Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.dialogvärdegrund.se Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM"

Transkript

1 Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM

2

3 Slutredovisning av uppdrag IJ2008/2249/DEM

4

5 Förord Regeringen gav den 13 november 2008 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att förvalta och vidareutveckla webbportalen (IJ2008/2249/DEM). Det mer övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Enligt ett tilläggsbeslut redovisade Ungdomsstyrelsen redan i februari 2010 vilka insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger. Enligt ursprungligt uppdrag redovisade Ungdomsstyrelsen den 30 juli 2010 en uppföljning av effekterna av uppdraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Dessa två delredovisningar återfinns som bilagor till denna slutredovisning. I denna slutrapport redogör Ungdomsstyrelsen förslag på hur portalen och arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas, hur portalen ska kunna administreras och förvaltas samt hur erfarenheter av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan spridas och delas. Sedan uppdragets början har flera personer på Ungdomsstyrelsen deltagit i arbetet i nära samarbete med konsulten David T. Hallal. Bland annat Fredrik Wikström, Helen Lundgren och Moa Högberg. Denna slutrapport har i samarbete med Fredrik Wikström på Ungdomsstyrelsen sammanställts av konsulten David T. Hallal. Per Nilsson generaldirektör, Ungdomsstyrelsen

6 Innehåll 1 INLEDNING 5 2 HUR KAN ARBETET MED FRÅGOR KRING DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER STÄRKAS OCH UTVECKLAS 7 3 HUR ERFARENHETER AV ARBETE MED FRÅGOR KRING DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KAN SPRIDAS OCH DELAS 8 4 HUR PORTALEN BÖR ADMINISTRERAS, FÖRVALTAS OCH ORGANISERAS 9 BILAGOR Regeringsuppdrag 2. Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari (20)

7 1 Inledning Ungdomsstyrelsen har sedan slutet av 2008 fram till och med slutet av 2010 regeringens uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att förvalta och vidareutveckla webbportalen (IJ2008/2249/DEM). Det mer övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vid utgången av 2010 ska uppdraget slutredovisas. Denna rapport utgör Ungdomsstyrelsens slutrapport för uppdraget I denna slutrapport avser Ungdomsstyrelsen lämna förslag på hur portalen och arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter (MR) kan stärkas och utvecklas, hur portalen ska kunna administreras och förvaltas samt hur erfarenheter av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan spridas och delas. Aspekter som redan redovisas i de två tidigare delrapporteringarna (se bilagorna 2 och 3) kommer inte närmare beröras i denna rapport utöver sammanfattningarna nedan i detta inledande avsnitt. Rapporten redovisar i kommande tre avsnitt Ungdomsstyrelsens förslag kring Dialog värdegrunds (DVG) framtid. Förslagen utgår från de erfarenheter Ungdomsstyrelsen fått av två års arbete med DVG. Arbetet har bland annat inneburit ett stort antal möten med aktörer inom området mänskliga rätigheter, målgrupper för arbetet med mänskliga rättigheter samt möten med internoch extern referensgrupp. Enligt ett tilläggsbeslut redovisade Ungdomsstyrelsen redan i februari 2010 vilka insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger (Ungdomsstyrelsen 2010a). Där framkom bland annat att en stor andel riktade insatser till den ideella sektorn hade genomförts samt att uppdraget på ett framgångsrikt sätt hade implementerats i Ungdomsstyrelsens ordinarie verksamhet. Enligt ursprungligt uppdrag redovisade Ungdomsstyrelsen den 30 juli 2010 en uppföljning av effekterna av uppdraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Där framkom bland annat att myndighetens arbete med portalen har haft effekter för såväl civila samhällets aktörer, myndigheter, företag och individers förutsättningar att synliggöra och stärka värdegrundsarbete (Ungdomsstyrelsen 2010b). I huvudsak handlar det om att portalen skapar nya möjligheter för exponering, dialog och engagemang (Ungdomsstyrelsen 2010b). 5 (20)

8 Sammanfattat var Ungdomsstyrelsens slutsatser enligt delrapporten Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete (Ungdomsstyrelsen 2010b) följande. Fler aktörer kan synliggöra sitt arbete med frågor kring demokrati och MR. Ökad exponering av aktiviteter kring MR-frågor. Ökade möjligheter för individer att engagera sig. Synergier i Ungdomsstyrelsens stöd till föreningsliv. Användarvänligt och betydelsefullt verktyg. Portalen stärker arbetet med frågor kring demokrati och MR. Ungdomsstyrelsen har även identifierat ett antal möjligheter och utmaningar inför arbetet med portalen Portalen i ett bredare sammanhang Myndighetens bedömning är att portalen behöver kopplas till ett bredare sammanhang. I och med att Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning (IJ2010/794DEM), finns det goda möjligheter att portalens betydelse kommer att öka i och med de aktiviteter i form av reella möten och dialoger som kommer att genomföras inom ramen för det uppdraget. Driftsformer Myndighetens bedömning är att kvalitetsansvaret för portalen bör ligga på myndigheten men kan drivas i form av ett partnerskap eller råd mellan Ungdomsstyrelsen och föreningslivet. Ökad kännedom Ökade insatser bör göras för att marknadsföra portalen och dess möjligheter. För att öka kännedomen om portalen på ett resurseffektivt sätt bör den ideella sektorn involveras närmare för att de ska kunna marknadsföra portalen och det som presenteras där till allmänheten, alltså till externa användare och slutanvändare. Detta skulle kunna göras genom att en organisation beviljas ett projektstöd i någon av de stödformer som Ungdomsstyrelsen fördelar eller genom de stimulansmedel som kommer att finnas inom partnerskapet för social sammanhållning under De erfarenheter som myndigheten har av samarbete med Riksteatern 2010 kring marknadsföring och användning av portalen är lovande och kan vidareutvecklas med inriktning mot ökad kännedom till allmänhet, skola och övrigt föreningsliv. 6 (20)

9 2 Hur kan arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter stärkas och utvecklas Portalen innebär ökad exponering av aktiviteter kring demokrati och mänskliga rättigheter Idag är cirka 200 aktörer registrerade på portalen. Ungdomsstyrelsens bedömning är att föreningslivet har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt MRarbete samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har gjort genom webbportalen. Myndigheten ser det som positivt att såväl föreningar, myndigheter och företag anslutit sig till portalen för att synliggöra sitt värdegrundsarbete. Myndighetens bedömning är att det ger fler aktörer och individer möjlighet att delta i aktiviteter där en dialog om värdegrundsfrågor sker. Då portalen både synliggör aktiviteter och aktörer som verkar för frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan myndigheten konstatera att fler individer fått möjlighet att ta del av detta vilket ger ökade möjligheter för individer att engagera sig. Portalen stärker arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter Enligt delrapporten i juli (Ungdomsstyrelsen 2010b) visar användarstudien att 93 procent anser att portalen stärker arbetet med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Ungdomsstyrelsens bedömning är därför att portalen fortsatt kan vara en betydelsefull verksamhet som kan få effekter för arbetet med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter. Synergier i Ungdomsstyrelsens stöd till föreningsliv Ungdomsstyrelsen kan konstatera att uppdraget att förvalta portalen har integrerats väl i myndighetens ordinarie stöd till föreningsliv. Konkret betyder det att Ungdomsstyrelsen kan ge organisationer som får organisationsstöd och aktörer som får projektbidrag, bättre möjligheter att synliggöra aktiviteter och resultat för sitt arbete med demokrati och MR-frågor. Möjlighet att synliggöra arbete som får offentligt stöd Portalen har också en stor potential att synliggöra aktiviteter och resultat från aktörer som får annat offentligt stöd (än från Ungdomsstyrelsen) till exempel från Allmänna Arvsfonden eller från Svenska ESF-rådet. Reella möten och tvärsektoriell samverkan Myndighetens bedömning är att portalen Dialog värdegrund behöver kopplas till ett bredare sammanhang. I och med att Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning (IJ2010/794DEM), finns det goda möjligheter att portalens betydelse kommer att öka i och med de aktiviteter i form av reella möten och dialoger som kommer att genomföras inom ramen för det uppdraget. I och med det skulle även portalen vara ett viktigt stöd för tvärsektoriell samverkan mellan aktörer inom den civila och offentliga sektorn samt näringslivet. 7 (20)

10 3 Hur erfarenheter av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter kan spridas och delas Från portal till resursbank Dialog värdegrund (DVG) kan gå från att vara en webbportal till att bli en resursbank där innehållet i mycket högre grad än idag kan spridas och göras lättillgänglig genom att använda liknade teknik och principer som dagens sociala medier. Ökad myndighetssamverkan Återuppta idén kring samarbete med bland annat Sveriges kommuner och landsting, Skolverket och Allmänna Arvsfonden då de flesta MR-projekt får stöd från någon av dessa aktörer. Både skolan och kommunal verksamhet är dessutom viktiga mottagare av erfarenheterna kring MRfrågor. Fler reella möten och dialoger Webbportalen är endast ett komplement till reella möten och dialoger kring arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter, därför bör det kopplas en serie fysiska möten till DVG. Alternativt bör webbportalen finnas med i sammanhang där reella möten och dialoger sker, till exempel inom partnerskap för social sammanhållning. Göra portalen känd för kommuner och skolor Organisationerna har efterfrågat att portalen görs känd för kommuner och skolor som i många fall är målgruppen för organisationernas arbete med värdegrundsfrågor, till exempel genom undervisningsmaterial, kurser, samhällsinformation och ungdomsverksamhet. 8 (20)

11 4 Hur portalen bör administreras, förvaltas och organiseras Neutral nationell huvudman I kontakter med registrerade användare av portalen, så kallade innehållsleverantörer, samt med den externa referensgruppen framgår med största tydlighet att portalen bör ha en nationell huvudman. Förslaget, som kommit upp under arbetets gång, om att överlämna huvudmannaskapet till en eller fler civila aktörer, inte har fått acceptans. Främst på grund av att enskilda civila aktörer driver sina frågor och därmed inte skulle kunna borga för neutralitet och helhet. En nationell myndighet däremot ger legitimitet och har ett ansvar att synligöra mångfalden i arbetet kring frågor som berör demokrati och mänskliga rättigheter. I övrigt bör en nationell huvudman ansvara för: o Teknikutveckling och support o Ansvar för kvalitetssäkring av innehållet o Nationell samverkan med andra myndigheter Nationell myndighetssamverkan Majoriteten av organisationerna som idag finns registrerade på portalen har fått stöd från Ungdomsstyrelsen, Allmänna Arvsfonden eller Svenska ESF-rådet för deras verksamhet kring frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. För att webbportalen i högre grad ska spegla och synliggöra allt det arbete som görs på hela området bör bland andra dessa myndigheter samverka för att deras målgrupper ska bli aktiva användare på portalen. Aktiva registrerade användare på portalen (civila aktörer) som levererar portalens innehåll är agenter eller ambassadörer för att nå ut till de egentliga slutanvändarna, som bland annat är lärare och andra ungdomsarbetare som i sin vardag möter och verkar för barn och ungdomars utveckling. Därför är det angeläget att samverka med bland annat Skolverket och Sveriges kommuner och landsting. Skolan är en av de viktigaste arenorna för barn och ungdomars sociala, personliga och kunskapsmässiga utveckling. Det finns ett stort värde i att skolan i högre grad kan öppna sig mot omvärlden och dra nytta av den kunskap som finns i föreningslivet och den resurs som det civila samhället kan vara, framförallt i skolans demokratiska uppdrag. Kunskap, metoder och arbetssätt som utvecklas i föreningslivet kan vara ett stöd för lärare och skolor i frågor om engagemang och kunskap kring demokrati och mänskliga rättigheter. Styrgrupp En nationell huvudman bör få ett självständigt ansvar för portalen och dagens externa referensgrupp bör ta en utvidgad roll för att vara rådgivande om framtida utveckling och inriktning på webbportalen. På så sätt förstärks samverkan med den ideella sektorn kring webbportalen. 9 (20)

12 Samverkan med ideella aktörer Samarbetet med den externa referensgruppen med representanter från ett antal organisationer som är registrerade användare av webbportalen, bör fortsätta och förslagsvis ges ett högre mandat. Referensgruppen har varit bra på att identifiera relevanta behov och arbetet i gruppen har varit ett bra underlag för beslut om framtida utveckling. Den externa referensgruppen skulle med fördel också kunna vara med att planera, delta och organisera fysiska möten kring MR-frågor som i sin tur ger effekter på webbportalen. En möjlig lösning för att ge referensgruppen ett högre mandat vore att bilda ett råd där den externa referensgruppen tillsammans med en nationell aktör blir huvudman för portalen. Samverkan med aktörer inom Partnerskapen för social sammanhållning I linje med ovan angivna förslag kring ökad tvärsektoriell samverkan kring arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter, skulle webbportalen vara utmärkt för att bli en samordnad informationskanal och mötesplats för aktörer som arbetar med och utvecklar metoder för social sammanhållning. Genom partnerskapen för social sammanhållning kan både den civila sektorns och näringslivets resurser, kunskaper och erfarenhet nyttiggöras i det offentliga arbetet. Referenser Regeringens skrivelse (IJ2008/2249/DEM). Förvalta och vidareutveckla webbportalen Regeringens skrivelse (IJ2010/794DEM). Uppdrag till Ungdomsstyrelsen att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning. Ungdomsstyrelsen (2010a). Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari Stockholm: Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen (2010b). Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli Stockholm: Ungdomsstyrelsen 10 (20)

13 Bilagor Bilaga 1 Regeringsuppdrag Bilaga 2 Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli 2010 Bilaga 3 Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari (20)

14 Bilaga 1 12 (20)

15 13 (20)

16 14 (20)

17 15 (20)

18 16 (20)

19 17 (20)

20 18 (20)

21 Bilaga 2 Effekter av uppdraget om värdegrundsarbete, delredovisning av uppdraget den 30 juli 2010

22

23 Effekter av uppdrag om värdegrundsarbete

24 2 (17)

25 Innehåll 1 Inledning Metod och disposition Beskrivning av aktiviteter på portalen Antal användare Kalendern Träffar/Externa besökare Vad säger användarna? Användarvänlighet Effekter Analys av effekter av uppdraget Användarnas upplevda effekter Effekter för myndigheten Hur medlen har använts Marknadsföring Utveckling och förvaltning av portalen Personella resurser Slutsatser Möjligheter och utmaningar Bilaga (17)

26 4 (17)

27 1 Inledning Ungdomsstyrelsen har sedan slutet av 2008 fram till och med slutet av 2010 regeringens uppdrag att synliggöra och stärka värdegrundsarbete genom att förvalta och vidareutveckla webbportalen (IJ2008/2249/DEM). Det mer övergripande syftet med uppdraget är att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Enligt uppdraget ska Ungdomsstyrelsen senast den 30 juli 2010 redovisa en uppföljning av effekterna av uppdraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Vid utgången av 2010 ska uppdraget slutredovisas. Enligt ett tilläggsbeslut redovisade Ungdomsstyrelsen redan i februari 2010 vilka insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger. Där framkom bland annat att en stor andel riktade insatser till den ideella sektorn hade genomförts samt att uppdraget på ett framgångsrikt sätt hade implementerats i Ungdomsstyrelsens ordinarie verksamhet. (Dnr /08) I denna rapport redogör Ungdomsstyrelsen för vilka effekter uppdraget har haft samt hur medlen har använts. 5 (17)

28 2 Metod och disposition I arbetet med denna rapportering använder Ungdomsstyrelsen begreppet effekter som ett sätt att beskriva vilka konsekvenser, betydelser och möjligheter arbetet med portalen gett. Vi presenterar inte någon effektivitetsutvärdering av arbetet och portalen i relation till det mer övergripande syftet om att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna, då detta inte är möjligt inom ramen för detta arbete. För att undersöka vilken betydelse arbetet med portalen haft har myndigheten genomfört två studier; en användarundersökning och en studie av aktiviteter på webbplatsen. Användarundersökningen genomfördes genom en webbenkät som gick ut till samtliga registrerade aktörer på portalen (se bilaga 1). Enkäten rymmer frågor om användarvänlighet samt mer övergripande aspekter av nyttan med denna portal. Studien av aktiviteter på webbplatsen har riktats mot besöksstatistik, aktörsanalys och aktiviteter. I rapporten beskrivs först statistik gällande webbportalen följt av resultat från användarstudien. Utifrån detta har vi sedan gjort en analys och bedömning av effekter. Sedan lämnas en beskrivning av hur myndigheten använt tilldelade resurser för uppdraget. Rapporten avslutas med myndighetens slutsatser som också rymmer ett antal möjligheter och utmaningar som myndigheten identifierat i arbetet med uppdraget. 6 (17)

29 3 Beskrivning av aktiviteter på portalen 3.1 Antal användare I genomsnitt registreras en ny användare till portalen varje vecka. Det innebär att portalen under årets första fem månader har fått ungefär tjugo nya användare. Precis som Ungdomsstyrelsen rapporterade i mars 2010 kan man från enkätsvaren utläsa att de allra flesta har fått kännedom om portalen genom att den presenterats på en konferens men många anger även att de har fått information av vänner och arbetskollegor. Om nyregistreringen fortsätter i den här takten kommer portalen att ha cirka 200 registrerade användare vid utgången av Kalendern Om man tittar på antalet kalenderhändelser (35 stycken) januari maj 2010 och jämför med samma period under 2009 (20 stycken) så har det skett en markant ökning under 2010, och detta trots att marknadsföringen i form av direktkontakt med målgruppen var betydligt mer intensiv under början av I genomsnitt för 2010 innebär detta att det finns sju kalenderhändelser per månad. 3.3 Träffar/Externa besökare Under perioden 1 januari 25 maj 2010 har webbportalen haft unika besökare samt sidvisningar. Totalt 75 procent av besökarna har varit nya besökare. Mest besökta menyval på första sidan har varit i fallande ordning Metoder och projekt, Om Dialog Värdegrund, Kalendern samt Moralkakan. Till detta ska tilläggas att Senast publicerade händelser och events som alltid publiceras längst ned på första sidan inte är inräknade (det vill säga länkar som går direkt till enskilda notiser via nyhetsflödet på första sidan). Under samma period 2009 hade webbportalen unika besökare samt sidvisningar och 68 procent nya besökare. 7 (17)

30 4 Vad säger användarna? I syfte att få ökad kännedom om användarnas synpunkter på portalens funktioner och möjligheter sände Ungdomsstyrelsen, i maj 2010, ut en enkät (se bilaga 1) till samtliga 164 registrerade användare på Totalt 48 användare besvarade enkäten. 1 Enkäten bestod av tio korta frågor som främst handlade om användarvänligheten på portalen och vilka effekter användarna kunde se av att vara registrerade på portalen. Organisationerna ombads även att ange om de tyckte att den här typen av portal är viktig Användarvänlighet Överlag är de som besvarat enkäten nöjda med användarvänligheten på portalen. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.1 Andel som svarat på frågan om användarvänligheten på portalen. Procent. 1 Ett tiotal användare gick inte att nå då deras kontaktuppgifter på portalen blivit inaktuella. Organisationerna har i efterhand blivit kontaktade och ombedda att uppdatera sina uppgifter. 8 (17)

31 Om man väljer att se specifikt på användarvänligheten kopplat till kalendern och sökfunktionen så framgår det att de registrerade användarna överlag är nöjda med båda dessa funktioner. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.2 Andel som svarat på frågan om användarvänligheten på kalendern. Procent. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.3 Andel som svarat på frågan om användarvänligheten på sökfunktionen. Procent. 9 (17)

32 4.1.2 Effekter På en direkt fråga om effekter blir det tydligt att väldigt få av de som besvarade enkäten kunde se några effekter av att vara registrerade på portalen. Den enda effekt som de angav var att de fick mer e-post men att de egentligen inte visste vad det berodde på. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.4 Andel som svarat på frågan om effekter att vara registrerad på portalen. Procent. En klar majoritet svarade att de ansåg att den här typen av portal är viktig eller mycket viktig för att främja dialog kring värdegrundsfrågor. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät maj 2010 (Google). Figur 4.5 Andel som svarat på frågan om denna typ av webbplats är viktig för att främja dialog kring värdegrundsfrågor. Procent. I enkäten framkom även att nästan alla skulle rekommendera portalen till någon annan. Källa: Ungdomsstyrelsen, webbenkät juni 2010 (Google). Figur 4.6 Andel som skulle rekommendera portalen till någon annan. Procent. 10 (17)

33 5 Analys av effekter av uppdraget 5.1 Användarnas upplevda effekter Användarundersökningen visar att de aktörer som använder portalen är nöjda med de funktioner och möjligheter den ger. Ungefär 16 procent upplever att portalen har fått direkta effekter för dem i värdegrundsarbetet. Och omkring 93 procent anser att portalen är viktig eller mycket viktig för att främja dialog om värdegrundsarbete. Vid en jämförelse av perioden januari maj 2009 och samma period 2010 kan man se att det är en markant ökning av kalenderhändelser En förklaring till den stadiga ökningen av kalenderhändelser kan vara att vissa registrerade organisationer numera använder portalen mer eller mindre rutinmässigt och att väldigt mycket av organisationens arbete presenteras där. Detta kan i sin tur vara en direkt effekt av att organisationerna nu ser nyttan av att synas på webbportalen då fler kan ta del av de aktiviteter och händelser de vill nå ut med. Användarna är över lag nöjda med användarvänligheten gällande portalen i sin helhet samt kalendern och sökfunktionen specifikt. När man tolkar detta får man dock ha i åtanke att de som besvarat enkäten främst har använt portalen till att lägga ut information om den egna organisationen, dess verksamhet och projekt. Resultatet säger alltså ingenting om hur man som icke registrerad användare (slutanvändare) skulle uppleva användarvänligheten. Kalendern och sökfunktonen verkar dock i stor utsträckning uppfylla de krav som de redan registrerade användarna har. Under våren har Ungdomsstyrelsen fört dialog med bland andra Skolverket och Arvsfonden för att se hur portalen skulle kunna bli känd även för deras målgrupper. Aktörerna har visat stort intresse för portalen men det har ännu inte lett till något konkret för de registrerade användarna. 5.2 Effekter för myndigheten Uppdraget har gett positiva effekter för Ungdomsstyrelsens arbete och dess kommunikation med målgruppen. Myndigheten har goda kontakter med målgruppen och blir ofta kontaktad av organisationer som blivit beviljade projektmedel och vill ha hjälp med att sprida sitt arbete vidare till sina målgrupper. Dock har myndigheten ingen möjlighet att på detta sätt engagera sig i projekten och då är webbportalen Dialog Värdegrund en bra kanal att hänvisa till. Där kan de lägga upp information om sitt projekt, söka kontakt med samarbetspartners med mera. Portalen erbjuder även Ungdomsstyrelsen en bredare kunskap om vad som sker och vilka aktörer som är verksamma inom värdegrundsområdet, även utöver de organisationer som sedan tidigare varit myndighetens målgrupper. En indirekt effekt av att Ungdomsstyrelsen aktivt har marknadsfört portalen i olika sammanhang har varit att den ideella sektorn och andra som Ungdomsstyrelsen har kontakt med har fått kunskap om att Ungdomsstyrelsen inte längre bara arbetar med ungdomsfrågor och stöd till ungdomsorganisationer utan även har andra uppdrag som inte enbart riktar sig mot ungdomar. 11 (17)

34 Under våren har Ungdomsstyrelsen beviljat ett projektstöd inom stödformen rasism och intolerans (SFS 2008:62) till Riksteatern (dnr /10) för att de ska bedriva värdegrundsdialoger och öka användandegraden av portalen. Projektet kommer främst att bedrivas i region Västerbotten och Region Halland och anses kunna ge positiva effekter för det fortsatta användandet av portalen samt utvecklingen av densamma. 12 (17)

35 6 Hur medlen har använts Medlen inom uppdraget har främst gått till rent personella resurser som utveckling och förvaltning av portalen samt för att presentera och marknadsföra portalen i olika sammanhang där ideell sektor och andra aktörer varit närvarande. 6.1 Marknadsföring Marknadsföringen har främst inneburit att portalen har presenterats i sammanhang där ideell sektor varit närvarande. Detta har bland annat varit Ungdomsstyrelsens; Rikskonferens, Dialogkonferens, Nationell erfarenhets- och uppföljningskonferens kring insatser mot rasism och intolerans och Samrådskonferens med etniska organisationer. Men det har även inneburit möten med andra bidragsgivare (t.ex. Arvsfonden och Skolverket) för att de i sin tur ska kunna informera sina målgrupper om möjligheterna med webbportalen. För en grundligare genomgång av dessa insatser se Ungdomsstyrelsens tidigare rapport om vilka insatser som har vidtagits för att portalen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger (dnr /08). 6.2 Utveckling och förvaltning av portalen Oundvikligen finns det vissa fasta kostnader för att driva en webbportal. Hit hör bland annat serverkostnader och kostnader för domännamn. Medel har även använts för att anlita webbyrån Futurniture som har gjort vissa tekniska förbättringar på portalen samt utvecklat nya applikationer för att öka både aktiviteten och användarnyttan. Ett exempel på detta är moralkakan som är en applikation där man kan skapa en profil av testpersonen genom att besvara 12 moralfilosofiska frågor. 6.3 Personella resurser Eftersom allt material som läggs ut på portalen måste granskas av Ungdomsstyrelsen har mycket tid gått åt i rent personella resurser kopplat till detta. Ju mer material som har kommit in desto mer tid har således gått åt till granskning. Personella resurser har även använts då det gällt att marknadsföra portalen i olika sammanhang samt vid referensgruppsmöten och styrgruppsmöten. 13 (17)

36 7 Slutsatser Ungdomsstyrelsens slutsats är att myndighetens arbete med portalen har haft effekter för såväl civila samhällets aktörer, myndigheter, företag och individers förutsättningar att synliggöra och stärka värdegrundsarbete. I huvudsak handlar det om att portalen skapar nya möjligheter för exponering, dialog och engagemang. Sammanfattat är Ungdomsstyrelsens slutsatser följande. Fler aktörer kan synliggöra sitt värdegrundsarbete Idag är 164 aktörer registrerade på portalen. Ungdomsstyrelsens bedömning är att föreningslivet har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt värdegrundsarbete samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har gjort genom Dialog Värdegrund. Myndigheten ser det som positivt att såväl föreningar, myndigheter och företag anslutit sig till portalen för att synliggöra sitt värdegrundsarbete. Ökad exponering av aktiviteter kring värdegrund Totalt har 95 aktiviteter (kalenderhändelser) exponerats via portalen. Myndighetens bedömning är att det ger fler aktörer och individer möjlighet att delta i aktiviteter där en dialog om värdegrundsfrågor sker. Ökade möjligheter för individer att engagera sig Under perioden 1 januari 25 maj 2010 har portalen haft unika besökare samt sidvisningar. Då portalen synliggör aktiviteter och aktörer som verkar för dialog kring värdegrundsfrågor kan myndigheten konstatera att fler individer fått möjlighet att ta del av detta vilket ger ökade möjligheter för individer att engagera sig. Synergier i Ungdomsstyrelsens stöd till föreningsliv Ungdomsstyrelsen kan konstatera att uppdraget med att förvalta har integrerats väl i myndighetens ordinarie stöd till föreningsliv. Konkret betyder det att Ungdomsstyrelsen kan ge organisationer som får organisationsstöd och aktörer som får projektbidrag, bättre möjligheter att synliggöra aktiviteter och resultat för sitt arbete med värdegrundsfrågor. Användarvänligt och betydelsefullt verktyg Användarstudien visar att fler aktörer ser portalen som ett betydelsefullt verktyg för att synliggöra värdegrundsarbete. Portalen anses sammantaget ha en hög användarvänlighet. Portalen stärker värdegrundsarbete Användarstudien visar att 93 procent anser att portalen stärker dialog om värdegrundsarbete. Ungdomsstyrelsens bedömning är därför att portalen fortsatt kan vara en betydelsefull verksamhet som kan få effekter på värdegrundsarbete. Det är inte möjligt att utifrån användarstudien, eller analys av aktiviteter på portalen, uttala sig om mer långtgående effekter när det gäller frekvensen eller kvalitén på dialogarbetet om värdegrundsfrågor. Portalen har varit etablerad under allt för kort tid, och effekter av denna typ av verksamhet är svåra att med hög säkerhet fastställa. 14 (17)

37 7.1 Möjligheter och utmaningar Ungdomsstyrelsen ska vid utgången av 2010 lämna en slutredovisning av uppdraget. I denna avser Ungdomsstyrelsen lämna förslag på hur portalen och arbetet med värdegrundsfrågor kan stärkas och utvecklas, hur portalen ska kunna administreras och förvaltas samt hur erfarenheter av värdegrundsarbete kan spridas och delas. Ungdomsstyrelsen vill dock redan nu identifiera ett antal möjligheter och utmaningar som redan konstaterats inför arbetet med portalen Portalen i ett bredare sammanhang Myndighetens bedömning är att portalen behöver kopplas till ett bredare sammanhang. I och med att Ungdomsstyrelsen har fått uppdraget att sammankalla ett partnerskap för social sammanhållning (IJ2010/794DEM), finns det goda möjligheter att portalens betydelse kommer att öka i och med de aktiviteter i form av reella möten och dialoger som kommer att genomföras inom ramen för det uppdraget. En möjlig utveckling är att portalen blir en samlingsplats för att synliggöra insatser av arbete kring social sammanhållning, där värdegrundsarbete kan vara ett tema. Attraktiv och ändamålsenlig portal Myndighetens bedömning är att portalen på olika sätt kan utvecklas för att bli mer attraktiv och ändamålsenlig. Detta rör bland annat användarvänlighet och administrativt gränssnitt. Detta arbete bör ske i dialog med brukare och expertis. Driftsformer Myndighetens bedömning är att portalen bör drivas i form av ett partnerskap mellan Ungdomsstyrelsen och föreningslivet. Myndigheten bör få ansvar och resurser för att tillhandahålla den tekniska strukturen medan löpande driftsarbete kan ske i samverkan med föreningslivet. Arbetet skulle kunna vara ett tematiskt partnerskap i anslutning till det aviserade stödet för social sammanhållning. Ökad kännedom Ökade insatser bör göras för att marknadsföra portalen och dess möjligheter. För att öka kännedomen om portalen på ett resurseffektivt sätt bör den ideella sektorn involveras närmare för att de ska kunna marknadsföra portalen och det som presenteras där till allmänheten, alltså till externa användare och slutanvändare. Detta skulle kunna göras genom att en organisation beviljas ett projektstöd i någon av de stödformer som Ungdomsstyrelsen fördelar eller genom de stimulansmedel som kommer att finnas inom partnerskapet för social sammanhållning under (17)

38 Bilaga 1 Enkät till användare Tyck till om Dialog värdegrund Du har fått den här enkäten eftersom den organisation som du representerar är registrerad på Webbportalen riktar sig i första hand till organisationer som arbetar med dialog om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är Ungdomsstyrelsens uppdrag att förvalta och vidareutveckla portalen utifrån de behov som finns hos den ideella sektorn. Det är därför viktigt att vi får ta del av era synpunkter. Enkätsvaren kommer att presenteras i den rapport om webbportalen som Ungdomsstyrelsen ska lämna till regeringen i juli år Vi är tacksamma om ni kan avvara några minuter och besvara tio korta frågor. Senast den 16 maj vill vi ha ditt svar! Hur hörde ni talas om portalen? Genom en presentation på en konferens Genom vänner/arbetskollegor Genom ett e-postutskick från Ungdomsstyrelsen Övrigt: På vilket sätt har ni använt webbportalen? Vi har presenterat organisationens egna aktiviteter Vi har sökt efter andra organisationers aktiviteter i kalendern Vi har sökt efter andra projekt och organisationer Vi har hänvisat andra till portalen för att läsa om våra aktiviteter/vår organisation Övrigt: Vad tycker ni om användarvänligheten på portalen? Dålig Mycket bra 16 (17)

39 Hur bedömer ni användarvänligheten på kalendern? Dålig Mycket bra Hur tycker ni att sökfunktionen fungerar? Dålig Mycket bra Anser ni att denna typ av webbplats är viktig för att främja dialog kring värdegrundsfrågor? Inte viktig Mycket viktig Skulle ni rekommendera portalen till någon annan? Ja Nej Har ni sett några effekter av att vara registrerade på portalen? Om "ja" ange vilka effekter i fältet övrigt. Ja Nej Övrigt: Vad skulle få er att använda webbportalen i större utsträckning? Lämna gärna förslag på hur portalens uppbyggnad och funktion i övrigt kan utvecklas och förbättras: 17 (17)

40

41 Bilaga 3 Insatser som har vidtagits för att spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger, delredovisning februari 2010

42

43 Insatser som har vidtagits för att webbplatsen ska spegla de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger 1 (8)

44 Innehåll 1 Inledning Insatser Insatser för att webbsidan ska spegla de organisationer som idag arbetar med värdegrundsdialoger Konferenser Facebook Ordinarie kanaler till föreningslivet Kvalitetssäkring Registrerade användare Slutsatser och analys Bilaga (8)

45 1 Inledning I november år 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att förvalta webbplattformen Uppdraget sträcker sig över två år. Ungdomsstyrelsen har valt att fokusera på att få användare till portalen under det första året. Under år två fokuserar vi på att göra innehållet känt för målgruppen. Det har fungerat väl att integrera uppdraget kring med övriga uppdrag på myndigheten. Genom Ungdomsstyrelsens reguljära kontakt med ideell sektor har många organisationer kunnat få information om portalen på ett för dem naturligt sätt. Enligt regeringsbeslutet IJ2008/2249/DEM ska Ungdomsstyrelsen senast den 30 juli 2010 redovisa effekterna av bidraget tillsammans med en redovisning av hur medlen har använts. Uppdraget ska slutredovisas i utförlig form vid utgången av Som ett tillägg till tidigare beslutade redovisningstillfällen ska Ungdomsstyrelsen senast den 1 mars 2010 redovisa vilka insatser som vidtagits i syfte att säkerställa att webbplatsen speglar de organisationer som idag arbetar med värdegrundsdialoger och den verksamhet som dessa organisationer bedriver. Här redogör myndigheten för de insatser som vidtagits för att säkerställa att webbplatsen speglar de organisationer som arbetar med värdegrundsdialoger och den verksamhet som dessa organisationer bedriver i dag. 3 (8)

46 2 Insatser Ungdomsstyrelsen delade upp arbetet med webbportalen i två faser. Den första fasen gick ut på att sidan skulle få nya användare. Den andra fasen på att innehållet på portalen marknadsfördes. Således har arbetet under 2009 gått ut på att portalen ska få nya användare. Vid årsskiftet hade Dialog värdegrund 147 registrerade användare. 2.1 Insatser för att webbsidan ska spegla de organisationer som idag arbetar med värdegrundsdialoger Konferenser Ett framgångsrikt sätt att få nya användare till portalen har varit att presentera den på större konferenser. Webbportalen har presenterats vid både interna och externa konferenser samt exponerats på utställartorg där deltagarna har kunnat tala med en handläggare från Ungdomsstyrelsen och registrera sig på plats. Under 2009 har Dialog värdegrund presenterats på nedanstående konferenser: Rikskonferensen Ungdomsstyrelsens konferens för politiker, fritidsledare, lärare, arbetsförmedlare, socialarbetare, ungdomsorganisationer och forskare som arbetar med och är intresserade av ungdomsfrågor. Rikskonferensen tog emot cirka 800 deltagare under två dagar. Dialogdagarna Ungdomsstyrelsens konferens för ideella organisationer som får bidrag av myndigheten. Under 2009 var temat Kvinnokonventionen 30 år. Konferensen pågick under en dag i Stockholm. I Stockholm kom det runt 200 deltagare från mer än 70 olika organisationer. Dag två genomfördes i Göteborg. Detta skedde i form av ett mindre möte och därför presenterades inte portalen där. Urban dialog Konferensen Urban Dialog 2009 arrangerades av Ungdomsstyrelsen och var en mötesplats för aktörer som ingår i det urbana utvecklingsarbetet 1. Konferensen pågick i två dagar och hade cirka 150 deltagare. Samrådskonferens med etniska organisationer Konferensen anordnades av Ungdomsstyrelsen i syfte att ha en dialog kring bidraget som fördelas till etniska organisationer. Konferensen besöktes av cirka 90 personer från ideella organisationer runt om i landet. 1 För perioden har 21 kommuner tecknat lokala utvecklingsavtal om ett urbant utvecklingsarbete i 38 stadsdelar. De lokala utvecklingsavtalens roll är att möjliggöra för berörda kommuner att bilda lokala partnerskap med statliga myndigheter samt aktörer inom den privata och ideella sektorn. 4 (8)

47 Nationell erfarenhets- och uppföljningskonferens kring insatser mot rasism och intolerans Konferensen anordnades av Ungdomsstyrelsen i syfte att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan de beviljade projekt som arbetar mot rasism och olika former av intolerans. Konferensen hölls under två dagar och cirka 30 ideella organisationer deltog. KomIn Flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala, Uppsala kommun och Tema Asyl & integration ordnade en nationell konferens under rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser. Målgruppen för konferensen var politiker på både lokal och nationell nivå, policymakare, ideella organisationer och myndigheter. Cirka 300 personer deltog under två dagar. Överenskommelsen Konferensen på Nalen arrangerades av Integrations- och jämställdhetsdepartementet tillsammans med Forum för frivilligt socialt arbete. Den vände sig främst till idéburna organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och politiker. Cirka 250 personer deltog under en dag Facebook För att nå ut till målgruppen genom olika sociala medier finns Dialog värdegrund sedan oktober 2009 på Facebook. I februari 2010 hade gruppen 72 medlemmar. På facebooksidan publiceras nyheter kopplade till utvecklingen av Dialog värdegrund till exempel lades moralkakan ut som ett meddelande på Facebook. Moralkakan är en applikation där man genom att besvara 12 moralfilosofiska frågor kan skapa en profil av testpersonen. Profilen presenteras grafiskt som en kaka. Där finns även möjlighet för medlemmarna att kommunicera med varandra. Facebooksidan är på så sätt ett komplement till webbportalen där direktkommunikation inte är möjlig Ordinarie kanaler till föreningslivet Ungdomsstyrelsen har använt sina ordinarie kanaler till föreningslivet för att sprida kunskap om webbportalen. Det har bland annat inneburit att organisationerna i samband med beslut om bidrag informerats om Dialog värdegrund och vilken nytta den kan ha för dem. I januari 2009 och 2010 innebar detta till exempel att flera hundra organisationer nåddes av den informationen. Ungdomsstyrelsens handläggare har dessutom informerat om nyttan med dialog värdegrund i sin vardagliga kontakt med organisationer. För att underlätta informationen har Ungdomsstyrelsen tagit fram ett A5 vykort med fakta om webbportalen (se bilaga). Under början av år 2010 har ett omfattande arbete påbörjats med att aktivt söka upp bra metodmaterial från tidigare beviljade projekt. Vi har på så sätt identifierat en mängd intressant material. Vi arbetar löpande med att ta en personlig kontakt med organisationerna för att tipsa dem om att lägga ut material på Dialog värdegrund. 5 (8)

48 2.1.4 Kvalitetssäkring Under perioden har även en intern referensgrupp (med representanter från Ungdomsstyrelsen) samt en extern referensgrupp (med representanter från de registrerade användarna på portalen) kontinuerligt lämnat feedback till myndigheten för att webbportalen ska utnyttjas på bästa sätt. Den interna referensgruppen skapades för att säkerställa att samordningsvinster mellan Ungdomsstyrelsens reguljära verksamhet och webbportalen togs till vara på bästa sätt. Ungdomsstyrelsens fyra enheter har varit representerade och referensgruppen har träffats tre gånger under år Den externa referensgruppen skapades för att Ungdomsstyrelsen skulle få reda på utvecklingsbehov av webbsidan. Dessa behov blev sedan underlag till överväganden om beslut om framtida utveckling av webbsidan. Den externa referensgruppen har träffats fyra gånger under 2009 och bestått av representanter från följande organisationer; Röda Korsets byrå mot diskriminering i Luleå, Fryshuset - Sharafs Hjältar, Interfem, Assyriska Kvinnoförbundet, Amnesty Angeläget, Kom in (nu företaget Con vision med mångfaldskompetens i fokus) Registrerade användare Av de 147 registrerade användarna 2 är representanter för ideell sektor den största gruppen. Antalet kvinnoorganisationer är 26 stycken, ungdomsorganisationer 21 stycken, kyrkliga/religiösa organisationer 12 stycken och etniska organisationer 10 stycken. Fyra studieförbund 3, fem myndigheter 4 och fyra företag 5 återfinns även bland användarna. Ideella organisationer är också den främsta målgruppen för portalen. 2 December Studieförbundet vuxenskolan, ABF Stockholm, Sensus, och Studiefrämjandet 4 Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Allmänna arvsfonden, Europeiska Integrationsfonden Svenska ESF-rådet, Ung & Trygg Göteborg (projektsamarbete mellan kommunala bostadsbolagen, polisen, åklagarmyndigheten, Mölndals Stad och Göteborgs stadsdelsförvaltningar, utbildningsförvaltning och sociala resursförvaltning), och Ungdomsstyrelsen. 5 Fortus AB, Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier, Kom In-Kollektivism möter Individualism och Pocket Teater & Utbildning AB. 6 (8)

49 3 Slutsatser och analys Ungdomsstyrelsens bedömning är att användarna har erbjudits en värdefull kanal för att nå ut med information till andra om sitt värdegrundsarbete samtidigt som de kan dra nytta av vad andra gör och har gjort genom Dialog värdegrund. Ungdomsstyrelsen har marknadsfört och demonstrerat webbsidan på ett antal strategiskt utvalda mötesplatser där en bredd av organisationer har haft möjlighet att se och pröva Ungdomsstyrelsen kan konstatera att uppdraget med att förvalta webbportalen har kunnat integreras väl i myndighetens ordinarie arbete. Ungdomsstyrelsen har genom övriga uppdrag en bred kontaktyta gentemot kommuner, myndigheter och det civila samhället. Myndigheten har genom sin instruktion i uppdrag att samla kunskap om ungdomars livsvillkor och sprida denna kunskap nationellt och lokalt. Att få möjlighet att delta i värdegrundsdialog och praktiskt arbete kring värdegrundsrelaterade frågor är viktigt för alla inte minst också ungdomar. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att webbsidan Dialog värdegrund har en stor potential att utgöra ett konkret verktyg för kunskaps- erfarenhetsspridning i första hand inom den civila sektorn, men också unika möjligheter för offentliga aktörer att ta del av kunskap, metoder och arbetssätt som utvecklas inom föreningslivet. Vi kan också se att de registrerade användarna visar på en bredd av organisationer där en klar majoritet är organisationer som Ungdomsstyrelsen har reguljär kontakt med. Det handlar både om mindre organisationer, men också mer välkända som sedan länge varit engagerade i värdegrundsrelaterade frågor. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att strategin under det första året, att få upp antalet aktiva användare på webbsidan lade en god grund för det kommande året. Ett år då insatser kan intensifieras för att i än högre grad fånga upp organisationer som idag arbetar med värdegrundsarbete. Alltmer intressant material läggs in på webbsidan som andra organisationer kan inspireras av och praktiskt använda i sin egen verksamhet. De viktigaste ambassadörerna för webbsidan är de organisationer som redan är aktiva och som kan berätta om möjligheten med webbsidan. Därför avser Ungdomsstyrelsen att söka samarbeten med organisationer för att synliggöra de möjligheter som finns med webbsidan. I anslutning till Ungdomsstyrelsens uppdrag att förvalta och utveckla webbsidan bör dock ytterligare insatser övervägas av regeringen som innebär reella möten, dialoger på såväl lokal, regional som nationell nivå. Möten där frågor som handlar om villkor för social sammanhållning med utgångspunkt i demokratin och de mänskliga rättigheterna kan stå i fokus. 7 (8)

50 4 Bilaga 8 (8)

51

52 Ungdomsstyrelsen 2010 projektledare David Hallal språkgranskning Linn Elgstrand omslag Christián Serrano distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm webbplats e-post tfn , fax UNGDOMSSTYRELSEN är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

En följeslagare på vägen

En följeslagare på vägen En följeslagare på vägen Slutrapport om betydelsen av yrkesmentorer för nyanlända flyktingars etablering En följeslagare på vägen Slutrapport om betydelsen av yrkesmentorer för nyanlända flyktingars etablering

Läs mer

för nyanlända invandrare

för nyanlända invandrare Yrkesmentorer för nyanlända invandrare Delrapport om försöksverksamheter för nyanländas etablering på arbetsmarknaden Yrkesmentorer för nyanlända invandrare Delrapport om försöksverksamheter för nyanländas

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

BIDRAG OCH KVALITET. En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar

BIDRAG OCH KVALITET. En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar BIDRAG OCH KVALITET En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar BIDRAG OCH KVALITET En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar Förord

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer