Holmberg Katarina Juhl6n t/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmberg Katarina Juhl6n t/"

Transkript

1 .lra aa- - }V'!'7 VINDELNS FLKHcsKLA r (7) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSXOL.q. Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-le 2r-4-2 Kl 9: - 15: H<irsalen, Vindelns flkh<igskla Bertil Hlmberg (s) rdfdrande Carina Weibring (kd) vice rdftirande Henny Scidermark (s) Birgitta Ekvall (s) Katarina Juhldn (c) Ersiittare: Rlf Attmarsn (v), Harry Hall6n (m), Maria Eklund (s) F<iredragande Anna Sjridin, rektr Asa Ahlberg Jnssn, eknmi $ 14 Ingiberg Olafssn, hemsida $ 17 Sekreterare Anna Sjcidin, rektr Justeras Hlmberg Katarina Juhl6n t/ Bevis Prtkllet j usterades 2 I vilket tillkiinnagivits pi Viisterbttens Liins Landstings anslagstavla. Prtkllet finns tillgiinglig pn Fkhdgsklans expeditin. Bestyrkes f. YtLld c /l{wz' Ruth Astrcim

2 t- NH VINDELNS \=7 rlrncst<la $ 12 Oppnande Ordf<jrande halsar viilkmmen ch frklarar mtet ft)r <lppnat. Katarina Juhl6n utses jzimte rdftiranden justera dagens prtkll. Fdregiende m<jtes prtkll ft)redrgs, kmmenterades ch lades till handlingarna. $ 13 Rektr infrmerar Kursen i teretisk byggnadsvird iir genmftird ch avslutat. 16 deltagare gick utbildningen i tvi veckr ch utviirderingen visar de 6r mycket ncijda.. Prjektet "Griinsl<ist ledarskap" fcir psykiskt funktinshindrade i Umei har stiillt en fcirfrigan till sklan m vi vill/kan driva verksamheten vidare. Diskussiner m ftjrutsiittningar fr detta pigir. Prjektet "Aktiv 24G" tillsammans med scialtjiinsten Umei kmmun, Viva, Vindelns flkhdgskla samt ett antal ideella freningar har beviljats EU-medel. Diirmed ska sklan till hosten ta emt persner sm stir lingt ifrin arbetsmarknaden i utbildning. Kstnaden fr detta biirs av prjektet ch periden iir tre 6r. Efter utbildning i tre m&nader ska dessa persner arbeta i ftireningar i Ume6. Viga Viixa-kursen ftr psykiskt skra startar iterigen till hsten pi umefilialen. Vi kmmer ha ett antal UGA-platser (ftir arbetslsa ungdmar) i Umei ch Vindeln iven till hsten. Hur m6nsa iir iinnu inte klart' En ny mdell fr kad niirvar arbetades fram under persnaldagarnapi Kiillan. Denna prvas nu under slutet av viren ch ska sedan utviirderas. Handledning kmmer erbjudas all persnal till hdsten. Kerstin Sjcilund, VLL hiller i det. 25 kursdeltagare vid umefilialen har beskt riksdagen ch Fryshuset. Resan var uppskad ch bekstades av riksdagen. Llirarna har startat pedaggtriiffar ch triiffas en ging i minaden ftir diskutera ch reflektera <iver pedaggiska verktyg, metder etc. VArterminens utviirdering pigir nu ch denna gqng sker det digitalt. Alla kursdeltagare f5r en kd sm de lggar in med. Aterkppling ska ske innan terminens slut. Stig-Arne Berglund, universitetslektr i scialt arbete ftlreliiser pi sklan den27l4 (ftirmiddag i Umei ch eftermiddag i Vindeln). Han arbetar med lika prjekt sm rcir viindpunkter ch lingsiktiga fdriindringsprcesser hs ungdmar med prblematiska livsstilar. Han beriittar pa vilket siitt sciala insatser har betydelse ftjr lingsiktiga ftiriindringar. 2

3 lt^ tlz vtndelns!-7 FLKHcsKLA Vi undersriker mjligheten anscika m fa anrdna yrkesutbildning. Niista anskningstillftille hs den nya myndigheten eir i september. Niista liisir startas en ny utbildning i prjektledning sm Ake ansvarar fr i Vindeln.. Sklavslutningen iir den 2815.Bertil representerar styrelsen i Vindeln ch Carina samt eventuellt Harrv besker umefi lialen. Den 2215 iir det Oppet Hus i Vindeln. I 6r iir alla kursdeltagare ch de flesta i persnalen pi plats ch vi erbjuder fler aktiviteter iin tidigare. Tinga har utstiillning ch matlrsiiljning sm tidigare ch det kmmer finnas ett antal prva p6- aktiviteter sm yga ch aerbics. Det blir iiven lppis, hppbrg med mera. Kurt ch Mnica har b<irjatitta pi planering ch utveckling av Triigir'n till smmaren. Den 415 anangeras deb inftir valet. F<iretriidare fr alla riksdagspartier kmmer ch Ann Srlin iir mderatr. Arrangemanget iir ppet fcjr allmiinheten. Niista liisir erbjuder Ulla-Greta kursdeltagarn delta i samtalsgrupper m livet, prblem, relatiner etc. Rektr har valts till ny rdfrande ftir Vindelns hembygdsfrening. $ 14 Eknmi Rapprt: Asa lredrar det eknmiska liiget sm iir i balans. Detta trts det saknas ett antal inkmmande betalningar. Fnder: Asa fredrar situatinen i dagsliiget med ett antal smi fnder sm inte anviinds men krdver administratin samt en st<jrre fnd sm finns pi ett vanligt knt ch diirmed inte genererar nign avkastning. Asa ftireslar en versyn av statuter ch placeringar. Dessutm finns en fnd med pengar fran Kempestiftelsen sm iterkriivts eftersm sklan inte bedriver verksamhet i enlighet med de ursprungliga statuterna. Attestriitter: Ftirslag m iindring av estriitter i IM pi grund av persnalfriindringar samt siinkning av vissa belppsgriinser. Se bilaga 1. Styrelsen beslutar gdkiinna den eknmiska rapprten. iterbetala ,91:- ur Stipendiefnden. uppdra it rektr se ver befintliga fnder, regler samt mdjliga placeringar ch presentera ett beslutsunderlag till niista styrelse. bifalla ftirslaget till estr?itter i IM enligt bilaga l.,v' ;! i/:

4 r!l lntt V NDELNS!7 FOLKHOGSKOLA $ 15 Persnal Anna infrmerar m nuvarande bemanning samt det sm rir p6 gang under 6ret. Medarbetarsamtal ch lcinesamtal med alla anstrillda utifran faststiillda kriterier persnaldagarna vid i Klillan genmftirs just nu. Dessutm ska en strategisk frtbildningsplan persnalen ftir tas fram. S 16 Stiijdstipendiet 21 Eftersm det iir fi deltagare pi sltijdlinjens andra liisir finns ftirslag m utvidga gruppen sm iir beriittigad scika stipendie till alla utbildningar pa Tanga.biirmed kan iiven byggnadsvirdare ch deltagare p6 skaparlust srika. Styrelsen beslutar S 17 anta ftirslaget till hantverksstipendie ir 21 (bilaga 2) chdiirmed ge alla elever p6 Tanga riitt s<jka. Hemsida/Nlarknadsftiring Ingiberg ftiredrar ftirslaget till ny hemsida ft)r sklan. Styrelsen beslutar S 1S byta ut den gamla hemsidan mt den nya snarast. Ovriga frigr Rlf benittar "Galleri Tiippan" beriiknas rippna hcisten 21 ch prjektmedel ska sdkas ftir detta. S 19 Mtitets avslutande rdftirande tackar ftir visat intresse ch avslutar m6tet. 4H {,

5 l), / l.rt \V vtndelns!-7 rlrncsr<u Bilaga 1. Vindelns fhsk Mtttag Beslutsestanter ch erslttare i Invice Manager K-stille Anvdndare ningsestant= Belppsgrins Ttal 132 Vindeln fsk allm service 132 Vindeln fsk allm service 132 Vindeln fsk allm service 132 Vindeln fsk allm service 132 Vindeln fsk allm service 132 Vindeln fsk allm service 132 Vindeln fsk allm service 1321Vindelns fhsk plit arv 1321Vindelns fhsk plit arv 1321 Vindelns fhsk plit arv 1322 Anpasskurs dld synskadade 1322 Anpasskurs dld synskadade 1322 Anpasskurs dld synskadade 1322 Anpasskurs dld synskadade 1323 Sljdlinje 1323 Sljdlinje 1323 Sljdlinje 1323 Sljdlinje 1325 Hilscach 1325 Hdlscach 1325 Hdlscach 1325 Hdlscach 1326 Allmdn kurs, vindeln 132O Allmdn kurs, vindeln 1326 Allmdn kurs, vindeln 132O Allmdn kurs, vindeln 1327 Statsbidr ber krt kurser 1327 Statsbidr ber krt kurser 1327 Statsbidr ber krt kurser 1328 Allmiin kurs UmeA 1328 Allmiin kurs UmeA 1328 Allmdn kurs UmeA 1328 Allmdn kurs UmeA Uppdragsutbildning Uppdragsutbildning O Uppdragsutbildning Vdxa 13211Viixa Vdxa {ln Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Nrlin Margareta Hgstrm Snja Widmark Kurt Ingiberg Olafssn Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Olssn Brita Eliassn Bengt Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Karlssn Annica Berglund Malin Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Sjdin Anna Hrnberg Gavelin Lillemr Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil 1 1 1

6 rlo-- }V' VINDELNS!-7 FLKHcsKLA 13211Viixa Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete Sidverksamhet Sidverksamhet Sidverksamhet Utv insats statsbidrkvt Utv insats statsbidrkvt Utv insats statsbidrkvt H6rnberg Gavelin Lillemr Hlmberg Bertil Sjdin Anna Ahlberg Jnssn Asa Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Sjdin Anna Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Sjdin Anna Ej stb beriittigad kursverksamhetahlberg Jnssn Asa Ej stb berdittigad kursverksamhethlmberg Bertil Ej stb berdttigad kursverksamhetsj6din Anna TrddgArden TriidgArden Tr idgarden TraidgArden Ahlberg Jnssn Asa Hlmberg Bertil Widmark Kurt,r\ w

7 .I- ttv--- A% VINDELNS!-7 rlrncsru Vindelns Flkhiigskla utlyser 21 flrs HANTVERKSSTIPENDIUM Bilaga2 Vindelns Flkhrigskla har instiftat ett stipendium enligt nedan angivna reglemente tilldelas en elev pi Tinga sm vziljs ut pi grundval av inkmna ansdkningar ch beskrivningar av arbetsprj ekt. Stipendiet bestar hr 21 av 2 krnr samt fri kst ch lgi vid sklan under hdstterminen 21. Stipendietiden avslutas med en utstiillning. $1 Stipendiet iir avsett pi Tinga ge m<ijlighet fr mttagaren under htistterminen 21 arbeta pi heltid med ett hantverksprjekt sm frdjupar stipendiatens kunskaper i iimnet. $2 Stipendiet kan sdkas av elev pi byggnadsvird, skaparlust eller slcijdlinjen vid Vindelns Flkhgskla. $3 Stipendiet utses av en jury sm bestir av rektr, fadder frin styrelsen ch Tingas liirarlag vid Vindelns Flkhgskla. Stipendiat utses si stipendiet kan delas ut vid sklavslutningen 2t. Ansiikan till21 irs Hantverksstipendium ska liimnas till sklans expeditin senast mindag den x maj 21 ch besti av en krt sammanfning av den scikandes bakgrund ch utbildning samt en beskrivning av det arbetsprjekt den s<ikande vill genmft)ra. Sdkande ska cksa den x maj presentera en mindre utstiillning av tidigare alster. Tidigare stipendiater: 29 Daniel Brgstrd,m skyltar 28 Emil Walterhlm triiskulpturer 27 Terese Sandgren laggkiirl & kppar 26 Katarina Tbiassn intarsia 25 Katarina Platn silver ch keramik 24 Erling Sjdstrcim svarvning 23 Dan Degerman kniv 22 Erika Axelssn krympteknik anpassad fr barn 21 Carin Frslind bdjtrii 2 Krister Anderssn nyckelharpa 1999 Pia Lundberg grdna pallar 1998 Jnas Majrs trii&smide 1997 Nuri Tahanpur kistr 1996 Jasmine Smedberg skip 1995 Susann Jarlsdtter svep 1994 Karl-Ake Karlssn svarvnins i 7 n u^ q//' 'DIFI 'J/ W

ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10

ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10 Kul tur/fritidsniimnd en SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL Sammankadesdatuml 2010-03-10 Sida: 1(20) Plats ch tid Beslutande Ovriga narvarande Utses att justera N2imndrummet. Skil lingehus 20 I 0-03- I 0 kl. I 5.00-

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Prtkll L/2006 Prt.kll frt vid sammantrdde med freningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hs Mna Nrdin, Krkgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdrPh (LA) ngrid S. Erikssn (E)

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006

Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006 Stru mandekl arati nen Antagen i samlrstind av 51 markdgare frin Viisterbtten ch Nrrbtten vid markiigartriiff i Struman den 28 Januari 2006 I n neh i I lsftifteckn in g. Dagrdning Prtkll Strumandeklaratinen

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult" och serviceavdelningen

Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult och serviceavdelningen SainmanträdesdalMirinNii 2012-05-30 \ \föu cz Sidan 26 av 58 04/2012 Dnr 2012/149 KS.021-6 Ny tjänstemannarganisatin för kmmunstyrelsen upphörande av knsult" ch serviceavdelningen 1 ärendet föreligger

Läs mer