Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun"

Transkript

1 Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete med Kommunikationsstrategin och Ramprogrammet har vi arbetat fram ett huvudnät för samtliga trafikslag som kommer att utgöra vårt nya trafiksystem. Vår målsättning är att resbehoven inom samt till och från Jönköpings centrala delar i mycket större utsträckning än idag ska ske med hållbara färdmedel såsom till fots, med cykel eller kollektivtrafik. De hållbara färdmedlen ska ges förutsättningar att utvecklas så att de får en kraftig ökad konkurrenskraft gentemot bilen. Biltrafiksystemet ska trimmas och anpassas efter de hållbara färdmedlens krav på framkomlighet och säkerhet. Även kommunens Utbyggnadsstrategi där framtida bostads- och verksamhetsområden pekas ut kommer att innebära förändringar i vårt trafiksystem. Det nya trafiksystemet innebär att många gator kommer att breddas samt att nya gator anläggs där det idag är fastighetsmark. För att kunna hantera kommande bygglov och detaljplaner genomför vi förprojekteringar för vissa av huvudstråken. För att förslagna åtgärder i vårt huvudnät ska få önskad effekt genomför vi även olika typer trafikanalyser för att kunna bedöma åtgärderna. Genomförda analyser har bl.a. varit capcal-beräkningar av korsningar, nummerskrivning i Västra centrum och trafikmodellering. Ekonomisk uppföljning För trafikanalysutredningar har vi i ansökan en totalbudget för perioden på kr varav bidrag uppgår till kr. I ansökan redovisad budget avsattes för kr varav i bidrag, under 2012 har vi haft kostnader för trafikanalysutredningar på totalt kr, vilket innebär att vi har använt hela budgeterade bidraget för 2012, kostnaderna under 2012 är fördelade enligt följande. Förprojektering och trafikanalys för anpassning av Barnarpsgatan till Ramprogram kr Förprojektering för anpassning av Barnhemsgatan till Ramprogram kr Förprojektering och trafikanalys för anpassning av Södra infarten till Ramprogram kr Förprojektering och projektering för anpassning av Solåsvägen till Ramprogrammet kr Nummerskrivning i Västra centrum kr Totalt har vi för perioden beviljats bidrag på kr. Målgrupp Projektets målgrupp är tjänstemän som arbetar med plan och exploateringsfrågor. Vårt nya trafiksystem kommer att innebära en rad större förändringar av dagens trafiksystem och för att

2 kunna genomföra dessa förändringar, enligt Kommunikationsstrategin, behöver vi genomföra analyser av föreslagna åtgärder för att kunna bedöma dess effekt. Detta för att hitta lösningar som ger en så stor överflyttnings effekt som möjligt och gynnar kollektivtrafiken, gång och cykel utan att biltrafiken ges orimliga begräsningar. Ändringar jämfört med ansökan Behovet att i ett tidigt skede ha framme skisser på vårt framtida trafiksystem ha varit större än vi förutsåg. Detta har gjort att vi i jämförelse med ansökan har genomfört fler utredningar under 2012 än vi har räknade med i ansökan. Detta innebär att vi har använt en större del av vår budget under 2012 än vad som beräknades. Vår bedömning är att den kommunala delen i dessa projekt kommer att bli något större än vad som angivits i ansökan. Projektbeskrivning uppföljande resvaneunderökning I ansökan ingår även att göra en uppföljande resvaneundersökning av det slaget som genomfördes Enligt ansökans tidplan kommer denna att utföras 2014 fem år efter den förra. Arbetet med att förbereda denna resvaneundersökning kommer att påbörjas hösten Ekonomisk uppföljning Då projektet inte är påbörjat finns inget att rapportera gällande ekonomin för Enligt budget kommer kostnaderna 2014 uppgå till kr varav bidrag är kr. Målgrupp Projektets målgrupp är tjänstemän som arbetar med plan och exploateringsfrågor. Att veta Kommuninvånarnas resvanor är viktigt för att kunna planera staden på ett bra sätt. Med ökad kunskap om våra resvanor kan lokaliseringen av bostäder och verksamheter bidra till ett minskat bilresande. Ändringar jämfört med ansökan Då projektet inte är påbörjat finns inget att rapportera för Projektbeskrivning framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik Bilen har länge varit en norm för vårt samhällsplanerande, med de mål och den viljeinriktning som finns genom Ålborg-åtagandena, antagna av kommunfullmäktige, måste vi använda oss av en ny norm i planeringen och genomförande. Vi arbetar för att främja attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla genom att hitta åtgärder som ökar andelen resor med hållbara färdmedel som kollektivtrafik, till fots och med cykel. Dessa färdmedel utgör nu också vår nya norm för samhällsplaneringen och vi måste höja dess attraktivitet. För att kunna genomföra åtgärderna enligt Handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings kommun, har vi genomfört ett antal projekteringar och analyser av Handlingsprogrammets framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. De planerade åtgärderna syftar tydligt till att uppnå våra mål om fördubblat antal kollektivtrafikresor/invånare. Ekonomisk uppföljning För framkomlighetsåtgärder har vi i ansökan en totalbudget för perioden på kr varav bidrag uppgår till kr.

3 I ansökan redovisad budget avsattes för kr varav kr i bidrag, under 2012 har vi haft kostnader för Framkomlighetsåtgärder på totalt kr, vilket innebär att vi har använt hela budgeterade bidraget för 2012, kostnaderna under 2012 är fördelade enligt följande. Utredning och förprojektering av kollektivtrafikkörfält/framkomlighetsåtgärder, kr Analys och simulering av kollektivtrafikkörfält på Östra Strandgatan, kr Totalt har vi för perioden beviljats bidrag på kr. Målgrupp Projektets målgrupp är tjänstemän som arbetar med trafikplanering och projektering. Framtagna förprojekteringar och analyser ligger till grund för val av åtgärd. Ändringar jämfört med ansökan Behovet att i ett tidigt skede ha framme skisser på kollektivtrafikens framkomlighetsåtgärder som är en viktig del av vårt framtida trafiksystem ha varit större än vi förutsåg. Detta har gjort att vi i jämförelse med ansökan har genomfört fler utredningar under 2012 än vi har räknat med i ansökan. Detta innebär att vi har använt en större del av vår budget under 2012 än vad som beräknades. Vår bedömning är att den kommunala delen i dessa projekt kommer att bli större än vad som angivits i ansökan. Projektbeskrivning Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun januari 2011 antogs Jönköpings kommuns Handlingsplan för hållbart resande av Kommunfullmäktige. Handlingsplanens åtgärdsområden är en del arbetet med Stadens hållbara kommunikationer som i sin tur är en del av Stadsbyggnadsvisionen 2.0. Åren har arbetet med handlingsplanen en budget från Stadsbyggnadsvisionen på kr/år och till 2014 ökas budgeten till kr. Till detta kommer de kr/år som beviljats av Delegationen för hållbara städer under perioden För att driva arbetet med handlingsplanen finns en fast anställning för en projektledare i hållbart resande i Jönköpings kommun. I augusti 2012 skapades ytterligare en projektanställning. Denna sträcker sig fram till 31 juli Anledningen är att kommunen önskar bedriva ett bredare arbete än en enda heltidstjänst möjliggör. Sammanfattning av arbetet inom våra åtta åtgärdsområden 2012 För att få ytterligare stöd i arbetet med det hållbara resandet har konsult från Miljöbyrån Ecoplan tagits in på timmar. Ecoplan kan direktupphandlas för arbete med handlingsplanen i hållbart resande i och med det ramavtal som skapades i samband med framtagandet av handlingsplanen. Ecoplan har bl.a. fungerat som bollplank och sökt efter goda exempel från andra kommuner som skulle kunna användas i Jönköping. Ekonomi: Ecoplans stöd i arbetet har uppgått till kr. 1. Förankringsarbete i kommunen

4 1a. Stärk arbetet med hållbart resande i miljömålsarbetet Projektledare i hållbart resande deltar i de interna grupper där miljömålsarbetet bedrivs. Här deltar även en representant Jönköpings Länstrafik AB. Frågor som handlar cykling, bilpool, resfria mötesformer m.m. bevakas av projektledaren. 1b. Stärk det pågående arbetet med reserutiner och implementering av dessa Projektledare i hållbart resande utbildar och informerar på politiska nämnder och hos chefer och tjänstemän på kommunens olika förvaltningar. En del av informationen handlar om varför vi arbetar med resepolicyn och ger handgripliga råd om hur vi i våra verksamheter kan verka för att efterleva resepolicyns riktlinjer. För att få en bild av hur kommunens anställda reser till och från arbetet samt i tjänsten genomfördes en resvaneundersökning i november Resultatet är nu under analys och åtgärdsförslag är under framtagande. Ekonomi: Förankringsarbetet och arbetet med att höja kunskapen om resepolicyn har hittills inte krävt några ekonomiska insatser utan har främst handlat om insatser i tid. Resvaneundersökningen utfördes av NU-gruppen till en kostnad av kr. Målgrupp: Kommunens politiker och personal. Enligt resultat av resvaneundersökning bland kommunens personal kände endast 36% till resepolicyn för Jönköpings kommun. De förvaltningar där informationsinsatser gjorts visade på en högre grad av kännedom, t.ex. Miljökontoret 100% och Stadsbyggnadskontoret 85%. Informationsinsatserna har gett resultat. 2. Bilpoolsutvärdering och analys Under hösten 2012 genomfördes en analys av kommunens miljöbilspool. För att få en bild av potentialen genomfördes två enkätundersökningar: en riktad till tjänstemän som fått milersättning för privat bilunder året och en riktad till ansvariga för tjänstebilar ute i verksamheterna. Resultatet visade på en stor utbyggnadspotential centralt i Jönköping och i Huskvarna. Resultatet visar att den interna bilpoolen är välfungerande och attraktiv för personalen. Bilpoolens storlek skulle dock behöva öka med ca 25 bilar för att tillgodose behovet från dem som idag, helt eller delvis, använder privat bil i tjänsten. Ekonomi: Miljökonsulterna på Ecoplan påbörjade utredningen 2012 och årets kostnad uppgick till kr kr. Målgrupp: Anställda som använder privat bil i tjänsten. Kommunens miljöbilspool växer kontinuerligt. I nuläget råder ändå en brist på bilar. Då nya bilar introduceras i systemet går användningsgraden successivt upp och det blir svårt att med kort varsel boka bilarna. Precis som resultatet av utredningen indikerar detta att behovet av poolbilar är långt ifrån uppfyllt.

5 En annan målgrupp är beslutsfattare och tjänstemän som är inblandade i beslut kring miljöbilspoolen. Förhoppningsvis för resultatet av rapporten med sig att det blir en snabbare utveckling av miljöbilspoolen. 3. Hållbart resande i samhällsutvecklingen Projektledaren representerar det hållbara resandet i planprocessen med ett nytt bostadsområde: kvarteret Vingpennan. Här ska cykeln få plats i form av t.ex. uttalat attraktiva, säkra och väderskyddade cykelparkeringar och kollektivtrafiken finns lättillgänglig. Även möjlighet till bilpool på området diskuteras. För att lyfta berörda tjänstemäns och politikers kunskap och kännedom om hur de i sitt arbete kan stimulera hållbara resval har utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Utbildningar i två nämnder har genomförts, i Stadsbyggnadsnämnden (2 h) och i Tekniska nämnden (1,5 h). En heldags utbildning och workshop om hållbart resande i samhällsplaneringen genomförs 25/ Ny översiktsplan är under framtagande. Där bevakas hållbart resande av bl.a. projektledaren. Ekonomi: Utbildningsinsatserna har hittills kostat kr. Målgrupp: kommunala tjänstemän och politiker som i olika samhällsplaneringsskeden påverkar Jönköpings utformning. Kunskap och kännedom om hur den enskilde tjänstemannen bör agera för att verka för ett hållbart resande redan i planskedet har inte varit tillräcklig. Successivt förändras nu situationen då intresset för frågan ökar liksom förståelsen. 4. Målgruppsinriktad information om resvanor och resealternativ till allmänheten 4a. Information till områden där cykelpotentialen är god. Cykelpotentialen i kommunen bedöms vara särskilt god i stadsmiljön i Jönköping. Många väljer ändå bort cykeln på grund av stadens alla backar. På grund av detta genomfördes en stor masskommunikativ kampanj för elcyklar i augusti/september Informationsinsatser gjordes på reklamtavlor, på bio, annonser och i reklamutskick till nära hushåll. Nu vittnar flera av cykelhandlarna om ett ökat intresse för elcykel i Jönköping. Ekonomi: Totalkostnaden för elcykelkampanjen 2012 uppgick till kr. 4b. Information i samband med infrastrukturell åtgärd I samband med utökad tidtabell har Länstrafiken själva och ibland i samarbete med Jönköpings kommun gjort riktade utskick till hushåll i berörda områden. 4c. I samband med flytt

6 Inga insatser gjorda hittills. 4d. Till bilister I samband med kollektivtrafikkampanjen Prisvärt. Säkert. Smart. användes annonstavlor, det gjordes riktade utskick och bilar i parkeringshus försågs med en informationsflyer med rabatterbjudande på kollektivtrafiken. Ekonomi: kostnader under 2012 uppgick till kr. Insatser har gjorts för att påverka bilvanor på olika arbetsplatser. Detta beskrivs djupare under punkt 5 och Tjänsteresor, samarbeta med privata arbetsgivare 6. Resor till och från arbetet med privata och offentliga arbetsgivare Punkterna 5 och 6 har bearbetats tillsammans. Flera olika arbetsplatser i Jönköping har besökts för att initiera samarbete för ett ökat hållbart resande både i tjänsten och till och från arbetet. Frågor kring bl.a. arbetsplatsparkering, resepolicy, resfria mötesformer och åtgärder för cykelvänlig arbetsplats har lyfts. Flera av dessa arbetsplatser har dels marknadsfört och på så sätt ökat deras deltagande i kommunens cykla till jobbet-kampanj. Provåkarperioder på en månads tid har också anordnats med gott resultat. Deltagare under provåkarperioden i november 2012 har i 30% av fallen gått över till att resa kollektivt till arbetet istället för att ta bilen. Ekonomi: framtagande av material för marknadsföring av hållbart resande på företag kr. Provåkarkorten står Jönköpings Länstrafik för. Kostnaden blir dock inte så stor då det är bilister som inte åker kollektivt som är målgruppen: det gör att Länstrafikens förlust blir därmed kostnaden för plastkort och administrationstid. 7. Barns skolvägar Utbildningsförvaltningens Trafik- och miljösamordnare har tillsammans med projektledaren för hållbart resande besökt skolor och genomfört undersökningar om barnens resvanor. Initiativ till vandrande skolbussar har tagits på några skolor. Information om projekt som handlar om att gå och cykla till skolan skickas ut inför varje nytt skolår. Utskick går till alla skolor med elever i åldersgruppen Stadsbyggnadskontorets Trafiksäkerhetsamordnare har tillsammans med en Trafikingenjör besökt skolor för att i dialog med skolledningen se hur trafikmiljön utanför skolorna kan förbättras. Förbättringsinsatser har bland annat varit hämta- lämnaplatser och säkrare övergångsställen. Ekonomi: Tryck och utskick av material för marknadsföring av kampanjen Gå och cykla till skolan. Kostnad 4000 kr. 8. Sprid information om lyckade åtgärder och genomförda undersökningar

7 Resultat av kommunens cykla till jobbet-kampanj presenteras på kampanjhemsidan, internt i kommunens personaltidning och ibland även i annan media. Elcykelkampanjen från hösten 2013 har visat sig framgångsrik. Lokalpressen har uppmärksammat att försäljningen av elcyklar har ökat markant. Andra kommuner har visat sitt intresse för kampanjen och fått ta del av vårt material. Resultatet av vår bilpoolsutredning är under spridning internt. Viljan att boka poolbil är ofta större än tillgången på bilar så förhoppningsvis kan rapporten bidra till en snabbare utökning av vår miljöbilspool. I slutet av april 2013 startar en kampanj för minskat bilresande. Kampanjens namn är Inga Onödiga Bilresor och den kommer pågå till och med i oktober. Kampanjens ton är positiv och fokuserar på de resor där bilen egentligen inte är nödvändig, där kollektivtrafik eller cykel kanske t.o.m. hade varit ett bättre alternativ. Ekonomi: för kartläggning av andra kommuners arbete med kampanjer för minskat bilåkande anlitades Miljöbyrån Ecoplan. Kostnaden uppgick till kr. Ekonomisk sammanställning för hållbart resande 2012 Stöd i arbetet med handlingsplanen Resvaneundersökning bland kommunanställda Bilpoolsutredning Utbildning för politiker och tjänstemän Elcykelkampanjen Kollektivtrafikkampanjen Hållbart resande på arbetsplatser Kartläggning inför kampanj för minskat bilåkande Tryck och utskick Gå och cykla till skolan Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sammanfattning Projekt 2011 utbetalt bidrag Budget 2012, tkr (kommun + utbetalt bidrag) 2013 utbetalt bidrag Utfall kostnader 2012, tkr Trafikanalysutredningar Resvaneundersökning Framkomlighetsåtgärder Hållbart resande Summa Utbetalt totalt bidrag, tkr

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

LundaMaTs Hållbart transportsystem i Lund. LundaMaTs II. Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030. Lunda MaTs

LundaMaTs Hållbart transportsystem i Lund. LundaMaTs II. Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030. Lunda MaTs LundaMaTs Hållbart transportsystem i Lund LundaMaTs II Strategi för hållbart transportsystem i Lund 2030 Drift och underhåll Nya koncept Utbildning och kampanjer Gångtrafikplan Fysisk tillgänglighet Infrastruktur

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN

ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN ERFARENHETER FRÅN VERKLIGHETEN Fyrstegsprincipen för nya stadsdelar lund_tillhåll_skiss.indd 1 2012-05-18 09.21 2 INLEDNING ETT NYTT FOKUS Det finns en bred samsyn i samhället kring att våra resor och

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 Projektledare På cykel i Lundby Marie Löwkrantz, tel 031-23 07 45, 0703-21 06 23. marie.lowkrantz@visionlundby.goteborg.se

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

MONTELL & PARTNERS Management Consulting

MONTELL & PARTNERS Management Consulting Egen bil i tjänsten November 2013 Presentation till Eskilstuna kommun Engelbrektsgatan 28 SE-411 37 Göteborg Sweden Phone +46 31 778 18 50 Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Omvärldsanalys 3. Eskilstuna

Läs mer

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag DEtXGÅTionen FOR ^ HÅLLBARA STÄDER sféjs ^ Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERIIMGSPROJEKT (SFS 2008:1407} STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Bilaga B Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Ett formellt regionalt klimatinvesteringsprogram

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer