Kommunstyrelsens extra sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens extra sammanträde"

Transkript

1 Kallelse till s extra sammanträde Kl i Hotell Östjemten, Kälarne

2 KALLELSE 2 LEDAMÖTER Sven-Åke Draxten, s, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Jörgen Persson, s, 1:e vice ordförande Anneli Valter, s, 2:e vice ordförande Cathrine Blomqvist, s Solveig Lövlie, s Thomas Eriksson, s Anna-Lisa Isaksson, s Yngve Hamberg, c Fredrik Tronde, c Ingrid Kjelsson, c Birgitta Franzon, m Veronica Eklund, m Kjell Nilsson, v Hans Cederberg, s, ersättare Therese Ahlström, s, ersättare Helge Lindqvist, s, ersättare Monica Drugge-Hjortling, s, ersättare Maria Magnusson, s, ersättare

3 KALLELSE 3 Magnus Sundström, s, ersättare Jan Nääs, s, ersättare Per-Olov Olsson, fp, ersättare May Jörgensen, mp, ersättare Marina Mellgren, c, ersättare Johan Loock, m, ersättare Monica Bolin, m, ersättare Börje Lundin, v, ersättare

4 KALLELSE 4 Ärendelista Föredragande Sidan 1. Val av justerare samt upprop 2. Fastställande av dagordning 3. Huvudmannaskapsförändring för Familjerådgivningen i Jämtlands län 4. Region Jämtland samverkansråd 5. Regionala kollektivtrafikens tillhörighet, länstrafikens finansiering och organisation 6. MidSweden SkiPark 7. Länsstyrelsens remiss till Klimatstrategi för Jämtlands län Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar mellan 6 och 19 år

5 KALLELSE 5 Dnr 2014/ Ks Huvudmannaskapsförändring för Familjerådgivningen i Jämtlands län Kommunerna har sedan 1995, enligt socialtjänstlagen (SoL) en skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning för dem som begär detta. Familjerådgivningens verksamhet har mellan åren haft Kommunförbundet som huvudman. I och med avvecklingen av Kommunförbundet och bildandet av Regionförbundet Jämtlands län 1 januari 2011 överfördes Kommunförbundets verksamhet och därmed familjerådgivningen till Regionförbundet. Det finns nu en ansökan från Jämtlands läns landsting att få bilda region från Detta innebär att landstinget tar över regionförbundets verksamhet. Eftersom familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet för kommunerna och inte ingår i landstingets kompetensområde behöver familjerådgivningen få en ny huvudman. Primärkommunala nämnden har rekommenderat sociala samrådsgruppen att ta fram ett förslag på ny hemvist. Samrådsgruppen har genom en arbetsgrupp och en politisk referensgrupp efter diskussioner med familjerådgivningen styrgrupp tagit fram ett förslag på att familjerådgivningen ska finnas i en värdkommun och övriga kommuner genom avtal medverkar i familjerådgivningen. Det ska i övrigt inte genomföras några förändringar av verksamheten. Familjerådgivningen har idag 4,80 familjerådgivartjänst samt 0,75 assistenttjänst. Årsavgiften för kommunerna 2014 är kronor. Årsavgiften fördelas mellan kommunerna baserat på befolkningsunderlag. Samtalsavgiften är 180 kr/samtal. Budgeterat kronor per år. Sammanlagt en budget på kronor. Kommunernas årsavgift räknas upp med 3 % årligen. För Bräcke Kommun för år 2014 är det kr. Verksamheten har också en styrgrupp bestående av politiker från de åtta kommunernas socialnämnder/motsvarande. En genomgång har gjorts av hur övriga familjerådgivningar i landet valt att organisera sig. Majoriteten har en värdkommun och organisatoriskt lagt det under socialtjänstens verksamhet. Det varierar allt mellan 2-7 kommuner som verksamheten arbetar mot. Norrköping har valt att organisera det under kommunstyrelsen

6 KALLELSE 6 (omfattar 3 kommuner). I Jönköpings län har de organiserat sig i form av ett privat aktiebolag (omfattar 13 kommuner). I Stockholms stad har man genom LOV upphandling för närvarande en kommunal och 15 privata utövare. Andra har bara familjerådgivning för den egna kommunen. Förslag är med bakgrund av ovanstående att familjerådgivningen organiseras under en värdkommun, Östersund. Förslaget är framtaget i nära samråd med familjerådgivningens styrgrupp som ställer sig bakom det. Underlag för beslut -Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, daterat s förslag till kommunfullmäktige 1. Familjerådgivningen organiseras från och med 1 januari 2015 under Östersunds kommun. 2. Bräcke Kommun köper tjänsten på lika villkor som tidigare. 3. Styrningen av familjerådgivningen organiseras under liknande former som idag med en styrgrupp som består av politiker från alla kommuners socialnämnder/motsvarande. Utdrag till Regionförbundet Jämtlands län, Peppe Liljefjäll och Anneli Valter

7 KALLELSE 7 Dnr 2014/ Ks Region Jämtland samverkansråd Jämtlands läns landsting har ansökt om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Regeringen har den 4 mars 2014 lämnat en proposition till riksdagen om att landstinget ska omfattas av lagen och därmed också få kalla sig region från och med 1 januari Enligt beslut i riksdagen den 27 maj 2014 får landstinget i Jämtlands län regionalt utvecklingsansvar från och med 1 januari Vid landstingsstyrelsens sammanträde den mars 2014 fattades beslut om att rekommendera kommunerna i länet att tillsammans med landstinget bilda Regionens samverkansråd. I detta råd ska kommunernas inflytande på de regionala frågorna säkerställas. I rådet ska även hälso- och sjukvårdsfrågor behandlas. Underlag för beslut Stabens tjänstemannaförslag daterat Reglemente för Regionens samverkansråd Protokollsutdrag Styrgrupp , 15 Politisk organisation Förslag på politisk organisation för region Jämtlands län från 2015 s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun bildar tillsammans med Jämtlands läns landsting, Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragundas, Strömsunds, Åres och Östersunds kommun Regionens samverkansråd. 2. Reglemente för Regionens samverkansråd antas. Utdrag till Camilla Samuelsson

8 KALLELSE 8 Dnr 2014/ Ks Regionala kollektivtrafikens tillhörighet, länstrafikens finansiering och organisation Regionförbundet har utrett möjligheten att skapa en regional kollektivtrafikmyndighet, RKM. Detta innebär att kommunerna i Jämtlands län samt Jämtlands Läns Lansting lämnar över huvudansvaret för kollektivtrafiken till Region Jämtland Härjedalen, och att detta finansieras genom skatteväxling. Underlag för beslut -Tjänstemannaförslag Protokollsutdrag Slutrapport Region Kollektivtrafik Skatteväxling kollektivtrafik. Ver3 Jämtlands Läns Landsting Kartbild Organisation av RKM i landet 2012, Bilaga 2 -Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Jämtlands län s förslag till kommunfullmäktige 1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region Jämtland Härjedalen. 2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken genom en skatteväxling från kommunerna till landstinget. 3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets ekonominytt 17/13 och en uppräkning av Länstrafikens budget Beräkningen innebär att skatteväxling ska göras på 35 öre. 4. Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker genom Regionens samverkansråd. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Utdrag till Regionförbundet, Kent Johansson, Henrik Kvist, Ingrid Strandberg

9 KALLELSE 9 Ks MidSweden SkiPark Dnr Bräcke kommun står liksom flertalet glesbygdskommuner i Sverige inför stora utmaningar där en negativ trend i befolkningsutvecklingen utgör det största problemet. I samtliga glesbygdskommuner bedrivs ett intensivt och i många fall likartat arbete för att förändra denna trend. I de flesta fall är omfattningen av insatserna allt ifrån olika typer av inflyttningsprojekt, stöd till nyföretagande och etableringar, fritidsaktiviteter samt andra åtgärder som kan sätta kommunen på kartan i ett större perspektiv. Utifrån ett helhetsperspektiv är det nödvändigt att hitta ett område eller en nisch där det finns någonting unikt som saknas i de andra kommunerna med en negativ befolkningsutveckling. En viktig framgångsfaktor är att det unika behöver ha en potential som skapar positiva kringeffekter. Med positiva kringeffekter avses exempelvis en avsevärt ökad besöksnäring som genererar intäkter till kommunens medborgare och företag. I Bräcke kommun finns det potential att skapa en unik anläggning som kan generera de framgångsfaktorer som krävs för att långsiktigt förändra trenden i befolkningsutvecklingen. Kommunen har under det senaste året genomfört en förstudie och utarbetat en rapport som belyser förutsättningarna för att skapa en skidanläggning i den befintliga berganläggningen i Gällö. Såväl förstudie som rapport visar att förutsättningarna är goda. Trots att förutsättningarna är gynnsamma är projektet att betrakta som ett högriskprojekt. Det finns flera externa intressenter/finansiärer som är positivt inställda till projektet. Däremot är det svårt att hitta en intressent som är beredd att ikläda sig rollen som pådrivare och eldsjäl för att förverkliga projektet. Tjänstemännens bedömning är att ett förverkligande av projektet ställer krav på ett kommunalt engagemang både i rollen som pådrivare och som finansiär i form av delägare i ett arenabolag. Ett kommunalt engagemang i tid och pengar utgör ett risktagande samtidigt som det är en unik möjlighet för kommunen att skapa mervärden för kommunmedborgarna och förändra befolkningstrenden i positiv riktning.

10 KALLELSE 10 Underlag för beslut MSSP 1 Anmälan om att nyttja förköp vid försäljning av statlig egendom Bräcke Ubyn 2:119, ks 132/2013, daterad Värdeutlåtande av fastighet, Forum fastighetsekonomi AB, daterad inklusive utkast köpekontrakt MSSP 2 Projektdirektiv FAS 1, daterad Förstudie FAS 1, daterad Affärsplan, daterad MSSP 3 Projektdirektiv FAS 2, daterad Business Case Mid Sweden Ski Tunnel, Erik Engström Rapport FAS 2, daterad Kommunchefens tjänstemannaförslag, daterat s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun utnyttjar sin förköpsrätt och köper fastigheten Ubyn 2:119 för maximalt kronor. 2. Bräcke kommun initierar en bolagsbildning av ett arenabolag som syftar till att investera i fastigheten Ubyn 2:119 i syfte att bygga om anläggningen till en modern arena för främst inomhusskidåkning och skidskytte. 3. Bräcke kommun går in som delägare med maximalt 50 procents ägande i bolaget. 4. Bräcke kommun överlåter fastigheten Ubyn 2:119 till arenabolaget till bokfört värde.

11 KALLELSE Bräcke kommun lämnar ett investeringsbidrag på maximalt 9 miljoner kronor till arenabolaget. 6. Investeringsbidraget hanteras utanför balanskravet med beaktande av synnerliga skäl. 7. uppdras att aktivt arbeta för att engagera andra finansiärer till arenabolaget, i syfte att Bräcke kommun successivt ska kliva ur sitt ägande. Utdrag till Bengt Flykt, Anna Jensén Salomonsson, David Danielsson, Henrik Kvist

12 KALLELSE 12 Dnr 2014/ Ks Länsstyrelsens remiss till Klimatstrategi för Jämtlands län Länsstyrelsen skall ta fram en klimatstrategi för Jämtland och vill därför få in kommunens åsikter i dessa frågor (se Remiss Klimatstrategi för Jämtlands län ). Teknik- och Infrastrukturavdelningen har gått igenom länsstyrelsens förslag. Underlag för beslut -Teknik- och Infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag Remiss Klimatstrategi för Jämtlands län (diarienummer ) s beslut Bräcke kommun har inga synpunkter på remissen till Klimatstrategi för Jämtlands län Utdrag till David Danielsson

13 KALLELSE 13 Dnr 2014/ Ks Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar mellan 6 och 19 år Bräcke kommun har fått ett erbjudande från Länstrafiken om att införa ungdomskort för alla barn och ungdomar folkbokförda i Bräcke kommun i åldrarna 6-19 år. Ungdomskortet ersätter dagens elev- och gymnasiekort. Tjänstemannaorganisationen har räknat på erbjudandet och kommit fram till att ett införande av fri kollektivtrafik för barn och ungdomar i det närmaste är kostnadsneutralt jämfört med dagens kostnad för elev- och gymnasiekort. Den största förändringen av negativ karaktär är att ett införande innebär att gymnasieelever som dagpendlar till Östersund inte kan fortsätta att utnyttja befintliga tågförbindelser med det nya kortet. Den positiva förändringen är att samtliga bosatta i kommunen i åldrarna 6-19 år, cirka personer, får obegränsade resor med buss i länet under hela kalenderåret. Detta ökar rörligheten för en stor grupp ungdomar. En enkätfråga har skickats ut till de 104 gymnasieelever som idag går i årskurs 1-2 och har gymnasiekort. Frågan i enkäten var om eleven önskar ett införande av ungdomskortet eller inte, JA eller NEJ. Det fanns även möjlighet att kommentera svaret i enkäten. Syftet med enkäten är att ta fram ytterligare underlag för beslut. Med detta kort vill Länstrafiken locka fler vuxna i familjen att välja kollektivtrafik, då barnen åker gratis. Bergs och Åre kommun har infört ungdomskort, och enligt Länstrafiken har det totala resandet med kollektivtrafik ökat markant i dessa kommuner. Underlag för beslut -Stabens tjänstemannaförslag daterat Enkätundersökning till dagens gymnasieelever i åk 1-2 (utdelas på kommunstyrelsens sammanträde)

14 KALLELSE 14 s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunen antar Länstrafikens erbjudande om att införa ungdomskort för alla barn och ungdomar folkbokförda i Bräcke kommun i åldrarna Ungdomskortet införs från och med höstterminen Utdrag till Kent Johansson och Camilla Samuelsson samt Länstrafiken Jämtland.

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION

BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION ÅRSREDOVISNING 2014 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt Kommunens samlade verksamhet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2014 BOKSLUTSPROGNOS 2014 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 23 september 2014 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2014-09-16 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand, lokal Tjädern Tid: Tisdagen den 23 september,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: Utsändningsdag: 2014 V 34 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 19 Augusti Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 19 augusti 2014, klockan 8.15, i sammanträdesrum

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING

Regionala utvecklingsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING 1 Kallelse/Föredragningslista 1(21) Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se 2015-02-20 ORGAN: Regionala utvecklingsnämnden DATUM: 2015-03-03, kl. 9.00-16.30 PLATS: Aulan,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KOMMUNPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 INVESTERINGSPLAN 2015-2019

KOMMUNPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 INVESTERINGSPLAN 2015-2019 KOMMUNPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 INVESTERINGSPLAN 2015-2019 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 Blad 1 (26) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-12.15 Beslutande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Jan-Olof

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer