Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun"

Transkript

1 Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete med Kommunikationsstrategin och Ramprogrammet har vi arbetat fram ett huvudnät för samtliga trafikslag som kommer att utgöra vårt nya trafiksystem. Vår målsättning är att resbehoven inom samt till och från Jönköpings centrala delar i mycket större utsträckning än idag ska ske med hållbara färdmedel såsom till fots, med cykel eller kollektivtrafik. De hållbara färdmedlen ska ges förutsättningar att utvecklas så att de får en kraftig ökad konkurrenskraft gentemot bilen. Biltrafiksystemet ska trimmas och anpassas efter de hållbara färdmedlens krav på framkomlighet och säkerhet. Även kommunens Utbyggnadsstrategi där framtida bostads- och verksamhetsområden pekas ut kommer att innebära förändringar i vårt trafiksystem. Det nya trafiksystemet innebär att många gator kommer att breddas samt att nya gator anläggs där det idag är fastighetsmark. För att kunna hantera kommande bygglov och detaljplaner genomför vi förprojekteringar för vissa av huvudstråken. För att förslagna åtgärder i vårt huvudnät ska få önskad effekt genomför vi även olika typer trafikanalyser för att kunna bedöma åtgärderna. Genomförda analyser har bl.a. varit capcal-beräkningar av korsningar, nummerskrivning i Västra centrum och trafikmodellering. Ekonomisk uppföljning För trafikanalysutredningar har vi i ansökan en totalbudget för perioden på kr varav bidrag uppgår till kr. I ansökan redovisad budget avsattes för kr varav i bidrag, under 2012 har vi haft kostnader för trafikanalysutredningar på totalt kr, vilket innebär att vi har använt hela budgeterade bidraget för 2012, kostnaderna under 2012 är fördelade enligt följande. Förprojektering och trafikanalys för anpassning av Barnarpsgatan till Ramprogram kr Förprojektering för anpassning av Barnhemsgatan till Ramprogram kr Förprojektering och trafikanalys för anpassning av Södra infarten till Ramprogram kr Förprojektering och projektering för anpassning av Solåsvägen till Ramprogrammet kr Nummerskrivning i Västra centrum kr Totalt har vi för perioden beviljats bidrag på kr. Målgrupp Projektets målgrupp är tjänstemän som arbetar med plan och exploateringsfrågor. Vårt nya trafiksystem kommer att innebära en rad större förändringar av dagens trafiksystem och för att

2 kunna genomföra dessa förändringar, enligt Kommunikationsstrategin, behöver vi genomföra analyser av föreslagna åtgärder för att kunna bedöma dess effekt. Detta för att hitta lösningar som ger en så stor överflyttnings effekt som möjligt och gynnar kollektivtrafiken, gång och cykel utan att biltrafiken ges orimliga begräsningar. Ändringar jämfört med ansökan Behovet att i ett tidigt skede ha framme skisser på vårt framtida trafiksystem ha varit större än vi förutsåg. Detta har gjort att vi i jämförelse med ansökan har genomfört fler utredningar under 2012 än vi har räknade med i ansökan. Detta innebär att vi har använt en större del av vår budget under 2012 än vad som beräknades. Vår bedömning är att den kommunala delen i dessa projekt kommer att bli något större än vad som angivits i ansökan. Projektbeskrivning uppföljande resvaneunderökning I ansökan ingår även att göra en uppföljande resvaneundersökning av det slaget som genomfördes Enligt ansökans tidplan kommer denna att utföras 2014 fem år efter den förra. Arbetet med att förbereda denna resvaneundersökning kommer att påbörjas hösten Ekonomisk uppföljning Då projektet inte är påbörjat finns inget att rapportera gällande ekonomin för Enligt budget kommer kostnaderna 2014 uppgå till kr varav bidrag är kr. Målgrupp Projektets målgrupp är tjänstemän som arbetar med plan och exploateringsfrågor. Att veta Kommuninvånarnas resvanor är viktigt för att kunna planera staden på ett bra sätt. Med ökad kunskap om våra resvanor kan lokaliseringen av bostäder och verksamheter bidra till ett minskat bilresande. Ändringar jämfört med ansökan Då projektet inte är påbörjat finns inget att rapportera för Projektbeskrivning framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik Bilen har länge varit en norm för vårt samhällsplanerande, med de mål och den viljeinriktning som finns genom Ålborg-åtagandena, antagna av kommunfullmäktige, måste vi använda oss av en ny norm i planeringen och genomförande. Vi arbetar för att främja attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla genom att hitta åtgärder som ökar andelen resor med hållbara färdmedel som kollektivtrafik, till fots och med cykel. Dessa färdmedel utgör nu också vår nya norm för samhällsplaneringen och vi måste höja dess attraktivitet. För att kunna genomföra åtgärderna enligt Handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, har vi genomfört ett antal projekteringar och analyser av Handlingsprogrammets framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. De planerade åtgärderna syftar tydligt till att uppnå våra mål om fördubblat antal kollektivtrafikresor/invånare. Ekonomisk uppföljning För framkomlighetsåtgärder har vi i ansökan en totalbudget för perioden på kr varav bidrag uppgår till kr.

3 I ansökan redovisad budget avsattes för kr varav kr i bidrag, under 2012 har vi haft kostnader för Framkomlighetsåtgärder på totalt kr, vilket innebär att vi har använt hela budgeterade bidraget för 2012, kostnaderna under 2012 är fördelade enligt följande. Utredning och förprojektering av kollektivtrafikkörfält/framkomlighetsåtgärder, kr Analys och simulering av kollektivtrafikkörfält på Östra Strandgatan, kr Totalt har vi för perioden beviljats bidrag på kr. Målgrupp Projektets målgrupp är tjänstemän som arbetar med trafikplanering och projektering. Framtagna förprojekteringar och analyser ligger till grund för val av åtgärd. Ändringar jämfört med ansökan Behovet att i ett tidigt skede ha framme skisser på kollektivtrafikens framkomlighetsåtgärder som är en viktig del av vårt framtida trafiksystem ha varit större än vi förutsåg. Detta har gjort att vi i jämförelse med ansökan har genomfört fler utredningar under 2012 än vi har räknat med i ansökan. Detta innebär att vi har använt en större del av vår budget under 2012 än vad som beräknades. Vår bedömning är att den kommunala delen i dessa projekt kommer att bli större än vad som angivits i ansökan. Projektbeskrivning Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun januari 2011 antogs Jönköpings kommuns Handlingsplan för hållbart resande av Kommunfullmäktige. Handlingsplanens åtgärdsområden är en del arbetet med Stadens hållbara kommunikationer som i sin tur är en del av Stadsbyggnadsvisionen 2.0. Åren har arbetet med handlingsplanen en budget från Stadsbyggnadsvisionen på kr/år och till 2014 ökas budgeten till kr. Till detta kommer de kr/år som beviljats av Delegationen för hållbara städer under perioden För att driva arbetet med handlingsplanen finns en fast anställning för en projektledare i hållbart resande i Jönköpings kommun. I augusti 2012 skapades ytterligare en projektanställning. Denna sträcker sig fram till 31 juli Anledningen är att kommunen önskar bedriva ett bredare arbete än en enda heltidstjänst möjliggör. Sammanfattning av arbetet inom våra åtta åtgärdsområden 2012 För att få ytterligare stöd i arbetet med det hållbara resandet har konsult från Miljöbyrån Ecoplan tagits in på timmar. Ecoplan kan direktupphandlas för arbete med handlingsplanen i hållbart resande i och med det ramavtal som skapades i samband med framtagandet av handlingsplanen. Ecoplan har bl.a. fungerat som bollplank och sökt efter goda exempel från andra kommuner som skulle kunna användas i Jönköping. Ekonomi: Ecoplans stöd i arbetet har uppgått till kr. 1. Förankringsarbete i kommunen

4 1a. Stärk arbetet med hållbart resande i miljömålsarbetet Projektledare i hållbart resande deltar i de interna grupper där miljömålsarbetet bedrivs. Här deltar även en representant Jönköpings Länstrafik AB. Frågor som handlar cykling, bilpool, resfria mötesformer m.m. bevakas av projektledaren. 1b. Stärk det pågående arbetet med reserutiner och implementering av dessa Projektledare i hållbart resande utbildar och informerar på politiska nämnder och hos chefer och tjänstemän på kommunens olika förvaltningar. En del av informationen handlar om varför vi arbetar med resepolicyn och ger handgripliga råd om hur vi i våra verksamheter kan verka för att efterleva resepolicyns riktlinjer. För att få en bild av hur kommunens anställda reser till och från arbetet samt i tjänsten genomfördes en resvaneundersökning i november Resultatet är nu under analys och åtgärdsförslag är under framtagande. Ekonomi: Förankringsarbetet och arbetet med att höja kunskapen om resepolicyn har hittills inte krävt några ekonomiska insatser utan har främst handlat om insatser i tid. Resvaneundersökningen utfördes av NU-gruppen till en kostnad av kr. Målgrupp: Kommunens politiker och personal. Enligt resultat av resvaneundersökning bland kommunens personal kände endast 36% till resepolicyn för Jönköpings kommun. De förvaltningar där informationsinsatser gjorts visade på en högre grad av kännedom, t.ex. Miljökontoret 100% och Stadsbyggnadskontoret 85%. Informationsinsatserna har gett resultat. 2. Bilpoolsutvärdering och analys Under hösten 2012 genomfördes en analys av kommunens miljöbilspool. För att få en bild av potentialen genomfördes två enkätundersökningar: en riktad till tjänstemän som fått milersättning för privat bilunder året och en riktad till ansvariga för tjänstebilar ute i verksamheterna. Resultatet visade på en stor utbyggnadspotential centralt i Jönköping och i Huskvarna. Resultatet visar att den interna bilpoolen är välfungerande och attraktiv för personalen. Bilpoolens storlek skulle dock behöva öka med ca 25 bilar för att tillgodose behovet från dem som idag, helt eller delvis, använder privat bil i tjänsten. Ekonomi: Miljökonsulterna på Ecoplan påbörjade utredningen 2012 och årets kostnad uppgick till kr kr. Målgrupp: Anställda som använder privat bil i tjänsten. Kommunens miljöbilspool växer kontinuerligt. I nuläget råder ändå en brist på bilar. Då nya bilar introduceras i systemet går användningsgraden successivt upp och det blir svårt att med kort varsel boka bilarna. Precis som resultatet av utredningen indikerar detta att behovet av poolbilar är långt ifrån uppfyllt.

5 En annan målgrupp är beslutsfattare och tjänstemän som är inblandade i beslut kring miljöbilspoolen. Förhoppningsvis för resultatet av rapporten med sig att det blir en snabbare utveckling av miljöbilspoolen. 3. Hållbart resande i samhällsutvecklingen Projektledaren representerar det hållbara resandet i planprocessen med ett nytt bostadsområde: kvarteret Vingpennan. Här ska cykeln få plats i form av t.ex. uttalat attraktiva, säkra och väderskyddade cykelparkeringar och kollektivtrafiken finns lättillgänglig. Även möjlighet till bilpool på området diskuteras. För att lyfta berörda tjänstemäns och politikers kunskap och kännedom om hur de i sitt arbete kan stimulera hållbara resval har utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Utbildningar i två nämnder har genomförts, i Stadsbyggnadsnämnden (2 h) och i Tekniska nämnden (1,5 h). En heldags utbildning och workshop om hållbart resande i samhällsplaneringen genomförs 25/ Ny översiktsplan är under framtagande. Där bevakas hållbart resande av bl.a. projektledaren. Ekonomi: Utbildningsinsatserna har hittills kostat kr. Målgrupp: kommunala tjänstemän och politiker som i olika samhällsplaneringsskeden påverkar Jönköpings utformning. Kunskap och kännedom om hur den enskilde tjänstemannen bör agera för att verka för ett hållbart resande redan i planskedet har inte varit tillräcklig. Successivt förändras nu situationen då intresset för frågan ökar liksom förståelsen. 4. Målgruppsinriktad information om resvanor och resealternativ till allmänheten 4a. Information till områden där cykelpotentialen är god. Cykelpotentialen i kommunen bedöms vara särskilt god i stadsmiljön i Jönköping. Många väljer ändå bort cykeln på grund av stadens alla backar. På grund av detta genomfördes en stor masskommunikativ kampanj för elcyklar i augusti/september Informationsinsatser gjordes på reklamtavlor, på bio, annonser och i reklamutskick till nära hushåll. Nu vittnar flera av cykelhandlarna om ett ökat intresse för elcykel i Jönköping. Ekonomi: Totalkostnaden för elcykelkampanjen 2012 uppgick till kr. 4b. Information i samband med infrastrukturell åtgärd I samband med utökad tidtabell har Länstrafiken själva och ibland i samarbete med Jönköpings kommun gjort riktade utskick till hushåll i berörda områden. 4c. I samband med flytt

6 Inga insatser gjorda hittills. 4d. Till bilister I samband med kollektivtrafikkampanjen Prisvärt. Säkert. Smart. användes annonstavlor, det gjordes riktade utskick och bilar i parkeringshus försågs med en informationsflyer med rabatterbjudande på kollektivtrafiken. Ekonomi: kostnader under 2012 uppgick till kr. Insatser har gjorts för att påverka bilvanor på olika arbetsplatser. Detta beskrivs djupare under punkt 5 och Tjänsteresor, samarbeta med privata arbetsgivare 6. Resor till och från arbetet med privata och offentliga arbetsgivare Punkterna 5 och 6 har bearbetats tillsammans. Flera olika arbetsplatser i Jönköping har besökts för att initiera samarbete för ett ökat hållbart resande både i tjänsten och till och från arbetet. Frågor kring bl.a. arbetsplatsparkering, resepolicy, resfria mötesformer och åtgärder för cykelvänlig arbetsplats har lyfts. Flera av dessa arbetsplatser har dels marknadsfört och på så sätt ökat deras deltagande i kommunens cykla till jobbet-kampanj. Provåkarperioder på en månads tid har också anordnats med gott resultat. Deltagare under provåkarperioden i november 2012 har i 30% av fallen gått över till att resa kollektivt till arbetet istället för att ta bilen. Ekonomi: framtagande av material för marknadsföring av hållbart resande på företag kr. Provåkarkorten står Jönköpings Länstrafik för. Kostnaden blir dock inte så stor då det är bilister som inte åker kollektivt som är målgruppen: det gör att Länstrafikens förlust blir därmed kostnaden för plastkort och administrationstid. 7. Barns skolvägar Utbildningsförvaltningens Trafik- och miljösamordnare har tillsammans med projektledaren för hållbart resande besökt skolor och genomfört undersökningar om barnens resvanor. Initiativ till vandrande skolbussar har tagits på några skolor. Information om projekt som handlar om att gå och cykla till skolan skickas ut inför varje nytt skolår. Utskick går till alla skolor med elever i åldersgruppen Stadsbyggnadskontorets Trafiksäkerhetsamordnare har tillsammans med en Trafikingenjör besökt skolor för att i dialog med skolledningen se hur trafikmiljön utanför skolorna kan förbättras. Förbättringsinsatser har bland annat varit hämta- lämnaplatser och säkrare övergångsställen. Ekonomi: Tryck och utskick av material för marknadsföring av kampanjen Gå och cykla till skolan. Kostnad 4000 kr. 8. Sprid information om lyckade åtgärder och genomförda undersökningar

7 Resultat av kommunens cykla till jobbet-kampanj presenteras på kampanjhemsidan, internt i kommunens personaltidning och ibland även i annan media. Elcykelkampanjen från hösten 2013 har visat sig framgångsrik. Lokalpressen har uppmärksammat att försäljningen av elcyklar har ökat markant. Andra kommuner har visat sitt intresse för kampanjen och fått ta del av vårt material. Resultatet av vår bilpoolsutredning är under spridning internt. Viljan att boka poolbil är ofta större än tillgången på bilar så förhoppningsvis kan rapporten bidra till en snabbare utökning av vår miljöbilspool. I slutet av april 2013 startar en kampanj för minskat bilresande. Kampanjens namn är Inga Onödiga Bilresor och den kommer pågå till och med i oktober. Kampanjens ton är positiv och fokuserar på de resor där bilen egentligen inte är nödvändig, där kollektivtrafik eller cykel kanske t.o.m. hade varit ett bättre alternativ. Ekonomi: för kartläggning av andra kommuners arbete med kampanjer för minskat bilåkande anlitades Miljöbyrån Ecoplan. Kostnaden uppgick till kr. Ekonomisk sammanställning för hållbart resande 2012 Stöd i arbetet med handlingsplanen Resvaneundersökning bland kommunanställda Bilpoolsutredning Utbildning för politiker och tjänstemän Elcykelkampanjen Kollektivtrafikkampanjen Hållbart resande på arbetsplatser Kartläggning inför kampanj för minskat bilåkande Tryck och utskick Gå och cykla till skolan Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammanfattning Projekt 2011 utbetalt bidrag Budget 2012, tkr (kommun + utbetalt bidrag) 2013 utbetalt bidrag Utfall kostnader 2012, tkr Trafikanalysutredningar Resvaneundersökning Framkomlighetsåtgärder Hållbart resande Summa Utbetalt totalt bidrag, tkr

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete med

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Kompletteringar till ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407)

Kompletteringar till ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407) Kompletteringar till ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407) Projektbenämning: Hållbara transporter ryggraden i den

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

1 För mer utförlig information se underlaget som togs fram i samband med Framtidskonferensen.

1 För mer utförlig information se underlaget som togs fram i samband med Framtidskonferensen. 1 Nedan följer en sammanställning av den framtidskonferens som genomfördes under 27-28 januari 2011. Förtroendevalda politiker bjöds då in till en konferens med syfte att inleda arbetet med att se över

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Kommunikationsstrategi åtgärder för ett hållbart trafiksystem

Kommunikationsstrategi åtgärder för ett hållbart trafiksystem Kommunikationsstrategi åtgärder för ett hållbart trafiksystem Ks 2011:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kommunikationsstrategi åtgärder för ett hållbart trafiksystem Fastställt

Läs mer

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut. Kristofer Tengliden Trafikplanering 08-508 263 74 kristofer.tengliden@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198.

Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274. Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198. Kommunstyrelsen 2010 06 07 112 274 Arbets och personalutskottet 2010 05 17 89 198 Dnr 10.236 53 juniks13 Ansökan till regeringen att genom tidsbegränsad dispens, för arbetsgivare i Luleå tätortsområde,

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Forss Oscar Fritz Daniel Uggla Kerrou Teresa Datum 2016-03-02 Diarienummer GSN-2015-1930 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013

Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013 Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013 Ks 2010:459 Kommunfullmäktige kommunfullmäktige x kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB

Parkeringsstrategi. Fastigheter som förvaltas av Locum AB Parkeringsstrategi Fastigheter som förvaltas av Locum AB Bakgrund I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu En strategisk klimatmodell för resor som utvecklats inom stora organisationer Processmodellen CERO CERO

Läs mer

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2011-06-21 Renare stadsluft Det fortsatta arbete samt och utvärdering Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 HANDLINGSPLAN...4 2.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING...5 3 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV

Läs mer

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION Trafik plan 2oo6 FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 28 AUGUSTI 2006 foto: rolf hamilton foto: rolf hamilton Uppsala stad har hela charmen hos en gammal, vacker småstad. Samtidigt

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN. Cykelplan. Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN. Cykelplan. Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN Cykelplan Strategi för cykeltrafiken i Tranemo kommun 2009-12-07 Innehåll Sidan 1 Kartläggning av cykeltrafiken 4 2 Strategiska dokument 6 3 Tillvägagångssätt 9 4 Bakgrund,

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer