Internationellt arbete 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete 2011"

Transkript

1 Internationellt arbete 2011 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad Foto:Colourbox.com Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Sofia Sjödin och Mona El Foli Utbildningsförvaltningen Nämnd- och kansliservice

2 Innehållsförteckning Utbildningsförvaltningens internationella arbete Agnesfrids gymnasium... 8 Internationaliseringsarbete på skolan... 8 Internationell samordnare... 8 Studieresa... 8 Internationell praktik... 9 Konferens Bellevue gymnasium Centrum för Pedagogisk Inspiration Internationaliseringsarbete på skolan Projekt Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Heleneholms Gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan/enheten Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Komvux Malmö Pauli Komvux Malmö Södervärn Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök E2C Komvux Malmö Södervärn Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytespraktikanter Malmö Borgarskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 2

3 Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Utbytesstudenter Övrigt Malmö Idrottsgymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Studieresa Malmö Latinskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresor Utbyte Internationell praktik Mediegymnasiet Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Internationell praktik Norra Sorgenfri Gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Parkskolan Pauli gymnasium Internationell samordnare Studieresa S:t Petri skola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Studieresa Utbyte Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Universitetsholmens gymnasium Studieresa Utbildningsförvaltningens kansli Studiebesök Studieresa Nätverk Projekt Vägledningscentrum Internationaliseringsarbete på enheten Projekt Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 3

4 Studieresa Studiebesök Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 4

5 Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2011 Utbildningsnämndens mål 2011 för internationalisering Större andel elever i internationell praktik Större andel elever uppnår minst level B i testet för Cambridge Certificate Större andel elever uppnår godkänt i språkcertifikat i franska, spanska och tyska, som ger elever behörighet att studera vid utländska universitet EU:s medel för internationellt arbete utnyttjas i högre grad. Samverkan mellan gymnasieskolor inom Malmö och i Öresundsregionen ska öka Resultat av målen för internationalisering Internationell praktik För att främja internationell praktik och internationell APU ger UN bidrag till skolor för elever i utlandspraktik. Internationella projektarbeten likställs med praktik kr för varje elev som är på praktik under minst tre sammanhållande veckor samt kr för två sammanhållande veckor. Stöd ges ej för internationell praktik om eleven bor hemma utbetalades kr till internationell praktik och ca 174 elever utförde internationell praktik. Minskningen år 2010 är därmed återhämtad. År 2010 utbetalades kr till skolorna för internationell praktik, 83 gymnasieelever i internationell praktik utbetalades kr till skolorna och 2008 utbetalades cirka kr. Andelen elever i internationell praktik har ökat Språkcertifikat i engelska Utbildningsnämnden i Malmö finansierar språkcertifikat i engelska (CAE=Cambridge Certificate in Advanced English) sedan början av 1990-talet. Detta för att stimulera elever att läsa engelska på en avancerad nivå och samtidigt ge språkbehörighet att studera vid engelskspråkiga universitet runtom i världen. De elever som får ta del av denna möjlighet är elever som antingen läser C-kursen i engelska där CAE ingår som en del av kursen, eller elever som läser CAE-kursen som individuellt val. I båda fallen ingår CAE-kursen i elevens studieplan. Läsåret 2008/2009 beslutade UN att utöka denna möjlighet till att även gälla för språkcertifikat i tyska, franska och spanska på samma villkor som för engelska. 374 elever anmäldes till CAE under 2011 från sju skolor, 386 anmälda elever 2010 och 369 elever Fram till 2010 redovisades alla resultat under 60 procent som ej godkända. Resultat mellan procent är från och med år 2011 godkända och innebär certifikat på First Certificate-nivå (B2 på Common European Reference Framework), vilket försvårar jämförelser med tidigare år klarade 96 procent godkänt. A, B och C-nivån, den tidigare nivån för godkänt, uppfylldes av 76 procent att jämföra med 76 procent 2010 och 89 procent bibehölls nivåerna för Grade A, B och C jämfört med året innan klarade 43% av de skrivande grade B, vilket var en liten ökning från året innan. År 2011 ser vi en minskning från 43 till 32 procent på andel godkända grade B nivåer. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 5

6 Heleneholm och Malmö latin har 100 procent godkända tester år 2011, Malmö Borgaskola 98 procent, Pauli gymnasium, Mediegymnasiet och S:t Petri tätt efter. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium uppnår 67 procent godkända resultat. 32 procent av eleverna uppnådde grade B Cambridge CAE, vilket är en minskning jämfört med året innan. Totalt 96 procent godkända resultat överlag. Språkcertifikat i franska, spanska och tyska Under 2011 genomförde 16 elever examinationer i tyska ( elever). Åtta B1-prov och åtta B2- prov och alla anmälda godkändes. Detta är en förbättring från ifjol med fler anmälda och fler godkända resultat (år 2010 ett underkänt resultat). Examinationen i franska visade på förbättring jämfört med 2010 då 73 procent godkändes av 26 skrivande godkändes 90 procent av de 32 elever som genomförde provet. Två elever genomförde inte provet på grund av sjukdom. Tre elever genomförde DALF C1 alla tre med resultatet godkänd. I spanska klarade 50 procent av de 18 eleverna godkänt vilket är en försämring från 60 procents godkända var alla de 18 eleverna från Malmö Borgarskola. Franska resultaten förbättrades med 90 procent godkända resultat. Tyska resultaten förbättrades från ifjol med 100 procent godkända resultat. Spanska resultaten försämrades 2011 och uppnådde 50 procent godkända resultat. EU medel Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med internationalisering. Användningen av EU-medel ser olika ut på respektive enhet. Vissa enheter använder EU-medel i hög grad, medan vissa inte alls gör det. Nyttjandet av EU-medel har inte ökat. Malmö och Öresundsregionen Ett ökat samarbete inom Öresundsregionen har länge varit ett prioriterat område. Det är först 2011 som vi ser en tydlig ökning av aktiviteter och samverkan över sundet. Att läsa danska är populärt, 2011 läste 539 elever danska på Malmös kommunala gymnasieskolor. Året innan läste 717 elever danska och 2009 läste 529 elever danska. Nedgången kan förklaras med minskat elevunderlag. Ett exempel på Öresundsinriktning är handels- och administrationsprogrammet på Malmö Borgarskola där eleverna kan välja inriktningen Öresundshandel och göra sin praktik i Danmark. Under 2011 har utbildningsförvaltningen deltagit i tre Interreg IVA projekt med Öresundregionen som spelplan. I Regional Matkultur Öresund deltar Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med livsmedelsprogrammet. Arbetet handlar om att utveckla mindre lokala och regionala livsmedelsproducenter och livsmedelsprodukter. Preventing dropout är ett annat Interreg IVA Öresund-projekt där Norra Sorgenfri gymnasium, Universitetsholmens gymnasium, Malmö Borgarskola, Malmö latinskola, Rönnens gymnasium och Parkskolan deltar i att förhindra avhopp och utbyta erfarenheter och kompetensutveckling av personal. Vuxenavdelningen på kansliet deltar i Bättre möjligheter på arbetsmarknaden- udvikling av voxenuddannelse i Öresunds-regionen som syftar till att tillgodose arbetskraftsbehov samt att öka vardagsintegrationen i Öresund. Projektet fokuserar på sundhet/vård och hur man kan förbättra anställningsbarhet och auktorisation av utbildningar. Samverkan i Öresundsregionen har ökat under Vi ser en ökning av samarbeten i projekt samt en ökad rörlighet vad gäller besök i Öresund. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 6

7 Personella resurser till förvaltningens internationella arbete Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med internationalisering. Förvaltningen har en heltidsanställd internationell samordnare vars uppdrag är att samordna, informera, stödja, initiera internationaliseringen på förvaltningen och tillhörande enheter. De flesta enheter har internationella samordnare dock med varierande omfattning. Kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt Ambitionen finns även att varje skola och enhet skall ha en internationell samordnare, detta för att sprida information samt att stimulera och underlätta internationalisering. Ungefär två personer från varje skola ingår i UF:s internationella nätverk. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenheter och att driva internationaliseringen framåt. Uppnådda resultat Internationaliseringsaktiviteterna utgår från skolans uppdrag och ska bidra till en ökad måluppfyllelse. En uttalad ambition är att varje elev ska möta internationaliseringen under sin studietid på gymnasiet. Detta kan ske på olika sätt genom projekt, utbyten studieresor eller mottagande av studiebesök. Ett reslutat av vårt internationella arbete är de praktikplatser i utlandet vi kan erbjuda eleverna. Kompetensutvecklingen av lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal är central i de internationella aktiviteterna. Hur har beviljade EU-medel (EU-projekt) medfört att förvaltningens målsättningar uppnåtts? De externa medlen möjliggör internationalisering och stimulerar elevers lärande. Skolan bidrar positivt till elevers lärande genom att möjliggöra att alla elever möter internationalisering under studietiden. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 7

8 Agnesfrids gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Vi önskar öka personalens interkulturella kompetens och engagera fler i internationella aktiviteter samtidigt som vi också önskar öka andel elever som deltar i olika internationella aktiviteter. Detta är mycket viktigt med tanke på den mångkulturella skola vi har. Vi måste öka förståelsen för andra kulturer och skapa en insikt om hur olika arbetssituationer ser ut i världen. Internationell samordnare En lärare på Agnesfrids gymnasium arbetar med internationella projekt och cirka 11% av tjänsten är förlagd på internationalisering under höstterminen Ingenting under vårterminen Vikarier tillsätts internt och utgör ingen direkt kostnad förutom i undantagsfall. Fordonsprogrammet (Hantverksprogrammet) Erika Andersson Mail: Tel Studieresa En studieresa till staden Murcia i Spanien 29/5-4/ Jerringfonden Syftet med vår resa var att besöka organisationen ASSIDO, som under många år arbetat med intellektuellt funktionshindrade, och då främst personer med Downs syndrom. Vi som besökte ASSIDO var sammanlagt 4 representanter från skolledning och elevhälsa. I Spanien har varje region ansvar för barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionshinder. Skolbarn under 16 år går integrerade i kommunal skola. Det finns ingen särskola av svensk typ. ASSIDO betjänar över 300 brukare och deras familjer. För närvarande har man tre olika centra: Ett center för barn och ungdomar 0 till 16 år: man arbetar för att barnet ska uppnå sin maximala utvecklingspotential. Målet är fullständig integrering i familj, skola och samhälle. Ett dagcenter för yrkesutbildning (från 16 till ca 20 år): man prioriterar att ge utgångar för utbildning, anställning eller produktiv sysselsättning. Personlig utveckling är i fokus och man tar hänsyn till varje persons individualitet. Ett dagcenter med sysselsättning för ungdomar och vuxna: man arbetar för att göra brukarna anställningsbara. Detta arbete kan vara inom den öppna arbetsmarknaden eller vara ett skyddat arbete. Det kan också handla om en produktiv sysselsättning på Centret samt personlig utveckling inom andra områden i livet. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 8

9 Vi hade många intryck med oss från de två studiebesöken på ASSIDO. Det är fantastiskt att denna verksamhet en gång startats av engagerade föräldrar till barn med Downs syndrom, och att den nu är så utbyggd och välfungerande. Men i andra städer och landsändar där inte föräldrarna varit lika starka och kompetenta, hur fungerar det där? Som svensk förutsätter man att en bra verksamhet för funktionshindrade inte står och faller med hur engagerad föräldragruppen är. Statistiskt sett borde det finnas ca personer med Downs syndrom i Spanien, och lägger man till gruppen med intellektuella funktionshinder blir gruppen ännu större. Det är många människor som på sina villkor ska få delta i samhället. När vi nu var i Spanien passade vi även på att besöka en vanlig gymnasieskola några mil väster om Murcia. Det slog oss som det vanligtvis gör när man besöker länder med annan kultur och andra traditioner att vi trots allt är ganska lika. Visst skiljer sig en del saker, men i stort är ungdomar (och även vuxna!) ganska lika varandra var man än bor i världen... Statistik för studieresor Elever: 0 Skolledning (rektorer och chefer): 2 Lärare: 0 Övrig personal: 2 Totalt: 4 Internationell praktik Praktik i Tyskland för hantverkselever november 2010 (redovisades inte 2010) Almedo Från Hantverk var 3 elever i Tyskland under tre veckor. Detta arrangerades via ett Stockholmbaserat företag Almedo, som i princip är behjälpliga med allt i arrangemanget. De ordnar arbetsplatser, tar hand om resor och boende och står till elevernas förfogande under tiden. En lärare följde med i två dagar för att se att eleverna fann sig till rätta. APU i Pistoia, Italien februari/mars Leonardo da Vinci Det blev Italien istället för Irland Vi hade tänkt åka till Dublin på Irland. Det var tänkt för bilmekaniker/lastbilsmekaniker. Tyvärr blev det inte så. Vår kontaktperson hade bytt arbetsuppgifter och vår nya kontaktperson tog aldrig kontakt. I juni 2010 hade vi fått beviljat ett studiebesök till Italien och Pistoia. Vi var fyra stycken som åkte ner på våra studiedagar i juni för att se om detta ställe skulle kunna vara något för våra elever på personbilsteknik. Platsen och organisationen verkade bra och genom att vi hade sökt pengar till ett annat europeiskt land kunde vi utnyttja pengarna till att skicka elever hit ganska omgående. Eleverna fick lära sig den hårda vägen vad en kulturkrock kan innebära trots att de själva har en invandrarbakgrund och vana vid vissa konfrontationer. Många gånger tror vi att vi vet hur länder i Europa fungerar och hur folket tänker. Vi är européer och vi har ju ganska mycket gemensamt. Vi fick också lära oss att ställa ytterligare frågor för att vara säkra på att allt fungerar som man annars tar för självklar, ex. bussar. I Pistoia finns det en lokal busstrafik utan busshållplats tider eller ruttschema. Av organisationen fick vi information om att pojkarna kunde själva Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 9

10 investera i ett par cyklar för att bättre och friare kunna transportera sig i staden. Kanske inte detta vi tänkt oss. Rent arbetslivserfarenhetsmässigt fick de en mycket stor inblick i hur verkstäder kan fungera utomlands: säkerhet, hygien, verktyg, utblås, arbetstider mm. Språket var inte det lättaste men med hjälp av kroppsspråk och några ord på italienska lyckades de. Detta är verkligen något som de kommer ha med sig hela livet. Statistik för APU i utlandet: Tyskland och Italien Elever: 5 Skolledning (rektorer och chefer): 0 Lärare: 3 Övrig personal: 0 Totalt: 8 Konferens Efvet- konferensen på Malta 26/10-30/10 En fantastisk konferens som alla inom yrkesutbildningen skulle få möjligheten att åka till. På vår skola var det en lärare som hade förmånen att åka. Detta är en möjlighet att lära sig mer om hur EU ser på yrkesutbildningen i framtiden och även en möjlighet att skapa nya kontakter inom EU. Förutom att man kan hitta nya samarbetspartners här finns det en möjlighet att hitta inspiration i de EU-projekt som pågår och som är på väg att starta. Under konferensens gång presenteras EUprojekt och här får projekten hjälp till att sprida sina syften och resultat till ca 150 delegater från hela Europa. En ren inspirationsgivare! I år diskuterades vad EU vill med tanke på Europa Man har upptäckt att det finns liknande tendenser överallt. Yrkesutbildningen är inte vad den har varit utan den ställer högre och högre krav på eleverna. Tekniken går framåt och det måste skolorna och eleverna också göra. Tyvärr hänger skolorna inte med riktigt då dyr teknik (fordonsteknik) kostar och kontinuerlig kompetensutveckling av lärare krävs. Genom att det ställs större krav på eleverna på gymnasiet krävs det också bättre kunskap från grundskolan. Med tanke på Gy11 ligger vi i Sverige ganska bra till. Kraven från grundskolan finns. Med tanke på vad som ska läsas och vilka krav branschen ställer på eleverna när de ska ut i yrkeslivet, borde det vara högre krav på fler kurser i svenska. Vi har också programråd vilket man i övriga Europa önskade att man hade. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut. Eleverna har ibland betygen med sig men inte kunskapen. Eftersom kraven är högre nu med Gy11 ska kurserna genomföras på ett annat sätt och eleverna har svårt att följa med trots gedigna insatser från lärare och övrig personal. Genom att vi har det här glappet mellan grundskola och gymnasie riskerar vi att eleverna hoppar av skolan. Detta är ytterligare en punkt som EU vill försöka få bukt med: preventing dropouts. I EU var man extra orolig när det gäller två frågor: Hur ska vi få med eleverna på yrkesprogrammen så att de inte tappar lusten för skolan och slutar? Inte alla men många elever på yrkesprogrammen känner sig inte motiverade att ägna sig åt akademiska studier men det fordonstekniska programmet, kräver Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 10

11 goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. Man måste kunna klara av systemtekniken och kunna läsa och förstå manualer på både svenska och engelska (gärna tyska). Hur ska vi kunna höja statusen på dessa yrken? I Ukraina vill man inte arbeta ex. som bilmekaniker. Det enda som alla vill göra är att läsa på universitetet och utbilda sig inom de akademiska fälten. I Holland hjälper det inte att lönen och arbetstiden är bra- det är otroligt svårt att få arbetskraft till yrken som har låg status. Alla behövs. Att ex. arbeta i nya, fräscha verkstäder ställer krav på kunskap och social kompetens. Detta borde vara en hjälp till att höja statusen? Slutord En av eleverna som vi skickade till Pistoia har lyckats väldigt bra. Han gör nu reklam för VW och är ansiktet utåt för företaget. Riktigt roligt att det går så bra för många av våra elever. AFG har efter Efvet-konferensen inlett ett samarbete med Kings College i London som ska hålla en EU-konferens i juni och ämnet är hur man ska förhindra att elever hoppar av skolan. Bland annat kommer personal och förhoppningsvis elever som arbetat på coach-projektet att delta i denna konferens. Sammanlagd Statistik för hela skolan/enheten Elever: 5 Skolledning (rektorer och chefer): 2 Lärare: 4 Övrig personal: 2 Totalt: 11 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 11

12 Bellevue gymnasium Inga internationella aktiviteter att redovisa 2011 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 12

13 Centrum för Pedagogisk Inspiration Internationaliseringsarbete på skolan Viducate LLP KA03 Network Projektet är ett nätverksamarbete mellan yrkesverksamma inom EU med inriktning på film- och mediepedagogik. Syftet är att verka för kunskap om och inspiration till arbete med video och rörlig bild i undervisningen. Målet är att bygga ett nätverk, mellan pedagoger och aktörer, som fortsätter att verka och utvecklas även efter projekttidens slut. Projektets webbresurs: Projekt Projektfakta: Projektperiod: Projektetledare: Armin Hottman, Kulturring, Berlin, Ekonomiskt stöd, annat: Nej Enhetetens ekonomiska insats i projektet: 135 arbetsdagar under den totala projekttiden Projektkontakt: Ina Alm, Centrum för Pedagogisk Inspiration Projektdeltagare från Centrum för Pedagogisk Inspiration: Ina Alm, Chris Munsey och Lars Sletterhage Projektaktiviteter under året Nätverksträff i Malmö den 18 och 19 mars i samband med BUFF, Malmös internationella Barn- och ungdomsfilmfestival. Produktion av publikationen Video education media education and lifelong learning Nätverksträff och workshop i Wien, Österrike den 19 till den 21 oktober i samband med Media Literacy Award. Workshop och seminarium för lärare och filmare i samarbete kring kreativt lärande och kultur i skolan(film) den 14 och 15 december i Vilnius, Litauen. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 13

14 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbete på skolan Vi på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har en tydlig internationell profil och vi samarbetar med många europeiska skolor. Både elever och personal ges möjlighet till internationella kontakter genom praktik, studieresor, konferenser och även genom att delta i mottagandet av internationella besökare. Våra utvärderingar visar att vi är den skola som kanske har flest internationella projekt. Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Ett Interreg IV projekt som pågår mellan Dessutom är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med i ett TOI (Transfer of innovation) Leonardo projekt Improved Quality in Work Based Learning Vi har också i år startat ett Leonardo Partnerskapsprojekt An ICF based approach in Education and Training services som avslutas Vi har under 2011 också haft ett Comenius Partnerskaps projekt, som avslutats; Creating Green Européans med syfte att öka miljötänkandet hos unga européer. Vi har dels avslutat ett Athena samarbete med Jordanien, dels fått ett nytt medel beviljat för Samarbetets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa-och stylistprogrammet. Vi kan också erbjuda spännande praktikplatser både i närområdet och ute i Europa. Nu även i USA och länder österut. Skolan deltar årligen i flera globala konferenser och varje år reser vi till New York till FN-skolans stora internationella konferens var temat The Web Wiring our World. Vi samarbetar med skolor i Europa och även utanför EU. Handels- och administrationsprogrammet deltar med framgång i många andra EU-projekt. Livsmedelsprogrammet har bl.a. utbyte med dansk livsmedelsutbildning och bransch. Programmet deltar i tävlingar och varje år är vi med och anordnar Årets Kock, detta år i samarbete med Älska Matmässan. Hotell- och restaurangprogrammet erbjuder också skötsamma elever möjlighet att praktisera utomlands, detta år i Limerick på Irland. Våra travelever får möjlighet att göra praktik på Malta Racing Club. Våra floristelever erbjuds möjlighet att praktisera i Tyskland i München, inom Leonardo da Vinci projektet FloreXX. Textil- och designeleverna har möjlighet att göra en del av sin APU utomlands hos någon designer. Språkstuderande elever kan besöka skolor i olika länder och lära sig mer om både kultur och språk. Inom de flesta programmen ges möjlighet till praktik utomlands, vilket vi är både stolta över och glada för. Internationell samordnare Skolan har en internationell samordnare på 50 %. Skolan har också en internationell grupp med representanter för olika enheter. Kontaktperson/er: Claes Koverberg, International Coordinator tel, , mobil , fax , mail Studiebesök Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 14

15 Från Niels Brock business college Köpenhamn. En verksamhetschef och en lärare (2 elever) (2 elever) 4 elever från Robert Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, München Tyskland besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet. En lärare och 2 elever tog emot besökarna (2 elever) 2 elever från Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung Bruchstr. 58, Mönchengladbach. En lärare och 2 elever tog emot besökarna Studievägledning i Öresundsregionen. 15 internationella besökare. Cedefopbesök Internationella Programkontoret. Möte med elever och studievägledare vid Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium Studiebesök från Namibia. Karin W och Thommy G tog emot två rektorer, Lauretia och Ernest samt en lärare från Segevångsskolan, Daniel Radu. Under dagen här på FJG fick de information om alla våra program, rundtur på skolan, möjlighet att utbyta erfarenheter med lärare och specialpedagoger, information om miljöstation, Green Europeans, likabehandlingsarbete, elevvård och dessutom en god lunch i vår restaurang. Studiebesöket var mycket uppskattat och de två rektorerna imponerades bl.a. av hur fräsch skolan är, vilka trevliga elever vi har, programutbudet, hjälpen till elever med särskilda behov och lunchen, som höjdes till skyarna. Rektorerna tyckte att de styrande från deras stad borde komma till FJG på studiebesök eftersom vår skola är som deras vision av hur en välfungerande skola för yrkesförberedande program ska fungera. Framöver kommer sannolikt ett projekt mellan Malmö och Swakopmund angående ekoturism att starta tom Besök av 23 elever och 3 lärare från Jean Monnet, La Queue lez Yvelines i Frankrike. 5 elever och övrig personal och en lärare fungerade som värdar vid besöket Livsmedelsprojekt. 2 personal från Slagteriskolen Roskilde, 3 personal från FJG (lärare) (elever) En lärare och 2 elever från Obchodní Akademie, Liberec, Tjeckien besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för att följa undervisningen på Handelsprogrammet med APU för eleverna. En lärare och 2 elever tog emot besökarna. Studieresa En lärare på ett förberedande besök vid Jean Monnet, La Queue lez Yvelines i Frankrike. Syfte med projektet: Finna vägar för samarbete kopplat till Handelsprogrammets utbildning. Syfte; uppnå APU platser, vilket också uppnåddes med fyra APU platser. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 15

16 Fond/källa till finansiering: Leonardo Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: 8300 UNIS/UN New York 1/3 7/ elever beledsagade av 4 lärare. Deltagande i konferensen med temat: The Web: Wiring our World. Utbyte med elever från FNskolan. Eleverna var inkvarterade i värdfamiljer. Finansiering: Sponsorer och Malmö stad utbildningsförvaltningen samordnande rektor, en rektor, en administrativ chef och en lärare besökte Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansieras av Interreg IV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur oktober 2011 The 20th Annual International EFVET Conference, Malta Deltagare från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium 4 rektorer och en lärare. Finansiering via Malmö stad utbildningsförvaltningen och egna medel. Lärarens deltagande finansierades i sin helhet av Leonardo da Vinci Tools of Innovation Projektet IQWB. Maj-2011 Besök på reseledarskola utanför Barcelona i maj av Anita Svensson Stenljung och Monica Nilsson. (Reseledarskolan ger utbildning på ca 30 dagar, 7 dagar i veckan, jobbgaranti om man klarar utbildningen). Egenfinansiering: Kostnad strax under sek. 1 2 september 2011 En skolledare deltog i seminarium för den Globala resan i Stockholm Skolans gymnasiechef genomförde en studieresa med personal från utbildningsförvaltningen i Malmö till Newcastle och London i samband med Yrkes VM En rektor, fyra lärare besökte på RL programmet Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansiering Interreg IV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur En lärare åkte på studieresa till Niels Brock business college i Köpenhamn december Fem lärare och fyra elever åkte från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Resan företags inom projektet A.I.E.T. Statistik för hela skolan (antal som deltagit i studieresor under 2011, dvs. mobiliteter) Elever: 16 Skolledning (rektorer och chefer): 10 Lärare: 19 Övrig personal: 0 Totalt: 45 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 16

17 Utbyte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft ett antal APU utbyten med skolor i Tyskland, Frankrike, Estland och Tjeckien. Antal mottagna elever är från Tyskland 6, Frankrike 23, Estland 6 och Tjeckien 2. Samarbetande skolor är Tyskland; Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Verwaltung, und Rechtspflege, Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach. Tjeckien; Obchodni Academie, Liberéc. Frankrike; Lycée Polyvalent Jean Monnet, La Queue Lez Yvelines. Estland; Karjamaa Gümnasium, Tallinn. Internationell praktik Eleverna på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft mycket goda möjligheter till internationell praktik. Hela 26 elever har haft sin APU i utlandet. (Se sammanställning i tabell nedan). Praktikföretagen skiftar från restauranger och hotell till butiker, resebyråer, kontor, flygplats, bageri och textil/design och skoframställning. Även IKEA i Milans har tagit emot praktikelev från FJG. Alla elever har fått de bästa vitsord från sina praktikföretag och fått ovärderliga erfarenheter under sin internationella praktik. Program och årskurs HVTD 3 Antal elever Stad och land 1 Cordoba Spanien 3v 4 Paris Frankrike 1 Barcelona Spanien 3v 1 München Tyskland 3v 2 Los Angeles USA 1 Pristina Kosovo 1 London UK 1 Barcelona Spanien 1 Dubai Program och årskurs HP Antal elever Stad och land 1 Limerick Irland 1 Magaluf Spanien 1 Milano Italien 4 Köpenhamn, Danmark 1 Damaskus Syrien 1 Budapest Ungern 2v Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 17

18 Program och årskurs HR Antal elever Stad och land 14 Limerick Irland (restaurang) 1 Limerick Irland (hotell) 1 Frankrike (restaurang) Statistik för elever som deltagit i internationell praktik Period Antal elever Två eller färre veckor Två veckor 1 Tre veckor 16 Fyra eller fler veckor 21 Konferenser, fortbildning och kurser Bella Center Köpenhamn. Workshop/seminarier turism, events, konferenser. Bröndbyhallen, 1 personal från Frans Suell & Jörgen Kocks Gymnasium OCN seminarium. Bedömning av internationella färdigheter i Lund. En lärare. 1 och 2 september 2011 Athena seminarium i Stockholm. En lärare från Frans Suell & Jörgen Kocks Gymnasium SIDA seminarium Globala Skolan i Stockholm. En skolledare. Projekt Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur) Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: The Danish Meat Trade College (Slagteriskolen I Roskilde). Övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Fond/källa till finansiering: Interreg IV. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro Syfte är att utveckla lokala samhällen i de två regionerna och göra det attraktivt för lokalbefolkningen att bo och arbeta på landsbygden. Samtidigt kommer regionala små livsmedelsproducenter att locka turister med spännande produkter och upplevelser. Projektet skall också sprida erfarenheter till andra med ett särskilt intresse av matkultur. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 5 resor till Köpenhamn/Roskilde, 1 nätverksmöte i Ystad/Bornholm. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Improved Quality in Work Based Learning (IQWBL) Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 18

19 Leonardo da Vinci Tools of Innovation (TOI) Projektstart ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Kokkolan kauppaopisto. Övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige. Kauno prekybos ir verslo mokykla, Litauen, Colegiul National Economic Gheorghe CHITU, Rumänien, Centro Servizzi Cultura Sviluppo Srl Italien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci TOI. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Målet med projektet är att införa bästa praxis i fråga om lärande på arbetsplatsen (WBL, On-The-Job Lärande), och tillämpliga delar av det som praktiseras i Finska metoden Lighthouse, när nationella läroplaner och praxis beaktas. Utbyte av erfarenheter när det gäller WBL i olika länder kommer att äga rum på 3 seminarier och med hjälp av kommunikation genom Internet mellan de olika seminarierna. Genomförandet av god praxis för att säkerställa god kvalitet WBL (med resultat från Lighthouse projekt och från andra projekt) kommer att vara en integrerad del av WBL förfaranden i de skolor som deltar i projektet. Aktiviteter under året:1 kickoff möte i Kokkola, Finland. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail MGMX/Spridningsfasen Projektstart ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Shawlands Academy, Glasgow och Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege i München. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: 0 Syfte med projektet: Vår strävan, med detta projekt, är att förbättra samarbetet mellan undervisnings ämnena språk, idrott och turism genom vårt projekt MGMX. En samverkan på den egna skolan mellan dessa ämnen, skall i det planerade projektet läggas till grund för en jämförande studie av hur ett sådant ämnessamarbete, med inriktning turismutbildning bedrivs på annat håll, dvs. Shawlands Academy, Glasgow och Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, i München. Aktiviteter under året: 1 resa, 1 spridningsmöte i Köpenhamn. 1 person Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Naturae/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Centrale Studio Tourismo, Assisi, Italien. Övriga partners: Skolor/organisationer i Ungern, Österrike, Portugal, Frankrike, Tyskland. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: 51389euro. EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: 0 Syfte med projektet är att finna former för miljöhållbar turism i Europa. Aktiviteter under året: 3 spridningsmöten 7 deltagare. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail A.I.E.T. An ICF based approach in Education and Training services Leonardo da Vinci Partnerskap. Projektperiod start ( ); slut ( ). Projektets leadpartner: Instituto di instruzione superior Piero Della Francesca. Övriga partners: Cooperativa Sociale La Tappa, Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim Zaklad Aktywnosci Zawodowej,Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, IHARL (f.d. IV-HML) Sydskånska Gymnasiet, Ro 7 Haydar Akcelik Technical and Vocational High School Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu. Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 19

20 Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Projektet syftar kortfattat till att hitta gemensamma nämnare och strategier för hur man får in personer med funktionsnedsättningar via yrkesutbildning till yrkeslivet. Målgruppen är således unga människor med olika former av funktionsnedsättningar som ska finna vägar in i arbetslivet och yrkesutbildningar som ska hitta strategier för att lyckas med detta via utbildningspraktik. Elever på individuella programmet som har praktik med inriktning handel/media respektive livsmedel kommer att delta i studiebesök som genomförs under projektets gång december åkte fem lärare och fyra elever från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Toscana och våren 2012 kommer vi att besöka våra två parterskolor i Tolkmicko i Polen. Inför första fysiska mötet ska webbaserade möten genomföras för att skapa verktyg för utvärdering samt modeller för hur projektet ska rapporteras. Löpande digitala möten mellan de fysiska studie- och arbetsbesöken kommer att genomföras under projektets gång. Projektkontakt: Elsa Widerberg, QM-PRO/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ) Projektets leadpartner: Berufskolleg Rheydt Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach, Tyskland. Övriga partners: Zespol Szkol Nr.7, Warszawa, Polen. Frans Suells och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige. Instituto de Educación Secundaria Santiago Hernández, Zaragoza, Spanien. Malakoff videregående skole, Moss, Norge. Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, Liiketalous, Ouli, Finland. Fond/källa till finansiering: Comenius. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro 0 Syfte med projektet: - Identifiering och jämförelse av kvalitetsledningssystem på yrkesskolor i partnerländerna - Val av olika områden för kvalitetsstyrning av studenter och lärare - Utveckling av nya, gemensamma och internationellt användbara begrepp i de utvalda områdena som gör det möjligt för nationella egenheter - Testa nya koncept vid partnerskolor - Utvärdering och förstärkning av den internationella kvalitetsstyrningens begrepp. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 2 resor, 5 personer Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Service integrerad praktik SIX/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ):Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Zespót Szkól nr 7, Warszawa, Polen. Hotetur, Palma de Mallorca, Spanien. Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, Tyskland. Obchodni Academie, Liberéc, Tjeckien. Menntaskólinn i Kópavogi, Kópavogi, Island. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro 0 Syfte med projektet: Specifikt syftar projektet till att, genom APU i partnerländerna, på sikt öka serviceförståelsen hos 10 av våra elever. I vår region i Sydsverige, med stor arbetslöshet, är detta en viktig breddning av meritgrunden och ökar anställningsbarheten. För att ytterligare öka värdet av en utlandspraktik kopplad till transnationell rörlighet kommer den jämförande studien av servicemoment, kopplad till både handel och turism, att innebära ytterligare en värdefull fördjupning av elevernas utbildning på gymnasiets handelsprogram. Aktiviteter under året: 8 Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 20

21 FloreXX Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad 2011: Euro? Syfte med projektet: Projektet är planerat för praktikelever från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö med inriktning professionell florist/blomsterhandel. Praktikanterna kommer att praktisera 3 veckor i blomsterbutiker i München. Praktikplatserna tillhandahålls genom försorg av vår partnerskola, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen. Blomsterhandlare i Europa är mycket starkt påverkade och formade av nationella och regionala särdrag. De, ofta mycket små, blomsterdetaljhandels företagsverksamhet är baserade på dessa egenskaper. Flexibilitet, och därigenom kreativa möjligheter för praktikanter, kommer därför markant att öka genom erfarenheter från en APU utlands. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 Projektkontakt: Atti Norman, Wellness Europex/Spridningsfasen Projektperiod start ( ):slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Közdasági Politechniukum Budapest och Bildungszentrum Nordost Zinnowitz. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: 0 Syfte med projektet: Kunna erbjuda elever APU inom hälsoturism-sektorn i Tyskland och Ungern. Med vårt projekt, vill vi möjliggöra för våra sista års elever, som bedriver turismutbildning på både yrkesmässigt och teoretiskt avancerad nivå, att förutom den teoretiska utbildningen i skolan kunna få speciella erfarenheter av turism med inriktning hälsa/välbefinnande. Kunskapen om detta speciella område är inte speciellt stor i Sverige och då speciellt inte i Sydsverige där det tex inte finns några Spa anläggningar alls. Rent generellt är dock hälsoturism en kommande trend inom internationell turism och den hälsomedvetna livsstilen och inställningen till välbefinnande kommer att leda till en ökad efterfrågan av hälsoturism. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 2 resor, 1 spridningsmöte i Zinnowitz 1 spridningsresa England. Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Creating Green Europeans Projektperiod Projektets leadpartner: I. E. S. Ramon Arcas Meca, Lorca, Spain. Övriga partners: Hauptshule Barssel - EUROPASHULE, Germany. AOC Terra VMBO-Groen Meppel, Netherlands. Primary school Stibro Manesova 485, Czech Republic. Koivusaaren koulu, Finland. Zespo Szkoim Stanisawa Ligonia w Truskolasach, Polen. Ekonomiskt stöd från EU för hela projektet: Euro. Ekonomiskt stöd, annat: Skolans ekonomiska insats i projektet (ej vikariekostnader) (kontantinsats, arbetstid): Motsvarande ekonomiska stödet. Projektkontakt Rune Westerberg, Athena Jordanien IPK/2009:1 766 Projektets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa och stylistprogrammet. Vi påbörjade projektet med en planeringsresa till Jordanien i januari 2010 och genomförde projektet under vårterminen Elevutbytet gällde 8 elever och 2 lärare i sammanlagt 2 veckor på respektive skolor. Jordanienbesökarna var här i Malmö under två veckor i februari och vi var i Jordanien två veckor i Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 21

22 maj. Eleverna fick delta i ordinarie undervisning två dagar per vecka, praktisera på företag i landet samt göra flera studiebesök som var adekvata i förhållande till elevernas utbildning. Målgruppen var elever i årskurs två eller tre på ovan nämnda program. Vi har medverkat under mötet i Stockholm i september 2011, som Athena anordnat på SIDA:s lokaler i Stockholm. Under 2011 har vi varit på ett par nätverksträffar för södra Sverige. Projektets påbörjades under hösten 2009 då planeringsresan blev beviljad. Projektet är nu genomfört och avslutat med godkänd slutrapport. Slutdatum för utbytet var 31/ Projektet har fått ekonomiskt stöd av Athena, som går under SIDA, på kronor för planeringsresan. Hela bidraget nyttjades inte utan pengar betalades tillbaka till Athena. Projektet fick för elevutbytet. Då vi hade gratis boende i Jordanien utnyttjades inte hela beloppet, och vi fick betala tillbaka Det finns dock mer pengar att söka och vi har sökt och fått beviljat ännu en omgång av projektet. Denna ansökan blev beviljad med kronor för nytt utbyte med Jordanien. Vi beslutade att expandera utbytet så att det gäller för 3 lärare och 12 elever från respektive land - således blir det totalt 30 personer som får delta i utbytet. Projektets leadpartner är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium och övrig partner UNRWA Amman Training Center. Projektkontakt för projektet är Alexandra Allard, SAMKOOS Projektperiod start ( ); slut ( ). Projektets leadpartner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Övriga partners: Karjamaa Gymnasium in Tallinn. Fond/källa till finansiering: Nordplus Junior. Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK 0 Syfte med projektet: Vår strävan, med detta projekt: - Främja språklig förståelse - Utbilda om tolerans i ett mångkulturellt samhälle - Utveckla yrkesutbildningen - Utbytesstudenter Aktiviteter under året: 1 resa till Malmö 6 elever och 3 personal från Tallinn samt 1 resa till Tallinn för 4 elever och 2 personal från Malmö. Projektkontakt; Christina Närwall, APU APU elev i Frankrike 1 restaurangelev 7/2-30/5 + besök av Monica Nilsson i april. Egenfinansiering. APU i Köpenhamn för årskurs 3 elever Datum start: Datum slut: Antal deltagare från Malmö stad: 8 elever Syfte med aktiviteten: Eleverna har genomfört fyra av sina 15 veckors APU i Köpenhamn i olika butiker på Fields, Fisketorvet och på Kastrup. Projektkontakt; Kerstin Olofsson, APU på Irland 16 elever, 14 restaurang, 1 hotell och 1 turismelev i 10 veckor. Lärare och rektor har genomfört frekventa besök hos eleverna. Finansiering via MIP bidrag till UF samt egenfinansiering. Reflekterande berättelse om APU på Irland: Utbildningsförvaltningen, Malmö stad 22

23 Det måste sägas inget går upp mot arbetslivserfarenhet, men inget går heller upp mot nöjet och privilegiet att få ta del av den resa som våra utlandspraktikanter just upplevt, även om jag personligen bara får betrakta mig delvis berörd, såsom varande den som försökt förbereda eleverna för deras utlandsvistelse. Fantastiskt utvecklande att som pedagog, på plats, få en inblick i deras eventuella kommande yrkesliv och tillhörande känslovärld, för den som tror att det bara varit kul och en dans på rosor think again! Vid innevarande läsårs början fick jag en förfrågan huruvida jag kunde tänka mig att ta en engelska C-kurs, vilket innebar något Utbildningsförvaltningen, Malmö stad nytt och oprövat för mig. Oerhört spännande men också ovisst, för vad skulle man inkludera och vad kunde hända vara av mindre vikt för eleverna att lära sig i deras förberedelsekurs. Så här i efterhand får jag nog medge att gruppen som nu fullföljt och återvänt med så fantastiskt mycket i ryggsäckarna, både de konkreta som mentala, har varit en upplevelse att ha hand om. Jag har ju inte haft hand om deras praktik, utan bara det föreberedande språkvalet, men har ändå fått stor inblick i deras utveckling via de loggboksanteckningar de skickat mig rörande alla positiva och negativa aspekter kring praktikplatserna. Att peppa, visa empati, kanske bara lyssna och känna in, och på bästa vis finnas där närhelst någon av eleverna haft det lite tufft, har varit både viktigt och under stundom till och med svårt, för de har inte kunnat springa hem till mamma, när snålblåsten satt in och det har den gjort för de flesta. Det är inte oväntat, men intressant är hur de tacklat det. De har varit tvungna att ta egna initiativ, ofta utan att kunna fråga om råd från föräldrar eller någon annan hemma i Sverige, och även när föräldrar haft åsikter, fått berättat för sig att de faktiskt är myndiga och kan och inte minst bör ta ett eget, moget beslut! Avståndet hem har alltså varit både bra och dåligt, beroende på hur man väljer att se det hela. Bra för att mognadsprocessen påskyndas, negativt för att hemmets trygga vrå varit långt borta. Sett med sådana ögon tycker jag att utfallet med bara två i förväg hemvändande praktikanter, enbart kan tolkas positivt skolan har lyckats i sitt uppdrag att skapa anställningsbara individer. De General Managers (Ulrika Armano, Bertil Nilsson och jag själv) vi under den här resan mötte och fick tillfälle att prata mer eller mindre ingående med, var alla översvallande positiva till elevernas oklanderliga uppträdande, pålitlighet och vilja att lära och utvecklas. Detta är ett kvitto på vår skolas förmåga att ingjuta i eleverna en känsla av att lita på sig själv och att de kan väldigt mycket redan när de kommer ut på praktik, och allt det andra är möjligt, om man kämpar! Åtta av eleverna har fått erbjudande om fortsatt arbete i större eller mindre utsträckning, vilket vidimerar deras kapacitet och understryker att projektet med utlandspraktik en masse, långt 23

Internationellt arbete 2012

Internationellt arbete 2012 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012... 3 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 14 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från högskolor och universitet 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2009/2010. Hagagymnasiet

KVALITETSREDOVISNING 2009/2010. Hagagymnasiet KVALITETSREDOVISNING 2009/2010 Hagagymnasiet Version 3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDFAKTA OM HAGAGYMNASIET... 3 3 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN... 4 4 ÅTGÄRDER

Läs mer

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 VÄGEN LIGGER ÖPPEN UNGDOMSARBETSLÖSHET VIKTIG FRÅGA FÖR EU EUROPA EN DEL AV LÖSNINGEN UTBYTE ÖPPNAR NYA DÖRRAR HAVSSKÖLDPADDOR ISTÄLLET FÖR ARBETSLÖSHET DJUPLODANDE

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Internationellt samarbete ett lyft för lärandet i matematik. En studie av Comeniusprojekt. på matematik

Internationellt samarbete ett lyft för lärandet i matematik. En studie av Comeniusprojekt. på matematik Internationellt samarbete ett lyft för lärandet i matematik En studie av Comeniusprojekt med fokus på matematik Universitets- och högskolerådet 2014. Grafisk form: Matador kommunikation. Ansvarig utredare:

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas.

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas. #/0 Utbildningsförvaltningens personaltidning katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se mina elever utvecklas. LEDAREN > vi har blivit bättre! Tips och idéer på vetenskapsmässa

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

#4/09. Regeringens reformförslag riskerar rivas, sid 4-5 Sydamerikaner synar Södervärn, sid 6 Malmöelever mitt i matkulturens Mecka, sid 12-13

#4/09. Regeringens reformförslag riskerar rivas, sid 4-5 Sydamerikaner synar Södervärn, sid 6 Malmöelever mitt i matkulturens Mecka, sid 12-13 #4/09 SAMUEL SOMMARBERG Jag vill ha en öppen attityd till livet och se vad som händer, sid 11 Utbildningsförvaltningens personaltidning Regeringens reformförslag riskerar rivas, sid 4-5 Sydamerikaner synar

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 -

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 - LäRLIngSSySTEM - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. - 1 - Rapport 2013:01 Förord Småföretagarnas Riksförbund har länge pläderat för att ett väl fungerande arbetsplatsförlagt

Läs mer

Sammanfattning (max två A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidé och resultat. Projektets tre grundstenar var att

Sammanfattning (max två A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidé och resultat. Projektets tre grundstenar var att UP-nr (ifylles av ESF-rådet) Namn på UP Mobilitet en rättighet för alla Sammanfattning (max två A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidé och resultat. Projektets tre grundstenar var att Utveckla och utpröva

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer