DELÅRSRAPPORT 2:2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2:2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2:25 Kraftig resultatförbättring avlastar framtida pensionsåtagande Årets resultat beräknas uppgå till 39 miljoner kronor vilket är betydligt mer än prognosen i samband med delårsrapport 1. Tre faktorer, reavinst vid försäljning av Hälsohögskolan, finansnettot och en senare tidpunkt för årets löneavtal, förklarar resultatförbättringen. Samtliga tre faktorer är av engångskaraktär och påverkar således inte framtida resultatbedömningar. Årets resultat ger dock ett välkommet tillskott till det finansiella sparande som är nödvändigt för att möta framtida pensionsutbetalningar. För verksamhetens nettokostnad prognosticeras ett överskott i förhållande till budget på 19 miljoner kronor. Större delen, 87 miljoner kronor, avser en ej utnyttjad del av budgetreserven. Årets löneavtal beräknas gälla från och med 1 oktober och ger därmed i år ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Med hänsyn till att reserven även avsåg risk för sämre skatteintäkter som nu förväntas bli 57 miljoner kronor lägre än budget så har budgetreserven disponerats. De senaste årens intensiva arbete med att förändra och förbättra verksamheten med bland annat fokusering på tillgänglighetsfrågorna har medfört att Landstinget ligger väl till inför den 1 november då den nationella vårdgarantin börjar gälla. MEDBORGAR- OCH KUNDPERSPEKTIV Primärvård och specialiserad vård Resultaten i den landstingsgemensamma Vårdbarometern visar att länsinvånarna sammantaget är något mer nöjda än genomsnittet för riket inom de utvalda områdena tillgänglighet, förtroende och bemötande. Från och med 1 november i år gäller en utvidgad vårdgaranti. Primärvården ska erbjuda personlig kontakt via telefon eller på plats samma dag. Om läkarkontakt i primärvården behövs ska den erbjudas inom högst sju dagar. Efter mottagen remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården erbjudas inom högst 9 dagar. Efter beslut om behandling ska behandlingen erbjudas inom högst 9 dagar. Uppföljning av telefontillgänglighet på länets vårdcentraler har gjorts vid två tillfällen under tertialet. I genomsnitt 86 procent av alla samtal besvarades och svarstiden var i genomsnitt 1,7 minuter. Variationerna är dock stora och det finns enskilda vårdcentraler som det tar oacceptabelt lång tid att komma fram till på telefon. För tappade samtal låg kötiden i medeltal på 2,4 minuter. För att följa utvecklingen av väntetider till allmänläkarbesök genomför Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med landets vårdcentraler endagsmätningar två gånger per år, i mars respektive i oktober. Den senaste mätningen som genomfördes i mars 25 visade att alla i vårt landsting som bedömdes vara i behov av akut vård fick komma samma dag, medan ej akuta i genomsnitt fick vänta sju dagar, att jämföra med nio dagar för hela riket. 1 (11)

2 Mätningarna gällande tillgänglighet i relation till vårdgarantin för specialistmottagningarna visar att cirka 7 procent av mottagningarna för närvarande lever upp till vårdgarantin. Värdet är något lägre än vid mätningen i april, vilket främst förklaras av en något lägre verksamhet under sommarmånaderna. De flesta mottagningar som anger att de inte klarar vårdgarantin redovisar värden som är nära tidsgränserna. Några specialiteter har dock fortfarande längre väntetider såsom exempelvis neurologi och urologi. Tillgängligheten till audionom för utprovning av hörapparat förbättras successivt. Sedan april 25 har antalet patienter som väntar på tid för nybesök halverats och uppgår nu till cirka 3. Bedömningen är att förväntad längsta väntetid uppgår till 4 6 månader för nybesök. Tillgängligheten till behandling är i de flesta fall bra. Som exempel kan nämnas att väntetiden för operation av höft- eller knäplastik är cirka veckor, vilket är bland de kortare väntetiderna i landet. Väntetider för ryggoperationer har dock förlängts ytterligare och uppgår nu till närmare 6 veckor. 6 procent av vårdcentralerna i länet uppger att de kan erbjuda stöd till viktminskning och 9 procent anger att de också kan erbjuda stöd för rökavvänjning. Under våren genomförde Landstinget i samverkan med Statens folkhälsoinstitut och Statistiska Centralbyrån en nationell befolkningsenkät där 12 8 av länets invånare fick besvara frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor. Resultatet kommer att presenteras i början av 26. Tandvård Folktandvårdens möjligheter att tillgodose invånarnas behov av tandvård fortsätter att förbättras. Allt fler allmäntandvårdskliniker kan ta emot nya patienter. Väntetiden i specialisttandvården är nio månader, vilket är en månad längre än i april. anslutna till landstingets växel uppgår till 88 procent. Tandborstningsprojektet på länets daghem och förskolor fortsätter. Projektet har haft stor framgång och på majoriteten av daghemmen borstar nu barnen sina tänder. Andelen nöjda patienter uppgår till 93 procent. Utbildning Värnamo och Sörängens folkhögskola har haft god tillströmning av elever till höstterminen. Båda arbetar för respektive skolas attraktivitet genom att förändra och utöka kursutbudet men också genom att förbättra marknadsföringskanalerna. När det gäller gymnasieskolans naturbruksprogram antogs totalt 15 elever och det var 1,15 sökande till varje plats. Kultur Det strategiska målet för kulturverksamhet är att öka intresse och engagemang och ge alla länsinvånare möjlighet till delaktighet i kulturlivet. Svensk Blåsmusikfestival genomfördes i maj månad under tre dagar och festivalen engagerade 1 8 amatörer och proffs och cirka 1 åhörare. Smålands musik o teaters sommarspel har under andra tertialet uppförts i Gnosjö, Stenberga och Eksjö. Föreställningen var uppskattad och drog stor publik. Jönköpings Sinfonietta och dess ensembler har under sommaren medverkat i Båstad kammarmusikfestival, Musik vid Siljan samt festspelen i Piteå. Under augusti månad genomfördes den årliga Poesifestivalen. Hemslöjdens Dag i maj engagerade intresserade från hela landet. I vårt län hölls aktiviteter på 18 platser och hemslöjden lockade uppskattningsvis 7-8 besökare. Telefontillgängligheten, dvs. antal besvarade samtal i relation till antal inkomna samtal för kliniker 2 (11)

3 PROCESS- OCH PRODUKTIONSPERSPEKTIV Produktion Primärvård och specialiserad vård Tabell: Utökningsramar 25 Åtgärd, område etc Mnkr Dialys 3, Hjärtsjukvård 3,7 Hörselvård 4,8 Klamydia 1, Psykiatrisk vård 15, Seniorboende Höglandet 1,4 Summa 28,9 Resursförstärkning inom dialysverksamheten gör att sex ytterligare patienter får dialys vid länssjukhuset Ryhov. Genom omdisponering av regionanslaget kan ytterligare 2 kranskärlsutredningar och 55 ballongvidgningar utföras vid Ryhov. Merkostnaden för utlämnande av fler hörapparater har beräknas till 4,3 miljoner kronor, men en ytterligare förstärkning med 1,5 miljoner kronor är planerad. Även en hörselvårdsingenjör har anställts för att frigöra audionomernas tid för mer patientarbete. En miljon kronor har fördelats för ökade insatser inom smittskydd, ungdomsmottagningar och studenthälsan för att förebygga klamydia. Antalet dömda patienter till rättspsykiatrisk vård har ökat kraftigt i Jönköpings län. För att klara vårdbehovet har ytterligare vårdplatser köpts, främst från Vadstena. Dessutom har patienter som inte har särskild utskrivningsrätt vårdats på behandlingshem. Av utökningsramen går större delen till att täcka ökade kostnader för köpt vård, men även för att förstärka den egna verksamheten. Höglandets sjukvårdsområde har kompenserats för ett ökat åtagande inom hemsjukvården. Ytterligare 83 seniorboendeplatser har tillkommit. Tabell: Produktionstal Specialiserad vård Somatisk vård 2:25 2: Förändring Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Vårdtid Vårdtillfällen Psykiatrisk vård Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Vårdtid Vårdtillfällen Antal läkarbesök i specialistvård 1 - varav fri barnsjukvård andel frikort 28 % 28 % % 27 % 1) Exkl. ej avgiftsbelagda prestationer Två vårdplatser på onkologvårdavdelningen, Jönköpings sjukvårdsområde, har per april 25 omvandlats till platser för öppenvårdsverksamhet. Tabell: Produktionstal primärvård 2:25 2: Förändring Antal läkarbesök varav fri barnsjukvård andel frikort 15 % 15 % % 15 % Besök annan Personalkategori* * reviderade värden för 4831 Den relativt stora minskningen för besök hos andra personalkategorier beror på att Höglandet sjukvårdsområde gjort en överenskommelse att kommunernas undersköterskor ombesörjer nattbesöken på seniorboenden och landstinget ansvarar för sjuksköterskebemanningen. 3 (11)

4 Tabell: Produktionstal riks- och regionsjukvård samt privata vårdgivare Förändring 2:25 2: Regionsjukvård Antal vårddagar* Läkarbesök (Linkpg)* Rikssjukvård Antal vårddagar ** Läkarbesök, akut Läkarbesök, remiss Privata vårdgivare Läkarbesök, spec läk Läkarbesök, allm. läk * Sjukgymnastbesök* *) 5831 är utfall tom 5731 samt 1 månads prognos **) Köp av rättspsykiatri i Vadstena redovisas under rikssjukvård Regionsjukvård avser i första hand högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Inom rikssjukvård har antalet vårddagar inom somatisk vård minskat med cirka 25 procent medan antalet vårddagar för rättspsykiatri har ökat med närmare 4 procent. Sedan 1 juli har sjukvårdsförvaltningarnas budget för köp av rikssjukvård. Detta kan i någon mån ha påverkat remitteringsmönstret. Tandvård I allmäntandvården har antalet behandlade vuxna ökat med tio procent, medan antalet behandlade barn har minskat med 2,4 procent. Att färre barn har behandlats kan vara en följd av att revisionsintervallen ökats. Tandläkarnas andel kliniska tid har ökat med en procentenhet och är nu, 71 procent. Patienter som är berättigade till nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling ökar återigen efter en tillbakagång under. Uppsökande tandvård (munhälsobedömning) har hitintills utförts på 35 procent av berättigade patienter, målet är 75 procent. I specialisttandvården minskar tandläkarnas vårdtimmar beroende på sjukfrånvaro, utbildning och byte av ST-tandläkare. Däremot ökar patientbesöken. Antalet patientbesök är inte direkt kopplat till antalet vårdtimmar utan beror på patientens diagnos och behandling. Tabell: Produktionstal tandvård 2:25 2: Förändring Barntandvård - fullst behandl, ftv vårdtimmar tandl vårdtimmar övr fullst behandl, priv Vuxentandvård - fullständigt och partiellt behandl - vårdtimmar tandl vårdtimmar övr Specialisttandvård - patientbesök vårdtimmar tandl Uppsökande och nödvändig tandvård - antal patienter, ftv antal patienter, priv Ett projekt för att införa digital röntgen pågår. Installation har skett på en pilotklinik och kommer även att ske på en specialistklinik för att skapa ett beslutsunderlag för ett breddinförande. Mätning av utnyttjande av tillgänglig behandlingsrumstid visar på ett utnyttjande på 66 procent. Målet är 65 procent. Folktandvården hade i somras 16 feriearbetande tandläkarstuderande. Flera av dem kan tänka sig ett framtida yrkesliv i Jönköping. Utbildning På Sörängens folkhögskola har den allmänna linjen förstärkts med en ny inriktning, textila tekniker och en helt ny konstpedagogutbildning har startat. Inom naturbruksutbildningen började vid höstterminen den första omgången elever till de nystartade KY-utbildningarna; lantbruksföretag, skogsmaskinteknik och ridpedagog. Tabell: Produktionstal utbildning Elevveckor 25 Gymnasieskola - Naturbruk Folkhögskola (11)

5 Kultur Arbetet med att integrera Länsteatern och Länsmusiken fortsätter. Avsikten är att finna vägar till samarbete i arbets- och organisationsfrågor. Under hösten avslutas arbetet med utsmyckningen av den nya vårdcentralen i Huskvarna. Tabell: Produktionstal Smålands musik och teater Antal föreställningar och publik /föreställning Länsteater Antal föreställningar varav inom länet varav utanför länet varav riktade till barn/ungdom Publik per föreställning Länsmusiken, antal konserter varav riktade till barn/ungdom Publik per konsert Varav Musikteater Antal föreställningar/konserter varav riktade till barn/ ungdom Publik per konsert/föreställning Personal Ökningen av antalet årsarbetare fortsätter, men ökningstakten har minskat under andra tertialet. Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti - 25 Årsarbetare Ökning tillsvidareanställda 8,2 Minskning av visstidsanställda -13,9 Ökning av timanställda 12,1 Summa genomsnittlig förändring 78,4 Varav minskade sysselsättningsgrader -2,2 Minskad frånvaro 1,9 Ökning av antal årsarbetare 89,3 Sjukfrånvaron har minskat med 5,7 procent jämfört med föregående år. Målet för sjukfrånvaron 25 är att den ska minska med 1 procent. Fem procent av alla årsarbetare var frånvarande på grund av sjukdom. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92,5 procent vilket är oförändrat jämfört med samma period. För tillsvidareanställd personal har sysselsättningsgraden ökat medan den har minskat för visstidsanställda. Tabell: Förändring årsarbetare inkl. frånvaro för olika personalgrupper genomsnitt januari till augusti 25 Personalgrupper Årsarbetare Sjuksköterskor m flera 55,9 Läkare 25,7 Paramedicinsk personal 19,3 Tandläkare 3,5 Läkarsekreterare 6,8 Undersköterskor m flera -29,5 Övriga grupper 7,6 Summa 89, Faktiska årsarbetare utveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I gruppen sjuksköterskor m.fl. ingår en ökning av timanställda med 2,7 årsarbetare. Antalet läkare har ökat med 34,9 årsarbetare, men frånvaron har ökat med 9,2 årsarbetare. För att klara tillgängligheten har primärvården under inskolning av utländska läkare tvingats anlita hyrläkare på några vårdcentraler. Även inom psykiatrin har hyrläkare anlitats i begränsad omfattning. Allmäntandläkarna har ökat med 4,4. Fortfarande föreligger behov av att anställa 4 allmäntandläkare. 5 (11)

6 LÄRANDE- OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIV 69 procent av medarbetarna har haft medarbetarsamtal med kompetensutvecklingsplan inom en tolvmånadersperiod. Inom arbetsmiljöområdet pågår aktiviteter som följd av medarbetarenkäten Dialogen som genomfördes under slutet av förra året. Handlingsplaner har tagits fram. Som ett led i att bedöma och utveckla vårdkvaliteten är det angeläget att verksamheten deltar i nationella kvalitetsregister. Inom respektive specialitet pågår analyser av kvalitetsregistren. Dessa analyser ligger till grund för det kliniska förbättringsarbetet. För närvarande pågår en kartläggning av vilka nationella kvalitetsregister som är aktuella att delta i. Inom IT-området har breddinförande av LabRossystemet och läkemedelsmodulen startat. Ett nytt system för avvikelsehantering (Synergi) håller på att införas. Avvikelsesystemet kommer att vara en viktig del i förbättringsarbetet. Inom Folktandvården mäts antal publicerade vetenskapliga artiklar. Åtta har publicerats under januari till augusti. Målsättningen är att stimulera till forsknings- och utvecklingsarbete som ska ligga till grund för förbättringsarbete inom verksamheten. Kvalitetsarbete enligt Bästa möjliga har startat vid Odontologiska institutionen.. Rosenlunds folkhögskola, som Sörängen driver i samarbete med Ädelfors, har flyttat till nya lokaler på högskoleområdet och samtidigt bytt namn till Jönköpings folkhögskola. EKONOMISKT PERSPEKTIV Resultat Landstinget redovisar efter andra tertialet ett överskott på 418 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet för 25 bedöms uppgå till 39 miljoner kronor och de finansiella målsättningarna uppnås. Att resultatet försämras till årsskiftet förklaras främst av nya löneavtalet som belastar det sista tertialet samt att finansnettot har påverkat det andra tertialet positivt då värdepappersvinster realiserades i samband med byte av externa kapitalförvaltare. Tabell: Resultaträkning (mnkr) 2:25 Diff. mot Bokslut 25 budget Intäkter Kostnader Avskrivning Verksamhetens Nettokostnad Skatteintäkter Utjämn.system Gen statsbidrag (läkemedel o sysselsättn.stöd) Finansnetto Extraordinärt 1) Årets resultat Anm. -års kostnader och därmed även verksamhetens nettokostnad samt generella statsbidrag är justerade pga ändrad princip för redovisning av läkemedelsbidraget, vilket från och med 25 är ett generellt bidrag 1)Extraordinära intäkter avser realisationsvinst vid försäljning av fastighet till Hälsohögskolan. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas öka med 295 miljoner kronor jämfört med, vilket motsvarar knappt 5 procent. Det är 19 miljoner kronor under budgeterad nivå och avser framför allt en outnyttjad budgetreserv. En fortsatt ökning av antalet årsarbetare bedöms i år kunna finansieras genom främst lägre kostnader för läkemedel än budgeterat. Inför 26 krävs en anpassning av antalet årsarbetare till planerad nivå. 6 (11)

7 I den följande tabellen redovisas verksamhetens nettokostnad per verksamhetsområde. Nettokostnad och budgetavvikelser för landstingsgemensamma verksamheter (Laboratorieverksamhet, Landstingets kansli, IT-centrum, Landstingsfastigheter m.m.) har fördelats på verksamhetsområden. Tabell: Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsområde Verksamhetsområde, mnkr Hälso- och sjukvård inkl köpt vård 2:25 25 Diff. m budget Bokslut Primärvård 1 67, 1 645, 22, ,5 Spec. somatisk vård 1 983,8 3 69,2-33,6 2 93,2 Spec. psykiatrisk vård 32,1 529,3 9,8 49,8 Allmäntandvård 8,8 139,3 12,3 138,3 Specialisttandvård 46,4 8,9,5 72,2 72, 114,8 3,2 112,6 Sjukresor 42,6 65,7 -,4 64,8 Ambulans- o sjuktransporter Handikapp/hjälpmedelsverksamhet Övrig hälso- och sjukvård (social verks, FoU, folkhälsa m.m.) Politisk verksamhet avseende HS-vård*) Summa Hälso- o sjukvård Regional utveckling 76,8 124,4 1,3 115,3 72,6 134,9 3,7 91,2 22,8 36,7,8 36, ,8 5 94,2 19, ,7 Folkhögskoleverksamhet 15,9 26,9 1,2 23,8 Gymnasieverksamhet 1,7 3,9 -,5 2,1 Teater- o musikverks. 18,5 29, 1,5 27,4 Museiverksamhet 8,7 8,7 7,9 Övrig kultur 18,9 34,4,2 32,7 Trafik 76,3 115, 11, Allmän regional utveckling Politisk verksamhet avseende Reg. Utv. Summa Regional Utveckling 32,7 47,,5 39,3 1,1 1,9 1,7 173,7 266,8 2,9 235,9 Outnyttjad budgetreserv 86,6 Verksamhetens nettokostnad 3 958,5 6 27, 19, ,6 Primärvård och specialiserad vård För verksamhetsområdet primärvård beräknas ett överskott på 22 miljoner kronor. Det är den positiva kostnadsutvecklingen för öppenvårdsläkemedel i primärvård som bidrar till överskottet. Även en lägre kostnadsutveckling för seniorboende än budgeterat bidrar till överskottet. Specialiserad somatisk vård visar på ett förväntat underskott. Den främsta orsaken är att antalet årsarbetare har ökat mer än planerat. Även kostnaderna för köpt vård bidrar till underskottet. För specialiserad psykiatrisk vård beräknas ett överskott på cirka 1 miljoner kronor. Resultatet är främst en följd av lägre kostnader för allmänpsykiatri inom rikssjukvård samt att utökningsramen för rättspsykiatri utnyttjas fullt ut först 26. Läkemedel Jönköping har liksom många andra landsting omklassificerat läkemedel från öppen- till slutenvård. Vid en jämförelse med riket så är det då mer relevant att jämföra utvecklingen av de totala läkemedelskostnaderna (öppen- och slutenvård). Dessa har till och med augusti ökat med 4,9 procent, vilket är högre jämfört med riksnittets 3,7 procent. 7 (11) Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) (Belopp i mnkr) Öppenvård* Slutenvård Totalt 2:25 457,4 7,7 528,1 2: 446,8 56,7 53,5 Läkemedel inom slutenvård har ökat kraftigt mellan åren. Detta förklaras av att redovisades kostnaderna för viss cytostatika som öppenvårdsläkemedel. 25 redovisas kostnaderna som slutenvårdsläkemedel. Förändring % 2,4 24,7 4,9 686,1 16,1 792,2 * Öppenvård (läkemedelsförmånen) redovisas båda åren inklusive kostnader för Apotekstjänsten ApoDos och diabeteshjälpmedel. Överskottet i förhållande till statsbidraget för läkemedelsförmånen beräknas till knappt 15 miljoner kronor. Totalkostnaden per invånare är kronor. Riksnittet ligger på kronor.

8 Egenavgifter svarar för 21,6 procent av totala läkemedelskostnaden vilket är en ökning med,9 procent jämfört med föregående år. Egenavgiftsandelen i riket är 21,2 procent, och det är en ökning på,2 procent mellan åren. Hyrläkare Då introduktion av utländska läkare har tagit längre tid än beräknat har hyrläkare behövt utnyttjas i större omfattning än föregående år. Kostnaden hittills i år uppgår till 12,1 miljoner kronor. Motsvarande period var kostnaden 7,7 miljoner och för hela uppgick kostnaden till 14 miljoner kronor. Cirka 75 procent av kostnaden avser primärvård och resterande 25 procent gäller psykiatrisk vård. Regionsjukvård, rikssjukvård Landstingen i Jönköping, Östergötland och Kalmar län har fr.o.m. årsskiftet en gemensam regionsjukvårdsnämnd. Nämnden beslutar i ärenden som gäller strategiska och ekonomiska frågor avseende den högspecialiserade vården men samordnar också vissa andra regiongemensamma angelägenheter. Den regiongemensamma verksamheten är numera i huvudsak anslagsfinansierad. Ett visst överskridande av anslaget kan förväntas på grund av under året tillkommande verksamheter såsom cochleaimplantat för barn, köp av operationer för kolonrektalcancer avseende första halvåret 25 samt kostnader för vissa cancerläkemedel. En viss kostnadsökning utöver ordinarie prisuppräkning förutses inom rikssjukvården. Bakgrunden är ökad remittering av svårt sjuka barn, ökad kostnad för akut vård samt ökad kostnad för vissa dyra behandlingar såsom exempelvis transplantationer. Kostnaderna för rättspsykiatrisk vård har ökat kraftigt. Budgeten för rättspsykiatrisk vård har förstärkts 25 med 9 miljoner kronor men kommer inte utnyttjas fullt ut förrän 26. Tabell: Regionsjukvård, rikssjukvård (Belopp i mnkr) utfall 25 Förändring Budgetavvikelse 25 Länet Regionsjukvård* Rikssjukvård* Rättspsykiatri Varav i Vadstena Summa *exkl köp av rättspsykiatri Tandvård För allmäntandvård inklusive patienter med särskilda behov beräknas ett överskott på tolv miljoner kronor. Allmäntandvårdens vuxenintäkter har ökat med tio procent (inkl. 3 % taxehöjning.) till följd av fler behandlade vuxna patienter. Specialisttandvården har under perioden minskat intäkterna främst beroende på att antalet implantatbehandlingar varit färre jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat med en procent. Sjukresor Landstingets kostnader för sjukresor beräknas i år uppgå till cirka 66 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Kostnadsutvecklingen för sjukresor med taxi ligger i princip på en oförändrad nivå 25 jämfört med. En ökad volym på drygt 3 procent har i stort finansierats av en kostnadsminskning per resa med nästan 1 kronor eller 2,9 procent. En ny trafikupphandling för särskild kollektivtrafik gäller från och med 1 september 25. Upphandlingen förväntas inte innebära någon kostnadsökning i förhållande till tidigare planerad nivå. Handikapp- och hjälpmedelsverksamhet Under året har budgeten för hörhjälpmedel förstärks och bidrar till att verksamheten förväntas vara i ekonomisk balans vid året slut. Övrig hälso- och sjukvård Det förväntade överskottet förklaras främst av att centrala medel för läkemedelskommittén ej kommer att utnyttjas fullt ut. 8 (11)

9 Utbildning och Kultur När det gäller folkhögskoleverksamhet och kulturverksamhet prognostiseras ett överskott. Det förväntade överskottet förklaras främst av minskade personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser men även av minskade avskrivningskostnader. Även intäkterna inom folkhögskoleverksamhet har ökat. Värnamo folkhögskola bedriver vandrarhemverksamhet och har ökat sina intäkter till följd av ökad beläggning i samband med omhändertagande av den stormfällda skogen. Trafik och infrastruktur m.m. Underskottet för Länstrafikens buss- och tågtrafik bedöms överensstämma med budgeterade 229 miljoner kronor varav Landstinget finansierar hälften. Budgetreserv I samband med fullmäktiges budgetbeslut i november reserverades 175 miljoner kronor. Reserven skulle bland annat täcka kostnader för löneavtal 25, utrustning av Huskvarna vårdcentral, risk för minskade skatteintäkter m.m. Av reserven bedöms 87 miljoner kronor redovisas som positiv avvikelse mot verksamhetens budgeterade nettokostnad. Årets löneavtal beräknas gälla from 1 oktober och ger därmed i år ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Skatteunderlaget har inte ökat som beräknat och skatteintäkter bedöms bli 57 miljoner lägre än budget. Dessa två faktorer innebär att budgetreserven i praktiken är disponerad. Skatteintäkter Skatteintäkterna beräknas uppgå till 5 7 miljoner kronor 25 vilket är cirka 57 miljoner sämre än budgeterat. en bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning i september 25. Under åren har kommuner och landsting fått en tillfällig tillförsel av skattemedel i form av den statliga skatt om 2 kronor som alla skattskyldiga med förvärvsinkomster betalar. Från och med 25 ingår 2-kronan i de generella statsbidragen. Tabell: Skatteintäkter under 25 Belopp i mnkr 25 Prel. skatteintäkt år slutavräkning Justeringspost -11 Summa 5 7 Statsbidrag och utjämning Landstingets kostnadsutjämningsavgift ökar 25 med cirka 6 miljoner kronor. Försämringen förklaras av såväl nytt utjämningssystem som ett i modellen bedömt förbättrat hälsoläge. Antalet personer inom vårdtunga grupper förbättras för länet relativt riket i övrigt. Tabell: Statsbidrag och utjämning Belopp i mnkr 2 25 Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift Generella statsbidrag Tillgänglighet Läkemedelsbidrag Sysselsättningsstöd Summa Från och med 25 ingår det gamla sysselsättningsstödet i utjämningssystemet. Utöver detta har riksdagen beslutat att ett tillfälligt sysselsättningsstöd ska utgå under -26. Detta utgår med 2,5 procent av lönekostnadsunderlaget och ger landstinget knappt 73 miljoner kronor 25. Bokslut Finansnetto Finansnettot för 25 bedöms uppgå till drygt 9 miljoner kronor vilket överstiger budget med cirka 65 miljoner kronor. I samband med ny kapitalförvaltningsperiod fr.o.m. maj 25 har tidigare orealiserade värdestegringar realiserats. en grundas på en bedömning att aktiemarknaden i stort ligger på oförändrad nivå för resterande del av 25. Bedömningen förutsätter därutöver att kassaflödet utvecklas på sätt som här redovisas. 9 (11)

10 Finansiell utveckling kassaflöde För de två första tertialen redovisas ett positivt kassaflöde på 164 miljoner kronor. Likvida medel beräknas vid årets slut ha ökat med 473 miljoner kronor. Likviditeten uppgick till miljoner kronor och bedöms vid kommande årsskifte ha ökat till miljoner kronor. Tabell: Finansieringsanalys (Belopp i mnkr) Bokslut DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avsättningar (pensionsskuld + LÖF) Netto Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning och sysselsättningsstöd Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Justering för rörelsekap. förändring avseende löpande verksamhet 1) Verksamhetsnetto INVESTERINGAR Inköp av anläggningstillgångar Avyttringar av anläggningstillgångar Investeringsnetto FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Ing. likvida medel Utg. likvida medel ) Medel bundna i löpande verksamhet Förändring fordringar Förändring finansiella anläggningstillg Förändring av övr. kortfr. skulder SUMMA Hittills i år har Landstinget investerat i inventarier och fastigheter för 22 miljoner kronor. Investeringsprognosen för 25 uppgår till totalt 344 miljoner kronor varav 186 miljoner i fastigheter och 158 miljoner i inventarier. Försäljning av Hälsohögskolan sker 1 november med 135 miljoner kronor. Högskolans bokförda värde 68 miljoner kronor ingår i avyttring av anläggningstillgångar. Ekonomisk ställning Landstingets ekonomiska ställning redovisas på det sätt som den kommunala redovisningslagen föreskriver. Således redovisas Landstingets pensionsåtagande enligt den så kallade blandmodellen vilket innebär att åtagande för pensioner intjänande före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensioner intjänande fr.o.m redovisas i balansräkningen som avsättning och är finansierade via resultaträkningen. Tabell: Balansräkning (enl redovisningslagen) (Belopp i mnkr) 2 25 TILLGÅNGAR 25 Bokslut A. Anläggningstillgångar I. Immateriella anläggningstillgångar II. Materiella anläggningstillgångar 1. Fastigheter Inventarier III. Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar B. Omsättningstillgångar I Förråd II. Kortfristiga fordringar III. Kortfristiga placeringar IV. Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER A. Eget kapital I. Landstingskapital II. Årets resultat Summa Eget kapital B. Avsättningar I. Avsättningar för pensioner m m II. Övriga avsättningar Summa Avsättningar C. Skulder I. Långfristiga skulder II. Kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensionsåtagande Borgensåtagande: Motorvagnar m.m SOLIDITET % 58,4 56,3 1 (11)

11 Redovisning av pensioner enligt blandmodellen tillkom i samband med att balanskravet infördes för kommuner och landsting. Genom blandmodellen skulle negativa ekonomiska effekter för samhällsekonomin undvikas. Om hela kommunsektorn under några år genom besparingar alternativt skattehöjning skulle finansiera även det gamla pensionsåtagandet skulle negativa effekter på tillväxten uppstå. Blandmodellen innebär inte att pensionsåtagandet försvunnit. Om redovisning av Landstingets hela pensionsåtagande görs så täcker inte Landstingets tillgångar skulderna (negativt eget kapital). Tabell: Balansräkning (fullfondering) 25 Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Finansiella placeringar Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättning pensioner Övriga avsättningar SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Soliditet -18% -28% I ett kort perspektiv kan detta hanteras då skulder i form av pensionsåtagande inte direkt ska betalas. Efter hand som pensionsutbetalningarna ökar och pensionsåtagande ska infrias måste likvida tillgångar finnas. Landstingets finansiella mål om ett resultat på 2,5 procent säkerställer årlig värdesäkring av hela pensionsåtagandet. Målsättningen ger däremot enbart i begränsad utsträckning möjlighet att bygga upp sparande för tidigare år. 25 års prognostiserade resultat på 39 mnkr överstiger finansiellt mål. Även kommande års budgeterade nivåer ligger över 2,5 procent. Detta är ett önskvärt läge då det ger ett sparande även för åtagandet före Finansiella tillgångar byggs upp som kan möta framtida pensionsutbetalningar. 11 (11)

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 2011

Delårsrapport 1 april 2011 maj Landstingsstyrelsen -05-30 LD 11/01282 november december januari Delårsrapport 1 april Periodens resultat är ett underskott på 51 mkr vilket ger ett underskott mot den periodiserade budgeten på minus

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta godkänna delårsrapport 2015:2.

Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta godkänna delårsrapport 2015:2. 1(1) 2015-09-30 RJL 2015/1091 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Delårsrapport 2015:2 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta godkänna delårsrapport 2015:2. Information

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer