Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund"

Transkript

1 Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund Signalement En 4 år gammal, tik, 10,8 kg, Coton de Tuléar Besöksorsak Djurägaren uppsökte Regiondjursjukhuset i Helsingborg då hunden varit trött sedan ett par dagar. Hunden hade även kräkts ett par gånger de senaste dagarna. Anamnes Djurägaren upplevde att hunden varit trött sedan ett par dagar och inte orkat gå med på promenader som vanligt. Hunden hade även kräkts galla och mat ett par gånger de sista dagarna. Under flera år hade hunden haft perioder med lös avföring någon gång i månaden. Ibland kunde djurägaren se lite slem på avföringen, men hunden hade inte tenesmer eller ökad avföringsfrekvens. Djurägaren hade bytt hundfoder för 1 månad sedan. Förutom hundfodret fick hunden godis och matrester. För ett par veckor sedan började hunden klia sig och djurägaren uppsökte veterinär. Hunden behandlades med en salva som djurägaren inte kom ihåg namnet på och klådan avtog. Djurägaren uppgav att hunden inte haft några andra kända sjukdomar tidigare. Vaccinering hade utförts korrekt och den hade aldrig varit utomlands. Klinisk undersökning Vid den kliniska undersökningen uppvisade hunden ett lindrigt nedsatt allmäntillstånd. Hullet bedömdes vara något under det normala. Auskultation av hjärta och lungor var utan anmärkning i vila och perifer puls var av god kvalité med en frekvens på 110 slag per minut. Efter undersökningen blev hunden något ansträngd i sin andning. Kroppstemperaturen var 37,6 C. Hunden uppvisade lindrigt obehag vid palpation av buken. Rektalundersökning var utan anmärkning. Hunden hade ett litet navelbråck. För övrigt var den kliniska undersökningen utan anmärkning. Handläggande och diagnostiska tester Analys av fullständig hematologi och biokemi utfördes. Det utfördes även röntgenundersökning av thorax och abdomen då hunden uppvisade respirationspåverkan vid hantering. Resultat; Tabell 1 och 2 Utlåtande 1 Differentialdiagnoser Hundens primära bekymmer var en kraftig panhypoproteinemi av okänt ursprung, vilket troligen hade orsakat en hydrothorax till följd av minskat intravasalt kolloidosmotiskt tryck. Hydrothorax kan även uppstå till följd av högersidig hjärtsvikt, hydropericard, tumörsjukdom, infektion, chylothorax, lunglobstorsion eller blödning orsakad av trauma eller koagulationsrubbning.

2 Hunden hade även kronisk diarré. Utifrån djurägarens berättelse verkade diarrén både vara av tunntarms- och grovtarmsursprung. Kronisk diarré kan förekomma till exempel vid tarminfektioner med parasiter, virus, protozoer och bakterier, vid kroniska inflammationer i tarmkanalen (IBD), tumörsjukdomar, alimentära främmande kroppar och foderöverkänslighet. Många sjukdomar som inte primärt involverar gastrointestinalkanalen kan orsaka diarré, som till exempel njur-, lever och pankreasinsufficiens samt Addison s sjukdom. Övriga avvikande blodprovsvärden var en lindrig hypokalcemi, hypokolesterolemi samt en lindrig leukocytos med neutrofili och mild vänsterförskjutning. Sjukdomstillstånd som kan orsaka uttalad hypoalbuminemi är leverinsufficiens, proteinlosing enteropati, protein-losing nefropati, DIC, Addison s sjukdom, blödning, brännsår och vaskulit. Hypoglobulinemi uppstår fram för allt vid protein-losing enteropati och akuta blödningar, men även vid protein-losing nefropati och leversvikt. Vid hypoalbuminemi uppmäts ofta falskt låga kalciumvärden när totalt kalcium analyseras. Hypokalcemi kan uppstå vid akut njursvikt, protein-losing enteropati, primär hypoparatyroidism, eklampsi och pankreatit. Hypokolesterolemi kan uppstå vid protein-losing enteropati, Addison s sjukdom, svår undernäring, tumörsjukdomar samt vid vissa leversjukdomar som levercirros och portacava shunt. Medicinering med asparginas, azatioprin, colchicine, cholestyramine och aminoglykosider kan orsaka hypokolesterolemi. Leukocytos med neutrofili kan uppstå till följd av infektion, inflammation, stress och steroidbehandling. Vänsterförskjutning är oftast ett tecken på inflammation men mild vänsterförskjutning kan uppstå vid blödning, kroniska och granulomatösa sjukdomstillstånd. Bedömning Levervärden inklusive gallsyror uppvisade inga avvikelser vilket talar mot leverpatologi. Patienter med Addison s sjukdom har ofta gastrointestinala symtom samt hypoalbuminemi och hypokolesterolemi. Majoriteten av hundar med Addison s sjukdom uppvisar abnormala blodgaser med natrium/kaliumkvot under 25;1. Ca 10% av patienter med Addison s sjukdom uppvisar dock inte dessa förändringar vid första veterinärkonsultation. Om Addison s sjukdom hade orsakat en så uttalad hypoalbuminemi som hos denna hund hade en sänkt natrium/kaliumkvot varit förväntad. En vaskulit brukar medföra perifera ödem vilket denna patient inte uppvisade. Patienter med protein-losing nefropati uppvisar inte alltid förhöjda njurvärden, men de brukar utveckla hyperkolesterolemi. Protein-losing enteropati kan orsaka hypoglobulinemi, hypoalbuminemi, hypocalcemi samt hypokolesterolemi. Panhypoproteinemi uppstår både till följd av ökad förlust och minskat upptag av proteiner. Inflammatoriska cellinfiltrat i tarmmukosans vaskulatur och interstitium leder till läckage av globulin och albumin till tarmlumen. En annan orsak är att obstruktion av lymfkärl, antingen primär på grund av lymfangiektasi, eller sekundär till följd av inflammation eller neoplasi, leder till läckage av proteinrik lymfa till tarmlumen. Minskat upptag av proteiner sker på grund av att inflammation i tarmmukosan leder till atrofi av tarmvilli, vilket ger en minskad absorptionsyta, och att upptagsmekanismerna av proteiner vid mikrovilli hämmas.

3 Hypokolesterolemi uppstår på grund av malabsorption av lipider. Uttalad hypokolesterolemi uppträder vid lymfangiektasi till följd av läckage av lymfa till tarmlumen. Den lindriga sänkningen av totalt kalcium hos denna patient var troligen en följd av den uttalade hypoalbuminemin. Det förekommer dock att patienter med protein-losing enteropati får sänkt jonicerat kalcium. Detta uppstår till följd av minskat upptag av kalcium och vitamin D från tarmen. I detta skede av utredningen var en protein-losing enteropati den mest sannolika differentialdiagnosen. Handläggning och kompletterande diagnostiska tester Det utfördes en thoracocentes i behandlande och diagnostiskt syfte. Thorax tappades på 260 ml klar vätska som skickades för analys. Vidare utfördes ett ultraljud av abdomen. Ett urinprov analyserades för att kontrollera om det förekom proteinförlust från njurarna. Det skickades iväg ett blodprov för analys av vitamin B12 och folsyra för att utvärdera tarmfunktionen. En blodtrycksmätning utfördes. Resultat; Tabell 2-3 Utlåtande 2-4 Bedömning Analys av thoraxvätskan visade ett transsudat vilket uppträder till följd av hypoalbuminemi. Urinprovet påvisade ingen proteinförlust över njurarna vilket utesluter att panhypoproteinemin berodde på en protein-losing nefropati. Analys av vitamin B12 och folsyra var i detta skede inte klar. Så här långt i utredningen kunde det fastställas att proteinförlusten orsakades av en enteropati. För en slutgiltig diagnos krävdes biopsier från gastrointestinalkanalen. Vidare handläggande Det bedömdes vara för stor risk att söva hunden för att gå vidare med en endoskopiundersökning innan globulin- och albuminvärdena förbättrats. Hunden blev inskriven på stationärvårdsavdelningen för övervakning. Den behandlades med intravenöst dropp och glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg x 1 po). Behandling med glukokortikoider initierades redan nu för att dämpa den förmodade inflammationen i tarmen. Hunden ordinerades även syrahämmare (RaniQ 2 mg/kg x 2 po). Dieten ändrades till Hill s i/d-diet. Dag 3 utfördes förnyad röntgenundersökning av thorax och ett nytt blodprov för kontroll av albumin och globulin analyserades. Hundens allmäntillstånd bedömdes vara stabilt och den fick gå hem på vidare behandling. Dag 14 kom hunden för förnyad blodprovstagning för kontroll av albumin och globulin. Djurägaren hade även med sig avföring från tre tillfällen för analys av förekomst av tarmparasiter. Hundens albumin- och globulinnivåer hade förbättrats och det fanns inga radiologiska tecken på hydrothorax. Dag 24 genomgick hunden endoskopi av gastrointestinalkanalen. Resultat; Tabell 2, 5 Utlåtande 1, 5-6

4 Bedömning Patienten uppvisade lindrigt sänkta serumnivåer av vitamin B12. Detta kan uppstå vid patologi i ileum, exokrin pankreasinsufficiens och bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). Hundens serumnivåer av folsyra var lindrigt förhöjda. Detta kan bero på SIBO, koprofagi, exokrin pankreasinsufficiens och högt dietärt intag av folsyra. I detta fall var en sekundär bakteriell överväxt till följd av IBD den troligaste orsaken. Den viktigaste behandlingen vid en sekundär SIBO är att komma till rätta med det underliggande bekymret. Eftersom patienten redan uppvisat en god behandlingsrespons när analys av vitamin B12 och folsyra var klar så avvaktades antibiotikabehandling. Vävnadsproverna från gastrointestinalkanalen påvisade en IBD av lymfoplasmocytär typ, vilket överensstämde med hundens symtom. Diagnos och prognos Vävnadsproverna fastställde diagnosen protein-losing enteropati till följd av lymfoplasmocytär duodenit och kolit. Prognosen för lymfoplasmocytär IBD varierar. Kraftig panhypoproteinemi är dock ett negativt prognostiskt tecken. Vid så kraftig panhypoproteinemi som hos denna hund måste prognosen anses avvaktande. Behandling; Glukokortikoider Immunosuppressiv behandling med glukokortikoider är en viktig del av behandlingen för att dämpa inflammationen. I detta fall hade redan behandling med glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg po) initierats innan biopsitagning. Dosen trappades successivt var tredje vecka. Kobalamin Brist på vitamin B12 leder bland annat till atrofi av tarmvilli. Om patienter med IBD inte supplementeras med kobalamin kan denna villiatrofi kvarstå och behandlingseffekten bli sämre. Patienter med IBD har skadad tarmmukosa, vilket försvårar upptag av vitamin B12. Per oral supplementering med kobalamin är därför inte tillräcklig utan parenteral administrering rekommenderas. Patienten fick cyanokobalamin (Behepan 0,02 mg/kg, sc, 1 gång per vecka i 4 veckor. Diet Patienter med kronisk gastrointestinal inflammation ska gärna utfodras med ett foder med hög smältbarhet och reducerad fetthalt. Fodret ska helst endast innehålla en proteinkälla då foderöverkänslighet troligen är en del i patogenesen bakom lymfoplasmocytär enterit. Ett bättre behandlingsresultat kan eventuellt uppnås om det sker en övergång till en ny proteinkälla efter tarminflammationen behandlats ned med glukokortikoider under ett par veckors tid. Hunden i fallpresentationen utfodrades initialt med strikt Hill s i/d-diet och byttes efter tre veckors behandling med glukokortikoider successivt över till Hill s d/d Lax & Ris.

5 Uppföljning Hunden mådde initialt mycket bra. Vid återbesök en och tre månader efter insatt behandling uppgav djurägaren att hunden inte uppvisade några gastrointestinala symtom. Serumnivåerna av albumin och globulin normaliserades. Hunden medicinerades nu med en underhållsdos av glukokortikoider (Prednisolon 0,25 mg/kg vad, po). Dag 117 uppsökte djurägaren djursjukhuset akut då hunden hade buksmärtor och kräkningar och diarré. Analys av blodprov visade recidiverande kraftig panhypoproteinemi. Förnyad ultraljudsundersökning av abdomen påvisade ascites. Dosen glukokortikoider ökades (Prednisolon 2 mg/kg x 1, po) och behandlingen kompletterades med azathioprin (Imurel 1 mg/kg x 1, po). Hunden ordinerades även metoklopramid (Primperan 0,5 mg/kg x 3, po) mot illamående. Dag 126 kom hunden på återbesök. Den hade nu lindrig dyspné och thoraxröntgen påvisade hydrothorax. Serumnivåerna av globulin och albumin hade sjunkit ytterliggare. Djurägaren valde att avliva hunden. Resultat; Tabell 2 Utlåtande 1-2, 4 Diskussion Initialt svarade hunden mycket bra på behandling men fick sedan ett återfall som var refraktärt till behandling. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. Vissa patienter med IBD utvecklar refraktär sjukdom på grund av ökat uttryck av p-glykoproteiner som hindrar upptag av glukokortikoider. Den histologiska cellbilden kan missbedömts, och att cellförändringarna i tarmen i själva verket var till följd av alimentärt lymfom. Ett bekymmer är att det förekommer stor variation i bedömningen av intestinala biopsier hos olika histopatologer. I detta fall försvårades tolkningen av biopsierna då hunden redan behandlats tre veckor med höga doser glukokortikoider vid tidpunkten för provtagningen. Ett alimentärt lymfom kan för en kort tid gå i remission vid behandling med glukokortikoider. Möjligheten till korrekt patologanatomisk diagnos hade varit större om biopsierna hade tagits innan behandlingen sattes in. Risken för komplikationer vid narkos bedömdes dock för hög i det akuta skedet hos denna patient. Provtagning via endoskopi har nackdelen att endast en begränsad del av gastrointestinalkanalen undersöks. Histopatologiska fynd i biopsier från duodenum kan variera stort jämfört med histopatologiska fynd i biopsier från ileum. Vid provtagning via endoskopi kan det vara svårt att ta biopsier från ileum. Det är större chans att få representativt material vid kirurgiska full-thickness biopsier. Detta måste dock vägas mot den ökade komplikationsrisken. Patienter med allvarlig panhypoproteinemi har förutom ökad risk för till exempel trombemboli vid narkos, även större risk för komplikationer med postoperativt tarmläckage. En kronisk gastrointestinal inflammation kan omvandlas till alimentärt lymfom. Det hade varit väldigt värdefullt att utföra uppföljande endoskopi med förnyad bioptering hos patienter med IBD. Det kan dock vara svårt att motivera djurägaren till detta så länge patientens sjukdom är under kontroll. Vid ett svårt recidiv som i detta fall finns det risk för att patienten inte är stabil nog för förnyad undersökning och att utsikten för att lyckas med en ny behandlingsregim är dålig.

6 Tabell 1; Hematologi Parameter Dag 1 Referens Hemoglobin (g/l) Erytrocyter / l 8,08 x 10 (12) 5,79-7,2 x Leukocyter / l 22,5 x 10 (9) 6,15-11,4 x 10 9 Neutrofiler % Stavkärniga % Eosinofiler % Basofiler % Lymfocyter % Monocyter % Omogna % 0 0 Kärnför ery % 0/100 wbc 0 Röd morfologi Normal MCV (fl) 63 65,5-75,5 MCH (pg) 23 MCHC (g/l) Hematokrit % Trombocyter / l 506 x x 109 MPV (fl) 8,6 5,8-9,2 Tabell 2; Biokemi Parameter Dag 1 Dag Dag Dag Dag Dag Dag Referens ALAT ukat/l 0,8 0,3-1,3 Alp ukat/l 0,1 0,1-1,7 Bilirubin 3,0 0,6-1,4 umol/l Gallsyror 0,6 5,5-20 umol/l Protein g/l Urea 6,6 3,8-9 Kreatinin umol/l Kolesterol 1,7 4,1-7,3 Triglycerider 0,28 0,6-1,10 Albumin g/l

7 Globulin Natrium Kalium 4,3 4,4-5,2 Glukos 6,0 3,8-4,9 Kalcium 1,8 2-2,8 Folsyra ug/l 25,9 7,7-24,4 B12 ng/l Snap cpl normal Tabell 3; Urinanalys Parameter Dag 1 Provtagningsteknik Cystocentes ph urin 6 Densitet urin 1,050 Protein urin Neg Glukos urin Neg Keton urin Neg Blod urin Neg Bilirubin urin Neg Urinsediment / HPF Wbc 0-2, Rbc 0-2 Protein/kreatininkvot 0,2 Tabell 5; Parasitologi (samlingsprov från 3 dagar) Parasiter Dag 14 Flotationstest negativ Giardia negativ

8 Utlåtande 1; Röntgen thorax och abdomen Dag 1 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen thorax ventrodorsalt; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen abdomen lat sin; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Röntgen abdomen ventrodorsalt; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Dag 3 Röntgen thorax lat sin; mycket lindrig hydrothorax Dag 14 Röntgen thorax lat sin; UPF Dag 116 Röntgen abdomen lat sin; lindrigt stuprörsutseende duodenum annars UPF Dag 130 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydtrothorax Utlåtande 2; Ultraljud abdomen Dag 1 Abdomen: Lindrigt med fri vätska i hela buken. Ventrikelvägg något ojämn, ca 9 mm tjock. Tarmarna generellt lindrigt ökad diameter. Inga tecken på obstruktion. Tarmväggen förtjockad, jejunum 5-6 mm, duodenum 6-7 mm. Något nedsatt väggindelning. Lymfknutor normal storlek. Lever, gallblåsa, njurar, mjälte, pankreas och binjurar ua. Konklusion: Lindrig ascites, tecken på inflammation i gastrointestinalkanal Dag 117 Abdomen; Lindrigt till måttligt med fri vätska. Ventrikelvägg kraftigt förtjockad, ca 1,2 cm och utan väggindelning. Tarmar lindrigt hypertrofiska. Mjälte, njurar, urinblåsa, uterus, pankreas ua. Konklusion; Inflammatorisk gastrointestinal sjukdom, alternativt neoplastiska förändringar. Utlåtande 3; Blodtryck (systoliskt) Dag mm Hg cuff 3

9 Utlåtande 4; Patologi thoraxvätska Dag 1 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Triglycerider; <0,17 Wbc; 0,1 x 10 9 Cytospinn; rikligt makrofager, sparsamt neutrofiler, sparsamt mesotelceller. Intryck; Transsudat Dag 117 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Wbc; 0,6 x 10 9 Cytospinn; måttligt makrofager, måttligt neutrofiler. Intryck; Transsudat Utlåtande 5; Endoskopi Makroskopiskt utseende; inga patologiska fynd i ventrikel, duodenum eller colon. Multipla biopsier tagna från ventrikel, duodenum och colon. Utlåtande 6; PAD Biopsier från ventrikel och tarmslemhinna. Sammantaget 15 biopsier. I biopsier från ventrikelslemhinnan ses generellt mild ytlig lymfocytinfiltration, laminärt under ytepitelet och i vissa biopsier finns även djupare lymfocytinfiltrat och lätt till måttlig förekomst av reaktiva lymfolliklar. Någon biopsi från duodenum visar normal bild och i andra finns mild till måttlig lymfoplasmacytär hypercellularitet i villi och interkryptala lamina propria. Villi ger intryck av artefaktuell kontraktion och är därför något låga. Det ses tydligt inflammerade områden och en liten kryptcysta med luminalt debri av apoptotisk karaktär. Colonbiopsierna visar mild till måttlig diffus lymfoplasmacytär hypercellularitet i lamina propria, och i några biopsier ses måttligt dialterade basala områden av kryptor. PAD; ytlig till diffus och follikulär mild till måttlig kronisk ospecifik gastrit. Mild till måttlig lymfoplasmacytär duodenit och colit. Kommentar; Någon lymfangiektasi har inte påträffats i biopsierna.

10 Referenser Allenspach K, Wieland B, Gröne A et al. Chronic enteropathies in dogs; evaluation of risk factors for negative outcome. J Vet Intern Med. 2007,4, Casamian-Sorrosal D, Willard MD, Murray JK et al. Comparsion of histophathologic findings in biopsies from the duodenum and ileum of dogs with enteropathy. J Vet Intern Med. 2010, 24, German AJ, Hall EJ. Disease of the Small Intestine I; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, , German AJ. Disease of the small intestine. I; Hall EJ, Simpson JW, Williams DA red. Canine and Feline Gastroenterology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, , German AJ, Hall EJ. Laboratory evaluation of gastrointestinal disease. I;Villiers E, Blackwood L red. Canine and Feline Clinical Pathology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, Herrtage ME. Hypoadrenocorticism, I ; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, Ogilvie GK, Moore AS. Managing the Veterinary Cancer Patient, First edition, Trenton, Veterinary Learning Systems Co. Inc 1995, 228. Guilford WG. Idiopathic inflammatory bowel disease, I; Strombeck RS, Guilford WG red.strombeck s Small Animal Gastroenterology, Third edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1996, 464. Willard MD, Jergens AE, Duncan RB et al. Interobserver variation among histopathologic evaluations of intestinal tissue from dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2002, 15, Willard MD, Twedt DC. Gastrointestinal, Pancreatic, and Hepatic Disorders. I; Willard MD, Tvedten H red. Small Animal Diagnosis by Laboratory Methods. Fourth edition. St Louis, Saunders 2004, ,

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund 4/09 ÅRGÅNG 33 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Orsak Som nämnts ovan är den vanligaste bakterien vid hudinfektioner stafylokockbakterien. Som regel är det hundens egen stafylokock (Staf.

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare The meaning of some common used blood analysis - a compendium for veterinary nurses Karolina Nylén, Sandra Segerstedt Sveriges

Läs mer

Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar av Kristi Anne Veien Uppsala 2004 Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

Läs mer

Användning av dietfoder till hundar och katter på Smådjurskliniken vid SLU

Användning av dietfoder till hundar och katter på Smådjurskliniken vid SLU Användning av dietfoder till hundar och katter på Smådjurskliniken vid SLU Annica Engström Handledare: Marie Sallander Inst. för kirurgi och medicin smådjur Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Terapiråd Gastroenterologi

Terapiråd Gastroenterologi Maj 2010 Innehåll Gastrointestinala alarmsymtom 1 Dyspepsi 1 Terapiråd Gastroenterologi Ulcus - Helicobacter pylori 3 Refluxsjukdom 4 Diarréutredning 7 Förstoppning 7 Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD 9

Läs mer

Protein AF En kroppsegen klinisk innovation

Protein AF En kroppsegen klinisk innovation KLINISKA STUDIER OCH PATIENTFALL Protein AF En kroppsegen klinisk innovation En 20-årig svensk grundforskning ligger bakom upptäckten av Antisekretorisk Faktor, ett kroppseget protein med betydelse för

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

Den åldrande katten. The geriatric cat. Helene Dahlvid. Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid

Den åldrande katten. The geriatric cat. Helene Dahlvid. Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid Den åldrande katten The geriatric cat Helene Dahlvid Trisse Nilsson 18 år, 2005 Foto: Helene Dahlvid Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 234 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Läs mer

Syrarelaterade sjukdomar

Syrarelaterade sjukdomar Kapitel Syrarelaterade sjukdomar Dyspepsi Sjukdomar i magtarmkanalen kan ge symtom av smärtor eller obehag ofta tydligt relaterade till basala funktioner som födointag, kost, tarmrörelser, avföringsvanor.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt

En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt A guidance to nutritional requirement and the feeding of dogs and cats suffering from some common diseases Sofia

Läs mer

När hunden eller katten drabbats av

När hunden eller katten drabbats av 3/07 2/07 ÅRGÅNG 31 En tidsfrist Statens Veterinärmedicinska Anstalt har haft bråda dagar i sommar. Flera smittsamma sjukdomar härjar bland nötkreaturen i Europa, men även hund har varit i fokus. En gatuhund

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Hund som har rikligt med mjäll på grund av mjällkvalster (cheyletiella). Foto: Ann Strander.

Veterinärinformation från Doggy AB. Hund som har rikligt med mjäll på grund av mjällkvalster (cheyletiella). Foto: Ann Strander. 2/97 3/00 ÅRGÅNG 24 Veterinärinformation från Doggy AB Seborré hos hund Labradorvalpen Alva fick mjäll när hon var tolv veckor gammal. Matte undrar vad som orsakar mjäll, även kallat seborré, på hund.

Läs mer

Ett studiebrev av Ture Ålander och Claes Ehinger

Ett studiebrev av Ture Ålander och Claes Ehinger Ett studiebrev av Ture Ålander och Claes Ehinger Korrespondens: Ture Ålander Läkarpraktik Kungsgatan 54 B 753 21 Uppsala ture@tapraktik.se www.tapraktik.se Inledning Syftet med detta studiebrev är att

Läs mer

HÄLSOINFORMATION. för. Basenji

HÄLSOINFORMATION. för. Basenji HÄLSOINFORMATION för Basenji Hälsoinformation för basenji Version B Basenjin är en mycket frisk ras med hög medellivslängd, men trots detta så händer det att vår basenji blir sjuk och ibland drabbas av

Läs mer

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND Underlaget till denna redovisning Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns registrerade av en Finsk lapphund i Svenska

Läs mer

Djurägares syn på cytostatikabehandling av hund en enkätundersökning

Djurägares syn på cytostatikabehandling av hund en enkätundersökning Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Djurägares syn på cytostatikabehandling av hund en enkätundersökning Malin Collin

Läs mer

Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation

Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Kalprotektin i feces bra markör för gastrointestinal inflammation Visar på sjukdomsintensitet

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Tumörsjukdomar. del 2

Veterinärinformation från Doggy AB. Tumörsjukdomar. del 2 2/97 2/02 ÅRGÅNG 26 Veterinärinformation från Doggy AB Sommaren är här! Sommartider - härliga dagar med sol och bad. Men där ute lurar också faror, framför allt för våra hundar och katter. Det blir ofta

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer