Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN 1706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS (27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK STANDARD. EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND ÄR FÖRBJUDET. Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium och aluminiumlegeringar Gjutgods Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This standard replaces sand cast, chill cast and pressure die cast alloys in Swedish Standard according to table below. Swedish Standards corresponding to documents referred to in this Standard are listed in Catalogue of Swedish Standards, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of Swedish approval, International and European Standards approved as Swedish Standards as well as other Swedish Standards. Europastandarden gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av med svensk översättning. Standarden ersätter leveransformerna sand-, kokilloch pressgjutgods i svensk standard enligt tabell nedan. Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av Katalog över svensk standard, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder. Svensk standard Swedish standard Materialbeteckning i denna standard Material designation in this standard SS 14 xx xx Symbol Nummer Cu4MgTi Si7Mg Si7Mg0, Si10Mg(b) Si12(b) Si12(Fe) Si Si9Cu3(Fe) Si8Cu Si9Cu3(Fe)(Zn) Si12(Cu) Mg5(Si) Zn5Mg I bilaga NA till denna standard finns en detaljerad jämförelse mellan materialtillstånden för gjutlegeringar av aluminium i gamla svenska standarden jämfört med tillstånden i denna standard. ICS ; Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS, Box 6455, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SMS. Telefon: Telefax: E-post: Prisgrupp R Tryckt i november 1998

2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 1706 March 1998 ICS Descriptors: aluminium, aluminium alloys, s, definitions, designation, chemical composition, mechanical properties, tests English version Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium et alliages d aluminium Pièces moulées Composition chimique et caractéristiques mécaniques Aluminium und Aluminiumlegierungen Gußstücke Chemische Zusammensetzung und mechanishe Eigenschaften This European Standard was approved by CEN on 9 August CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1998 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. No. E

3 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 1706 Mars 1998 ICS Nyckelord: aluminium, aluminiumlegeringar, gjutgods, definitioner, beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, prov Svensk version Aluminium och aluminiumlegeringar Gjutgods Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper Aluminium et alliages d aluminium Pièces moulées Composition chimique et caractéristiques mécaniques Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium und Aluminiumlegierungen Gußstücke Chemische Zusammensetzung und mechanishe Eigenschaften Denna standard är den officiella svenska versionen av. För översättningen svarar SIS. Denna europastandard antogs av CEN 9 augusti CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1998 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. Nr. Sv

4 Page 2 Contents Page Foreword Scope Normative references Definitions sand permanent mould ; chill low pressure die pressure die ; high pressure die investment fluidity hot tearing pressure tightness Designation systems Numerical designation system Chemical symbol based designation system Temper designations Casting processes Designations to appear on drawings Chemical composition General Samples for analysis Mechanical properties General Tensile tests Test pieces Hardness tests Rounding rules for determination of compliance... 7 Annex A (informative) Comparison of characteristics, mechanical and other properties Foreword This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 1998, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September In accordance with the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

5 Sida 2 Innehåll Sida Förord Omfattning Hänvisning till standard Definitioner gjutning sandgjutgods kokillgjutgods lågtrycksgjutgods pressgjutgods precisionsgjutgods flytbarhet varmsprickor trycktäthet Beteckningssystem Numeriskt beteckningssystem Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Tillståndsbeteckningar Gjutförfarande Beteckningar utmärkta på ritningar Kemisk sammansättning Allmänt Provstycken för analys Mekaniska egenskaper Allmänt Dragprovning Dragprovstavar Hårdhetsprovning Avrundningsregler för bestämning av överensstämmelse... 7 Bilaga A (ej standard) Mekaniska egenskaper för pressgjutgods samt jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper Bilaga NA (ej standard) Jämförelse mellan gamla och nya materialtillstånd för gjutlegeringar av aluminium Förord Denna europastandard har utarbetats av CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys. Sekretariatet hålls av AFNOR. Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast september 1998, och motstridande nationella standarder skall dras in senast september Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

6 Page 3 1 Scope This standard specifies the chemical composition limits for aluminium alloys and mechanical properties of separately cast test bars for these alloys. As a guide to the selection of alloys for a specific use or process, annex A "Comparison of characteristics mechanical and other properties", is included for information only. This standard shall be used in conjunction with the following standards: EN 1676 EN pren EN ISO 8062 Aluminium and aluminium alloys Alloyed aluminium ingots for remelting Specifications Founding Technical conditions of delivery Part 1: General Founding Technical conditions of delivery Part 4: Additionnal requirements for aluminium alloys s Castings System of dimensional tolerances and machining allowances 2 Normative references This European standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies. EN 1676 EN EN EN EN EN Aluminium and aluminium alloys Alloyed aluminium ingots for remelting Specifications. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 1: Numerical designation system. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 2: Chemical symbol based designation system. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 3: Writing rules for chemical composition. Metallic materials Tensile testing Part 1: Method of tests (at ambient temperature) "including Addendum AC1:1990". Metallic materials Hardness testing Part : Brinell test. pren Aluminium and aluminium alloys Terms and definitions Part 1: General. 3 Definitions For the purpose of this European Standard, the definitions in pren apply together with the following: 3.1 Process in which molten metal is poured into a mould and solidified.

7 Sida 3 1 Omfattning Denna standard specificerar gränserna för kemisk sammansättning för aluminiumgjutlegeringar och mekaniska egenskaper hos separatgjutna provkroppar för dessa legeringar. Som en guide till valet av legeringar för specifik användning eller process har bilaga A Jämförelse av gjutegenskaper, mekaniska och andra egenskaper tagits med för information. Denna standard skall användas tillsammans med följande standarder: SS-EN 1676 SS-EN pren SS-ISO 8062 Aluminium och aluminiumlegeringar Tackor av legerat aluminium Specifikationer Gjutning Tekniska leveransbestämmelser Del 1: Allmänt Gjutning Tekniska leveransbestämmelser Del 4: Tilläggskrav för gjutgods av aluminiumlegeringar Gjutgods System för dimensionstoleranser och bearbetningstillägg 2 Hänvisning till standard Denna standard innehåller daterade eller odaterade hänvisningar till regler i andra publikationer. Dessa normativa hänvisningar återfinns i den löpande texten. Publikationerna anges nedan. Beträffande daterade hänvisningar till publikationer som senare har ändrats eller fått tillägg, gäller dessa ändringar eller tillägg endast då de har införts i denna standard. Vid odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av publikationen. SS-EN 1676 SS-EN SS-EN SS-EN SS-EN Aluminium och aluminiumlegeringar Tackor av legerat aluminium Specifikationer Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 1: Numeriskt beteckningssystem Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 3: Skrivregler för kemisk sammansättning Metalliska material Dragprovning Del 1: Provningsmetod (vid rumstemperatur) SS-EN Metalliska material Hårdhetsprovning enligt Brinell Del 1: Provningsmetod SS-EN Aluminium och aluminiumlegeringar Termer och definitioner Del 1: Allmänna termer 3 Definitioner Vid tillämpning av denna europastandard gäller definitionerna i SS-EN tillsammans med nedanstående definitioner. 3.1 gjutning förfarande vid vilken smält metall gjuts i en form i vilken den stelnar

8 Page sand Process in which molten metal is poured into a sand mould and solidified (at atmospheric pressure) 3.3 permanent mould ; chill Process in which molten metal is poured into a permanent mould and solidified (at atmospheric pressure). 3.4 low pressure die Process in which molten metal is poured into a permanent metal mould and solidified under low pressure (typically 0,7 bar above atmospheric pressure). 3.5 pressure die ; high pressure die Process in which molten metal is injected into a permanent metal mould and solidified under high pressure (typically 700 bars above atmospheric pressure). 3.6 investment Two step process comprising: a) fabrication of a ceramic mould around a wax or thermoplastic pattern which is lost during this process; and b) pouring of metal into this mould. 3.7 fluidity The ability of an alloy to make thin wall s and reproduce fine detail. 3.8 hot tearing Tendency for a crack to form in a due to the development of internal stress during sodification. 3.9 pressure tightness The tendancy not to leak on pressure testing. 4 Designation systems 4.1 Numerical designation system The numerical designation system shall be in accordance with EN Chemical symbol based designation system The chemical symbol based designation system shall be in accordance with EN Temper designations The following abbreviations shall be used for the conditions of heat treatment, referred to tables 2, 3, 4 and A.1: F as cast; O annealed; T1 controlled cooling from and naturally aged; T4 solution heat treated and naturally aged where applicable; T5 controlled cooling from and artificially aged or over-aged; solution heat treated and fully artificially aged; 4 solution heat treated and artificially under-aged; T7 solution heat treated and artificially over-aged (stabilised). NOTE : For aluminium alloys solution heat treatment involves quenching from elevated temperatures and distortion may occur.

9 Sida sandgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall gjuts i en sandform i vilken den stelnar (vid normalt lufttryck) 3.3 kokillgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall gjuts i en metallform i vilken den stelnar (vid normalt lufttryck) 3.4 lågtrycksgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall sprutas in i en metallform i vilken den stelnar under lågt tryck (ca 0,7 bar) 3.5 pressgjutgods förfarande vid vilket smältmetall sprutas in i en metallform i vilken den stelnar under högt tryck (ca 700 bar) 3.6 precisionsgjutgods gjutförfarande bestående av följande två steg a) tillverkning av en keramisk form med hjälp av en modell bestående av vax eller termoplast som smälts ur under processen b) gjutning av metall i denna form 3.7 flytbarhet förmågan hos en legering att bilda tunnväggigt gjutgods och noggrant återge enskildheter i gjutstycket 3.8 varmsprickor tendens till sprickbildning i ett gjutstycke på grund av inre spänningar erhållna vid stelnandet 3.9 trycktäthet förmågan att inte läcka vid tryckprovning. 4 Beteckningssystem 4.1 Numeriskt beteckningssystem Det numeriska beteckningssystemet skall överensstämma med SS-EN Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Det beteckningssystem som är baserat på kemiska symboler skall överensstämma med SS-EN Tillståndsbeteckningar Följande förkortningar skall, med hänvisning till tabellerna 2, 3, 4 och A.1, användas för värmebehandlingstillstånd: F O T1 T4 T5 4 T7 obehandlat glödgat kontrollerad kylning efter gjutningen och kallåldrat upplösningsbehandlat och kallåldrat när så är lämpligt kontrollerad kylning efter gjutningen och varmåldrat eller överåldrat upplösningsbehandlat och varmåldrat upplösningsbehandlat och ej fullt varmåldrat (underåldrat) upplösningsbehandlat och överåldrat (stabiliserat) ANM: För aluminiumgjutlegeringar innefattar upplösningsbehandling kylning från förhöjda temperaturer varvid formförändring kan förekomma.

10 Page Casting processes The following abbreviations shall be used for the different processes: S K D L sand ; chill or permanent mould ; pressure die ; investment. 4.5 Designations to appear on drawings The designation shall appear on the drawings. An example of the full standard, material designation, process and temper is: EN 1706 AC-42000K (numerical) EN 1706 AC-Al Si7MgK (chemical) which indicates Aluminium alloy 42000, chill cast, solution heat treated and fully artificially aged. 5 Chemical composition 5.1 General Chemical composition shall be expressed in accordance with the writing rules given in EN The chemical composition of aluminium alloys shall be specified in percentage by mass in table 1. NOTE : Also included in Table 1 are the compositions of ingots used to produce s. These are shown in brackets where they differ from the limits and are taken from EN When specified, analysis of elements for which specific limits are given in table 1 shall be carried out. Analysis for other elements shall be carried out only when agreed between manufacturer and purchaser. This particularly applies to modifying or refining elements such as sodium, strontium, antimony and phosphorous. Alloying elements and impurities shall be expressed in the following sequence silicon, iron, copper, manganese, magnesium, chromium, nickel, zinc, titanium, other elements total, aluminium. Additional specified elements with specific limit shall be inserted, in alphabetical order with respect to their chemical symbols between zinc and titanium, or are specified in footnotes, and that order shall include lead and tin. 5.2 Samples for analysis When samples are required for analysis by emission spectrometry they shall be taken from the melt at the time the s are made and shall be cast into a metallic die. NOTE : If analysis by emission spectrometry is to be carried out on a it is recommended that a part of the is remelted and cast into a metallic die to avoid the effects of segregation. The level of certain elements such as sodium, strontium and magnesium may be reduced by the remelting, and analysis for such elements should be made directly on the. For sampling and analysis the use of existing rules or standards is recommended until a suitable European Standard is published.

11 Sida Gjutförfarande Följande förkortningar skall användas för de olika gjutförfarandena: S K D L sandgjutgods kokillgjutgods pressgjutgods precisionsgjutgods 4.5 Beteckningar utmärkta på ritningar Beteckningen skall märkas ut på ritningarna. Följande exempel visar en fullständig beteckning av material, gjutförfarande och tillstånd: SS-EN 1706 AC-42000K (numerisk) SS-EN 1706 AC-AlSi7MgK (kemisk) vilket indikerar kokillgjutgods av aluminiumgjutlegering 42000, i upplösningsbehandlat och varmåldrat tillstånd. 5 Kemisk sammansättning 5.1 Allmänt Kemisk sammansättning skall uttryckas i enlighet med skrivreglerna i SS-EN Den kemiska sammansättningen för gjutlegering av aluminium är i tabell 1 specificerad i % med avseende på vikt. ANM: Sammansättningen för tackor som används vid tillverkning av gjutgods finns också i tabell 1. Dessa värden har hämtats från SS-EN 1676 och visas inom parentes, då de skiljer sig från värdena för tackor. När så är specificerat skall analys göras av ämnen för vilka specifika gränser finns i tabell 1. Analys av andra ämnen skall endast göras efter överenskommelse mellan tillverkare och köpare. Detta gäller särskilt för ämnen avsedda för kornförfining eller förädling såsom natrium, strontium, antimon och fosfor. Legeringsämnen och föroreningar skall anges i följande ordning: kisel, järn, koppar, mangan, magnesium, krom, nickel, zink, titan, övriga ämnen, aluminium. Ytterligare specificerade ämnen med angiven gräns skall sättas in i alfabetisk ordning efter deras kemiska symboler mellan zink och titan eller anges i fotnoter och att beställning skall inkludera bly och tenn. 5.2 Provstycken för analys När provstycken krävs för analys med emissionsspektrometri skall de tas från smältan vid avgjutningstillfället och gjutas i en metallform. ANM: Om emissionsspektrometrisk analys skall utföras på ett gjutstycke rekommenderas det att en del av gjutstycket smälts om och gjuts i en metallform för att undvika segregeringseffekter. Nivån på vissa ämnen såsom natrium, strontium och magnesium kan minskas vid omsmältningen och analys av sådana ämnen bör göras direkt på gjutstycket. För provtagning och analys rekommenderas användning av existerande regler och standarder till det att lämplig europastandard är publicerad.

12 Page 6 6 Mechanical properties 6.1 General The minimum mechanical properties for separately cast test pieces for sand cast, chill cast, investment cast and pressure die cast conditions shall be in accordance with tables 2, 3, 4. For each alloy, mechanical properties are only specified for the commonly used methods of and for commonly used tempers. For other processes and tempers, characteristics shall be agreed between manufacturer and purchaser. NOTE : The mechanical properties of pressure die s are very dependent on injection parameters and the properties in table A.1 are for guidance only. 6.2 Tensile tests Tensile Tests shall be carried out in accordance with EN Test pieces General This standard does not specify the exact design of test pieces which shall be by agreed between manufacturer and purchaser. The use of existing rules or standards is recommended until a suitable European Standard is published. However, the following conditions shall apply : Separately cast test bars General When tensile tests are required on separately cast test bars then the test bars shall be cast at the same time and from the same melt or melts as the s. When applicable they shall be heat treated with the s. NOTE : Separately cast test pieces have a valuable function as a check on melt quality. However, the values obtained from s can differ from the minimum values specified in the tables because of variations in structure arising from differences in section thickness and soundness (see 6.3.3) Sand cast pieces The following conditions apply to sand cast test pieces: 1) they shall be cast in sand moulds without artifical chilling ; using the same sand system as used for the s; 2) as cast diameter shall be a minimum of 12,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition Chill cast pieces The following conditions shall apply to chill cast pieces: 1) they shall be cast into metallic moulds ; 2) as cast diameter shall be a minimum of 12,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition.

13 Sida 6 6 Mekaniska egenskaper 6.1 Allmänt Minimivärdena för mekaniska egenskaper för separatgjutna provstavar för sandgjutgods, kokillgjutgods, precisionsgjutgods och pressgjutgods skall vara i enlighet med tabellerna 2, 3 och 4. För respektive legering anges endast de mekaniska egenskaperna för de vanligast använda gjutmetoderna, liksom för de vanligast förekommande tillstånden. För andra gjutförfaranden och tillstånd skall egenskaperna överenskommas mellan tillverkare och köpare. ANM: De mekaniska egenskaperna av pressgjutgods är starkt beroende av gjutparametrarna och egenskaperna i tabell A.1 är endast angivna för information. 6.2 Dragprovning Dragprovning skall utföras i enlighet med SS-EN Dragprovstavar Allmänt Denna standard fastlägger inte den exakta utformningen på provstavarna, som därför skall överenskommas mellan tillverkare och köpare. För provtagning och analys rekommenderas användning av existerande regler och standarder till det att lämplig europastandard är publicerad. Följande villkor skall dock gälla: Separatgjutna provstavar Allmänt När dragprov krävs på separatgjutna provstavar skall provstavarna gjutas vid samma tillfälle och från samma smälta eller smältor som gjutgodset. När så är tillämpligt skall de ha samma värmebehandling som gjutgodset. ANM: Separatgjutna provstavar har en värdefull funktion för kontroll av en smältas kvalitet. De värden som erhålls på gjutgodset kan emellertid avvika från de minimivärden som är angivna i tabellerna beroende på variationer i strukturen uppkomna genom skillnader i godstjocklek och frihet från fel (se 6.3.3) Sandgjutgods Följande villkor gäller för sandgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i sandformar utan artificiell kylning; samma sandsystem som för gjutgodset skall användas 2) diametern på den gjutna provstaven skall vara minst 12,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd Kokillgjutna provstavar Följande villkor skall gälla för kokillgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i metallformar 2) diametern skall vara minst 12,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd.

14 Page Investment cast pieces The following conditions shall apply to investment cast test pieces: 1) they shall be cast entirely in a ceramic mould without artificial chilling; 2) as cast diameter shall be a minimum of 5,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition Pressure die cast bars Pressure die cast test pieces are not normally produced. The values given in table A.1 are for guidance only. These are not typical values but are the minimum values that may be expected from separately pressure die cast test pieces of 20,0 mm 2 cross sectional area with a minimum thickness of 2,0 mm Test pieces taken from s If test pieces are taken from s then their geometry, location, test frequency and values relevant shall be agreed between manufacturer and purchaser For circular test pieces the minimum diameter shall be 4,0 mm. For proof stress and tensile strength, the value obtained in the s may be greater than the values specified in tables 2, 3, 4 or not less than 70 % of the values specified. For elongation, the values obtained from s may be greater than the values specified in the tables or up to 50 % less in some locations. NOTE : This does not apply to pressure die s. 6.4 Hardness tests Hardness Tests shall be carried out in accordance with EN on porosity free areas of s or on the portion of a broken test piece which has not been stressed. 7 Rounding rules for determination of compliance In recording chemical analysis or mechanical property results, the number representing the result for any value specified in this standard shall be expressed to the same number of decimal places as the corresponding number in this standard. The following rounding rules shall be used for determination of compliance with this standard: a) when the figure immediately after the last figure to be retained is less than 5, the last figure to be retained remains unchanged ; b) when the figure immediately after the last figure to be retained is greater than 5, or equal to 5 and followed by at least one figure other than zero, the last figure to be retained is increased by one; c) when the figure immediately after the last figure to be retained is equal to 5 and followed by zeros only, the last figure to be retained remains unchanged if even, and is increased by one if odd.

15 Sida Precisionsgjutna provstavar Följande villkor skall gälla för precisionsgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i keramikform utan artificiell kylning 2) diametern skall vara minst 5,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd Pressgjutna provstavar Pressgjutna provstavar tillverkas normalt inte. Värdena givna i tabell A.1 är endast för information. Dessa värden är inte typiska men minimivärden som kan förväntas på separatgjutna provstavar med tvärsnittsarea på 20,0 mm 2 och en minsta tjocklek på 2,0 mm Provstavar uttagna från gjutgodset Om provstavar tas ut från gjutgodset skall deras form, läge, provningsfrekvens och relevanta värden överenskommas mellan tillverkare och köpare För runda provstavar skall minimidiametern vara 4,0 mm. För sträckgräns och brottgräns får erhållna värden i gjutgodset vara högre eller lägre än de värden som är specificerade i tabellerna 2, 3 och 4, dock ej lägre än 70 % av de värden som är specificerade. För förlängning får de värden som erhålls i gjutgodset vara högre än de i tabellerna specificerade värdena eller max. 50 % lägre för bestämda mätställen. ANM: Detta gäller inte för pressgjutgods. 6.4 Hårdhetsprovning Hårdhetsprovning skall utföras i enlighet med SS-EN på porfria ytor på gjutgodset eller på ytan av en avbruten provstav, vilken inte har varit utsatt för spänning. 7 Avrundningsregler för bestämning av överensstämmelse Vid registrering av provningsresultat för kemisk analys och mekaniska egenskaper skall talet, som återger resultatet för en given egenskap, anges med samma antal decimaler, som motsvarande tal i denna standard. Följande avrundningsregler skall användas för bestämning av överensstämmelse med denna standard: a) när siffran omedelbart efter den sista siffran, som skall behållas är mindre än 5, skall sista siffran som behålls förbli oförändrad. b) när siffran omedelbart efter den sista siffran, som skall behållas är större än 5 eller lika med 5, och följs av minst en siffra annan än noll, skall sista siffran som behålls höjas med ett. c) när siffran omedelbart efter sista siffran som skall behållas är lika med 5 och följs av enbart nollor, skall sista siffran som behålls förbli oförändrad, om den är jämn, och höjas med ett om den är udda.

16 Page/Sida 8 Tabell 1: Kemisk sammansättning för gjutlegeringar (uttryckt i % med avseende på vikt) Table 1: Chemical compositions of alloys (expressed in percentage by mass) Legeringsgrupp Alloy Group AlCu Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk sammansättning i vikt-% /Chemical composition in % by mass Kemisk symbol Chemical symbols Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Cu4MgTi 0, Cu4Ti 0,18 0,35 (0,30) 0,1 AlSiMgTi Si2MgTi 1,6 to 2,4 0,60 (0,50) AlSi7Mg AlSi10Mg AlSi AlSi5Cu Si7Mg 6,5 to 7,5 0,55 (0,45) Si7Mg0,3 6,5 to 7,5 0, Si7Mg0,6 6,5 to 7,5 0, Si10Mg(a) 9,0 to 11,0 0,55 (0,40) Si10Mg(b) 9,0 to 11,0 0,55 (0,45) Si10Mg(Cu) 9,0 to 11,0 0,65 (0,55) Si9Mg 9,0 to 10,0 0, Si10Mg(Fe) 9,0 to 11,0 1,0 (0,45 to 0,9) Si11 10,0 to 11,8 0, Si12(b) 10,5 to 13,5 0,65 (0,55) Si12(a) 10,5 to 13,5 0,55 (0,40) Si12(Fe) 10,5 to 13,5 1,0 (0,45 to 0,9) 4,2 to 5,0 0,10 0,15 to 0,35 (0,20 to 0,35) - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 to 0,30 (0,15 to 0,25) 4,2 to 5,2 0, , ,15 to 0,30 (0,15 to 0,25) 0,10 (0,08) 0,20 0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,35 (0,30) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,05 (0,03) 0,15 (0,10) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) Si9 8,0 to 11,0 0,65 (0,55) 0,10 (0,08) Si6Cu4 5,0 to 7,0 1,0 (0,9) 0,30 to 0,50 0,45 to 0,65 (0,50 to 0,65) 0,35 0,20 to 0,65 (0,25 to 0,65) 0,10 0,25 to 0,45 (0,30 to 0,45) 0,10 0,45 to 0,70 (0,50 to 0,70) 0,45 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,45 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,55 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,10 0,25 to 0,45 (0,30 to 0,45) 0,55 0,20 to 0,50 (0,25 to 0,50) Si5Cu3Mg 4,5 to 6,0 0,60 (0,50) 2,6 to 3,6 0,55 0,15 to 0,45 (0,20 to 0,45) - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 to 0,20 (0,07 to 0,15) - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 to 0,25 (0,05 to 0,20) - - 0, ,08 to 0,25 (0,10 to 0,18) - - 0, ,08 to 0,25 (0,10 to 0,18) Övriga 1) /Others 1) Vardera Each Totalt Total Aluminium 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,15 0,35 0,10-0, , ,15 0,03 0,10 Remainder - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,20 0,10 0, , ,15 0,03 0,10 Remainder 0,55 0,10-0,10 0,15 0,10-0,20 0, , ,15 0, , ,15 0,05 0,25 Remainder 0,50 0,10 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 3,0 to 5,0 0,20 to 0,65 0,55 0,15 0,45 2,0 0,30 0,15 0,25 (0,20) - 0,10 0,20 0,10 0,05 0,25 (0,20) Si5Cu3Mn 4,5 to 6,0 0,8 (0,7) 2,5 to 4,0 0,20 to 0,55 0,40-0,30 0,55 0,20 0,10 0, Si5Cu1Mg 4,5 to 5,5 0,65 (0,55) 1,0 to 1,5 0,55 0,35 to 0,65 (0,40 to 0,65) - 0,25 0,15 0,15 0,05 0,05 to 0,25 (0,05 to 0,20) Si5Cu3 4,5 to 6,0 0,60 (0,50) 2,6 to 3,6 0,55 0,05-0,10 0,20 0,10 0,05 0,25 (0,20) 0,05 0,35 Remainder 0,05 0,25 Remainder forts. / "continued"

17 Page/Sida 9 Tabell 1 (slut) / Table 1 (concluded) Legeringsgrupp Alloy Group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning/Alloy designation Kemisk sammansättning i vikt-% / Chemical composition in % by mass Kemisk symbol Chemical symbols Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) 8,0 to 11,0 1,3 (0,6 to 1,1) Si11Cu2(Fe) 10,0 to 12,0 1,1 (0,45 to 1,0) Si8Cu3 7,5 to 9,5 0,8 (0,7) Si7Cu3Mg 6,5 to 8,0 0,8 (0,7) Si9Cu1Mg 8,3 to 9,7 0,8 (0,7) Si9Cu3(Fe)(Zn) 8,0 to 11,0 1,3 (0,6 to 1,2) Si7Cu2 6,0 to 8,0 0,8 (0,7) AlSi(Cu) Si12(Cu) 10,5 to 13,5 0,8 (0,7) Si12Cu1(Fe) 10,5 to 13,5 1,3 (0,6 to 1,1) AlSiCuNiMg Si12CuNiMg 10,5 to 13,5 0,7 (0,6) AlMg Mg3(b) 0,55 (0,45) Mg3(a) 0,55 (0,45) 0,55 (0,45) 0,55 (0,40) Mg9 2,5 1,0 (0,45 to 0,9) Mg5 0,55 (0,35) Mg5(Si) 1,5 (1,3) AlZnMg Zn5Mg 0,30 (0,25) ANM 1: Siffror inom parentes är sammansättning för tackor då de skiljer sig från gjutgods. Note 1 : Figures in brackets are ingot compositions where they differ from the. 0,55 (0,45) 0,55 (0,45) 0,80 (0,70) 2,0 to 4,0 0,55 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) 0,15 0,55 1,2 0,35 0,25 0,25 (0,20) 1,5 to 2,5 0,55 0,30 0,15 0,45 1,7 0,25 0,25 0,25 (0,20) 2,0 to 3,5 0,15 to 0,65 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) 3,0 to 4,0 0,20 to 0,65 0,30 to 0,60 (0,35 to 0,60) 0,8 to 1,3 0,15 to 0,55 0,25 to 0,65 (0,30 to 0,65) 2,0 to 4,0 0,55 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) - 0,35 1,2 0,25 0,15 0,25 (0,20) - 0,30 0,65 0,15 0,10 0,25 (0,20) - 0,20 0,8 0,10 0,10 0,10 to 0,20 (0,10 to 0,18) 0,15 0,55 3,0 0,35 0,25 0,25 (0,20) 1,5 to 2,5 0,15 to 0,65 0,35-0,35 1,0 0,25 0,15 0,25 (0,20) 1,0 (0,9) 0,05 to 0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,20 0,7 to 1,2 0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,20 0,8 to 1,5 0,35 0,8 to 1,5 (0,9 to 1,5) 0,10 (0,08) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,10 (0,05) 0,05 (0,03) 0,45 2,5 to 3,5 (2,7 to 3,5) 0,45 2,5 to 3,5 (2,7 to 3,5) 0,55 8,0 to 10,5 (8,5 to 10,5) 0,45 4,5 to 6,5 (4,8 to 6,5) 0,45 4,5 to 6,5 (4,8 to 6,5) 0,15 to 0,35 0,40 0,40 to 0,70 (0,45 to 0,70) ANM 2: Inom varje legeringsgrupp är legeringarna listade i fallande ordning efter antal ton gjutgods tillverkat i Europa. Note 2 : In each alloy group, the alloys are arranged in descending order of tonnage produced in Europe. ANM: 3 Värdena är angivna som maximivärden, såvida inte intervall angivits. Note 3 : Limits are expressed as a maximum unless shown as a range. 1) Övriga innefattar inte ämnen för kornförfining eller förädling av smältan, såsom Na, Sr, Sb och P. 1) "Others", does not include modifying or refining elements such as Na, Sr, Sb and P. - 0,7 to 1,3 0, ,25 (0,20) - - 0, , , ,20-0,10 0,25 0,10 0,10 0, , , , ,20 0,15 to 0,60 0,05 4,50 to 6,00 0,05 0,05 0,10 to 0,25 (0,12 to 0,20) Övriga 1/ Others 1) Vardera Each Totalt Total Aluminium 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder

18 Page/Sida 10 Tabell 2: Mekaniska egenskaper för legeringar av sandgjutgods för separatgjutna provstavar Table 2: Mechanical properties of sand cast alloys for separately cast test pieces Legeringsgrupp Alloy group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk symbol Chemical symbols Tillståndsbeteckning Brottgräns Tensile strength R m MPa Temper Designation Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T Cu4Ti 4 AlSiMgTi Si2MgTi F AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0, AlSi10Mg Si10Mg(a) F Si10Mg(b) F Si10Mg(Cu) F Si9Mg AlSi Si11 F Si12(b) F Si12(a) F AlSi5Cu Si6Cu4 F Si5Cu3Mn F Si5Cu1Mg T4 AlSi9Cu Si8Cu3 F Si9Cu1Mg F Si7Cu2 F AlSi(Cu) Si12(Cu) F AlMg Mg3(b) F Mg3(a) F Mg5 F Mg5(Si) F AlZnMg Zn5Mg T N/mm² = 1 MPa < 1 2 <

19 Page/Sida 11 Tabell 3: Mekaniska egenskaper för legeringar av kokillgjutgods för separatgjutna provstavar Table 3: Mechanical properties of chill cast alloys for separately cast test pieces Legeringsgrupp Alloy group Legeringsbeteckning/Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical symbols Tillståndsbeteckning Temper Designation Brottgräns Tensile strength R m MPa Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T Cu4Ti 4 AlSiMgTi Si2MgTi F AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0,6 4 AlSi10Mg Si10Mg(a) F Si10Mg(b) F Si10Mg(Cu) F Si9Mg 4 AlSi Si11 F Si12(b) F Si12(a) F AlSi5Cu Si6Cu4 F Si5Cu3Mg T Si5Cu3Mn F Si5Cu1Mg T Si5Cu3 T AlSi9Cu Si8Cu3 F Si7Cu3Mg F Si9Cu1Mg F Si7Cu2 F AlSi(Cu) Si12(Cu) F AlSiCuNiMg Si12CuNiMg T5 AlMg Mg3(b) F Mg3(a) F Mg5 F Mg5(Si) F AlZnMg Zn5Mg T N/mm² = 1 MPa , , , ,5 < 1 1 < 1 3 < 1 1 1,5 < 1 <

20 Page/Sida 12 Tabell 4: Mekaniska egenskaper för precisionsgjutgods för separatgjutna provstavar Table 4: Mechanical properties of investment cast alloys for separately cast test bars Legeringsgrupp Alloy group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk symbol Chemical symbols Brottgräns Tensile strength R m MPa Tillståndsbeteckning Temper Designation Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0, AlSi Si12(b) F AlSi5Cu Si5Cu3Mn F AlMg Mg5 F N/mm² = 1 MPa

21 Blank sida Blank page

22 Page 13 Annex A (informative) Comparison of characteristics, mechanical and other properties The annex is included in this standard for the guidance of designers and users of alloys and aims to indicate the common methods used and to broadly rank the alloys in the property listed. Rankings vary with the production method, and with the heat treatment condition of the and rankings are only applicable in the column concerned. Some numerical values are also included for guidance. Table A.1: Mechanical properties of pressure die cast alloys (see ) Alloy group Alloy designation Temper Designation Tensile strength Proof stress Numerical Chemical R m MPa R p0,2 MPa Elongation A 50mm % min Brinell hardness AlSi10Mg Si10Mg(Fe) F AlSi Si12(Fe) F Si9 F AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) F < Si11Cu2(Fe) F < Si8Cu3 F Si9Cu3(Fe)(Zn) F < 1 80 AlSi(Cu) Si12Cu1(Fe) F AlMg Mg9 F N/mm² = 1 MPa HBS

23 Sida 13 Bilaga A (ej standard) Mekaniska egenskaper för pressgjutgods samt jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper Bilagan har tagits med i denna standard som information till konstruktörer och användare av gjutlegeringar. Tabell A.2 visar de mest lämpliga gjutmetoderna och gör en grov indelning av legeringarna efter olika egenskaper. Indelningen varierar beroende på tillverkningsmetod och värmebehandling av gjutgodset. Indelningen gäller endast för aktuell kolumn. Några siffervärden har också tagits med för information. Tabell A.1: Mekaniska egenskaper för pressgjutgods (se ) Legeringsgrupp Legeringsbeteckning Tillståndsbeteckning Brottgräns R m MPa Numerisk Kemisk symbol R p0,2 MPa Förlängning A 50mm % min Förlängningsgräns Brinellhårdhet AlSi10Mg Si10Mg(Fe) F AlSi Si12(Fe) F Si9 F AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) F < Si11Cu2(Fe) F < Si8Cu3 F Si9Cu3(Fe)(Zn) F < 1 80 AlSi(Cu) Si12Cu1(Fe) F AlMg Mg9 F N/mm² = 1 MPa HBS

24 Page/Sida 14 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness I gjuttillstånd At cast Bearbetbarhet Machinability Efter värmebehandling After heat treatment Korrosionshärdighet Resistane to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion 10-6 /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) AlCu CU4MgTi Cu4Ti C D D - A D C D B to to 150 A B A 80 to 110 C D D - A D C D B to to 150 A B A 80 to 110 AlSiMgTi Si2MgTi C C C C B B B B B to to 160 B B Si7Mg B A B B/C B B/C D B C to to 170 B C C 80 to 110 AlSi7Mg Si7Mg0,3 B A B - B B D B C to to 180 A C A 80 to Si7Mg0,6 B A B - B B D B C to to 180 A C A 80 to SiMg(a) A A B B/C B B E A D to to 170 B C C 80 to Si10Mg(b) A A B B/C B B/C E A D to to 170 B C C 80 to 110 AlSi10Mg Si10Mg(Cu) A A B B/C B C E A C to to 170 B C C 80 to Si9Mg A A B B/C B B E A D to to 180 A C A 80 to Si10Mg(Fe) A A C B - C E D D to to 150 B C C 60 to 90 forts. / "continued"

25 Page/Sida 15 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) (fortsättning) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) (to be continued) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness Bearbetbarhet Machinability Korrosionshärdighet Resistan e to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion 10-6 /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) Si11 A A A C 4) - B E A D to to 170 D C A 60 to Si12(b) A A A C - B/C E A D to to 160 D C B 60 to 90 AlSi Si12(a) A A A C - B E A D to to 170 D C A 60 to Si12(Fe) A A C C - c E D D to to 160 B C C 60 to Si9 A A C C - C E D D to to 150 C C C 60 to Si6Cu4 B B B B - D D C B to to 120 D A C 60 to Si5Cu3Mg B B B B A D D C B to A A C 80 to 110 AlSi5Cu Si5Cu3Mn B B B B B D D C B to à 130 A A C 70 to Si5Cu1Mg C B C B B D D C B to to 150 B B B 70 to Si5Cu3 B B B B B D D C B to to 130 B A A 70 to 100 forts. / "continued"

26 Page/Sida 16 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) (fortsättning) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) (to be continued) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness I gjuttillstånd At cast Bearbetbarhet Machinability Efter värmebehandling After heat treatment Korrosionshärdighet Resistane to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) Si9Cu3(Fe) B B C B - D E F C to to 120 B B D 60 to Si11Cu2(Fe) A B C C - D E F C to to 130 B B D 60 to 90 AlSi9Cu Si8Cu3 B B B 5) B - D E B C to to 130 B A C 60 to Si7Cu3Mg B B B C - C E B C to to 120 D A C 60 to Si9Cu1Mg B B B B B D E B D to to 150 A B C 60 to 90 AlSi9Cu Si9Cu3 (Fe)(Zn) B B B B - D E F C to to 120 B A D 60 to Si7Cu2 B B B B - D E C C to to 130 D B C 50 to 70 AlSi9Cu Si12(Cu) A A A C - C E A C to to 150 D B C 60 to Si12Cu1(Fe) A A C C - C E F C to to 150 B B C 60 to 90 AlSiCu NiMg Si12CuNiMg A A A - B C E A C to to 160 A A D 80 to 110 forts. / "continued"

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong!

NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong! Till EU-kommissionen Med anledning av skrivelse från EU-kommissionen 21.1.2014 ENTR/AMR/alm 3757768 anför jag följande: To EU Commission In response to letter from the European Commission 01/21/2014 ENTR

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

SGC Rapport 2013:290

SGC Rapport 2013:290 Development and validation of methods for test of CNG quality inclusive of oil carryover (Utveckling och validering av testmetoder för test av fordonsgaskvalitet, inklusive oljeförekomst) Karine Arrhenius,

Läs mer

Credit Suisse First Boston International

Credit Suisse First Boston International Credit Suisse First Boston International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series Number 2005-437 SKr 250,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2009 Issue Price: 110 per

Läs mer

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål KONSTRUKTIONSSTÅL En guide från Stena Stål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Färgmärkning 4 Lagerprogram och datablad 6 41 Mekaniska värden seghärdningsstål 14 15 Certifikat 42 Legeringsämnen 44 45 Toleranser 46 51

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--97/40--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--97/40--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate ISSN 114-1374 ISRN SKI-R--97/4--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Report 97:4 Cl Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants Relationships Between Mechanical

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2003 Nr 5 9 INNEHÅLL Nr Sidan 5 Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör

Läs mer

Bra att veta om smörjning Useful information about lubrication

Bra att veta om smörjning Useful information about lubrication Bra att veta om smörjning Useful information about lubrication Bra att veta om smörjning Fettsmörjning Grease lubrication Fett Uppbyggnad av smörjfett Ett modernt smörjfett består av en flytande olja och

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

SKi. Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie 31/ 23.

SKi. Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie 31/ 23. SE0000238 SKI Rapport 99:45 Översyn av konstruktionskriterier för kärnbränsle under normaldrift och förväntade driftsstörningar - en litteraturstudie Peter Rudling Juni 1999 ISSN 1104-1374 ISRNSKI-R-99/45-SE

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Vår anhöriginvandring

Vår anhöriginvandring Vår anhöriginvandring Delbetänkande av Anhörigkommittén SOU 2002:13 Till statsrådet Jan O. Karlsson Regeringen beslutade den 11 maj 2000 att tillkalla en parlamentarisk kommitté (UD 2000:03) med uppdrag

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer