KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 31 oktober 2012

2 KALLELSE Föredragningslista l (3) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, kl. Il :00 ORDFÖRANDE sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Redovisning av Ledarskaparnas granskning av socialnämnden 3. Information om det ekonomiska läget Beredning inför kommunfullmäktige 4. Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn 5. Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsforsötjningsplan KS/2012:254 KS/2012:305 Kl Kenneth Erlandsson kl Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående KS/2012:170 bättre information när det gäller havsfiskeregler 7. Motion från Ingemar Samuelsson (S) och KS/2012:384 Annelie Berggren (S) om all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om l 500 kr vid december månads löneutbetalning 8. Revidering av miljö och KS/2012:505 stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Taxorna finns som separat bilaga på

3 l KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Föredragningslista (3) Ärende D nr Föredragande 10. Begravningsplats för sällskapsdjur ( djurkyrkogård) Il. Exploateringsavtal f6r Svälte l :4 och l :5 12. Sintrapportering av uppdrag tilldelade kommunledningskontoret 13. Näringslivspolitiska riktlinjer IT-infrastrukturprogram l bredbandsstrategi KS/2012:466 KS/2012:476 KS/2012:494 KS/2010:494 KS/2012: Återkallande av beslut om återuppbyggnad av KS/20 Il :241 ridhuset på Nöthult 16. Handbok f6r ärendehantering KS/2012:278 Kommunstyrelsens egna ärenden 17. Underrättelse från Arbetsmiljöverket med KS/2012:425 möjlighet att yttra sig enligt 17 förvaltningslagen Bilaga 6 finns som separat bilaga på www. uddevall a. se/ks 18. Rutin för publicering av diarier, kallelser och KS/2012:487 protokoll på internet 19. Lokaliseringsutredning Brandstation KS/2012: Ny organisation för ny etableringsreform - KS/2011 :277 kommunledningskontorets remissvar 21. Utdelning ur Bohusläns Egnahemsfond 2012 KS/2012: Reglering av kommunbidrag KS/2011 :21 löneökningar 23. Tekniska nämndens avrapportering av KS/2012:504 uppdrag från strategisk plan och flerårsplan 24. Övergripande miljömål - remissvar KS/2012: Undertecknande av handlingar inom KS/2012:506 kommunstyrelsen 26. Information från tf kommundirektör KS/2012:3

4 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) KOMMUNSTYRELSEN Ärende D nr Föredragande Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordfårande samt information från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden KS/2012:4 KS/2012:5 KS/2012:6 KS/2012:2 KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin tel eller Annica Åberg tel eller e-post

5 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 4 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn (KS/2012:254) Sammanfattning Michael Fjordenheim inkom den 25 april 2012 med ett medborgarförslag om stämpelklocka för dagis- och fritids barn, som skulle innebära att föräldrarna bara betalar för den tid barnen är på plats. Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2012 att remittera medborgarförslag till barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att om ett sådant system ska införas måste dagens avgiftssystem och fakturahantering göras om. Investeringskostanden för systemet beräknas till ca kr för den kommunala verksamheten och ca l för fristående förskolor, därutöver tillkommer en driftskostnad på ca l kr/år för den kommunala verksamheten och ca kr/år för fristående förskolor. Eventuella ekonomiska vinster med systemet är inte utrett utan kräver en djupare analys. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag med hänvisning till barn och utbildningsnämndens remissvar. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:254 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON ann i ca. e vall a. se Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn Sammanfattning Michael Fjordenheim inkom den 25 april 2012 med ett medborgarförslag om stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn, som skulle innebära att föräldrarna bara betalar för den tid barnen är på plats. Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2012 att remittera medborgarförslag till barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att om ett sådant system ska införas måste dagens avgiftssystem och fakturahantering göras om. Investeringskostanden för systemet beräknas till ca kr för den kommunala verksamheten och ca l för fristående förskolor, därutöver tillkommer en driftskostnad på ca l kr/år för den kommunala verksamheten och ca kr/år för fristående förskolor. Eventuella ekonomiska vinster med systemet är inte utrett utan kräver en djupare analys. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag med hänvisning till barn och utbildningsnämndens remissvar.

7 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ~;;7<' rc?iz> Peter Larsson Förvaltningschef DNR KS/2012:254 a -, a-~,.--, ~'--~'- ' J i tccz: /[~ Annica Åberg Förvaltningssekreterare Expediera till

8 /oi22s 1 i Utdrag PROTOKOLL l (l) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 130 Kommunstyrelsens remiss: Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn (BUN/2012:459) Sammanfattning Förslaget lyder som följer i sin helhet: "Få sekundkoll med hjälp av stämpelklocka på dagisbarnen och förskolan och fritids barnen. Och föräldrarna skulle bara betala för den tiden barnen är på plats. Inför det på alla dagis och förskolor och fritids i kommunen." Försko lekontoret har genomfört en mindre undersökning och omvärldsanalys kring ovanstående förslag. Vi har kontaktat några kommuner som använder systemet och kontaktat företaget Tempus Information System, som säljer det. Vi har tittat på positiva och negativa konsekvenser ur olika perspektiv. Föräldrar, barn, organisation och ekonomi. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse PM Vid protokollet Torhild Karlsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Margareta Lundh (M), Anita Olsson (C) Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Torhild Karlsson Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

9 T JÄNSTESKRIVELSE PM l (3) DNR BUN/2012:459 BARN OCH UTBILDNING HANDLÄGGARE Förskolechef Marie Premie TELEFON Kommunstyrelsens remiss: Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis- och fritidsbarn Sammanfattning Förslaget lyder som följer i sin helhet: "Få sekundkollmed hjälp av stämpelidocka på dagisbarnen och fårskolan och fritids barnen. Och föräldrarna skulle bara betala får den tiden barnen är på plats. Inför det på alla dagis och förskolor och fritids i kommunen." Försko lekontoret har genomfört en mindre undersökning och omvärldsanalys kring ovanstående förslag. Vi har kontaktat några kommuner som använder systemet och kontaktat företaget Tempus Information System, som säljer det. Vi har tittat på positiva och negativa konsekvenser ur olika perspektiv. Föräldrar, barn, organisation och ekonomi. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse PM Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker oeh trygg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömäl enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktnianon x 6 Har diskussion förts med berörda grupper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mäl kopplade till ärendet x

10 T JÄNSTESKRIVELSE PM (3) DNR BUN/2012:459 BARN OCH UTBilDNING Ärendebeskrivning Vår undersökning visar att det finns ett antal kommuner i norra Sverige och några kommuner i södra Sverige som infört "nuddissystemet". Någon kommun har infört detta enbart för närvarokontroll och inte kopplat till föräldraavgifterna. Om systemet ska införas hos oss och ligga till grund för föräldraavgifterna måste vårt avgiftssystem, se nedan, göras om till ett system med en grundavgift och timtaxa. Vi måste också ändra fakturahanteringen från förskottsbetalning till att fakturan kommer i efterskott på faktiskt använd tid. Vad det innebär rent administrativt är inte utrett. Vad man eventuellt tjänar ekonomiskt på systemet är inte heller utrett. För det krävs en djupare analys. Kostnaderna delas in i investeringskostnader och driftskostnader. Investeringskostnaden består av licenser kr/ avdelning och skärmar kr/ skärm, båda engångskostnader. Driftskostnaden består av en avgift per barn och månad på 25 kr. Jag har gjort beräkningar av kostnaderna på kommunal respektive fristående verksamhet. Medborgarärendet bygger sitt förslag på familjer som har sina barn i forskola och fritidshem. Den kommunala förskolan har 79 avdelningar och ca 25 dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg vilka jag räknat in i kostnaden i den kommunala delen. Kostnadsberäknine Investeringslwstnad förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Kommunal verksamhet kr (ink!. kommunal pedagogisk omsorg) Fristående Hirskola l (pedagogisk omsorg eller fritidshem ej inräknad) Driftskostnad 25 kr/ barn och månad Kommunal verksamhet l kr/år (ink!. kommunal pedagogisk omsorg) Fristående verksamhet kr/år (pedagogisk omsorg eller fritidshem ej inräknad) Ovanstående är ungefårliga siffror för att ge en uppfattning om kostnaderna. Dagens avgiftssystem Förskola/pedagogisk omsorg- heltidsplats från l år till hösten det år barnet fyller 3 Barn nr l 3 % av hushållets inkomst - max l 260 kr/mån Barn nr 2 Barn nr 3 Barn nr 4 osv 2 % av hushållets inkomst - max 840 kr/mån l % av hushållets inkomst- max 420 kr/mån Ingen avgift Förskola/pedagogisk omsorg-deltidsplats från l år till hösten det år barnet fyller 3 Barn nr l 3 % av hushållets inkomst - max l 260 kr/mån Barn nr 2 2 % av hushållets inkomst - max 840 kr/mån Barn nr 3 Barn nr 4 osv l % av hushållets inkomst- max 420 kr/mån Ingen avgift Förskola/pedagogisk omsorg- allmän förskola- från hösten det år barnet fyller 3 till dess att det börjar förskoleldass eller grundskola Vistelse upp till 15 timmar per vecka: Avgiftsfritt

11 l BARN OCH UTBILDNING T JÄNSTESKRIVELSE PM (3) DNR BUN/2012:459 Vistelse över 15 timmar per vecka: ordinarie avgift reduceras med 27 % Konsekvenser ur några olika perspektiv Dessa konsekvenser är hämtade ur våra egna tankar och vi har inte frågat föräldrar annat än de av oss som själva, som föräldrar, haft likande system i sina barns förskola och fritidshem. Det finns många fördelar men också några nackdelar. F"" <o ra ""Id ra perspe kf IV Positivt Man betalar för faktisk tid Mindre fel på fakturor Föräldrar lägger in schema själva B amperspe kf IV Positivt Kanske färre barn på eftermiddagarna vilket en del förskolor skulle vinna på. o rgamsa. f lonsperspe If { IV Positivt Minskad administration på förskolorna en!. företaget som säljer systemet. Tydligt system för närvaro och statistik Bra planeringsunderlag för förskolan Kommunens ekonomi Positivt Ev. personalbesparing i administrationen (ej utrett) Negativt stressig hämtningssituation om man skyndar sig för att stämpla ut. Kan medföra minskad delaktighet eftersom det kostar mer att delta som förälder på förskolan. Negativt Föräldrar får betala extra för dialog med personalen i tamburen? Placeringen riskerar att reduceras till tillsyn och inte den skolform vi faktiskt är. Negativt Se barnperspektivet ovan Negativt Lägre föråldraintäkter Kostnad för investering och drift Sarah Isberg Skolchef Marie Fremle Förskolechef Expediera till Kommunstyrelsen

12 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 120 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim angående stämpelklocka för dagis-och fritidsbarn (KS/2012:254) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden. Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat Ralph Steen, Christer Hasslebäck, Asa Dahl Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Barn och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande

13 Medborgarförslagets ärende Få sekundkoll tack vare stämpelklocka Ditt medborgarförslag Få sekundkoll med hjälp utav stäpefkfocka på dagisbarnen och Förskofan och Fritids barnen. Och föräldrarna skulle bara betala för den tiden barnen är på plats. Inför det på alla dagis och förskolor och fritids i kommunen Förnamn och efternamn Michael Fjordenheim Adress Nordanvindsvägen 1 B Postnummer Postadress Uddevalla JD Di52v 1\l~c~r~:<ö~,qr,ifuTJl. ~-\omrt1unslvtt::!e::nn l K.ornrnunie:dn't6g:::.k.ontorsJt j l l ~:; ~~;--;~~-]'s;,~~~r'~"b'ieci,"~-1 ' ' -.. "--- J E-post

14 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 5 Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsförsörjningsplan (KS/2012:305) Sammanfattning AlfGillberg (s) m fl har i en motion till kommunfullmäktige ( ) lagt ett forslag om ett antal "viktiga utgångspunkter i en plan som skall utgöra grund för en kommande bostadsförsörjningsplan för Uddevalla kommun". I motionen föreslås dessa punkter också bli "föremål för en kommande debatt för skarpa förslag" kring kommunens behov av bostadsbyggande. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret haft ansvaret att skriva fram ett bostadsförsörjningsprogram (KS20 Il :90). Uppdraget har slutförts under hösten och ett förslag till riktlinjer för bostadsplaneringen har presenterats översiktsplaneringsutskottet i bötjan av september. Det framskrivna förslaget till bostadsförsörjningsprogram vidrör på olika sätt många av motionens "utgångspunkter" och är för tillhillet under politisk behandling i enlighet med motionens intentioner. Förslaget skall slutligt antas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsförsörjningsplan (KS/2012:305 Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:305 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utvecklare Stefan Björling TELEFON Svar på Motion från Alf Gillberg m fl om en bostadsförsörjningsplan Sammanfattning AlfGillberg (s) m fl har i en motion till kommunfullmäktige ( ) lagt ett förslag om ett antal "viktiga utgångspunkter i en plan som skall utgöra grund för en kommande bostadsförsörjningsplan för Uddevalla kommun". I motionen föreslås dessa punkter också bli "föremål för en kommande debatt för skarpa förslag" kring kommunens behov av bostadsbyggande. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret haft ansvaret att skriva fram ett bostadsförsö1jningsprogram (KS2011 :90). Uppdraget har slutförts under hösten och ett förslag till riktlinjer för bostadsplaneringen har presenterats översiktsplaneringsutskottet i böjjan av september. Det framskrivna förslaget till bostadsförsörjningsprogram vidrör på olika sätt många av motionens "utgångspunkter" och är för tillfållet under politisk behandling i enlighet med motionens intentioner. Förslaget skall slutligt antas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från Alf Gillberg (S) m fl om en bostadsförsö1jningsplan (KS/2012:305 Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

16 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:305 KOMMUNLEDNINGSKONTOREl Peter Larsson Förvaltningschef Expediera ti Il

17 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 125 Motion från Alf Gillberg (S) m. fl. om en bostadsförsörjningsplan (KS/2012:305) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat ll Ralph Steen, Christer Hasslebäck, Asa Dahl Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

18 Socialdemokraterna Uddevalla Uddevalla behöver en bostadsförsörjningsplan Förslag på viktiga punkter för en plan För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en av de viktigaste hörnstenarna i livet för våra medborgare; att kunna bo i goda bostäder, i en god miljö och till en rimlig kostnad. l alla skeden av livet. Uddevalla saknar idag en konkret bostadsförsörjningsplan, vilket vi tycker är en klar brist. Detta visar sig i bristen på samlad planering för nya bostäder, behovsanalys, beredskap i olika avseenden mm. För en kommande bostadsförsörjningsplan som vi vet planeras (eller liknande?) uttrycker vi då i denna motion vår syn på en kommande plans innehåll, genom nedanstående viktiga punkter: Övergripande En bostadsförsörjningsplan/program skall vara ett styr- och planeringsinstrument för nämnder, förvaltningar och kommunala bolag när det gäller planering och beslut kring bostäder och boendeplanering. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen för sina kommunmedborgare är också stadgat i lag. Planen/programmet ska utgöra ett informationsmaterial till allmänheten och till olika intressenter på bostadsmarknaden såsom byggherrar, fastighetsförvaltare m.fl. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lag debatteras och antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. En bostadsförsörjningsplan är då ett viktigt planeringsinstrument där kommunens samlade vilja för löpande planering av bostadsförsörjningen uttrycks för hela kommunen och för alla upplåtelseformer av bostäder. Viktiga utgångspunkter i en plan Analys och fakta om ex. inflyttning, demografi mm Fiyttmönster, fiyttkedjor, bostadsstorlekar Ett boende för alla åldrar och grupper

19 Insatser för grupper med särskilda behov Hushållens betalningsvilja för olika bostäder Kommande bostadsbehov, årlig angivelse intill ett visst årtal Behov av ombyggnation, planering över tid Planering angivet på kort och lång sikt Kommande bostadsbehov/planeringsinriktning också angivet per kommundel/stadsdel fviålsättning och planering i antal för resp. upplåtelseform Sambandet boende- offentlig service, allmänna kommunikationer mm. viktigt Tilltänkta byggstarter Planen ska förstås samarbeta med gällande ÖP, va-strategi och ta hänsyn till våra Naturaområden Övrigt vi socialdemokrater vill lyfta fram För att vi som kommun ska vara en attraktiv ort behöver vi också se på en rad andra faktorer som påverkar människors behov och val av både bostadsort och bostäder. Vi socialdemokrater tar i nedanstående punkter upp en del av dessa Se över markpriser, ge möjlighet till tomträtt, markansvisningstävlingar för konkurrens Jobba för att åstadkomma ylsnåla och prisvärda ungdomsbostäder i hyresrätt Använda våra kommunala bostadsstiftelser mer aktivt för en planmässig och tillräcklig bostadsförsörjning Även inbjuda fler aktörer att bidra till bostadsbyggandet Förorda mer samverkan i projekt där ex. både hyresrätt, bostadsrätt m-fl. kan åstadkomma lägre bygg- och hyreskostnader Aktivt stärka samverkans/dialogklimatet kommunen- bostadsmarknadens aktörer in kl. intresseorganisationer "Sjö/havsnära läge inte enbart är högsta önskan - närhet till vatten klart okej" Vi föreslår kommunfullmäktige besluta Att Att ovannämnda viktiga utgångspunkter i en plan ska utgöra grund för en kommande bostadsförsörjningsplan för Uddevalla kommun våra övriga framförda punkter blir föremål för en kommande debatt för "skarpa förslag" kring vårt behov av bostadsbyggande Uddevalla i maj 2012 Alf Gillberg Paula Berger Anna-Lena Heydar Kenneth Engelbrektsson

20 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler (KS/2012:170) Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor för havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 september 2012, 105 att ställa sig positiv till förslaget i motionen. I kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse betonas det dock att det är länsstyrelsen för Västra Götalands län som beslutat om de gällande reglerna och uppdateringen av desamma. Länsstyrelsen bör därmed även ansvara för information om gällande regler via till exempel skyltar. På kommunens hemsida länkas läsaren vidare till de länsstyrelsens hemsida. Destination Uddevalla skriver i yttrande daterat den 24 maj 2012 att man delar motionärens åsikt och vill understryka vikten av förbättrad information avseende havsfiskeregler. Destination Uddevalla understryker också att det vid genomförandet är önskvärt att kommunen inbjuder andra berörda organisationer till samverkan. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2012 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 27 september 2012, 105 Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Yttrande från destination Uddevalla den 24 maj 2012 Kommunfullmäktiges beslut den14mars 2012, 67 Motion från Anna-Lena Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige beslutar Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN att ställa sig positiv till förslaget om förbättrad information kring havsfiskeregler men då det är länsstyrelsen i Västra Götalands län som ansvarar för reglerna och uppdateringen av densamma bör även informationen och eventuell skyltning skötas av länsstyrelsen. att med hänvisning tilllänsstyrelsens ansvar i frågan avslå motionen samt att skicka förslaget vidare tilllänsstyrelsen i Västra Götalands län. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

22 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/20 12:170 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor får havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 september 2012, l 05 att ställa sig positiv till förslaget i motionen. I kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse betonas det dock att det är länsstyrelsen för Västra Götalands län som beslutat om de gällande reglerna och uppdateringen av desamma. Länsstyrelsen bör därmed även ansvara för information om gällande regler via till exempel skyltar. På kommunens hemsida länkas läsaren vidare till de länsstyrelsens hemsida. Destination Uddevalla skriver i yttrande daterat den 24 maj 2012 att man delar motionärens åsikt och vill understryka vikten av fårbättrad information avseende havsfiskeregler. Destination Uddevalla understryker också att det vid genomförandet är önskvärt att kommunen inbjuder andra berörda organisationer till samverkan. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2012 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 27 september 2012, l 05 Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2012 Yttrande från destination Uddevalla den 24 maj 2012 Kommunfullmäktiges beslut den14mars 2012, 67 Motion från Anna-Lena Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige beslutar

23 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:170 KOMMUNLEDNINGSKONTORET att ställa sig positiv till förslaget om förbättrad information kring havsfiskeregler men då det är länsstyrelsen i Västra Götalands län som ansvarar för reglerna och uppdateringen av densamma bör även informationen och eventuell skyltning skötas av länsstyrelsen. att med hänvisning tilllänsstyrelsens ansvar i frågan avslå motionen samt att skicka förslaget vidare tilllänsstyrelsen i Västra Götalands län. Peter Larsson Förvaltningschef ---. ~~....::~=~ G.4 --~~--"-,A.._./ Sofia Reimbert Utredare Expediera till

24 Utdrag PROTOKOLL l (2) KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 105 Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler (remiss till KFN) (KFN/2012:61) Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor för havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion från Anna-Lena Heydar Beslut KF Yrkande Gunvor Lindberg (FP) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget i motionen och därmed anse remissen besvarad. Vid protokollet Helena Öhrvall Justerat 20 J 2- J 0-04 Johan Wiktorsson, Christer Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 J intygar Helena Öhrvall Expedierat Kom m u n f u J l mäktige U!drags best yrkande

25 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KFN/2012:61 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Remiss angående motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler Sammanfattning Anna-Lena Heydar har inkommit med en motion angående informationstavlor för havsfiskeregler i kommunens småbåtshamnar samt på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har skickat motionen till Kultur och fritidsnämnden samt Destination Uddevalla på remiss. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion från Anna-Lena Heydar Beslut KF Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att ställa sig positiva till förslaget i motionen och därmed anse remissen besvarad. Beredningschecklista Områden att särsl<ilt bevaka Ja Nej E i akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En sllker och trvgg kommun 4 Påverkar ärendet MiJ.jömål enligt bedömningsmall i miljöhandboken 5 Påverkar ärendet Översiktnlanen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns mäl kopplade till tirendet

26 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KFN/2012:61 KULTUR OCH FRITID Ärendebeskrivning Motionären har inkommit med förslag om bättre information av de havsfiskeregler som gäller längs kommunens kuststräcka. Anledningen är att motionärens upplever det svårt för boende, turister och sommarboende att få information om de regler som gäller havsfiske. För att göra denna information tydligare ges förslag på skyltning i småbåtshamnar samt information via kommunens hemsida. Den myndighet som är ansvarig för och beslutar om havsfiskeregler längs kuststräcka är Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kultur och fritidsförvaltningen tycker att förslaget i motionen är positivt och eventuell skyltning skulle innebära en förbättring av information kring gällande regel verk. Avseende kommunens hemsida finns där sedan några år tillbaka länkar till länsstyrelsens broschyr "Fiskeregler i havet i Västra Götalands län", senaste version daterad februari Informationen är relativt omfattande och innehåller beskrivning av fiskereglerna. Av broschyren framgår även att dessa regler ändras kontinuerligt och att de aktuella vid broschyrens tryckningstillflille. Vid kontakt med länsstyrelsen har information getts att fiskereglerna kommer att översättas även till engelska och tyska, detta kommer sannolikt att vara klart tills nästa säsong. Att utöka informationen för gällande fiskeregler längs kusten vore önskvärt, då det är länsstyrelsen för Västra Götalands Län som beslutat om de gällande reglerna och uppdatering av desamma bör denna information samt ansvaret för dess uppdatering samt eventuella skyltar ligga på länsstyrelsens ansvar. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt sektionschef Expediera till

27 Destination Il> UDDEVALLA Uddevalla kommun Kommunstyrelsen Uddevalla Yttrande över motion från Anna-Lena Heydar angående bättre information gällande havsfiskeregler (KS/2012:170) Destination Uddevalla har beretts möjlighet att avge yttrande över Anna-Lena I-Ieydars motion angående förbättrad information gällande havsfiskeregler och vill med anledning av detta avge följande svar: Vi delar motionärens åsikt och vill understryka vikten av förbättrad information avseende havsfiskeregler. Då denna typ av aktivitet vänder sig till såväl uddevallabor som besökare/turister är det önskvärt att Uddevalla kommun vid genomforandet inbjuder till samverkan med andra berörda organisationer/företag, bl a Destination Uddevalla och Skärgårdsbåtarna Uddevalla samt andra aktörer med inriktning på fiske. Uddevalla den 24 maj 2012 E:TINATION UDDEVAtL~i (\ 1 ~li'v\v\)l ~~. ~ynny Nyberg ;. Orqjörande / ddevalla.cjm Destination UDDEVALLA 1 G: a Posthuset 1 Kålgårdsbergsgat:an Uddevalla 1

28 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 67 Motion från Anna-Lena Heydar (S) angående bättre information när det gäller havsfiskeregler (KS/2012:170) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden och destination Uddevalla. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Destination Uddevalla Utdragsbestyrkande

29 Motion Socialdemokraterna i Uddeva KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret o j 3 ' ' Det är svårt för boende, turister och sommarboende i Bohuslän att få reda på de nya regler som finns för fiske i våra kustvatten. Man får leta länge på interne! innan man hittar rätt. På Allmag, Orust har man satt upp tydliga informationstavlor i småbåtshamnen, där man kan läsa om vad som gäller och de olika reglerna finns också inritade på tydliga kartor. Detta underlättar för alla som besöker ön att göra rätt. I Uddevalla kommun finns bra information om reglerna för fiske i insjöar, men inte för fiske i havet. J ag yrkar därför: Att Uddevalla kommun bidrar till att det sätts upp informationstavlor med kartor som beskriver vilka regler som gäller för havsfiske, i alla småbåtshamnar och på kommunens hemsida. Anna-Lena Heydar Socialdemokraterna

30 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Motion från Ingemar Samuelsson (S) och Annelie Berggren (S) om all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om kr vid december månads löneutbetalning (KS/2012:384) Sammanfattning Ingemar Samuelsson (S) och Annelic Berggren (S) har inkommit med en motion om att ge fastanställd personal en extra engångsutbetalning om l 500 kronor vid december månads löneutbetalning. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 8 oktober att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsens ordförande lyfter istället ärendet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll, Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

31 Utdrag PROTOKOLL l (2) PERSONALUTSKOTTET 33 Engångsbelopp till fastanställd personal (KS/2012:384) Sammanfattning En motion inkom med förslag att ge fastanställd personal l 500 kronor brutto i december månads löneutbetalning som ett engångsbelopp. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Engångsbelopp till fastanställd personal KS/2012:384 Motion fi ån Ingemar Samuelsson och Annelie Berggren Yrkanden Ingemar Samuelsson (S) yrkar bifall till motionen. Essam El-Naggar (FP) yrkar på bordläggning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Essam El-Naggars (FP) yrkande mot Ingemar Samuelssons (S) yrkande. Omröstning begärs. Personalutskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Essam El-Naggars yrkande. Nej-röst för bifall till Ingemar Samuelssons yrkande. Omröstning Med 2 ja-röster föressam El-Naggars yrkande mot l nej-röst för Ingemar Samuelssons yrkande antar personalutskottet Essam El-Naggars yrkande. Beslut Personalutskottet beslutar att bordlägga ärendet på dagens sammanträde. Reservation Ingemar Samuelsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vid protokollet Elisabeth Johansson Utdragsbestyrkande

32 T JÄNSTESKRIVELSE l (!) DNR KS/2012:384 KOMMUNDIREKTÖREN HANDLÄGGARE Personalchef Lena Hellqvist TELEFON /Engångsbelopp till fastanställd personal/ Sammanfattning Motion har inkommit med förslag att ge fastanställd personal 1500 kronor brutto i december månads löneutbetalning som ett engångsbelopp Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Engångsbelopp till fastanställd personal KS/2012:384 Motion från Ingemar Samuelsson och Annelie Berggren Förslag till beslut Personalutskottet att fattar beslut i frågan Ärendebeskrivning Kostnadsberäkning baserat på antalet fastanställda per dagens datum är ca Om PU fattar beslut att ge fastanställd personal det fåreslagna engångsbeloppet behöver gruppen tydligare definieras och där är personalavdelningens förslag att det ska gälla medarbetare som är tillsvidareanställd per den l november 2012 och där anställningen fortgår per 31 december Ylva Runnström Kommundirektör Lena Hellqvist Personalchef Expediera till

33 Utdrag PROTOKOLL l (!) KOMMUNFULLMÄKTIGE 180 Motion från Ingemar Samuelsson (S) om all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om kr vid december månads (KS/2012:384) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kommunstyrelsen ~~~ ---~--~ Utdragsbestyrkande

34 Motion Under juni månad 2012 beslutade AFA om en återbetalning av försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1 juli Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu del av premien tillbaka, vilket för den samlade kommun och landstingssektorn blir 11,7 miljarder kronor. Till Uddevalla kommun återbetalas 53 miljoner kronor, därutöver förväntas skatteeffekten för detta bli ett ytterligare plus om cirka 4 miljoner. Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan arbetsmarknadens parter då är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalde premien borde tillfalla personalen. Då pengarna relateras till 2007 och 2008 års inbetalningar så är förhandlingarna historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett förhandlingsmässigt resultat eller inte. Vi borde istället se möjligheten att visa anständighet gentemot personalen och skapa en bättre arbetsgivarimage genom att delar av de återbetalade pengarna direkt tillfaller personalen. Ett engångsbelopp som utbetalas i samband med decemberlönen skulle vara till gott stöd för många bland vår personal vid en tidpunkt då privatekonomin för de flesta är mer ansträngd än normalt. Detta skulle dessutom ge kommunen som arbetsgivare en förbättrad image vilket vi kommer att behöva inför den framtid som väntar med stora rekryteringsbehov. Därtill är fördelen med ett engångsbelopp av det här slaget att det inte blir några lågsiktiga konsekvenser i form av nivåhöjning, utan den problematiken får lösas på vanligt sätt genom samordnade löneförhandlingar. Vi föreslår därför Att all fast anställd personal ges en extra engångsutbetalning om kr vid december månads löneutbetalning. Ingemar Samuelsson (S) Ledamot personalutskottet Annelie Berggren (S) Ersättare personalutskottet

35 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 8 Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 (KS/2012:505) Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år översina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober att föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad timtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Taxa för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet i Uddevalla kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta oförändrad limtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

36 T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/20 12:505 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser vmje år översina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utif! ån en omvärldsanalys. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober att föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad timtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Taxa för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet i Uddevalla kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta oförändrad timtaxa för 2013, samt att i övriga delar anta ändringar i taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet :>jlt;_f;(, l -----~ Peter Larsson Förvaltningschef ('få '{.. //'\ ' -"1) -- "''l\ U «... ~{(1/ /r:j( //) l,d. ( -t.// v.. Annica Åberg Förvaltningssekreterare

37 MILJÖOCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum / dnr: 2012:2396 l O Revidering av miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens fårutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Följande delar av nämndens taxa är under översyn: - Justering av timtaxa får handläggning av ärenden mm. från 850 kr/h till 900 kr/h (sid. 72) - Översyn av avgiftsklasser får hälsoskydd - Översyn av avgifter får planbesked (tabell 8b) - Redaktionella ändringar i taxan får kart- och mättjänster - Översyn av handläggningstiden får strandskyddsdispenser Miljö och stadsbyggnad föreslår att timtaxan får beräkning av årsavgift inom livsmedelskontrollen fastställs till l 000 kr/h och att timtaxan får extra offentlig kontroll fastställs till 900 kr/h. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att att föreslå oförändrad timtaxa, samt föreslå kommunfullmäktige att i övriga delar anta ändringar i taxan får miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Justerandes signatur

38 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) ll DNR 2012:2396 MILJÖ OCH ST ADSBYGGNAD HANDLÄGGARE Miljöchef Martin Gustafsson TELEFON Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2013 Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Följande delar av nämndens taxa är under översyn: Justering av timtaxa for handläggning av ärenden mm. från 850 kr/h till 900 kr/h (sid. 72) Översyn av avgiftsklasser for hälsoskydd Översyn av avgifter for planbesked (tabell 8b) Redaktionella ändringar i taxan for kart och mättjänster Översyn av handläggningstiden for strandskyddsdispenser Miljö och stadsbyggnad f6reslår att timtaxan for beräkning av årsavgift inom livsmedelskontrollen fastställs till l 000 kr/h och att limtaxan for extra offentlig kontroll fastställs till 900 kr/h. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till beslut Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige att anta taxan for miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Ärendebeskrivning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens forutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Följande delar av nämndens taxa är under översyn:

39 Taxa vid tirnavgift får handläggning av ärenden Uppdatering av tima v gifter får livsmedelkontrollen Avgiftsklasser f<ir risk- och erfarenhetsbedömning av hälsoskyddsverksamheter Taxa får plan och Bygglagen (översyn av taxa för planbesked) Taxa vid timavgift för handläggning av ärenden Miljö och stadsbyggnad föreslår en uppräkning av tirnavgiften från 850 kr/h till 900 kr/h för att öka kostnadstäckningsgraden ytterligare. De beräkningar som gjordes för ett par år sedan visade på en limavgift på 940 om en kostnadstäckningsgrad på ca 75% skulle uppnås. Miljöbalken Hälsoskydd Sedan Uddevalla införde för risk- och erfarenhetsbedömning av hälsoskyddsverksamheter har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sett över och uppdaterat sitt underlag till kommunerna. Rätt använd kan taxan ge en kostnadstäckningsgrad på ca 70-80%. Uddevalla gjorde vissa anpassningar av taxan då den infårdes. Flera av dessa anpassningar har infårlivats i SKL:s uppdaterade fårslag. Miljö och stadsbyggnad fareslår att vår taxa nu utgår helt från SKL:s grundfårslag. Miljöfarlig verksamhet Eftersom vi gjorde vissa uppdateringar av Taxchilaga 2 in får 2012, fåreslås inga ändringar infår nästa år. Tiden får handläggning av strandskyddsdispenser justeras från 3 h timmar till 8 h, vilket stämmer bättre överens med den tid som går åt till dessa ärenden. Livsmedelskontroll Timtaxan (timavgiften) får beräkning av årsavgifter justeras från 950 Kr/h till l 000 kr/h. Timtaxan (timavgiften) får registrering och extra offentlig kontroll justeras från 850 kr/h till 900 kr/h. Plan och bygglagen Taxan får planbesked har uppdaterats så att även återkallade (avskrivna) ansökningar debiteras motsvarande 30% av kostnaden. Kart- och Mätningstekniska tjänster 2012 Redaktionella ändringar har genomforts får att f<irtydli MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Carina ohansson Förvaltningschef Martin Gustafsson Miljöchef

40 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 10 Begravningsplats för sällskapsdjur (djurkyrkogård) (KS/2012:466) Sammanfattning Under 2008 behandlade kommunen två medborgarförslag angående begravningsplats för sällskapsdjur. Kommunfullmäktige remitterade ett medborgarförslaget till miljö- och stads byggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden såg positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska kontoret för utförande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förordade i första hand ett utförande i norra Kasenområdet och i andra hand i norra Kurverödsområdet. Det andra medborgarförslaget beslutade kommunfullmäktige den 12 mars 2008 överlåta till miljö- och stadbyggnadsnämnden för beslut. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april2008, 123, att se positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska nämnden för utförande, att hänvisa till tidigare fattat beslut den 17mars 2008, 87, samt att föreslå att en projektgrupp tillsätts. Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008, 324, att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesö1js av extern aktör och därmed avse förslaget besvarat och avslutat. Därefter har det inte hänt något i ärendet varför det åter aktualiseras. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2008, 324 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut den 17 april 2008 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesörjs av extern aktör, och Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

41 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG att ärendet förs vidare till tekniska nämnden för utförande förutsatt att skötsel och drift av begravningsplats för sällskapsdjur ombesörjs av extern aktör. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

42 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:466 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Begravningsplats för sällskapsdjur (djurkyrkogård) Sammanfattning Under 2008 behandlade kommunen två medborgarförslag angående begravningsplats för sällskapsdjur. Kommunfullmäktige remitterade ett medborgarförslaget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden såg positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska kontoret för utförande. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förordade i första hand ett utförande i norra Kasenområdet och i andra hand i norra Kurverödsområdet. Det andra medborgarförslaget beslutade kommunfullmäktige den 12 mars 2008 överlåta till miljö- och stadbyggnadsnämnden för beslut. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april 2008, 123, att se positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska nämnden för utförande, att hänvisa till tidigare fattat beslut den 17 mars 2008, 87, samt att föreslå att en projektgrupp tillsätts. Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008, 324, att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesörjs av extern aktör och därmed avse förslaget besvarat och avslutat. Därefter har det inte hänt något i ärendet varför det åter aktualiseras. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2012 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2008, 324 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut den 17 april 2008 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde forutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesörjs av extern aktör, och

43 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:466 KOMMUNLEDNINGSKONTORET att ärendet fors vidare till tekniska nämnden för utförande förutsatt att skötsel och drift av begravningsplats för sällskapsdjur ombesörjs av extern aktör. Peter Larsson Förvaltningschef,- -=-.:::;;.._n~.. -~ ~-~- - ~--- '(_)... '- Sofia Reimbert Utredare Expediera till

44 Utdrag PROTOKOLL l (2) KOMMUNFULLMÄKTIGE 324 Medborgarförslag från Inger Bergsten om begravningsplats för sällskapsdjur (KS/2007:754) Sammanfattning Inger Bergsten föreslår att en begravningsplats för sällskapsdjur anordnas i kommunen. F örslagsställaren påpekar att frågan har funnits länge och väckts från flera håll. Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget till miljö och stads byggnadsnämnden. Miljö och stadsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att planavdelningen hos miljö och stadsbyggnad har tagit fram förslag på två områden. Miljö och stadsbyggnadsnämnden förordar i första hand norra Kasenområdet och i andra hand norra Kurverödsområdet. Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att anlägga en begravningsplats för sällskapsdjur och föreslår att ärendet förs vidare till tekniska kontoret för utförande. Inger Bergsten är närvarande och yttrar sig med anledning av förslaget. Ole Borch ( su) och Gunvor Lindberg (fp) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 29 oktober Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Yrkanden Ole Borch (su) och Gunvor Lindberg (fp): bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ser positivt på att tillhandahålla markområde förutsatt att skötsel och drift för detsamma ombesö1js av extern aktör och därmed anse förslaget besvarat och avslutat. Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 25 april 2012. OBS! Tiden! UDDEVALLA KOMMU~~

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 25 april 2012. OBS! Tiden! UDDEVALLA KOMMU~~ KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 april 2012 OBS! Tiden! UDDEVALLA KOMMU~~ KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-04-17 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-04-25 kl. 10:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer