KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 31 oktober 2012

2 KALLELSE Föredragningslista l (3) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, kl. Il :00 ORDFÖRANDE sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Redovisning av Ledarskaparnas granskning av socialnämnden 3. Information om det ekonomiska läget Beredning inför kommunfullmäktige 4. Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn 5. Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsforsötjningsplan KS/2012:254 KS/2012:305 Kl Kenneth Erlandsson kl Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående KS/2012:170 bättre information när det gäller havsfiskeregler 7. Motion från Ingemar Samuelsson (S) och KS/2012:384 Annelie Berggren (S) om all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om l 500 kr vid december månads löneutbetalning 8. Revidering av miljö och KS/2012:505 stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Taxorna finns som separat bilaga på

3 l KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Föredragningslista (3) Ärende D nr Föredragande 10. Begravningsplats för sällskapsdjur ( djurkyrkogård) Il. Exploateringsavtal f6r Svälte l :4 och l :5 12. Sintrapportering av uppdrag tilldelade kommunledningskontoret 13. Näringslivspolitiska riktlinjer IT-infrastrukturprogram l bredbandsstrategi KS/2012:466 KS/2012:476 KS/2012:494 KS/2010:494 KS/2012: Återkallande av beslut om återuppbyggnad av KS/20 Il :241 ridhuset på Nöthult 16. Handbok f6r ärendehantering KS/2012:278 Kommunstyrelsens egna ärenden 17. Underrättelse från Arbetsmiljöverket med KS/2012:425 möjlighet att yttra sig enligt 17 förvaltningslagen Bilaga 6 finns som separat bilaga på www. uddevall a. se/ks 18. Rutin för publicering av diarier, kallelser och KS/2012:487 protokoll på internet 19. Lokaliseringsutredning Brandstation KS/2012: Ny organisation för ny etableringsreform - KS/2011 :277 kommunledningskontorets remissvar 21. Utdelning ur Bohusläns Egnahemsfond 2012 KS/2012: Reglering av kommunbidrag KS/2011 :21 löneökningar 23. Tekniska nämndens avrapportering av KS/2012:504 uppdrag från strategisk plan och flerårsplan 24. Övergripande miljömål - remissvar KS/2012: Undertecknande av handlingar inom KS/2012:506 kommunstyrelsen 26. Information från tf kommundirektör KS/2012:3

4 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) KOMMUNSTYRELSEN Ärende D nr Föredragande Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordfårande samt information från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden KS/2012:4 KS/2012:5 KS/2012:6 KS/2012:2 KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin tel eller Annica Åberg tel eller e-post

5 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 4 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn (KS/2012:254) Sammanfattning Michael Fjordenheim inkom den 25 april 2012 med ett medborgarförslag om stämpelklocka för dagis- och fritids barn, som skulle innebära att föräldrarna bara betalar för den tid barnen är på plats. Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2012 att remittera medborgarförslag till barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att om ett sådant system ska införas måste dagens avgiftssystem och fakturahantering göras om. Investeringskostanden för systemet beräknas till ca kr för den kommunala verksamheten och ca l för fristående förskolor, därutöver tillkommer en driftskostnad på ca l kr/år för den kommunala verksamheten och ca kr/år för fristående förskolor. Eventuella ekonomiska vinster med systemet är inte utrett utan kräver en djupare analys. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag med hänvisning till barn och utbildningsnämndens remissvar. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:254 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON ann i ca. e vall a. se Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn Sammanfattning Michael Fjordenheim inkom den 25 april 2012 med ett medborgarförslag om stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn, som skulle innebära att föräldrarna bara betalar för den tid barnen är på plats. Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2012 att remittera medborgarförslag till barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att om ett sådant system ska införas måste dagens avgiftssystem och fakturahantering göras om. Investeringskostanden för systemet beräknas till ca kr för den kommunala verksamheten och ca l för fristående förskolor, därutöver tillkommer en driftskostnad på ca l kr/år för den kommunala verksamheten och ca kr/år för fristående förskolor. Eventuella ekonomiska vinster med systemet är inte utrett utan kräver en djupare analys. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag med hänvisning till barn och utbildningsnämndens remissvar.

7 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ~;;7<' rc?iz> Peter Larsson Förvaltningschef DNR KS/2012:254 a -, a-~,.--, ~'--~'- ' J i tccz: /[~ Annica Åberg Förvaltningssekreterare Expediera till

8 /oi22s 1 i Utdrag PROTOKOLL l (l) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 130 Kommunstyrelsens remiss: Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn (BUN/2012:459) Sammanfattning Förslaget lyder som följer i sin helhet: "Få sekundkoll med hjälp av stämpelklocka på dagisbarnen och förskolan och fritids barnen. Och föräldrarna skulle bara betala för den tiden barnen är på plats. Inför det på alla dagis och förskolor och fritids i kommunen." Försko lekontoret har genomfört en mindre undersökning och omvärldsanalys kring ovanstående förslag. Vi har kontaktat några kommuner som använder systemet och kontaktat företaget Tempus Information System, som säljer det. Vi har tittat på positiva och negativa konsekvenser ur olika perspektiv. Föräldrar, barn, organisation och ekonomi. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse PM Vid protokollet Torhild Karlsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Margareta Lundh (M), Anita Olsson (C) Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Torhild Karlsson Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

9 T JÄNSTESKRIVELSE PM l (3) DNR BUN/2012:459 BARN OCH UTBILDNING HANDLÄGGARE Förskolechef Marie Premie TELEFON Kommunstyrelsens remiss: Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn Sammanfattning Förslaget lyder som följer i sin helhet: "Få sekundkollmed hjälp av stämpelidocka på dagisbarnen och fårskolan och fritids barnen. Och föräldrarna skulle bara betala får den tiden barnen är på plats. Inför det på alla dagis och förskolor och fritids i kommunen." Försko lekontoret har genomfört en mindre undersökning och omvärldsanalys kring ovanstående förslag. Vi har kontaktat några kommuner som använder systemet och kontaktat företaget Tempus Information System, som säljer det. Vi har tittat på positiva och negativa konsekvenser ur olika perspektiv. Föräldrar, barn, organisation och ekonomi. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse PM Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker oeh trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömäl enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktnianon x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mäl kopplade till ärendet x

10 T JÄNSTESKRIVELSE PM (3) DNR BUN/2012:459 BARN OCH UTBilDNING Ärendebeskrivning Vår undersökning visar att det finns ett antal kommuner i norra Sverige och några kommuner i södra Sverige som infört "nuddissystemet". Någon kommun har infört detta enbart för närvarokontroll och inte kopplat till föräldraavgifterna. Om systemet ska införas hos oss och ligga till grund för föräldraavgifterna måste vårt avgiftssystem, se nedan, göras om till ett system med en grundavgift och timtaxa. Vi måste också ändra fakturahanteringen från förskottsbetalning till att fakturan kommer i efterskott på faktiskt använd tid. Vad det innebär rent administrativt är inte utrett. Vad man eventuellt tjänar ekonomiskt på systemet är inte heller utrett. För det krävs en djupare analys. Kostnaderna delas in i investeringskostnader och driftskostnader. Investeringskostnaden består av licenser kr/ avdelning och skärmar kr/ skärm, båda engångskostnader. Driftskostnaden består av en avgift per barn och månad på 25 kr. Jag har gjort beräkningar av kostnaderna på kommunal respektive fristående verksamhet. Medborgarärendet bygger sitt förslag på familjer som har sina barn i forskola och fritidshem. Den kommunala förskolan har 79 avdelningar och ca 25 dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg vilka jag räknat in i kostnaden i den kommunala delen. Kostnadsberäknine Investeringslwstnad förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Kommunal verksamhet kr (ink!. kommunal pedagogisk omsorg) Fristående Hirskola l (pedagogisk omsorg eller fritidshem ej inräknad) Driftskostnad 25 kr/ barn och månad Kommunal verksamhet l kr/år (ink!. kommunal pedagogisk omsorg) Fristående verksamhet kr/år (pedagogisk omsorg eller fritidshem ej inräknad) Ovanstående är ungefårliga siffror för att ge en uppfattning om kostnaderna. Dagens avgiftssystem Förskola/pedagogisk omsorg- heltidsplats från l år till hösten det år barnet fyller 3 Barn nr l 3 % av hushållets inkomst - max l 260 kr/mån Barn nr 2 Barn nr 3 Barn nr 4 osv 2 % av hushållets inkomst - max 840 kr/mån l % av hushållets inkomst- max 420 kr/mån Ingen avgift Förskola/pedagogisk omsorg-deltidsplats från l år till hösten det år barnet fyller 3 Barn nr l 3 % av hushållets inkomst - max l 260 kr/mån Barn nr 2 2 % av hushållets inkomst - max 840 kr/mån Barn nr 3 Barn nr 4 osv l % av hushållets inkomst- max 420 kr/mån Ingen avgift Förskola/pedagogisk omsorg- allmän förskola- från hösten det år barnet fyller 3 till dess att det börjar förskoleldass eller grundskola Vistelse upp till 15 timmar per vecka: Avgiftsfritt

11 l BARN OCH UTBILDNING T JÄNSTESKRIVELSE PM (3) DNR BUN/2012:459 Vistelse över 15 timmar per vecka: ordinarie avgift reduceras med 27 % Konsekvenser ur några olika perspektiv Dessa konsekvenser är hämtade ur våra egna tankar och vi har inte frågat föräldrar annat än de av oss som själva, som föräldrar, haft likande system i sina barns förskola och fritidshem. Det finns många fördelar men också några nackdelar. F"" <o ra ""Id ra perspe kf IV Positivt Man betalar för faktisk tid Mindre fel på fakturor Föräldrar lägger in schema själva B amperspe kf IV Positivt Kanske färre barn på eftermiddagarna vilket en del förskolor skulle vinna på. o rgamsa. f lonsperspe If { IV Positivt Minskad administration på förskolorna en!. företaget som säljer systemet. Tydligt system för närvaro och statistik Bra planeringsunderlag för förskolan Kommunens ekonomi Positivt Ev. personalbesparing i administrationen (ej utrett) Negativt stressig hämtningssituation om man skyndar sig för att stämpla ut. Kan medföra minskad delaktighet eftersom det kostar mer att delta som förälder på förskolan. Negativt Föräldrar får betala extra för dialog med personalen i tamburen? Placeringen riskerar att reduceras till tillsyn och inte den skolform vi faktiskt är. Negativt Se barnperspektivet ovan Negativt Lägre föråldraintäkter Kostnad för investering och drift Sarah Isberg Skolchef Marie Fremle Förskolechef Expediera till Kommunstyrelsen

12 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 120 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis-och fritidsbarn (KS/2012:254) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden. Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat Ralph Steen, Christer Hasslebäck, Asa Dahl Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Barn och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande

13 Medborgarförslagets ärende Få sekundkoll tack vare stämpelklocka Ditt medborgarförslag Få sekundkoll med hjälp utav stäpefkfocka på dagisbarnen och Förskofan och Fritids barnen. Och föräldrarna skulle bara betala för den tiden barnen är på plats. Inför det på alla dagis och förskolor och fritids i kommunen Förnamn och efternamn Michael Fjordenheim Adress Nordanvindsvägen 1 B Postnummer Postadress Uddevalla JD Di52v 1\l~c~r~:<ö~,qr,ifuTJl. ~-\omrt1unslvtt::!e::nn l K.ornrnunie:dn't6g:::.k.ontorsJt j l l ~:; ~~;--;~~-]'s;,~~~r'~"b'ieci,"~-1 ' ' -.. "--- J E-post

14 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 5 Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsförsörjningsplan (KS/2012:305) Sammanfattning AlfGillberg (s) m fl har i en motion till kommunfullmäktige ( ) lagt ett forslag om ett antal "viktiga utgångspunkter i en plan som skall utgöra grund för en kommande bostadsförsörjningsplan för Uddevalla kommun". I motionen föreslås dessa punkter också bli "föremål för en kommande debatt för skarpa förslag" kring kommunens behov av bostadsbyggande. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret haft ansvaret att skriva fram ett bostadsförsörjningsprogram (KS20 Il :90). Uppdraget har slutförts under hösten och ett förslag till riktlinjer för bostadsplaneringen har presenterats översiktsplaneringsutskottet i bötjan av september. Det framskrivna förslaget till bostadsförsörjningsprogram vidrör på olika sätt många av motionens "utgångspunkter" och är för tillhillet under politisk behandling i enlighet med motionens intentioner. Förslaget skall slutligt antas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsförsörjningsplan (KS/2012:305 Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:305 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utvecklare Stefan Björling TELEFON Svar på Motion från Alf Gillberg m fl om en bostadsförsörjningsplan Sammanfattning AlfGillberg (s) m fl har i en motion till kommunfullmäktige ( ) lagt ett förslag om ett antal "viktiga utgångspunkter i en plan som skall utgöra grund för en kommande bostadsförsörjningsplan för Uddevalla kommun". I motionen föreslås dessa punkter också bli "föremål för en kommande debatt för skarpa förslag" kring kommunens behov av bostadsbyggande. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret haft ansvaret att skriva fram ett bostadsförsö1jningsprogram (KS2011 :90). Uppdraget har slutförts under hösten och ett förslag till riktlinjer för bostadsplaneringen har presenterats översiktsplaneringsutskottet i böjjan av september. Det framskrivna förslaget till bostadsförsörjningsprogram vidrör på olika sätt många av motionens "utgångspunkter" och är för tillfållet under politisk behandling i enlighet med motionens intentioner. Förslaget skall slutligt antas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsförsö1jningsplan (KS/2012:305 Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

16 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:305 KOMMUNLEDNINGSKONTOREl Peter Larsson Förvaltningschef Expediera ti Il

17 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 125 Motion från Alf Gillberg (S) m. fl. om en bostadsförsörjningsplan (KS/2012:305) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat ll Ralph Steen, Christer Hasslebäck, Asa Dahl Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

18 Socialdemokraterna Uddevalla Uddevalla behöver en bostadsförsörjningsplan Förslag på viktiga punkter för en plan För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en av de viktigaste hörnstenarna i livet för våra medborgare; att kunna bo i goda bostäder, i en god miljö och till en rimlig kostnad. l alla skeden av livet. Uddevalla saknar idag en konkret bostadsförsörjningsplan, vilket vi tycker är en klar brist. Detta visar sig i bristen på samlad planering för nya bostäder, behovsanalys, beredskap i olika avseenden mm. För en kommande bostadsförsörjningsplan som vi vet planeras (eller liknande?) uttrycker vi då i denna motion vår syn på en kommande plans innehåll, genom nedanstående viktiga punkter: Övergripande En bostadsförsörjningsplan/program skall vara ett styr- och planeringsinstrument för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag när det gäller planering och beslut kring bostäder och boendeplanering. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen för sina kommunmedborgare är också stadgat i lag. Planen/programmet ska utgöra ett informationsmaterial till allmänheten och till olika intressenter på bostadsmarknaden såsom byggherrar, fastighetsförvaltare m.fl. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag debatteras och antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. En bostadsförsörjningsplan är då ett viktigt planeringsinstrument där kommunens samlade vilja för löpande planering av bostadsförsörjningen uttrycks för hela kommunen och för alla upplåtelseformer av bostäder. Viktiga utgångspunkter i en plan Analys och fakta om ex. inflyttning, demografi mm Fiyttmönster, fiyttkedjor, bostadsstorlekar Ett boende för alla åldrar och grupper

19 Insatser för grupper med särskilda behov Hushållens betalningsvilja för olika bostäder Kommande bostadsbehov, årlig angivelse intill ett visst årtal Behov av ombyggnation, planering över tid Planering angivet på kort och lång sikt Kommande bostadsbehov/planeringsinriktning också angivet per kommundel/stadsdel fviålsättning och planering i antal för resp. upplåtelseform Sambandet boende- offentlig service, allmänna kommunikationer mm. viktigt Tilltänkta byggstarter Planen ska förstås samarbeta med gällande ÖP, va-strategi och ta hänsyn till våra Naturaområden Övrigt vi socialdemokrater vill lyfta fram För att vi som kommun ska vara en attraktiv ort behöver vi också se på en rad andra faktorer som påverkar människors behov och val av både bostadsort och bostäder. Vi socialdemokrater tar i nedanstående punkter upp en del av dessa Se över markpriser, ge möjlighet till tomträtt, markansvisningstävlingar för konkurrens Jobba för att åstadkomma ylsnåla och prisvärda ungdomsbostäder i hyresrätt Använda våra kommunala bostadsstiftelser mer aktivt för en planmässig och tillräcklig bostadsförsörjning Även inbjuda fler aktörer att bidra till bostadsbyggandet Förorda mer samverkan i projekt där ex. både hyresrätt, bostadsrätt m-fl. kan åstadkomma lägre bygg- och hyreskostnader Aktivt stärka samverkans/dialogklimatet kommunen- bostadsmarknadens aktörer in kl. intresseorganisationer "Sjö/havsnära läge inte enbart är högsta önskan - närhet till vatten klart okej" Vi föreslår kommunfullmäktige besluta Att Att ovannämnda viktiga utgångspunkter i en plan ska utgöra grund för en kommande bostadsförsörjningsplan för Uddevalla kommun våra övriga framförda punkter blir föremål för en kommande debatt för "skarpa förslag" kring vårt behov av bostadsbyggande Uddevalla i maj 2012 Alf Gillberg Paula Berger Anna-Lena Heydar Kenneth Engelbrektsson

20 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler (KS/2012:170) Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor för havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 september 2012, 105 att ställa sig positiv till förslaget i motionen. I kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse betonas det dock att det är länsstyrelsen för Västra Götalands län som beslutat om de gällande reglerna och uppdateringen av desamma. Länsstyrelsen bör därmed även ansvara för information om gällande regler via till exempel skyltar. På kommunens hemsida länkas läsaren vidare till de länsstyrelsens hemsida. Destination Uddevalla skriver i yttrande daterat den 24 maj 2012 att man delar motionärens åsikt och vill understryka vikten av förbättrad information avseende havsfiskeregler. Destination Uddevalla understryker också att det vid genomförandet är önskvärt att kommunen inbjuder andra berörda organisationer till samverkan. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2012 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 27 september 2012, 105 Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Yttrande från destination Uddevalla den 24 maj 2012 Kommunfullmäktiges beslut den14mars 2012, 67 Motion från Anna-Lena Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige beslutar Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN att ställa sig positiv till förslaget om förbättrad information kring havsfiskeregler men då det är länsstyrelsen i Västra Götalands län som ansvarar för reglerna och uppdateringen av densamma bör även informationen och eventuell skyltning skötas av länsstyrelsen. att med hänvisning tilllänsstyrelsens ansvar i frågan avslå motionen samt att skicka förslaget vidare tilllänsstyrelsen i Västra Götalands län. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/20 12:170 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor får havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 september 2012, l 05 att ställa sig positiv till förslaget i motionen. I kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse betonas det dock att det är länsstyrelsen för Västra Götalands län som beslutat om de gällande reglerna och uppdateringen av desamma. Länsstyrelsen bör därmed även ansvara för information om gällande regler via till exempel skyltar. På kommunens hemsida länkas läsaren vidare till de länsstyrelsens hemsida. Destination Uddevalla skriver i yttrande daterat den 24 maj 2012 att man delar motionärens åsikt och vill understryka vikten av fårbättrad information avseende havsfiskeregler. Destination Uddevalla understryker också att det vid genomförandet är önskvärt att kommunen inbjuder andra berörda organisationer till samverkan. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2012 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 27 september 2012, l 05 Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Yttrande från destination Uddevalla den 24 maj 2012 Kommunfullmäktiges beslut den14mars 2012, 67 Motion från Anna-Lena Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige beslutar

23 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:170 KOMMUNLEDNINGSKONTORET att ställa sig positiv till förslaget om förbättrad information kring havsfiskeregler men då det är länsstyrelsen i Västra Götalands län som ansvarar för reglerna och uppdateringen av densamma bör även informationen och eventuell skyltning skötas av länsstyrelsen. att med hänvisning tilllänsstyrelsens ansvar i frågan avslå motionen samt att skicka förslaget vidare tilllänsstyrelsen i Västra Götalands län. Peter Larsson Förvaltningschef ---. ~~....::~=~ G.4 --~~--"-,A.._./ Sofia Reimbert Utredare Expediera till

24 Utdrag PROTOKOLL l (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 105 Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler (remiss till KFN) (KFN/2012:61) Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor för havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion från Anna-Lena Heydar Beslut KF Yrkande Gunvor Lindberg (FP) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget i motionen och därmed anse remissen besvarad. Vid protokollet Helena Öhrvall Justerat 20 J 2- J 0-04 Johan Wiktorsson, Christer Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 J intygar Helena Öhrvall Expedierat Kom m u n f u J l mäktige U!drags best yrkande

25 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KFN/2012:61 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Remiss angående motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor för havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion från Anna-Lena Heydar Beslut KF Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att ställa sig positiva till förslaget i motionen och därmed anse remissen besvarad. Beredningschecklista Områden att särsl<ilt bevaka Ja Nej E i akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En sllker och trvgg kommun 4 Påverkar ärendet MiJ.jömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken 5 Påverkar ärendet Översiktnlanen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns mäl kopplade till tirendet

26 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:61 KULTUR OCH FRITID Ärendebeskrivning Motionären har inkommit med förslag om bättre information av de havsfiskeregler som gäller längs kommunens kuststräcka. Anledningen är att motionärens upplever det svårt för boende, turister och sommarboende att få information om de regler som gäller havsfiske. För att göra denna information tydligare ges förslag på skyltning i småbåtshamnar samt information via kommunens hemsida. Den myndighet som är ansvarig för och beslutar om havsfiskeregler längs kuststräcka är Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kultur och fritidsförvaltningen tycker att förslaget i motionen är positivt och eventuell skyltning skulle innebära en förbättring av information kring gällande regel verk. Avseende kommunens hemsida finns där sedan några år tillbaka länkar till länsstyrelsens broschyr "Fiskeregler i havet i Västra Götalands län", senaste version daterad februari Informationen är relativt omfattande och innehåller beskrivning av fiskereglerna. Av broschyren framgår även att dessa regler ändras kontinuerligt och att de aktuella vid broschyrens tryckningstillflille. Vid kontakt med länsstyrelsen har information getts att fiskereglerna kommer att översättas även till engelska och tyska, detta kommer sannolikt att vara klart tills nästa säsong. Att utöka informationen för gällande fiskeregler längs kusten vore önskvärt, då det är länsstyrelsen för Västra Götalands Län som beslutat om de gällande reglerna och uppdatering av desamma bör denna information samt ansvaret för dess uppdatering samt eventuella skyltar ligga på länsstyrelsens ansvar. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt sektionschef Expediera till

27 Destination Il> UDDEVALLA Uddevalla kommun Kommunstyrelsen Uddevalla Yttrande över motion från Anna-Lena Heydar angående bättre information gällande havsfiskeregler (KS/2012:170) Destination Uddevalla har beretts möjlighet att avge yttrande över Anna-Lena I-Ieydars motion angående förbättrad information gällande havsfiskeregler och vill med anledning av detta avge följande svar: Vi delar motionärens åsikt och vill understryka vikten av förbättrad information avseende havsfiskeregler. Då denna typ av aktivitet vänder sig till såväl uddevallabor som besökare/turister är det önskvärt att Uddevalla kommun vid genomforandet inbjuder till samverkan med andra berörda organisationer/företag, bl a Destination Uddevalla och Skärgårdsbåtarna Uddevalla samt andra aktörer med inriktning på fiske. Uddevalla den 24 maj 2012 E:TINATION UDDEVAtL~i (\ 1 ~li'v\v\)l ~~. ~ynny Nyberg ;. Orqjörande / ddevalla.cjm Destination UDDEVALLA 1 G: a Posthuset 1 Kålgårdsbergsgat:an Uddevalla 1

28 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 67 Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler (KS/2012:170) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden och destination Uddevalla. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Destination Uddevalla Utdragsbestyrkande

29 Motion Socialdemokraterna i Uddeva KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret o j 3 ' ' Det är svårt för boende, turister och sommarboende i Bohuslän att få reda på de nya regler som finns för fiske i våra kustvatten. Man får leta länge på interne! innan man hittar rätt. På Allmag, Orust har man satt upp tydliga informationstavlor i småbåtshamnen, där man kan läsa om vad som gäller och de olika reglerna finns också inritade på tydliga kartor. Detta underlättar för alla som besöker ön att göra rätt. I Uddevalla kommun finns bra information om reglerna för fiske i insjöar, men inte för fiske i havet. J ag yrkar därför: Att Uddevalla kommun bidrar till att det sätts upp informationstavlor med kartor som beskriver vilka regler som gäller för havsfiske, i alla småbåtshamnar och på kommunens hemsida. Anna-Lena Heydar Socialdemokraterna

30 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Motion från Ingemar Samuelsson (S) och Annelie Berggren (S) om all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om kr vid december månads löneutbetalning (KS/2012:384) Sammanfattning Ingemar Samuelsson (S) och Annelic Berggren (S) har inkommit med en motion om att ge fastanställd personal en extra engångsutbetalning om l 500 kronor vid december månads löneutbetalning. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 8 oktober att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsens ordförande lyfter istället ärendet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll, Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

31 Utdrag PROTOKOLL l (2) PERSONALUTSKOTTET 33 Engångsbelopp till fastanställd personal (KS/2012:384) Sammanfattning En motion inkom med förslag att ge fastanställd personal l 500 kronor brutto i december månads löneutbetalning som ett engångsbelopp. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Engångsbelopp till fastanställd personal KS/2012:384 Motion fi ån Ingemar Samuelsson och Annelie Berggren Yrkanden Ingemar Samuelsson (S) yrkar bifall till motionen. Essam El-Naggar (FP) yrkar på bordläggning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Essam El-Naggars (FP) yrkande mot Ingemar Samuelssons (S) yrkande. Omröstning begärs. Personalutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Essam El-Naggars yrkande. Nej-röst för bifall till Ingemar Samuelssons yrkande. Omröstning Med 2 ja-röster föressam El-Naggars yrkande mot l nej-röst för Ingemar Samuelssons yrkande antar personalutskottet Essam El-Naggars yrkande. Beslut Personalutskottet beslutar att bordlägga ärendet på dagens sammanträde. Reservation Ingemar Samuelsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vid protokollet Elisabeth Johansson Utdragsbestyrkande

32 T JÄNSTESKRIVELSE l (!) DNR KS/2012:384 KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Lena Hellqvist TELEFON /Engångsbelopp till fastanställd personal/ Sammanfattning Motion har inkommit med förslag att ge fastanställd personal 1500 kronor brutto i december månads löneutbetalning som ett engångsbelopp Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Engångsbelopp till fastanställd personal KS/2012:384 Motion från Ingemar Samuelsson och Annelie Berggren Förslag till beslut Personalutskottet att fattar beslut i frågan Ärendebeskrivning Kostnadsberäkning baserat på antalet fastanställda per dagens datum är ca Om PU fattar beslut att ge fastanställd personal det fåreslagna engångsbeloppet behöver gruppen tydligare definieras och där är personalavdelningens förslag att det ska gälla medarbetare som är tillsvidareanställd per den l november 2012 och där anställningen fortgår per 31 december Ylva Runnström Kommundirektör Lena Hellqvist Personalchef Expediera till

33 Utdrag PROTOKOLL l (!) KOMMUNFULLMÄKTIGE 180 Motion från Ingemar Samuelsson (S) om all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om kr vid december månads (KS/2012:384) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunstyrelsen ~~~ ---~--~ Utdragsbestyrkande

34 Motion Under juni månad 2012 beslutade AFA om en återbetalning av försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1 juli Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu del av premien tillbaka, vilket för den samlade kommun och landstingssektorn blir 11,7 miljarder kronor. Till Uddevalla kommun återbetalas 53 miljoner kronor, därutöver förväntas skatteeffekten för detta bli ett ytterligare plus om cirka 4 miljoner. Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan arbetsmarknadens parter då är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalde premien borde tillfalla personalen. Då pengarna relateras till 2007 och 2008 års inbetalningar så är förhandlingarna historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett förhandlingsmässigt resultat eller inte. Vi borde istället se möjligheten att visa anständighet gentemot personalen och skapa en bättre arbetsgivarimage genom att delar av de återbetalade pengarna direkt tillfaller personalen. Ett engångsbelopp som utbetalas i samband med decemberlönen skulle vara till gott stöd för många bland vår personal vid en tidpunkt då privatekonomin för de flesta är mer ansträngd än normalt. Detta skulle dessutom ge kommunen som arbetsgivare en förbättrad image vilket vi kommer att behöva inför den framtid som väntar med stora rekryteringsbehov. Därtill är fördelen med ett engångsbelopp av det här slaget att det inte blir några lågsiktiga konsekvenser i form av nivåhöjning, utan den problematiken får lösas på vanligt sätt genom samordnade löneförhandlingar. Vi föreslår därför Att all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om kr vid december månads löneutbetalning. Ingemar Samuelsson (S) Ledamot personalutskottet Annelie Berggren (S) Ersättare personalutskottet

35 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 8 Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 (KS/2012:505) Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år översina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober att föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad timtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Taxa för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet i Uddevalla kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta oförändrad limtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

36 T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/20 12:505 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser vmje år översina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utif! ån en omvärldsanalys. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober att föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad timtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Taxa för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet i Uddevalla kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta oförändrad timtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet :>jlt;_f;(, l -----~ Peter Larsson Förvaltningschef ('få '{.. //'\ ' -"1) -- "''l\ U «... ~{(1/ /r:j( //) l,d. ( -t.// v.. Annica Åberg Förvaltningssekreterare

37 MILJÖOCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum / dnr: 2012:2396 l O Revidering av miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens fårutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Följande delar av nämndens taxa är under översyn: - Justering av timtaxa får handläggning av ärenden mm. från 850 kr/h till 900 kr/h (sid. 72) - Översyn av avgiftsklasser får hälsoskydd - Översyn av avgifter får planbesked (tabell 8b) - Redaktionella ändringar i taxan får kart- och mättjänster - Översyn av handläggningstiden får strandskyddsdispenser Miljö och stadsbyggnad föreslår att timtaxan får beräkning av årsavgift inom livsmedelskontrollen fastställs till l 000 kr/h och att timtaxan får extra offentlig kontroll fastställs till 900 kr/h. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att att föreslå oförändrad timtaxa, samt föreslå kommunfullmäktige att i övriga delar anta ändringar i taxan får miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Justerandes signatur

38 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) ll DNR 2012:2396 MILJÖ OCH ST ADSBYGGNAD HANDLÄGGARE Miljöchef Martin Gustafsson TELEFON Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Följande delar av nämndens taxa är under översyn: Justering av timtaxa for handläggning av ärenden mm. från 850 kr/h till 900 kr/h (sid. 72) Översyn av avgiftsklasser for hälsoskydd Översyn av avgifter for planbesked (tabell 8b) Redaktionella ändringar i taxan for kart och mättjänster Översyn av handläggningstiden for strandskyddsdispenser Miljö och stadsbyggnad f6reslår att timtaxan for beräkning av årsavgift inom livsmedelskontrollen fastställs till l 000 kr/h och att limtaxan for extra offentlig kontroll fastställs till 900 kr/h. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till beslut Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige att anta taxan for miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Ärendebeskrivning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens forutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Följande delar av nämndens taxa är under översyn:

39 Taxa vid tirnavgift får handläggning av ärenden Uppdatering av tima v gifter får livsmedelkontrollen Avgiftsklasser f<ir risk- och erfarenhetsbedömning av hälsoskyddsverksamheter Taxa får plan och Bygglagen (översyn av taxa för planbesked) Taxa vid timavgift för handläggning av ärenden Miljö och stadsbyggnad föreslår en uppräkning av tirnavgiften från 850 kr/h till 900 kr/h för att öka kostnadstäckningsgraden ytterligare. De beräkningar som gjordes för ett par år sedan visade på en limavgift på 940 om en kostnadstäckningsgrad på ca 75% skulle uppnås. Miljöbalken Hälsoskydd Sedan Uddevalla införde för risk- och erfarenhetsbedömning av hälsoskyddsverksamheter har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sett över och uppdaterat sitt underlag till kommunerna. Rätt använd kan taxan ge en kostnadstäckningsgrad på ca 70-80%. Uddevalla gjorde vissa anpassningar av taxan då den infårdes. Flera av dessa anpassningar har infårlivats i SKL:s uppdaterade fårslag. Miljö och stadsbyggnad fareslår att vår taxa nu utgår helt från SKL:s grundfårslag. Miljöfarlig verksamhet Eftersom vi gjorde vissa uppdateringar av Taxchilaga 2 in får 2012, fåreslås inga ändringar infår nästa år. Tiden får handläggning av strandskyddsdispenser justeras från 3 h timmar till 8 h, vilket stämmer bättre överens med den tid som går åt till dessa ärenden. Livsmedelskontroll Timtaxan (timavgiften) får beräkning av årsavgifter justeras från 950 Kr/h till l 000 kr/h. Timtaxan (timavgiften) får registrering och extra offentlig kontroll justeras från 850 kr/h till 900 kr/h. Plan och bygglagen Taxan får planbesked har uppdaterats så att även återkallade (avskrivna) ansökningar debiteras motsvarande 30% av kostnaden. Kart- och Mätningstekniska tjänster 2012 Redaktionella ändringar har genomforts får att f<irtydli MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Carina ohansson Förvaltningschef Martin Gustafsson Miljöchef

40 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 10 Begravningsplats för sällskapsdjur (djurkyrkogård) (KS/2012:466) Sammanfattning Under 2008 behandlade kommunen två medborgarförslag angående begravningsplats för sällskapsdjur. Kommunfullmäktige remitterade ett medborgarförslaget till miljö- och stads byggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden såg positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska kontoret för utförande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förordade i första hand ett utförande i norra Kasenområdet och i andra hand i norra Kurverödsområdet. Det andra medborgarförslaget beslutade kommunfullmäktige den 12 mars 2008 överlåta till miljö- och stadbyggnadsnämnden för beslut. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april2008, 123, att se positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska nämnden för utförande, att hänvisa till tidigare fattat beslut den 17mars 2008, 87, samt att föreslå att en projektgrupp tillsätts. Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008, 324, att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesö1js av extern aktör och därmed avse förslaget besvarat och avslutat. Därefter har det inte hänt något i ärendet varför det åter aktualiseras. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2008, 324 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut den 17 april 2008 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesörjs av extern aktör, och Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

41 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG att ärendet förs vidare till tekniska nämnden för utförande förutsatt att skötsel och drift av begravningsplats för sällskapsdjur ombesörjs av extern aktör. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

42 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:466 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Begravningsplats för sällskapsdjur (djurkyrkogård) Sammanfattning Under 2008 behandlade kommunen två medborgarförslag angående begravningsplats för sällskapsdjur. Kommunfullmäktige remitterade ett medborgarförslaget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden såg positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska kontoret för utförande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förordade i första hand ett utförande i norra Kasenområdet och i andra hand i norra Kurverödsområdet. Det andra medborgarförslaget beslutade kommunfullmäktige den 12 mars 2008 överlåta till miljö- och stadbyggnadsnämnden för beslut. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april 2008, 123, att se positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska nämnden för utförande, att hänvisa till tidigare fattat beslut den 17 mars 2008, 87, samt att föreslå att en projektgrupp tillsätts. Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008, 324, att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesörjs av extern aktör och därmed avse förslaget besvarat och avslutat. Därefter har det inte hänt något i ärendet varför det åter aktualiseras. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2008, 324 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut den 17 april 2008 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde forutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesörjs av extern aktör, och

43 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:466 KOMMUNLEDNINGSKONTORET att ärendet fors vidare till tekniska nämnden för utförande förutsatt att skötsel och drift av begravningsplats för sällskapsdjur ombesörjs av extern aktör. Peter Larsson Förvaltningschef,- -=-.:::;;.._n~.. -~ ~-~- - ~--- '(_)... '- Sofia Reimbert Utredare Expediera till

44 Utdrag PROTOKOLL l (2) KOMMUNFULLMÄKTIGE 324 Medborgarförslag från Inger Bergsten om begravningsplats för sällskapsdjur (KS/2007:754) Sammanfattning Inger Bergsten föreslår att en begravningsplats för sällskapsdjur anordnas i kommunen. F örslagsställaren påpekar att frågan har funnits länge och väckts från flera håll. Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget till miljö och stads byggnadsnämnden. Miljö och stadsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att planavdelningen hos miljö och stadsbyggnad har tagit fram förslag på två områden. Miljö och stadsbyggnadsnämnden förordar i första hand norra Kasenområdet och i andra hand norra Kurverödsområdet. Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska kontoret för utförande. Inger Bergsten är närvarande och yttrar sig med anledning av förslaget. Ole Borch ( su) och Gunvor Lindberg (fp) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 29 oktober Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Yrkanden Ole Borch (su) och Gunvor Lindberg (fp): bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesö1js av extern aktör och därmed anse förslaget besvarat och avslutat. Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 april 2012. OBS! Lokalen!

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 april 2012. OBS! Lokalen! KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 april 2012 OBS! Lokalen! UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) 2013-10-22 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-10-30 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 20juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE Föredragningslista l (2) 2012-06-12 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-06-20 kl. Il :00

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012 KALLELSE Föredragningslista l (4) 2012-03-21 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, 2012-03-28 kl. Il :00 Sture Svennberg

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-01-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 september 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-09-22 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 30 september 2015 Ingemar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) 2013-08-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, 2013-08-28 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-10-17 KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Hedegärde, Stadshuset, 2012-10-25 kl. 09:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-12-03 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, 2013-12-12 kl. 8:30 12:00 Informationsärenden

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer