Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011"

Transkript

1 ESS MAX IV i regionen-tita /5 Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 TI 1 Mottagarorganisation Syd Intervjuer med företag och personer som flyttat till regionen görs för att få en bild av hur de söker information idag, deras behov och hur de upplevde flytten/etableringen. För att komplettera intervjuerna skickas även en enkät ut. I mindre arbetsgrupper har man sammanställt de mest förekommande frågor som inkommer idag till ex den lokala och regional nivån. Man har börjat identiflerat olika förvaltningar/avdelningar som berörs. Detta underlag ger en grund för vilken information som behövs och vilka som bör involveras/eller kan ha nytta av Mottagarorganisationen. Upphandling av en webbyrå/webbstrateg som kan utforma portalen kommer att göras innan sommaren så att uppbyggnaden av portalen kan påbörjas. Kartläggningen av internationella skolor i storköpenhamn, Skåne och Blekinge är fårdig och information finns på Sammanställningen av mottagarorganisationer kommer att vara klar efter sommaren och vi kommer att dra nytta av resultaten för att bygga upp en egen Mottagarorganisationen. En sammanställning av service providers görs vilka inkluderar företag som kan tillhandahålla stöd vid en flytt till regionen. En första version på soft landing paket, som utländska företag kan ha nytta av vid inflyttning, kommer att vara klar i juni. T12 Marknadsfdring sydsvenska världsanläggningar Marknadsföringsmaterial som alla i projektet kan använda sig av finns på och mer håller på att produceras. Syftet är att underlätta att hitta bra information om t ex anläggningarna, universiteten och regionen som man kan ha nytta av i sitt arbete. v\a".essmax4tita.se 1 Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola. En investeringförframtiden k * * -k EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 En film riktat till den internationella målgruppen beräknas vara klar under hösten. Arbetet ska samordnas med den film som planeras för det övergripande TITA-projektet för att dra nytta av varandras material. Planering för de marknadsföringsaktiviteter som sker under hösten pågår. TI 3 Mötesplats Lund NE Resultatet av studierna "Forskningsmiljöers potential som mötesplatser" där ett antal forskningsmiljöer runt om i världen studeras för att identifiera bra och dåliga mötesplatser samt "Mötesplatser och stråk - en kunskapsöversikt" som går ut på att identifiera befintlig och pågående forskning och litteratur på ämnet mötesplatser presenteras 29/6 på en konferens i Simrishamn. Temat är arkitektur, stadsplanering och kunskapsöverföring och tanken är att få uppslag på hur innovativa miljöer skapas på Lund NE och i övriga Skåne. En upphandling av en förstudie för ett ExpoLund är på gång. Upphandlingen har försenats på grund av att upphandlingsstöd inte har funnits tillgängligt på Region Skåne. En studieresa diskuteras med syfte att besöka olika kreativa miljöer och studera deras potential som mötesplats. Under våren och sommaren 2011 kommer TI 3 att besluta kring det fortsatta arbetet under det dryga år som är kvar innan delprojektets slutrapport ska lämnas in. TI 4 Uppdatera och fdrankra den existerande framsynen Inom TI4 är de viktigaste av de nyligen genomförda aktiviteterna följande: Utarbetande av PM som uppsummerar gjorda erfarenheter och ger en fördjupad förklaring Framsynens roll i TITA. Genomförandet av arbetsgruppsmöte 18 mars med uppsummering av genomfört arbete och inriktningsarbete för kommande aktiviteter. Planering av arbete med webbcommunity/nya medier som arbetsredskap för att förankra och uppdatera Framsynen. Ett Framsynsgille genomfördes 28 april i Flyinge Församlingshem med fokus på mikroperspektivet. Vad kan ESS MAX IV betyda för platser som inte ligger i direkt anslutning till anläggningarna men ändå inom kort avstånd? Bland de viktigaste slutsatserna var behovet av att bygga medvetenheten om att det kommer att skapas en "nationell scen" i anslutning till anläggningarna det är många personer som i framtiden kommer att få sitt huvudsakliga intryck av Skåne och Sverige av anläggningarna och dess närmaste omgivning. Här behövs en strategi för att integrera platser inom 30 min radie från anläggningarna i denna nationella scen. Hur platser som Flyinge kan vara en del av en dynamisk forsknings- och innovationsmiljö var ett annat viktigt tema. Erfarenheterna från gillet är f n under sammanställning. 2/5

3 3/5 TI 5 ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet Ett pm om hur ljus skulle kunna användas som samlande fokusområde för ett kompletterande plattformsinitiativ finns i draft form på den interna hemsidan. Arbetsgruppen och den mindre "executive group" har haft två möten vardera under våren, i "executive group" ingår nu även Lars Leijonborg och Axel Steuwer. Information om TITA och speciellt TI5 hölls för VD:s i de olika klusterinitiativen, (Livsmedelsakademin, Mobile Heights, Training Regions, Sustainable Business Hub samt Packbridge) den 8 april och efter detta har intervjuer angående deras syn på MAX IV och ESS påbörjats april deltog TI5 i en resa till Grenoble som anordnades av Nano Connect Scandinavia samt Enterprise Europe Network. Vi besökte Minatec samt ILL och ESRF, reserapport finns på hemsidan. Den maj åker TI5 på en studieresa som anordnas av ÖMIC till USA med besök på MIT, Oak Ridge samt musikindustrin i Nashville. Den maj deltar TI5 i Update 2011, möte mellan företag och akademi inom nanoteknologi, som anordnas av Nano Connect Scandinavia i Helsingborg. TI 6 ESS/MAX IV tillväxttnotor för näringslivet Under mars och april har mycket tid ägnats åt att praktiskt planera och genomföra seminariet "ESS och MAX IV affårsmöjligheter för dig" på tre olika platser i Skåne och en plats i Blekinge. Antalet deltagare på seminarierna har sett ut enligt följande: 5 april på Marina Plaza i Helsingborg 70 anmälda 13 april på Kulturhuset i Hässleholm 80 anmälda 28 april på Biograf Flora i Sjöbo 135 anmälda 10 maj på Softcenter i Ronneby 55 anmälda Under 3 1/2 timme har tio olika föredragshållare dels presenterat vad ESS och MAX IV kommer att bli för typ av anläggningar och hur de nu byggs upp och dels vilka affårsmöjligheter vi kommer att kunna se. Affårsmöjligheterna har speglats utifrån direkta behov hos anläggningarna men även ett försök att se till övriga följdinvesteringar i regionen. Utvärdering av seminarierna görs i slutet av maj. Kartläggningen "Affårsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV" har tilldelats konsultfirman Oxford Research och startskottet gick första veckan i april. Under april har delprojektledare och Oxford Research planerat upplägget och även förankrat processen i projektgruppen. Under maj- juni genomförs de flesta intervjuerna. Kartläggningen ska vara klar den 1 september Benchmarking kring hur företag kan gå samman vid större investeringar fortlöper och ett flertal intervjuer har genomförts. Resultat av denna studie presenteras i början av september.

4 4/5 Intressentgruppen har under denna period träffats vid ett tillfålle och projektgruppen vid två tillfällen. Den 25 maj har projektgruppen i TI6 ett gemensamt arbetsmöte med TA3:s arbetsgrupp. TA 1 Samhällsplanering och transportinfrastruktur Två analysarbeten pågår inom delprojektet, båda med Tyrais AB som utförare. Den ena analysen handlar om vilka som kan tänkas flytta till, besöka eller etablera verksamhet i regionen. Analysarbetet har pågått sedan januari i år, bland annat med jämförelse med andra forskningsanläggningar för att se hur utvecklingen varit där. Genom intervjuer har flera bilder vuxit fram, t ex av vem som rekryteras och varifrån, vilka utbildningsnivåer det handlar om osv. Utöver den rent faktamässiga analysen ingår ett avsnitt som ska vara särskilt inspirerande. Detta avsnitt ska innehålla illustrationer för karaktärerna samt "storytelling". I slutet av maj har delprojektet ett arbetsgruppsmöte med workshop där analysen kommer att redovisas och diskuteras. Rapporten beräknas vara klar i mitten av juni månad. Den andra analysen, som behandlar transportinfrastruktur, utgörs av en förstudie till en djupare och bredare analys som ska genomföras kommande höst. Arbetet med förstudien inleddes med framtagande av en snabbanalys, där ett antal frågeställningar identiflerades, till exempel: "Vilka res- och tillgänglighetsbehov för olika kategorier fmns?", "Vilka delar i infrastrukturen är en begränsande faktor för att kunna utnyttja Skånes attraktivitet och en positiv utveckling till följd av ESS och MAX IV?" och "Vad skulle krävas för att infrastrukturen inte blir en begränsning?". Redovisning kommer att ske på arbetsgruppsmötet i maj. Under sommaren sker upphandling av en fördjupad analys. Båda analyserna kommer under maj månad att redovisas i den strategiska arbetsgruppen och i den politiska styrgruppen, samt på partnerskapsmötet den 15 juni. Under perioden har möten mellan TA 1 och flera andra delprojekt ägt rum för informations- och kunskapsutbyte. Delprojektledaren deltar i arbetsgrupperna för TI 3 och TI 6. TA 2 Markregister Syd Förstudien, som WSP utförde i början av året (beräknas vara slutgodkänd v18), presenterade två alternativ avseende utformning av ett framtida digitalt markregister. Utifrån förstudiens förslag utarbetades ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Förslaget har presenterats för politisk styrgrupp, strategisk arbetsgrupp och utskottet, vilka samtliga godtog förslaget. Förslaget innebär att en person ska anställas under projekttiden som systemutvecklare.

5 5/5 Information har i början av maj gått ut till samtliga kommuner, där upplägget förklaras övergripande. Det ska även bildas en aktiv projektgrupp på personer, där de 5-8 kommuner som ska ingå i fas 2, "Pilot-gruppen", medverkar. Gruppen ska innehålla en bred kompetens som arbetar inom följande roller på kommunerna: näringsliv, geografiska IT-system, mark och exploatering samt plan och bygg. Ett samarbete med TI1 Mottagarorganisation Syd har inletts, för att få en gemensam grundutformning på de externa webbplatserna. Målsättningen är att en kravspecifikation ska utarbetas tillsammans med projektgruppen under maj/juni, för att utvecklingen av Markregister Syd ska kunna inledas augusti/september TA 3 Förstudie kring kompetensförsörjning I TA 3 pågår arbetet med intervjuer och datainsamling vid de europeiska anläggningar och regioner som är i fokus för kartläggningen: ISIS (Oxford) och XFEL (Hamburg) med särskilt fokus på Bygg- och Instrumentering; PSI (Schweiz) och ISIS (Oxford) med särskilt fokus på Tekniköverföring; ILL & ESRF (Grenoble) med särskilt fokus på långsiktiga lokaliseringseffekter. Under maj månad genomförs också parallellt ett stort antal intervjuer med forskare och andra nyckelkompetenser vid ESS och MAX IV, företag och branschorganisationer samt forskare vid universiteten i Lund och Uppsala. Den 25 maj kommer TA 3 och TI 6 att ha ett gemensamt arbetsgruppsmöte i Helsingborg. Det finns många viktiga beröringspunkter mellan de båda projekten som båda har fokus på kopplingen mellan näringsliv och forskningsanläggningar. Under mötet kommer Oxford Research att presenterar resultat främst från de internationella utblickar som gjorts fram till nu. Man kommer att presentera fakta och erfarenheter hur det ser ut i några andra europeiska regioner med stora forskningsanläggningar utifrån kompetensförsörjning och kopplingen till det lokala näringslivet i olika faser. Syftet med mötet är att diskuterar innehållet och ge Oxford Research värdefull feedback för att i slutändan få fram ännu bättre studie samt att ge medlemmarna i arbetsgrupperna möjlighet i att engagera sig i hur man bättre ska kunna nyttiggöra resultaten från undersökningen i det fortsatta strategiarbetet. I TA 3 har ett förslag tagits fram på ett tilläggsuppdrag kring en fördjupad undersökning om behovet av och möjligheterna att etablera en industriell plattform med syfte att långsiktigt arbeta för att teknikspridning och kunskapsutveckling hos det regionala näringslivet med koppling mot forskningsanläggningarna. Detta arbete kan förhoppningsvis starta upp i september och bli klart under hösten 2011.

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio www.essmax4tita.se 2/62 Förord I föreliggande rapport redovisas följeforskningens

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

ESS MAX IV i regionen TITA December 2011. Utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ESS och MAX IV ett kunskapsunderlag (TA3) Oxford Research

ESS MAX IV i regionen TITA December 2011. Utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ESS och MAX IV ett kunskapsunderlag (TA3) Oxford Research ESS MAX IV i regionen TITA December 2011 Utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ESS och MAX IV ett kunskapsunderlag (TA3) Oxford Research Om studien Studien har författats och sammanställts av Oxford

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

ess max iv i regionen tita Markregister Syd

ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-09-12 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 21:e

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer