BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006"

Transkript

1 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006

2 VD har ordet Vi erbjuder trygghet i en god boendemiljö med utrymme för gemenskap VD har ordet...2 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...4 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...5 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kassaflödesanalys...14 Flerårsöversikt...15 Noter och tilläggsupplysningar...16 Förslag till behandling av vinst...25 Revisionsberättelse...26 Inledning År 2005 slutade med ett rekordresultat. När företaget gick in i 2006 med en uppgörelse om en hyresrabatt motsvarande en halv procent och höjda taxor inom flera områden var det svårt att se att resultatet 2006 skulle kunna komma i närheten av 2005 års nivå. Nu har facit kommit. Resultatet 2006 skiljer sig inte mycket från resultatet Bollnäs Bostäder har följaktligen haft ett mycket bra år med ökad uthyrning, pressade kostnader och till och med, tur med vädret. Året som gått Några av de satsningar som påbörjades redan 2005 och tidigare har till stora delar genomförts under Första etappen i ombyggnaden av äldreboendet Karlslund har genomförts, Norrlandsvägen 63 i Framnäsområdet har genomgripande upprustats och största delen av utbyggnaden av det planerade multimedianätet har genomförts. Det som däremot inte har kommit igång som planerat och önskat är ombyggnaden av de 36 lägenheterna på Alirgatan 10, så att dessa bland annat förses med hissar. Först nu i början av 2007 finns den majoritet bland hyresgästerna som behövs för att projektet ska kunna starta. Vidare har nybyggnaden av tjugo lägenheter i kvarteret Sundsåker inte kommit igång. Bygglovet är klart, men har överklagats och ligger för närvarande för prövning såväl i länsrätten som i kammarrätten. Personalutveckling För att ytterligare professionalisera verksamheten har genomförts inte mindre än tre flerdagsutbildningar där all personal deltagit. Vardagsjuridik, kundvård och kommunikation samt affärsmannaskap har varit rubrikerna på de tre utbildningarna. Dessa har genomförts med visst stöd av medel från EU, mål 3. 2 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

3 VD har ordet Framtidsbedömning Bollnäs växer. Inte mycket, men som enda kommun i landskapet ökar folkmängden när kommunerna i omgivningen minskar. I likhet med hur det är i grannkommunerna råder även i Bollnäs födelseunderskott, men detta kompenseras och till och med överträffas av att inflyttningen överstiger utflyttningen. Bostadsbolaget har strax under fyra procent tomma lägenheter. Vakanserna är ojämnt fördelade i kommundelarna så att i Bollnäs tätort understiger vakansgraden idag två procent. Villa- och bostadsrättspriserna stiger i en omfattning som klart visar att det är brist på vissa typer av bostäder. En del av bristen är attraktiva centrala lägenheter med god tillgänglighet lägenheter som efterfrågas av de som är beredda att sälja sina villor och flytta till bekvämare boenden. Bollnäs Bostäder vill, trots de mycket tuffa ekonomiska förutsättningar som gäller, producera sådana bostäder. Hittills färdigplanerat är tjugo lägenheter inom kvarteret Sundsåker, men som framgår ovan har det överklagade bygglovet gjort det omöjligt att förverkliga dessa. Företaget är dock berett att starta projektet så snart bygglovet fått klartecken av de rättsliga instanserna. Förutsättningen är givetvis att de ekonomiska villkoren, som under den utdragna processen allvarligt försämrats, inte blivit helt omöjliga. Parallellt med nämnda projekt arbetas det med ytterligare nybyggnadsärenden, men framförallt lider Bollnäs av bristen på detaljplanerad mark i lägen där det är ekonomiskt möjligt att bygga. Tillsammans med kommunen kan förhoppningsvis detaljplaner och mark för ytterligare något område kunna tas fram under innevarande år. Hyresförhandlingarna resulterade i att hyrorna den första februari 2007 höjdes med 1,5 procent. De kostnadsökningar som kan ses utifrån förändrade taxor, spådda ränte- och löneökningar är betydligt högre. Ökad uthyrning, ytterligare rationalisering och effektivisering av verksamheten bedöms dock kunna väga upp dessa kostnadsökningar. Upprustningen av Framnäsområdet, ombyggnaden av äldreboendet Karlslund och färdigställandet av multimedianätet fortsätter. Byggstart för hissinstallation på Alirgatan 10 ser också ut att kunna ligga inom de närmaste månaderna. AB Bollnäs Bostäder har under flera år gjort bra resultat och hela tiden utvecklats. Bolagets skuldbörda har minskat och lånenivån är idag lägre än i jämförbara bolag. Den investeringsfas som inletts innebär att belåningen sannolikt måste öka något. Tack vare den skuldminskning och konsolidering som genomförts de senaste åren bedöms dock detta inte som något problem. Karlslund Karlslund Avslutning En mandatperiod är till ända och bolaget kommer därmed, från kommande bolagsstämma, att få en delvis ny styrelse. Jag vill här ta tillfället att tacka styrelsen för det mycket goda samarbetet under den gångna mandatperioden, som varit en händelserik period. En del av fastighetsbeståndet har sålts, omfattande underhållsåtgärder har genomförts och för framtiden har avgörande investeringsbeslut tagits och börjat genomföras. Som framgår ovan har bolaget de senaste åren haft en mycket positiv utveckling. De resultat som presterats är till stora delar resultat av en medveten, engagerad och kompetent personals insatser. Mitt varma tack till all personal för det arbete som avgörande bidragit till den starka position bolaget idag befinner sig i. Bollnäs har medvind just nu. Alla måste på olika sätt ta vara på detta så att möjligheter inte går oss förbi. Bollnäs Bostäder vill bidra till den positiva utvecklingen genom såväl nyproduktion av bostäder som professionell utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. I bolaget är vi övertygade om att sådant bidrar till att skapa och behålla framtidstron i samhället så att flera vill flytta hit, skaffa sig bra boende och utkomst och bli kvar i Bollnäs. Anders Wikström, VD BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 3

4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp Ordinarie ledamöter Stefan Jonäng, ordf. (c) Ulf Nyrén, vice ordf. (s) Börje Jalgerius (fp) Per Bång (m) Else Maj Persson (c) Mats Löwenstein (s) Sören Wängelin (s) Styrelse Stefan Jonäng Ulf Nyrén Börje Jalgerius Suppleanter Ulla-Britt Nordkvist (s) Jan Karlsson (fp) Jan Åbjörn (m) Thomas Backan (c) Ove Hamrén (s) Ann-Renée Forsström (v) Per Bång Mats Löwenstein Else Maj Persson Personalrepresentanter Håkan Olsson (SKTF) Suppleanter Ylva Silén (SKTF) Revisorer Hans Ågren, aukt revisor Rolf Arvidsson (s) Karl-Erik Andersson (m) Sören Wängelin Ledningsgrupp Håkan Olsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt revisor Anders Stenborg Pettersson (s) Verkställande direktör Anders Wikström Ledningsgrupp Anders Wikström, vd Åke Jonsson, ekonomichef Rolf Winterqvist, boservicechef Ulf Linde, teknik/it Elinor Uppgren, boutveckling Anders Wikström Åke Jonsson Rolf Winterqvist Ulf Linde Elinor Uppgren 4 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder avger härmed årsredovisning för verksamheten år Grundläggande principer för bolagets verksamhet Tillgången till attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida utvecklingen av Bollnäs kommun. Bollnäs Bostäder verkar för att på affärsmässiga grunder förvalta och bygga attraktiva och prisvärda bostäder och där ingår även bostäder för särskilda behov såsom gruppbostäder för sociala behov och bostäder för studenter och äldre. Vision 2015 Ett av de mål som företaget har är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra kunder och deras boende. Ett visions- och strategiarbete har startats upp av företagets ledningsgrupp. Alla anställda har varit delaktiga och arbetat fram underlag som fortsättningsvis ska leda fram till handlingsplaner. Visionen har slutligt bearbetats av styrelsen och lagts ut på bolagets hemsida för synpunkter från hyresgäster och allmänhet. Av arbetet återstår nu endast att slutligt formulera de strategiska mål, strategi- och handlingsplaner som krävs för att alla ska arbeta med visonen som mål. Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2006 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Även motorfordonen var försäkrade i Länsförsäkringar. Anticimex svarade för ohyresförsäkringen och för styrelse- och vd-ansvarsförsäkring svarade AIG Europé. Fastighetsförvaltning Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Åldersmässigt bygger beståndets tyngdpunkt på och 70-talshus. Bolaget äger huvuddelen av servicehusen för äldreboenden i kommunen, boenden med många och små lägenheter. Företagets totala antal lägenheter vid årsskiftet är vilka finns i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Vallsta. Fastigheten Ren 30:55 på Kilbergsvägen i Bollnäs har sålts. Det styrelsebeslut som togs under 2005 om att utbjuda småhusen i kvarteret Häggen i Arbrå till försäljning, har slagit väl ut. Under 2006 har de första husen sålts och en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen har bildats. Upprustningen av området Framnäs har fortsatt. Under 2006 totalrenoverades Norrlandsvägen 63 med sammanlagt 28 lägenheter. I denna etapp ingick konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, nytt vatten- och avloppssystem, ny ventilation och el och nya ytskikt i badrummen. Dessutom har uteplatser byggts till alla trerumslägenheter i Vid utgången av året förvaltade bolaget följande antal enheter inom eget bestånd: Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Garage 690 P-platser Carportar 164 Vi sätter kunden i centrum, är lätta att nå och ger en god service Barnängen Bollnäs Bostäder Årsredovisning 5

6 Förvaltningsberättelse Vår mångfald ger kunden valfrihet Sädesärlan Blåhaken entréplan. Som en trygghetsåtgärd har ett elektroniskt passersystem installerats i huset. Byggandet av de planerade lägenheterna inom kvarteret Sundsåker är fortfarande osäkert. Bygglovet ligger efter överklagande för prövning i såväl länsrätten som kammarrätten. De borttagna räntebidragen har skapat osäkerhet kring de redan tidigare kritiska ekonomiska förutsättningarna. Nya kalkyler måste göras, men målet är oförändrat. Behovet av de planerade lägenheterna är så påtagligt att det måste till ytterst starka skäl för att projektet inte ska bli genomfört. Arbetet för att finna ytterligare attraktiva lägen för nyproduktion fortgår. Efter en kritisk granskning av den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs tätort, som kommunen tagit fram, söker bostadsbolaget nu i samförstånd med kommunen lägen som kan vara möjliga att komplettera genom bebyggelseförtätning i Bollnäs. Avtalet för fastighetskötsel med huvudentreprenören ISS har förlängts med ett år och gäller fram till och med Under 2006 har det sedan en tid planerade arbetet för att tillskapa ett multimedianät till bolagets fastigheter i Bollnäs startat. Nätet beräknas vara färdigställt under sommaren I april 2007 avses nätet kunna tas i drift i drygt lägenheter på bostadsområdena Gärdet och Blomkransen i Bollnäs. Därefter fortsätter arbetet etappvis i efterföljande bostadsområden i Bollnäs. För att finansiera satsningen kommer grundhyran att höjas med 54 kronor/månad och lägenhet när lägenheterna anslutits till nätet. Nätet kommer att vara öppet för tjänster från ett flertal leverantörer. Kommunikationsoperatör, som ansvarar för driften av nätet, är Telia. Snabba dataanslutningar, telefoni, TV och efterhand ytterligare tekniklösningar blir användningsområden för nätet. I dagsläget ansluts inga servicehus. Personal Företaget hade vid årets slut 42 anställda med tjänster motsvarande 38 årsarbeten. Den genomsnittliga anställningstiden är 18 år. Personalens genomsnittsålder är 49 år. Arbetet med att ta fram en ny plan för systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget blev klart under Ålder Kvinna Man Totalt Summa: BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING Arbrå

7 Förvaltningsberättelse året. Likaså har en jämställdhets- och mångfaldsplan färdigställts och i samband med att den redovisades bjöd företaget in en föreläsare i ämnet. Under 2006 har all personal genomgått flerdagarskurser i vardagsjuridik, i kundvård och kommunikation och i affärsmannaskap. Dessa har genomförts med visst stöd av medel från EU, mål 3. Antal utbildningsdagar för personalen i hela företaget är 354. Bollnäs Bostäder bildar med 18 andra företag i regionen föreningen Företagsringen i Södra Hälsingland. Syftet är att de olika företagen ska kunna stötta varandra i olika personalrelaterade frågor. Medlemsföretagen genomför under året olika temadagar som förläggs hos varandra. I maj var Bollnäs Bostäder värd och informerade då om det omorganisationsarbete som tidigare gjorts i företaget. Marknad/Uthyrning Antalet vakanta lägenheter har gått lite upp och ned under året, men trenden är att andelen outhyrt minskar. Antalet outhyrda lägenheter var vid årets slut 152, vilket motsvarar 4,0% av lägenhetsbeståndet. Vid motsvarande tidpunkt året innan var antalet 194 eller 5,1%. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2006 till 10,3 mkr. Omflyttningarna har legat mellan 25 och 30 procent de senaste tio åren. Eftersom omflyttningar är kostsamma för bolaget är det nödvändigt att sänka omflyttningstalen. En effektiv organisation och ett inarbetat bovärdssystem är en viktig del i det arbetet. Bolaget arbetar med att finna olika lösningar för att sänka omflyttningarna. Sammanlagt 39 av företagets totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. I centrala Bollnäs invid sjön Vågen har företaget startat ett företagshotell. Företag kan hyra ett eller flera kontorsrum och samtidigt få tillgång till iordningställda gemensamma utrymmen för konferens, personal med mera. Här kan flera små företagare från olika branscher arbeta inom samma väggar, vilket kan ge ett kreativt och utvecklande klimat. Nytt för 2006 är att även lokaler kan bokas i vårt webbaserade uthyrningssystem, Redimo. I systemet finns dessutom ritningar på bostäder och lokaler tillgängliga. En enkätundersökning som gett svar på hur kunderna ser på bolagets verksamhet, personal med mera har genomförts. Det är drygt tre år sedan den förra undersökningen gjordes. Resultatet av den senaste enkäten visar totalt sett att kundnöjdheten har ökat. Bollnäs Bostäder deltog i Hälsinge Expon i samband med O-ringen som Vi är en ledande samhällsutvecklare med nytänkande Bläckhornet Arbrå Bollnäs Bostäder Årsredovisning 7

8 Förvaltningsberättelse Blomkransen Vi hushållar förnuftigt med våra pengar anordnades under tiden 15 juli-21 juli. En bred kontaktyta mot allmänheten är viktig. Skanning av leverantörsfakturor i det webbaserade skanningprogrammet Invoice Manager, har tagits i drift under hösten Under 2006 har 56 ansökningar om betalningsföreläggande, med begäran om avhysning på grund av obetalda hyror, lämnats till kronofogdemyndigheten. Endast sju avhysningar på grund av obetalda hyror och två avhysningar på grund av störningar har dock verkställts under året. Samarbetet med socialtjänsten, främst med ekonomigruppen inom området individ- och familjeomsorgen fungerar bra. I många fall leder detta till att hyresgäster hjälpts med lösningar då ekonomin kärvar. Resultat och ägardirektivets krav på bolagets ekonomi Bollnäs Bostäder redovisar en vinst på 8,5 mkr före och 3,1 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 179,8 mkr. Ägardirektivet ställer krav på bolagets ekonomi. Bolaget bör enligt direktiven årligen öka soliditeten med 0,5% till dess man når en soliditet på 15%. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 14,6%. På grund av nyupplåning för investeringar ökade soliditeten inte 2006, medan den 2005 ökade med 3,7 procentenheter. Utdelning till ägaren behöver inte ske så länge andelen tomma lägenheter Kostnadsfördelning i procent: Uppvärmning 15,7% Förbrukningsavgifter 11,0% i bolaget överstiger 2,5%. Vid årets slut hade vakansgraden sjunkit till 4% från att för fem år sedan varit cirka 11%. Fortsätter utvecklingen i den riktningen är det inte långt kvar till dess att utdelning ska ske. I ägardirektivet finns även inskrivet att bolaget med bibehållen jämförbar kvalité, bör eftersträva en genomsnittlig hyresnivå lägre än i övriga kommuner i landskapet. Hyrorna i Bollnäs Bostäder har ännu inte nått den nivån. Beroende på hur man räknar ligger en eller ett par kommuner i landskapet fortfarande på en lägre hyresnivå. Hyresförändringar Efter höjning av hyrorna både 2004 och 2005 förblev hyresnivån för 2006 oförändrad. En hyresrabatt utbetalades dock som ett engångsbelopp på aprilhyran. Rabatten avsåg enbart bostäder och beloppet var 4 kronor per kvadratmeter hyrd bostadsyta. Detta motsvarar, räknat på hela år 2006, en hyressänkning med i genomsnitt 0,54%. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 184,1 mkr och består till största del av hyresintäkter, vilka uppgår till 175,9 mkr. Utöver det ingår 1,2 mkr i realisationsvinst från fastighetsförsäljningar. Andra större intäkter är från uthyrning av möblerade lägenheter, vilka uppgår till 2,2 mkr. Kostnaderna för året uppgår till totalt 175,6 mkr. Stora kostnadspos- Administration 5,7% Räntor o avskr 21,5% Fastighetsskatt 1,7% Skötsel mm 18,6% Reparationer 8,7% Underhåll 17,1% 8 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

9 Förvaltningsberättelse ter är förbrukningsavgifter som uppgår till 46,9 mkr, där uppvärmning står för den största delen 27,6 mkr. Ytterligare en stor post är räntekostnaden som för året varit 16,2 mkr. Kostnaden för reparationer har fortsatt sjunka. För fastighetsskötsel har kostnaden ökat väsentligt, på grund av att avtalet med ISS nu efter tre år förlängts ett år och då uppräknats med index. Under 2006 satsades det 29,9 mkr i underhåll. Avskrivningar av fastigheter och inventarier uppgick till 21,6 mkr. Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 29,0 mkr. Fastighetsinvesteringar svarar därvid för 13,7 mkr och inventarier för 15,3 mkr. Lån för cirka 130 mkr har konverterats under året. Genom att bolaget gjort stora investeringar 2006 har ett visst upplåningsbehov uppstått. Låneskulden har ökat under året från 425,4 mkr för att vid årsskiftet uppgå till 455,0 mkr. Räntekostnaden har varit 16,2 mkr mot 18,9 mkr föregående år och räntebidragen blev 0,6 mkr. Räntorna har stigit och den utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta de närmaste åren. Miljö Miljömedvetna val och bra kvalitet är en av rubrikerna i företagets vision Visionstexten i avsnittet lyder vidare: Vi har ett miljömedvetet kunnande med kvalitet till rätt pris. Bollnäs Bostäder engagerar sig för att långsiktigt skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Medvetna kvalitetsoch miljöval är en naturlig del i vårt arbete. Företaget månar om att ha spetskompetens med miljömedvetet kunnande och kvalitetstänkande med känsla för rätt pris. För oss är hållbara och energisnåla hus ett naturligt val. Bollnäs Bostäder inspirerar de boende till miljötänkande. Hushållen sorterar sina sopor/restprodukter och lämnar dem till återvinning - allt för att de ska ingå i det naturliga kretsloppet. I Bollnäs Bostäders miljöpolicy ingår att verka för en stärkt miljömedvetenhet i den egna organisationen, bland kunder och hos leverantörer. Man eftersträvar att bidra till en sundare boende- och verksamhetsmiljö där kretsloppstänkandet ges ökat utrymme. I upphandlingar ställs krav att entreprenörer ska redovisa miljöplaner. Returemballage ska användas, beskrivningar om var hälso- och miljöfarligt gods och avfall lämnas är exempel på krav som ställs. Strävan är hela tiden att byta ut de kemikalier som används till miljövänligare alternativ. Halkbekämpningsgruset är fritt från salt. Bollnäs Bostäder arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder gällande värme och ventilationssystem samt el-anläggningar. Som ett led i att förbättra miljö och ekonomi fortsätter företagets strävan mot en mer ekonomisk och miljövänlig uppvärmning för de fastigheter som idag värms upp med olja och el. Oljeeldning har ersatts med pelletseldning i fastigheter med adresserna Riksvägen 17, Åkrevägen 23 och Lars-Persvägen 2 i Vallsta. Konvertering från direktverkande el till fjärrvärme har gjorts i kvarteret Barnängen och i ytterligare ett hus på Framnäsområdet. Injustering av värme samt byte av termostatventiler har gjorts på Knöttasvägen och Allén i Kilafors. Äldre motorvärmare byts löpande ut till mer energieffektiva. Kontinuerligt görs investeringar i beståndets gemensamma tvättstugor där tvättmaskiner byts ut till mer energisnåla och vattenbesparande sådana. Älvåsgårdarna Vi har ett miljömedvetet kunnande med kvalitet till rätt pris Bollnäs Bostäder Årsredovisning 9

10 Förvaltningsberättelse Tjärnbergsgatan För att skapa tryggare utemiljöer har entré- och gårdsbelysningar åtgärdats i ett antal bostadsområden. Byggverksamhet och underhåll Investeringar i fastigheter har under året gjorts med 13,7 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 29,9 mkr. Av detta belopp avser 9,0 mkr lägenhetsunderhåll medan 20,9 mkr är övrigt underhåll. Upprustningen av området Framnäs har fortsatt. Under 2006 åtgärdades Norrlandsvägen 63 med sam- manlagt 28 lägenheter. I denna etapp ingår konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, nytt vatten- och avloppssystem, ny ventilation och el och nya ytskikt i badrummen. Dessutom byggs uteplatser via kök i alla trerumslägenheter i entréplan. Som en trygghetsåtgärd har ett elektroniskt passersystem installerats i huset. Servicehuset Karlslund håller på att anpassas efter dagens krav gällande byggnormer, arbetsmiljö, ventilation samt brand. I två hus byggs samtliga toaletter om så att de uppfyller dagens arbetsmiljökrav och krav på handikappanpassning. Ny ventilation installeras för att förbättra inomhusklimatet i alla lägenheter. För att klara livsmedelshygienkrav kommer de gemensamma köken att byggas om. För att förbättra brandsäkerheten i lägenheter och korridorer byggs ett sprinklersystem. Ombyggnaden beräknas pågå mellan juni 2006 till och med mars Målning av fönster och balkonger på Hambogatan 3, 5, 8 och Kilbygatan 6 i Kilafors har utförts under året. På Tjärnbergsgatan 14 i Bollnäs har tre altaner byggts och i Vallsta, Lars- Persvägen 2, har ny takbeläggning lagts. Under 2006 har en rad åtgärder som avser utemiljön i beståndet utförts. Asfaltarbeten på Vängåvan är slutförda, i kvarteret Pionen har asfalt tagits bort och ersatts med grusytor och ny stolpbelysning har satts upp. På Bäckvägen 3 och 5 i Bollnäs och på Hambogatan 16 i Kilafors har garagenedfarter åtgärdats. I kvarteret Bonden i Bollnäs har förrådsutrymmen byggts till för förvaring av barnvagnar och cyklar. Framnäs 10 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

11 Resultaträkning i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,7 Övriga förvaltningsintäkter , ,8 Summa nettoomsättning , ,5 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,1 Underhållskostnader , ,3 Fastighetsskatt , ,1 Avskrivningar 6, , ,8 Summa fastighetskostnader , ,3 Bruttoresultat , ,2 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 6, 1-204,9-225,4 Övriga kostnader , ,8 Övriga rörelseintäkter , ,0 Övriga rörelsekostnader 9 0,0 0,0 Rörelseresultat 10, 11, , ,0 Resultat från finansiella anläggningstillgångar , ,6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,9 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 609,2 578,1 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,0 Resultat efter finansiella poster 8 464, ,6 Bokslutsdispositioner , ,5 Skatt ,9-859,9 Årets resultat 3 077, ,2 Kilafors Bollnäs Bostäder Årsredovisning 11

12 Balansräkning i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,4 Inventarier , ,0 Pågående ny- och ombyggnader , ,4 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,6 Andra långfristiga fordringar 550,0 925,0 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 231,1 274,2 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar ,3 744,5 Övriga fordringar , ,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,2 180,3 Summa kortfristiga fordringar 6 835, ,0 Kassa och bank , ,5 Summa omsättningstillgångar , ,7 Summa tillgångar , ,1 Vallsta 12 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

13 Balansräkning i tkr Not Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital , ,0 Uppskrivningsfond , ,8 Reservfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,8 Årets resultat 3 077, ,2 Summa eget kapital , ,9 Obeskattade reserver , ,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 0, ,0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,0 Övriga kortfristiga skulder 2 898, ,9 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,2 Kortfristig del av långfristiga skulder 26 Summa kortfristiga skulder , ,1 Summa eget kapital och skulder , ,1 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 28 Ansvarsförbindelser 29 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 13

14 Kassaflödesanalys i tkr Not Den löpande verksamheten 30 Rörelseresultat före finansiella poster , ,0 Avskrivningar , ,2 Övriga ej likviditetspåverkande poster , , , ,5 Erhållen ränta 622, ,6 Erhållna räntebidrag 609,2 578,0 Erhållna utdelningar 125,6 235,7 Erlagd ränta , ,9 Betald inkomstskatt , , , ,1 Ökning/minskning varulager 43,1 56,7 Ökning/minskning kundfordringar -214,8 95,5 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar ,8 252,2 Ökning/minskning leverantörskulder 4 914, ,1 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -92,4-394,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,5-964,4 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar , ,6 Sålda materiella anläggningstillgångar 1 570, ,1 Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar , ,5 Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 3 108, ,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,6 Finansieringsverksamheten Upptagna lån ,0 0,0 Amortering av skuld 0, ,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,2 Årets kassaflöde , ,0 Likvida medel vid årets början 9 764, ,5 Likvida medel vid årets slut , ,5 14 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

15 Flerårsöversikt Nettoomsättning, mkr 179,8 190,8 202,8 199,4 197,3 Driftöverskott, mkr 52,0 26,4 63,9 65,5 66,0 Avskrivningar, mkr 21,6 20,5 23,1 22,4 22,1 Låneräntor brutto, mkr 16,2 18,9 25,0 28,3 30,3 Räntebidrag, mkr 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 Årets resultat före disp och skatt, mkr 8,5 10,0 5,2 0,1 0,1 Fastigheternas bokförda värde, mkr 512,6 516,8 614,5 632,3 640,4 Taxeringsvärden, mkr 569,5 567,7 672,9 706,9 711,0 Investeringar i byggnader och mark, mkr 13,7 9,4 5,6 11,6 10,1 Fastighetslån, mkr 455,0 425,4 545,4 560,2 563,0 Eget kapital, mkr 85,9 80,1 71,9 69,5 69,8 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Vinstmarginal, % 4,71 5,22 2,56 0,05 0,04 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % 4,4 4,9 2,2-0,2-0,2 Kapital Soliditet, % 14,6 14,6 10,9 10,3 10,2 Skuldsättningsgrad, % 5,3 5,3 7,6 8,1 8,1 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 88,8 82,3 88,8 88,6 87,9 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 10,1 5,1 10,4 10,4 10,3 Avkastning på eget kapital, % 10,20 13,09 7,35 0,14 0,11 Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,7 4,4 4,1 4,3 Begreppsförklaringar: Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Bollnäs Bostäder Årsredovisning 15

16 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom har fr o m år 2001 Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 och RR 17 tillämpats för redovisning av byggnader, mark och markanläggningar. Detta medförde att ned- och uppskrivningar gjordes med 143 mkr år Uppskjuten skattefordran har ej redovisats av försiktighetsskäl och svårighet att bedöma möjligheten att i framtiden utnyttja den avdragsgilla temporära skillnaden. Den temporära skillnaden har i huvudsak uppkommit genom upp- och nedskrivningar av fastigheterna. Totalt är bolagets redovisade värden för fastigheterna lägre än motsvarande skattemässiga restvärden. I övrigt har tillgångar, avsättningar och skulder värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enligt plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed: Byggnader 50 år med undantag för uppskrivna fastigheter, där avskrivningsplanen har ändrats på så sätt att återstående ekonomisk livslängd har bedömts individuellt per fastighet. Markanläggningar 20 år Inventarier 5 år Lägenhetsinventarier (tillval) 10 år Fastighetsnät 15 år Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,6 Lokaler , ,5 Övrigt 4 197, ,7 Summa brutto , ,8 Avgår: Rabatter , ,6 Lokaler Bollnäs Bostäder , ,2 Lokaler Hyresgästföreningen -382,1-513,2 Grundhyra möblerade lägenheter , ,4 Outhyrda objekt , ,7 Summa netto , ,7 Specificering av outhyrt: Bostäder 7 771, ,9 Lokaler 1 991, ,7 Övrigt 543,4 693, , ,7 16 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

17 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag 329, ,2 Intäkter möblerade lägenheter 2 237, ,5 Övrigt 1 334, , , ,8 Not 4 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,0 Reparationer , ,1 Vatten 7 468, ,3 El 9 420, ,6 Sophämtning 2 462, ,1 Uppvärmning , ,2 Kabel-TV 1 710, ,6 Lokal administration 9 675, ,6 Övriga driftkostnader 7 567, , , ,1 Not 5 Underhåll Lägenhetsunderhåll 9 035, ,1 Lokalunderhåll m m 659,4 679,5 Gemensamt underhåll , , , ,3 Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,4 Markanläggningar 430,0 426,5 Inventarier 3 841, ,9 204,9 225,4 Fastighetsinventarier (markinventarier) 78,9 117, , ,8 204,9 225,4 Not Övriga kostnader administration Central administration 5 467, ,5 Försäljningskostnader 3 285, ,2 Utfyllnadspensioner 1 000,2 0,0 Lösen pensionsskuld 58,0 566,3 Kostnader datautveckling 196,1 992, , ,8 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 17

18 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar 407,4 361,5 Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter 1 217, ,7 Övriga bidrag och ersättningar 859,2 331, , ,0 Not 9 Övriga rörelsekostnader Rivningskostnader 0,0 0,0 Realisationsförlust vid försäljning av fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 10 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 38,0 42,0 varav män 25,0 28,0 varav kvinnor 13,0 14,0 Total sjukfrånvaro 5,5% 9,0% långtidssjukfrånvaro 7,0% 9,0% sjukfrånvaro för män 4,9% 10,0% sjukfrånvaro för kvinnor 6,4% 7,3% anställda -29 år 0,0% 0,9% anställda år 3,3% 1,2% anställda 50 år - 7,7% 18,8% Not 11:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar , ,0 Sociala kostnader 6 698, ,0 varav pensionskostnader 1 957, ,8 Not 11:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 917,8 950,1 Övriga anställda , ,9 Not 11:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 267,4 265,7 varav kostnadsförd mervärdesskatt 51,0 50,7 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 18 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

19 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 116 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande har under året reglerats bort via en engångspremie. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 6 mån. Vid uppsägning från företagets sida utgår utöver uppsägningstiden ytterligare 12 månaders avgångsvederlag. Premier för pension till honom betalades löpande, under 2006 med 92 tkr (föregående år 88 tkr). Övrig förmån till vd är en bilförmån. Not 13 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 125,6 235,7 Försäljning aktier och andelar 444, ,2 Övrigt 10,4 24,7 580, ,6 Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 327,4 803,2 Skattefria ränteintäkter 21,9 2,7 Övrigt 263,1 200,0 612, ,9 Not 15 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,5 Övrigt 8,0 31, , ,0 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 3,73 % (före räntebidrag). Ringshög Bollnäs Bostäder Årsredovisning 19

20 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,9 Under året aktiverade nyinvesteringar ,4 0,0 Årets försäljningar -823, ,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,0 Ingående avskrivningar , ,2 Årets försäljningar 494, ,1 Årets avskrivningar , ,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,6 Ingående uppskrivningar , ,3 Årets försäljningar 0, ,0 Årets uppskrivningar 0,0 0,0 Årets avskrivningar , ,9 Utgående ackumulerade uppskrivningar , ,4 Ingående nedskrivningar , ,0 Årets försäljningar 0, ,0 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar , ,0 Utgående bokfört värde , ,8 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde , ,3 Årets försäljningar -13, ,6 Utgående bokfört värde , ,7 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 8 530, ,2 Nyinvesteringar under året 69,4 0,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 599, ,2 Ingående avskrivningar , ,8 Årets avskrivningar -430,0-426,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,3 Utgående bokfört värde 5 561, ,9 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader , ,0 Mark , , , ,0 varav hyreshusenheter , ,0 småhusenheter , ,0 20 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

21 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,2 Nyanskaffningar under året , ,4 Avyttringar/utrangerat 0, ,4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,2 Ingående avskrivningar , ,2 Årets avskrivningar , ,3 Avyttringar/utrangerat 0, ,3 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Utgående bokfört värde , ,0 Not 19 Pågående ny- och ombyggnader Projektering nybyggnad 2 679, ,6 Pågående ombyggnader 6 567, ,8 Utgående bokfört värde 9 247, ,4 Not 20 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 3 577, ,5 Återbäringsmedel 318,6 59,0 Avyttring värdepapper , ,4 Inköp värdepapper 2 765, ,5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 272, ,6 Ingående nedskrivningar -100,0 0,0 Årets återförda nedskrivningar 100,0 0,0 Årets nedskrivningar 0,0-100,0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0-100,0 Utgående bokfört värde 4 272, ,6 Not 21 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 202,0 230,9 Övriga kundfordringar 757,3 513,6 959,3 744,5 Not 22 Övriga fordringar Skattefordringar 1 739,0 346,8 Deposition 1 824, ,7 Övrigt 686,4 302, , ,2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 21

22 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 65,0 65,0 Återbetalningar värme 187,9 0,0 Förutbetalda försäkringspremier 770,9 0,0 Övrigt 602,4 115, ,2 180,3 Not 24 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde av 100 kronor vardera. Aktiekapital Belopp vid årets ingång , ,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Uppskrivningsfond Belopp vid årets ingång , ,8 Övrig överföring till fritt eget kapital -550,1-550,0 Belopp vid årets utgång , ,8 Reservfond Belopp vid årets ingång , ,1 Belopp vid årets utgång , ,1 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång , ,8 Årets resultat 3 077, ,2 Övrig överföring från uppskrivningsfond 550,1 550,0 Belopp vid årets utgång , ,0 Not 25:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 100, ,0 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier , , , ,1 Not 25:2 Periodiseringsfonder, specifikation 2005 års taxering 2 200, , års taxering 900,0 900, års taxering 1 000,0 0, , ,0 22 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

23 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 26 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån , ,0 varav lån med slutbetalning senare än fem år efter balansdagen , ,0 Låneomsättningarna under 2007 kommer att uppgå till 120 mkr Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 1 560, ,0 Upplupna semesterlöner 1 627, ,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 220,0 200,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 404,8 429,3 Förskottsbetalda hyresintäkter , ,0 Övrigt 1 178,8 708, , ,2 Not 28 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån , ,0 Not 29 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 237,7 237,8 Gärdet Bollnäs Bostäder Årsredovisning 23

24 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 30 Redovisningsprinciper kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar Not 31 Övriga ej likviditetspåverkande poster Vinst fastighetsförsäljning 1 227, ,7 Förändring avsatt till pensioner 1 981, , , ,7 Not 32 Förvärv materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Byggnader och mark ombyggnationer 7 552,7 0,0 pågående 6 068, ,2 markanläggningar 69,4 0,0 Inventarier , , , ,6 Not 33 Likvida medel Kassa och bank , , , ,5 Rengsjö 24 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

25 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 25

26 26 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

27 Bonden Bollnäs Bostäder Årsredovisning 27

28 AB BOLLNÄS BOSTÄDER Postadress: Box 194, BOLLNÄS. Gatuadress: Virvelvägen 27 Telefon: Telefax: Org.nr RG TRYCK

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER. Årsredovisning 2007

BOLLNÄS BOSTÄDER. Årsredovisning 2007 BOLLNÄS BOSTÄDER 7 Årsredovisning 2007 Innehåll Historik...2 VD har ordet...3 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...5 Förvaltningsberättelse...6 Flerårsöversikt...12 Resultaträkning...13 Balansräkning...14

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder årsredovisning 1

Årsredovisning. Bollnäs Bostäder. bollnäs bostäder årsredovisning 1 08 Årsredovisning Bollnäs Bostäder bollnäs bostäder årsredovisning 1 Innehåll 2 VD har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 5 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer