P.U.L.S. AB. Org. Nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P.U.L.S. AB. Org. Nr. 556623-2095 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 P.U.L.S. AB Org. Nr ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2014

2 PULS VISION Att på ett avgörande sätt bidra till life science industrins utveckling genom att driva ett livskraftigt, långsiktigt lönsamt, privat utvecklingsbolag inom life science med fokus på läkemedel och medicinteknik. PULS MISSION Att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom life science, genom att tillföra ett tydligt affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering. P.U.L.S. AB

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD Pontus Ottosson inleder 2 Förvaltningsberättelse 3 Organisation 4 PULS styrelse 5 PULS partners 6 PULS associate partners 8 PULS honorary partners 10 PULS operativa ledning 11 PULS affärsutveckling 12 PULS Projektbolag 13 Avyttrade projekt 14 Status PULS AB och PULS Projektbolag 15 Aktiekapital, ägarförhållanden och kassaflöde 21 För PULS del är det både ett styrkebesked att visa på förmågan att genomföra en börsintroduktion och en värdefull erfarenhet inför framtiden. En notering kan vara ett intressant alternativ även för andra projektbolag inom PULS. Pontus Ottosson VD, P.U.L.S. AB Viktiga händelser efter Ekonomisk översikt 22 Resultatdisposition 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Noter med redovisningsprinciper 26 Underskrifter 31 Revisionsberättelse 32 PULS är ett utvecklingsbolag inom life science, som med en unik kombination av forskare och industrialister hjälper innovatörer att kommersialisera sina idéer. Genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap driver PULS den medicinska och affärsmässiga utvecklingen så att innovationer utvecklas till attraktiva affärsmöjligheter för industrin. Vinsten vid försäljning av projektbolagen delas ut till aktieägarna och investeras i nya projekt. PULS AB Kullagatan 8, Helsingborg Tel: Fax: E-post:

4 2 VD Pontus Ottosson inleder PULS har idag ett för branschen unikt facit att visa upp! Av de nio projekt som startats är tre avyttrade, varav ett genom börsintroduktion. Samtidigt har vi fem intressanta projekt kvar i portföljen, där två är i exitfas. Totalt har projektbolagen tillförts 400 MSEK och PULS AB 80 MSEK. De två sålda projektbolagen genererade en intäktspotential om MSEK. Hittills har 205 MSEK utdelats från de två projektbolagen till dess investerare, varav PULS har erhållit 11 MSEK och delat ut 2,5 MSEK av dessa till sina aktieägare. Resterande del av köpeskillingarna ligger i framtida milstenar. När LIDDS introducerades för handel på First North skedde det till en värdering av bolaget om 150 MSEK. Förenklat kan man säga att av de 480 MSEK som investerats har motsvarande två tredjedelar återförts till finansiärerna, därtill kommer såväl framtida betalningar på genomförda affärer som det upparbetade värdet av befintliga portföljbolag. PULS kan därmed anses ha visat sin förmåga för såväl investerare som innovatörer. PULS partnerskap är grunden för verksamheten och det är härigenom vi säkerställer gedigen kunskap såväl som tillgång till nya projektidéer. De senaste åren har det aktivt arbetats på att komplettera och förnya partnerskapet vilket nu ger tydliga resultat. Framförallt märks det genom en ökad aktivitet kring nya projektidéer inom partnerskapet, vilket är en förutsättning för PULS framgång över tid. PULS långsiktiga mål är att ha cirka 10 projekt i portföljen. Idag har PULS fem projektbolag varav två är i en avyttringsfas. Det innebär att det är nödvändigt att öka takten på inflödet. Därför är PULS ambition att starta tre nya projektbolag redan under Under året har vi fortsatt aktivt arbetat med att effektivisera exitprocesserna för projektbolagen. Bland annat har ytterligare kontakter med internationella samarbetspartners knutits. Processer för att effektivt och planenligt avyttra projektbolag är ett område som PULS kommer att fokusera på under kommande år. PULS grundpelare är att noggrant utvärdera projektidéer och därigenom säkerställa att kvalitetssäkrade projekt startas. Vidare att kostnadseffektivt utveckla portföljbolagen mot uppsatta mål och avslutningsvis att avyttra dem med god avkastning på investerat kapital. PULS är nu redo att ta nästa steg mot ett stabiliserat kassaflöde och utökat ägande i projektbolagen. Givetvis ska PULS långsiktiga finansiering säkras genom en kontinuerlig avyttring av projektbolag, men karaktären av verksamheten är sådan att det inte går att styra intäkter och överskott på samma sätt som i ett affärsdrivande bolag. Med en väsentligt stärkt kassa kan fokus läggas på att utveckla projekten mot uppsatta mål så effektivt som möjligt snarare än att lägga tid på att finansiera de enskilda projektbolagen. Finansiering av projektbolagen genom PULS och det ökade ägandet detta leder till, ger naturligtvis PULS aktieägare en betydligt större del av intäkterna från framtida avyttringar. Målet är därför att göra en större, riktad emission i PULS för att säkerställa den finansiella stabilitet som bolaget behöver för en optimal utveckling kommer att bli ett intensivt och spännande år för PULS med fullt fokus på fyra områden; nya projekt, utveckling av befintliga, avyttring av två projektbolag samt en stärkt egen kassa. Med andra ord - ett fortsatt fokus på att leverera avkastning till såväl våra investerare som innovatörer. Pontus Ottosson VD, P.U.L.S. P.U.L.S. Invest AB -- Årsredovisning 2014

5 Förvaltningsberättelse 3 Styrelsen och verkställande direktören för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB, , får härmed avge årsredovisning för perioden till ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN PULS har en liten operationell organisation i kombination med ett större antal professionella partners. PULS partners kommer till hälften från akademisk forskning och till hälften från industrin, och fungerar både som kompetensresurs och som generator av projektförslag och innovationer. Vid bolagiseringen av ett projekt tar PULS operativa organisation över ansvaret för projektet tillsammans med projektbolagets styrelse. PULS modell utgör därför ett utmärkt alternativ för forskare som vill fortsätta sin forskargärning, istället för att bli egenföretagare och riskkapitalister. Detta är en viktig skillnad mellan PULS och konventionella inkubatorer. Dock förväntas innovatörerna ta en aktiv och mycket viktig roll genom att bidra med sitt expertkunnande till projektet och är oftast de som leder den vetenskapliga utvecklingen. Den operativa organisationen i PULS är liten och kostnadseffektiv, men har avsevärd industriell kompetens. PULS har också ett hundratal personer externt och internt knutna till organisationen på konsultbasis och efter behov. Det är den huvudsakliga förklaringen till varför PULS kan utveckla projekt till betydligt lägre totalkostnader än vad som är möjligt i en traditionellt industriell miljö. PULS har efter tio år utvecklat en unik kompetens att i varje skede i projektbolagens utveckling och i varje del av värdekedjan knyta adekvata resurser till bolagen. Uppbyggnaden av såväl PULS som dess projektbolag ger en snabb och enkel hantering i allt från utvärderingar till genomförande och förenklar även processen vid försäljning/exit. PULS HISTORIA PULS utvecklar och finansierar tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel. Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och framgångsrikt avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat, samt avslutat ett. PULS organisation består av en operativ ledning samt cirka 40 partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. PULS bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg.»» PULS har en stark egen innovationskraft i partnerskapet och dess nätverk. Under de två senaste åren har dessutom partnerskapet utvecklats såväl numerärt som kompetensmässigt samtidigt som en stark föryngring har skett vilket möjliggör ytterligare dynamik i idégenerering och innovation.»» PULS har sedan 2003 startat nio projektbolag med en sammanlagd finansiering på 400 MSEK. Därutöver har PULS AB finansierats med 80 MSEK.»» PULS operativa rörelse drivs kostnadseffektivt på grund av dynamiken mellan PULS AB, partnerskapet och projektbolagen.»» Av de nio projektbolagen har sju tagits till klinisk fas.»» Två projektbolag har sålts och ett har börsintroducerats. Ambria Dermatology har avyttrats till Natumin Pharma AB som kommer att vidareutveckla tekniken i ett flertal produkter och har också förmågan att accelerera projekten in på marknaden bland annat genom licensavtal med Galderma, ett ledande globalt dermatologibolag. Under 2011 såldes DuoCort Pharma AB till det amerikanska läkemedelsbolaget ViroPharma Inc. för en total köpeskilling om MSEK, varav 220 MSEK erhölls vid avtalets undertecknande. LIDDS AB introducerades hösten 2014 på Nasdaq OMX Firsth North. STYRELSE VD IDÉ Administration Pågående projekt Avyttrade projekt Medicinsk utveckling Vetenskaplig utvärdering Utveckling Regulatorisk strategi Kvalitetssäkring IP Affärsutveckling Situationsanalys Hälsoekonomi Finansiering Exit AcuCort AB Ambria Dermatology P.U.L.S. Partners SUPPORT SUPPORT SUPPORT Adenovir Pharma AB Glactone Pharma AB Laccure AB LIDDS AB Pulsetten AB Oncorena Holding AB INNOVATION Projektutvärdering KREATIVITET PROCESS EXIT UPPFÖLJNING

6 4 Organisation PULS STYRELSE PULS styrelse består av en kombination av partners, större investerare samt oberoende ledamöter och säkerställer därmed en optimal mix av kompetenser och resurser. PULS styrelse fattar beslut om start av nya projekt, investeringar i befintliga bolag samt svarar även för PULS AB:s långsiktiga utveckling och den strategiska målstyrningen av PULS projektportfölj. Vid årsstämman 2014 valdes Marie Lidgard in som ny ledamot i styrelsen. Kort presentation av styrelsemedlemmarna på engelska. Se sida 5 PULS PARTNERS PULS partners består av 20 personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och exit av projekt. Samtliga partners har en bred internationell förankring, vilket är av vikt då det är en global bransch och samtliga PULS projekt har internationell potential. Cirka hälften av partners har en förankring i universitets- och forskningsmiljön och hälften i läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. PULS har således en stark egen innovationskraft i partnerskapet. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa innovatörer. Varje partner har ett åtagande gentemot PULS att aktivt bidra i icke oväsentlig grad vad gäller såväl utvärdering av projektidéer som support till PULS och projektbolagen. Då tillgängligheten och kompetensen bland partners är av avgörande betydelse för PULS framgång sker kontinuerligt en vitalisering av partnerskapet. Det innebär att det kontinuerligt tillförs nya kompetenser som kompletterar befintliga partners men även att vissa partners lämnar PULS. Kort presentation av PULS partners på engelska. Se sida 6 PULS ASSOCIATE PARTNERS PULS associate partners breddar ytterligare kompetensen och den innovativa förmågan i PULS. Associate partners skall kompetensmässigt uppfylla samma krav som partners men avkrävs inte samma tidsengagemang som en partner. PULS har idag 17 associate partners och antalet är på samma sätt som partners begränsat till ett tjugotal personer. Anledningen till detta är att PULS, samtidigt som innovationsdynamiken och kontaktnätet breddas, vill behålla småskaligheten och närheten i relationerna. Det är främst i gruppen Associate Partners som det funnits möjligheter till en stark föryngring och mångfald. Ambitionen är också att Associate Partners på sikt skall bli Partners i PULS. Under året har Tai Pan lämnat som associate partners. Kort presentation av PULS associate partners på engelska. Se sida 8 PULS HONORARY PARTNERS PULS honorary partners är en ny kategori som införts under året och består av tidigare PULS Partners som lämnat Partnerskapet men fortsatt förklarat sig villiga att bidra på Partnermöte eller på annat vis där det är lämpar sig. Detta bidrar till såväl kontinuitet som kompetens och breddat nätverk. Kort presentation av PULS honorary partners på engelska. Se sida 10 PULS OPERATIVA LEDNING PULS arbetar med en liten effektiv operativ kärna men också med kraften av ett omfattande nätverk. PULS AB och partnerskapet samt projektbolagens styrelser och projektgrupper sysselsätter totalt omkring 80 personer på hel eller deltid och därutöver engageras ytterligare ett stort antal externa konsulter. Detta nätverk koordineras av PULS operativa ledning, vilket ger en mycket kostnadseffektiv drift. Kort presentation av PULS operativa ledning på engelska. Se sida 11 P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

7 PULS styrelse 5 Jörgen Johnsson Vice Chairman Former CEO of Pharmacia Consumer Healthcare worldwide and as Senior Vice President of Pharmacia Corporation, member of Pharmacia s executive management group from Founder and Vice chairman of the board of PULS AB and board member in Laccure AB and Pulsetten AB. Member of PULS investment committee. Innovator in multiple PULS project companies. Marie Lidgard Marie Lidgard, Senior Partner Lavindia AB, is a lawyer by training with extensive experience of the financial services industry. Her experience includes MD of the Swedish Investment Fund Association and Senior Vice President of Nordea Investment Management. Marie has also been involved with recruitment and worked for the Swedish Ministry of Industry, where she was responsible for recruiting board members to state owned companies. In recent years Marie has been active as an investor and founder of a number of new enterprises, and is currently on the board of six companies and organizations. Susanne Petersson M. Sc., CEO at Länsförsäkringar Skåne and board member in Länsförsäkringar Bank AB and Wasa Kredit AB. Clas Runnberg Chairman Market economist, DME. Runnberg has held senior executive positions in several international med tech companies including Gambro, Sweden; Diatek Medical Technologies, Block Medical and HemoCue, Inc. all in California, USA and at HemoCue AB, Sweden. August 2010, he left his position as Managing Director of Vidacare B.V. in the Netherlands. He is an industrial advisor to Swedish private equity fund Valedo and a Board Member at Inerventions AB, Solna. Olov Sterner M.Sc, PhD, Professor in Organic Chemistry, Dean at Faculty of Science, Lund University. Major research fields are biologically active secondary metabolites and medicinal chemistry. Author or co-author of >330 publications in scientific journals, 20 patents/patent applications, and 5 text books in organic chemistry/ chemical toxicology. PULS Partner, Board member of PULS AB, Glactone Pharma AB, Oncorena Holding AB, Respiraturius AB and Gabather AB. Innovator in multiple PULS project companies. Karin Wingstrand M Sc., Extensive senior experience of pharmaceutical research and development. Most recently as Global Head and Vice President Clinical Development within AstraZeneca and before that as Global Head and Vice President Pharmaceutical and Analytical R&D, AstraZeneca. Presently Advisor within Life Science and Board member of T-bolaget AB and Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Jörgen Johnsson Susanne Petersson Olov Sterner Marie Lidgard Claes Runnberg Karin Wingstrand P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

8 6 PULS partners Stefan Appelgren Bengt-Åke Bengtsson Ulf Ellervik Jonas Gulliksson Olof Isaksson Greg Batcheller Lennart Bruce Jan Faergemann Thomas Hedner Anders Jeppsson Stefan Appelgren Former Senior Vice President Finance & Business Administration of Pharmacia Consumer Healthcare. Chairman of Adenovir Pharma AB, Ellen AB and Ellen Asia Ltd. Chairman of Adenovir Pharma AB and board member of LIDDS AB. Former chairman of Ambria Dermatology AB. Greg Batcheller B.Sc. (Econ), J.D, LL.M, Executive Chairman of NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Advisor to pharmaceutical, biotech, medical device and other high technology companies. Former project leader of DuoCort AB and AcuCort AB. Innovator in Laccure AB. Bengt-Åke Bengtsson MD, PhD, Professor at the Institute of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Former head Department of Internal Medicine. Co-founder of biotech company Tercica Ca, USA. Co-founder and chairman of biotech company Sahltech. Chairman of Oncorena Holding AB, board member of AcuCort AB and former board member of DuoCort Pharma AB. Member of PULS investment committee. Lennart Bruce PhD, Former Senior Vice President Corporate Development at Biovitrum and Vice President Global Licensing at Pharmacia. Board member of AcuCort AB, Adenovir Pharma AB and Laccure AB. Member of PULS investment committee. Ulf Ellervik PhD, Professor in Bioorganic Chemistry at Lund Institute of Technology at Lund University. The research is focused towards the use of small sugar molecules in anti-tumor treatment as well as physical-organic aspects of carbohydrates. Past and present innovator and board member in startup companies. Author of textbooks in Organic Chemistry. Key contributor to Adenovir Pharma AB. Jan Faergemann MD, PhD, Professor at the Dept. of Dermatology at Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. World leading researcher in dermatology with a special interest in Mycology and Dermato-Pharmacology. Innovator and former board member of Ambria Dermatology AB. Jonas Gulliksson Attorney-at-Law, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney, Founder and former CEO and senior advisor of Ström & Gulliksson AB, founder board member and Senior Partner of Advokatbyrån Gulliksson, Partner and Member of the Board of Arator Group, Past President of Licensing Executives Society International (LESI) and LES Scandinavia. Board member of PULS AB and former board member of Ambria Dermatology AB. Thomas Hedner MD, PhD (Medicine and Economics), Professor in Clinical Pharmacology at the Department of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Leading researcher in Cardiovascular Medicine. Head of the biomedical entrepreneurship programme at the Gothenburg University. Author of more than 400 scientific publications. Innovator in multiple PULS project companies. Olof Isaksson MD, PhD, Professor emeritus of Endocrinology at Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Chairman of InternetMedicin AB, Board member of Havsfrun Investment AB, Scandinavian Air Ambulance Holding AB and several other companies. Anders Jeppsson MD, Ph D, Professor of Cardiothoracic Surgery at the Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Research interest in extracorporeal circulation, inflammation and coagulation. Author or co-author of more than 60 scientific papers. P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

9 7 Gudmundur Johannsson MD, Ph D Professor of Endocrinology, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Editor of the European Journal of Endocrinology, secretary of the Growth Hormone Research Society. Innovator and former board member of DuoCort Pharma AB. Jörgen Johnsson Former CEO of Pharmacia Consumer Healthcare worldwide and as Senior Vice President of Pharmacia Corporation, member of Pharmacia s executive management group from Founder and Vice Chairman of the Board of PULS AB and member of the Board in Laccure AB and Pulsetten AB. Member of PULS investment committee. Innovator in multiple PULS project companies. Göran Kvist M.Sc. (Pharm). CEO of GMP consulting company, TQ Kvalitetskonsult AB. Cofounder and CEO of QP Support AB. Kvist is a licensed Qualified Person with focus on quality systems and auditing according to cgmp in both the EU and the US. Co-founder of Dilafor AB. Board member of AcuCort AB. Claes Ohlsson MD, PhD, Professor at the Department of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Internationally recognized and award winning researcher in metabolic bone diseases. Håkan Olsson MD, PhD, Professor of Oncology, Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University. Research interest in cancer epidemiology, cancer genetics, tumour biology, cancer prognosis and therapy. Published more than 500 scientific papers. Board member of Oncorena Holding AB. Christer Sjögren DVM, PhD, former consulting professor in Experimental Obstetrics and Gynecology at Uppsala University, Associate Professor in Pharmacology at the Veterinary faculty of SLU. Former research director at Pharmacia, Perstorp and Novo Nordisk. Member of PULS investment committee. Innovator in Laccure AB. Olov Sterner M.Sc, PhD, Professor in Organic Chemistry, Dean at Faculty of Science, Lund University. Major research fields are biologically active secondary metabolites and medicinal chemistry. Author or co-author of >330 publications in scientific journals, 20 patents/patent applications, and 5 text books in organic chemistry/chemical toxicology. Board member of PULS AB, Glactone Pharma AB and Oncorena Holding AB. Innovator in multiple PULS project companies. Peter Ström B.Sc.Econ. Former VP IMS Health Europe, MD IMSHealth UK, VP Pharmacia&Upjohn Europe, MD KabiPharmacia UK, President KabiVitrum International. Board member of Stockholm Corporate Finance AB, Comtax AB and advisor to various pharmaceutical companies. Board member of LIDDS AB. Jan Törnell MD, PhD, CEO of Innoext. Former Global Vice President Strategy of AstraZeneca Oncology. Professor in Physiology, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, with more than 80 scientific publications. Chairman of Glactone Pharma AB and project leader of Oncorena. Member of PULS investment committee. Karin Wingstrand M Sc., Extensive senior experience of Pharmaceutical Research and Development. Most recently as Global Head and Vice President Clinical Development within AstraZeneca and before that as Global Head and Vice President Pharmaceutical and Analytical R&D, AstraZeneca. Presently Advisor within Life Science and Board member of T-bolaget AB and Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Board member of PULS AB. Gudmundur Johannsson Göran Kvist Håkan Olsson Olov Sterner Jan Törnell Jörgen Johnsson Claes Ohlsson Christer Sjögren Peter Ström Karin Wingstrand P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

10 8 PULS associate partners Sylvie Bove Jovanna Dahlgren Karl Olov Fagerström Camilla Glad Helena Brisby David Erlinge Åke Fredriksson Bertil Guve Sylvie Bove MBA, Bove has a long experience from sales, strategic business development and commercial operations with previous positions as Senior Director Global Marketing at Ferring Pharmaceuticals A/S, Vice President Global Marketing at Coloplast A/S and Innovation Officer at Lund University Diabetes centre (LUDC). Bove is right now Senior Investment Manager and Head of Life Science at Copenhagen Capacity. Chairman of AcuCort AB. Helena Brisby Senior Consultant at the Spine Surgery team at the Dept. of Orthopaedics at Sahlgrenska University Hospital and Professor and Chair of the Orthopaedic Department, Institute of Clinical Sciences at Gothenburg University. Author or coauthor of more than 40 publications on subjects as: disc pathology and pain mechanisms, exploration of new treatments options for disc degeneration using tissue engineering, clinical follow-up studies for spine patients and the use of spine registers. Jovanna Dahlgren MD, PhD Senior Consultant and head of the Endocrine & Obesity Department at Queen Silvia Children s Hospital and also Professor and Senior Lecturer at the University of Göteborg. Dahlgren is Director of Göteborg Pediatric Growth Research Center and has published 70 peer-reviewed articles mainly in the field of growth disorders and childhood obesity. David Erlinge MD, PhD, Professor/consultant in Cardiology/ Interventional cardiology (PCI), Head of Dept. of Cardiology, Lund University Hospital. Head of the research unit Molecular Cardiology, a leading group in cardiovascular research focusing on extracellular nucleotides and their receptors. Karl Olov Fagerström PhD, Licensed Psychologist. Specialized in Behavioural Medicine and world leading expert in smoking cessation and nicotine dependence. WHO awarded for outstanding work in the nicotine and tobacco field. Published 145 papers in peer reviewed journals and is the first author of about 85. Founder of Niconovum AB, sold to Reynolds Inc Åke Fredriksson M.Sc, Chairman of Trioplast Industrier AB, Diaprost AB and board member in Logstor AS, Marco AB and Mobilis Kapitalförvaltning AB. Former CEO of Perstorp AB. Camilla Glad M.Sc in Molecular Biology, PhD in Medicine (2013). Glad is currently completing her MD training at Gothenburg University. Past and current research at the Sahlgrenska Academy at Gothenburg University is focused on the concept of personalized medicine (i.e. pharmacogenetics) within the field of classical endocrinology, and gene regulation in metabolic disorders. Despite her early stage of scientific career, Glad is internationally recognized in her field and has 10 publications in renowned journals including Nature Reviews Endocrinology. Bertil Guve PhD, Director of the Centre for Technology in Medicine and Health, (Karolinska Institutet, KTH, Stockholm County Council), Associate Professor (KTH), head of Clinical Innovation Research Unite (KTH). His research revolves around the processes of innovation in medical technology, the faculty of judgement in Venture Capital investments in technological development projects and the structuring of innovation processes. He is scientific advisor to Swedish MedTech, the Association for Medical Technology in Sweden, member of the financial board at the Swedish Child Cancer Fund, as well as member of the board at a few minor medical technology companies. Bertil has previously been Stockholm Director for the Medical Technology Investment Fund of the Stockholm County Council (LFTP) and assessor at the Swedish Industrial Development Fund (Industrifonden). P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

11 9 Maria Alquist Hegbrant MD. Vice President Global Medical & Scientific Support, Senior Medical Director, Gambro. Senior Nephrologist and Internist, broad experience from clinical medicine, medical device and healthcare industry. Served as expert member in the Swedish Foundation for Strategic Research life science grant committees. Lars Janson M.Sc. in Biomedicine and Toxicology, has more than 30 years of professional experience from Regulatory Affairs, Drug Development and Business Development. Owner and CEO of Scandinavian Regulatory Services AB. Jacob Kaluski M.Sc. (Pharm.) Solid experience from international marketing and drug development/ clinical research. Leadership positions within Pharmacia, among others as Vice President and Business Manager for growth hormone. Former chairman of Jederstrom Pharmaceuticals. Co-founder of TKT-Europe-5S. Board member of Pulsetten AB and Glactone Pharma AB, former chairman of DuoCort Pharma AB. Thomas Laurell M.Sc, PhD, Professor in Medical and Chemical Microsensors at the Department of Electrical Measurements, Lund Institute of Technology. Innovator, founder and board member in several technology companies. Sophie Manner PhD (organic synthesis, pharmaceutical science). Postdoctoral researcher at Centre for Analysis and Synthesis at Lund Institute of Technology at Lund University. The research is focused on the development and synthesis of small sugar molecules to be used in anti-tumor treatment. Former board member in The Research School in Pharmaceutical Sciences (FLÄK), Lund. Peter Moldeus Professor of Toxicology at Karolinska Institutet. Presently involved in establishing Swedish Toxicology Sciences Research Center ( Swetox ). Was until 2012 Vice President and Head of Safety Assessment at Astra and Astrazeneca globally being responsible for all preclinical safety. Was before joining Astra Professor of Biochemical Toxicology at Karolinska Institutet. Has more than 200 publications in the areas of Drug Metabolism and Mechanistic Toxicology. Daniel Olsson Research Resident at the Department of Endocrinology at Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden. PhD Research field: Pituitary tumours, hormonal replacement therapy and discovering novel tumour markers connected to patient outcome. Co-founder of the Intern Council at Sahlgrenska University Hospital and of the Medical Student Research Program at Gothenburg University. Helena Strevens MD, PhD, Senior Consultant, Head of Antenatal Health care and Associate Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Skåne University Hospital, specialized in high risk pregnancy. Regional Maternal Health Care Consultant in Skåne. Developed national guidelines for antenatal health care. Board member of International Society of the Study of Hypertension in Pregnancy. Higher education in Health Economy. More than 20 publications. Louise Warme MD, Clinical Innovations Fellow at Karolinska Institutet & KTH. Experience from global health/ management research through Harvard Center for Health and the Global Environment, in addition to neurological research at University of Gothenburg. Innovator and Co-founder of LARA Diagnostics. Former vice president of The Swedish Society of Medicine for young MDs. Maria Alquist Hegbrant Jacob Kaluski Sophie Manner Daniel Olsson Louise Warme Lars Janson Thomas Laurell Peter Moldeus Helena Strevens P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

12 10 PULS honorary partners Jan Ekberg Mats G. Ringesten Jan Ekberg MD HC. Co-founder PULS. Former CEO of Procordia and Pharmacia, including directorship in various companies in life science and consumer goods. Mats G. Ringesten B.Sc. Econ. Co-founder PULS and its first chairman. Senior Partner and co-owner of Neuman & Nydahl Former Director and Senior Vice President of Procordia AB and AB Volvo. Has served as independent Board Director of many international companies. Board member of Sveaskog AB. Member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA. P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

13 PULS operativa ledning 11 Pontus Ottosson Managing Director M.Sc. from Chalmers School of Entrepreneurship and Lieutenant in the Army reserve. Ottosson is CEO of PULS AB since its operative start in Besides from being CEO of PULS, Ottosson is also Chairman of the board in Pulsetten AB (former DuoCort AB) and board member of AcuCort AB. Jeanette Robertsson Head of Pharmaceutical Development and Quality PhD, M.Sc. in Pharmacy, followed by Post-doc at Georgetown University, Washington D.C. and University of Pittsburgh, Pittsburgh, resulting in 20 publications in peer-reviewed scientific journals. Has since 1991 worked within the pharma industry with international responsibility as Medical Director with close collaboration with regulatory affairs, international marketing and pre-clinical departments, as Project Manager of drug development projects, and as Director of Clinical Trial Management, with international overall responsibility of clinical trials, regulatory affairs and drug safety. Positions have been held at Novartis, Perstorp Pharma, Searle Scandinavia, Tigran Technologies and CDC. Project leader of Laccure AB and board member of Glactone AB. Björn Dellgren Business Development M.Sc.(BA). Former Partner at BankInvest, Denmark and have worked with international biotech venture investments and fund management since Previous Director of Business Development at Pharmacia and various international positions in sales, marketing and business management at Pharmacia and the American pharmaceutical company, Lederle. Currently board member in Cernelle AB, Sweden, previous board member in Cellectis SA, France, CliniGenetics SA, France and CMC Biologics, Denmark. Project leader for Adenovir Pharma AB. Mats Ardevall CFO M.Sc. Industrial Engineering and Management. Has since 1984 worked in the pharma and POC diagnostic industry in various positions within Finance, most recently as CFO / Director of Finance of HemoCue. Carina Eldh Finance and Administration Finance & Administration for PULS and its project companies. Pontus Ottosson Björn Dellgren Carina Eldh Jeanette Robertsson Mats Ardevall P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

14 12 PULS affärsutveckling PROJEKTGENERERING Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. PULS har således en stark egen innovationskraft i partnerskapet. Vidareutvecklingen av Partnerskapet och ett starkt fokus på nya projekt under den senaste tiden har resulterat i att ett antal projektkandidater skall kunna bolagiseras i närtid. PROJEKTUTVÄRDERING Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en utvärdering skall leda till en investeringsrekommendation i PULS;»» En definierbar och hållbar immaterialrättssituation.»» En genomarbetad projektplan avseende kostnad och tidsåtgång fram till exit.»» En tydlig exitmöjlighet. PULS granskar kontinuerligt externa projektförslag. Dock uppfyller dessa sällan PULS kriterier för start av projektbolag till skillnad från de projekt som genereras internt och som därmed är kvalitetssäkrade redan från början enligt PULS tre kriterier. PULS lägger därför stor kraft på att generera projektförslag genom partnerskapet. BOLAGET PULS verksamhet utgår från bolagets huvudkontor i Helsingborg. Från Helsingborgskontoret sköts all administration vad gäller såväl PULS som projektbolagen. PULS har även kontor på Sahlgrenska Science Park i Göteborg för att ha en närvaro även i denna region. PULS AFFÄRSUTVECKLING - EXIT Grundläggande för PULS affärsmodell är att utveckla projekt och ta dem till proof of concept, dvs tidig klinisk fas. Den generella exitstrategin är så kallad Trade Sale, dvs en försäljning av bolaget i sin helhet till en industriell tagare. Det är dock inte alltid möjligt att genomföra en ren försäljning av projektbolagen. Det kan då bli aktuellt med ett överlåtande av rättigheterna till ett annat bolag mot en viss ersättning och att huvuddelen av ersättning kommer i form av delbetalningar när projektet uppnår vissa i förväg bestämda mål samt en royalty på produktens försäljning. Vissa projekt kan också lämpa sig för en börsintroduktion. Med hänsyn till omvärlden och marknaden har PULS valt att driva några projekt längre än vad PULS affärsmodell avser, vilket inte stämt med den kapitalstruktur som bolaget haft. PULS mål är att säkra en kapitalbas som ger PULS kapacitet att ha uthållighet i projekten och få en mer rimlig möjlighet att ta fram tillräckligt många projekt som kan nå exit. Historiken pekar dessutom på en genomsnittlig projekttid om ca 7 år för PULS projektbolag vilket är kortare än marknaden i övrigt och beror på att PULS genom screeningsarbetet före projektstart oftast kommit längre än andra jämförbara projekt. PULS ger ett starkt stöd till sina projektbolag genom såväl lokaler, infrastruktur och administration, som genom kvalitetssystem, dokumenthantering, affärsutveckling, exitplanering och finansiering. En av nyckelfaktorerna är att anpassa stödet till projekten beroende på vilken fas det befinner sig i. Olika kompetenser behövs i olika faser och därför jobbar PULS kontinuerligt med att säkerställa att rätt personer stödjer projektet över tiden och att växlingen mellan personer sker på ett prestigelöst sätt. Genom att ta ett tydligt ansvar säkerställs såväl kvalitén i projekten som att driften av projekten blir kostnadseffektiv.

15 PULS Projektbolag 13 PROJEKTÖVERSIKT PULS drev fem innovativa utvecklingsprojekt som förväntas fylla en viktig plats i behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd där det idag inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ. Tre befinner sig i klinisk fas, varav två dessutom är inne i en exitfas. PULS har hittills avyttrat tre projektbolag, se översiktsbild nedan. Status för respektive projektbolag per beskrivs på kommande sidor. Preklinisk Fas I Fas II/III Exit Ambria, Skin/hygiene DuoCort/Pulsetten, Addisons disease LIDDS, prostate cancer Laccure, bacterial vaginosis Adenovir, eye infection AcuCort, anaphylactic shock Oncorena, kidney cancer Glactone, prostate cancer INVESTERAT KAPITAL I PROJEKTBOLAGEN Fram till har de fem projekt som PULS driver totalt tillförts 161 MSEK i riskkapital, varav 36 MSEK investerats av PULS AB, se tabell nedan. Projektbolag ( ) Tillfört kapital Tot (MSEK) Tillfört kapital PULS (MSEK) Värdering post-money (MSEK) AcuCort 27,4 8,6 36,3 Största ägare: PULS 42,2 %, Sparb Skåne rkfond 6,9 %, B&E Participation 5,5 % Adenovir 58,6 10,7 90 Största ägare: PULS 21,5 %, BWG Invest 17,8 %, Länsförs Skåne 8,8 % Glactone 10,6 5,1 17,8 Största ägare: PULS 41,7 %, Länsförs Skåne 8,8 %, O Sterner 5,6 % Laccure 45,3 6,1 79,7 Största ägare: PULS 19,4 %, BWG Invest 16,9 %, Almi Invest 6,3 %, Almi Innovationsbron 4,5 % Oncorena 18,8 5,2 40,8 Största ägare: PULS 20,6 %, B Haraldsson 12,4 %, GU Holding 9,3 % Totalt 160,7 35,7 264,6

16 14 Avyttrade projekt PULSETTEN AB - ADDISONS SJUKDOM Pulsetten AB (tidigareduocort AB) har drivit utvecklingen av Plenadren i ett tidigare helägt dotterbolag, DuoCort Pharma AB. Under 2011 såldes projektet till det amerikanska läkemedelsbolaget ViroPharma Inc. Vid affären erhöll Pulsetten AB en köpeskilling om 220 MSEK och upp till 860 MSEK ytterligare kan erhållas i form av tilläggsköpeskilling. 160 MSEK av tilläggsköpeskillingen är beroende på regulatoriska milstolpar i projektet och 700 MSEK baseras på försäljningen av Plenadren. Under 2012 och 2013 har Pulsetten delat ut 205 MSEK, vilket gett PULS ett tillskott om 10,8 MSEK. Under första kvartalet 2014 köpte Shire plc ViroPharma Inc. Denna affär påverkar inte i sak Pulsetten, avtalet med ViroPharma fortsätter att gälla. Det har dock visat sig att försäljningen av Plenadren går betydligt långsammare än förväntat då ViroPharma valt en strategi med ett mycket högt pris på marknaden. ViroPharmas valda strategi har begränsat och i vissa fall omöjliggjort Pulsettens möjligheter till avtalade tilläggsköpeskillingar. En juridisk process är inledd från Pulsettens sida gentemot köparen ViroPharma AB. Pulsetten AB Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: 550 st. (5,2 %) Totalt tillfört kapital: 90,1 MSEK, varav PULS investerat 3,2 MSEK Styrelse: Pontus Ottosson (ordf.), Gunnar Eskilsson, Mats Thorén, Jörgen Johnsson samt Jacob Kaluski LIDDS AB PROSTATACANCER LIDDS AB (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en ny produkt för behandling av lokaliserad prostatacancer, med ett flertal tänkbara tillämpningar. Produkten, Liproca Depot, är främst avsedd för lokal behandling av prostatacancer, men har en potential att även användas för behandling av förstorad prostata med en fördelaktigare biverkningsprofil än dagens behandlingsalternativ. Liproca Depot är en injicerbar farmaceutisk depåprodukt som innehåller en antiandrogen substans, och behandlingen planeras till en till två injektioner årligen. Läkemedlet frisätts långsamt och kontrollerat under en lång tid och lämnar inga rester eller nedbrytningsprodukter i kroppen. Våren 2014 togs beslutet att genomföra ytterligare kliniska studier samt bredda utvecklingen mot fler terapiområden för att öka värdet i projektet. För att finansiera detta första delen av nya utvecklingsplanen genomfördes en emission om 35 MSEK och i samband med det introducerades bolaget på börsen. Sedan dess har en fjärde klinisk studie inletts, med syfte att visa på såväl sänkta PSA-nivåer i blodet samt minskad prostatavolym. I denna studie ingår tio patienter som behandlas med högre nivåer av läkemedlet än vad som gjorts i tidigare studier. Den 31 juli 2014 listades LIDDS på Nasdaq OMX First North, och lämnade därmed PULS som projektbolag. PULS kvarstår alltjämt som aktieägare i LIDDS, med en ägarandel om ca. 7 procent. Hälften av aktierna var inlåsta till den 31 januari 2015, och resterande del är inlåsta till den 31 juli Ni finner aktuell information om LIDDS på AMBRIA DERMATOLOGY AB DERMATOLOGI Ambria såldes 2009 till Natumin Pharma AB. Köpe skillingen utbetalas i takt med att Natumin försäljer produkter baserade på Ambrias teknologi och är maximerad till 32 MSEK. PULS ägde 11,9 % av bolaget vid försäljningen och kan därmed erhålla upp till 3,8 MSEK. Under 2014 har Natumin Pharma infört Ambrias teknologi i produkter som lanseras av Galderma, ett globalt läkemedelsbolag som är inriktat på dermatologi. De volymer som prognostiseras framgent ger goda möjlig heter till att hela köpeskillingen kan inkomma över tiden.

17 Status PULS AB och PULS Projektbolag 15 Tillsammans med projektbolagen utgör PULS en unik konstellation inom Life Sciences-inriktad innovation och entreprenörskap. I PULS är de tre huvudaktiviteterna att utvärdera nya projektidéer och därifrån starta kvalitetssäkrade projekt, effektivt driva och utveckla portföljbolagen och avslutningsvis avyttra dem med god avkastning på investerat kapital. Värdetillväxten i PULS sker genom utvecklingen i projektbolagen och huvuddelen av PULS resurser läggs på att driva dessa på ett så effektivt och bra sätt som möjligt mot uppsatta mål. Projektbolagen har kontinuerligt stöd från PULS bland annat genom projektledning, specialistkompetenser samt att administrationen sköts av PULS. Därutöver tar PULS ett övergripande ansvar som huvudägare ägare vad gäller planering och genomförande av exit av projektbolagen. För att driva utvecklingen i projektbolagen krävs kontinuerligt påfyllning av kassorna i enlighet med uppsatta planer. Projektbolagen har under 2014 kapitaliserats genom nyemissioner med totalt 34,1 MSEK, utöver LIDDS emission om 34,5 MSEK. I emissionerna har PULS tecknat aktier för motsvarande 6,0 MSEK, se tabell nedan. * EMISSIONER 2014 (MSEK) Totalt PULS AcuCort 7,2 0,5 Adenovir Pharma 10,0 1,0 Glactone 3,2 1,5 Laccure 7,0 1,0 Oncorena 6,7 2,0 34,1 6,0 Det är helt avgörande för värdetillväxten i PULS att kontinuerligt starta nya projekt. Att bara starta projekt som fullt ut möter PULS kriterier för kvalitetssäkring är i flera avseenden den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för PULS. Att söka efter nya projektidéer är därför ett ständigt pågående arbete inom PULS. Arbetet 2014 har dels varit att utvärdera externa projekt som kommer till PULS och dels att stödja de innovationsprocesser som pågår inom partnerskapet. Inga nya projekt har startats under 2014, men flera av de projektidéer som det lagts resurser på under året har nått så långt att ambitionen för 2015 är att starta tre nya projekt. Under 2013 beslutades att notera LIDDS då det behövdes större resurser i bolaget för att kunna utnyttja den fulla potentialen i bolagets teknologi och gå från ett enprojektsbolag till att driva flera projekt baserade på plattformen. Det har varit ett intensivt arbete under våren med att få alla bitar på plats. Bolaget omvandlades från den virtuella struktur som används inom PULS till att ha en egen organisation och stå på egna ben. Parallellt med detta genomfördes en större emission. Resultatet är att LIDDS finansierades med 34,5 MSEK under våren och notering skedde på Nasdaq OMX First North den 31 juli För PULS del är det både ett styrkebesked att visa på förmågan att genomföra en börsintroduktion och en värdefull erfarenhet inför framtiden. En notering kan vara ett intressant alternativ även för andra projektbolag inom PULS. Att avyttra den typ av projekt som PULS driver är komplext och för att styra dessa processer används alltid externa rådgivare i exitprocesserna. Valet av rådgivare och att dessa sitter på rätt kontakter i branschen är kritiskt för utgången. Under året har PULS därför arbetat med att utöka nätverket av rådgivare bland annat genom att besöka ett antal aktörer i England och USA. Flera av dessa bedöms vara aktuella att använda i kommande processer. Kontinuerligt dras lärdom av tidigare exitprocesser och med en aktiv styrning mot att påbörja arbetet med exit i rätt tid och med rätt aktiviteter. PULS är sedan hösten 2014 registrerade hos Finansinspektionen som förvaltare av en alternativ investerings fond i enlighet med Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Förutom en rapporteringsplikt till Finansinspektionen innebär detta en begränsning i marknadsföringsmöjligheterna för PULS, där PULS framgent är begränsat till att vända sig till professionella investerare för att kapitalisera bolaget. Under slutet av året genomfördes en intern handel mellan PULS aktieägare, vilket resulterade i att aktier bytte ägare. Därutöver sålde en aktieägare aktier till en extern investerare och vid årsskiftet var det 89 aktieägare i PULS AB. PULS partnerskap är avgörande för PULS framgångar och det läggs stor vikt vid att hålla det aktivt. Under året har det genomförts två partnermöten, men det som särskiljer 2014 från andra år är att det varit betydligt mer aktiviteter i partnerskapet för att ta fram nya projektidéer än tidigare. De kompletteringar i partnerskapet som gjorts tidigare år börjar nu ge synbara resultat. En Associate Partner har lämnat under året då partnerskapet inte gick att kombinera med uppdraget i ny anställning. Vid årsskiftet bestod därmed partnerskapet av 37 personer, varav 20 är Partners och 17 är Associate Partners har varit det mest utåtriktade året sedan PULS bildades och såväl PULS som projektbolagen har varit mer aktiva i sin externa kommunikation. Partners har uppmärksammats som pristagare och debattörer. PULS har fortsatt konsekvent kommunicerat framsteg i såväl projektbolagen som i PULS och som en konsekvens har vi synts mer i branschmedia både nationellt och internationellt. *Dessutom har PULS tecknat aktier för 0,2 MSEK i företrädes-, och spridningsemissionerna på 34,5 MSEK i samband med LIDDS notering på First North

18 16 ACUCORT AB - NY LÄTTANVÄND GLUKOKORTIKOIDPRODUKT AcuCort utvecklar en lättlöslig film innehållande en anti-inflammatorisk glukokortikoid att lägga i munnen exempelvis vid akuta allergiska reaktioner, eller vid illamående under cytostatikabehandling. Produkten innebär en avsevärt förenklad användning för patienter som snabbt behöver tillgång till en effektiv, antiinflammatorisk behandling. Den ska även kunna användas av patienter med sväljsvårigheter, samt kunna hanteras av en person som hjälper den drabbade. Kommersiell potential Som en förberedelse inför exitprocessen gjordes såväl interna som externa värderingar av AcuCort samt beräkningar över den möjliga framtida försäljningen av AcuCorts produkt Dexa ODF. Uppskattad årlig försäljningsvolym är cirka 100 miljoner USD. Status för projektet Analysen av fas I-studien avseende farmakokinetik och biotillgänglighet visade att Dexa ODF var bioekvivalent med referensprodukten (Fortecortin tablett). Dessutom visades att Dexa ODF hade ett ca 23% snabbare tillslag. Bolaget tillfördes under sommaren ,2 MSEK, varav PULS investerade 0,5 MSEK. Exit Mot bakgrund av det förväntade resultatet i den kliniska studien påbörjades exitarbetet, och under våren 2014 anlitades PharmaVentures som rådgivare i processen. Sedan dess har ett hundratal bolag kontaktats med målet att slutföra en affär första kvartalet AcuCort AB ( ) Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: st. (42,2 %) Senaste värdering (efter tillfört kapital): 36,3 MSEK Senaste värdering av aktien: SEK/st. Totalt tillfört kapital: 27,3 MSEK, varav PULS investerat 8,6 MSEK Styrelse: Sylvie Bove (ordf.) Bengt-Åke Bengtsson, Lennart Bruce, Göran Kvist samt Pontus Ottosson Projektledare: Bengt Westrin

19 17 ADENOVIR PHARMA AB - VIRUSORSAKAD ÖGONINFEKTION Adenovir Pharma AB utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling och potentiellt även förebyggande av den smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). Forskarna bakom projektet har funnit att sialinsyra som finns i ögat är en receptor för de adenovirus som orsakar EKC. Forskning utförd vid Umeå Universitet har visat att multivalent sialinsyra bundet till en bärare kan fånga upp dessa adenovirus och därmed hindra dem från att binda sig till ögat och orsaka infektion. Baserat på en bärare av multivalent sialinsyra, utvecklas ett nytt antiviralt läkemedel, som ögondroppar. En fördel med ett sådant läkemedel är att det verkar utanför cellen vilket torde minimera risken för resistensutveckling. Kommersiell potential Det finns för närvarande inga godkända läkemedel för att behandla eller förebygga EKC. Antal fall av adenovirusinfektioner i ögat kan vara så stort som mellan miljoner fall per år i USA, varav virus som orsakar EKC utgör en betydande andel. Enbart i Japan, där man löpande registrerar antalet fall av EKC, drabbas över en miljon människor varje år. Det kan också finnas en betydande potential i förebyggande behandling. Försäljningspotentialen uppskattas till 1-2 miljarder SEK årligen. Adenovir har förvärvat en innovation som kan ses som ett komplement till bolagets nuvarande läkemedelskandidat APD-209, men även som en tänkbar andra generationens läkemedel med ännu längre patentskydd. Under året erhöll Adenovir anslag från Vinnova till en förstudie kring denna läkemedelskandidat som nu är genomförd. Resultaten pekar på att den nya substansen, APD-514, fyller kriterierna för att bli en tänkbar uppföljare. Exitförberedande aktiviteter pågår med bland annat en plan inför uppskalning och kommersiell tillverkning, regulatorisk klinisk prövningsplan efter pågående studie, hälsoekonomisk analys och uppdatering av kommersiell värdering. Bolaget tillfördes under MSEK, varav PULS investerade 1 MSEK. Exit Målsättningen är att avyttra projektet efter den pågående studien, dvs under Marknaden för ögonläkemedel är en väl utvecklad specialistmarknad med ett flertal globala och regionala aktörer. Ett flertal potentiella köpare har visat intresse för projektet och bekräftat det medicinska behovet. Status för projektet En dubbel-blind multi-center fas II-prövning pågår sedan början av 2014 vid sex universitetssjukhus i Sverige och Tyskland för att påvisa effekt hos patienter med EKC. Rekryteringen av patienter till studien har inte gått så fort som förväntats då förekomsten av EKC under året har varit lägre än normalt. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att öka rekryteringen, bl a fler prövningskliniker i Tyskland. Resultat väntas under Adenovir Pharma AB ( ) Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: st. (21,5 %) Senaste värdering (efter tillfört kapital): 90,0 MSEK Senaste värdering av aktien: 110 SEK/st. Totalt tillfört kapital: 58,6 MSEK, varav PULS investerat 10,7 MSEK Styrelse: Stefan Appelgren (ordf.), Niklas Arnberg, Lennart Bruce, Björn Lundgren, Göran Wadell, William Gunnarsson samt Kjell Öberg (suppl.) Projektledare: Björn Dellgren

20 18 GLACTONE PHARMA AB - KASTRATIONSRESISTENT PROSTATACANCER Glactone Pharma AB utvecklar en ny produkt för behandling av spridd prostatacancer i sent stadium (kastrationsresistent prostatacancer). Produkten är avsedd att blockera ett signalprotein, STAT3, som är överaktivt i just cancerceller. Då STAT3 är involverat i många av de centrala sjukdomsprocesserna i cancer anses STAT3- blockering var en av de mest lovande nya metoderna för att behandla olika former av cancer. I första hand kommer patienter med sena stadier av prostatacancer att behandlas. Vid positiva effekter på patienter med prostatacancer finns goda skäl att även undersöka effekten av STAT3 blockering på ett flertal andra cancerformer ensamt eller i kombination med andra behandlingar. En naturligt förekommande substans som påverkar STAT3, galiellalactone, används som en kemisk utgångspunkt för att utveckla nya, bättre och patenterbara substanser. Detta är ett långsiktigt projekt i tidig fas, men som bygger på en stark vetenskaplig grund och det medicinska behovet är stort liksom den kommersiella potentialen. Kommersiell potential Cirka patienter på de sju största marknaderna för läkemedelsförsäljning drabbas årligen av prostatacancer och av dem utvecklar cirka (40 %) kastrationsresistent prostatacancer och skulle därmed kunna behandlas med Glactones framtida läkemedel. Med en marknadsandel på 10 % och en årskostnad i paritet med jämförbara cancerläkemedel skulle det finnas en försäljningspotential för denna produkt på cirka 5 miljarder SEK årligen. Skulle andra indikationer (t.ex. bröstcancer eller lungcancer) bli godkända så kan denna försäljningspotential flerdubblas. Status för projektet Med galiellalactone som en kemisk utgångspunkt har GPA512 identifierats som en kandidatsubstans för vidare utveckling. GPA512 är patentsökt och har visat sig vara aktiv i en relevant djurmodell av prostatacancer. I projektet pågår ytterligare preklinisk karaktärisering av GPA512 med avseende på dess läkemedelsegenskaper, vilket kommer att krävas för att gå in i kliniska studier, samt studier för att visa på effekt inom andra cancerindikationer. Dessa nya studier syftar främst till att visa att GPA512 och andra Glactone-substanser kan användas inom s.k. immunoterapi för att behandla cancer. I nästa fas ska processmetoder för att skala upp syntesen av den aktiva substansen utvecklas tillsammans med en lämplig formulering för oralt bruk och de inledande säkerhetsoch toxicitetsstudierna ska genomföras. Målet efter 12 månader är att GPA512 ska vara redo för de avslutande regulatoriskt grundande säkerhets- och toxicitetsstudierna. Ledningen för bolaget utvärderar samtidigt aktivt möjligheten till en tidig exit i preklinisk fas genom att närvara på internationella konferenser och har inledande diskussioner med ett flertal internationella läkemedelsbolag. Det finns idag inga godkända läkemedel som direkt blockerar STAT3. Bolaget tillfördes under ,1 MSEK, varav PULS investerade 1,5 MSEK. Exit Exit är möjligt i sen preklinisk- eller tidig klinisk fas. En analys av försäljningar av projekt/bolag inom cancerområdet visar att projekt som säljs i preklinsk fas har en struktur som avspeglar osäkerheten för köparen. Det primära målet är att göra en exit efter fas I vilket skulle kunna vara 2017/2018 men utvärdering av en tidig exit har fått ökad prioritet. Många stora läkemedelsbolag prioriterar cancerområdet och ser STAT3 som en mycket intressant och väl validerad målmolekyl. Glactone Pharma AB ( ) Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: st. (41,7 %) Senaste värdering (efter tillfört kapital): 17,8 MSEK Senaste värdering av aktien: 102 SEK/st. Totalt tillfört kapital: 10,6 MSEK, varav PULS investerat 5,1 MSEK Styrelse: Jan Törnell (ordf.), Anders Bjartell, Jacob Kaluski, Jeanette Robertsson samt Olov Sterner Projektledare: Martin Johansson

årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12.

årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12. årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Partners för Utvecklingsinvesteringar

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma och övrig information

Innehållsförteckning. Årsstämma och övrig information Årsredovisning 2011 c Innehållsförteckning VD har ordet 2 Verksamheten 4 Aktien 6 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 8 Femårsöversikt 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernens och moderbolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier...

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Finansiell kalender 2013 32012 ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet... 4 Genovis på 2 minuter... 5 VD har ordet...6 Mål och strategier... 8 Försäljning och kunder... 10 Genovis produkter

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

PledPharma Årsredovisning 2013. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress

PledPharma Årsredovisning 2013. Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress PledPharma Årsredovisning 2013 2013 Vi skapar värde vid behandlingar av livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress Viktiga händelser 2013 Innehåll»» Första patienten behandlad i första delen

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Medivirs historia grundarna berättar

Medivirs historia grundarna berättar ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll Innehåll Hänt under året Nyemission och samarbetsavtal är två av de aktiviteter Medivir har ägnat sig åt under året. 1 Medivir i korthet, Affärsidé, Målsättning, Strategi Medivir

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

SECONDHAND- BUTIKEN I MOBILEN. Med fokus på allas möjlighet att utvecklas. Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång

SECONDHAND- BUTIKEN I MOBILEN. Med fokus på allas möjlighet att utvecklas. Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång ÅRSBERÄTTELSE 2014 LINNEA OMSORG Med fokus på allas möjlighet att utvecklas OT CHEMISTRY Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång N4 Lean + kvalitet = framgång PLICK SECONDHAND- BUTIKEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Innehåll. 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord

Innehåll. 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord AFFÄRSMODELLEN Selektera 6 Karolinska Development har tillgång till ett unikt

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Serendipity Ixora AB (publ.) Årsredovisning 2013 Org.nr 556863-3977

ÅRSREDOVISNING. Serendipity Ixora AB (publ.) Årsredovisning 2013 Org.nr 556863-3977 ÅRSREDOVISNING 2013 Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. Confucius 1 INNEHÅLL OM SERENDIPITY IXORA 2 3 4 6 8 9 Ixora i korthet Året i korthet Ordförande har ordet

Läs mer

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 Årsredovisning 2014 Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 VD-ord 6 Aktieägarinformation 8 Förvaltningsberättelse 12 Riskfaktorer 13 Verksamhet 16 Finansiell utveckling 24 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 2 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden...

Läs mer

Forskning och utveckling av protein baserade läkemedel för att förbättra livet för patienter med svåra sjukdomar. Årsredovisning

Forskning och utveckling av protein baserade läkemedel för att förbättra livet för patienter med svåra sjukdomar. Årsredovisning Forskning och utveckling av protein baserade läkemedel för att förbättra livet för patienter med svåra sjukdomar Årsredovisning Affibodys mål är att vara ett lönsamt och forskningsdrivet läkemedelsbolag

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019 Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North i Stockholm CANTARGIA AB 556791-6019 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM INGÅR I NASDAQ OMX. DEN HAR

Läs mer

Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning B Innehållsförteckning VD har ordet...1 Innovationsbrons uppdrag och mål...2 Organisation...3 Innovationsbrons produkter och processer...4 Samarbete och nätverk...9

Läs mer

Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10

Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10 Årsredovisning 2008 0 Innehållsförteckning VIKTIGA HÄNDELSER 2008 2 SENTOCLONES HISTORIA 3 SENTOCLONE AB I KORTHET 5 VD-ORD 6 MARKNAD 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 10 STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION SPECTRACURE INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION I detta memorandum används definitionen SpectraCure, SpectraCure AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

vår Framtidens kompetens Nya samarbeten möter framtida behov

vår Framtidens kompetens Nya samarbeten möter framtida behov Halvårsmagasin 2012 06 30 vår 12 Framtidens kompetens Nya samarbeten möter framtida behov Life science inspirerar Katedralskolan 7 Teknikcollege Uppland 5 Roche första BIO-X utlysning 14 Ledare: Fortsätt

Läs mer