Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN 1706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS (27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK STANDARD. EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND ÄR FÖRBJUDET. Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium och aluminiumlegeringar Gjutgods Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This standard replaces sand cast, chill cast and pressure die cast alloys in Swedish Standard according to table below. Swedish Standards corresponding to documents referred to in this Standard are listed in Catalogue of Swedish Standards, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of Swedish approval, International and European Standards approved as Swedish Standards as well as other Swedish Standards. Europastandarden gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av med svensk översättning. Standarden ersätter leveransformerna sand-, kokilloch pressgjutgods i svensk standard enligt tabell nedan. Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av Katalog över svensk standard, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder. Svensk standard Swedish standard Materialbeteckning i denna standard Material designation in this standard SS 14 xx xx Symbol Nummer Cu4MgTi Si7Mg Si7Mg0, Si10Mg(b) Si12(b) Si12(Fe) Si Si9Cu3(Fe) Si8Cu Si9Cu3(Fe)(Zn) Si12(Cu) Mg5(Si) Zn5Mg I bilaga NA till denna standard finns en detaljerad jämförelse mellan materialtillstånden för gjutlegeringar av aluminium i gamla svenska standarden jämfört med tillstånden i denna standard. ICS ; Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS, Box 6455, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SMS. Telefon: Telefax: E-post: Prisgrupp R Tryckt i november 1998

2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 1706 March 1998 ICS Descriptors: aluminium, aluminium alloys, s, definitions, designation, chemical composition, mechanical properties, tests English version Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium et alliages d aluminium Pièces moulées Composition chimique et caractéristiques mécaniques Aluminium und Aluminiumlegierungen Gußstücke Chemische Zusammensetzung und mechanishe Eigenschaften This European Standard was approved by CEN on 9 August CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1998 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. No. E

3 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 1706 Mars 1998 ICS Nyckelord: aluminium, aluminiumlegeringar, gjutgods, definitioner, beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, prov Svensk version Aluminium och aluminiumlegeringar Gjutgods Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper Aluminium et alliages d aluminium Pièces moulées Composition chimique et caractéristiques mécaniques Aluminium and aluminium alloys Castings Chemical composition and mechanical properties Aluminium und Aluminiumlegierungen Gußstücke Chemische Zusammensetzung und mechanishe Eigenschaften Denna standard är den officiella svenska versionen av. För översättningen svarar SIS. Denna europastandard antogs av CEN 9 augusti CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1998 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members Ref. Nr. Sv

4 Page 2 Contents Page Foreword Scope Normative references Definitions sand permanent mould ; chill low pressure die pressure die ; high pressure die investment fluidity hot tearing pressure tightness Designation systems Numerical designation system Chemical symbol based designation system Temper designations Casting processes Designations to appear on drawings Chemical composition General Samples for analysis Mechanical properties General Tensile tests Test pieces Hardness tests Rounding rules for determination of compliance... 7 Annex A (informative) Comparison of characteristics, mechanical and other properties Foreword This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 1998, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September In accordance with the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

5 Sida 2 Innehåll Sida Förord Omfattning Hänvisning till standard Definitioner gjutning sandgjutgods kokillgjutgods lågtrycksgjutgods pressgjutgods precisionsgjutgods flytbarhet varmsprickor trycktäthet Beteckningssystem Numeriskt beteckningssystem Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Tillståndsbeteckningar Gjutförfarande Beteckningar utmärkta på ritningar Kemisk sammansättning Allmänt Provstycken för analys Mekaniska egenskaper Allmänt Dragprovning Dragprovstavar Hårdhetsprovning Avrundningsregler för bestämning av överensstämmelse... 7 Bilaga A (ej standard) Mekaniska egenskaper för pressgjutgods samt jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper Bilaga NA (ej standard) Jämförelse mellan gamla och nya materialtillstånd för gjutlegeringar av aluminium Förord Denna europastandard har utarbetats av CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys. Sekretariatet hålls av AFNOR. Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast september 1998, och motstridande nationella standarder skall dras in senast september Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

6 Page 3 1 Scope This standard specifies the chemical composition limits for aluminium alloys and mechanical properties of separately cast test bars for these alloys. As a guide to the selection of alloys for a specific use or process, annex A "Comparison of characteristics mechanical and other properties", is included for information only. This standard shall be used in conjunction with the following standards: EN 1676 EN pren EN ISO 8062 Aluminium and aluminium alloys Alloyed aluminium ingots for remelting Specifications Founding Technical conditions of delivery Part 1: General Founding Technical conditions of delivery Part 4: Additionnal requirements for aluminium alloys s Castings System of dimensional tolerances and machining allowances 2 Normative references This European standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies. EN 1676 EN EN EN EN EN Aluminium and aluminium alloys Alloyed aluminium ingots for remelting Specifications. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 1: Numerical designation system. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 2: Chemical symbol based designation system. Aluminium and aluminium alloys Designation of unalloyed and alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and s Part 3: Writing rules for chemical composition. Metallic materials Tensile testing Part 1: Method of tests (at ambient temperature) "including Addendum AC1:1990". Metallic materials Hardness testing Part : Brinell test. pren Aluminium and aluminium alloys Terms and definitions Part 1: General. 3 Definitions For the purpose of this European Standard, the definitions in pren apply together with the following: 3.1 Process in which molten metal is poured into a mould and solidified.

7 Sida 3 1 Omfattning Denna standard specificerar gränserna för kemisk sammansättning för aluminiumgjutlegeringar och mekaniska egenskaper hos separatgjutna provkroppar för dessa legeringar. Som en guide till valet av legeringar för specifik användning eller process har bilaga A Jämförelse av gjutegenskaper, mekaniska och andra egenskaper tagits med för information. Denna standard skall användas tillsammans med följande standarder: SS-EN 1676 SS-EN pren SS-ISO 8062 Aluminium och aluminiumlegeringar Tackor av legerat aluminium Specifikationer Gjutning Tekniska leveransbestämmelser Del 1: Allmänt Gjutning Tekniska leveransbestämmelser Del 4: Tilläggskrav för gjutgods av aluminiumlegeringar Gjutgods System för dimensionstoleranser och bearbetningstillägg 2 Hänvisning till standard Denna standard innehåller daterade eller odaterade hänvisningar till regler i andra publikationer. Dessa normativa hänvisningar återfinns i den löpande texten. Publikationerna anges nedan. Beträffande daterade hänvisningar till publikationer som senare har ändrats eller fått tillägg, gäller dessa ändringar eller tillägg endast då de har införts i denna standard. Vid odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av publikationen. SS-EN 1676 SS-EN SS-EN SS-EN SS-EN Aluminium och aluminiumlegeringar Tackor av legerat aluminium Specifikationer Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 1: Numeriskt beteckningssystem Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av olegerat och legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, legeringsmetaller och gjutgods Del 3: Skrivregler för kemisk sammansättning Metalliska material Dragprovning Del 1: Provningsmetod (vid rumstemperatur) SS-EN Metalliska material Hårdhetsprovning enligt Brinell Del 1: Provningsmetod SS-EN Aluminium och aluminiumlegeringar Termer och definitioner Del 1: Allmänna termer 3 Definitioner Vid tillämpning av denna europastandard gäller definitionerna i SS-EN tillsammans med nedanstående definitioner. 3.1 gjutning förfarande vid vilken smält metall gjuts i en form i vilken den stelnar

8 Page sand Process in which molten metal is poured into a sand mould and solidified (at atmospheric pressure) 3.3 permanent mould ; chill Process in which molten metal is poured into a permanent mould and solidified (at atmospheric pressure). 3.4 low pressure die Process in which molten metal is poured into a permanent metal mould and solidified under low pressure (typically 0,7 bar above atmospheric pressure). 3.5 pressure die ; high pressure die Process in which molten metal is injected into a permanent metal mould and solidified under high pressure (typically 700 bars above atmospheric pressure). 3.6 investment Two step process comprising: a) fabrication of a ceramic mould around a wax or thermoplastic pattern which is lost during this process; and b) pouring of metal into this mould. 3.7 fluidity The ability of an alloy to make thin wall s and reproduce fine detail. 3.8 hot tearing Tendency for a crack to form in a due to the development of internal stress during sodification. 3.9 pressure tightness The tendancy not to leak on pressure testing. 4 Designation systems 4.1 Numerical designation system The numerical designation system shall be in accordance with EN Chemical symbol based designation system The chemical symbol based designation system shall be in accordance with EN Temper designations The following abbreviations shall be used for the conditions of heat treatment, referred to tables 2, 3, 4 and A.1: F as cast; O annealed; T1 controlled cooling from and naturally aged; T4 solution heat treated and naturally aged where applicable; T5 controlled cooling from and artificially aged or over-aged; solution heat treated and fully artificially aged; 4 solution heat treated and artificially under-aged; T7 solution heat treated and artificially over-aged (stabilised). NOTE : For aluminium alloys solution heat treatment involves quenching from elevated temperatures and distortion may occur.

9 Sida sandgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall gjuts i en sandform i vilken den stelnar (vid normalt lufttryck) 3.3 kokillgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall gjuts i en metallform i vilken den stelnar (vid normalt lufttryck) 3.4 lågtrycksgjutgods gjutförfarande vid vilket flytande metall sprutas in i en metallform i vilken den stelnar under lågt tryck (ca 0,7 bar) 3.5 pressgjutgods förfarande vid vilket smältmetall sprutas in i en metallform i vilken den stelnar under högt tryck (ca 700 bar) 3.6 precisionsgjutgods gjutförfarande bestående av följande två steg a) tillverkning av en keramisk form med hjälp av en modell bestående av vax eller termoplast som smälts ur under processen b) gjutning av metall i denna form 3.7 flytbarhet förmågan hos en legering att bilda tunnväggigt gjutgods och noggrant återge enskildheter i gjutstycket 3.8 varmsprickor tendens till sprickbildning i ett gjutstycke på grund av inre spänningar erhållna vid stelnandet 3.9 trycktäthet förmågan att inte läcka vid tryckprovning. 4 Beteckningssystem 4.1 Numeriskt beteckningssystem Det numeriska beteckningssystemet skall överensstämma med SS-EN Beteckningssystem baserat på kemiska symboler Det beteckningssystem som är baserat på kemiska symboler skall överensstämma med SS-EN Tillståndsbeteckningar Följande förkortningar skall, med hänvisning till tabellerna 2, 3, 4 och A.1, användas för värmebehandlingstillstånd: F O T1 T4 T5 4 T7 obehandlat glödgat kontrollerad kylning efter gjutningen och kallåldrat upplösningsbehandlat och kallåldrat när så är lämpligt kontrollerad kylning efter gjutningen och varmåldrat eller överåldrat upplösningsbehandlat och varmåldrat upplösningsbehandlat och ej fullt varmåldrat (underåldrat) upplösningsbehandlat och överåldrat (stabiliserat) ANM: För aluminiumgjutlegeringar innefattar upplösningsbehandling kylning från förhöjda temperaturer varvid formförändring kan förekomma.

10 Page Casting processes The following abbreviations shall be used for the different processes: S K D L sand ; chill or permanent mould ; pressure die ; investment. 4.5 Designations to appear on drawings The designation shall appear on the drawings. An example of the full standard, material designation, process and temper is: EN 1706 AC-42000K (numerical) EN 1706 AC-Al Si7MgK (chemical) which indicates Aluminium alloy 42000, chill cast, solution heat treated and fully artificially aged. 5 Chemical composition 5.1 General Chemical composition shall be expressed in accordance with the writing rules given in EN The chemical composition of aluminium alloys shall be specified in percentage by mass in table 1. NOTE : Also included in Table 1 are the compositions of ingots used to produce s. These are shown in brackets where they differ from the limits and are taken from EN When specified, analysis of elements for which specific limits are given in table 1 shall be carried out. Analysis for other elements shall be carried out only when agreed between manufacturer and purchaser. This particularly applies to modifying or refining elements such as sodium, strontium, antimony and phosphorous. Alloying elements and impurities shall be expressed in the following sequence silicon, iron, copper, manganese, magnesium, chromium, nickel, zinc, titanium, other elements total, aluminium. Additional specified elements with specific limit shall be inserted, in alphabetical order with respect to their chemical symbols between zinc and titanium, or are specified in footnotes, and that order shall include lead and tin. 5.2 Samples for analysis When samples are required for analysis by emission spectrometry they shall be taken from the melt at the time the s are made and shall be cast into a metallic die. NOTE : If analysis by emission spectrometry is to be carried out on a it is recommended that a part of the is remelted and cast into a metallic die to avoid the effects of segregation. The level of certain elements such as sodium, strontium and magnesium may be reduced by the remelting, and analysis for such elements should be made directly on the. For sampling and analysis the use of existing rules or standards is recommended until a suitable European Standard is published.

11 Sida Gjutförfarande Följande förkortningar skall användas för de olika gjutförfarandena: S K D L sandgjutgods kokillgjutgods pressgjutgods precisionsgjutgods 4.5 Beteckningar utmärkta på ritningar Beteckningen skall märkas ut på ritningarna. Följande exempel visar en fullständig beteckning av material, gjutförfarande och tillstånd: SS-EN 1706 AC-42000K (numerisk) SS-EN 1706 AC-AlSi7MgK (kemisk) vilket indikerar kokillgjutgods av aluminiumgjutlegering 42000, i upplösningsbehandlat och varmåldrat tillstånd. 5 Kemisk sammansättning 5.1 Allmänt Kemisk sammansättning skall uttryckas i enlighet med skrivreglerna i SS-EN Den kemiska sammansättningen för gjutlegering av aluminium är i tabell 1 specificerad i % med avseende på vikt. ANM: Sammansättningen för tackor som används vid tillverkning av gjutgods finns också i tabell 1. Dessa värden har hämtats från SS-EN 1676 och visas inom parentes, då de skiljer sig från värdena för tackor. När så är specificerat skall analys göras av ämnen för vilka specifika gränser finns i tabell 1. Analys av andra ämnen skall endast göras efter överenskommelse mellan tillverkare och köpare. Detta gäller särskilt för ämnen avsedda för kornförfining eller förädling såsom natrium, strontium, antimon och fosfor. Legeringsämnen och föroreningar skall anges i följande ordning: kisel, järn, koppar, mangan, magnesium, krom, nickel, zink, titan, övriga ämnen, aluminium. Ytterligare specificerade ämnen med angiven gräns skall sättas in i alfabetisk ordning efter deras kemiska symboler mellan zink och titan eller anges i fotnoter och att beställning skall inkludera bly och tenn. 5.2 Provstycken för analys När provstycken krävs för analys med emissionsspektrometri skall de tas från smältan vid avgjutningstillfället och gjutas i en metallform. ANM: Om emissionsspektrometrisk analys skall utföras på ett gjutstycke rekommenderas det att en del av gjutstycket smälts om och gjuts i en metallform för att undvika segregeringseffekter. Nivån på vissa ämnen såsom natrium, strontium och magnesium kan minskas vid omsmältningen och analys av sådana ämnen bör göras direkt på gjutstycket. För provtagning och analys rekommenderas användning av existerande regler och standarder till det att lämplig europastandard är publicerad.

12 Page 6 6 Mechanical properties 6.1 General The minimum mechanical properties for separately cast test pieces for sand cast, chill cast, investment cast and pressure die cast conditions shall be in accordance with tables 2, 3, 4. For each alloy, mechanical properties are only specified for the commonly used methods of and for commonly used tempers. For other processes and tempers, characteristics shall be agreed between manufacturer and purchaser. NOTE : The mechanical properties of pressure die s are very dependent on injection parameters and the properties in table A.1 are for guidance only. 6.2 Tensile tests Tensile Tests shall be carried out in accordance with EN Test pieces General This standard does not specify the exact design of test pieces which shall be by agreed between manufacturer and purchaser. The use of existing rules or standards is recommended until a suitable European Standard is published. However, the following conditions shall apply : Separately cast test bars General When tensile tests are required on separately cast test bars then the test bars shall be cast at the same time and from the same melt or melts as the s. When applicable they shall be heat treated with the s. NOTE : Separately cast test pieces have a valuable function as a check on melt quality. However, the values obtained from s can differ from the minimum values specified in the tables because of variations in structure arising from differences in section thickness and soundness (see 6.3.3) Sand cast pieces The following conditions apply to sand cast test pieces: 1) they shall be cast in sand moulds without artifical chilling ; using the same sand system as used for the s; 2) as cast diameter shall be a minimum of 12,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition Chill cast pieces The following conditions shall apply to chill cast pieces: 1) they shall be cast into metallic moulds ; 2) as cast diameter shall be a minimum of 12,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition.

13 Sida 6 6 Mekaniska egenskaper 6.1 Allmänt Minimivärdena för mekaniska egenskaper för separatgjutna provstavar för sandgjutgods, kokillgjutgods, precisionsgjutgods och pressgjutgods skall vara i enlighet med tabellerna 2, 3 och 4. För respektive legering anges endast de mekaniska egenskaperna för de vanligast använda gjutmetoderna, liksom för de vanligast förekommande tillstånden. För andra gjutförfaranden och tillstånd skall egenskaperna överenskommas mellan tillverkare och köpare. ANM: De mekaniska egenskaperna av pressgjutgods är starkt beroende av gjutparametrarna och egenskaperna i tabell A.1 är endast angivna för information. 6.2 Dragprovning Dragprovning skall utföras i enlighet med SS-EN Dragprovstavar Allmänt Denna standard fastlägger inte den exakta utformningen på provstavarna, som därför skall överenskommas mellan tillverkare och köpare. För provtagning och analys rekommenderas användning av existerande regler och standarder till det att lämplig europastandard är publicerad. Följande villkor skall dock gälla: Separatgjutna provstavar Allmänt När dragprov krävs på separatgjutna provstavar skall provstavarna gjutas vid samma tillfälle och från samma smälta eller smältor som gjutgodset. När så är tillämpligt skall de ha samma värmebehandling som gjutgodset. ANM: Separatgjutna provstavar har en värdefull funktion för kontroll av en smältas kvalitet. De värden som erhålls på gjutgodset kan emellertid avvika från de minimivärden som är angivna i tabellerna beroende på variationer i strukturen uppkomna genom skillnader i godstjocklek och frihet från fel (se 6.3.3) Sandgjutgods Följande villkor gäller för sandgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i sandformar utan artificiell kylning; samma sandsystem som för gjutgodset skall användas 2) diametern på den gjutna provstaven skall vara minst 12,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd Kokillgjutna provstavar Följande villkor skall gälla för kokillgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i metallformar 2) diametern skall vara minst 12,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd.

14 Page Investment cast pieces The following conditions shall apply to investment cast test pieces: 1) they shall be cast entirely in a ceramic mould without artificial chilling; 2) as cast diameter shall be a minimum of 5,0 mm; 3) the gauge length and parallel length shall conform to EN NOTE : Test pieces may be tested in the machined or unmachined condition Pressure die cast bars Pressure die cast test pieces are not normally produced. The values given in table A.1 are for guidance only. These are not typical values but are the minimum values that may be expected from separately pressure die cast test pieces of 20,0 mm 2 cross sectional area with a minimum thickness of 2,0 mm Test pieces taken from s If test pieces are taken from s then their geometry, location, test frequency and values relevant shall be agreed between manufacturer and purchaser For circular test pieces the minimum diameter shall be 4,0 mm. For proof stress and tensile strength, the value obtained in the s may be greater than the values specified in tables 2, 3, 4 or not less than 70 % of the values specified. For elongation, the values obtained from s may be greater than the values specified in the tables or up to 50 % less in some locations. NOTE : This does not apply to pressure die s. 6.4 Hardness tests Hardness Tests shall be carried out in accordance with EN on porosity free areas of s or on the portion of a broken test piece which has not been stressed. 7 Rounding rules for determination of compliance In recording chemical analysis or mechanical property results, the number representing the result for any value specified in this standard shall be expressed to the same number of decimal places as the corresponding number in this standard. The following rounding rules shall be used for determination of compliance with this standard: a) when the figure immediately after the last figure to be retained is less than 5, the last figure to be retained remains unchanged ; b) when the figure immediately after the last figure to be retained is greater than 5, or equal to 5 and followed by at least one figure other than zero, the last figure to be retained is increased by one; c) when the figure immediately after the last figure to be retained is equal to 5 and followed by zeros only, the last figure to be retained remains unchanged if even, and is increased by one if odd.

15 Sida Precisionsgjutna provstavar Följande villkor skall gälla för precisionsgjutna provstavar: 1) de skall gjutas i keramikform utan artificiell kylning 2) diametern skall vara minst 5,0 mm 3) mätlängd och försökslängd skall överensstämma med SS-EN ANM: Provstavarna kan provas i bearbetat eller obearbetat tillstånd Pressgjutna provstavar Pressgjutna provstavar tillverkas normalt inte. Värdena givna i tabell A.1 är endast för information. Dessa värden är inte typiska men minimivärden som kan förväntas på separatgjutna provstavar med tvärsnittsarea på 20,0 mm 2 och en minsta tjocklek på 2,0 mm Provstavar uttagna från gjutgodset Om provstavar tas ut från gjutgodset skall deras form, läge, provningsfrekvens och relevanta värden överenskommas mellan tillverkare och köpare För runda provstavar skall minimidiametern vara 4,0 mm. För sträckgräns och brottgräns får erhållna värden i gjutgodset vara högre eller lägre än de värden som är specificerade i tabellerna 2, 3 och 4, dock ej lägre än 70 % av de värden som är specificerade. För förlängning får de värden som erhålls i gjutgodset vara högre än de i tabellerna specificerade värdena eller max. 50 % lägre för bestämda mätställen. ANM: Detta gäller inte för pressgjutgods. 6.4 Hårdhetsprovning Hårdhetsprovning skall utföras i enlighet med SS-EN på porfria ytor på gjutgodset eller på ytan av en avbruten provstav, vilken inte har varit utsatt för spänning. 7 Avrundningsregler för bestämning av överensstämmelse Vid registrering av provningsresultat för kemisk analys och mekaniska egenskaper skall talet, som återger resultatet för en given egenskap, anges med samma antal decimaler, som motsvarande tal i denna standard. Följande avrundningsregler skall användas för bestämning av överensstämmelse med denna standard: a) när siffran omedelbart efter den sista siffran, som skall behållas är mindre än 5, skall sista siffran som behålls förbli oförändrad. b) när siffran omedelbart efter den sista siffran, som skall behållas är större än 5 eller lika med 5, och följs av minst en siffra annan än noll, skall sista siffran som behålls höjas med ett. c) när siffran omedelbart efter sista siffran som skall behållas är lika med 5 och följs av enbart nollor, skall sista siffran som behålls förbli oförändrad, om den är jämn, och höjas med ett om den är udda.

16 Page/Sida 8 Tabell 1: Kemisk sammansättning för gjutlegeringar (uttryckt i % med avseende på vikt) Table 1: Chemical compositions of alloys (expressed in percentage by mass) Legeringsgrupp Alloy Group AlCu Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk sammansättning i vikt-% /Chemical composition in % by mass Kemisk symbol Chemical symbols Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Cu4MgTi 0, Cu4Ti 0,18 0,35 (0,30) 0,1 AlSiMgTi Si2MgTi 1,6 to 2,4 0,60 (0,50) AlSi7Mg AlSi10Mg AlSi AlSi5Cu Si7Mg 6,5 to 7,5 0,55 (0,45) Si7Mg0,3 6,5 to 7,5 0, Si7Mg0,6 6,5 to 7,5 0, Si10Mg(a) 9,0 to 11,0 0,55 (0,40) Si10Mg(b) 9,0 to 11,0 0,55 (0,45) Si10Mg(Cu) 9,0 to 11,0 0,65 (0,55) Si9Mg 9,0 to 10,0 0, Si10Mg(Fe) 9,0 to 11,0 1,0 (0,45 to 0,9) Si11 10,0 to 11,8 0, Si12(b) 10,5 to 13,5 0,65 (0,55) Si12(a) 10,5 to 13,5 0,55 (0,40) Si12(Fe) 10,5 to 13,5 1,0 (0,45 to 0,9) 4,2 to 5,0 0,10 0,15 to 0,35 (0,20 to 0,35) - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 to 0,30 (0,15 to 0,25) 4,2 to 5,2 0, , ,15 to 0,30 (0,15 to 0,25) 0,10 (0,08) 0,20 0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,35 (0,30) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,05 (0,03) 0,15 (0,10) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) Si9 8,0 to 11,0 0,65 (0,55) 0,10 (0,08) Si6Cu4 5,0 to 7,0 1,0 (0,9) 0,30 to 0,50 0,45 to 0,65 (0,50 to 0,65) 0,35 0,20 to 0,65 (0,25 to 0,65) 0,10 0,25 to 0,45 (0,30 to 0,45) 0,10 0,45 to 0,70 (0,50 to 0,70) 0,45 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,45 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,55 0,20 to 0,45 (0,25 to 0,45) 0,10 0,25 to 0,45 (0,30 to 0,45) 0,55 0,20 to 0,50 (0,25 to 0,50) Si5Cu3Mg 4,5 to 6,0 0,60 (0,50) 2,6 to 3,6 0,55 0,15 to 0,45 (0,20 to 0,45) - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 to 0,20 (0,07 to 0,15) - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 to 0,25 (0,05 to 0,20) - - 0, ,08 to 0,25 (0,10 to 0,18) - - 0, ,08 to 0,25 (0,10 to 0,18) Övriga 1) /Others 1) Vardera Each Totalt Total Aluminium 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder 0,03 0,10 Remainder - 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,05 0,10 0,05 0,05 0,15-0,15 0,35 0,10-0, , ,15 0,03 0,10 Remainder - 0,15 0,15 0,15 0,05 0,20 0,10 0, , ,15 0,03 0,10 Remainder 0,55 0,10-0,10 0,15 0,10-0,20 0, , ,15 0, , ,15 0,05 0,25 Remainder 0,50 0,10 0,05 0,15 0,05 0,05 0,15 3,0 to 5,0 0,20 to 0,65 0,55 0,15 0,45 2,0 0,30 0,15 0,25 (0,20) - 0,10 0,20 0,10 0,05 0,25 (0,20) Si5Cu3Mn 4,5 to 6,0 0,8 (0,7) 2,5 to 4,0 0,20 to 0,55 0,40-0,30 0,55 0,20 0,10 0, Si5Cu1Mg 4,5 to 5,5 0,65 (0,55) 1,0 to 1,5 0,55 0,35 to 0,65 (0,40 to 0,65) - 0,25 0,15 0,15 0,05 0,05 to 0,25 (0,05 to 0,20) Si5Cu3 4,5 to 6,0 0,60 (0,50) 2,6 to 3,6 0,55 0,05-0,10 0,20 0,10 0,05 0,25 (0,20) 0,05 0,35 Remainder 0,05 0,25 Remainder forts. / "continued"

17 Page/Sida 9 Tabell 1 (slut) / Table 1 (concluded) Legeringsgrupp Alloy Group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning/Alloy designation Kemisk sammansättning i vikt-% / Chemical composition in % by mass Kemisk symbol Chemical symbols Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) 8,0 to 11,0 1,3 (0,6 to 1,1) Si11Cu2(Fe) 10,0 to 12,0 1,1 (0,45 to 1,0) Si8Cu3 7,5 to 9,5 0,8 (0,7) Si7Cu3Mg 6,5 to 8,0 0,8 (0,7) Si9Cu1Mg 8,3 to 9,7 0,8 (0,7) Si9Cu3(Fe)(Zn) 8,0 to 11,0 1,3 (0,6 to 1,2) Si7Cu2 6,0 to 8,0 0,8 (0,7) AlSi(Cu) Si12(Cu) 10,5 to 13,5 0,8 (0,7) Si12Cu1(Fe) 10,5 to 13,5 1,3 (0,6 to 1,1) AlSiCuNiMg Si12CuNiMg 10,5 to 13,5 0,7 (0,6) AlMg Mg3(b) 0,55 (0,45) Mg3(a) 0,55 (0,45) 0,55 (0,45) 0,55 (0,40) Mg9 2,5 1,0 (0,45 to 0,9) Mg5 0,55 (0,35) Mg5(Si) 1,5 (1,3) AlZnMg Zn5Mg 0,30 (0,25) ANM 1: Siffror inom parentes är sammansättning för tackor då de skiljer sig från gjutgods. Note 1 : Figures in brackets are ingot compositions where they differ from the. 0,55 (0,45) 0,55 (0,45) 0,80 (0,70) 2,0 to 4,0 0,55 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) 0,15 0,55 1,2 0,35 0,25 0,25 (0,20) 1,5 to 2,5 0,55 0,30 0,15 0,45 1,7 0,25 0,25 0,25 (0,20) 2,0 to 3,5 0,15 to 0,65 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) 3,0 to 4,0 0,20 to 0,65 0,30 to 0,60 (0,35 to 0,60) 0,8 to 1,3 0,15 to 0,55 0,25 to 0,65 (0,30 to 0,65) 2,0 to 4,0 0,55 0,05 to 0,55 (0,15 to 0,55) - 0,35 1,2 0,25 0,15 0,25 (0,20) - 0,30 0,65 0,15 0,10 0,25 (0,20) - 0,20 0,8 0,10 0,10 0,10 to 0,20 (0,10 to 0,18) 0,15 0,55 3,0 0,35 0,25 0,25 (0,20) 1,5 to 2,5 0,15 to 0,65 0,35-0,35 1,0 0,25 0,15 0,25 (0,20) 1,0 (0,9) 0,05 to 0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,20 0,7 to 1,2 0,55 0,35 0,10 0,30 0,55 0,20 0,10 0,20 0,8 to 1,5 0,35 0,8 to 1,5 (0,9 to 1,5) 0,10 (0,08) 0,05 (0,03) 0,10 (0,08) 0,10 (0,05) 0,05 (0,03) 0,45 2,5 to 3,5 (2,7 to 3,5) 0,45 2,5 to 3,5 (2,7 to 3,5) 0,55 8,0 to 10,5 (8,5 to 10,5) 0,45 4,5 to 6,5 (4,8 to 6,5) 0,45 4,5 to 6,5 (4,8 to 6,5) 0,15 to 0,35 0,40 0,40 to 0,70 (0,45 to 0,70) ANM 2: Inom varje legeringsgrupp är legeringarna listade i fallande ordning efter antal ton gjutgods tillverkat i Europa. Note 2 : In each alloy group, the alloys are arranged in descending order of tonnage produced in Europe. ANM: 3 Värdena är angivna som maximivärden, såvida inte intervall angivits. Note 3 : Limits are expressed as a maximum unless shown as a range. 1) Övriga innefattar inte ämnen för kornförfining eller förädling av smältan, såsom Na, Sr, Sb och P. 1) "Others", does not include modifying or refining elements such as Na, Sr, Sb and P. - 0,7 to 1,3 0, ,25 (0,20) - - 0, , , ,20-0,10 0,25 0,10 0,10 0, , , , ,20 0,15 to 0,60 0,05 4,50 to 6,00 0,05 0,05 0,10 to 0,25 (0,12 to 0,20) Övriga 1/ Others 1) Vardera Each Totalt Total Aluminium 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder 0,05 0,25 Remainder

18 Page/Sida 10 Tabell 2: Mekaniska egenskaper för legeringar av sandgjutgods för separatgjutna provstavar Table 2: Mechanical properties of sand cast alloys for separately cast test pieces Legeringsgrupp Alloy group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk symbol Chemical symbols Tillståndsbeteckning Brottgräns Tensile strength R m MPa Temper Designation Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T Cu4Ti 4 AlSiMgTi Si2MgTi F AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0, AlSi10Mg Si10Mg(a) F Si10Mg(b) F Si10Mg(Cu) F Si9Mg AlSi Si11 F Si12(b) F Si12(a) F AlSi5Cu Si6Cu4 F Si5Cu3Mn F Si5Cu1Mg T4 AlSi9Cu Si8Cu3 F Si9Cu1Mg F Si7Cu2 F AlSi(Cu) Si12(Cu) F AlMg Mg3(b) F Mg3(a) F Mg5 F Mg5(Si) F AlZnMg Zn5Mg T N/mm² = 1 MPa < 1 2 <

19 Page/Sida 11 Tabell 3: Mekaniska egenskaper för legeringar av kokillgjutgods för separatgjutna provstavar Table 3: Mechanical properties of chill cast alloys for separately cast test pieces Legeringsgrupp Alloy group Legeringsbeteckning/Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical symbols Tillståndsbeteckning Temper Designation Brottgräns Tensile strength R m MPa Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T Cu4Ti 4 AlSiMgTi Si2MgTi F AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0,6 4 AlSi10Mg Si10Mg(a) F Si10Mg(b) F Si10Mg(Cu) F Si9Mg 4 AlSi Si11 F Si12(b) F Si12(a) F AlSi5Cu Si6Cu4 F Si5Cu3Mg T Si5Cu3Mn F Si5Cu1Mg T Si5Cu3 T AlSi9Cu Si8Cu3 F Si7Cu3Mg F Si9Cu1Mg F Si7Cu2 F AlSi(Cu) Si12(Cu) F AlSiCuNiMg Si12CuNiMg T5 AlMg Mg3(b) F Mg3(a) F Mg5 F Mg5(Si) F AlZnMg Zn5Mg T N/mm² = 1 MPa , , , ,5 < 1 1 < 1 3 < 1 1 1,5 < 1 <

20 Page/Sida 12 Tabell 4: Mekaniska egenskaper för precisionsgjutgods för separatgjutna provstavar Table 4: Mechanical properties of investment cast alloys for separately cast test bars Legeringsgrupp Alloy group Numerisk Numerical Legeringsbeteckning Alloy designation Kemisk symbol Chemical symbols Brottgräns Tensile strength R m MPa Tillståndsbeteckning Temper Designation Förlängningsgräns Proof stress R p0,2 MPa Förlängning Elongation A 50mm % Brinellhårdhet Brinell hardness HBS AlCu Cu4MgTi T AlSi7Mg Si7Mg F Si7Mg0, Si7Mg0, AlSi Si12(b) F AlSi5Cu Si5Cu3Mn F AlMg Mg5 F N/mm² = 1 MPa

21 Blank sida Blank page

22 Page 13 Annex A (informative) Comparison of characteristics, mechanical and other properties The annex is included in this standard for the guidance of designers and users of alloys and aims to indicate the common methods used and to broadly rank the alloys in the property listed. Rankings vary with the production method, and with the heat treatment condition of the and rankings are only applicable in the column concerned. Some numerical values are also included for guidance. Table A.1: Mechanical properties of pressure die cast alloys (see ) Alloy group Alloy designation Temper Designation Tensile strength Proof stress Numerical Chemical R m MPa R p0,2 MPa Elongation A 50mm % min Brinell hardness AlSi10Mg Si10Mg(Fe) F AlSi Si12(Fe) F Si9 F AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) F < Si11Cu2(Fe) F < Si8Cu3 F Si9Cu3(Fe)(Zn) F < 1 80 AlSi(Cu) Si12Cu1(Fe) F AlMg Mg9 F N/mm² = 1 MPa HBS

23 Sida 13 Bilaga A (ej standard) Mekaniska egenskaper för pressgjutgods samt jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper Bilagan har tagits med i denna standard som information till konstruktörer och användare av gjutlegeringar. Tabell A.2 visar de mest lämpliga gjutmetoderna och gör en grov indelning av legeringarna efter olika egenskaper. Indelningen varierar beroende på tillverkningsmetod och värmebehandling av gjutgodset. Indelningen gäller endast för aktuell kolumn. Några siffervärden har också tagits med för information. Tabell A.1: Mekaniska egenskaper för pressgjutgods (se ) Legeringsgrupp Legeringsbeteckning Tillståndsbeteckning Brottgräns R m MPa Numerisk Kemisk symbol R p0,2 MPa Förlängning A 50mm % min Förlängningsgräns Brinellhårdhet AlSi10Mg Si10Mg(Fe) F AlSi Si12(Fe) F Si9 F AlSi9Cu Si9Cu3(Fe) F < Si11Cu2(Fe) F < Si8Cu3 F Si9Cu3(Fe)(Zn) F < 1 80 AlSi(Cu) Si12Cu1(Fe) F AlMg Mg9 F N/mm² = 1 MPa HBS

24 Page/Sida 14 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness I gjuttillstånd At cast Bearbetbarhet Machinability Efter värmebehandling After heat treatment Korrosionshärdighet Resistane to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion 10-6 /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) AlCu CU4MgTi Cu4Ti C D D - A D C D B to to 150 A B A 80 to 110 C D D - A D C D B to to 150 A B A 80 to 110 AlSiMgTi Si2MgTi C C C C B B B B B to to 160 B B Si7Mg B A B B/C B B/C D B C to to 170 B C C 80 to 110 AlSi7Mg Si7Mg0,3 B A B - B B D B C to to 180 A C A 80 to Si7Mg0,6 B A B - B B D B C to to 180 A C A 80 to SiMg(a) A A B B/C B B E A D to to 170 B C C 80 to Si10Mg(b) A A B B/C B B/C E A D to to 170 B C C 80 to 110 AlSi10Mg Si10Mg(Cu) A A B B/C B C E A C to to 170 B C C 80 to Si9Mg A A B B/C B B E A D to to 180 A C A 80 to Si10Mg(Fe) A A C B - C E D D to to 150 B C C 60 to 90 forts. / "continued"

25 Page/Sida 15 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) (fortsättning) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) (to be continued) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness Bearbetbarhet Machinability Korrosionshärdighet Resistan e to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion 10-6 /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) Si11 A A A C 4) - B E A D to to 170 D C A 60 to Si12(b) A A A C - B/C E A D to to 160 D C B 60 to 90 AlSi Si12(a) A A A C - B E A D to to 170 D C A 60 to Si12(Fe) A A C C - c E D D to to 160 B C C 60 to Si9 A A C C - C E D D to to 150 C C C 60 to Si6Cu4 B B B B - D D C B to to 120 D A C 60 to Si5Cu3Mg B B B B A D D C B to A A C 80 to 110 AlSi5Cu Si5Cu3Mn B B B B B D D C B to à 130 A A C 70 to Si5Cu1Mg C B C B B D D C B to to 150 B B B 70 to Si5Cu3 B B B B B D D C B to to 130 B A A 70 to 100 forts. / "continued"

26 Page/Sida 16 Tabell A.2: Jämförelse mellan gjutegenskaper, mekaniska och övriga egenskaper 1) (fortsättning) Table A.2: Comparison of characteristics, mechanical and other properties 1) (to be continued) Legeringsgrupp Alloy Group Legeringsbeteckning Alloy designation Numerisk Numerical Kemisk symbol Chemical Symbols Sandgjutning Sand Gjutmetod Casting method Kokillgjutning Permanent mould Pressgjutning Pressure die Precisionsgjutning Investment Flytbarhet Fluidity Gjutbarhet Castability Härdighet mot varmsprickor Resistance to hot tearing Trycktäthet Pressure tightness I gjuttillstånd At cast Bearbetbarhet Machinability Efter värmebehandling After heat treatment Korrosionshärdighet Resistane to corrosion Dekorativ anodisering Decorative anodizing Övriga egenskaper Other properties Svetsbarhet Ability to be welded 2) Polerbarhet Ability to be polished Längdutvidgningskoefficient Linear thermal expansion /K 293K-373K Elektrisk ledningsförmåga Electrical conductivity MS/m 3) Värmeledningsförmåga Thermal conductivity W/(m K) 3) Hållfasthet vid rumstemperatur Strength at room temp 7) Mekaniska egenskaper 2) Mechanical properties 2) Hållfasthet vid förhöjd temperatur till 200 C Strength at elevated temp to 200 C 7) Slagseghet Ductility (Shock resistance) 7) 8) Utmattningshållfasthet Fatigue Strength MPa 9) 10) Si9Cu3(Fe) B B C B - D E F C to to 120 B B D 60 to Si11Cu2(Fe) A B C C - D E F C to to 130 B B D 60 to 90 AlSi9Cu Si8Cu3 B B B 5) B - D E B C to to 130 B A C 60 to Si7Cu3Mg B B B C - C E B C to to 120 D A C 60 to Si9Cu1Mg B B B B B D E B D to to 150 A B C 60 to 90 AlSi9Cu Si9Cu3 (Fe)(Zn) B B B B - D E F C to to 120 B A D 60 to Si7Cu2 B B B B - D E C C to to 130 D B C 50 to 70 AlSi9Cu Si12(Cu) A A A C - C E A C to to 150 D B C 60 to Si12Cu1(Fe) A A C C - C E F C to to 150 B B C 60 to 90 AlSiCu NiMg Si12CuNiMg A A A - B C E A C to to 160 A A D 80 to 110 forts. / "continued"

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Tekniska leveransbestämmelser för gjutstål för tryckkärlsändamål

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4628-1:2004 Fastställd 2004-03-05 Utgåva 1 Färg och lack Bedömning av nedbrytning av beläggningar Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel Del 1: Allmänna principer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1997-05-16 1 1 (2+9+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13342

SVENSK STANDARD SS-EN 13342 SVENSK STANDARD SS-EN 13342 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 2000-11-10 1 1 (1+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Characterization

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4957

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4957 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4957 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-12-22 1 1 (61) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Enbart förhandsgranskning

Enbart förhandsgranskning SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

Oförstörande provning Täthetsprovning Provning med bubblor. Non-destructive testing Leak testing Bubble emission techniques

Oförstörande provning Täthetsprovning Provning med bubblor. Non-destructive testing Leak testing Bubble emission techniques SVENSK STANDARD SS-EN 1593 Fastställd 1999-09-30 Utgåva 1 Oförstörande provning Täthetsprovning Provning med bubblor Non-destructive testing Leak testing Bubble emission techniques ICS 19.100 Språk: engelska,

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Fastställd 2005-02-04 Utgåva 1 Bedömning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9004:2009 Fastställd/Approved: 2009-11-10 Publicerad/Published: 2009-11-20 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledning av

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-02-21 1 1 (1+20+20) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Vägutrustning Permanenta vägmärken Del 1: Vägmärken. Fixed, vertical road traffic signs Part 1: Fixed signs

Vägutrustning Permanenta vägmärken Del 1: Vägmärken. Fixed, vertical road traffic signs Part 1: Fixed signs SVENSK STANDARD SS-EN 12899-1 Fastställd 2002-01-18 Utgåva 1 Vägutrustning Permanenta vägmärken Del 1: Vägmärken Fixed, vertical road traffic signs Part 1: Fixed signs ICS 93.080.30 Språk: engelska, svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 10204

SVENSK STANDARD SS-EN 10204 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10204 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1995-12-08 2 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5457

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5457 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 5457 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-04-23 1 1 (1+8+8) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 62004

SVENSK STANDARD SS-EN 62004 SVENSK STANDARD SS-EN 62004 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2010-02-22 1 1 (1+13) SEK TK 7 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Värmebeständig tråd av aluminiumlegering

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13565-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-01-09 1 1 (1+11+11) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Welding Recommendations for welding of metallic materials Part 5: Welding of clad steel

Welding Recommendations for welding of metallic materials Part 5: Welding of clad steel SVENSK STANDARD SS-EN 1011-5 Fastställd 2003-05-09 Utgåva 1 Svetsning Rekommendationer för svetsning av metalliska material Del 5: Svetsning av kompoundplåt Welding Recommendations for welding of metallic

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001)

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-3 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken Safety of machinery Permanent

Läs mer

Engångshandskar för sjukvård Del 1: Krav samt provning av hålförekomst

Engångshandskar för sjukvård Del 1: Krav samt provning av hålförekomst SVENSK STANDARD SS-EN 455-1 Fastställd 2001-05-04 Utgåva 2 Engångshandskar för sjukvård Del 1: Krav samt provning av hålförekomst Medical gloves for single use Part 1: Requirements and testing for freedom

Läs mer

triell radiografisk film - Del 2: Kontroll av framkallning av film med radiographic film Part 2: Control of film processing by

triell radiografisk film - Del 2: Kontroll av framkallning av film med radiographic film Part 2: Control of film processing by Oförstörande provning - indus- triell radiografisk film - Del 2: Kontroll av framkallning av film med hjälp av referensvärden Non-destructive testing - lndustrial radiographic film Part 2: Control of film

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50363-7 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2005-12-19 1 1 (1+6) SEK Område 20 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17025:2005 Fastställd 2005-07-19 Utgåva 2 Allmänna

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10228-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-11-27 1 1 (1+9+9) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60512-19-1 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2010-10-25 1 1 (1+5) SEK TK 48B Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Anslutningsdon för elektronikutrustning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4287

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4287 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4287 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-04 1 1 (33) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50440

SVENSK STANDARD SS-EN 50440 SVENSK STANDARD SS-EN 50440 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2016-01-13 1 1 (1+23) SEK TK 59 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Elektriska hushållsapparater

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-01-29 1 1 (1+15) SEK Område 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50191

SVENSK STANDARD SS-EN 50191 SVENSK STANDARD SS-EN 50191 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2000-12-22 1 1 (1+17) SEK Översikt 99 Reg 421 01 91 Copyright SIS. Reproduction in any

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 61231

SVENSK STANDARD SS-EN 61231 SVENSK STANDARD SS-EN 61231 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2010-10-25 1 1 (1+24) SEK TK 34 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Belysningsmateriel Internationella

Läs mer

Koppar och kopparlegeringar Rör Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem Del 1: Rör för ledningssystem

Koppar och kopparlegeringar Rör Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem Del 1: Rör för ledningssystem SVENSK STANDARD SS-EN 12735-1 Fastställd 2001-05-04 Utgåva 1 Koppar och kopparlegeringar Rör Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem Del 1: Rör för ledningssystem Copper and copper

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50363-9-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2005-12-19 1 1 (1+6) SEK Område 20 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Papper och papp - Bestämning av ytvikt (ISO 536:1995) Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:1995)

Papper och papp - Bestämning av ytvikt (ISO 536:1995) Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:1995) Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:1995) Papper och papp - Bestämning av ytvikt (ISO 536:1995) The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50292

SVENSK STANDARD SS-EN 50292 SVENSK STANDARD SS-EN 50292 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2002-08-14 1 1 (16) SEK Område 31 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 61291-4 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2009-04-27 2 1 (1+13) SEK TK 86 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Fiberoptik Förstärkare för

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4032:2013 Fastställd/Approved: 2013-01-03 Publicerad/Published: 2013-01-07 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 21.060.20 Fästelement Sexkantsmuttrar (utförande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50342-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2009-08-24 1 1 (1+9) SEK TK 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Startbatterier av bly-syratyp

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50518-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2011-04-06 1 1 (1+10) SEK TK 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Larmcentraler Del 3: Fordringar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 62731

SVENSK STANDARD SS-EN 62731 SVENSK STANDARD SS-EN 62731 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2013-11-13 1 1 (118 ) SEK TK 100 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Televisionsutrustning Text

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO SVENSK STANDARD SS-ISO 9276-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-06-11 1 1 (1+12+12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Representation

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads General plan

ISO general purpose metric screw threads General plan SVENSK STANDARD SS-ISO 261 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Generalplan ISO general purpose metric screw threads General plan ICS 21.040.10 Språk: engelska, svenska

Läs mer

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt SVENSK STANDARD SS-EN 1993-1-3:2006 Fastställd/Approved: 2006-11-06 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.010.30; 91.040; 91.070.03; 91.070.60; 91.070.80;

Läs mer

GJUTLEGERINGAR I ALUMINIUM

GJUTLEGERINGAR I ALUMINIUM GJUTLEGERINGAR I ALUMINIUM ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Kundspecifika legeringar... 3 Ständig utveckling av kundnytta... 5 Vårt samarbete skapar stor miljönytta... 7 Pressgjutlegeringar... 8

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7010:2012/A7:2017 Fastställd/Approved: 2017-08-02 Publicerad/Published: 2017-08-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.080.10; 01.080.20 Grafiska symboler

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-05-26 1 1 (9) SEK Område 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4

SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4 SVENSK STANDARD SS-ISO 965-4 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Gängtoleranser Del 4: Gränsmått för varmförzinkade utvändiga gängor avsedda för användning tillsammans

Läs mer

Aluminiumlegeringar för gjuterier och desox för stålverk Stena Aluminium

Aluminiumlegeringar för gjuterier och desox för stålverk Stena Aluminium Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE-343 Älmhult, Sverige Tel +46 (0)0 445 95 00 Fax +46 (0)0 445 95 0 Stena Aluminium A/S Metalvej 0 DK-6000 Kolding, Danmark Tel +45 76 30 56 00 Fax +45 76 30

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 61967-8 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2012-04-11 1 1 (1+17) SEK TK 47 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Halvledarkomponenter Integrerade

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 60849

SVENSK STANDARD SS-EN 60849 SVENSK STANDARD SS-EN 60849 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 1998-08-28 1 1 (22) SEK Område 100 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi

Brottsförebyggande genom stadsplanering och byggnadsutformning Del 1: Terminologi SVENSK STANDARD SS-EN 14383-1:2006 Fastställd/Approved: 2006-06-26 Publicerad/Published: 2008-08-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 13.310; 91.040.20 Brottsförebyggande genom stadsplanering

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten Natriumpermanganat

Processkemikalier för beredning av dricksvatten Natriumpermanganat SVENSK STANDARD SS-EN 15482:2007 Fastställd/Approved: 2007-11-23 Publicerad/Published: 2008-09-19 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.060.20; 71.100.80 Processkemikalier för beredning

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO

SVENSK STANDARD SS-ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 13567-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-10-22 1 1 (1+5+5) Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60086-2 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2011-06-08 5 1 (1+59) SEK TK 35 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Primärbatterier Del 2: Specifikationer

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Technical drawings - General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines Ritregler - Allmänna regler - Del 20: Linjer - Grundläggande krav The International Standard IS0 128-20:1996

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 12522-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-07-31 1 1 (1+11+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50090-4-3 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2007-11-19 1 1 (1+4) SEK TK 205 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Installationsbussar Del

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-4

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-4 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-4 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2007-10-22 1 1 (1+12) SEK TK 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Laddningsbara batterier

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-2

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-2 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-2 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2001-10-26 1 1 (1+30) SEK Område 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 671-1

SVENSK STANDARD SS-EN 671-1 SVENSK STANDARD SS-EN 671-1 Fastställd Utgåva Sida 2001-06-08 2 1 (1+26+26) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Fixed firefighting systems Hose systems Part 1: Hose

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 62305-1 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2011-10-05 2 1 (1+64) SEK TK 81 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Åskskydd Del 1: Allmänt

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

SEK Teknisk rapport

SEK Teknisk rapport SEK Teknisk rapport 50506-1 Utgåva 1, november 2007 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Railway applications Communication, signalling and processing systems Application

Läs mer

Ögonoptik Synskärpeprovning Standardoptotyp och dess presentation (ISO 8596:2009)

Ögonoptik Synskärpeprovning Standardoptotyp och dess presentation (ISO 8596:2009) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8596:2009 Fastställd/Approved: 2009-07-09 Publicerad/Published: 2009-09-15 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.040.70 Ögonoptik Synskärpeprovning Standardoptotyp

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 50216-9 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2009-06-29 1 1 (1+23) SEK TK 14 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Transformator- och reaktortillbehör

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13849-2:2012 Fastställd/Approved: 2012-10-25 Publicerad/Published: 2012-10-26 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.110; 14.070 Maskinsäkerhet Styrsystem

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 62595-2 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2013-05-08 1 1 (1+16) SEK TK 47 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Bakgrundsbelysning för LCD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 61784-5-10 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2012-06-13 2 1 (1+26) SEK TK 65 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Industriell processtyrning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60432-2 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2000-03-31 2 1 (1+12) SEK TK 34 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Glödlampor Säkerhet Del

Läs mer

Kallvalsade obelagda, mjuka och höghållfasta platta produkter av stål för kallformning Toleranser för dimensioner och form

Kallvalsade obelagda, mjuka och höghållfasta platta produkter av stål för kallformning Toleranser för dimensioner och form SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige SVENSK STANDARD SS-EN 1011 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SIS - MATERIALNORMCENTRALEN 1992-05-27 1 1 (1++) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR YTBEHANDLING GENERAL REQUIREMENTS FOR SURFACE TREATMENT Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9712:2012 Fastställd/Approved: 2012-06-27 Publicerad/Published: 2012-06-28 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 03.100.30; 19.100 Oförstörande provning Kvalificering

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60300-3-1 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2004-12-20 1 1 (1+61) SEK TK 56 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Ledning av tillförlitlighet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2013 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14253-1:2013 Fastställd/Approved: 2013-09-13 Publicerad/Published: 2013-10-04 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.040.01 Geometriska produktspecifikationer

Läs mer