Kallelse. Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom. På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom. På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen"

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 3 september 2014, kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Dagordning Tid Onsdagen den 3 september 2014, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Taxor och regler i kollektivtrafiken bilaga 2. Bemyndigande för regionstyrelsen att fatta beslut under bilaga oktober-december Svar på granskningsrapport angående omlokalisering av bilaga Region Blekinges verksamheter 4. Svar på motion; Kostnadsfritt resande för skolklasser och pensionärer bilaga 5. Svar på motion; Problem på Öresundstågen bilaga 6. Projekt; Teknikinitiativet i Olofströmsregionen TIO bilaga 7. Projekt; Hästnäringen i Blekinge län bilaga Motioner & medborgarförslag 8. Inkommet medborgarförslag bilaga Informationsärenden 9. Förslag till handlingsplan för Socialfonden Skåne-Blekinge 10. Intelligenta transportsystem, information om remissvar Övrigt 11. Fråga till regionstyrelsens ordförande angående resa till Kina Delegationsbeslut Ordförandebeslut - Ramavtal för finansiella derivatinstrument (swappar) Beslut tagna av regiondirektören - Projekt; Expansivt nätverk bifall - Projekt; Nordiska fruntimmersveckan, förstudie II bifall Beslut tagna av arbetsutskottet - Projekt; Blekinge mot nya höjder bifall - Projekt; Förstudie Entreprenörskuben för ungdomar bifall - Projekt; Tilläggsansökan Spel och såddfinansiering i Blekinge SSIB bifall - Projekt; Kompetensinitiativet bifall - Projekt; Blekingedagen 2014 bifall

3 - Projekt; Garnison Blekinge bifall - Projekt; Strategiutveckling Leader och LLU 2014 bifall - Projekt; Sydsvensk regionbildning 2014 bifall - Projekt; Kartläggning esport i Blekinge bifall - Projekt; Kunskapssamverkan Blekinge Transportsystem bifall Anmälningsärenden - Regiondirektörens vidaredelegationer till VO- och enhetschefer - Folkhälsopolicy remissvar - Länsstyrelsen; Anpassning till ett förändrat klimat Blekinges regionala handlingsplan - Landstinget & samtliga kommuner i länet; Beslut om ansvarsfrihet - Småland Blekinge Brysselkontor; Protokoll från styrgruppsmöte Energikontor Sydost; Protokoll från Föreningsstämma Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv - Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna - Regeringsbeslut; Framställan om förlängd tid för redovisning av uppdrag att stärka utveckling av lokal service - Regeringsbeslut; Uppdrag att stärka den lokala attraktionskraften - Regeringsbeslut; Uppdrag och erbjudande att ta fram förslag till regionala handlingsplaner inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet för investeringar för tillväxt och sysselsättning Regeringsbeslut; Uppdrag avseende kunskapsunderlag om spetsteknologiers möjlighet att bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen - Regeringsbeslut; Uppdrag att göra en kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet - Regeringsbeslut; Uppdrag att se över förutsättningar för samhällsmaster - Regeringsbeslut; Uppdrag att utreda behovet av och förutsättningar för ökat byggande av småhus

4 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Anna Claesson Förslag till priser och regler i Kollektivtrafiken 2015 Kollektivtrafiken i Blekinge ska finansieras dels genom biljettintäkter och dels genom bidrag från länets fem kommuner och landstinget. Ca 50 % av kostnaderna för trafiken finansieras med biljettintäkter. Prisstrukturen ska vara enkel och taxan skall vara attraktiv så att den lockar nya resenärer och behåller befintliga. Blekingetrafiken har ett samarbete om taxor med övriga län inom Öresundstågsamarbetet, benämnt Sydtaxan. Samarbetet leds av Öresundståg AB och har till syfte att underlätta resor över länsgräns. I samarbetet ingår förutom Blekingetrafiken även Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Dessutom är Västtrafik och Trafikstyrelsen i Danmark till viss del med i överenskommelsen. Sydtaxan innebär ett standardiserat biljettutbud i form av enkelbiljett, rabattbiljett med en gemensam fastställd rabattsats på 20 % av kontantpriset samt en rabatterad duo/familjbiljett och gemensamma periodkort. Det innebär även enhetliga resevillkor och resegarantiregler för länsöverskridande resor. Respektive län bestämmer priserna inom sitt län och därefter adderas priserna inom Sydtaxan. Enligt överenskommelsen sker förändringar av taxan två gånger per år, i december och/eller i juni. Beslut om förändringar av taxan ska meddelas Öresundståg AB senast fyra månader innan en förestående ändring. För att göra resorna prisvärda för pendlare finns överenskommelser om rabatter på periodkort som gäller över länsgränser (gränsrabatter). Prissättningen av biljetter och Resekort i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem. Varje kommun delas in i en tätortszon och en landsbygdszon i varje kommun. Blekinge är indelat i tio zoner och resenären betalar som mest för åtta zoner i Blekinge. Blekingetrafikens taxor ändrades senast den 15 december Då höjdes priserna med i genomsnitt 2,7 % vägt över hela taxan, på samtliga färdbevis och i alla trafikslag. Sammanfattning av förslag till prisjusteringar och ändringar av utbud inför 2015 Detta förslag till förändringar inför 2015 innebär att priserna i buss-, tåg- och Öppen närtrafik samt i skärgårdstrafiken under höst, vinter och vår justeras från och med 14 december 2014 med i genomsnitt 2,5 % vägt över hela taxan, på samtliga färdbevis och i alla trafikslag. Justeringen beräknas ge netto ca 3,3 mnkr i ökade försäljningsintäkter för helåret För att stimulera kollektivtrafikresandet och enkelheten, behålla spontan- och sällanresenärerna och samtidigt styra kunderna till att betala sin resa innan ombordstigning föreslås; sänkt laddningsgräns på Resekortet reskassa, förlustgaranti på Resekortet, slopad serviceavgift vid köp och laddning hos försäljningsombud samt att den tidigare beslutade avgiften vid köp av biljetter i Blekingetrafikens app upphävs. Ytterligare förslag i detta ärende är att införa Företag Flex och att avskaffa PRAOkorten. Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

5 Trafiknämnden har behandlat ärendet. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Skrivelse, inkl bilaga, TN, Beslut TN, Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att priser justeras enligt bilaga 1 att sänka laddningsgränsen från 200 kr till 100 kr för laddning av Resekortet Reskassa att förlustgaranti för Resekortet införs att serviceavgiften hos ombuden slopas att beslutet om särskild avgift för biljetter i Blekingetrafikens app. upphävs att Företag Flex införs att PRAO-kort avskaffas att justeringar av priser och förändringar, enligt ovan, införs den 14 december 2014 att öka rabatten på Resekortet Period Student (zon 2-8) från 20 % till 25 % från och med vårterminen 2015, under förutsättning att övriga län inom Sydtaxan beslutar om samma rabattsats och villkor Expedieras: Trafiknämnden Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

6 1 (5) Ärende 3 Anna Claesson och Lars Karlinius Trafiknämnden Ärende 3 Förslag till priser och regler i Kollektivtrafiken 2015 Bakgrund Kollektivtrafiken i Blekinge ska finansieras genom biljettintäkter baserade på en attraktiv prissättning som lockar nya resenärer. Ca 50 % av kostnaderna för trafiken finansieras med biljettintäkter. Resterande del betalas genom bidrag från länets fem kommuner och landstinget. Prisstrukturen ska vara enkel och taxan skall vara attraktiv så att den är lockar nya resenärer och behåller befintliga. Blekingetrafiken har ett samarbete om taxor med övriga län inom Öresundstågsamarbetet, benämnt Sydtaxan. Samarbetet leds av Öresundståg AB och har till syfte att underlätta resor över länsgräns. I samarbetet ingår förutom Blekingetrafiken även Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Dessutom är Västtrafik och Trafikstyrelsen i Danmark till viss del med i överenskommelsen. Sydtaxan innebär ett standardiserat biljettutbud i form av enkelbiljett, rabattbiljett med en gemensam fastställd rabattsats på 20 % av kontantpriset samt en rabatterad duo/familjbiljett och gemensamma periodkort. Det innebär även enhetliga resevillkor och resegarantiregler för länsöverskridande resor. Respektive län bestämmer priserna inom sitt län och därefter adderas priserna inom Sydtaxan. Enligt överenskommelsen sker förändringar av taxan två gånger per år, i december och/eller i juni. Beslut om förändringar av taxan ska meddelas Öresundståg AB senast fyra månader innan en förestående ändring. För att göra resorna prisvärda för pendlare finns överenskommelser om rabatter på periodkort som gäller över länsgränser (gränsrabatter). Prissättningen av biljetter och Resekort i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem. Varje kommun delas in i en tätortszon och en landsbygdszon i varje kommun. Blekinge är indelat i tio zoner och resenären betalar som mest för åtta zoner i Blekinge. Blekingetrafikens taxor ändrades senast den 15 december Då höjdes priserna med i genomsnitt 2,7 % vägt över hela taxan, på samtliga färdbevis och i alla trafikslag. Sammanfattning av förslag till prisjusteringar inför 2015 Detta förslag till förändring inför 2015 innebär att priserna i buss-, tåg- och Öppen närtrafik samt i skärgårdstrafiken under höst, vinter och vår justeras. Priset justeras med i genomsnitt 2,5 % vägt över samtliga färdbevis, se bilaga 1. Justeringen beräknas ge netto ca 3,3 mnkr i ökade försäljningsintäkter för helåret Förändringarna gäller från och med den 14 december

7 2 (5) Ärende 3 Anna Claesson och Lars Karlinius Enkelbiljett Buss- och tågtrafik samt Öppen närtrafik Priset justeras i första zonen från 22 kr till 24 kr för vuxen. I zon 2 sänks priset från 11 till 10 kr och i efterföljande zoner höjs priset med 1 kr från 13 till 14 kr. Priset för barn/skolungdom är ca 60 % av priset för vuxen. Resenären betalar max för 8 zoner. Priserna i Öppen närtrafik följer zonpriserna i buss- och tågtrafiken, vilket innebär en justering av priserna inom Serviceresor. Skärgårdstrafiken höst, vinter och vår Skärgårdstrafikens zontaxa höst, vinter och vår följer priserna i buss- och tågtrafiken, vilket innebär att priserna i skärgårdstrafiken höst, vinter och vår justeras enligt bilaga 1. Taxan i skärgårdstrafiken för sommaren 2015 behandlas inte i detta ärende. Oförändrad färdtjänsttaxa i buss- och tågtrafiken Priset för färdtjänstberättigade resenärer i buss- och tågtrafiken ändras inte. Pris för Färdtjänstresor inom Serviceresor Priserna för färdtjänst följer prisförändringarna som genomförs i första zonen i den allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär en prisjustering för vuxna med 2 kr från 22 kr till 24 kr per zon, max 6 zoner. Samtliga priser redovisas i bilaga 1. Resekortet reskassa - rabattbiljett Rabattpriser i buss- och tågtrafiken Resekortet reskassa laddas med ett valfritt belopp från 200 kronor. När kunden väljer att betala sin resa med reskassan ges alltid 20 % rabatt av ordinarie pris. Rabatten är genemsamt beslutad inom Sydtaxan. Resekortet laddat med reskassa kan användas på resor till/från och inom Blekinge, Halland, Skåne, Kronoberg och Jönköping, samt för bussresor till/från Kalmar. Tågbiljetter för resor med Krösatågen och Öresundståg kan också köpas med Resekortets reskassa. Prisjusteringen på enkelbiljetter innebär en justering även för rabattbiljetterna, se samtliga priser i bilaga 1. Resekortet period Resekortet period höjs Resekortet period är en mycket prisvärd produkt, kunderna kan resa obegränsat inom valda zoner under 30 dagar. Kortet är opersonligt och gäller hela dygnet. Förslag till höjning på samtliga kort redovisas i bilaga 1. 2

8 3 (5) Ärende 3 Anna Claesson och Lars Karlinius Ökad rabatt för studenter med Resekortet period student Under våren 2014 har en översyn av de olika länens studentrabatter skett inom Öresundstågssamarbetet samarbetet för Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne och Kronoberg samt gällande Öresundståg till Västra Götaland. Målsättningen är att införa länsgräns- överskridande periodkort med rabatt för studenter. Med en gemesam rabatt blir det enklare för studenter att resa då rabatten finns på ett Resekort, istället för som idag då studenterna måste köpa ett Resekort för varje län. För Blekinges del innebär det en ökning av rabatten från 20 % till 25 % på befintliga studentkortspriser. Justeringen av rabatten införs från och med vårterminen Samtliga priser redovisas i bilaga 1. Förslaget om ökad studentrabatt införs under förutsättning att samtliga län inom Sydtaxan beslutar att införa samma rabatt. Förslag till övriga förändringar Försäljningen ombord på buss fortsätter att minska. Under årets första månader står försäljningen ombord för 16 % (8,9 mnkr) av den totala försäljningen. Allt fler kunder väljer att ladda och köpa Resekort i webshopen via blekingetrafiken.se och i biljettautomaterna. Se bild nedan. Bild 1: Fördelning av försäljning i olika kanaler januari april 2014 Under hösten/vintern 2014 införs kontantstopp vilket innebär att resenärerna inte kan betala sin resa eller ladda Resekort ombord på bussen med sedlar och mynt. Detta kommer med stor sannolikhet påverka resandet negativt trots att vi erbjuder nya betalningsätt såsom betalning med bankkort och mobil. 3

9 4 (5) Ärende 3 Anna Claesson och Lars Karlinius För att stimulera kollektivtrafikresandet och enkelheten, behålla spontan- och sällanresenärerna och samtidigt styra kunderna till att betala sin resa innan ombordstigning föreslås följande åtgärder: - Sänka laddningsgränsen på Resekortet reskassa Lägsta laddningsgräns på Resekortet reskassa sänks från 200 kr till 100 kr. Resekortet kan laddas med 100 kr till kr i jämna 100-tal. - Förlustgaranti på Resekortet En förlustgaranti införs för Resekortet reskassa och period. Förlustgarantin medför att förlorade kort ersätts till kunden utan kostnad, mot uppvisande av kvitto eller motsvarande. Slopa serviceavgift vid köp och laddning hos försäljningsombud I december 2012 infördes en serviceavgift på 30 kr vid köp och laddning av Resekort ombord på buss och hos ombud. Syftet var att minska försäljningen och kontanthanteringen, samt underlätta ombordstigningen på buss och styra över laddningar till webshopen och biljettautomaterna. För att öka servicegraden med personlig service föreslås att serviceavgiften hos ombuden slopas. - Särskild avgift för biljetter i Blekingetrafikens app upphävs Förra året beslutades om en särskild avgift vid köp av biljett med mobiltelefon. När beslutet fattades var valet av den tekniska lösningen som skulle användas i Blekinge inte klart. Vi har nu en överenskommelse med Skånetrafiken och kommer att använda deras lösning, vilket innebär att Blekingetrafikens app Reseplaneraren utökas med en köpfunktion. I och med det är det inte praktiskt hanterbart eller tekniskt möjligt med en speciell prissättning via appen, eftersom vi använder den befintliga appen med Reseplanerare. Därför föreslås att biljetter som betalas med mobiltelefonen ska prissättas som övriga enkelbiljetter. Företag Flex införs för att stimulera resandet För att stimulera resandet med kollektivtrafiken inom länet och över länsgräns förslås införa Företag Flex för organisationer, myndigheter och företag. Företags Flex är ett opersonligt Resekort utan rabatt men med kreditfunktion och automatisk laddning. De registrerade resorna faktureras varje månad på en samlingsfaktura med 30 dagars betalningstid. Fördelarna är: - Möjlighet att omsätta sin miljöpolicy i handling - Använda restid som kvalitativ arbetstid - Slippa bekymmer med parkering och parkeringsavgifter - Sänka resekostnader Lösningen Företag Flex har tagits fram i försäljningsgruppen inom Öresundstågsamarbetet. 4

10 5 (5) Ärende 3 Anna Claesson och Lars Karlinius PRAO-kort avskaffas PRAO- kort infördes 2010 efter önskemål från Karlskrona kommuns skolor. På grund av mycket liten försäljning och svagt intresse från skolorna tas PRAO-korten bort ur sortimentet. Skolorna använder i stor utsträckning Resekortet reskassa för sina resor. Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå Regionstyrelsen besluta: att priser justeras enligt bilaga 1 att att att att att att att öka rabatten på Resekortet Period Student (zon 2-8) från 20 % till 25 % från och med vårterminen 2015, under förutsättning att övriga län inom Sydtaxan beslutar om samma rabattsats och villkor sänka laddningsgränsen från 200 kr till 100 kr för laddning av Resekortet Reskassa förlustgaranti för Resekortet införs serviceavgiften hos ombuden slopas beslutet om särskild avgift för biljetter i Blekingetrafikens app. upphävs Företag Flex införs PRAO-kort avskaffas att övriga justeringar av priser och förändringar införs den 14 december 2014 Sören Bergerland Trafikdirektör Anna Claesson Marknad- och försäljningschef 5

11 Nya priser inkl. moms från Pris per zon kontantbiljett buss, tåg Pris 2015 Förändring i % jämfört med 2014 Vuxen zon 1 24,00 kr 9,1% Vuxen zon 2 10,00 kr -9,1% Vuxen zon ,00 kr 7,7% Vuxen zon 8 20,00 kr 0,0% Barn/skolungdom zon 1 14,00 kr 7,7% Barn/skolungdom zon 2 6,00 kr -14,3% Barn/skolungdom zon 3-7 9,00 kr 12,5% Barn/skolungdom zon 8 12,00 kr 0,0% DUO/Familj zon 1 43,00 kr 7,5% DUO/Familj zon 2 18,00 kr -10,0% DUO/Familj zon ,00 kr 8,7% DUO/Familj zon 8 36,00 kr 0,0% Pris per zon Resekortet reskassa Vuxen zon 1 19,20 kr 9,1% Vuxen zon 2 8,00 kr -9,1% Vuxen zon ,20 kr 7,7% Vuxen zon 8 16,00 kr 0,0% Barn/skolungdom zon 1 11,50 kr 8,5% Barn/skolungdom zon 2 4,80 kr -9,4% Barn/skolungdom zon 3-7 6,70 kr 8,1% Barn/skolungdom zon 8 9,60 kr 0,0% DUO/Familj zon 1 34,60 kr 9,1% DUO/Familj zon 2 14,40 kr -8,9% DUO/Familj zon ,20 kr 8,0% DUO/Familj zon 8 28,80 kr 0,0% Pris per zon i Skärgårdstrafiken höst, vinter och vår Vuxen zon 1 24,00 kr 9,1% Vuxen zon 2 10,00 kr -9,1% Vuxen zon 3 14,00 kr 7,7% Barn/skolungdom zon 1 14,00 kr 7,7% Barn/skolungdom zon 2 6,00 kr -14,3% Barn/skolungdom zon 3 9,00 kr 12,5% Pris gula 1-zonsbiljetter 1 zon 24,00 kr 9,1% Pris per zon för färdtjänstresor i buss och tåg Vuxen zon ,00 kr 0,0% Vuxen zon ,00 kr 0,0% Barn/Skolungdom zon 1 9,00 kr 0,0% Barn/Skolungdom zon 2-6 7,00 kr 0,0% Öppen närtrafik Vuxen zon 1 24 kr 9,1% Vuxen zon 2 10 kr -9,1% Barn/Skolungdom zon 1 14 kr 7,7% Barn/Skolungdom zon 2 6 kr -14,3% Färdtjänst (Serviceresor) pris per zon Vuxen Barn/Skolungdom 14 kr 7,7% Ledsagare Gratis Gratis Medresenär vuxen 24 kr 9,1% Medresenär barn/skolungdom 14 kr 7,7% Medresenär under 7 år, max 2 barn per vuxen Gratis Gratis Sällskapsdjur 24 kr 9,1% Ledar-, service- och signalhund Gratis Gratis 24 kr 9,1% Sida 1 av 2

12 Resekortet period 30 dagar Pris 2015 Förändring i % jämfört med zon 425 kr 2,4% 2 zoner 645 kr 1,6% 3-4 zoner 860 kr 2,4% 5-8 zoner/län 995 kr 2,1% 8 zoner/län 1 klass kr 1,4% Fritid 1 zon 145 kr 3,6% Fritid 2 zoner 195 kr 0,0% Fritid 3-8 zon/län 330 kr 3,1% Övriga Resekortet period 4 dagar 1 zon 135 kr 0,00% Resekortet period student 20 % rabatt 2 zoner 515 kr 1,0% 3-4 zoner 690 kr 3,0% 5-8 zoner 795 kr 1,9% Resekortet period student 25 % rabatt (förslaget genomförs under förutsättning att övriga län inom Sydtaxan beslutar om samma rabattsats 2 zoner 485 kr -5,0% 3-4 zoner 645 kr -3,7% 5-8 zoner 745 kr -4,5% Resekortet period 365 dagar 1 zon kr 2,4% 2 zoner kr 1,6% 3-4 zoner kr 0,0% 5-8 zoner/län kr 2,1% 8 zoner/län 1 klass kr 1,4% Läsårskortet VT 2015 HT zon kr kr 2 zoner kr kr 3-4 zoner kr kr 5-8 zoner/län kr kr Sida 2 av 2

13

14

15 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Ingrid Ljungqvist Bemyndigande för regionstyrelsen att fatta beslut under oktober-december 2014 Mandatperioden för regionstyrelsen utgör fyra år från och med den 1 januari året efter att val till fullmäktige ägt rum (Förbundsordningen, 7). De nyvalda fullmäktigeförsamlingarna tillträder den 15 oktober 2014 och den nyvalda regionstyrelsen tillträder den 1 januari För att sitta som ledamot eller ersättare i regionstyrelsen måste man vara invald i förbundsmedlems fullmäktige. Detta innebär att regionstyrelsen riskerar att inte kunna fatta beslut under perioden från det att de nya fullmäktigeförsamlingarna tillträder till dess att den nyvalda regionstyrelsen tillträder. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att ge nuvarande regionstyrelse bemyndigande att fatta beslut under perioden 15 oktober 31 december 2014 Expedieras: Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

16 REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Ingrid Ljungqvist Svar på revisionsrapport Granskning av beslut om omlokalisering av Region Blekinges verksamheter Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Blekinge har en granskning avseende efterlevnad av ett beslut fattat av regionstyrelsen genomförts. Regionstyrelsens beslut, som fattades 25 april 2012, gav regiondirektören i uppdrag, dels att samordna lokalförsörjningsbehovet för Region Blekinges verksamheter, dels att utreda om lämpliga delar av verksamheten kan fördelas över länet, samt att i samråd med regionstyrelsens arbetsutskott ta beslut i frågan om lokalförsörjningen. Revisionsrapporten, daterad , har behandlats av revisorerna vid revisionssammanträdet Granskningsuppdraget och synpunkter på Rapporten Inledningsvis kan konstateras att lokalsamordningen för Region Blekinge till huvudsakliga delar verkställts under 2013 och slutförts i början av Region Blekinges verksamheter är nu samlokaliserade till 4 platser (Gräsvik och Ronnebygatan 22 i Karlskrona, Slöjdhuset i Ronneby samt Växjökontor för Biblioteksutvecklare Blekinge och Kronoberg med placering Kronoberg) jämfört med tidigare 9 platser. Samlokaliseringen innebär att vi har uppnått målet med ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö samtidigt som god ekonomisk hushållning har beaktats då de totala lokalkostnaderna blivit lägre. Genomförande I projektplanen för revisionsgranskningen har angetts att granskningen i första hand ska omfatta de beslut som rör Musik i Blekinge. Som revisionsmetod har angetts intervjuer med berörda tjänstemän, ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott samt övriga personer som kan tänkas varit involverade i processen. De som intervjuades var ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i RSAU samt förtroendevalda från oppositionen, vilket innebar två representanter för majoriteten och samtliga från oppositionen. Granskning av relevanta dokument (beslut, utredningar, delegation) är också en del av genomförandet. Gällande revisionsgranskningen kan konstateras att ett enskilt beslut och dess verkställighet kan vara svårt att följa utan att beakta parallella beslut med påverkan på organisation och verksamhetsuppdrag mm. Avgränsningens omfattning har samtidigt utvidgats jämfört med uppdraget efterhand, detta då intervjukretsen vidgats både avseende förtroendevalda och tjänstemän. Personalärende har också tagits upp i rapporten vilket vi inte anser kan kopplas till uppdraget från de förtroendevalda Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

17 revisorerna. Detta personalärende har inget samband vare sig för lokalärendet eller i projektplanen för granskningsuppdraget. I rapporten sid 3, sägs att regionstyrelsen har bl.a. delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att fastställa budget. Detta är ett sakfel. Regionstyrelsen kan inte och har inte delegerat att fastställa budget. Budget fastställs av regionstyrelsen. I rapporten sid 3, sägs att endast delegationsbeslut som innebär myndighetsutövning, remissvar och yttranden anmäls till regionstyrelsen. Detta är en korrekt iakttagelse. Detta har uppmärksammats av kansliet och nya rutiner håller på att utarbetas. Samtliga delegationsbeslut ska redovisas till regionstyrelsen. I rapporten sid 6, sägs att regionstyrelsens arbetsutskott beslutade om delegation till regiondirektören. Detta är ett sakfel, en vidaredelegation till regiondirektören beslutas av regionstyrelsen. Det som menas här är att regionstyrelsens arbetsutskott ansåg att alla delegationer var på plats. Regiondirektören hade delegation att fatta beslut i frågan. I rapporten sid 6, sägs att hänvisning skedde till sekretess avseende kostnader för altenativa förslag. Detta är inte korrekt. Hyresförhandlingar pågick och inga definitiva uppgifter fanns att redovisa. Däremot informerades om vilka indikativa hyror som diskuterades. I rapporten sid 7, står att när Musik i Blekinges personal blev informerade om att de omfattades av flytten, var inte någon intresserad av deras åsikter. I uppdraget som chef för Musik i Blekinge ingår arbetsuppgiften att vara kommunikationslänk mellan Musik i Blekinges personal och Region Blekinges ledningsgrupp, vilket innebär att informera från ledningsgruppens diskussioner till personalgruppen samt att föra personalgruppens åsikter vidare till ledningsgruppen. Här kan vi konstatera att det brustit i denna kommunikation. I rapporten sid 9, framgår att ingen total kostnadsbild för flyttkostnader och hyra har presenterats. Detta har gjorts i samband med bokslut för 2013, där även revisorerna har kommenterat detta i sin revisionsrapport för bokslutet. Dessutom har alla kostnader täckts inom resultatet. Inga extrapengar har begärts för detta. Arbetsutskottet har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Granskningsuppdrag, projektplan från Revisionsrapport, Dokumentförteckning överlämnad till revisorerna Delegationsordning Arbetsutskottets beslut, Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

18 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att härmed anse revisionsrapporten Granskning av beslut om omlokalisering av Region Blekinges verksamheter besvarad Expedieras: Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Dokumentförteckning lokalförsörjningsprocessen. Karlskrona Rev Rev Rev Datum Forum Innehåll Regionstyrelsen 9 Information; Behov av och planer på att samla Region Blekinges verksamhet i större utsträckning. Nuvarande lokaler rymmer inte fler medarbetare Regionstyrelsen 14 Ägardirektiv mm, punkt 7 samordning Blekingetrafiken och Region Blekinge Regionstyrelsen 30 Beslut lokalförsörjning, ansvar delegerat till RD Regionstyrelsen 63 Information; Region Blekinges lokaler. Information om den planerade flytten till Gräsvik, samlokalisering, samverkan, kommande psykosocial enkät samt risk- och konsekvensanalys RSAU/Utvecklingsutskottet 5 Uppdrag till RD skriva ärende till RS RSAU/Beredningsutskottet Ärende 6: Motion; ändring av förbundsordning RSAU/Beredningsutskottet Ärende 7: Lokalförsörjningsplan inkl. kostnadsunderlag för nuvarande hyror RSAU/Beredningsutskottet 29 Information; Erbjudande från Kruthusen om möjlighet att hyra lokaler på Gräsvik. Utredning om lämpliga delar av verksamheten kan fördelas över regionen pågår RSAU/Beredningsutskottet 70 Lokaler Region Blekinge, erbjudande från nuvarande hyresvärd Kruthusen. Ärende till RS om lokaler ändrat till informationsärende till RSAU RSAU/Utvecklingsutskottet 4 Lokalfrågan RASU/Beredningsutskottet 7 Lokalprocessen, all verksamhet ryms inte i en lokal på Gräsvik, troligtvis två byggnader istället Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

40 RSAU/Beredningsutskottet 12 Region Blekinges lokaler, uppdrag från RSAU att vidare utreda alternativ till samlad kulturverksamhet RSAU/Utvecklingsutskottet 5 RD informerar om att uppdraget verkställts i enlighet med RS beslut och kommer att gå till beslut RSAU/Beredningsutskottet 25 Övrigt; Magnus Larsson (C) har fått ett flertal frågor om Musik i Blekinges flytt till andra lokaler. RD redogör för bakgrund, nuläget och vad som kommer att ske framöver vad gäller flytt och nya lokaler RSAU/Utvecklingsutskottet 3 Lokaler, information om vad som skett, vilka samråd som hållits mm. Dokumentförteckning utdelad. Uppdrag 1/8 från RS ordförande vilka konsekvenserna blir om man låter Musik i Blekinge vara kvar på Kungsplan. RSAU har i samråd inget att erinra mot att Musik i Blekinge kvarstår i nuvarande lokaler Brev från landstingets Synpunkter på ev. flytt till Kompetenscentrum PM till RSAU samt Kulturnämndens ordförande Brev från Claes Jansson (Miljöpartiet) Brevsvar till Claes Jansson (Miljöpartiet) från Regiondirektören Kompetenscentrums lokaler Information om pågående integration och samordning, lokaler mm. för Region Blekinges verksamheter, info. att Musik i Blekinges lokaler på Kungsplan kommer att sägas upp. Brev avseende Musik i Blekinges planerade flytt och organisatoriska tillhörighet Svar på brev från Claes Jansson avseende Musik i Blekinges planerade flytt och dess organisatoriska tillhörighet i Region Blekinge Samverkansmöte Region Blekinge Information om lokalfrågan Samverkansmöte Region Blekinge Information om inlämnad motion avseende ändring av säte för RB Samverkansmöte Region Blekinge Nej avseende ändring av säte från Karlskrona kommun Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

41 Samverkansmöte Region Blekinge Lokalfrågan kommer upp på AU, förslag att RD får ansvaret för lokalförsörjningsprocessen Samverkansmöte Region Blekinge RD fått uppdrag att samordna lokalförsörjningsprocessen, erbjudande om lokaler från nuvarande hyresvärden Kruthusen Samverkansmöte Region Blekinge Information om byte av lokaler och samlokalisering av färdtjänsthandläggare Samverkansmöte Region Blekinge Information utskickad via mail till de anställda. Medlemsägda lokaler, samordning med Blekingetrafiken, samordning av kulturverksamheter Samverkansmöte Region Blekinge Förtydligande önskas avseende flytten, att det ännu så länge endast är ett förslag till dess samverkan skett Samverkansmöte Region Blekinge Flytten. Risk- och konsekvensanalys kommer att ske. Psykosocial enkät kommer att genomföras. Vad gäller Musik i Blekinges tänkta lokaler inväntas en utredning avseende isolering för ljud /MP Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

42 Reviderad , RS 103 Delegationsordning Regiondirektör Delegationen omfattar allt inom ramen för regionstyrelsens verksamhet förutom verksamheterna omfattande reglementen för trafiknämnden och kultur- och fritidsnämnden. Regionstyrelsen beslutar att till Regiondirektören delegera att fatta beslut i följande ärenden: Att fatta beslut om hur Region Blekinges samlade kansli- och tjänstemannaorganisation skall organiseras. Att Inom en ram av kronor fatta beslut om att bevilja medel från Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Att fatta de beslut som avser projektets löptid för projekt finansierade från Anslaget 1:1 Regionala tillväxtmedel där regionstyrelsen fattat beslut om att godkänna projektet. Att efter beslut i Regionstyrelsen underteckna de avtal och skrivelser som är en följd av beslutet. Att i samband med ansökningar till EU:s strukturfonder lämna yttrande över att dessa ansökningar står i överensstämmelse med det Regionala utvecklingsprogrammet/strategin RUS respektive det Regionala tillväxtprogrammet. Att lämna yttrande över remisser och andra inkommande skrivelser i ärenden av mindre betydelse inom ramen för beslutade policydokument och i övrigt efter regionstyrelsens anvisningar. Att utse sekreterare i Regionstyrelsen. Att upphandla tjänster, material och varor inom ramen för budget i de fall köpesumman vid varje tillfälle inte överstiger kr Att göra tilldelningsbeslut vid upphandling av tjänster, material och varor Att besluta i ärenden såsom anställningar, förhandlingar, disciplinära åtgärder och ledigheter utöver lag och avtal Att besluta i ärenden som rör allmänna handlingars utlämnande enligt tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och Sekretesslagen. Regiondirektören har rätt till vidaredelegering till verksamhetschefer, enhetschefer eller annan anställd inom Region Blekinge. Dessa vidaredelegeringar kommer att behandlas som anmälningsärende till Regionstyrelsen.

43 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Anna Claesson Motion från Christopher Larsson Bakgrund Regionstyrelsen har erhållit bifogad motion ifrån Christopher Larsson (SD) angående gratis resor för skolklasser och pensionärer. I motionen yrkas: att att att att Regionstyrelsen utreder vad det skulle kosta att genomföra Christopher Larssons förslag. Regionstyrelsen utreder hur mycket det eventuellt skulle kosta i ökade underhållkostnader för Blekingetrafiken. ge Regionstyrelsen i uppdrag att låta pensionärer åka kostnadsfritt på Blekingetrafikens bussar förslagsvis mellan kl 9-15 vardagar. ge Regionstyrelsen i uppdrag att låta elever i sällskap med pedagog/lärare åka kostnadsfritt på Blekingetrafikens bussar förslagsvis mellan kl Blekingetrafiken har sedan ett par år ett Skolkort som kan användas av alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Blekinge. Kortet gäller även för lärare/pedagog. Resorna kan göras mellan kl 9 och 15 resa med buss och tåg inom Blekinge till halva skolungdomspriset. Skolkortet kan användas på helger och lov, så länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis kan vara idrottsevenemang eller studiebesök. Blekingetrafiken har tidigare redovisat intäktsbortfall om pensionärer ska åka kostnadsfritt, detta redovisas i bifogat förslag till beslut. Trafiknämnden har behandlat ärendet. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut regionstyrelsen, Motion från Christopher Larsson, inkom Förslag till beslut Trafiknämnden, Beslut TN, Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att motionen avslås med hänvisning till ovanstående Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

44 Expedieras: <Ange> Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

45

46 Ärende 5 Anna Claesson (2) Trafiknämnden Ärende 5 Svar på motion från Christopher Larsson Till Region Blekinge har det inkommit en motion från Christopher Larsson (SD) angående gratis resor för skolklasser och pensionärer. Inledning Kostnadstäckningsgraden i kollektivtrafiken i Blekinge är ca 50 %. Hälften av intäkterna kommer från biljettintäkter och hälften från ägarna. Utan extra ägarbidrag eller kraftiga höjningar av priset för övriga kunder kan inte rabatter införas. Förmånligt resande för skolklasser med Skolkortet Christopher Larsson föreslår att elever i sällskap med pedagog/lärare ska få åka kostnadsfritt på Blekingetrafikens bussar mellan kl 9 och 15. Blekingetrafiken har sedan ett par år ett Skolkort som kan användas av alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Blekinge. Kortet gäller även för lärare/pedagog. Resorna kan göras mellan kl 9 och 15 resa med buss och tåg inom Blekinge till halva skolungdomspriset. Skolkortet kan användas på helger och lov, så länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis kan vara idrottsevenemang eller studiebesök. Gratis resor för pensionärer Christopher Larsson föreslår även att pensionärer ska åka kostnadsfritt i busstrafiken mellan kl 9 och 15. Blekingetrafiken har vid flera tillfällen uppvaktats av pensionärsorganisationer som vill ha subventionerade resor inom sin kommun. I december 2010, när Taxa 2011 skulle fastställas i Blekingetrafikens styrelse arbetade Blekingetrafiken fram ett underlag för beräkningar av intäktsbortfall för respektive kommun och år om pensionärer skulle erbjudas gratis resor. Det finns ingen resandestatistik som kan ge en helt korrekt beräkning av intäktsbortfallet för gratis resande per åldersgrupp. Med hjälp av gjorda resvaneundersökningar och med uppgifter från Statistiska Centralbyrån har nedan beräkningar tagits fram. Om pensionärer erbjuds åka gratis i vår trafik under hela trafikdygnet beräknas intäktsbortfallet till 3,6 miljoner kronor exklusive moms. Fördelat per kommun: Kommun Karlskrona kommun Ronneby kommun Karlshamns kommun Sölvesborgs kommun Olofströms kommun Summa Intäktsförlust per år kr kr kr kr kr kr Beräkningarna ovan är gjorda utifrån 2009 års prisläge och grundar sig på uppgifter från våra resvaneundersökningar där det framkommer att ca 5 % av alla resenärer är över 65 år.

47 Ärende 5 Anna Claesson (2) Resandet sker jämt över dagen I Blekinge saknas en tydlig lågtrafiktid under dagtid. Resandemönstret har ändrats de senaste 10 åren till ett mer utjämnat resande mellan kl 06 kl 18. Den lågtrafik som är tydlig i resandestatistiken är kvällstid och helger. För att stimulera resandet på kvällar och helger infördes år 2007 Fritidskortet (Resekortet period fritid). Resekortet period fritid är giltigt vardagskvällar mellan kl Under lördag och söndag gäller kortet under hela dagen och fram till kl 24. Resekortet period fritid finns i tre versioner: 1 zon, 2 zon och länsgiltighet. Kortet är mycket prisvärt som kan köpas av alla kunder. Sammanfattningsvis föreslås att den inkomna motionen inte ger anledning till förändringar i priser eller produktutbud. Trafiknämnden föreslås besluta att föreslå Regionstyrelsen besluta: att motionen avslås med hänvisning till ovanstående

48

49 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Pär Welander Motion angående problem på Öresundstågen Bakgrund Regionstyrelsen har erhållit bifogad motion ifrån Johannes Chen (KD). I motionen yrkas: att att det inrättas föreskrift/tillvägagångssätt till trafikoperatören när det gäller fel på fordon avseende toaletter, dörrar samt värmesystem. trafiknämnden tar upp problemet på dagordningen. I avtalet mellan Öresundståg AB och trafikoperatören finns beskrivna rutiner på hur driftsproblem skall hanteras. Det är Öresundståg AB som på uppdrag av bland annat Region Blekinge följer upp att avtal om drift och underhåll av Öresundstågen efterföljs. En rad åtgärder görs i ärendet med funktionsproblem på toaletter m.m. där alla inblandade parter deltar. En åtgärd är att underhållsentreprenören gör en extra kontroll av samtliga 225 toaletter just nu. Vidare så pågår det en prototypombyggnad av ett tågsätt där det görs förändringar av toaletter och en del övriga funktioner. Efter utvärdering av denna ombyggnad kommer beslut att tas om eventuellt införande på samtliga tågsätt. Syftet med ombyggnaden är att öka driftsäkerheten samt göra ex. toaletterna fräschare samt lättare att rengöra. Trafiknämnden har behandlat ärendet och Trafikdirektören fick uppdraget att bevaka frågan genom sitt deltagande i Öresundstågs ledningsgrupp framöver. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut regionstyrelsen, Motion från Johannes Chen, Skrivelse till TN, Beslut TN, Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att motionen är besvarad med hänvisning till ovanstående Expedieras: Trafiknämnden Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

50 29 januari 2014 Region Blekinge Trafiknämnden MOTION Trafiknämnden har mål att öka resandet med Öresundståget... både för arbetspendlig och fritidsresenärer. Enligt verksamhetsplanen ska man öka komfort som innebär bättre utrymmen för bagage och cyklar, förbättrad miljö vid rullstolsplatsen, ombyggda toaletter och en helt ny inredning i första klass. Samtidigt finns det aktuella brister som borde åtgärdas omgående, fel som har funnits redan en länge tid bakåt men ingen lösning verkar finnas tillgängligt. Det är mycket vanligt att det är avstängda dörrar och toaletter och att värmen inte fungerar. Bara senaste veckorna har det varit väldig många tåg mellan Karlskrona och Kristianstad då det har varit kallt i vagnarna och det har även varit tåg i både riktning mellan Karlskrona-Kristianstad då det inte har hunnits några fungerande toaletter ombord. Att välja tåg istället att använda bil för att kunna utnyttja restiden för att arbeta med sin dator är nog inte så lätt om man behöver sitta med handskarna på i första klass. Det är inte heller acceptabelt att man behöver vänta till Kristianstad innan man kan gå på toalett, särkilt vad det gäller äldre personer och småbarn. Att man kopplar till flera tågsätt med fungerande toalett i Kristianstad kan det fortfarande vara ett stort problem då det inte är lätt flytta sig genom tåget då man är äldre eller har funktionshinder. Jag föreslår att nämnden tar upp problemet i dagordningen och även inrättar föreskrift/ tillvägagångssätt till trafikoperatören då det finns fordon med för nämnda brister på väg till Blekinge från Malmö-Kristianstad. Johannes Chen, KD RISATORPSVÄGEN 65, RONNEBY.

51 Ärende 4 Pär Welander (1) Trafiknämnden Motion angående problem på Öresundstågen Trafiknämnden har erhållit bifogad motion, väckt i Regionstyrelsen, för beredning. I motionen som inkommit till Regionstyrelsen ifrån Johannes Chen (KD) angående problem på Öresundstågen yrkas att att det inrättas föreskrift/tillvägagångssätt till trafikoperatören när det gäller fel på fordon avseende toaletter, dörrar samt värmesystem. trafiknämnden tar upp problemet på dagordningen. I avtalet mellan Öresundståg AB och trafikoperatören finns beskrivna rutiner på hur driftsproblem skall hanteras. Det är Öresundståg AB som på uppdrag av bland annat Region Blekinge följer upp att avtal om drift och underhåll av Öresundstågen efterföljs. En rad åtgärder görs i ärendet med funktionsproblem på toaletter m.m. där alla inblandade parter deltar. Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta. att motionen är besvarad med hänvisning till ovanstående. Sören Bergerland Trafikdirektör Pär Welander Trafikplaneringschef

52

53 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Peter Ratcovich Projekt Teknikinitiativet i Olofströmsregionen -TIO Olofströms Näringslivs AB ansöker om kr ur anslaget 1.1tillväxtpolitiska åtgärder för att genomföra ovanstående projekt. Sammanfattning Genom de senaste årens projekt i Olofström (Entreprenörskap Olofström och Innovativ miljö för produkt- och teknikutveckling) har en lärprocess initierats i västra Blekinge. Det skapade teknikklustret i Olofström kommer att utgöra grunden för ett klusterinitiativ vilket innebär att företagen och offentliga aktörer gemensamt upprättar en långsiktig agenda på åtgärder som stärker företagen och bidrar till den regionala tillväxten. Detta projekt skall ses i ljuset av att Kommunfullmäktige i Olofström i politisk enighet fattat beslut om att långsiktigt ( 10 år) stödja och delfinansiera utvecklingen av innovativa miljöer för produktion och teknikutveckling. Detta projekt är en del av de insatserna. Genom det föreslagna projekt säkras ett framtagande av en gemensam identitet, vision, agenda och former för samverkan förankrade hos företag och offentliga aktörer. Ett strategiråd har etablerats i Olofström med representanter för teknikföretagen (10st), kommunen och regionala aktörer som IUC, BTH, NetPort.Karlshamn, Tech Network, BBI m.fl. Projekttid: Budget Kostnader Totalt Egen personal kr kr kr Eget arbetet kr kr kr Externa tjänster kr kr kr Lokalkostnader kr kr kr Övriga kostnader kr kr kr Totalt kr kr kr Finansiering Totalt Region Blekinge kr kr kr Olofströms kommun kr kr kr Olofströms Näringsliv AB kr kr kr Olofströms kommun ea kr kr kr Totalt kr kr kr

54 Beslutsmotivering (inklusive koppling regional strategi) Projektet är starkt förankrat i Olofströms näringsliv med många företagsledare engagerade och ett tydligt mandat från den politiska ledningen att stärka näringslivsstrukturen och öka den regionala tillväxten. Det är särskilt viktigt att upprätthålla engagemanget och säkerställa en finansiering av verksamheten fram till att en ansökan till regionalfonden inlämnats. Projektet överinstämmer med Blekingestrategins - Insatsområde Arbetsliv: Enligt Blekingestrategin är det viktigt med strategisk samverkan mellan näringsliv, utbildningsaktörer och offentlig sektor. Detta överensstämmer med Teknikinitiativets grundidé. - Insatsområde Attraktiva Blekinge: Genom Teknikinitiativet kommer en image skapas och underhållas som synliggör utveckling och innovation, vilket skapar attraktionskraft. - Insatsområde Livskvalitet för alla: Teknikinitiativet syftar till en starkare och balanserad arbetsmarknad i Olofström vilket är en viktig förutsättning för att en dynamisk bostadsmarknad ska utvecklas i Olofström. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till beslut Ansökan Budget Rapport Innovativ miljö Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att anvisa kr som medfinansiering för projektet Teknikinitiativet i Olofströmsregionen - TIO för år 2014 och 2015 ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder Medfinansieringen utgör 41% av projektets totala kostader. Utbetalning av bidraget sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Slutrapport skall redovisas senast Beslutet får inte överklagas enlig 14, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken Expedieras: Sökande Akten Region Blekinge Ronnebygatan Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

55 Uppgifter om sökande Organisationens namn Olofströms Näringsliv AB ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress V Storgatan 12 Postnummer Ort Olofström Arbetsställets namn Olofströms Näringsliv Webbadress Behörig att företräda sökande/firmatecknare bifoga protokollsutdrag/intyg Kjell Persson Organisationsnummer CFAR-nummer Telefonnummer Arbetsställets besöksadress Ö Storgatan 12 e-postadress Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Kjell Persson Telefonnummer Mobil nr e-postadress Projektledare Ej utsedd Telefonnummer Kontaktperson ekonomi Madeleine Kidell Telefonnummer Mobil nr e-postadress Mobil nr. e-postadress Allmänna uppgifter Projektets namn Teknikinitiativet i Olofströmsregionen - TIO Datum för projektstart Datum för projektslut Län som omfattas av projektets verksamhet Blekinge län Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Olofströms kommun, kringliggande kommuner Sökt belopp kr

56 Ska samarbete ske med annat projekt? Ja Nej Om Ja: Projektets namn Kompetensinitiativet i Olofström Kontaktperson för projektet Ingela Håkansson Aktuellt program Betalningssätt Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: Bankkonto nr: Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Nej Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ja Nej Om Ja, bifoga upphandlingspolicy. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan) Har annat stöd sökts eller beviljats för samma aktiviteter/utgifter? Ja Nej Om Ja, ange finansiär och belopp. Finansiär Belopp Projektbeskrivning Bakgrund/problemställning Genom projektet Entreprenörskap i Olofström har en unik lärprocess initierats i västra Blekinge det senaste året. Detta har lett till att ett antal delprojekt startats upp som kännetecknar framgångsrika och växande klusterinitiativ. Teknikklustret i Olofström kan nu utgöra grunden för ett klusterinitiativ med inriktning på teknik, med målet att skapa starkare och lönsammare företag - vilket innebär en starkare och växande region. Ett klusterinitiativ innebär att företagen och offentliga aktörer gemensamt upprättar en agenda på åtgärder som stärker företagen. Motivet för att organisera ett klusterinitiativ är att det finns större möjligheter att genomföra de prioriterade åtgärderna eftersom samverkan dels mellan

57 företagen och dels mellan företagen och samhällsaktörer ger extra kraft som stärker företagens och klustrets konkurrenskraft. Fordonsindustrin är den största marknaden för företagen, men även andra branscher efterfrågar produkter och produktionstekniska tjänster från Olofströmsregionen. Det är en stor gemensam utmaning att identifiera nya produkter och tjänster men även nya marknader. Genom ökad innovationsförmåga och förändrad kompetens gäller det att identifiera dessa nya produkter och tjänster samt att erövra dessa marknader. Detta ligger i linje med Olofströms kommuns målsättningar att bredda näringslivet och i linje med Blekingestrategin. Kommunfullmäktige i Olofströms kommun har fattat ett beslut med inriktningen att stödja utvecklingen av en innovativ miljö för produktion och teknikutveckling i Olofström genom att finansiera Jobb till 1000 under en tioårsperiod med 2,5 milj kr per år samt att söka medfinansiering. Finansieringen av Entreprenörskap i Olofström upphör den 31 augusti Projektaktiviteterna och entusiasmen hotas nu på grund av underfinansiering hösten våren Genom detta föreslagna projekt säkras ett framtagande av en gemensam identitet, vision, agenda och former för samverkan förankrade hos företag och offentliga aktörer - samtidigt som de pågående aktiviteterna, som redovisas nedan - utvecklas ytterligare. Ansvarstagande och finansiering av klusterinitiativet bör säkras för en treårsperiod och drivas med styrelse och ledning från årsskiftet 2014/2015. Projektet innefattar följande delar: Formering och klusterledning Affärsutveckling, export Affärsutveckling, Do Business With Us Teknikutveckling/forskning Nya sektorer Produktutveckling och innovation Kommunikation och marknadsföring Administration, ekonomi och lärande Projektet Teknikinitiativet i Olofström omfattar perioden 1 september april Teknikklustret i Olofströmsregionen är viktigt för arbetsmarknaden i västra Blekinge, sydvästra Småland och nordöstra Skåne. Olofström har dagligen en nettoinpendling på ca 1000 personer. Klustret har ca 30 företag men har inte tidigare samverkat systematiskt för att öka sin konkurrenskraft och tillväxt. 900 personer jobbar i små och medelstora teknikföretag och 2000 jobbar på Volvo. Genom projektet Entreprenörskap i Olofström, har delprojekt initierats inom affärsutveckling, teknikutveckling/forskning, innovation/produktutveckling, logistik, kompetensutveckling och kommunikation. Ett systematiskt samarbete har inletts mellan företag och offentliga aktörer i dessa frågor och uttalanden har gjorts av såväl näringslivets som samhällets ledare den senaste tiden och under framtidskonferensen den 23 maj 2014 (Bilaga). Dessa samarbeten och dessa uttalanden indikerar att det just nu är möjligt att formera ett klusterinitiativ. Ett klusterinitiativ där aktörer från näringsliv och samhälle utvecklar och driver en gemensam agenda för med syfte att stärka och förnya näringslivsstrukturen i Olofströmsregionen.

58 Intäktsbasen i Olofströms kommun utgörs till 80 % av fordonsindustrin, som domineras av Volvo Personvagnar. Detta ensidiga förhållande innebär en risk för Olofströms kommun, men även för kringliggande kommuner eftersom inpendlingen av arbetskraft är stor. Det är inte bara nödvändigt att stärka de kompetensområden som utgörden den nuvarande grunden för industrin i regionen. Det finns ett stort behov av att även förnya intäktsbasen och att differentiera intäktsbasen. Klimat, miljö och energi ställer nya krav på produkter och produktionsmetoder där företagens kunskap kan utvecklas. Kunskaper om användning av nya material som aluminium och kompositer är exempel på utmaningar som industrin i Sverige står inför för att behålla sin internationella konkurrenskraft och som kommer vara den framtida grunden för Olofströmsregionens utveckling. Industrin på mindre orter kännetecknas ofta av gediget yrkeskunnande och mindre inslag av forskning och högutbildad personal. I Olofström har dock initiativ tagits genom IUC i Olofström, Carl Zeiss, Volvo med flera, att öka de teknisk kunskaperna inom strategiska områden. Företag i förändring och nya företag ställer stora krav på den omgivande miljön. Det krävs utbildningar på olika nivåer, forsknings- och innovationsmiljöer, riskkapital, internationella kontakter och inte minst nya företag som samarbetar och konkurrerar både i affärer och om arbetskraft. Detta driver företagens internationella konkurrenskraft. Att skapa en sådan gynnsam tillväxtmiljö kan inget enskilt företag göra, ingen enskild högskola eller universitet åstadkomma, inga poliska aktörer besluta om. Men i ett målinriktat regionalt och nationellt samspel kan dessa möjligheter skapas som innebär många vinnare. Detta samspel kan skapas genom ett klusterinitiativ. Goda regionala utvecklingsförutsättningar attraherar även kompetens, kapital och investeringar. Detta kräver specialiserade och förändringsbenägna regioner där näringsliv och kunskapsmiljöer tillsammans skapar en grogrund för nya affärsidéer som klarar en global konkurrens. Ett klusterinitiativ kan accelerera en sådan utvecklig. Under de senaste åren har frågor kring konkurrens, forskning och innovation kommit i förgrunden för näringslivspolitiken, såväl regionalt, nationellt som internationellt. I Europa är utvecklingen av kluster och innovationssystem en viktig strategi för att stärka förutsättningarna för nyskapande och innovation. Detta projekt bygger på förstudien Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling i Olofström - Förstudie (Bilaga). Projektets syfte Syftet med projektet är att stärka, förnya och bredda teknikklustret i Olofströmsregionen genom att formera ett klusterinitiativ med bas i Olofström med inriktning på teknik. Detta ska på sikt leda till nya starkare och mer lönsamma företag, nya jobb och nya företag vilket innebär en hållbar och konkurrenskraftig region.

59 Projektets mål Målet med projektet är att teknikklustret har utvecklats till ett klusterinitiativ med gemensam vision och agenda, att de pågående aktiviteterna har säkerställts samt finansiering för verksamheten har säkrats för en treårsperiod. Projektets målgrupp Projektets målgrupp är i första hand de teknikbaserade företagen i Olofströmsregionen och som utgör grunden för Olofströms utveckling. Med Olofströmsregionen avses västra Blekinge, sydvästra Småland och nordöstra Skåne.. Projektorganisation och regional samverkan Projektägare är Olofströms Näringsliv AB som på uppdrag av Olofströms kommun ansvarar för näringslivsutvecklingen i Olofströms kommun och för projektet Jobb till Ett strategiråd etablerades september 2012 med representanter för teknikföretagen, Olofströms kommun och regionala aktörer som IUC, BTH, NetPort.Karlshamn, Tech Network, BBI m fl. Strategirådet är ett forum för dialog mellan företag, mellan företag och samhällsaktörer samt med BTH, innovationsaktörer och övriga kluster i regionen. Göran Johnsson fd ordf IF Metall, Ordförande i Strategirådet Sara Rudolfsson Kommunalråd Olofströms kommun Kjell Persson Olofströms Näringsliv AB Magnus Liljengren IUC/OSAS Magnus Nilsson Platschef VCBC Olofström Richard Berg Platschef Finnveden Ulrica Larsson VD EBP i Olofström AB Stephan Bengtsson VD Safeman Anders Larsson Plats- och produktionschef Stans & Press Paul Jarnehäll Regionchef ÅF (Epsilon) Olofström Roland Porter VD Wugang Tailored Blanks Nils-Göran Johannisson Tre D Mekaniska Anders Cronholm VD Blekinge Business Incubator Anders Nilsson BTH Innovation Mats Svensson Projektledare Tech Network Samuel Henningsson VD NetPort En projektstyrelse kommer att utses under hösten 2014 med ett mer operativt ansvar för

60 Teknikinitiativet i Olofströmsregionen. I projektet Entreprenörskap i Olofström som bedrivits under åren har ett antal delprojekt startats upp med stort engagemang från företagen. Flera av dessa drivs nu med insatser från kommunenens näringslivsansvariga och på konsultbasis. Det visade sig under projektet att det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, trots ett omfattande rekryteringsarbete. Det visade sig även svårt att behålla den rekryterade personalen trots att kommunen gjorde tillsvidare anställningar och inte projektanställningar. För att säkerställa projektets framgång upphandlades därför specialiserade konsulter vilket visade sig vara mycket framgångsrikt. Under kommande projektperiod på 8 månader kommer delprojekteten att stärkas och utvecklas i sådan takt så att företagens engagemang inte går förlorat. Detta ställer stora krav på bemanningen. Genom detta projekt kommer: - kommunens näringslivsansvariga fortsatt att engageras (Kjell Persson 30%, ansvarig och koordinering av hela projektet och Madelene Kidell 40 %, ekonomi och administration), -Administration och ekonomi, - den personal som kan tillföra erfarenheter från tidigare projekt engageras (Karin Andersson, kommunikation och marknadsföring samt Ingela Håkansson 20 % seminarier och förstudie jämställdhet och integration, Karl Larsson nätverksbyggande 50% t o m nov de redan engagerade och upphandlade konsulterna förutsätts kunna fortsätta sitt arbete inom sina respektive aktiviteter (procentsatserna anger % av heltidstjänst) -- Formering - klusterformeringskonsult med erfarenhet av klusterbildande, samverkan, verksamhetsplaner och klusterfinansiering (15%) -- Export och Do Business With Us - affärsstödskonsult med erfarenhet av affärsnätverk och industriella exportaktiviteter (30%), -- Teknikutveckling/forskning - experter laserteknologi och teknikstrategier (15%), -- Produktutveckling och innovation - innovationssystemsexperter (15%), -- Processtöd, coaching, lärande - lång erfarenhet av kluster, innovationssystem och sciences parks (23%). Stor kraft kommer att läggas på att göra två nyckelrekryteringar inför framtiden. Dessa båda tjänster kommer att fasas in så att de är fullt operativa 30 april En utvecklingsansvarig som kommer att ha ansvaret för att förnya näringslivsstrukturen 6.5 Nya sektorer med analytisk kompetens och förmåga att initiera, engagera intressenter, beskriva, söka finansieringen för projekt inom nya sektorer och en klusterledare som utses av teknikföretagen och kommunen i samförstånd med ansvar att stärka teknikinitiativet under ledning av en klusterstyrelse och i enlighet med den verksamhetsplan som kommer att fastställas under denna projektperiod. Behovet av experter på konsultbasis är därför relativt stort under de närmaste 8 månaderna eftersom både klusterformeringen och delprojekten kommer att drivs med full kraft under projektperioden samt stor vikt av kommer att lägga vid infasning av nyckelrekryteringarna. Konsultinsatserna kan därefter minskas. Denna bemanningslösning med kombinationer av olika resurser och kompetenser bygger på flera års erfarenhet av utvecklingsarbete i Olofström och är en förutsättning för ett framgångsrikt projekt och därmed den industriella utvecklingen i västra Blekinge.

61 Olika typer av finansiering kan bli aktuell från våren 2015 bl. a. från Europeiska Regionala fonden, Europeiska Sociala fonden, Vinnova, Tillväxtverket samt av ett större finansiellt engagemang från näringslivet. Kraven från dessa finansiärer kommer att analyseras under projekttiden och kan påverka klusterinitiativets organisering och ansvarsfördelningen mellan olika utvecklingsaktörer. Projektaktiviteter 6.1 FORMERING OCH KLUSTERLEDNING Framtagande av en gemensam identitet, vision, agenda och former för samverkan förankrade hos företag och offentliga aktörer - samtidigt som de pågående aktiviteterna, som redovisas nedan - utvecklas ytterligare. Ansvarstagande och finansiering av klusterinitiativet bör säkras för en treårsperiod och drivas med styrelse och ledning från årsskiftet 2014/2015 Fram till årsskiftet 2014/2015 avses följande vara utfört: 1. Formulerad gemensam identitet och vision. 2. Godkänd agenda för klusterinitiativet som t ex inriktning för: - ökade gemensamma affärsinsatser - ökad teknisk forskning och utveckling - stärkt innovationsförmåga - gemensam marknadsföring - insatser för kompetensförsörjning - insatser för effektiv logistik och i god infrastruktur 3. Former för samverkan med en tydlig samorganisation och ledning för klusterinitiativet. Organiseringen kan vara enkel i ett inledande skede utan nya formella organisationer. Utöver detta bör beslut av finansiering av åtgärderna vara klarlagt. Preliminär tidplan: Strategiråd september Godkännande av gemensam övergripande agenda - Val av projektstyrelse med uppdrag att ta fram gemensamma former för samverkan bakom klusterinitiativet, utse klusterledare och ta fram förslag till finansiering av klusterinitiativet under en treårsperiod till nästa strategiråd Fram till december Former och förutsättningar för deltagande i klusterinitiativet klarläggs. Strategiråd december Beslut om uppstart av klusterinitiativet Från 2015 kommer en projektstyrelse styra verksamheten genom regelbundna möten och en klusterledare vara anställd.

62 Privat finansiering: Antal timmar ca 400. Företagen deltar i strategirådet och projektstyrelsen. Andra teknikföretag i Olofströmsregionen deltar i initiala aktiviteter. 6.2 AFFÄRSUTVECKLING EXPORT Fortsatt exportsatsning i första hand mot England och förädling av paketeringen av företagens gemensamma erbjudande. På initiativ av EBP har intresset för en gemensam exportsatsning på England undersökts. EBP har redan bl a Aston Martin som kund och de ser att det finns en marknad för fler företag från regionen och att det skulle kunna göras mycket intressanta gemensamma erbjudanden Från design till produkt till företag som Land Rover, Bentley, Jaguar, Aston Martin, McLaren. Initiativet har arbetsnamnet Go GB och under våren har aktiviteterna främst handlat om att formera Go GB i form av personer, företag, erbjudande, marknadsföring osv. Möten har hållits med företag lokalt. En för-rekognoseringsresa har genomförts till England i maj 2014 där bl. a. Aston Martin besökts. Webplattform för erbjudandet har utvecklats. I Storbritannien tillverkades år fordon. Financial Times bedömer att produktionen kommer att stiga kraftigt de närmaste åren och att man 2017 passerar 2 miljoner tillverkade enheter. Det skall jämföras med det senaste rekordåret 1970 då man nådde 2.1 miljoner. I Sverige tillverkades det år fordon och år Huvuddelen av de engelska tillverkarna satsar numera på nischad produktion i små serier, t.ex. sportbilar. Ägarna är ofta globala företag med huvudkontor i något annat land. En del av tillverkarna är relativt hårt styrda från ägarna, medan andra är fria att själva välja underleverantörer. Jaguar, som ägs av Tata, är ett exempel på det senare. Ifall tillverkningen ökar med ca 30 % de närmaste åren, vilket Financial Times tror, så kommer efterfrågan på produktionskapacitet och kunnande från underleverantörer att vara stort. Flera av företagen i Olofströmsregionen ligger långt fram när det gäller teknik, kompetens och kvalitet. Dessutom är man inriktad på små serier, vilket ofta är det som de engelska tillverkarna efterfrågar. Tillsammans skulle man kunna skapa ett bra och heltäckande erbjudande, som borde vara attraktivt för potentiella kunder. Målet med GO GB är att lokala leverantörer i Olofström skall få in fler beställningar och därmed kunna öka sin tillverkning, vilket förhoppningsvis leder till fler basarbetstillfällen. På längre sikt skulle det kanske även kunna leda till nya etableringar. Exportresan planeras i samarbete med Fordonskomponentgruppen (FKG). Där pågår för tillfället ett projekt med namnet Go Global som syftar till att öka svenska underleverantörers export. FKG kommer att finansiera det som rör själva resan - exempelvis mötesbokningar och reseplanering mm. Teknikinitiativet ska vidareutveckla säljmaterial och koordinera deltagarnas arbete. Exempelvis kommer webportalen för delprojektet att utvecklas ytterligare, leveranskedjan beskrivas mer utförligt och det totala erbjudandet utvecklas. Säljmaterialet ska efterhand kunna användas på andra marknader, sektorer och branscher såväl av de enskilda företagen

63 som av regionens aktörer. Delaktiviteter under projekttiden: - Exportresa till England september/oktober Planering och genomförande av engelska företags besök i Olofström - Möten och koordinering kring Go-GB-gruppen - Planering inför eventuellt ny gemensam resa preliminärt våren Utveckling av gemensamt säljmaterial av såväl de enskilda företagens erbjudande som gemensamma erbjudande i olika kombinationer i hela värdekedjan. Privat finansiering i form av tid: företag deltar i planering, utformning av koncept och marknadsmaterial samt deltagande på resan. Antal timmar ca 800. Företagen ståräven för sina egna kostnader beträffande resor och logi mm. Deltagande företag (juli 2014): Åf, Devo Engineering, EBP i Olofström, El-Yta Kem, Finnveden Metal Structures, ITE Fabriks, Industriellt Utvecklingscenter i Olofström, PDS Engineering, Safeman, Semcon, Wugang Tailored Blanks, Ytab Group. Övrig finansiering: Fordonskomponentgruppen (FKG) finansierar via Tillväxtverket extern konsult för mötesbokningar i England och reseplanering mm. 6.3 AFFÄRSUTVECKLING, DO BUSINESS WITH US. Fördjupat affärssamarbete mellan teknikföretagen genom att företagen delar med sig av affärskontakter inom olika sektorer som t ex tåg, energi, fritidsfordon, inredning Safeman har tagit intiativ till att utveckla nya gemensamma marknader. Det är en fördjupning av VisitUs som genomfördes under Entreprenörskap i Olofström och som syftade till att företagen bjöd in varandra för att de skulle lära känna varandra bättre som grund för olika samarbeten. Do Business With Us innebär att företagen bjuder in varandra för att kunna dela med sig av affärskontakter inom olika sektorer. Ett exempel är en tågstol som är utvecklad och tillverkad av Safeman i Olofström. Den finns nu bl. a. på Arlanda Express och NorrTåg. Stolen har fått det europeiska designpriset Red Dot Design Award och dessutom märkt med Olofströmskronan. För att producera stolen krävs kompetens inom design, konstruktion, beredning och tillvekning av olika komponenter. Safeman har fått köpa mycket av detta från olika leverantörer i Sverige. De är dock övertygade om att det skulle kunnat göras mer av detta arbete i Olofström och andra delar av tåginredningen. Om några av företagarna sätter sig ner och på ett kreativt sätt diskuterar vad de skulle kunna göra tillsammans här i Olofström vilket skulle kunna leda till nya jobb. Safeman kallar initiativet för Den kreativa stolen. Safeman har ytterligare produkter inom många olika sektorer som skulle kunna leda till nya affärer för andra företag i Olofström husbilar, husvagnar, specialfordon, handikappfordon, fritidssektorn, energiprodukter. Visit Us var ett bra initiativ. Men samtalen måste fördjupas. Det är dags för Do business with us! Genom detta delprojekt kommer företagen att bjuda in varandra för att dela med sig av affärskontakter och idéer. Det krävs resurser för att driva och koordinera aktiviteten med syfte att öka affärerna för företagen och bredda kommunens näringslivsstruktur. Privat finansiering: Företagen deltar i arbetsgrupper. Antal timmar ca 200. Deltagande företag: Safeman, Stans och Press, Tre-D Mekaniska m fl

64 6.4 TEKNIKUTVECKLING/FORSKNING Särkerställande av en fokuserad satsning inom användning av laserteknologi och analys av nya strategiska spjutsspetsteknologier. Syftet har hittills varit att identifiera ett teknikområde som har potentialen att bli såväl tillväxtdrivande som lönsamt. Detta område är användningen av laserteknologi. Området kan integreras eller alternativt ha direkta synergieffekter till processer relaterade till formningsteknik och därmed bli ett starkt och nytt utvecklingsområde. Teknikområdet är till gagn för och sammanlänkar flera företag samt FoI- och utbildningsaktörer i Olofströmsregionen. Tekniknätverket/konstellationen har nu 5 företag (juni 2014) och de ingående parterna i nätverket har arbetat fram en avsiktsförklaring där partnerna är överens om att aktivt stödja satsningen. De dokumenterar en strategisk projektplan och tänkt arbetsgång knuten till en roadmap. Avsikten är att företagen på sikt själva ska driva aktiviteten, men det krävs initialt resurser för att koordinera aktiviteterna i initiativet samt att börja identifiera nya spjutspetsteknologier inom t. ex. aero space, simulering, energi, etc. Privat finansiering: Företagen deltar i arbetsgruppen. Antal timmar ca 240. Deltagande företag: Tre D Mekaniska, LaserTool, Volvo, Stans och Press, IUC i Olofström 6.5 NYA SEKTORER Förstudier krävs för att bredda teknikföretagens marknader inom nya sektorer och branscher. Alla företag och även kluster måste finna nya marknader för att kunna utvecklas. De sektorer och branscher som kan vara aktuella för Olofströmsregionen är tunga fordon, flyg, tåg, fritidsfordon, energi- och miljösektorn. SWOT-analyser, lönsamhets- och kompetensanalyser kommer därför att genomföras och dialogen med såväl mindre tjänsteföretag som regionala och nationella aktörer kommer att fördjupas. Det finns förutsättningar för en växande tjänstesektor inom teknikföretagen och för mindre företag som stöd för industriföretagens verksamhet. En förstudie kommer göras som beskriver hur jämställdhet och integration kan användas som tillväxtfaktorer i det fortsatta arbetet i Teknikinitiativet de kommande åren. Särskilt intressant är det att studera detta inom områdena produktutveckling, tjänsteutveckling, export och sälj/marknadsföring. Privat finansiering: Företagen deltar i arbetsgrupper 6.6 PRODUKTUTVECKLING OCH INNOVATION Behovet av produktutveckling är stort i Olofströmsregionens företag. Detta kan göras genom att säkerställa att en innovationssystemaktör/prototyplabb finns i anslutning till IUC och att näringslivsdelen av Art & Technology analyseras och utvecklas ytterligare. I projektet Entreprenörskap i Olofström analyseras hur en innovationssystemsaktör i regionen kan organiseras och formeras med resurser för att framställa prototyper och vara tekniskt stöd vid produktutveckling samt förmedla kontakter till övriga kompletterande

65 innovationssystemsaktörer i Blekinge som t ex BBI, BTH-Innovation, NetPort etc. En utvecklad verksamhetsidé som underlag för beslut om framtida organisering och finansiering kommer att finnas i augusti 2014 och en avsiktsförklaring ska då vara tecknat med övriga innovationsaktörer i regionen. Under kommande projektperiod kommer processen förfinas samt lokaler och utrustning förberedas, framtida resursbehov säkerställas samt en analys och utvärdering göras av näringslivsdelen av Art & Technology. 6.7 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Marknadsföring och kommunikation av händelser och planer som syftar till att attrahera investeringar och kompetens till klustret. För att attrahera affärer, investeringar, etableringar och rekryteringar krävs marknadsföring och kommunikation som t ex pressarbete, nyhetsbrev, webb, informationsmaterial, ökad synlighet, etc. Effektiv marknadsföring och kommunikation kräver utvecklade strategier såväl övergripande som riktade mot olika målgrupper. I detta projekt ska marknads- och kommunikationsplan utformas och genomföras samt en egen webb-sida utvecklas för Teknikinitiativet. 6.8 KOMPETENSUTVECKLING Under projekttiden kommer strategiska seminarier att arrangeras. T ex kommer det tredje seminariet inom presshärdning/varmformning att arrangeras under hösten Teknikinitiativet koordineras med Kompetensinitiativet som syftar till att finna en organiserad form för kompetensidentifiering i Blekinges teknikföretag, vilket är nödvändigt för att uppnå förändring. I projektet kommer utredas huruvida teknikinitiativet i Olofström kan ta ett samlat regionalt ansvar för att identifiera industrins behov av kompetensutveckling och stå som sökande och koordinator för satsningar som finansieras av Europeiska Socialfonden. 6.9 ADMINISTRATION, EKONOMI, LÄRANDE OCH PROCESS-STÖD Ledning av projektarbetet och projektmöten. Förberedelser, genomförande och uppföljning av möten med projektstyrelse och strategiråd. Administration av projektanställningar och upphandlingar av externa konsulter. Budgetarbete, löpande ekonomiredovisning och slutredovisning.aktiviteter för lärande av klusterarbete liksom process-stödsaktiviteter kommer att genomföras för såväl strategiråd-, projektstyrelse som projektledning. Olofströmsregionens näringslivsarbete kommer att samlokaliseras i Innovation Park och därigenom kommer en Science Park skapas. I Innovation Park kommer Industriellt utvecklingscentrum (IUC), Olofströms Näringsliv AB, Teknikinitiativet, Kompetensinitiativet, Nyföretagrecentrum och nya utvecklingsprojekt att finnas tillsammans med högteknologiska företag och utbildningsaktörer. Projektet Entreprenörskap i Olofström avslutas 31 augusti 2014 under förutsättning att Region Blekinge beviljar medel till Teknikinitiativet i Olofströmsregionen Koppling till Blekingestrategin Välj insatsområde: Bilden av attraktiva Blekinge Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet

66 Beskriv hur projektet har koppling till valt/valda insatsområden nedan: Enligt Blekingestrategin så drivs utveckling av människor. Det är just detta som kännetecknar Teknikinitiativet i Olofström. Engagemanget i delprojekten och i strategirådet från företagsledare och samhällsaktörer är stort. Några kopplingar till Blekingestrategin: - Insatsområde Arbetsliv. Enligt Blekingestrategin är det viktigt med strategisk samverkan mellan näringsliv, utbildningsaktörer och offentlig sektor. Detta överensstämmer med Teknikinitiativets grundidé. - Insatsområde Attraktiva Blekinge. Genom Teknikinitiativet kommer en image skapas och underhållas som synliggör utveckling och innovation, vilket skapar attraktionskraft. - Insatsområde Livskvalitet för alla. Teknikinitiativet syftar till en starkare och balanserad arbetsmarknad i Olofström vilket är en viktig förutsättning för att en dynamisk bostadsmarknad ska utvecklas i Olofström. - Insatsområde Tillgänglighet. Teknikinitiativet kommer att driva frågor som stärker infrastruktur och logistik i västra Blekinge. Horisontella mål Beskriv hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån : Jämställdhet En förstudie kommer göras som beskriver hur jämställdhet kan användas som tillväxtfaktor i det fortsatta arbetet med Teknikinitiativet. Mål kommer att sättas för det fortsatta arbetet och successivt implementeras. Särskilt intressant är det att studera jämställdhet som tillväxtfaktor inom områdena produktutveckling, tjänsteutveckling och sälj/marknadsföring. Erfarenheter av jämställdhetsarbetet från FKG 09 och Start11 kommer användas som grund i förstudien och kommer att vidareutvecklas.

67 Integration En förstudie kommer göras som beskriver hur integration kan användas som tillväxtfaktorer i det fortsatta arbetet i Teknikinitiativet. Mål kommer att sättas för det fortsatta arbetet och successivt implementeras. Särskilt intressant är det att studera integration som tillväxtfaktor inom export och sälj/marknadsföring. Erfarenheter från exportfrämjande insatser som bedrivits i Karlshamn kommer att användas som grund i förstudien och vidareutvecklas. Miljö Förutsättningar för att företagen i Olofströmsregionen ska kunna växa på nya marknader kommer att studeras i delprojektet Nya spår (6.5). Särskilt intressant är nya affärsmöjligheter inom miljö och energiområdet. Uppföljning och utvärdering

68 Kontinuerlig uppföljning av programmets aktiviteter, resultat och effekter kommer att ske till styrgrupp och finansiärer i enlighet med de indikatorer som anges nedan i denna ansökan. Projektrapport kommer att sammanställas i maj Implementering och spridning av resultat Målet med projektet är att teknikklustret har utvecklats till ett klusterinitiativ med gemensam vision och agenda, att de pågående aktiviteterna har säkerställts samt finansiering för verksamheten har säkrats för en treårsperiod. I den långsiktiga finansieringen kommer företagens engagemang att särskilt integreras. En ny framtidskonferens planeras i april 2015 där projektresultat redovisas för regionala aktörer, finansiärer, företag och politiker. Kontinuerlig information sker genom hemsidan Olofströms Näringsliv AB och genom utskick till personer som prenumererar på särskilt nyhetsbrev. Kontinuerlig information sker också via massmedia. Indikatorer Antal Män Kvinnor Nya företag Nya arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen 1 1 Involverade företag 30 Deltagande individer 100 Tids- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Samtliga aktiviteter Spridning av resultat

69 Budget och finansieringsplan Fylls i på särskild budgetblankett! Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - Sökanden har tagit del av Handledning till ansökan, föreskrifter samt förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. Datum Behörig att företräda den sökande organisationen Namnförtydligande Kjell Persson

70 Projekttitel: Stödmottagare: Teknikinitiativet Olofström Olofströms Näringslivs AB Stödberättigande kostnader Totalt Egen personal inkl soc.avgifter Eget arbete som medfinansiering Ideellt arbete Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar/Avskrivningar Indirekta kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Projektintäkter, deltagaravg Summa kostnader efter intäkter Finansiering Nationell offentlig Finansiär: I form av: Totalt Region Blekinge Likvida medel Olofströms kommun " Olofström Näringsliv AB " " 0 " 0 " 0 " 0 In natura-finansiering Finansiär: Olofströms kommun I form av: eget arbete Summa nat. off. finansiering Privat finansiering Finansiär: In natura-finansiering Finansiär: Summa privat finansiering I form av: Totalt Likvida medel 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 I form av: Budget och finansieringsplan Total finansiering

71 Addendi Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling i Olofström - Förstudie OLOFSTRÖMS NÄRINGSLIV AB

72 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 5 1. Bakgrund 6 2. Utgångspunkter 8 3. Avgränsning 9 4. Strategier och åtgärder Teknikinitiativet 4.2 Affärsinitiativet 4.3 Nya kompetensinitiativ 4.4 Generella insatser 4.5 Kommunikation och marknadsföring 5. Aktiviteter Teknikparken Innovation Park Övriga kommunala och regionala satsningar Framtida organisation, administration och ledning Klusterinitiativet 8.2 Profilering 8.2 Initial budget och finansiering Bilaga 43 Andra klusterinitiativ Inkubatorer Forskningsfinansiärer Regionala projekt 1

73 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 2

74 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Sammanfattning Olofström är en industriell miljö för produktion och teknikutveckling och en motor i västra Blekinge, nordöstra Skåne och sydvästra Småland. Yrkeskickligheten att forma plåt och massproducera detaljer, främst till bilindustrin, är av världsklass. Men kan den industriella miljön fortsätta utvecklas de närmaste decennierna? Har de senaste årens kris förändrat förutsättningarna för Olofströms industris framtid? I denna förstudie har stor vikt lagts vid att förstå vilka lokala drivkrafter det finns till utveckling och förändring och hur dessa ska kunna stärkas, så att en innovativ miljö för produktion och teknikutveckling ska kunna säkerställas. Förutsättningen har varit att aktörer i Olofström själva ska förstå processer och sammanhang. De ska själva kunna ha initiativet för att agera proaktivt. Nya marknader och ny teknik är nycklar för framtiden. Följande drivkrafter har identifierats och ligger till grund för åtgärdsförslagen i förstudien: Volvo har under decennier kontinuerligt tillfört regionen teknisk kompetens Volvo har under decennier genererat nya företag i regionen De mindre och medelstora företagen har de senare åren - under fordonskrisen utvecklat sina marknader till andra branscher, men också till nya delar av fordonsindustrin Företag har vuxit fram i den industriella miljön i andra nya industrisektorer Tre strategiska initiativ föreslås för att stärka drivkrafterna: Teknikinitiativet - driver på strategiska tekniska frågor Affärsinitiativet - driver på affärsutvecklingen Nya kompetensinitiativ bevakar nya utvecklingsspår - Marknadsföring och kommunikation skall ge självkänsla och synliggöra satsningen så att människor och företag attraheras. - En aktivitetsplan för 2011 redovisas med budget. - En teknikpark Innovation Park byggs efterhand som behovet av nya lokaler uppstår. - Kommunen och regionen säkrar en väl fungerande infrastruktur. - Ett klusterinitiativ kan efterhand organiseras för att engagera företag och offentliga aktörer. Förstudien innehåller analyser med exempel på åtgärder men även aktiviteter som omedelbart bör genomföras och vilka resurser som krävs. Målet är att nya jobb ska tillkomma under en tioårsperiod inom produktion och teknikutveckling, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik. Det är nu när industrikonjunkturen ät positiv som proaktiva insatser bör vidtas. Det är det försent att vidta insatser när krisen har kommit. 3

75 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 4

76 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Inledning 1927 togs ett djärvt beslut i Olofström. Bruket skulle producera karosser till Volvo-bilar. Prognosen var att karosser till bilar skulle tillverkas. Den allmänna meningen i Olofström var att bilar inte hade någon framtid och att det var bättre att producera hushållsartiklar och annat som det fanns behov av. År 1927 såldes bara 297 st Volvo-bilar. Många i Olofström sa: - Vad vad det vi sa!. Under 83 år, från 1927 tills nu, har mycket hänt. Olofströmsregionen har producerat bilkarosser till en global marknad och har nu en internationellt ledande kunskap att forma bilkarosser. Volvo Olofströmsverken har blivit en av södra Sveriges största industrier och är en av de robottätaste produktionsmiljöerna i Norden. Produktionen har inneburit stora svenska exportinkomster och bidragit till Sveriges välfärd under många decennier. Men kommer svensk bilindustri att gå samma öde till mötes som varvs- och textilindustrin och förvandla Olofström till en krisort? Ingen har svaret på denna fråga nu. Ur svensk synpunkt är förhoppningen att fordonsindustrin i Sverige utvecklas och står stark i många decennier. Om så sker bör Olofström vara en internationellt ledande tillverkningsort för plåtdetaljer till bilkarosser i världen, men den unika kompetensen kan även överföras till att producera produkter och tjänster för andra tillämpningsområden. Idealet är att såväl tillvekning av bilkarosser som andra produkter och tjänster med högt förädlingsvärde sker parallellt och på sätt skapar en stabilare arbetsmarknad. Ur detta perspektiv har en intressant utvecklingsprocess skett i regionen. Ur Volvo-företaget har många nya verksamheter uppstått. Det innebär att industriklustret i Olofström nu tillverkar produkter och levererar tjänster till andra personbilstillverkare, men även till producenter av lastbilar och bussar och till andra användningsområden som energiindustrin, byggindustrin, samt tillverkare av medicinsk utrustning. Det industriella processkunnandet i Olofström används även i olika delar av världen för att bygga nya produktionslinjer. Hur kan förutsättningarna för Volvos produktion stärkas, samtidigt som nya självständiga företag kan avknoppas, utvecklas och växa i en allt snabbare takt? Målet är att Olofström kan fortsätta vara en motor för tillväxten i västra Blekinge, Östra Skåne och södra Småland. Denna förstudie innehåller förslag till insatser som syftar till detta. Som grund för studien har ett antal djupintervjuer skett med företagen. Utan lokala drivkrafter sker ingen utveckling eller förändring. Drivkrafterna har visat sig vara fler och större än förväntat, vilket ger tillförsikt inför framtiden. Men nya företag och ytterligare eldsjälar krävs för att åstadkomma en påtaglig och varaktig förändring. Det krävs resurser till ett organiserat och framtidsinriktat arbete där teknik och affärsutveckling når nya höjder och även blir en språngbräda mot nya kompetensområden. 5

77 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 1. Bakgrund Intäktsbasen i Olofströms kommun utgörs till 80 % av fordonsindustrin, som domineras av Volvo Personvagnar. Detta ensidiga förhållande innebär en risk för Olofströms kommun, men även för kringliggande kommuner eftersom inpendlingen av arbetskraft är stor. Det är inte bara nödvändigt att stärka de kompetensområden som utgör grunden för industrin i regionen. Det finns ett stort behov av att även förnya intäktsbasen och att differentiera intäktsbasen. Över 2000 jobb har försvunnit de senaste åren. De insatser som nu vidtas bör åtminstone innebära ett tillskott av nya jobb de närmaste 10 åren I Olofströmsregionen finns en unik industriell och teknologisk kunskap inom området formning och fogning av metalliska material samt industriella tillverkningsprocesser. Kunskaperna har rötter från 1700-talets järnbruk vid Holje ström via Svenska Stålpressnings AB och hushållsprodukter. Dessa kunskaper har skapat förutsättningar för flera industrier i trakten. Volvo Personvagnar är den största industrin med Skandinaviens största pressverk för fordonskomponenter. Utöver Volvos verksamhet finns ytterligare ett 15-tal företag verksamma inom detta kompetensområde - formning och fogning av metalliska material - som tillverkar produkter eller levererar tjänster av världsklass. Fordonsindustrin är den största avnämaren av produkterna, men även andra branscher efterfrågar produkter och produktionstekniska tjänster från Olofström. Klimat, miljö och energi ställer nya krav på produkter och produktionsmetoder där kunskapen att forma och sammanfoga metalliska material kan utvecklas. Kunskaper om varmpressning, användning av nya material som aluminium och titan är exempel på utmaningar som industrin i Sverige står inför för att behålla sin internationella konkurrenskraft och som kommer vara den framtida grunden för Olofströmsregionens utveckling. Industrin på mindre orter kännetecknas ofta av gediget yrkeskunnande och mindre inslag av forskning och högutbildad personal. I Olofström har dock initiativ tagits genom IUC i 6

78 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Olofström, Sandvik Research, Carl Zeiss med flera, att öka kunskaperna inom strategiska områden. Företag i förändring och nya företag ställer stora krav på den omgivande miljön. Det krävs utbildningar på olika nivåer, forsknings- och innovationsmiljöer, riskkapital, internationella kontakter och inte minst nya företag som samarbetar och konkurrerar både i affärer och om arbetskraft. Detta driver företagens internationella konkurrenskraft. Att skapa en sådan gynnsam tillväxtmiljö kan inget enskilt företag göra, ingen enskild högskola eller universitet åstadkomma, inga poliska aktörer besluta om. Men i ett målinriktat regionalt och nationellt samspel kan dessa möjligheter skapas som innebär många vinnare. I takt med en växande internationell konkurrens ökar betydelsen av företagens innovationskraft. Förutsättningarna inom det enskilda företaget är avgörande, men det regionala sammanhanget spelar en allt viktigare roll. Närhet till konkurrerande företag samt tillgång till starka innovations- och utvecklingsmiljöer bidrar till att stärka nya och befintliga företags konkurrenskraft. Goda regionala utvecklingsförutsättningar attraherar även kompetens, kapital och investeringar. Detta kräver specialiserade och förändringsbenägna regioner där näringsliv och kunskapsmiljöer tillsammans skapar en grogrund för nya affärsidéer som klarar en global konkurrens. Under de senaste åren har frågor kring konkurrens, forskning och innovation kommit i förgrunden för näringslivspolitiken, såväl regionalt, nationellt som internationellt. I Europa är utvecklingen av kluster och innovationssystem en viktig strategi för att stärka förutsättningarna för nyskapande och innovation. Olofströmsregionen har utvecklats från att vara helt beroende av Volvo - till att allt mer utgöra ett kluster av självständiga företag. 7

79 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 2. Utgångspunkter Tre synsätt är grunden för de satsningar som föreslås i denna förstudie: Näringslivet ska både stärkas och förnyas De företag som finns i regionen har huvudansvaret för sin egen verksamhet. Samhället kan stärka deras verksamhet genom att i samspel med företagen anpassa utbildningar, infrastruktur, kommunikationer för att företagen skall utvecklas framgångsrikt. Samhället kan också erbjuda en attraktiv livsmiljö för personalen. En aktiv näringspolitik kan också stärka samspelet mellan olika företag, i den utsträckning företagen tycker det är intressant. Insatser att förnya näringslivet är däremot ett samhällsansvar. Detta kan ske genom att attrahera nya företag, finansiera inkubatorer, bygga en framtidsinriktad utbildnings- och kunskapsstruktur för morgondagens företag. Detta kräver framsyn och mod. Strategier och människor ger framgång Insatser som utgår från de kompetenser som redan finns i regionen och är efterfrågade bör ha större förutsättningar att lyckas än att försöka skapa något helt nytt. Förnyelse av näringslivet är dock inte planeringsbar. Men genom framsynta proaktiva insatser kan situationer uppstå som aktörer i en region kan reagera på. Vidtas inga proaktiva insatser uppkommer sällan möjligheter att reagera. Man måste energiskt sträva mot ett mål. Verkligheten och nya förutsättningar måste beaktas hela tiden. Dock är det viktigt att man har samma vision att sträva mot. Det måste finnas tålamod och aktiviteter som hela tiden pekar framåt. Men det går inte åstadkomma framgång bara genom intellektuellt arbete och fina planer. Framgång bygger i grunden på engagerade människor. Tillväxt kräver åtgärder på olika arenor Tillväxt av näringslivet i en region kan uppkomma i huvudsak på tre sätt. De befintliga företagen växer, antingen inom sina egna företag eller genom avknoppning eller outsourcing. o Det innebär insatser på hemmaplan. Nya företag kan attraheras genom olika typer marknadsinsatser. o Det innebär insatser på bortaplan. Helt nya företag uppstår. o Det innebär stöd till innovationer, entreprenörer och inkubatorer. 8

80 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 3. Avgränsning av förstudien Denna förstudie fokuserar på insatser som syftar till att skapa en innovativ miljö för produktion och teknikutveckling. Detta innebär fokus på personer med teknikbaserade utbildningar och företag som i huvudsak besitter tekniska kompetenser. Att förnya intäktsbasen måste därför kompletteras med insatser som attraherar och ger utrymme för individer med andra intressen och talanger. Det kan vara t ex tjänste- och serviceföretag inom besöksnäringen, upplevelsebaserade företag och vårdverksamhet för andra regioners behov, liksom att utveckla unika och attraktiva boendemiljöer där Olofströms speciella natur kan utgöra grunden - kanske miljö-, natur- och vildmarksbyar? Olofström utgör en del av arbetsmarknaden i västra Blekinge, södra Småland och östra Skåne. Framgångsrika satsningar i hela denna region är viktiga för Olofström. Karlshamns satsningar på digitala spel, intelligent logistik och nya media har t ex stor betydelse. De ska ses som viktiga komplement till de satsningar som föreslås i denna förstudie. En stark intäktsbas innebär inte automatiskt att invånarantalet och servicenäringarna ökar. Pendling har de senaste decennierna ökat i omfattning och om inte boendemiljöerna upplevs som bra, att bostäder inte är bra investeringsobjekt eller om inte alla i hushållet, särskilt kvinnorna, får jobb på orten - finns stor risk att inpendlingen trots allt blir stor även i framtiden. Under förstudien har frågor om bl a energi, infrastruktur och logistik uppkommit. De är en förutsättning för innovativ och produktiv miljö inriktad på tillverkningsindustrin. Det ligger dock utanför denna studie att hantera. Frågorna som uppkommit har dock listats i rapporten. 9

81 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 4. Strategiska inriktningar Drivkrafter I denna förstudie har stor vikt lagts vid att förstå vilka lokala drivkrafter det finns till utveckling och förändring och hur dessa ska kunna stärkas, så att en innovativ miljö för produktion och teknikutveckling ska kunna säkerställas. Förutsättningen har varit att aktörer i Olofström själva ska förstå processer och sammanhang. De ska själva kunna ha initiativet för att agera proaktivt. Följande drivkrafter har identifierats och ligger till grund för åtgärdsförslagen i förstudien: Volvo har under decennier kontinuerligt tillfört regionen teknisk kompetens. Volvos verksamhet fokuseras allt mer på ren produktion. Därför krävs nu en bred lokal mobilisering där fler företag och aktörer engageras i arbetet för att identifiera och tillföra Olofströmsregionen strategisk teknisk kompetens som stärker alla teknikföretagen. Detta är viktigt inte bara för Volvos fortsatta utveckling - utan även för andra teknikintensiva företag! Drivkraften är företagens behov av ny teknik för att vara konkurrenskraftiga. Volvo har under decennier genererat nya företag i regionen. Denna egenskap bör inte bara förvaltas, utan egenskapen bör systematisk analyseras och utvecklas samt om möjligt accelereras. Även nya medelstora företag kan i ökad omfattning generera och attrahera nya företag till Olofström. Drivkraften är företagens behov av nya samarbets- och affärspartners och för att vara konkurrenskraftiga. De mindre och medelstora företagen har de senare åren - under fordonskrisen utvecklat sina marknader till andra branscher, men också till nya delar av fordonsindustrin. Denna process som de senare åren ökat, kan stimuleras och stärkas. Det innebär en breddning av näringslivet i Olofström. Den viktigaste drivkraften för detta är att lönsamheten är bättre i andra branscher. Helt nya företag har vuxit fram i den industriella miljön inom andra industrisektorer t ex energisektorn. Den viktigaste drivkraften för detta är att nya affärsmöjligheter uppstår som entreprenörer ser en möjlighet att exploatera. Denna process bör noga betraktas och kunskapsinsatser vidtas som stärker framväxande företagskluster som är internationellt konkurrenskraftiga. 10

82 Teknisk höjd Produktion Utveckling FoU Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Tre strategiska initiativ föreslås för att stärka drivkrafterna Teknikinitiativet innebär att strategiska insatser görs för att höja den tekniska kunskapen med syfte att skapa minst 300 jobb i befintliga och nya produktions- och teknikföretag under det närmaste decenniet. Affärsinitiativet innebär att särskilda insatser görs för att bredda företagens marknader och höja den affärsmässiga förmågan, med syfte att skapa minst 300 jobb genom befintliga och nya produktions- och teknikföretag under det närmaste decenniet. Nya kompetensområden innebär att särskilda insatser görs för att utöka företagsklustret inom nya växande marknader t ex energisektorn, med syfte att skapa minst 300 jobb genom befintliga och nya produktions- och teknikföretag under det närmaste decenniet. Strategier BTH/ING IUC/OSAS + ca300 jobb Teknikinitiativet Sandvik 10 Epsilon 33 Semcon Caran 6 Binar 10 ABB Automation 23 Carl Zeiss +ca300 jobb Nya kompetensinitiativet EC Wind PV Enterprise VOLVO 1700 TreD Mekaniska 28 EBP 127 Safeman 60 Stans&Press 75 Thyssen Krupp 38 Finnveden 250 +ca400 jobb Affärsinitiativet Racks 15 ScanBox 16 Volvo Karosseri Fordon Övrig metallindustri Annan industri Affärsförnyelse 11

83 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 4.1 Teknikinitiativet Nuläge Olofströms historias utveckling har en röd tråd i att forma plåt. Den kompetensen är världsunik. Redan 1883 levererades det berömda Olofströmshornet. På den tiden formades plåt bl.a. genom trycksvarning och pressning för att visa på den hantverksskicklighet som fanns i Olofström. Idag formas ultrahållfast stål i plåtform för struktur- och krockdetaljer med höga sträckgränser (upp mot MPa), samt plåtdetaljer med mycket avancerad design, i kraftiga hydraulpressar. För att kunna forma och producera detaljer i nya stålsorter och med avancerad design krävs ett flertal olika kompetenser, även om detta sker med konventionell pressning. För att forma plåten och komma rätt med verktygsframtagningen krävs simulering i avancerad datormiljö. Inputen till datasimuleringen bygger mycket på praktiska erfarenheter från verktygsstillverkning och prover i materiallaboratorier. Desto bättre förarbete, desto billigare verktyg. Det är stora summor som står på spel. Yrkesskickligheten finns nu främst i Volvo, men också i flera andra företag liksom i kompetenscentrat IUC. Den speciella Olofströmskompetensen vad gäller formning innehavs av ett antal människor som har kunskap och kompetens inom formning, verktyg, material och maskinsystem. Inom flera av de andra företagen finns stor kompetens inom exempelvis produktionsteknik i medelstora serier, produktion med hjälp av andra material än plåt, automatisering, verktyg osv. Forskning och utveckling inom dessa områden sker idag till viss del inom Volvo och IUC/OSAS, men insatserna kräver pengar och personalresurser. Nuläget är speciellt och på gränsen till kritiskt. I nuläget och sedan ett antal år tillbaka, sker nu en snabb utveckling av nya stålsorter och aluminiumlegeringar. Behovet att öka kunskapen om materialen och vilka konsekvenser det får för verktygsutveckling, produktion och beredning är stort. De senaste årens förändringsprocess till nuläget En viktig faktor till framgångarna för Brukets verksamhet Olofström har varit tidigare ägares flexibilitet och snabba omställningar när marknader och omvärld har förändrats. Övergångar till fordonsmarknad från emaljerade kärl som blev badkar och som senare blev outsourcing, från rostfritt som blev förvarings- och storköksprodukter som blev diskbänkar som senare blev outsourcing. Det finns många historiska exempel. Även omställning av verksamheten hos andra teknikorienterade företag i Olofström har varit påtaglig. De senaste 10 åren har andra formningsmetoder av plåt undersökts och utvecklats inom framför allt Volvo Cars, bl.a. hydroformning, elektromagnetisk formning, pneumatisk 12

84 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB formning, quintusformning m.m. Dock har det skett en fokusering mot teknik i befintliga konventionella presslinjer. En annan viktig process för att kunna utveckla särskild yrkesskicklighet inom formning och verktyg har varit inskolningsfilosofin på Bruket. De som önskat gå vidare inom företaget har fått gå mellan olika kompetensområde produktion, verktygstillverkning, modellverkstan, beredning m.m. och därmed skaffat sig en unik och mycket efterfrågad kompetens. Även möjligheten att arbeta som köpuppföljare utomlands hos andra verktygstillverkare har gett möjlighet till bra nätverk och benchmarking. Men det har även gjort att influenser från andra länder och företag kommit Olofström till del. Det senaste decenniet har Volvo Cars, som en liten spelare i premiumsegmentet, bestämt sig för en profilstark design och med en avancerad catwalk stretchat vad man kan åstadkomma genom att forma en plåt och detta i större volymer med konventionell pressning. Volvos aggressiva införande av High Strength Steel (HSS) i krockburen driver utvecklingen framåt inom formning av plåt. Även Volvo Cars stora andel aluminium i sina karosser har skapat stort kunnande inom formning och fogning av aluminiumplåt. Detta har också lockat produktion från andra bilföretag till kommunen som Aston Martin och Jaguar, Volvo Lastvagnar m.fl. Volvo Cars har blivit ett rent cost-center vilket innebär att organisation och ledningen i Olofström har fokus på dagens produktion och leveranser. Frågan är om kraften och de finansiella muskler som tidigare funnits vid omställningar till nya material, och processer finns idag. Nya kinesiska ägardirektiv från Geely kan eventuellt ändra på situationen både åt det positiva och negativa hållet. Framtidsbild ca 10 år Olofström har utvecklat ett attraktivt formningskluster som skapat internationellt intresse. Nya formningstekniker har utvecklats och det finns företag med en varmformningslinje etablerad. Det stora behovet av att kunna producera avancerade stål som HSS och Borstål med mycket höga brottgränser (upp mot MPa) har mötts med FoU-verksamhet inom flera områden. Efterfrågan på nya fogningsmetoder har också blivit en tillväxtmarknad i spåren av de mer avancerade stål- och aluminiumsorterna. Utvecklingen av olika stålsorter har gått snabbt. Det finns rostfria stålsorter framtagna med nanoteknik och som även finns i plåtform (Ultra High Strength Stainless Steel med nanoteknik). I regionen finns stor kunskap om de nya materialens egenskaper med avseende på sprickor, förtunning, återfjädring, ytförändring m.m. Genom ett nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Luleå universitet och Chalmers tillförs ständigt ny kunskap. Flera högskoleutbildningar är nu förlagda i Olofström och ett antal doktorander jobbar i de olika företagen. Nationella forskningsprojekt drivs från Olofström finansierade av industrin och nationella forskningsfinansiärer. Två stora internationella företag har etablerat sig i kommunen. Båda är nischleverantörer till fordonsindustrin, men de har också tillväxt baserat på andra branschers behov av bearbetad plåt. 13

85 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Även nya företag har bildats med nya tekniker som bas t ex presshärdning, varmformning av borstål, hydroformning, quintusformning, smältsvetsning, lasersvetsning, avancerad lödning, falsning, stuknitning, limning, aluminiumfogning, vattenskärning FoU-verksamheten på IUC/ OSAS har expanderat och blivet en viktig partner för ett antal företag i kommunen. Företagens kundbas har förändrats och breddats mot nya marknader eftersom det teknologiska kunnandet är stort. FoU-verksamheten omsätter 50 Mkr/år. Ett stort antal företag med kunskapsbaserad tjänsteproduktion finns också i Olofström. Företag som erbjuder formningssimulering, geometrisimulering, plåtstyling och design, produktutveckling inom tunnplåt, modell- och prototyputveckling, automation, fogning av olika material, robotsimulering, återvinningskunskap, verktygskonstruktörer, verktygsutveckling (svår design, UHSS, aluminium), simulering av verktyg i presslinjer. Dessa företag stärker företagen i regionen men säljer sin kompetens såväl nationellt som internationellt. Lågserieproduktion har blivet en ny lönsam nisch och reservdelsproduktion till bilindustrin har stor betydelse för företag i kommunen. Ett antal produktutvecklingsföretag inom tunnplåt har också etablerat sig i Olofström liksom företag som bygger kompletta karosser till lågserie-bilar och företag som tillverkar hybriddetaljer (aluminium-skum, stål-skum, stål-komposit). Några nya avancerade laboratorium och testlaboratorier finns nu i kommunen inom materialteknik och kemi. Som spin-off finns ett flertal tjänsteföretag inom logistik och bemanning. Olofström har en egen årlig konferens/seminarier inom sina profilområden. Yngre välutbildade människor från hela världen har sökt sig till kommunen. Kommunen ser en andra våg av invandring Hinder som måste undanröjas för att den tekniska kompetensen stärkas och förnyas - Olofströmsregionen har inte förmåga att identifiera strategisk teknisk kunskap Utvecklingen av olika stålsorter går snabbt. För att prioritera tekniska satsningar i hos företag, forsknings- och utbildningsaktörer krävs en kvalificerad framsynsdialog mellan parterna. Att alla företag ska förlita sig på Volvo Cars framsynsprocess är inte hållbart eftersom verksamheten i Olofström allt mer blivit ett costcenter samtidigt som allt fler företag i regionen har behov av att delta i dialogen. - Utan denna framsyn kan inte framgångsrika satsningar i samspel genomföras. - Företagen i Olofström tillförs inte längre internationellt ledande teknikkompetens Olofström har ett starkt varunamn inom formning och hantering av nya material men utvecklingen går snabbt och en aktiv kunskapsutveckling och kompetensförsörjning har alltid varit avgörande för framgång. Här ligger en av nycklarna till ett framgångsrikt kluster. Mycket av den kunskapsutveckling och kompetensförsörjning som traditionellt har skett inom 14

86 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Volvo-koncernen måste allt mer ske i andra strukturer än enbart genom Volvo. Andra företag måste involveras och ta ansvar för teknikutvecklingen. Forsknings- och utvecklingsaktörer måste engageras och medel från såväl industrin som nationella forskningsfinansiärer måste till för stärka och förnya den tekniska kunskapen. - Utan ökade och kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning kommer inte företagen längre vara internationellt konkurrenskraftiga. - Kunskapsprocessen som bygger unik yrkesskicklighet avstannar I Olofström har kompetens utvecklats genom att yrkesskicklighet skapats genom att personer har haft möjlighet att verka inom flera kompetensområden med stort beroende av varandra. Detta har främst skett inom Volvo. - Utan gränsöverskridande yrkesskicklighet inom formning och fogning kommer den regionala kompetensen inte att vara unik. - För få nya företag med ny teknik förnyar klustret Specialisering av företag blir allt mer viktigt i en global konkurrens. Detta kan ske genom att befintliga företag specialiserar sig, men också genom att nya företag berikar klustret. Detta kräver ett målinriktat marknads- och införsäljningsarbete. En stark kompetens inom formning skapar också grund för nya företag som nyttjar formningskunskapen i nya tillämpningar och marknader. - Utan nya företag kommer inte företagsklustret att förnyas i någon större omfattning. - För få innovationer utvecklas i klustret Nya tekniska innovationer måste tas om hand och innovatörer få professionellt stöd i sin utveckling - Utan nya innovationer kommer inte företagsklustret att förnyas med små innovativa företag.. Exempel på åtgärder för att stärka teknikinitiativet Åtgärd 1 Teknisk framsyn Bilda ett tekniskt strategiråd med förmåga att identifiera strategisk kunskap för att stärka och förnya klustret. Den kompetens inom formning och fogning av metalliska material och verktygsutveckling, som ursprungligen kommer från Volvo besitter nu ett antal företag i Olofströmsregionen. Kompetensen är unik och har stor marknadspotential i fordonsindustrin. I arbetet bör analyseras såväl pressverkens utveckling hos fordonstillverkarna i världen som underleverantörernas roll i framtidens fordonsindustri. Teknikområdet innefattar förutom formning, fogning och sammansättning av metalliska material t ex varmformning men även verktygsutveckling och verktygstillverkning, formningssimulering, simuleringsbaserad produktionsplanering, kompetensuppbyggnad om nya material. Strategirådet bör ha såväl externa som interna kompetenser. Frågeställningar: - Vilka är de områden som Olofströmsregionen bör bygga ny internationellt konkurrenskraftig teknikkompetens? - Vilka är nationella och internationella samarbetspartners inom detta/dessa områden? - Vilka är de unika nyckelkompetenserna i framtidens karosseriverksamhet? - Vilka teknikområden kan leda till tillväxt? - Vilka är hoten? 15

87 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Intressanta aktörer - FFI/Vinnova - IUC/OSAS - BTH Teknik - Volvo Personvagnar - Underleverantörerna inom formning och fogning - Fordonskomponentgruppen - VG-regíonen - Andra liknade initiativ i Sverige Åtgärd 2. Ökade resurser för FoU samt kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. Insatser görs för att tillföra regionen ökade resurser för ökade och kraftfulla satsningar på forskning och utveckling, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom strategiska områden och som både stärker och förnyar klustret. Finansiering av utförandet kan ske genom nationella forskningsfinansieringsprogrammet t.ex FFI, Fordonsstrategiska forskningsinitiativet. Nya former för utveckling av gränsöverskridande yrkesskicklighet inom formning och fogning etableras i klustret. Denna kunskapsutveckling stärks genom någon typ av Traineeutbildning mellan klustrets företag där man kan gå introduktions-program som leder till en skyddad och efterfrågad titel på högskolenivå. Typ Formningsdoktor eller FormningDesignengineer. Åtgärd 3. Nya företag och affärer Insatser görs för att attrahera nya företag med särskilda tekniska kompetenser, men också för att tillföra fler företag som använder klustrets kompetens i sin affärsidé Några tänkbara nya affärsområden inom formning.. Lågserietillverkning (tunga fordon, typ specialbilar, reservdelstillverkning, m.m.) Prototyper/modeller (de flesta branscher) Mogna branscher med nya designkrav typ vitvarubranschen Branscher med stort inslag av kompositer/plast i sina produkter Identifiering av nya företagsatsningar kan göras i dialog med Volvo och de andra företagen. Vilka teknikföretag saknas i klustret, vilka outsoursings- och avknoppningsmöjligheter finns? Åtgärd 4. Nya innovationer Inkubationsmiljön BBI och Rampen stärks runt de mest intressanta företagsidéerna. Uppsökande aktiviteter för att fånga fler idéer och idébärare. Involvera BTH som genomför projektet Innovativa Blekinge som tillför resurser till prototyp- och affärsutveckling.. Stötta de idéer teknik- och affärshöjd och de personer som vill prova eget företag inom klustrets intressesfär. 16

88 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 4.2 Affärsinitiativet Nuläge Affärskompetens i Olofström Olofströms näringsliv karaktäriseras i dagsläget till stora delar av industriell tillverkning främst i plåt, men även i andra material. Näringslivet kan även beskrivas med följande kännetecken: Kvalitet De producerade och förädlade artiklarna har ofta en hög kvalitetsnivå och kostar därmed också ofta mer än massproduktion i exempelvis låglöneländer. Olofströmsbolagens kunder är dock beredda att betala för denna merkostnad. Automatisering Industrin präglas av en hög automatiseringsgrad. Viljan att automatisera och trimma produktionen drivs dels av höga personalkostnader, och dels av kraven från kunderna framförallt inom fordonsindustrin. Medelstora volymer Industriföretagen levererar framförallt i medelstora serier. Om man valde att leverera i små serier, så har man inte konkurrensfördelen som automatiseringen innebär. Den nuvarande marknaden är för liten för leverans i stora serier. Alltså har flera av företagen valt att rikta in sig på medelstora volymer. Legotillverkning Flertalet av företagen är nischade och framgångsrika på s.k. legotillverkning. Legotillverkningen innebär ofta inom fordonsindustrin att kunden lägger en beställning, köper in tillverkningsutrustningen och placerar den hos företaget som ansvarar för att producera efterfrågade volymer av artiklarna under ett visst antal år. Den kan också innebära att företaget själv äger utrustningen. I vissa fall är det kunden som designar (konstruerar) artiklarna och leverantören är en ren leveransresurs. I andra fall är leverantören med tidigt och bistår kunden med designarbetet. Man kan beskriva det såsom ett strategiskt val för leverantören hur högt upp i värdekedjan man vill befinna sig. Inom fordonsindustrin finns ofta ett tryck från dominerande kunder att leverantören skall befinna sig långt ner i värdekedjan. Syftet med detta är att pressa priserna. Det finns dock inget som hindrar att samma leverantör befinner sig på olika nivåer i förhållande till olika kunder och marknader, även om detta kan skapa en viss obalans och en mindre optimerad total verksamhet. Produkter Den leverantör som vill ligga riktigt högt upp i värdekedjan väljer ofta att satsa på egna produkter. Några av Olofströmsföretagen har börjat gå i den riktningen, men legotillverkningen är fortfarande absolut dominerande. Stödfunktioner Runt om den stora lokala fordonstillverkaren och de olika leverantörerna finns det ett antal företag som agerar som stödfunktioner till dessa. Det kan handla om enklare erbjudanden såsom skrothantering, städning och transporter, men även avancerade erbjudanden som robotservice, design och byggnation av tillverkningslinor. 17

89 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Företagens säljstrategi När man talar om säljstrategi brukar man skilja på sälj till befintliga kunder och nykundsbearbetning. Hur mycket resurser ett företag lägger på respektive område beror på dess övergripande strategi, tillväxtambitioner och verksamhet. Den beror självklart också på vilken marknad man avser bearbeta och hur köpbetéendet i denna ser ut. En fastighetsmäklare lägger exempelvis nästan allt sitt krut på nykundsbearbetning. I Olofström finns skillnader mellan hur de olika bolagen arbetar med säljverksamheten. Man kan se följande mönster: Företag som ingår i en koncern och har sin säljverksamhet på annan ort. Företag med lokalt ägande/ledning, som nästan uteslutande arbetar med befintliga kunder. Företag med lokalt ägande/ledning som försöker ha en balans mellan sälj till befintliga kunder och nykundsbearbetning. Majoriteten av bolagen i studien tillhör mellankategorin. Det finns dock en rörelse från mellankategorin till nykundskategorin. Detta är positivt för regionen, eftersom det oftast är kategori 3-företagen som står för tillväxten. Marknader för Olofströmsföretagen Branschmässigt Det är naturligt att den dominerande branschen för företagen i Olofström är fordonsindustrin och speciellt då Volvo PV. Dock kan man se att en förskjutning successivt sker mot andra branscher och att denna förändring har accelererat ytterligare under de senaste två åren. Det skiljer mycket mellan företagen som har deltagit i studien. På den ena extremen finns företag som säger att de endast levererar till fordonsindustrin och fokuserar på att vara riktigt bra på detta. Flera av dem menar att deras lösningar är så specifika att de inte går att applicera på andra branscher. På den andra extremen finns företag som har valt att lämna fordonsindustrin helt och hållet. Deras argument är ofta att fordonsindustrin är alldeles för konkurrensutsatt och att det därför är extremt svårt att nå god och långsiktig lönsamhet i den marknaden. Exempel på branscher som Olofströmsföretagen berättar att de vänder sig till idag är: Generell industri Livsmedelsindustri Byggindustri Värme och ventilation Små och medelstora verkstadsbolag Inom fordonsindustrin kan man även se en förändring från personbilar till lastvagnar, bussar och tåg. Geografiskt Historiskt sett har flera av bolagen nästan uteslutande endast haft en kund Volvo PV, och därmed kan man säga att marknaden geografiskt sett har varit lokal. När det gäller geografin kan vi återigen se en förändring mot att man har sökt sig utåt under kanske framförallt de senaste två åren. Hur man arbetar med denna förändring är mycket beroende på vilken affärsidé man har, dvs var kunderna finns, samt vilken typ av ägarstruktur som råder. Av de bolag som säger att de aktivt söker affärer på en utökad geografisk marknad kan man se två huvudtrender: 1. Bolag med ledning och sälj lokalt. Dessa bolag väljer ofta att bredda sin marknad försiktigt. Man går från en lokal 18

90 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB marknad till en regional marknad. Den regionala marknaden definieras t.ex. som Småland och söderut, eller söder om linjen Göteborg-Stockholm. Intresse finns även för export, även om man inte fokuserar så mycket på detta för tillfället. Ofta talar man då om export till länderna runt Östersjön, mycket på grund av infrastrukturen som finns kring sjötransporter. 2. Bolag som ingår i en koncern. I dessa bolag finns ofta säljverksamheten centraliserad till annan ort. Dessa bolag levererar då ofta till befintliga kunder lokalt, men får även beställningar från den centraliserade säljorganisationen och då kan leveransen lika gärna ske globalt. Olofströmsbolagen levererar idag till exempelvis Tjeckien, Holland, Belgien, USA, Brasilien, Tyskland och Kina. Andra vanliga vägar för att nå en utökad geografisk marknad är att man lierar sig med en partner som finns på den önskade marknaden, alternativt att man följer kunden till en annan marknad. Om kunden ingår i en koncern kan man exempelvis arbeta fokuserat med att försöka få till leveranser till övriga koncernbolag i samband med kontraktsskrivning. De senaste årens förändringsprocess till nuläget Förändringen och förnyelsen av näringslivet i Olofström drivs av ett antal olika faktorer och processer där mycket kretsar kring Volvo. Några av de mest utmärkande drivkrafterna för förändringen är: Nyetablering Outsourcing Nyföretagande Lågkonjunktur Nyetablering Leverantörer vill ofta befinna sig i närheten av sina kunder, dels eftersom det underlättar säljarbetet och dels därför att det är kostnadseffektivt. På samma sätt ställer ibland kunden krav i sina upphandlingar att leverantören skall finnas lokalt. I Olofström är ett typiskt exempel på detta ThyssenKrupp, som hade ett erbjudande som Volvo var intresserat av. För att kunna uppnå kostnadseffektivitet krävdes en lokal etablering. Ett annat exempel är Epsilon, som såg en möjlighet att vinna en ny kund genom att etablera sig i Olofström med ett nischat Volvo-erbjudande. Utvecklingen bland denna typen av bolag är ofta att man under den första perioden etablerar sig och fokuserar på att leverera till kunden. Den önskvärda utvecklingen är att man därefter breddar sin marknad geografiskt, eller branschmässigt, eller både och. Detta leder då förhoppningsvis till tillväxt. Outsourcing Affärslivets trender svänger fram och tillbaka. Med jämna mellanrum vill man fokusera på kärnverksamheten och lika ofta, om än inte samtidigt, säger man att det är viktigt att ha kontroll över hela sin verksamhet och inte lägga alla ägg i samma korg. När fokus ligger på kärnverksamheten brukar det resultera i att man outsourcar övrig verksamhet till externa bolag. I Olofström finns många exempel på detta, exempelvis IUC, ABB, Racks, EBP, Coor Management Services, osv. Mycket av detta hände under 90-talet och i början av 2000-talet. Utvecklingen bland dessa är i princip samma som för nyetableringarna. Den önskvärda utvecklingen är också en breddad marknad. Det är ofta en större utmaning för outsourcade verksamheter att ändra inriktning och hitta nya kunder. Man är av tradition mycket nära 19

91 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB kopplad till kunden. Ofta drabbas outsourcade verksamheter efter några år därför av större nedskärningar, när beställningsvolymen från kunden faller. Nyföretagande Nya företag startas ofta av entreprenörer som har en nära koppling till Volvo, som f.d. anställda, underleverantörer, eller liknande. Dessa entreprenörer ser en möjlig affär antingen med Volvo som kund, eller med hjälp av något som man har lärt sig som man kan leverera till en annan marknad eller kund. Drivkrafterna hos entreprenörerna kan skilja sig väldigt mycket åt. Några exempel är: Man startar företaget för att det skall växa och att man efter några år skall avyttra. Man brinner för en idé eller teknik och vill förverkliga den. Man ser det som en alternativ försörjningsverksamhet till en vanlig anställning. Ofta är det företag ur den första kategorin som genererar mest tillväxt i antal anställda. En kommun som vill stärka tillväxten och öka skatteintäkterna bör alltså främst fokusera på att underlätta för dessa bolag. Lågkonjunktur En av de främsta drivkrafterna för förändring och förnyelse är lågkonjunktur. En lågkonjunktur behöver därför inte vara negativ för Olofström på sikt. Ett bra exempel är den förändring som har skett sedan lågkonjunkturen Företagen står idag mycket mer oberoende från Volvo och har nu tagit stegen in på nya marknader och till nya kunder. Man har även stärkt sin konkurrenskraft och slipat på sina erbjudanden. Detta är en utveckling som är värd att stötta och reflektera över. Nästa lågkonjunktur kommer kanske någon gång kring Det är viktigt att kommun, företag m.fl. är förberedda på detta och då agerar på ett sätt som stärker fortsatt utveckling och tillväxt på sikt. Framtidsbild 10 år Det är svårt för det offentliga att med hjälp av politiska åtgärder stoppa en förändring som är på gång, eller få näringslivet att ta en helt ny riktning. Möjligen kan man fördröja en förändring, men ofta innebär det snarare en nackdel än en fördel, eftersom det också skapar en fördröjning vad gäller den nödvändiga ökningen av konkurrenskraft som ofta sker i samband med förändringar. En strategi som däremot vid ett antal tillfällen har visat sig lyckad är att man identifierar positiva förändringar och trender som redan är på gång. Dessa trender stöttar man sedan, för att snabba på förändringstakten och därmed säkerställa att arbetstillfällena skapas i ens egen region, i stället för på något annat ställe. Det som är rimligt att uppnå med en insats i Olofström inom en 10-årsperiod bör alltså vara en utveckling i tangentens riktning för det som redan har pågått ett antal år. Här följer några exempel på hur det skulle kunna se ut år 2020: Volvo PV är en kostnadseffektiv anläggning med kvalitet och produktion i världsklass. Det nära samarbetet med kommun och andra företag, tillsammans med god infrastruktur och kostnadseffektiv energitillförsel, innebär att man anser att Olofström är rätt plats att fortsätta att investera i. Antalet arbetstillfällen på Volvo har ökat genom att Volvo levererar till nya kunder. 20

92 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB De verkstadsföretag som fokuserar uteslutande på fordonsindustrin har varit framgångsrika i sina satsningar på att hitta nya kunder globalt. Framförallt har man utökat den geografiska marknaden till hela Europa, samt en del i Kina. I Kina handlar det främst om att hjälpa till med att bygga fabriker, men även en del leveranser har skett här. Verkstadsbolag som har börjat arbeta med att leverera till andra branscher har sett en rejäl tillväxt. Eftersom marginalen har varit högre där, än inom fordonsindustrin, har vinsterna till stora delar kunnat återinvesteras i verksamheten och därmed skapat fler arbetstillfällen. De branscher man har haft störst framgång inom är de med medelstora volymer, där plåt, kombinerat med andra material, är en viktig komponent. Volvo PV började 2011 att ställa krav på sina underleverantörer i samband med nya upphandlingar att de skall ha en lokal representation i Olofström, även om det inte handlar om hela anläggningar. Detta har lett till i snitt 1-2 nyetableringar per år. Idag har dessa nyetablerade bolag anställda (snittet ligger på 20 anställda). Denna process har alltså skapat totalt 300 jobb. Begreppet Tillverkningsmaskinen Olofström myntades av några av företagen i klustret under Det handlade om att skapa en attraktiv miljö vad gäller infrastruktur (vägar, hamnar, järnvägar), boende och energi för företagen i Olofström. Det handlade även om att marknadsföra denna helhet i främst norra Europa och runt Östersjön och att säkerställa att alla bolag som krävs för att skapa denna Tillverkningsmaskin fanns representerade i Olofström. Denna satsning ledde dels till nyetableringar av flera olika typer av företag, samt mer beställningar till befintliga bolag. Även tjänsteföretagen, restauranger, hotell osv fick ett uppsving i och med detta. Totalt handlade det om ca 150 arbetstillfällen. Flera bolag valde att höja sig i värdekedjan och arbeta mer med design och konstruktion. Som ett av företagen uttryckte sig Special is standard. Man blev helt enkelt otroligt duktig på att ta en nära dialog med kunden i tidiga faser och föreslå bra och kostnadseffektiva konstruktioner. Dels kunde man ta betalt för denna specialistkompetens och dels gjorde möjligheten att vara med tidigt att man kunde få bättre marginaler i tillverkningen. Högskoleutbildningen i Olofström med inriktningen Design och Tillverkning ledde till att utbildningsnivån på företagen ökade och att det kom in nya tankegångar i verksamheten. Olofström är känt som ett designcenter. En av de största förändringarna handlar om synen på försäljning. Tidigare betraktades det bland många bolag som något man inte håller på med i den här branschen. Idag har antalet säljare som arbetar med nykundsbearbetning mångdubblats bland Olofströmsbolagen. Dessa säljare reser runt om i världen, träffar kunder och deltar på mässor, alltid med Olofströmshatten på sig. Säljarna från de olika bolagen samarbetar ibland och konkurrerar ibland precis som det brukar fungera i lyckade kluster. Volvo har gjort ytterligare outsourcingar. Det som skiljer dessa från tidigare är att alla parter har varit måna om de nya outsourcingarna snabbt skall börja leverera till nya kunder. Detta har lett till att man har kunnat bibehålla och t.o.m. kunnat nyanställa personal. 21

93 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Det har även skapats företag med helt nya inriktningar. Ett företag arbetar med granit och nyttjar tillverkningskompetensen i klustret för detta. Hinder som måste undanröjas för att företagen ska växa på nya marknader. - Det finns en negativ syn på sälj bland flera bolag. Detta beror på ett antal olika faktorer. En av dessa är att man inte har behövt arbeta speciellt aktivt med detta tidigare. Med hjälp av beställningar från befintliga kunder har man kunnat bibehålla volymerna och i stället fokuserat på rationaliseringar. För att uppnå tillväxt och att komma in på nya marknader och kunder krävs dock ett helt annat angrepssätt och en fokus på speciellt nykundsbearbetning. - Det finns en osäkerhet bland flera med att arbeta på större geografiska marknader och i nya branscher som behöver övervinnas. Denna osäkerhet är till stora delar baserad på att man är van att arbeta på den lokala marknaden. Troligtvis kommer det att ske en generationsväxling i närtid i flera av företagen och förhoppningsvis kommer den nya generationen, som är mer berest och har vana att kommunicera globalt via internet, att ta med sig sina erfarenheter in i företagen. För att accelerera denna utveckling mot breddade geografiska marknader krävs dock troligtvis insatser av olika slag. - Det finns en ovilja att expandera. Man är ofta ganska nöjd med nuläget och agerar först när man måste. I det gamla brukssamhället var expansion hos mindre bolagen ofta ett hot mot övriga, eftersom det kunde innebära att man rekryterade över arbetskraft. Här handlar det till stora delar om en inställningsfråga. Platschefer och VD:ar som vill expandera behöver få någon form av erkännande lokalt för detta, kanske t.o.m. lite hjältestatus. - Samarbetet med Volvo PV behöver vara nära och förtroligt för att t.ex. tillsammans arbeta för nyetableringar av underleverantörer. Skapa bra lösningar för Volvo och andras företag osv. Ett problem här är att Volvo numera är en centraliserad organisation. Det räcker alltså inte med att bearbeta ledningen i Olofström, utan nyckelpersoner på andra platser inom Volvo måste identifieras och bearbetas. Det är ett krävande arbete, men viktigt att det genomförs. - Volvos nya ägare Geely innebär risker, men också möjligheter till nya att komma in på nya marknader. En självklar risk är att produktion flyttas från Olofström till Kina. För att förhindra detta krävs att företagen fortsätter att vara ledande på teknik och nyttja konkurrenskraftiga tillverkningsmetoder. En möjlighet är naturligtvis att få leverera direkt till Geely i Kina. En annan möjlighet kommer ifall Volvos produktion växer, vilket ju verkar vara förhoppningen med Geely-samarbetet. En del analytiker hävdar att många kineser kommer att vara beredda att betala extra för att få köpa en Volvo tillverkad i Sverige. Skulle så bli fallet kommer produktionen i Olofström att kunna öka rejält. - När det gäller Tillverkningsmaskinen Olofström finns många utmaningar. Det handlar om en mängd olika aktiviteter som behöver utföras. En del kostar mycket pengar, en del kräver politiska beslut och en del kräver att man tänker och arbetar på ett annorlunda vis. 22

94 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Exempel på åtgärder för att stärka affärsinitiativet Åtgärd 1. Säljacceleration En fokuserad satsning på att öka viljan att expandera på nya marknader och bearbeta nya kunder. De som gör framgångsrika och lönsamma tillväxtinsatser kan inspirera andra. Exempel på delaktiviteter kring detta skulle kunna vara: Anordna seminarier hos bolag som har lyckats med säljsatsningar och låt dessa inspirera övriga. Anlita en extern säljcoach som stöttar de bolag som vill fokusera mer på nykundsbearbetning. Gemensamma besök på mässor. Gemensamma satsningar mot vissa marknader. Svenska Exportrådet kan vara en lämplig partner i detta arbetet. Internationalisering av företagens erbjudanden. Åtgärd 2. Etablering av nya företag Arbete med att försöka förmå underleverantör till Volvo PV att etablera sig i Olofström men också bearbetning av andra företag som kompletterar klustret och som kan göra affärer och utvecklas. Exempel på delaktiviteter: Bygga upp nära kontakt med Volvo PVs utvecklings- och inköpsavdelningar. Tidigt få information kring vilka underleverantörer som skulle kunna vara aktuella för etablering i samband med upphandlingar. Bygga upp kontakt med dessa underleverantörer och presentera fördelarna med Olofströmsetablering. Bistå företagen på olika vis i samband med etablering. Noggrant kartlägga det lokala och regionala kund/leverantörsnätverket. Identifiera luckor i nätverket och företag som skulle vara intressanta för att fylla dessa. Bearbeta dessa luckor. Bygga upp och underhålla prospectlista över kandidater för etablering. Åtgärd 3. Rekrytering och kompetensförsörjning Olika åtgärder för att locka kvalificerad arbetskraft till Olofström. Starta en etablerings/kompetensförsörjningsgrupp bestående av personalchefer bland nätverkets bolag. Identifiera möjliga gemensamma åtgärder för att säkerställa processerna kring rekrytering och kompetensförsörjning i nära samarbete med andra aktörer såsom utbildningsanordnare, arbetsförmedlingar, jobbcoacher etc. Åtgärd 4. Tillverkningsmaskinen Olofström Olika åtgärder för att utveckla och marknadsföra Tillverkningsmaskinen Olofström. Marknadsföringen vänder sig till: Personer som är tänkbara rekryteringskandidater till Olofströmsbolagen. Potentiella kunder till Olofströmsföretagen i Sverige och runt Östersjön. Viktiga beslutsfattare i privat och offentlig sektor. Åtgärd 5. Mentorskapsprogram För att stärka samarbetet inom näringslivet, och låta företagen lära av varandra införs ett mentorskapsprogram enligt följande: 23

95 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Erfarna chefer och säljare som har lyckats väl utses till mentorer. Det är viktigt att mentorerna är sådana som står för ett nytt positivt tänkande, så att man inte cementera gamla ovanor. Nyare chefer och säljare blir adepter Mentorer och adepter träffas därefter regelbundet och utbyter erfarenheter med varandra. 24

96 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 4.3 Nya kompetensinriktningar Nuläge Kunskap och kompetens inom industriella processer har inneburit att företag nu växer fram inom helt nya branschsegment. Behovet av t ex småskaliga energilösningar är grunden för solcellstillverkning och småskaliga vindkraftverk. Fordonsindustrins har behov av nya energi- och miljöinnovationer, ökad fordons- och trafiksäkerhet, innovativ fordonsutveckling och ökad transporteffektivitet. Detta nya område har ännu inte lett till nya företag och nya satsningar i regionen trots att fordonsindustrin är relativt stark i regionen. Framtidsbild ca 10 år Det växande behovet av smarta och snåla lösningar för att förse växande regioner med energi och en god miljö har bevakats av framgångsrikt genom spaning och kontaktskapande åtgärder. Nya behov har upptäcks och åtgärder formulerats. Regionens samlade kontaktnät har använts för att finna bryggor till nya växande kunskapsområden så att företagen nu kan erbjuda produkter och tjänster i internationell konkurrens av yttersta världsklass. Nya behoven har identifierats inom fordonsindustrin, men dessa avser en helt nytt slag av kunskap inom bl. a. telematik, trafiksimulering, visualisering, hybridisering. Även här kan de hot som nu förändrar förutsättningar för många industrier - klimat, miljö och energikrav - mycket väl vara framtidens drivkrafter för tillväxt. Men en helt ny kunskapsstruktur måste byggas i Olofströmsregionen. Hinder som måste undanröjas för att kompetensinriktningar ska utvecklas Inga resurser avsätts idag till denna typ av aktiviteter. Exempel åtgärder för att stärka utvecklingen mot nya kompetensinriktningar Åtgärd 1. Dialog inleds med alla företag i kommunen som verkar inom nya växande branscher. Koordinering med andra aktörer i Blekinge/Skåne/Småland för att finna samverkansparter eftersom resurserna i Olofström är begränsade att utveckla förutsättningar för nya branscher. Åtgärd 2. Prioritering av satsningar görs och en strategi för Olofström formuleras. 25

97 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 4.4 Kommunikation och marknadsföring Nuläge Regionens unika kompetens och engagemang är inte tillräckligt känd. Det finns en känsla av att Olofström är hårt drabbad av fordonskrisen. Framtidsbild En stolthet finns hos företag och människor i Olofström över det industriella kunnandet. Olofström är känt för sin tekniska kompetens och attraherar människor, företag och kapital inom sina nischområden. Exempel på åtgärder Åtgärd 1 Intern kommunikation och marknadsföring En intensiv satsning för att skapa en självkänsla och stolthet på hemmaplan. Åtgärd 2 Extern kommunikation och marknadsföring Riktad påverkan på beslutsfattare såväl i näringslivet som i offentlig sektor. En särskild kommunikationsstrategi tas fram som t ex innebär att nyhetsbrev från klustret, deltagande i sammanhang där kontakter skapas och viktiga beslut fattas, närvaro på sociala medier, tävlingar, workshops, seminarier. presskonferenser m.m. 4.5 Styrning och ledning Två sätt att gå vidare kan göras - antingen med projektmetoden eller med processmetoden Projektmetoden innebär att man i förväg beskriver aktiviteter, ställer upp tydliga mål, fastställer budget. Om strukturfondsmedel ska sökas är projekttiden i regel tre år. Processmetoden innebär att man anger inriktning och successivt bygger aktivteter. Verkligheten och nya förutsättningar beaktas hela tiden. Det är dock viktigt att man har samma vision i vilken riktning man strävar. Resultat redovisas successivt i förhållande till en beskriven målbild. Processmetoden har visat sig mycket framgångsrik vid denna typ av förnyelsearbete eftersom den bygger på engagemang och oförutsägbara händelser. Flexibiliteten är större och förmågan att fånga idéer och engagemang större. Ska strukturfondsmedel sökas gäller dock projektmetoden. De medel som finns tillgängliga för projekt av detta slaget under våren 2011 är mycket begränsade. Förhoppningen är att det hösten 2011 eller våren 2012 finns mer medel. Det kan därför vara lämpligt att driva detta initiativ vidare som en process och efterhand identifiera projekt som beskrivs när så krävs för att de ska finansieras av t ex strukturfonderna. För att nå framgång krävs ett framsynt ledarskap, operativa resurser och strategiska rådgivare oavsett vilken metod som väljs. Kompetensprofiler för styrelse och operativt ledarskap finns redovisade i avsnitt

98 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 5. Aktiviteter 2011 Fyra aktivteter med starkt tillväxtfokus startas upp. Allteftersom startar sedan nya aktiviteter som prioriteras efter intresse och resurser. 5.1 Visit Us Mobilisering av tillväxt i befintliga företag Sex företag inbjuder till frukostseminarier på sina företag för att berätta om sin verksamhet. De beskriver möjligheter och problem, men också hur de ser på gemensamma framtidssatsningar. Tre av företagen fokuserar på nya affärer och tre av företagen fokuserar på ny teknik. Djupintervjuerna ligger till grund för urval av företag och frågeställningar. Deltagande sker även av representanter från högskola och offentliga sektor. Facilitering och dokumentering görs av processledningen så att idéer och önskemål fångas och åtgärdas. Utvärdering av intresset bland bolagen för, och behoven kring, en säljaccelerationsinsats görs parallellt. Eventuella åtgärder planeras och budgeteras. Beslut om genomförande. 5.2 Identifiering och etablering av nya företag Med djupintervjuerna och ytterligare intervjuer som grund identifieras företag som direkt kan bearbetas för etablering i Olofström. Urvalet grundar sig främst på de företag som kan göra affärer i Olofström, men också på teknikbehov och samarbeten. Syftet med denna aktivitet är att skapa nyetableringar i Olofströms kommun. Huvudfokus är teknikföretag som kan bidra med ett större antal basarbetstillfällen, men även andra företag som kan bidra med något väsentligt till klustret. Identifierade företag registreras i en prospectlista och prioriteras där i förhållande till sannolikhet och etableringsvärde. De högst prioriterade företagen bearbetas sedan antingen direkt eller indirekt. En flexibilitet krävs i detta arbete för att möjliggöra optimala resultat. Om studien exempelvis tidigt belyser en intressant möjligt, så kan det vara bättre att arbeta vidare med denna, i stället för att fokusera på att färdigställa identifieringen av alla företag. Exempel på delaktiviteter för att uppnå målen är: Bygga upp en nära dialog med kontaktpersoner på Volvo i Olofström och Volvos inköpsavdelning i Göteborg. Förhoppningen är att denna dialog kan möjliggöra att kommunen tidigt får reda på möjliga underleverantörer som skulle kunna vara kandidater för etablering. Det är av väsentlig betydelse att förstå Volvos syn på drivkraften hos dessa underleverantörer för en eventuell etablering. En annan möjlighet skulle vara om Volvos inköpsavdelning prioriterade lokal anknytning högre i samband med utvärdering av offerter från underleverantörer. Genom intervjuer och annan kartläggning identifiera vilka företag som saknas i klustret. Träffa ägarna till olika industribolag, t.ex. Hexagon och Midway, för att diskutera deras behov, vilka företag som de ser skulle kunna komplettera, samt om de själva har ägarandelar i externa bolag som skulle kunna tjäna på en etablering Identifiering och uppstart av nya företag/affärsidéer Blekinge Tekniska Högskola startar nu sitt projekt Innovativa Blekinge. Alla produkt- och tjänsteidéer som uppkommit i olika sammanhang sammanställs och värderas. För de som 27

99 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB visar sig värdefulla att testa byggs prototyper och marknadsundersökningar görs. I vissa fall gör tester på marknaden. Syftet med denna aktivitet är att skapa nya företag och stärka konkurrenskraften i befintliga bolag genom att de får ett förbättrat kundgränssnitt, samt möjligheter att testa idéer som i dagsläget är nedprioriterade, men har stor potential. BTH Innovation bör stärkas upp med lokala resurser so kan driva den operativa uppsökande delen av arbetet. Djupintervjuer och kartlagda nischkompetenser utgör grunden för det uppsökande arbetet. Genom intervjuer identifieras och vidarebefordras följande: Potentiella affärsidéer Intressanta kundcase Intresse för medverkan Namn på personer som borde medverka, t.ex. f.d. anställda vid bolagen. Detta leder till att ytterligare projekt aktiveras i BBI Blekinge Business Inkubator och Rampen. Aktörerna bildar en innovationsgrupp. 5.4 Kommunikation Alla aktivteter som visar på varje litet framsteg i förhållande till målbilden kommuniceras, dels till alla som är berörda av projektet men också till en bredare allmänhet för att visa på att konkreta resultat uppnås. 5.5 Beslut om insatser under andra halvåret Före halvårsskiftet 2011 fattas beslut om vilka insatser som ska genomföras andra halvåret Erforderliga beslut Olofströms kommun Finansieringsbeslut 6 mån med inriktningsbeslut längre period Utser styrgruppsrepresentant/er Utser uppdragsansvarig i kommunen Klarlägger redovisningsansvar t ex varannan månad till kommunstyrelsen (Tillfrågar företagsrepresentanter om representation i en initial styrgrupp) Region Blekinge Fattar medfinansieringsbeslut 28

100 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Budget 2011 halvfart helfart Teknikinitiativet 800 tkr tkr Affärsinitiativet 800 tkr tkr Nya kompetensinitiativet 400 tkr tkr Rådgivning 400 tkr 400 tkr Kommunikation 400 tkr 800 tkr Kostnader för resor, lokalhyror 50 tkr 100 tkr Marknadsföringskostnader 150 tkr 200 tkr Totalt år tkr tkr Finansiering 2011 Olofströms kommun tkr tkr Region Blekinge tkr tkr EU regionala fonden 1) 500 tkr tkr tkr tkr 1) Antingen ett projekt som stärker förmågan att identifiera och stödja idébärare programområde 1.1 Entreprenörskap, Regionala fonden eller ett bredare projekt om nya medel blir tillgängliga i Regionala fonden under hösten. 29

101 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 6. Teknikparken Innovation Park - En innovativ fysisk miljö Nya innovativa företag kräver en ny innovativ miljö både p g a nya lokalbehov men också som ett symbolvärde på förnyelsen. Innovation Park Norr INNOVATION PARK Innovation Park Syd VOLVO 30

102 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Olofströms Näringsliv AB äger huvuddelen av det fysiska området som benämns Innovation Park. Området är detaljplanelagt och kan bebyggas allt eftersom behov föreligger. Olofströms Näringslivs AB bör fortsätta utveckla Innovation Park och skapa värde för utvecklingsaktörer och näringslivsprojekt i Innovation Park. Ett skissförslag har tagits fram som illustrerar ett förslag till områdets disposition och kapacitet. Södra delen Östra delen kan bebyggas med moderna byggnader och gärna med en symbolbyggnad mot Västra Storgatan. Byggnaderna kan inrymma kontor, test- och lablokaler och industriella utvecklingsföretag. Det är viktigt att södra delen får en enkel och tydlig entré. Detta kräver investeringar i vägkorsning och infartsväg. Idag finns ett antal kunskapsintensiva teknikföretag där som t ex Sandvik, Zeiss, Epsilon, Binar, IUC/OSAS samt flera offentligt finansierade utvecklingsinitiativ: Blekinge Business Incubator, Krafttag Blekinge, Nyföretagarcentrum, Startbanan, Ung Företagsamhet, Rampen ÖG, FKG09 kompetensutveckling, Kompetensporten. Mellersta delen av området kan kompletteras med nya byggnader i den stil som passar in i den äldre bebyggda miljön som består av röda träbyggnader från sekelskiftet. Västra delen ägs av Binar AB och expansionsutyrmme finns att bygga ut den befintlig byggnaden uppförd på 1980-talet (Fd IUC). Norra delen Området kan inrymma utvecklings och teknikintensiva tillverkningsföretag. Det är viktigt att södra och östra delarna får snygga fasader och parkliknade ytor framför byggnaderna. Eventuella lager och lastytor bör placeras i nordvästra delen för att ge området en högre status. Idag är området grovplanerat och klart för exploatering. 31

103 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 7. Övriga kommunala och regionala satsningar Järnväg Vägar Vattenrätter mm (Volvo) Energi Fjärrvärme Logistik Industrimark Industrilokal Bostäder, utbildning och samhällsservice Nuläge Volymerna i produktionen i dagsläget börjar närma sig läget som var innan finanskrisen, kraven på infrastrukturen bör kunna jämställas med goda volymer i dagens produktions kapacitet. Kraven allmänt på bolagen är effektivisering, kapa kostnader samt arbeta smartare. Logistik samt energi är prioriterade besparingsområden. Kritiska områden Sydostlänken ses som en viktig investering för effektivare införsel av tungt gods via hamnen i Karlshamn och en viss del Sölvesborg, logistikexpertis anser att länkens betydelse är överdriven De anser att den kostnadsdrivande delen är hanteringen in och ur tågvagnar med gods, inte transportsträckan. Rangeringsytan är idag hårt belastad, med en sydostlänk krävs en kraftfull investering i bangård för rangering. Energi Det finns önskemål från företagen att kommunen skall ta ett övergripande ansvar kring energitillförseln till befintliga företag. Energi (och värme) till låg kostnad är en konkurrensfördel och ett skäl att bibehålla och utveckla sin verksamhet i Olofström. Blir säkert ännu viktigare ju mer man automatiserar och kanske satsar på varmformning. Troligen kommer energibehovet att öka. Kundförhållandet mellan den stora aktören och andra producenter inom fordonssfären är idag kritisk beroende på att den dominerande aktören i många fall äger energitillförseln, beroendet blir ännu mer kritiskt än i ett volymberoende. Det kan inte vara optimalt att vattendom samt turbiner från Halen området ägs av Volvo Cars, detta bör snarast åtgärdas samt finna en mer allmän lösning. Industrilokaler Det finns ett behov av ca m2 av framförallt förvarings- och lagerytor redan idag. Ägandet av nya industrilokaler bör noggrant genomlysas då dagens aktörer sällan binder kapital i lokaler samt att en aktiv etableringsaktör måste vara riskbenägen. Vid stora förändringar i transportflöden samt den framtida produktionsutvecklingen kan vi konstatera att nya lokaler för att nära supportera linjerna kommer att krävas både vid stålhantering samt verktygslagring. Det finns i dag ett intresse för ett antal större bolag att gemensamt driva ett större lager samt använda tåg, spår, bemanning samt rangering. En tanke som kommit upp under förstudien är att Volvos Södra Fabrik skulle kunna bli ett industripark för formning och fogning av plåt. Volvos Södra fabrik har presslinjer och direktanslutning till järnväg, till ThyssenKrupp, prototyptillverkning, Quintuspressning, 32

104 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB närhet till stor verktygsverkstad, ligger nära Innovation Park, IUC och centralt läge, bra med parkeringsutrymme också visst utrymme för expansion. Bra infrastruktur med IT, vatten, el m.m. Bostäder, utbildning och samhällsservice Attraktiva bostadsområden, framåtsyftande utbildningar och en god samhällsservice är viktiga grundförutsättningar för samhällstillväxt. Kommunens Smart-grupp är ett viktigt utvecklingsforum för att driva på en positiv samhällsutveckling. 33

105 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 8. Långsiktig organisation, administration och ledning För att driva tillväxt i Olofströmsregionen kan ett organiserat klusterinitiativ övervägas. Att förändra och utveckla förutsättningarna för näringslivet i Olofströmsregionen kan inget enskilt företag göra, ingen högskola åstadkomma, inga poliska aktörer besluta om. Men i ett målinriktat samspel mellan olika aktörer kan ett strategiskt arbete ske som leder till utveckling och gör många till vinnare. Ett sådant proaktivt arbete måste ständigt pågå. Det tar i regel mer än ett decennium innan det ger resultat. För att genomföra olika strategier måste eldsjälar/eldteam mobiliseras. De måste ges resurser och få i uppgift att kontinuerligt identifiera strategiska behov i dagens och morgondagens näringsliv med anknytning till Olofströmsregionen. Ett organiserat klusterinitiativ kan därmed bli en uthållig förändringsaktör och en, intelligent kravställare som kan driva och koordinera de insatser som måste göras. Ett sådan proaktiv klustringsprocess bedöms kräva 5-10 milj kr/år den närmaste tioårsperioden. Arbetet kan organiseras informellt, antingen med en offentlig värdaktör som administrerar projektet eller så kan arbetet genomföras i en egen juridisk person som skapas för ändamålet, där alla engagerade aktörer tar ett gemensamt ansvar Klusterinitiativet Klusterinitiativet bör ha en tydlig vision och syfte. Visionen och syftet ska uppnås genom ett samspel mellan aktörer inom näringsliv, högskola och myndigheter. Detta samspel manifesteras i ett konkret samarbete i aktiviteter inom olika områden (som kan jämföras med affärsområden i ett företag). Varje område kan organiseras med egna resurser och kan ha en egen arbetsgrupp (Task Force/Arena) med deltagande från de medlemsaktörer som prioriteras inom respektive område. I en översiktlig plan kan den övergripande strategin fastläggas samt inriktning och ramar för de olika verksamhetsområdena. Till varje Task Force/Arena kan utses en ansvarig och en särskild budget avsätts. Konkreta planer utvecklas efterhand för de olika verksamhetsområdena av respektive Task Force/Arena. Den övergripande planen bör vara rullande och revideras varje kalenderår. För varje verksamhetsår kan en mer detaljerad plan upprättas. Om ett Klusterinitiativ bildas bör verksamheten få ett regionalt ansvar att under en lång tid driva och koordinera utvecklings- och förändringsprocesserna inom några utpekade strategiska områdena i regionen. Vision (exempel) Klusterinitiativet har som vision att stärka och förnya företagsstrukturen inom de strategiska områdena industriell design, industriella processer och industriell produktion. Mission (exempel) Att stärka samspelet mellan näringsliv, utveckling, forskning och utbildning 34

106 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Att identifiera nya tillväxtområden, initiera nya tillväxtstrukturer och attrahera nya företag Att erbjuda nya växande företagen en innovativ miljö Verksamhetsidé och övergripande erbjudande (exempel) Att stimulera ett konstruktivt samspel mellan företag, högskolor och samhällsaktörer i regionen inom de strategiska områdena industriell design, industriella processer och industriell produktion.. Klusterinitiativet bör få ansvar för att engagera personer, företag och myndigheter för att förverkliga strategierna att kontinuerligt bedriva framsyn och identifiera hinder för framgång att engagera befintliga företag i tillväxtarbetet att stärka innovationer som leder till att det startas fler nya företag att vidta insatser som attraherar flera världsledande företag att initiera nya forsknings- och innovationsaktiviteter att föreslå nya utbildningar att personer med drivkraft och talang attraheras till initiativet att förslå nya infrastruktursatsningar som stärker initiativet att utveckla de fysiska FoI-miljöer som krävs Och inte minst att göra omvärlden medveten om initiativets framåtanda genom en massiv kommunikationskampanj Övergripande mål Följande konkreta mål kan gälla för ett klusterinitiativet under en 10-årsperiod nya jobb inom produktion och teknikutveckling 10 nya medelstora företag har etablerats 25 nya innovationer har kommersialiserats 50 medlemmar i initiativet 10 nya utbildningar etablerade i regionen 20 projekt mellan akademi och näringsliv Korsbefruktning med övrig klusterverksamhet i regionen samt etablerad samverkan med andra kluster i världen Dessutom bör målet vara att jobb skapas för såväl kvinnor som ungdomar inom produktion och teknikutveckling. Klusterinitiativets skall skapa optimala förutsättningar för kontakt och lärande mellan olika aktörer. Klusterinitiativet kommer att skapa mötesplatser och erbjuda arenorna för samverkan. Härigenom genereras ett gynnsamt klimat för en dynamisk och kreativ atmosfär med bästa möjliga förutsättningar att utveckla nya innovativa produkter och tjänster. Klusterinitiativet ska starkt bidra till ökad dragningskraft till regionen av företag och projekt. Detta kommer i sin tur att skapa en ökad kunskapsbas, med möjligheter att generera jobb och därmed också ge draghjälp i konkurrensen om studenter, forskare och forskningsbidrag. 35

107 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Den ekonomiska verksamheten kan drivas i Klusterinitiativet AB (svb). Bolaget kan ägas till 100 % av en ideell förening. Styrelsen för denna förening, tillika styrelse i det icke vinstdrivande aktiebolaget, kommer då att utses av initiativtagarna på klusterinitiativets årsstämma. För verksamheten kommer då följande handlingar att gälla: Initiativtagaravtal Stadgar för Klusterinitiativet Ideell förening Bolagsordning för Klusterinitiativet AB (svb) Till dess att denna organisation är bildad kan klusterinitiativet drivas som ett projekt inom Olofströms kommun med en projektstyrelse utsedd av finansiärerna. Antalet ledamöter i styrelsen kan initialt vara 4-6, utsedda av initiativtagarna. Antalet ledamöter kan efterhand utökas till tio, varav hälften bör representera den privata sektorn och hälften den offentliga. Styrelsen för Klusterinitiativet AB (svb) utser vd, som tillika är verkställande tjänsteman i föreningen. Strukturfondsfinansiering bör sökas och från EU:s Regionala Fond av Olofströms kommun. Om ansökan bifalls utbetalas medlen från Olofströms till Klusterinitiativet AB (svb), i enlighet med särskilt upprättat avtal mellan Olofströms kommun och bolaget. 8.2 Styrelsekompetens och bemanningsprofiler Styrelsekompetens - Strategisk kompetens för utveckling av olika sektorer i branschen. - Strategisk kompetens inom politik och regional utveckling samt lokalt politiskt beslutsfattande. - Strategisk kompetens inom FoU, högre utbildning och forskningsfinansiering inom aktuellt profilområde 36

108 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Bemanningsprofiler För att driva de olika initiativen krävs olika kompetenser Teknikinitiativet Uppgiften är att föra dialog med företagsledningar och teknikansvariga i företagen i och utanför regionen. Förstå strategiska teknikutmaningar och i samråd med ett teknikstrategiskt råd prioritera regional uppbyggnad av kompetens, utbildningar och forskningsområden. Förhandla med samarbetspartners och forskningsfinansiärer i Sverige och inom EU. Delta i, medverka i och arrangera teknikstrategiska seminarier. Samverka med andra regionala aktörer som stärker teknikinitiativet. Affärsinitiativet Uppgift att föra dialog med företagsledningar och marknadsansvariga i företagen. Förstå strategiska marknadsutmaningar och i samråd med företagen prioritera gemensamma marknadsinsatser. Delta i, medverka i och arrangera marknadsstrategiska seminarier. Samverka med andra regionala aktörer som stärker affärsinitiativet. Nya kompetensområden Uppgiften är att bedriva ett framsynsarbete och i detta arbete identifiera tillväxtområden som har förutsättningar att växa i Olofströmsregionen. Föra dialog med företagsledningar i och utanför regionen. Förstå strategiska framtidsutmaningar och i samråd med beslutsfattare i regionen prioritera regional uppbyggnad av kompetens, utbildningar och forskningsområden. Förhandla med samarbetspartners och forskningsfinansiärer i Sverige och inom EU. Delta i, medverka i och arrangera framsynsseminarier. Marknadsföring och kommunikation Uppgiften är att bedriva marknadsförings- och kommunikationsarbete som attraherar företag och människor. Profilera Olofströmsregionen nationellt och internationellt. Kommunicera internt i klustret, externt men och så lokalt till medborgare och media. 8.3 Total årlig budget och finansiering Utvecklingsverksamhet kräver resurser och nedan följer en basbudget och tänkbar finansiering. Kostnader per år över en 10-årsperiod. Kostnader Driva fordonsinitiativet Driva tillverkningsinitiativet Driva utvecklingen i nya tillväxtbranscher Kommunikation och marknadsföring Summa årsbudget 1,5 milj kr 1,5 milj kr 1,5 milj kr 1,5 milj kr 6,0 milj kr 37

109 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Finansiering Alt 1 Alt 2 Alt 3 Olofströms kommun 1,5 milj kr 3 milj kr Regionen? 1,5 milj kr 3 milj kr Företag? milj kr? milj kr ERUF?? 3,0 milj kr Summa 6,0 milj kr 6 milj kr Erfarenheter från andra klusterinitiativ visar på vikten av att företagen bidrar till finansieringen t ex betalar medlemsavgifter, om än symboliska. Betalar man något, så värderar man det mer. Dessutom vill man ha valuta för pengarna och kommer därför att vara mer engagerad 8.4 Profileringsstrategi För att attrahera människor och företag är det viktigt att bygga ett varumärke som synliggör de initiativ och den kompetens regionen besitter. Kompetensen ska vara efterfrågad av tillväxtföretag och profilen skall skapa självkänsla hos såväl företag som individer. Ett antal profiler har diskuterats under arbetet med förstudien. I grunden handlar det om hur man vill beskriva initiativets kompetens i förhållande till tillväxtområden. Exempel på sådana profiler är: Teknikpark Kluster för formning och fogning av bilplåt Karosserikluster Fordonsindustrikluster Produktutvecklingskluster Produktion av produkter för miljö, energi, och klimat - Teknikpark Innovation Park Arena Fördelar: - Endast ett begrepp t ex Innovation Park och Innovation Park Arena Nackdelar: - Kan kännas exkluderande för företag utanför det fysiska området Innovation Park. - Kan förknippas med TeknikParks-begreppet som lanserades på 80-talet och som i huvudsak var fastighetsprojekt. 38

110 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB - Plåtformningskluster Olofström Stamping Cluster Fördelar: - Fokus på nuvarande kärnkompetens och kan redovisa internationellt ledande kompetens. Nackdelar - Kan vara exkluderande för annan verksamhet än plåtformning och om utvecklingen tar en annan väg kan mara fel profilerad. - Sektorn är hårt konkurrensutsatt vilket innebär svårighet att bygga lönsamma och expansiva företag. - Karosserikluster Body Builders of Sweden Fördelar - Inkluderar all karosseriverksamhet oavsett material som aluminium, plast, kompositer Nackdelar - Exkluderar andra tillämpningsområden än fordonskarosser 39

111 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB - Fordonskluster Automotiv Southeast Sweden Fördelar - Inkluderar alla typer av fordon och alla typer av teknologiområden i fordonsindustrin - Kan innefatta alla befintliga företag inom fordonsindustrin i sydöstra Sverige - Kan innefatta nya utvecklingslinjer inom fordonsindustrin som telematik, sensorer, ICTsystem för fordon, fordonsunderhåll, trafikstyrning Nackdelar - Begränsar klustret till fordonsindustrin - Tillverkningskluster, inriktning miljöprodukter Sweden Sustainable WorkShop Fördelar - Anknyter till en trend och nya tillväxtområden - Anknyter till andra regional initiative som Sustainable Businiess Hub, Sustainable SouthEast Sweden som kan kräva tillverkningskunnade och tillverkningskapacitet Nackdelar - Många andra regioner har satsningar inriktning miljö och hållbarhet. Man blir en i mängden. 40

112 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB - Designingkluster Designing People Fördelar - Innefattar styling, design, formning, konstruktion, utveckling, beredning, produktionsteknik, produktion - Kan innefatta företag i hela regionen med ovanstående kompetenser - Innefattar hela fordonsindustrin, men även annan industri - Har en mjuk och ungdomlig framtoning Nackdelar - Kräver mycket information för att definiera innehållet Något om designingbegreppet Avgörande för en framgångsrik designing är en kostnadseffektiv tillverkning, hög kvalitet, rätt ergonomi, hög säkerhet, användarvänlighet och ett tilltalande yttre. Efter produktens livstid är även en miljöriktig återvinning viktigt. Till designförloppet hör en god kunskap om tillverkningsprocessen och dess metoder. 41

113 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Addendi AB Addendi AB är ett konsultföretag. Det stödjer tillväxtinitiativ som bygger på kluster och innovationssystem. Företaget tillför kunskap baserat på praktiska erfarenheter genom ett nätverk av experter genom analyser, strategier, marknadsplaner, utbildningar och inspirationsseminarier. Uppdragsgivare är bl a tillväxtinitiativ, regioner, företag, myndigheter, högskolor och universitet i Norden. Resurser i denna förstudie har varit: Tage Dolk - kluster och innovationssystem, regional utveckling, projektledning Ralph Lerner industriell företags- och affärsutveckling, industriparker Sven Svensson kluster-, företags- och affärsutveckling Anders Edenborg förändringsarbete och teknikutveckling 42

114 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Bilaga 1. Andra klusterinitiativ av intresse 2. Regionala projekt 3. Inkubatorer 4. Forskningsfinansiärer 1. Andra klusterinitiativ av intresse Trollhättan Innovatum (Produktionsteknik, audiovisuell teknik, energi- och miljöteknik) Innovatums vision är att bli ett internationellt erkänt utvecklingscentrum inom sina fokusområden. Under tiden skapas nya affärsmöjligheter för industrin i regionen, nya företag utvecklas och lusten till teknik väcks hos människor i alla åldrar. Fokusområden: - Produktionsteknik. På Produktionstekniskt Centrum utvecklas smarta och effektiva produktionsmetoder för ökad konkurrenskraft. - Audiovisuell teknik, fokuserar på nya affärsmöjligheter inom film och andra medier samt visualisering och simulering av produkter och produktionsprocesser. - Energi- och miljöteknik utvecklar produktidéer och affärskoncept. Innovatum är intressant för Olofströmsregionen eftersom Trollhättan ligger i en region med fordonsindustri och för att man medverkar i sin regions förnyelse. Göteborg Lindholmen (Intelligenta fordon och transportsystem mm) Lindholmen Science Park är en internationell Science Park med inriktning mot tre områden: Intelligenta fordon och transportsystem Mobilt Internet Modern media och design I Lindholmen Science Park samverkar aktörer från näringsliv, högskola och samhälle. Detta öppnar för korsbefruktning mellan kunskapsområden och leder till smartare lösningar och tekniska innovationer. De projekt och uppdrag som drivs inom Lindholmen Science Park kännetecknas av gränsöverskridande samarbete, både gällande kompetens, organisation och mellan olika länder. Flera av de test- och utvecklingsmiljöer som drivs inom Lindholmen Science Park har resulterat i gemensamma internationella standarder. Lindholmen Science Park är ett geografiskt kluster i Göteborg. Arenorna och program har sin bas på Lindholmen men opererar över hela Sverige. Inom Lindholmen Science Park finns över 275 företag. Området expanderar kraftigt och idag arbetar eller studerar personer där. Lindholmen Science Park arbetar strategiskt med att knyta till sig kompetens inom sina fokusområden och det innebär att fler företag, forsknings- och utbildningsverksamheter och EU-projekt kopplas till utvecklingsmiljön på Lindholmen. Antalet arbetstillfällen överstiger idag och bland de största företagen, räknat i antalet anställda, finns Ericsson (2 080), Semcon (700) Volvo Technology (350) och SVT/SR (350). Chalmers och Göteborgs universitet finns etablerade med utbildning, forskning och kompetenscenter. Över 9 43

115 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 000 studerar på Campus Lindholmen: Chalmers (3 000) IT-universitetet (1 000) och KY- Akademien (800). Där finns också åtta gymnasieskolor där de största är Polhemsgymnasiet (960), YTC Lindholmens gymnasium (900) och Ester Mosesson (800). Lindholmen är intressant för Olofströmsregionen eftersom Göteborg ligger i en region med fordonsindustri och för att man medverkar i sin regions förnyelse. Skövde Gothia Science Park Gothia Science Park är en samlad miljö, för närvarande bestående av fyra fastigheter, för expansiva och kunskapsintensiva företag på campusområdet vid Högskolan i Skövde. Det är Gothia Innovation AB som driver och utvecklar Gothia Science Park. Uppdraget för bolaget är att skapa tillväxt och förnyelse i företag nära dig. Närheten, kopplingen och det djupa samarbetet med högskolan är en förutsättning för Gothia Innovations arbete med att stödja innovation, initiera samverkan och skapa konkurrenskraft hos kunskapsbaserade företag som vill växa och utvecklas. För att kunna stärka det regionala näringslivet har Gothia Innovation tre verksamhetsområden. GSP Inkubator - ger nystartade företag förutsättningar för att snabbt och framgångsrikt etablera sig på marknaden. GSP Teknikpark - en kreativ miljö för företag som drar nytta av närheten till företag, forskare och studenter för att växa. GSP Projektarena - en mötesplats för företag, forskning och samhälle och en partner för att starta och driva utvecklingsprojekt Gothia Science Park är intressant för Olofströmsregionen eftersom Skövde ligger i en region med fordonsindustri (Volvo) och för att man medverkar i sin regions förnyelse. Automotive Sweden Automotive Sweden är en oberoende organisation utan vinstsyften. Automotive Sweden sprider kunskap om den svenska fordonsbranschen till nationella och internationella aktörer samt stimulerar till samarbeten. Insatserna ska bidra till en fordonsbransch i tillväxt. Huvudsaklig aktivteter är inriktade på Västra Götalandsregionen. Automotive Sweden är intressant för Olofströmsregionen som samverkanspart för att driva frågor relaterade till fordonsindustrin. Test Site Sweden Test Site Sweden är en nationell resurs för demonstrationer och validering av forskningsresultat TSS kompletterar anläggningar vintertester med nya testmiljöer som fokuserar på: Aktiv säkerhet El-och hybridfordon Intelligenta transportsystem TSS startades 2006 med målet att skapa en världsunik demonstration och testmiljö för produkter och tjänster inom ITS. Här är industrin, akademin och myndigheterna erbjudit nya möjligheter att samarbeta. Test Site Sweden är intressant för Olofströmsregionen som samverkanspart för att driva testrelaterade frågor till fordonsindustrin. 44

116 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Viktoriainstitutet Viktoria Institute är ett icke vinstdrivande IT-forskningsinstitut beläget på Lindholmen i Göteborg. Viktoriainstitutet fokuserar på fordons- och transportindustrin informatik och sysselsätter ca 25 forskare. Institutet är främst inriktade fem olika applikationsområden nära anknytning till fordons- och transportindustrin: El & hybridfordon Aktiva system för säkerhet Infotainment & Telematik Transporteffektivitet Fordonsdiagnos Viktoriainstitutet är intressant för Olofströmsregionen som samverkanspart för att driva vissa frågor relaterade till fordonsindustrin. Norge Teknologibyen Kongsberg Kongsberg är Norges ledande teknikpark med en teknikmiljö. Kongsberg är en av 12 norska teknikmiljöer som tilldelats status som expertcentrum, men sin expertis i Systems Engineering - NCE Systems Engineering. Teknologibyen Kongsberg är intressant för Olofströmsregionen för att studera en teknikpark med industriell inriktning. Triple Steelix, Bergslagen (Stål och plåt) Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra stålindustrin i Bergslagen starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar tretton kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Även länsstyrelserna, högskolorna och regionala organisationer, som Region Dalarna, är engagerade. Huvudansvaret för Triple Steelix ligger hos Jernkontoret, stålföretagens branschorganisation. Triple Steelix är intressant för Olofströmsregionen för att studera en ett kluster och innovationssystemet som bygger på materialet stål som gemensam bas och för eventuella framtida samarbeten inom detta område. Robotdalen, Mälardalen (Automation mm) I Robotdalen samarbetar företag, forskare och offentliga aktörer i Södermanlands, Västmanlands och Örebro. Robotdalens uppdrag är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på industrin och hälsosektorn. Robotdalen har utvecklats till en enabler som för samman robotleverantörer, kunder och användare, entreprenörer, forskare, finansiärer och andra aktörer. Robotdalen har sex olika kärnområden; fältrobotik, hälsorobotik, industrirobotik, innovationsstöd, logistikautomation samt teknik- och kompetensspridning. Triple Steelix är intressant för Olofströmsregionen för att studera en ett kluster- och innovationssystemet som bygger på automation och robotteknik som gemensam bas och för eventuella framtida samarbeten inom detta område. Tunga Fordon 45

117 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Tunga fordon skall utveckla en innovativ tillväxtmiljö för företag inom industrin tunga fordon. Samverkan med forskning och samhälle skall bidra till att medlemmarna är internationellt kända för sin konkurrenskraft och sin förmåga att bidra till en hållbar tillväxt. För att uppnå detta arbetar Tunga fordon med ett antal områden: - nätverk, samverkan och kommunikation, - kunskap om användarnas behov och arbetsprocesser samt om konkurrenter och trender inom marknad och teknologi, - effektiv produktframtagningsprocess för systemet av produkter och tjänster samt kunskap om och integration av nya teknologier som kan tillgodose nya krav på funktion och miljö, - ett leverantörssystem och tillverkningsmetodik i världsklass, - en tillväxtmiljö för nya affärsidéer och företag, - en god kompetensförsörjning på alla nivåer med attraktiva arbetsuppgifter för både kvinnor och män. Tunga fordon är intressant för Olofströmsregionen för att framtida samarbeten inom tunga fordon. Några företag i Olofström är medlemmar i Tunga fordon. Aluminiumriket Sverige Aluminiumriket Sverige är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material. Aluminiumriket Sverige har 100 medlemsföretag med sammanlagt anställda. Aluminiumriket Sverige ska arbeta med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi. Aluminiumriket är intressant för Olofströmsregionen för att studera en ett kluster och innovationssystemet som bygger på materialet aluminium som gemensam bas och för eventuella framtida samarbeten inom detta område. Företagsnätverket Tech Network Tech Network har som målsättning att utifrån god teknikförståelse och förtroende hjälpa entreprenörer/ företag att se möjligheter till enskilda samt gemensamma affärs-, produkt- och produktionsutveckling utifrån ett kontaktförmedlande och idéskapande arbete. Därmed bidrar vi till att förstärka befintliga företag och stimulera framväxten av nya som kan bidra till att förstärka regionens intäktsbas, skapa nya arbetstillfällen och en mer kompetensdriven företagsutveckling. Tech Network är intressant för Olofströmsregionen eftersom det ligger nära både geografiskt och kompetensmässigt industriell produktion. Några företag i Olofström är medlemmar i Tech Network. Sibnova Sibnova är en samlingsplats för utveckling av industriella produkter och processer. Sibnova hjälper till att säkerställa företagens utvecklingsbehov på kort och lång sikt. Sibnovas utvecklar ett nätverk och bedriver ett nära samarbete med högskolor, universitet och institut. Sibnova är inte bara en resurs för de företag som verkar inom Färe Industricenters nätverk och samarbetspartners utan också för de entreprenörer och företag som vill etablera sig inom området för att utveckla sin produkt, affärsidé och produktion. Sibnova är intressant för Olofströmsregionen eftersom det ligger nära både geografiskt och kompetensmässigt industriell produktion. 46

118 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB NetPort SciencePark Karlshamn NetPort ska vara ett internationellt erkänt Innovationssystem inom Nya medier, Digitala upplevelser och Intelligent logistik/intelligenta transportsystem. Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt, där nya företag med verksamhet inom fokusområdena kan etableras och komplettera stadens starka tradition inom handel och tillverkningsindustri. Det handlar om konkurrenskraft och om hela Karlshamns framtid. Med NetPorts stöd kommer kunskap från högskolan till praktisk användning i företag och offentlig verksamhet, samtidigt som näringslivets behov kan påverka högskola och forskning. Det ger ny kompetens åt företagen och en vetenskapsvärld som är anpassad efter verkliga föhållanden. Målen med NetPorts verksamhet är högt ställda, men likväl på god väg att uppfyllas. Karlshamn förnyas och utvecklas mot en plats som är ännu attraktivare att arbeta, studera och bo på. En plats med fler och större möjligheter för alla som lever och verkar här. NetPort är en Triple helix-organisation, som genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet, bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling. NetPort främjar utveckling av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, kunskapsspridning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPorts miljö skall vara attraktiv för företags- och verksamhetsetableringar. NetPort är intressant för Olofströmsregionen eftersom det ligger nära, deltar i regionens förnyelsearbete samt har och Intelligent logistik/intelligenta transportsystem som ett av sina profilområden. Sustainable Business Hub - Skåne Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige. Sustainable Business Hub ska också vara en effektiv aktör för att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer som kan bidra till detta. Sustainable Business Hub jobbar för att uppfylla följande mål: 1. Få fler företag inom miljöområdet att uppstå 2. Få fler företag att förstå miljömarknadens potential 3. Öka befintliga miljöföretags konkurrenskraft 4. Öka miljöföretagens tillväxt på den svenska marknaden 5. Öka miljöföretagens export Arbetet med att uppnå målen förs inom ramen för projektet Svensk Modell för Ren Tillväxt som är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sustainable Business Hub är intressant för Olofströmsregionen eftersom det ligger nära och satsar på miljö och hållbarhet. Företagen kan ha behov av produktutveckling och produktion inom den sektorn. Krinova Science Park Kristianstad Krinova Science Park är en företagspark belägen intill Högskolan Kristianstad. Här finns välutrustade lokaler och kontor för att möta besökarnas och hyresgästernas olika behov. Krinova hjälper till att arrangera möten, konferenser och utbildningsdagar. Den service, kvalitet och flexibilitet som vi erbjuder ger en arena i ständig utveckling. Det ges utrymme till många intressanta möten och möjligheter till nya affärskontakter. Under Krinovas tak finns tre intressanta utvecklingsarenor Livsmedel Miljö Human Resource Inom dessa områden är kunskaps- och erfarenhetsutbytet särskilt aktivt. 47

119 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB Krinova är intressant för Olofströmsregionen eftersom det ligger nära och satsar på miljö som ett av sina profilområden och kan ha behov av produktutveckling och produktion inom den sektorn. Sustainable Sweden Southeast AB Sustainable Sweden Southeast AB, är ett affärsdrivande nätverk i Sydöstra Sverige med syfte att främja miljödriven affärsutveckling och export av energi- och miljöteknik. Vi driver och samordnar nationella och internationella affärsprojekt inom energi- och miljöteknikområdet. Vi hjälper kunder och delägare att skapa affärer som stödjer långsiktigt hållbara lösningar över hela världen. Vi öppnar dörrar mellan aktörerna på marknaden företag, kommuner, regionförbund och högskolor/universitet för att: erbjuda one stop shopping av regionens totala utbud av miljöteknik skapa affärsidéer överföra erfarenheter och kunskaper stödja affärsrelationer mellan svensk industri och internationella partners stödja finansiella lösningar Sustainable Sweden Southeast AB är intressant för Olofströmsregionen eftersom det ligger nära och satsar på miljö och hållbarhet. Företagen kan ha behov av produktutveckling och produktion inom den sektorn. Övriga miljöer i Sverige Miljöer med pressverk för fordonsindustrin i Sverige är Trollhättan, Göteborg, Södertälje och Umeå. 48

120 Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling - Förstudie ADDENDI AB 2. Regionala aktörer och projekt av intresse IUC i Olofström AB IUC, är ett kompetensföretag (utbildnings och utvecklings/forskningsföretag) med egna verkstadslaboratorier och utbildningslokaler. Inom IUC Olofström finns följande verksamheter - Yrkeshögskolan Syd. Samverkan mellan IUC i Olofström, Hässleholms Kommun och Högskolan i Kristianstad. Bedriver eftergymnasial och av arbetslivet efterfrågade Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY) inom teknik och ledarskap. - Olofström School of Automotive Stamping. En internationell innovationsmiljö, en mötesplats och ett kompetenscentrum, där företag och institut/högskolor/universitet samverkar i syfta att utveckla ett för Sverige, Blekinge och Olofström viktigt område inom verkstadsindustrin stamping. - Blue Center. BlueCenter är IUC:s varumärke på produkter som bygger på trådlös teknik. BlueCenter står för tillförlitlighet och industriellt verifierad teknik. Ägare av IUC AB i Olofström är Stiftelsen TeknikCentrum, Stiftelsen Kronan på Verket (Volvo Personvagnar), Olofströms kommun, Stans och Press AB, Finnveden Metal Structures AB, Olofström Stålpressning AB, Titan- X Cooling AB, Lindab AB, EBP Olofström AB, Swepart AB, IFÖ Sanitär AB, Stans & Press i Olofström AB, ITE Fabriks AB, JI-WE Bolagen AB, Kendrion Spring System AB och ABB Automation Tec AB IUC i Olofström AB drivs som ett aktiebolag med lönsamhetskrav. Krafttag Blekinge Krafttag Blekinge är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, kommunerna i Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby och Karlskrona samt kommunerna i Bromölla, Osby, Östra Göinge och Tingsryd. FKG 09 FKG 09 står för Fordonskomponentgruppen 2009 och är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är riktat mot företag inom fordonsindustrin som vill stärka sin viktigaste tillgång - människan. Region Blekinge är projektägare för FKG 09 och 12 företag med sammanlagt ungefär anställda ingår i projektet. Arbetet påbörjades i juni 2009 och fortsätter till maj Den totala projektbudgeten är cirka 25 Mkr. De upphandlade utbildningarna spänner över områdena industri och tillverkning, kvalitet, ekonomi och administration, språk, ledarskap och organisationsutveckling, data/it, miljö samt arbetsmiljö och hälsa. De medverkande företagen är Volvo, Dynapac, EBP, Finnveden, Swepart, Tre-D, Thyssen, Formplast, ITE Fabriks, YTAB, Rydverken och Stans & Press. 49

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. Resekortet Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. En enklare vardag. Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett om du vill resa med tåget

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-02 Dnr 1503283 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Ändrade biljettpriser och

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn Dagordning A B C D Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn s beslut Information Övrigt 21 (33) Tid och plats Onsdagen den 13 april 2016 kl. 09.00-12.10 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 16 mars i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 16 mars i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 16 mars i Karlshamn s beslut Information 12 (20) Tid och plats Onsdagen den 2 mars 2016 kl. 09.00-12.00 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande Ordförande

Läs mer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och mijö Tid: 2016-05-18 08:30-10:50 Plats: Regionens hus, sal B 9 Justering av biljett priser Diarienummer: RJL 2016/1452 Beslut Presidet föreslår

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regionstyrelsen 1-21

Regionstyrelsen 1-21 Regionstyrelsen 1-21 Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 7 Motion Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga Diarienummer: RJL 2016/1287

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2017 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg - Skåne Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg -

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst i Blekinge Region Blekinge Dnr 17/00067 Version: PA1 beslutad av Trafiknämnden 2017-03-16 Utskriven 2017-05-11/PBL 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2016 i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2016 i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2016 i Karlshamn s beslut Information 69 (81) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016 kl. 09.00-11.25 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal B Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör Carl-Johan

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket som stärker intäkterna med 100 miljoner kronor 2016.

Kollektivtrafiknämnden har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket som stärker intäkterna med 100 miljoner kronor 2016. Kollektivtrafiknämnden har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket som stärker intäkterna med 100 miljoner kronor 2016. Öresundstaxan + 5% + 17 milj kr (helår) Jojo Period + 3,5% + 25,5 milj kr (helår)

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande kallas till konstituerande sammanträde med den nya regionstyrelsen.

På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande kallas till konstituerande sammanträde med den nya regionstyrelsen. 2015-01-07 Kallelse På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande kallas till konstituerande sammanträde med den nya regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl 09.00 Plats Ärenden Rådhussalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 8 Datum 2014-03-20 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret, Bergsjö Tid: Onsdagen den 21 februari 2007 klockan 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-20 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-27 kl. 13.00 Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Hans Forsberg (M)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Hans Forsberg (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-03 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 9 september 2014 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset OBS! Sammanträdet startar i kommunfullmäktigesalen 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor Kallelse Datum 1(1) På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: 10:00-15:00 2016-12-16 Kaffe från 9:30 Gemensam lunch kl 12:00 Plats: Ronneby Kulturcentrum Ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling MISSIV 1(1) 2013-12-18 LJ 2013/1767 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling av Krösatågen Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska upphandling

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Ärendeförteckning över trafiknämndens ärenden den 15 december 2016

Ärendeförteckning över trafiknämndens ärenden den 15 december 2016 Ärendeförteckning över trafiknämndens ärenden den 15 december 2016 59 Val av justerare 60 Godkännande av dagordning 61 Internbudget 2017 för Verksamhetsområde Trafik och Trafiknämnden 62 Uppföljning intern

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer