Gör nytta med NVDB. Början på en säkrare resa. Väg- och järnvägsdata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör nytta med NVDB. Början på en säkrare resa. Väg- och järnvägsdata"

Transkript

1 Gör nytta med NVDB Början på en säkrare resa Väg- och järnvägsdata

2 SKOGSNÄRINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING LANTMÄTERIET Insamling av data till NVDB NVDB, nationell vägdatabas, beskriver Sveriges vägar och täcker alla vägar där motorfordon får köra, med undantag för traktorvägar. Cykelvägar kommer också att ingå i takt med att kommuner och andra väghållare lägger in dessa data. Vi vet att våra data gör nytta. Vi vet också att våra data kan bli mer omfattande, t.ex. att cykelvägarna saknas på många områden i Sverige och där hoppas vi att ni kan hjälpa till att samla in data. Trafikverket kan bistå med hjälp att lägga in data i databasen. Kontakta oss om ni behöver hjälp, kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan. TRAFIKVERKET TRANSPORTSTYRELSEN 2 3

3 Så här arbetar vi Vår verksamhet är organiserad utifrån vårt arbetssätt. Här är de steg vi huvudsakligen arbetar med vid insamling av data till NVDB. Samla in data Trafikverket, Lantmäteriet, Skogsnäringen, Transportstyrelsen och Sveriges kommuner samlar in data direkt från källan, allt utifrån gällande handlingar. Källan kan till exempel vara bygghandlingar, relationshandlingar eller lokala trafikföreskrifter med mera. Viss mätning i fält kan också förekomma. Bereda och uppdatera data Dataleverantören bereder data innan central montering till databasen sker. Det görs av en gemensam produktionscentral och med hjälp av olika metoder och rutiner. Leveranskontroll av data sker både i beredningsskedet och före monteringsskedet. Kontrollera data Vi kontrollerar och deklarerar data i databaserna genom maskinella och visuella kontroller. Viss stickprovskontroll i fält förekommer också. Vi kontrollerar att data är aktuellt, att det innehåller rätt värden med mera. Vi gör även uppföljningar hos våra dataleverantörer för att säkra insamlingen av data. Paketera och leverera data Vi levererar data från Lastkajen på 2 sätt: Kommuner som använder NVDB-anpassade tekniska system (Tekis - LV, Esri Geosecma och Triona TNE), hämtar data via NVDB in/utcheckning (www.nvdb.se/nvdb), eller med nyttjande av webbtjänsten. Data hämtas i filformaten *.nvd eller *.XML, samt i det koordinatsystem som kommunen själv jobbar i. Användning av data Det finns många olika användningsområden för NVDB i samhället, till exempel: Lantmäteriet för uppdatering av produkter, till exempel kartmaterial. Skogsnäringen för planering av skogstransporter, till exempel från avläggningsplatsen i skogen till sågverket. Räddningstjänsten för planering och navigering. Universitet och högskolor för olika utbildningar med GIS-inslag, till exempel för samhällsplanerare och trafikingenjörer. Länstrafik och färdtjänst för planering av rutter, res- och körtider, bland annat utifrån hastighetsbestämmelser. ITS-företag till exempel för ISA-utrustningar. Programvaruleverantörer bland annat för navigeringsutrustningar. Kommuner för den interna verksamheten, till exempel för trafikplanering, skolskjutsplanering samt för drift och underhåll av kommunala vägar. Glesbygdsverket för analyser, till exempel av hur långt befolkningen har till offentlig service. Färdigpreparerade standardleveranser Specialleveranser utifrån kundens önskemål Leveranserna sker via webbapplikationen Lastkajen (www.trafikverket.se /lastkajen) i filformaten *.shp, *.nvd, *.xml, *.mdb (geodatabas). All användning och alla leveranser förutsätter ett avtal mellan kunden och Trafikverket. En kommun, som medverkar fullt ut som dataleverantör har rätt att hämta och internt nyttja NVDB-data, det omfattar även kommunens och angränsande kommuners yta. På kommande sidor kan du läsa om några exempel på hur du skulle kunna använda våra data men också hur andra använder våra data. 4 5

4 Lantmäteriet Lantmäteriet Transportstyrelsen Tillväxtverket och tillväxtanalys Paketera och leverera data Bereda och uppdatera data Vägdatafabriken Navigeringsutrustning Länstrafik Trafikverket HASTIGHET VÄGBREDD GÅGATA Färdtjänst Använda data Räddningstjänsten Vägnätet Samla in data Kontrollera data Från ax till limpa Forskare Att ta fram korrekt vägdata kräver Kommunerna noggrannhet i alla steg, från början till slut. Inom Trafikverket har vi under många år byggt upp rutiner och modeller som borgar för hög dataaktivitet och god levereanssäkerhet. Universitet, Så här går det till i grova drag. högskolor 6 7

5 Det finns många olika användningsområden för NVDB i samhället. Här kommer några exempel på hur du skulle kunna använda våra data men också hur andra använder våra data. Enklare logistik med Vägdata från NVDB En tankbil lastad med petroleumprodukter får inte köra på alla vägar. Det betyder att den sällan kan köra den kortaste vägen. Däremot kan den med rätt information köra kortast möjliga väg för en transport av sitt slag det vill säga den bästa vägen, både ur miljö- och kostnadssynpunkt. Ett av Statoils bränslelager ligger i Nacka utanför Stockholm. Härifrån kör ett stort antal bilar ut bensin, diesel och eldningsolja till fastigheter, industrier och bensinstationer i Stockholmsområdet. Det innebär en omfattande logistik i grunden och med de restriktioner som gäller tung trafik och farligt gods blir logistiken en verklig utmaning. Statoil efterstävar hög kostnadseffektivitet och minsta möjliga miljöbelastning. För att lyckas med uppgiften använder Statoil en rad hjälpmedel, ett av dem kommer från NVDB. Statoil har kopplat ihop data från NVDB, med deras befintliga planerings- och distributionssystem. På så vis kan de optimera sina transporter både vad gäller miljö och transporteffektivitet. Mindre koldioxidutsläpp med ISA När Järfälla kommun upphandlade avfallshanteringen för några år sedan tog man hjälp av QIII, ett upphandlingsverktyg som sätter arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö i fokus. Det har bland annat fått till följd att alla avfallsbilar i kommunen utrustats med ISA. ISA står för intelligent stöd för anpassning av hastighet. Vad ISA-utrustningen i fordonet gör är att varna föraren när han eller hon kör för fort. För att ISA ska fungera krävs rätt digital information om vilken hastighet som gäller där fordonet befinner sig. Den informationen levererar NVDB. Att avfallsbilarna håller rätt hastighet är positivt både för trafiksäkerheten och för miljön. Med ISA-utrustningen minskar bränsleförbrukningen och därmed också en rad olika utsläpp, blandannat av koldioxid. ISA har det gjort att bilarna körs mjukare. Det här är en viktig förbättring för dem eftersom de kör i tätbebyggda områden och måste göra många stopp och starter. Med hjälp av ISA kan man se att bränsleförbrukningen gått ner tillsammans med utsläppen av farliga avgaser. 8 9

6 Enkelt att resa över gränserna Samtrafiken i Sverige samordnar landets kollektivtrafik med målsättningen att göra det enklare att resa kollektivt med tåg, buss, båt, tunnelbana och spårvagn. Att underlätta byten mellanolika färdsätt och trafikföretag är en viktig del i Samtrafikens arbete. För att kunna planera kollektiva resor är aktuella tidtabeller och hållplatsbeskrivningar för alla trafikslag en förutsättning. Tack vare vägdata från NVDB kommer Samtrafiken att kunna ge hållplatserna en exakt placering längs vägnätet. ResRobot kan även nås via Trafikverkets tjänst Läget på vägarna. Attraktivt för alla En viktig samhällsfunktion som har stor nytta av det digitala vägnätet är kollektivtrafiken. Med sina planeringsverktyg kopplade till NVDB kan länstrafikbolagen utforma en prisvärd och attraktiv trafik, något som i förlängningen bidrar till en ökad jämställdhet. Jönköpings Länstrafik är ett av Sveriges många länstrafikbolag. Bolaget ägs av landstinget och de tretton kommunerna i Jönköpings län. Här görs stora insatser för att skapa prisvärda, bekväma, säkra och miljövänliga resor för kunderna, oavsett om de reser till skola, arbete, nöjen eller fritidsaktiviteter. Förutsättningen för en välfungerande kollektivtrafik är en välfungerande planering. Därför krävs rätt fakta om vägarna redan från början, bland annat om avstånd, högsta tillåtna hastighet, begränsad bruttovikt och andra restriktioner. Allt det här levererar NVDB och när informationen används i trafikplanerarnas verktyg blir resultatet en effektiv tidtabell. Ju bättre vi planerar, desto mer får vi ut av varje skattekrona. Visar bästa cykelvägen På webbplatsen finns Resplaneraren. I planeraren matar cyklisten in start- och slutpunkt för resan och gör ytterligare ett antal val, bland annat mellan snabbaste eller lämpligaste väg. Planeraren visar sedan en rekommenderad färdväg, i form av text och en karta. Vägnätet över Göteborgs stad som planeraren utgår från är samma nät som är grunden för stadens leverans till NVDB. Det kopplas ihop med ett cykelvägnät genom att man gör noder i anslutningspunkterna. En NVDB data som planeraren använder är funktionell vägklass. Med hjälp av den kan planeraren styra över cyklisterna till lugnare gator i de fall cykelväg saknas. Intresset för tjänsten är stort, både i Göteborg och i grannkommunerna

7 Effektivare skolskjutsplanering Luleå är en av många kommuner som använder vägdata från NVDB för sin skolskjutsplanering. Intressant data i sammanhanget är bland annat hastighet, väghållare, olika trafikrestriktioner och bärighet. Ett särskilt planeringsverktyg ger en bra överblick av vägnätet i form av en kartbild eller satellitbild. På så vis kan kommunen analysera barnens rätt till skolskjuts, placering av hållplatser och planera rutter. Med hjälp av NVDB kan kommunen också mäta det avstånd varje elev har till närmaste hållplats inte bara fågelvägen, utan också utifrån cykelvägar och så kallade lugna vägar. Luleå kommun är en av våra samarbetspartners som levererar indata till oss. Underlättar planering av räddningsinsatser Räddningstjänsten i Dalarna använder vägdata från NVDB i sitt strategiska arbete dels för planering, dels för att samla statistik. Med hjälp av den digitala informationen är det bland annat möjligt att beräkna körtider för olika fordonstyper. Något som är viktigt inte minst i fråga om beredskap inför skogsbränder, placering av utrustning och utryckningsvägar. Räddningstjänsten Dalarna använder NVDB Vägnät och NVDB data som hastighet, vägbredd, tätbebyggt område, rekommenderad väg för farligt gods, beläggning, bärighetsklass med mera. Vägnätet från NVDB en viktig beståndsdel både i dagens och i morgondagens GIS-tjänster. Alla insatser som Räddningstjänsten gjort koordinatsätts och kontrolleras mot insatstider och befolkningstäthet. Bästa väg för skogstransporter En viktig del i skogsindustrins virkesförsörjning är korrekta transportavstånd. Avstånden behövs dels för planering och styrning av transporter, dels för att räkna ut ersättningen till transportören. För att effektivisera arbetet med avståndsberäkningar tar skogsnäringen nu fram Krönt vägval, en gemensam standard för hur bästa vägval från skogen till industrin ska göras. Transporterna är tunga och det finns många faktorer att ta hänsyn till vid vägvalet. Med ett speciellt verktyg delas vägnätet upp i homogena segment som förses med motstånd utifrån vägbredd, funktionell vägklass eller bärighet. Bästa väg är den med lägst motstånd. I NVDB Vägnät ingår alla skogsbilvägar. ISA kräver korrekt vägdata Sepab har tagit fram en ISA-utrustning som kallas ExyLimit. Idag finns den i ett tusental fordon i Sverige. De flesta är bussar, taxibilar, budbilar, lastbilar och sopbilar fordon som används i tjänsten och körs av flera förare. Sepab hämtar hem NVDB Vägnät och hastighetsdara varje kvartal

8 Utrustningen är GPS-baserad och registrerar fordonets hastighet tillsammans med den hastighetsbegränsning som gäller där fordonet befinner sig. En display visar vilken hastighetsbegränsning som råder och om föraren kör för fort varnar ISA-utrustningen med ljus- eller ljudsignaler. ISA-utrustningen har visat sig ge lägre bränslekostnader, mindre slitage på bilarna och mindre stress för förarna. Information om arbete på Transportstyrelsen Transportstyrelsen är ansvarig för en databas som kallas för RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter) där information om trafikföreskrifter finns samlade. För att tolka vad som gäller på en viss plats, för att användas i t.ex. navigeringsutrustningar och ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet) mm, måste informationen bearbetas. Bearbetningen behövs också för att det kan finnas flera trafikregler som gäller på samma plats och det kan finnas undantag, följdregler och ändringar m.m. som gör informationen svårtolkad. Transportstyrelsen genomför en bearbetning som reder ut detta och som resulterar i så kallade HTRföreteelser (Härledda TrafikRegelföreteelser), d.v.s. sträckor på vägnätet som likt NVDB:s trafikregelföreteelser visar vilka data som ska användas i trafikstödjande tillämpningar. Detta arbete kommer att vara klart 2012, förutom parkeringsföreteelser som kommer i en senare etapp. Några fler, korta exempel på vad du kan använda NVDB till Vägnätet från NVDB gör det möjligt att bland annat beräkna körtider, körsträckor och prova alternativa linjedragningar. Med reseplaneraren rekommenderas den bästa cykelvägen. Tack vare NVDB datat funktionell vägklass kan exempelvis en lugnare gata rekommenderas om en cykelväg saknas. Analys av barnens rätt till skolskjuts, ruttplanering, avstånd till hållplatser, lämpliga cykelvägar och lugna vägar till hållplatserna. Beräkna körtider för olika fordon, planera lämpliga utryckningsvägar, katastroföverfarter på vägar med mitträcken, lämpliga ställen att förvara utrustning etc. Planering och styrning av transporter, beräkning av ersättning till transportören, hänsyn till vägbredd, funktionell vägklass eller bärighet. Trafikverket tillsammans med indataleverantörerna ser till att ISA-utrustning (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) har rätt vägnät och hastighetsbegränsning

9 Mer information om våra data Vill du veta mer om de möjligheter som finns med våra data, kontakta gärna oss via e-post eller telefon Öppet , telefon E-post Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen Telefon: Texttelefon: TRAFIKVERKET. beställningsnr: Maj PRODUKTION: grafisk form, Trafikverket. TRYCK: trafikverket. foto: Kentaroo Tryman, Tommy Andersson, Heléne grynfarb, arash atri, jörgen wiklund, anne dillman, bjarne Holmgren, Trons, ulf palm, kasper dudzik. Illustration: Heimer&Company.

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö Foto: Peter Melander / Maskot Bildbyrå Handbok för bättre kommunala tjänsteresor Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö Stort intresse bland Sveriges kommuner Kommuner som effektiviserar

Läs mer

Nr 2-2014 INNOVATIVA IT- LÖSNINGAR FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD RAPPORT FRÅN TEKIS TRÄFFEN DET KUNDE HA BRUNNIT VARSOMHELST VÄGINVENTERING I SIGTUNA

Nr 2-2014 INNOVATIVA IT- LÖSNINGAR FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD RAPPORT FRÅN TEKIS TRÄFFEN DET KUNDE HA BRUNNIT VARSOMHELST VÄGINVENTERING I SIGTUNA INNOVATIVA IT- LÖSNINGAR FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD Nr 2-2014 RAPPORT FRÅN TEKIS TRÄFFEN DET KUNDE HA BRUNNIT VARSOMHELST VÄGINVENTERING I SIGTUNA INTELLIGENTA TRANSPORTLÖSNINGAR ECOS 2 VAD HÄNDER JUST

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys och design av nätverksmodul. Carl Mikael Almgren, Anna Hallbygård. Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik

EXAMENSARBETE. Analys och design av nätverksmodul. Carl Mikael Almgren, Anna Hallbygård. Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik 2000:86 EXAMENSARBETE Analys och design av nätverksmodul Carl Mikael Almgren, Anna Hallbygård Högskoleingenjörsprogrammet Geografisk informationsteknik Institutionen för Institutionen i Kiruna Avdelningen

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata

Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata Produktion Blomquist Annonsbyrå AB Illustrationer Cecilia Lundgren Bilder Johnér, istock, Fotolia, Försvarets bildbyrå/katja Öberg Sverige bygger en nationell infrastruktur för geodata Lantmäteriet, 801

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

CARTESIA 2.0 En kundtidning utgiven av Cartesia GIS AB

CARTESIA 2.0 En kundtidning utgiven av Cartesia GIS AB VINJETT CARTESIA 2.0 En kundtidning utgiven av Cartesia GIS AB Effektivare logistik på timmerplan Mot framtiden med Cartesia Spatial Map Kontroll på skolskjutsen Partnerskap i världsklass MISSING PEOPLE

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort

Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort Titel: Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort Publikationsnummer: 2011:044 ISBN: 978-91-7467-111-7 Utgivningsdatum:Februari 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Produktbeskrivning e-adept

Produktbeskrivning e-adept Produktbeskrivning e-adept version 0.5 E. Dawidson, T. Lahrin & M. Jernberg Astando 2012-04-30 Produktbeskrivning e-adept e-adept 2 (33) Innehåll 1. OM DETTA DOKUMENT... 4 2. E-ADEPT... 6 3. TEKNISKA DATA...

Läs mer

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

TEKIS den kommunala marknadens systemleverantör. - Tidplanen som höll - Väldokumenterat i Vallentuna - Mer än ett system - Tekis Träffen 2012

TEKIS den kommunala marknadens systemleverantör. - Tidplanen som höll - Väldokumenterat i Vallentuna - Mer än ett system - Tekis Träffen 2012 TEKIS den kommunala marknadens systemleverantör - Tidplanen som höll - Väldokumenterat i Vallentuna - Mer än ett system - Tekis Träffen 2012 TEKIS AB ingår i Addnode koncernen som är noterad på OMX Nordic

Läs mer

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling

Informationsärende. Biljett- och betalsystem i perspektiv. Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b 1(23) Strategisk utveckling Affärsutveckling 1(23) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 11 b Informationsärende Biljett- och betalsystem i perspektiv Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN Fyrstegsprincipen för nya stadsdelar lund_tillhåll_skiss.indd 1 2012-05-18 09.21 2 INLEDNING ETT NYTT FOKUS Det finns en bred samsyn i samhället kring att våra resor och

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

RAPPORT. Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010

RAPPORT. Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 RAPPORT Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 Titel: Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 Publikation: 2011:096 Utgivningsdatum: maj 2011 Produktion: Stormen kommunikation Kontaktperson:

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Utan kollektivtrafiken stannar Sverige

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Utan kollektivtrafiken stannar Sverige Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Utan kollektivtrafiken stannar Sverige Utan kollektivtrafiken stannar sverige Underlagsrapport till den Näringspolitiska utredningen

Läs mer