Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund"

Transkript

1 Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund Signalement En 4 år gammal, tik, 10,8 kg, Coton de Tuléar Besöksorsak Djurägaren uppsökte Regiondjursjukhuset i Helsingborg då hunden varit trött sedan ett par dagar. Hunden hade även kräkts ett par gånger de senaste dagarna. Anamnes Djurägaren upplevde att hunden varit trött sedan ett par dagar och inte orkat gå med på promenader som vanligt. Hunden hade även kräkts galla och mat ett par gånger de sista dagarna. Under flera år hade hunden haft perioder med lös avföring någon gång i månaden. Ibland kunde djurägaren se lite slem på avföringen, men hunden hade inte tenesmer eller ökad avföringsfrekvens. Djurägaren hade bytt hundfoder för 1 månad sedan. Förutom hundfodret fick hunden godis och matrester. För ett par veckor sedan började hunden klia sig och djurägaren uppsökte veterinär. Hunden behandlades med en salva som djurägaren inte kom ihåg namnet på och klådan avtog. Djurägaren uppgav att hunden inte haft några andra kända sjukdomar tidigare. Vaccinering hade utförts korrekt och den hade aldrig varit utomlands. Klinisk undersökning Vid den kliniska undersökningen uppvisade hunden ett lindrigt nedsatt allmäntillstånd. Hullet bedömdes vara något under det normala. Auskultation av hjärta och lungor var utan anmärkning i vila och perifer puls var av god kvalité med en frekvens på 110 slag per minut. Efter undersökningen blev hunden något ansträngd i sin andning. Kroppstemperaturen var 37,6 C. Hunden uppvisade lindrigt obehag vid palpation av buken. Rektalundersökning var utan anmärkning. Hunden hade ett litet navelbråck. För övrigt var den kliniska undersökningen utan anmärkning. Handläggande och diagnostiska tester Analys av fullständig hematologi och biokemi utfördes. Det utfördes även röntgenundersökning av thorax och abdomen då hunden uppvisade respirationspåverkan vid hantering. Resultat; Tabell 1 och 2 Utlåtande 1 Differentialdiagnoser Hundens primära bekymmer var en kraftig panhypoproteinemi av okänt ursprung, vilket troligen hade orsakat en hydrothorax till följd av minskat intravasalt kolloidosmotiskt tryck. Hydrothorax kan även uppstå till följd av högersidig hjärtsvikt, hydropericard, tumörsjukdom, infektion, chylothorax, lunglobstorsion eller blödning orsakad av trauma eller koagulationsrubbning.

2 Hunden hade även kronisk diarré. Utifrån djurägarens berättelse verkade diarrén både vara av tunntarms- och grovtarmsursprung. Kronisk diarré kan förekomma till exempel vid tarminfektioner med parasiter, virus, protozoer och bakterier, vid kroniska inflammationer i tarmkanalen (IBD), tumörsjukdomar, alimentära främmande kroppar och foderöverkänslighet. Många sjukdomar som inte primärt involverar gastrointestinalkanalen kan orsaka diarré, som till exempel njur-, lever och pankreasinsufficiens samt Addison s sjukdom. Övriga avvikande blodprovsvärden var en lindrig hypokalcemi, hypokolesterolemi samt en lindrig leukocytos med neutrofili och mild vänsterförskjutning. Sjukdomstillstånd som kan orsaka uttalad hypoalbuminemi är leverinsufficiens, proteinlosing enteropati, protein-losing nefropati, DIC, Addison s sjukdom, blödning, brännsår och vaskulit. Hypoglobulinemi uppstår fram för allt vid protein-losing enteropati och akuta blödningar, men även vid protein-losing nefropati och leversvikt. Vid hypoalbuminemi uppmäts ofta falskt låga kalciumvärden när totalt kalcium analyseras. Hypokalcemi kan uppstå vid akut njursvikt, protein-losing enteropati, primär hypoparatyroidism, eklampsi och pankreatit. Hypokolesterolemi kan uppstå vid protein-losing enteropati, Addison s sjukdom, svår undernäring, tumörsjukdomar samt vid vissa leversjukdomar som levercirros och portacava shunt. Medicinering med asparginas, azatioprin, colchicine, cholestyramine och aminoglykosider kan orsaka hypokolesterolemi. Leukocytos med neutrofili kan uppstå till följd av infektion, inflammation, stress och steroidbehandling. Vänsterförskjutning är oftast ett tecken på inflammation men mild vänsterförskjutning kan uppstå vid blödning, kroniska och granulomatösa sjukdomstillstånd. Bedömning Levervärden inklusive gallsyror uppvisade inga avvikelser vilket talar mot leverpatologi. Patienter med Addison s sjukdom har ofta gastrointestinala symtom samt hypoalbuminemi och hypokolesterolemi. Majoriteten av hundar med Addison s sjukdom uppvisar abnormala blodgaser med natrium/kaliumkvot under 25;1. Ca 10% av patienter med Addison s sjukdom uppvisar dock inte dessa förändringar vid första veterinärkonsultation. Om Addison s sjukdom hade orsakat en så uttalad hypoalbuminemi som hos denna hund hade en sänkt natrium/kaliumkvot varit förväntad. En vaskulit brukar medföra perifera ödem vilket denna patient inte uppvisade. Patienter med protein-losing nefropati uppvisar inte alltid förhöjda njurvärden, men de brukar utveckla hyperkolesterolemi. Protein-losing enteropati kan orsaka hypoglobulinemi, hypoalbuminemi, hypocalcemi samt hypokolesterolemi. Panhypoproteinemi uppstår både till följd av ökad förlust och minskat upptag av proteiner. Inflammatoriska cellinfiltrat i tarmmukosans vaskulatur och interstitium leder till läckage av globulin och albumin till tarmlumen. En annan orsak är att obstruktion av lymfkärl, antingen primär på grund av lymfangiektasi, eller sekundär till följd av inflammation eller neoplasi, leder till läckage av proteinrik lymfa till tarmlumen. Minskat upptag av proteiner sker på grund av att inflammation i tarmmukosan leder till atrofi av tarmvilli, vilket ger en minskad absorptionsyta, och att upptagsmekanismerna av proteiner vid mikrovilli hämmas.

3 Hypokolesterolemi uppstår på grund av malabsorption av lipider. Uttalad hypokolesterolemi uppträder vid lymfangiektasi till följd av läckage av lymfa till tarmlumen. Den lindriga sänkningen av totalt kalcium hos denna patient var troligen en följd av den uttalade hypoalbuminemin. Det förekommer dock att patienter med protein-losing enteropati får sänkt jonicerat kalcium. Detta uppstår till följd av minskat upptag av kalcium och vitamin D från tarmen. I detta skede av utredningen var en protein-losing enteropati den mest sannolika differentialdiagnosen. Handläggning och kompletterande diagnostiska tester Det utfördes en thoracocentes i behandlande och diagnostiskt syfte. Thorax tappades på 260 ml klar vätska som skickades för analys. Vidare utfördes ett ultraljud av abdomen. Ett urinprov analyserades för att kontrollera om det förekom proteinförlust från njurarna. Det skickades iväg ett blodprov för analys av vitamin B12 och folsyra för att utvärdera tarmfunktionen. En blodtrycksmätning utfördes. Resultat; Tabell 2-3 Utlåtande 2-4 Bedömning Analys av thoraxvätskan visade ett transsudat vilket uppträder till följd av hypoalbuminemi. Urinprovet påvisade ingen proteinförlust över njurarna vilket utesluter att panhypoproteinemin berodde på en protein-losing nefropati. Analys av vitamin B12 och folsyra var i detta skede inte klar. Så här långt i utredningen kunde det fastställas att proteinförlusten orsakades av en enteropati. För en slutgiltig diagnos krävdes biopsier från gastrointestinalkanalen. Vidare handläggande Det bedömdes vara för stor risk att söva hunden för att gå vidare med en endoskopiundersökning innan globulin- och albuminvärdena förbättrats. Hunden blev inskriven på stationärvårdsavdelningen för övervakning. Den behandlades med intravenöst dropp och glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg x 1 po). Behandling med glukokortikoider initierades redan nu för att dämpa den förmodade inflammationen i tarmen. Hunden ordinerades även syrahämmare (RaniQ 2 mg/kg x 2 po). Dieten ändrades till Hill s i/d-diet. Dag 3 utfördes förnyad röntgenundersökning av thorax och ett nytt blodprov för kontroll av albumin och globulin analyserades. Hundens allmäntillstånd bedömdes vara stabilt och den fick gå hem på vidare behandling. Dag 14 kom hunden för förnyad blodprovstagning för kontroll av albumin och globulin. Djurägaren hade även med sig avföring från tre tillfällen för analys av förekomst av tarmparasiter. Hundens albumin- och globulinnivåer hade förbättrats och det fanns inga radiologiska tecken på hydrothorax. Dag 24 genomgick hunden endoskopi av gastrointestinalkanalen. Resultat; Tabell 2, 5 Utlåtande 1, 5-6

4 Bedömning Patienten uppvisade lindrigt sänkta serumnivåer av vitamin B12. Detta kan uppstå vid patologi i ileum, exokrin pankreasinsufficiens och bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). Hundens serumnivåer av folsyra var lindrigt förhöjda. Detta kan bero på SIBO, koprofagi, exokrin pankreasinsufficiens och högt dietärt intag av folsyra. I detta fall var en sekundär bakteriell överväxt till följd av IBD den troligaste orsaken. Den viktigaste behandlingen vid en sekundär SIBO är att komma till rätta med det underliggande bekymret. Eftersom patienten redan uppvisat en god behandlingsrespons när analys av vitamin B12 och folsyra var klar så avvaktades antibiotikabehandling. Vävnadsproverna från gastrointestinalkanalen påvisade en IBD av lymfoplasmocytär typ, vilket överensstämde med hundens symtom. Diagnos och prognos Vävnadsproverna fastställde diagnosen protein-losing enteropati till följd av lymfoplasmocytär duodenit och kolit. Prognosen för lymfoplasmocytär IBD varierar. Kraftig panhypoproteinemi är dock ett negativt prognostiskt tecken. Vid så kraftig panhypoproteinemi som hos denna hund måste prognosen anses avvaktande. Behandling; Glukokortikoider Immunosuppressiv behandling med glukokortikoider är en viktig del av behandlingen för att dämpa inflammationen. I detta fall hade redan behandling med glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg po) initierats innan biopsitagning. Dosen trappades successivt var tredje vecka. Kobalamin Brist på vitamin B12 leder bland annat till atrofi av tarmvilli. Om patienter med IBD inte supplementeras med kobalamin kan denna villiatrofi kvarstå och behandlingseffekten bli sämre. Patienter med IBD har skadad tarmmukosa, vilket försvårar upptag av vitamin B12. Per oral supplementering med kobalamin är därför inte tillräcklig utan parenteral administrering rekommenderas. Patienten fick cyanokobalamin (Behepan 0,02 mg/kg, sc, 1 gång per vecka i 4 veckor. Diet Patienter med kronisk gastrointestinal inflammation ska gärna utfodras med ett foder med hög smältbarhet och reducerad fetthalt. Fodret ska helst endast innehålla en proteinkälla då foderöverkänslighet troligen är en del i patogenesen bakom lymfoplasmocytär enterit. Ett bättre behandlingsresultat kan eventuellt uppnås om det sker en övergång till en ny proteinkälla efter tarminflammationen behandlats ned med glukokortikoider under ett par veckors tid. Hunden i fallpresentationen utfodrades initialt med strikt Hill s i/d-diet och byttes efter tre veckors behandling med glukokortikoider successivt över till Hill s d/d Lax & Ris.

5 Uppföljning Hunden mådde initialt mycket bra. Vid återbesök en och tre månader efter insatt behandling uppgav djurägaren att hunden inte uppvisade några gastrointestinala symtom. Serumnivåerna av albumin och globulin normaliserades. Hunden medicinerades nu med en underhållsdos av glukokortikoider (Prednisolon 0,25 mg/kg vad, po). Dag 117 uppsökte djurägaren djursjukhuset akut då hunden hade buksmärtor och kräkningar och diarré. Analys av blodprov visade recidiverande kraftig panhypoproteinemi. Förnyad ultraljudsundersökning av abdomen påvisade ascites. Dosen glukokortikoider ökades (Prednisolon 2 mg/kg x 1, po) och behandlingen kompletterades med azathioprin (Imurel 1 mg/kg x 1, po). Hunden ordinerades även metoklopramid (Primperan 0,5 mg/kg x 3, po) mot illamående. Dag 126 kom hunden på återbesök. Den hade nu lindrig dyspné och thoraxröntgen påvisade hydrothorax. Serumnivåerna av globulin och albumin hade sjunkit ytterliggare. Djurägaren valde att avliva hunden. Resultat; Tabell 2 Utlåtande 1-2, 4 Diskussion Initialt svarade hunden mycket bra på behandling men fick sedan ett återfall som var refraktärt till behandling. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. Vissa patienter med IBD utvecklar refraktär sjukdom på grund av ökat uttryck av p-glykoproteiner som hindrar upptag av glukokortikoider. Den histologiska cellbilden kan missbedömts, och att cellförändringarna i tarmen i själva verket var till följd av alimentärt lymfom. Ett bekymmer är att det förekommer stor variation i bedömningen av intestinala biopsier hos olika histopatologer. I detta fall försvårades tolkningen av biopsierna då hunden redan behandlats tre veckor med höga doser glukokortikoider vid tidpunkten för provtagningen. Ett alimentärt lymfom kan för en kort tid gå i remission vid behandling med glukokortikoider. Möjligheten till korrekt patologanatomisk diagnos hade varit större om biopsierna hade tagits innan behandlingen sattes in. Risken för komplikationer vid narkos bedömdes dock för hög i det akuta skedet hos denna patient. Provtagning via endoskopi har nackdelen att endast en begränsad del av gastrointestinalkanalen undersöks. Histopatologiska fynd i biopsier från duodenum kan variera stort jämfört med histopatologiska fynd i biopsier från ileum. Vid provtagning via endoskopi kan det vara svårt att ta biopsier från ileum. Det är större chans att få representativt material vid kirurgiska full-thickness biopsier. Detta måste dock vägas mot den ökade komplikationsrisken. Patienter med allvarlig panhypoproteinemi har förutom ökad risk för till exempel trombemboli vid narkos, även större risk för komplikationer med postoperativt tarmläckage. En kronisk gastrointestinal inflammation kan omvandlas till alimentärt lymfom. Det hade varit väldigt värdefullt att utföra uppföljande endoskopi med förnyad bioptering hos patienter med IBD. Det kan dock vara svårt att motivera djurägaren till detta så länge patientens sjukdom är under kontroll. Vid ett svårt recidiv som i detta fall finns det risk för att patienten inte är stabil nog för förnyad undersökning och att utsikten för att lyckas med en ny behandlingsregim är dålig.

6 Tabell 1; Hematologi Parameter Dag 1 Referens Hemoglobin (g/l) Erytrocyter / l 8,08 x 10 (12) 5,79-7,2 x Leukocyter / l 22,5 x 10 (9) 6,15-11,4 x 10 9 Neutrofiler % Stavkärniga % Eosinofiler % Basofiler % Lymfocyter % Monocyter % Omogna % 0 0 Kärnför ery % 0/100 wbc 0 Röd morfologi Normal MCV (fl) 63 65,5-75,5 MCH (pg) 23 MCHC (g/l) Hematokrit % Trombocyter / l 506 x x 109 MPV (fl) 8,6 5,8-9,2 Tabell 2; Biokemi Parameter Dag 1 Dag Dag Dag Dag Dag Dag Referens ALAT ukat/l 0,8 0,3-1,3 Alp ukat/l 0,1 0,1-1,7 Bilirubin 3,0 0,6-1,4 umol/l Gallsyror 0,6 5,5-20 umol/l Protein g/l Urea 6,6 3,8-9 Kreatinin umol/l Kolesterol 1,7 4,1-7,3 Triglycerider 0,28 0,6-1,10 Albumin g/l

7 Globulin Natrium Kalium 4,3 4,4-5,2 Glukos 6,0 3,8-4,9 Kalcium 1,8 2-2,8 Folsyra ug/l 25,9 7,7-24,4 B12 ng/l Snap cpl normal Tabell 3; Urinanalys Parameter Dag 1 Provtagningsteknik Cystocentes ph urin 6 Densitet urin 1,050 Protein urin Neg Glukos urin Neg Keton urin Neg Blod urin Neg Bilirubin urin Neg Urinsediment / HPF Wbc 0-2, Rbc 0-2 Protein/kreatininkvot 0,2 Tabell 5; Parasitologi (samlingsprov från 3 dagar) Parasiter Dag 14 Flotationstest negativ Giardia negativ

8 Utlåtande 1; Röntgen thorax och abdomen Dag 1 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen thorax ventrodorsalt; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen abdomen lat sin; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Röntgen abdomen ventrodorsalt; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Dag 3 Röntgen thorax lat sin; mycket lindrig hydrothorax Dag 14 Röntgen thorax lat sin; UPF Dag 116 Röntgen abdomen lat sin; lindrigt stuprörsutseende duodenum annars UPF Dag 130 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydtrothorax Utlåtande 2; Ultraljud abdomen Dag 1 Abdomen: Lindrigt med fri vätska i hela buken. Ventrikelvägg något ojämn, ca 9 mm tjock. Tarmarna generellt lindrigt ökad diameter. Inga tecken på obstruktion. Tarmväggen förtjockad, jejunum 5-6 mm, duodenum 6-7 mm. Något nedsatt väggindelning. Lymfknutor normal storlek. Lever, gallblåsa, njurar, mjälte, pankreas och binjurar ua. Konklusion: Lindrig ascites, tecken på inflammation i gastrointestinalkanal Dag 117 Abdomen; Lindrigt till måttligt med fri vätska. Ventrikelvägg kraftigt förtjockad, ca 1,2 cm och utan väggindelning. Tarmar lindrigt hypertrofiska. Mjälte, njurar, urinblåsa, uterus, pankreas ua. Konklusion; Inflammatorisk gastrointestinal sjukdom, alternativt neoplastiska förändringar. Utlåtande 3; Blodtryck (systoliskt) Dag mm Hg cuff 3

9 Utlåtande 4; Patologi thoraxvätska Dag 1 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Triglycerider; <0,17 Wbc; 0,1 x 10 9 Cytospinn; rikligt makrofager, sparsamt neutrofiler, sparsamt mesotelceller. Intryck; Transsudat Dag 117 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Wbc; 0,6 x 10 9 Cytospinn; måttligt makrofager, måttligt neutrofiler. Intryck; Transsudat Utlåtande 5; Endoskopi Makroskopiskt utseende; inga patologiska fynd i ventrikel, duodenum eller colon. Multipla biopsier tagna från ventrikel, duodenum och colon. Utlåtande 6; PAD Biopsier från ventrikel och tarmslemhinna. Sammantaget 15 biopsier. I biopsier från ventrikelslemhinnan ses generellt mild ytlig lymfocytinfiltration, laminärt under ytepitelet och i vissa biopsier finns även djupare lymfocytinfiltrat och lätt till måttlig förekomst av reaktiva lymfolliklar. Någon biopsi från duodenum visar normal bild och i andra finns mild till måttlig lymfoplasmacytär hypercellularitet i villi och interkryptala lamina propria. Villi ger intryck av artefaktuell kontraktion och är därför något låga. Det ses tydligt inflammerade områden och en liten kryptcysta med luminalt debri av apoptotisk karaktär. Colonbiopsierna visar mild till måttlig diffus lymfoplasmacytär hypercellularitet i lamina propria, och i några biopsier ses måttligt dialterade basala områden av kryptor. PAD; ytlig till diffus och follikulär mild till måttlig kronisk ospecifik gastrit. Mild till måttlig lymfoplasmacytär duodenit och colit. Kommentar; Någon lymfangiektasi har inte påträffats i biopsierna.

10 Referenser Allenspach K, Wieland B, Gröne A et al. Chronic enteropathies in dogs; evaluation of risk factors for negative outcome. J Vet Intern Med. 2007,4, Casamian-Sorrosal D, Willard MD, Murray JK et al. Comparsion of histophathologic findings in biopsies from the duodenum and ileum of dogs with enteropathy. J Vet Intern Med. 2010, 24, German AJ, Hall EJ. Disease of the Small Intestine I; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, , German AJ. Disease of the small intestine. I; Hall EJ, Simpson JW, Williams DA red. Canine and Feline Gastroenterology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, , German AJ, Hall EJ. Laboratory evaluation of gastrointestinal disease. I;Villiers E, Blackwood L red. Canine and Feline Clinical Pathology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, Herrtage ME. Hypoadrenocorticism, I ; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, Ogilvie GK, Moore AS. Managing the Veterinary Cancer Patient, First edition, Trenton, Veterinary Learning Systems Co. Inc 1995, 228. Guilford WG. Idiopathic inflammatory bowel disease, I; Strombeck RS, Guilford WG red.strombeck s Small Animal Gastroenterology, Third edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1996, 464. Willard MD, Jergens AE, Duncan RB et al. Interobserver variation among histopathologic evaluations of intestinal tissue from dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2002, 15, Willard MD, Twedt DC. Gastrointestinal, Pancreatic, and Hepatic Disorders. I; Willard MD, Tvedten H red. Small Animal Diagnosis by Laboratory Methods. Fourth edition. St Louis, Saunders 2004, ,

SMÅDJUR ABDOMEN fall 13 - SVT 2008 nr 12

SMÅDJUR ABDOMEN fall 13 - SVT 2008 nr 12 SMÅDJUR ABDOMEN fall 13 - SVT 2008 nr 12 SIGNALEMENT Schäfer, kastrerad tik, 11 år ANAMNES Hunden har sedan ca 4-5 dagar tillbaka börjat dra sig undan och visat symptom på tilltagande hängighet och minskad

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

1.1 Vad blir din arbetsdiagnos? (1p)

1.1 Vad blir din arbetsdiagnos? (1p) 58-årig man söker på akutmottagningen med en veckas anamnes på diffus krampartad buksmärta. Under de senaste 2 månaderna har han haft diarré med blod vid varje avföring; antingen på avföringens yta eller

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala universitet/akademiska sjukhuset Tentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H14, kl 13-19, Magistern

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala universitet/akademiska sjukhuset Tentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H14, kl 13-19, Magistern 61-årig man söker på akutmottagningen med en veckas anamnes på diffus krampartad buksmärta. Under de senaste 2 månaderna har han haft diarré med blod vid varje avföring; antingen på avföringens yta eller

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta?

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta? En 22-årig kvinna kommer in till akuten med frekventa blodiga diarréer och påverkat allmäntillstånd. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

KONTRAINDIKATIONER: energiintag KONTRAINDIKATIONER: energiintag. KONTRAINDIKATIONER: dräktighet, digivning, tillväxt

KONTRAINDIKATIONER: energiintag KONTRAINDIKATIONER: energiintag. KONTRAINDIKATIONER: dräktighet, digivning, tillväxt ÖVERVIKT övervikt överviktsrelaterad hyperlipidemi (förhöjd halt av bevarande av idealvikt efter viktminskning kroniska sjukdomar som kräver ett ökat energiintag SATIETY WEIGHT MANAGEMENT 1.5, 6 och 12

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Likvorhantering Celler i likvor

Likvorhantering Celler i likvor Likvorhantering Celler i likvor Mariann Wall Neurokemi SU/Mölndal 2013-09-26 Lumbalpunktion (LP) Stickblödning kasta första portionen likvor, vilket noteras på remissen. Icke-absorberande provrör (polypropen)

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Gastroesofageal refluxsjukdom Patogenes: GERD Ökad exponering av esofagus slemhinna för surt ventrikelinnehåll. Vanligt >15%

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

Del 6_7 sidor_17 poäng. Margareta 73 år

Del 6_7 sidor_17 poäng. Margareta 73 år Margareta 73 år Du har fått jobb som akutläkare på sjukhuset. En 73-årig kvinna kommer på akut besök. Hon har haft blindtarmen vid 26 års ålder. Hon hade två normala förlossningar vid 28 och 31 års ålder.

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF UTMANINGEN En utmaning för läkaren är att kunna utföra en klinisk bedömning, testa, diagnostisera och fatta beslut om behandling under en enda konsultation. Det vanliga är att

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du troligen har ulcerös kolit. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom

Läs mer

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Ingrid Pettersson 40 år 40 årig kvinna som söker på akutmottagningen på grund av buksmärtor. I samband med en graviditet för 20 år sedan fick patienten ett misstänkt gallstensanfall

Läs mer

Inflammatory bowel disease hos hund: etiologi, patogenes och patologi.

Inflammatory bowel disease hos hund: etiologi, patogenes och patologi. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Inflammatory bowel disease hos hund: etiologi, patogenes och patologi. Johannes Larsson Självständigt arbete i veterinärmedicin,

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Myoeloproliferativa sjukdomar - Medicinkliniken Ljungby

Myoeloproliferativa sjukdomar - Medicinkliniken Ljungby Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Cancer Giltig fr.o.m: 2010-06-15 Faktaägare: Agata Swinarska-Kluska, överläkare medicinkliniken Ljungby Fastställd av: Karl Ljungström, verksamhetschef medicinkliniken

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har just fått veta att du troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom som du

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

Lokalt vårdprogram för utredning och behandling av IBD i Östergötland

Lokalt vårdprogram för utredning och behandling av IBD i Östergötland i 1(6) Lokalt vårdprogram för utredning och behandling av IBD i Östergötland Detta vårdprogram ska: - Ge utredningsgång vid misstänkt IBD - Ge behandlingsförslag vid konstaterad IBD. 1. Definition IBD

Läs mer

Del 2. 7 sidor. 18 poäng

Del 2. 7 sidor. 18 poäng 7 sidor. 18 poäng Sara är utbildad journalist. Hon har familj och ett barn. Hennes huvudsakliga symtom är halsbränna och buksmärta. Halsbrännan är besvärlig, men under de senaste två månaderna har symtomen

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Kolorektalseminarium.

Kolorektalseminarium. Kolorektalseminarium. Fall 1 25 årig man söker dig en kväll på akuten när du arbetar som kirurgjour. Han har sedan två dagar en tilltagande svullnad invid anus och nu på kvällen har han fått rejält ont

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

Celiaki, vårdprogram 2(5) Intyg: Skola/barnomsorg angående glutenfri diet. Intyg till försäkringsbolag efter begäran.

Celiaki, vårdprogram 2(5) Intyg: Skola/barnomsorg angående glutenfri diet. Intyg till försäkringsbolag efter begäran. Celiaki, vårdprogram 1(5) Celiaki - Vårdprogram Definition: Immunologiskt medierad intolerans mot gluten, som ger typiska histologiska förändringar i tarmslemhinnan och som medför att tarmen inte fungerar

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

vid inflammatorisk tarmsjukdom

vid inflammatorisk tarmsjukdom BEHANDLING MED ADACOLUMN vid inflammatorisk tarmsjukdom www.adacolumn.net INNEHÅLL Mag-tarmkanalen...4 Ulcerös kolit...6 Crohns sjukdom...8 Immunförsvaret vid IBD...10 Så fungerar Adacolumn...12 Behandling

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll:

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Hälsochecken Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Längd Vikt Midjemått BMI (body mass index) Blodtryck Puls Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde) Alla resultat får man i pappersform

Läs mer

Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS

Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier 2016 Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS Vad handlar föreläsningen om? Blodsjukdomar vad händer på en hematologi avdelning Anemi Symtom, orsaker

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Eva Landberg, överläk Klinisk Kemi, US i Linköping Sant lågt Ca 2+ överskattas Sant högt Ca 2+ underskattas Risk för koagel 2 Calcium 99

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

KONTRAINDIKATIONER: KONTRAINDIKATIONER: dräktighet, digivning, tillväxt kroniska sjukdomar som kräver ett ökat energiintag KONTRAINDIKATIONER:

KONTRAINDIKATIONER: KONTRAINDIKATIONER: dräktighet, digivning, tillväxt kroniska sjukdomar som kräver ett ökat energiintag KONTRAINDIKATIONER: ÖVERVIKT övervikt bevarande av idealvikt efter viktminskning kroniska sjukdomar som kräver ett ökat energiintag SATIETY SATIETY Box 28 x 20 gram port.påsar 1.5, 3.5 & 6 kg ÖVERVIKT övervikt bevarande av

Läs mer

Del 2. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 2. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 16p Lena 32 år. Du arbetar som underläkare på medicinakuten, och eftermiddagens första patient söker pga ont i magen och diarréer. Denna 32-åriga kvinna är sedan tidigare väsentligen

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Invärtesmedicin för fysioterapeuter Njursjukdomar

Invärtesmedicin för fysioterapeuter Njursjukdomar Invärtesmedicin för fysioterapeuter 2017 Njursjukdomar Njursjukdomar översikt Uppbyggnad och funktion Undersökningar av njure och urinvägar Njursvikt Vanligaste orsaker Symtom Dialys Njurarnas lokalisation

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll:

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Hälsochecken Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde) Alla resultat får man i pappersform med sig när man går Beräknad tidsåtgång: ca 20 min

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi 1 Fall 67 årig kvinna 67 årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder?

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? Rebecca Ceder, Barbro Klinteberg, Arne Mårtensson, Gunnar Nordin Ett stort tack till en mycket engagerad expertgrupp!!

Läs mer

Dags att gå vidare. Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor. (prukaloprid)

Dags att gå vidare. Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor. (prukaloprid) Dags att gå vidare Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor (prukaloprid) Vad är kronisk förstoppning? Förstoppning innebär i allmänhet att man har färre tarmtömningar än normalt eller

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Del 2_5 sidor_14 poäng. Sida 1 av 5

Del 2_5 sidor_14 poäng. Sida 1 av 5 Omtentamen i Klinisk Medicin II T6 V13, 2013-08-15 kl 09-16 Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2_5 sidor_14 poäng 48-årig man som har återbesök hos sin husläkare för svar på avvikande laboratorieprover. Patienten

Läs mer

Aid nr: Sidan 1 av 35 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-02-05

Aid nr: Sidan 1 av 35 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-02-05 Aid nr: Sidan 1 av 35 Fall A (38 p) Lennart, 64 år Hustrun till Lennart, 64 år, upplever att maken under den senaste tiden är förändrad. Hon upplever att han inte längre bryr sig, verkar nedstämd och kommer

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Akut leversvikt = plötslig leverpåverkan med koagulopac INR > 1.5 Cdigare frisk encefalopac Orsaker

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv.

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv. Patienten frågar Läkaren svarar Redaktörens kommentar Jag är så trött på att vara trött. Det är en naturlig del av åldrandet som vi alla upplever. Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tro Trötthet

Läs mer