Sammanträdesdatum Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2011-01-18. Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen"

Transkript

1 I ' ' ','.' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum (151 5 Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen Dnr 2010/235 INLEDNING Förslag till Verksamhetsplan för kollektivtrafiken inom Länstrafiken Mälardalens verksamhetsområden för perioden Det är verksamhetsplanerna för de tre länstrafikbolagen Västmanlands Lokaltrafik AB, Länstrafiken Sörmland AB och Länstrafiken Örebro AB som här samordnas. Beredning Bilaga KS 2011/7/1, Remiss från Länstrafiken Mälardalen AB Handling delas ut vid sammanträdet, bilaga KS 2011/7/2, remissvar till Länstrafiken Mälardalen Kristina Eriksson föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Länstrafiken Mälardalen i enlighet med förvaltningens yttrande, bilaga KS bilaga 2011/7/2. Carol a Gunnarsson (C),Peter Molin (M) och Marcus Andersson (SBÄ) yrkar bifall till ordförandes förslag. BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Länstrafiken Mälardalen i enlighet med förvaltningens yttrande, bilaga KS bilaga 2011/7/2. Utdrag Länstrafiken Mälardalen kommunstyrelsens förvaltning, Kristina Eriksson för kännedom kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga KS 2011/7/2 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kristina Eriksson Remissvar från Sala kommun Verksamhetsplan for Länstrafiken Mälardalen Verksamhetsplanen för de tre länstrafikbolagen Västmanlands lokaltrafik AB, Länstrafiken Sörmland AB och Länstrafiken Örebro AB är samordnade i en gemensam plan för länstrafiken - förslag till Verksamhetsplan för kollektivtrafiken inom Länstrafiken Mälardalens verksamhetsområde perioden med bilagor marknads plan och miljöplan. Sala kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på detta dokument och bilaga objektlista. Objektlistan är framtagen i syfte att i ett så tidigt skede som möjligt kommunicera de åtgärder Länstrafiken i Mälardalen anser är nödvändiga att vidta för att bevara befintlig trafik, dels för att nå visionen om ett fördubblat resande till år Ansvaret för kollektivtrafiken står inför förändringar då den nya kollektivtrafikiagen träder i kraft 1/ samt att en regional kollektivtrafikmyndighet bildas. Förberedelsearbetet i länet inför detta har påbörjats, men ännu inte tagit form. Synpunkter till i verksamhetsplanen beskrivna: Styrkor: gällande regionalt tågsamarbete; brett samarbete, inte bara inom vårt eget geografiska område, utan också med angränsande län, För Sala är kollektivtrafiken av yttersta vikt, då arbetspendling både ut och in i kommunen är nödvändig. Kollektivtrafiken möjliggör arbetstillfällen för kommunens invånare på andra orter, men även kommunens verksamheter och företag är beroende av inpendlande yrkeskompetens, samt snabba och väl fungerande förbindelser i andra avseenden. Detta kräver fortsatt och även ännu bättre brett samarbete mellan olika aktörer. Arbetspendlingen är inte längre bara till närmast liggande tätort utan kräver samordning mellan olika trafikslag och utförare. OM/NÄR någon aktör gör en förändring i ex. tidtabell så måste det synkroniseras så att förändringen inte leder till försämringar utan förbättringar för Salas möjligheter till kommunikationer. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Kristina Eriksson Planering- och utveckling Kristina. Direkt:

3 2 (3) Kommunstyrelsens förvaltning Svagheter: För att generera mer intäkter och därmed ta större ansvar för tillväxt och utveckling påtalar Länstrafiken behov av att utveckla priser och prissystem, samt att förbättra kundperspektivet. Sala kommun vill betona vikten av kundperspektivet. Kollektivtrafiken är viktig ur många aspekter. Framförallt är det en kundkrets som ska bli nöjd med det man köper, dvs. det ska vara attraktivt att resa kollektivt samt upplevas ha god kvalitet med valuta för pengarna. Kundperspektivet måste i alla situationer framhävas som utgångspunkt, allt ifrån med förbättrade och användarvänliga betalningssystem för alla åldersgrupper, lättförståelig information, framstå som ett säkert alternativ till resande som bidrar till god miljö samt möjliggörare av kommunal och regional utveckling. Länstrafiken påtalar ett minskande underlag för skolresor. Sala kommun ser med tillförsikt fram mot att projektet MER KOLL ska genomföras under 2011 och bidra till en förändring i resandemönster gällande skolskjuts från entreprenörsskjuts till linjelagd trafik. Det är en viktig förändring för att säkerställa kollektivtrafik på landsbygden, men även möjliggöra en vidareutveckling av övrig kollektivtrafik. En översyn är högprioriterat område, för att se möjligheter till ytterligare alternativ inom Sala kommun. Möjligheter Länstrafikens mål är att förbättra stomlinjetrafiken och infrastruktur i varje län så att förbindelserna med huvudorterna blir rakare och snabbare. I strategisk plan för Sala kommun formuleras mål för en långsiktig miljömässigt hållbar utveckling där de allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. För detta krävs täta, reseeffektiva och tillförlitliga kommunikationer. Sala kommun vill poängtera vikten av prioriterat arbete med stomlinjeförbättringar för att uppnå målen. Hot Bristande kapacitet på flera järnvägssträckor. Tågtrafiken på sträckan Uppsala-Heby-Västerås-Eskilstuna-Norrköping, den s.k. Uven måste få en fortsatt säkrad verksamhet och nu mer än någonsin, då SJ så tydligt prioriterar det långväga resandet. Det är även viktigt att fortsätta utvecklingen med tågtrafiken i Mälardalen och se den sammankopplad med trafiken på den s.k Dalabanan. Anslutningarna till Arlanda och Stockholm är av hög prioritet.

4 3 (3) Kommunstyrelsens förvaltning Synpunkter Bilaga Objektlista Västmanland: Är viktigt att tågtrafiken mellan Sala och Uppsala åter får fler avgångar i form av Uven eller Upptåg. l dag finns endast 4 avgångar mot tidigare 14 avgångar/vardag. Högprioriterat och med stort behov av att återgå till tidigare utbud. En fortsatt satsning med Uven för att binda ihop tågtrafiken längs hela sträckan Uppsala-Heby-Västerås-Eskilstuna-Norrköping-Linköping är av största vikt, för att möjliggöra fortsatt kommunal och regional utveckling. En väl fungerande infrastuktur är avgörande för att göra en kommun attraktiv, att bo i en småstad med dess fördelar, men lätt nå större orter för arbete och studier. Stomlinjesatsning Sala - Avesta är ett positivt tillskott och borde gynna arbetspendlingen mellan dessa orter. Om möjligt borde även stomlinje mellan Sala - Enköping utredas. Mer Kolls arbete för Sala kommun har dragit ut på tiden och känns än mer angeläget att ta fart under Kommunen förväntar sig en effektivare transportplanering, en samordning mellan skolskjuts och linjelagd kollektivtrafik, vilket kan leda till säkerställande av landsortstrafik samt medel till andra satsningar. I objektlistan saknas Salas tätortstrafik - Silverlinjen. Det finns ett behov av översyn av nuvarande trafik med möjlighet till utveckling till andra former ex fiexlinje och/el. anropsstyrd trafik, då både i tätort och på landsbygd. Dalabanan saknas i objektlistan. Dalabanan tillsammans med Mälarbanan och Svealandsbanan är viktiga ur ett läns och riksperspektiv. De gemensamt ger förutsättningar för infrastrukturplanering och planeringen av kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att förstärka möjligheterna till samordning av tidtabeller etc. för att underlätta övergångar i Sala. Sala är en av de två noderna på Dalabanan (Borlänge och Sala) vilket ytterligare understryker Salas strategiska roll när det gäller såväl lokal och regional trafik som långväga trafik ex. från södra Sverige mot Dalarna. Sambandet mellan olika trafikslag måste utnyttjas, utvecklas och tas tillvara. Är av yttersta vikt att tidtabeller läggs så att det möjliggör stopp i Sala för tågbyte mellan Dalabanans tåg och Uven, samt även det kommande Upptåget. \)!N: Kristina Eriksson Transportstrateg

5 "'--1 ~:r~c?~~(~,:~';"rv)lv1un- Bilaga KS 2011/7/1 Datu:tn: D-nr: LTM ,, KOii:m! -,.,;; (V(BIS;_~f).3 IlnK förvaltning 2 O otäitenr I Aktbilaga?"', 'G! 2:s::; l Till Kommuner och landsting i Södermanlands, Västmanlands och Ötebro län För kännedom: Stytelseledamöter i länstraflkbolagen Remiss - Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen Härmed översänds förslag till Verksamhetsplan för kollektivtrafiken inom LänstrafIken Mälardalens verksamhetsotru:åde för perioden för synpunktet. Verksamhetsplanerna för de tre länstraflkbolagen Västmanlands Lokaltrafik AB, LänstrafIken Sörmland AB och Länstraflken Ötebro AB är samordnade i en gemensam plan för Länstrafiken Mälardalen. Utifrån att tidtabellskiften numera sket i december är processen föt vetksamlletsplanen tudelad - en del med de gemensamma delarna: huvuddokument med bilagorna matknadsplan och miljöplan. Dessa delat remissbehandlas här. I en senare del kommer de läns specifika delarna bestående av ekonomisamt traflkfötsörjningsplan. Denna senare del kommer att processas lokalt i respektive län med start i maj Uppdelningen beror på att tidplanerna för rambudgetatbetet respektive trafikplaneringen ät olika. Rambudgeten föt 2012 skall processas under fötsta kvartalet 2011 medan trafikplaneringen sker med början under andra kvartalet 2011 och bygger på den beslutade rambudgeten. Objektlista Om vi ska tillfredställa kundernas behov aven ändamålsenlig och attraktiv kollektivtrafik så behöver trafiken utvecklas. Mot bakgrund av resandeutveckling, den trafikeringsöversyn som sker i de tre länen och utvecklingen i omvärlden så hat ett antal kritiska faktoter defmierats. Dessa ät sammanställda i en "objektlista" med syftet att, i ett så tidigt skede som möjligt, kommunicera de åtgärder vi anser vara nödvändiga att vidta för att dels bevata befmtlig trafik, dels vidta steg mot våt vision om ett fördubblat resande till Objektslistan bifogas separat och vi vill gäina ha Era synpunkter på de olika objekten. Föt att kunna ta del av Era synpunkter och arbeta in dessa till vårens styrelse- och ägarmöten vill vi ha Ert yttrande senast den 31 januari 2011 till Länstraftken Mälatdalen, Att. Lats Lundholm, Box 8013, Örebro eller via e-post F ör kompletterande upplysningar om förslaget hänvisar vi till: Conny Strand Lars Lundholm tel ; tel ; Med vänlig hälsning LANS~5ZrRDALEN AB C~trand VD,' I Länstrafiken Örebro: Drottninggatan 27, Box 8013, Örebro. Tfu , Fax e-post: Länstrafiken Sörmland: Tingshusplatsen 2, Box 88, Nyköping. Tfu , Fax e-post: Västmanlands Lokaltrafik, Retortgatal1 7, Västerås, Tfn 021~ , Fax 021 ~ e-post: "yww.lanstraflken.se

6 'VästmaJ'1lands Loks/trafik LänsTrafiken Sörmland LänsTrafiken Örebro Länstrafiken Mälardalen Verksamhetsplan för Västmanlands, Södermanlands och Örebro län

7 Innehåll 1. LänstrafJken Mälardalen AB Nuläge Vision Gemensam värdegrund Syfte Mål Aktiviteter Rapportering Organisation Bilaga 1 Marknadsplan för LTM Bilaga 2 Miljöplan för LTM Ingår inte i Bilaga 3 Länsbilaga-... =:::::====::~...:d~en~n~a~r:em1~ s:s_j 2

8 1. länsfrafiken Mälardalen AB Ägare Länstrafiken Mälardalen AB (L TM) ägs av de tre länstraflkbolagen Länstrafiken Sörmland AB (L TS), Västmanlands Lokaltrafik AB (VL) och Länstrafiken Örebro AB (L TÖ) med 1/3-del vardera. Respektive länstraflkbolag ägs till 50 % av landstinget och till 50 % av kommunerna gemensamt. Den kommunala andelen är fördelad mellan kommunerna i proportion till invånarantalet i respektive kommun. Länstrafikbolagen i de tre länen har var och en sin egen styrelse, LTM;s styrelse utgörs av presidierna i respektive länstrafikbolags styrelse. Ny lag - ny myndighet Med anledning av att Ny kollektivtrafiklag träder ikraft 1/ ska det bildas en Regional kollektivtraf1kmyndighet i varje län. Den ska ha ansvar för kollektivtrafiken i regionen ~änet) vilket innebär att nuvarande konstruktion med Trafikhuvudmän upphör. Myndigheten ska upprätta ett trafikförsörjningsprogram och där fastställa mål som ska omfatta all kollektivtrafik i det egna länet. I programmet ska framgå vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt, och därmed upphandlas, och det utgör även underlag för trafikoperatörer inför det fria marknadstillträdet. En konsekvens av den nya lagen bill: att nuvarande länstrafikbolag inte längre har någon beslutanderätt avseende trafikering utan detta åligger myndigheten. Myndigheten kan välja att överlåta till eget aktiebolag att ingå avtal om trafik men dessa avtal får endast omfatta kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Hur myndigheterna kommer att organiseras i våra tre län, eller om nuvarande tre-länssamarbete inom ramen för Länstrafiken Mälardalen kommer att fortgå, är ännu ej beslutat (dec -10). Dotterbolag VL äger ~ AB Västerås Lokaltrafik, ett bussbolag med ca 150 bussar och 350 anställda. Västerås Lokaltrafik utför det mesta av kollektivtrafiken med buss i Västmanland. ~ Västmannatrafik AB, ett bolag som äger fastigheten i Västerås där YL har sitt kontor samt Västerås Lokaltrafik har kontor, depå, verkstäder och gastankningsanläggning. LTÖ äger ~Transam AB som utför beställning och samordning av anropsstyrd trafik (ff a sjukresor/fardtjänst) i Örebro län. Företaget svarar också för trafikupplysningen i alla tre länen och bemannar LTM;s receptioner i Nyköping och Örebro samt våra KundCenter i Västerås och Örebro. ~ Örebro Läns Flygplats AB som äger och driver flygplatsen i Örebro. ~ Scantec AB som är ett trafikutbildningsföretag med inriktning på tunga fordon. Företaget har egen personal och egen anläggning strax utanför Kumla. 3

9 ... Länstrafiken i T-län Förvaltnings AB som äger och förvaltar teknisk utmstning (exempelvis bilj ettmaskiner). Samtliga dotterbolag behandlas som koncernbolag i L 1M. Ägarna till dotterbolagen utser styrelser och ordföranden. Intressebolag Genom våra bolag är vi på olika sätt intressenter i följande bolag.... MälardalstrafikAB (Mälab) ägs av LTS, VL, LTÖ och Upplands Lokaltrafik AB till 15 % vardera och Storstockholms Lokaltrafik äger resterande 40 %. Mälabs främsta uppgift är att sörja för god tågtrafik i Mälardalen.... Trafik i Mälardalen AB (TiM) ägs av SJ AB och Mälab till 50 % vardera. Bolagets främsta uppgift är att förvalta och utveckla det avtal som reglerar samarbetet om tågtrafik mellan SJ och trafikhuvudmännen - det s k TiM -avtalet.... Svealandsbanan AB. LTS är delägare i Svealandsbanan AB som bildades i samband med byggande av Svealandsbanan. Bolaget har idag ingen verksamhet.... BIMS KB (Biljettsystem i mellansverige) är ett bolag bildat av länstrafikbolagen i Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Vännland och Örebro tillsammans med Karlstadbuss AB och Tåg i Bergslagen AB för att upphandla, utveckla och implementera nya biljettmaskinsystem i länen. Det tyska företaget Atron har uppdraget och Västmanland samt Örebro län kommer enligt tidplan att få sina nya utrustningar under hösten Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs av länstrafikbolagen i Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro med 25 % vardera. Till bedriver tågtrafik i de 4 länen med Gävle och Mjölby som ändpunkter. Trafiken är upphandlad och utförs av Svenska Tågkompaniet AB.... Västtåg AB där Länstrafiken Örebro äger 12,5 % av aktierna. Övriga ägare är SJ AB, Hallandstrafiken AB, Jönköpings Länstrafik AB, Västtrafik AB och Veolia Transport Sverige AB. Bolaget har till uppgift att utveckla och marknadsföra samarbetet kring tågtrafiken i Västsverige.... AB Transitio finansierar, upphandlar och hyr ut tåg till traftkhuvudmännen i Sverige. VL äger 15 % av Transitio. SKL utreder framtida uppdrag och styrning. ~ Smartpak Sverige AB (Smartpak) sysslar med förmedling av bussgods och ägs av länstrafikbolagen i södra Sverige. Bussgodsverksamhetema i våra tre län drivs av Smartpak. ~ Svensk kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. Svensk kollektivtrafik bedriver opinionsbildning och påverkans arbete samt stimulerar till gränsöverskridande verksamhetsutveckling. ~ Resekortet i Sverige AB (Resekortet Sverige) ska samordna utvecklingen av resekort för resor med kollektivtrafiken i Sverige. Målet är att det ska bli möjligt att använda sitt Resekort som betalmedel för resor hos andra traftkhuvudmän och operatörer än där kortet är utställt. Genom BIMS deltar VL och LTÖ i Resekortssamarbetet. 4

10 Viktiga samarbetspartners ~ Entreprenörer - verksamheten som L TM bedtiver utförs av flera olika entreprenörer. Bussentreprenörer utgör den dominerande delen, men det finns även entreprenörer som utför firdtjänst- och sjuktransporter samt service- och underhåll på hållphtserna. Vårt engagemang i tågtraflken' sker exempelvis genom intressebolagen MÄLAB, TiB och Västtåg. ~ Samtrafiken i Sverige AB (Samtrafiken) - Samtrafiken samordnar hela landets kollektivtrafik. Målsättningen är att förenkla för dem som reser kollektivt, genom att underlätta byten mellan olika fardsätt och trafikföretag. Samtrafiken ansvarar bl a för tjänsten Resplus. ~Trafikverket - Traflkverket (TV) är en viktig samarbetspartner för kollektivtrafiken. Verket har ansvar för vägar och järnvägar, för dtift och underhåll av infrastrukturen och dessutom sektorsansvar för kollektivtrafiken. RikstrafIken är numera en del av TV och uppgiften är att ur resenärens perspektiv arbeta för ett samverkande långväga kollektivt persontrafiksystem av buss-, båt-, flyg- och tågtransporter. Genom trafikavtaliöses tillgänglighetsbrister över hela landet (flyg, tåg, båt, buss) och t ex så stöds trafikeringen i Till. ~ Regionförbund och länsstyrelse - Regionförbundet Örebro, Regionförbundet Sörmland är i respektive län ett samverkansorgan för landstinget och kommunerna och har i uppdtag att arbeta med infrastruktur, närillgslivs- och regionutvecklingsfrågor. I Västmanland svarar Länsstyrelsen respektive den ideella föreningen Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) för motsvarande arbetsuppgifter. Organisation och personal All personal (ca 55 tjänster) är anställda i LTM medan personalen som arbetar i dotterbolagen är anställda i dotterbolagen. Vi har ornrådeskontor j Nyköping, Västerås och Örebro, som är bemannade med ornrådeschef, traflkplanerare, informatör, IT-, teknik- och administrativ personal. I Örebro flnns förutom ornrådeskontoret också LTM:s huvudkontor med VD, central administration, övergripande ekonorlliansvar, utvecklings- och personalavdelningar. Dessutom fmns där en avdelning för handläggoing av fardtjänstärenden eftersom kommunerna i Örebro län har överlåtit myndighetsutövningen till LTÖ. 5

11 2. Nuläge Finns det delar i SWOT-analysen som behöver liggas till/tas bort? Styrkor... 3 THM i ett bolag... Lokala och regionala nätverk... Bra kompetens och hög ambition... Hållbar produkt... God stabilitet... Regionalt tågsamarbete Länstrafikbolagen är väl etablerade i respektive län och har funnits sedan början av 80-talet då trafikhuvudmannalagen kom. Konstruktionen med tre THM i ett bolag ger ekonomiskt utrymme till fler specialistkompetenser inom den egna organisationen, än vad som vore möjligt i varje THM var för sig. Vi har hög kompetens i företaget och flnns representerade i alla viktiga lokala och regionala nätverk. Vi har ett brett samarbete, inte bara inom vårt eget geograflska område, utan också med angränsande län. Genom intressebolagen Mälab, TiM, TiB, Tåg i Väst och traflkprojektet Gränstrafiken samarbetar vi om tågtrafik med samtliga våra grannlän. Trafiken inom varje län, med buss och tåg, lokalt och regionalt, är väl planerad och synkroniserad. Vår verksamhet bidrar till regional utveckling, kollektivtrafiken är en viktig del i uppbyggnaden av det hållbara samhället. Svagheter... Otydliga varumärken... Svag försäljning och distribution... Kostoadsstyrda... Svag passagerartillväxt (farre skolbarn)... Bristande kundfokus "'Ekonomi... LTM har många olika uppdrag Vi arbetar med många olika varumärken i våra län. Förutom våra två egna, det gemensamma för Länstrafiken i Örebro/Sörmlands län och Västroanlands Lokaltrafiks eget, flnns SJ, TiM, TiB, Tåg i Väst och förmodligen ytterligare några till. Mängden varumärken behöver inte i sig vara en nackdel, men i vårt område skapar det en otydlighet om vem som ansvarar för traflken. Nuvarande konsortialavtal kommer med anledning av den nya lagen att ersättas med nya avtalskonstruktioner som f n inte fmns. Vi måste fortsätta att bygga upp vår försäljning och distribution och koppla dessa på ett starkare sätt med vår marknadsföring. För att generera mer intäkter, och därmed själva ta större ansvar för tillväxt och utveckling, behöver Länstrafiken utveckla priser och prissystem. Vi behöver vid all produktutveckling ha tydligare fokus på kunderna - att göra det enkelt att åka kollektivt. Passagerartillväxten för busstraflken varierar mellan landsbygd och stad, där de större städerna har fortsatt god utveckling medan den är svagare för landsbygdstrafiken. Skolresorna minskar utifrån minskade årskullar. Befolkningsprognoser visar att antalet ungdomar år minskar och störst är minskningen (-30 'lo) för gruppen som är år. Denna åldersgtupp utgör en stor del av vårt passagerarunderlag. Länstrafiken Mälardalen är delägare av och engagerade i flera olika verksamheter förutom kollektivtrafik, vilket kan skapa en otydlighet hos ägarna om vårt uppdrag. 6

12 Möjligheter Vi ska ta ledningen i miljö- och ~Ta ledning i klimat- och miljöfrågor klimatdiskussionema och påvisa att kollektiva ~ Tillväxtregion resor är smartast när det gäller att minska ~ Produktutveckling belasming på miljön ocb att minimera ~ Försäljning, distribution och marknadsföring oönskade effekter på klimatet. Eskilstuna, ~ Avregleringar och Örebro har biogasdrift för hela sin ~ Ökat samarbete inom branschen stadstrafik och i Västerås är 75 % ~ Ny lagstiftning biogas driven. VL byter successivt ut dieseldrivna fordon mot biogas drivna. RegiontrafIken i östra och norra Örebro län samt runt Eskilstuna utförs med fossilfria bränslen. Även i Strängnäs är målet (dec -10) att trafiken blir fossilfri. I Örebro pågår diskussioner med beflntlig entreprenör att inom ramen för nuvarande avtal ersätta diesel med RME för att minska rniljöpåverkan i regiontraflken. LTM har för avsikt att förstärka personellt inom miljöområdet. Mälardalen har fortsatt stark tillväxt. Området är dessutom det trafiktätaste i landet, en god jordmån för kollektivt resande. Vi har pågående projekt i alla tre länen ("Bussprojektet" i Sörmland, "Mer Koll" i Västmanland och Örebro) för att utveckla våra regionala trafiksystem. Målet är att förbättra stomlinjetrafiken och infrastruktur i varje län så att förbindelserna med huvudorterna blir rakare och snabbare. Samtidigt pågår i alla städer med stadstrafik diskussioner om hur trafiken kan göras bättre (trafiksystem, priser, distribution etc.), så att fler väljer att resa kollektivt. Projektet "Trafikplan 2017" pågår vars syfte är att förverkliga ideer och tankar om nya trafiklösningar lokalt och regionalt som uppkommit i t ex MerKoll eller som följd av Citybaneprojektet (klart 2017). Detta konkretiseras i en objektlista vilken kommuniceras med ägarna inför varje rambudget. Det övergripande målet med alla projekt är att möjliggöra vår vision om ett fördubblat kollektivt resande år 2020 och de utgör även ett viktigt underlag för de Regionala trafikförsörjningsprogrammen. Regionala traflkförsötjningsprogram är under framtagande och detta sker i samverkan med våra ägare, regionförbunden i Sörmland och Örebro, VI<L, länsstyrelser, T raflkverket, angränsande län samt andra intressenter. Traflkförsörjningsprogramrnen ska vara klara för beslut 1/ Den nya lagstiftningen kan resultera i kommersiella inslag med ett ökat traflkutbud på attraktiva tider och sträckor. Avregleringen av järnvägen ger möjlighet till ökad konkurrens mellan tågoperatörerna. En viktig framgångsfaktor är att kommande upphandlingar resulterar i ett attraktivt tågutbud. Utveckling av nya försäljningskanaler, via nätet, gör det enklare för kunderna att köpa våra produkter. 7

13 Hot ~ Infrastruktur ~ Ägarnas ekonomi ~ Avregleringar ~ Ny lagstifming ~ Hot och våld Den bristande kapaciteten på flera jämvägssträckor i vårt område tillsammans med den s.k. "getingmidjan" i Stockbolm begränsar kraftigt möjligheten att öka antalet tågresenärer under de närmsta åren. Citybanan ska enligt planerna vara fardig till 2017 och löser då en del av problematiken runt Stockbolm. Avregleringen av tågtraflken skapar osäkerhet inför framtiden. Med fler aktörer på spåren, som redan har kapacitetsbrister, kan det bli svårt att få ett för våra resenärer väl fungerande traflksystem. Tillköp för att säkerställa det regionala resandet, inte minst på mindre orter, blir nödvändigt utifrån att SJ prioriterar det långväga resandet. Fördubblingsarbetet kommer att öka behovet av ekonomiska insatser från våta ägare. Den nya kollektivtraflklagen innebär bland annat att våra ägare, var för sig, ska bilda och organisera en ny myndighet för kollektivtrafjken. Den fortsatta existensen för LTM, Mälab, Till och andra länsgränsövergripande samarbeten kräver beslut om detta från ägarna. Ökat inslag av kommersiell traflk kan innebära svårigheter att upprätthålla dagens trafjk i samma omfattning särskilt under lågtrafjkperioder. Hot och våld som flnns generellt i samhället drabbar också kollektivtrafjken även om situationen förbättrats i och med kontantstoppet. Tryggheten är viktig för såväl operativ personal som våta resenärer, inte bara ombord på bussarna utan även vid hållplatserna samt när man tar sig till/från dessa. 3. Vision Vår vision ska fungera som motor och energigivare i våt fortsatta utveckling av kollektivtrafjken. Den tar fasta på det nödvändiga, att allt fler ska tycka att det är bra att åka kollektivt. Den är dessutom enkel att komma ihåg och fungerar bra som slogan. "Dubbelt så många ska åka kollektivt 2020" Svensk Kollektivtrafiks vision sedan december 2007 lyder "Många människor ska uppleva kollektivtrafjken som värdeskapande genom att den underlättar det dagliga livet, den ökar tillgängligheten till utbildning och arbetsmarknad och den bidrar till en bättte miljö". Vår formulering avviker markant mot Svensk KollektivtrafJks men ligger ändå väl i linje med innehållet. 8

14 4. Gemensam värdegrund Våra gemensatnma värderingar bildar grunden för hm vi ska förhålla oss till våra kunder, och hur vi ska samarbeta med varandra, såväl inom egen organisation som med externa parter och intressentet. Vi... är lyhörda och har förtroende för våra kunder, ägare och övriga intressenter... är öppna för nya ideer... friar hellre än fäller Länstraflken har haft satnma formuleringar under många år, de är tydliga, klara och tämligen självförklarande. De ligger också väl i linje med Svensk Kollektivtrafiks formuleringar, som lyder "Alla aktörer i branschen drivs av att skapa värde för dem vi är till för och att vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att vi är lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga behov, att vi har tillit till och förtroende för varandras vilja och förmåga att bidra till samverkande helhetslösningar, att vi är öppna för nya ideer som bidrar till värdeskapande och hållbarhet". Vi ska i samarbete med ägarna och traflkföretagen, upphandlade såväl som kotnmersiella, finna goda lösningar för våra gemensatoma kunder. Vi är övertygade om att vi kan bli bättre, vilket bland annat innebär att samarbetsformerna med traflkföretagen ska utvecklas så att vi bättre tar tillvara på varandras kunskaper om traflkplanering, tidtabeller och priser. Relationen med förarna är viktig, de har den direkta kontakten med kunderna och ska fungera som våra budbärare. Vi ska också utveckla vårt eget kundbemötande, bland annat genom att skapa enkla och tydliga prissystem. 5. Syfte Syftet ska kortfattat beskriva vad vi ska ägna oss åt för att fullfölja våra uppdrag och nå våra mål. Vi ska skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i våra tre län får en enklare och bättre vardag - enkelt, tryggt och miljövänligt. Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både inom våra tre län och i samarbete med angränsande län. Vi äger och förvaltar bussdepåer, som am'änds av de buss företag som på uppdrag utför trafiken i vårt område. Depåernas placering utgör en naturlig struktur både för vår trafikplanering och för vår upphandling av busstrafik. Vårt ägande och engagemang i Mälab, TiM och TiB syftar till är att sörja för god tågtraflk såväl inom våra tre län som med våra grannlän. Vi är också engagerade i Gränstraflken tillsammans med Värmlandstraflk och i Tåg i Väst tillsatomans med Västtraflk. 9

15 Färdtjänstenheten ska handlägga ansökningar om fard-/riksfardtjänsttillstånd så att ägarnas och lagstiftarnas intentioner följs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Dotterbolagen, Västerås Lokalttafik, Örebro Flygplats, Transam och Scantec, drivs som egna bolag, där Länstrafiken finns representerad i styrelserna. LTIv!;s ekonoml- och personalchefer är funktionellt ansvariga för samtliga dotterbolag. Vi ska tillsammans med de regionala myndigheterna, kommuner, landsting, regionförbund och Trafikverket bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö och infrastruktur. I samhällets ansträngningar att kiara klimatftågan, minska miljöbelastllingen, utveckla de regionala sambanden och öka trafiksäkerheten utgör kollektivttafjken ett viktigt verktyg. I detta arbete är många olika samhälls aktörer engagerade varför det ät viktigt att vi samverkar med dessa när vi utveckiar kollektivttafjken. 10

16 6. Mål Vi behöver mål för o!il<a delar av vär verksamhet, för att hålla ihop helheten och för att stämma av om vi är på rätt spär i förhållande till visionen att fördubbla antalet resenärer till De viktigaste målen handlar om vad vära kunder tycker om oss, hur vår ekonomi utvecklar sig och hur effektivt vi använder våra resurser. Vi har också mål för utveckling, miljö, våra relationer till entreprenörerna och hur det är att arbeta för LTM. I den löpande verksamheten följer vi upp fler delmål, resultaten från kollektivtrafikbarometern är t.ex. fördelade mellan trafikplanering, marknad och ledning. Målen jämförs med utfallet är 2009 förutom antal resor där jämförelseäret är kommer förmodligen viss del av trafiken att utföras av kommersiella aktörer. Område Mål Mäts genom Uppföljning LTö VL LTS.. Resor 2014 har antalet resor Mot utfall 2006 Ledningsrapport (exkl skolresor) ökat, jmf med 2006, med! 22% 23 % 20% Kunder 2014 ligger NKI över :rikssnitt Kollektivtra6k - Ledningsrapport barometern Ekonomi Täckningsgrad' Intäkter resenär Ledningsrapport Mål ,0% 43,1 % 39,0% /tota1 kostnad Budget ,2 % 42,1 % 35,9 % Soliditet 3 Löpande resultat Ledningsrapport 2014 är soliditeten 30% Utveckling Del av omsät:tning Budgetens storlek Årsrapport Under 2012 är Andel starka stråk Ledningsrapport översynen av starka stråk -.8:enomförd till 100 % 2014 uppgår andelen Intäkter E-handel! Ledningsrapport biljetdntäkter från E- totala passagerarhandel till 20% intäkter 2014 är antalet Antalet Ledningsrapport företagskunder/län 100 st företagsavtal Miljö 2014 är andelen trafrk Förnybart bränsle Ledningsrapport med förnyelsebart km/totalt antal km bränsle minst 75% 80% 45 % Personal 2014 stöds LTM's lvfedarbetarenkät, Enkätresultat inriktning och utveekling utveckhngssamtal vartannat år, för att uppfylla visionens medarbetarsamtal genomförande till 100 % varje år Entre uppgår Avtalskostnad Ledningsrapp ort, entreprenörskostna- incitament/total årsredovisning prenörer dema lli'lder avtalskostnad indtamentsavtal/ kommersiell traf:tk till 25% Det är viktigt att vi löpande följer upp våra upphandlingskostnader och också hittar enkla metoder för jämförelser med andra länstrafikbolag. Vi måste öka våra egna intäkter för att nå våra 1 Under förutsättning att nu kända behov och planer avseende trafikering och infrastruktur realiseras. 2 Ägarbidragen ska utvecklas i harmoni med gemensamt satta mål och med en långsiktig målsättning som innebär bibehållen eller ökad täckningsgrad jmf med Soliditeten ska spegla ägarnas syn på bolagets långsiktiga betalningsförmåga. 11

17 mål, ägarnas ekonomi är ansträngd och kommer så att vara ytterligare några åt. Vi bedriver projekt som handlar om utveckling av infrastruktur och linjedragningar. 7. Aktiviteter För att nå våta mål måste vi genomföra ett antal aktiviteter. En förutsättning till framgång är att vi fokuserar arbetet på att rätta till de brister som finns. Framgångsfaktorer... Gemensam framtidssyn ägare... Produktutveckling för ökad attraktivitet... Kompetens i organisationen... Utvecklad försäljning "'Tydligare identitet... Enkelt, tryggt och miljövänligt Det är naturligtvis viktigt och kritiskt att företaget ocb dess ägare delar synen på hur företaget ska utvecklas. I vårt fall är det lite extra komplicerat, inte bara på grund av konstruktionen av LTM, utan också av våt beroendeställning till grannlänen. Frågan har fått extra udd genom beslutet om ny lagstiftning för offentligt upphandlad kollektivtraftk. Vi kommer i styrelser och andra sammanhang att diskutera kritiska framtidsfrågor. Våt produkt måste utvecklas så den blir attraktivare för kunderna att använda. Det flrills många goda exempel att lära av från andra delar av kollektivtraftken i Sverige. Vi behöver alla utvecklas framför allt inom områdena marknadsföring, distribution och försäljning. Vi måste tydligare tala om för kunderna vad våta varumärken står för i såväl mjuka som håtda te:tmer. Vi måste tydliggöra våt roll i framtida samarbete med andra länstraftkbolag och interregionala operatörer. Helt enkelt synas bättre. Bland övergripande strategiska aktiviteter/projekt kan nämnas att genomföra kostnads/intäktsanalyser, utveckla priser, prisstrukturer och betalsystem, utv~ckla trafiksystem utifrån resultat av pågående projekt, ta fram Regionala trafikförsörjningsprogram och att införa nya tekniska lösningar inom området biljetttnaskin- och realtidssystem. 8. Rapportering Arbetsordningarna för styrelserna beskriver hur de ekonomiska åtagandena ska rapporteras och beslutas. Löpande avhandlas dessutom passagerare, kvalitet och viktiga projekt. Samtliga avdelningar i L TM rapporterar månatligen -resande (antal) -kvalitet ('lo) -täckningsgrad ('lo) -resultat (MSEK) -soliditet ('lo) -förnyelsebart bränsle - andel av fordonskm ('lo) Rapporten kompletteras med analys av avvikelser och åtgärder för att nå uppsatta mål. Agarna får tertialrapporter med text och förklarande diagram och bilder. 12

18 9. Organisation Länstrafiken Mälardalen AB I Ägare I Länstrafiken - Västmanlands Lokaltrafik - Länstrafiken Sörmland AB AB Örebro AB VD Conny Strand Administration Anita Bender vvd Carl-Henry Eriksson Utveckling Lars Lundholm Södermanlands län Helena Ekroth Ekonomi Tomas Cading Västmanlands län Maria Rydström Personal Marisa Lindblom Örebro Län Thany Lundberg Marknad, försäljning 1<1n Rr<lnrlhf"TP" Färdtjänst Elisabeth Bystedt Under vvd ingår ansvar för frågor som berör ägama (t. ex. avtal) samt jämvägsfrågor. Under Utveckling ingår ansvar för utvecklingsprojekt, infrastruktur, strategisk planering och utveckling av priser, produkter, försäljning samt verksamhetsnära stödsystem. Under Ekonomi ingår funktionellt ansvar för ekonomin i LTM, LTS, YL, LTÖ och samtliga dotterbolag och dessutom ansvar för IT, fastigheter och adrninistration i LTM. Under Personal ingår funktionellt ansvar för personalfrågor i LTM, LTS, YL, LTÖ och samtliga dotterbolag samt ansvar för rekrytering och utbildning. Under Marknad ingår ansvar för marknadsföring, försäljning och distribution för LTM, LTS, LTÖ och YL. Under Färdtjänst ingår ansvar för myndighetsutövning samt särskild kollektivtrafik inom LTÖ. Under områdeskontoren ingår ansvar för trafikplanering, driftfrågor, information, IT, ekonomi och adrninistration. Styrelsema för LTM, LTS, YL och LTÖ sarnrnanträder 4-6 gånger per år, med föregående presidiemöten. Medlemmama i samtliga styrelser träffas 1-2 gånger per år i s.k. stormöten. LTM har 10 ledningsgruppsmöten per år och all personal samlas 3 gånger årligen i personalmöten. 13

19 Bilaga 1 Marknadsplan för LTM Genom marknadsinsatser ska vi "Skapa en attraktiv kollektivtrafik så att människorna i våra tre län får en enklare och bättre vardag - enkelt, tryggt och milj övänjigt". Dessa insatser inriktas mot 1) V erksarnbetsprofilering 2) Kundutveckling 3) Nykundsbearbetlling 4) Intern förankring Resurser som behövs är informerade, kunniga och kompetenta medarbetare. Kunden i fokus Vi måste sätta våra kunder i fokus när vi framöver tar fram lösningar på produkter, sälj- och distributionskanaler samt hur vi kommunicerar ut budskapet. Allt i akt och mening att fö1utorn nuvarande kunder också nå nya segment och målgrupper på marknaden. Nöjda kunder som idag utnyttjar kollektivtraftken är en källa till stadig utveckling. De är också våra intygs annonsörer som om de är nöjda med utbudet också är våra säljare. Med m h a deras synpunkter kan vi identifiera nya kundbehov, anpassa oss efter nya köpmönster och beteenden. Genom att bygga ut vår kundklubb kan vi på ett enkelt sätt kommunicera med våra kunder, erbjuda dessa nya erbjudanden, ex utnyttja dessa som testpanel vid införande av nya produkter och tjänster på marknaden. Övergripande Strategiska projekt För att nå våra mål måste vi genomföra ett antal övergripande strategiska projekt/aktiviteter vilka beskrivs nedan. Kund & Marknad - Enkelhet & Pro aktivitet - Marknadsutvecklingsstrategi ~ Identitet - Fler varumärken i ett Vi måste klargöra för marknaden och våra kunder vad våra va=ärken står för i såväl mjuka som hårda termer och i relationen till andra varumärken. Det gäller internt bland medarbetarna och ägare samt externt mot marknad, kunder, entreprenörer, samhälle etc. Vi arbetar med många olika varumärken i våra län. Förutom våra två egna, den gemensamma för Länstraftken i Örebro/Sörmlands län och Västmanland Lokaltrafik, fjuns SJ, TiM, TiB, Tåg i Väst. Mängden varumärken behöver inte i sig vara en nackdel, men i vårt område skapar det en otydlighet om vem som ansvarar för traftken. ~ Profilering - Tydlighet Länstraftken Mälardalen ska profileras på ett tydligare sätt. Det är eftersträvansvärt att gå samman under ett gemensamt varumärke med en gemensam logotyp e, men det är fullt möjligt att marknadsföra helheten även som tre separata men samarbetande bolag, LTS, LTÖ och VL Det finns klara fördelar med att marknadsföra LTM då vi står för ett hell,etstänk och ger ett ekonomiskt utrymme till fler specialistkompetenser inom den egna organisationen, än vad som vore möjligt i varje THM var för sig. Vi måste tydliggöra vår roll i framtida samarbete med andra länstraftkbolag och interregionala operatörer. Helt enkelt synas bättre. 1

20 lir- Image - Hur vi uppfattas Kollektivtraftk behöver få en upphöjd status i allmänhetens ögon. Vi ska ses som ett självklart förstaval när det gäller att resa till och från arbetet eller studierna samt resor i tjänsten. Förutsättningen för detta är att vi har en effektiv traftkapparat med hög turtäthet. Därutöver måste vi på ett enkelt sätt kommunicera till både våra kunder och potentiella hur man bär sig åt i vardagen. Det är också viktigt framöver att attrahera nya kompetenser till vår organisation, framför allt inom områdena marknadsföring, försäljning och distribution, för att matcha kommande marknadsbehov och de krav som då ställs på oss framöver. lir- Marknadskunskap - Analyser, samverkan och nätverk Vi har en mängd marknadsinformation och kunskap samlad i vår verksamhet, ex NKI, resvaneundersökningar mm, som vi måste ta del av och utnyttja för att analysera nuläget. Utifrån analys, omvärldsbevakning och framtida marknadsförutsättrungar kan sedan strategiska beslut tas. Genom att delta i olika nätverk och samverkansforum har vi möjlighet att utbyt;. erfarenheter som rör kollektivtrafiken. Marknadsföring - Information/PR & Reklam - Kommunikationsstrategi lir- Kommunikation - Intern och extern Publicitet har i jämförelse med traditionell marknadsföring och reklam hög trovärdighet och är kostnadseffektivt. Det bidrar till att stärka varumärket och bygga rollen som talesperson och/ eller expert. Internt kan pr också bidra till en tydligare och starkare självbild och underlätta vid rekryte =g. Samma budskap bör genomsyra all kommunikation, oavsett om det är en artikel i en tidning, en afftsch i vänthallen eller en bann er på webben. Därför är det viktigt att pr-arbetet planeras och genomförs integrerat med den övriga kommunikationen, såvälmarknadskommunikation som in ternkomrnunikation. Informations- och Pr-aktiviteterna ska stärka bilden av att det dels är enkelt att välja att resa kollektivt, vad gäller såväl biljetter, priser och betalsystem som anslutningar och handikappanpassningar, dels är smart eftersom det bland annat minskar klimatpåverkan och är ekonomiskt fördelaktigt. KollektivtrafIken ska vara ett verkligt och realistiskt resealternativ för dem som bor och/ eller arbetar i Mälardalen och på sikt ska fler välja att resa med kollektivtrafiken, inte bara vid arbetspendling utan vid så många restillflillen som möjligt. Syftet med pr-arbetet ska också vara att göra LTM till en expert och nationell talesperson för kollektivtrafikfrågor, som media på egen hand kontaktar. För att sedan också stärka upp budskapet och saluföra detta kan vi sedan med reklamkampanjer arbeta metodiskt för att å ena sidan bygga vår image å andra sidan öka vår försäljning. lir- KundCenter - Kundservice KundCenter som begrepp är att våra kunder på en enkelt och tydligt sätt kunna kommunicera med oss på LänstrafIken via telefon, webben, mobilen eller en fysiskt mötesplats. Ett exempel på det sista är "Busspunkten" i Västerås. I Örebro och i Eskilstuna kommer det att bli aktuellt framöver. Vi kommer att behöva utveckla våra digitala kanaler för att på ett bättre sätt kunna vara ett stöd i vardagen för våra befmtliga kunder. Ett viktigt område är att kunna ge störningsinformation i realtid via webb, mobil, på hållplatser och i våra bussar. 2

21 ~ Entreprenörs- och Ombuds samverkan Vi måste utveckla samarbetet med våra entreprenörer i alla våra län samt med vårt dotterbolag VL i Västmanland. Dessa med sina chaufförer, som är våra reklampelare, är en värdefull insamlare av synpunkter och källa till utveckling av våra produkter och erbjudande till kunden. Dessutom är de också våra ambassadörer och säljare av kollektivtrafiken. En annan grupp som är förlängda länk till våra kunder är våra ombud. Dessa måste vara välinformerade och utrustade med rätt information, sälja vårt sortiment och distribuera våra fardbevis för att förmedla det budskap som rimmar med vårt varumärke. ~Testresenär - Nykundsbearbetning Ett gemensamt mål för regionen är att fler invånare ska resa med kollektivtrafjken. För att få fler att resa kollektivt måste vi få dagens bilpendlare att testa buss och tåg. Det har visat sig ha goda effekter att låta nya potentiella resenärer prova på att resa under en tid. Vi kallar dem för testresenärer. Resenären får kostnadsfritt ett periodkort på de sträckor som är relevanta. Periodens längd bör vara minst 2 veckor. För att få ett provåkarkort måste personen resa frekvent, ha tillgång till relevanta buss-j tågförbindelser. Personer som redan är kunder exkluderas. För att få tillgång till erbjudandet måste den potentiella resenären aktivt fylla i en enkät där det finns en resprofil. Denna resprofil utgör grund för urvalet av testtesenärer. Därtill kan det fmnas begränsningar i antalet testtesenärer. Försäljning - Färdbevis & Prissättning - Försäljningsstrategi Vi strävar mot en likhet inom LTM, där ett gemensamt tänk som är enkel att kommunicera, också ska uppfattas som enkelt att utnyttja för kunden. Dessutom ska ett nytt upplägg vara i samklang med angränsande läns pris- och produktlösningar. ~ Utvecklad Försäljning - Privat- och tjänsteresande För att generera mer intäkter, och därmed själva ta större ansvar för tillväxt och utveckling, behöver LänstrafJken utveckla priser och prissystem. Vi behöver vid all produktutveckling, ha tydligare fokus på kundema - att göra det enkelt att åka kollektivt. Våt produkt måste utvecklas så den blir atttaktivare för kundema att använda. Det fmns många goda exempel att lära av från andra delar av kollektivtrafiken i Sverige. ~ Företagskoncept - Utveckling och lansering En målgrupp vi tidigare inte bearbetat är marknaden för företag och andra organisationer som har en stor del ~änsteresande, idag via leasing- eller ~änstebilar. Genom att utveckla attraktiva koncept för deras resande i befmtligt trafjknät, m h a stomlinjer har vi möjlighet att attrahera en ny kundgrupp. Med detta som språngbräda har vi också möjlighet att fånga nya kunder, påvisa möjligheten att i sin arbetspendling också utnyt~a kollektivttaflkslösningar som de tidigare inte hade vetskap om. Distribution - Kanalutbnd & Tillgänglighet - Distributionskanalstrategi Resultatet av det kontantfria resandet i våra län är att ett antal distributionssätt av våra fardbevis nu finns tillgängliga. Frågan nu är hur kostnadseffektiva dessa är. En annan fråga är vilket köpbeteende våta nuvarande och potentiella kunder kommer att ha, mao hur ska vi tillgängliggöra våra firdbevis. 3

22 ~ Distributionskanaler - Kundnytta Vi behöver göra en grundlig översyn av våra produkter och säljkanaler. Vi ska skapa en överblick över kostnader, intäkter och marginaler. Parallellt med detta ska vi se över på vilka sätt kunderna idag önskar köpa sina produkter, vilka nya kanaler vi kan behöva utveckla för att framöver lansera våra produkter. Utveckling av nya försäljnings- och distributionskanaler, ex via nätet, ska göra det enklare för kunderna att köpa våra produkter. Vi ska fortsätta att bygga upp vår försäljning och distribution och koppla ihop dessa med vår marknadsföring. ~ E-handel- Vidareutveckling Inom ramen för att erbjuda våra kunder moderna och kostnadseffektiva försäljningskanaler har en lösning för att möjliggöra köp av fardbevis, via e-handel tagits fram. Lösning som idag erbjuds innebär traditionell distribution av firdbeviset, Framtagen lösning är ett första steg i Länstrafikens utveckling av handel via webb. Det långsiktiga målet är att förenkla köp och distribution av färdbevis för våra kunder, samt att minska Länstraflkens kostnader för detta 4

23 Bilaga 2 Miljöplan för llm Miljöarbetet utformas från branschens gemensamma vision:... Kollektivtrafiken skall ständigt förbättras ur miljösynpunkt och vara en föregångare i fråga om låga utsläppsnivåer och en kretsloppsinriktad helhetssyn.... Kollektivtrafiken skall utvecklas mot att bli ett långsiktigt hållbart transportsystem, och vara ett naturligt medel för resenärer och politiker för att uppnå det hållbara samhället I samarbete med vår branschorganisation Svensk kollektivtrafik drivs vårt miljöarbete ständigt framåt för att förstärka kollektivtrafikens position som det transportalternativ som har minst skadlig inverkan på vår miljö. Branschens mål innebär en kraftig minskning av utsläpp av partikhr och kväveoxid till en medelnivå som motsvarar kravet på nyförsålda fordon respektive år samt att kollektivtrafiken skall bidra till att Sveriges utsläpp av klimatpåverkande gaser kontinuerligt minskas. Detta skall ske genom att:... Minst 40 %. av kollektivtrafikens kilometerproduktion med buss och icke eldrivna tåg ska år 2012 utföras med förnyelsebara bränslen och 90 % år Branschens mål för 2012 är uppnått i våra län. Till 2014 är målet för LTS 45 %, VL 80% och LTÖ 75%.... Kollektivtrafiken ska bidra till att behovet av privatbiltransporter minskar. Detta ska ske genom att fördubbla kollektivtrafikresandet i området från år 2006 till år Fördubblingen ska i första hand ske genom en överföring av privatbilsresenärer till kollektivtrafiken. Detta då ökat resande i sig själv inte är ett ändamål. Länstrafikens miljöledningssystem utgör grund för det interna miljöarbetet. De övergripande målen är att:... Minska utsläppen från bussarna över tiden... Minska miljöbelasidingen från våra fastigheter... Minska miljöbelasidingen vid inköp av trycksaker och tidtabeller Det är framför allt utsläppen från dieseldrivna bussar, som kör i våra län, som har stor påverkan på miljön. I följande sammanställning redovisas utsläppsnivåer från busstrafiken för 2010 gällande partiklar och kväveoxid jämfört med branschens rekommendation. Reduktion av koldioxid redovisas som procentandel fordonskilometer med förnyelsebart bränsle av totalt utförda fordonskilometer. 1

24 '..... Tabellen uppdateras när 2010 års värden är kända, prel i feb Län Partikht (g/kwh 1 ).. ~. Kväveoxid (g/kwh 1. ) Koldioxid. ". Utsläpp Bransch rek Utsläpp Bransch rek åt %-andel fordons år /2012 km med 2009/2012 förnyelsebart bränsle 2009/. '.' bransch rek Sörmland 0,03 0,02/0,02 4,2 3,3/2,4 14,7/40 Örebro 0,02 0,02/0,02 4,0 3,3/2,4 6/40 Västmanland 0,02 0,02/0,02 3,7 3,3/2,4 27,5/40. I våta län körs bussarna till olika delar på förnyelsebart bränsle. Prognos för 2012: Fö=odligen ett högre värde Stadstrafiken i Örebro och Eskilstuna använder bio g as till 100 % och i Västerås till 7 %, I regiontraftken används det förnyelsebara bränslet rapsmetylester (RME) till 100 % vid depåerna i Odens backen, Lindesberg, Kopparberg och Eskilstuna, Biogas används till 100 % för trafiken vid depåerna i Västerås och Sala, Under 2012 ersätts dieselbränslet för bussarna vid depån i Strängnäs med förnyelsebart bränsle, Bussar i de tre länen som fortfarande körs på diesel använder dieselbränslet, "Svensk miljöklass 1 diesel", som innehåller ca 5 % rapsmetylester (RME). Målet för minskade utsläpp av partiklar och kväveoxid kan uppnås genom att kravruvån "Baskrav" används och målet för koldioxid genom att tillämpa Svensk Kollektivtrafiks rekommenderade krav i kommande upphandlingar. Princip beslut har tagits i våra tre bolag om att införa Svensk kollektivtrafiks rekommendationer för att minska utsläpp från trafiken av partiklar, kväveoxider och koldioxid, Svensk kollektivtrafik har initierat en diskussion med myndigheter och leverantörer om att öka takten i övergången för delar av bussflottan till förnyelsebara bränslen. Detta kommer i första hand att genomföras i de större städerna och kräver ett statligt engagemang i övergångsfasen, 1 Bussar (för mer än 22 passagerare) som används för den upphandlade traflken skall vara sådana att medelvärdet för utsläpp av partiklar och kväveoxider inte överstiger mgivna värden i gram per kilowattimme. 2 F ör partiklar och kväveoxid redovisas i tabellen ovan rekommenderade utseippsvärden för no=al busstrafik, nid. "Baskray respektive ar" enligt Svensk kollekti"traeks miljäprogram, 2

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

~,c, ",,0'JjqUN ;:;,:>,!_{~\ )\dit ~Vi! KOfil!'W,nstwelsens förvaltning. Remiss - Verksamhetsplan för länstrafiken Mälardalen 2012-2014.

~,c, ,,0'JjqUN ;:;,:>,!_{~\ )\dit ~Vi! KOfil!'W,nstwelsens förvaltning. Remiss - Verksamhetsplan för länstrafiken Mälardalen 2012-2014. Bilaga KS 2011/7/1 Datutn:2010-12-17 D-nr: LTM-2010-03 I ~,c, ",,0'JjqUN ;:;,:>,!_{~\ )\dit ~Vi! KOfil!'W,nstwelsens förvaltning Ilnk o_ 2 O Till Kommuner och landsting i Södermanlands, Västmanlands och

Läs mer

Svar på motion om busslinjer till Enköping

Svar på motion om busslinjer till Enköping 1 (2) 2014-05-16 DIARIENR: 2014/332 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp ink. 2014-10- l 4 Svar på motion om busslinjer till Enköping Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum R sala "'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 18 {361 204 Motion om busslinje till Enköping Dnr 2014/332 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-10-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-10-13 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 KF:s HANDLING NR 64 2011 25 (44) 199 Motion om gratis buss i Sala kommun Dnr 2010/141 INLEDNING Motion från Erik Åberg (MP)

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are)

Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 13 (24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 118 Dnr 2011/183 Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are) INLEDNING

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016 Kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län registrator.ktf@lul.se Stockholm 2016-03-11 Ref KTN2012-0006 Remissyttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län 2016 Sveriges Bussföretag är

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Storregionala tågtrafiken i Mälardalen Process Förberedelse Beslut Genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skapa gemensam bild av behoven av regional tågtrafik och vad det kommer kosta Behoven

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2009-06-01 110 Beställning av trafik 2010 Dnr LD09/01162 Beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-05- 1 1 Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) 2011-05-11

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

2013-03-20. Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j n i ngs p rogram

2013-03-20. Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j n i ngs p rogram ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 tn AU 6:9 Dnr. KS 2012/0075 Utdrag: akten, KS Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017 Skånetrafikens uppdrag Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo 1... """" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 29 (43) 90 Dnr 2014/115 Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo INLEDNING Carola Gunnarsson

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-768 22 Yttrande över remiss - Länstrafiken Mälardalen. Verksamhetsplan för Västmanlands, Södermanlands och Örebro län 2012-2014

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

Samverkan för utveckling av stadstrafiken i Jönköping

Samverkan för utveckling av stadstrafiken i Jönköping MISSIV 1(1) 2013-04-15 Dnr LJ 2013/ 488 Avsändare Landstingsstyrelsen Samverkan för utveckling av stadstrafiken i Jönköping Överenskommelse mellan Landstinget i Jönköpings län, Keolis och Jönköpings kommun

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändra sidfot under "I nfoga - Sidhuvud/sidfot" 1

Ändra sidfot under I nfoga - Sidhuvud/sidfot 1 201 6-1 2-02 Ändra sidfot under "I nfoga - Sidhuvud/sidfot" 1 Tåg i Bergslagen - Om den gemensamma affären Kl. 10.15 Organisation Tåg i Bergslagen Region Gävleborg Region Dalarna Region Örebro Landstinget

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17 1 Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga mål budget

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:96 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet AB Storstockholms Lokaltrafiks

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-24. Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-24 12 (17) 122 Dnr 2011/127 Bilen som arbetsmiljö; skrivelse från vård- och omsorgsnämnden INLEDNING Vård- och

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Specialister på stadstrafik i både små och stora städer Skräddarsydda, lokala lösningar för varje stad Kundbehov, trafiknät, organisation, marknadsföring

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer