Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund"

Transkript

1 Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund Signalement En 4 år gammal, tik, 10,8 kg, Coton de Tuléar Besöksorsak Djurägaren uppsökte Regiondjursjukhuset i Helsingborg då hunden varit trött sedan ett par dagar. Hunden hade även kräkts ett par gånger de senaste dagarna. Anamnes Djurägaren upplevde att hunden varit trött sedan ett par dagar och inte orkat gå med på promenader som vanligt. Hunden hade även kräkts galla och mat ett par gånger de sista dagarna. Under flera år hade hunden haft perioder med lös avföring någon gång i månaden. Ibland kunde djurägaren se lite slem på avföringen, men hunden hade inte tenesmer eller ökad avföringsfrekvens. Djurägaren hade bytt hundfoder för 1 månad sedan. Förutom hundfodret fick hunden godis och matrester. För ett par veckor sedan började hunden klia sig och djurägaren uppsökte veterinär. Hunden behandlades med en salva som djurägaren inte kom ihåg namnet på och klådan avtog. Djurägaren uppgav att hunden inte haft några andra kända sjukdomar tidigare. Vaccinering hade utförts korrekt och den hade aldrig varit utomlands. Klinisk undersökning Vid den kliniska undersökningen uppvisade hunden ett lindrigt nedsatt allmäntillstånd. Hullet bedömdes vara något under det normala. Auskultation av hjärta och lungor var utan anmärkning i vila och perifer puls var av god kvalité med en frekvens på 110 slag per minut. Efter undersökningen blev hunden något ansträngd i sin andning. Kroppstemperaturen var 37,6 C. Hunden uppvisade lindrigt obehag vid palpation av buken. Rektalundersökning var utan anmärkning. Hunden hade ett litet navelbråck. För övrigt var den kliniska undersökningen utan anmärkning. Handläggande och diagnostiska tester Analys av fullständig hematologi och biokemi utfördes. Det utfördes även röntgenundersökning av thorax och abdomen då hunden uppvisade respirationspåverkan vid hantering. Resultat; Tabell 1 och 2 Utlåtande 1 Differentialdiagnoser Hundens primära bekymmer var en kraftig panhypoproteinemi av okänt ursprung, vilket troligen hade orsakat en hydrothorax till följd av minskat intravasalt kolloidosmotiskt tryck. Hydrothorax kan även uppstå till följd av högersidig hjärtsvikt, hydropericard, tumörsjukdom, infektion, chylothorax, lunglobstorsion eller blödning orsakad av trauma eller koagulationsrubbning.

2 Hunden hade även kronisk diarré. Utifrån djurägarens berättelse verkade diarrén både vara av tunntarms- och grovtarmsursprung. Kronisk diarré kan förekomma till exempel vid tarminfektioner med parasiter, virus, protozoer och bakterier, vid kroniska inflammationer i tarmkanalen (IBD), tumörsjukdomar, alimentära främmande kroppar och foderöverkänslighet. Många sjukdomar som inte primärt involverar gastrointestinalkanalen kan orsaka diarré, som till exempel njur-, lever och pankreasinsufficiens samt Addison s sjukdom. Övriga avvikande blodprovsvärden var en lindrig hypokalcemi, hypokolesterolemi samt en lindrig leukocytos med neutrofili och mild vänsterförskjutning. Sjukdomstillstånd som kan orsaka uttalad hypoalbuminemi är leverinsufficiens, proteinlosing enteropati, protein-losing nefropati, DIC, Addison s sjukdom, blödning, brännsår och vaskulit. Hypoglobulinemi uppstår fram för allt vid protein-losing enteropati och akuta blödningar, men även vid protein-losing nefropati och leversvikt. Vid hypoalbuminemi uppmäts ofta falskt låga kalciumvärden när totalt kalcium analyseras. Hypokalcemi kan uppstå vid akut njursvikt, protein-losing enteropati, primär hypoparatyroidism, eklampsi och pankreatit. Hypokolesterolemi kan uppstå vid protein-losing enteropati, Addison s sjukdom, svår undernäring, tumörsjukdomar samt vid vissa leversjukdomar som levercirros och portacava shunt. Medicinering med asparginas, azatioprin, colchicine, cholestyramine och aminoglykosider kan orsaka hypokolesterolemi. Leukocytos med neutrofili kan uppstå till följd av infektion, inflammation, stress och steroidbehandling. Vänsterförskjutning är oftast ett tecken på inflammation men mild vänsterförskjutning kan uppstå vid blödning, kroniska och granulomatösa sjukdomstillstånd. Bedömning Levervärden inklusive gallsyror uppvisade inga avvikelser vilket talar mot leverpatologi. Patienter med Addison s sjukdom har ofta gastrointestinala symtom samt hypoalbuminemi och hypokolesterolemi. Majoriteten av hundar med Addison s sjukdom uppvisar abnormala blodgaser med natrium/kaliumkvot under 25;1. Ca 10% av patienter med Addison s sjukdom uppvisar dock inte dessa förändringar vid första veterinärkonsultation. Om Addison s sjukdom hade orsakat en så uttalad hypoalbuminemi som hos denna hund hade en sänkt natrium/kaliumkvot varit förväntad. En vaskulit brukar medföra perifera ödem vilket denna patient inte uppvisade. Patienter med protein-losing nefropati uppvisar inte alltid förhöjda njurvärden, men de brukar utveckla hyperkolesterolemi. Protein-losing enteropati kan orsaka hypoglobulinemi, hypoalbuminemi, hypocalcemi samt hypokolesterolemi. Panhypoproteinemi uppstår både till följd av ökad förlust och minskat upptag av proteiner. Inflammatoriska cellinfiltrat i tarmmukosans vaskulatur och interstitium leder till läckage av globulin och albumin till tarmlumen. En annan orsak är att obstruktion av lymfkärl, antingen primär på grund av lymfangiektasi, eller sekundär till följd av inflammation eller neoplasi, leder till läckage av proteinrik lymfa till tarmlumen. Minskat upptag av proteiner sker på grund av att inflammation i tarmmukosan leder till atrofi av tarmvilli, vilket ger en minskad absorptionsyta, och att upptagsmekanismerna av proteiner vid mikrovilli hämmas.

3 Hypokolesterolemi uppstår på grund av malabsorption av lipider. Uttalad hypokolesterolemi uppträder vid lymfangiektasi till följd av läckage av lymfa till tarmlumen. Den lindriga sänkningen av totalt kalcium hos denna patient var troligen en följd av den uttalade hypoalbuminemin. Det förekommer dock att patienter med protein-losing enteropati får sänkt jonicerat kalcium. Detta uppstår till följd av minskat upptag av kalcium och vitamin D från tarmen. I detta skede av utredningen var en protein-losing enteropati den mest sannolika differentialdiagnosen. Handläggning och kompletterande diagnostiska tester Det utfördes en thoracocentes i behandlande och diagnostiskt syfte. Thorax tappades på 260 ml klar vätska som skickades för analys. Vidare utfördes ett ultraljud av abdomen. Ett urinprov analyserades för att kontrollera om det förekom proteinförlust från njurarna. Det skickades iväg ett blodprov för analys av vitamin B12 och folsyra för att utvärdera tarmfunktionen. En blodtrycksmätning utfördes. Resultat; Tabell 2-3 Utlåtande 2-4 Bedömning Analys av thoraxvätskan visade ett transsudat vilket uppträder till följd av hypoalbuminemi. Urinprovet påvisade ingen proteinförlust över njurarna vilket utesluter att panhypoproteinemin berodde på en protein-losing nefropati. Analys av vitamin B12 och folsyra var i detta skede inte klar. Så här långt i utredningen kunde det fastställas att proteinförlusten orsakades av en enteropati. För en slutgiltig diagnos krävdes biopsier från gastrointestinalkanalen. Vidare handläggande Det bedömdes vara för stor risk att söva hunden för att gå vidare med en endoskopiundersökning innan globulin- och albuminvärdena förbättrats. Hunden blev inskriven på stationärvårdsavdelningen för övervakning. Den behandlades med intravenöst dropp och glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg x 1 po). Behandling med glukokortikoider initierades redan nu för att dämpa den förmodade inflammationen i tarmen. Hunden ordinerades även syrahämmare (RaniQ 2 mg/kg x 2 po). Dieten ändrades till Hill s i/d-diet. Dag 3 utfördes förnyad röntgenundersökning av thorax och ett nytt blodprov för kontroll av albumin och globulin analyserades. Hundens allmäntillstånd bedömdes vara stabilt och den fick gå hem på vidare behandling. Dag 14 kom hunden för förnyad blodprovstagning för kontroll av albumin och globulin. Djurägaren hade även med sig avföring från tre tillfällen för analys av förekomst av tarmparasiter. Hundens albumin- och globulinnivåer hade förbättrats och det fanns inga radiologiska tecken på hydrothorax. Dag 24 genomgick hunden endoskopi av gastrointestinalkanalen. Resultat; Tabell 2, 5 Utlåtande 1, 5-6

4 Bedömning Patienten uppvisade lindrigt sänkta serumnivåer av vitamin B12. Detta kan uppstå vid patologi i ileum, exokrin pankreasinsufficiens och bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). Hundens serumnivåer av folsyra var lindrigt förhöjda. Detta kan bero på SIBO, koprofagi, exokrin pankreasinsufficiens och högt dietärt intag av folsyra. I detta fall var en sekundär bakteriell överväxt till följd av IBD den troligaste orsaken. Den viktigaste behandlingen vid en sekundär SIBO är att komma till rätta med det underliggande bekymret. Eftersom patienten redan uppvisat en god behandlingsrespons när analys av vitamin B12 och folsyra var klar så avvaktades antibiotikabehandling. Vävnadsproverna från gastrointestinalkanalen påvisade en IBD av lymfoplasmocytär typ, vilket överensstämde med hundens symtom. Diagnos och prognos Vävnadsproverna fastställde diagnosen protein-losing enteropati till följd av lymfoplasmocytär duodenit och kolit. Prognosen för lymfoplasmocytär IBD varierar. Kraftig panhypoproteinemi är dock ett negativt prognostiskt tecken. Vid så kraftig panhypoproteinemi som hos denna hund måste prognosen anses avvaktande. Behandling; Glukokortikoider Immunosuppressiv behandling med glukokortikoider är en viktig del av behandlingen för att dämpa inflammationen. I detta fall hade redan behandling med glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg po) initierats innan biopsitagning. Dosen trappades successivt var tredje vecka. Kobalamin Brist på vitamin B12 leder bland annat till atrofi av tarmvilli. Om patienter med IBD inte supplementeras med kobalamin kan denna villiatrofi kvarstå och behandlingseffekten bli sämre. Patienter med IBD har skadad tarmmukosa, vilket försvårar upptag av vitamin B12. Per oral supplementering med kobalamin är därför inte tillräcklig utan parenteral administrering rekommenderas. Patienten fick cyanokobalamin (Behepan 0,02 mg/kg, sc, 1 gång per vecka i 4 veckor. Diet Patienter med kronisk gastrointestinal inflammation ska gärna utfodras med ett foder med hög smältbarhet och reducerad fetthalt. Fodret ska helst endast innehålla en proteinkälla då foderöverkänslighet troligen är en del i patogenesen bakom lymfoplasmocytär enterit. Ett bättre behandlingsresultat kan eventuellt uppnås om det sker en övergång till en ny proteinkälla efter tarminflammationen behandlats ned med glukokortikoider under ett par veckors tid. Hunden i fallpresentationen utfodrades initialt med strikt Hill s i/d-diet och byttes efter tre veckors behandling med glukokortikoider successivt över till Hill s d/d Lax & Ris.

5 Uppföljning Hunden mådde initialt mycket bra. Vid återbesök en och tre månader efter insatt behandling uppgav djurägaren att hunden inte uppvisade några gastrointestinala symtom. Serumnivåerna av albumin och globulin normaliserades. Hunden medicinerades nu med en underhållsdos av glukokortikoider (Prednisolon 0,25 mg/kg vad, po). Dag 117 uppsökte djurägaren djursjukhuset akut då hunden hade buksmärtor och kräkningar och diarré. Analys av blodprov visade recidiverande kraftig panhypoproteinemi. Förnyad ultraljudsundersökning av abdomen påvisade ascites. Dosen glukokortikoider ökades (Prednisolon 2 mg/kg x 1, po) och behandlingen kompletterades med azathioprin (Imurel 1 mg/kg x 1, po). Hunden ordinerades även metoklopramid (Primperan 0,5 mg/kg x 3, po) mot illamående. Dag 126 kom hunden på återbesök. Den hade nu lindrig dyspné och thoraxröntgen påvisade hydrothorax. Serumnivåerna av globulin och albumin hade sjunkit ytterliggare. Djurägaren valde att avliva hunden. Resultat; Tabell 2 Utlåtande 1-2, 4 Diskussion Initialt svarade hunden mycket bra på behandling men fick sedan ett återfall som var refraktärt till behandling. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. Vissa patienter med IBD utvecklar refraktär sjukdom på grund av ökat uttryck av p-glykoproteiner som hindrar upptag av glukokortikoider. Den histologiska cellbilden kan missbedömts, och att cellförändringarna i tarmen i själva verket var till följd av alimentärt lymfom. Ett bekymmer är att det förekommer stor variation i bedömningen av intestinala biopsier hos olika histopatologer. I detta fall försvårades tolkningen av biopsierna då hunden redan behandlats tre veckor med höga doser glukokortikoider vid tidpunkten för provtagningen. Ett alimentärt lymfom kan för en kort tid gå i remission vid behandling med glukokortikoider. Möjligheten till korrekt patologanatomisk diagnos hade varit större om biopsierna hade tagits innan behandlingen sattes in. Risken för komplikationer vid narkos bedömdes dock för hög i det akuta skedet hos denna patient. Provtagning via endoskopi har nackdelen att endast en begränsad del av gastrointestinalkanalen undersöks. Histopatologiska fynd i biopsier från duodenum kan variera stort jämfört med histopatologiska fynd i biopsier från ileum. Vid provtagning via endoskopi kan det vara svårt att ta biopsier från ileum. Det är större chans att få representativt material vid kirurgiska full-thickness biopsier. Detta måste dock vägas mot den ökade komplikationsrisken. Patienter med allvarlig panhypoproteinemi har förutom ökad risk för till exempel trombemboli vid narkos, även större risk för komplikationer med postoperativt tarmläckage. En kronisk gastrointestinal inflammation kan omvandlas till alimentärt lymfom. Det hade varit väldigt värdefullt att utföra uppföljande endoskopi med förnyad bioptering hos patienter med IBD. Det kan dock vara svårt att motivera djurägaren till detta så länge patientens sjukdom är under kontroll. Vid ett svårt recidiv som i detta fall finns det risk för att patienten inte är stabil nog för förnyad undersökning och att utsikten för att lyckas med en ny behandlingsregim är dålig.

6 Tabell 1; Hematologi Parameter Dag 1 Referens Hemoglobin (g/l) Erytrocyter / l 8,08 x 10 (12) 5,79-7,2 x Leukocyter / l 22,5 x 10 (9) 6,15-11,4 x 10 9 Neutrofiler % Stavkärniga % Eosinofiler % Basofiler % Lymfocyter % Monocyter % Omogna % 0 0 Kärnför ery % 0/100 wbc 0 Röd morfologi Normal MCV (fl) 63 65,5-75,5 MCH (pg) 23 MCHC (g/l) Hematokrit % Trombocyter / l 506 x x 109 MPV (fl) 8,6 5,8-9,2 Tabell 2; Biokemi Parameter Dag 1 Dag Dag Dag Dag Dag Dag Referens ALAT ukat/l 0,8 0,3-1,3 Alp ukat/l 0,1 0,1-1,7 Bilirubin 3,0 0,6-1,4 umol/l Gallsyror 0,6 5,5-20 umol/l Protein g/l Urea 6,6 3,8-9 Kreatinin umol/l Kolesterol 1,7 4,1-7,3 Triglycerider 0,28 0,6-1,10 Albumin g/l

7 Globulin Natrium Kalium 4,3 4,4-5,2 Glukos 6,0 3,8-4,9 Kalcium 1,8 2-2,8 Folsyra ug/l 25,9 7,7-24,4 B12 ng/l Snap cpl normal Tabell 3; Urinanalys Parameter Dag 1 Provtagningsteknik Cystocentes ph urin 6 Densitet urin 1,050 Protein urin Neg Glukos urin Neg Keton urin Neg Blod urin Neg Bilirubin urin Neg Urinsediment / HPF Wbc 0-2, Rbc 0-2 Protein/kreatininkvot 0,2 Tabell 5; Parasitologi (samlingsprov från 3 dagar) Parasiter Dag 14 Flotationstest negativ Giardia negativ

8 Utlåtande 1; Röntgen thorax och abdomen Dag 1 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen thorax ventrodorsalt; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen abdomen lat sin; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Röntgen abdomen ventrodorsalt; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Dag 3 Röntgen thorax lat sin; mycket lindrig hydrothorax Dag 14 Röntgen thorax lat sin; UPF Dag 116 Röntgen abdomen lat sin; lindrigt stuprörsutseende duodenum annars UPF Dag 130 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydtrothorax Utlåtande 2; Ultraljud abdomen Dag 1 Abdomen: Lindrigt med fri vätska i hela buken. Ventrikelvägg något ojämn, ca 9 mm tjock. Tarmarna generellt lindrigt ökad diameter. Inga tecken på obstruktion. Tarmväggen förtjockad, jejunum 5-6 mm, duodenum 6-7 mm. Något nedsatt väggindelning. Lymfknutor normal storlek. Lever, gallblåsa, njurar, mjälte, pankreas och binjurar ua. Konklusion: Lindrig ascites, tecken på inflammation i gastrointestinalkanal Dag 117 Abdomen; Lindrigt till måttligt med fri vätska. Ventrikelvägg kraftigt förtjockad, ca 1,2 cm och utan väggindelning. Tarmar lindrigt hypertrofiska. Mjälte, njurar, urinblåsa, uterus, pankreas ua. Konklusion; Inflammatorisk gastrointestinal sjukdom, alternativt neoplastiska förändringar. Utlåtande 3; Blodtryck (systoliskt) Dag mm Hg cuff 3

9 Utlåtande 4; Patologi thoraxvätska Dag 1 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Triglycerider; <0,17 Wbc; 0,1 x 10 9 Cytospinn; rikligt makrofager, sparsamt neutrofiler, sparsamt mesotelceller. Intryck; Transsudat Dag 117 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Wbc; 0,6 x 10 9 Cytospinn; måttligt makrofager, måttligt neutrofiler. Intryck; Transsudat Utlåtande 5; Endoskopi Makroskopiskt utseende; inga patologiska fynd i ventrikel, duodenum eller colon. Multipla biopsier tagna från ventrikel, duodenum och colon. Utlåtande 6; PAD Biopsier från ventrikel och tarmslemhinna. Sammantaget 15 biopsier. I biopsier från ventrikelslemhinnan ses generellt mild ytlig lymfocytinfiltration, laminärt under ytepitelet och i vissa biopsier finns även djupare lymfocytinfiltrat och lätt till måttlig förekomst av reaktiva lymfolliklar. Någon biopsi från duodenum visar normal bild och i andra finns mild till måttlig lymfoplasmacytär hypercellularitet i villi och interkryptala lamina propria. Villi ger intryck av artefaktuell kontraktion och är därför något låga. Det ses tydligt inflammerade områden och en liten kryptcysta med luminalt debri av apoptotisk karaktär. Colonbiopsierna visar mild till måttlig diffus lymfoplasmacytär hypercellularitet i lamina propria, och i några biopsier ses måttligt dialterade basala områden av kryptor. PAD; ytlig till diffus och follikulär mild till måttlig kronisk ospecifik gastrit. Mild till måttlig lymfoplasmacytär duodenit och colit. Kommentar; Någon lymfangiektasi har inte påträffats i biopsierna.

10 Referenser Allenspach K, Wieland B, Gröne A et al. Chronic enteropathies in dogs; evaluation of risk factors for negative outcome. J Vet Intern Med. 2007,4, Casamian-Sorrosal D, Willard MD, Murray JK et al. Comparsion of histophathologic findings in biopsies from the duodenum and ileum of dogs with enteropathy. J Vet Intern Med. 2010, 24, German AJ, Hall EJ. Disease of the Small Intestine I; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, , German AJ. Disease of the small intestine. I; Hall EJ, Simpson JW, Williams DA red. Canine and Feline Gastroenterology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, , German AJ, Hall EJ. Laboratory evaluation of gastrointestinal disease. I;Villiers E, Blackwood L red. Canine and Feline Clinical Pathology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, Herrtage ME. Hypoadrenocorticism, I ; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, Ogilvie GK, Moore AS. Managing the Veterinary Cancer Patient, First edition, Trenton, Veterinary Learning Systems Co. Inc 1995, 228. Guilford WG. Idiopathic inflammatory bowel disease, I; Strombeck RS, Guilford WG red.strombeck s Small Animal Gastroenterology, Third edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1996, 464. Willard MD, Jergens AE, Duncan RB et al. Interobserver variation among histopathologic evaluations of intestinal tissue from dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2002, 15, Willard MD, Twedt DC. Gastrointestinal, Pancreatic, and Hepatic Disorders. I; Willard MD, Tvedten H red. Small Animal Diagnosis by Laboratory Methods. Fourth edition. St Louis, Saunders 2004, ,

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Vårdprocessprogramm Tarmsvikt. Definition. Utredning

Vårdprocessprogramm Tarmsvikt. Definition. Utredning Vårdprocessprogramm Tarmsvikt Definition Tarmsvikt (korta tarmens syndrom, short bowel syndrome) innebär att upptag av näringsämnen och vatten från tarmen har reducerats till en nivå som kräver nutritions-

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund 4/09 ÅRGÅNG 33 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Orsak Som nämnts ovan är den vanligaste bakterien vid hudinfektioner stafylokockbakterien. Som regel är det hundens egen stafylokock (Staf.

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Okt 2014 Externa prover Klinisk kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset, SLU Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Innehållsförteckning sidan Klinisk kemiska laboratoriets öppettider 1 Hemsida adress

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011

Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården. Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping. Kjell Lindström sept 2011 Tidig upptäckt av kolorectalcancer i primärvården Kjell Lindström, distriktsläkare MD, Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos och behandling

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus

Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus - Effektiviserar vårdprocessen för patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom 1 Varför Diagnostiskt Centrum? Var 10:e minut får en person i

Läs mer

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA LÅT DIN HUND LEVA LIVET LÄTTARE VIKTEN AV ATT HÅLLA VIKTEN VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? Rätt hull är en förutsättning för din hunds hälsa och välbefinnande Hundar lagrar sina överflödiga fettreserver

Läs mer

Utredning av IBS inom primärvården

Utredning av IBS inom primärvården 1 Utredning av IBS inom primärvården Ghadah Saleh ST-läkare, allmänmedicin Vårdcentralen Norr, Stenungsund 2007 / 2008 2 Introduktion: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk funktionell mag-tarmsjukdom

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum.

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN HeliCap, 37 kbq, kapsel, hård 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 37 kbq ( 14 C) urea. Emitteringen sker i form av betapartiklar med låg energi:

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Charlo8a Sävblom, projektledare RCC Syd MD, PhD

Charlo8a Sävblom, projektledare RCC Syd MD, PhD Snabb väg in i cancervården - vägen 0ll diagnos via diagnos0ska centra Charlo8a Sävblom, projektledare RCC Syd MD, PhD 8. mars 2012 Regionalt cancercentrum (RCC) syd - 1 av 6 RCC e+ förslag i den na5onella

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Vetoryl Dechra Veterinary Products Kapsel, hård 30 mg (benvit och svart, med uppgift om styrka på kapselhöljet) Medel mot hyperadrenokorticism (Cushings syndrom).

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Objudna gäster i tarmen vilka är vi?

Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Objudna gäster i tarmen vilka är vi? Pia Karlsson, EQUALIS Hur kom vi hit? Förorenade livsmedel Förorenat vatten Akut insjuknande Buksmärtor Illamående Feber Symtom Diarré, blodiga, vattniga, slemmiga,

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi IBS Irritable Bowel Syndrome Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi Farliga sjukdomar coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Disposition

Läs mer

FÖRSTÅ DIN KATTS URINVÄGS- HÄLSA

FÖRSTÅ DIN KATTS URINVÄGS- HÄLSA FÖRSTÅ DIN KATTS URINVÄGS- HÄLSA Att upptäcka att din katt lider av besvär från urinvägarna kan vara mycket bekymmersamt, inte minst med tanke på att allvarliga problem med urinvägarna ibland kan utvecklas

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013. Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten.

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013. Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten. HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 1 Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten. Skriv ut dokumentet, fyll i och posta ditt svar till: Ingegerd Grünberger,Lingonv. 23 192 48 Sollentuna

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi Anemi Fariborz Mobarrez Anemi Ställ diagnos före terapi Tre utredningssteg: 1. Anemi?! B-Hb män B-Hb kvinnor B-Hb gravida

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå Hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård AHS Viool = Vård individuell omsorg och livskvalitet Team med sjuksköterskor

Läs mer