P.U.L.S. AB. Org. Nr ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P.U.L.S. AB. Org. Nr. 556623-2095 ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 P.U.L.S. AB Org. Nr ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2014

2 PULS VISION Att på ett avgörande sätt bidra till life science industrins utveckling genom att driva ett livskraftigt, långsiktigt lönsamt, privat utvecklingsbolag inom life science med fokus på läkemedel och medicinteknik. PULS MISSION Att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom life science, genom att tillföra ett tydligt affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering. P.U.L.S. AB

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD Pontus Ottosson inleder 2 Förvaltningsberättelse 3 Organisation 4 PULS styrelse 5 PULS partners 6 PULS associate partners 8 PULS honorary partners 10 PULS operativa ledning 11 PULS affärsutveckling 12 PULS Projektbolag 13 Avyttrade projekt 14 Status PULS AB och PULS Projektbolag 15 Aktiekapital, ägarförhållanden och kassaflöde 21 För PULS del är det både ett styrkebesked att visa på förmågan att genomföra en börsintroduktion och en värdefull erfarenhet inför framtiden. En notering kan vara ett intressant alternativ även för andra projektbolag inom PULS. Pontus Ottosson VD, P.U.L.S. AB Viktiga händelser efter Ekonomisk översikt 22 Resultatdisposition 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Noter med redovisningsprinciper 26 Underskrifter 31 Revisionsberättelse 32 PULS är ett utvecklingsbolag inom life science, som med en unik kombination av forskare och industrialister hjälper innovatörer att kommersialisera sina idéer. Genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap driver PULS den medicinska och affärsmässiga utvecklingen så att innovationer utvecklas till attraktiva affärsmöjligheter för industrin. Vinsten vid försäljning av projektbolagen delas ut till aktieägarna och investeras i nya projekt. PULS AB Kullagatan 8, Helsingborg Tel: Fax: E-post:

4 2 VD Pontus Ottosson inleder PULS har idag ett för branschen unikt facit att visa upp! Av de nio projekt som startats är tre avyttrade, varav ett genom börsintroduktion. Samtidigt har vi fem intressanta projekt kvar i portföljen, där två är i exitfas. Totalt har projektbolagen tillförts 400 MSEK och PULS AB 80 MSEK. De två sålda projektbolagen genererade en intäktspotential om MSEK. Hittills har 205 MSEK utdelats från de två projektbolagen till dess investerare, varav PULS har erhållit 11 MSEK och delat ut 2,5 MSEK av dessa till sina aktieägare. Resterande del av köpeskillingarna ligger i framtida milstenar. När LIDDS introducerades för handel på First North skedde det till en värdering av bolaget om 150 MSEK. Förenklat kan man säga att av de 480 MSEK som investerats har motsvarande två tredjedelar återförts till finansiärerna, därtill kommer såväl framtida betalningar på genomförda affärer som det upparbetade värdet av befintliga portföljbolag. PULS kan därmed anses ha visat sin förmåga för såväl investerare som innovatörer. PULS partnerskap är grunden för verksamheten och det är härigenom vi säkerställer gedigen kunskap såväl som tillgång till nya projektidéer. De senaste åren har det aktivt arbetats på att komplettera och förnya partnerskapet vilket nu ger tydliga resultat. Framförallt märks det genom en ökad aktivitet kring nya projektidéer inom partnerskapet, vilket är en förutsättning för PULS framgång över tid. PULS långsiktiga mål är att ha cirka 10 projekt i portföljen. Idag har PULS fem projektbolag varav två är i en avyttringsfas. Det innebär att det är nödvändigt att öka takten på inflödet. Därför är PULS ambition att starta tre nya projektbolag redan under Under året har vi fortsatt aktivt arbetat med att effektivisera exitprocesserna för projektbolagen. Bland annat har ytterligare kontakter med internationella samarbetspartners knutits. Processer för att effektivt och planenligt avyttra projektbolag är ett område som PULS kommer att fokusera på under kommande år. PULS grundpelare är att noggrant utvärdera projektidéer och därigenom säkerställa att kvalitetssäkrade projekt startas. Vidare att kostnadseffektivt utveckla portföljbolagen mot uppsatta mål och avslutningsvis att avyttra dem med god avkastning på investerat kapital. PULS är nu redo att ta nästa steg mot ett stabiliserat kassaflöde och utökat ägande i projektbolagen. Givetvis ska PULS långsiktiga finansiering säkras genom en kontinuerlig avyttring av projektbolag, men karaktären av verksamheten är sådan att det inte går att styra intäkter och överskott på samma sätt som i ett affärsdrivande bolag. Med en väsentligt stärkt kassa kan fokus läggas på att utveckla projekten mot uppsatta mål så effektivt som möjligt snarare än att lägga tid på att finansiera de enskilda projektbolagen. Finansiering av projektbolagen genom PULS och det ökade ägandet detta leder till, ger naturligtvis PULS aktieägare en betydligt större del av intäkterna från framtida avyttringar. Målet är därför att göra en större, riktad emission i PULS för att säkerställa den finansiella stabilitet som bolaget behöver för en optimal utveckling kommer att bli ett intensivt och spännande år för PULS med fullt fokus på fyra områden; nya projekt, utveckling av befintliga, avyttring av två projektbolag samt en stärkt egen kassa. Med andra ord - ett fortsatt fokus på att leverera avkastning till såväl våra investerare som innovatörer. Pontus Ottosson VD, P.U.L.S. P.U.L.S. Invest AB -- Årsredovisning 2014

5 Förvaltningsberättelse 3 Styrelsen och verkställande direktören för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB, , får härmed avge årsredovisning för perioden till ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN PULS har en liten operationell organisation i kombination med ett större antal professionella partners. PULS partners kommer till hälften från akademisk forskning och till hälften från industrin, och fungerar både som kompetensresurs och som generator av projektförslag och innovationer. Vid bolagiseringen av ett projekt tar PULS operativa organisation över ansvaret för projektet tillsammans med projektbolagets styrelse. PULS modell utgör därför ett utmärkt alternativ för forskare som vill fortsätta sin forskargärning, istället för att bli egenföretagare och riskkapitalister. Detta är en viktig skillnad mellan PULS och konventionella inkubatorer. Dock förväntas innovatörerna ta en aktiv och mycket viktig roll genom att bidra med sitt expertkunnande till projektet och är oftast de som leder den vetenskapliga utvecklingen. Den operativa organisationen i PULS är liten och kostnadseffektiv, men har avsevärd industriell kompetens. PULS har också ett hundratal personer externt och internt knutna till organisationen på konsultbasis och efter behov. Det är den huvudsakliga förklaringen till varför PULS kan utveckla projekt till betydligt lägre totalkostnader än vad som är möjligt i en traditionellt industriell miljö. PULS har efter tio år utvecklat en unik kompetens att i varje skede i projektbolagens utveckling och i varje del av värdekedjan knyta adekvata resurser till bolagen. Uppbyggnaden av såväl PULS som dess projektbolag ger en snabb och enkel hantering i allt från utvärderingar till genomförande och förenklar även processen vid försäljning/exit. PULS HISTORIA PULS utvecklar och finansierar tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel. Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och framgångsrikt avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat, samt avslutat ett. PULS organisation består av en operativ ledning samt cirka 40 partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. PULS bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg.»» PULS har en stark egen innovationskraft i partnerskapet och dess nätverk. Under de två senaste åren har dessutom partnerskapet utvecklats såväl numerärt som kompetensmässigt samtidigt som en stark föryngring har skett vilket möjliggör ytterligare dynamik i idégenerering och innovation.»» PULS har sedan 2003 startat nio projektbolag med en sammanlagd finansiering på 400 MSEK. Därutöver har PULS AB finansierats med 80 MSEK.»» PULS operativa rörelse drivs kostnadseffektivt på grund av dynamiken mellan PULS AB, partnerskapet och projektbolagen.»» Av de nio projektbolagen har sju tagits till klinisk fas.»» Två projektbolag har sålts och ett har börsintroducerats. Ambria Dermatology har avyttrats till Natumin Pharma AB som kommer att vidareutveckla tekniken i ett flertal produkter och har också förmågan att accelerera projekten in på marknaden bland annat genom licensavtal med Galderma, ett ledande globalt dermatologibolag. Under 2011 såldes DuoCort Pharma AB till det amerikanska läkemedelsbolaget ViroPharma Inc. för en total köpeskilling om MSEK, varav 220 MSEK erhölls vid avtalets undertecknande. LIDDS AB introducerades hösten 2014 på Nasdaq OMX Firsth North. STYRELSE VD IDÉ Administration Pågående projekt Avyttrade projekt Medicinsk utveckling Vetenskaplig utvärdering Utveckling Regulatorisk strategi Kvalitetssäkring IP Affärsutveckling Situationsanalys Hälsoekonomi Finansiering Exit AcuCort AB Ambria Dermatology P.U.L.S. Partners SUPPORT SUPPORT SUPPORT Adenovir Pharma AB Glactone Pharma AB Laccure AB LIDDS AB Pulsetten AB Oncorena Holding AB INNOVATION Projektutvärdering KREATIVITET PROCESS EXIT UPPFÖLJNING

6 4 Organisation PULS STYRELSE PULS styrelse består av en kombination av partners, större investerare samt oberoende ledamöter och säkerställer därmed en optimal mix av kompetenser och resurser. PULS styrelse fattar beslut om start av nya projekt, investeringar i befintliga bolag samt svarar även för PULS AB:s långsiktiga utveckling och den strategiska målstyrningen av PULS projektportfölj. Vid årsstämman 2014 valdes Marie Lidgard in som ny ledamot i styrelsen. Kort presentation av styrelsemedlemmarna på engelska. Se sida 5 PULS PARTNERS PULS partners består av 20 personer som representerar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och exit av projekt. Samtliga partners har en bred internationell förankring, vilket är av vikt då det är en global bransch och samtliga PULS projekt har internationell potential. Cirka hälften av partners har en förankring i universitets- och forskningsmiljön och hälften i läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. PULS har således en stark egen innovationskraft i partnerskapet. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa innovatörer. Varje partner har ett åtagande gentemot PULS att aktivt bidra i icke oväsentlig grad vad gäller såväl utvärdering av projektidéer som support till PULS och projektbolagen. Då tillgängligheten och kompetensen bland partners är av avgörande betydelse för PULS framgång sker kontinuerligt en vitalisering av partnerskapet. Det innebär att det kontinuerligt tillförs nya kompetenser som kompletterar befintliga partners men även att vissa partners lämnar PULS. Kort presentation av PULS partners på engelska. Se sida 6 PULS ASSOCIATE PARTNERS PULS associate partners breddar ytterligare kompetensen och den innovativa förmågan i PULS. Associate partners skall kompetensmässigt uppfylla samma krav som partners men avkrävs inte samma tidsengagemang som en partner. PULS har idag 17 associate partners och antalet är på samma sätt som partners begränsat till ett tjugotal personer. Anledningen till detta är att PULS, samtidigt som innovationsdynamiken och kontaktnätet breddas, vill behålla småskaligheten och närheten i relationerna. Det är främst i gruppen Associate Partners som det funnits möjligheter till en stark föryngring och mångfald. Ambitionen är också att Associate Partners på sikt skall bli Partners i PULS. Under året har Tai Pan lämnat som associate partners. Kort presentation av PULS associate partners på engelska. Se sida 8 PULS HONORARY PARTNERS PULS honorary partners är en ny kategori som införts under året och består av tidigare PULS Partners som lämnat Partnerskapet men fortsatt förklarat sig villiga att bidra på Partnermöte eller på annat vis där det är lämpar sig. Detta bidrar till såväl kontinuitet som kompetens och breddat nätverk. Kort presentation av PULS honorary partners på engelska. Se sida 10 PULS OPERATIVA LEDNING PULS arbetar med en liten effektiv operativ kärna men också med kraften av ett omfattande nätverk. PULS AB och partnerskapet samt projektbolagens styrelser och projektgrupper sysselsätter totalt omkring 80 personer på hel eller deltid och därutöver engageras ytterligare ett stort antal externa konsulter. Detta nätverk koordineras av PULS operativa ledning, vilket ger en mycket kostnadseffektiv drift. Kort presentation av PULS operativa ledning på engelska. Se sida 11 P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

7 PULS styrelse 5 Jörgen Johnsson Vice Chairman Former CEO of Pharmacia Consumer Healthcare worldwide and as Senior Vice President of Pharmacia Corporation, member of Pharmacia s executive management group from Founder and Vice chairman of the board of PULS AB and board member in Laccure AB and Pulsetten AB. Member of PULS investment committee. Innovator in multiple PULS project companies. Marie Lidgard Marie Lidgard, Senior Partner Lavindia AB, is a lawyer by training with extensive experience of the financial services industry. Her experience includes MD of the Swedish Investment Fund Association and Senior Vice President of Nordea Investment Management. Marie has also been involved with recruitment and worked for the Swedish Ministry of Industry, where she was responsible for recruiting board members to state owned companies. In recent years Marie has been active as an investor and founder of a number of new enterprises, and is currently on the board of six companies and organizations. Susanne Petersson M. Sc., CEO at Länsförsäkringar Skåne and board member in Länsförsäkringar Bank AB and Wasa Kredit AB. Clas Runnberg Chairman Market economist, DME. Runnberg has held senior executive positions in several international med tech companies including Gambro, Sweden; Diatek Medical Technologies, Block Medical and HemoCue, Inc. all in California, USA and at HemoCue AB, Sweden. August 2010, he left his position as Managing Director of Vidacare B.V. in the Netherlands. He is an industrial advisor to Swedish private equity fund Valedo and a Board Member at Inerventions AB, Solna. Olov Sterner M.Sc, PhD, Professor in Organic Chemistry, Dean at Faculty of Science, Lund University. Major research fields are biologically active secondary metabolites and medicinal chemistry. Author or co-author of >330 publications in scientific journals, 20 patents/patent applications, and 5 text books in organic chemistry/ chemical toxicology. PULS Partner, Board member of PULS AB, Glactone Pharma AB, Oncorena Holding AB, Respiraturius AB and Gabather AB. Innovator in multiple PULS project companies. Karin Wingstrand M Sc., Extensive senior experience of pharmaceutical research and development. Most recently as Global Head and Vice President Clinical Development within AstraZeneca and before that as Global Head and Vice President Pharmaceutical and Analytical R&D, AstraZeneca. Presently Advisor within Life Science and Board member of T-bolaget AB and Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Jörgen Johnsson Susanne Petersson Olov Sterner Marie Lidgard Claes Runnberg Karin Wingstrand P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

8 6 PULS partners Stefan Appelgren Bengt-Åke Bengtsson Ulf Ellervik Jonas Gulliksson Olof Isaksson Greg Batcheller Lennart Bruce Jan Faergemann Thomas Hedner Anders Jeppsson Stefan Appelgren Former Senior Vice President Finance & Business Administration of Pharmacia Consumer Healthcare. Chairman of Adenovir Pharma AB, Ellen AB and Ellen Asia Ltd. Chairman of Adenovir Pharma AB and board member of LIDDS AB. Former chairman of Ambria Dermatology AB. Greg Batcheller B.Sc. (Econ), J.D, LL.M, Executive Chairman of NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Advisor to pharmaceutical, biotech, medical device and other high technology companies. Former project leader of DuoCort AB and AcuCort AB. Innovator in Laccure AB. Bengt-Åke Bengtsson MD, PhD, Professor at the Institute of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Former head Department of Internal Medicine. Co-founder of biotech company Tercica Ca, USA. Co-founder and chairman of biotech company Sahltech. Chairman of Oncorena Holding AB, board member of AcuCort AB and former board member of DuoCort Pharma AB. Member of PULS investment committee. Lennart Bruce PhD, Former Senior Vice President Corporate Development at Biovitrum and Vice President Global Licensing at Pharmacia. Board member of AcuCort AB, Adenovir Pharma AB and Laccure AB. Member of PULS investment committee. Ulf Ellervik PhD, Professor in Bioorganic Chemistry at Lund Institute of Technology at Lund University. The research is focused towards the use of small sugar molecules in anti-tumor treatment as well as physical-organic aspects of carbohydrates. Past and present innovator and board member in startup companies. Author of textbooks in Organic Chemistry. Key contributor to Adenovir Pharma AB. Jan Faergemann MD, PhD, Professor at the Dept. of Dermatology at Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. World leading researcher in dermatology with a special interest in Mycology and Dermato-Pharmacology. Innovator and former board member of Ambria Dermatology AB. Jonas Gulliksson Attorney-at-Law, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney, Founder and former CEO and senior advisor of Ström & Gulliksson AB, founder board member and Senior Partner of Advokatbyrån Gulliksson, Partner and Member of the Board of Arator Group, Past President of Licensing Executives Society International (LESI) and LES Scandinavia. Board member of PULS AB and former board member of Ambria Dermatology AB. Thomas Hedner MD, PhD (Medicine and Economics), Professor in Clinical Pharmacology at the Department of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Leading researcher in Cardiovascular Medicine. Head of the biomedical entrepreneurship programme at the Gothenburg University. Author of more than 400 scientific publications. Innovator in multiple PULS project companies. Olof Isaksson MD, PhD, Professor emeritus of Endocrinology at Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Chairman of InternetMedicin AB, Board member of Havsfrun Investment AB, Scandinavian Air Ambulance Holding AB and several other companies. Anders Jeppsson MD, Ph D, Professor of Cardiothoracic Surgery at the Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Research interest in extracorporeal circulation, inflammation and coagulation. Author or co-author of more than 60 scientific papers. P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

9 7 Gudmundur Johannsson MD, Ph D Professor of Endocrinology, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Editor of the European Journal of Endocrinology, secretary of the Growth Hormone Research Society. Innovator and former board member of DuoCort Pharma AB. Jörgen Johnsson Former CEO of Pharmacia Consumer Healthcare worldwide and as Senior Vice President of Pharmacia Corporation, member of Pharmacia s executive management group from Founder and Vice Chairman of the Board of PULS AB and member of the Board in Laccure AB and Pulsetten AB. Member of PULS investment committee. Innovator in multiple PULS project companies. Göran Kvist M.Sc. (Pharm). CEO of GMP consulting company, TQ Kvalitetskonsult AB. Cofounder and CEO of QP Support AB. Kvist is a licensed Qualified Person with focus on quality systems and auditing according to cgmp in both the EU and the US. Co-founder of Dilafor AB. Board member of AcuCort AB. Claes Ohlsson MD, PhD, Professor at the Department of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University. Internationally recognized and award winning researcher in metabolic bone diseases. Håkan Olsson MD, PhD, Professor of Oncology, Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University. Research interest in cancer epidemiology, cancer genetics, tumour biology, cancer prognosis and therapy. Published more than 500 scientific papers. Board member of Oncorena Holding AB. Christer Sjögren DVM, PhD, former consulting professor in Experimental Obstetrics and Gynecology at Uppsala University, Associate Professor in Pharmacology at the Veterinary faculty of SLU. Former research director at Pharmacia, Perstorp and Novo Nordisk. Member of PULS investment committee. Innovator in Laccure AB. Olov Sterner M.Sc, PhD, Professor in Organic Chemistry, Dean at Faculty of Science, Lund University. Major research fields are biologically active secondary metabolites and medicinal chemistry. Author or co-author of >330 publications in scientific journals, 20 patents/patent applications, and 5 text books in organic chemistry/chemical toxicology. Board member of PULS AB, Glactone Pharma AB and Oncorena Holding AB. Innovator in multiple PULS project companies. Peter Ström B.Sc.Econ. Former VP IMS Health Europe, MD IMSHealth UK, VP Pharmacia&Upjohn Europe, MD KabiPharmacia UK, President KabiVitrum International. Board member of Stockholm Corporate Finance AB, Comtax AB and advisor to various pharmaceutical companies. Board member of LIDDS AB. Jan Törnell MD, PhD, CEO of Innoext. Former Global Vice President Strategy of AstraZeneca Oncology. Professor in Physiology, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, with more than 80 scientific publications. Chairman of Glactone Pharma AB and project leader of Oncorena. Member of PULS investment committee. Karin Wingstrand M Sc., Extensive senior experience of Pharmaceutical Research and Development. Most recently as Global Head and Vice President Clinical Development within AstraZeneca and before that as Global Head and Vice President Pharmaceutical and Analytical R&D, AstraZeneca. Presently Advisor within Life Science and Board member of T-bolaget AB and Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Board member of PULS AB. Gudmundur Johannsson Göran Kvist Håkan Olsson Olov Sterner Jan Törnell Jörgen Johnsson Claes Ohlsson Christer Sjögren Peter Ström Karin Wingstrand P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

10 8 PULS associate partners Sylvie Bove Jovanna Dahlgren Karl Olov Fagerström Camilla Glad Helena Brisby David Erlinge Åke Fredriksson Bertil Guve Sylvie Bove MBA, Bove has a long experience from sales, strategic business development and commercial operations with previous positions as Senior Director Global Marketing at Ferring Pharmaceuticals A/S, Vice President Global Marketing at Coloplast A/S and Innovation Officer at Lund University Diabetes centre (LUDC). Bove is right now Senior Investment Manager and Head of Life Science at Copenhagen Capacity. Chairman of AcuCort AB. Helena Brisby Senior Consultant at the Spine Surgery team at the Dept. of Orthopaedics at Sahlgrenska University Hospital and Professor and Chair of the Orthopaedic Department, Institute of Clinical Sciences at Gothenburg University. Author or coauthor of more than 40 publications on subjects as: disc pathology and pain mechanisms, exploration of new treatments options for disc degeneration using tissue engineering, clinical follow-up studies for spine patients and the use of spine registers. Jovanna Dahlgren MD, PhD Senior Consultant and head of the Endocrine & Obesity Department at Queen Silvia Children s Hospital and also Professor and Senior Lecturer at the University of Göteborg. Dahlgren is Director of Göteborg Pediatric Growth Research Center and has published 70 peer-reviewed articles mainly in the field of growth disorders and childhood obesity. David Erlinge MD, PhD, Professor/consultant in Cardiology/ Interventional cardiology (PCI), Head of Dept. of Cardiology, Lund University Hospital. Head of the research unit Molecular Cardiology, a leading group in cardiovascular research focusing on extracellular nucleotides and their receptors. Karl Olov Fagerström PhD, Licensed Psychologist. Specialized in Behavioural Medicine and world leading expert in smoking cessation and nicotine dependence. WHO awarded for outstanding work in the nicotine and tobacco field. Published 145 papers in peer reviewed journals and is the first author of about 85. Founder of Niconovum AB, sold to Reynolds Inc Åke Fredriksson M.Sc, Chairman of Trioplast Industrier AB, Diaprost AB and board member in Logstor AS, Marco AB and Mobilis Kapitalförvaltning AB. Former CEO of Perstorp AB. Camilla Glad M.Sc in Molecular Biology, PhD in Medicine (2013). Glad is currently completing her MD training at Gothenburg University. Past and current research at the Sahlgrenska Academy at Gothenburg University is focused on the concept of personalized medicine (i.e. pharmacogenetics) within the field of classical endocrinology, and gene regulation in metabolic disorders. Despite her early stage of scientific career, Glad is internationally recognized in her field and has 10 publications in renowned journals including Nature Reviews Endocrinology. Bertil Guve PhD, Director of the Centre for Technology in Medicine and Health, (Karolinska Institutet, KTH, Stockholm County Council), Associate Professor (KTH), head of Clinical Innovation Research Unite (KTH). His research revolves around the processes of innovation in medical technology, the faculty of judgement in Venture Capital investments in technological development projects and the structuring of innovation processes. He is scientific advisor to Swedish MedTech, the Association for Medical Technology in Sweden, member of the financial board at the Swedish Child Cancer Fund, as well as member of the board at a few minor medical technology companies. Bertil has previously been Stockholm Director for the Medical Technology Investment Fund of the Stockholm County Council (LFTP) and assessor at the Swedish Industrial Development Fund (Industrifonden). P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

11 9 Maria Alquist Hegbrant MD. Vice President Global Medical & Scientific Support, Senior Medical Director, Gambro. Senior Nephrologist and Internist, broad experience from clinical medicine, medical device and healthcare industry. Served as expert member in the Swedish Foundation for Strategic Research life science grant committees. Lars Janson M.Sc. in Biomedicine and Toxicology, has more than 30 years of professional experience from Regulatory Affairs, Drug Development and Business Development. Owner and CEO of Scandinavian Regulatory Services AB. Jacob Kaluski M.Sc. (Pharm.) Solid experience from international marketing and drug development/ clinical research. Leadership positions within Pharmacia, among others as Vice President and Business Manager for growth hormone. Former chairman of Jederstrom Pharmaceuticals. Co-founder of TKT-Europe-5S. Board member of Pulsetten AB and Glactone Pharma AB, former chairman of DuoCort Pharma AB. Thomas Laurell M.Sc, PhD, Professor in Medical and Chemical Microsensors at the Department of Electrical Measurements, Lund Institute of Technology. Innovator, founder and board member in several technology companies. Sophie Manner PhD (organic synthesis, pharmaceutical science). Postdoctoral researcher at Centre for Analysis and Synthesis at Lund Institute of Technology at Lund University. The research is focused on the development and synthesis of small sugar molecules to be used in anti-tumor treatment. Former board member in The Research School in Pharmaceutical Sciences (FLÄK), Lund. Peter Moldeus Professor of Toxicology at Karolinska Institutet. Presently involved in establishing Swedish Toxicology Sciences Research Center ( Swetox ). Was until 2012 Vice President and Head of Safety Assessment at Astra and Astrazeneca globally being responsible for all preclinical safety. Was before joining Astra Professor of Biochemical Toxicology at Karolinska Institutet. Has more than 200 publications in the areas of Drug Metabolism and Mechanistic Toxicology. Daniel Olsson Research Resident at the Department of Endocrinology at Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden. PhD Research field: Pituitary tumours, hormonal replacement therapy and discovering novel tumour markers connected to patient outcome. Co-founder of the Intern Council at Sahlgrenska University Hospital and of the Medical Student Research Program at Gothenburg University. Helena Strevens MD, PhD, Senior Consultant, Head of Antenatal Health care and Associate Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Skåne University Hospital, specialized in high risk pregnancy. Regional Maternal Health Care Consultant in Skåne. Developed national guidelines for antenatal health care. Board member of International Society of the Study of Hypertension in Pregnancy. Higher education in Health Economy. More than 20 publications. Louise Warme MD, Clinical Innovations Fellow at Karolinska Institutet & KTH. Experience from global health/ management research through Harvard Center for Health and the Global Environment, in addition to neurological research at University of Gothenburg. Innovator and Co-founder of LARA Diagnostics. Former vice president of The Swedish Society of Medicine for young MDs. Maria Alquist Hegbrant Jacob Kaluski Sophie Manner Daniel Olsson Louise Warme Lars Janson Thomas Laurell Peter Moldeus Helena Strevens P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

12 10 PULS honorary partners Jan Ekberg Mats G. Ringesten Jan Ekberg MD HC. Co-founder PULS. Former CEO of Procordia and Pharmacia, including directorship in various companies in life science and consumer goods. Mats G. Ringesten B.Sc. Econ. Co-founder PULS and its first chairman. Senior Partner and co-owner of Neuman & Nydahl Former Director and Senior Vice President of Procordia AB and AB Volvo. Has served as independent Board Director of many international companies. Board member of Sveaskog AB. Member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA. P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

13 PULS operativa ledning 11 Pontus Ottosson Managing Director M.Sc. from Chalmers School of Entrepreneurship and Lieutenant in the Army reserve. Ottosson is CEO of PULS AB since its operative start in Besides from being CEO of PULS, Ottosson is also Chairman of the board in Pulsetten AB (former DuoCort AB) and board member of AcuCort AB. Jeanette Robertsson Head of Pharmaceutical Development and Quality PhD, M.Sc. in Pharmacy, followed by Post-doc at Georgetown University, Washington D.C. and University of Pittsburgh, Pittsburgh, resulting in 20 publications in peer-reviewed scientific journals. Has since 1991 worked within the pharma industry with international responsibility as Medical Director with close collaboration with regulatory affairs, international marketing and pre-clinical departments, as Project Manager of drug development projects, and as Director of Clinical Trial Management, with international overall responsibility of clinical trials, regulatory affairs and drug safety. Positions have been held at Novartis, Perstorp Pharma, Searle Scandinavia, Tigran Technologies and CDC. Project leader of Laccure AB and board member of Glactone AB. Björn Dellgren Business Development M.Sc.(BA). Former Partner at BankInvest, Denmark and have worked with international biotech venture investments and fund management since Previous Director of Business Development at Pharmacia and various international positions in sales, marketing and business management at Pharmacia and the American pharmaceutical company, Lederle. Currently board member in Cernelle AB, Sweden, previous board member in Cellectis SA, France, CliniGenetics SA, France and CMC Biologics, Denmark. Project leader for Adenovir Pharma AB. Mats Ardevall CFO M.Sc. Industrial Engineering and Management. Has since 1984 worked in the pharma and POC diagnostic industry in various positions within Finance, most recently as CFO / Director of Finance of HemoCue. Carina Eldh Finance and Administration Finance & Administration for PULS and its project companies. Pontus Ottosson Björn Dellgren Carina Eldh Jeanette Robertsson Mats Ardevall P.U.L.S. Invest AB - Årsredovisning 2014

14 12 PULS affärsutveckling PROJEKTGENERERING Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. PULS har således en stark egen innovationskraft i partnerskapet. Vidareutvecklingen av Partnerskapet och ett starkt fokus på nya projekt under den senaste tiden har resulterat i att ett antal projektkandidater skall kunna bolagiseras i närtid. PROJEKTUTVÄRDERING Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en utvärdering skall leda till en investeringsrekommendation i PULS;»» En definierbar och hållbar immaterialrättssituation.»» En genomarbetad projektplan avseende kostnad och tidsåtgång fram till exit.»» En tydlig exitmöjlighet. PULS granskar kontinuerligt externa projektförslag. Dock uppfyller dessa sällan PULS kriterier för start av projektbolag till skillnad från de projekt som genereras internt och som därmed är kvalitetssäkrade redan från början enligt PULS tre kriterier. PULS lägger därför stor kraft på att generera projektförslag genom partnerskapet. BOLAGET PULS verksamhet utgår från bolagets huvudkontor i Helsingborg. Från Helsingborgskontoret sköts all administration vad gäller såväl PULS som projektbolagen. PULS har även kontor på Sahlgrenska Science Park i Göteborg för att ha en närvaro även i denna region. PULS AFFÄRSUTVECKLING - EXIT Grundläggande för PULS affärsmodell är att utveckla projekt och ta dem till proof of concept, dvs tidig klinisk fas. Den generella exitstrategin är så kallad Trade Sale, dvs en försäljning av bolaget i sin helhet till en industriell tagare. Det är dock inte alltid möjligt att genomföra en ren försäljning av projektbolagen. Det kan då bli aktuellt med ett överlåtande av rättigheterna till ett annat bolag mot en viss ersättning och att huvuddelen av ersättning kommer i form av delbetalningar när projektet uppnår vissa i förväg bestämda mål samt en royalty på produktens försäljning. Vissa projekt kan också lämpa sig för en börsintroduktion. Med hänsyn till omvärlden och marknaden har PULS valt att driva några projekt längre än vad PULS affärsmodell avser, vilket inte stämt med den kapitalstruktur som bolaget haft. PULS mål är att säkra en kapitalbas som ger PULS kapacitet att ha uthållighet i projekten och få en mer rimlig möjlighet att ta fram tillräckligt många projekt som kan nå exit. Historiken pekar dessutom på en genomsnittlig projekttid om ca 7 år för PULS projektbolag vilket är kortare än marknaden i övrigt och beror på att PULS genom screeningsarbetet före projektstart oftast kommit längre än andra jämförbara projekt. PULS ger ett starkt stöd till sina projektbolag genom såväl lokaler, infrastruktur och administration, som genom kvalitetssystem, dokumenthantering, affärsutveckling, exitplanering och finansiering. En av nyckelfaktorerna är att anpassa stödet till projekten beroende på vilken fas det befinner sig i. Olika kompetenser behövs i olika faser och därför jobbar PULS kontinuerligt med att säkerställa att rätt personer stödjer projektet över tiden och att växlingen mellan personer sker på ett prestigelöst sätt. Genom att ta ett tydligt ansvar säkerställs såväl kvalitén i projekten som att driften av projekten blir kostnadseffektiv.

15 PULS Projektbolag 13 PROJEKTÖVERSIKT PULS drev fem innovativa utvecklingsprojekt som förväntas fylla en viktig plats i behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd där det idag inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ. Tre befinner sig i klinisk fas, varav två dessutom är inne i en exitfas. PULS har hittills avyttrat tre projektbolag, se översiktsbild nedan. Status för respektive projektbolag per beskrivs på kommande sidor. Preklinisk Fas I Fas II/III Exit Ambria, Skin/hygiene DuoCort/Pulsetten, Addisons disease LIDDS, prostate cancer Laccure, bacterial vaginosis Adenovir, eye infection AcuCort, anaphylactic shock Oncorena, kidney cancer Glactone, prostate cancer INVESTERAT KAPITAL I PROJEKTBOLAGEN Fram till har de fem projekt som PULS driver totalt tillförts 161 MSEK i riskkapital, varav 36 MSEK investerats av PULS AB, se tabell nedan. Projektbolag ( ) Tillfört kapital Tot (MSEK) Tillfört kapital PULS (MSEK) Värdering post-money (MSEK) AcuCort 27,4 8,6 36,3 Största ägare: PULS 42,2 %, Sparb Skåne rkfond 6,9 %, B&E Participation 5,5 % Adenovir 58,6 10,7 90 Största ägare: PULS 21,5 %, BWG Invest 17,8 %, Länsförs Skåne 8,8 % Glactone 10,6 5,1 17,8 Största ägare: PULS 41,7 %, Länsförs Skåne 8,8 %, O Sterner 5,6 % Laccure 45,3 6,1 79,7 Största ägare: PULS 19,4 %, BWG Invest 16,9 %, Almi Invest 6,3 %, Almi Innovationsbron 4,5 % Oncorena 18,8 5,2 40,8 Största ägare: PULS 20,6 %, B Haraldsson 12,4 %, GU Holding 9,3 % Totalt 160,7 35,7 264,6

16 14 Avyttrade projekt PULSETTEN AB - ADDISONS SJUKDOM Pulsetten AB (tidigareduocort AB) har drivit utvecklingen av Plenadren i ett tidigare helägt dotterbolag, DuoCort Pharma AB. Under 2011 såldes projektet till det amerikanska läkemedelsbolaget ViroPharma Inc. Vid affären erhöll Pulsetten AB en köpeskilling om 220 MSEK och upp till 860 MSEK ytterligare kan erhållas i form av tilläggsköpeskilling. 160 MSEK av tilläggsköpeskillingen är beroende på regulatoriska milstolpar i projektet och 700 MSEK baseras på försäljningen av Plenadren. Under 2012 och 2013 har Pulsetten delat ut 205 MSEK, vilket gett PULS ett tillskott om 10,8 MSEK. Under första kvartalet 2014 köpte Shire plc ViroPharma Inc. Denna affär påverkar inte i sak Pulsetten, avtalet med ViroPharma fortsätter att gälla. Det har dock visat sig att försäljningen av Plenadren går betydligt långsammare än förväntat då ViroPharma valt en strategi med ett mycket högt pris på marknaden. ViroPharmas valda strategi har begränsat och i vissa fall omöjliggjort Pulsettens möjligheter till avtalade tilläggsköpeskillingar. En juridisk process är inledd från Pulsettens sida gentemot köparen ViroPharma AB. Pulsetten AB Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: 550 st. (5,2 %) Totalt tillfört kapital: 90,1 MSEK, varav PULS investerat 3,2 MSEK Styrelse: Pontus Ottosson (ordf.), Gunnar Eskilsson, Mats Thorén, Jörgen Johnsson samt Jacob Kaluski LIDDS AB PROSTATACANCER LIDDS AB (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en ny produkt för behandling av lokaliserad prostatacancer, med ett flertal tänkbara tillämpningar. Produkten, Liproca Depot, är främst avsedd för lokal behandling av prostatacancer, men har en potential att även användas för behandling av förstorad prostata med en fördelaktigare biverkningsprofil än dagens behandlingsalternativ. Liproca Depot är en injicerbar farmaceutisk depåprodukt som innehåller en antiandrogen substans, och behandlingen planeras till en till två injektioner årligen. Läkemedlet frisätts långsamt och kontrollerat under en lång tid och lämnar inga rester eller nedbrytningsprodukter i kroppen. Våren 2014 togs beslutet att genomföra ytterligare kliniska studier samt bredda utvecklingen mot fler terapiområden för att öka värdet i projektet. För att finansiera detta första delen av nya utvecklingsplanen genomfördes en emission om 35 MSEK och i samband med det introducerades bolaget på börsen. Sedan dess har en fjärde klinisk studie inletts, med syfte att visa på såväl sänkta PSA-nivåer i blodet samt minskad prostatavolym. I denna studie ingår tio patienter som behandlas med högre nivåer av läkemedlet än vad som gjorts i tidigare studier. Den 31 juli 2014 listades LIDDS på Nasdaq OMX First North, och lämnade därmed PULS som projektbolag. PULS kvarstår alltjämt som aktieägare i LIDDS, med en ägarandel om ca. 7 procent. Hälften av aktierna var inlåsta till den 31 januari 2015, och resterande del är inlåsta till den 31 juli Ni finner aktuell information om LIDDS på AMBRIA DERMATOLOGY AB DERMATOLOGI Ambria såldes 2009 till Natumin Pharma AB. Köpe skillingen utbetalas i takt med att Natumin försäljer produkter baserade på Ambrias teknologi och är maximerad till 32 MSEK. PULS ägde 11,9 % av bolaget vid försäljningen och kan därmed erhålla upp till 3,8 MSEK. Under 2014 har Natumin Pharma infört Ambrias teknologi i produkter som lanseras av Galderma, ett globalt läkemedelsbolag som är inriktat på dermatologi. De volymer som prognostiseras framgent ger goda möjlig heter till att hela köpeskillingen kan inkomma över tiden.

17 Status PULS AB och PULS Projektbolag 15 Tillsammans med projektbolagen utgör PULS en unik konstellation inom Life Sciences-inriktad innovation och entreprenörskap. I PULS är de tre huvudaktiviteterna att utvärdera nya projektidéer och därifrån starta kvalitetssäkrade projekt, effektivt driva och utveckla portföljbolagen och avslutningsvis avyttra dem med god avkastning på investerat kapital. Värdetillväxten i PULS sker genom utvecklingen i projektbolagen och huvuddelen av PULS resurser läggs på att driva dessa på ett så effektivt och bra sätt som möjligt mot uppsatta mål. Projektbolagen har kontinuerligt stöd från PULS bland annat genom projektledning, specialistkompetenser samt att administrationen sköts av PULS. Därutöver tar PULS ett övergripande ansvar som huvudägare ägare vad gäller planering och genomförande av exit av projektbolagen. För att driva utvecklingen i projektbolagen krävs kontinuerligt påfyllning av kassorna i enlighet med uppsatta planer. Projektbolagen har under 2014 kapitaliserats genom nyemissioner med totalt 34,1 MSEK, utöver LIDDS emission om 34,5 MSEK. I emissionerna har PULS tecknat aktier för motsvarande 6,0 MSEK, se tabell nedan. * EMISSIONER 2014 (MSEK) Totalt PULS AcuCort 7,2 0,5 Adenovir Pharma 10,0 1,0 Glactone 3,2 1,5 Laccure 7,0 1,0 Oncorena 6,7 2,0 34,1 6,0 Det är helt avgörande för värdetillväxten i PULS att kontinuerligt starta nya projekt. Att bara starta projekt som fullt ut möter PULS kriterier för kvalitetssäkring är i flera avseenden den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för PULS. Att söka efter nya projektidéer är därför ett ständigt pågående arbete inom PULS. Arbetet 2014 har dels varit att utvärdera externa projekt som kommer till PULS och dels att stödja de innovationsprocesser som pågår inom partnerskapet. Inga nya projekt har startats under 2014, men flera av de projektidéer som det lagts resurser på under året har nått så långt att ambitionen för 2015 är att starta tre nya projekt. Under 2013 beslutades att notera LIDDS då det behövdes större resurser i bolaget för att kunna utnyttja den fulla potentialen i bolagets teknologi och gå från ett enprojektsbolag till att driva flera projekt baserade på plattformen. Det har varit ett intensivt arbete under våren med att få alla bitar på plats. Bolaget omvandlades från den virtuella struktur som används inom PULS till att ha en egen organisation och stå på egna ben. Parallellt med detta genomfördes en större emission. Resultatet är att LIDDS finansierades med 34,5 MSEK under våren och notering skedde på Nasdaq OMX First North den 31 juli För PULS del är det både ett styrkebesked att visa på förmågan att genomföra en börsintroduktion och en värdefull erfarenhet inför framtiden. En notering kan vara ett intressant alternativ även för andra projektbolag inom PULS. Att avyttra den typ av projekt som PULS driver är komplext och för att styra dessa processer används alltid externa rådgivare i exitprocesserna. Valet av rådgivare och att dessa sitter på rätt kontakter i branschen är kritiskt för utgången. Under året har PULS därför arbetat med att utöka nätverket av rådgivare bland annat genom att besöka ett antal aktörer i England och USA. Flera av dessa bedöms vara aktuella att använda i kommande processer. Kontinuerligt dras lärdom av tidigare exitprocesser och med en aktiv styrning mot att påbörja arbetet med exit i rätt tid och med rätt aktiviteter. PULS är sedan hösten 2014 registrerade hos Finansinspektionen som förvaltare av en alternativ investerings fond i enlighet med Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Förutom en rapporteringsplikt till Finansinspektionen innebär detta en begränsning i marknadsföringsmöjligheterna för PULS, där PULS framgent är begränsat till att vända sig till professionella investerare för att kapitalisera bolaget. Under slutet av året genomfördes en intern handel mellan PULS aktieägare, vilket resulterade i att aktier bytte ägare. Därutöver sålde en aktieägare aktier till en extern investerare och vid årsskiftet var det 89 aktieägare i PULS AB. PULS partnerskap är avgörande för PULS framgångar och det läggs stor vikt vid att hålla det aktivt. Under året har det genomförts två partnermöten, men det som särskiljer 2014 från andra år är att det varit betydligt mer aktiviteter i partnerskapet för att ta fram nya projektidéer än tidigare. De kompletteringar i partnerskapet som gjorts tidigare år börjar nu ge synbara resultat. En Associate Partner har lämnat under året då partnerskapet inte gick att kombinera med uppdraget i ny anställning. Vid årsskiftet bestod därmed partnerskapet av 37 personer, varav 20 är Partners och 17 är Associate Partners har varit det mest utåtriktade året sedan PULS bildades och såväl PULS som projektbolagen har varit mer aktiva i sin externa kommunikation. Partners har uppmärksammats som pristagare och debattörer. PULS har fortsatt konsekvent kommunicerat framsteg i såväl projektbolagen som i PULS och som en konsekvens har vi synts mer i branschmedia både nationellt och internationellt. *Dessutom har PULS tecknat aktier för 0,2 MSEK i företrädes-, och spridningsemissionerna på 34,5 MSEK i samband med LIDDS notering på First North

18 16 ACUCORT AB - NY LÄTTANVÄND GLUKOKORTIKOIDPRODUKT AcuCort utvecklar en lättlöslig film innehållande en anti-inflammatorisk glukokortikoid att lägga i munnen exempelvis vid akuta allergiska reaktioner, eller vid illamående under cytostatikabehandling. Produkten innebär en avsevärt förenklad användning för patienter som snabbt behöver tillgång till en effektiv, antiinflammatorisk behandling. Den ska även kunna användas av patienter med sväljsvårigheter, samt kunna hanteras av en person som hjälper den drabbade. Kommersiell potential Som en förberedelse inför exitprocessen gjordes såväl interna som externa värderingar av AcuCort samt beräkningar över den möjliga framtida försäljningen av AcuCorts produkt Dexa ODF. Uppskattad årlig försäljningsvolym är cirka 100 miljoner USD. Status för projektet Analysen av fas I-studien avseende farmakokinetik och biotillgänglighet visade att Dexa ODF var bioekvivalent med referensprodukten (Fortecortin tablett). Dessutom visades att Dexa ODF hade ett ca 23% snabbare tillslag. Bolaget tillfördes under sommaren ,2 MSEK, varav PULS investerade 0,5 MSEK. Exit Mot bakgrund av det förväntade resultatet i den kliniska studien påbörjades exitarbetet, och under våren 2014 anlitades PharmaVentures som rådgivare i processen. Sedan dess har ett hundratal bolag kontaktats med målet att slutföra en affär första kvartalet AcuCort AB ( ) Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: st. (42,2 %) Senaste värdering (efter tillfört kapital): 36,3 MSEK Senaste värdering av aktien: SEK/st. Totalt tillfört kapital: 27,3 MSEK, varav PULS investerat 8,6 MSEK Styrelse: Sylvie Bove (ordf.) Bengt-Åke Bengtsson, Lennart Bruce, Göran Kvist samt Pontus Ottosson Projektledare: Bengt Westrin

19 17 ADENOVIR PHARMA AB - VIRUSORSAKAD ÖGONINFEKTION Adenovir Pharma AB utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling och potentiellt även förebyggande av den smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). Forskarna bakom projektet har funnit att sialinsyra som finns i ögat är en receptor för de adenovirus som orsakar EKC. Forskning utförd vid Umeå Universitet har visat att multivalent sialinsyra bundet till en bärare kan fånga upp dessa adenovirus och därmed hindra dem från att binda sig till ögat och orsaka infektion. Baserat på en bärare av multivalent sialinsyra, utvecklas ett nytt antiviralt läkemedel, som ögondroppar. En fördel med ett sådant läkemedel är att det verkar utanför cellen vilket torde minimera risken för resistensutveckling. Kommersiell potential Det finns för närvarande inga godkända läkemedel för att behandla eller förebygga EKC. Antal fall av adenovirusinfektioner i ögat kan vara så stort som mellan miljoner fall per år i USA, varav virus som orsakar EKC utgör en betydande andel. Enbart i Japan, där man löpande registrerar antalet fall av EKC, drabbas över en miljon människor varje år. Det kan också finnas en betydande potential i förebyggande behandling. Försäljningspotentialen uppskattas till 1-2 miljarder SEK årligen. Adenovir har förvärvat en innovation som kan ses som ett komplement till bolagets nuvarande läkemedelskandidat APD-209, men även som en tänkbar andra generationens läkemedel med ännu längre patentskydd. Under året erhöll Adenovir anslag från Vinnova till en förstudie kring denna läkemedelskandidat som nu är genomförd. Resultaten pekar på att den nya substansen, APD-514, fyller kriterierna för att bli en tänkbar uppföljare. Exitförberedande aktiviteter pågår med bland annat en plan inför uppskalning och kommersiell tillverkning, regulatorisk klinisk prövningsplan efter pågående studie, hälsoekonomisk analys och uppdatering av kommersiell värdering. Bolaget tillfördes under MSEK, varav PULS investerade 1 MSEK. Exit Målsättningen är att avyttra projektet efter den pågående studien, dvs under Marknaden för ögonläkemedel är en väl utvecklad specialistmarknad med ett flertal globala och regionala aktörer. Ett flertal potentiella köpare har visat intresse för projektet och bekräftat det medicinska behovet. Status för projektet En dubbel-blind multi-center fas II-prövning pågår sedan början av 2014 vid sex universitetssjukhus i Sverige och Tyskland för att påvisa effekt hos patienter med EKC. Rekryteringen av patienter till studien har inte gått så fort som förväntats då förekomsten av EKC under året har varit lägre än normalt. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att öka rekryteringen, bl a fler prövningskliniker i Tyskland. Resultat väntas under Adenovir Pharma AB ( ) Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: st. (21,5 %) Senaste värdering (efter tillfört kapital): 90,0 MSEK Senaste värdering av aktien: 110 SEK/st. Totalt tillfört kapital: 58,6 MSEK, varav PULS investerat 10,7 MSEK Styrelse: Stefan Appelgren (ordf.), Niklas Arnberg, Lennart Bruce, Björn Lundgren, Göran Wadell, William Gunnarsson samt Kjell Öberg (suppl.) Projektledare: Björn Dellgren

20 18 GLACTONE PHARMA AB - KASTRATIONSRESISTENT PROSTATACANCER Glactone Pharma AB utvecklar en ny produkt för behandling av spridd prostatacancer i sent stadium (kastrationsresistent prostatacancer). Produkten är avsedd att blockera ett signalprotein, STAT3, som är överaktivt i just cancerceller. Då STAT3 är involverat i många av de centrala sjukdomsprocesserna i cancer anses STAT3- blockering var en av de mest lovande nya metoderna för att behandla olika former av cancer. I första hand kommer patienter med sena stadier av prostatacancer att behandlas. Vid positiva effekter på patienter med prostatacancer finns goda skäl att även undersöka effekten av STAT3 blockering på ett flertal andra cancerformer ensamt eller i kombination med andra behandlingar. En naturligt förekommande substans som påverkar STAT3, galiellalactone, används som en kemisk utgångspunkt för att utveckla nya, bättre och patenterbara substanser. Detta är ett långsiktigt projekt i tidig fas, men som bygger på en stark vetenskaplig grund och det medicinska behovet är stort liksom den kommersiella potentialen. Kommersiell potential Cirka patienter på de sju största marknaderna för läkemedelsförsäljning drabbas årligen av prostatacancer och av dem utvecklar cirka (40 %) kastrationsresistent prostatacancer och skulle därmed kunna behandlas med Glactones framtida läkemedel. Med en marknadsandel på 10 % och en årskostnad i paritet med jämförbara cancerläkemedel skulle det finnas en försäljningspotential för denna produkt på cirka 5 miljarder SEK årligen. Skulle andra indikationer (t.ex. bröstcancer eller lungcancer) bli godkända så kan denna försäljningspotential flerdubblas. Status för projektet Med galiellalactone som en kemisk utgångspunkt har GPA512 identifierats som en kandidatsubstans för vidare utveckling. GPA512 är patentsökt och har visat sig vara aktiv i en relevant djurmodell av prostatacancer. I projektet pågår ytterligare preklinisk karaktärisering av GPA512 med avseende på dess läkemedelsegenskaper, vilket kommer att krävas för att gå in i kliniska studier, samt studier för att visa på effekt inom andra cancerindikationer. Dessa nya studier syftar främst till att visa att GPA512 och andra Glactone-substanser kan användas inom s.k. immunoterapi för att behandla cancer. I nästa fas ska processmetoder för att skala upp syntesen av den aktiva substansen utvecklas tillsammans med en lämplig formulering för oralt bruk och de inledande säkerhetsoch toxicitetsstudierna ska genomföras. Målet efter 12 månader är att GPA512 ska vara redo för de avslutande regulatoriskt grundande säkerhets- och toxicitetsstudierna. Ledningen för bolaget utvärderar samtidigt aktivt möjligheten till en tidig exit i preklinisk fas genom att närvara på internationella konferenser och har inledande diskussioner med ett flertal internationella läkemedelsbolag. Det finns idag inga godkända läkemedel som direkt blockerar STAT3. Bolaget tillfördes under ,1 MSEK, varav PULS investerade 1,5 MSEK. Exit Exit är möjligt i sen preklinisk- eller tidig klinisk fas. En analys av försäljningar av projekt/bolag inom cancerområdet visar att projekt som säljs i preklinsk fas har en struktur som avspeglar osäkerheten för köparen. Det primära målet är att göra en exit efter fas I vilket skulle kunna vara 2017/2018 men utvärdering av en tidig exit har fått ökad prioritet. Många stora läkemedelsbolag prioriterar cancerområdet och ser STAT3 som en mycket intressant och väl validerad målmolekyl. Glactone Pharma AB ( ) Totalt antal aktier: st. PULS aktieinnehav: st. (41,7 %) Senaste värdering (efter tillfört kapital): 17,8 MSEK Senaste värdering av aktien: 102 SEK/st. Totalt tillfört kapital: 10,6 MSEK, varav PULS investerat 5,1 MSEK Styrelse: Jan Törnell (ordf.), Anders Bjartell, Jacob Kaluski, Jeanette Robertsson samt Olov Sterner Projektledare: Martin Johansson

P.U.L.S. AB. Org. Nr. 556623-2095. årsredovisning

P.U.L.S. AB. Org. Nr. 556623-2095. årsredovisning P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 årsredovisning Puls Vision Att på ett avgörande sätt bidra till life science industrins utveckling genom att driva en livskraftig, långsiktigt lönsam, privat life science

Läs mer

årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12.

årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12. årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Partners för Utvecklingsinvesteringar

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi

Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi Dilaforette ingår samarbete med Ergomed för utveckling av behandling inom sicklecellanemi STOCKHOLM, LONDON den 19 februari 2015. Ergomed PLC (LSE:ERGO eller Ergomed ) och Dilaforette AB ( Dilaforette

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 0 (2) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 157 (-3 584) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support

Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support Daniel Spasic Founder & acting CEO TFS Trial Form Support Dagens punkter Vad är en CRO? en framtida arbetsplats? Kort presentation av TFS då & nu Kort presentation av Daniel Viktiga framgångsfaktorer under

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström

Business Line Radiologiska IT system. Marie Ekström Business Line Radiologiska IT system Marie Ekström Business Line Radiologiska IT System Our mission statement Our mission is to Increase effectiveness of healthcare, while maintaining or increasing quality

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Affärsutveckling Bolagsstyrning Finansiering Företagspresentation 2013 Om Seedcap Seedcap bistår innovativa och skalbara startupbolag med att bygga förtroende hos kunder, samarbetspartners och investerare.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

QA FORUM 11 april 2013

QA FORUM 11 april 2013 QA FORUM 11 april 2013 Så uppfyller du de globala kvalitetskraven i ett medelstort läkemedelsföretag Kerstin Johansson, Sakkunnig www.sobi.com Who We Are An international specialty healthcare company dedicated

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999-2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Stockholm 2009-06-30 Förvärv av The Pirate Bay och ny fildelningsteknik, p2p 2.0 - Banar väg för ersättningsmodell

Stockholm 2009-06-30 Förvärv av The Pirate Bay och ny fildelningsteknik, p2p 2.0 - Banar väg för ersättningsmodell Stockholm 2009-06-30 Förvärv av The Pirate Bay och ny fildelningsteknik, p2p 2.0 - Banar väg för ersättningsmodell Det noterade mjukvaruföretaget Global Gaming Factory X AB (publ) (GGF) förvärvar internetsajten

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer