Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.dialogvärdegrund.se Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM"

Transkript

1 Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM

2

3 Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM

4

5 Förord Regeringen gav den 13 november 2008 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att förvalta och vidareutveckla webbportalen (IJ2008/2249/DEM). Det mer övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Enligt ett tilläggsbeslut redovisade Ungdomsstyrelsen redan i februari 2010 vilka insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger. Enligt ursprungligt uppdrag redovisade Ungdomsstyrelsen den 30 juli 2010 en uppföljning av effekterna av uppdraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Dessa två delredovisningar återfinns som bilagor till denna slutredovisning. I denna slutrapport redogör Ungdomsstyrelsen förslag på hur portalen och arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas, hur portalen ska kunna administreras och förvaltas samt hur erfarenheter av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan spridas och delas. Sedan uppdragets början har flera personer på Ungdomsstyrelsen deltagit i arbetet i nära samarbete med konsulten David T. Hallal. Bland annat Fredrik Wikström, Helen Lundgren och Moa Högberg. Denna slutrapport har i samarbete med Fredrik Wikström på Ungdomsstyrelsen sammanställts av konsulten David T. Hallal. Per Nilsson generaldirektör, Ungdomsstyrelsen

6 Innehåll 1 INLEDNING 5 2 HUR KAN ARBETET MED FRÅGOR KRING DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER STÄRKAS OCH UTVECKLAS 7 3 HUR ERFARENHETER AV ARBETE MED FRÅGOR KRING DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KAN SPRIDAS OCH DELAS 8 4 HUR PORTALEN BÖR ADMINISTRERAS, FÖRVALTAS OCH ORGANISERAS 9 BILAGOR Regeringsuppdrag 2. Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari (20)

7 1 Inledning Ungdomsstyrelsen har sedan slutet av 2008 fram till och med slutet av 2010 regeringens uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att förvalta och vidareutveckla webbportalen (IJ2008/2249/DEM). Det mer övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vid utgången av 2010 ska uppdraget slutredovisas. Denna rapport utgör Ungdomsstyrelsens slutrapport för uppdraget I denna slutrapport avser Ungdomsstyrelsen lämna förslag på hur portalen och arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter (MR) kan stärkas och utvecklas, hur portalen ska kunna administreras och förvaltas samt hur erfarenheter av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan spridas och delas. Aspekter som redan redovisas i de två tidigare delrapporteringarna (se bilagorna 2 och 3) kommer inte närmare beröras i denna rapport utöver sammanfattningarna nedan i detta inledande avsnitt. Rapporten redovisar i kommande tre avsnitt Ungdomsstyrelsens förslag kring Dialog värdegrunds (DVG) framtid. Förslagen utgår från de erfarenheter Ungdomsstyrelsen fått av två års arbete med DVG. Arbetet har bland annat inneburit ett stort antal möten med aktörer inom området mänskliga rätigheter, målgrupper för arbetet med mänskliga rättigheter samt möten med internoch extern referensgrupp. Enligt ett tilläggsbeslut redovisade Ungdomsstyrelsen redan i februari 2010 vilka insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger (Ungdomsstyrelsen 2010a). Där framkom bland annat att en stor andel riktade insatser till den ideella sektorn hade genomförts samt att uppdraget på ett framgångsrikt sätt hade implementerats i Ungdomsstyrelsens ordinarie verksamhet. Enligt ursprungligt uppdrag redovisade Ungdomsstyrelsen den 30 juli 2010 en uppföljning av effekterna av uppdraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Där framkom bland annat att myndighetens arbete med portalen har haft effekter för såväl civila samhällets aktörer, myndigheter, företag och individers förutsättningar att synliggöra och stärka värdegrundsarbete (Ungdomsstyrelsen 2010b). I huvudsak handlar det om att portalen skapar nya möjligheter för exponering, dialog och engagemang (Ungdomsstyrelsen 2010b). 5 (20)

8 Sammanfattat var Ungdomsstyrelsens slutsatser enligt delrapporten Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete (Ungdomsstyrelsen 2010b) följande. Fler aktörer kan synliggöra sitt arbete med frågor kring demokrati och MR. Ökad exponering av aktiviteter kring MR-frågor. Ökade möjligheter för individer att engagera sig. Synergier i Ungdomsstyrelsens stöd till föreningsliv. Användarvänligt och betydelsefullt verktyg. Portalen stärker arbetet med frågor kring demokrati och MR. Ungdomsstyrelsen har även identifierat ett antal möjligheter och utmaningar inför arbetet med portalen Portalen i ett bredare sammanhang Myndighetens bedömning är att portalen behöver kopplas till ett bredare sammanhang. I och med att Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning (IJ2010/794DEM), finns det goda möjligheter att portalens betydelse kommer att öka i och med de aktiviteter i form av reella möten och dialoger som kommer att genomföras inom ramen för det uppdraget. Driftsformer Myndighetens bedömning är att kvalitetsansvaret för portalen bör ligga på myndigheten men kan drivas i form av ett partnerskap eller råd mellan Ungdomsstyrelsen och föreningslivet. Ökad kännedom Ökade insatser bör göras för att marknadsföra portalen och dess möjligheter. För att öka kännedomen om portalen på ett resurseffektivt sätt bör den ideella sektorn involveras närmare för att de ska kunna marknadsföra portalen och det som presenteras där till allmänheten, alltså till externa användare och slutanvändare. Detta skulle kunna göras genom att en organisation beviljas ett projektstöd i någon av de stödformer som Ungdomsstyrelsen fördelar eller genom de stimulansmedel som kommer att finnas inom partnerskapet för social sammanhållning under De erfarenheter som myndigheten har av samarbete med Riksteatern 2010 kring marknadsföring och användning av portalen är lovande och kan vidareutvecklas med inriktning mot ökad kännedom till allmänhet, skola och övrigt föreningsliv. 6 (20)

9 2 Hur kan arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter stärkas och utvecklas Portalen innebär ökad exponering av aktiviteter kring demokrati och mänskliga rättigheter Idag är cirka 200 aktörer registrerade på portalen. Ungdomsstyrelsens bedömning är att föreningslivet har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt MRarbete samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har gjort genom webbportalen. Myndigheten ser det som positivt att såväl föreningar, myndigheter och företag anslutit sig till portalen för att synliggöra sitt värdegrundsarbete. Myndighetens bedömning är att det ger fler aktörer och individer möjlighet att delta i aktiviteter där en dialog om värdegrundsfrågor sker. Då portalen både synliggör aktiviteter och aktörer som verkar för frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan myndigheten konstatera att fler individer fått möjlighet att ta del av detta vilket ger ökade möjligheter för individer att engagera sig. Portalen stärker arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter Enligt delrapporten i juli (Ungdomsstyrelsen 2010b) visar användarstudien att 93 procent anser att portalen stärker arbetet med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Ungdomsstyrelsens bedömning är därför att portalen fortsatt kan vara en betydelsefull verksamhet som kan få effekter för arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter. Synergier i Ungdomsstyrelsens stöd till föreningsliv Ungdomsstyrelsen kan konstatera att uppdraget att förvalta portalen har integrerats väl i myndighetens ordinarie stöd till föreningsliv. Konkret betyder det att Ungdomsstyrelsen kan ge organisationer som får organisationsstöd och aktörer som får projektbidrag, bättre möjligheter att synliggöra aktiviteter och resultat för sitt arbete med demokrati och MR-frågor. Möjlighet att synliggöra arbete som får offentligt stöd Portalen har också en stor potential att synliggöra aktiviteter och resultat från aktörer som får annat offentligt stöd (än från Ungdomsstyrelsen) till exempel från Allmänna Arvsfonden eller från Svenska ESF-rådet. Reella möten och tvärsektoriell samverkan Myndighetens bedömning är att portalen Dialog värdegrund behöver kopplas till ett bredare sammanhang. I och med att Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning (IJ2010/794DEM), finns det goda möjligheter att portalens betydelse kommer att öka i och med de aktiviteter i form av reella möten och dialoger som kommer att genomföras inom ramen för det uppdraget. I och med det skulle även portalen vara ett viktigt stöd för tvärsektoriell samverkan mellan aktörer inom den civila och offentliga sektorn samt näringslivet. 7 (20)

10 3 Hur erfarenheter av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan spridas och delas Från portal till resursbank Dialog värdegrund (DVG) kan gå från att vara en webbportal till att bli en resursbank där innehållet i mycket högre grad än idag kan spridas och göras lättillgänglig genom att använda liknade teknik och principer som dagens sociala medier. Ökad myndighetssamverkan Återuppta idén kring samarbete med bland annat Sveriges kommuner och landsting, Skolverket och Allmänna Arvsfonden då de flesta MR-projekt får stöd från någon av dessa aktörer. Både skolan och kommunal verksamhet är dessutom viktiga mottagare av erfarenheterna kring MRfrågor. Fler reella möten och dialoger Webbportalen är endast ett komplement till reella möten och dialoger kring arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter, därför bör det kopplas en serie fysiska möten till DVG. Alternativt bör webbportalen finnas med i sammanhang där reella möten och dialoger sker, till exempel inom partnerskap för social sammanhållning. Göra portalen känd för kommuner och skolor Organisationerna har efterfrågat att portalen görs känd för kommuner och skolor som i många fall är målgruppen för organisationernas arbete med värdegrundsfrågor, till exempel genom undervisningsmaterial, kurser, samhällsinformation och ungdomsverksamhet. 8 (20)

11 4 Hur portalen bör administreras, förvaltas och organiseras Neutral nationell huvudman I kontakter med registrerade användare av portalen, så kallade innehållsleverantörer, samt med den externa referensgruppen framgår med största tydlighet att portalen bör ha en nationell huvudman. Förslaget, som kommit upp under arbetets gång, om att överlämna huvudmannaskapet till en eller fler civila aktörer, inte har fått acceptans. Främst på grund av att enskilda civila aktörer driver sina frågor och därmed inte skulle kunna borga för neutralitet och helhet. En nationell myndighet däremot ger legitimitet och har ett ansvar att synligöra mångfalden i arbetet kring frågor som berör demokrati och mänskliga rättigheter. I övrigt bör en nationell huvudman ansvara för: o Teknikutveckling och support o Ansvar för kvalitetssäkring av innehållet o Nationell samverkan med andra myndigheter Nationell myndighetssamverkan Majoriteten av organisationerna som idag finns registrerade på portalen har fått stöd från Ungdomsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden eller Svenska ESF-rådet för deras verksamhet kring frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. För att webbportalen i högre grad ska spegla och synliggöra allt det arbete som görs på hela området bör bland andra dessa myndigheter samverka för att deras målgrupper ska bli aktiva användare på portalen. Aktiva registrerade användare på portalen (civila aktörer) som levererar portalens innehåll är agenter eller ambassadörer för att nå ut till de egentliga slutanvändarna, som bland annat är lärare och andra ungdomsarbetare som i sin vardag möter och verkar för barn och ungdomars utveckling. Därför är det angeläget att samverka med bland annat Skolverket och Sveriges kommuner och landsting. Skolan är en av de viktigaste arenorna för barn och ungdomars sociala, personliga och kunskapsmässiga utveckling. Det finns ett stort värde i att skolan i högre grad kan öppna sig mot omvärlden och dra nytta av den kunskap som finns i föreningslivet och den resurs som det civila samhället kan vara, framförallt i skolans demokratiska uppdrag. Kunskap, metoder och arbetssätt som utvecklas i föreningslivet kan vara ett stöd för lärare och skolor i frågor om engagemang och kunskap kring demokrati och mänskliga rättigheter. Styrgrupp En nationell huvudman bör få ett självständigt ansvar för portalen och dagens externa referensgrupp bör ta en utvidgad roll för att vara rådgivande om framtida utveckling och inriktning på webbportalen. På så sätt förstärks samverkan med den ideella sektorn kring webbportalen. 9 (20)

12 Samverkan med ideella aktörer Samarbetet med den externa referensgruppen med representanter från ett antal organisationer som är registrerade användare av webbportalen, bör fortsätta och förslagsvis ges ett högre mandat. Referensgruppen har varit bra på att identifiera relevanta behov och arbetet i gruppen har varit ett bra underlag för beslut om framtida utveckling. Den externa referensgruppen skulle med fördel också kunna vara med att planera, delta och organisera fysiska möten kring MR-frågor som i sin tur ger effekter på webbportalen. En möjlig lösning för att ge referensgruppen ett högre mandat vore att bilda ett råd där den externa referensgruppen tillsammans med en nationell aktör blir huvudman för portalen. Samverkan med aktörer inom Partnerskapen för social sammanhållning I linje med ovan angivna förslag kring ökad tvärsektoriell samverkan kring arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter, skulle webbportalen vara utmärkt för att bli en samordnad informationskanal och mötesplats för aktörer som arbetar med och utvecklar metoder för social sammanhållning. Genom partnerskapen för social sammanhållning kan både den civila sektorns och näringslivets resurser, kunskaper och erfarenhet nyttiggöras i det offentliga arbetet. Referenser Regeringens skrivelse (IJ2008/2249/DEM). Förvalta och vidareutveckla webbportalen Regeringens skrivelse (IJ2010/794DEM). Uppdrag till Ungdomsstyrelsen att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning. Ungdomsstyrelsen (2010a). Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari Stockholm: Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen (2010b). Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli Stockholm: Ungdomsstyrelsen 10 (20)

13 Bilagor Bilaga 1 Regeringsuppdrag Bilaga 2 Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli 2010 Bilaga 3 Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari (20)

14 Bilaga 1 12 (20)

15 13 (20)

16 14 (20)

17 15 (20)

18 16 (20)

19 17 (20)

20 18 (20)

21 Bilaga 2 Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli 2010

22

23 Effekter av uppdrag om värdegrundsarbete

24 2 (17)

25 Innehåll 1 Inledning Metod och disposition Beskrivning av aktiviteter på portalen Antal användare Kalendern Träffar/Externa besökare Vad säger användarna? Användarvänlighet Effekter Analys av effekter av uppdraget Användarnas upplevda effekter Effekter för myndigheten Hur medlen har använts Marknadsföring Utveckling och förvaltning av portalen Personella resurser Slutsatser Möjligheter och utmaningar Bilaga (17)

26 4 (17)

27 1 Inledning Ungdomsstyrelsen har sedan slutet av 2008 fram till och med slutet av 2010 regeringens uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att förvalta och vidareutveckla webbportalen (IJ2008/2249/DEM). Det mer övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Enligt uppdraget ska Ungdomsstyrelsen senast den 30 juli 2010 redovisa en uppföljning av effekterna av uppdraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Vid utgången av 2010 ska uppdraget slutredovisas. Enligt ett tilläggsbeslut redovisade Ungdomsstyrelsen redan i februari 2010 vilka insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger. Där framkom bland annat att en stor andel riktade insatser till den ideella sektorn hade genomförts samt att uppdraget på ett framgångsrikt sätt hade implementerats i Ungdomsstyrelsens ordinarie verksamhet. (Dnr /08) I denna rapport redogör Ungdomsstyrelsen för vilka effekter uppdraget har haft samt hur medlen har använts. 5 (17)

28 2 Metod och disposition I arbetet med denna rapportering använder Ungdomsstyrelsen begreppet effekter som ett sätt att beskriva vilka konsekvenser, betydelser och möjligheter arbetet med portalen gett. Vi presenterar inte någon effektivitetsutvärdering av arbetet och portalen i relation till det mer övergripande syftet om att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna, då detta inte är möjligt inom ramen för detta arbete. För att undersöka vilken betydelse arbetet med portalen haft har myndigheten genomfört två studier; en användarundersökning och en studie av aktiviteter på webbplatsen. Användarundersökningen genomfördes genom en webbenkät som gick ut till samtliga registrerade aktörer på portalen (se bilaga 1). Enkäten rymmer frågor om användarvänlighet samt mer övergripande aspekter av nyttan med denna portal. Studien av aktiviteter på webbplatsen har riktats mot besöksstatistik, aktörsanalys och aktiviteter. I rapporten beskrivs först statistik gällande webbportalen följt av resultat från användarstudien. Utifrån detta har vi sedan gjort en analys och bedömning av effekter. Sedan lämnas en beskrivning av hur myndigheten använt tilldelade resurser för uppdraget. Rapporten avslutas med myndighetens slutsatser som också rymmer ett antal möjligheter och utmaningar som myndigheten identifierat i arbetet med uppdraget. 6 (17)

29 3 Beskrivning av aktiviteter på portalen 3.1 Antal användare I genomsnitt registreras en ny användare till portalen varje vecka. Det innebär att portalen under årets första fem månader har fått ungefär tjugo nya användare. Precis som Ungdomsstyrelsen rapporterade i mars 2010 kan man från enkätsvaren utläsa att de allra flesta har fått kännedom om portalen genom att den presenterats på en konferens men många anger även att de har fått information av vänner och arbetskollegor. Om nyregistreringen fortsätter i den här takten kommer portalen att ha cirka 200 registrerade användare vid utgången av Kalendern Om man tittar på antalet kalenderhändelser (35 stycken) januari maj 2010 och jämför med samma period under 2009 (20 stycken) så har det skett en markant ökning under 2010, och detta trots att marknadsföringen i form av direktkontakt med målgruppen var betydligt mer intensiv under början av I genomsnitt för 2010 innebär detta att det finns sju kalenderhändelser per månad. 3.3 Träffar/Externa besökare Under perioden 1 januari 25 maj 2010 har webbportalen haft unika besökare samt sidvisningar. Totalt 75 procent av besökarna har varit nya besökare. Mest besökta menyval på första sidan har varit i fallande ordning Metoder och projekt, Om Dialog Värdegrund, Kalendern samt Moralkakan. Till detta ska tilläggas att Senast publicerade händelser och events som alltid publiceras längst ned på första sidan inte är inräknade (det vill säga länkar som går direkt till enskilda notiser via nyhetsflödet på första sidan). Under samma period 2009 hade webbportalen unika besökare samt sidvisningar och 68 procent nya besökare. 7 (17)

30 4 Vad säger användarna? I syfte att få ökad kännedom om användarnas synpunkter på portalens funktioner och möjligheter sände Ungdomsstyrelsen, i maj 2010, ut en enkät (se bilaga 1) till samtliga 164 registrerade användare på Totalt 48 användare besvarade enkäten. 1 Enkäten bestod av tio korta frågor som främst handlade om användarvänligheten på portalen och vilka effekter användarna kunde se av att vara registrerade på portalen. Organisationerna ombads även att ange om de tyckte att den här typen av portal är viktig Användarvänlighet Överlag är de som besvarat enkäten nöjda med användarvänligheten på portalen. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.1 Andel som svarat på frågan om användarvänligheten på portalen. Procent. 1 Ett tiotal användare gick inte att nå då deras kontaktuppgifter på portalen blivit inaktuella. Organisationerna har i efterhand blivit kontaktade och ombedda att uppdatera sina uppgifter. 8 (17)

31 Om man väljer att se specifikt på användarvänligheten kopplat till kalendern och sökfunktionen så framgår det att de registrerade användarna överlag är nöjda med båda dessa funktioner. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.2 Andel som svarat på frågan om användarvänligheten på kalendern. Procent. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.3 Andel som svarat på frågan om användarvänligheten på sökfunktionen. Procent. 9 (17)

32 4.1.2 Effekter På en direkt fråga om effekter blir det tydligt att väldigt få av de som besvarade enkäten kunde se några effekter av att vara registrerade på portalen. Den enda effekt som de angav var att de fick mer e-post men att de egentligen inte visste vad det berodde på. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.4 Andel som svarat på frågan om effekter att vara registrerad på portalen. Procent. En klar majoritet svarade att de ansåg att den här typen av portal är viktig eller mycket viktig för att främja dialog kring värdegrundsfrågor. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.5 Andel som svarat på frågan om denna typ av webbplats är viktig för att främja dialog kring värdegrundsfrågor. Procent. I enkäten framkom även att nästan alla skulle rekommendera portalen till någon annan. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät juni 2010 (Google). Figur 4.6 Andel som skulle rekommendera portalen till någon annan. Procent. 10 (17)

33 5 Analys av effekter av uppdraget 5.1 Användarnas upplevda effekter Användarundersökningen visar att de aktörer som använder portalen är nöjda med de funktioner och möjligheter den ger. Ungefär 16 procent upplever att portalen har fått direkta effekter för dem i värdegrundsarbetet. Och omkring 93 procent anser att portalen är viktig eller mycket viktig för att främja dialog om värdegrundsarbete. Vid en jämförelse av perioden januari maj 2009 och samma period 2010 kan man se att det är en markant ökning av kalenderhändelser En förklaring till den stadiga ökningen av kalenderhändelser kan vara att vissa registrerade organisationer numera använder portalen mer eller mindre rutinmässigt och att väldigt mycket av organisationens arbete presenteras där. Detta kan i sin tur vara en direkt effekt av att organisationerna nu ser nyttan av att synas på webbportalen då fler kan ta del av de aktiviteter och händelser de vill nå ut med. Användarna är över lag nöjda med användarvänligheten gällande portalen i sin helhet samt kalendern och sökfunktionen specifikt. När man tolkar detta får man dock ha i åtanke att de som besvarat enkäten främst har använt portalen till att lägga ut information om den egna organisationen, dess verksamhet och projekt. Resultatet säger alltså ingenting om hur man som icke registrerad användare (slutanvändare) skulle uppleva användarvänligheten. Kalendern och sökfunktonen verkar dock i stor utsträckning uppfylla de krav som de redan registrerade användarna har. Under våren har Ungdomsstyrelsen fört dialog med bland andra Skolverket och Arvsfonden för att se hur portalen skulle kunna bli känd även för deras målgrupper. Aktörerna har visat stort intresse för portalen men det har ännu inte lett till något konkret för de registrerade användarna. 5.2 Effekter för myndigheten Uppdraget har gett positiva effekter för Ungdomsstyrelsens arbete och dess kommunikation med målgruppen. Myndigheten har goda kontakter med målgruppen och blir ofta kontaktad av organisationer som blivit beviljade projektmedel och vill ha hjälp med att sprida sitt arbete vidare till sina målgrupper. Dock har myndigheten ingen möjlighet att på detta sätt engagera sig i projekten och då är webbportalen Dialog Värdegrund en bra kanal att hänvisa till. Där kan de lägga upp information om sitt projekt, söka kontakt med samarbetspartners med mera. Portalen erbjuder även Ungdomsstyrelsen en bredare kunskap om vad som sker och vilka aktörer som är verksamma inom värdegrundsområdet, även utöver de organisationer som sedan tidigare varit myndighetens målgrupper. En indirekt effekt av att Ungdomsstyrelsen aktivt har marknadsfört portalen i olika sammanhang har varit att den ideella sektorn och andra som Ungdomsstyrelsen har kontakt med har fått kunskap om att Ungdomsstyrelsen inte längre bara arbetar med ungdomsfrågor och stöd till ungdomsorganisationer utan även har andra uppdrag som inte enbart riktar sig mot ungdomar. 11 (17)

34 Under våren har Ungdomsstyrelsen beviljat ett projektstöd inom stödformen rasism och intolerans (SFS 2008:62) till Riksteatern (dnr /10) för att de ska bedriva värdegrundsdialoger och öka användandegraden av portalen. Projektet kommer främst att bedrivas i region Västerbotten och Region Halland och anses kunna ge positiva effekter för det fortsatta användandet av portalen samt utvecklingen av densamma. 12 (17)

35 6 Hur medlen har använts Medlen inom uppdraget har främst gått till rent personella resurser som utveckling och förvaltning av portalen samt för att presentera och marknadsföra portalen i olika sammanhang där ideell sektor och andra aktörer varit närvarande. 6.1 Marknadsföring Marknadsföringen har främst inneburit att portalen har presenterats i sammanhang där ideell sektor varit närvarande. Detta har bland annat varit Ungdomsstyrelsens; Rikskonferens, Dialogkonferens, Nationell erfarenhets- och uppföljningskonferens kring insatser mot rasism och intolerans och Samrådskonferens med etniska organisationer. Men det har även inneburit möten med andra bidragsgivare (t.ex. Arvsfonden och Skolverket) för att de i sin tur ska kunna informera sina målgrupper om möjligheterna med webbportalen. För en grundligare genomgång av dessa insatser se Ungdomsstyrelsens tidigare rapport om vilka insatser som har vidtagits för att portalen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger (dnr /08). 6.2 Utveckling och förvaltning av portalen Oundvikligen finns det vissa fasta kostnader för att driva en webbportal. Hit hör bland annat serverkostnader och kostnader för domännamn. Medel har även använts för att anlita webbyrån Futurniture som har gjort vissa tekniska förbättringar på portalen samt utvecklat nya applikationer för att öka både aktiviteten och användarnyttan. Ett exempel på detta är moralkakan som är en applikation där man kan skapa en profil av testpersonen genom att besvara 12 moralfilosofiska frågor. 6.3 Personella resurser Eftersom allt material som läggs ut på portalen måste granskas av Ungdomsstyrelsen har mycket tid gått åt i rent personella resurser kopplat till detta. Ju mer material som har kommit in desto mer tid har således gått åt till granskning. Personella resurser har även använts då det gällt att marknadsföra portalen i olika sammanhang samt vid referensgruppsmöten och styrgruppsmöten. 13 (17)

36 7 Slutsatser Ungdomsstyrelsens slutsats är att myndighetens arbete med portalen har haft effekter för såväl civila samhällets aktörer, myndigheter, företag och individers förutsättningar att synliggöra och stärka värdegrundsarbete. I huvudsak handlar det om att portalen skapar nya möjligheter för exponering, dialog och engagemang. Sammanfattat är Ungdomsstyrelsens slutsatser följande. Fler aktörer kan synliggöra sitt värdegrundsarbete Idag är 164 aktörer registrerade på portalen. Ungdomsstyrelsens bedömning är att föreningslivet har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt värdegrundsarbete samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har gjort genom Dialog Värdegrund. Myndigheten ser det som positivt att såväl föreningar, myndigheter och företag anslutit sig till portalen för att synliggöra sitt värdegrundsarbete. Ökad exponering av aktiviteter kring värdegrund Totalt har 95 aktiviteter (kalenderhändelser) exponerats via portalen. Myndighetens bedömning är att det ger fler aktörer och individer möjlighet att delta i aktiviteter där en dialog om värdegrundsfrågor sker. Ökade möjligheter för individer att engagera sig Under perioden 1 januari 25 maj 2010 har portalen haft unika besökare samt sidvisningar. Då portalen synliggör aktiviteter och aktörer som verkar för dialog kring värdegrundsfrågor kan myndigheten konstatera att fler individer fått möjlighet att ta del av detta vilket ger ökade möjligheter för individer att engagera sig. Synergier i Ungdomsstyrelsens stöd till föreningsliv Ungdomsstyrelsen kan konstatera att uppdraget med att förvalta har integrerats väl i myndighetens ordinarie stöd till föreningsliv. Konkret betyder det att Ungdomsstyrelsen kan ge organisationer som får organisationsstöd och aktörer som får projektbidrag, bättre möjligheter att synliggöra aktiviteter och resultat för sitt arbete med värdegrundsfrågor. Användarvänligt och betydelsefullt verktyg Användarstudien visar att fler aktörer ser portalen som ett betydelsefullt verktyg för att synliggöra värdegrundsarbete. Portalen anses sammantaget ha en hög användarvänlighet. Portalen stärker värdegrundsarbete Användarstudien visar att 93 procent anser att portalen stärker dialog om värdegrundsarbete. Ungdomsstyrelsens bedömning är därför att portalen fortsatt kan vara en betydelsefull verksamhet som kan få effekter på värdegrundsarbete. Det är inte möjligt att utifrån användarstudien, eller analys av aktiviteter på portalen, uttala sig om mer långtgående effekter när det gäller frekvensen eller kvalitén på dialogarbetet om värdegrundsfrågor. Portalen har varit etablerad under allt för kort tid, och effekter av denna typ av verksamhet är svåra att med hög säkerhet fastställa. 14 (17)

37 7.1 Möjligheter och utmaningar Ungdomsstyrelsen ska vid utgången av 2010 lämna en slutredovisning av uppdraget. I denna avser Ungdomsstyrelsen lämna förslag på hur portalen och arbetet med värdegrundsfrågor kan stärkas och utvecklas, hur portalen ska kunna administreras och förvaltas samt hur erfarenheter av värdegrundsarbete kan spridas och delas. Ungdomsstyrelsen vill dock redan nu identifiera ett antal möjligheter och utmaningar som redan konstaterats inför arbetet med portalen Portalen i ett bredare sammanhang Myndighetens bedömning är att portalen behöver kopplas till ett bredare sammanhang. I och med att Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning (IJ2010/794DEM), finns det goda möjligheter att portalens betydelse kommer att öka i och med de aktiviteter i form av reella möten och dialoger som kommer att genomföras inom ramen för det uppdraget. En möjlig utveckling är att portalen blir en samlingsplats för att synliggöra insatser av arbete kring social sammanhållning, där värdegrundsarbete kan vara ett tema. Attraktiv och ändamålsenlig portal Myndighetens bedömning är att portalen på olika sätt kan utvecklas för att bli mer attraktiv och ändamålsenlig. Detta rör bland annat användarvänlighet och administrativt gränssnitt. Detta arbete bör ske i dialog med brukare och expertis. Driftsformer Myndighetens bedömning är att portalen bör drivas i form av ett partnerskap mellan Ungdomsstyrelsen och föreningslivet. Myndigheten bör få ansvar och resurser för att tillhandahålla den tekniska strukturen medan löpande driftsarbete kan ske i samverkan med föreningslivet. Arbetet skulle kunna vara ett tematiskt partnerskap i anslutning till det aviserade stödet för social sammanhållning. Ökad kännedom Ökade insatser bör göras för att marknadsföra portalen och dess möjligheter. För att öka kännedomen om portalen på ett resurseffektivt sätt bör den ideella sektorn involveras närmare för att de ska kunna marknadsföra portalen och det som presenteras där till allmänheten, alltså till externa användare och slutanvändare. Detta skulle kunna göras genom att en organisation beviljas ett projektstöd i någon av de stödformer som Ungdomsstyrelsen fördelar eller genom de stimulansmedel som kommer att finnas inom partnerskapet för social sammanhållning under (17)

38 Bilaga 1 Enkät till användare Tyck till om Dialog värdegrund Du har fått den här enkäten eftersom den organisation som du representerar är registrerad på Webbportalen riktar sig i första hand till organisationer som arbetar med dialog om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är Ungdomsstyrelsens uppdrag att förvalta och vidareutveckla portalen utifrån de behov som finns hos den ideella sektorn. Det är därför viktigt att vi får ta del av era synpunkter. Enkätsvaren kommer att presenteras i den rapport om webbportalen som Ungdomsstyrelsen ska lämna till regeringen i juli år Vi är tacksamma om ni kan avvara några minuter och besvara tio korta frågor. Senast den 16 maj vill vi ha ditt svar! Hur hörde ni talas om portalen? Genom en presentation på en konferens Genom vänner/arbetskollegor Genom ett e-postutskick från Ungdomsstyrelsen Övrigt: På vilket sätt har ni använt webbportalen? Vi har presenterat organisationens egna aktiviteter Vi har sökt efter andra organisationers aktiviteter i kalendern Vi har sökt efter andra projekt och organisationer Vi har hänvisat andra till portalen för att läsa om våra aktiviteter/vår organisation Övrigt: Vad tycker ni om användarvänligheten på portalen? Dålig Mycket bra 16 (17)

39 Hur bedömer ni användarvänligheten på kalendern? Dålig Mycket bra Hur tycker ni att sökfunktionen fungerar? Dålig Mycket bra Anser ni att denna typ av webbplats är viktig för att främja dialog kring värdegrundsfrågor? Inte viktig Mycket viktig Skulle ni rekommendera portalen till någon annan? Ja Nej Har ni sett några effekter av att vara registrerade på portalen? Om "ja" ange vilka effekter i fältet övrigt. Ja Nej Övrigt: Vad skulle få er att använda webbportalen i större utsträckning? Lämna gärna förslag på hur portalens uppbyggnad och funktion i övrigt kan utvecklas och förbättras: 17 (17)

40

41 Bilaga 3 Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari 2010

42

43 Insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger 1 (8)

44 Innehåll 1 Inledning Insatser Insatser för att webbsidan ska spegla de organisationer som idag arbetar med värdegrundsdialoger Konferenser Facebook Ordinarie kanaler till föreningslivet Kvalitetssäkring Registrerade användare Slutsatser och analys Bilaga (8)

45 1 Inledning I november år 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att förvalta webbplattformen Uppdraget sträcker sig över två år. Ungdomsstyrelsen har valt att fokusera på att få användare till portalen under det första året. Under år två fokuserar vi på att göra innehållet känt för målgruppen. Det har fungerat väl att integrera uppdraget kring med övriga uppdrag på myndigheten. Genom Ungdomsstyrelsens reguljära kontakt med ideell sektor har många organisationer kunnat få information om portalen på ett för dem naturligt sätt. Enligt regeringsbeslutet IJ2008/2249/DEM ska Ungdomsstyrelsen senast den 30 juli 2010 redovisa effekterna av bidraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Uppdraget ska slutredovisas i utförlig form vid utgången av Som ett tillägg till tidigare beslutade redovisningstillfällen ska Ungdomsstyrelsen senast den 1 mars 2010 redovisa vilka insatser som vidtagits i syfte att säkerställa att webbplatsen speglar de organisationer som idag arbetar med värdegrundsdialoger och den verksamhet som dessa organisationer bedriver. Här redogör myndigheten för de insatser som vidtagits för att säkerställa att webbplatsen speglar de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger och den verksamhet som dessa organisationer bedriver i dag. 3 (8)

46 2 Insatser Ungdomsstyrelsen delade upp arbetet med webbportalen i två faser. Den första fasen gick ut på att sidan skulle få nya användare. Den andra fasen på att innehållet på portalen marknadsfördes. Således har arbetet under 2009 gått ut på att portalen ska få nya användare. Vid årsskiftet hade Dialog värdegrund 147 registrerade användare. 2.1 Insatser för att webbsidan ska spegla de organisationer som idag arbetar med värdegrundsdialoger Konferenser Ett framgångsrikt sätt att få nya användare till portalen har varit att presentera den på större konferenser. Webbportalen har presenterats vid både interna och externa konferenser samt exponerats på utställartorg där deltagarna har kunnat tala med en handläggare från Ungdomsstyrelsen och registrera sig på plats. Under 2009 har Dialog värdegrund presenterats på nedanstående konferenser: Rikskonferensen Ungdomsstyrelsens konferens för politiker, fritidsledare, lärare, arbetsförmedlare, socialarbetare, ungdomsorganisationer och forskare som arbetar med och är intresserade av ungdomsfrågor. Rikskonferensen tog emot cirka 800 deltagare under två dagar. Dialogdagarna Ungdomsstyrelsens konferens för ideella organisationer som får bidrag av myndigheten. Under 2009 var temat Kvinnokonventionen 30 år. Konferensen pågick under en dag i Stockholm. I Stockholm kom det runt 200 deltagare från mer än 70 olika organisationer. Dag två genomfördes i Göteborg. Detta skedde i form av ett mindre möte och därför presenterades inte portalen där. Urban dialog Konferensen Urban Dialog 2009 arrangerades av Ungdomsstyrelsen och var en mötesplats för aktörer som ingår i det urbana utvecklingsarbetet 1. Konferensen pågick i två dagar och hade cirka 150 deltagare. Samrådskonferens med etniska organisationer Konferensen anordnades av Ungdomsstyrelsen i syfte att ha en dialog kring bidraget som fördelas till etniska organisationer. Konferensen besöktes av cirka 90 personer från ideella organisationer runt om i landet. 1 För perioden har 21 kommuner tecknat lokala utvecklingsavtal om ett urbant utvecklingsarbete i 38 stadsdelar. De lokala utvecklingsavtalens roll är att möjliggöra för berörda kommuner att bilda lokala partnerskap med statliga myndigheter samt aktörer inom den privata och ideella sektorn. 4 (8)

47 Nationell erfarenhets- och uppföljningskonferens kring insatser mot rasism och intolerans Konferensen anordnades av Ungdomsstyrelsen i syfte att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan de beviljade projekt som arbetar mot rasism och olika former av intolerans. Konferensen hölls under två dagar och cirka 30 ideella organisationer deltog. KomIn Flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala, Uppsala kommun och Tema Asyl & integration ordnade en nationell konferens under rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser. Målgruppen för konferensen var politiker på både lokal och nationell nivå, policymakare, ideella organisationer och myndigheter. Cirka 300 personer deltog under två dagar. Överenskommelsen Konferensen på Nalen arrangerades av Integrations- och jämställdhetsdepartementet tillsammans med Forum för frivilligt socialt arbete. Den vände sig främst till idéburna organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och politiker. Cirka 250 personer deltog under en dag Facebook För att nå ut till målgruppen genom olika sociala medier finns Dialog värdegrund sedan oktober 2009 på Facebook. I februari 2010 hade gruppen 72 medlemmar. På facebooksidan publiceras nyheter kopplade till utvecklingen av Dialog värdegrund till exempel lades moralkakan ut som ett meddelande på Facebook. Moralkakan är en applikation där man genom att besvara 12 moralfilosofiska frågor kan skapa en profil av testpersonen. Profilen presenteras grafiskt som en kaka. Där finns även möjlighet för medlemmarna att kommunicera med varandra. Facebooksidan är på så sätt ett komplement till webbportalen där direktkommunikation inte är möjlig Ordinarie kanaler till föreningslivet Ungdomsstyrelsen har använt sina ordinarie kanaler till föreningslivet för att sprida kunskap om webbportalen. Det har bland annat inneburit att organisationerna i samband med beslut om bidrag informerats om Dialog värdegrund och vilken nytta den kan ha för dem. I januari 2009 och 2010 innebar detta till exempel att flera hundra organisationer nåddes av den informationen. Ungdomsstyrelsens handläggare har dessutom informerat om nyttan med dialog värdegrund i sin vardagliga kontakt med organisationer. För att underlätta informationen har Ungdomsstyrelsen tagit fram ett A5 vykort med fakta om webbportalen (se bilaga). Under början av år 2010 har ett omfattande arbete påbörjats med att aktivt söka upp bra metodmaterial från tidigare beviljade projekt. Vi har på så sätt identifierat en mängd intressant material. Vi arbetar löpande med att ta en personlig kontakt med organisationerna för att tipsa dem om att lägga ut material på Dialog värdegrund. 5 (8)

48 2.1.4 Kvalitetssäkring Under perioden har även en intern referensgrupp (med representanter från Ungdomsstyrelsen) samt en extern referensgrupp (med representanter från de registrerade användarna på portalen) kontinuerligt lämnat feedback till myndigheten för att webbportalen ska utnyttjas på bästa sätt. Den interna referensgruppen skapades för att säkerställa att samordningsvinster mellan Ungdomsstyrelsens reguljära verksamhet och webbportalen togs till vara på bästa sätt. Ungdomsstyrelsens fyra enheter har varit representerade och referensgruppen har träffats tre gånger under år Den externa referensgruppen skapades för att Ungdomsstyrelsen skulle få reda på utvecklingsbehov av webbsidan. Dessa behov blev sedan underlag till överväganden om beslut om framtida utveckling av webbsidan. Den externa referensgruppen har träffats fyra gånger under 2009 och bestått av representanter från följande organisationer; Röda Korsets byrå mot diskriminering i Luleå, Fryshuset - Sharafs Hjältar, Interfem, Assyriska Kvinnoförbundet, Amnesty Angeläget, Kom in (nu företaget Con vision med mångfaldskompetens i fokus) Registrerade användare Av de 147 registrerade användarna 2 är representanter för ideell sektor den största gruppen. Antalet kvinnoorganisationer är 26 stycken, ungdomsorganisationer 21 stycken, kyrkliga/religiösa organisationer 12 stycken och etniska organisationer 10 stycken. Fyra studieförbund 3, fem myndigheter 4 och fyra företag 5 återfinns även bland användarna. Ideella organisationer är också den främsta målgruppen för portalen. 2 December Studieförbundet vuxenskolan, ABF Stockholm, Sensus, och Studiefrämjandet 4 Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Allmänna arvsfonden, Europeiska Integrationsfonden Svenska ESF-rådet, Ung & Trygg Göteborg (projektsamarbete mellan kommunala bostadsbolagen, polisen, åklagarmyndigheten, Mölndals Stad och Göteborgs stadsdelsförvaltningar, utbildningsförvaltning och sociala resursförvaltning), och Ungdomsstyrelsen. 5 Fortus AB, Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier, Kom In-Kollektivism möter Individualism och Pocket Teater & Utbildning AB. 6 (8)

49 3 Slutsatser och analys Ungdomsstyrelsens bedömning är att användarna har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt värdegrundsarbete samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har gjort genom Dialog värdegrund. Ungdomsstyrelsen har marknadsfört och demonstrerat webbsidan på ett antal strategiskt utvalda mötesplatser där en bredd av organisationer har haft möjlighet att se och pröva Ungdomsstyrelsen kan konstatera att uppdraget med att förvalta webbportalen har kunnat integreras väl i myndighetens ordinarie arbete. Ungdomsstyrelsen har genom övriga uppdrag en bred kontaktyta gentemot kommuner, myndigheter och det civila samhället. Myndigheten har genom sin instruktion i uppdrag att samla kunskap om ungdomars livsvillkor och sprida denna kunskap nationellt och lokalt. Att få möjlighet att delta i värdegrundsdialog och praktiskt arbete kring värdegrundsrelaterade frågor är viktigt för alla inte minst också ungdomar. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att webbsidan Dialog värdegrund har en stor potential att utgöra ett konkret verktyg för kunskaps- erfarenhetsspridning i första hand inom den civila sektorn, men också unika möjligheter för offentliga aktörer att ta del av kunskap, metoder och arbetssätt som utvecklas inom föreningslivet. Vi kan också se att de registrerade användarna visar på en bredd av organisationer där en klar majoritet är organisationer som Ungdomsstyrelsen har reguljär kontakt med. Det handlar både om mindre organisationer, men också mer välkända som sedan länge varit engagerade i värdegrundsrelaterade frågor. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att strategin under det första året, att få upp antalet aktiva användare på webbsidan lade en god grund för det kommande året. Ett år då insatser kan intensifieras för att i än högre grad fånga upp organisationer som idag arbetar med värdegrundsarbete. Alltmer intressant material läggs in på webbsidan som andra organisationer kan inspireras av och praktiskt använda i sin egen verksamhet. De viktigaste ambassadörerna för webbsidan är de organisationer som redan är aktiva och som kan berätta om möjligheten med webbsidan. Därför avser Ungdomsstyrelsen att söka samarbeten med organisationer för att synliggöra de möjligheter som finns med webbsidan. I anslutning till Ungdomsstyrelsens uppdrag att förvalta och utveckla webbsidan bör dock ytterligare insatser övervägas av regeringen som innebär reella möten, dialoger på såväl lokal, regional som nationell nivå. Möten där frågor som handlar om villkor för social sammanhållning med utgångspunkt i demokratin och de mänskliga rättigheterna kan stå i fokus. 7 (8)

50 4 Bilaga 8 (8)

51

52 Ungdomsstyrelsen 2010 projektledare David Hallal språkgranskning Linn Elgstrand omslag Christián Serrano distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm webbplats e-post tfn , fax UNGDOMSSTYRELSEN är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA Även vi kan DISKRIMINERA II Organisationers arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom de egna organisationerna 2011 Förord Under 2010 och 2011 har Ungdomsstyrelsen gett stöd till ideella organisationers

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

2013-09-23 Dnr: 1220/2013. Uppdragsbeskrivning för processledning av utbildningar inom ramen för Förvaltningspartnerskapet,

2013-09-23 Dnr: 1220/2013. Uppdragsbeskrivning för processledning av utbildningar inom ramen för Förvaltningspartnerskapet, 2013-09-23 Dnr: 1220/2013 Uppdragsbeskrivning för processledning av utbildningar inom ramen för Förvaltningspartnerskapet, 2013/2014 (se bilaga 1). Ungdomsstyrelsen söker en uppdragstagare att ta fram

Läs mer

1.Syfte och Mål 2.Målgruppen 3. Upplevelser hos målgruppen 4. Förslag till verksamhet 5. Metod och arbetssätt 6. Lokalen 7. Verksamhet och aktivitet

1.Syfte och Mål 2.Målgruppen 3. Upplevelser hos målgruppen 4. Förslag till verksamhet 5. Metod och arbetssätt 6. Lokalen 7. Verksamhet och aktivitet TENSTA 1.Syfte och Mål 2.Målgruppen 3. Upplevelser hos målgruppen 4. Förslag till verksamhet 5. Metod och arbetssätt 6. Lokalen 7. Verksamhet och aktivitet 8. Förutsättning för att lyckas 9. Projektorganisation

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet. Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011.

Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet. Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011. Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011. Innehåll Inledning... 3 Redovisning enligt instruktion... 5 1.1 Externa insatser

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Dialog om samhällets värdegrund

Dialog om samhällets värdegrund Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU38 Dialog om samhällets värdegrund Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund. I skrivelsen redovisar

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området arbetsmarknad och sysselsättning

Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom området arbetsmarknad och sysselsättning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2014-05-16 UAN-2014-0288 Sofia Aronsson Rev 2014-06-05 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mål och riktlinjer

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne Resultat workshop Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.25

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Datum 2016-01-21 Dnr 1500342

Datum 2016-01-21 Dnr 1500342 Folkhälsoberedningen Jerker Bjurnemark Samhällsplaneringschef 044-309 33 44 Jerker.Bjurnemark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-21 Dnr 1500342 1 (5) Folkhälsoberedningen Budget 2016 - folkhälsoarbete

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö

Försöksverksamhet i Fagersjö Sida 1 (6) 2015-11-23 Försöksverksamhet i Fagersjö På stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2015 fick förvaltningen i uppdrag att starta en försöksverksamhet för ökat demokratiskt deltagande och inflytande

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

VÄGAR TILL engagemang

VÄGAR TILL engagemang VÄGAR TILL engagemang Verksamheter med engagemangsguider 2011 VÄGAR TILL engagemang Verksamheter med engagemangsguider 2011 Förord Rapporten Vägar till engagemang är den andra rapporten som Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Prioriterade nätverksaktiveter

Prioriterade nätverksaktiveter Prioriterade nätverksaktiveter 1. Föreningslivet som resurs för sociala aktiviteter, med Migrationsverket och andra instanser som smörjmedel - Omskrivning (Föreningslivet som anordnare av sociala (inkluderande)

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer