Omvärldsanalys för Trafikverket. - Framtida kundbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsanalys för Trafikverket. - Framtida kundbehov"

Transkript

1 Omvärldsanalys för Trafikverket - Framtida kundbehov

2 Dokumenttitel: Omvärldsanalys för Trafikverket framtida kundbehov Skapat av: Futurewise Dokumentdatum: 18 oktober 2010 Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: Projektnummer: Version: Omslagsfoto: U-g-g-B-o-y, Flickr Creative Commons Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Christian Tham Uppdragsansvarig: Christian Tham Tryck: Distributör: Trafikverket 2 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

3 Innehåll Identifierade omvärldstrender... 7 Ökat transportarbete och ökad rörlighet... 7 Urban gravitationskraft... 9 Individuella val Bilens status i avtagande...11 Hälsotrenden Ökad turism och mångfald Från reaktiv till proaktiv turistplanering...15 Mobilt internet Informationsöverflöd Ökad transparens...20 Mänsklig myndighet timmarssamhället Ökad upplevd tidspress Mindre planering...24 Fritiden allt viktigare Upplevelsesamhället...26 Estetisering Trygghetsjakt...28 Från miljömedvetenhet till miljöbeteende...29 Hela-resan/transporten-perspektiv Polarisering inom logistik och gods Nätverkande viktigare komponent Ökade krav på välfungerande transporter och transportsystem Ökade krav på informationstillgänglighet Ökat behov av förutsägbarhet...36 Typresor...38 Typresor Näringsliv...38 Typresor Medborgare...39 Slutsatser Bilaga Intervjuer...42 Källor TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

4 Sammanfattning Detta dokument är en omvärldsanalys som beskriver centrala trender som påverkar Trafikverkets kunder. Målet har varit att skapa en framtidsbild av hur medborgarnas och näringslivets krav och behov kommer att utvecklas de kommande 5-10 åren. Studien bygger på intervjuer, desk research samt Futurewise tidigare trendforskning. Följande 24 trender har bedömts vara de viktigaste. Ökat transportarbete och ökad rörlighet Urban gravitationskraft Individuella val Bilens status i avtagande Ökad turism och mångfald Från reaktiv till proaktiv turistplanering Mobilt internet Informationsöverflöd Ökad transparens Mänsklig myndighet 24-timmarssamhället Ökad upplevd tidspress Mindre planering Fritiden allt viktigare Upplevelsesamhället Estetisering Trygghetsjakt Från miljömedvetenhet till miljöbeteende Hela-resan/transporten-perspektiv Polarisering inom logistik och gods Nätverkande viktigare komponent Ökade krav på välfungerande transporter och transportsystem Ökade krav på informationstillgänglighet Ökat behov av förutsägbarhet 4 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

5 Resande och transporter tycks ständigt öka i ett allt globalare samhälle. Speciellt tydligt blir det i storstadsregionerna där trängseln tilltar i takt med inflyttningen. Ett mer informationsintensivt samhälle som pågår 24 timmar om dygnet leder till tidsbrist och ett mer oplanerat och oberäkneligt trafikflöde. Paradoxalt nog ökar kraven på framkomlighet, förutsägbarhet och information. Den ökade transparensen i samhället innebär också att Trafikverket (liksom andra företag och myndigheter) måste bli öppnare och mänskligare i förlängningen. Fritidsaktiviteter och upplevelser blir viktigare i våra liv och många gånger kan resan vara målet, speciellt om den är estetiskt tilltalande. Distraktion i bilen är dock ett växande problem, där tidspressen gör att många försöker hinna med att äta eller använda mobilen samtidigt. Parallellt med detta ser vi ett ökat behov av säkerhet i samhället, något märkligt möjligen med tanke på att trafiken aldrig har varit säkrare än nu. Medan unga tycks allt mindre intresserad av bil och körkort så blir andelen äldre såväl i samhället som i trafiken fler. Lägg till detta ett allt stridare turistinflöde samt fler nyanlända invandrare varje år och trafikens demografi är under tydlig förändring. Just turismens kraftiga tillväxt påkallar behov av utökat samarbete med denna näring. Miljön och klimatet är frågor som inte försvinner, utan snarare byter skepnad från miljömedvetande till ett mer aktivt miljöbeteende om än i långsam takt. Näringslivets utformning av logistiklösningar är skiftande där olika modeller leder till komplexitet och svårförutsägbarhet. Generellt sett blir dock lagren mindre, samarbetena och informationsflödena mer omfattande och just-in-time normen för många leveranser. Ett hela-resan/transporten-perspektiv blir en naturlig följd, liksom för Trafikverket en önskvärd ambition. 5 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

6 Bakgrund Trafikverket står i begrepp att ta fram ett antal kunddokument som beskriver hur kundernas behov ser ut och hur de kan tänkas förändras. Tanken är att dels en behovsanalys och dels en omvärldsanalys ska ligga till grund för dessa dokument. Analyserna kommer också att användas för Trafikverkets strategiska plan samt som kunskapsunderlag för medarbetare. Detta dokument omfattar omvärldsanalysen. Syftet har varit att identifiera och analysera de förändringar i omvärlden som på 5-10 års sikt påverkar Trafikverkets kunder, d.v.s. medborgare och näringsliv. Grundtanken har varit att studera centrala omvärldsförändringar i form av trender samt hur behov och krav från Trafikverkets kunder därmed kan förväntas förändras framledes. Beställare är Christian Tham, Trafikverket. Studien har utförts av Peter Siljerud på Futurewise, Genomförande Omvärldsanalysen utgår från yttre drivkrafter i omvärlden såsom miljö, demografi, ekonomi och marknad, teknik, politik, media, etc. Dessa faktorer påverkar näringsliv och medborgare, vilka i sin tur påverkar de förutsättningar som Trafikverket verkar utifrån. På så sätt kan en bild av kundernas framtida behov och önskemål vad gäller Trafikverkets verksamhet skapas. Resultaten i denna studie baseras på följande: Futurewise tidigare trendforskning Desk research (tidningar, böcker, internet, etc.) Intervjuer (se bilaga för detaljer) 6 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

7 Identifierade omvärldstrender Nedan följer de trender som bedömts ha störst påverkan på framtida transporter och resor. Alla trender beskrivs efter ett upplägg med följande punkter: Rubrik och beskrivning: En kortare förklaring vad av trenden innebär generellt Bakgrund och drivkrafter: En diskussion kring vilka huvudsakliga faktorer som driver på trenden Framtida utveckling: Spekulationer kring en tänkbar framtida utveckling de kommande 5-10 åren Konsekvenser för Trafikverket: Ett resonemang kring vad respektive trend innebär för Trafikverkets verksamhet Långt ifrån alla trender är sammanlänkande vilket har inneburit att de har sorterats i en godtycklig ordning. Man behöver inte läsa dokumentet från start till slut utan kan utan läsa varje trend fristående. Följden blir då också att detta dokument inte ger en sammanhållen bild, men det har inte heller varit ambitionen. Det ska snarast ses som en översiktlig sammanställning av de trender som troligast kommer att påverka Trafikverket de kommande 5-10 åren. Ökat transportarbete och ökad rörlighet Kapitalismen har inte mycket till övers för nationsgränser, utan varor, tjänster och därmed människor och fordon rör sig över gränserna i allt större utsträckning. Även på ett nationellt plan ökar rörligheten med längre pendlingsavstånd, arbetsresor och transporter. Transportarbete Källa: 7 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

8 Bakgrund och drivkrafter Under 1800-talet var den dagliga reslängden för en svensk omkring 300 meter. För de flesta handlade det om att ta sig till byn eller åkern till fots. Men redan på 1930-talet hade reslängden tiodubblats till 3 kilometer per dag. i Och den dagliga sträckan vi förflyttar oss fortsätter att öka, idag uppgår den till hela 40 kilometer per dag. ii Inkluderar man flygresor så blir den ännu längre. Sveriges befolkning spenderar i snitt 70 minuter på resande fot varje dag. Internationella och integrerade marknader förändrar rese- och transportmönstren. Många svenskar arbetar i Köpenhamn eller på Själland, samtidigt som danska medborgare betraktar Skåne som en del av deras tillgängliga bostadsmarknad. iii Liknande fenomen kan även observeras mot gränserna till Finland och Norge. Antalet långpendlare som åker hemifrån och tar sig till en annan arbetsmarknadsregion har under de senaste trettio åren mer än fördubblats. iv Framtida utveckling Det finns få saker som tyder på att transporter och resande skulle minska. Miljöhänsyn liksom tele- och videokonferens har ännu inte brutit trenden även om finanskrisen temporärt hejdat ökningen. Istället är det snarare rimligare att vi ser ett skifte mot mer miljövänliga former. Ytterligare en dimension av rörligheten är att vi blir mentalt rörligare. Information som tidigare var lokalt bunden frigör sig och sprids via internet, TV och trådlös kommunikation. Paradoxalt nog blir det fysiska avståndet allt mer irrelevant trots att vi reser mer. Konsekvenser för Trafikverket Ju fler fossila resor och transporter desto mer infekterad lär debatten bli om de negativa konsekvenserna. Politiska regleringar är på sikt inte omöjliga även om det är troligt att marknadskrafternas intensiva arbete leder till nya alternativa drivmedel som på sikt kan förändra fordonsparken. Om samhället misslyckas stödja ökade transporter av gods och människor kan den ekonomiska tillväxten förstås bromsas. Trafikverket får en central roll i att stödja detta arbete. Det kan exempelvis handla om hur växande LA-regioner (lokala arbetsmarknadsregioner) och arbetspendling kan stödjas och underlättas. Att hantera trafikströmmar till och från städerna samt samordning mellan spårbunden kollektivtrafik och bilpendling kan bli än viktigare områden framgent. På godssidan kommer en genomtänkt insfrastruktur krävas med strategiskt placerade omlastningsterminaler, mellan såväl lastbilar som tåg. Trafikverket kommer många gånger bära huvudansvaret för att hantera dessa utmaningar i samförstånd med olika lokala och regionala aktörer, både offentliga och privata. 8 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

9 Urban gravitationskraft Att människor söker sig till samma plats som andra är ingen ny företeelse utan något som har pågått sedan urminnes tider. Medan det tidigare till stor del handlade om goda yttre förutsättningar i form av bördig jord eller goda naturresurser så har flyttskälen förändrats. De nya resurserna som företagen efterfrågar är nämligen människor. En plats med god tillgång på välutbildad arbetskraft lockar företag att etablera sina verksamheter där, vilket i sin tur lockar dit ny arbetskraft. Det blir en självförstärkande positiv spiral. Precis som tidigare flyttar man för att förbättra sina livschanser, men nu är det närvaron av andra människor som skapar dem sällan platsen i sig. Bakgrund och drivkrafter Ju mer beroende av hjärnkraft vi blir i dagens tjänste- och kunskapssamhälle, desto viktigare att ha rätt medarbetare, rätt nätverk och snabb tillgång till relevant information och kunskap. Det är när vi tänker vi arbetar och närheten till andra människor främjar erfarenhetsutbytet. Städerna skapar möjlighetsmoln, en sorts gravitationskraft som lockar allt fler ju större de blir. De mest snabbväxande kommunerna är idylliska områden nära tätorter. Man vill ha det bästa av två världar både stad och land. Sveriges glesbygd genomgår däremot för närvarande en naturlig avfolkning. När fabriker och industrier har lagts ner i mindre orter har sällan något nytt ersatt de arbetstillfällen som försvunnit. De välutbildade unga har sökt sig till storstäderna. För många av dessa orter av heter boten regionförstoring där närliggande regioner slår ihop sina lokala arbetsmarknader för att skapa ett attraktivare erbjudanden som ökar valmöjligheterna. Att pendla blir då ett alternativ till att flytta, något som förstås kräver goda kommunikationer. Studier visar dock att kvinnor har svårare att dra nytta av regionförstoring än män. v Vi kan se att kommuner med många pendlare svagt ökar i storlek. vi Storstäder Förorter Större städer Pendlingskommuner Glesbygd Industri >25k 12,5-25k <12,5k Källa: Bearbetad data från SCB 9 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

10 Framtida utveckling Generellt tycks det som att kommuner med över invånare kontinuerligt växer, medan de som är mindre krymper. 49 av Sveriges 50 minsta kommuner har minskat sedan Precis som städerna attraherar, tycks landsbygden repellera. Det finns mycket lite som idag tyder på ett trendbrott. Dock ser vi en mindre grupp lågvarvare som medvetet vill sakta ner livstempot och söker sig bort från städerna. Med ökat ekonomiskt välstånd kan denna grupp bli större. Konsekvenser för Trafikverket Att boendet på sikt koncentreras runt ett antal storstadsregioner i Sverige leder till dubbla utmaningar: dels att lösa trafikträngseln i storstäderna, dels för att lösa vägunderhållet i glesbygden. Att försöka bygga bort dessa infarkter kommer att vara ett kostsamt sisyfosarbete. Trafikverket kan i samverkan med kommunala och regionala planerare försöka finna kreativa lösningar på problemen, t.ex. planering av boende och arbete så att flödena minimeras. Infartsparkeringar och mer omfattande trängselavgifter är andra vägar framåt. Ur ett näringslivsperspektiv innebär urbaniseringen också ett ökat tryck där the last mile -problemet blir allt mer delikat. Citylogistik i världsklass kommer att krävas för att möta efterfrågan. Men även intercityresor kommer att öka i takt med att storstadsregionerna blir än mer dominerande. Stråk och noder koncentreras också där många företag skapar hubbar för snabb leverans. Individuella val Sedan en lång tid tillbaks har vi sett en tilltagande individualism i samhället. Det har blivit tillåtet att leva sitt liv på det sätt man själv finner gott och variationen i livsstil, intressen och handlingar blir allt spretigare och mer självvald. Allt fler vill ha det på sitt eget sätt. Det blir långt ifrån självklart att man inrättar sig i system som andra har byggt upp och över lag minskar tilltron till institutioner som politiska partier, kyrkan och skolan. Svenskarna blir generellt mer krävande och ifrågasättande gentemot både företag, myndigheter och institutioner. Bakgrund och drivkrafter I takt med att välfärden i samhället ökar så förflyttas människans behov allt längre upp i Maslows behovstrappa. Medan grundläggande behov som sömn och ätande tillfredsställs på snarlika sätt skiftar våra uttryck desto mer när det kommer till status, erkännande och självuttryck. Detta värderingsskifte är mer eller mindre synligt i alla västländer, men allra tydligast bland svenskar som är världens extremer när det kommer till självuttryck. vii Det enorma utbudet innebär samtidigt att antalet val vi kan träffa är överlägset fler än bara för 5-10 år sedan. Henry Fords uttalande att kunderna kan få en bil i vilken färg de vill, så länge den är svart känns daterad när kunder kan välja mellan miljontals olika produkter. 10 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

11 Framtida utveckling Individualismen har pågått mycket länge men trenden kan förväntas fortsätta. Dock ser vi också en parallell trend mot mer kollektivism, där människor främst via internet skapar nya sätt att gemensamt bygga plattformar och strukturer. Dessa trender motsäger egentligen inte varandra. Konsekvenser för Trafikverket Ur ett medborgarperspektiv kan de allt mer spridda behoven medföra att personer ställer allt mer skiftande krav på Trafikverket. Det finns en förväntan att bli behandlad utifrån ens individuella preferenser. Det finns också ett genusperspektiv där kvinnors och mäns resbeteenden och behov delvis skiljer sig åt. Skillnader i efterfrågan kan dock vara ett resultat av ojämställda förhållanden. viii Män och kvinnor är ju i sig inte heller två homogena kategorier utan skiljer sig åt avseende yrke, inkomst, livsfas och hushållssammansättning, vilket påverkar både transportvillkor och destinationer. Trenden får även konsekvenser ur ett näringslivsperspektiv. I takt med att konsumenternas nya krav blir produktionen mer inriktad på korta produktlivscykler och mass-customization för att möta de fluktuerande behoven. Att vara mot snabbt förändrade kundbehov blir väsentligt och som en följd blir transporter och logistik för många företag centrala konkurrensfaktorer. Lagernivåerna sjunker stadigt och just-in-time är ledordet för många. Det gäller inte heller bara B2C-företag utan kraven sprider sig i värdekedjan och påverkar även B2B-företag. Med allt fler delar och komponenter längst fram i logistikkedjan så blir det viktigare att hantera den effektivt. Just-in-time i sin tur driver på små beställningskvantiteter, höga beställningsfrekvenser och korta leveranstider. Bilens status i avtagande Under 1900-talet var bilen viktig för den stod för frihet och mobilitet. Men om man frågar dagens ungdomar vad som symboliserar dessa ideal så är det troligare att de svarar internet och mobiltelefonen. Andelen unga som tar körkort har sedan 1989 sjunkit från 77 procent till dagens 56 procent. ix I Stockholm är andelen unga med körkort under 50 procent. x Den kanske mesta avgörande förklaringen är att bilen har tappat i status. Enligt Håkan Andréasson, etnolog vid Göteborgs universitet ses bilen som praktiskt hjälpmedel, snarare än som statussymbol. xi För de flesta unga torde bilen helt och hållet ha spelat ut sin roll som egoförstärkare och statusmarkör. xii 11 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

12 Andel resor för åringar* Procent Kollektivtrafik (buss, t- bana, spårvagn, tåg) Personbil (förare/passagerare) Källa: Bertil Vilhelmson, Samhällsförändringar som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik, Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt RES * (Not: För 2005 avser siffrorna åringar) Bakgrund och drivkrafter Under de senaste hundra åren har andelen som bor i tätorter ökat från 25 procent till 86 procent vilket också till viss del minskar behovet att ha bil. Trafikträngsel, vägtullar och en bättre kollektivtrafik kan antas bidra till förändringen, liksom ökat miljömedvetande. Vissa unga betraktar en stadsbo med en dyr terränggående stadsjeep snarast som en hänsynslös miljöbov. Vidare har det blivit kostsammare att ta körkort med skärpta krav. Unga tycks istället göra andra prioriteringar och spenderar hellre pengar på saker som kläder, festande och resande. Att en investering i en bil oftast innebär en garanterad värdeminskning hjälper knappast till. Att äga en bil innebär dessutom ett ansvar och ibland en huvudvärk när den går sönder. Dessutom har internet minskat behovet av rörlighet. xiii Via chatt, Facebook, Twitter och annan social media är det enkelt att umgås med sina vänner via nätet. Framtida utveckling När unga utan bil växer upp och får barn innebär det att dessa barn inte socialiseras in i bilanvändning från unga år. Det kan betyda att man inte längre ser det som ett normaltillstånd att ha bil som det var i tidigare generationer. Körkortlösheten kan alltså bli en självförstärkande trend som tilltar över tid på lång sikt. Sedan tidigare vet vi att kvinnor har körkort och tillgång till bil i mindre utsträckning än män. xiv Kvinnor reser också mer kollektivt än män. Under de kommande åren kan frihet och mobilitet mycket väl bli virtuella. Trenden kan motverkas av att fler vill bo stadsnära men inte inne i staden, en boendeplats som ofta kräver bil. Konsekvenser för Trafikverket Eftersom det totala antalet bilar och bilister är relativt konstant innebär det en allt större andel äldre bilister. Många äldre förare kommer att ha långa reaktionstider, nedsatt syn eller svårt med mobiliteten. Variabla skyltar kan exempelvis upplevas svårtolkade. De kanske inte alltid kan förväntas ha den 12 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

13 modernaste tekniken för olika myndighetsärenden, planering eller trafikinformation vilket måste tas hänsyn till. När bilen tappar i intresse så väljer också många unga istället kollektivtrafik eller cykel. Kollektivtrafikresandet har ökat betydligt bland unga, det gäller inte minst i storstäder och på högskoleorter. Kollektivtrafiken skulle dock kunna öka ännu mer med tydligare varumärkesförknippning. Medan bilen står för frihet, cykeln för hälsa, osv. så menar vissa att kollektivtrafik saknar tydlig profil. Miljöhänsyn skulle kunna vara en tänkbar association. Man kan också se ett ökat behov av hyrbilar för den allt större massan som inte har en egen bil. I Sverige finns omkring 500 bilpooler och olika former av samägande och timesharing kan förväntas öka. xv Kanske kommer det att finnas lånebilar i framtidens storstäder precis som att det finns idag lånecyklar. Hälsotrenden Många svenskar blir allt månare om sin hälsa. Många engagerar sig i kosten och ser till att motionera regelbundet. 64 procent av svenskarna motionerar minst två gånger i veckan och så få som 17 procent motionerar sällan eller aldrig. xvi Tre fjärdedelar av folksjudomarna beror på att vi rör oss för lite vilket många tycks ha hörsammat. xvii Att vara sund och frisk har förstås också en dimension av självförverkligande där det handlar om att skapa en bättre version av sig själv. Ur ett trafikperspektiv innebär det att allt fler väljer cykeln. Bakgrund och drivkrafter Om vi förflyttar oss omkring år bakåt till stenåldern så samlade dåtidens svenskar bär, nötter och rötter. Man fiskade, jagade säl på vintern och älg på sommaren. Idag går vi på jakt beväpnade med plånböcker till köpcenter och restauranger. Istället för hård fysisk ansträngning ett par timmar varje dag så har de flesta idag stillasittande jobb, inte sällan hukande framför datorer. En svensk i genomsnitt i sig 40 kilo raffinerat socker varje år, vilket motsvarar 35 sockerbitar per dag. xviii Man kan fråga sig hur moderna, medvetna människor kan få för sig att årligen vräka i sig 17 kilo godis, 90 liter läsk, 18 kilo ost och 10 liter grädde. xix Svaret är att kroppens belöningssystem är föråldrat i förhållande till det överutbud av mat och godsaker vi ställs inför. Kroppen gör som den alltid har gjort: lagrar fett som energidepå i händelse av sämre tider. Problemet är bara att de sämre tiderna inte längre inträffar. Som en följd har insikterna om behovet av träning vuxit fram allt mer under senare år. Framtida utveckling Även om vissa är måna om sin kropp och kost, så äter andra äter onyttigt och undviker motion helt om möjligt. Fenomenet är starkt knutet till socialgrupp där man ser att lågutbildade har betydligt sämre hälsa än välbetalda. Denna hälsoklyfta kan förväntas fortsätta vidgas. Nya transportfordon med snarlika funktioner som cyklar (t.ex. Segway) kan också få fler att välja bort välbehövlig motion. 13 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

14 Konsekvenser för Trafikverket Antalet cyklister ökar omkring 6 procent årligen i svenska storstäder. xx Enligt Leif Jönsson i Malmö kommun tar 40 procent av Malmöborna cykeln till och från skola eller arbete. xxi Utbyggnaden av cykelbanor driver förstås på utvecklingen ytterligare. För att kombinationen cykel/kollektivtrafik ska fungera så krävs bl a säker cykelparkering och att man kan man ta med cykeln på tåget. Ökad turism och mångfald Utländsk turism ökar kraftigt i Sverige. I kombination med en historiskt hög invandring innebär det att allt fler människor som vistas i Sverige begränsas av språket när det kommer till skyltning och trafikinformation. Bakgrund och drivkrafter Över 12,8 miljoner utländska gästnätter registrerades 2009 på svenska hotell, vandrarhem, campingar och i stugor. xxii Det är en ökning med 60 procent sedan I själva verket är utländsk turism i Sverige större än svensk turism utomlands. Sveriges turistexport är stor (hela tre gånger större än stålexporten). Vidare anländer mellan och invandrare till Sverige varje år. För många tar det flera år att lära sig svenska vilket innebär att antalet personer som har besvär med svenska kan uppskattas till ett par hundratusen (låt gå för att en stor del är norrmän, danskar och finnar). Om man kombinerar dessa två faktum så kan uppskattningsvis så mycket som en tiondel av alla som vistas i Sverige (sett under sommarmånaderna) ha bekymmer att förstå texter och skyltar i trafikmiljö. Framtida utveckling Invandringen varierar från år till år men kan förväntas vara relativt stabil i ett 5-10-årsperspektiv. Turismen växer däremot stadigt och relativt linjärt. Enligt Handelns Utredningsinstitut kan samma tillväxtakt antas de kommande tio åren. xxiii 14 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

15 Konsekvenser för Trafikverket Skyltning, biljettsystem, information och eventuella myndighetskontakter måste i allt högre utsträckning erbjudas på flera språk. Företrädesvis engelska, men för digitala kontaktytor finns naturligtvis möjlighet att erbjuda långt fler språk. Att behålla vad turister kan betrakta som pittoresk inhemsk skyltning kan förstås ge en upplevelsedimension till resandet, men trafiksäkerheten bör sättas främst. Vidare kan man spekulera i om körbeteendet i viss mån skiljer sig. Det är inte otänkbart att många tar med sig den vedertagna körstilen från hemlandet. Saker som avstånd till bilen framför, hastighet, taktik vid omkörningar, liksom riskbedömning i allmänhet kan skilja sig från vad som är vedertaget i Sverige. Från reaktiv till proaktiv turistplanering Turistnäringen är mer sammanlänkad och beroende av offentliga strukturer än de flesta andra näringar. Turism bygger ju på att människor förflyttar sig till olika platser. Redan i definitionen av turism finns därför det offentliga med i form av ansvar för landets transportinfrastruktur. Turistnäringen har till dags dato haft ett relativt omoget samarbete med Trafikverket. Men näringen går nu från att ha en dialog med Trafikverket till att såväl långsiktigt som kortsiktigt vara mer involverade i planeringen. Istället för att i efterhand upptäcka problem, så sker nu ett förflyttning där man i ett tidigare läge är angelägen om att få fram underlag som kan möjliggöra näringens expansion. Att exempelvis Skistars skidorter brottas med trafikproblem är något som i högre grad bör kunna förutses och lösas proaktivt. Det är alltså viktigt att involvera turistnäringen tidigt när de planerar och gör investeringar. Transporter viktigt del i turistnäringen (Källa: Tillväxtverket) 15 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

16 Bakgrund och drivkrafter Turismen omfattas av många olika sorters resande och transporter. Tillgängligheten är ofta avgörande men många gånger uppdagas flaskhalsar för sent. En av förklaringarna har varit att turistnäringen är en fragmenterad bransch med många små aktörer som inte har haft en samlad talan. Historiskt sett har industrin haft starka lobbyingresurser där enskilda företag har haft inflytande över vägbyggen och spårdragning. Man har kunnat ställa tydliga krav vilket resulterat i ett relativt nära samarbete med Trafikverket. Industrin och turismen står naturligtvis inte i motsättning till varandra. Tvärtom går det att samordnade lösningar, t.ex. att Spendrups inte skickar gods samtidigt som det är bytesdagar för fjällstugorna. Framtida utveckling Generellt sett så mognar turistnäringen nu snabbt och är en klar framtidsbransch. Med en ambition att fördubbla turismen i Sverige till 2020 så kommer utökade samarbeten krävas med Trafikverket. xxiv Turistråd som företräder turistnäringens intressen är på gång i alla regioner. Deras uppgift blir att jämka alla önskemål vilket i sig är en utmaning. Alla kan ju inte få exakt den rondell eller korsning som gynnar just deras turistverksamhet. Istället blir det viktigt att samlas kring destinationer och att man ser till helheten. Turistcheferna i varje län kan komma att spela en viktig roll i detta. Konsekvenser för Trafikverket En fördubbling av turismen de kommande 10 åren kommer att kräva kraftfulla satsningar för ökad tillgänglighet och på investeringar i befintlig och ny infrastruktur. För Trafikverket blir det då viktigare att inte bara se till själva resorna, utan till näringen i sig. I besöksnäringens Vision 2020 finns också en önskan att former för kontinuerlig och konstruktiv samverkan etablerats mellan destinationerna och offentlig infrastrukturplanering. En konstruktiv samverkan mellan privat och offentlig sektor är avgörande för näringens utveckling. Bättre kommunikationer leder till mer turism och högre beläggning, vilket i sin tur driver på kravet på ännu mer investeringar. Utökat samarbete och proaktiv planering tycks vara sättet att uppnå en önskvärd symbios. Att sy ihop tåglägen och skapa smarta direktresor är ett sätt. Direkttåg planeras exempelvis för vintern 2011 från Sveriges tre största städer till Klövsjö där man snabbt kan ta sig till Vemdalen och Funäsdalen. Näringen spelar också en stor roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden. Avslutningsvis kan det vara viktigt att komma ihåg att Sverige ligger så högt som plats 14 (i en jämförelse med 133 länder avseende turistkompetens) när det kommer till ground transport infrastructure. xxv Mobilt internet Att 82 procent av svenska hushållen har tillgång till internet är inte längre något märkvärdigt. Den intressanta utvecklingen nu är att vi i allt större utsträckning har mobil tillgång till internet. Via laptops och mobiltelefoner så ser allt fler till 16 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

17 att koppla upp sig när andan faller på även utanför hemmet och jobbet. I praktiken innebär det att internet blir tillgängligt för oss även på resande fot. Bakgrund och drivkrafter 20 procent av svenskarna i åldern år använder internet i mobilen regelbundet (minst en gång i veckan). Detta är mer än en fördubbling sedan Mobilt bredband och trådlösa surfzoner (exempelvis på tågen) har effektivt sett till att man enklare än tidigare får en snabb uppkoppling med anständig hastighet. Smarta mobiltelefoner som iphone och Android gör också surfupplevelsen rikare. Mobilt internet snart i var mans hand (Källa: Internetstatistik.se) Framtida utveckling Tekniken blir kontinuerligt bättre och sedan genombrottet nu skett så pekar kurvorna fortsatt starkt uppåt. Vad vi däremot kommer att se är en fortsatt utveckling av mer avancerade tjänster. Det kanske mest intressanta ur ett trafikperspektiv är det som kallas utökad verklighet (augmented reality). 17 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

18 Positionstjänsten Wikitude I denna utökade verklighet så överlagras information i form av text eller bilder på den verkliga världen. En användare kan via mobilen eller speciella glasögon dels se den verkligen världen och dels datorgenerade texter och bilder som projiceras ovanpå den världen. Om man exempelvis håller upp kameran mot ett par bergstoppar så skrivs deras namn och höjd ut på skärmen ovanpå respektive berg. Om man riktar kameran mot en historisk byggnad på ett torg så får man upp information om vad den heter, när den byggdes, etc. Det handlar alltså om en kombination av den verkliga världen och annan information som grafiskt illustreras ovanpå den. Vissa kallar det för guds händer som mirakulöst dyker upp och visar vägen. Ytterligare en utveckling är förstås nästa generations intelligenta trafiksystem där mobilen kan få en mer avgörande roll, t.ex. styrsystem för att minska köer. Att information knyts till platser kommer att göra trafikanterna mer informerade och uppdaterade än någonsin. Lokala communities som dessa skapas också av aktörer som Gowalla, Foursquare och Yelp (snart Facebook). Konsekvenser för Trafikverket För Trafikverkets del innebär detta att medborgare och näringsliv helt plötsligt har en mobil informationsenhet med sig som är uppkopplad. Det ger förstås oanade möjligheter att informera trafikanter om rutter, vägarbeten, tillfälliga störning, etc. Informationen kan anlända just-in-time när man behöver den på resande fot. Positioneringsfunktionalitet gör också att detaljplanering kan ske i mobiltelefonen (eller GPSen) under färd. Många ser mobiltelefonen som det naturliga navet för trafikinformation. Informationsöverflöd Under de senaste hundra åren har det skett en fullständig explosion av information och kunskap. Vetenskapen gräver i en allt snabbare takt fram rön som på olika sätt berikar mänskligheten och möjliggör en livsstil som våra förfäder inte ens kunde drömma om. Lägg till detta ett par miljarder lekmän 18 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

19 som på internet bidrar med granskning, tolkning och åsikter. Problemet är att den informationsmängd vi förmår att hantera inte ökar lika snabbt. xxvi Ett överflöd av information skapar istället ett underskott av uppmärksamhet. Bakgrund och drivkrafter Om man studerar den totala informationsmängden i världen så finns det uppskattningar på att den fördubblas på ett och ett halvt år. xxvii En vanlig söndagstidning innehåller lika mycket information som en medborgare på talet tillgodogjorde sig under en livstid. En studie inom finansbranschen visade att en anställd i genomsnitt bytte arbetsuppgift var tredje minut och hade ett attention span på maximalt tolv minuter. xxviii I takt med att bilens interiör blir allt mer informationsrik kan det finnas anledning att oroa sig över en minskad uppmärksamhet även i bilen. GPS, mobiltelefon och andra tekniska verktyg är hela tiden närvarande och kräver allt som oftast mer eller mindre direkt vår uppmärksamhet. Vissa tittar till och med på TV eller använder laptopen medan de kör. Taxichaufför som tittar på TV (Milano) Studier visar att när hjärnan tar emot för många intryck så minskar problemlösningsförmågan och antalet fel som begås ökar rejält. xxix Att göra fler saker samtidigt minskar också vår förmåga. Olycksrisken ökar med ca 30 procent om någon skickar sms och kör samtidigt. xxx Att göra två saker samtidigt är att inte göra någon. som den romerske filosofen Publilius Syrus sa. Framtida utveckling Att informationsmängden totalt kommer att öka är otvetydigt. Däremot kan tekniska verktyg och bättre användargränssnitt hjälpa oss att mer rationellt hantera situationen. Att använda mobiltelefonen i bilen har blivit vedertaget trots de stora riskerna. Diskussionen har paralleller med alkohol och bilkörning och en framtida förbudslag är långt ifrån osannolik. Konsekvenser för Trafikverket Denna trend får ses som ett latent behov av informationsreduktion även i trafiksituationer. Människor som redan när de kliver in i en bil upplever informationsstress kan uppfatta att trafiken skapar ett ytterligare överflöd av 19 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

20 intryck. Speciellt om de samtidigt använder mobiltelefonen, lyssnar på radio, tittar på GPS:en eller väljer att titta på rörliga bildskärmar längs vägen. Detta skulle kunna resultera i fler olyckor direkt kopplade till bristande uppmärksamhet. Ett sätt att delvis komma runt denna problematik är att radikalt minska antalet skyltar, ett annat att harmonisera skyltar i städer och därmed förenkla kommunikationen. Även biltillverkarna har en viktig del i detta för att inte överlasta instrumentpanelen (ett klassiskt knep för att få bilägare att tro att de framför ett högteknologiskt under). Ökad transparens Den utveckling vi nu ser är att alla företags och myndigheters förehavanden och skavanker kontinuerligt håller på att blottas till allmänhetens beskådande tack vara internet. Människor har förstås alltid pratat och gett omdömen om aktörer, men dessa har oftast stannat inom den närmaste sfären. Det nya är att alla numera kan välja att ta del av kommentarerna. Denna omställning blir monumental för alla med en kundrelation. Internet är den moderna skampålen. Bakgrund och drivkrafter Möjligheten att skärskåda företag och organisationer på nätet har exploderat. På bloggar och internetforum vädrar folk sitt missnöje och på sajter som Rejta och Reco kan folk betygssätta olika aktörer. På Jobinside kan man betygssätta företaget man jobbar på. Felsteg och skandaler av mindre art kommer snabbt fram i rampljuset. Och, för den som har tur, även positiva omdömen. Till detta kommer medias granskning där medias roll blir allt starkare som opinionsbildare. Framtida utveckling Relationen mellan myndigheter och medborgare, respektive myndigheter och näringsliv förändras framledes. Vi är gradvis på väg in i kvalitetssamhället där kraven på olika aktörer blir extremt höga. Eftersom kommersiella företag tvingas ha excellenta produkter, tjänster, kundservice och support så kommer detta spilla över även på myndigheter. Konsekvenser för Trafikverket Om kraven på Trafikverket är höga idag så kommer de i transparensens tidevarv bli än högre från såväl medborgare som näringsliv. Det stora dilemmat är att en enda otrevlig medarbetare eller ett enda fatalt misstag kan räcka för att solka verksamhetens rykte. Mänsklig myndighet Eftersom Trafikverket talar om kunder så kan det vara relevant att se på hur kommersiella företags relationer med sina kunder förändras. Morgondagens företag kommer exempelvis inte att ha råd att vara skrävlande, stelbenta eller omänskliga. Det har endast fungerat hittills för att många andra företag har betett sig på samma sätt. Istället måste de visa sig imperfekta och mänskliga, att 20 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

21 de inte bara har hjärna utan även hjärta. På liknande sätt ser vi olika myndigheter förändra sig. I USA möts man inte längre av sura blickar och aviga frågor i passkontrollen. Istället har de sedan ett par år tillbaks en uttalad strategi att vara positiva, artiga och trevliga när de hälsar resenärerna välkomna till landet. Bakgrund och drivkrafter Det oäkta får i allt större grad ge plats för det äkta. Det konstlade får ge plats för det autentiska. För det är det naturliga och genuina som är på frammarsch, som en motreaktion på det moderna livets komplexitet och ytlighet. Ju mer det globala och virtuella genomsyrar vår värld, desto starkare blir behovet av äkthet. Autenticitet håller på att växa fram som ett viktigt livsideal och vad kan vara mer autentiskt än en människa? Social media generellt driver också på en mer mellanmänsklig och personlig kundrelation. Framtida utveckling Myndigheter, såväl som företag, måste i framtidens transparenta samhälle leva upp till sina egna ideal för att vinna erkännande och förtroende. Trovärdigheten förtjänas i framtiden med vänlighet inte hänvisning till paragrafer. Konsekvenser för Trafikverket En myndighet är inte längre så dramatisk att ta kontakt med och inget högtidligt finns kvar. Som myndighet kommer det inte i framtiden att fungera att vara högtravande och att försöka upprätthålla en perfekt yttre fasad, eftersom alla vet att myndigheter inte är perfekta. De består av människor som gör fel och allting kommer inte att vara 100 procent. Sättet att lösa det på är att vända det hela till sin fördel. Det handlar om att aktivt göra myndigheten mänsklig. Det handlar om att ha humor, värme och glimten i ögat. Detta är värden som kommer att uppskattas mer än en polerad men konstant misstänkliggjord yta. Detta är förstås ingen motsättning till att vara korrekt. 24-timmarssamhället Under de senaste 30 åren har Sverige genomgått en strukturomvandling från industrination till tjänsteproducerande nation. Allt fler människor jobbar idag med serviceyrken och i tjänstesektorn, speciellt unga. Detta påverkar i sin tur en annan aspekt av vardagen, nämligen dygnsrytm och rutiner. Många serviceyrken faller utanför gängse arbetstider 9-17 och handlar snarare om skift, varierande veckor, kvällsjobb och helgjobb. Ju större tjänstesektorn blir desto mer varierade blir också kraven på öppettider och tillgänglighet. Många med vanliga kontorsjobb förlägger också arbetet på andra platser än just kontoret, exempelvis caféer eller hemmet. Omkring var tionde förvärvsarbetande arbetar på distans och lika många genomför videokonferenser på en regelbunden basis. xxxi 21 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

22 Bakgrund och drivkrafter Tjänstesektorn är den snabbast växande sektorn i Sverige. Två av tre svenskar arbetar med tjänster och tjänstesektorn står för mer än hälften av landets BNP. xxxii Åtta av tio nystartade företag är tjänsteföretag. Antalet skiftarbetande har ökat kraftigt de senaste 10 åren, från 20 procent till 32 procent. xxxiii Var tredje arbetande person har således oregelbundna eller obekväma arbetstider, samtidigt som var femtonde regelmässigt arbetar natt. Mellan 1993 och 2003 fördubblades antalet svenskar med sömnproblem. xxxiv En vanlig orsak är att man vänder på dygnet med TV, dataspel eller internetsurfande. TV-tittandet under dagtid har ökat fyra procent och under natten har det stigit en procent bara under det senaste helåret. xxxv Resandet har fortfarande två stora toppar morgon och kväll, men är gissningsvis mer utspritt än tidigare (tyvärr finns inget motsvarande statistik i de tidigare RES-undersökningarna). Startid för huvudresor fördelade över dygnet (Källa: SIKA RES ) Framtida utveckling 24-timmarssamhället innebär att livet pågår på allt mer udda tider av dygnet. Utvecklingen är självförstärkande eftersom alla med serviceyrken som arbetar skift i sin tur ökar efterfrågan på generösa öppettider. Vi ser köpcenter, bilverkstäder och gym ha öppet till sent på natten. Och så har vi Internets virtuella basar som ständigt har öppet vilket förstärker vår önskan om ständig tillgänglighet. Många företag och myndigheter anpassar sig till de nya förutsättningar. SJ siktar på att alltid ha öppet och erbjuda bokning, ombokning, reseinformation, etc. Konsekvenser för Trafikverket För Trafikverkets del kommer detta öka kravet på tillgänglighet när det kommer till information och myndighetskontant. Det skapar också en större oregelbundenhet i resandet över tiden där trafiken sprids ut under större delar av dygnet. För spårbunden trafik kan ett mer spritt resmönster och generösare 22 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

23 tidtabeller innebära mindre tid för underhåll. Att denna utveckligen skulle innebära mindre trafik i rusningstid ser vi dock inga direkta tecken på. Istället är det troligt att effekterna av dessa nya dygnsrutiner till stor del späds ut av fortsatt urbanisering. Utan 24-timmarssamhället så hade dock trafiksituationen varit mångdubbelt värre kan vi trösta oss med. Ökad upplevd tidspress Tiden må vara en demokratiskt fördelad resurs alla har 24 timmar per dygn att spendera men upplevelsen av tiden skiljer sig åtskilligt. För många har tid snarare än pengar blivit den trånga resursen i livet. Även om människor förr i tiden slet hårt för sitt uppehälle så kan man utan att romantisera för mycket anta att de inte kände samma varaktiga tidsbrist som många gör idag. Tiden betraktas i större utsträckning som en valuta, något man kan slösa, spara, eller investera i. Att vänta på tåget eller sitta i en bilkö kan lätt upplevas improduktivt. Bakgrund och drivkrafter Enligt SCB upplever nästan 60 procent av den svenskarna mellan 20 och 84 år ofta eller ibland tidsbrist. xxxvi Tidspressen är speciellt påtaglig hos barnfamiljer som försöker få ihop livspusslet, för dessa är siffran hela 80 procent. Kvinnor upplever enligt vissa studier en starkare tidsbrist (+10 procent) i jämförelse med män. xxxvii Tidspressen är starkt kopplad till hur mycket vi arbetar. Ju mer man tjänar desto mer tidspress upplever man och ju fler timmar man förvärvsarbetar desto högre blir tidspressen i privatlivet. xxxviii Framtida utveckling Vår värld rymmer inte längre någon väntan, utan allt förväntas ske direkt och samtidigt. Livstempot tycks fortfarande öka även om det naturligtvis finns en gräns för vad människan klarar av. Man kan skönja en viss motreaktion där vissa försöker förenkla sina liv och sänka livstempot. Dessa lågvarvare är än i minoritet dock. Konsekvenser för Trafikverket En konsekvens är en minskad acceptans mot väntetider och köande. Man anser sig ha bättre saker att göra och vill snabbt komma vidare med sina livsprojekt. Kraven ökar därmed på snabba och smidiga resor som ger ett effektivt tidsutnyttjande. Att kunna arbeta under resan med minimala avbrott kommer att vara ett tungt argument i mångas resval. En annan konsekvens av att vår tid inte tycks räcka till är att vi börjar göra flera saker samtidigt. Man tar till mobiltelefonen, datorn eller TVn för att effektivt fylla varje tidlucka med någon form av innehåll. 44 procent av bilförare menar att de någon gång skickat sms under färd, 10 procent gör det regelbundet. xxxix Bilen fungerar också som restaurang i USA orsakar ätande i bilen 30 procent av olyckorna. xl Det är i första hand inte ätandet i sig som är farligt, utan när någon spiller och försöker torka rent medan denne fortfarande kör. Detta kan bli 23 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

24 ett växande problem även i Sverige där bilister försöker hinna med frukost och mellanmål i bilen i större utsträckning. Eller kanske rent av morgontidningen. Upplevd tidspress talar också för ett latent behov av snabbtåg. Eftersom dessa tåg skulle erbjuda såväl snabbhet som komfort skulle de på allvar kunna utmana flyget på vissa rutter. Samtidigt finns hinder i form av gamla spår, långsam lokaltrafik och stora ekonomiska investeringar. Runtom i Europa byggs höghastighetslinjer och snabbtågen tar allt större marknadsandelar från flyget vilket vittnar om ett reellt kundbehov. Vidare vill man på tåget kunna utnyttja tiden effektivt, t.ex. genom internetkopplig och andra konferens-, mötes- och kontorsfaciliteter på tåget. Mindre planering Svenskar tycks planera allt mindre, inte bara våra inköp, utan även aktiviteter och andra göromål. Det nya idealet är spontanitet. Att vara spontan signalerar att man inte har en massa förpliktelser, utan att man själv disponerar sin tid. Man är fri att bestämma över sig själv och inte en arbetsmyra som tvingas arbeta nio till fem. Genom att inte planera så maximeras möjligheterna att hitta andra intressanta saker eftersom inga dörrar stängs. Varje val man träffar innebär ju i praktiken att man missar andra alternativ. Bakgrund och drivkrafter Den postmoderna tiden vi lever i kännetecknas av låg auktoritetstro och hög grad av individualisering. Människan gör allt mer individuella val och agerar mindre förutsägbart i en tid då alla vill vara unika. Framtida utveckling Ur ett medborgarperspektiv kommer en fortsatt individualisering med all säkerhet fortsätta driva på denna utveckling. Men ur ett näringslivsperspektiv så torde det omvända råda kapitalismen är en maskin som sållar ut de effektiva från de ineffektiva. Allt högre krav på avancerad logistikplanering blir därmed ett krav för att i varje led skapa konkurrensfördelar mot andra. Konsekvenser för Trafikverket Ett senare beslutsfattande med mindre planering ställer större krav på flexibiliteten i resandet. Resandet skall motsvara varje enskild persons förväntningar för stunden. I detta ryms också ett stort mått av alternerande, där den framtida trafiken torde bli allt mer oförutsägbar. Färdmedel och färdrutter kan förväntas bli mer situationsanpassade och bestämmas från dag till dag. Det blir allt svårare att kategorisera trafikanter tillhörande en viss grupp, utan man skiftar i högre grad mellan olika roller och former (flyg, tåg, taxi, bil, båt, buss, spårvagn, t-bana, cykel, promenad, etc). Detta kan förväntas öka behovet av förståelse av trafikströmmar och trafikanternas varierande preferenser. 24 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

25 Fritiden allt viktigare Medan yrket tidigare var starkt knutet till den personliga identiteten, så frikopplas numera yrkesrollen från identiteten. Vi är inte längre våra yrken. Sedan början av 80-talet har istället fritiden seglat upp som det viktigaste för att ge våra liv mening. xli Det är snarare vår livsstil som formar vår identitet. Vi är bergsklättrare, globetrotters, hundentusiaster eller trädgårdsodlare. Källa: Forskningsgruppen för Samhälle- och Informationsstudier Bakgrund och drivkrafter En förklaring till att fritiden uppgraderas är att antalet fritidssysselsättningar och nöjen är betydligt fler än tidigare. Mängden aktiviteter, fritidsintressen och underhållning som står oss till buds har eskalerat enormt vilket tvingar oss till prioriteringar. Den som exempelvis väljer att sätta sig att titta på alla YouTubevideor blir sittande i 412 år. En annan förklaring är att vi jobbar allt färre år. Etableringsåldern i arbetslivet är 28 år och den genomsnittliga pensionsåldern 62 år. xlii På så vis blir fritiden en allt viktigare komponent, speciellt om man betänker att livslängden stadigt ökar. Framtida utveckling Fritidens dominans som resgenerande aktivitet kan förväntas bestå också under de kommande 5-10 åren. Konsekvenser för Trafikverket Som en följd blir fritidsaktiviteter allt mer betydelsefulla som resmotiv. Hälften av allt resande i samhället är nu kopplat till vad människor gör under den fria tiden av dygnet besök hos vänner och släkt, sport, möten, nöjen och liknande fritidsaktiviteter dominerar som resmål. xliii Det pågår en långsam men kontinuerlig ökning av människors fritid inte bara för att antalet pensionärer 25 TDOK 2010: 239 Mall_Rapport generell v.1.0

26 ökar utan också bland de förvärvsarbetande. xliv För Trafikverket handlar det om att vidga synsättet till mer än transporter, det gäller att fundera mer i holistiska termer hur aktiviteter som jobb, handling, service, upplevelser och omfattande fritidsaktiviteter kan stödjas. Upplevelsesamhället I takt med ökat välstånd så undergrävs vår längtan att äga, istället börjar vi jaga upplevelser. Vi samlar dem lika medvetet och ihärdigt som vi en gång samlade saker. Konsumtion som lämnar oss likgiltiga blir mindre intressant, utan vi föredrar istället att bli berörda, engagerade eller roade. Ofta gärna på ett spektakulärt och icke-ordinärt sätt. Joseph Pine och James Gilmore förde i boken The Experience Economy fram tanken att alla företag och kanske i en förlängning även myndigheter måste skapa upplevelser för att erbjudandena skall anses attraktiva. Det centrala blir förmågan att vid sidan av det egentliga erbjudandet dessutom underhålla och fängsla sina kunder. Upplevelser har dessutom en dubbel funktion. Inte nog med att de under gång kan vara angenäma, spännande eller utmanande, dessutom ger de oss historier att berätta. Det handlar om att själv bli hjälte i sin egen saga även om den ofta börjar som en del i någon annans berättelse. Bakgrund och drivkrafter Upplevelseindustrin eller de kulturella och kreativa näringarna som det heter med ett finare begrepp är ett av Sveriges största tillväxtområden och står i dag för nästan fem procent av Sveriges BNP. xlv Många företag erbjuder också upplevelser förpackade i presentförpackningar, exempelvis SmartBox och Liveit. Att årets julklapp 2008 var en upplevelse är ingen överraskning. I Hong Kong så har MTRs tåg till Disneyland utsmyckats i sannaste Disney-anda trots att det bara går mellan två stationer. Transsibiriska järnvägen liksom Rovos Rail i Sydafrika är andra exempel där resan i sig är målet. Även för bilresande blir underhållning en viktigare del för passagerare med bland annat bildskärmar och dvd. Microsofts ambition att ha en dator i varje bil säger något om framtiden. Personen som valde att åka en helt ny väg till sitt jobb varje dag ser också sin bilresa som en form av upplevelse eller i alla fall en utmaning mitt i vardagen. Framtida utveckling Ur ett kommersiellt perspektiv går utvecklingen mer och mer från behov till begär, där motiven successivt förskjuts från det funktionella till njutning, upplevelser och självförverkligande. Men i en värld där vi ständigt översköljs av underhållning, överraskningar och sensationer så blir det utmanande för de som vill erbjuda upplevelser eftersom ribban kontinuerligt höjs. För att tillfredsställa och imponera på allt mer kräsna och sparsmakade människor kommer något utöver det vanliga att krävas. 26 TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1

BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 BILENS ROLL I DEN DAGLIGA RÖRLIGHETEN. Utveckling av bilinnehav och bilanvändning i Sverige mellan 1978 och 1994. 1 Lars-Gunnar Krantz och Bertil Vilhelmson Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011

RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 RTS INDEX Utfall Q3 2010 samt prognoser för helåren 2010 och 2011 Utfall Q3 2010: Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökar sammantaget med 2

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22 Utvecklingen av trafiksystemen Stefan Knutsson 2012-08-22 Snabbare åtgärder, bättre trafikinformation bidrar till nöjdare trafikanter Trafikverket har i uppdrag att: Leverera aktuell trafikinformation

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan)

Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan) Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan) I. Första sidan - Diagramförteckning II. III. IV. Fetmaepidemin startade med en knyck med de nya kostråden, först i USA och strax därefter i

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer