Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (45) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 januari 2011, kl Beslutande Övriga deltagande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S), ej 21 Robert Skoglund (S) Björn Andersson (M) Kim Fröde (M) Lars-Ove Winberg (C) Lennart Andersson (KD) Åke Tholin (V), tjänstg ers Pernilla Hagberg (MP) Helena Edrenius (S), tjänstg ers 21 Helena Viklund, kommunchef Tommy Gustafsson, bitr kommunchef Anders Edlund, vik enhetschef Nämndservice Tommy Gustafsson (S), ej tjänstg ers Marie-Louise Thyberg (S), ej tjänstg ers Ola Lindgren (S), ej tjänstg ers Helena Edrenius (S), ej tjänstg ers Rutger Hallin (M), ej tjänstg ers Raul Sevefjord (M), ej tjänstg ers Bo Sävhammar (KD), ej tjänstg ers Utses att justera Björn Andersson (M) Sekreterare... Paragrafer Anders Edlund Ordförande... Camilla Anglemark Justerande... Björn Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåer Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Kommunstyrelsen Ks 18 Dnr 195/ Extra satsning på feriearbete 2011 Förslag till kommunfullmäktige Utöver budgeterade medel avsätts kr för att kunna erbjuda 80 ungdomar feriearbete under sommaren Medel för åtgärden disponeras ur det egna kapitalet. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Vingåkers kommun deltar i Framtidsboxen 2011 under förutsättning att anmälningsavgiften inte överstiger kr. Under 2010 gjordes en satsning med 1 mkr för att motverka arbetslöshet i Vingåker. I åtgärderna ingick en utökning av antalet platser i feriearbete till totalt 80 platser, inkluderande deltagande i Framtidsboxen. Hela det anslagna beloppet har inte behövt disponeras och projektet lämnar 2010 ett överskott med ca kr. Arbetet inom ramen för Framtidsboxen innebar att ungdomar i Vingåker tillsammans med företrädare för kommunen arbetade med att ta fram en rapport med idéer och tankar om viktiga framtidsfrågor i Vingåkers kommun. Arbetet redovisades i rapporten Verkligt inflytande i Vingåker. Arbetat har under hösten 2010 fått en uppföljning i kommunledningsförvaltningen genom en sammanställning av olika möjligheter till ungdomsinflytande i Vingåkers kommun. Detta arbete kommer fortsätta under Vingåkers kommun har nu fått en förfrågan från Framtidsboxen om ett liknande arrangemang under 2011.

3 Kommunstyrelsen Ks 19 Dnr 299/ Bidrag till föreningar och samlingslokaler Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen för vidare utredning kring fördelningsmodellen för föreningsbidrag samt föreningarnas eget arbete för att stärka intäkter och minska kostnader. Utredningen ska vara klar senast till budgetarbetet hösten Dessförinnan får ej de kr från upplösningen av Forsby arena tillföras som bidrag till samlingslokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår bidrag till samlingslokaler och till de föreningar som inte är bidragsberättigade som ungdomsorganisationer. De sistnämnda bidragen föreslås vara oförändrade och är budgeterade till 51 tkr. Bidragen till samlingslokaler grundar sig på driftskostnader enligt bokslut. Den totala ramen för dessa bidrag är i flerårsplanen 75 tkr lägre än för I underlaget redovisas fördelning till de olika samlingslokalerna enligt flerårsplanen, totalt 144 tkr, samt fördelning om anslaget skulle vara oförändrat, 219 tkr. Kultur- och fritidsnämnden finansierar mellanskillnaden genom att medel från upplösningen av Forsby Arena om 75 tkr avsätts till samlingslokaler. Beslutsunderlag Kultur- och Fritidsnämnden , 49 Förslag till föreningsbidrag och fördelning av bidrag till samlingslokaler 2011 Expediering Kultur- och fritidsförvaltningen

4 Kommunstyrelsen Ks 20 Dnr 210/ Kommunal serviceplan Förslag till kommunfullmäktige Kommunal serviceplan antas Arbetet med att ta fram en kommunal serviceplan har pågått under hösten Kommunens nu gällande varuförsörjningsplan är antagen Sedan dess har samhället förändrats och kommunen har identifierat ett behov av att se över frågan om service i hela kommunen. För att ta ett helhetsgrepp om serviceutbudet vill kommunen att den gamla varuförsörjningsplanen ersätts av en bredare serviceplan som omfattar såväl kommersiell som offentlig service. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kommunal serviceplan för Vingåkers kommun

5 Kommunstyrelsen Ks 21 Dnr 2/ Bidrag till renovering/upprustning av Högsjö Folkets hus Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare utredning. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ansvara för kontakterna med Högsjö Arbetares Byggnadsförening och tillsammans med föreningen analysera möjligheter och konsekvenser av en förändrad ambition för upprustning/renovering av Högsjö Folkets hus. Högsjö Arbetares Byggnadsförening ansöker om bidrag på kronor för omfattande upprustning och renoveringar av Folkets hus i Högsjö. Föreningen har också lämnat in en ansökan till Boverket på kronor. Tilldelning från Boverket kräver att bidrag även ges av Vingåkers kommun. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig 40 minuter för information och överläggningar. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag till renovering/upprustning Högsjö Folkets hus, Handlingar till ansökan om bidrag Expediering Högsjö Arbetares Byggnadsförening upa

6 Kommunstyrelsen Ks 22 Dnr 286/ Anmälan medborgarundersökning SCB Vingåkers kommun ska delta i SCB:s medborgarundersökning våren 2011 SCB har sedan hösten 2005 genomfört medborgarundersökningar där kommunens innevånare får tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. 230 av Sveriges kommuner har hittills deltagit och 155 av dessa har deltagit mer än en gång. Eftersom många kommuner deltar finns möjligheter till jämrörelser. Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som redovisar medborgarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. Det finns möjlighet för kommuner att bifoga egna följebrev samt beställa tilläggsfrågor på en särskild blankett. Priset för undersökningen för mindre kommuner är kronor exkl. moms. Om man önskar ett kommunspecifikt följebrev kostar detta ytterligare 1500 kronor exkl. moms. Priset för tilläggsfrågor är beroende på antalet sidor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen anmäler sig till medborgarundersökningen och bifogar ett kommunspecifikt följebrev till en sammanlagd kostnad av kr exkl. moms. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Expediering Kommunledningsförvaltningen

7 Kommunstyrelsen Ks 23 Dnr 328/ Svar på remiss verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen Upprättat förslag till remissyttrande med tillägg gällande målen enligt nedan översändes till Länstrafiken Mälardalen. Vingåkers kommun ges tillfälle att lämna synpunkter på Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen För att eventuella yttranden ska kunna arbetas in till vårens styrelse- och ägarmöten behöver synpunkterna komma in senast 31 januari Yrkanden Jörgen Larsson (S) föreslår att remissvaret i skrivningen om fördelarna med tre trafikhuvudmän utökas med en skrivning om att Länstrafiken Sörmland bör ta lärdom av övriga trafikhuvudmän och stärka målsättningarna till samma nivå vad gäller ökning av antalet resor, täckningsgrad och andelen trafik med förnyelsebart bränsle. Beslutsunderlag Remiss, Expediering Länstrafiken Mälardalen

8 Kommunstyrelsen Ks 24 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 Förslag till internkontrollplan antas. Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2010 för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2010 _

9 Kommunstyrelsen Ks 25 Delegationsordning för kommunstyrelsen Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen antas. Kommunstyrelsens delegationsordning omarbetas med anledning av förändringar i nämndstrukturen. Beslutsunderlag Förslag till delegationsordning

10 Kommunstyrelsen Ks 26 Dnr 12/ Samordnad upphandling Elenergi 2012 Anmälan inlämnas till Allego Konsult gällande samordnad upphandling - Elenergi Allego Konsult har inkommit med en inbjudan till samordnad upphandling Elenergi Anmälan ska efter överenskommelse med Allego Konsult inlämnas senast den 19 januari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Inbjudan om samordnad upphandling, Allego Konsult. Expediering

11 Kommunstyrelsen Ks 27 Attestantförteckning för kommunstyrelsen Attestantförteckning för kommunstyrelsen antas. Med anledning av förändringar i nämndstrukturen revideras attestantförteckning för kommunstyrelsen. Ny attestantförteckning har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen. Expediering

12 Kommunstyrelsen Ks 28 Dnr 34/ Dnr 213/ Dnr 239/ Dnr 257/ Dnr 268/ Dnr 284/ Dnr 297/ Dnr 301/ Dnr 307/ Dnr 308/ Dnr 314/ Dnr 322/ Dnr 324/ Dnr 335/ Dnr 3/ Dnr 4/ Delgivningar Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2010:70 angående ny lag om registerkontoll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2010:76 angående kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2010:77 angående ny alkohollag. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2010:79 angående information om Patientsäkerhetslagen (2010:659). Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2010:80 angående budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2010:82 angående redovisningsfrågor 2010 och forts

13 Kommunstyrelsen forts Ks 28 Länsstyrelsen med information om hemsändningsbidrag för åren 2010 och Hjälmarens Vattenvårdsförbund med förslag till stadgar. Förvaltningsrätten i Linköpings dom att avslå Menigo Foodservice AB:s ansökan om överprövning samt protokoll från Kammarrätten i Jönköping som meddelar prövningstillstånd. Västra Sörmlands Räddningstjänst med budget 2011 och flerårsplan Länsstyrelsens beslut om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Stöd lämnas med kronor. Lantmäteriet med kallelse till fastighetsreglering för bildande av servitut avseende rätt att trädsäkra Västra Stambanan, sträckan Katrineholm-Vingåker. Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen med information om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden Nyköpings Tingsrätt med stämning angående skadestånd till Servera R&S Aktiebolag. Sveriges Kommuner och Landsting med skrivelse angående kommungruppsindelning Sveriges Kommuner och Landsting med skrivelse angående bättre liv för sjuka äldre Prestationsersättning. Dokumenterad ansvarsfördelning angående Viks avfallsanläggning. Länsstyrelsen med meddelande om bidrag till lokala och regionala aktörers medverkan i arbetet med den regionala klimat- och energistrategin. forts

14 Kommunstyrelsen forts Ks 28 Länsstyrelsen med protokoll från inspektion enligt 20 förmyndarskapsförordningen. Länsstyrelsen med rapporten Når vi miljömålen En bedömning för Södermanlands län. Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om markavtal för ledningar i allmän platsmark. Sveriges Kommuner och Landsting med information inför bildandet av kollektivtrafikmyndighet. SJ med beskrivning av förutsättningarna för järnvägen. Julhälsning från Phüalepa. Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag, FSF, med reviderad bolagsordning. Arbetsförmedlingen med rapporten Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv. Sveriges Kommuner och Landsting med Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi december Sveriges Kommuner och Landsting med rapporten Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet Vårdförbundet Sörmland med protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen och Västra Sörmlands Räddningstjänst med protokoll från direktionens sammanträde forts

15 Kommunstyrelsen forts Ks 28 Protokoll från sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Protokoll från sammanträde med Gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel.

16 Kommunstyrelsen Ks 29 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Delegationsbeslut Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Parkeringstillstånd kommunsekreteraren Beng-Åke Svensson Åke Bergelv Förhandlingar Samverkan med Kommunal Sörmland med anledning av varsel inom barn- och utbildningsförvaltningen gällande elevassistenter Förhandling med Kommunal Sörmland och SKTF med anledning av personalreduceringar inom tekniska enheten Förhandling med Kommunal Sörmland och SKTF med anledning av personalreduceringar inom tekniska enheten Förhandling med Kommunal Sörmland med anledning av personalreduceringar inom barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträden Arbetsutskottet

17 Kommunstyrelsen Ks 30 Nominering av ledamot och ersättare till Länstrafiken Sörmlands styrelse Förslag till kommunfullmäktige Till länstrafiken Sörmlands styrelse för tiden nomineras följande personer: Ledamot Ersättare Björn Andersson (M) Camilla Anglemark (S) Säby, Österåker Köpmangatan Vingåker Vingåker Tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande nomineringar till styrelsen för Länstrafiken Sörmland var felaktigt då socialdemokraterna besatte platsen som ledamot och moderaterna platsen som ersättare. Mandatfördelning bestämd efter partiöverläggningar i länet stipulerar att ordinarie plats för Vingåker ska besättas av Moderaterna och platsen som ersättare av Socialdemokraterna. Expediering

18 Kommunstyrelsen Ks 31 Anmälan till kurs, Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala Två personer erbjuds åka till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala mars. Intresserade inkommer med anmälan till Anders Edlund, nämndservice.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-05-22 96 (138) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 22 maj 2012, kl 15.00-17.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf. Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson (S) Thommy Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 43 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-01-18 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-02-10 36. KS:s arbetsutskott 2003-01-27 10. Au 1 Dnr 374/2002 106

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2003-02-10 36. KS:s arbetsutskott 2003-01-27 10. Au 1 Dnr 374/2002 106 Kommunstyrelsen 2003-02-10 36 KS:s arbetsutskott 2003-01-27 10 Ks 25 Au 1 Dnr 374/2002 106 Vingåkers Ryttarförening med ansökan om ekonomiskt stöd Hästar hos Vingåkers Ryttarförening har drabbats av s

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer