Stepwise Capio Anorexi Center AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stepwise 2005-2011 Capio Anorexi Center AB"

Transkript

1 Stepwise 5-11 Capio Anorexi Center AB Dessa resultat gäller Capio Anorexi Center i Stockholm och Varberg. Vår ambition är att följa upp varje patient efter efter initialregistrering och vi följer riktlinjerna för uppföljning som är fastslagna av Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Stockholms läns landsting. Sammanlagt har 87 patienter registrerats initialt, tabell 1 visar könsfördelning för unga respektive vuxna. I tabell och 3 presenteras medelålder per diagnos och åldersspridning. Tabell och 5 visar hur förändring i diagnos skett från initialregistrering till 1- årsuppföljning. Tabell 1. Kön, ålder och BMI. registrering Kön Kvinnor Män < 18 år 179 st. (96 %) 8 st. ( %) 18 år 66 st. (97 %) 3 st. (3 %) Tabell. Medelålder/diagnos ungdomar Diagnosålder < 18 år Medel Range Anorexia Nervosa (AN) n=15 15, år Bulimia Nervosa (BN) n=18 15, år Ätstörning UNS (UNS) n=6 15, år Hetsätningsstörning (BED) n= 16, år Tabell 3. Medelålder/diagnos vuxna Diagnosålder 18 år Medel Range Anorexia Nervosa (AN) n=8, Bulimia Nervosa (BN) n=17 7, 18-6 år Ätstörning UNS (UNS) n=199 5, år Hetsätningsstörning (BED) n=16 3, 18-6 Capio Anorexi Center AB 1(16)

2 Tabell. Diagnosfördelning patienter < 18 år från initialregistrering till 1- årsuppföljning Huvuddiagnos Ingen diagnos AN BN UNS BED Totalt Huvuddiagnos Anorexia initialt Bulimia UNS * 7 BED 1 1 Totalt Kommentar: För patienter < 18 år visar 1-årsuppföljning att 5 personer (3 %) inte längre uppfyller några diagnoskriterier för ätstörning enligt DSM-IV. Ytterligare 16 personer ( %) är förbättrade. *Av 15 personer som fortfarande uppfyller kriterier för Ätstörning UNS vid 1-årsuppföljning, är 9 (6 %) förbättrade enligt PSR-skalan. Tabell 5. Diagnosfördelning patienter 18 år från initialregistrering till 1- årsuppföljning Huvuddiagnos Ingen diagnos AN BN UNS BED Totalt Huvuddiagnos Anorexia initialt Bulimia UNS * 1 7 BED 8 1 Totalt Kommentar: För patienter 18 år visar 1-årsuppföljning att 96 personer (39 %) inte längre uppfyller några diagnoskriterier för ätstörning enligt DSM-IV. Ytterligare 6 personer (19 %) är förbättrade. *Av 3 personer som fortfarande uppfyller kriterier för Ätstörning UNS vid 1-årsuppföljning, är 19 (59 %) förbättrade enligt PSR-skalan. Capio Anorexi Center AB (16)

3 Förändringsstatistik registrering - s uppföljning Analysmodell Analys av materialet sker utifrån två olika analysmetoder, s.k. completer analys och intentto-treat analys. Completeranalyser I den här analysen ingår alla patienter som gjort både den initiala mätningen och 1-årsmätningen på nedanstående mätinstrument. -analyser I den här analysen ingår alla patienter som Capio Anorexi Center hade en avsikt att behandla och som genomförde den initiala mätningen. Det betyder att alla som ingår i completeranalysen finns med även här men också alla övriga som bara gjorde initialmätningen. I de fall som 1-årsmätningen saknas så registreras deras initialvärden som 1-års data. Denna analysform kanske mest liknar ett naturalförlopp där Capio Anorexi Center hade för avsikt att behandla alla och där vissa fullföljt en planerad behandling och uppföljning medan andra av olika orsaker inte kunnat fullfölja behandlingen och/eller 1-årsuppföljningen. Att låta initialvärden fungera som uppföljningsvärden för patienter som inte fullföljt kan då likna en situation där patienten fallit bort ur behandling och därför inte förbättrats, vilket åtminstone inte ger ett missvisande positivt behandlingsresultat. Statistik För att mäta skillnader mellan två mätvärden (initialvärde och 1-årsvärde) så har vi använt s.k. parat t-test och effektstorlek. Vid parat t-test tolkas statistiskt signifikanta resultat som att resultaten inte uppkommit av en slump, och att de kan generaliseras till populationen patienter med ätstörning som söker till Capio Anorexi Center. Om p <.5 anses det vara statistiskt säkerställt inom beteendevetenskap. Det betyder att effekterna förväntas gälla även i fortsättningen om verksamheten är sig någorlunda lik. Effektstorlekar (Cohen s d) uttrycker skillnaden mellan medelvärden i form av standardavvikelser och tumregeln är att: <. = ingen effekt. = liten effekt.5 = medelstor effekt.8 = stor effekt Capio Anorexi Center AB 3(16)

4 Självsvarsinstrument och expertskattningar Nedanstående självsvarsformulär, förutom BMI, GAF och PSR som är expertskattningar, har patienter fått fylla i vid intitialregistrering och vid 1-årsuppföljningen. BMI (Body Mass Index) är ett index som anger relationen mellan vikt och längd. Gränsen för normalvikt vikt varierar lite med ålder och kön. GAF (Global Assessment of Functioning) är en skala som anger funktionsnivå för de senaste 3 dagarna. Skala 1. PSR Psychiatric Status Rating Scale for Anorexia and Bulimia (PSR-AN/PSR-BN) är en skala som anger svårighetsgraden hos ätstörningssymptomen. Skala 1 6. EDE-Q (Eating Disorders Examination-Questionnaire) är ett självskattningsinstrument som avser att mäta ätstörningssymptom. Skala - 6 CPRS (The Comprehensive Psychopathological Rating Scale) är ett heltäckande mått för bedömning av psykiatriska syndrom. I Stepwise används den affektiva delskalan (CPRS-S- A) som består av 19 frågor och mäter depression, ångest och tvångsmässighet. Fylls endast i av vuxna patienter och gäller de senaste tre dagarna. Skala 3. SASB (Structural Analysis of Social Behavior) är ett självskattningsinstrument som avser att visa självbild. Skala 1. CIA (Clinical Impairment Assessment) ett självskattningsformulär som mäter psykosociala svårigheter pga ätstörningar. Fylls endast i av vuxna patienter. Skala Inte alls Mycket. Läs gärna mer om dessa mätinstrument som ingår i Stepwise: Capio Anorexi Center AB (16)

5 Resultat Följande sidor presenterar resultaten för Capio Anorexi Center under tiden Alla instrument visar på statistiskt säkerställd positiv skillnad förutom delskalan Självkontroll i SASB. Vi har därför valt att enbart redovisa effektstorlek på respektive instrument. Barn och ungdomar < 18 BMI (Body Mass Index) är ett index som anger relationen mellan vikt och längd. Här visar vi bara förändringar för patienter med AN. BMI < 18 endast AN Completer n= n=89 Completer: d= -1.95, : d=-.78 Kommentar: Patienter med anorexia nervosa har förbättras till i det närmaste normalvikt vid 1- årsuppföljningen vilket indikeras av en mycket hög effektstorlek i completeranalysen. GAF (Global Assessment of Functioning) är en skala som anger funktionsnivå för de senaste 3 dagarna. GAF < Completer n=7 n=161 Completer: d= -1., : d= -.77 Kommentar: Patienter uppvisade uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden vid initialmätningen men vid 1-årsuppföljningen uppvisar patienterna endast måttliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola vilket indikeras av en mycket hög effektstorlek i completeranalysen. Capio Anorexi Center AB 5(16)

6 PSR: Psychiatric Status Rating Scale for Anorexia and Bulimia (PSR-AN/PSR-BN) är en skala som anger svårighetsgraden hos ätstörningssymptomen. 6 PSR < Completer n=7 n=16 Completer: d= 1.69, : d=.71 Kommentar: Patienter uppvisade svåra ätstörningssymptom vid initialmätningen men vid 1- årsuppföljningen har patienterna förbättrats, gått i partiell remission, effektstorleken är mycket hög i completeranalysen. Capio Anorexi Center AB 6(16)

7 EDE-Q (Eating Disorders Examination-Questionnaire) är ett självskattningsinstrument som avser att mäta ätstörningssymptom. EDE-Q Completer < 18 år (n=71) Viktbekymmer Återhållsamhet Ätbekymmer Figurbekymmer Återhållsamhet d=.7 Figurbekymmer d=.59 Ätbekymmer d=.8 Viktbekymmer d=.68 Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras från initialregistrering till 1-årsuppföljning när det gäller ätstörningsrelaterade symptom, effektstorleken är medelstor på alla delskalor förutom Ätbekymmer där effektstorleken är stor. EDE-Q < 18 år (n=16) Återhållsamhet 5 3 Viktbekymmer 1 Ätbekymmer Figurbekymmer Återhållsamhet d=.9 Figurbekymmer d=.7 Ätbekymmer d=.31 Viktbekymmer d=.7 Kommentar: analysen visar en medelstor effekt på alla delskalor. Capio Anorexi Center AB 7(16)

8 SASB (Structural Analysis of Social Behavior) är ett självskattningsinstrument som avser att visa självbild. SASB Completer < 18 år (n=71) Självförsummelse Självhat Spontan/impulsiv Självacceptans Självkärlek Normalgrupp Självkritik Självvård Självkontroll Spontan/impulsiv d= -.63 Självkontroll d=.5 Självacceptans d= -.8 Självkritik d=.63 Självkärlek d= -.85 Självhat d=.68 Självvård d= -.75 Självförsummelse d=.7 Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras i sin självbild förutom i delskalan Självkontroll. Effekten är medelstor till stor på alla delskalor utom just Självkontroll. Data för normalgruppen är baserad på publicerade data. (Björck, Clinton, Sohlberg, Hällström & Norring, 3). Capio Anorexi Center AB 8(16)

9 SASB < 18 år (n=161) Självförsummelse Självhat Spontan/impulsiv Självacceptans Självkärlek Normalgrupp Självkritik Självvård Självkontroll Spontan/impulsiv d= -. Självkontroll d=.5 Självacceptans d= -.36 Självkritik d=.7 Självkärlek d= -.39 Självhat d=.3 Självvård d= -.3 Självförsummelse d=.1 Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras i sin självbild förutom i delskalan Självkontroll men inte lika mycket om för de patienter som ingår i completeranalysen. Effekten är liten till medelstor på alla delskalor utom just Självkontroll. Data för normalgruppen är baserad på publicerade data. (Björck, Clinton, Sohlberg, Hällström & Norring, 3). Capio Anorexi Center AB 9(16)

10 Vuxna 18 år BMI (Body Mass Index) är ett index som anger relationen mellan vikt och längd. Här visar vi bara förändringar för patienter med anorexi BMI 18 år endast AN Completer n=76 n=16 Completer: d= 1.7, : d=.65 Kommentar: Patienter med anorexia nervosa har förbättras till i det närmaste normalvikt vid 1- årsuppföljningen vilket indikeras av en mycket stor effekt i completeranalysen. GAF (Global Assessment of Functioning) är en skala som anger funktionsnivå för de senaste 3 dagarna. 6 GAF 18 år Completer n=8 n=55 Completer: d= -1.15, : d= -.9 Kommentar: Patienter uppvisade uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden vid initialmätningen men vid 1-årsuppföljningen uppvisar patienterna endast måttliga funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola vilket indikeras av en mycket stor effekt i completeranalysen. Capio Anorexi Center AB 1(16)

11 PSR: Psychiatric Status Rating Scale for Anorexia and Bulimia (PSR-AN/PSR-BN) är en skala som anger svårighetsgraden hos ätstörningssymptomen. 6 5 PSR 18 år 3 1 Completer n=8 n=55 Completer: d= 1.8, : d=.6 Kommentar: Patienter uppvisade svåra ätstörningssymptom vid initialmätningen men vid 1- årsuppföljningen har patienterna förbättrats, gått i partiell remission, effekten är mycket stor i compelteranalysen. EDE-Q (Eating Disorders Examination-Questionnaire) är ett självskattningsinstrument som avser att mäta ätstörningssymptom. EDE-Q Completer 18 år (n=3) Återhållsamhet 5 3 Viktbekymmer 1 Ätbekymmer Figurbekymmer Återhållsamhet d=.85 Figurbekymmer d=.8 Ätbekymmer d= 1.1 Viktbekymmer d=.93 Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras från initialregistrering till 1-årsuppföljning när det gäller ätstörningsrelaterade symptom, effekten är stor på delskalan Figurbekymmer men mycket stor på övriga delskalor. Capio Anorexi Center AB 11(16)

12 EDE-Q 18 år (n=55) Återhållsamhet 5 3 Viktbekymmer 1 Ätbekymmer Figurbekymmer Återhållsamhet d=.37 Figurbekymmer d=.33 Ätbekymmer d=.7 Viktbekymmer d=.38 Kommentar: analysen visar medelstor effekt på alla delskalor. CPRS (The Comprehensive Psychopathological Rating Scale) är ett heltäckande mått för bedömning av psykiatriska syndrom. I Stepwise används den affektiva delskalan (CPRS-S- A) som består av 19 frågor och mäter depression, ångest och tvångsmässighet. Fylls endast i av vuxna patienter. 1 1 CPRS Depression 18 år Completer n=35 n=59 Completer: d=.75, : d=.31 Kommentar: Diagrammet visar att patienters depressionssymptom minskar på båda analyserna med stor effekt på completeranalysen och medeleffekt på intent-to-treat analysen. Capio Anorexi Center AB 1(16)

13 1 CPRS Ångest 18 år Completer n=35 n=55 Completer: d=.67, : d=.8 Kommentar Diagrammet visar att patienters ångestsymptom minskar på båda analyserna med stor effekt på completeranalysen och medelstor effekt på intent-to-treat analysen. 1 CPRS Tvångsmässighet 18 år Completer n=35 n=57 Completer: d=.69, : d=.7 Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras i tvångsmässighet på båda analyserna med stor effekt på completeranalysen och medelstor effekt på intent-to-treat analysen. Capio Anorexi Center AB 13(16)

14 SASB (Structural Analysis of Social Behavior) är ett självskattningsinstrument som avser att visa självbild. SASB Completer 18 år (n=33) Självförsummelse Självhat Spontan/impulsiv Självacceptans Självkärlek Normalgrupp Självkritik Självvård Självkontroll Spontan/impulsiv d= -. Självkontroll d=.16 Självacceptans d= -.8 Självkritik d=.75 Självkärlek d= -.78 Självhat d=.7 Självvård d= -.57 Självförsummelse d=.51 Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras i sin självbild förutom i delskalan Självkontroll. Effekten är medelstor till stor på alla delskalor utom just Självkontroll. Data för normalgruppen är baserad på publicerade data. (Björck, Clinton, Sohlberg, Hällström & Norring, 3). Capio Anorexi Center AB 1(16)

15 SASB 18 år (n=55) Självförsummelse Självhat Spontan/impulsiv Självacceptans Självkärlek Normalgrupp Självkritik Självvård Självkontroll Spontan/impulsiv d= -.19 Självkontroll d=.5 Självacceptans d= -.35 Självkritik d=.3 Självkärlek d= -.36 Självhat d=.3 Självvård d= -. Självförsummelse d=. Kommentar: Diagrammet visar att patienter förbättras i sin självbild förutom i delskalan Självkontroll men inte lika mycket om för de patienter som ingår i completeranalysen. Effekten är liten till medelstor på alla delskalor utom just Självkontroll. Data för normalgruppen är baserad på publicerade data. (Björck, Clinton, Sohlberg, Hällström & Norring, 3). CIA (Clinical Impairment Assessment) ett självskattningsformulär som mäter psykosociala svårigheter pga ätstörningar. CIA 18 år Completer n= n=9 5 Completer: d=.88 : d=. Kommentar: Diagrammet visar att patienters psykosociala svårigheter minskar mellan mättillfällena. Completeranalysen visar mycket stor effekt och medelstor effekt på intent-to-treat analysen. Capio Anorexi Center AB 15(16)

16 Slutsats Capio Anorexi Center i Stockholm har sedan januari 5 registrerat initialdata och 1-årsdata på patienter som varit i behandling. Capio Anorexi Center i Varberg har registrerat initialdata och 1-årsdata på patienter som varit i behandling sedan 6 med ett uppehåll under 8. Majoriteten av dem som är under 18 år har haft anorexi eller anorexiliknande symptom och 96 % har varit flickor/unga kvinnor med en medelålder på 15,8 år. För de unga anorexipatienterna kan vi glädjande nog se en statistiskt säkerställd ökning av BMI från 1,9 vid initialregistreringen till 18,9 vid 1-års uppföljningen. För de som är över 18 är även här majoriteten kvinnor. I denna grupp kan vi se en mer blandad diagnosfördelning som sträcker sig från anorexi till bulimi och över till hetstätningsstörning. Vi kan på motsvarande sätt som för de under 18 år, se en BMI ökning för den äldre åldersgruppen mellan initialregistrering och 1-års uppföljning från 15,1 till 18,. Samtliga instrument som ingått i undersökningen visar på statistiskt säkerställda positiva förändringar med medelstora till mycket stora effektstorlekar förutom delskalan Självkontroll i SASB. Ett generellt problem har varit att få avslutade patienter att besöka enheten för att göra 1- årsuppföljning. Sedan 7 har rutinerna ändrats och patienter initialregistreras endast i samband med behandlingsstart och sedan 8 kan även uppföljningen göras via telefon, samt att patienter får en sms-påminnelse ett dygn före planerad kontakt vilket kommer att ökat täckningsgraden. Resultaten får betraktas som preliminära, och större antal patienter kommer i framtiden att ge stabilare uppskattningar. De visar dock att kvalitetsarbetet med Stepwise fungerar och ger relevant och viktigt information och att behandlingen på Capio Anorexi Center i Stockholm och Varberg är effektiv och uppfyller patienternas och våra egna högt ställda krav och förväntningar. Vår enhet i Malmö kommer under 1 att börja göra initialregistreringar. Referenser Björck, C., Clinton, D., Sohlberg, S., Hällström, T. & Norring, C. (3). Interpersonal profiles in eating disorders: Ratings of SASB self-image. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 76, Capio Anorexi Center AB 16(16)

Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymtom, och skillnader mellan diagnosgrupper

Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymtom, och skillnader mellan diagnosgrupper UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Vårterminen 2007 Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymtom, och skillnader mellan diagnosgrupper Petter Ormann

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB

Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB Verksamhetsberättelse 2013 Capio Anorexi Center AB Innehåll 1 Vision... 3 2 Uppdrag... 3 3 Capios värderingar... 3 4 Verksamheten... 3 5 Ledning... 4 6 Ätstörningsbehandling utifrån vetenskap och beprövad

Läs mer

Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild

Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Höstterminen 2006 Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild En sambandsstudie om samsjuklighet och självbild hos

Läs mer

rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter?

rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter? FOU-rapport BUP 2011/3 rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter? Camilla Hallek Niclas Borg

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Psykodynamisk psykoterapi för unga

Psykodynamisk psykoterapi för unga Centrum för folkhälsa Psykisk hälsa - barn och unga Psykodynamisk psykoterapi för unga Utvärdering av projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen Madeleine Jeanneau Regina Winzer Rapport 2007:1

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk ISSN: 1403-6827 Rapporten finns att hämta på www.orebroll.se/pfc

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Utvärdering av samtalsbehandling. - effekter av behandlingen. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Utvärdering av samtalsbehandling. - effekter av behandlingen. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Utvärdering av samtalsbehandling i primärvården - effekter av behandlingen Rapport-FoUrnalen 2013:3 Rolf Holmqvist Anniqa Foldemo ISSN

Läs mer

Utvärdering av behandlingen på två behandlingshem för unga kvinnor med psykiatrisk problematik och självskadebeteende

Utvärdering av behandlingen på två behandlingshem för unga kvinnor med psykiatrisk problematik och självskadebeteende Utvärdering av behandlingen på två behandlingshem för unga kvinnor med psykiatrisk problematik och självskadebeteende Psykoterapeutprogrammet Stockholms universitet Johan Wetterlöv, T6 Handledare: Lars-Göran

Läs mer

Samtalsbehandling hos primärvårdskurator

Samtalsbehandling hos primärvårdskurator Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården i Östergötland Samtalsbehandling hos primärvårdskurator utvärdering av behandlingseffekter vid psykisk ohälsa Rapport-FoUrnalen 2009:2 Marie Sköld Tommy

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Kraftig och hållbar minskning av besvär och sjukskrivning. Mycket nöjda klienter.

Kraftig och hållbar minskning av besvär och sjukskrivning. Mycket nöjda klienter. PBM i projektet Ögat på sjukskrivning Behandlingsresultat januari 2008 augusti 2009: Kraftig och hållbar minskning av besvär och sjukskrivning. Mycket nöjda klienter. 2009-10-25 Erik Olsson, leg. psykolog

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar C-UPPSATS 2007:156 Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar Maria Hegstam, Cecilia Rackner Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

Projekt Columbus. Beskrivning av 40 nyinskrivna deltagare. Rapport fas 1: 2006-12-14 t.o.m. 2007-04-13

Projekt Columbus. Beskrivning av 40 nyinskrivna deltagare. Rapport fas 1: 2006-12-14 t.o.m. 2007-04-13 Projekt Columbus Beskrivning av 40 nyinskrivna deltagare Rapport fas 1: 2006-12-14 t.o.m. 2007-04-13 Sammanställd av Magnus L Elfström, fil dr, leg psykolog Sammanfattande kommentarer Livskvalitet och

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Psykiatriska diagnoser och förändringar hos en grupp SiSungdomar

Psykiatriska diagnoser och förändringar hos en grupp SiSungdomar Allmän SiS-rapport 2008:4 Psykiatriska diagnoser och förändringar hos en grupp SiSungdomar Av Johanna Alsfjell och Johan Stenberg ISSN 1404-2584 Förord Föreliggande rapport utgör en analys av data som

Läs mer