DELÅRSRAPPORT 2:2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2:2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2:25 Kraftig resultatförbättring avlastar framtida pensionsåtagande Årets resultat beräknas uppgå till 39 miljoner kronor vilket är betydligt mer än prognosen i samband med delårsrapport 1. Tre faktorer, reavinst vid försäljning av Hälsohögskolan, finansnettot och en senare tidpunkt för årets löneavtal, förklarar resultatförbättringen. Samtliga tre faktorer är av engångskaraktär och påverkar således inte framtida resultatbedömningar. Årets resultat ger dock ett välkommet tillskott till det finansiella sparande som är nödvändigt för att möta framtida pensionsutbetalningar. För verksamhetens nettokostnad prognosticeras ett överskott i förhållande till budget på 19 miljoner kronor. Större delen, 87 miljoner kronor, avser en ej utnyttjad del av budgetreserven. Årets löneavtal beräknas gälla från och med 1 oktober och ger därmed i år ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Med hänsyn till att reserven även avsåg risk för sämre skatteintäkter som nu förväntas bli 57 miljoner kronor lägre än budget så har budgetreserven disponerats. De senaste årens intensiva arbete med att förändra och förbättra verksamheten med bland annat fokusering på tillgänglighetsfrågorna har medfört att Landstinget ligger väl till inför den 1 november då den nationella vårdgarantin börjar gälla. MEDBORGAR- OCH KUNDPERSPEKTIV Primärvård och specialiserad vård Resultaten i den landstingsgemensamma Vårdbarometern visar att länsinvånarna sammantaget är något mer nöjda än genomsnittet för riket inom de utvalda områdena tillgänglighet, förtroende och bemötande. Från och med 1 november i år gäller en utvidgad vårdgaranti. Primärvården ska erbjuda personlig kontakt via telefon eller på plats samma dag. Om läkarkontakt i primärvården behövs ska den erbjudas inom högst sju dagar. Efter mottagen remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården erbjudas inom högst 9 dagar. Efter beslut om behandling ska behandlingen erbjudas inom högst 9 dagar. Uppföljning av telefontillgänglighet på länets vårdcentraler har gjorts vid två tillfällen under tertialet. I genomsnitt 86 procent av alla samtal besvarades och svarstiden var i genomsnitt 1,7 minuter. Variationerna är dock stora och det finns enskilda vårdcentraler som det tar oacceptabelt lång tid att komma fram till på telefon. För tappade samtal låg kötiden i medeltal på 2,4 minuter. För att följa utvecklingen av väntetider till allmänläkarbesök genomför Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med landets vårdcentraler endagsmätningar två gånger per år, i mars respektive i oktober. Den senaste mätningen som genomfördes i mars 25 visade att alla i vårt landsting som bedömdes vara i behov av akut vård fick komma samma dag, medan ej akuta i genomsnitt fick vänta sju dagar, att jämföra med nio dagar för hela riket. 1 (11)

2 Mätningarna gällande tillgänglighet i relation till vårdgarantin för specialistmottagningarna visar att cirka 7 procent av mottagningarna för närvarande lever upp till vårdgarantin. Värdet är något lägre än vid mätningen i april, vilket främst förklaras av en något lägre verksamhet under sommarmånaderna. De flesta mottagningar som anger att de inte klarar vårdgarantin redovisar värden som är nära tidsgränserna. Några specialiteter har dock fortfarande längre väntetider såsom exempelvis neurologi och urologi. Tillgängligheten till audionom för utprovning av hörapparat förbättras successivt. Sedan april 25 har antalet patienter som väntar på tid för nybesök halverats och uppgår nu till cirka 3. Bedömningen är att förväntad längsta väntetid uppgår till 4 6 månader för nybesök. Tillgängligheten till behandling är i de flesta fall bra. Som exempel kan nämnas att väntetiden för operation av höft- eller knäplastik är cirka veckor, vilket är bland de kortare väntetiderna i landet. Väntetider för ryggoperationer har dock förlängts ytterligare och uppgår nu till närmare 6 veckor. 6 procent av vårdcentralerna i länet uppger att de kan erbjuda stöd till viktminskning och 9 procent anger att de också kan erbjuda stöd för rökavvänjning. Under våren genomförde Landstinget i samverkan med Statens folkhälsoinstitut och Statistiska Centralbyrån en nationell befolkningsenkät där 12 8 av länets invånare fick besvara frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor. Resultatet kommer att presenteras i början av 26. Tandvård Folktandvårdens möjligheter att tillgodose invånarnas behov av tandvård fortsätter att förbättras. Allt fler allmäntandvårdskliniker kan ta emot nya patienter. Väntetiden i specialisttandvården är nio månader, vilket är en månad längre än i april. anslutna till landstingets växel uppgår till 88 procent. Tandborstningsprojektet på länets daghem och förskolor fortsätter. Projektet har haft stor framgång och på majoriteten av daghemmen borstar nu barnen sina tänder. Andelen nöjda patienter uppgår till 93 procent. Utbildning Värnamo och Sörängens folkhögskola har haft god tillströmning av elever till höstterminen. Båda arbetar för respektive skolas attraktivitet genom att förändra och utöka kursutbudet men också genom att förbättra marknadsföringskanalerna. När det gäller gymnasieskolans naturbruksprogram antogs totalt 15 elever och det var 1,15 sökande till varje plats. Kultur Det strategiska målet för kulturverksamhet är att öka intresse och engagemang och ge alla länsinvånare möjlighet till delaktighet i kulturlivet. Svensk Blåsmusikfestival genomfördes i maj månad under tre dagar och festivalen engagerade 1 8 amatörer och proffs och cirka 1 åhörare. Smålands musik o teaters sommarspel har under andra tertialet uppförts i Gnosjö, Stenberga och Eksjö. Föreställningen var uppskattad och drog stor publik. Jönköpings Sinfonietta och dess ensembler har under sommaren medverkat i Båstad kammarmusikfestival, Musik vid Siljan samt festspelen i Piteå. Under augusti månad genomfördes den årliga Poesifestivalen. Hemslöjdens Dag i maj engagerade intresserade från hela landet. I vårt län hölls aktiviteter på 18 platser och hemslöjden lockade uppskattningsvis 7-8 besökare. Telefontillgängligheten, dvs. antal besvarade samtal i relation till antal inkomna samtal för kliniker 2 (11)

3 PROCESS- OCH PRODUKTIONSPERSPEKTIV Produktion Primärvård och specialiserad vård Tabell: Utökningsramar 25 Åtgärd, område etc Mnkr Dialys 3, Hjärtsjukvård 3,7 Hörselvård 4,8 Klamydia 1, Psykiatrisk vård 15, Seniorboende Höglandet 1,4 Summa 28,9 Resursförstärkning inom dialysverksamheten gör att sex ytterligare patienter får dialys vid länssjukhuset Ryhov. Genom omdisponering av regionanslaget kan ytterligare 2 kranskärlsutredningar och 55 ballongvidgningar utföras vid Ryhov. Merkostnaden för utlämnande av fler hörapparater har beräknas till 4,3 miljoner kronor, men en ytterligare förstärkning med 1,5 miljoner kronor är planerad. Även en hörselvårdsingenjör har anställts för att frigöra audionomernas tid för mer patientarbete. En miljon kronor har fördelats för ökade insatser inom smittskydd, ungdomsmottagningar och studenthälsan för att förebygga klamydia. Antalet dömda patienter till rättspsykiatrisk vård har ökat kraftigt i Jönköpings län. För att klara vårdbehovet har ytterligare vårdplatser köpts, främst från Vadstena. Dessutom har patienter som inte har särskild utskrivningsrätt vårdats på behandlingshem. Av utökningsramen går större delen till att täcka ökade kostnader för köpt vård, men även för att förstärka den egna verksamheten. Höglandets sjukvårdsområde har kompenserats för ett ökat åtagande inom hemsjukvården. Ytterligare 83 seniorboendeplatser har tillkommit. Tabell: Produktionstal Specialiserad vård Somatisk vård 2:25 2: Förändring Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Vårdtid Vårdtillfällen Psykiatrisk vård Fastställda vårdplatser Disponibla vårdplatser Vårdtid Vårdtillfällen Antal läkarbesök i specialistvård 1 - varav fri barnsjukvård andel frikort 28 % 28 % % 27 % 1) Exkl. ej avgiftsbelagda prestationer Två vårdplatser på onkologvårdavdelningen, Jönköpings sjukvårdsområde, har per april 25 omvandlats till platser för öppenvårdsverksamhet. Tabell: Produktionstal primärvård 2:25 2: Förändring Antal läkarbesök varav fri barnsjukvård andel frikort 15 % 15 % % 15 % Besök annan Personalkategori* * reviderade värden för 4831 Den relativt stora minskningen för besök hos andra personalkategorier beror på att Höglandet sjukvårdsområde gjort en överenskommelse att kommunernas undersköterskor ombesörjer nattbesöken på seniorboenden och landstinget ansvarar för sjuksköterskebemanningen. 3 (11)

4 Tabell: Produktionstal riks- och regionsjukvård samt privata vårdgivare Förändring 2:25 2: Regionsjukvård Antal vårddagar* Läkarbesök (Linkpg)* Rikssjukvård Antal vårddagar ** Läkarbesök, akut Läkarbesök, remiss Privata vårdgivare Läkarbesök, spec läk Läkarbesök, allm. läk * Sjukgymnastbesök* *) 5831 är utfall tom 5731 samt 1 månads prognos **) Köp av rättspsykiatri i Vadstena redovisas under rikssjukvård Regionsjukvård avser i första hand högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Inom rikssjukvård har antalet vårddagar inom somatisk vård minskat med cirka 25 procent medan antalet vårddagar för rättspsykiatri har ökat med närmare 4 procent. Sedan 1 juli har sjukvårdsförvaltningarnas budget för köp av rikssjukvård. Detta kan i någon mån ha påverkat remitteringsmönstret. Tandvård I allmäntandvården har antalet behandlade vuxna ökat med tio procent, medan antalet behandlade barn har minskat med 2,4 procent. Att färre barn har behandlats kan vara en följd av att revisionsintervallen ökats. Tandläkarnas andel kliniska tid har ökat med en procentenhet och är nu, 71 procent. Patienter som är berättigade till nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling ökar återigen efter en tillbakagång under. Uppsökande tandvård (munhälsobedömning) har hitintills utförts på 35 procent av berättigade patienter, målet är 75 procent. I specialisttandvården minskar tandläkarnas vårdtimmar beroende på sjukfrånvaro, utbildning och byte av ST-tandläkare. Däremot ökar patientbesöken. Antalet patientbesök är inte direkt kopplat till antalet vårdtimmar utan beror på patientens diagnos och behandling. Tabell: Produktionstal tandvård 2:25 2: Förändring Barntandvård - fullst behandl, ftv vårdtimmar tandl vårdtimmar övr fullst behandl, priv Vuxentandvård - fullständigt och partiellt behandl - vårdtimmar tandl vårdtimmar övr Specialisttandvård - patientbesök vårdtimmar tandl Uppsökande och nödvändig tandvård - antal patienter, ftv antal patienter, priv Ett projekt för att införa digital röntgen pågår. Installation har skett på en pilotklinik och kommer även att ske på en specialistklinik för att skapa ett beslutsunderlag för ett breddinförande. Mätning av utnyttjande av tillgänglig behandlingsrumstid visar på ett utnyttjande på 66 procent. Målet är 65 procent. Folktandvården hade i somras 16 feriearbetande tandläkarstuderande. Flera av dem kan tänka sig ett framtida yrkesliv i Jönköping. Utbildning På Sörängens folkhögskola har den allmänna linjen förstärkts med en ny inriktning, textila tekniker och en helt ny konstpedagogutbildning har startat. Inom naturbruksutbildningen började vid höstterminen den första omgången elever till de nystartade KY-utbildningarna; lantbruksföretag, skogsmaskinteknik och ridpedagog. Tabell: Produktionstal utbildning Elevveckor 25 Gymnasieskola - Naturbruk Folkhögskola (11)

5 Kultur Arbetet med att integrera Länsteatern och Länsmusiken fortsätter. Avsikten är att finna vägar till samarbete i arbets- och organisationsfrågor. Under hösten avslutas arbetet med utsmyckningen av den nya vårdcentralen i Huskvarna. Tabell: Produktionstal Smålands musik och teater Antal föreställningar och publik /föreställning Länsteater Antal föreställningar varav inom länet varav utanför länet varav riktade till barn/ungdom Publik per föreställning Länsmusiken, antal konserter varav riktade till barn/ungdom Publik per konsert Varav Musikteater Antal föreställningar/konserter varav riktade till barn/ ungdom Publik per konsert/föreställning Personal Ökningen av antalet årsarbetare fortsätter, men ökningstakten har minskat under andra tertialet. Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti - 25 Årsarbetare Ökning tillsvidareanställda 8,2 Minskning av visstidsanställda -13,9 Ökning av timanställda 12,1 Summa genomsnittlig förändring 78,4 Varav minskade sysselsättningsgrader -2,2 Minskad frånvaro 1,9 Ökning av antal årsarbetare 89,3 Sjukfrånvaron har minskat med 5,7 procent jämfört med föregående år. Målet för sjukfrånvaron 25 är att den ska minska med 1 procent. Fem procent av alla årsarbetare var frånvarande på grund av sjukdom. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92,5 procent vilket är oförändrat jämfört med samma period. För tillsvidareanställd personal har sysselsättningsgraden ökat medan den har minskat för visstidsanställda. Tabell: Förändring årsarbetare inkl. frånvaro för olika personalgrupper genomsnitt januari till augusti 25 Personalgrupper Årsarbetare Sjuksköterskor m flera 55,9 Läkare 25,7 Paramedicinsk personal 19,3 Tandläkare 3,5 Läkarsekreterare 6,8 Undersköterskor m flera -29,5 Övriga grupper 7,6 Summa 89, Faktiska årsarbetare utveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I gruppen sjuksköterskor m.fl. ingår en ökning av timanställda med 2,7 årsarbetare. Antalet läkare har ökat med 34,9 årsarbetare, men frånvaron har ökat med 9,2 årsarbetare. För att klara tillgängligheten har primärvården under inskolning av utländska läkare tvingats anlita hyrläkare på några vårdcentraler. Även inom psykiatrin har hyrläkare anlitats i begränsad omfattning. Allmäntandläkarna har ökat med 4,4. Fortfarande föreligger behov av att anställa 4 allmäntandläkare. 5 (11)

6 LÄRANDE- OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIV 69 procent av medarbetarna har haft medarbetarsamtal med kompetensutvecklingsplan inom en tolvmånadersperiod. Inom arbetsmiljöområdet pågår aktiviteter som följd av medarbetarenkäten Dialogen som genomfördes under slutet av förra året. Handlingsplaner har tagits fram. Som ett led i att bedöma och utveckla vårdkvaliteten är det angeläget att verksamheten deltar i nationella kvalitetsregister. Inom respektive specialitet pågår analyser av kvalitetsregistren. Dessa analyser ligger till grund för det kliniska förbättringsarbetet. För närvarande pågår en kartläggning av vilka nationella kvalitetsregister som är aktuella att delta i. Inom IT-området har breddinförande av LabRossystemet och läkemedelsmodulen startat. Ett nytt system för avvikelsehantering (Synergi) håller på att införas. Avvikelsesystemet kommer att vara en viktig del i förbättringsarbetet. Inom Folktandvården mäts antal publicerade vetenskapliga artiklar. Åtta har publicerats under januari till augusti. Målsättningen är att stimulera till forsknings- och utvecklingsarbete som ska ligga till grund för förbättringsarbete inom verksamheten. Kvalitetsarbete enligt Bästa möjliga har startat vid Odontologiska institutionen.. Rosenlunds folkhögskola, som Sörängen driver i samarbete med Ädelfors, har flyttat till nya lokaler på högskoleområdet och samtidigt bytt namn till Jönköpings folkhögskola. EKONOMISKT PERSPEKTIV Resultat Landstinget redovisar efter andra tertialet ett överskott på 418 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet för 25 bedöms uppgå till 39 miljoner kronor och de finansiella målsättningarna uppnås. Att resultatet försämras till årsskiftet förklaras främst av nya löneavtalet som belastar det sista tertialet samt att finansnettot har påverkat det andra tertialet positivt då värdepappersvinster realiserades i samband med byte av externa kapitalförvaltare. Tabell: Resultaträkning (mnkr) 2:25 Diff. mot Bokslut 25 budget Intäkter Kostnader Avskrivning Verksamhetens Nettokostnad Skatteintäkter Utjämn.system Gen statsbidrag (läkemedel o sysselsättn.stöd) Finansnetto Extraordinärt 1) Årets resultat Anm. -års kostnader och därmed även verksamhetens nettokostnad samt generella statsbidrag är justerade pga ändrad princip för redovisning av läkemedelsbidraget, vilket från och med 25 är ett generellt bidrag 1)Extraordinära intäkter avser realisationsvinst vid försäljning av fastighet till Hälsohögskolan. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas öka med 295 miljoner kronor jämfört med, vilket motsvarar knappt 5 procent. Det är 19 miljoner kronor under budgeterad nivå och avser framför allt en outnyttjad budgetreserv. En fortsatt ökning av antalet årsarbetare bedöms i år kunna finansieras genom främst lägre kostnader för läkemedel än budgeterat. Inför 26 krävs en anpassning av antalet årsarbetare till planerad nivå. 6 (11)

7 I den följande tabellen redovisas verksamhetens nettokostnad per verksamhetsområde. Nettokostnad och budgetavvikelser för landstingsgemensamma verksamheter (Laboratorieverksamhet, Landstingets kansli, IT-centrum, Landstingsfastigheter m.m.) har fördelats på verksamhetsområden. Tabell: Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsområde Verksamhetsområde, mnkr Hälso- och sjukvård inkl köpt vård 2:25 25 Diff. m budget Bokslut Primärvård 1 67, 1 645, 22, ,5 Spec. somatisk vård 1 983,8 3 69,2-33,6 2 93,2 Spec. psykiatrisk vård 32,1 529,3 9,8 49,8 Allmäntandvård 8,8 139,3 12,3 138,3 Specialisttandvård 46,4 8,9,5 72,2 72, 114,8 3,2 112,6 Sjukresor 42,6 65,7 -,4 64,8 Ambulans- o sjuktransporter Handikapp/hjälpmedelsverksamhet Övrig hälso- och sjukvård (social verks, FoU, folkhälsa m.m.) Politisk verksamhet avseende HS-vård*) Summa Hälso- o sjukvård Regional utveckling 76,8 124,4 1,3 115,3 72,6 134,9 3,7 91,2 22,8 36,7,8 36, ,8 5 94,2 19, ,7 Folkhögskoleverksamhet 15,9 26,9 1,2 23,8 Gymnasieverksamhet 1,7 3,9 -,5 2,1 Teater- o musikverks. 18,5 29, 1,5 27,4 Museiverksamhet 8,7 8,7 7,9 Övrig kultur 18,9 34,4,2 32,7 Trafik 76,3 115, 11, Allmän regional utveckling Politisk verksamhet avseende Reg. Utv. Summa Regional Utveckling 32,7 47,,5 39,3 1,1 1,9 1,7 173,7 266,8 2,9 235,9 Outnyttjad budgetreserv 86,6 Verksamhetens nettokostnad 3 958,5 6 27, 19, ,6 Primärvård och specialiserad vård För verksamhetsområdet primärvård beräknas ett överskott på 22 miljoner kronor. Det är den positiva kostnadsutvecklingen för öppenvårdsläkemedel i primärvård som bidrar till överskottet. Även en lägre kostnadsutveckling för seniorboende än budgeterat bidrar till överskottet. Specialiserad somatisk vård visar på ett förväntat underskott. Den främsta orsaken är att antalet årsarbetare har ökat mer än planerat. Även kostnaderna för köpt vård bidrar till underskottet. För specialiserad psykiatrisk vård beräknas ett överskott på cirka 1 miljoner kronor. Resultatet är främst en följd av lägre kostnader för allmänpsykiatri inom rikssjukvård samt att utökningsramen för rättspsykiatri utnyttjas fullt ut först 26. Läkemedel Jönköping har liksom många andra landsting omklassificerat läkemedel från öppen- till slutenvård. Vid en jämförelse med riket så är det då mer relevant att jämföra utvecklingen av de totala läkemedelskostnaderna (öppen- och slutenvård). Dessa har till och med augusti ökat med 4,9 procent, vilket är högre jämfört med riksnittets 3,7 procent. 7 (11) Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård) (Belopp i mnkr) Öppenvård* Slutenvård Totalt 2:25 457,4 7,7 528,1 2: 446,8 56,7 53,5 Läkemedel inom slutenvård har ökat kraftigt mellan åren. Detta förklaras av att redovisades kostnaderna för viss cytostatika som öppenvårdsläkemedel. 25 redovisas kostnaderna som slutenvårdsläkemedel. Förändring % 2,4 24,7 4,9 686,1 16,1 792,2 * Öppenvård (läkemedelsförmånen) redovisas båda åren inklusive kostnader för Apotekstjänsten ApoDos och diabeteshjälpmedel. Överskottet i förhållande till statsbidraget för läkemedelsförmånen beräknas till knappt 15 miljoner kronor. Totalkostnaden per invånare är kronor. Riksnittet ligger på kronor.

8 Egenavgifter svarar för 21,6 procent av totala läkemedelskostnaden vilket är en ökning med,9 procent jämfört med föregående år. Egenavgiftsandelen i riket är 21,2 procent, och det är en ökning på,2 procent mellan åren. Hyrläkare Då introduktion av utländska läkare har tagit längre tid än beräknat har hyrläkare behövt utnyttjas i större omfattning än föregående år. Kostnaden hittills i år uppgår till 12,1 miljoner kronor. Motsvarande period var kostnaden 7,7 miljoner och för hela uppgick kostnaden till 14 miljoner kronor. Cirka 75 procent av kostnaden avser primärvård och resterande 25 procent gäller psykiatrisk vård. Regionsjukvård, rikssjukvård Landstingen i Jönköping, Östergötland och Kalmar län har fr.o.m. årsskiftet en gemensam regionsjukvårdsnämnd. Nämnden beslutar i ärenden som gäller strategiska och ekonomiska frågor avseende den högspecialiserade vården men samordnar också vissa andra regiongemensamma angelägenheter. Den regiongemensamma verksamheten är numera i huvudsak anslagsfinansierad. Ett visst överskridande av anslaget kan förväntas på grund av under året tillkommande verksamheter såsom cochleaimplantat för barn, köp av operationer för kolonrektalcancer avseende första halvåret 25 samt kostnader för vissa cancerläkemedel. En viss kostnadsökning utöver ordinarie prisuppräkning förutses inom rikssjukvården. Bakgrunden är ökad remittering av svårt sjuka barn, ökad kostnad för akut vård samt ökad kostnad för vissa dyra behandlingar såsom exempelvis transplantationer. Kostnaderna för rättspsykiatrisk vård har ökat kraftigt. Budgeten för rättspsykiatrisk vård har förstärkts 25 med 9 miljoner kronor men kommer inte utnyttjas fullt ut förrän 26. Tabell: Regionsjukvård, rikssjukvård (Belopp i mnkr) utfall 25 Förändring Budgetavvikelse 25 Länet Regionsjukvård* Rikssjukvård* Rättspsykiatri Varav i Vadstena Summa *exkl köp av rättspsykiatri Tandvård För allmäntandvård inklusive patienter med särskilda behov beräknas ett överskott på tolv miljoner kronor. Allmäntandvårdens vuxenintäkter har ökat med tio procent (inkl. 3 % taxehöjning.) till följd av fler behandlade vuxna patienter. Specialisttandvården har under perioden minskat intäkterna främst beroende på att antalet implantatbehandlingar varit färre jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat med en procent. Sjukresor Landstingets kostnader för sjukresor beräknas i år uppgå till cirka 66 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Kostnadsutvecklingen för sjukresor med taxi ligger i princip på en oförändrad nivå 25 jämfört med. En ökad volym på drygt 3 procent har i stort finansierats av en kostnadsminskning per resa med nästan 1 kronor eller 2,9 procent. En ny trafikupphandling för särskild kollektivtrafik gäller från och med 1 september 25. Upphandlingen förväntas inte innebära någon kostnadsökning i förhållande till tidigare planerad nivå. Handikapp- och hjälpmedelsverksamhet Under året har budgeten för hörhjälpmedel förstärks och bidrar till att verksamheten förväntas vara i ekonomisk balans vid året slut. Övrig hälso- och sjukvård Det förväntade överskottet förklaras främst av att centrala medel för läkemedelskommittén ej kommer att utnyttjas fullt ut. 8 (11)

9 Utbildning och Kultur När det gäller folkhögskoleverksamhet och kulturverksamhet prognostiseras ett överskott. Det förväntade överskottet förklaras främst av minskade personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser men även av minskade avskrivningskostnader. Även intäkterna inom folkhögskoleverksamhet har ökat. Värnamo folkhögskola bedriver vandrarhemverksamhet och har ökat sina intäkter till följd av ökad beläggning i samband med omhändertagande av den stormfällda skogen. Trafik och infrastruktur m.m. Underskottet för Länstrafikens buss- och tågtrafik bedöms överensstämma med budgeterade 229 miljoner kronor varav Landstinget finansierar hälften. Budgetreserv I samband med fullmäktiges budgetbeslut i november reserverades 175 miljoner kronor. Reserven skulle bland annat täcka kostnader för löneavtal 25, utrustning av Huskvarna vårdcentral, risk för minskade skatteintäkter m.m. Av reserven bedöms 87 miljoner kronor redovisas som positiv avvikelse mot verksamhetens budgeterade nettokostnad. Årets löneavtal beräknas gälla from 1 oktober och ger därmed i år ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Skatteunderlaget har inte ökat som beräknat och skatteintäkter bedöms bli 57 miljoner lägre än budget. Dessa två faktorer innebär att budgetreserven i praktiken är disponerad. Skatteintäkter Skatteintäkterna beräknas uppgå till 5 7 miljoner kronor 25 vilket är cirka 57 miljoner sämre än budgeterat. en bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning i september 25. Under åren har kommuner och landsting fått en tillfällig tillförsel av skattemedel i form av den statliga skatt om 2 kronor som alla skattskyldiga med förvärvsinkomster betalar. Från och med 25 ingår 2-kronan i de generella statsbidragen. Tabell: Skatteintäkter under 25 Belopp i mnkr 25 Prel. skatteintäkt år slutavräkning Justeringspost -11 Summa 5 7 Statsbidrag och utjämning Landstingets kostnadsutjämningsavgift ökar 25 med cirka 6 miljoner kronor. Försämringen förklaras av såväl nytt utjämningssystem som ett i modellen bedömt förbättrat hälsoläge. Antalet personer inom vårdtunga grupper förbättras för länet relativt riket i övrigt. Tabell: Statsbidrag och utjämning Belopp i mnkr 2 25 Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift Generella statsbidrag Tillgänglighet Läkemedelsbidrag Sysselsättningsstöd Summa Från och med 25 ingår det gamla sysselsättningsstödet i utjämningssystemet. Utöver detta har riksdagen beslutat att ett tillfälligt sysselsättningsstöd ska utgå under -26. Detta utgår med 2,5 procent av lönekostnadsunderlaget och ger landstinget knappt 73 miljoner kronor 25. Bokslut Finansnetto Finansnettot för 25 bedöms uppgå till drygt 9 miljoner kronor vilket överstiger budget med cirka 65 miljoner kronor. I samband med ny kapitalförvaltningsperiod fr.o.m. maj 25 har tidigare orealiserade värdestegringar realiserats. en grundas på en bedömning att aktiemarknaden i stort ligger på oförändrad nivå för resterande del av 25. Bedömningen förutsätter därutöver att kassaflödet utvecklas på sätt som här redovisas. 9 (11)

10 Finansiell utveckling kassaflöde För de två första tertialen redovisas ett positivt kassaflöde på 164 miljoner kronor. Likvida medel beräknas vid årets slut ha ökat med 473 miljoner kronor. Likviditeten uppgick till miljoner kronor och bedöms vid kommande årsskifte ha ökat till miljoner kronor. Tabell: Finansieringsanalys (Belopp i mnkr) Bokslut DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avsättningar (pensionsskuld + LÖF) Netto Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning och sysselsättningsstöd Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Justering för rörelsekap. förändring avseende löpande verksamhet 1) Verksamhetsnetto INVESTERINGAR Inköp av anläggningstillgångar Avyttringar av anläggningstillgångar Investeringsnetto FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Ing. likvida medel Utg. likvida medel ) Medel bundna i löpande verksamhet Förändring fordringar Förändring finansiella anläggningstillg Förändring av övr. kortfr. skulder SUMMA Hittills i år har Landstinget investerat i inventarier och fastigheter för 22 miljoner kronor. Investeringsprognosen för 25 uppgår till totalt 344 miljoner kronor varav 186 miljoner i fastigheter och 158 miljoner i inventarier. Försäljning av Hälsohögskolan sker 1 november med 135 miljoner kronor. Högskolans bokförda värde 68 miljoner kronor ingår i avyttring av anläggningstillgångar. Ekonomisk ställning Landstingets ekonomiska ställning redovisas på det sätt som den kommunala redovisningslagen föreskriver. Således redovisas Landstingets pensionsåtagande enligt den så kallade blandmodellen vilket innebär att åtagande för pensioner intjänande före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensioner intjänande fr.o.m redovisas i balansräkningen som avsättning och är finansierade via resultaträkningen. Tabell: Balansräkning (enl redovisningslagen) (Belopp i mnkr) 2 25 TILLGÅNGAR 25 Bokslut A. Anläggningstillgångar I. Immateriella anläggningstillgångar II. Materiella anläggningstillgångar 1. Fastigheter Inventarier III. Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar B. Omsättningstillgångar I Förråd II. Kortfristiga fordringar III. Kortfristiga placeringar IV. Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER A. Eget kapital I. Landstingskapital II. Årets resultat Summa Eget kapital B. Avsättningar I. Avsättningar för pensioner m m II. Övriga avsättningar Summa Avsättningar C. Skulder I. Långfristiga skulder II. Kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensionsåtagande Borgensåtagande: Motorvagnar m.m SOLIDITET % 58,4 56,3 1 (11)

11 Redovisning av pensioner enligt blandmodellen tillkom i samband med att balanskravet infördes för kommuner och landsting. Genom blandmodellen skulle negativa ekonomiska effekter för samhällsekonomin undvikas. Om hela kommunsektorn under några år genom besparingar alternativt skattehöjning skulle finansiera även det gamla pensionsåtagandet skulle negativa effekter på tillväxten uppstå. Blandmodellen innebär inte att pensionsåtagandet försvunnit. Om redovisning av Landstingets hela pensionsåtagande görs så täcker inte Landstingets tillgångar skulderna (negativt eget kapital). Tabell: Balansräkning (fullfondering) 25 Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Finansiella placeringar Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättning pensioner Övriga avsättningar SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Soliditet -18% -28% I ett kort perspektiv kan detta hanteras då skulder i form av pensionsåtagande inte direkt ska betalas. Efter hand som pensionsutbetalningarna ökar och pensionsåtagande ska infrias måste likvida tillgångar finnas. Landstingets finansiella mål om ett resultat på 2,5 procent säkerställer årlig värdesäkring av hela pensionsåtagandet. Målsättningen ger däremot enbart i begränsad utsträckning möjlighet att bygga upp sparande för tidigare år. 25 års prognostiserade resultat på 39 mnkr överstiger finansiellt mål. Även kommande års budgeterade nivåer ligger över 2,5 procent. Detta är ett önskvärt läge då det ger ett sparande även för åtagandet före Finansiella tillgångar byggs upp som kan möta framtida pensionsutbetalningar. 11 (11)

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Månadsuppföljning helår

Månadsuppföljning helår 1(1) 2012-02-02 LK11-0046 Landstingets kansli Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2011 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2013 l Resultat januari september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %) l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2:2011

DELÅRSRAPPORT 2:2011 Landstinget i Jönköpings län -09-27 LK11-0046 DELÅRSRAPPORT 2: God måluppfyllelse men finansiella utmaningar står för dörren Det övergripande målet för Landstinget är en bra verksamhet som genomförs med

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer