Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund"

Transkript

1 Hydrothorax till följd av protein-losing enteropati hos en hund Signalement En 4 år gammal, tik, 10,8 kg, Coton de Tuléar Besöksorsak Djurägaren uppsökte Regiondjursjukhuset i Helsingborg då hunden varit trött sedan ett par dagar. Hunden hade även kräkts ett par gånger de senaste dagarna. Anamnes Djurägaren upplevde att hunden varit trött sedan ett par dagar och inte orkat gå med på promenader som vanligt. Hunden hade även kräkts galla och mat ett par gånger de sista dagarna. Under flera år hade hunden haft perioder med lös avföring någon gång i månaden. Ibland kunde djurägaren se lite slem på avföringen, men hunden hade inte tenesmer eller ökad avföringsfrekvens. Djurägaren hade bytt hundfoder för 1 månad sedan. Förutom hundfodret fick hunden godis och matrester. För ett par veckor sedan började hunden klia sig och djurägaren uppsökte veterinär. Hunden behandlades med en salva som djurägaren inte kom ihåg namnet på och klådan avtog. Djurägaren uppgav att hunden inte haft några andra kända sjukdomar tidigare. Vaccinering hade utförts korrekt och den hade aldrig varit utomlands. Klinisk undersökning Vid den kliniska undersökningen uppvisade hunden ett lindrigt nedsatt allmäntillstånd. Hullet bedömdes vara något under det normala. Auskultation av hjärta och lungor var utan anmärkning i vila och perifer puls var av god kvalité med en frekvens på 110 slag per minut. Efter undersökningen blev hunden något ansträngd i sin andning. Kroppstemperaturen var 37,6 C. Hunden uppvisade lindrigt obehag vid palpation av buken. Rektalundersökning var utan anmärkning. Hunden hade ett litet navelbråck. För övrigt var den kliniska undersökningen utan anmärkning. Handläggande och diagnostiska tester Analys av fullständig hematologi och biokemi utfördes. Det utfördes även röntgenundersökning av thorax och abdomen då hunden uppvisade respirationspåverkan vid hantering. Resultat; Tabell 1 och 2 Utlåtande 1 Differentialdiagnoser Hundens primära bekymmer var en kraftig panhypoproteinemi av okänt ursprung, vilket troligen hade orsakat en hydrothorax till följd av minskat intravasalt kolloidosmotiskt tryck. Hydrothorax kan även uppstå till följd av högersidig hjärtsvikt, hydropericard, tumörsjukdom, infektion, chylothorax, lunglobstorsion eller blödning orsakad av trauma eller koagulationsrubbning.

2 Hunden hade även kronisk diarré. Utifrån djurägarens berättelse verkade diarrén både vara av tunntarms- och grovtarmsursprung. Kronisk diarré kan förekomma till exempel vid tarminfektioner med parasiter, virus, protozoer och bakterier, vid kroniska inflammationer i tarmkanalen (IBD), tumörsjukdomar, alimentära främmande kroppar och foderöverkänslighet. Många sjukdomar som inte primärt involverar gastrointestinalkanalen kan orsaka diarré, som till exempel njur-, lever och pankreasinsufficiens samt Addison s sjukdom. Övriga avvikande blodprovsvärden var en lindrig hypokalcemi, hypokolesterolemi samt en lindrig leukocytos med neutrofili och mild vänsterförskjutning. Sjukdomstillstånd som kan orsaka uttalad hypoalbuminemi är leverinsufficiens, proteinlosing enteropati, protein-losing nefropati, DIC, Addison s sjukdom, blödning, brännsår och vaskulit. Hypoglobulinemi uppstår fram för allt vid protein-losing enteropati och akuta blödningar, men även vid protein-losing nefropati och leversvikt. Vid hypoalbuminemi uppmäts ofta falskt låga kalciumvärden när totalt kalcium analyseras. Hypokalcemi kan uppstå vid akut njursvikt, protein-losing enteropati, primär hypoparatyroidism, eklampsi och pankreatit. Hypokolesterolemi kan uppstå vid protein-losing enteropati, Addison s sjukdom, svår undernäring, tumörsjukdomar samt vid vissa leversjukdomar som levercirros och portacava shunt. Medicinering med asparginas, azatioprin, colchicine, cholestyramine och aminoglykosider kan orsaka hypokolesterolemi. Leukocytos med neutrofili kan uppstå till följd av infektion, inflammation, stress och steroidbehandling. Vänsterförskjutning är oftast ett tecken på inflammation men mild vänsterförskjutning kan uppstå vid blödning, kroniska och granulomatösa sjukdomstillstånd. Bedömning Levervärden inklusive gallsyror uppvisade inga avvikelser vilket talar mot leverpatologi. Patienter med Addison s sjukdom har ofta gastrointestinala symtom samt hypoalbuminemi och hypokolesterolemi. Majoriteten av hundar med Addison s sjukdom uppvisar abnormala blodgaser med natrium/kaliumkvot under 25;1. Ca 10% av patienter med Addison s sjukdom uppvisar dock inte dessa förändringar vid första veterinärkonsultation. Om Addison s sjukdom hade orsakat en så uttalad hypoalbuminemi som hos denna hund hade en sänkt natrium/kaliumkvot varit förväntad. En vaskulit brukar medföra perifera ödem vilket denna patient inte uppvisade. Patienter med protein-losing nefropati uppvisar inte alltid förhöjda njurvärden, men de brukar utveckla hyperkolesterolemi. Protein-losing enteropati kan orsaka hypoglobulinemi, hypoalbuminemi, hypocalcemi samt hypokolesterolemi. Panhypoproteinemi uppstår både till följd av ökad förlust och minskat upptag av proteiner. Inflammatoriska cellinfiltrat i tarmmukosans vaskulatur och interstitium leder till läckage av globulin och albumin till tarmlumen. En annan orsak är att obstruktion av lymfkärl, antingen primär på grund av lymfangiektasi, eller sekundär till följd av inflammation eller neoplasi, leder till läckage av proteinrik lymfa till tarmlumen. Minskat upptag av proteiner sker på grund av att inflammation i tarmmukosan leder till atrofi av tarmvilli, vilket ger en minskad absorptionsyta, och att upptagsmekanismerna av proteiner vid mikrovilli hämmas.

3 Hypokolesterolemi uppstår på grund av malabsorption av lipider. Uttalad hypokolesterolemi uppträder vid lymfangiektasi till följd av läckage av lymfa till tarmlumen. Den lindriga sänkningen av totalt kalcium hos denna patient var troligen en följd av den uttalade hypoalbuminemin. Det förekommer dock att patienter med protein-losing enteropati får sänkt jonicerat kalcium. Detta uppstår till följd av minskat upptag av kalcium och vitamin D från tarmen. I detta skede av utredningen var en protein-losing enteropati den mest sannolika differentialdiagnosen. Handläggning och kompletterande diagnostiska tester Det utfördes en thoracocentes i behandlande och diagnostiskt syfte. Thorax tappades på 260 ml klar vätska som skickades för analys. Vidare utfördes ett ultraljud av abdomen. Ett urinprov analyserades för att kontrollera om det förekom proteinförlust från njurarna. Det skickades iväg ett blodprov för analys av vitamin B12 och folsyra för att utvärdera tarmfunktionen. En blodtrycksmätning utfördes. Resultat; Tabell 2-3 Utlåtande 2-4 Bedömning Analys av thoraxvätskan visade ett transsudat vilket uppträder till följd av hypoalbuminemi. Urinprovet påvisade ingen proteinförlust över njurarna vilket utesluter att panhypoproteinemin berodde på en protein-losing nefropati. Analys av vitamin B12 och folsyra var i detta skede inte klar. Så här långt i utredningen kunde det fastställas att proteinförlusten orsakades av en enteropati. För en slutgiltig diagnos krävdes biopsier från gastrointestinalkanalen. Vidare handläggande Det bedömdes vara för stor risk att söva hunden för att gå vidare med en endoskopiundersökning innan globulin- och albuminvärdena förbättrats. Hunden blev inskriven på stationärvårdsavdelningen för övervakning. Den behandlades med intravenöst dropp och glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg x 1 po). Behandling med glukokortikoider initierades redan nu för att dämpa den förmodade inflammationen i tarmen. Hunden ordinerades även syrahämmare (RaniQ 2 mg/kg x 2 po). Dieten ändrades till Hill s i/d-diet. Dag 3 utfördes förnyad röntgenundersökning av thorax och ett nytt blodprov för kontroll av albumin och globulin analyserades. Hundens allmäntillstånd bedömdes vara stabilt och den fick gå hem på vidare behandling. Dag 14 kom hunden för förnyad blodprovstagning för kontroll av albumin och globulin. Djurägaren hade även med sig avföring från tre tillfällen för analys av förekomst av tarmparasiter. Hundens albumin- och globulinnivåer hade förbättrats och det fanns inga radiologiska tecken på hydrothorax. Dag 24 genomgick hunden endoskopi av gastrointestinalkanalen. Resultat; Tabell 2, 5 Utlåtande 1, 5-6

4 Bedömning Patienten uppvisade lindrigt sänkta serumnivåer av vitamin B12. Detta kan uppstå vid patologi i ileum, exokrin pankreasinsufficiens och bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). Hundens serumnivåer av folsyra var lindrigt förhöjda. Detta kan bero på SIBO, koprofagi, exokrin pankreasinsufficiens och högt dietärt intag av folsyra. I detta fall var en sekundär bakteriell överväxt till följd av IBD den troligaste orsaken. Den viktigaste behandlingen vid en sekundär SIBO är att komma till rätta med det underliggande bekymret. Eftersom patienten redan uppvisat en god behandlingsrespons när analys av vitamin B12 och folsyra var klar så avvaktades antibiotikabehandling. Vävnadsproverna från gastrointestinalkanalen påvisade en IBD av lymfoplasmocytär typ, vilket överensstämde med hundens symtom. Diagnos och prognos Vävnadsproverna fastställde diagnosen protein-losing enteropati till följd av lymfoplasmocytär duodenit och kolit. Prognosen för lymfoplasmocytär IBD varierar. Kraftig panhypoproteinemi är dock ett negativt prognostiskt tecken. Vid så kraftig panhypoproteinemi som hos denna hund måste prognosen anses avvaktande. Behandling; Glukokortikoider Immunosuppressiv behandling med glukokortikoider är en viktig del av behandlingen för att dämpa inflammationen. I detta fall hade redan behandling med glukokortikoider (Prednisolon 1,5 mg/kg po) initierats innan biopsitagning. Dosen trappades successivt var tredje vecka. Kobalamin Brist på vitamin B12 leder bland annat till atrofi av tarmvilli. Om patienter med IBD inte supplementeras med kobalamin kan denna villiatrofi kvarstå och behandlingseffekten bli sämre. Patienter med IBD har skadad tarmmukosa, vilket försvårar upptag av vitamin B12. Per oral supplementering med kobalamin är därför inte tillräcklig utan parenteral administrering rekommenderas. Patienten fick cyanokobalamin (Behepan 0,02 mg/kg, sc, 1 gång per vecka i 4 veckor. Diet Patienter med kronisk gastrointestinal inflammation ska gärna utfodras med ett foder med hög smältbarhet och reducerad fetthalt. Fodret ska helst endast innehålla en proteinkälla då foderöverkänslighet troligen är en del i patogenesen bakom lymfoplasmocytär enterit. Ett bättre behandlingsresultat kan eventuellt uppnås om det sker en övergång till en ny proteinkälla efter tarminflammationen behandlats ned med glukokortikoider under ett par veckors tid. Hunden i fallpresentationen utfodrades initialt med strikt Hill s i/d-diet och byttes efter tre veckors behandling med glukokortikoider successivt över till Hill s d/d Lax & Ris.

5 Uppföljning Hunden mådde initialt mycket bra. Vid återbesök en och tre månader efter insatt behandling uppgav djurägaren att hunden inte uppvisade några gastrointestinala symtom. Serumnivåerna av albumin och globulin normaliserades. Hunden medicinerades nu med en underhållsdos av glukokortikoider (Prednisolon 0,25 mg/kg vad, po). Dag 117 uppsökte djurägaren djursjukhuset akut då hunden hade buksmärtor och kräkningar och diarré. Analys av blodprov visade recidiverande kraftig panhypoproteinemi. Förnyad ultraljudsundersökning av abdomen påvisade ascites. Dosen glukokortikoider ökades (Prednisolon 2 mg/kg x 1, po) och behandlingen kompletterades med azathioprin (Imurel 1 mg/kg x 1, po). Hunden ordinerades även metoklopramid (Primperan 0,5 mg/kg x 3, po) mot illamående. Dag 126 kom hunden på återbesök. Den hade nu lindrig dyspné och thoraxröntgen påvisade hydrothorax. Serumnivåerna av globulin och albumin hade sjunkit ytterliggare. Djurägaren valde att avliva hunden. Resultat; Tabell 2 Utlåtande 1-2, 4 Diskussion Initialt svarade hunden mycket bra på behandling men fick sedan ett återfall som var refraktärt till behandling. Det finns flera tänkbara orsaker till detta. Vissa patienter med IBD utvecklar refraktär sjukdom på grund av ökat uttryck av p-glykoproteiner som hindrar upptag av glukokortikoider. Den histologiska cellbilden kan missbedömts, och att cellförändringarna i tarmen i själva verket var till följd av alimentärt lymfom. Ett bekymmer är att det förekommer stor variation i bedömningen av intestinala biopsier hos olika histopatologer. I detta fall försvårades tolkningen av biopsierna då hunden redan behandlats tre veckor med höga doser glukokortikoider vid tidpunkten för provtagningen. Ett alimentärt lymfom kan för en kort tid gå i remission vid behandling med glukokortikoider. Möjligheten till korrekt patologanatomisk diagnos hade varit större om biopsierna hade tagits innan behandlingen sattes in. Risken för komplikationer vid narkos bedömdes dock för hög i det akuta skedet hos denna patient. Provtagning via endoskopi har nackdelen att endast en begränsad del av gastrointestinalkanalen undersöks. Histopatologiska fynd i biopsier från duodenum kan variera stort jämfört med histopatologiska fynd i biopsier från ileum. Vid provtagning via endoskopi kan det vara svårt att ta biopsier från ileum. Det är större chans att få representativt material vid kirurgiska full-thickness biopsier. Detta måste dock vägas mot den ökade komplikationsrisken. Patienter med allvarlig panhypoproteinemi har förutom ökad risk för till exempel trombemboli vid narkos, även större risk för komplikationer med postoperativt tarmläckage. En kronisk gastrointestinal inflammation kan omvandlas till alimentärt lymfom. Det hade varit väldigt värdefullt att utföra uppföljande endoskopi med förnyad bioptering hos patienter med IBD. Det kan dock vara svårt att motivera djurägaren till detta så länge patientens sjukdom är under kontroll. Vid ett svårt recidiv som i detta fall finns det risk för att patienten inte är stabil nog för förnyad undersökning och att utsikten för att lyckas med en ny behandlingsregim är dålig.

6 Tabell 1; Hematologi Parameter Dag 1 Referens Hemoglobin (g/l) Erytrocyter / l 8,08 x 10 (12) 5,79-7,2 x Leukocyter / l 22,5 x 10 (9) 6,15-11,4 x 10 9 Neutrofiler % Stavkärniga % Eosinofiler % Basofiler % Lymfocyter % Monocyter % Omogna % 0 0 Kärnför ery % 0/100 wbc 0 Röd morfologi Normal MCV (fl) 63 65,5-75,5 MCH (pg) 23 MCHC (g/l) Hematokrit % Trombocyter / l 506 x x 109 MPV (fl) 8,6 5,8-9,2 Tabell 2; Biokemi Parameter Dag 1 Dag Dag Dag Dag Dag Dag Referens ALAT ukat/l 0,8 0,3-1,3 Alp ukat/l 0,1 0,1-1,7 Bilirubin 3,0 0,6-1,4 umol/l Gallsyror 0,6 5,5-20 umol/l Protein g/l Urea 6,6 3,8-9 Kreatinin umol/l Kolesterol 1,7 4,1-7,3 Triglycerider 0,28 0,6-1,10 Albumin g/l

7 Globulin Natrium Kalium 4,3 4,4-5,2 Glukos 6,0 3,8-4,9 Kalcium 1,8 2-2,8 Folsyra ug/l 25,9 7,7-24,4 B12 ng/l Snap cpl normal Tabell 3; Urinanalys Parameter Dag 1 Provtagningsteknik Cystocentes ph urin 6 Densitet urin 1,050 Protein urin Neg Glukos urin Neg Keton urin Neg Blod urin Neg Bilirubin urin Neg Urinsediment / HPF Wbc 0-2, Rbc 0-2 Protein/kreatininkvot 0,2 Tabell 5; Parasitologi (samlingsprov från 3 dagar) Parasiter Dag 14 Flotationstest negativ Giardia negativ

8 Utlåtande 1; Röntgen thorax och abdomen Dag 1 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen thorax ventrodorsalt; måttlig hydrothorax, hjärtskugga normal storlek Röntgen abdomen lat sin; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Röntgen abdomen ventrodorsalt; lindrigt nedsatt kontrast, annars UPF Dag 3 Röntgen thorax lat sin; mycket lindrig hydrothorax Dag 14 Röntgen thorax lat sin; UPF Dag 116 Röntgen abdomen lat sin; lindrigt stuprörsutseende duodenum annars UPF Dag 130 Röntgen thorax lat sin; måttlig hydtrothorax Utlåtande 2; Ultraljud abdomen Dag 1 Abdomen: Lindrigt med fri vätska i hela buken. Ventrikelvägg något ojämn, ca 9 mm tjock. Tarmarna generellt lindrigt ökad diameter. Inga tecken på obstruktion. Tarmväggen förtjockad, jejunum 5-6 mm, duodenum 6-7 mm. Något nedsatt väggindelning. Lymfknutor normal storlek. Lever, gallblåsa, njurar, mjälte, pankreas och binjurar ua. Konklusion: Lindrig ascites, tecken på inflammation i gastrointestinalkanal Dag 117 Abdomen; Lindrigt till måttligt med fri vätska. Ventrikelvägg kraftigt förtjockad, ca 1,2 cm och utan väggindelning. Tarmar lindrigt hypertrofiska. Mjälte, njurar, urinblåsa, uterus, pankreas ua. Konklusion; Inflammatorisk gastrointestinal sjukdom, alternativt neoplastiska förändringar. Utlåtande 3; Blodtryck (systoliskt) Dag mm Hg cuff 3

9 Utlåtande 4; Patologi thoraxvätska Dag 1 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Triglycerider; <0,17 Wbc; 0,1 x 10 9 Cytospinn; rikligt makrofager, sparsamt neutrofiler, sparsamt mesotelceller. Intryck; Transsudat Dag 117 Makroskopiskt utseende; klar, ofärgad Protein; 0g/l Wbc; 0,6 x 10 9 Cytospinn; måttligt makrofager, måttligt neutrofiler. Intryck; Transsudat Utlåtande 5; Endoskopi Makroskopiskt utseende; inga patologiska fynd i ventrikel, duodenum eller colon. Multipla biopsier tagna från ventrikel, duodenum och colon. Utlåtande 6; PAD Biopsier från ventrikel och tarmslemhinna. Sammantaget 15 biopsier. I biopsier från ventrikelslemhinnan ses generellt mild ytlig lymfocytinfiltration, laminärt under ytepitelet och i vissa biopsier finns även djupare lymfocytinfiltrat och lätt till måttlig förekomst av reaktiva lymfolliklar. Någon biopsi från duodenum visar normal bild och i andra finns mild till måttlig lymfoplasmacytär hypercellularitet i villi och interkryptala lamina propria. Villi ger intryck av artefaktuell kontraktion och är därför något låga. Det ses tydligt inflammerade områden och en liten kryptcysta med luminalt debri av apoptotisk karaktär. Colonbiopsierna visar mild till måttlig diffus lymfoplasmacytär hypercellularitet i lamina propria, och i några biopsier ses måttligt dialterade basala områden av kryptor. PAD; ytlig till diffus och follikulär mild till måttlig kronisk ospecifik gastrit. Mild till måttlig lymfoplasmacytär duodenit och colit. Kommentar; Någon lymfangiektasi har inte påträffats i biopsierna.

10 Referenser Allenspach K, Wieland B, Gröne A et al. Chronic enteropathies in dogs; evaluation of risk factors for negative outcome. J Vet Intern Med. 2007,4, Casamian-Sorrosal D, Willard MD, Murray JK et al. Comparsion of histophathologic findings in biopsies from the duodenum and ileum of dogs with enteropathy. J Vet Intern Med. 2010, 24, German AJ, Hall EJ. Disease of the Small Intestine I; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, , German AJ. Disease of the small intestine. I; Hall EJ, Simpson JW, Williams DA red. Canine and Feline Gastroenterology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, , German AJ, Hall EJ. Laboratory evaluation of gastrointestinal disease. I;Villiers E, Blackwood L red. Canine and Feline Clinical Pathology, Second edition, Gloucester, BSAVA 2005, Herrtage ME. Hypoadrenocorticism, I ; Ettinger SJ, Feldman EC red. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Sixth edition. Philadelphia, W.B. Saunders 2005, Ogilvie GK, Moore AS. Managing the Veterinary Cancer Patient, First edition, Trenton, Veterinary Learning Systems Co. Inc 1995, 228. Guilford WG. Idiopathic inflammatory bowel disease, I; Strombeck RS, Guilford WG red.strombeck s Small Animal Gastroenterology, Third edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1996, 464. Willard MD, Jergens AE, Duncan RB et al. Interobserver variation among histopathologic evaluations of intestinal tissue from dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2002, 15, Willard MD, Twedt DC. Gastrointestinal, Pancreatic, and Hepatic Disorders. I; Willard MD, Tvedten H red. Small Animal Diagnosis by Laboratory Methods. Fourth edition. St Louis, Saunders 2004, ,

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBM-perspektiv - ellervad ska vi göra och varför? Gottskär 2011-11-15 Jenny Gunnarson, Överläkare gastroenterologi Medicinmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka Hur mycket ska man

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund

Bild 1. Kliande, allergisk hund. Foto: Marianne Mellgren. Furunkulos hos hund 4/09 ÅRGÅNG 33 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Orsak Som nämnts ovan är den vanligaste bakterien vid hudinfektioner stafylokockbakterien. Som regel är det hundens egen stafylokock (Staf.

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA

= = + 7KG + 3KG +1KG +1KG 25 KG HUND 10 KG HUND VIKTEN AV VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? ATT HÅLLA VIKTEN FETMA LÅT DIN HUND LEVA LIVET LÄTTARE VIKTEN AV ATT HÅLLA VIKTEN VARFÖR ÄR ÖVERVIKT HOS HUNDAR SÅ VANLIGT? Rätt hull är en förutsättning för din hunds hälsa och välbefinnande Hundar lagrar sina överflödiga fettreserver

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Utredning av IBS inom primärvården

Utredning av IBS inom primärvården 1 Utredning av IBS inom primärvården Ghadah Saleh ST-läkare, allmänmedicin Vårdcentralen Norr, Stenungsund 2007 / 2008 2 Introduktion: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en kronisk funktionell mag-tarmsjukdom

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Charlo8a Sävblom, projektledare RCC Syd MD, PhD

Charlo8a Sävblom, projektledare RCC Syd MD, PhD Snabb väg in i cancervården - vägen 0ll diagnos via diagnos0ska centra Charlo8a Sävblom, projektledare RCC Syd MD, PhD 8. mars 2012 Regionalt cancercentrum (RCC) syd - 1 av 6 RCC e+ förslag i den na5onella

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Vetoryl Dechra Veterinary Products Kapsel, hård 30 mg (benvit och svart, med uppgift om styrka på kapselhöljet) Medel mot hyperadrenokorticism (Cushings syndrom).

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi Anemi Fariborz Mobarrez Anemi Ställ diagnos före terapi Tre utredningssteg: 1. Anemi?! B-Hb män B-Hb kvinnor B-Hb gravida

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi

IBS Irritable Bowel Syndrome. Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi IBS Irritable Bowel Syndrome Magnus Holmer ST läkare Medicinkliniken, sektionen för gastroenterologi Farliga sjukdomar coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Vanliga sjukdomar inte så coolt Disposition

Läs mer

FÖRSTÅ DIN KATTS URINVÄGS- HÄLSA

FÖRSTÅ DIN KATTS URINVÄGS- HÄLSA FÖRSTÅ DIN KATTS URINVÄGS- HÄLSA Att upptäcka att din katt lider av besvär från urinvägarna kan vara mycket bekymmersamt, inte minst med tanke på att allvarliga problem med urinvägarna ibland kan utvecklas

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare The meaning of some common used blood analysis - a compendium for veterinary nurses Karolina Nylén, Sandra Segerstedt Sveriges

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Rätt dietfoder. - ett viktigt steg mot bättre hälsa

Rätt dietfoder. - ett viktigt steg mot bättre hälsa Rätt dietfoder - ett viktigt steg mot bättre hälsa Har din hund en diagnostiserad sjukdom? Kanske äter den redan ett så kallat dietfoder? VETERINARY EXCLUSIVE Royal Canin har kliniskt väl beprövade produkter

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå Hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård AHS Viool = Vård individuell omsorg och livskvalitet Team med sjuksköterskor

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib)

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Version 1/2014-02 Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att

Läs mer

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR ALLT OM GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR www.almirall.com Solutions with you in mind VILKA ÄR DE? Gastrointestinala störningar i samband med MS omfattar alltsom påverkar matsmältningssystemet och är ett resultat

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna?

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Temadag IBD: Rätt prioritering i vården av magens folksjukdom 140829 Marie Carlson, Adj Professor, Överläkare Inst. för medicinska vetenskaper,

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS

Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS Bindväv BINDVÄV BLOD Dagmar Galter Institutionen för Neurovetenskap Karolinska Institutet dagmar.galter@ki.se mångsidigtvävnadstyp anpassad6llolikafunk6oner mycketgrundsubstans cellernaliggerglest extracellulärtmatrixbestårmestavtvågrupperav

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Equalis Hematologi användarmöte 5-6 mars 2015 Camilla Streimer

Equalis Hematologi användarmöte 5-6 mars 2015 Camilla Streimer Equalis Hematologi användarmöte 5-6 mars 2015 Camilla Streimer Hematologi verksamhet på 10 orter. Öppet dygnet runt på universitetssjukhus och akutsjukhus. Övriga orter öppettider efter sjukhusets behov,

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Farliga saker för Din lilla hund. Vad hunden inte ska äta:

Farliga saker för Din lilla hund. Vad hunden inte ska äta: Farliga saker för Din lilla hund Vad hunden inte ska äta: * Choklad. Farligast är den mörka chokladen Teobromin är mycket giftigt för hundar. En choklad tillverkad av stark kakao kan orsaka symtom, även

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? 2 Diagnos 7 Symtom vid polycytemia vera Så ställs diagnos 3 Behandling 9 Blodtappning Cytostatika Acetylsalicylsyra

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014 A. Ali (f. 1936) FALLBESKRIVNINGAR A. Ali, 78-årig kvinna. Har bott på heltid på boendet sedan 10 år tillbaka. Närvarande på boendet kl. 8 på mätdagen. Hon kan gå själv utan hjälp. Har inte varit intagen

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet.

Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet. Målformulering för primärvårdsplaceringarna under kursen klinisk medicin, termin 5 och 6 på läkarprogrammet. Under terminerna 5 och 6 har läkarstudenterna totalt två veckors praktiktjänstgöring på vårdcentral.

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING 1 Kodnr... Namn...Födelsenummer... Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING DELKURS 3: AUTONOMA NERVSYSTEMET,

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar

VÅRDPROGRAM. Ont i magen 2010. Expertgruppen mag - tarmsjukdomar VÅRDPROGRAM Ont i magen 2010 Expertgruppen mag - tarmsjukdomar Vårdprogram för ONT I MAGEN Utgivare: 040105 Expertgruppen i mag-tarmsjukdomar, Läkemedelskommittén i Sörmland, Pontus Götell, specialist

Läs mer