SiS finansierar. forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SiS finansierar. forskning"

Transkript

1 SiS finansierar forskning

2 Ansöknings- och bedömningsförfarande SiS har ett ansökningstillfälle per år för forskningsanslag. Den 1 mars årligen skall forskningsskisserna ha skickats in. Ansökningarna bedöms i två steg vilket betyder att de projekt som anses mest lovande inbjuds att komma in med en fullständig ansökan den 1 juni samma år. Även doktorander kan söka forskningsmedel under vissa förutsättningar. Villkoren är att pengarna förvaltas på högskola/universitet och att den sökande är antagen till forskarutbildning och har en av universitetet utsedd handledare. SiS finansierar forskning motsvarande cirka 10 miljoner kronor per år. Vid varje nytt ansökningstillfälle anslås omkring 3 miljoner kronor. Arbetet med forskningsansökningar leds av SiS FoU. SiS har tillsammans med Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS) finansierat en professur i socialvetenskaplig drog- och alkoholforskning åren med inriktning på behandlingsforskning. Professuren har varit placerad på Stockholms universitet. I samband med ansökningstillfället den 1 mars 2006 utlyser SiS en doktorandtjänst med inriktning på resultat- eller organisationsforskning (se vidare Särskilda satsningar). Vetenskapligt råd SiS har ett vetenskapligt råd bestående av åtta nio forskare med lägst docentkompetens och fyra verksamhetsföreträdare. Ordförande är SiS generaldirektör. Rådets främsta uppgift är granskning och bedömning av forskningsansökningar. Rådet biträder SiS i principiella frågor rörande forsknings- och utvecklingsarbete. Det har även till uppgift att främja forskning inom ungdoms- och missbrukarvård och att verka för att information om forskning och forskningsresultat av betydelse för ungdoms- och missbrukarvård sprids.

3 Forskningsprogrammet Ansökningarna skall ta sin utgångspunkt i SiS Forskningsprogram. SiS satsar främst på forskning rörande den egna verksamheten; LVM-vården och de särskilda ungdomshemmen, deras personal och klientgrupper. Prioriterade områden är vårdens insatser och effekter, förändringsprocesser och förhållningssätt, organisations- och samverkansfrågor samt rättstillämpning. Kräver projektet implementering av någon ny metod eller motsvarande kan detta bekostas med särskilda utvecklingsmedel. Huvudinriktningen är samhällsvetenskaplig forskning, men även juridisk och medicinsk forskning, särskilt vad det gäller barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri, är viktig. Forskningsprojekten Hittills (2005) har SiS betalat knappt 90 miljoner kronor fördelade på cirka 75 forskningsprojekt vid 12 ansökningstillfällen. De största anslagsmottagarna har varit Stockholms respektive Lunds universitet och disciplinmässigt socialt arbete och psykologi. Beviljningsgraden är ungefär 25 procent på SiS jämfört med i genomsnitt 10 procent på forskningsråden. Nedan följer exempel på SiS-finansierad forskning. Projekten kan delas in i följande områden (för information om samtliga beviljade projekt, se allmänna rapporter/ Forskningsprojekt beviljade av Statens institutionsstyrelse): 1) behandlingens resultat och effekter På ungdomssidan ingår exempelvis en uppföljning av ungdomar inskrivna vid särskilda ungdomshem åren Särskilt intresse riktas mot samspelet mellan den ursprungliga problemprofilen, SiSinstitutionernas behandlingsinriktning och behandlingsåtgärder och den unges sociala situation efter vården. Andra exempel är en jämförelse av institutionsvård och intensiv fosterhemsplacering

4 samt sluten ungdomsvård med respektive utan individuell kognitiv beteendeterapi. Inom missbrukarvården har bland annat studerats LVM-behandlingens roll i klienternas långsiktiga rehabiliteringsprocess. Ett annat projekt följer upp kvinnliga klienter (såväl vuxna som ungdomar) från en institution två till tre år efter utskrivningen. 2) behandling och behandlingsprocesser Ett exempel är ett projekt som studerar ungdomars delaktighet i sin behandling genom hela processen från socialtjänstens beslut om placering på ett särskilt ungdomshem till vad ungdomarna anser om de särskilda befogenheterna visitering, urinprov, avskiljning och kontroll av telefonkontakter och eventuella institutionsspecifika regler. Ett annat exempel är ett projekt som studerar frågan om det överhuvudtaget är möjligt att etablera en behandlingsallians mellan ungdom och personal inom ramen för tvångsvård. Inom LVM-vården ingår en vinjettstudie av behovsbedömningar, val av vårdform och LVM-handläggning inom socialtjänsten. Ett annat projekt har studerat familjehemsvård som utslussningsform efter LVM-vården. Särskilda klientgrupper eller särskild problematik behandlas i en studie om mekanismer som skapar och vidmakthåller antisociala problem hos flickor. Ett annat projekt studerar förekomsten av ADHD/DAMP hos ungdomar som placerats i särskilda ungdomshem. Inom missbrukarvården har självmordsförsök bland narkotikamissbrukare studerats. En annan studie har berört LVM-vårdade missbrukares sociala nätverk och nätverkets betydelse för klienternas sociala situation. 3) organisations- och samverkansstudier År 2006 påbörjas två studier som kan kategoriseras under denna rubrik. I den ena jämförs socialtjänstens planerade och genomförda eftervårdsinsatser i relation till klientens önskemål och erfarenheter av insatserna. I den andra intervjuas socialsekreterare i två län angående klienter (såväl yngre narkomaner som äldre alkoholister) som vårdats jml LVM 4 om deras vårdbehovsbedömningar. Sådana som fått eftervårdsinsatser och sådana som inte fått det skall ingå. Ett annat

5 projekt söker effektivisera den eftervård och fullfölja de behandlingsintentioner som initierats under institutionsvistelsen med stöd av LVM. I praktiken sker effektiviseringen med hjälp av en särskild eftervårdssamordnare. Studien har en randomiserad parallellgruppsdesign. 4) rättstillämpningen av LVU, LSU, samt LVM En undersökning belyste bland annat sambandet mellan samhällets och rättens tolkning och tillämpning av 3 LVU (annat socialt nedbrytande beteende) och flickors respektive pojkars asocialitet samt hur missbruk användes av länsrätten i bedömningen av pojkars respektive flickors beteende. En annan undersökning ställer frågan om införandet av sluten ungdomsvård innebär att det har skett ett paradigmskifte i synen på unga lagöverträdare. Inom LVM-vården har rättssäkerhetens utveckling inom LVM-vården under 1990-talet studerats och, i ett annat projekt, lagstiftningen som reglerar tvångsvården av vuxna missbrukare. 5) övergripande forskning Vissa projekt kan inte inordnas vare sig under ungdoms- eller missbrukarvården eller inom de ovan nämnda kategorierna. Två övergripande projekt berör statistisk metod. Det ena utvecklar mått och metoder för statistisk analys av klienter inom institutionsvården, det andra hur statistiska durations- och transitionsmodeller kan användas för att beskriva och förklara olika faser i missbrukares liv. Båda projekten utnyttjar klientdata som samlats in inom ramen för SiS dokumentationssystem, DOK och ADAD. Ett ytterligare projekt studerar tvångsvård och alternativa kontroll- och vårdinsatser i tre svenska och tre finska kommuner.

6 Forskningsregister SiS driver för närvarande 32 särskilda ungdomshem och 14 LVMhem. För såväl LVM-hemmen som de särskilda ungdomshemmen har ett dokumentationssystem byggts upp. Datainsamling sker genom intervjuer som utförs på institutionen av behandlingspersonal. Data samlas i ett centralt forskningsregister. Särskilda ungdomshem Det instrument som används på ungdomshemmen heter ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis, Friedman & Utada, 1989). Systemet innehåller intervjuer vid inskrivning, utskrivning och vid uppföljning. Inskrivningsintervjun genomförs i början av en placering och innehåller uppgifter om fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. Intervjun innehåller också klientens skattning av sina problem och hjälpbehov samt intervjuarens skattning av klientens hjälpbehov. Systemet infördes år 1997 och forskningsregistret avseende ADAD omfattar (hösten 2005) ca 5100 inskrivningsintervjuer, 4400 utskrivningsintervjuer och 700 uppföljningsintervjuer. Ungefär 2/3 av de unga har intervjuats vid inskrivning och hälften vid utskrivning. Uppföljningsintervjuer genomförs endast bland ungdomar som vistats på en behandlingsavdelning på SiS. Täckningsgraden varierar betydligt mellan institutionerna. LVM-hemmen Dokumentationen på LVM-institutionerna sker vid inskrivning, överflyttning/paragraf 27-placering, vid avslutad LVM samt vid uppföljning. Systemet kallas för SiS-DOK och innehåller uppgifter om levnadsform, familj och umgänge, uppväxtförhållanden, utbildning och försörjning, psykisk och fysisk hälsa, aktuellt missbruk, missbruksoch behandlingshistoria samt kriminalitet. Inskrivningsintervjun har både en lång och en kort version. Den korta versionen kan fyllas i med

7 hjälp av journaluppgifter. Uppföljningar har endast gjorts i projektform (6 7 institutioner) och det finns ca 600 intervjuer registrerade. Systemet infördes år 1996 och forskningsregistret innehåller (hösten 2005) drygt 8500 inskrivnings- och 5500 utskrivningsintervjuer. Mellan 85 och 90 procent av klienterna är dokumenterade i DOK-systemet men andelen som har intervjuats vid inskrivning är i genomsnitt 60 procent. Ungefär 80 procent har dokumenterats vid utskrivning men endast cirka 30 procent intervjuats i en personlig intervju. Variationen i täckningsgrad mellan institutionerna är stor. Forskningsinformation Rapporter SiS ger ut två rapportserier, en forskningsserie och en serie som heter SiS följer upp och utvecklar. I forskningsserien publiceras resultat från SiS-finansierade forskningsprojekt. Hittills har 25 rapporter getts ut. I undantagsfall kan preliminära eller delresultat från forskningsprojekt publiceras i serien SiS följer upp och utvecklar men i huvudsak innehåller de resultat från utvecklingsprojekt och särskilda uppföljningar och utvärderingar. 34 rapporter ingår i denna serie hittills. Konferenser/seminarier SiS anordnar vartannat år ett seminarium där SiS-finansierade forskningsprojekt och resultat presenteras. Utöver detta seminarium medverkar forskarna i konferenser om behandlingsmetoder och metodutveckling. Forskare blir även regelbundet inbjudna att medverka i olika sammanhang inom SiS, t ex vid kompetensutveckling. Kontakter Forskningsprogram, ansökningsblankett och anvisningar finns att läsa/ladda ner på SiS hemsida: Frågor besvaras av forskningssekreterare Tarja-Liisa Leiniö, , forskningsledarna Tove Pettersson, 08/ och Vera Segraeus, 08/

8 0904 / 2007 FWD SiS FoU Huvuduppgifterna för SiS FoU är Metodutveckling och personalutbildning Bevakning av kunskapsläget och forskningsinformation Stöd till forskning inom ungdoms- och missbrukarvården Vetenskaplig uppföljning och utvärdering Statens institutionsstyrelse SiS Box 16363, Stockholm Telefon Telefax Besöksadress: Drottninggatan 29

Allmän SiS-rapport 2010:9. SiS LVM-vård. En jämförande studie av missbruksvården före och efter 2004 års LVM-utredning

Allmän SiS-rapport 2010:9. SiS LVM-vård. En jämförande studie av missbruksvården före och efter 2004 års LVM-utredning Allmän SiS-rapport 2010:9 SiS LVM-vård En jämförande studie av missbruksvården före och efter 2004 års LVM-utredning Förord År 1994 övertog Statens institutionsstyrelse, SiS, huvudmannaskapet för tvångsvården

Läs mer

Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SIS) om förstärkt vårdkedja för ungdomar

Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SIS) om förstärkt vårdkedja för ungdomar PM 2006 RVII (Dnr 325-3461/2006) Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SIS) om förstärkt vårdkedja för ungdomar Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Samverkansavtal

Läs mer

ADAD-intervjuer 1997 2004

ADAD-intervjuer 1997 2004 Allmän SiS-rapport 6:2 ADAD-intervjuer 1997 4 Förändringar i ungdomars bakgrund, livssituation och behandlingsbehov ISSN 144-2584 Förord Sedan 1997 har ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem

Läs mer

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Socialtjänsten i Hällefors kommun Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen Hällefors

Läs mer

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2012...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

SiS statistik år 2003

SiS statistik år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:6 SiS statistik år 2003 Linda Knudsdotter Vanström Ann-Christine Palmgren Langlet Stina Björk ISSN 1404-2584 Förord Förord Statens institutionsstyrelses (SiS) uppdrag är att ge

Läs mer

Handlingsplan. för en jämställd vård och behandling

Handlingsplan. för en jämställd vård och behandling Handlingsplan för en jämställd vård och behandling Handlingsplan för en jämställd vård och behandling Statens institutionsstyrelse (SiS) har regeringens uppdrag att bedriva en jämställd vård och behandling.

Läs mer

SIS KVALITETSSYSTEM 1 SIS KVALITETSSYSTEM 3

SIS KVALITETSSYSTEM 1 SIS KVALITETSSYSTEM 3 SiS kvalitetssystem SIS KVALITETSSYSTEM 1 SIS KVALITETSSYSTEM 3 SiS mål 4 Brukarinflytande i kvalitetsarbetet 5 Brukarinflytande på olika nivåer 5 Fokusgrupper med brukare och kunder 6 Klagomålshantering

Läs mer

Ett år efter avslutad behandling

Ett år efter avslutad behandling INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 1 2011 Ett år efter avslutad behandling Uppföljning av ungdomar utskrivna från SiS 2007 Erna Gudmundsdóttir Stefan Nordqvist Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse,

Läs mer

SiS statistik år 2009

SiS statistik år 2009 SiS statistik år 2009 Linda Knudsdotter Vanström Sofie Mörner Mats Sonefors Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr INLEDNING... 6 BEGREPP... 8 UNGDOMSVÅRD ÅR 2009... 10 Platser och beläggning

Läs mer

Vägen från utredning till åtgärd

Vägen från utredning till åtgärd Vägen från utredning till åtgärd En sammanställning av ett pågående projekt, Maj 2011 Verner Denvall Professor i socialt arbete verner.denvall@lnu.se Sofia Enell Doktorand i socialt arbete sofia.enell@lnu.se

Läs mer

2009 12 21 Dnr 39 932 2009. Socialdepartementet (S2008/8418/ST)

2009 12 21 Dnr 39 932 2009. Socialdepartementet (S2008/8418/ST) 2009 12 21 Dnr 39 932 2009 Generaldirektören Socialdepartementet Uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller

Läs mer

Orientering i bedömningsinstrumentet DOK

Orientering i bedömningsinstrumentet DOK Orientering i bedömningsinstrumentet DOK Bert Gren, specialist i klinisk psykologi Utvecklingsledare för IKMDOK IKM, Växjö universitet Social Resursförvaltning, Göteborgs stad Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Vårdkedjor och samverkan kring ungdomar som placeras på SiS. Vägar genom ett doktorandprojekt. Maria Andersson Vogel, fil.dr.

Vårdkedjor och samverkan kring ungdomar som placeras på SiS. Vägar genom ett doktorandprojekt. Maria Andersson Vogel, fil.dr. Vårdkedjor och samverkan kring ungdomar som placeras på SiS. Vägar genom ett doktorandprojekt. Maria Andersson Vogel, fil.dr. i socialt arbete Utgångspunkter för avhandlingsprojektet MVG-projektet Effektutvärdering

Läs mer

Till dig som vårdas på SiS LVM-hem med stöd av LVM

Till dig som vårdas på SiS LVM-hem med stöd av LVM Till dig som vårdas på SiS LVM-hem med stöd av LVM Det här är LVM-vård Syftet med LVM-vården är att du ska bli motiverad att arbeta med dina missbruksproblem och efter LVM-tiden fortsätta med frivillig

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANSLAGSSÖKANDE

ANVISNINGAR TILL ANSLAGSSÖKANDE 2015-10-19 ANVISNINGAR TILL ANSLAGSSÖKANDE Statens institutionsstyrelse Besök Adress Lindhagensgatan 126 Box 30224 104 25 Stockholm Telefon 010-453 40 00 E-post registrator@stat-inst.se Org-nr 202100-4508

Läs mer

Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU

Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU Kommunen där du bor har bestämt att du behöver vård på ett särskilt ungdomshem som drivs av SiS. Det kan bero på att du lever på ett sätt

Läs mer

Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården handlingsplan för SiS åren 2014 2015

Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården handlingsplan för SiS åren 2014 2015 -02-17 Generaldirektören Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården handlingsplan för SiS åren 2015 År 2010 antog riksdagen en nationell strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige 1.

Läs mer

SiS vård och behandling ur ett jämställdhetsperspektiv

SiS vård och behandling ur ett jämställdhetsperspektiv Allmän SiS-rapport 2008:6 SiS vård och behandling ur ett jämställdhetsperspektiv ISSN 1404-2584 Förord Materialet till denna rapport har tagits fram och bearbetats av flera olika personer: Data från KIA

Läs mer

Ålder och kön. LVM-klienter och ungdomar, år

Ålder och kön. LVM-klienter och ungdomar, år Ålder och kön LVM-klienter och ungdomar, år 27 216 Uppföljnings-PM nr 1 217 Sammanfattning Syftet med detta uppföljnings-pm är att beskriva hur åldersfördelningen vid SiS LVM- och ungdomshem ser ut och

Läs mer

Statens institutions IP styrelse SiS

Statens institutions IP styrelse SiS Statens institutions IP styrelse SiS 2013-12-16 -h ;lancii. nr. Sveriges kommuner Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2014 Översänder härmed nya föreskrifter och beslut

Läs mer

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning.

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning. Bas MAPS-in MAPS-in Namn Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod 7 5 2 9 4 3 2 1 Enhetskod 0 Intervjuarkod INSTRUKTIONER Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan

Läs mer

UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem

UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem Kvalitetsutveckling av missbruksvården i Sverige UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem IKMDOK Ett samarbete mellan IKM, Linnéuniversitet och Journal

Läs mer

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2015 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll SiS uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2015...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2004:7. Årsrapport DOK 02. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2004:7. Årsrapport DOK 02. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2004:7 Årsrapport DOK 02 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2002. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

Utredning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utredning på Statens institutionsstyrelse (SiS) Utredning på Statens institutionsstyrelse (SiS) 2012-10-24 Eva da Silva Diana Klugman HK, SiS Målgrupp, lagrum och antal institutionsplatser Vuxna med missbruk LVM Lagen om Vård av Missbrukare i vissa

Läs mer

Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2014

Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2014 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 1 2016 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2014 En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse,

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN SiS OCH SOCIALTJÄNSTEN INOM SLUTEN UNGDOMSVÅRD (LSU)

SAMVERKAN MELLAN SiS OCH SOCIALTJÄNSTEN INOM SLUTEN UNGDOMSVÅRD (LSU) SAMVERKAN MELLAN SiS OCH SOCIALTJÄNSTEN INOM SLUTEN UNGDOMSVÅRD (LSU) Inledning Sluten ungdomsvård ersätter fängelse för ungdomar som begått brott i åldrarna 15 17 år. Den nya påföljden regleras i lagen

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok Reviderad 2006-05-09 Vårdkedjehandbok INNEHÅLL Vårdkedjearbetet steg för steg Informationsbroschyr. Samtycke till att delta i vårdkedjearbetet Process för behandlingsplanering Behandlingsplan, gemensam

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAM Dnr

FORSKNINGSPROGRAM Dnr 2016-10-04 FORSKNINGSPROGRAM Statens institutionsstyrelse, SiS, inrättades 1994. Myndigheten svarar för planering, ledning och drift av LVM-hemmen och de särskilda ungdomshemmen. Ett övergripande mål är

Läs mer

Utvecklingsprojekt vid SiS

Utvecklingsprojekt vid SiS Allmän SiS-rapport 2002:10 Utvecklingsprojekt vid SiS ISSN 1404-2584 Förord Att initiera och stödja utvecklingsarbete hör till en av FoU-enhetens viktigaste funktioner, sett i ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer

Tabell- och diagramförteckning

Tabell- och diagramförteckning SiS i korthet 2010 Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Begrepp...5 Ungdomsvård 2010...6 Platser på särskilda ungdomshem...6 Inskrivningar på särskilda ungdomshem...6 Utskrivningar från

Läs mer

Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2013

Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2013 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 4 2015 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2013 En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse,

Läs mer

Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård

Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård Du har begått ett brott, men eftersom du är så ung har du blivit dömd till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Därför har du kommit till ett av

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

Utvärdering av SiS 27-vård i SiS regi Av Ali Hajighasemi och Johan Billsten

Utvärdering av SiS 27-vård i SiS regi Av Ali Hajighasemi och Johan Billsten Allmän SiS-rapport 2009:5 Utvärdering av SiS 27-vård i SiS regi Av Ali Hajighasemi och Johan Billsten ISSN 1404-2584 1 Förord Den särskilda satsning på missbruksvård som gick under namnet Ett kontrakt

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

AUDIT -DUDIT -ASI -DOK - ADAD

AUDIT -DUDIT -ASI -DOK - ADAD AUDIT -DUDIT -ASI -DOK - ADAD En kort orientering inom några screenings-och kartläggnings- /bedömningsinstrument tillsammans med: Catherine Larsson, metodstödjare på Sjuhärads Kommunalförbund Nationella

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Utredning av alkohol- och drogproblem

Utredning av alkohol- och drogproblem Utredning av alkohol- och drogproblem Orientering i bedömningsinstrumenten ASI, ADAD och ADDIS Jenny Åkerlund, ASI-utbildare, socialtjänsten Skellefteå Utredningsmodell Behandling Steg 1 Gallring finns

Läs mer

2011-02-18 Dnr 39-932-2008. Socialdepartementet Utbildningsdepartementet (S2008/8418/ST)

2011-02-18 Dnr 39-932-2008. Socialdepartementet Utbildningsdepartementet (S2008/8418/ST) 2011-02-18 Dnr 39-932-2008 Generaldirektören Socialdepartementet Utbildningsdepartementet Slutrapport - uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn inom SiS

Ensamkommande flyktingbarn inom SiS Ensamkommande flyktingbarn inom SiS BUP-kongress 2016 Catrine Kaunitz (catrine.kaunitz@stat-inst.se) SiS Bedriver den statliga slutna ungdoms- och missbruksvården. De flesta tvångsvårdas efter beslut i

Läs mer

ADAD Adolescent Drug Abuse Diagnosis

ADAD Adolescent Drug Abuse Diagnosis ADAD Adolescent Drug Abuse Diagnosis MANUAL Copyright: Statens institutionsstyrelse Formgivning: Svensk Information och Statens institutionsstyrelse Tryck: Ineko, december 2011 Förord Statens institutionsstyrelse

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet START 6 OKTOBER 2016 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Utvecklingsprojekt vid Statens institutionsstyrelse

Utvecklingsprojekt vid Statens institutionsstyrelse Allmän SiS-rapport 2003:4 Utvecklingsprojekt vid Statens institutionsstyrelse ISSN 1404-2584 Förord Att initiera och stödja utvecklingsarbete hör till en av FoU-enhetens viktigaste funktioner, sett i ett

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård -Ny lag 2011-08-01 (Prop. 2010/11:107) Brå: Råd för framtiden 25-26 oktober 2012 Maria Hultén LSU-institutioner Johannisberg, Kalix -Utvisningsdömda Klarälvsgården,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING Produktion: IdéoWall AB Illustrationer: Kjell Ström och Hanna Werning Tryck: Williamssons Offsettryck AB, 2014 Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Samlad bedömning...

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2009:7. Årsrapport ADAD 08. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2009:7. Årsrapport ADAD 08. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2009:7 Årsrapport ADAD 08 Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år 2008. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord 1997 började SiS särskilda ungdomshem göra ADAD-intervjuer med

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

MultifunC. Strukturerad vård i tre delar

MultifunC. Strukturerad vård i tre delar MultifunC Strukturerad vård i tre delar Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö, MultifunC, är en unik behandlingsmodell för flickor och pojkar i åldrarna 14 18 år med allvarliga beteendeproblem

Läs mer

ADAD och utvecklingen av ett dokumentationssystem för ungdomar

ADAD och utvecklingen av ett dokumentationssystem för ungdomar Kerstin Söderholm Carpelan och Anne Hermodsson ADAD och utvecklingen av ett dokumentationssystem för ungdomar CARPELAN HERMODSSON KERSTIN SÖDERHOLM CARPELAN socionom, fil dr i socialt arbete. kerstin.soderholm-carpelan@stat-inst.se

Läs mer

Årsrapport ADAD 07 Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller.

Årsrapport ADAD 07 Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller. Allmän SiS-rapport 2008:8 Årsrapport ADAD 07 Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år 2007. Tabeller. ISSN 1404-2584 1 2 Förord 1997 började SiS särskilda ungdomshem att göra ADAD-intervjuer

Läs mer

Verksamheten vid Statens institutionsstyrelse

Verksamheten vid Statens institutionsstyrelse Verksamheten vid Statens institutionsstyrelse Årsbok 2001 Förord Förord Syftet med föreliggande årsbok, Verksamheten vid Statens institutionsstyrelse Årsbok 2001, är att ge en samlad redovisning av hur

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Behandling av utsatta ungdomar en lägesrapport

Behandling av utsatta ungdomar en lägesrapport Allmän SiS-rapport 1997:9 Behandling av utsatta ungdomar en lägesrapport Av Kerstin Söderholm Carpelan ISSN 1404-2584 Behandling av utsatta ungdomar - en lägesrapport Kerstin Söderholm Carpelan Rapport

Läs mer

Barns rätt till information (S2006/5256/ST) Beslut om tillfällig placering

Barns rätt till information (S2006/5256/ST) Beslut om tillfällig placering REMISSYTTRANDE Sid 1 (8) 2006-09-22 AdmD 289-2006 318-2006 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Angående departementspromemorian Barns rätt till information m.m. (S2006/5256/ST), skrivelsen från Statens

Läs mer

Utvecklingsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse

Utvecklingsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse Allmän SiS-rapport 2006:7 Utvecklingsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse ISSN 1404-2584 Förord Att initiera och stödja utvecklingsarbete hör till ett av FoU-stabens viktigaste uppdrag.

Läs mer

Uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna

Uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-10 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid

Läs mer

SIKTA Process missbruk cannabis

SIKTA Process missbruk cannabis SIKTA Process missbruk cannabis Kriminalvården: Frivårdsinspektör Fredrik Eliasson Lunds socialförvaltning: Socialsekreterare Tale Wide Svensson Statens institutionsstyrelse: Utredningssekreterare Maria

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Generaldirektörens förord... 3 Samlad bedömning... 4 Myndighetens uppdrag... 5 Vår organisation... 6 Planerade platser och fakturerade vårddygn... 7 Utgångspunkter för verksamheten...

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

Statens institutionsstyrelse (SiS) Benny Karlsson www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse (SiS) Benny Karlsson www.stat-inst.se Statens institutionsstyrelse (SiS) Benny Karlsson www.stat-inst.se Vad är SiS Bildades 1994 för den mest kvalificerade tvångsvården LVU, LVM, LSU, SoL 24 särskilda ungdomshem med 670 platser varav knappt

Läs mer

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott

Barnets bästa när barn begått allvarliga brott Barnets bästa när barn begått allvarliga brott En studie om tolkningen av "barnets bästa" när unga går direkt från sluten ungdomsvård i princip ett straff till vård enligt LVU Kontakt: Michael ärnfalk,

Läs mer

Samverkansavtal Statens institutionsstyrelse (SiS) och xx kommun

Samverkansavtal Statens institutionsstyrelse (SiS) och xx kommun Samverkansavtal Statens institutionsstyrelse (SiS) och xx kommun Detta samverkansavtal syftar till att etablera och utveckla den samverkan kring skolgång som blir nödvändig då socialnämnden i en kommun

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

SiS ETISKA RIKTLINJER

SiS ETISKA RIKTLINJER SiS ETISKA RIKTLINJER förstå och ger dig stöd. Jag är vänlig, hänsynsfull och engagerad. TYDLIGHET Jag ger den information som behövs för att vi ska kunna samarbeta. Jag uttrycker mig vårdat och begripligt

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2006:4. Årsrapport ADAD 05. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2006:4. Årsrapport ADAD 05. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2006:4 Årsrapport ADAD 05 Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år 2005. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord 1997 började SiS särskilda ungdomshem att göra ADAD-intervjuer

Läs mer

Gravida missbrukare inom LVM-vården

Gravida missbrukare inom LVM-vården Gravida missbrukare inom LVM-vården RFMAs konferens om missbruk och föräldraskap 15 november 2012 Therese Reitan forskningsledare LVM och SiS Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall en tvingande

Läs mer

När unga missbrukar. Utred, agera och dokumentera

När unga missbrukar. Utred, agera och dokumentera När unga missbrukar Utred, agera och dokumentera Socialtjänstens arbete med ungdomar och unga vuxna med begynnande eller pågående missbruk gemensam tillsyn i Stockholm, Göteborg och Malmö Länsstyrelserna

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård Delaktighet för barn och unga i samhällets vård Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 2 2011. Forskningsprojekt. Finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 2 2011. Forskningsprojekt. Finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 2 2011 Forskningsprojekt Finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar,

Läs mer

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan REHSAM är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin,

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

LVM FÖRFARENDE - RUTIN

LVM FÖRFARENDE - RUTIN Individ- och familjeomsorgen Socialförvaltningen LVM FÖRFARENDE - RUTIN Handläggare: Befattning: Pernilla Lindqvist 1:e socialsekreterare Upprättad: 2014-01-01 Version: 1 OMEDELBART OMHÄNDERTAGANDE JML

Läs mer

Årsredovisning Statens institutionsstyrelse

Årsredovisning Statens institutionsstyrelse Årsredovisning 2003 Statens institutionsstyrelse SiS Årsredovisning 2003 2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Resultatredovisning... 4 Sammanfattning av året... 4 Omvärlds- och riskanalys...

Läs mer

Gravida missbrukare inom LVM-vården

Gravida missbrukare inom LVM-vården Gravida missbrukare inom LVM-vården Drogfokus Norrköping 24-25 oktober 2012 Therese Reitan forskningsledare Bakgrund Omvärlden Återkommande diskussioner om gravida missbrukare och särskilt om möjligheter

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2005:1. Årsrapport ADAD 03. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2005:1. Årsrapport ADAD 03. Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2005:1 Årsrapport ADAD 03 Ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem under år 2003. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord 1997 började SiS särskilda ungdomshem att göra ADAD-intervjuer

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

Om missbrukarvården i två kommuner

Om missbrukarvården i två kommuner Om missbrukarvården i två kommuner Bakgrund och syfte Denna verksamhetstillsyn har genomförts med anledning av anmälningar mot socialnämnden i. Anmälningarna har rest misstanken att socialnämnden vägrar

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn 1(9) Statens institutionsstyrelse (SiS) Satu Molander satu.molander@stat-inst.se Rektor för Ljungbackens skolverksamhet Jeanette Mellqvist jeanette.mellqvist@stat-inst.se efter riktad tillsyn Skolenheten

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Ett kontrakt för livet

Ett kontrakt för livet SiS följer upp och utvecklar 3/08 Ett kontrakt för livet Utvärdering av en särskild satsning på missbrukarvården Ali Hajighasemi Ett kontrakt för livet Utvärdering av en särskild satsning på missbrukarvården

Läs mer

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-23 Handläggare Erik Nordstrand Telefon: 08-508 43 112 Till Socialnämnden 2016-10-25 Färre i häkte

Läs mer

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Individ- och familjeomsorgen Socialförvaltningen HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Handläggare: Befattning Sara Bouacid Socialsekreterare Upprättad: 2014-01-28 Version:

Läs mer

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse Årsredovisning 2004 Statens institutionsstyrelse SiS Årsredovisning 2004 2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Resultatredovisning... 4 Sammanfattning av året... 4 Omvärlds- och riskanalys...

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999

Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999 Vårdinsatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna 1999 Statistikår 1999 SO0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

UBU-VB. Lokal Uppföljning av insatser Barn och Unga i dygnetruntvård (HVB, Stödboende, Träningsboende och SiS)

UBU-VB. Lokal Uppföljning av insatser Barn och Unga i dygnetruntvård (HVB, Stödboende, Träningsboende och SiS) UBU-VB Lokal Uppföljning av insatser Barn och Unga i dygnetruntvård (HVB, Stödboende, Träningsboende och SiS) Bakgrund till UBU Pilotprojektet inleddes i januari 2011 och avslutades i juni 2012 Syftet

Läs mer

ADAD. Sverige. Utskrivning och Överflyttning

ADAD. Sverige. Utskrivning och Överflyttning ADAD Sverige Utskrivning och Överflyttning Version November 2003 Utskrivning och Överflyttning 1 M1 Namn: M2 Personnummer: bbbbba bbba M10 Datum för inskrivning på enheten: aaa M3 Ärendenummer: M4 Datum

Läs mer