 Kilafors Bollnäs Bostäder Årsredovisning 11

12 Balansräkning i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,4 Inventarier , ,0 Pågående ny- och ombyggnader , ,4 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,6 Andra långfristiga fordringar 550,0 925,0 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 231,1 274,2 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar ,3 744,5 Övriga fordringar , ,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,2 180,3 Summa kortfristiga fordringar 6 835, ,0 Kassa och bank , ,5 Summa omsättningstillgångar , ,7 Summa tillgångar , ,1 Vallsta 12 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

13 Balansräkning i tkr Not Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital , ,0 Uppskrivningsfond , ,8 Reservfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,8 Årets resultat 3 077, ,2 Summa eget kapital , ,9 Obeskattade reserver , ,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 0, ,0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,0 Övriga kortfristiga skulder 2 898, ,9 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,2 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa kortfristiga skulder , ,1 Summa eget kapital och skulder , ,1 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 28 Ansvarsförbindelser 29 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 13

14 Kassaflödesanalys i tkr Not Den löpande verksamheten 30 Rörelseresultat före finansiella poster , ,0 Avskrivningar , ,2 Övriga ej likviditetspåverkande poster , , , ,5 Erhållen ränta 622, ,6 Erhållna räntebidrag 609,2 578,0 Erhållna utdelningar 125,6 235,7 Erlagd ränta , ,9 Betald inkomstskatt , , , ,1 Ökning/minskning varulager 43,1 56,7 Ökning/minskning kundfordringar -214,8 95,5 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar ,8 252,2 Ökning/minskning leverantörskulder 4 914, ,1 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -92,4-394,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,5-964,4 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar , ,6 Sålda materiella anläggningstillgångar 1 570, ,1 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar , ,5 Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 3 108, ,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,6 Finansieringsverksamheten Upptagna lån ,0 0,0 Amortering av skuld 0, ,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,2 Årets kassaflöde , ,0 Likvida medel vid årets början 9 764, ,5 Likvida medel vid årets slut , ,5 14 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

15 Flerårsöversikt Nettoomsättning, mkr 179,8 190,8 202,8 199,4 197,3 Driftöverskott, mkr 52,0 26,4 63,9 65,5 66,0 Avskrivningar, mkr 21,6 20,5 23,1 22,4 22,1 Låneräntor brutto, mkr 16,2 18,9 25,0 28,3 30,3 Räntebidrag, mkr 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 Årets resultat före disp och skatt, mkr 8,5 10,0 5,2 0,1 0,1 Fastigheternas bokförda värde, mkr 512,6 516,8 614,5 632,3 640,4 Taxeringsvärden, mkr 569,5 567,7 672,9 706,9 711,0 Investeringar i byggnader och mark, mkr 13,7 9,4 5,6 11,6 10,1 Fastighetslån, mkr 455,0 425,4 545,4 560,2 563,0 Eget kapital, mkr 85,9 80,1 71,9 69,5 69,8 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Vinstmarginal, % 4,71 5,22 2,56 0,05 0,04 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % 4,4 4,9 2,2-0,2-0,2 Kapital Soliditet, % 14,6 14,6 10,9 10,3 10,2 Skuldsättningsgrad, % 5,3 5,3 7,6 8,1 8,1 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 88,8 82,3 88,8 88,6 87,9 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 10,1 5,1 10,4 10,4 10,3 Avkastning på eget kapital, % 10,20 13,09 7,35 0,14 0,11 Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,7 4,4 4,1 4,3 Begreppsförklaringar: Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Bollnäs Bostäder Årsredovisning 15

16 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom har fr o m år 2001 Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 och RR 17 tillämpats för redovisning av byggnader, mark och markanläggningar. Detta medförde att ned- och uppskrivningar gjordes med 143 mkr år Uppskjuten skattefordran har ej redovisats av försiktighetsskäl och svårighet att bedöma möjligheten att i framtiden utnyttja den avdragsgilla temporära skillnaden. Den temporära skillnaden har i huvudsak uppkommit genom upp- och nedskrivningar av fastigheterna. Totalt är bolagets redovisade värden för fastigheterna lägre än motsvarande skattemässiga restvärden. I övrigt har tillgångar, avsättningar och skulder värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enligt plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed: Byggnader 50 år med undantag för uppskrivna fastigheter, där avskrivningsplanen har ändrats på så sätt att återstående ekonomisk livslängd har bedömts individuellt per fastighet. Markanläggningar 20 år Inventarier 5 år Lägenhetsinventarier (tillval) 10 år Fastighetsnät 15 år Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,6 Lokaler , ,5 Övrigt 4 197, ,7 Summa brutto , ,8 Avgår: Rabatter , ,6 Lokaler Bollnäs Bostäder , ,2 Lokaler Hyresgästföreningen -382,1-513,2 Grundhyra möblerade lägenheter , ,4 Outhyrda objekt , ,7 Summa netto , ,7 Specificering av outhyrt: Bostäder 7 771, ,9 Lokaler 1 991, ,7 Övrigt 543,4 693, , ,7 16 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

17 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag 329, ,2 Intäkter möblerade lägenheter 2 237, ,5 Övrigt 1 334, , , ,8 Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,0 Reparationer , ,1 Vatten 7 468, ,3 El 9 420, ,6 Sophämtning 2 462, ,1 Uppvärmning , ,2 Kabel-TV 1 710, ,6 Lokal administration 9 675, ,6 Övriga driftkostnader 7 567, , , ,1 Not 5 Underhåll Lägenhetsunderhåll 9 035, ,1 Lokalunderhåll m m 659,4 679,5 Gemensamt underhåll , , , ,3 Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,4 Markanläggningar 430,0 426,5 Inventarier 3 841, ,9 204,9 225,4 Fastighetsinventarier (markinventarier) 78,9 117, , ,8 204,9 225,4 Not Övriga kostnader administration Central administration 5 467, ,5 Försäljningskostnader 3 285, ,2 Utfyllnadspensioner 1 000,2 0,0 Lösen pensionsskuld 58,0 566,3 Kostnader datautveckling 196,1 992, , ,8 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 17

18 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar 407,4 361,5 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter 1 217, ,7 Övriga bidrag och ersättningar 859,2 331, , ,0 Not 9 Övriga rörelsekostnader Rivningskostnader 0,0 0,0 Realisationsförlust vid försäljning av fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 10 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 38,0 42,0 varav män 25,0 28,0 varav kvinnor 13,0 14,0 Total sjukfrånvaro 5,5% 9,0% långtidssjukfrånvaro 7,0% 9,0% sjukfrånvaro för män 4,9% 10,0% sjukfrånvaro för kvinnor 6,4% 7,3% anställda -29 år 0,0% 0,9% anställda år 3,3% 1,2% anställda 50 år - 7,7% 18,8% Not 11:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar , ,0 Sociala kostnader 6 698, ,0 varav pensionskostnader 1 957, ,8 Not 11:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 917,8 950,1 Övriga anställda , ,9 Not 11:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 267,4 265,7 varav kostnadsförd mervärdesskatt 51,0 50,7 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 18 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

19 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 116 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande har under året reglerats bort via en engångspremie. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 6 mån. Vid uppsägning från företagets sida utgår utöver uppsägningstiden ytterligare 12 månaders avgångsvederlag. Premier för pension till honom betalades löpande, under 2006 med 92 tkr (föregående år 88 tkr). Övrig förmån till vd är en bilförmån. Not 13 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 125,6 235,7 Försäljning aktier och andelar 444, ,2 Övrigt 10,4 24,7 580, ,6 Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 327,4 803,2 Skattefria ränteintäkter 21,9 2,7 Övrigt 263,1 200,0 612, ,9 Not 15 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,5 Övrigt 8,0 31, , ,0 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 3,73 % (före räntebidrag). Ringshög Bollnäs Bostäder Årsredovisning 19

20 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,9 Under året aktiverade nyinvesteringar ,4 0,0 Årets försäljningar -823, ,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,0 Ingående avskrivningar , ,2 Årets försäljningar 494, ,1 Årets avskrivningar , ,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,6 Ingående uppskrivningar , ,3 Årets försäljningar 0, ,0 Årets uppskrivningar 0,0 0,0 Årets avskrivningar , ,9 Utgående ackumulerade uppskrivningar , ,4 Ingående nedskrivningar , ,0 Årets försäljningar 0, ,0 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående bokfört värde , ,8 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde , ,3 Årets försäljningar -13, ,6 Utgående bokfört värde , ,7 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 8 530, ,2 Nyinvesteringar under året 69,4 0,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 599, ,2 Ingående avskrivningar , ,8 Årets avskrivningar -430,0-426,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,3 Utgående bokfört värde 5 561, ,9 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader , ,0 Mark , , , ,0 varav hyreshusenheter , ,0 småhusenheter , ,0 20 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

21 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,2 Nyanskaffningar under året , ,4 Avyttringar/utrangerat 0, ,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,2 Ingående avskrivningar , ,2 Årets avskrivningar , ,3 Avyttringar/utrangerat 0, ,3 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Utgående bokfört värde , ,0 Not 19 Pågående ny- och ombyggnader Projektering nybyggnad 2 679, ,6 Pågående ombyggnader 6 567, ,8 Utgående bokfört värde 9 247, ,4 Not 20 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 3 577, ,5 Återbäringsmedel 318,6 59,0 Avyttring värdepapper , ,4 Inköp värdepapper 2 765, ,5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 272, ,6 Ingående nedskrivningar -100,0 0,0 Årets återförda nedskrivningar 100,0 0,0 Årets nedskrivningar 0,0-100,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0-100,0 Utgående bokfört värde 4 272, ,6 Not 21 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 202,0 230,9 Övriga kundfordringar 757,3 513,6 959,3 744,5 Not 22 Övriga fordringar Skattefordringar 1 739,0 346,8 Deposition 1 824, ,7 Övrigt 686,4 302, , ,2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 21

22 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 65,0 65,0 Återbetalningar värme 187,9 0,0 Förutbetalda försäkringspremier 770,9 0,0 Övrigt 602,4 115, ,2 180,3 Not 24 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde av 100 kronor vardera. Aktiekapital Belopp vid årets ingång , ,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång , ,8 Övrig överföring till fritt eget kapital -550,1-550,0 Belopp vid årets utgång , ,8 Reservfond Belopp vid årets ingång , ,1 Belopp vid årets utgång , ,1 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång , ,8 Årets resultat 3 077, ,2 Övrig överföring från uppskrivningsfond 550,1 550,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Not 25:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 100, ,0 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier , , , ,1 Not 25:2 Periodiseringsfonder, specifikation 2005 års taxering 2 200, , års taxering 900,0 900, års taxering 1 000,0 0, , ,0 22 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

23 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 26 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån , ,0 varav lån med slutbetalning senare än fem år efter balansdagen , ,0 Låneomsättningarna under 2007 kommer att uppgå till 120 mkr Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 1 560, ,0 Upplupna semesterlöner 1 627, ,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 220,0 200,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 404,8 429,3 Förskottsbetalda hyresintäkter , ,0 Övrigt 1 178,8 708, , ,2 Not 28 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån , ,0 Not 29 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 237,7 237,8 Gärdet Bollnäs Bostäder Årsredovisning 23

24 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 30 Redovisningsprinciper kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar Not 31 Övriga ej likviditetspåverkande poster Vinst fastighetsförsäljning 1 227, ,7 Förändring avsatt till pensioner 1 981, , , ,7 Not 32 Förvärv materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Byggnader och mark ombyggnationer 7 552,7 0,0 pågående 6 068, ,2 markanläggningar 69,4 0,0 Inventarier , , , ,6 Not 33 Likvida medel Kassa och bank , , , ,5 Rengsjö 24 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

25 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 25

26 26 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

27 Bonden Bollnäs Bostäder Årsredovisning 27

28 AB BOLLNÄS BOSTÄDER Postadress: Box 194, BOLLNÄS. Gatuadress: Virvelvägen 27 Telefon: Telefax: Org.nr RG TRYCK

BOLLNÄS BOSTÄDER. Rum för utveckling. Årsredovisning

BOLLNÄS BOSTÄDER. Rum för utveckling. Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Rum för utveckling 2011 Årsredovisning VD har ordet Inledning Bolaget har under året utökat bostadsinnehavet genom nyproduktion av 20 lägenheter i kvarteret Predikanten i Bollnäs. Samtliga

Läs mer

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011 Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till resultat- och balansräkning 5 Revisionsberättelse

Läs mer

I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt. ÅRSREDOVISNING 7 Å r s r e d o v i s n i n g 7 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Affärsidé och mål 5 Styrelse och revisorer 5 Organisationsanslutning 5 Marknad och kunder 5 Organisation

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Årsredovisning 2009 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2009. marks bostads ab

Årsredovisning 2009. marks bostads ab Årsredovisning 2009 marks bostads ab Innehåll 4 VD HAR ORDET 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 STYRELSE OCH ORGANISATION 7 VERKSAMHETSCERTIFIERING 9 PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 13 TRIVSEL OCH TRYGGHET I BOENDET

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Stadskontoret Juridiska avdelningen

Stadskontoret Juridiska avdelningen Stadskontoret Juridiska avdelningen 1(1) Datum 2006-03-06 Handläggare Marie Pettersson Referens Kommunstyrelsen Uppdrag till ombud för Landskrona kommun, i sin egenskap av aktieägare, vid ordinarie bolagsstämma

Läs mer

VD har ordet. Förvaltningsberättelse 2-8. Resultaträkning. Balansräkning 10-11. Kassaflödesanalys. Noter till resultat & balansräkning 13-22

VD har ordet. Förvaltningsberättelse 2-8. Resultaträkning. Balansräkning 10-11. Kassaflödesanalys. Noter till resultat & balansräkning 13-22 Årsredovisning 211 I N N E H Å L L VD har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultat & balansräkning Revisionsberättelse Fem års utveckling 1 2-8 9

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2007

Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2007 Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2007 Året som gått i korthet Julgransplundring i Folkets Hus Chris Österlund tillträdde som ny vd i april och augusti började Mikael Goliats som ny förvaltningschef Blomstermarknad

Läs mer