Riksförbundet BRIS verksamhet år Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförbundet BRIS verksamhet år 2003. Årsredovisning"

Transkript

1 Riksförbundet BRIS verksamhet år 2003 Årsredovisning

2 2003 Innehåll 01. Inledning Stödtelefonerna och BRIS-mejlen Barnens rätt arbete för barn och ungdomars rättigheter och livssituation Rekrytering och vård av medlemmar Opinion, information och kunskapsspridning Press BRIS projektverksamhet Forskning och utveckling Finansiering Sponsorer/samarbetspartners Årsredovisning Ansvarig utgivare: Kerstin Thuresson, ordförande Riksförbundet BRIS Form och produktion: IK Stockholm Stockholm i mars

3 Inledning 01 Så har ett nytt verksamhetsår gått till ända. Vi kan inte låta bli att tänka på alla dramatiska händelser som skett under året. Oro och krig kommer närmare inpå oss via medias allt större förmåga att redovisa alla händelser som sker. Vi kan inte undgå att undra över hur alla barn och ungdomar, som en stor del av dagen har TV som sitt enda sällskap, hanterar en sådan mängd av information. Vem pratar de med och hur ofta? Vi vet ju att många av dem hör av sig till oss på BRIS. Dialogen med barn och ungdom via telefon och mejl fortsätter att öka totalt sett. De vuxna som ringer till vår telefon om barn fortsätter också att höra av sig var ett år fullt av expansion och aktivitet. BRIS genomförde på våren en välorganiserad kongress i Göteborg där viktiga beslut för framtiden togs. Det beslutades om att påbörja ett nytt organisationsförslag inför nästa kongress där hänsyn ska tas till en eventuellt ny regionindelning. Vidare beslutade kongressen om, för hela organisationen, viktiga styrdokument. Samarbetet mellan regioner och riksförbund har utvecklats och känslan av ett BRIS blir allt starkare. Stor genomslagskraft Vår huvuduppgift i år har varit att stabilisera ekonomin och vända pengaflödet åt rätt håll. Det har vi lyckats bra med även om vi fortfarande betraktas som en myndighet av många och därmed antas vara i stort sett oberoende av ekonomiskt stöd. Mycket av vårt kommunikativa arbete har gått ut på att lyfta denna fråga. BRIS har fått stor genomslagskraft även i år och vi har lyckats med att till omvärlden förmedla om utsatta barns villkor i Sverige. Förtroendet för vår organisation är fortsatt mycket högt. Det kan vi dels se via den årligen återkommande Temo-undersökning som görs, men också genom att vi har stabila samarbetspartners som verkligen vill engagera sig i vårt arbete. Det är inte heller svårt att få riktigt duktiga ideella jourare till våra telefoner och inkommande mejl. Vi har allt fler ideella som stöder vårt administrativa arbete och som finns med i aktiviteter av alla dess slag. Det är ett förtroende som vi vill ha och också känner oss stolta över att få. Tack Det kom ett litet kort till oss med följande text: Hej BRIS! Ni är så bra tycker jag. Ni är viktiga för oss barn som mår dåligt. Hej då! Hälsningar NN. Denna lilla hälsning får symbolisera många brev och mejl som vi har fått till riksförbund och regioner. Det värmer naturligtvis och vi vill föra det vidare till alla er som under året stöttat BRIS på olika sätt. Tack till alla fantastiska samarbetspartners, sponsorer och gåvogivare som hjälpt oss under Ert stöd är ovärderligt. Tack till alla ideella i styrelser på riksförbund och regioner för den styrning som en medlemsorganisation är så beroende av.tack till alla ideella jourare och stödpersoner för ert fantastiska och idoga arbete med att bekräfta barn och ungdomar som söker vårt stöd. Tack till all personal, för ert uppoffrande arbete med att få allt att gå ihop till slut. Och slutligen: tack till alla våra medlemmar som gör vår verksamhet möjlig. Kerstin Thuresson Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare 5

4 Stödtelefonerna och BRIS-mejlen 02 Barnens Hjälptelefon Under 2003 samtalade BRIS med drygt barn och ungdomar via Barnens Hjälptelefon under de 26 timmar i veckan som telefonen hade öppet av dessa samtal innehöll tillräckligt med information för att dokumenteras utförligare. Om innehållet i dessa och i övriga kontakter kan man läsa mer om i BRIS-rapporten. Samtalen till Barnens Hjälptelefon har minskat i antal med några procent sedan förra året, men var i gengäld lite längre. BRIS ca 320 frivilligmedarbetare, s.k. jourare, har sammanlagt samtalat med barn och ungdomar i närmare timmar. Antalet försök att ringa Barnens Hjälptelefon har dock ökat under 2003 med knappt 10 % till över Resultatet har därför blivit en något sämre tillgänglighet, 24 % mot fjolårets 28 %. Internt har verksamheten samordnats genom ett tiotal telefonkonferenser och under två planeringsdagar då regionernas stödtelefonansvariga BRIS-ombud och Riksförbundets samordnare träffades. Några viktiga utvecklingsområden inom stödverksamheten har varit a) ett numera infört krav på utdrag ur belastningsregistret för alla som börjar arbeta i BRIS, b) samordning av utvärderingssamtalen med jourare som avslutar sitt jourarbete samt c) en uppdatering av utbildningsmaterialet för jourarutbildningen. Regionerna har dessutom arrangerat sammanlagt åtta grundutbildningsomgångar där 103 nya telefonjourare utbildats. Vid årets slut fanns således sammanlagt 318 aktiva jourare i Barnens Hjälptelefon. Jourare samlades både vid kongressen i maj och vid mejlkonferensen på Sätra Bruk i juni (se nedan). Hanteringen av den stora andelen busringningar till Barnens Hjälptelefon har varit ett annat centralt arbetsområde. En ny metod från BRIS motsvarighet i Kanada infördes. Den går ut på att alla barn som ringer Barnens Hjälptelefon först ska mötas av ett telefonsvararmeddelande med en vädjan om att inte busringa. En justering av de formulär och databaser som används för dokumentationen av samtalen genomfördes med start i april. Det innebar en klar förbättring av både tillgänglighet och känslighet i det omfattande material om samtalen som genereras. Vid årets slut inleddes dessutom arbetet med att lägga hela dokumentationen av stödtelefonverksamheten direkt on-line via admin-gränssnittet på BRIS.se. Externt har samarbetet med olika organisationer, t.ex. TES Telefonsjälavården i Sverige, fortsatt. På det internationella planet var bildandet av det globala nätverket för barntelefonorganisationer, CHI Child Helpline International, en viktig händelse. BRIS var på plats i Amsterdam i september när CHI efter ett knappt år av förberedelser officiellt bildades. BRIS-mejlen Under 2003 utvecklades BRIS-mejlen intensivt. Mejl-projektets satsning på jourarutbildning har BRISSE finns på nya BRIS.se för att hjälpa besökarna med navigeringen. 7

5 BRIS och webbyrån deasign lanserade nya BRIS.se i oktober. dessutom spritt sig ut på regionerna, och sammanlagt har 43 nya mejl-jourare utbildats under Vid årets slut fanns därför totalt 86 aktiva mejl-jourare ute på regionerna. Metodutveckling och kvalitetssäkring har också inneburit reviderade riktlinjer för mejlverksamheten, en fastställd grundutbildningsgång med enhetligt utbildningsmaterial samt en satsning på utveckling av mejljourargrupper på regionerna. Det senare innebar bland annat en mer strukturerad handledning och bättre resurser när det gäller både lokaler och utrustning. Mejlansvariga BRIS-ombud och samordnare har träffats personligen vid tre tillfällen och utöver detta samtalat vid månatliga telefonkonferenser. Särskilt viktig för utvecklingen var den konferens som Allmänna Barnhuset arrangerade på Sätra Bruk i juni. Under två dagar samlades 20-talet frivilliga och anställda både från regioner och riksförbund för utbildning i mejlaktuella ämnen som psykisk ohälsa och självmordsproblematik, samt för att diskutera mejlsvarsmetodik. Utvecklingen inom den här specifika verksamheten har bidragit till att BRIS kunnat möta den kraftiga ökningen av inkommande mejl på ett tillfredsställande sätt. Under året mottog vi mejl, en 25 procentig ökning mot året innan. Av dessa fick ett statistikfört, stödjande mejlsvar. Se BRIS-rapporten för en närmare beskrivning. Trots denna ökning fick närmare två tredjedelar av de som mejlat sitt svar inom 48 timmar. Ytterligare en femtedel fick svar inom tre dygn. Tillsammans har Jourare, som står för 60 % av mejlsvarandet, och anställda på regionerna ägnat timmar åt stödjande mejlsvar under Lanseringen av nya BRIS.se i oktober innebar mycket för mejlverksamheten. Ett gediget förarbete från vår sida tillsammans med webbyrån deasigns kompetens resulterade i ett kraftigt förbättrat verktyg för BRIS mejlkommunikation med barn och ungdomar. Samtidigt blev det tillhörande dokumentationssystemet väsentligt uppdaterat. Insamlandet och kategoriseringen av information från mejlen är avsevärt förbättrat, så jämförelser mellan mejl och barnsamtal kan nu göras på ett helt annat sätt än tidigare. BRIS.se i övrigt På de tre diskussionsforum, med sammanlagt nio olika ämnen, som hållits igång under året har nästan inlägg publicerats. Här har barn och ungdomar kunnat stötta varandra och diskutera ämnen som ensamhet, vuxna, invandrare/flykting och stress. Allt under ledning av BRIS-anställda moderatorer. BRIS Vuxentelefon om barn Under 2003 statistikfördes vuxensamtal till BRIS. Detta innebar en ökning med 14 % jämfört med Ställt mot de drygt försök att ringa som gjordes under vuxentelefonens öppettider, vardagar kl , innebar det att tillgängligheten i snitt var drygt 18 %, det vill säga i det närmaste oförändrat från året innan. Samtalen besvarades av drygt tjugo personer, företrädesvis anställda BRISombud, fördelade på BRIS fem regioner. Som ett underlag till kongressen i maj gjordes en grundligare utvärdering av vuxentelefonverksamheten. Kongressen beslutade därefter om en utveckling av vuxentelefonen, där olika vägar att utöka omfattningen och tillgängligheten skulle prövas. Till exempel via annan bemanning och/eller ändrade öppettider. De flesta av de schemalagda utvecklingsfaserna kom dock att hamna på Det samarbete som bedrevs i projektform tillsammans med Rädda Barnens och Svenska Föreningen för Psykisk Hälsas föräldratelefoner ledde i februari till spridningen av en gemensam informationsbroschyr. Det resulterade i att antalet försök att ringa BRIS Vuxentelefon om barn ökade något tiden närmast därefter. Projektet avslutades under året med en utvärdering, men samarbetet med de två organisationerna fortsätter. Under slutet av året inleddes bland annat ett samarbete med Folkhälsoinstitutet inom ramen för den pågående Föräldrastödsutredningen, i syfte att placera våra telefonjourer i ett större samhälleligt sammanhang. 03 8

6 Barnens rätt BRIS har under verksamhetsåret genomfört flera olika arbeten som, vid sidan av stödverksamheten, har starka kopplingar till barn och ungdomars rättigheter och deras livssituation i övrigt. Ansatsen för genomförda arbeten har självklart varit ur barnets eget perspektiv samt de principer som följer av FN:s barnkonvention. Basen för arbetet återfinns En lättläst, lättillgänglig och uppdaterad uppslagsbok om barns och ungdomars rättigheter. i det informationsflöde som barn och ungdomar förmedlat till oss via BRIS stödverksamhet. Målsättningen med insatserna har varit att försöka påverka och ge förslag till förändringar och förbättringar inom området barnrätt. Barnets rätt handbok för vuxna BRIS har tillsammans med journalisten och författaren Susanne Hobohm samt bokförlaget Liber gett ut boken Barnets rätt handbok för vuxna. Det är en lättläst, lättillgänglig och uppdaterad uppslagsbok om barns och ungdomars rättigheter enligt gällande svensk lag. Remissyttranden Under verksamhetsåret har BRIS avlämnat remissyttrande över följande lagförslag, offentliga utredningar, allmänna råd och andra riktlinjer: W Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap W Ds 2003:5 Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall W SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet W SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd W SOU 2003:49 Adoption till vilket pris Avslutningsvis har ett yttrande lämnats avseende Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hearing i anslutning till 2002 års vårdnadskommittés utredningsarbete Utöver ovan nämnda remissyttranden har BRIS bland annat deltagit vid olika hearings som berör barnrättsliga utredningar. Den viktigaste var 2002 års vårdnadskommittés hearing som under tre olika mötestillfällen behandlade familjerättsliga regler. Rådet för migrationsoch asylpolitiska barnfrågor Under 2003 blev BRIS ombett att ingå i rådet för migrations- och asylpolitiska barnfrågor som upprättats av migrationsminister Barbro Holmberg. I rådet ingår representanter för olika frivilligorganisationer samt sakkunniga från de olika yrkesområden som kommer i kontakt med asylsökande barn och deras familjer. Syftet med rådet är att vara ett forum för att utbyta erfarenheter och kunskaper när det gäller migrations- och asylpolitiska barnfrågor. Juridisk konsultation till barn och ungdomar Under verksamhetsåret 2003 har vi också utvecklat en tjänst på BRIS.se där barn och ungdomar kan skicka frågor med barnrättslig anknytning. Avsikten är att ge barn och ungdomar tillgång till professionell juridisk rådgivning och konsultation. Detta är dessutom en specialiserad service som bara BRIS tillhandahåller

7 Rekrytering och vård av medlemmar Rekrytering. I arbetet med att rekrytera nya medlemmar har BRIS framförallt använt sig av de olika kanaler vi har tillgång till genom våra samarbetspartners och sponsorer. Till exempel har vi i samarbete med ICA medverkat i ett nummer av deras tidning ICA Buffé. En helsidesannons samt ett bifogat inbetalningskort resulterade i att vi fick omkring nya medlemmar och ca gåvogivare. Kring Jul skickade vi dessutom ut en förfrågan till alla våra gåvogivare, ca personer, och frågade om de ville stödja oss via autogiro. Av dess blev ca 70 nya autogirogivare. I samband med denna kampanj tog vi också fram en speciell autogirobroschyr. Under året har BRIS dessutom kommunicerat med sina medlemmar via sektionen Medlemsnytt i tidningen Barn & Ungdom. Vid varje nytt utgivningstillfälle har vi haft olika erbjudanden. Det rörde sig bland annat om försäljning av kläder, en uppmaning att bli autogirogivare, eller att aktivt engagera sig i BRIS. En ny databas till sommaren blev till slut det år då vi konstaterade att BRIS behöver en ny insamlingsdatabas. Det befintliga Donor Perfect motsvarar helt enkelt inte längre dagens krav. Under hösten har vi därför ägnat oss åt att söka efter och träffa potentiella leverantörer av ett system som uppfyller våra behov. Arbetet är ännu inte avslutat och förhandlingar kommer att pågå under hela våren. Förhoppningen är dock fortfarande att ha ett nytt fungerande system till sommaren g 0 50 olm Varje dag är det många små röster som försöker göra sig hörda. JAG VÄXTE UPP i en trygg och bra miljö i Tärnaby. Mina föräldrar stöttade mig på alla sätt och vis när det gällde mitt stora intresse, slalom. Men inte för mycket och inte för lite. Jag fick utvecklas i min egen takt och ingen krävde några resultat. De var genuint engagerade och uppmuntrande, och detta engagemang var definitivt en av förutsättningarna för mina framgångar i backen. Men alla har naturligtvis inte förmånen att växa upp i en lika god miljö som jag. Och dessvärre är en dålig uppväxtmiljö lika avgörande för resten av livet som en bra uppväxtmiljö. Därför har jag tagit ställning för barnens rätt i samhället. Ingemar Stenmark Riksförbundet BRIS, Karlavägen 121, Stockholm. Gå in på för mer information eller ring oss på Lycklig INGEMAR STENMARK BARA UNDER FÖRRA ÅRET tog vi emot flera hundra tusen samtal till Barnens Hjälptelefon. Av dessa kunde vi dessvärre bara svara på Behovet bara ökar men tyvärr får alltså bara en del av de barn och ungdomar som ringer inte tillfälle att prata med en vuxen. Trots att de verkligen har behov av det. Vi har helt enkelt inte råd att betala för fler samtal än vi gör. Så om vi ska kunna öka vår tillgänglighet för barn och ungdomar som har det besvärligt behöver vi bland annat din hjälp. Vi ber dig därför att stödja oss genom att ge ett bidrag eller bli medlem i BRIS via inbetalningskortet som finns bifogat i tidningen. Du kan också klicka in på BRIS.SE. Kanske kan du säga till dina kompisar också? Många tack på förhand. För femte året i rad har landets alla sjätteklassare fått idolkort från oss på BRIS. Nytt för i år är att vi även skickar med ett kort till deras föräldrar där Ingemar Stenmark berättar om varför han stöder oss. ICA är en av BRIS huvudsamarbetspartners och är också huvudsponsor av idolkorten och vi vill därför rikta ett speciellt tack till dem. BRIS autogirokampanj som gick ut kring jul samt medlemsrekryteringsannonsen i ICA Buffé. IK STOCKHOLM 05 12

8 Opinion, information och kunskapsspridning byrån deasign återkom de senare med ett konceptförslag som innebar en fullständig nyproduktion av hemsidan. Denna inleddes under sommaren, och i bra beror mycket på det nytryckta produktblad som bifogas i våra utskick och som delas ut vid varje kontakt med potentiella köpare. Men försäljningen oktober lanserades nya BRIS.se. En viktig del i upp- sker också framgångsrikt via vår nya shop på Marknadskommunikation draget var att utveckla kommunikationen/dialogen med BRIS olika målgrupper. Men också att på ett BRIS.se. Särskilt mycket sålde vi på AMF-dagarna samt på Gröna Lund där vi hade direktförsäljning. Under 2003 har det övergripande målet i vår kommunikation och marknadsföring varit att tydligt visa och kommunicera ett BRIS. Ett nära samar- Under 2003 har BRIS tillsammans med reklambyrån IK Stockholm genomfört följande kampanjer, aktiviteter och enskilda uppdrag. tydligt och enkelt sätt låta BRIS.se bli en samlingsplats för information och en kommunikationskanal för BRIS totala verksamhet. Nya BRIS.se fick dessut- Vi fortsatte även att annonsera produkterna i BRIStidningen. Viss annonsering förekommer även i Lathunden för nyblivna föräldrar och Skolornas bete mellan BRIS, reklambyrån IK Stockholm och webbyrån deasign har gjort detta möjligt. En ny kommunikativ plattform och grafisk profil har tagits fram av IK Stockholm och en helt ny hemsida, BRIS.se, har producerats av deasign. Resultatet av detta arbete är att BRIS syns och känns igen oftare samt agerar på ett mer enhetligt sätt i utåtriktade aktiviteter som trycksaker, kampanjer och utskick samt på BRIS.se. Att få bort myndighetsstämpeln och få bukt med missförståndet att BRIS är en statsfinansierad organisation, är något som vi arbetat hårt med under året. Framför allt genom vår marknadsföring och kommunikation. Vi har tydligt framhållit och fokuserat på att BRIS är en ideell organisation som är helt beroende av medlemskap, gåvor och bidrag för att fungera. Och hur viktigt det är att verkligen få in dessa resurser för att kunna bedriva arbetet med Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS vuxentelefon om barn. Den TEMO undersökning som genomfördes under året gav ett mycket högt resultat både när det gäller kännedom om BRIS och vikten av det arbete vi utför. Under 2003 har som tidigare sagts en helt ny hemsida, BRIS.se, tagits fram. Efter en workshop 1 Medlemsbrev: Årligt utskick till samtliga medlemmar med information om BRIS och förfrågan om förnyat medlemskap. 2 Medlemsfolder: Information om BRIS och varför just du behövs som medlem i BRIS. 3 Verksamhetsplan BRIS-rapporten 2002: Årlig sammanställning och rapport av inkomna samtal och mejl till Barnens Hjälptelefon, BRIS-Vuxentelefon om barn och BRIS-mejlen. 5 Interndokument: Policy, riktlinjer med mera. 6 Årsredovisning Produktfolder: BRIS profilprodukter. 8 VårRuset: Information och material (färgade skosnören). 9 BRIS-golfen: Annons.! Barn: Informationsfolder och affisch om BRIS på olika språk riktat till föräldrar med invandrarbakgrund.! Idolkorten 2003: Utskick till landets samtliga sjätteklassare, föräldrainformation och annons i ICA-Buffé.! Gröna Lund: Storbildstavla, affischer.! Familjedag med BRIS-AMF: Foldrar, affischer, ballonger och märken.!$ Presentationsmaterial: Vad är BRIS?! Guldlådan: Postens årliga tävling för DR-utskick, direktreklam. BRIS inbjöds att i samarbete med Posten och tävlande reklamskolor utforma en julkampanj/insamling där BRIS stod som avsändare och förmånstagare.! Alima: Infofolder och visitkort, riktat till unga flickor med invandrarbakgrund i Malmö.! Autogiro: Förfrågan till befintliga medlemmar om att bli autogirogivare.![ Annonser/pluggar: Dags-, kvälls- och veckopress.!] Svenska Dagbladet: Julgåvoannons. om ett helt nytt utseende som stämmer överens med BRIS grafiska profil och kommunikativa plattform. I nyproduktionen ingick också en betalningslösning för gåvor on-line. Arbetet ledde också till ett viktigt och närmare samarbete med EDS (hosting). Exempel på avdelningar som tillkom på nya BRIS.se är: BRIS-biblioteket, BRIS i samhället och Stöd och råd med temasidor kring de mest förekommande dialogområden samt Fråga juristen. Under december fanns dessutom en julkampanj med mottot lite roligt för barnen och ett viktigt budskap till vuxna. Webbplatsen BRIS.se är och kommer att förbli en viktig del av ett pågående arbete för en enhetlig kommunikativ plattform. Visionen är att BRIS.se ska bli en kanal som aktivt bidrar till en positiv utveckling av den totala verksamheten. Samarbetet med IK Stockholm och deasign har inneburit att BRIS tagit ett stort och viktigt steg i arbetet med att minska en begynnande fragmentering, och istället börjat synas och kommunicera som en enda organisation. BRIS profilprodukter, med mera. Under 2003 sålde vi slut på de flesta av våra profilprodukter. Bland annat är både barn och vuxentröj- inköpskatalog. Annonspriserna är kraftigt reducerade eller helt gratis vilket gör det möjligt för oss att medverka. Skolforum 2003 Även detta år fanns BRIS representerade på Skolforum, en mässa som först och främst vänder sig till skolpersonal. Volontärer Under hösten hölls också ett antal möten för personer som var intresserade att engagera sig i Riksförbundets arbete på ideell basis. En grupp volontärer bildades, som framförallt var med på olika aktiviteter där de representerade BRIS och sålde produkter etc. Några personer hjälpte dessutom till med administrativt arbete på kontoret. Annonsering i telefonkataloger och på Internet Vi fortsatte med annonsering för Barnens Hjälptelefon, BRIS-Vuxentelefon om barn, och BRIS olika adresser i telefonkatalogen. VårRuset Stockholm Maraton är huvudarrangör för VårRuset Under 2003 sålde vi slut på de flesta av våra profilprodukter. Ny design håller på att tas fram. under våren mellan Riksförbundet BRIS och web- orna helt slutsålda i vissa storlekar. Att det gått så en tävling som anordnas på 16 platser runt om i 14 15

9 landet kvinnor sprang förra året, vilket gör tävlingen till Europas i särklass största. BRIS syfte är att sprida information om vår verksamhet. Dels genom utskick, men framförallt direkt på plats under de 16 tävlingarna. Där säljsr också speciella skosnören som har olika färg varje år. Skoljoggen BRIS var, tillsammans med IOGT:s juniorförbund Junis, för andra året i rad förmånstagare av Springslanten i Skoljoggen som arrangerades av Skolidrottsförbundet i augusti. Det övergripande syftet var att gemensamt arbeta för att ge barn och ungdomar en bra förutsättning och en bra start i livet. Forsbrands BRIS golf 2003 BRIS golfen, som startade 1999, bytte under året namn till Forsbrands BRIS Golf. Tävlingen drivs numer av Riksförbundet BRIS i samarbete med golfspelaren Anders Forsbrand, och syftet är fortfarande att samla in pengar till BRIS stödverksamhet för barn och ungdomar. Under sommaren deltog närmare personer på 51 klubbar runt om i Sverige. Omkring 300 personer kvalificerade sig till de fem regionfinalerna som spelades i september på Arlanda stad, Assartorp, Gullbringa, Götaström samt Luleå. Det var dessutom dessa klubbar som sponsrade regionfinalerna. 20 stycken spelare, varav tre juniorer på 11, 14 och 18 år, tog sig vidare till finalen som avgjordes på Estoril Golf Club i Portugal. Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots en sen start hade information om BRIS kommit ut på ett tillfredställande sätt Hela tjejer sprang VårRuset förra året, vilket gör tävlingen till Europas i särklass största.

10 Press Pressmeddelanden Under 2003 ökade BRIS sin närvaro i svensk dagspress med cirka 40 procent. En undersökning av mediabolaget Observer visar att BRIS på ett eller annat sätt medverkade i mer än artiklar. De vanligaste medierna där BRIS omnämndes var de stora dags- och kvällstidningarna. I fackpress förekom dessutom BRIS under samma period ett drygt hundratal gånger. Under år 2003 skickade BRIS ut 15 pressmeddelanden. Dessa berörde, i nämnd ordning: 1 Love Boogie. Påminnelse om premiär för filmen om sex och samlevnad för ungdomar. I samarbete med Rädda barnen och Skogfeldt Film 2 Invandrarprojektet. Presskonferens i Landskrona om BRIS informationsbroschyr på 17 språk riktad till föräldrar med invandrarbakgrund. 3 BRIS-kongressen. Presentation av den nya förbundsstyrelsen samt BRIS-priset till Dennis Andersson, mannen bakom Gothia Cup. 4 TEMO. Undersökning bland medborgare som visar att BRIS ligger i topp vad gäller svenska folkets värderingar av ideella organisationers insatser. 5 Sommarbarn. Många barn och ungdomar ringde BRIS under sommarmånaderna på grund av ensamhet. BRIS har under många år påtalat att samhället inte får stänga ner sin sociala verksamhet under sommarlovet. 6 AMF Pension. Riksförbundet BRIS och AMF Pension tecknade ett avtal om ett långsiktigt och djupgående samarbete som innebär att AMF Pension blir en av BRIS framtida huvudsponsorer. Familjedagar med BRIS var ett inledande sommarprojekt. 7 Halvårsrapporten. Ökat antal samtal och mejl till BRIS under första halvåret Mobbning fortfarande den enskilt största anledningen till att ringa, men BRIS-mejlen ökar mest. 8 Idolkort. Carolina Klüft och Håkan Hellström var två av kändisarna som var med i årets idolkortskampanj till landets alla sjätteklassare. Det var sjätte året i rad som BRIS går ut med idolbilder till mellanstadiet. 9 Ingemar Stenmark. I BRIS årliga idolkortkampanj, som går ut till landets alla sjätteklassare, medverkade Ingemar Stenmark med en riktad uppmaning till alla föräldrar om att inse vikten av en trygg uppväxtmiljö för barn.! Anna Lindh. Ingen större reaktion till BRIS efter mordet på utrikesministern. De barn som omedelbart hörde av sig hade i flera fall direkta erfarenheter av familjemedlemmar som nyligen hade dött och där mordet rörde upp sorg, saknad och rädsla.! Nya BRIS.se. Temat för FN:s Internationella barndag är barns relationer till vuxna. BRIS markerade detta genom att presentera sin nya webbplats, BRIS.se, som särskilt har utformats med tanke på lättillgänglighet och integritet i dialogen med barn och ungdomar.! Skolforum. Nyheten i årets BRIS-monter var vuxenhandboken Barnets rätt som journalisten Susanne Hobohm skrivit i nära samarbete med BRIS och utbildningsförlaget Liber.! Teckningspris. BRIS uppmärksammade den Internationella barndagen den 6 oktober med olika aktiviteter runt om i landet på temat Barns relation till vuxna. BRIS region Mitt utlyste en teckningstävling på årets tema.!$ Barnskadestånd. Pengar är inte huvudsaken för barn som lever i familjer med våld. Att erbjuda tillgång till behandlande åtgärder, som exempelvis samtal i olika former, menar BRIS skulle vara en för barnet bättre åtgärd.! Buffert.se. Lansering av projektet som blev H.M. Drottningens 60-årspresent. Målsättningen är att hjälpa unga att hitta rätt, väcka engagemang och lyfta fram goda exempel samt att motivera och förenkla samarbeten och kompetensutbyten

11 Debattartiklar Två större debattartiklar publicerades under året medlemsnytt, och vissa nummer innehåller dessut- Under år 2003 fick BRIS en del artiklar publicerade på Dagens Nyheters respektive Göteborgspostens om en forskningsbilaga. samt gjorde några debattinlägg i pressen. I tidning- debattsida, och dessa var: en Piraya, som går ut till landets alla gymnasieelever, (DN) Självskador. Redogörelse för BRIS-rapporten Teman under året har varit: publicerade presschefen tre artiklar som presenterade BRIS. Generalsekreteraren Göran Harnesk skrev i ICA-tidningen Buffé om vikten av vuxennärvaro i barns liv. Några debattartiklar publicerades dessutom i den egna BRIS-tidningen Barn & Ungdom. där fokus lades på flickors ökande mejlande om att skära sig. När vi gått igenom barnens vittnesmål från kalenderåret 2002 kryper sammantaget en första hotbild in under huden: livssituationen för ett ändå inte obetydligt antal flickor i vårt land måste + Barnfattigdom + Den digitala ungdomsgården + Jämställdhet + Barnsäkerhet ses som ytterst alarmerande., skrev förbundsord- Under 2003 utkom fem nummer (fyra utgåvor plus föranden, generalsekreteraren och presschefen. ett dubbelnummer), där annonsförsäljningsföreta- (GP) Julklappar. Tag tillvara på den efterlängtade get Påab i Göteborg stod för kostnaderna av produk- Två större debattartiklar publicerades under året, varav en handlade om flickors ökande mejlande om att skära sig. tiden att vara tillsammans med era barn och kom ihåg att julen inte bara är familjens högtid. Ge er därför tid att se de barn som är särskilt utsatta och erbjud dem en gemenskap utanför den slutna familjehögtiden. Det är en gåva som står julens ursprungliga budskap nära., menade generalsekreteraren och samordnaren för stödverksamheten. BRIS-tidningen Barn & Ungdom en fack- och medlemstidning Under år 2003 har BRIS-tidningen Barn & Ungdom legat på en upplaga om cirka exemplar per tionen i utbyte mot en del av annonsintäkterna. Under året ökade också annonsvolymen i tidningen betydligt. Uppskattningsvis 40 % av innehållet bestod av betald annonsplats. Det redaktionella arbetet som berör den tematiska delen av tidningen produceras av en frilansgrupp, Mosebacke Media, vars arbete finansieras av Påab. Presschefen kvarstår dock fortsättningsvis både som chefredaktör för tidningen samt som skribent av övriga artiklar. Interninformation 07 nummer. Majoriteten av dessa distribueras till med- Det verktyg som BRIS främst använder för internin- lemmar, men en dryg tredjedel av exemplaren går formation är BRIS-Internen, ett månatligt informa- till övriga prenumeranter eller används för intern tionsblad som mejlas till anställda och VU inom bruk. Varje nummer domineras av ett tema, där vi BRIS samt också till vissa samarbetspartners och fördjupar oss i viktiga frågor och belyser dem från sponsorer. Genom att hämta information från tid- olika håll. Artiklarna utgår alltid från barnets per- ningar, pressmeddelanden, Internet och informa- spektiv och materialet grundas till stor del på den tionsblad har BRIS-Internen successivt ökat sitt erfarenhet av samtal som vi får på Barnens informationsfält och omfång av nyheter som berör Hjälptelefon eller som förmedlas till BRIS-mejlen. barn och ungdomar i Sverige. Det kan till exempel också handla om projekt som Intern information till regionerna om framträ- på olika sätt stödjer barn och ungdomar. En avdel- danden i media skickas också när det är möjligt via ning i tidningen är vikt för BRIS-information och mejl och fax. 20

12 BRIS projektverksamhet Antimobbningsverksamheten 2003 Syftet med BRIS antimobbningsverksamhet har varit att sprida kunskap om hur man arbetar förebyggande och akut mot mobbning i svenska skolor. Att nå ett så stort antal skolor, skolpersonal, föräldrar och elever som möjligt med denna kunskap, har varit den övergripande målsättningen. BRIS har i avsikt att uppnå detta besökt olika skolor och föreläst om mobbning och dess följder. Både skolpersonal, föräldrar, elever och kamratstödjare har utbildats. Totalt sett har all personal plus deras kamratstödjare på ett trettiotal skolor nåtts på detta sätt. Via de seminarier med föreläsningar om antimobbningsarbete som arrangerade av BRIS tillsammans med Kommunförbund, BRÅ, Universitet och Högskolor har representanter för c:a 900 skolor nåtts. Tillsammans med Arbetslivsinstitutet (ALI) och Halmstads Högskola har BRIS bedrivit en 5-poängs distansutbildning i antimobbningsarbete. Cirka 50 stycken yrkesverksamma lärare från omkring 45 skolor deltog, och föreläsningarna skedde via videokonferens. Dock har inget större intresse funnits hos skolor och kommuner att ordna information och utbildningstillfällen specifikt för föräldrar. Under året har även ett samarbete med den svenska idrottsrörelsen inletts. Här ska BRIS tillsammans med SISU och RF utveckla metoder för att utbilda idrottsledare i ett socialt ledarskap där bl.a. kunskap om hur man motverkar mobbning ingår. BRIS har dessutom vid ett flertal tillfällen yttrat sig om mobbningsfrågor i massmedia. Nationellt råd för kvinnofrid BRIS har under deltagit i regeringens arbetsgrupp Nationellt Råd för Kvinnofrid. Det övergripande syftet var och är att sprida kunskap om barnens situation i förhållanden där våld och misshandel förekommer. Målsättningen är att påverka beslutsfattare och samhälle att agera i frågan. BRIS medverkade vid arbetet att ta fram en rapport till regeringen med råd och förslag om hur man kan förbättra situationen för dessa barn. Dessutom har BRIS bidragit till skriften Se till mig som liten är som speciellt belyser barnens situation i misshandelsförhållanden. Planering av uppföljningen av arbetet via ett seminarium har påbörjats. Elevinflytande Under har BRIS arbetat med ett elevinflytandeprojektet i Hallonbergen. Syftet var att sprida kunskap om BRIS och FN:s Barnkonvention och hur man kan utveckla ett elevdemokratiskt arbetssätt i skolan. Målet var att utveckla en modell för elevdemokrati som enkelt kunde överföras till andra skolor. Resultatet beskrivs mer utförligt i en rapport från BRIS samt i en rapport från pedagogiska institutionen på Stockholms Universitet, som dessutom kommer att lägga fram en licentiatavhandling på projektet. Projekt BRIS-mejlen (Utveckling och förstärkning av barns möjligheter att via Internet kommunicera med BRIS) Projektet som kallas BRIS-mejlen startade 2002 och kommer att avslutas i juli Under projektets första år rekryterades och utbildades 22 nya mejljourare, och en sista rekrytering och grundutbildning utfördes i september. Därmed har projektet bidragit med att förstärka BRIS jourverksamhet med totalt 33 nya mejljourare. Samarbetet med BRIS region Mitt, som inleddes under projektets första år, fortsatte också under Ombudet från BRIS region Mitt har tillsammans med projektledaren genomfört rekrytering och utbildning samt delat ansvaret för att handleda jourgrupperna inom projektet. En påbyggnadsutbildning för mejljourarna har också genomförts i de flesta regioner under året. Projektledaren har tillsammans med övriga mejlansvariga BRIS ombud också genomfört en mejlkonferens vid Sätra Bruk, samt i en planeringsdag för BRIS-mejlen. En delrapport av projektets första år skrevs under. En extern utvärderare stod för skriftlig delutvärdering. 08

13 Forskning och utveckling I maj beviljades en ansökan till Brottsofferfonden om projektmedel för en kartläggning av de hinder som brottsutsatta barn och ungdomar möter för att få samhällets stöd. Arbetet med forskning och utveckling är på många sätt integrerat i BRIS övriga arbete, men några projekt förtjänar att lyftas fram lite extra. Bland annat var revideringen av statistikformulären för stödtelefonerna och det nya dokumentationssystemet för BRIS-mejlen i nya BRIS.se två centrala områden för FoU-arbetet under Båda förändringarna har skett i samarbete med extern expertis och inneburit viktiga steg i kvalitetssäkringen av BRIS dokumentation av stödverksamheterna. I maj beviljades dessutom en ansökan till Brottsofferfonden om projektmedel för en kartläggning av de hinder som brottsutsatta barn och ungdomar möter för att få samhällets stöd. Med utgångspunkt i samtal och mejl till BRIS beskrivs hur verkligheten kan avvika från hur samhällsstöd och rättsväsende är tänkt att fungera för dessa. Detta projekt kommer att redovisas under Ett seminarium med Erik Blennberger, etiker från Ersta Sköndal, gav i april goda tillskott till de fortsatta diskussionerna om etiska frågor kring BRIS material. Fortfarande är frågan hur vi kan använda material från BRIS-mejlen delvis olöst. Under året gavs dock prov på hur just mejlmaterialet kan användas. En forskarstuderande fick under avtalsreglerade former tillgång till ett antal mejltexter runt flickors självdestruktivitet, och lade sedermera fram en godkänd examensuppsats i Folkhälsovetenskap vid Malmö Högskola. Någon rapport i fördjupningsstudieserien har inte publicerats under Den påbörjade studien om barns relationer till vuxna i skolan förväntas dock bli klar under Vi bör också nämna den artikel om frivilligorganisationer som ett nödvändigt komplement till samhällets övriga insatser, med BRIS som exempel, som publicerades i Socialt Perspektiv s sista nummer Ett nummer som spreds i början på året. BRIS FoU-grupp har sammanträtt sex gånger under 2003, varav två per telefon

14 Finansiering Finansiering BRIS är helt beroende av medlemskap och frivilliga gåvor för att verksamheten ska fungera. Arbetet med att finansiera verksamheten måste därför prioriteras och bedrivas långsiktigt samt naturligtvis BRIS ekonomiska medel förvaltas på ett betryggande sätt genom effektiv hantering, trygga placeringar och återhållsamhet i utgifter vara förenligt med lag och goda seder. De pengar som skänks till oss av allmänheten ligger till grund för Barnens Hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS Vuxentelefon om barn. Tre verksamheter som alltså bygger på den enskildes engagemang och tilltro till BRIS som organisation. Som ideell förening kommer BRIS även framöver att vara helt beroende av stöd från medlemmar, enskilda gåvogivare, företag, fonder och stiftelser för att verksamheten ska kunna fortsätta. Vi behöver stöd i form av pengar, samarbete i ett specifikt projekt, eller genom att tillsammans synas i en kampanj. Glädjande är att fler valde att bli medlemmar, skänkte en gåva eller köpte någon av våra produkter under 2003 än året innan. Intresset av att jobba ideellt för BRIS ökade också. Men det finansiella behovet är fortfarande stort. Bidraget från staten, via socialstyrelsens bidrag, uppgår till 5,2 % av Riksförbundet BRIS intäkter. Men BRIS behöver fortfarande fler samarbetspartners som vill och kan bidra med att långsiktigt skapa finansiella förutsättningar till att bygga ett bättre samhälle för barn och ungdomar. lerar bland annat att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används och att insamlade medel går till de ändamål som angivits. BRIS är dessutom medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Det är en sammanslutning av mer än 70 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård som verkar för etisk och professionell insamling. Dessa har gemensamt utvecklat etiska riktlinjer för insamling bland allmänheten vilka BRIS förbundit sig att följa. Intäkter De totala intäkterna till Riksförbundet BRIS för 2003 uppgick till miljoner kronor varav 23 miljoner kom från insamling och försäljning. Av dessa 23 miljoner kronor kom 5.6 miljoner in på 90-kontot. Intäkterna från sparare i Humanfonden minskade medan den allmänna penninginsamlingen ökade. 10 Postgiro Riksförbundet BRIS har ett 90-konto. Det betyder att förutom av våra egna auktoriserade revisorer, granskas verksamheten även av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. BRIS tillämpar årsredovisningslagen och följer i övrigt SFIs föreskrifter och anvisningar. De kontrol- 26

15 Sponsorer/samarbetspartners Retad CAROLINA KLÜFT, 11 ÅR Annorlunda JONAS LEKSELL, 11 ÅR BRIS omtyckta idolkortskampanj gick som vanligt ut till landets alla sjätteklassare. Spinkig JESSICA ANDERSSON, 14 ÅR Konstig MAGNUS CARLSSON, 13 ÅR Utanför PERNILLA WAHLGREN, 12 ÅR Av de företag och organisationer som tidigare år samarbetat med BRIS återfanns de flesta även under Bland nya samarbetspartners kan nämnas AMF Pension, IKEA, RT-information, Sardus foodpartner, Kläppen Skiresort och Gröna Lunds Tivoli. AMF Pension gick in som huvudsamarbetspartner vilket för BRIS innebar ett välkommet ekonomiskt stöd för kvalitetssäkring av vår hjälp till utsatta barn och ungdomar i Sverige. Detta samarbete medför även ökade möjligheter att utvidga BRIS basverksamhet och genom olika gemensamma aktiviteter nå ut till allmänheten på olika håll i landet. Familjedagar med AMF och BRIS arrangerades under augusti/september med gratis underhållning och aktiviteter i Uppsala, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Helsingborg. ICA och BRIS fördjupade också sitt samarbete, och via olika projekt och genom stöd av ICAs försäljningskanaler skapades välkomna intäkter. När BRIS idolkortskampanj gick ut till landets alla sjätteklassare i september var ICA med och betalade en del av kampanjen. De stödde den samtidigt genom att sponsra en annons och bifoga en folder med inbetalningskort i tidningen ICA-Buffé, samt upplät utrymme för en spalt skriven av BRIS generalsekreterare. På folderns framsida fanns en bild på Ingemar Stenmark med rubriken Även stora hjältar har varit små, och utskicket gav många nya medlemmar och gåvogivare. Samma affisch som sjätteklassarna fick skickades också ut till alla ICA butiker för att uppmärksamma idolkortskampanjen. Under veckorna pågick ICAs julbrödskampanj i samarbete med Polarbröd och Skogaholm då 5 kronor av varje såld limpa gick till BRIS och World Childhood Foundation. Totalt genererade brödkampanjen 5.2 miljoner kronor som de två organisationerna fick dela på. Dessutom tillkom kronor från det inbetalningskort som Childhood och BRIS hade i tidningen ICA-Buffé i samband med kampanjen. Under en kortare period såldes också julstjärnor i butikerna och fem kronor av varje försåld stjärna gick till BRIS. Dessutom inledde IKEA och BRIS i början av året ett flerårigt samarbete genom aktiviteten Draghjälpen. IKEA bidrar genom att skänka 25 öre till BRIS varje gång någon IKEA-Family medlem drar sitt kundkort i kassan vid utgången eller i restaurangen. BRIS har påbörjat arbetet med att besöka IKEA-varuhusen för att föreläsa om BRIS för personalen. Företaget E-konst har alltsedan 1995 sålt litografier och reproduktioner till företag och konstföreningar och skänkt en del av förtjänsten till oss. Under året har motiv illustrerats av kända konstnärer som Gunilla Bergström, Lasse Sandberg och Pija Lindenbaum med flera. E-konst har på så sätt bidragit med ett värdefullt tillskott till verksamheten. Föreningsstödet i Sverige har under många år sålt stödpaket till förmån för BRIS där 50% av intäkterna har tillfallit oss. Samarbetspartners Allmänna Arvsfonden/projekt + AMF Pension/huvudsamarbetspartner + Axfood/ekon. stöd via Tempoplastpåsar + Banco Hjälpfond/fondsparande + Banco Humanfonden/fondsparande + Bokia/ekonomiskt stöd via plastkassar + Childhood Foundation + Civilen/trycksaker + deasign/webbyrå + EDS/drift BRIS.se + E-konst/försäljning av litografier + Ernst &Young/revision + Föreningsstödet i Sverige/försäljning av stödpaket + Försäkringshjälpen/provision försäkringar + Goyada/kampanjer + Gröna Lunds Tivoli/insamling + Hanson&Möhring/saltslickstenar + Hasse Alfredson/royaltyersättning Blommig Falukorv + HippHipphurra/profilprodukter + HP/sponsring av datorer + Hyundai/VårRuset + ICA/riktade kampanjer + IHM/examensarbete + IKEA/projekt Draghjälpen + IK Stockholm/huvudansvarig reklambyrå + Junibacken/BRIS-boken mm + Kontura/utveckling, intern kultur + Leimdörfer/ekonomiskt stöd + Liber Förlag/boken Barnets Rätt + Lottericentralen/lotterier + Löparkansliet/VårRuset + Malmö Aviation/rabatt resor + Plantronics/teknik + Posten/Guldlådan + Provito AB/MuminDusch&Schampo + PÅAB/annonsförsäljning + Rabén Sjögren/bokförsäljning till förmån för BRIS + RT-Information/försäljning av julkort + Sardus FoodPartner AB/insamling + Skoda/bilauktion + Svenska Skolidrottsförbundet/Skoljoggen + Telenor/drift Barnens Hjälptelefon + Temo/marknadsundersökningar + TPR/returprovisioner försäkringar + Triumglass/BRIS-glassen + Universum Communication/Företagsbaromet. + Wallit/Internetbetalningar + Wulgo, Anders Forsbrand/BRIS-Golfen Utmärkelser och större gåvor Juryn för Forum Cerberus tilldelade Riksförbundet BRIS 2002 års säkerhetspris Guldhunden. BRIS belönades för sitt mångåriga, målmedvetna och betydelsefulla arbete att skapa bättre och säkrare livsvillkor för barn. I samband med utdelningen av Astrid Lindgren priset fick BRIS och Rädda Barnen ta emot en summa pengar från överskottet av försäljningen från Astrid Lindgrens bok Alla mina barn. Under julen 2003 fick vi dessutom mottaga ett antal större julgåvor från dessa företag: + Axel F O Vilna Linmarkers + Comhem AB + ElektroSandberg AB + Forsman & Bodenfors AB + FöreningsSparbanken + GreenGargo AB + Norrmejerier EK Förening + Siemens AB + Stora Enso Nymölla AB + Svenskt Näringsliv + Sydkraft AB + Thuréus Forskarhem + UC AB BRIS är medlemmar i följande föreningar/organisationer: + Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII + Ideell Arena + Sponsrings och Eventföreningen + Sveriges Marknadsförbund + Swedish Fundraisers BRIS finns representerade i: + Hjärtefondsrådet-Banco + Nätverket För Barnkonventionen Klen 28 HÅKAN HELLSTRÖM, 8 ÅR 29

16 Årsredovisning 2003 Förvaltningsberättelse Styrelsen och generalsekreteraren för Riksförbundet BRIS Barnens Rätt I Samhället, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Avseende information om verksamheten se verksamhetsberättelsen. 11 Resultat och ställning Översikt, koncernen Verksamhetens intäkter i tkr Verksamhetsresultat efter finansiella poster i tkr Balansomslutning i tkr Soliditet 59% 40% Medelantal anställda Förslag till vinstdisposition Till kongressens förfogande står följande kapital: Kronor Balanserat kapital Kvarstående belopp för balanserat kapital Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att kapitalmedlen disponeras så att i ny räkning överföres

17 Koncernens resultaträkning Resultaträkning [kr] Not Verksamhetens intäkter Socialstyrelsen Medlemsavgifter Föreningsstödet Verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter Intäkter BRIS-boken Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnad sålda böcker Regionsersättningar Marknadsföring, trycksaker Externa tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Verksamhetsresultat efter finasiella poster Koncernens balansräkning Tillgångar 31 december [kr] not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Handelsvaror Lager BRIS-boken Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos regionerna Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skatt på årets resultat Årets saldo Fördelning av årets saldo Årets saldo enligt resultaträkningen Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för balanserat kapital

18 Koncernens balansräkning, forts Eget kapital och skulder 31 december [kr] not Eget kapital 10 Ändamålsbestämda medel, ändamålet Barnens Hjälptelefon Balanserat överskott Årets saldo Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Moderförbundets resultaträkning Resultaträkning [kr] not Verksamhetens intäkter 1 Socialstyrelsen Medlemsavgifter Föreningsstödet Verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 1 Regionsersättningar Marknadsföring, Trycksaker Externa tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Årets saldo Fördelning av årets saldo Årets saldo enligt resultaträkningen Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för balanserat kapital

19 Moderförbundets balansräkning Tillgångar 31 december [kr] not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos regionerna Övriga fordringar Fordran koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Moderförbundets balansräkning, forts Eget kapital och skulder 31 december [kr] not Eget kapital 10 Ändamålsbestämda medel, ändamålet Barnens Hjälptelefon Balanserat kapital Årets saldo Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Koncernens eget kapital omfattar moderförbundets eget kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter att dessa bolag förvärvats. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning: Avskrivningstider: Inventarier 5 år Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av årets inköp avser kr (0) inköp från andra koncernföretag. Av årets försäljning avser 0 (0) försäljning till andra koncernföretag. 3 Personalkostnader Medelantalet anställda Moderförbundet Kvinnor 58% (69%) 7 9 Män 42% (31%) 5 4 Totalt Dotterbolag Kvinnor 0 0 Män 0 0 Totalt 0 0 Löner och ersättningar [kr] Moderförbund Generalsekreteraren Övriga anställda Totalt Sociala kostnader totalt (Kr) Varav pensionskostnader för Generalsekreteraren Varav pensionskostnader för övriga anställda Dotterbolag Generalsekreteraren 0 0 Övriga anställda 0 0 Totalt 0 0 Sociala kostnader totalt (Kr) 0 0 Varav pensionskostnader för Generalsekreteraren 0 0 Varav pensionskostnader för övriga anställda 0 0 Koncernen Totalt Löner och ersättningar Sociala kostnader Könsfördelningen i styrelsen och verkställande utskott Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets styrelse 2003 Kvinnor 7 Män 5 Fördelning mellan män och kvinnor i förbundets verkställande utskott Kvinnor 3 Män 3 4 Upplysning om revisors arvode Arvode och kostnadsersättning [kr] Moderförbundet Revisionsuppdrag samt revisionsnära konsultation föranledd av revisionsnoteringar Andra uppdrag 0 0 Summa revisionsarvode Koncernen Revisionsuppdrag samt revisionsnära konsultation föranledd av revisionsnoteringar Andra uppdrag 0 Summa revisionsarvode

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 Innehåll 1. Inledning...5 2004 2. Stödverksamheten...6 3. Barns rätt...8 4. Kunskap, utbildning och information...9 5. Kommunikation marknadsföring...11

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa Årsredovisning för Bf Lövkojan upa Räkenskapsåret 2007 Bf Lövkojan upa Styrelsen för Bf Lövkojan upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer