Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 2011 Nr 3 september Något av innehållet i detta nr: särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? sid 2-3 sid 4 sid 3-9"

Transkript

1 1 T-Journalen Årgång 2011 Något av innehållet i detta nr: Nr 3 september Varför denna bild på vårt vackra slott? På sid 16 kan Du läsa mer om den medlemsträff som äger rum lördagen den 8 oktober med rundvandring på slottet och därefter gemensam lunch på en trevlig restaurang nära slottet. Se vidare om anmälan, kostnader m.m. på särskild inbjudan på sid 16. Vad mer finns att läsa i detta nummer? Som vanligt finns ordförandens synpunkter på sid 2-3. På sid 4 finns en påminnelse om tid för fondansökan, dvs ansökan skall vara inne senast den 31 oktober hos ordföranden. På sid 4 hittar Du ett kalendarium för föreningens verksamhet det närmaste halvåret. I våras tog styrelsen kontakt med landstingspolitikerna för majoriteten och föreslog en träff. Denna träff har nu ägt rum och mer om detta finns att läsa på sid 3-9. Där finns föreningens skrivelse till politikerna om vilka frågor som vi från patientföreningens sida gärna ville ta upp. På sid 9 10 finns också anteckningar från träffen som ägde rum den 30 augusti på landstingets kansli. Lördagen den 22 oktober är det den s.k europeiska donationsdagen då vår förening på olika sätt brukar informera allmänheten om organdonation och vikten av att man själv måste ta ställning för donation av sina organ samt att man på något sätt gör denna sin inställning klar. Mer om detta på sid På sid finns en del information från Njurförbundet. Föreningsadress: c/o Lasse Pettersson, Oskarstorget 10 A, Örebro Föreningslokal: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro (obemannat) Postgiro: Postgiro (stödfonden):

2 2 Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare och Anne Pettersson Ordföranden har ordet Är Örebro läns landsting sämst i Sverige på att få fram organ från avlidna donatorer? Sommaren går mot sitt slut och vädret har, som vanligt i vårt land, varit blandat om än med några riktigt varma och sköna sommarveckor. Jag har förstått av media SMHI har haft en riktigt besvärlig sommar där felprocenten i prognoserna tydligen varit ovanligt hög. Med tanke på de många mörka månader på året så är det inte konstigt att vi svenskar verkligen sätter värde på solen när den väl tittar fram. Vi går mot höst och därmed startar vår förening sina aktiviteter. Vi har redan haft det första styrelsemötet och därefter följer närmast en medlemsträff den 8 oktober som därpå följs av donationsveckan som infaller vecka 42. I våras tillskrev föreningsstyrelsen landstingsråden för den politiska majoriteten i vårt landsting och begärde att få en träff med dom. Vi inbjöds snabbt till en träff den 30 augusti. Den dagen samlades fyra av oss i styrelsen, Anne, Göran, Gunnar och undertecknad vid Landstingets kansli. Vi fick möjlighet att under nära 1 ½ timme samtala med landstingsråden Marie- Louise Forsberg Fransson, Robert Mörk och Jonas Karlsson, samtliga representerande Socialdemokraterna. Vi tycker att det var ett mycket positivt samtal där politikerna var intresserade av de synpunkter som vi som patientförening framförde. Politikerna hade verkligen läst igenom det samtalsunderlag som vi hade skickat över några veckor tidigare. De sa att vi gärna får återkomma om vi har fler synpunkter på länets njursjukvård, sjukresor m.m. Från styrelsens sida bedömer vi att denna direktkontakt med politikerna var mycket bra och nyttig. Frågan är om vi inte också borde ta kontakt med den politiska minoriteten inom Landstinget? Rubrikens något provocerande fråga tycker jag att man kan ställa efter att ha läst en rapport från Socialstyrelsen som i april publicerades på Donationsrådets hemsida under rubriken: Möjliga donatorer i Sverige En sammanställning av dödsfall inom intensivvården. Av denna rapport framgår bl.a.: Varje år avlider cirka patienter inom intensivvården i Sverige. Landstingen är skyldiga att utse donationsansvariga läkare och sjuksköterskor med uppdrag att stödja och utbilda intensivvårdens personal. Men skillnaderna mellan landstingen är stora, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Bäst på att identifiera möjliga donatorer är landstingen i Jämtland, Västerbotten, Uppsala och Kronoberg. Dessa landsting har också en hög andel genomförda donationer utifrån antalet möjliga. Sämst på att identifiera möjliga donatorer är landstingen i Jönköping, Örebro, Kalmar och Norrbotten. Mer om denna innehållet i denna rapport finnsatt läsa på sid 6-7 i denna tidning. Av statistiken i Socialstyrelsens sammanställning avseende år 2010 framgår att ÖLL (Örebro läns landsting) med 4 IVA-enheter, identifierade endast 1 möjlig donator vilken ledde till

3 3 1 donation. Denna siffra var alltså bland de sämsta i landet. Jämfört med ÖLL 2008 = 5 möjliga donatorer och 5 genomförda donationer och för 2009 är motsvarande siffror 6 resp 3. Jag vill tro att det är en ren slump, en tillfällighet att ÖLL under 2010 hamnade långt ner på listan. När man läser sådan statistik skall man ha i bakhuvudet att en förutsättning för transplantationer är att det finns människor som vill donera sina organ efter sin död. Organdonation är en del av intensivvården och intensivvård är en förutsättning för transplantation. Varje år genomförs ca 600 organtransplantationer i Sverige människor dör varje år i vårt land men endast kan komma ifråga för donation. Mot denna bakgrund är det knappast konstigt att vi njursjuka, inte minst de njursjuka som står i transplantationskön, hoppas att alla landsting skall vara framgångsrika i sitt arbete med att identifiera möjliga organdonatorer. Med dessa ord vill jag hälsa alla medlemmar välkomna tillhösten arbetsinsatser. Som patientförening vill vi naturligtvis dra vårt strå till stacken för att sprida information och kunskap om organdonation. Brist på arbetsuppgifter saknar vi inte!!!!! Ha nu alla en skön höst så ses vi snart! Per Zimmerman, ordförande OBS!!! Glöm ej att meddela adressändring!!!!!! Glöm inte att meddela någon i föreningsstyrelsen om Du får ny adress. Vi ser då till att ändringen införs i både lokalföreningens och i Njurförbundets medlemsregister så att Du får både riksförbundets tidning, Njurfunk och regionföreningens medlemstidning, T-Journalen. Sommaren är över och vi har stängt badhuset för säsongen.

4 4 Påminnelse om fondansökan För den som varit medlem i föreningen under hela året innan ansökan om fondmedel görs, finns möjlighet att ansöka om medel ur föreningens stödfond vilken är avsedd för rekreationsändamål eller ekonomiskt stöd i annat avseende. Man kan ansöka vid två tillfällen under året. Ansökan skall vara föreningens ordförande tillhanda senast den 30 april eller 31 oktober. Med ansökan skall finnas ett yttrande från någon av kuratorerna, för den som har kuratorskontakt, vid USÖ eller Karlskoga. Ansökan kommer sedan först att behandlas i den s.k. beredningsgruppen som består av personer ur föreningsstyrelsen och några representanter från njursjukvården. Beredningsgruppen lämnar därefter sina förslag till styrelsen som därefter fattar beslut om bidrag skall beviljas eller ej. Ansökningsblanketter finns hos njursjukvårdskuratorerna vid USÖ och Karlskoga lasarett. Även föreningens sekreterare, Lasse Pettersson, tillhandahåller blanketter. Kalendarium Tisdagen den 30 augusti - styrelsemöte. Lördagen den 8 oktober - medlemsträff (rundvandring på Örebro slott och gemensam lunch) Donationsveckan oktober med den Europeiska donationsdagen lördagen den 22 oktober. Tisdagen den 15 november - styrelsemöte Storgatan 24 Söndagen den 4 december - kl julbord på Margarethas festvåning. Mitten av februari (datum ej bestämt) - medlemsträff med kurator från USÖ, Lotta Spansk, och personal från Försäkringskassan informerar. Lördagen den 10 mars - årsmöte kl 12.00, Hovsta församlingsgård. Föreningsstyrelsens träff med landstingspolitiker Efter diverse mail- kontakter med Landstingets kansli redan i våras, skickade styrelsen den 5 augusti nedanstående brev till landstingsråden Marie-Louise Forsberg, ordförande i landstingsstyrelsen och till Robert Mörk, ansvarig för specialistsjuksjukvården. Det hade då bestämts att vi skulle få träffa politikerna den 30 augusti på Landstingets kansli, Eklundavägen. Fyra koncentrerade styrelseledamöter

5 Hej! Vid träffen med er tisdagen den 30 augusti skulle vi från föreningens sida vilja ta upp följande områden och vi har nedan sammanställt en del bakgrundsinformation: 5 1. Framtida behov av dialysplatser Personer i behov av dialys ökar för varje år i hela Sverige, så även i Örebro län. Av tillgänglig statistik framgår att det år 1990 i hela landet fanns personer i dialys och vid årsskiftet 2009/10 var det personer, således en pågående kraftig årlig ökning som i stort sett lika ut under perioden. Denna ökningstakt innebär att landstingen måste ligga långt framme i sin planering då det gäller utbyggnaden av dialys- resurser. Utifrån Örebro läns befolkningsunderlag finns det anledning tro att även vårt län står inför en snar utbyggnad av dialysplatser där helst en dialysenhet i Lindesberg ingår. Inom vårt landsting finns totalt sett en viss överkapacitet, nämligen vid dialysmottagningen i Karlskoga. Bakgrunden till detta är att när man för ett antal år sedan tillskapade Karlskogadialysen så räknade Örebro läns landsting med att landstinget i Värmland skulle köpa in sig på ett antal platser för Värmlandspatienter boende i de östra delarna av Värmland. Så skedde emellertid inte eftersom Värmland istället byggde ut egna dialysmottagningar. Konsekvensen blev att dialysen i Karlskoga fick en överkapacitet, ett platsantal som inte alls stod i proportion till dess geografiska befolknings- underlag. Följden blev att en del dialyserande i vårt landsting får längre väg till dialysen. Nu kan en patient från norra länsdelen tvingas att få sin dialys vid Karlskogadialysen och under sjukresan passera Örebro eftersom resurserna där är till fullo utnyttjad. Utifrån närhetsprincipen borde dessa patienter från norra länsdelen få sin dialys vid USÖ. Brist på dialysplatser omöjliggör ett flexibelt liv för de dialyserande och gör oss bundna till ett visst schema. För de som vill ha mer dialys än det normala, dvs 3 ggr/vecka, finns inte den möjligheten, trots att tätare dialys visat sig ge ett bättre hälsotillstånd. S.k. gästdialys går på grund av platsbrist mycket sällan att genomföra vid USÖ. Vi förstår att en utbyggnad av dialyskapaciteten är en planering över många år beträffande ekonomi, lokaler och utbildning av personal m.m. Inom ÖLL finns idag 20 dialysplatser där man kör fyra skift, dvs plats för 80 patienter vid dialys 3 ggr/vecka. Dessutom finns vid USÖ 4 platser vid självdialysenheten med 4 platser, dessutom 2 platser för självdialys på en av dialysmottagningens sala. I Karlskoga startade dialysen 2002 och där finns 14 platser vilket med 3 skift, det 3:e skiftet är ofinansierat, ger plats för 42 patienter. 2. Sjukresor till och från dialys och klagomål i samband härmed För den som har dialys utgör transporterna till och från en dialysmottagning 3 gånger i veckan, ofta i många år och inte sällan livet ut, en stor del av tillvaron. Flera av våra medlemmar berättar för både personalen och för föreningen att de ibland kan få åka långa omvägar till och från dialys för att hämta upp andra sjukresenärer. Längre väntetider kan också inträffa. Det skall emellertid sägas att sjukresorna för det mesta fungerar på ett bra sätt. Många dialyspatienter mår inte bra, varken före eller efter dialys och att sjukresorna fungerar är i hög grad en fråga om livskvalité. Bor man i norra länsdelen kan det handla om sjukresor per år á 1 1/2 tim/per enkel resa, en stor belastning för dialyspatienterna där en majoritet dessutom är äldre personer.

6 6 Föreningen har under våren varit i både telefon- och mail-kontakt med både Sjukreseenheten och Transam och det har då framkommit att det är bestämt att en sjukresa till och från dialys inte skall behöva göra omvägar på mer än högst 30% av restiden (60% för vanliga sjukresor). Då det gäller väntetider skall det vid dialysresa inte vara längre än högst 30 minuters väntan (60 minuter för vanliga sjukresor). Gäller det däremot förbeställda sjukresor, som det ju oftast är frågan om vid dialysresor till dialys, skall det inte vara någon väntetid alls, då skall transporten vara på plats på överenskommen tidpunkt. Exempel på klagomål om sjukresor från senare år är t.ex.: En patient från Lindesberg har fått åka över Mullhyttan efter dialys i Karlskoga. En patient från Lindesberg har fått åka till Örebro och sedan till Kumla på hemresan från Karlskoga. Taxichaufförens kommentar var att det blev billigare än att skicka två bilar. Var chauffören insatt i hur avtalet ser ut? Ansvarig på Transam och även operatörerna på beställningscentralen menar att bokningar där restiden överstiger det som är avtalat inte går att göra men det finns många exempel på att detta ändå sker. Många patienter påtalar att de kan få åka tillbaka till sjukhuset efter påbörjad resa för att hämta upp ytterligare någon sjukresenär. Många patienter, även personalen, tycker att det är bättre att patienterna efter dialys väntar på dialysen istället för att åka runt i en taxi. En patient som skulle till Uppsala för transplantation fick åka runt i Örebro. Först hämtade man en patient på USÖ och skjutsade hem denne. Chauffören fick även vända en gång och hämta ytterligare en patient på USÖ. Trots att patienten ifrågasatte det hela så kunde inte chauffören göra något. Många patienter är fundersamma över varför dom inte samåker. Ofta åker dom i varsin bil efter varandra från hemorten till dialysen och tvärtom.. Vid dialysen Karlskoga finns två patienter från Laxå som nästan aldrig samåker. Frågan är då om möjligheten/ skyldigheten till samåkning avgörs av antalet bilar som vid tillfället finns till hands? Har Transam många bilar så låter dom fler köra och är bilarna upptagna så får patienterna samåka eller vänta? Patienter som har långa sjukresor tycker ofta att det är jobbigt att åka i de bussar som verkar bli allt vanligare. Patienterna sitter obekvämt och det har gången vinter varit kallt i bussarna. En patient från norra länsdelen som låg på bår under transporten från dialysen Karl- skoga hade samåkning bokad med en patient från Vintrosa som satt i rullstol. För att kunna lasta av rullstolen var chauffören tvungen att dra ut båren vilket innebar att patienten som var mycket sjuk fick stå ute i vinterkylan. En patient med psykiskt funktionshinder från södra länsdelen lämnades utanför entrén i Karlskoga kl 05:30 en sommarmorgon. Patienten skulle vara på lab för provtagning 07:30! Det var sommar som tur var och en av dialyspersonalen kom mycket tidigt till jobbet den dagen och kunde släppa in honom runt 06:00. Argumentet var att vi hade inga bilar?? Föreningen har vid kontakterna med Sjukreseenheten i Lindesberg och med Transam begärt att få ut de delar av sjukreseavtalet som rör de speciella reglerna som tydligen finns för bland andra dialyspatienter. Detta har vi inte lyckats med. Föreningen har nämligen som ambition att, tillsammans med personalen, samla upp de klagomål som framförs. Vi har förstått att om patientföreningen skall framföra synpunkter/klagomål till sjukresesarrangören så vill dessa, för att kunna analysera varför det ibland inte fungerar, ha exakta uppgifter om vid vilken resa det har brustit i rutinerna, från vilket ställe sjukresan gick, vid vilken tidpunkt osv. Med preciserade uppgifter hoppas vi att det skall vara möjligt att förbättra sjukreserutinerna. Skall föreningen

7 kunna arbeta vidare med målsättningen att förbättra sjukreserutinerna, är det naturligtvis önskvärt att vi får ta del av avtalets innehåll Stor organbrist i Sverige Donationsviljan hos svenska folket är hög. Ca 80% vill donera sina organ när de dör. Människor har alltså tagit en personlig ställning till frågan om att donera organ men endast ca 45% har på något sätt meddelat sin inställning. När det gäller transplantat från avlidna givare ligger Sverige långt ner på Europa- listan. Sverige har 13,5 donatorer/ miljon invånare medan t.ex. Spanien har 35/miljon invånare och Norge 21/miljon invånare. Antalet avlidna donatorer minskar och befinner sig nu på 1980-talets siffror. Tendensen de senaste två åren utgör inget undantag från denna negativa trend. Däremot har antalet levande donatorer ökat och nu har Sverige 17,6 per miljon invånare (jmfr Norge 21,7). Vid en nyligen gjord opinionsundersökning, redovisades i våras på Donationsrådets hemsida, framkommer att en tredjedel av befolkningen inte ens vet hur man redovisar sin inställning till donation. Detta tyder på att det finns ett oändligt stort informationsbehov, t.ex. om hur man går till väga för att meddela sin inställning till att donera. Detta kan ske genom att: 1. meddela sin inställning till sina anhöriga, 2. fylla i ett donationskort eller, 3. anmäla sin inställning till Donationsregistret. Socialstyrelsen och Donationsrådet arbetar aktivt med denna information, men detta tycks inte räcka. När det gäller denna information så är det enligt föreningens mening viktigt att alla goda krafter drar sitt strå till stacken. Det framgår att Socialstyrelsen kommer att intensifiera sina informationsinsatser. Vår förhoppning är att också Örebro läns landsting kommer att göra stora anträngningar för att sprida information. Från föreningens sida har vi, utifrån våra begränsade resurser, under många år gjort vårt för att sprida kunskap och information. 4. Om skillnader i landstingens förmåga att identifiera organdonatorer Av Donationsrådets hemsida framgår följande pressklipp den 30 maj 2011: Möjliga donatorer i Sverige 2010 En sammanställning av dödsfall inom intensivvården Varje år avlider cirka patienter inom intensivvården i Sverige. Landstingen är skyldiga att utse donationsansvariga läkare och sjuksköterskor med uppdrag att stödja och utbilda intensivvårdens personal. Men skillnaderna mellan landstingen är stora, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Bäst på att identifiera möjliga donatorer är landstingen i Jämtland, Västerbotten, Uppsala och Kronoberg. Dessa landsting har också en hög andel genomförda donationer utifrån antalet möjliga. Sämst på att identifiera möjliga donatorer är landstingen i Jönköping, Örebro, Kalmar och Norrbotten. Antalet genomförda donationer har i hög utsträckning att göra med hur väl man organiserat arbetet. Det är viktigt att de donationsansvariga får tid och resurser för att fullgöra sitt uppdrag, att intensivvårdspersonalen är välutbildad och att donationsverksamheten ses som prioriterad, säger Charlotte Möller, utredare vid Socialstyrelsen.

8 8 Vårt landstings statistik för 2012? Sverige har potential att identifiera minst 225 möjliga donatorer inom intensivvården varje år. Under 2010 lyckades landstingens intensivvårdsavdelningar bara identifiera 166 möjliga donatorer. Det är en minskning med 20 procent jämfört med året innan. Utvecklingen är nedslående. 756 svenskar köar idag för transplantation och antalet köande ökar. Samtidigt ser det ut som om sjukvården minskar sina ansträngningar att identifiera möjliga donatorer, säger Charlotte Möller. Men allt är inte nattsvart. Under 2010 var det fler av de möjliga donatorerna som i förhand gjort sin inställning till donation känd, fler än tidigare var positiva till att donera och färre närstående la in sitt veto mot donation när den avlidnes vilja var okänd. (Med Möjlig organdonator avses enl definition: En avliden intensivvårdspatient som fortsatt behandlas med respirator. Läkare ska ha fastställt total hjärninfarkt och identifierat den avlidna personen som en medicinskt lämplig organdonator). Sammanställningen per landsting/region visar att det finns skillnader i hur pass väl man inom landstingen/ regionerna kan identifiera möjliga donatorer, och i hur många fall det är möjligt att genomföra donation. Skillnaderna väcker frågor om var orsakssambanden kan finnas, när landstingen till synes är jämförbara i befolkningsunderlag och antal IVA-enheter. Ett nära antagande är att bättre resultat går att koppla till en tydlighet i landstingens donationsorganisation, där donationsansvariga läkare och sjuksköterskor får möjlighet att fullfölja sitt uppdrag, i enlighet med Donationsrådets rekommendationer (2007) och Socialstyrelsens föreskrift för donation av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30). (Slut på citat ur sammanställningen). Av statistiken i sammanställningen avseende år 2010 framgår att Örebro läns landsting (med 4 IVA-enheter) identifierade endast 1 möjlig donator vilken ledde till 1 donation. Denna siffra var alltså bland de sämsta i landet. Jamfört med ÖLL 2008 = 5 möjliga donatorer och 5 genomförda donationer och för 2009 är motsvarande siffror 6 resp 3. Den medicinska sakkunskapen brukar säga att det för donationsverksamheten krävs tre förutsättningar: 1. En till organdonation positivt inställd befolkning. 2. En god organisation inom sjukvården för att identifiera presumtiva donatorer, dvs en god kunskap och positiv attityd hos hälso- och sjukvårdspersonalen. 3. Ett relevant regelverk i form av lagar och föreskrifter. Patientföreningen är givetvis medveten om att man måste vara försiktig när man tolkar statistik. De olika landstingens siffror tycks kunna variera något från år till år Ändå undrar vi naturligtvis vad som kan ligga bakom ÖLL:s djupdykning 2010 i denna statistik. Har det på senare tid skett någon förändring i vårt landstingets organisation då det gäller att identifiera möjliga donatorer eller beror detta på ren slump? Med vänliga hälsningar!

9 Styrelsen genom Per Zimmerman Ordf Njurföreningen Örebro län (205 medlemmar) Malmgatan 58, Örebro. Tel.: E-post: 9 Referat från träffen med landstingspolitikerna den 30 augusti 2011 Kl den 30 augusti infann sig fyra av oss i styrelsen, Anne, Gunnar, Göran och Per, på landstingets kansli där vi under 1 tim 20 minuter fick tillfälle att prata med landstingsråden Marie-Loise Forsberg-Fransson, Robert Mörk och till träffen anslöt även landstingsrådet Jonas Karlsson som bl.a. är ordförande i Länstrafiken (därunder ligger bl.a. sjukresor och färdtjänst). Vi började med att berätta våra sjukdomshistorier och om de erfarenheter som vi under åren haft med njursjukvården. Vi berättade också om vår erfarenhet av dialys, transplantationer och om de långa väntetider för transplantation som vi upplevt. Utbyggnad av dialysplatser Politikerna berättade att man, för att få ett samlat grepp om dialysbehovet nu och i framtiden inom vårt landsting, har tillsatt en utredning som skall titta på detta. Utredningen skall titta på platsbehovet både på sjukhus och dialys i hemmet med eventuell hjälp. Jan Olsson och Lena Adolfsson leder utredningen. Politikerna sade att målsättningen på sikt är att patienter som egentligen hör till dialysen på USÖ också skall få sin dialys där och att man som dialyspatient vid sjukresan inte skall behöva passera USÖ för att åka vidare till dialysen i Karlskoga. Vi framförde att vi som patientförening gärna vill vara involverade och komma med synpunkter under utredningens gång. När vi tog upp frågan om behovet av fler dialysplatser i länet, t.ex. tillskapande av en dialysenhet i Lindesberg, kommer man naturligtvis in på landstingets ekonomiska resurser. Vi förde fram att det på sikt måste vara dålig ekonomi för landstinget att sjukresorna blir längre och dyrare ju längre man har från hemmet till sin dialysmottagning och att detta måste vägas in då man ser på möjligheterna till utbyggnad. Här måste landstinget i sin ekonomiska planering inte bara se till innevarande års budget utan även de ekonomiska konsekvenserna på längre sikt. Vi uppfattade detta så att landstingets kostnader för sjukresor inte ingår i sjukvårdsenheternas ekonomi. Vi framför också att till kortare sjukresor till dialys hör ett långsiktigt hälsoperspektiv vilket Landstinget måste beakta. Sjukresorna Jonas Karlsson, ordförande i Länstrafiken, berättade att av Landstingets totala kostnader för sjukresorna så utgör dialysresorna 20 %. Han sade att det finns bestämmelser som säger att

10 10 en sjukresa till och från dialys inte skall behöva göra omvägar på mer än högst 30% av restiden (60% för vanliga sjukresor). Då det gäller väntetider skall det vid dialysresa inte vara längre än högst 30 minuters väntan (60 minuter för vanliga sjukresor). Chaufförerna gör inga egna bedömningar utan planeringarna av sjukresorna sker i en dator. Han tycker det är bra om alla till synes dåligt planerade sjukresor påtalas för Landstinget/Länstrafiken. Landstinget upphandlar sjukresor och färdtjänst från Länstrafiken och då är det viktigt att sjukresorna utförs på det sätt som Landstinget och Länstrafiken avtalat. Nuvarande avtal är tydligen nyligen upphandlat. Skall man kunna se om det finns något systemfel i sjukresplaneringen så vill Landstinget få uppgifter om vilken sjukresa det gällt, datum, klockslag, varifrån utgick resan och vart gick den, vad det var som inte fungerade och sedan vidarebefordra uppgifterna om dåliga sjukresor till Landstinget, t.ex. direkt till Jonas Karlsson via mail eller brev. Från patientföreningens sida betonade vi hur viktigt det är förstå vilken betydelsefull del av livet och måendet sjukresorna utgör för dialyspatienterna. Vi gör våra sjukresor, oftast i många år, och där vi dessutom i många fall mår dåligt både före och efter dialys. Dåligt mående, därtill ofta äldre dialyspatienter, har inte samma kraft att framföra klagomål om en illa utförd sjukresa. Vi framförde personalen måste bistå med att dokumentera uppgifterna om dåligt utförda sjukresor. På vår fråga framgår att det inte gjorts någon utvärdering av sjukresesystemet med en dator som styr planderingen. Av de exempel på dåligt genomförda sjukresor som föreningen uppgett i sin skrivelse var landsting råden särskilt missnöjda med det sista exemplet som anfördes. Organbristen i Sverige Marie-Louise Forsberg Fransson berättade att frågan om organbristen och organdonation har tagits upp i samverkansnämnden för flera landsting i Svealand. Hon säger att här finns utrymme för förbättringar från landstingens sida. Det finns donationsansvarig sjukvårdspersonal vid sjukhusen men att det är en grannlaga fråga för personalen att arbeta med och att ställa frågan om organdonation till sörjande anhöriga. ÖLL kommer att fortsätta att deltaga i informationskampanjer om organdonation. Jonas Karlsson förde fram tanken om att man på ÖLL:s nätsida Mina vårdkontakter skulle kunna lägga in en punkt där folk har möjlighet att här göra klart sin inställning till att donera sina organ. Säkerheten är ju mycket stor när man går in på denna sida med lösenord m.m. Denna möjlighet skulle ju i så fall innebära en förenkling för de som vill göra sin inställning klar. Om skillnaderna i landstingens förmåga att hitta organdonatorer Här är vi överens om att det kan vara en ren slump att ÖLL under år 2010 varit bland de sämsta landstingen då det gäller att hitta möjliga organdonatorer. Närmast föregående år har ÖLL uppvisat helt normala siffror i detta avseende. Från föreningens ställer vi ändå frågan om 2010 års dåliga siffror för ÖLL har något att göra med att man gjort någon/några ändringar i organisation, att nyckelpersoner slutat eller liknande. Eller är detta en rent statistisk slump beroende på att det rör sig om så låga siffror?

11 11 ROLIGT? En sådan annons såg jag i somras i en dagstidning med tillhörande bild på ett torp med följande text: Sommartorp till salu: visst renoveringsbehov föreligger (som det ibland kan stå i annonserna)!? Donationsveckan 2011 Precis som förra året initierar donationsverksamheten på Socialstyrelsen en donationsvecka som i år infaller oktober. Syftet är att uppmärksamma donations- och transplantationsfrågor och att få fler att ta ställning för donation. Förhoppningen med Donationsveckan är att det ska ske en rad olika aktiviteter och informationskampanjer på sjukhus och på andra platser runt om i landet. Varje sjukhus, patientförening och annan organisation bestämmer själva hur de vill uppmärksamma veckan genom lokala aktiviteter, föredrag eller annan kampanjverksamhet. Donationsveckan kommer att anordnas av sjukhusen med hjälp av transplantationskoordinatorer och av patientföreningar. Donationsveckan går i år av stapeln mellan den oktober, det vill säga i anslutning till den Europeiska donationsdagen den 22 oktober. Att representanter för donationsfrågor finns på plats bland allmänheten för att uppmärksamma donations- och transplantationsfrågor och öka kunskapen genom information, vi vet att mer kunskap leder till större chans att man tar ställning för donation. (Nedanstående text är hämtat från Donationsrådets hemsida). I anslutning till den europeiska donationsdagen den 22 oktober 2011 har donations- och transplantationsverksamheten vid Socialstyrelsen beslutat att även i år ha en Donationsvecka som infaller mellan oktober 2011 (vecka 42).

12 12 Varför en donationsvecka? Syftet med donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnader och om vikten av att ta ställning till donation. Allt fler svårt sjuka väntar på ett eller flera organ, en väntelista som är längre än någonsin. Det här vill vi göra något åt och vi har därför infört en Donationsvecka med kampanjverksamhet och lokala aktiviteter runt om i landet. Vi vill uppmana alla att tillsammans uppmärksamma frågan och sprida budskapet. Från vår förenings sida planerar vi att precis som förra året dela ut donationskort till allmänheten och informera om organdonation och om hur viktigt det är att varje människa tar ställning, ur en patientförenings utgångspunkt, givetvis för att donera sina organ när man dör. Vår erfarenhet är att det bästa stället att träffa folk är att stå utanför apoteket på USÖ. Där tycks folk har mer tid att stanna upp ett tag för information jämfört med att stå utanför gallerior på stan. Nedan följer en del information från Njurförbundet Ordförandekonferens januari 2012 Veckoslutet januari arrangeras ordförandekonferenspå Hotell Park Inn i Solna förbundsstyrelsen och regionföreningarnas ordföranden. Temat för konferensen blir Dialyskvalitet och Medlemsvärvningsstrategier. Externa medverkande inbjuds. Forskningsstiftelse - stadgar På Förbundsstämman den 8 maj fattades beslut om att en nationell forskningsstiftelse ska bildas på initiativ av Njurförbundet. Svensk Transplantationsförening och Svensk Njurmedicinsk Förening kommer att erbjudas att få medverka som huvudmän för den nya stiftelsen. Medel från Njurfonden kommer att överföras till den kommande stiftelsen och styrelsens sammansättning fastställs då stadgarna till stiftelsen slutligen är klara efter förhandling med huvudmännen. Även Svensk Nefrologisjuksköteskeförening kommer att inbjudas att medverka. Samverkan med kuratorer, dietister och sjukgymnaster Förbundsstyrelsen beslutade att undersöka möjligheterna att planera en kuratorskonferens med extern finansiering torsdagen den 12 april i samband med Nationella Njurkonferensen i

13 Göteborg april Konferensen förbereds av arbetsgruppen som arbetar för att ta fram faktablad om arbetsförmåga vidnjursjukdom. Förbundsstyrelsen diskuterade även samverkan med referensgrupper för kuratorer, dietister och sjukgymnaster. Intresset och möjligheterna att starta ett sådant samarbete kommer att undersökas närmare. 13 Arbetsförmåga och njursjukdom Tillsammans med två erfarna kuratorer pågår nu arbetet med att få fram ett faktablad om hur njursvikt påverkar arbetsförmågan. Det beräknas bli klart förrän till hösten. I Njurfunk nr presenteras en artikel om försäkringskassans arbete med sjukförsäkringsfrågorna och en intervju med njursjuk som berättar om sina erfarenheter. Gästdialys Förbundet har uppmärksammat frågan om gästdialys genom en skrivelse till Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). I skrivelsen begär förbundet att få träffa ministern och att ett nationellt regelverk utarbetas som underrättar för njursjuka att få gästdialys, inom och utanför Sverige, utan tidsmässiga begränsningar. SKL:s handlingsprognam i donationsfrågor Njurförbundets ordförande, Håkan Hedman, har medverkat i en arbetsgrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som under ett års tid har utarbetat ett handlingsprogram för vårdgivarorganisationen om donation av organ, vävnader, blod och könsceller. Handlingsprogrammet som blir heltäckande inom donationsområdet kommer slutligen att fastställas av SKL:s styrelse. Öka antalet organdonationer Livet som Gåva har under mars månad begärt att få träffa socialminister Göran Hägglund (KD) för att diskutera åtgärder som regeringen kan besluta om för att öka antalet organdonationer. Ministern som hittills har haft en avvaktande inställning till frågan har ännu inte besvarat LsG:s begäran om möte.

14 14 Livet som Gåva verkar sedan 1997 för att det ska vara lika naturligt att ta ställning till donation, som att rösta vart fjärde år. Genom information och opinionsbildning verkar LsG för: Att alla människor i Sverige får information som tydliggör hur viktigt det är att göra sin vilja känd. Att det finns en fungerande organisation inom sjukvården som underlättar tillvaratagandet av organ och vävnader. Att regering och riksdag förändrar lagar och föreskrifter så att den som vill donera sina organ efter sin död får lättare att göra det. Att donation med levande givare underlättas. Att informationen till närstående om möjligheten att kunna donera ett organ blir tydligare. Att fler tar ställning till donation. Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer och medicinsk profession. I Livet som Gåva ingår följande medlemsorganisationer: Njurförbundet, Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Riksförbundet Cystisk Fibros, Riksförbundet för Leversjuka, Diabetesförbundet, Storstockholms Diabetesförening, Hjärtebarnsförbundet, Transplanterades Förening, Idrottsföreningen för transplanterade, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Transplantationsförening och Svensk Gastroenterologisk Förening Kvalitetsindex för njursjukvård workshop i april 2011 Arbetet pågår med ett kvalitetsindex med utgångspunkt från förbundets skrift Riktlinjer för god njursjukvård. En workshop arrangerades på Hotell Park Inn Solna den 12 april Företrädare för Svenskt Njurregister, specialistföreningarna inom njursjukvården, Njurförbundet och andra personer som arbetar med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård deltog. Bra information förmedlades och diskussionerna lyfte fram olika intressanta frågeställningar. Mötet kan ses som ett första steg till samverkan för att uppnå målet. Kort rapport finns i Njurfunk nr Medicinjournalisten Tonie Andersson kommer att presentera en rapport från mötet. Njurförbundets skrift Njursjuk Den nya planerade skriften är nu klar för tryckning. Regionföreningarna har fått förfrågan om antal ex de önskar av skriften. Medicinjournalisten Tonie Andersson har fått uppdraget att sammanställa en ny skrift om njursjukdom som kommer att sammanfatta samtliga behandlingsformer. Den skriften ersätter den tidigare gula skriften och kommer samtidigt att utvecklas så att den innehåller delar av informationen i de övriga skrifter om njursjukdom och behandlingsformer som förbundet har producerat tidigare. De gamla skrifterna beräknas finnas kvar enbart på vår hemsida och att revideras innehållsmässigt. De tryckta skrifterna lämnas ut så länge upplagan finns kvar, men kommer inte att nytryckas.

15 15 Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2011: Ordförande Per Zimmerman Tel.: Malmgatan (mob.) ÖREBRO Vice ordförande Göran Molin Skäpplandsgatan ÖREBRO Kassör Lasse Pettersson Tel.: , Oskarstorget 10 A ÖREBRO Sekreterare Nils Erik Berg Tel.: , Lövskogsvägen ÖREBRO Vice sekreterare Poul Madsen Tel.: Groddvägen KARLSKOGA Ledamot Anne Pettersson Tel.: Vasagatan ÖREBRO Klubbmästare, Sten-Åke Gustavsson Tel.: , kansliansvarig, Karlsgatan 32 S vice kassör ÖREBRO Ledamot Gunnar Elfström Tel.: , Gnejsvägen ÖREBRO Ledamot Stefan Kjaergaard Tel.: Hjortstorpsvägen 6 (6 tr) ÖREBRO (till arbetet tisd och onsd)

Årgång 2010 Nr 4 oktober/november Något av innehållet i detta nr:

Årgång 2010 Nr 4 oktober/november Något av innehållet i detta nr: 1 T-Journalen Årgång 2010 Nr 4 oktober/november Något av innehållet i detta nr: Vad skall vi göra med kroken? Eller man skall väl smida medan järnet är varmt? På sid 10 får ni förklaring på denna något

Läs mer

T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014

T-Journalen. Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 1 T-Journalen År 2014 Nr 2 april/maj Sångsvanar går in för landning vid Tysslingen den 24 mars 2014 Foto: Per Z OBS! Medlemsutflykt lördagen den 24 maj till Askersund och Stjärnsunds slott. Om anmälan,

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Medlemsavgiften för 2013 Ansökan till föreningens fond

Medlemsavgiften för 2013 Ansökan till föreningens fond 1 T-Journalen År 2013 Nr 1 januari Dags för årsmöte söndagen den 10 mars! Kallelse/inbjudan finns på sista sidan! Skidtur i Kilsbergen Foto: Malin H Mer av T-Journalens innehåll i detta nr: Sid 2-3; ordföranden

Läs mer

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH)

Datum 150603. Ej närvarande: Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet/Livet som gåva (HH) Donationsrådet Minnesanteckningar Dnr 1.4-7015/2015 1(5) Ämne Donationsrådet Sekreterare Marianne Törnblom Datum 150603 Tid 10:00-14:00 Deltagare Kenneth Johansson, ordförande (KJ) Michael Wanecek, överläkare,

Läs mer

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-09 Dnr: 140072/10 1(1) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 3 - augusti

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 3 - augusti 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 3 - augusti Innehållet i detta nr av T-Journalen: Inbjudan till medlemsträff lördagen den 26 september Med detta numer av T-Journalen bifogas en inbjudan till medlemsträff

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp

Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013 Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Donationsrådet 2007 Identifierade svagheter och bister

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12!

T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12! 1 T-Journalen År 2013 Nr 4 november Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12! Höst vid Svartån Foto: Per Z Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, 703 54 Örebro

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

VIKING. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010

VIKING. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 VIKING VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010 Föreningen Föreningens namn är VIKING-Riksföreningen för Hjärt- Lungtransplanterade (RFHLT). Viking är en riksförening inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Föreningen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

INFObladet. Nya. 2014 nr 2

INFObladet. Nya. 2014 nr 2 Nya INFObladet 2014 nr 2 Njurförbundet Västsverige inbjuder till föreningsmöte, 18 oktober kl 9.30, på Scandic Crown, Göteborg, med tema Dina rättigheter när du är sjuk Dagen startar med kaffe klockan

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer