Sammanträdesdatum Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2011-01-18. Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen"

Transkript

1 I ' ' ','.' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum (151 5 Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen Dnr 2010/235 INLEDNING Förslag till Verksamhetsplan för kollektivtrafiken inom Länstrafiken Mälardalens verksamhetsområden för perioden Det är verksamhetsplanerna för de tre länstrafikbolagen Västmanlands Lokaltrafik AB, Länstrafiken Sörmland AB och Länstrafiken Örebro AB som här samordnas. Beredning Bilaga KS 2011/7/1, Remiss från Länstrafiken Mälardalen AB Handling delas ut vid sammanträdet, bilaga KS 2011/7/2, remissvar till Länstrafiken Mälardalen Kristina Eriksson föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Länstrafiken Mälardalen i enlighet med förvaltningens yttrande, bilaga KS bilaga 2011/7/2. Carol a Gunnarsson (C),Peter Molin (M) och Marcus Andersson (SBÄ) yrkar bifall till ordförandes förslag. BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Länstrafiken Mälardalen i enlighet med förvaltningens yttrande, bilaga KS bilaga 2011/7/2. Utdrag Länstrafiken Mälardalen kommunstyrelsens förvaltning, Kristina Eriksson för kännedom kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga KS 2011/7/2 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kristina Eriksson Remissvar från Sala kommun Verksamhetsplan for Länstrafiken Mälardalen Verksamhetsplanen för de tre länstrafikbolagen Västmanlands lokaltrafik AB, Länstrafiken Sörmland AB och Länstrafiken Örebro AB är samordnade i en gemensam plan för länstrafiken - förslag till Verksamhetsplan för kollektivtrafiken inom Länstrafiken Mälardalens verksamhetsområde perioden med bilagor marknads plan och miljöplan. Sala kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på detta dokument och bilaga objektlista. Objektlistan är framtagen i syfte att i ett så tidigt skede som möjligt kommunicera de åtgärder Länstrafiken i Mälardalen anser är nödvändiga att vidta för att bevara befintlig trafik, dels för att nå visionen om ett fördubblat resande till år Ansvaret för kollektivtrafiken står inför förändringar då den nya kollektivtrafikiagen träder i kraft 1/ samt att en regional kollektivtrafikmyndighet bildas. Förberedelsearbetet i länet inför detta har påbörjats, men ännu inte tagit form. Synpunkter till i verksamhetsplanen beskrivna: Styrkor: gällande regionalt tågsamarbete; brett samarbete, inte bara inom vårt eget geografiska område, utan också med angränsande län, För Sala är kollektivtrafiken av yttersta vikt, då arbetspendling både ut och in i kommunen är nödvändig. Kollektivtrafiken möjliggör arbetstillfällen för kommunens invånare på andra orter, men även kommunens verksamheter och företag är beroende av inpendlande yrkeskompetens, samt snabba och väl fungerande förbindelser i andra avseenden. Detta kräver fortsatt och även ännu bättre brett samarbete mellan olika aktörer. Arbetspendlingen är inte längre bara till närmast liggande tätort utan kräver samordning mellan olika trafikslag och utförare. OM/NÄR någon aktör gör en förändring i ex. tidtabell så måste det synkroniseras så att förändringen inte leder till försämringar utan förbättringar för Salas möjligheter till kommunikationer. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Kristina Eriksson Planering- och utveckling Kristina. Direkt:

3 2 (3) Kommunstyrelsens förvaltning Svagheter: För att generera mer intäkter och därmed ta större ansvar för tillväxt och utveckling påtalar Länstrafiken behov av att utveckla priser och prissystem, samt att förbättra kundperspektivet. Sala kommun vill betona vikten av kundperspektivet. Kollektivtrafiken är viktig ur många aspekter. Framförallt är det en kundkrets som ska bli nöjd med det man köper, dvs. det ska vara attraktivt att resa kollektivt samt upplevas ha god kvalitet med valuta för pengarna. Kundperspektivet måste i alla situationer framhävas som utgångspunkt, allt ifrån med förbättrade och användarvänliga betalningssystem för alla åldersgrupper, lättförståelig information, framstå som ett säkert alternativ till resande som bidrar till god miljö samt möjliggörare av kommunal och regional utveckling. Länstrafiken påtalar ett minskande underlag för skolresor. Sala kommun ser med tillförsikt fram mot att projektet MER KOLL ska genomföras under 2011 och bidra till en förändring i resandemönster gällande skolskjuts från entreprenörsskjuts till linjelagd trafik. Det är en viktig förändring för att säkerställa kollektivtrafik på landsbygden, men även möjliggöra en vidareutveckling av övrig kollektivtrafik. En översyn är högprioriterat område, för att se möjligheter till ytterligare alternativ inom Sala kommun. Möjligheter Länstrafikens mål är att förbättra stomlinjetrafiken och infrastruktur i varje län så att förbindelserna med huvudorterna blir rakare och snabbare. I strategisk plan för Sala kommun formuleras mål för en långsiktig miljömässigt hållbar utveckling där de allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. För detta krävs täta, reseeffektiva och tillförlitliga kommunikationer. Sala kommun vill poängtera vikten av prioriterat arbete med stomlinjeförbättringar för att uppnå målen. Hot Bristande kapacitet på flera järnvägssträckor. Tågtrafiken på sträckan Uppsala-Heby-Västerås-Eskilstuna-Norrköping, den s.k. Uven måste få en fortsatt säkrad verksamhet och nu mer än någonsin, då SJ så tydligt prioriterar det långväga resandet. Det är även viktigt att fortsätta utvecklingen med tågtrafiken i Mälardalen och se den sammankopplad med trafiken på den s.k Dalabanan. Anslutningarna till Arlanda och Stockholm är av hög prioritet.

4 3 (3) Kommunstyrelsens förvaltning Synpunkter Bilaga Objektlista Västmanland: Är viktigt att tågtrafiken mellan Sala och Uppsala åter får fler avgångar i form av Uven eller Upptåg. l dag finns endast 4 avgångar mot tidigare 14 avgångar/vardag. Högprioriterat och med stort behov av att återgå till tidigare utbud. En fortsatt satsning med Uven för att binda ihop tågtrafiken längs hela sträckan Uppsala-Heby-Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping är av största vikt, för att möjliggöra fortsatt kommunal och regional utveckling. En väl fungerande infrastuktur är avgörande för att göra en kommun attraktiv, att bo i en småstad med dess fördelar, men lätt nå större orter för arbete och studier. Stomlinjesatsning Sala - Avesta är ett positivt tillskott och borde gynna arbetspendlingen mellan dessa orter. Om möjligt borde även stomlinje mellan Sala - Enköping utredas. Mer Kolls arbete för Sala kommun har dragit ut på tiden och känns än mer angeläget att ta fart under Kommunen förväntar sig en effektivare transportplanering, en samordning mellan skolskjuts och linjelagd kollektivtrafik, vilket kan leda till säkerställande av landsortstrafik samt medel till andra satsningar. I objektlistan saknas Salas tätortstrafik - Silverlinjen. Det finns ett behov av översyn av nuvarande trafik med möjlighet till utveckling till andra former ex fiexlinje och/el. anropsstyrd trafik, då både i tätort och på landsbygd. Dalabanan saknas i objektlistan. Dalabanan tillsammans med Mälarbanan och Svealandsbanan är viktiga ur ett läns och riksperspektiv. De gemensamt ger förutsättningar för infrastrukturplanering och planeringen av kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att förstärka möjligheterna till samordning av tidtabeller etc. för att underlätta övergångar i Sala. Sala är en av de två noderna på Dalabanan (Borlänge och Sala) vilket ytterligare understryker Salas strategiska roll när det gäller såväl lokal och regional trafik som långväga trafik ex. från södra Sverige mot Dalarna. Sambandet mellan olika trafikslag måste utnyttjas, utvecklas och tas tillvara. Är av yttersta vikt att tidtabeller läggs så att det möjliggör stopp i Sala för tågbyte mellan Dalabanans tåg och Uven, samt även det kommande Upptåget. \)!N: Kristina Eriksson Transportstrateg

5 "'--1 ~:r~c?~~(~,:~';"rv)lv1un- Bilaga KS 2011/7/1 Datu:tn: D-nr: LTM ,, KOii:m! -,.,;; (V(BIS;_~f).3 IlnK förvaltning 2 O otäitenr I Aktbilaga?"', 'G! 2:s::; l Till Kommuner och landsting i Södermanlands, Västmanlands och Ötebro län För kännedom: Stytelseledamöter i länstraflkbolagen Remiss - Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen Härmed översänds förslag till Verksamhetsplan för kollektivtrafiken inom LänstrafIken Mälardalens verksamhetsotru:åde för perioden för synpunktet. Verksamhetsplanerna för de tre länstraflkbolagen Västmanlands Lokaltrafik AB, LänstrafIken Sörmland AB och Länstraflken Ötebro AB är samordnade i en gemensam plan för Länstrafiken Mälardalen. Utifrån att tidtabellskiften numera sket i december är processen föt vetksamlletsplanen tudelad - en del med de gemensamma delarna: huvuddokument med bilagorna matknadsplan och miljöplan. Dessa delat remissbehandlas här. I en senare del kommer de läns specifika delarna bestående av ekonomisamt traflkfötsörjningsplan. Denna senare del kommer att processas lokalt i respektive län med start i maj Uppdelningen beror på att tidplanerna för rambudgetatbetet respektive trafikplaneringen ät olika. Rambudgeten föt 2012 skall processas under fötsta kvartalet 2011 medan trafikplaneringen sker med början under andra kvartalet 2011 och bygger på den beslutade rambudgeten. Objektlista Om vi ska tillfredställa kundernas behov aven ändamålsenlig och attraktiv kollektivtrafik så behöver trafiken utvecklas. Mot bakgrund av resandeutveckling, den trafikeringsöversyn som sker i de tre länen och utvecklingen i omvärlden så hat ett antal kritiska faktoter defmierats. Dessa ät sammanställda i en "objektlista" med syftet att, i ett så tidigt skede som möjligt, kommunicera de åtgärder vi anser vara nödvändiga att vidta för att dels bevata befmtlig trafik, dels vidta steg mot våt vision om ett fördubblat resande till Objektslistan bifogas separat och vi vill gäina ha Era synpunkter på de olika objekten. Föt att kunna ta del av Era synpunkter och arbeta in dessa till vårens styrelse- och ägarmöten vill vi ha Ert yttrande senast den 31 januari 2011 till Länstraftken Mälatdalen, Att. Lats Lundholm, Box 8013, Örebro eller via e-post F ör kompletterande upplysningar om förslaget hänvisar vi till: Conny Strand Lars Lundholm tel ; tel ; Med vänlig hälsning LANS~5ZrRDALEN AB C~trand VD,' I Länstrafiken Örebro: Drottninggatan 27, Box 8013, Örebro. Tfu , Fax e-post: Länstrafiken Sörmland: Tingshusplatsen 2, Box 88, Nyköping. Tfu , Fax e-post: Västmanlands Lokaltrafik, Retortgatal1 7, Västerås, Tfn 021~ , Fax 021 ~ e-post: "yww.lanstraflken.se

6 'VästmaJ'1lands Loks/trafik LänsTrafiken Sörmland LänsTrafiken Örebro Länstrafiken Mälardalen Verksamhetsplan för Västmanlands, Södermanlands och Örebro län

7 Innehåll 1. LänstrafJken Mälardalen AB Nuläge Vision Gemensam värdegrund Syfte Mål Aktiviteter Rapportering Organisation Bilaga 1 Marknadsplan för LTM Bilaga 2 Miljöplan för LTM Ingår inte i Bilaga 3 Länsbilaga-... =:::::====::~...:d~en~n~a~r:em1~ s:s_j 2

8 1. länsfrafiken Mälardalen AB Ägare Länstrafiken Mälardalen AB (L TM) ägs av de tre länstraflkbolagen Länstrafiken Sörmland AB (L TS), Västmanlands Lokaltrafik AB (VL) och Länstrafiken Örebro AB (L TÖ) med 1/3-del vardera. Respektive länstraflkbolag ägs till 50 % av landstinget och till 50 % av kommunerna gemensamt. Den kommunala andelen är fördelad mellan kommunerna i proportion till invånarantalet i respektive kommun. Länstrafikbolagen i de tre länen har var och en sin egen styrelse, LTM;s styrelse utgörs av presidierna i respektive länstrafikbolags styrelse. Ny lag - ny myndighet Med anledning av att Ny kollektivtrafiklag träder ikraft 1/ ska det bildas en Regional kollektivtraf1kmyndighet i varje län. Den ska ha ansvar för kollektivtrafiken i regionen ~änet) vilket innebär att nuvarande konstruktion med Trafikhuvudmän upphör. Myndigheten ska upprätta ett trafikförsörjningsprogram och där fastställa mål som ska omfatta all kollektivtrafik i det egna länet. I programmet ska framgå vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt, och därmed upphandlas, och det utgör även underlag för trafikoperatörer inför det fria marknadstillträdet. En konsekvens av den nya lagen bill: att nuvarande länstrafikbolag inte längre har någon beslutanderätt avseende trafikering utan detta åligger myndigheten. Myndigheten kan välja att överlåta till eget aktiebolag att ingå avtal om trafik men dessa avtal får endast omfatta kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Hur myndigheterna kommer att organiseras i våra tre län, eller om nuvarande tre-länssamarbete inom ramen för Länstrafiken Mälardalen kommer att fortgå, är ännu ej beslutat (dec -10). Dotterbolag VL äger ~ AB Västerås Lokaltrafik, ett bussbolag med ca 150 bussar och 350 anställda. Västerås Lokaltrafik utför det mesta av kollektivtrafiken med buss i Västmanland. ~ Västmannatrafik AB, ett bolag som äger fastigheten i Västerås där YL har sitt kontor samt Västerås Lokaltrafik har kontor, depå, verkstäder och gastankningsanläggning. LTÖ äger ~Transam AB som utför beställning och samordning av anropsstyrd trafik (ff a sjukresor/fardtjänst) i Örebro län. Företaget svarar också för trafikupplysningen i alla tre länen och bemannar LTM;s receptioner i Nyköping och Örebro samt våra KundCenter i Västerås och Örebro. ~ Örebro Läns Flygplats AB som äger och driver flygplatsen i Örebro. ~ Scantec AB som är ett trafikutbildningsföretag med inriktning på tunga fordon. Företaget har egen personal och egen anläggning strax utanför Kumla. 3

9 ... Länstrafiken i T-län Förvaltnings AB som äger och förvaltar teknisk utmstning (exempelvis bilj ettmaskiner). Samtliga dotterbolag behandlas som koncernbolag i L 1M. Ägarna till dotterbolagen utser styrelser och ordföranden. Intressebolag Genom våra bolag är vi på olika sätt intressenter i följande bolag.... MälardalstrafikAB (Mälab) ägs av LTS, VL, LTÖ och Upplands Lokaltrafik AB till 15 % vardera och Storstockholms Lokaltrafik äger resterande 40 %. Mälabs främsta uppgift är att sörja för god tågtrafik i Mälardalen.... Trafik i Mälardalen AB (TiM) ägs av SJ AB och Mälab till 50 % vardera. Bolagets främsta uppgift är att förvalta och utveckla det avtal som reglerar samarbetet om tågtrafik mellan SJ och trafikhuvudmännen - det s k TiM -avtalet.... Svealandsbanan AB. LTS är delägare i Svealandsbanan AB som bildades i samband med byggande av Svealandsbanan. Bolaget har idag ingen verksamhet.... BIMS KB (Biljettsystem i mellansverige) är ett bolag bildat av länstrafikbolagen i Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Vännland och Örebro tillsammans med Karlstadbuss AB och Tåg i Bergslagen AB för att upphandla, utveckla och implementera nya biljettmaskinsystem i länen. Det tyska företaget Atron har uppdraget och Västmanland samt Örebro län kommer enligt tidplan att få sina nya utrustningar under hösten Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs av länstrafikbolagen i Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro med 25 % vardera. Till bedriver tågtrafik i de 4 länen med Gävle och Mjölby som ändpunkter. Trafiken är upphandlad och utförs av Svenska Tågkompaniet AB.... Västtåg AB där Länstrafiken Örebro äger 12,5 % av aktierna. Övriga ägare är SJ AB, Hallandstrafiken AB, Jönköpings Länstrafik AB, Västtrafik AB och Veolia Transport Sverige AB. Bolaget har till uppgift att utveckla och marknadsföra samarbetet kring tågtrafiken i Västsverige.... AB Transitio finansierar, upphandlar och hyr ut tåg till traftkhuvudmännen i Sverige. VL äger 15 % av Transitio. SKL utreder framtida uppdrag och styrning. ~ Smartpak Sverige AB (Smartpak) sysslar med förmedling av bussgods och ägs av länstrafikbolagen i södra Sverige. Bussgodsverksamhetema i våra tre län drivs av Smartpak. ~ Svensk kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Svensk kollektivtrafik bedriver opinionsbildning och påverkans arbete samt stimulerar till gränsöverskridande verksamhetsutveckling. ~ Resekortet i Sverige AB (Resekortet Sverige) ska samordna utvecklingen av resekort för resor med kollektivtrafiken i Sverige. Målet är att det ska bli möjligt att använda sitt Resekort som betalmedel för resor hos andra traftkhuvudmän och operatörer än där kortet är utställt. Genom BIMS deltar VL och LTÖ i Resekortssamarbetet. 4

10 Viktiga samarbetspartners ~ Entreprenörer - verksamheten som L TM bedtiver utförs av flera olika entreprenörer. Bussentreprenörer utgör den dominerande delen, men det finns även entreprenörer som utför firdtjänst- och sjuktransporter samt service- och underhåll på hållphtserna. Vårt engagemang i tågtraflken' sker exempelvis genom intressebolagen MÄLAB, TiB och Västtåg. ~ Samtrafiken i Sverige AB (Samtrafiken) - Samtrafiken samordnar hela landets kollektivtrafik. Målsättningen är att förenkla för dem som reser kollektivt, genom att underlätta byten mellan olika fardsätt och trafikföretag. Samtrafiken ansvarar bl a för tjänsten Resplus. ~Trafikverket - Traflkverket (TV) är en viktig samarbetspartner för kollektivtrafiken. Verket har ansvar för vägar och järnvägar, för dtift och underhåll av infrastrukturen och dessutom sektorsansvar för kollektivtrafiken. RikstrafIken är numera en del av TV och uppgiften är att ur resenärens perspektiv arbeta för ett samverkande långväga kollektivt persontrafiksystem av buss-, båt-, flyg- och tågtransporter. Genom trafikavtaliöses tillgänglighetsbrister över hela landet (flyg, tåg, båt, buss) och t ex så stöds trafikeringen i Till. ~ Regionförbund och länsstyrelse - Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland är i respektive län ett samverkansorgan för landstinget och kommunerna och har i uppdtag att arbeta med infrastruktur, närillgslivs- och regionutvecklingsfrågor. I Västmanland svarar Länsstyrelsen respektive den ideella föreningen Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) för motsvarande arbetsuppgifter. Organisation och personal All personal (ca 55 tjänster) är anställda i LTM medan personalen som arbetar i dotterbolagen är anställda i dotterbolagen. Vi har ornrådeskontor j Nyköping, Västerås och Örebro, som är bemannade med ornrådeschef, traflkplanerare, informatör, IT-, teknik- och administrativ personal. I Örebro flnns förutom ornrådeskontoret också LTM:s huvudkontor med VD, central administration, övergripande ekonorlliansvar, utvecklings- och personalavdelningar. Dessutom fmns där en avdelning för handläggoing av fardtjänstärenden eftersom kommunerna i Örebro län har överlåtit myndighetsutövningen till LTÖ. 5

11 2. Nuläge Finns det delar i SWOT-analysen som behöver liggas till/tas bort? Styrkor... 3 THM i ett bolag... Lokala och regionala nätverk... Bra kompetens och hög ambition... Hållbar produkt... God stabilitet... Regionalt tågsamarbete Länstrafikbolagen är väl etablerade i respektive län och har funnits sedan början av 80-talet då trafikhuvudmannalagen kom. Konstruktionen med tre THM i ett bolag ger ekonomiskt utrymme till fler specialistkompetenser inom den egna organisationen, än vad som vore möjligt i varje THM var för sig. Vi har hög kompetens i företaget och flnns representerade i alla viktiga lokala och regionala nätverk. Vi har ett brett samarbete, inte bara inom vårt eget geograflska område, utan också med angränsande län. Genom intressebolagen Mälab, TiM, TiB, Tåg i Väst och traflkprojektet Gränstrafiken samarbetar vi om tågtrafik med samtliga våra grannlän. Trafiken inom varje län, med buss och tåg, lokalt och regionalt, är väl planerad och synkroniserad. Vår verksamhet bidrar till regional utveckling, kollektivtrafiken är en viktig del i uppbyggnaden av det hållbara samhället. Svagheter... Otydliga varumärken... Svag försäljning och distribution... Kostoadsstyrda... Svag passagerartillväxt (farre skolbarn)... Bristande kundfokus "'Ekonomi... LTM har många olika uppdrag Vi arbetar med många olika varumärken i våra län. Förutom våra två egna, det gemensamma för Länstrafiken i Örebro/Sörmlands län och Västroanlands Lokaltrafiks eget, flnns SJ, TiM, TiB, Tåg i Väst och förmodligen ytterligare några till. Mängden varumärken behöver inte i sig vara en nackdel, men i vårt område skapar det en otydlighet om vem som ansvarar för traflken. Nuvarande konsortialavtal kommer med anledning av den nya lagen att ersättas med nya avtalskonstruktioner som f n inte fmns. Vi måste fortsätta att bygga upp vår försäljning och distribution och koppla dessa på ett starkare sätt med vår marknadsföring. För att generera mer intäkter, och därmed själva ta större ansvar för tillväxt och utveckling, behöver Länstrafiken utveckla priser och prissystem. Vi behöver vid all produktutveckling ha tydligare fokus på kunderna - att göra det enkelt att åka kollektivt. Passagerartillväxten för busstraflken varierar mellan landsbygd och stad, där de större städerna har fortsatt god utveckling medan den är svagare för landsbygdstrafiken. Skolresorna minskar utifrån minskade årskullar. Befolkningsprognoser visar att antalet ungdomar år minskar och störst är minskningen (-30 'lo) för gruppen som är år. Denna åldersgtupp utgör en stor del av vårt passagerarunderlag. Länstrafiken Mälardalen är delägare av och engagerade i flera olika verksamheter förutom kollektivtrafik, vilket kan skapa en otydlighet hos ägarna om vårt uppdrag. 6

12 Möjligheter Vi ska ta ledningen i miljö- och ~Ta ledning i klimat- och miljöfrågor klimatdiskussionema och påvisa att kollektiva ~ Tillväxtregion resor är smartast när det gäller att minska ~ Produktutveckling belasming på miljön ocb att minimera ~ Försäljning, distribution och marknadsföring oönskade effekter på klimatet. Eskilstuna, ~ Avregleringar och Örebro har biogasdrift för hela sin ~ Ökat samarbete inom branschen stadstrafik och i Västerås är 75 % ~ Ny lagstiftning biogas driven. VL byter successivt ut dieseldrivna fordon mot biogas drivna. RegiontrafIken i östra och norra Örebro län samt runt Eskilstuna utförs med fossilfria bränslen. Även i Strängnäs är målet (dec -10) att trafiken blir fossilfri. I Örebro pågår diskussioner med beflntlig entreprenör att inom ramen för nuvarande avtal ersätta diesel med RME för att minska rniljöpåverkan i regiontraflken. LTM har för avsikt att förstärka personellt inom miljöområdet. Mälardalen har fortsatt stark tillväxt. Området är dessutom det trafiktätaste i landet, en god jordmån för kollektivt resande. Vi har pågående projekt i alla tre länen ("Bussprojektet" i Sörmland, "Mer Koll" i Västmanland och Örebro) för att utveckla våra regionala trafiksystem. Målet är att förbättra stomlinjetrafiken och infrastruktur i varje län så att förbindelserna med huvudorterna blir rakare och snabbare. Samtidigt pågår i alla städer med stadstrafik diskussioner om hur trafiken kan göras bättre (trafiksystem, priser, distribution etc.), så att fler väljer att resa kollektivt. Projektet "Trafikplan 2017" pågår vars syfte är att förverkliga ideer och tankar om nya trafiklösningar lokalt och regionalt som uppkommit i t ex MerKoll eller som följd av Citybaneprojektet (klart 2017). Detta konkretiseras i en objektlista vilken kommuniceras med ägarna inför varje rambudget. Det övergripande målet med alla projekt är att möjliggöra vår vision om ett fördubblat kollektivt resande år 2020 och de utgör även ett viktigt underlag för de Regionala trafikförsörjningsprogrammen. Regionala traflkförsötjningsprogram är under framtagande och detta sker i samverkan med våra ägare, regionförbunden i Sörmland och Örebro, VI<L, länsstyrelser, T raflkverket, angränsande län samt andra intressenter. Traflkförsörjningsprogramrnen ska vara klara för beslut 1/ Den nya lagstiftningen kan resultera i kommersiella inslag med ett ökat traflkutbud på attraktiva tider och sträckor. Avregleringen av järnvägen ger möjlighet till ökad konkurrens mellan tågoperatörerna. En viktig framgångsfaktor är att kommande upphandlingar resulterar i ett attraktivt tågutbud. Utveckling av nya försäljningskanaler, via nätet, gör det enklare för kunderna att köpa våra produkter. 7

13 Hot ~ Infrastruktur ~ Ägarnas ekonomi ~ Avregleringar ~ Ny lagstifming ~ Hot och våld Den bristande kapaciteten på flera jämvägssträckor i vårt område tillsammans med den s.k. "getingmidjan" i Stockbolm begränsar kraftigt möjligheten att öka antalet tågresenärer under de närmsta åren. Citybanan ska enligt planerna vara fardig till 2017 och löser då en del av problematiken runt Stockbolm. Avregleringen av tågtraflken skapar osäkerhet inför framtiden. Med fler aktörer på spåren, som redan har kapacitetsbrister, kan det bli svårt att få ett för våra resenärer väl fungerande traflksystem. Tillköp för att säkerställa det regionala resandet, inte minst på mindre orter, blir nödvändigt utifrån att SJ prioriterar det långväga resandet. Fördubblingsarbetet kommer att öka behovet av ekonomiska insatser från våta ägare. Den nya kollektivtraflklagen innebär bland annat att våra ägare, var för sig, ska bilda och organisera en ny myndighet för kollektivtrafjken. Den fortsatta existensen för LTM, Mälab, Till och andra länsgränsövergripande samarbeten kräver beslut om detta från ägarna. Ökat inslag av kommersiell traflk kan innebära svårigheter att upprätthålla dagens trafjk i samma omfattning särskilt under lågtrafjkperioder. Hot och våld som flnns generellt i samhället drabbar också kollektivtrafjken även om situationen förbättrats i och med kontantstoppet. Tryggheten är viktig för såväl operativ personal som våta resenärer, inte bara ombord på bussarna utan även vid hållplatserna samt när man tar sig till/från dessa. 3. Vision Vår vision ska fungera som motor och energigivare i våt fortsatta utveckling av kollektivtrafjken. Den tar fasta på det nödvändiga, att allt fler ska tycka att det är bra att åka kollektivt. Den är dessutom enkel att komma ihåg och fungerar bra som slogan. "Dubbelt så många ska åka kollektivt 2020" Svensk Kollektivtrafiks vision sedan december 2007 lyder "Många människor ska uppleva kollektivtrafjken som värdeskapande genom att den underlättar det dagliga livet, den ökar tillgängligheten till utbildning och arbetsmarknad och den bidrar till en bättte miljö". Vår formulering avviker markant mot Svensk KollektivtrafJks men ligger ändå väl i linje med innehållet. 8

14 4. Gemensam värdegrund Våra gemensatnma värderingar bildar grunden för hm vi ska förhålla oss till våra kunder, och hur vi ska samarbeta med varandra, såväl inom egen organisation som med externa parter och intressentet. Vi... är lyhörda och har förtroende för våra kunder, ägare och övriga intressenter... är öppna för nya ideer... friar hellre än fäller Länstraflken har haft satnma formuleringar under många år, de är tydliga, klara och tämligen självförklarande. De ligger också väl i linje med Svensk Kollektivtrafiks formuleringar, som lyder "Alla aktörer i branschen drivs av att skapa värde för dem vi är till för och att vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att vi är lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga behov, att vi har tillit till och förtroende för varandras vilja och förmåga att bidra till samverkande helhetslösningar, att vi är öppna för nya ideer som bidrar till värdeskapande och hållbarhet". Vi ska i samarbete med ägarna och traflkföretagen, upphandlade såväl som kotnmersiella, finna goda lösningar för våra gemensatoma kunder. Vi är övertygade om att vi kan bli bättre, vilket bland annat innebär att samarbetsformerna med traflkföretagen ska utvecklas så att vi bättre tar tillvara på varandras kunskaper om traflkplanering, tidtabeller och priser. Relationen med förarna är viktig, de har den direkta kontakten med kunderna och ska fungera som våra budbärare. Vi ska också utveckla vårt eget kundbemötande, bland annat genom att skapa enkla och tydliga prissystem. 5. Syfte Syftet ska kortfattat beskriva vad vi ska ägna oss åt för att fullfölja våra uppdrag och nå våra mål. Vi ska skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i våra tre län får en enklare och bättre vardag - enkelt, tryggt och miljövänligt. Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både inom våra tre län och i samarbete med angränsande län. Vi äger och förvaltar bussdepåer, som am'änds av de buss företag som på uppdrag utför trafiken i vårt område. Depåernas placering utgör en naturlig struktur både för vår trafikplanering och för vår upphandling av busstrafik. Vårt ägande och engagemang i Mälab, TiM och TiB syftar till är att sörja för god tågtraflk såväl inom våra tre län som med våra grannlän. Vi är också engagerade i Gränstraflken tillsammans med Värmlandstraflk och i Tåg i Väst tillsatomans med Västtraflk. 9

15 Färdtjänstenheten ska handlägga ansökningar om fard-/riksfardtjänsttillstånd så att ägarnas och lagstiftarnas intentioner följs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Dotterbolagen, Västerås Lokalttafik, Örebro Flygplats, Transam och Scantec, drivs som egna bolag, där Länstrafiken finns representerad i styrelserna. LTIv!;s ekonoml- och personalchefer är funktionellt ansvariga för samtliga dotterbolag. Vi ska tillsammans med de regionala myndigheterna, kommuner, landsting, regionförbund och Trafikverket bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö och infrastruktur. I samhällets ansträngningar att kiara klimatftågan, minska miljöbelastllingen, utveckla de regionala sambanden och öka trafiksäkerheten utgör kollektivttafjken ett viktigt verktyg. I detta arbete är många olika samhälls aktörer engagerade varför det ät viktigt att vi samverkar med dessa när vi utveckiar kollektivttafjken. 10

16 6. Mål Vi behöver mål för o!il<a delar av vär verksamhet, för att hålla ihop helheten och för att stämma av om vi är på rätt spär i förhållande till visionen att fördubbla antalet resenärer till De viktigaste målen handlar om vad vära kunder tycker om oss, hur vår ekonomi utvecklar sig och hur effektivt vi använder våra resurser. Vi har också mål för utveckling, miljö, våra relationer till entreprenörerna och hur det är att arbeta för LTM. I den löpande verksamheten följer vi upp fler delmål, resultaten från kollektivtrafikbarometern är t.ex. fördelade mellan trafikplanering, marknad och ledning. Målen jämförs med utfallet är 2009 förutom antal resor där jämförelseäret är kommer förmodligen viss del av trafiken att utföras av kommersiella aktörer. Område Mål Mäts genom Uppföljning LTö VL LTS.. Resor 2014 har antalet resor Mot utfall 2006 Ledningsrapport (exkl skolresor) ökat, jmf med 2006, med! 22% 23 % 20% Kunder 2014 ligger NKI över :rikssnitt Kollektivtra6k - Ledningsrapport barometern Ekonomi Täckningsgrad' Intäkter resenär Ledningsrapport Mål ,0% 43,1 % 39,0% /tota1 kostnad Budget ,2 % 42,1 % 35,9 % Soliditet 3 Löpande resultat Ledningsrapport 2014 är soliditeten 30% Utveckling Del av omsät:tning Budgetens storlek Årsrapport Under 2012 är Andel starka stråk Ledningsrapport översynen av starka stråk -.8:enomförd till 100 % 2014 uppgår andelen Intäkter E-handel! Ledningsrapport biljetdntäkter från E- totala passagerarhandel till 20% intäkter 2014 är antalet Antalet Ledningsrapport företagskunder/län 100 st företagsavtal Miljö 2014 är andelen trafrk Förnybart bränsle Ledningsrapport med förnyelsebart km/totalt antal km bränsle minst 75% 80% 45 % Personal 2014 stöds LTM's lvfedarbetarenkät, Enkätresultat inriktning och utveekling utveckhngssamtal vartannat år, för att uppfylla visionens medarbetarsamtal genomförande till 100 % varje år Entre uppgår Avtalskostnad Ledningsrapp ort, entreprenörskostna- incitament/total årsredovisning prenörer dema lli'lder avtalskostnad indtamentsavtal/ kommersiell traf:tk till 25% Det är viktigt att vi löpande följer upp våra upphandlingskostnader och också hittar enkla metoder för jämförelser med andra länstrafikbolag. Vi måste öka våra egna intäkter för att nå våra 1 Under förutsättning att nu kända behov och planer avseende trafikering och infrastruktur realiseras. 2 Ägarbidragen ska utvecklas i harmoni med gemensamt satta mål och med en långsiktig målsättning som innebär bibehållen eller ökad täckningsgrad jmf med Soliditeten ska spegla ägarnas syn på bolagets långsiktiga betalningsförmåga. 11

17 mål, ägarnas ekonomi är ansträngd och kommer så att vara ytterligare några åt. Vi bedriver projekt som handlar om utveckling av infrastruktur och linjedragningar. 7. Aktiviteter För att nå våta mål måste vi genomföra ett antal aktiviteter. En förutsättning till framgång är att vi fokuserar arbetet på att rätta till de brister som finns. Framgångsfaktorer... Gemensam framtidssyn ägare... Produktutveckling för ökad attraktivitet... Kompetens i organisationen... Utvecklad försäljning "'Tydligare identitet... Enkelt, tryggt och miljövänligt Det är naturligtvis viktigt och kritiskt att företaget ocb dess ägare delar synen på hur företaget ska utvecklas. I vårt fall är det lite extra komplicerat, inte bara på grund av konstruktionen av LTM, utan också av våt beroendeställning till grannlänen. Frågan har fått extra udd genom beslutet om ny lagstiftning för offentligt upphandlad kollektivtraftk. Vi kommer i styrelser och andra sammanhang att diskutera kritiska framtidsfrågor. Våt produkt måste utvecklas så den blir attraktivare för kunderna att använda. Det flrills många goda exempel att lära av från andra delar av kollektivtraftken i Sverige. Vi behöver alla utvecklas framför allt inom områdena marknadsföring, distribution och försäljning. Vi måste tydligare tala om för kunderna vad våta varumärken står för i såväl mjuka som håtda te:tmer. Vi måste tydliggöra våt roll i framtida samarbete med andra länstraftkbolag och interregionala operatörer. Helt enkelt synas bättre. Bland övergripande strategiska aktiviteter/projekt kan nämnas att genomföra kostnads/intäktsanalyser, utveckla priser, prisstrukturer och betalsystem, utv~ckla trafiksystem utifrån resultat av pågående projekt, ta fram Regionala trafikförsörjningsprogram och att införa nya tekniska lösningar inom området biljetttnaskin- och realtidssystem. 8. Rapportering Arbetsordningarna för styrelserna beskriver hur de ekonomiska åtagandena ska rapporteras och beslutas. Löpande avhandlas dessutom passagerare, kvalitet och viktiga projekt. Samtliga avdelningar i L TM rapporterar månatligen -resande (antal) -kvalitet ('lo) -täckningsgrad ('lo) -resultat (MSEK) -soliditet ('lo) -förnyelsebart bränsle - andel av fordonskm ('lo) Rapporten kompletteras med analys av avvikelser och åtgärder för att nå uppsatta mål. Agarna får tertialrapporter med text och förklarande diagram och bilder. 12

18 9. Organisation Länstrafiken Mälardalen AB I Ägare I Länstrafiken - Västmanlands Lokaltrafik - Länstrafiken Sörmland AB AB Örebro AB VD Conny Strand Administration Anita Bender vvd Carl-Henry Eriksson Utveckling Lars Lundholm Södermanlands län Helena Ekroth Ekonomi Tomas Cading Västmanlands län Maria Rydström Personal Marisa Lindblom Örebro Län Thany Lundberg Marknad, försäljning 1<1n Rr<lnrlhf"TP" Färdtjänst Elisabeth Bystedt Under vvd ingår ansvar för frågor som berör ägama (t. ex. avtal) samt jämvägsfrågor. Under Utveckling ingår ansvar för utvecklingsprojekt, infrastruktur, strategisk planering och utveckling av priser, produkter, försäljning samt verksamhetsnära stödsystem. Under Ekonomi ingår funktionellt ansvar för ekonomin i LTM, LTS, YL, LTÖ och samtliga dotterbolag och dessutom ansvar för IT, fastigheter och adrninistration i LTM. Under Personal ingår funktionellt ansvar för personalfrågor i LTM, LTS, YL, LTÖ och samtliga dotterbolag samt ansvar för rekrytering och utbildning. Under Marknad ingår ansvar för marknadsföring, försäljning och distribution för LTM, LTS, LTÖ och YL. Under Färdtjänst ingår ansvar för myndighetsutövning samt särskild kollektivtrafik inom LTÖ. Under områdeskontoren ingår ansvar för trafikplanering, driftfrågor, information, IT, ekonomi och adrninistration. Styrelsema för LTM, LTS, YL och LTÖ sarnrnanträder 4-6 gånger per år, med föregående presidiemöten. Medlemmama i samtliga styrelser träffas 1-2 gånger per år i s.k. stormöten. LTM har 10 ledningsgruppsmöten per år och all personal samlas 3 gånger årligen i personalmöten. 13

19 Bilaga 1 Marknadsplan för LTM Genom marknadsinsatser ska vi "Skapa en attraktiv kollektivtrafik så att människorna i våra tre län får en enklare och bättre vardag - enkelt, tryggt och milj övänjigt". Dessa insatser inriktas mot 1) V erksarnbetsprofilering 2) Kundutveckling 3) Nykundsbearbetlling 4) Intern förankring Resurser som behövs är informerade, kunniga och kompetenta medarbetare. Kunden i fokus Vi måste sätta våra kunder i fokus när vi framöver tar fram lösningar på produkter, sälj- och distributionskanaler samt hur vi kommunicerar ut budskapet. Allt i akt och mening att fö1utorn nuvarande kunder också nå nya segment och målgrupper på marknaden. Nöjda kunder som idag utnyttjar kollektivtraftken är en källa till stadig utveckling. De är också våra intygs annonsörer som om de är nöjda med utbudet också är våra säljare. Med m h a deras synpunkter kan vi identifiera nya kundbehov, anpassa oss efter nya köpmönster och beteenden. Genom att bygga ut vår kundklubb kan vi på ett enkelt sätt kommunicera med våra kunder, erbjuda dessa nya erbjudanden, ex utnyttja dessa som testpanel vid införande av nya produkter och tjänster på marknaden. Övergripande Strategiska projekt För att nå våra mål måste vi genomföra ett antal övergripande strategiska projekt/aktiviteter vilka beskrivs nedan. Kund & Marknad - Enkelhet & Pro aktivitet - Marknadsutvecklingsstrategi ~ Identitet - Fler varumärken i ett Vi måste klargöra för marknaden och våra kunder vad våra va=ärken står för i såväl mjuka som hårda termer och i relationen till andra varumärken. Det gäller internt bland medarbetarna och ägare samt externt mot marknad, kunder, entreprenörer, samhälle etc. Vi arbetar med många olika varumärken i våra län. Förutom våra två egna, den gemensamma för Länstraftken i Örebro/Sörmlands län och Västmanland Lokaltrafik, fjuns SJ, TiM, TiB, Tåg i Väst. Mängden varumärken behöver inte i sig vara en nackdel, men i vårt område skapar det en otydlighet om vem som ansvarar för traftken. ~ Profilering - Tydlighet Länstraftken Mälardalen ska profileras på ett tydligare sätt. Det är eftersträvansvärt att gå samman under ett gemensamt varumärke med en gemensam logotyp e, men det är fullt möjligt att marknadsföra helheten även som tre separata men samarbetande bolag, LTS, LTÖ och VL Det finns klara fördelar med att marknadsföra LTM då vi står för ett hell,etstänk och ger ett ekonomiskt utrymme till fler specialistkompetenser inom den egna organisationen, än vad som vore möjligt i varje THM var för sig. Vi måste tydliggöra vår roll i framtida samarbete med andra länstraftkbolag och interregionala operatörer. Helt enkelt synas bättre. 1

20 lir- Image - Hur vi uppfattas Kollektivtraftk behöver få en upphöjd status i allmänhetens ögon. Vi ska ses som ett självklart förstaval när det gäller att resa till och från arbetet eller studierna samt resor i tjänsten. Förutsättningen för detta är att vi har en effektiv traftkapparat med hög turtäthet. Därutöver måste vi på ett enkelt sätt kommunicera till både våra kunder och potentiella hur man bär sig åt i vardagen. Det är också viktigt framöver att attrahera nya kompetenser till vår organisation, framför allt inom områdena marknadsföring, försäljning och distribution, för att matcha kommande marknadsbehov och de krav som då ställs på oss framöver. lir- Marknadskunskap - Analyser, samverkan och nätverk Vi har en mängd marknadsinformation och kunskap samlad i vår verksamhet, ex NKI, resvaneundersökningar mm, som vi måste ta del av och utnyttja för att analysera nuläget. Utifrån analys, omvärldsbevakning och framtida marknadsförutsättrungar kan sedan strategiska beslut tas. Genom att delta i olika nätverk och samverkansforum har vi möjlighet att utbyt;. erfarenheter som rör kollektivtrafiken. Marknadsföring - Information/PR & Reklam - Kommunikationsstrategi lir- Kommunikation - Intern och extern Publicitet har i jämförelse med traditionell marknadsföring och reklam hög trovärdighet och är kostnadseffektivt. Det bidrar till att stärka varumärket och bygga rollen som talesperson och/ eller expert. Internt kan pr också bidra till en tydligare och starkare självbild och underlätta vid rekryte =g. Samma budskap bör genomsyra all kommunikation, oavsett om det är en artikel i en tidning, en afftsch i vänthallen eller en bann er på webben. Därför är det viktigt att pr-arbetet planeras och genomförs integrerat med den övriga kommunikationen, såvälmarknadskommunikation som in ternkomrnunikation. Informations- och Pr-aktiviteterna ska stärka bilden av att det dels är enkelt att välja att resa kollektivt, vad gäller såväl biljetter, priser och betalsystem som anslutningar och handikappanpassningar, dels är smart eftersom det bland annat minskar klimatpåverkan och är ekonomiskt fördelaktigt. KollektivtrafIken ska vara ett verkligt och realistiskt resealternativ för dem som bor och/ eller arbetar i Mälardalen och på sikt ska fler välja att resa med kollektivtrafiken, inte bara vid arbetspendling utan vid så många restillflillen som möjligt. Syftet med pr-arbetet ska också vara att göra LTM till en expert och nationell talesperson för kollektivtrafikfrågor, som media på egen hand kontaktar. För att sedan också stärka upp budskapet och saluföra detta kan vi sedan med reklamkampanjer arbeta metodiskt för att å ena sidan bygga vår image å andra sidan öka vår försäljning. lir- KundCenter - Kundservice KundCenter som begrepp är att våra kunder på en enkelt och tydligt sätt kunna kommunicera med oss på LänstrafIken via telefon, webben, mobilen eller en fysiskt mötesplats. Ett exempel på det sista är "Busspunkten" i Västerås. I Örebro och i Eskilstuna kommer det att bli aktuellt framöver. Vi kommer att behöva utveckla våra digitala kanaler för att på ett bättre sätt kunna vara ett stöd i vardagen för våra befmtliga kunder. Ett viktigt område är att kunna ge störningsinformation i realtid via webb, mobil, på hållplatser och i våra bussar. 2

21 ~ Entreprenörs- och Ombuds samverkan Vi måste utveckla samarbetet med våra entreprenörer i alla våra län samt med vårt dotterbolag VL i Västmanland. Dessa med sina chaufförer, som är våra reklampelare, är en värdefull insamlare av synpunkter och källa till utveckling av våra produkter och erbjudande till kunden. Dessutom är de också våra ambassadörer och säljare av kollektivtrafiken. En annan grupp som är förlängda länk till våra kunder är våra ombud. Dessa måste vara välinformerade och utrustade med rätt information, sälja vårt sortiment och distribuera våra fardbevis för att förmedla det budskap som rimmar med vårt varumärke. ~Testresenär - Nykundsbearbetning Ett gemensamt mål för regionen är att fler invånare ska resa med kollektivtrafjken. För att få fler att resa kollektivt måste vi få dagens bilpendlare att testa buss och tåg. Det har visat sig ha goda effekter att låta nya potentiella resenärer prova på att resa under en tid. Vi kallar dem för testresenärer. Resenären får kostnadsfritt ett periodkort på de sträckor som är relevanta. Periodens längd bör vara minst 2 veckor. För att få ett provåkarkort måste personen resa frekvent, ha tillgång till relevanta buss-j tågförbindelser. Personer som redan är kunder exkluderas. För att få tillgång till erbjudandet måste den potentiella resenären aktivt fylla i en enkät där det finns en resprofil. Denna resprofil utgör grund för urvalet av testtesenärer. Därtill kan det fmnas begränsningar i antalet testtesenärer. Försäljning - Färdbevis & Prissättning - Försäljningsstrategi Vi strävar mot en likhet inom LTM, där ett gemensamt tänk som är enkel att kommunicera, också ska uppfattas som enkelt att utnyttja för kunden. Dessutom ska ett nytt upplägg vara i samklang med angränsande läns pris- och produktlösningar. ~ Utvecklad Försäljning - Privat- och tjänsteresande För att generera mer intäkter, och därmed själva ta större ansvar för tillväxt och utveckling, behöver LänstrafJken utveckla priser och prissystem. Vi behöver vid all produktutveckling, ha tydligare fokus på kundema - att göra det enkelt att åka kollektivt. Våt produkt måste utvecklas så den blir atttaktivare för kundema att använda. Det fmns många goda exempel att lära av från andra delar av kollektivtrafiken i Sverige. ~ Företagskoncept - Utveckling och lansering En målgrupp vi tidigare inte bearbetat är marknaden för företag och andra organisationer som har en stor del ~änsteresande, idag via leasing- eller ~änstebilar. Genom att utveckla attraktiva koncept för deras resande i befmtligt trafjknät, m h a stomlinjer har vi möjlighet att attrahera en ny kundgrupp. Med detta som språngbräda har vi också möjlighet att fånga nya kunder, påvisa möjligheten att i sin arbetspendling också utnyt~a kollektivttaflkslösningar som de tidigare inte hade vetskap om. Distribution - Kanalutbnd & Tillgänglighet - Distributionskanalstrategi Resultatet av det kontantfria resandet i våra län är att ett antal distributionssätt av våra fardbevis nu finns tillgängliga. Frågan nu är hur kostnadseffektiva dessa är. En annan fråga är vilket köpbeteende våta nuvarande och potentiella kunder kommer att ha, mao hur ska vi tillgängliggöra våra firdbevis. 3

22 ~ Distributionskanaler - Kundnytta Vi behöver göra en grundlig översyn av våra produkter och säljkanaler. Vi ska skapa en överblick över kostnader, intäkter och marginaler. Parallellt med detta ska vi se över på vilka sätt kunderna idag önskar köpa sina produkter, vilka nya kanaler vi kan behöva utveckla för att framöver lansera våra produkter. Utveckling av nya försäljnings- och distributionskanaler, ex via nätet, ska göra det enklare för kunderna att köpa våra produkter. Vi ska fortsätta att bygga upp vår försäljning och distribution och koppla ihop dessa med vår marknadsföring. ~ E-handel- Vidareutveckling Inom ramen för att erbjuda våra kunder moderna och kostnadseffektiva försäljningskanaler har en lösning för att möjliggöra köp av fardbevis, via e-handel tagits fram. Lösning som idag erbjuds innebär traditionell distribution av firdbeviset, Framtagen lösning är ett första steg i Länstrafikens utveckling av handel via webb. Det långsiktiga målet är att förenkla köp och distribution av färdbevis för våra kunder, samt att minska Länstraflkens kostnader för detta 4

23 Bilaga 2 Miljöplan för llm Miljöarbetet utformas från branschens gemensamma vision:... Kollektivtrafiken skall ständigt förbättras ur miljösynpunkt och vara en föregångare i fråga om låga utsläppsnivåer och en kretsloppsinriktad helhetssyn.... Kollektivtrafiken skall utvecklas mot att bli ett långsiktigt hållbart transportsystem, och vara ett naturligt medel för resenärer och politiker för att uppnå det hållbara samhället I samarbete med vår branschorganisation Svensk kollektivtrafik drivs vårt miljöarbete ständigt framåt för att förstärka kollektivtrafikens position som det transportalternativ som har minst skadlig inverkan på vår miljö. Branschens mål innebär en kraftig minskning av utsläpp av partikhr och kväveoxid till en medelnivå som motsvarar kravet på nyförsålda fordon respektive år samt att kollektivtrafiken skall bidra till att Sveriges utsläpp av klimatpåverkande gaser kontinuerligt minskas. Detta skall ske genom att:... Minst 40 %. av kollektivtrafikens kilometerproduktion med buss och icke eldrivna tåg ska år 2012 utföras med förnyelsebara bränslen och 90 % år Branschens mål för 2012 är uppnått i våra län. Till 2014 är målet för LTS 45 %, VL 80% och LTÖ 75%.... Kollektivtrafiken ska bidra till att behovet av privatbiltransporter minskar. Detta ska ske genom att fördubbla kollektivtrafikresandet i området från år 2006 till år Fördubblingen ska i första hand ske genom en överföring av privatbilsresenärer till kollektivtrafiken. Detta då ökat resande i sig själv inte är ett ändamål. Länstrafikens miljöledningssystem utgör grund för det interna miljöarbetet. De övergripande målen är att:... Minska utsläppen från bussarna över tiden... Minska miljöbelasidingen från våra fastigheter... Minska miljöbelasidingen vid inköp av trycksaker och tidtabeller Det är framför allt utsläppen från dieseldrivna bussar, som kör i våra län, som har stor påverkan på miljön. I följande sammanställning redovisas utsläppsnivåer från busstrafiken för 2010 gällande partiklar och kväveoxid jämfört med branschens rekommendation. Reduktion av koldioxid redovisas som procentandel fordonskilometer med förnyelsebart bränsle av totalt utförda fordonskilometer. 1

24 '..... Tabellen uppdateras när 2010 års värden är kända, prel i feb Län Partikht (g/kwh 1 ).. ~. Kväveoxid (g/kwh 1. ) Koldioxid. ". Utsläpp Bransch rek Utsläpp Bransch rek åt %-andel fordons år /2012 km med 2009/2012 förnyelsebart bränsle 2009/. '.' bransch rek Sörmland 0,03 0,02/0,02 4,2 3,3/2,4 14,7/40 Örebro 0,02 0,02/0,02 4,0 3,3/2,4 6/40 Västmanland 0,02 0,02/0,02 3,7 3,3/2,4 27,5/40. I våta län körs bussarna till olika delar på förnyelsebart bränsle. Prognos för 2012: Fö=odligen ett högre värde Stadstrafiken i Örebro och Eskilstuna använder bio g as till 100 % och i Västerås till 7 %, I regiontraftken används det förnyelsebara bränslet rapsmetylester (RME) till 100 % vid depåerna i Odens backen, Lindesberg, Kopparberg och Eskilstuna, Biogas används till 100 % för trafiken vid depåerna i Västerås och Sala, Under 2012 ersätts dieselbränslet för bussarna vid depån i Strängnäs med förnyelsebart bränsle, Bussar i de tre länen som fortfarande körs på diesel använder dieselbränslet, "Svensk miljöklass 1 diesel", som innehåller ca 5 % rapsmetylester (RME). Målet för minskade utsläpp av partiklar och kväveoxid kan uppnås genom att kravruvån "Baskrav" används och målet för koldioxid genom att tillämpa Svensk Kollektivtrafiks rekommenderade krav i kommande upphandlingar. Princip beslut har tagits i våra tre bolag om att införa Svensk kollektivtrafiks rekommendationer för att minska utsläpp från trafiken av partiklar, kväveoxider och koldioxid, Svensk kollektivtrafik har initierat en diskussion med myndigheter och leverantörer om att öka takten i övergången för delar av bussflottan till förnyelsebara bränslen. Detta kommer i första hand att genomföras i de större städerna och kräver ett statligt engagemang i övergångsfasen, 1 Bussar (för mer än 22 passagerare) som används för den upphandlade traflken skall vara sådana att medelvärdet för utsläpp av partiklar och kväveoxider inte överstiger mgivna värden i gram per kilowattimme. 2 F ör partiklar och kväveoxid redovisas i tabellen ovan rekommenderade utseippsvärden för no=al busstrafik, nid. "Baskray respektive ar" enligt Svensk kollekti"traeks miljäprogram, 2

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-05- 1 1 Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) 2011-05-11

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 33 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 144 D nr 2012/380 Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå INLEDNING Gunnel E dl und inkom den16 november 2012

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30

Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 ur funktion inutilisable unbenutzbar unserviceable Yttranden trafikförsörjningsprogrammen 2012-05-30 Föreningen TIM-pendlares yttrande om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik - Västmanlands län

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN Detta avtal ersätter hittillsvarande konsoitialavtal mellan Landstinget i Värmland och länets kommuner, nedan parterna, om den kollektiva

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut I 111 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslutsunderlag 81l19a LS. SF+ Landstingsstyrelsen ' Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr LD14/03061 Uppdnr 982 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

SL Buss och Näckrosbuss går samman och bildar svenskägt marknadsledande bussbolag med tillväxtambitioner

SL Buss och Näckrosbuss går samman och bildar svenskägt marknadsledande bussbolag med tillväxtambitioner 1 (5) PRESSMEDDELANDE SL Buss och Näckrosbuss går samman och bildar svenskägt marknadsledande bussbolag med tillväxtambitioner Atle, KF Invest, Storstockholms Lokaltrafik samt Länstrafiken Sörmland och

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Sommaren är på väg #1.2015

Sommaren är på väg #1.2015 Information från Länstrafiken i Västerbotten. #1.2015 Sid 1 (Juni 2015) Realtid i Västerbotten Till veckan kommer vi att kunna presentera realtid för våra resenärer i tätortstrafiken i Umeå. Vi kommer

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Antal deltagare på mötet var 6 personer: Anders S Lindbäck Jimmy Lundkvist Björne Pettersson Alexander Örnberg Kim Korths, via facebook Jonathan

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-24 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Värmlands län 2014-2018 Dnr KS-2012-712 sid 1 (8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum Remissvar 2013-01-11 Peter Thörn, 054-540 10 31 peter.thorn@karlstad.se Region Värmland Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer