Riksskatteverkets riktlinjer för underrättelser till Revisorsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksskatteverkets riktlinjer för underrättelser till Revisorsnämnden"

Transkript

1 Riksskatteverkets riktlinjer för underrättelser till Revisorsnämnden Enligt Riksskatteverkets skrivelse den 23 juli 2002, dnr /100 1 Inledning Revisorslagen (2001:883), som trädde i kraft den 1 januari 2002 då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla, innehåller i 31 följande bestämmelse. Om en skattemyndighet eller Riksskatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet, skall myndigheten underrätta nämnden. Detta gäller dock inte omständigheter som en skattemyndighet har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Bestämmelsen i 31 revisorslagen motsvarar 21 i 1995 års lag även om det finns vissa skillnader. En skillnad är att den nya bestämmelsen innebär att Riksskatteverket nämns vid sidan av skattemyndighet, vilket beror på att verket numera är beskattningsmyndighet beträffande punktskatter. 1 En annan förändring utgörs av att den nya bestämmelsen avser omständigheter som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet. Tidigare gällde att Revisorsnämnden (RN) skulle underrättas om skattemyndigheten uppmärksammade någon anmärkningsvärd omständighet. 2 Slutligen har den nya bestämmelsen försetts med ett undantag avseende omständigheter som en skattemyndighet har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Som framgått ovan gäller underrättelseskyldigheten endast om den uppmärksammade omständigheten kan vara av betydelse för RN:s verksamhet. Skillnaden i förhållande till 1995 års lag bör dock inte få någon större praktisk betydelse eftersom sådana anmärkningsvärda omständigheter, som RN tidigare underrättades om, som regel är av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet. Inte desto mindre innebär bestämmelsens nya lydelse ett tydliggörande av att skattemyndigheten, när den överväger om underrättelse bör ske, skall bedöma frågan med utgångspunkt i RN:s 1 Vad som fortsättningsvis sägs om skattemyndigheter avser även Riksskatteverket i dess egenskap av beskattningsmyndighet. 2 Den äldre bestämmelsen i 21 i 1995 års lag hade följande lydelse: Om en skattemyndighet uppmärksammar någon anmärkningsvärd omständighet i fråga om en revisors eller ett revisionsbolags verksamhet, skall myndigheten underrätta Revisorsnämnden.

2 2 tillsynsuppgift. Förevarande promomoria avses vara ett hjälpmedel för skattemyndigheterna när de gör sådana överväganden. Promemorian ger i avsnitt 2 en beskrivning av RN:s tillsynsverksamhet. I avsnitt 3 behandlas främst sådana förhållanden som nästan alltid skall föranleda underrättelse till RN. Det avslutande delavsnittet 3.6 ägnas åt brister som är hänförliga till en revisionsklient. Däremot går promemorian av naturliga skäl inte in på alla förhållanden som har betydelse för RN:s verksamhet. Ett exempel på en regel, som inte behandlas i denna promemoria, är bestämmelsen om tystnadsplikt i 26 revisorslagen. Vad gäller sådana övriga regler hänvisas i stället till revisorslagen och propositionen till densamma, (prop. 2000/01:146) Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet. När vissa bestämmelser i revisorslagen kommenteras i det följande grundas dessa kommentarer på nämnda proposition. 2 RN:s tillsyn 2.1 Tillsynsområdet Av 3 2 revisorslagen framgår att RN skall utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag, dvs. revisionsföretag som har registrerats hos RN enligt 13 eller 14 revisorslagen. Begreppet revisionsverksamhet, som har stor betydelse för avgränsningen av RN:s tillsynsområde, definieras på följande sätt i 2 7 revisorslagen: a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a. RN:s uppgift är att tillse att revisorer utför uppdrag i revisionsverksamhet med den kvalitet som god revisionssed kräver och att revisorer och registrerade revisionsbolag följer de väsentligen yrkesetiska normer som utgör god revisorssed. Vad gäller verksamhet som inte utgör revisionsverksamhet exempelvis skatterådgivning avser RN:s tillsyn enbart att revisorer följer de yrkesetiska normer som gäller för dem (god revisorssed). En följd av detta är att tillsynen i den delen normalt inte innefattar någon kvalitetsgranskning. Tillsynen kan under särskilda omständigheter ta sikte även på revisorns privata förhållanden.

3 3 2.2 Disciplinära åtgärder m.m. RN kan ingripa disciplinärt med stöd av 32 första stycket eller med stöd av paragrafens andra stycke. Det första stycket har följande lydelse. Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller på annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar sådan avgift som avses i 39 [årsavgift till RN], skall godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter får i stället varning meddelas. Bestämmelsen i första stycket blir tillämplig om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller om revisorn förfar oredligt oavsett om detta sker i eller utanför revisionsverksamheten. I 32 andra stycket, som har nedanstående lydelse, behandlas övriga fall då discipliningripande kan komma i fråga. Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället meddela en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas. Andra stycket aktualiseras exempelvis om revisorn på grund av vårdslöshet har utfört revision eller annan granskning på ett bristfälligt sätt. Normalt blir bestämmelsen tillämplig enbart inom ramen för revisionsverksamhet men den kan även tillämpas om revisorn exempelvis har bedrivit förtroenderubbande sidoverksamhet (jfr avsnitt 3.5 nedan och prop. 2000/01:146, s. 111). I andra stycket klargörs dessutom att RN kan ingripa om en revisor har åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för revisionsföretag. Bestämmelsen är i första hand avsedd för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. deklaration eller inbetalning av skatt, och försummelsen avser det företag som revisionsverksamheten bedrivs i, se vidare avsnitt 3.2 nedan. Vidare gäller enligt 32 femte stycket att varning eller erinran inte får meddelas om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Det bör noteras att denna preskriptionsbestämmelse inte är tillämplig om det som läggs revisorn till last är så allvarligt att godkännandet eller auktorisationen skall upphävas. Slutligen skall, enligt 33 revisorslagen, godkännandet eller auktorisationen upphävas om revisorn inte längre uppfyller kraven i 4 respektive 5. Kraven enligt 4 och 5 innebär bland annat att en revisor inte får vara i konkurs eller ha näringsförbud samt att en revisor skall vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. Omständigheter som kan

4 4 medföra att revisorn inte uppfyller lämplighetskravet är exempelvis att han eller hon har förfallna och obetalda skatteskulder. 3 Skattemyndighetens underrättelser till RN 3.1 Allmänt om underrättelser till RN När en skattemyndighet uppmärksammar ett förhållande som kan vara oförenligt med revisorslagen eller på annat sätt ha betydelse för RN:s verksamhet skall frågan om en eventuell underrättelse till RN prövas av den tjänsteman inom regionen som är ansvarig för sådana underrättelser. Vid behov kontaktar denne RN med en förfrågan om förhållandet som sådant motiverar en underrättelse. Frågeställningen kan i så fall beskrivas i avidentifierat skick, dvs. utan omnämnande av personuppgifter och liknande, för att undvika eventuella sekretessproblem. Om bedömningen utmynnar i att RN skall underrättas så skall detta göras när skattemyndighetens ärende är aktuellt. Det innebär att skattemyndigheten inte skall avvakta RN:s remiss med anledning av revisorns/revisionsbolagets ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering. Om underrättelsen föranleds av iakttagelser i samband med en skatterevision är det dock vanligtvis lämpligt att denna avslutas innan underrättelse görs. Det bör noteras att bestämmelsen om preskription i 32 femte stycket revisorslagen kan få betydelse i det här sammanhanget. Utredningen av revisorns agerande görs av RN. Skattemyndigheten skall inte desto mindre förvissa sig om att innehållet i underrättelsen återspeglar sakförhållandet på ett korrekt sätt. Normalt krävs inte att skattemyndigheten inför en underrättelse kontaktar revisorn för att t.ex. ställa frågor om dennes agerande. Ibland kan dock en sådan kontakt vara lämplig för att undvika en obefogad underrättelse. 3.2 Oredlighet m.m. Av alla godkända och auktoriserade revisorer krävs att de själva bedriver sina verksamheter under ordnade former och med sunda ekonomiska förhållanden. En person som inte uppfyller detta krav bör av naturliga skäl inte anförtros uppgiften att vara kvalificerad revisor och därmed ha en plikt att granska och rapportera motsvarande brister i bolag där han eller hon valts till revisor. En skattemyndighet måste därför alltid underrätta RN om det uppmärksammas att en revisor medverkar till ekonomisk brottslighet eller på annat sätt förfar oredligt (jfr 32 första stycket). Av samma skäl skall RN alltid underrättas om en skattemyndighet uppmärksammar att en godkänd eller auktoriserad revisor, i egenskap av ställföreträdare för revisionsföretag, inte fullgör lagstadgade skyldigheter att deklarera samt att betala skatter och avgifter (jfr 32 andra stycket revisorslagen). Visserligen kan försummelsen då inte anses hänförlig till revisionsverksamhet men

5 5 försummelser som avser revisionsföretaget är, oavsett om de utgör ett oredligt beteende eller ej, inte förenliga med rollen som revisor. RN kan i dessa fall meddela varning. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, kan godkännandet eller auktorisationen upphävas. Detta torde kunna bli aktuellt t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat föreläggande att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter. Om revisorn har gjort sig skyldig till någon sådan försummelse såsom privatperson kan dock disciplinär åtgärd komma i fråga endast i mera grava fall, nämligen när försummelsen framstår som ett oredligt beteende (jfr prop. 2000/01:146, s. 48 och 111). En revisors förfallna och obetalda skatteskulder skall beaktas, även om det är revisorn såsom privatperson som ådragit sig skulderna. Skälet för detta är att förfallna och obetalda skulder oavsett om skulderna avser skatt eller annat utgör en indikation på att revisorn inte uppfyller lämplighetskravet enligt 33 revisorslagen (jfr avsnitt 2.2, sista stycket). En skattemyndighet bör därför alltid underrätta RN om den uppmärksammar att en revisor har förfallna och obetalda skulder. 3.3 Regler om ägande av, och tillåten verksamhet i, revisionsföretag I 8 revisorslagen anges vilka verksamhetsformer som är tillåtna för revisorer. Av de följande paragraferna framgår bland annat följande. En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet, som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, tydligt avskild från denna (9 ). Det finns även ett krav om att sådan sidoverksamhet inte får vara förtroenderubbande, se avsnitt 3.5 nedan. Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag får annan verksamhet än revisionsverksamhet och naturligt samband-verksamhet över huvud taget inte utövas i bolaget (10 ). Av 11 första stycket 1 framgår att en revisor inte får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag om bolaget är försatt i konkurs eller likvidation. Vidare innehåller nämnda paragraf bland annat regler för det direkta och indirekta ägandet av revisionsföretag. Slutligen finns i 12 en bestämmelse om vilka anställningar som är tillåtna för revisorer. Om en skattemyndighet uppmärksammar att en revisor eller ett registrerat revisionsbolag åsidosätter någon av bestämmelserna i 8 12 revisorslagen skall RN underrättas om detta. 3.4 Ett krav på opartiskhet, självständighet och objektivitet Av största betydelse är att ett företags intressenter kan lita på att revisionen utförs på ett objektivt sätt. Opartiskhet och självständighet är därför, vid sidan av yrkeskompetensen, revisorns huvudsakliga medel för att garantera revisionens kvalitet. Av 21 revisorslagen framgår att en revisor skall avböja eller avsäga sig ett uppdrag i revisionsverksamheten om det föreligger något förhållande som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Bestämmelsen i 21 första stycket 1 är utformad

6 6 som en presumtionsregel, innebärande att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget om någon av de i bestämmelsen angivna typsituationerna föreligger (jfr prop. 2000/01:146, s. 56, och 101). De angivna typsituationerna kompletteras med en generalklausul i första stycket 2, vilken tar sikte på varje annan situation där förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet kan rubbas. Bestämmelsen i första stycket (andra meningen) har följande lydelse: Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag, 1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning, eller e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Det bör framhållas att lagtexten talar om revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam. 3 Presumtionsregeln är således utformad så att den beaktar också förtroendehot hänförliga till andra personer verksamma på samma revisionsbyrå som den aktuella revisorn samt personer verksamma på andra företag som ingår i revisionsgruppen (jfr prop. 2000/01:146, s. 63). Första stycket 1 a behandlar s.k. egenintressehot. Ett sådant hot föreligger om revisorn eller någon annan person i samma revisionsgrupp har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet. Omnämnandet av indirekt intresse syftar bland annat på den situationen att en revisorn närstående person har ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet. Revisorns ekonomiska intresse kan bero på att han eller hon har affärsmässiga band till revisionsklienten utöver vad som följer av själva revisionsuppdraget. Om dessa band är av någon omfattning, sedda i relation till revisorns förhållanden i övrigt, är detta regelmässigt ägnat att rubba 3 Revisionsgrupp definieras i 2 6 revisorslagen som en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap. Med annan anledning avses i första hand de fall då företagen associeras med varandra på grund av firmagemenskap. Ett exempel är när det dominerande ordet i företagets firma kombineras med revision och olika slag av konsultverksamhet, t.ex. Waterhouse (revisionsbyrån) och Waterhouse Konsulter (jfr prop. 2000/01:146, s. 85).

7 7 förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Exempel på egenintressehot är gemensamma projekt eller investeringar med revisionsklienten, långivning till revisionsklienten eller borgensåtagande för dennes skulder. Till egenintressehoten hör vidare att revisorn eller revisionsbyrån står i ett visst ekonomiskt beroendeförhållande till revisionsklienten. Av betydelse är härvid bland annat om revisorn eller revisionsbyrån till följd av fristående rådgivning åt revisionsklienten erhåller ersättningar som i absoluta tal framstår som betydande. Om revisorns/revisionsbyråns arvode är relaterat till företagets resultat, föreligger det regelmässigt ett egenintressehot (jfr prop. s. 61 och 101). I första stycket 1 b behandlas vissa slag av s.k. självgranskningshot. Med självgranskning avses att den som skall göra granskningen redan i något annat sammanhang har tagit ställning till de förhållanden som skall granskas. I en sådan situation kan det ofta synas omöjligt för revisorn att göra den nya granskningen på ett i förhållande till tidigare ställningstagande helt opartiskt och självständigt sätt. Bestämmelsen blir tillämplig om revisionsuppdraget medför att revisorn skall granska en fråga i vilken revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har lämnat råd eller biträde i samband med s.k. fristående rådgivning. Det kan exempelvis vara fråga om att revisionsklienten mottagit rådgivning av skattekonsulter som ingår i samma revisionsgrupp som revisorn. Däremot är självgranskning till följd av revisionsuppdraget eller andra granskningsuppdrag, t.ex. genom att en revisor granskar ett förhållande i en årsredovisning vilket han eller hon har granskat redan vid föregående års revision, något som i grunden måste godtas (jfr prop. 2000/01:146, s och ). Första stycket 1 c behandlar s.k. partsställningshot. Ett sådant förtroendehot uppkommer om revisorn eller någon annan inom revisionsgruppen uppträder eller har uppträtt till stöd för eller emot revisionsklientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga där det råder meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar. Ett exempel på detta är när revisorn företräder eller uppträder som biträde åt revisionsklienten vid kontakter med skattemyndigheten eller i en skatteprocess. I uttrycket uppträder till stöd för ligger dock att regeln blir tillämplig först om revisorn har eller har haft i uppdrag att tala i revisionsklientens sak. Enbart det förhållandet att revisorn på revisionsklientens uppdrag vidarebefordrar uppgifter till skattemyndigheten medför sålunda inte att presumtionsregeln blir tillämplig (jfr prop. 2000/01:146, s. 62 och 102). Första stycket 1 d behandlar det fallet då det finns nära personliga relationer mellan revisorn eller annan i revisionsgruppen och revisionsklientens ledning. Punkt 1 e behandlar hot och andra påtryckningar, riktade mot revisorn. I första stycket 2 återfinns en generalklausul innebärande en presumtion för att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget om det även om förutsättningarna enligt någon av punkterna i första stycket 1 inte är uppfyllda föreligger något förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

8 8 Av 21 andra stycket framgår att presumtionen bryts endast om revisorn kan visa att det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Bedömningen av om revisorn förmått visa detta görs av RN (jfr prop. 2000/01:146, s ). En skattemyndighet som uppmärksammar något sådant förhållande som träffas av presumtionsregeln i 21 första stycket revisorslagen skall därför alltid underrätta RN, om det inte är uppenbart att det föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder att presumtionen brutits. Utöver revisorslagens krav på revisorers opartiskhet, självständighet och objektivitet finns bestämmelser om jäv för revisorer i aktiebolagslagen och åtskilliga andra författningar. Om en skattemyndighet uppmärksammar att en revisor handlat i strid mot en sådan jävsbestämmelse skall skattemyndigheten underrätta RN. 3.5 Förtroenderubbande sidoverksamhet En bestämmelse om förtroenderubbande sidoverksamhet finns i 25 första stycket. Bestämmelsen innebär att en revisor inte får utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om 1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller 2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Första stycket 1 medför att revisorn exempelvis inte bör inneha styrelseuppdrag som kan förväntas föranleda en typ av ställningstaganden som han eller hon också, men utifrån en granskande utgångspunkt, måste göra i sin revisionsverksamhet. Så kan bli fallet om revisorn är styrelseledamot i ett bolag som bedriver verksamhet i samma bransch som en revisionsklient. Vissa styrelseuppdrag, t.ex. i banker och försäkringsbolag, är regelmässigt av den arten att de föranleder förtroendehot. Ofta innebär dessa uppdrag att sidoverksamheten även får en sådan omfattning att förtroendet för revisorns oberoende kan rubbas. Detsamma kan sägas om andra uppdrag eller verksamheter som vart och ett eller sammantagna innebär att revisorn engageras i omfattande affärsverksamhet. Andra stycket 2 innebär att en revisor inte får bedriva sidoverksamhet som är oförenlig med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. En revisor måste alltså avhålla sig från verksamhet som, även om den inte är kriminaliserad, framstår som oseriös eller från legala utgångspunkter tveksam (jfr prop. 2000/01:146, s. 107). Om en skattemyndighet uppmärksammar att en revisor bedriver sådan sidoverksamhet, eller sidoverksamhet som är oförenlig med första stycket 1, skall skattemyndigheten underrätta RN.

9 9 3.6 Brister som är hänförliga till en revisionsklient Eventuella brister i en revisors sätt att utföra sitt arbete uppmärksammas ofta i samband med att skattemyndigheten, exempelvis vid en skatterevision, granskar ett företag som är revisorns revisionsklient. Sådana uppmärksammade brister hos revisorers revisionsklienter utgör en av de vanligaste anledningarna för skattemyndigheter att underrätta RN. Det kan vara fråga om brister i företagets (revisionsklientens) redovisning eller beträffande dess skatte- och avgiftsbetalningar. Om skattemyndigheten med hänsyn till sådana brister bedömer att den valde revisorn inte har fullgjort sina skyldigheter skall RN underrättas. Detta är naturligtvis särskilt angeläget i fall de uppmärksammade omständigheterna tyder på att revisorn utfört sin granskning, eller sin rapportering, på ett mycket bristfälligt sätt. När det gäller brister som på detta sätt är hänförliga till revisionsklienten bör framhållas att bristerna inte i sig motiverar en underrättelse till RN. Om de brister som skattemyndigheten uppmärksammar har anmärkts i revisorns revisionsberättelse ger bristerna givetvis inte anledning till misstro mot revisorns arbete. Lika självklart är att det inte finns anledning att underrätta RN beträffande en revisor som inte innehaft revisionsuppdraget för det räkenskapsår, till vilket bristerna är hänförliga. Skattemyndigheten bör i stället överväga en underrättelse beträffande den revisor som faktiskt innehaft revisionsuppdraget för ifrågavarande räkenskapsår. I fall revisorn har genomfört revision och avgett revisionsberättelse för det aktuella räkenskapsåret, men inte upptäckt och följaktligen inte anmärkt på bristerna, uppkommer frågan om revisorn har utfört en godtagbar granskning. Om skattemyndigheten anser att revisorn borde ha upptäckt bristerna bör RN underrättas. Det är viktigt att underrättelsen utformas så att det framgår vilka brister som enligt skattemyndighetens uppfattning ligger revisorn till last. Det är således inte tillräckligt att upplysa om de brister som skattemyndigheten har funnit hos revisionsklienten/skattesubjektet, t.ex. genom att bifoga promemorian över skatterevisionen. Vidare skall det framgå vilket eller vilka räkenskapsår som skattemyndigheten syftar på och vilka brister som är hänförliga till respektive räkenskapsår.

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisorslag; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:883 Utkom från trycket den 7 december 2001 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet PROMEMORIA Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet... 1 Översiktlig beskrivning av reglerna och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Sten Andersson (Justitiedepartementet)

Sten Andersson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss om oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 april 2001 Thomas Bodström Sten Andersson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Dnr 2011-536 2012-12-13 D 12. FörvR: beslut 2013-02-07, återkallat överklagande, målet avskrivet, mål nr 27075-12

Dnr 2011-536 2012-12-13 D 12. FörvR: beslut 2013-02-07, återkallat överklagande, målet avskrivet, mål nr 27075-12 Dnr 2011-536 2012-12-13 D 12 FörvR: beslut 2013-02-07, återkallat överklagande, målet avskrivet, mål nr 27075-12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Dnr F 9/03

Dnr F 9/03 Dnr 2003-727 2003-09-11 F 9/03 F 9/03 Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida den omständigheten, att hustrun till en av Era kolleger på revisionsbyrån tillträder ett uppdrag

Läs mer

Dnr D 17

Dnr D 17 Dnr 2015-1420 2017-02-24 D 17 D 17 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har i samband med handläggning av en ansökan från A-son om fortsatt godkännande som revisor tagit emot ett yttrande från Skatteverket.

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN

Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer. Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer Helene Agélii, FAR Adam Diamant, RN Lagstiftningsprocess 2010 Grönboken 2014 EUförordning och direktiv 2016 Ikraftträdande i nationell rätt Revisorsförordningen

Läs mer

Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43)

Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) YTTRANDE Dnr 1999-462 1999-08-26 Justitiedepartementet Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) Sammanfattning Revisorsnämnden tillstyrker i huvudsak Revisionsbolagsutredningens

Läs mer

Dnr 2005-789 2005-12-08 D 49/05

Dnr 2005-789 2005-12-08 D 49/05 Dnr 2005-789 2005-12-08 D 49/05 LR: beslut 2006-05-03 rörande jävsinvändning mot nämndledamot, mål nr 1107-06E (ref.) LR: dom 2006-12-15, mål nr 1107-06 D 49/05 Innehållet i Skatteverkets underrättelse

Läs mer

Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12

Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12 Dnr 2011-810 2012-03-22 D 12 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Fars kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet rörande auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen, som

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

Promemoria Namnbyte för Revisorsnämnden

Promemoria Namnbyte för Revisorsnämnden Promemoria Namnbyte för Revisorsnämnden Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagförslag... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde

Läs mer

Dnr 2003-1318 2006-06-15 D 19/06. 1 Redogörelse för underrättelse och övriga handlingar från skattemyndigheten

Dnr 2003-1318 2006-06-15 D 19/06. 1 Redogörelse för underrättelse och övriga handlingar från skattemyndigheten Dnr 2003-1318 2006-06-15 D 19/06 D 19/06 1 Redogörelse för underrättelse och övriga handlingar från skattemyndigheten Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från dåvarande Skattemyndigheten

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

D 3/04. Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04

D 3/04. Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04 Dnr 2001-1423, 2003-817 2004-01-28 D 3/04 D 3/04 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan mot auktoriserade revisorn A-son och med anledning därav öppnat ett disciplinärende, dnr 2001-1423. Vidare

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Dnr D 12/07. KamR: dom , mål nr RegR: beslut att ej meddela PT, , mål nr

Dnr D 12/07. KamR: dom , mål nr RegR: beslut att ej meddela PT, , mål nr Dnr 2005-1628 2007-03-22 D 12/07 KamR: dom 2009-10-05, mål nr 5983-08 RegR: beslut att ej meddela PT, 2010-06-08, mål nr 7011-09 D 12/07 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har från Skatteverket mottagit en

Läs mer

Dnr 2006-757 2006-12-07 D 48/06

Dnr 2006-757 2006-12-07 D 48/06 Dnr 2006-757 2006-12-07 D 48/06 D 48/06 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Ert dnr Ju 2008/7651/L1

Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Ert dnr Ju 2008/7651/L1 YTTRANDE 2009-01-23 Dnr 2008-1386 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision: Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) Ert dnr Ju 2008/7651/L1 Inledning

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2016-345 2016-12-16 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag (nedan bolaget)

Läs mer

Dnr D 21/04

Dnr D 21/04 Dnr 2004-314 2004-04-29 D 21/04 D 21/04 Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett led i denna

Läs mer

Dnr D 12

Dnr D 12 Dnr 2011-834 2012-03-22 D 12 D 12 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag (bolaget) och har därför öppnat detta

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Dnr F 1/05

Dnr F 1/05 Dnr 2005-44 2005-04-28 F 1/05 F 1/05 Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked enligt 22 revisorslagen (2001:883) om Ni kan inneha revisionsuppdraget dels i den ideella föreningen Z i vilken

Läs mer

D 9/08. Dnr D 9/08. 1 Inledning

D 9/08. Dnr D 9/08. 1 Inledning Dnr 2007-933 2008-02-14 D 9/08 D 9/08 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Läs mer

Dnr 2011-740 2011-06-16 F 5/11

Dnr 2011-740 2011-06-16 F 5/11 Dnr 2011-740 2011-06-16 F 5/11 F 5/11 1 Inledning Godkände revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked enligt 22 revisorslagen (2001:883) om huruvida förtroendet för hans opartiskhet

Läs mer

Dnr D 31/02

Dnr D 31/02 Dnr 2002-928 2002-10-24 D 31/02 D 31/02 Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett led i denna

Läs mer

SFS 2009:574. 6 En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3.

SFS 2009:574. 6 En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2009:574 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen

Läs mer

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor. Jacob Aspegren (Justitiedepartementet)

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor. Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 november 2012 Beatrice Ask Jacob Aspegren (Justitiedepartementet)

Läs mer

Dnr 2015-676 2016-04-01 D 16

Dnr 2015-676 2016-04-01 D 16 Dnr 2015-676 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har underrättats om att godkände revisorn A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll och att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot

Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot Institutionen för handelsrätt HARK11 Kandidatuppsats HT 2007 Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot - i samband med revision i Aktiebolag - Handledare: Krister Moberg Författare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Dnr 1998-1209 2000-10-19 D 11/00-01

Dnr 1998-1209 2000-10-19 D 11/00-01 Dnr 1998-1209 2000-10-19 D 11/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20261-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6218-2001 (ref) D 11/00-01 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan i vilken det ifrågasatts

Läs mer

Dnr 2004-88, 2004-808 2005-04-28 D 14/05

Dnr 2004-88, 2004-808 2005-04-28 D 14/05 Dnr 2004-88, 2004-808 2005-04-28 D 14/05 D 14/05 Inledning I samband med att godkände revisorn A-son ansökte om fortsatt godkännande som revisor inkom dåvarande Skattemyndigheten i W-stad till Revisorsnämnden

Läs mer

D Dnr D Inledning

D Dnr D Inledning 2012-1511 2013-706 Dnr 2013-990 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit flera anmälningar avseende auktoriserade revisorn A-son, vilka har föranlett myndigheten att öppna tre

Läs mer

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse

Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse 1 BESLUT 2017-05-05 Dnr 2016-1006 Kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse Revisorsinspektionen

Läs mer

Dnr 1998-1106 1999-09-30 D 27/99 1999-371

Dnr 1998-1106 1999-09-30 D 27/99 1999-371 Dnr 1998-1106 1999-09-30 D 27/99 1999-371 D 27/99 Revisorsnämnden (RN) har inom ramen för sin systematiska uppsökande tillsyn granskat den verksamhet som bedrivs av godkände revisorn A-son. Vad som därvid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

D 6/03. Dnr 2000-575, 2000-1300 2003-04-14 D 6/03

D 6/03. Dnr 2000-575, 2000-1300 2003-04-14 D 6/03 Dnr 2000-575, 2000-1300 2003-04-14 D 6/03 D 6/03 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skattemyndigheten i X-stad avseende auktoriserade revisorn A-son och med anledning därav öppnat

Läs mer

Dnr 1996-470, 1997-193 1999-12-15 D 45/99. LR: dom 2000-06-30, mål nr 295-00 KamR: beslut att ej meddela PT, 2001-04-23, mål nr 1371-2000

Dnr 1996-470, 1997-193 1999-12-15 D 45/99. LR: dom 2000-06-30, mål nr 295-00 KamR: beslut att ej meddela PT, 2001-04-23, mål nr 1371-2000 Dnr 1996-470, 1997-193 1999-12-15 D 45/99 LR: dom 2000-06-30, mål nr 295-00 KamR: beslut att ej meddela PT, 2001-04-23, mål nr 1371-2000 D 45/99 Skattemyndigheten i dåvarande Y län har i samband med A-sons

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2014-1348 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan och övriga handlingar

Läs mer

D 4/03. Dnr D 4/03. Ärendet överklagat men avskrivet av LR efter A-sons återkallelse, LR:s mål nr E

D 4/03. Dnr D 4/03. Ärendet överklagat men avskrivet av LR efter A-sons återkallelse, LR:s mål nr E Dnr 2002-1482 2003-02-06 D 4/03 Ärendet överklagat men avskrivet av LR efter A-sons återkallelse, LR:s mål nr 4490-03E D 4/03 Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan (december 2012) ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 1 1 Uttalandets syfte... 1 2 Bolagsorganens uppgifter...

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son BESLUT 2015-02-19 Dnr 2013-1168 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) mottog i juni 2013 en ansökan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Dnr 2011-15 2011-11-03 Ö 11

Dnr 2011-15 2011-11-03 Ö 11 Dnr 2011-15 2011-11-03 Ö 11 Ö 11 1 Bakgrund A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om fortsatt auktorisation som revisor. Ansökan inkom den 8 juli 2011. Hans nuvarande auktorisation gällde till och

Läs mer

D 1/07. Dnr 2004-868 2007-02-08 D 1/07. LR: dom 2007-08-17, mål nr 5297-07. 1. Inledning

D 1/07. Dnr 2004-868 2007-02-08 D 1/07. LR: dom 2007-08-17, mål nr 5297-07. 1. Inledning Dnr 2004-868 2007-02-08 D 1/07 LR: dom 2007-08-17, mål nr 5297-07 D 1/07 1. Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-son. Under den

Läs mer

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag

Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag PROMEMORIA 2010-06-11 Dnr 2009-938 Verkställande direktören Jan Berntsson Deloitte AB 113 79 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision i börsnoterade företag 1 Inledning Sedan

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Dnr D 15/09

Dnr D 15/09 Dnr 2008-250 2009-04-29 D 15/09 LR: dom 2009-12-10, mål nr 10911-09 D 15/09 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. RN har från den av myndigheten anlitade kvalitetskontrollanten

Läs mer

Dnr 1996-330, 1996-443 1999-10-28 D 34/99

Dnr 1996-330, 1996-443 1999-10-28 D 34/99 Dnr 1996-330, 1996-443 1999-10-28 D 34/99 D 34/99 Förevarande beslut grundas på vad som framkommit vid Revisorsnämndens (RN:s) granskning av godkände revisorn A-son samt på en anmälan från en revisionsklients

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2016-1358 2016-12-16 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har från FAR fått information om att någon kvalitetskontroll inte har kunnat genomföras avseende godkände revisorn A-son, eftersom hon

Läs mer

Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14

Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14 Dnr 2012-894 2014-03-27 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i två aktiebolag, G-bolaget och Å-bolaget, och har därför

Läs mer

Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG

Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG Revisors oberoende Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion Adam Diamant IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning Förkortningar 15 DEL I 17 1 Inledning 19 1.1 Om avhandlingsämnet

Läs mer

Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07

Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 Domslut Med ändring av Revisorsnämndens beslut bifaller länsrätten A-sons överklagande på så sätt att han meddelas en varning. Det

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26. Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26. Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Auktorisation och tystnadsplikt

Läs mer

D 11/08. Dnr 2007-1390 2008-02-14 D 11/08. LR: dom 2008-04-18, mål nr 5783-08. 1 Inledning

D 11/08. Dnr 2007-1390 2008-02-14 D 11/08. LR: dom 2008-04-18, mål nr 5783-08. 1 Inledning Dnr 2007-1390 2008-02-14 D 11/08 LR: dom 2008-04-18, mål nr 5783-08 D 11/08 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Lagrådsremiss. Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 januari 2006 Thomas Bodström Stefan Pärlhem (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Dnr 2004-70 2005-01-17 D 1/05

Dnr 2004-70 2005-01-17 D 1/05 Dnr 2004-70 2005-01-17 D 1/05 D 1/05 I förevarande beslut används beteckningen Z som samlingsbegrepp för W AB och X AB, vilka är dotterbolag till Y AB. Nämnda företag är samtliga registrerade revisionsbolag

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:18

Regeringens proposition 2000/01:18 Regeringens proposition 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag Prop. 2000/01:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran

Läs mer

D D 16

D D 16 D 2014-1508 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden har underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har varit föremål för FAR:s kvalitetskontroll och att FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet

Läs mer

D 14. Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14. 1 Inledning

D 14. Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14. 1 Inledning Dnr 2013-1599 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Auktoriserade revisorn A-son, som är verksam vid det registrerade revisionsbolaget X AB, har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) periodiskt återkommande

Läs mer

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för det aktuella räkenskapsåret.

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för det aktuella räkenskapsåret. Dnr 2013-947 2014-05-08 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser A-sons uppdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 25 april 2002

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

D 10/07. Dnr D 10/07. LR: dom , mål nr Inledning

D 10/07. Dnr D 10/07. LR: dom , mål nr Inledning Dnr 2006-1556 2007-02-08 D 10/07 LR: dom 2007-07-11, mål nr 4855-07 D 10/07 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11

Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11 Dnr 2010-884 2011-09-22 D 11 D 11 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har med anledning av anmälan öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002. Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR. Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer.

FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002. Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR. Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002 Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. Handledare Erling Green Carl-Michael Unger Författare Pernilla

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer