Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN 1706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS (27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK STANDARD. EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND ÄR FÖRBJUDET. Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium och aluminiumlegeringar Gjutgods Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This standard replaces sand cast, chill cast and pressure die cast alloys in Swedish Standard according to table below. Swedish Standards corresponding to documents referred to in this Standard are listed in Catalogue of Swedish Standards, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of Swedish approval, International and European Standards approved as Swedish Standards as well as other Swedish Standards. Europastandarden gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av med svensk översättning. Standarden ersätter leveransformerna sand-, kokilloch pressgjutgods i svensk standard enligt tabell nedan. Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av Katalog över svensk standard, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder. Svensk standard Swedish standard Materialbeteckning i denna standard Material designation in this standard SS 14 xx xx Symbol Nummer Cu4MgTi Si7Mg Si7Mg0, Si10Mg(b) Si12(b) Si12(Fe) Si Si9Cu3(Fe) Si8Cu Si9Cu3(Fe)(Zn) Si12(Cu) Mg5(Si) Zn5Mg I bilaga NA till denna standard finns en detaljerad jämförelse mellan materialtillstånden för gjutlegeringar av aluminium i gamla svenska standarden jämfört med tillstånden i denna standard. ICS ; Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS, Box 6455, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SMS. Telefon: Telefax: E-post: Prisgrupp R Tryckt i november 1998

2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 1706 March 1998 ICS Descriptors: aluminium, aluminium alloys, s, definitions, designation, chemical composition, mechanical properties, tests English version Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium et alliages d aluminium Pièces moulées Composition chimique et caractéristiques mécaniques Aluminium und Aluminiumlegierungen Gußstücke Chemische Zusammensetzung und mechanishe Eigenschaften This European Standard was approved by CEN on 9 August CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1998 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. No. E

3 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 1706 Mars 1998 ICS Nyckelord: aluminium, aluminiumlegeringar, gjutgods, definitioner, beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, prov Svensk version Aluminium och aluminiumlegeringar Gjutgods Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper Aluminium et alliages d aluminium Pièces moulées Composition chimique et caractéristiques mécaniques Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium und Aluminiumlegierungen Gußstücke Chemische Zusammensetzung und mechanishe Eigenschaften Denna standard är den officiella svenska versionen av. För översättningen svarar SIS. Denna europastandard antogs av CEN 9 augusti CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1998 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. Nr. Sv

4 Page 2 Contents Page Foreword Scope Normative references Definitions sand permanent mould ; chill low pressure die pressure die ; high pressure die investment fluidity hot tearing pressure tightness Designation systems Numerical designation system Chemical symbol based designation system Temper designations Casting processes Designations to appear on drawings Chemical composition General Samples for analysis Mechanical properties General Tensile tests Test pieces Hardness tests Rounding rules for determination of compliance... 7 Annex A (informative) Comparison of characteristics, mechanical and other properties Foreword This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 1998, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September In accordance with the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

5 Sida 2 Innehåll Sida Förord Omfattning Hänvisning till standard Definitioner gjutning sandgjutgods kokillgjutgods lågtrycksgjutgods pressgjutgods precisionsgjutgods flytbarhet varmsprickor trycktäthet Beteckningssystem Numeriskt beteckningssystem Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Tillståndsbeteckningar Gjutförfarande Beteckningar utmärkta på ritningar Kemisk sammansättning Allmänt Provstycken för analys Mekaniska egenskaper Allmänt Dragprovning Dragprovstavar Hårdhetsprovning Avrundningsregler för bestämning av överensstämmelse... 7 Bilaga A (ej standard) Mekaniska egenskaper för pressgjutgods samt jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper Bilaga NA (ej standard) Jämförelse mellan gamla och nya materialtillstånd för gjutlegeringar av aluminium Förord Denna europastandard har utarbetats av CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys. Sekretariatet hålls av AFNOR. Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast september 1998, och motstridande nationella standarder skall dras in senast september Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

6 Page 3 1 Scope This standard specifies the chemical composition limits for aluminium alloys and mechanical properties of separately cast test bars for these alloys. As a guide to the selection of alloys for a specific use or process, annex A "Comparison of characteristics mechanical and other properties", is included for information only. This standard shall be used in conjunction with the following standards: EN 1676 EN pren EN ISO 8062 Aluminium and aluminium alloys Alloyed aluminium ingots for remelting Specifications Founding Technical conditions of delivery Part 1: General Founding Technical conditions of delivery Part 4: Additionnal requirements for aluminium alloys s Castings System of dimensional tolerances and machining allowances 2 Normative references This European standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies. EN 1676 EN EN EN EN EN Aluminium and aluminium alloys Alloyed aluminium ingots for remelting Specifications. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 1: Numerical designation system. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 2: Chemical symbol based designation system. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 3: Writing rules for chemical composition. Metallic materials Tensile testing Part 1: Method of tests (at ambient temperature) "including Addendum AC1:1990". Metallic materials Hardness testing Part : Brinell test. pren Aluminium and aluminium alloys Terms and definitions Part 1: General. 3 Definitions For the purpose of this European Standard, the definitions in pren apply together with the following: 3.1 Process in which molten metal is poured into a mould and solidified.

7 Sida 3 1 Omfattning Denna standard specificerar gränserna för kemisk sammansättning för aluminiumgjutlegeringar och mekaniska egenskaper hos separatgjutna provkroppar för dessa legeringar. Som en guide till valet av legeringar för specifik användning eller process har bilaga A Jämförelse av gjutegenskaper, mekaniska och andra egenskaper tagits med för information. Denna standard skall användas tillsammans med följande standarder: SS-EN 1676 SS-EN pren SS-ISO 8062 Aluminium och aluminiumlegeringar Tackor av legerat aluminium Specifikationer Gjutning Tekniska leveransbestämmelser Del 1: Allmänt Gjutning Tekniska leveransbestämmelser Del 4: Tilläggskrav för gjutgods av aluminiumlegeringar Gjutgods System för dimensionstoleranser och bearbetningstillägg 2 Hänvisning till standard Denna standard innehåller daterade eller odaterade hänvisningar till regler i andra publikationer. Dessa normativa hänvisningar återfinns i den löpande texten. Publikationerna anges nedan. Beträffande daterade hänvisningar till publikationer som senare har ändrats eller fått tillägg, gäller dessa ändringar eller tillägg endast då de har införts i denna standard. Vid odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av publikationen. SS-EN 1676 SS-EN SS-EN SS-EN SS-EN Aluminium och aluminiumlegeringar Tackor av legerat aluminium Specifikationer Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 1: Numeriskt beteckningssystem Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 3: Skrivregler för kemisk sammansättning Metalliska material Dragprovning Del 1: Provningsmetod (vid rumstemperatur) SS-EN Metalliska material Hårdhetsprovning enligt Brinell Del 1: Provningsmetod SS-EN Aluminium och aluminiumlegeringar Termer och definitioner Del 1: Allmänna termer 3 Definitioner Vid tillämpning av denna europastandard gäller definitionerna i SS-EN tillsammans med nedanstående definitioner. 3.1 gjutning förfarande vid vilken smält metall gjuts i en form i vilken den stelnar

8 Page sand Process in which molten metal is poured into a sand mould and solidified (at atmospheric pressure) 3.3 permanent mould ; chill Process in which molten metal is poured into a permanent mould and solidified (at atmospheric pressure). 3.4 low pressure die Process in which molten metal is poured into a permanent metal mould and solidified under low pressure (typically 0,7 bar above atmospheric pressure). 3.5 pressure die ; high pressure die Process in which molten metal is injected into a permanent metal mould and solidified under high pressure (typically 700 bars above atmospheric pressure). 3.6 investment Two step process comprising: a) fabrication of a ceramic mould around a wax or thermoplastic pattern which is lost during this process; and b) pouring of metal into this mould. 3.7 fluidity The ability of an alloy to make thin wall s and reproduce fine detail. 3.8 hot tearing Tendency for a crack to form in a due to the development of internal stress during sodification. 3.9 pressure tightness The tendancy not to leak on pressure testing. 4 Designation systems 4.1 Numerical designation system The numerical designation system shall be in accordance with EN Chemical symbol based designation system The chemical symbol based designation system shall be in accordance with EN Temper designations The following abbreviations shall be used for the conditions of heat treatment, referred to tables 2, 3, 4 and A.1: F as cast; O annealed; T1 controlled cooling from and naturally aged; T4 solution heat treated and naturally aged where applicable; T5 controlled cooling from and artificially aged or over-aged; solution heat treated and fully artificially aged; 4 solution heat treated and artificially under-aged; T7 solution heat treated and artificially over-aged (stabilised). NOTE : For aluminium alloys solution heat treatment involves quenching from elevated temperatures and distortion may occur.

9 Sida sandgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall gjuts i en sandform i vilken den stelnar (vid normalt lufttryck) 3.3 kokillgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall gjuts i en metallform i vilken den stelnar (vid normalt lufttryck) 3.4 lågtrycksgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall sprutas in i en metallform i vilken den stelnar under lågt tryck (ca 0,7 bar) 3.5 pressgjutgods förfarande vid vilket smältmetall sprutas in i en metallform i vilken den stelnar under högt tryck (ca 700 bar) 3.6 precisionsgjutgods gjutförfarande bestående av följande två steg a) tillverkning av en keramisk form med hjälp av en modell bestående av vax eller termoplast som smälts ur under processen b) gjutning av metall i denna form 3.7 flytbarhet förmågan hos en legering att bilda tunnväggigt gjutgods och noggrant återge enskildheter i gjutstycket 3.8 varmsprickor tendens till sprickbildning i ett gjutstycke på grund av inre spänningar erhållna vid stelnandet 3.9 trycktäthet förmågan att inte läcka vid tryckprovning. 4 Beteckningssystem 4.1 Numeriskt beteckningssystem Det numeriska beteckningssystemet skall överensstämma med SS-EN Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Det beteckningssystem som är baserat på kemiska symboler skall överensstämma med SS-EN Tillståndsbeteckningar Följande förkortningar skall, med hänvisning till tabellerna 2, 3, 4 och A.1, användas för värmebehandlingstillstånd: F O T1 T4 T5 4 T7 obehandlat glödgat kontrollerad kylning efter gjutningen och kallåldrat upplösningsbehandlat och kallåldrat när så är lämpligt kontrollerad kylning efter gjutningen och varmåldrat eller överåldrat upplösningsbehandlat och varmåldrat upplösningsbehandlat och ej fullt varmåldrat (underåldrat) upplösningsbehandlat och överåldrat (stabiliserat) ANM: För aluminiumgjutlegeringar innefattar upplösningsbehandling kylning från förhöjda temperaturer varvid formförändring kan förekomma.

10 Page Casting processes The following abbreviations shall be used for the different processes: S K D L sand ; chill or permanent mould ; pressure die ; investment. 4.5 Designations to appear on drawings The designation shall appear on the drawings. An example of the full standard, material designation, process and temper is: EN 1706 AC-42000K (numerical) EN 1706 AC-Al Si7MgK (chemical) which indicates Aluminium alloy 42000, chill cast, solution heat treated and fully artificially aged. 5 Chemical composition 5.1 General Chemical composition shall be expressed in accordance with the writing rules given in EN The chemical composition of aluminium alloys shall be specified in percentage by mass in table 1. NOTE : Also included in Table 1 are the compositions of ingots used to produce s. These are shown in brackets where they differ from the limits and are taken from EN When specified, analysis of elements for which specific limits are given in table 1 shall be carried out. Analysis for other elements shall be carried out only when agreed between manufacturer and purchaser. This particularly applies to modifying or refining elements such as sodium, strontium, antimony and phosphorous. Alloying elements and impurities shall be expressed in the following sequence silicon, iron, copper, manganese, magnesium, chromium, nickel, zinc, titanium, other elements total, aluminium. Additional specified elements with specific limit shall be inserted, in alphabetical order with respect to their chemical symbols between zinc and titanium, or are specified in footnotes, and that order shall include lead and tin. 5.2 Samples for analysis When samples are required for analysis by emission spectrometry they shall be taken from the melt at the time the s are made and shall be cast into a metallic die. NOTE : If analysis by emission spectrometry is to be carried out on a it is recommended that a part of the is remelted and cast into a metallic die to avoid the effects of segregation. The level of certain elements such as sodium, strontium and magnesium may be reduced by the remelting, and analysis for such elements should be made directly on the. For sampling and analysis the use of existing rules or standards is recommended until a suitable European Standard is published.

11 Sida Gjutförfarande Följande förkortningar skall användas för de olika gjutförfarandena: S K D L sandgjutgods kokillgjutgods pressgjutgods precisionsgjutgods 4.5 Beteckningar utmärkta på ritningar Beteckningen skall märkas ut på ritningarna. Följande exempel visar en fullständig beteckning av material, gjutförfarande och tillstånd: SS-EN 1706 AC-42000K (numerisk) SS-EN 1706 AC-AlSi7MgK (kemisk) vilket indikerar kokillgjutgods av aluminiumgjutlegering 42000, i upplösningsbehandlat och varmåldrat tillstånd. 5 Kemisk sammansättning 5.1 Allmänt Kemisk sammansättning skall uttryckas i enlighet med skrivreglerna i SS-EN Den kemiska sammansättningen för gjutlegering av aluminium är i tabell 1 specificerad i % med avseende på vikt. ANM: Sammansättningen för tackor som används vid tillverkning av gjutgods finns också i tabell 1. Dessa värden har hämtats från SS-EN 1676 och visas inom parentes, då de skiljer sig från värdena för tackor. När så är specificerat skall analys göras av ämnen för vilka specifika gränser finns i tabell 1. Analys av andra ämnen skall endast göras efter överenskommelse mellan tillverkare och köpare. Detta gäller särskilt för ämnen avsedda för kornförfining eller förädling såsom natrium, strontium, antimon och fosfor. Legeringsämnen och föroreningar skall anges i följande ordning: kisel, järn, koppar, mangan, magnesium, krom, nickel, zink, titan, övriga ämnen, aluminium. Ytterligare specificerade ämnen med angiven gräns skall sättas in i alfabetisk ordning efter deras kemiska symboler mellan zink och titan eller anges i fotnoter och att beställning skall inkludera bly och tenn. 5.2 Provstycken för analys När provstycken krävs för analys med emissionsspektrometri skall de tas från smältan vid avgjutningstillfället och gjutas i en metallform. ANM: Om emissionsspektrometrisk analys skall utföras på ett gjutstycke rekommenderas det att en del av gjutstycket smälts om och gjuts i en metallform för att undvika segregeringseffekter. Nivån på vissa ämnen såsom natrium, strontium och magnesium kan minskas vid omsmältningen och analys av sådana ämnen bör göras direkt på gjutstycket. För provtagning och analys rekommenderas användning av existerande regler och standarder till det att lämplig europastandard är publicerad.

12 Page 6 6 Mechanical properties 6.1 General The minimum mechanical properties for separately cast test pieces for sand cast, chill cast, investment cast and pressure die cast conditions shall be in accordance with tables 2, 3, 4. For each alloy, mechanical properties are only specified for the commonly used methods of and for commonly used tempers. For other processes and tempers, characteristics shall be agreed between manufacturer and purchaser. NOTE : The mechanical properties of pressure die s are very dependent on injection parameters and the properties in table A.1 are for guidance only. 6.2 Tensile tests Tensile Tests shall be carried out in accordance with EN Test pieces General This standard does not specify the exact design of test pieces which shall be by agreed between manufacturer and purchaser. The use of existing rules or standards is recommended until a suitable European Standard is published. However, the following conditions shall apply : Separately cast test bars General When tensile tests are required on separately cast test bars then the test bars shall be cast at the same time and from the same melt or melts as the s. When applicable they shall be heat treated with the s. NOTE : Separately cast test pieces have a valuable function as a check on melt quality. However, the values obtained from s can differ from the minimum values specified in the tables because of variations in structure arising from differences in section thickness and soundness (see 6.3.3) Sand cast pieces The following conditions apply to sand cast test pieces: 1) they shall be cast in sand moulds without artifical chilling ; using the same sand system as used for the s; 2) as cast diameter shall be a minimum of 12,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition Chill cast pieces The following conditions shall apply to chill cast pieces: 1) they shall be cast into metallic moulds ; 2) as cast diameter shall be a minimum of 12,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition.

13 Sida 6 6 Mekaniska egenskaper 6.1 Allmänt Minimivärdena för mekaniska egenskaper för separatgjutna provstavar för sandgjutgods, kokillgjutgods, precisionsgjutgods och pressgjutgods skall vara i enlighet med tabellerna 2, 3 och 4. För respektive legering anges endast de mekaniska egenskaperna för de vanligast använda gjutmetoderna, liksom för de vanligast förekommande tillstånden. För andra gjutförfaranden och tillstånd skall egenskaperna överenskommas mellan tillverkare och köpare. ANM: De mekaniska egenskaperna av pressgjutgods är starkt beroende av gjutparametrarna och egenskaperna i tabell A.1 är endast angivna för information. 6.2 Dragprovning Dragprovning skall utföras i enlighet med SS-EN Dragprovstavar Allmänt Denna standard fastlägger inte den exakta utformningen på provstavarna, som därför skall överenskommas mellan tillverkare och köpare. För provtagning och analys rekommenderas användning av existerande regler och standarder till det att lämplig europastandard är publicerad. Följande villkor skall dock gälla: Separatgjutna provstavar Allmänt När dragprov krävs på separatgjutna provstavar skall provstavarna gjutas vid samma tillfälle och från samma smälta eller smältor som gjutgodset. När så är tillämpligt skall de ha samma värmebehandling som gjutgodset. ANM: Separatgjutna provstavar har en värdefull funktion för kontroll av en smältas kvalitet. De värden som erhålls på gjutgodset kan emellertid avvika från de minimivärden som är angivna i tabellerna beroende på variationer i strukturen uppkomna genom skillnader i godstjocklek och frihet från fel (se 6.3.3) Sandgjutgods Följande villkor gäller för sandgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i sandformar utan artificiell kylning; samma sandsystem som för gjutgodset skall användas 2) diametern på den gjutna provstaven skall vara minst 12,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd Kokillgjutna provstavar Följande villkor skall gälla för kokillgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i metallformar 2) diametern skall vara minst 12,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd.

14 Page Investment cast pieces The following conditions shall apply to investment cast test pieces: 1) they shall be cast entirely in a ceramic mould without artificial chilling; 2) as cast diameter shall be a minimum of 5,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition Pressure die cast bars Pressure die cast test pieces are not normally produced. The values given in table A.1 are for guidance only. These are not typical values but are the minimum values that may be expected from separately pressure die cast test pieces of 20,0 mm 2 cross sectional area with a minimum thickness of 2,0 mm Test pieces taken from s If test pieces are taken from s then their geometry, location, test frequency and values relevant shall be agreed between manufacturer and purchaser For circular test pieces the minimum diameter shall be 4,0 mm. For proof stress and tensile strength, the value obtained in the s may be greater than the values specified in tables 2, 3, 4 or not less than 70 % of the values specified. For elongation, the values obtained from s may be greater than the values specified in the tables or up to 50 % less in some locations. NOTE : This does not apply to pressure die s. 6.4 Hardness tests Hardness Tests shall be carried out in accordance with EN on porosity free areas of s or on the portion of a broken test piece which has not been stressed. 7 Rounding rules for determination of compliance In recording chemical analysis or mechanical property results, the number representing the result for any value specified in this standard shall be expressed to the same number of decimal places as the corresponding number in this standard. The following rounding rules shall be used for determination of compliance with this standard: a) when the figure immediately after the last figure to be retained is less than 5, the last figure to be retained remains unchanged ; b) when the figure immediately after the last figure to be retained is greater than 5, or equal to 5 and followed by at least one figure other than zero, the last figure to be retained is increased by one; c) when the figure immediately after the last figure to be retained is equal to 5 and followed by zeros only, the last figure to be retained remains unchanged if even, and is increased by one if odd.

15 Sida Precisionsgjutna provstavar Följande villkor skall gälla för precisionsgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i keramikform utan artificiell kylning 2) diametern skall vara minst 5,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd Pressgjutna provstavar Pressgjutna provstavar tillverkas normalt inte. Värdena givna i tabell A.1 är endast för information. Dessa värden är inte typiska men minimivärden som kan förväntas på separatgjutna provstavar med tvärsnittsarea på 20,0 mm 2 och en minsta tjocklek på 2,0 mm Provstavar uttagna från gjutgodset Om provstavar tas ut från gjutgodset skall deras form, läge, provningsfrekvens och relevanta värden överenskommas mellan tillverkare och köpare För runda provstavar skall minimidiametern vara 4,0 mm. För sträckgräns och brottgräns får erhållna värden i gjutgodset vara högre eller lägre än de värden som är specificerade i tabellerna 2, 3 och 4, dock ej lägre än 70 % av de värden som är specificerade. För förlängning får de värden som erhålls i gjutgodset vara högre än de i tabellerna specificerade värdena eller max. 50 % lägre för bestämda mätställen. ANM: Detta gäller inte för pressgjutgods. 6.4 Hårdhetsprovning Hårdhetsprovning skall utföras i enlighet med SS-EN på porfria ytor på gjutgodset eller på ytan av en avbruten provstav, vilken inte har varit utsatt för spänning. 7 Avrundningsregler för bestämning av överensstämmelse Vid registrering av provningsresultat för kemisk analys och mekaniska egenskaper skall talet, som återger resultatet för en given egenskap, anges med samma antal decimaler, som motsvarande tal i denna standard. Följande avrundningsregler skall användas för bestämning av överensstämmelse med denna standard: a) när siffran omedelbart efter den sista siffran, som skall behållas är mindre än 5, skall sista siffran som behålls förbli oförändrad. b) när siffran omedelbart efter den sista siffran, som skall behållas är större än 5 eller lika med 5, och följs av minst en siffra annan än noll, skall sista siffran som behålls höjas med ett. c) när siffran omedelbart efter sista siffran som skall behållas är lika med 5 och följs av enbart nollor, skall sista siffran som behålls förbli oförändrad, om den är jämn, och höjas med ett om den är udda.

16 Page/Sida 8 Tabell 1: Kemisk sammansättning för gjutlegeringar (uttryckt i % med avseende på vikt) Table 1: Chemical compositions of alloys (expressed in percentage by mass) Legeringsgrupp Alloy Group AlCu Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk sammansättning i vikt-% /Chemical composition in % by mass Kemisk symbol Chemical symbols Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Cu4MgTi 0, Cu4Ti 0,18 0,35 (0,30) 0,1 AlSiMgTi Si2MgTi 1,6 to 2,4 0,60 (0,50) AlSi7Mg AlSi10Mg AlSi AlSi5Cu Si7Mg 6,5 to 7,5 0,55 (0,45) Si7Mg0,3 6,5 to 7,5 0, Si7Mg0,6 6,5 to 7,5 0, Si10Mg(a) 9,0 to 11,0 0,55 (0,40) Si10Mg(b) 9,0 to 11,0 0,55 (0,45) Si10Mg(Cu) 9,0 to 11,0 0,65 (0,55) Si9Mg 9,0 to 10,0 0, Si10Mg(Fe) 9,0 to 11,0 1,0 (0,45 to 0,9) Si11 10,0 to 11,8 0, Si12(b) 10,5 to 13,5 0,65 (0,55) Si12(a) 10,5 to 13,5 0,55 (0,40) Si12(Fe) 10,5 to 13,5 1,0 (0,45 to 0,9) 4,2 to 5,0 0,10 0,15 to 0,35 (0,20 to 0,35) - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 to 0,30 (0,15 to 0,25) 4,2 to 5,2 0, , ,15 to 0,30 (0,15 to 0,25) 0,10 (0,08) 0,20 0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,35 (0,30) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,05 (0,03) 0,15 (0,10) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) Si9 8,0 to 11,0 0,65 (0,55) 0,10 (0,08) Si6Cu4 5,0 to 7,0 1,0 (0,9) 0,30 to 0,50 0,45 to 0,65 (0,50 to 0,65) 0,35 0,20 to 0,65 (0,25 to 0,65) 0,10 0,25 to 0,45 (0,30 to 0,45) 0,10 0,45 to 0,70 (0,50 to 0,70) 0,45 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,45 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,55 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,10 0,25 to 0,45 (0,30 to 0,45) 0,55 0,20 to 0,50 (0,25 to 0,50) Si5Cu3Mg 4,5 to 6,0 0,60 (0,50) 2,6 to 3,6 0,55 0,15 to 0,45 (0,20 to 0,45) - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 to 0,20 (0,07 to 0,15) - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 to 0,25 (0,05 to 0,20) - - 0, ,08 to 0,25 (0,10 to 0,18) - - 0, ,08 to 0,25 (0,10 to 0,18) Övriga 1) /Others 1) Vardera Each Totalt Total Aluminium 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,15 0,35 0,10-0, , ,15 0,03 0,10 Remainder - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,20 0,10 0, , ,15 0,03 0,10 Remainder 0,55 0,10-0,10 0,15 0,10-0,20 0, , ,15 0, , ,15 0,05 0,25 Remainder 0,50 0,10 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 3,0 to 5,0 0,20 to 0,65 0,55 0,15 0,45 2,0 0,30 0,15 0,25 (0,20) - 0,10 0,20 0,10 0,05 0,25 (0,20) Si5Cu3Mn 4,5 to 6,0 0,8 (0,7) 2,5 to 4,0 0,20 to 0,55 0,40-0,30 0,55 0,20 0,10 0, Si5Cu1Mg 4,5 to 5,5 0,65 (0,55) 1,0 to 1,5 0,55 0,35 to 0,65 (0,40 to 0,65) - 0,25 0,15 0,15 0,05 0,05 to 0,25 (0,05 to 0,20) Si5Cu3 4,5 to 6,0 0,60 (0,50) 2,6 to 3,6 0,55 0,05-0,10 0,20 0,10 0,05 0,25 (0,20) 0,05 0,35 Remainder 0,05 0,25 Remainder forts. / "continued"

17 Page/Sida 9 Tabell 1 (slut) / Table 1 (concluded) Legeringsgrupp Alloy Group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning/Alloy designation Kemisk sammansättning i vikt-% / Chemical composition in % by mass Kemisk symbol Chemical symbols Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) 8,0 to 11,0 1,3 (0,6 to 1,1) Si11Cu2(Fe) 10,0 to 12,0 1,1 (0,45 to 1,0) Si8Cu3 7,5 to 9,5 0,8 (0,7) Si7Cu3Mg 6,5 to 8,0 0,8 (0,7) Si9Cu1Mg 8,3 to 9,7 0,8 (0,7) Si9Cu3(Fe)(Zn) 8,0 to 11,0 1,3 (0,6 to 1,2) Si7Cu2 6,0 to 8,0 0,8 (0,7) AlSi(Cu) Si12(Cu) 10,5 to 13,5 0,8 (0,7) Si12Cu1(Fe) 10,5 to 13,5 1,3 (0,6 to 1,1) AlSiCuNiMg Si12CuNiMg 10,5 to 13,5 0,7 (0,6) AlMg Mg3(b) 0,55 (0,45) Mg3(a) 0,55 (0,45) 0,55 (0,45) 0,55 (0,40) Mg9 2,5 1,0 (0,45 to 0,9) Mg5 0,55 (0,35) Mg5(Si) 1,5 (1,3) AlZnMg Zn5Mg 0,30 (0,25) ANM 1: Siffror inom parentes är sammansättning för tackor då de skiljer sig från gjutgods. Note 1 : Figures in brackets are ingot compositions where they differ from the. 0,55 (0,45) 0,55 (0,45) 0,80 (0,70) 2,0 to 4,0 0,55 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) 0,15 0,55 1,2 0,35 0,25 0,25 (0,20) 1,5 to 2,5 0,55 0,30 0,15 0,45 1,7 0,25 0,25 0,25 (0,20) 2,0 to 3,5 0,15 to 0,65 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) 3,0 to 4,0 0,20 to 0,65 0,30 to 0,60 (0,35 to 0,60) 0,8 to 1,3 0,15 to 0,55 0,25 to 0,65 (0,30 to 0,65) 2,0 to 4,0 0,55 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) - 0,35 1,2 0,25 0,15 0,25 (0,20) - 0,30 0,65 0,15 0,10 0,25 (0,20) - 0,20 0,8 0,10 0,10 0,10 to 0,20 (0,10 to 0,18) 0,15 0,55 3,0 0,35 0,25 0,25 (0,20) 1,5 to 2,5 0,15 to 0,65 0,35-0,35 1,0 0,25 0,15 0,25 (0,20) 1,0 (0,9) 0,05 to 0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,20 0,7 to 1,2 0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,20 0,8 to 1,5 0,35 0,8 to 1,5 (0,9 to 1,5) 0,10 (0,08) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,10 (0,05) 0,05 (0,03) 0,45 2,5 to 3,5 (2,7 to 3,5) 0,45 2,5 to 3,5 (2,7 to 3,5) 0,55 8,0 to 10,5 (8,5 to 10,5) 0,45 4,5 to 6,5 (4,8 to 6,5) 0,45 4,5 to 6,5 (4,8 to 6,5) 0,15 to 0,35 0,40 0,40 to 0,70 (0,45 to 0,70) ANM 2: Inom varje legeringsgrupp är legeringarna listade i fallande ordning efter antal ton gjutgods tillverkat i Europa. Note 2 : In each alloy group, the alloys are arranged in descending order of tonnage produced in Europe. ANM: 3 Värdena är angivna som maximivärden, såvida inte intervall angivits. Note 3 : Limits are expressed as a maximum unless shown as a range. 1) Övriga innefattar inte ämnen för kornförfining eller förädling av smältan, såsom Na, Sr, Sb och P. 1) "Others", does not include modifying or refining elements such as Na, Sr, Sb and P. - 0,7 to 1,3 0, ,25 (0,20) - - 0, , , ,20-0,10 0,25 0,10 0,10 0, , , , ,20 0,15 to 0,60 0,05 4,50 to 6,00 0,05 0,05 0,10 to 0,25 (0,12 to 0,20) Övriga 1/ Others 1) Vardera Each Totalt Total Aluminium 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder

18 Page/Sida 10 Tabell 2: Mekaniska egenskaper för legeringar av sandgjutgods för separatgjutna provstavar Table 2: Mechanical properties of sand cast alloys for separately cast test pieces Legeringsgrupp Alloy group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk symbol Chemical symbols Tillståndsbeteckning Brottgräns Tensile strength R m MPa Temper Designation Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T Cu4Ti 4 AlSiMgTi Si2MgTi F AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0, AlSi10Mg Si10Mg(a) F Si10Mg(b) F Si10Mg(Cu) F Si9Mg AlSi Si11 F Si12(b) F Si12(a) F AlSi5Cu Si6Cu4 F Si5Cu3Mn F Si5Cu1Mg T4 AlSi9Cu Si8Cu3 F Si9Cu1Mg F Si7Cu2 F AlSi(Cu) Si12(Cu) F AlMg Mg3(b) F Mg3(a) F Mg5 F Mg5(Si) F AlZnMg Zn5Mg T N/mm² = 1 MPa < 1 2 <

19 Page/Sida 11 Tabell 3: Mekaniska egenskaper för legeringar av kokillgjutgods för separatgjutna provstavar Table 3: Mechanical properties of chill cast alloys for separately cast test pieces Legeringsgrupp Alloy group Legeringsbeteckning/Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical symbols Tillståndsbeteckning Temper Designation Brottgräns Tensile strength R m MPa Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T Cu4Ti 4 AlSiMgTi Si2MgTi F AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0,6 4 AlSi10Mg Si10Mg(a) F Si10Mg(b) F Si10Mg(Cu) F Si9Mg 4 AlSi Si11 F Si12(b) F Si12(a) F AlSi5Cu Si6Cu4 F Si5Cu3Mg T Si5Cu3Mn F Si5Cu1Mg T Si5Cu3 T AlSi9Cu Si8Cu3 F Si7Cu3Mg F Si9Cu1Mg F Si7Cu2 F AlSi(Cu) Si12(Cu) F AlSiCuNiMg Si12CuNiMg T5 AlMg Mg3(b) F Mg3(a) F Mg5 F Mg5(Si) F AlZnMg Zn5Mg T N/mm² = 1 MPa , , , ,5 < 1 1 < 1 3 < 1 1 1,5 < 1 <

20 Page/Sida 12 Tabell 4: Mekaniska egenskaper för precisionsgjutgods för separatgjutna provstavar Table 4: Mechanical properties of investment cast alloys for separately cast test bars Legeringsgrupp Alloy group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk symbol Chemical symbols Brottgräns Tensile strength R m MPa Tillståndsbeteckning Temper Designation Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0, AlSi Si12(b) F AlSi5Cu Si5Cu3Mn F AlMg Mg5 F N/mm² = 1 MPa

21 Blank sida Blank page

22 Page 13 Annex A (informative) Comparison of characteristics, mechanical and other properties The annex is included in this standard for the guidance of designers and users of alloys and aims to indicate the common methods used and to broadly rank the alloys in the property listed. Rankings vary with the production method, and with the heat treatment condition of the and rankings are only applicable in the column concerned. Some numerical values are also included for guidance. Table A.1: Mechanical properties of pressure die cast alloys (see ) Alloy group Alloy designation Temper Designation Tensile strength Proof stress Numerical Chemical R m MPa R p0,2 MPa Elongation A 50mm % min Brinell hardness AlSi10Mg Si10Mg(Fe) F AlSi Si12(Fe) F Si9 F AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) F < Si11Cu2(Fe) F < Si8Cu3 F Si9Cu3(Fe)(Zn) F < 1 80 AlSi(Cu) Si12Cu1(Fe) F AlMg Mg9 F N/mm² = 1 MPa HBS

23 Sida 13 Bilaga A (ej standard) Mekaniska egenskaper för pressgjutgods samt jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper Bilagan har tagits med i denna standard som information till konstruktörer och användare av gjutlegeringar. Tabell A.2 visar de mest lämpliga gjutmetoderna och gör en grov indelning av legeringarna efter olika egenskaper. Indelningen varierar beroende på tillverkningsmetod och värmebehandling av gjutgodset. Indelningen gäller endast för aktuell kolumn. Några siffervärden har också tagits med för information. Tabell A.1: Mekaniska egenskaper för pressgjutgods (se ) Legeringsgrupp Legeringsbeteckning Tillståndsbeteckning Brottgräns R m MPa Numerisk Kemisk symbol R p0,2 MPa Förlängning A 50mm % min Förlängningsgräns Brinellhårdhet AlSi10Mg Si10Mg(Fe) F AlSi Si12(Fe) F Si9 F AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) F < Si11Cu2(Fe) F < Si8Cu3 F Si9Cu3(Fe)(Zn) F < 1 80 AlSi(Cu) Si12Cu1(Fe) F AlMg Mg9 F N/mm² = 1 MPa HBS

24 Page/Sida 14 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness I gjuttillstånd At cast Bearbetbarhet Machinability Efter värmebehandling After heat treatment Korrosionshärdighet Resistane to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion 10-6 /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) AlCu CU4MgTi Cu4Ti C D D - A D C D B to to 150 A B A 80 to 110 C D D - A D C D B to to 150 A B A 80 to 110 AlSiMgTi Si2MgTi C C C C B B B B B to to 160 B B Si7Mg B A B B/C B B/C D B C to to 170 B C C 80 to 110 AlSi7Mg Si7Mg0,3 B A B - B B D B C to to 180 A C A 80 to Si7Mg0,6 B A B - B B D B C to to 180 A C A 80 to SiMg(a) A A B B/C B B E A D to to 170 B C C 80 to Si10Mg(b) A A B B/C B B/C E A D to to 170 B C C 80 to 110 AlSi10Mg Si10Mg(Cu) A A B B/C B C E A C to to 170 B C C 80 to Si9Mg A A B B/C B B E A D to to 180 A C A 80 to Si10Mg(Fe) A A C B - C E D D to to 150 B C C 60 to 90 forts. / "continued"

25 Page/Sida 15 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) (fortsättning) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) (to be continued) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness Bearbetbarhet Machinability Korrosionshärdighet Resistan e to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion 10-6 /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) Si11 A A A C 4) - B E A D to to 170 D C A 60 to Si12(b) A A A C - B/C E A D to to 160 D C B 60 to 90 AlSi Si12(a) A A A C - B E A D to to 170 D C A 60 to Si12(Fe) A A C C - c E D D to to 160 B C C 60 to Si9 A A C C - C E D D to to 150 C C C 60 to Si6Cu4 B B B B - D D C B to to 120 D A C 60 to Si5Cu3Mg B B B B A D D C B to A A C 80 to 110 AlSi5Cu Si5Cu3Mn B B B B B D D C B to à 130 A A C 70 to Si5Cu1Mg C B C B B D D C B to to 150 B B B 70 to Si5Cu3 B B B B B D D C B to to 130 B A A 70 to 100 forts. / "continued"

26 Page/Sida 16 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) (fortsättning) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) (to be continued) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness I gjuttillstånd At cast Bearbetbarhet Machinability Efter värmebehandling After heat treatment Korrosionshärdighet Resistane to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) Si9Cu3(Fe) B B C B - D E F C to to 120 B B D 60 to Si11Cu2(Fe) A B C C - D E F C to to 130 B B D 60 to 90 AlSi9Cu Si8Cu3 B B B 5) B - D E B C to to 130 B A C 60 to Si7Cu3Mg B B B C - C E B C to to 120 D A C 60 to Si9Cu1Mg B B B B B D E B D to to 150 A B C 60 to 90 AlSi9Cu Si9Cu3 (Fe)(Zn) B B B B - D E F C to to 120 B A D 60 to Si7Cu2 B B B B - D E C C to to 130 D B C 50 to 70 AlSi9Cu Si12(Cu) A A A C - C E A C to to 150 D B C 60 to Si12Cu1(Fe) A A C C - C E F C to to 150 B B C 60 to 90 AlSiCu NiMg Si12CuNiMg A A A - B C E A C to to 160 A A D 80 to 110 forts. / "continued"

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28 Implantat och biologisk säkerhet Implants for surgery - Wear of total knee prostheses - Part 4: Wear of the patella-femoral joint - Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Guide för att skriva standarder som tar hänsyn till småföretagarbehov

Guide för att skriva standarder som tar hänsyn till småföretagarbehov CEN/CENELEC Guide 17:2010 Date: 2011-02-25 TC WI CEN/CENELEC/Guide 17 Secretariat: Guide för att skriva standarder som tar hänsyn till småföretagarbehov ICS: Descriptors: Document type: Technical Report

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. MFL AIR 4-2011 2011-10-10 & EN4179 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda SCANDT INTRODUCTION SCANDT

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg

Standardisering. Disposition. Magnus Fogelberg fogare Standardisering Magnus Fogelberg Disposition Standardiseringsorganisationer Administration, samarbete Utveckling av standarder CEN/TC 251 standarder Terminologi, process, informationsmodeller Aktuellt

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet Lena Morgan Projektledare/Leg Biomedicinsk analytiker Swedish Standards Institute 2013-10-07 1 2013-10-07 2011-02-08 2 2 Och det gäller även inom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Be-Ge 9080 24h HD KLG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Be-Ge 9080 24h HD KLG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Be-Ge 300 24h (3 sidor) Be-Ge 852 24h (3 sidor) Be-Ge 9080 24h HD KLG (3 sidor) Be-Ge 800 24h (3 sidor) Be-Ge är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, England

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration!

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration! Nyttjandestatistik av SWAMID SWAMID och Ladok 3 SWAMIDs vikt för SUNET och oss som lärosäten Nästa SWAMID WS 15-16 Maj i Stockholm Formell AL1 (LoA1) - profil på remiss Internationella samarbeten edugain!

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Högåsskolan - a passive house school 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Conditions Conditions 6,700m 2 540 pupils Sweden s first passive house school certified by IGPH Knivsta The site SKALA 1:800 N N

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer