Internationellt arbete 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete 2011"

Transkript

1 Internationellt arbete 2011 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad Foto:Colourbox.com Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Sofia Sjödin och Mona El Foli Utbildningsförvaltningen Nämnd- och kansliservice

2 Innehållsförteckning Utbildningsförvaltningens internationella arbete Agnesfrids gymnasium... 8 Internationaliseringsarbete på skolan... 8 Internationell samordnare... 8 Studieresa... 8 Internationell praktik... 9 Konferens Bellevue gymnasium Centrum för Pedagogisk Inspiration Internationaliseringsarbete på skolan Projekt Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Heleneholms Gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan/enheten Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Komvux Malmö Pauli Komvux Malmö Södervärn Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök E2C Komvux Malmö Södervärn Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytespraktikanter Malmö Borgarskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 2

3 Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Utbytesstudenter Övrigt Malmö Idrottsgymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Studieresa Malmö Latinskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresor Utbyte Internationell praktik Mediegymnasiet Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Internationell praktik Norra Sorgenfri Gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Parkskolan Pauli gymnasium Internationell samordnare Studieresa S:t Petri skola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Universitetsholmens gymnasium Studieresa Utbildningsförvaltningens kansli Studiebesök Studieresa Nätverk Projekt Vägledningscentrum Internationaliseringsarbete på enheten Projekt Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 3

4 Studieresa Studiebesök Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 4

5 Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2011 Utbildningsnämndens mål 2011 för internationalisering Större andel elever i internationell praktik Större andel elever uppnår minst level B i testet för Cambridge Certificate Större andel elever uppnår godkänt i språkcertifikat i franska, spanska och tyska, som ger elever behörighet att studera vid utländska universitet EU:s medel för internationellt arbete utnyttjas i högre grad. Samverkan mellan gymnasieskolor inom Malmö och i Öresundsregionen ska öka Resultat av målen för internationalisering Internationell praktik För att främja internationell praktik och internationell APU ger UN bidrag till skolor för elever i utlandspraktik. Internationella projektarbeten likställs med praktik kr för varje elev som är på praktik under minst tre sammanhållande veckor samt kr för två sammanhållande veckor. Stöd ges ej för internationell praktik om eleven bor hemma utbetalades kr till internationell praktik och ca 174 elever utförde internationell praktik. Minskningen år 2010 är därmed återhämtad. År 2010 utbetalades kr till skolorna för internationell praktik, 83 gymnasieelever i internationell praktik utbetalades kr till skolorna och 2008 utbetalades cirka kr. Andelen elever i internationell praktik har ökat Språkcertifikat i engelska Utbildningsnämnden i Malmö finansierar språkcertifikat i engelska (CAE=Cambridge Certificate in Advanced English) sedan början av 1990-talet. Detta för att stimulera elever att läsa engelska på en avancerad nivå och samtidigt ge språkbehörighet att studera vid engelskspråkiga universitet runtom i världen. De elever som får ta del av denna möjlighet är elever som antingen läser C-kursen i engelska där CAE ingår som en del av kursen, eller elever som läser CAE-kursen som individuellt val. I båda fallen ingår CAE-kursen i elevens studieplan. Läsåret 2008/2009 beslutade UN att utöka denna möjlighet till att även gälla för språkcertifikat i tyska, franska och spanska på samma villkor som för engelska. 374 elever anmäldes till CAE under 2011 från sju skolor, 386 anmälda elever 2010 och 369 elever Fram till 2010 redovisades alla resultat under 60 procent som ej godkända. Resultat mellan procent är från och med år 2011 godkända och innebär certifikat på First Certificate-nivå (B2 på Common European Reference Framework), vilket försvårar jämförelser med tidigare år klarade 96 procent godkänt. A, B och C-nivån, den tidigare nivån för godkänt, uppfylldes av 76 procent att jämföra med 76 procent 2010 och 89 procent bibehölls nivåerna för Grade A, B och C jämfört med året innan klarade 43% av de skrivande grade B, vilket var en liten ökning från året innan. År 2011 ser vi en minskning från 43 till 32 procent på andel godkända grade B nivåer. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 5

6 Heleneholm och Malmö latin har 100 procent godkända tester år 2011, Malmö Borgaskola 98 procent, Pauli gymnasium, Mediegymnasiet och S:t Petri tätt efter. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium uppnår 67 procent godkända resultat. 32 procent av eleverna uppnådde grade B Cambridge CAE, vilket är en minskning jämfört med året innan. Totalt 96 procent godkända resultat överlag. Språkcertifikat i franska, spanska och tyska Under 2011 genomförde 16 elever examinationer i tyska ( elever). Åtta B1-prov och åtta B2- prov och alla anmälda godkändes. Detta är en förbättring från ifjol med fler anmälda och fler godkända resultat (år 2010 ett underkänt resultat). Examinationen i franska visade på förbättring jämfört med 2010 då 73 procent godkändes av 26 skrivande godkändes 90 procent av de 32 elever som genomförde provet. Två elever genomförde inte provet på grund av sjukdom. Tre elever genomförde DALF C1 alla tre med resultatet godkänd. I spanska klarade 50 procent av de 18 eleverna godkänt vilket är en försämring från 60 procents godkända var alla de 18 eleverna från Malmö Borgarskola. Franska resultaten förbättrades med 90 procent godkända resultat. Tyska resultaten förbättrades från ifjol med 100 procent godkända resultat. Spanska resultaten försämrades 2011 och uppnådde 50 procent godkända resultat. EU medel Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med internationalisering. Användningen av EU-medel ser olika ut på respektive enhet. Vissa enheter använder EU-medel i hög grad, medan vissa inte alls gör det. Nyttjandet av EU-medel har inte ökat. Malmö och Öresundsregionen Ett ökat samarbete inom Öresundsregionen har länge varit ett prioriterat område. Det är först 2011 som vi ser en tydlig ökning av aktiviteter och samverkan över sundet. Att läsa danska är populärt, 2011 läste 539 elever danska på Malmös kommunala gymnasieskolor. Året innan läste 717 elever danska och 2009 läste 529 elever danska. Nedgången kan förklaras med minskat elevunderlag. Ett exempel på Öresundsinriktning är handels- och administrationsprogrammet på Malmö Borgarskola där eleverna kan välja inriktningen Öresundshandel och göra sin praktik i Danmark. Under 2011 har utbildningsförvaltningen deltagit i tre Interreg IVA projekt med Öresundregionen som spelplan. I Regional Matkultur Öresund deltar Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med livsmedelsprogrammet. Arbetet handlar om att utveckla mindre lokala och regionala livsmedelsproducenter och livsmedelsprodukter. Preventing dropout är ett annat Interreg IVA Öresund-projekt där Norra Sorgenfri gymnasium, Universitetsholmens gymnasium, Malmö Borgarskola, Malmö latinskola, Rönnens gymnasium och Parkskolan deltar i att förhindra avhopp och utbyta erfarenheter och kompetensutveckling av personal. Vuxenavdelningen på kansliet deltar i Bättre möjligheter på arbetsmarknaden- udvikling av voxenuddannelse i Öresunds-regionen som syftar till att tillgodose arbetskraftsbehov samt att öka vardagsintegrationen i Öresund. Projektet fokuserar på sundhet/vård och hur man kan förbättra anställningsbarhet och auktorisation av utbildningar. Samverkan i Öresundsregionen har ökat under Vi ser en ökning av samarbeten i projekt samt en ökad rörlighet vad gäller besök i Öresund. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 6

7 Personella resurser till förvaltningens internationella arbete Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med internationalisering. Förvaltningen har en heltidsanställd internationell samordnare vars uppdrag är att samordna, informera, stödja, initiera internationaliseringen på förvaltningen och tillhörande enheter. De flesta enheter har internationella samordnare dock med varierande omfattning. Kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt Ambitionen finns även att varje skola och enhet skall ha en internationell samordnare, detta för att sprida information samt att stimulera och underlätta internationalisering. Ungefär två personer från varje skola ingår i UF:s internationella nätverk. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenheter och att driva internationaliseringen framåt. Uppnådda resultat Internationaliseringsaktiviteterna utgår från skolans uppdrag och ska bidra till en ökad måluppfyllelse. En uttalad ambition är att varje elev ska möta internationaliseringen under sin studietid på gymnasiet. Detta kan ske på olika sätt genom projekt, utbyten studieresor eller mottagande av studiebesök. Ett reslutat av vårt internationella arbete är de praktikplatser i utlandet vi kan erbjuda eleverna. Kompetensutvecklingen av lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal är central i de internationella aktiviteterna. Hur har beviljade EU-medel (EU-projekt) medfört att förvaltningens målsättningar uppnåtts? De externa medlen möjliggör internationalisering och stimulerar elevers lärande. Skolan bidrar positivt till elevers lärande genom att möjliggöra att alla elever möter internationalisering under studietiden. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 7

8 Agnesfrids gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Vi önskar öka personalens interkulturella kompetens och engagera fler i internationella aktiviteter samtidigt som vi också önskar öka andel elever som deltar i olika internationella aktiviteter. Detta är mycket viktigt med tanke på den mångkulturella skola vi har. Vi måste öka förståelsen för andra kulturer och skapa en insikt om hur olika arbetssituationer ser ut i världen. Internationell samordnare En lärare på Agnesfrids gymnasium arbetar med internationella projekt och cirka 11% av tjänsten är förlagd på internationalisering under höstterminen Ingenting under vårterminen Vikarier tillsätts internt och utgör ingen direkt kostnad förutom i undantagsfall. Fordonsprogrammet (Hantverksprogrammet) Erika Andersson Mail: Tel Studieresa En studieresa till staden Murcia i Spanien 29/5-4/ Jerringfonden Syftet med vår resa var att besöka organisationen ASSIDO, som under många år arbetat med intellektuellt funktionshindrade, och då främst personer med Downs syndrom. Vi som besökte ASSIDO var sammanlagt 4 representanter från skolledning och elevhälsa. I Spanien har varje region ansvar för barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionshinder. Skolbarn under 16 år går integrerade i kommunal skola. Det finns ingen särskola av svensk typ. ASSIDO betjänar över 300 brukare och deras familjer. För närvarande har man tre olika centra: Ett center för barn och ungdomar 0 till 16 år: man arbetar för att barnet ska uppnå sin maximala utvecklingspotential. Målet är fullständig integrering i familj, skola och samhälle. Ett dagcenter för yrkesutbildning (från 16 till ca 20 år): man prioriterar att ge utgångar för utbildning, anställning eller produktiv sysselsättning. Personlig utveckling är i fokus och man tar hänsyn till varje persons individualitet. Ett dagcenter med sysselsättning för ungdomar och vuxna: man arbetar för att göra brukarna anställningsbara. Detta arbete kan vara inom den öppna arbetsmarknaden eller vara ett skyddat arbete. Det kan också handla om en produktiv sysselsättning på Centret samt personlig utveckling inom andra områden i livet. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 8

9 Vi hade många intryck med oss från de två studiebesöken på ASSIDO. Det är fantastiskt att denna verksamhet en gång startats av engagerade föräldrar till barn med Downs syndrom, och att den nu är så utbyggd och välfungerande. Men i andra städer och landsändar där inte föräldrarna varit lika starka och kompetenta, hur fungerar det där? Som svensk förutsätter man att en bra verksamhet för funktionshindrade inte står och faller med hur engagerad föräldragruppen är. Statistiskt sett borde det finnas ca personer med Downs syndrom i Spanien, och lägger man till gruppen med intellektuella funktionshinder blir gruppen ännu större. Det är många människor som på sina villkor ska få delta i samhället. När vi nu var i Spanien passade vi även på att besöka en vanlig gymnasieskola några mil väster om Murcia. Det slog oss som det vanligtvis gör när man besöker länder med annan kultur och andra traditioner att vi trots allt är ganska lika. Visst skiljer sig en del saker, men i stort är ungdomar (och även vuxna!) ganska lika varandra var man än bor i världen... Statistik för studieresor Elever: 0 Skolledning (rektorer och chefer): 2 Lärare: 0 Övrig personal: 2 Totalt: 4 Internationell praktik Praktik i Tyskland för hantverkselever november 2010 (redovisades inte 2010) Almedo Från Hantverk var 3 elever i Tyskland under tre veckor. Detta arrangerades via ett Stockholmbaserat företag Almedo, som i princip är behjälpliga med allt i arrangemanget. De ordnar arbetsplatser, tar hand om resor och boende och står till elevernas förfogande under tiden. En lärare följde med i två dagar för att se att eleverna fann sig till rätta. APU i Pistoia, Italien februari/mars Leonardo da Vinci Det blev Italien istället för Irland Vi hade tänkt åka till Dublin på Irland. Det var tänkt för bilmekaniker/lastbilsmekaniker. Tyvärr blev det inte så. Vår kontaktperson hade bytt arbetsuppgifter och vår nya kontaktperson tog aldrig kontakt. I juni 2010 hade vi fått beviljat ett studiebesök till Italien och Pistoia. Vi var fyra stycken som åkte ner på våra studiedagar i juni för att se om detta ställe skulle kunna vara något för våra elever på personbilsteknik. Platsen och organisationen verkade bra och genom att vi hade sökt pengar till ett annat europeiskt land kunde vi utnyttja pengarna till att skicka elever hit ganska omgående. Eleverna fick lära sig den hårda vägen vad en kulturkrock kan innebära trots att de själva har en invandrarbakgrund och vana vid vissa konfrontationer. Många gånger tror vi att vi vet hur länder i Europa fungerar och hur folket tänker. Vi är européer och vi har ju ganska mycket gemensamt. Vi fick också lära oss att ställa ytterligare frågor för att vara säkra på att allt fungerar som man annars tar för självklar, ex. bussar. I Pistoia finns det en lokal busstrafik utan busshållplats tider eller ruttschema. Av organisationen fick vi information om att pojkarna kunde själva Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 9

10 investera i ett par cyklar för att bättre och friare kunna transportera sig i staden. Kanske inte detta vi tänkt oss. Rent arbetslivserfarenhetsmässigt fick de en mycket stor inblick i hur verkstäder kan fungera utomlands: säkerhet, hygien, verktyg, utblås, arbetstider mm. Språket var inte det lättaste men med hjälp av kroppsspråk och några ord på italienska lyckades de. Detta är verkligen något som de kommer ha med sig hela livet. Statistik för APU i utlandet: Tyskland och Italien Elever: 5 Skolledning (rektorer och chefer): 0 Lärare: 3 Övrig personal: 0 Totalt: 8 Konferens Efvet- konferensen på Malta 26/10-30/10 En fantastisk konferens som alla inom yrkesutbildningen skulle få möjligheten att åka till. På vår skola var det en lärare som hade förmånen att åka. Detta är en möjlighet att lära sig mer om hur EU ser på yrkesutbildningen i framtiden och även en möjlighet att skapa nya kontakter inom EU. Förutom att man kan hitta nya samarbetspartners här finns det en möjlighet att hitta inspiration i de EU-projekt som pågår och som är på väg att starta. Under konferensens gång presenteras EUprojekt och här får projekten hjälp till att sprida sina syften och resultat till ca 150 delegater från hela Europa. En ren inspirationsgivare! I år diskuterades vad EU vill med tanke på Europa Man har upptäckt att det finns liknande tendenser överallt. Yrkesutbildningen är inte vad den har varit utan den ställer högre och högre krav på eleverna. Tekniken går framåt och det måste skolorna och eleverna också göra. Tyvärr hänger skolorna inte med riktigt då dyr teknik (fordonsteknik) kostar och kontinuerlig kompetensutveckling av lärare krävs. Genom att det ställs större krav på eleverna på gymnasiet krävs det också bättre kunskap från grundskolan. Med tanke på Gy11 ligger vi i Sverige ganska bra till. Kraven från grundskolan finns. Med tanke på vad som ska läsas och vilka krav branschen ställer på eleverna när de ska ut i yrkeslivet, borde det vara högre krav på fler kurser i svenska. Vi har också programråd vilket man i övriga Europa önskade att man hade. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut. Eleverna har ibland betygen med sig men inte kunskapen. Eftersom kraven är högre nu med Gy11 ska kurserna genomföras på ett annat sätt och eleverna har svårt att följa med trots gedigna insatser från lärare och övrig personal. Genom att vi har det här glappet mellan grundskola och gymnasie riskerar vi att eleverna hoppar av skolan. Detta är ytterligare en punkt som EU vill försöka få bukt med: preventing dropouts. I EU var man extra orolig när det gäller två frågor: Hur ska vi få med eleverna på yrkesprogrammen så att de inte tappar lusten för skolan och slutar? Inte alla men många elever på yrkesprogrammen känner sig inte motiverade att ägna sig åt akademiska studier men det fordonstekniska programmet, kräver Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 10

11 goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Man måste kunna klara av systemtekniken och kunna läsa och förstå manualer på både svenska och engelska (gärna tyska). Hur ska vi kunna höja statusen på dessa yrken? I Ukraina vill man inte arbeta ex. som bilmekaniker. Det enda som alla vill göra är att läsa på universitetet och utbilda sig inom de akademiska fälten. I Holland hjälper det inte att lönen och arbetstiden är bra- det är otroligt svårt att få arbetskraft till yrken som har låg status. Alla behövs. Att ex. arbeta i nya, fräscha verkstäder ställer krav på kunskap och social kompetens. Detta borde vara en hjälp till att höja statusen? Slutord En av eleverna som vi skickade till Pistoia har lyckats väldigt bra. Han gör nu reklam för VW och är ansiktet utåt för företaget. Riktigt roligt att det går så bra för många av våra elever. AFG har efter Efvet-konferensen inlett ett samarbete med Kings College i London som ska hålla en EU-konferens i juni och ämnet är hur man ska förhindra att elever hoppar av skolan. Bland annat kommer personal och förhoppningsvis elever som arbetat på coach-projektet att delta i denna konferens. Sammanlagd Statistik för hela skolan/enheten Elever: 5 Skolledning (rektorer och chefer): 2 Lärare: 4 Övrig personal: 2 Totalt: 11 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 11

12 Bellevue gymnasium Inga internationella aktiviteter att redovisa 2011 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 12

13 Centrum för Pedagogisk Inspiration Internationaliseringsarbete på skolan Viducate LLP KA03 Network Projektet är ett nätverksamarbete mellan yrkesverksamma inom EU med inriktning på film- och mediepedagogik. Syftet är att verka för kunskap om och inspiration till arbete med video och rörlig bild i undervisningen. Målet är att bygga ett nätverk, mellan pedagoger och aktörer, som fortsätter att verka och utvecklas även efter projekttidens slut. Projektets webbresurs: Projekt Projektfakta: Projektperiod: Projektetledare: Armin Hottman, Kulturring, Berlin, Ekonomiskt stöd, annat: Nej Enhetetens ekonomiska insats i projektet: 135 arbetsdagar under den totala projekttiden Projektkontakt: Ina Alm, Centrum för Pedagogisk Inspiration Projektdeltagare från Centrum för Pedagogisk Inspiration: Ina Alm, Chris Munsey och Lars Sletterhage Projektaktiviteter under året Nätverksträff i Malmö den 18 och 19 mars i samband med BUFF, Malmös internationella Barn- och ungdomsfilmfestival. Produktion av publikationen Video education media education and lifelong learning Nätverksträff och workshop i Wien, Österrike den 19 till den 21 oktober i samband med Media Literacy Award. Workshop och seminarium för lärare och filmare i samarbete kring kreativt lärande och kultur i skolan(film) den 14 och 15 december i Vilnius, Litauen. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 13

14 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Vi på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har en tydlig internationell profil och vi samarbetar med många europeiska skolor. Både elever och personal ges möjlighet till internationella kontakter genom praktik, studieresor, konferenser och även genom att delta i mottagandet av internationella besökare. Våra utvärderingar visar att vi är den skola som kanske har flest internationella projekt. Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Ett Interreg IV projekt som pågår mellan Dessutom är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med i ett TOI (Transfer of innovation) Leonardo projekt Improved Quality in Work Based Learning Vi har också i år startat ett Leonardo Partnerskapsprojekt An ICF based approach in Education and Training services som avslutas Vi har under 2011 också haft ett Comenius Partnerskaps projekt, som avslutats; Creating Green Européans med syfte att öka miljötänkandet hos unga européer. Vi har dels avslutat ett Athena samarbete med Jordanien, dels fått ett nytt medel beviljat för Samarbetets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa-och stylistprogrammet. Vi kan också erbjuda spännande praktikplatser både i närområdet och ute i Europa. Nu även i USA och länder österut. Skolan deltar årligen i flera globala konferenser och varje år reser vi till New York till FN-skolans stora internationella konferens var temat The Web Wiring our World. Vi samarbetar med skolor i Europa och även utanför EU. Handels- och administrationsprogrammet deltar med framgång i många andra EU-projekt. Livsmedelsprogrammet har bl.a. utbyte med dansk livsmedelsutbildning och bransch. Programmet deltar i tävlingar och varje år är vi med och anordnar Årets Kock, detta år i samarbete med Älska Matmässan. Hotell- och restaurangprogrammet erbjuder också skötsamma elever möjlighet att praktisera utomlands, detta år i Limerick på Irland. Våra travelever får möjlighet att göra praktik på Malta Racing Club. Våra floristelever erbjuds möjlighet att praktisera i Tyskland i München, inom Leonardo da Vinci projektet FloreXX. Textil- och designeleverna har möjlighet att göra en del av sin APU utomlands hos någon designer. Språkstuderande elever kan besöka skolor i olika länder och lära sig mer om både kultur och språk. Inom de flesta programmen ges möjlighet till praktik utomlands, vilket vi är både stolta över och glada för. Internationell samordnare Skolan har en internationell samordnare på 50 %. Skolan har också en internationell grupp med representanter för olika enheter. Kontaktperson/er: Claes Koverberg, International Coordinator tel, , mobil , fax , mail Studiebesök Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 14

15 Från Niels Brock business college Köpenhamn. En verksamhetschef och en lärare (2 elever) (2 elever) 4 elever från Robert Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, München Tyskland besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet. En lärare och 2 elever tog emot besökarna (2 elever) 2 elever från Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung Bruchstr. 58, Mönchengladbach. En lärare och 2 elever tog emot besökarna Studievägledning i Öresundsregionen. 15 internationella besökare. Cedefopbesök Internationella Programkontoret. Möte med elever och studievägledare vid Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium Studiebesök från Namibia. Karin W och Thommy G tog emot två rektorer, Lauretia och Ernest samt en lärare från Segevångsskolan, Daniel Radu. Under dagen här på FJG fick de information om alla våra program, rundtur på skolan, möjlighet att utbyta erfarenheter med lärare och specialpedagoger, information om miljöstation, Green Europeans, likabehandlingsarbete, elevvård och dessutom en god lunch i vår restaurang. Studiebesöket var mycket uppskattat och de två rektorerna imponerades bl.a. av hur fräsch skolan är, vilka trevliga elever vi har, programutbudet, hjälpen till elever med särskilda behov och lunchen, som höjdes till skyarna. Rektorerna tyckte att de styrande från deras stad borde komma till FJG på studiebesök eftersom vår skola är som deras vision av hur en välfungerande skola för yrkesförberedande program ska fungera. Framöver kommer sannolikt ett projekt mellan Malmö och Swakopmund angående ekoturism att starta tom Besök av 23 elever och 3 lärare från Jean Monnet, La Queue lez Yvelines i Frankrike. 5 elever och övrig personal och en lärare fungerade som värdar vid besöket Livsmedelsprojekt. 2 personal från Slagteriskolen Roskilde, 3 personal från FJG (lärare) (elever) En lärare och 2 elever från Obchodní Akademie, Liberec, Tjeckien besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för att följa undervisningen på Handelsprogrammet med APU för eleverna. En lärare och 2 elever tog emot besökarna. Studieresa En lärare på ett förberedande besök vid Jean Monnet, La Queue lez Yvelines i Frankrike. Syfte med projektet: Finna vägar för samarbete kopplat till Handelsprogrammets utbildning. Syfte; uppnå APU platser, vilket också uppnåddes med fyra APU platser. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 15

16 Fond/källa till finansiering: Leonardo Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: 8300 UNIS/UN New York 1/3 7/ elever beledsagade av 4 lärare. Deltagande i konferensen med temat: The Web: Wiring our World. Utbyte med elever från FNskolan. Eleverna var inkvarterade i värdfamiljer. Finansiering: Sponsorer och Malmö stad utbildningsförvaltningen samordnande rektor, en rektor, en administrativ chef och en lärare besökte Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansieras av Interreg IV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur oktober 2011 The 20th Annual International EFVET Conference, Malta Deltagare från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium 4 rektorer och en lärare. Finansiering via Malmö stad utbildningsförvaltningen och egna medel. Lärarens deltagande finansierades i sin helhet av Leonardo da Vinci Tools of Innovation Projektet IQWB. Maj-2011 Besök på reseledarskola utanför Barcelona i maj av Anita Svensson Stenljung och Monica Nilsson. (Reseledarskolan ger utbildning på ca 30 dagar, 7 dagar i veckan, jobbgaranti om man klarar utbildningen). Egenfinansiering: Kostnad strax under sek. 1 2 september 2011 En skolledare deltog i seminarium för den Globala resan i Stockholm Skolans gymnasiechef genomförde en studieresa med personal från utbildningsförvaltningen i Malmö till Newcastle och London i samband med Yrkes VM En rektor, fyra lärare besökte på RL programmet Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansiering Interreg IV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur En lärare åkte på studieresa till Niels Brock business college i Köpenhamn december Fem lärare och fyra elever åkte från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Resan företags inom projektet A.I.E.T. Statistik för hela skolan (antal som deltagit i studieresor under 2011, dvs. mobiliteter) Elever: 16 Skolledning (rektorer och chefer): 10 Lärare: 19 Övrig personal: 0 Totalt: 45 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 16

17 Utbyte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft ett antal APU utbyten med skolor i Tyskland, Frankrike, Estland och Tjeckien. Antal mottagna elever är från Tyskland 6, Frankrike 23, Estland 6 och Tjeckien 2. Samarbetande skolor är Tyskland; Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Verwaltung, und Rechtspflege, Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach. Tjeckien; Obchodni Academie, Liberéc. Frankrike; Lycée Polyvalent Jean Monnet, La Queue Lez Yvelines. Estland; Karjamaa Gümnasium, Tallinn. Internationell praktik Eleverna på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft mycket goda möjligheter till internationell praktik. Hela 26 elever har haft sin APU i utlandet. (Se sammanställning i tabell nedan). Praktikföretagen skiftar från restauranger och hotell till butiker, resebyråer, kontor, flygplats, bageri och textil/design och skoframställning. Även IKEA i Milans har tagit emot praktikelev från FJG. Alla elever har fått de bästa vitsord från sina praktikföretag och fått ovärderliga erfarenheter under sin internationella praktik. Program och årskurs HVTD 3 Antal elever Stad och land 1 Cordoba Spanien 3v 4 Paris Frankrike 1 Barcelona Spanien 3v 1 München Tyskland 3v 2 Los Angeles USA 1 Pristina Kosovo 1 London UK 1 Barcelona Spanien 1 Dubai Program och årskurs HP Antal elever Stad och land 1 Limerick Irland 1 Magaluf Spanien 1 Milano Italien 4 Köpenhamn, Danmark 1 Damaskus Syrien 1 Budapest Ungern 2v Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 17

18 Program och årskurs HR Antal elever Stad och land 14 Limerick Irland (restaurang) 1 Limerick Irland (hotell) 1 Frankrike (restaurang) Statistik för elever som deltagit i internationell praktik Period Antal elever Två eller färre veckor Två veckor 1 Tre veckor 16 Fyra eller fler veckor 21 Konferenser, fortbildning och kurser Bella Center Köpenhamn. Workshop/seminarier turism, events, konferenser. Bröndbyhallen, 1 personal från Frans Suell & Jörgen Kocks Gymnasium OCN seminarium. Bedömning av internationella färdigheter i Lund. En lärare. 1 och 2 september 2011 Athena seminarium i Stockholm. En lärare från Frans Suell & Jörgen Kocks Gymnasium SIDA seminarium Globala Skolan i Stockholm. En skolledare. Projekt Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur) Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: The Danish Meat Trade College (Slagteriskolen I Roskilde). Övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Fond/källa till finansiering: Interreg IV. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro Syfte är att utveckla lokala samhällen i de två regionerna och göra det attraktivt för lokalbefolkningen att bo och arbeta på landsbygden. Samtidigt kommer regionala små livsmedelsproducenter att locka turister med spännande produkter och upplevelser. Projektet skall också sprida erfarenheter till andra med ett särskilt intresse av matkultur. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 5 resor till Köpenhamn/Roskilde, 1 nätverksmöte i Ystad/Bornholm. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Improved Quality in Work Based Learning (IQWBL) Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 18

19 Leonardo da Vinci Tools of Innovation (TOI) Projektstart ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Kokkolan kauppaopisto. Övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige. Kauno prekybos ir verslo mokykla, Litauen, Colegiul National Economic Gheorghe CHITU, Rumänien, Centro Servizzi Cultura Sviluppo Srl Italien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci TOI. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Målet med projektet är att införa bästa praxis i fråga om lärande på arbetsplatsen (WBL, On-The-Job Lärande), och tillämpliga delar av det som praktiseras i Finska metoden Lighthouse, när nationella läroplaner och praxis beaktas. Utbyte av erfarenheter när det gäller WBL i olika länder kommer att äga rum på 3 seminarier och med hjälp av kommunikation genom Internet mellan de olika seminarierna. Genomförandet av god praxis för att säkerställa god kvalitet WBL (med resultat från Lighthouse projekt och från andra projekt) kommer att vara en integrerad del av WBL förfaranden i de skolor som deltar i projektet. Aktiviteter under året:1 kickoff möte i Kokkola, Finland. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail MGMX/Spridningsfasen Projektstart ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Shawlands Academy, Glasgow och Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege i München. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: 0 Syfte med projektet: Vår strävan, med detta projekt, är att förbättra samarbetet mellan undervisnings ämnena språk, idrott och turism genom vårt projekt MGMX. En samverkan på den egna skolan mellan dessa ämnen, skall i det planerade projektet läggas till grund för en jämförande studie av hur ett sådant ämnessamarbete, med inriktning turismutbildning bedrivs på annat håll, dvs. Shawlands Academy, Glasgow och Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, i München. Aktiviteter under året: 1 resa, 1 spridningsmöte i Köpenhamn. 1 person Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Naturae/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Centrale Studio Tourismo, Assisi, Italien. Övriga partners: Skolor/organisationer i Ungern, Österrike, Portugal, Frankrike, Tyskland. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: 51389euro. EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: 0 Syfte med projektet är att finna former för miljöhållbar turism i Europa. Aktiviteter under året: 3 spridningsmöten 7 deltagare. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail A.I.E.T. An ICF based approach in Education and Training services Leonardo da Vinci Partnerskap. Projektperiod start ( ); slut ( ). Projektets leadpartner: Instituto di instruzione superior Piero Della Francesca. Övriga partners: Cooperativa Sociale La Tappa, Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim Zaklad Aktywnosci Zawodowej,Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, IHARL (f.d. IV-HML) Sydskånska Gymnasiet, Ro 7 Haydar Akcelik Technical and Vocational High School Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 19

20 Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Projektet syftar kortfattat till att hitta gemensamma nämnare och strategier för hur man får in personer med funktionsnedsättningar via yrkesutbildning till yrkeslivet. Målgruppen är således unga människor med olika former av funktionsnedsättningar som ska finna vägar in i arbetslivet och yrkesutbildningar som ska hitta strategier för att lyckas med detta via utbildningspraktik. Elever på individuella programmet som har praktik med inriktning handel/media respektive livsmedel kommer att delta i studiebesök som genomförs under projektets gång december åkte fem lärare och fyra elever från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Toscana och våren 2012 kommer vi att besöka våra två parterskolor i Tolkmicko i Polen. Inför första fysiska mötet ska webbaserade möten genomföras för att skapa verktyg för utvärdering samt modeller för hur projektet ska rapporteras. Löpande digitala möten mellan de fysiska studie- och arbetsbesöken kommer att genomföras under projektets gång. Projektkontakt: Elsa Widerberg, QM-PRO/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ) Projektets leadpartner: Berufskolleg Rheydt Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach, Tyskland. Övriga partners: Zespol Szkol Nr.7, Warszawa, Polen. Frans Suells och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige. Instituto de Educación Secundaria Santiago Hernández, Zaragoza, Spanien. Malakoff videregående skole, Moss, Norge. Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, Liiketalous, Ouli, Finland. Fond/källa till finansiering: Comenius. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro 0 Syfte med projektet: - Identifiering och jämförelse av kvalitetsledningssystem på yrkesskolor i partnerländerna - Val av olika områden för kvalitetsstyrning av studenter och lärare - Utveckling av nya, gemensamma och internationellt användbara begrepp i de utvalda områdena som gör det möjligt för nationella egenheter - Testa nya koncept vid partnerskolor - Utvärdering och förstärkning av den internationella kvalitetsstyrningens begrepp. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 2 resor, 5 personer Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Service integrerad praktik SIX/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ):Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Zespót Szkól nr 7, Warszawa, Polen. Hotetur, Palma de Mallorca, Spanien. Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, Tyskland. Obchodni Academie, Liberéc, Tjeckien. Menntaskólinn i Kópavogi, Kópavogi, Island. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro 0 Syfte med projektet: Specifikt syftar projektet till att, genom APU i partnerländerna, på sikt öka serviceförståelsen hos 10 av våra elever. I vår region i Sydsverige, med stor arbetslöshet, är detta en viktig breddning av meritgrunden och ökar anställningsbarheten. För att ytterligare öka värdet av en utlandspraktik kopplad till transnationell rörlighet kommer den jämförande studien av servicemoment, kopplad till både handel och turism, att innebära ytterligare en värdefull fördjupning av elevernas utbildning på gymnasiets handelsprogram. Aktiviteter under året: 8 Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 20

21 FloreXX Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad 2011: Euro? Syfte med projektet: Projektet är planerat för praktikelever från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö med inriktning professionell florist/blomsterhandel. Praktikanterna kommer att praktisera 3 veckor i blomsterbutiker i München. Praktikplatserna tillhandahålls genom försorg av vår partnerskola, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen. Blomsterhandlare i Europa är mycket starkt påverkade och formade av nationella och regionala särdrag. De, ofta mycket små, blomsterdetaljhandels företagsverksamhet är baserade på dessa egenskaper. Flexibilitet, och därigenom kreativa möjligheter för praktikanter, kommer därför markant att öka genom erfarenheter från en APU utlands. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 Projektkontakt: Atti Norman, Wellness Europex/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Közdasági Politechniukum Budapest och Bildungszentrum Nordost Zinnowitz. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: 0 Syfte med projektet: Kunna erbjuda elever APU inom hälsoturism-sektorn i Tyskland och Ungern. Med vårt projekt, vill vi möjliggöra för våra sista års elever, som bedriver turismutbildning på både yrkesmässigt och teoretiskt avancerad nivå, att förutom den teoretiska utbildningen i skolan kunna få speciella erfarenheter av turism med inriktning hälsa/välbefinnande. Kunskapen om detta speciella område är inte speciellt stor i Sverige och då speciellt inte i Sydsverige där det tex inte finns några Spa anläggningar alls. Rent generellt är dock hälsoturism en kommande trend inom internationell turism och den hälsomedvetna livsstilen och inställningen till välbefinnande kommer att leda till en ökad efterfrågan av hälsoturism. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 2 resor, 1 spridningsmöte i Zinnowitz 1 spridningsresa England. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Creating Green Europeans Projektperiod Projektets leadpartner: I. E. S. Ramon Arcas Meca, Lorca, Spain. Övriga partners: Hauptshule Barssel - EUROPASHULE, Germany. AOC Terra VMBO-Groen Meppel, Netherlands. Primary school Stibro Manesova 485, Czech Republic. Koivusaaren koulu, Finland. Zespo Szkoim Stanisawa Ligonia w Truskolasach, Polen. Ekonomiskt stöd från EU för hela projektet: Euro. Ekonomiskt stöd, annat: Skolans ekonomiska insats i projektet (ej vikariekostnader) (kontantinsats, arbetstid): Motsvarande ekonomiska stödet. Projektkontakt Rune Westerberg, Athena Jordanien IPK/2009:1 766 Projektets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa och stylistprogrammet. Vi påbörjade projektet med en planeringsresa till Jordanien i januari 2010 och genomförde projektet under vårterminen Elevutbytet gällde 8 elever och 2 lärare i sammanlagt 2 veckor på respektive skolor. Jordanienbesökarna var här i Malmö under två veckor i februari och vi var i Jordanien två veckor i Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 21

22 maj. Eleverna fick delta i ordinarie undervisning två dagar per vecka, praktisera på företag i landet samt göra flera studiebesök som var adekvata i förhållande till elevernas utbildning. Målgruppen var elever i årskurs två eller tre på ovan nämnda program. Vi har medverkat under mötet i Stockholm i september 2011, som Athena anordnat på SIDA:s lokaler i Stockholm. Under 2011 har vi varit på ett par nätverksträffar för södra Sverige. Projektets påbörjades under hösten 2009 då planeringsresan blev beviljad. Projektet är nu genomfört och avslutat med godkänd slutrapport. Slutdatum för utbytet var 31/ Projektet har fått ekonomiskt stöd av Athena, som går under SIDA, på kronor för planeringsresan. Hela bidraget nyttjades inte utan pengar betalades tillbaka till Athena. Projektet fick för elevutbytet. Då vi hade gratis boende i Jordanien utnyttjades inte hela beloppet, och vi fick betala tillbaka Det finns dock mer pengar att söka och vi har sökt och fått beviljat ännu en omgång av projektet. Denna ansökan blev beviljad med kronor för nytt utbyte med Jordanien. Vi beslutade att expandera utbytet så att det gäller för 3 lärare och 12 elever från respektive land - således blir det totalt 30 personer som får delta i utbytet. Projektets leadpartner är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium och övrig partner UNRWA Amman Training Center. Projektkontakt för projektet är Alexandra Allard, SAMKOOS Projektperiod start ( ); slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Karjamaa Gymnasium in Tallinn. Fond/källa till finansiering: Nordplus Junior. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK 0 Syfte med projektet: Vår strävan, med detta projekt: - Främja språklig förståelse - Utbilda om tolerans i ett mångkulturellt samhälle - Utveckla yrkesutbildningen - Utbytesstudenter Aktiviteter under året: 1 resa till Malmö 6 elever och 3 personal från Tallinn samt 1 resa till Tallinn för 4 elever och 2 personal från Malmö. Projektkontakt; Christina Närwall, APU APU elev i Frankrike 1 restaurangelev 7/2-30/5 + besök av Monica Nilsson i april. Egenfinansiering. APU i Köpenhamn för årskurs 3 elever Datum start: Datum slut: Antal deltagare från Malmö stad: 8 elever Syfte med aktiviteten: Eleverna har genomfört fyra av sina 15 veckors APU i Köpenhamn i olika butiker på Fields, Fisketorvet och på Kastrup. Projektkontakt; Kerstin Olofsson, APU på Irland 16 elever, 14 restaurang, 1 hotell och 1 turismelev i 10 veckor. Lärare och rektor har genomfört frekventa besök hos eleverna. Finansiering via MIP bidrag till UF samt egenfinansiering. Reflekterande berättelse om APU på Irland: Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 22

23 Det måste sägas inget går upp mot arbetslivserfarenhet, men inget går heller upp mot nöjet och privilegiet att få ta del av den resa som våra utlandspraktikanter just upplevt, även om jag personligen bara får betrakta mig delvis berörd, såsom varande den som försökt förbereda eleverna för deras utlandsvistelse. Fantastiskt utvecklande att som pedagog, på plats, få en inblick i deras eventuella kommande yrkesliv och tillhörande känslovärld, för den som tror att det bara varit kul och en dans på rosor think again! Vid innevarande läsårs början fick jag en förfrågan huruvida jag kunde tänka mig att ta en engelska C-kurs, vilket innebar något Utbildningsförvaltningen, Malmö stad nytt och oprövat för mig. Oerhört spännande men också ovisst, för vad skulle man inkludera och vad kunde hända vara av mindre vikt för eleverna att lära sig i deras förberedelsekurs. Så här i efterhand får jag nog medge att gruppen som nu fullföljt och återvänt med så fantastiskt mycket i ryggsäckarna, både de konkreta som mentala, har varit en upplevelse att ha hand om. Jag har ju inte haft hand om deras praktik, utan bara det föreberedande språkvalet, men har ändå fått stor inblick i deras utveckling via de loggboksanteckningar de skickat mig rörande alla positiva och negativa aspekter kring praktikplatserna. Att peppa, visa empati, kanske bara lyssna och känna in, och på bästa vis finnas där närhelst någon av eleverna haft det lite tufft, har varit både viktigt och under stundom till och med svårt, för de har inte kunnat springa hem till mamma, när snålblåsten satt in och det har den gjort för de flesta. Det är inte oväntat, men intressant är hur de tacklat det. De har varit tvungna att ta egna initiativ, ofta utan att kunna fråga om råd från föräldrar eller någon annan hemma i Sverige, och även när föräldrar haft åsikter, fått berättat för sig att de faktiskt är myndiga och kan och inte minst bör ta ett eget, moget beslut! Avståndet hem har alltså varit både bra och dåligt, beroende på hur man väljer att se det hela. Bra för att mognadsprocessen påskyndas, negativt för att hemmets trygga vrå varit långt borta. Sett med sådana ögon tycker jag att utfallet med bara två i förväg hemvändande praktikanter, enbart kan tolkas positivt skolan har lyckats i sitt uppdrag att skapa anställningsbara individer. De General Managers (Ulrika Armano, Bertil Nilsson och jag själv) vi under den här resan mötte och fick tillfälle att prata mer eller mindre ingående med, var alla översvallande positiva till elevernas oklanderliga uppträdande, pålitlighet och vilja att lära och utvecklas. Detta är ett kvitto på vår skolas förmåga att ingjuta i eleverna en känsla av att lita på sig själv och att de kan väldigt mycket redan när de kommer ut på praktik, och allt det andra är möjligt, om man kämpar! Åtta av eleverna har fått erbjudande om fortsatt arbete i större eller mindre utsträckning, vilket vidimerar deras kapacitet och understryker att projektet med utlandspraktik en masse, långt 23

Internationellt arbete 2012

Internationellt arbete 2012 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012... 3 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

vi bygger broar mellan skola och näringsliv

vi bygger broar mellan skola och näringsliv FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM DEN NYA RESTAURANG- SKOLAN ÖPPNAR AUGUSTI 2010 Livsmedelsprogrammet Bageri och konditori Kött och charkuteri vi bygger broar mellan skola och näringsliv Livsmedelsprogrammet

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna på Stockholm stads gymnasieskolor en så bra utbildning som möjligt har en satsning genomförts de senaste två åren: Gymnasieskolorna har kraftigt utökat sitt

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hur vill du att din framtid ska se ut? Din framtid kan börja hos oss. Är du öppen för nya utmaningar? Är du modig? Gillar du språk? Vill du arbeta med människor i

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola Projektdeltagare, namn Christina Lindström Huvudsaklig typ av mobilitet Kurs/konferens Jobbskuggning x Mottagande

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS.

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. RESTAURANGSKOLAN I MALMÖ RESTAURANG-OCH

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete

Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete 1B/2017 Erfarenheter av hur lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder påverkar finländska grundskolor och gymnasier Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete BAKGRUND Europeiska unionens program

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Syfte och mål Projekt inom Atlas praktik ska förutom individuell kompetensutveckling för elever främja skolans internationalisering, bland annat genom att stödja

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin.

Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnen som hör akademin. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 2012-09-06 1 (1) Internationell handläggare Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens

Läs mer

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Syfte och mål Syftet med Atlas planering är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor

Läs mer

Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna gymnasium

Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR MARTIN FROM SID 1/1 REGISTRATOR/NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Lägsta meritvärde. Medel

Lägsta meritvärde. Medel arn- och fritidsprogrammet arn- och fritidsprogrammet, Heleneholms gymnasium A 166 arn- och fritidsprogrammet - ritid och hälsa, Idrott, hälsa och ledarskap, John auergymnasiet A 180 arn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS.

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. RESTAURANG OCH

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

Individuell kompetensutveckling

Individuell kompetensutveckling Individuell kompetensutveckling Grundtvigprogrammet 2013 Sara Lindholm Seminariets upplägg Del 1: Teknisk information Del 2: Samtal om kvalitet i ansökan Individuell kompetensutveckling inom Grundtvig

Läs mer

Internationalisering på. Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg

Internationalisering på. Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg Internationalisering på Ur läroplan för de frivilliga skolformerna Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifika svenska utan också det nordiska, det

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning

Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012. Sammanfattning Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility SIRU KORKALA Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun Plan för entreprenörskap i skolan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0233 Datum: 2011-10-25 Paragraf: 325 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2011-10-25 Diarienummer:

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Hotell och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell och restaurangprogrammet präglas av att det är både yrkes och studieförberedande.

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela Internationellt Förskola För- och grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning AcadeMedia Är man störst har man

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo. Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.com Om oss Professionell utformning av EU-ansökningar för projektfinansiering

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer