Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Jönköpings Länstrafik AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordförande har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Nyckeltal 7 Räkenskapens resultat 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse 26 Styrelse - Revisorer 30 Femårsöversikt 31 Diagram över JLT:s resultat 32-34

3 Ordföranden har ordet Det ekonomiska resultatet för 2010 ligger i nivå med den av ägarna beslutade ekonomiska ramen för ägartillskott. Resandeutvecklingen har varit oförändrad jämfört med 2009 men lägre än budget. Under året har två nya krösabusslinjer startats med bra resandeutveckling. Satsningen bekräftar att större trafikutbud i relationer med stor arbetsoch studiependling ger ökat resande med god kostnadstäckning. Ska vi nå nya och flera resenärer är jag övertygad om att det är en fortsatt utbyggd turtäthet med buss och tåg som ger snabba förbindelser med hög kvalité. Resecentra och pendlarparkeringar blir allt viktigare. I trafiksvaga områden kommer en fortsatt utbyggd Närtrafik att få en allt större betydelse för dem som saknar tillgång till egen bil. Ser vi till hur nöjda våra resenärer är med regiontrafiken ligger vi väl över riksgenomsnittet. För tätortstrafiken i Jönköping är motsvarande siffror betydligt sämre. Det har bidragit till att vi har tvingats bryta samarbetet med Arriva och genomfört en ny upphandling. Keolis tar över som trafikutövare från juni Upphandlingen av länsbusstrafiken resulterade i att våra lokala entreprenörer, flera har varit med sedan trafikstarten 1981, ersatts av Buss i Väst och Nettbuss. Tågen får en allt större del i Länstrafikens verksamhet. Nytt från december är Östgötapendeln som förbinder Jönköping via Nässjö med Norrköping, DB Regio Sverige är entreprenör. Västtågen har ersatt Vättertåg och förbinder Nässjö via Jönköping med Göteborg, DSB First Väst är entreprenör. Krösatågstrafiken drivs sedan december av DSB Småland. Riksdagen har antagit Lag om kollektivtrafik som träder i kraft En regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas som ska besluta om regionala trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för trafikföretag som avser att bedriva trafik på kommersiella grunder. I avvaktan på hur organisationen kommer att se ut har styrelsen ännu ej behandlat vårt mål i Svensk Kollektivtrafiks fördubblingsprojekt. Den nya myndighetens visioner för kollektivtrafiken i vårt län kommer att ha stor betydelse för regionens utveckling. Utvecklingen inom serviceresor har varit positiv under ett antal år. Under året har 95% av resenärerna givit högsta betyg enligt NKI (Nöjd Kundindex) och med det har vi lyckats uppnå högsta kvalitén i landet. Ett stort tack till Länstrafikens personal och företagsledning, entreprenörer och övriga som medverkat till årets goda resultat. Karleric Andersson Ordförande 3

4 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Jönköpings Länstrafik AB bildades Bolaget ägs av landstinget och kommunerna i Jönköpings län och har sedan 1 juli 1981 ägarnas uppdrag att vara huvudman för kollektivtrafiken i Jönköpings län. Verksamheten omfattas av lagen om ansvar för viss kollektivtrafik (1997:734) och regleras från 2007 genom ägardirektiv till bolaget. Ägardirektiv bereds och läggs fram av en utsedd ägarberedning och fastställs vid årsstämman. Trafikansvaret omfattar linjetrafik med buss i tätorts- och landsbygdstrafik samt regional persontrafik på järnväg. Länstrafiken svarar sedan 2002 för sjukresor på uppdrag av landstinget samt för färdtjänst på uppdrag av länets kommuner. Uppdragen utförs under benämningen serviceresor. Länstrafikens aktiekapital utgör 15 mkr. Hälften av aktierna ägs av landstinget och hälften av länets kommuner fördelat efter antal invånare. Aktieägarna får vid bolagsstämma rösta för aktiernas fulla röstvärde. Länstrafikens styrelse består av sju ledamöter med personliga suppleanter. Mandatperioden för nuvarande styrelse löper från årsstämman 2007 till utgången av årsstämman Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen har under 2010 haft 9 protokollförda sammanträden, 8 ordinarie samt ett extra styrelsemöte. Årsstämman ägde rum i Jönköping De jämförelsesiffror som redovisas i resultaträkning, balansräkning och notförklaring avser räkenskapsåret Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vår verksamhet styrs av ägardirektivet som fastställs av årsstämman. Detta ägardirektiv ligger i sin tur till grund för vår budget och vår affärsplan som fastställs av bolagets styrelse. Det ägardirektiv som gäller för 2010 fastställdes vid årsstämman och redovisar även vilken trafik som skall ingå i kommande trafikupphandlingar. Därmed har ägarna fastställt inriktning och trafikutbud för en period på 8-10 år framåt. Under året har samhället gått från en djup lågkonjunktur till en viss återhämtning. Vi kan se samma mönster i vår verksamhet då året inleddes med ett lågt resande för att under senare delen återhämta sig något. Ränte- och kostnadsutvecklingen har varit gynnsam men även här har det skett en återgång till ett mer normalt läge under senare delen av året. 4

5 Det totala resandet ligger i stort kvar på samma nivå som föregående år (-0,6%). Jämfört med budget har resandet minskat med 5,3%. Biljettintäkterna ligger 2,4% under budget men 2,2% över föregående års nivå. Vår marknadsandel ligger på 12,8% vilket är samma som föregående år. Marknadsandelen visar det kollektiva resandets andel av det totala resandet med alla transportmedel undantaget cykel. Bolaget redovisar ett ekonomiskt överskott på 2,6 mkr jämfört med budget. Av överskottet står den allmänna kollektivtrafiken för 0,6 mkr och serviceresor för 2,0 mkr. Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken som mäts via Kollektivtrafikbarometern har försämrats något jämfört med föregående år. Ser vi till hur nöjda våra frekventa resenärer är med regiontrafiken (länsbussar och tåg) ligger vi 6% över riksgenomsnittet. Motsvarande siffra för stadstrafiken i Jönköping är 16% under riksgenomsnittet. Ser vi till serviceresor har kvaliteten förbättrats avsevärt de senaste åren och under året har vi lyckats uppnå den högsta kvaliteten i landet. I våras såg vi oss tvingade att bryta samarbetet med Arriva som entreprenör för tätortstrafiken i Jönköping och efter upphandling tilldelades Keolis i december 2010 uppdraget som ny entreprenör från och med juni månad Från och med juni drivs länsbussverksamheten av Buss i Väst och Nettbuss (tidigare Orusttrafiken). Krösabusslinjerna som är en del av länsbussverksamheten och som startades 2007 har vid halvårsskiftet byggts ut med nya linjer. De nya linjerna har blivit mycket väl mottagna vilket har resulterat i en resandeökning på mellan 10 och 30%. De tre tågsystem Krösatågen, Västtågen och Östgötapendeln startade med nya entreprenörer vid tidtabellskiftet i december. Krösatågen drivs nu av DSB Småland, Västtågen av DSB First Väst och Östgötapendeln av DB Regio Sverige. Trafikmässigt är det Östgötapendeln som står för den största förbättringen när vi nu erbjuder direktförbindelser mellan Jönköping och Linköping-Norrköping. Det har också blivit enklare att byta mellan olika linjer och trafikslag samt att åka över länsgränserna eftersom det är trafikhuvudmännens enkelbiljetter och reskassa som gäller i tågsystemen. Banupprustningen på sträckan Värnamo-Vaggeryd har slutförts under våren. I maj levererades två nya tåg av modell Itino från Bombardier. Itino-tågen är dieseldrivna och ingår i Krösatågssystemet. I december levererades två nya tåg av modellen X61 från Alstom. X61-tågen är eldrivna och ingår i Östgötapendeln. Det totala investeringsbeloppet för de fyra tågen uppgår till cirka 150 mkr inklusive statsbidrag. Antalet anställda är relativt oförändrat. Under året har en ny tjänst som informatör inrättats. I höstas öppnade vårt nya Kundcenter på Juneporten. I Kundcentret kommer personal som ansvarar för information och försäljning ut mot kund att samlas under gemensam ledning. 5

6 Länstrafiken skapar samhällsnytta Företagsekonomi Intäkter Kostnader Täckningsgrad Trafiksäkerhet Restid Jämställdhet Arbetsmarknad Utbildning Boende Näringsliv Stadsmiljö Avgasutsläpp Energiförbrukning Hälsa Trafiksamordning

7 Framtida risker Vår bedömning är att botten av lågkonjunkturen är nådd, att en viss återhämtning har skett, att återhämtningen fortsätter och att läget stabiliseras under slutet av året. Ränte- och kostnadsutvecklingen befinner sig fortfarande på en förhållandevis låg nivå men ökar i allt snabbare takt. Vår bedömning är att resandet kommer att öka samtidigt som konjunkturen återhämtar sig. Sammantaget kan detta leda till en kostnadsökning som vi måste följa noga. Om inte kvaliteten i delar av trafiken blir bättre är risken att resandet minskar, även när konjunkturen har återhämtat sig. Nyckeltal Resandeutveckling Resandeutvecklingen under 2010 har varit i stort sett oförändrad jämfört med Antalet resor med tätortstrafik uppgår till 11,0 milj. med länsbussar 3,8 milj. och med tåg 1,9 milj. Antal resor i milj. Biljettintäkter (milj. kr) Andel regelbundna resenärer i % av länets invånare Resultat ,7 218,7 20,4 Mål ,1 229,0 22,0 Resultat ,7 222,0 25,3 Kvalitetsuppföljning Kvalitetsuppföljningen har genomförts dels som telefonintervjuer med länsinvånare (Kundbarometern), dels som intervjuer med resenärer ombord på bussar och Krösatåg. Resultatet innebär totalt en lägre nivå än 2009 vilket till stor del kan härledas till kvalitetsproblem i Jönköpings tätortstrafik. Nöjd Kundindex * Tidhållning ** Personalens uppträdande ** Totalt ** Resultat (62) 3,67 3,78 3,65 Mål (76) 4,00 4,10 3,80 Resultat (57) 3,42 3,74 3,59 * Kundbarometern. Här redovisas hur många % av de tillfrågade som gett betyg 4 och 5 på en femgradig skala. Den lägre siffran gäller för alla intervjuade och inom ( ) redovisas betyget för dem som åker någon gång i månaden eller oftare. ** Ombordintervjuer. Totalsiffran visar det totala resultatet för samtliga 14 frågor som ställs. 7

8 Information Dessa resultat är hämtade från Kundbarometern. För informationsdelen håller vi ungefär samma nivå som tidigare. När det gäller lyhördhet är bedömningen att det lägre betyget från allmänheten kan bero på inslag i massmedia om kvalitetsbrister i framförallt Jönköpings tätort samt stora störningar i tågtrafiken både i början och slutet av året. Det något högre betyget från resenärerna kan bero på en förbättrad hantering av kundgarantiärenden samt utökning av trafikutbudet i Jönköpings tätort från augusti Information Lyhördhet Resultat (84) 28 (24) Mål (86) 30 (27) Resultat (82) 24 (28) Kundbarometern. Här redovisas hur många % av de tillfrågade som gett betyg 4 och 5 på en femgradig skala. Den lägre siffran gäller för alla intervjuade och inom ( ) redovisas betyget för dem som åker någon gång i månaden eller oftare. Miljö Verksamhetens inriktning mot mindre negativ miljöpåverkan har fortsatt i rätt riktning. Mätvärdena har ändrats från gram per km till gram per kwh för att överensstämma med den gemensamma uppföljning som görs av Svensk kollektivtrafik för hela landet. Vi överträffar vårt målvärde för NOx men inte riktigt för partiklar. För 2011 räknar vi med ännu bättre resultat eftersom ett flertal nya fordon kommer att tas i drift. Utsläpp gram per km Kväveoxid (NOx gram/kwh Partiklar (gram/kwh) Resultat ,30 0,05 Mål ,00 0,04 Resultat ,60 0,05 Serviceresor Utvecklingen inom Serviceresor har varit positiv under ett antal år. De siffror som redovisas för NKI och rättidighet hämtas från den intervjuundersökning som görs, rörande den senast gjorda resan, med fem (5) resenärer varje dag under året. När man i denna undersökning frågar efter vilket betyg man vill ge för sin samlade bild av att nyttja Serviceresor så har NKI ökat från 67% 2006 till 86% 2010 vilket innebär att vi nu ligger klart över genomsnittsnivån för hela landet som för 2010 var 83%. Andel resor i % med rätt ankomstid (inom 10 min.) Tid inkl väntetid för beställning (sek) Andel samkörda km i % Nöjd Kundindex (andel i % som ger betyg 4 eller 5) Resultat ,0 93 Mål ,0 94 Resultat ,2 95 8

9

10 Räkenskapets resultat Rörelsens intäkter Intäkterna för kommersiella biljetter ligger under budgeterad nivå men jämfört med 2009 har försäljningen ökat med 3,3 milj kr. Skolkortsförsäljningen ligger 0,3% över budget. Rörelsens kostnader Kostnaderna för buss- och tågtrafik ligger nära budgeterad nivå och avviker endast med 0,1%. Personal- och administrationskostnaderna ligger 1 milj kr under budget. Den låga ränteutvecklingen under 2010 gjorde att leasingkostnaden för motorvagnarna blev 0,8 milj lägre än budgeterat. Serviceresor Antalet sjukresor minskade med 0,4% och färdtjänstresor ökade med 1,9% jämfört med utfall Resultatet för serviceresor ger ett överskott mot budget på 2 milj kr. Överskottet beror främst på lägre utfall av indexering av trafikkostnader och mindre kostnader för drift av beställningscentral och centraladministration. Ägartillskott Ägarna har tillfört Länstrafiken ett preliminärt ägartillskott för den allmänna kollektivtrafiken på 291 milj kr. Utfallet har blivit 290,3 milj kr, vilket innebär att 0,7 milj kr kommer att återbetalas till ägarna. Serviceresor visar ett överskott mot budget på närmare 2 milj kr. Överskjutande ägartillskott kommer att utbetalas efter att årsredovisningen fastställts vid ordinarie bolagsstämma i juni Förslag till vinstdisposition Eftersom skillnaden mellan preliminär och slutlig debitering av ägartillskott utgör Länstrafikens skuld till respektive fordran på ägarna, visar resultaträkningen för verksamhetsåret varken vinst eller förlust. Därmed återstår inga vinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Resultatet av bolagets verksamhet för de två senaste räkenskapsåren samt den ekonomiska ställningen per respektive framgår av följande resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och noter. 10

11

12 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktieägartillskott Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Not Trafikkostnader Övriga driftskostnader Leasingavgifter tåg Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 4 Not 5, 6 Not 7 Not 8, SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Fordon, installationer och inventarier Tågrevisioner Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 8 Not 9 Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Kassa och Bank Not 11 Not 12 Not SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Not SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Not SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån från aktieägare Not SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig finansiering förskott tåg Leverantörsskulder Skuld till aktieägare Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet. intäkter Not 3 Not 17 Not SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Inga Inga 13

14 Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Minskade/ökade avsättningar Realisationsförlust/vinst sålda anläggningstillgångar Erhållen ränta Erlagd ränta Skatt Ökning övriga kortfristiga fordringar Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

15 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovsining har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om inte annat anges. Intäkter Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, t ex koncernbidrag, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader, förutom de utgifter som avser tågrevision. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier Fordon 5 år 5-30 år Datasystemet PASS och biljettsystemet har avskrivits med 10%. Räntor på lån för förskott på beställda tåg har balanserats som investering. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 15

16 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som vanlig operationell leasing, d v s leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfodringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för valutafluktuationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningspunkten. 16

17

18 Noter till resultat- och balansräkning Not 2 Nettoomsättning Kontantbiljetter, värdekort, periodkort Skolkort Ersättning från andra THM Övriga intäkter BUSS Övriga intäkter TÅG Fakturerat Tågunderhåll/hyra Intäkter GODS Statsbidrag TÅG Intäkter SÄKO Not 3 Aktieägartillskott Avräkning med aktieägarna sker enligt 9 i gällande aktieägaravtal. Ägare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Landstinget SUMMA Slutlig %-andel 0,98% 2,71% 3,41% 1,65% 1,79% 19,81% 1,13% 5,77% 1,31% 1,60% 2,29% 2,50% 5,05% 50,00% Preliminärt inbetalt Slutlig avräkning Skuld/fordran

19 Not 3 Aktieägartillskott (fortsättning) Avräkning beställningscentral för särskilda kollektivtrafiken. Ägare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Landstinget SUMMA Ägarandel % 1,00% 3,00% 5,00% 1,00% 1,00% 18,00% 1,00% 4,00% 2,00% 3,00% 2,00% 4,00% 5,00% 50,00% 100,00% Slutlig avräkning Skuld/fordran Förskottsbetalt ägartillskott avseende januari påföljande år Fakturering/återbetalning enligt ovan sker efter årsstämman. Not 4 Trafikkostnader Trafikkostnader BUSS Trafikkostnader TÅG Trafikkostnader GODS Trafikkostnader SÄKO Not 5 Ersättning till revisorerna Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Arvode till lekmannarevisor SUMMA

20 Not 6 Övriga driftskostnader Övrig drift BUSS Övrig drift TÅG Övrig drift GODS Övrig drift SÄKO Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Not 7 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav verkställande direktören 143 tkr (195 tkr) Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro - långtidssjukfrånvaro* - sjukfrånvaro för män - sjukfrånvaro för kvinnor - anställda -29 år - anställda år - anställda 50 år- * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. % % % % % % % ,4 4,1 11,6 44,8 1,9 3,6 6,2 4,4 5,4 4,4 5,3 4,8 2,8 2,1 20

21 Not 8 Fordon, installationer och inventarier Inventarier, fordon, trafikutrustning, radioutrustning, biljettsystem och datorutrustning har ett anskaffningsvärde på tkr. Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp - Årets förskott beställda motorvagnar - Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljning och utrangeringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Tågrevisioner Revisioner av Itinotågen innebär att man återställer säkerhetsrelaterade utbytesfunktioner i nyskick. Revisioner måste utföras inom föreskrivna intervall för att inte få körbud. Revisionerna avskrives enligt plan med 20% per år. Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Samtrafiken AB Användarföreningen ASCAN Kust till kust AB Bussgods Syd Ekonomisk förening Västtåg AB AB Transitio Västtåg AB SmartPak i Sverige AB Röstandel % 2,1 12,5 12,5 14,3 12,5 0,5 25,0 49,

22 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Momsfordran Avräkningar biljettförsäljning Beviljade statsbidrag Övrigt Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna trafikintäkter Diverse avräkningar Not 13 Kassa och bank med kortfristiga placeringar Diskretionär förvaltning Övriga banktillgodohavanden Not 14 Aktiekapital per aktieägare Ägare/kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Landstinget Kvotvärde Antal Andel % 1,0% 3,0% 5,0% 1,0% 1,0% 18,0% 1,0% 4,0% 2,0% 3,0% 2,0% 4,0% 5,0% 50,0% 100,0% Eget kapital Eftersom bolaget redovisar ett nollresultat är det egna kapitalet oförändrat mellan åren. 22

23 Not 15 Avsättning Avsättning för tillkommande trafikkostnader Not 16 Långfristiga skulder Lån från Jönköpings Läns Landsting för finansiering av inköp av 4 st motorvagnar Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till Jönköpings Läns Landsting Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Jönköpings Läns Landsting Not 17 Övriga kortfristiga skulder Företagets skatt och personalens källskatt Avräkning förmedlade statsbidrag Avräkning leveransförseningsviten Avräkning biljettförsäljning och godsadministration

24 Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna trafikkostnader Upplupna bussgodskostnader Förutbetalda trafikintäkter Investeringar Tåg X61 Biljettsystem Övriga interimsposter Summa Jönköping Karleric Andersson, ordförande Anders Hulusjö Lars Elwing Elin Lagerqvist Agneta Johansson Per-Olov Norlander Berry Lilja Carl-Johan Sjöberg, VD Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Lena Härelind Auktoriserad revisor 24

25

26 Revisionsberättelse Till årssstämman i Jönköpings Länstrafik AB, med organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Jönköpings Länstrafik AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Disponibla vinstmedel finns ej. Jönköping den 11 mars 2011 Lena Härelind Auktoriserad revisor Granskningsrapport för år 2010 Vi - Stellan Sandberg, av fullmäktige, Landstinget i Jönköpings län och Alf Öhling, av fullmäktige i Nässjö kommun, utsedda lekmannarevisor i Jönköpings Länstrafik AB - har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bilagan Granskningsredogörelse. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Jönköping Stellan Sandberg Lekmannarevisor Alf Öhling Lekmannarevisor 26

27 Revisorns yttrande över om tillämpningen av Insynslagen - Lag om insyn i vissa fiansiella förbindelser m m 2005:590 för räkenskapsåret 2010 Till styrelsen och bolagsstämman i Jönköpings Länstrafik AB org.nr Uppdrag och ansvarsfördelning Enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m skall bolagets revisor för varje räkenskapsår granska om redovisningen har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att denna redovisningsskyldighet fullgörs. Revisorerna ansvarar för att granska och intyga om redovisningen har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Enligt insynslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Några sådana föreskrifter har inte utfärdats. Jag har granskat styrelsens och den verkställande direktörens redovisning daterad Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för redovisningen och för att den är upprättad i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m. Mitt ansvar är att granska redovisningen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 7 lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 7 lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m och får inte användas för något annat ändamål. Upplysning Styrelsen och verkställande direktören har upprättat och presenterat en öppen redovisning enligt sin tolkning av insynslagen. När det gäller den separata redovisning så har styrelsen och verkställande direktören gjort en prövning av sin redovisningsskyldighet och bedömt att de ej är redovisningsskyldiga enligt insynslagen. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med RS 800 Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala mig om huruvida redovisningen är fullgjord i enlighet med lag och föreskrifter. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan. Uttalande Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsen och verkställande direktörens redovisning inte fullgjorts för bolaget på ett korrekt sätt, men mot bakgrund av den osäkerhet som finns om tillämpningen av insynslagen och i avvaktan på att föreskrifter meddelas rekommenderar jag att styrelsen och verkställande direktören löpande bör pröva sin redovisningsskyldighet avseende den eparata redovisningen. Jönköping den 11 mars 2011 Lena Härelind Auktoriserad revisor 27

28 BILAGA till granskningsrapport för år 2010 Granskningsredogörelse Vår granskning av verksamheten i Jönköpings Länstrafik AB under 2010 utgår från kapitel 10:3 Aktiebolagslagen Av denna paragraf framgår att vår uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vidare anges att granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Årets granskning baseras på sedvanlig bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen 2010 har huvudsakligen avsett frågor förknippade med hur Länstrafiken i olika hänseenden svarat upp emot kraven i gällande ägardirektiv, uppföljning av tidigare iakttagelser samt genomgång av upphandlingsförfarande avs. länsbussverksamheten (Buss i Väst och Nettbuss). Under året har vi löpande följt verksamheten via protokoll från styrelsen, ägarkretsen mm samt personliga sammanträffanden med företagsledning, styrelsens ordförande och de auktoriserade revisorerna. Särskild kollektivtrafik Antalet sjukresor minskade med 0,4% och färdtjänstresor ökade något med 1,9%, jämfört med Ett överskott på 2 milj kronor med budget hänför sig främst till lägre kostnader för drift av beställningscentral och centraladministration. Kvaliteten (NKI) har förbättrats och under 2010 har man nått den högsta kvaliteten i landet. Antalet samkörda km i % är i princip oförändrat jämfört med föregående år men något lägre än mål Allmän kollektivtrafik Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken (kollektivtrafikbarometern) har försämrats jämfört med föregående år. När det gäller länsbussar och tåg ligger man 6% över riksgenomsnittet. Tidigare uppmärksammade problem här har ytterligare accentuerats 2010 och samarbetet avbryts den 30 juni 2011 i förtid. Ny upphandling har gjorts och Keolis tar över den 1 juli. Krösabusslinjerna har byggts ut med två nya linjer som resulterade i en resandeökning på mellan 10 och 30%. Upphandlingen av länsbusstrafik där Buss i Väst och Orusttrafiken (numera Nettbuss) tilldelades uppdraget har efter viss medial uppmärksamhet blivit föremål för särskild genomgång av oss och ingen anledning till kritik häremot har framkommit. Resandeutvecklingen har i stort sett varit oförändrad jämfört med föregående år och biljettintäkterna uppgick till 222 milj kr jämfört med 218,7 milj kr 2009, dock under målet som var 229 milj kr. Numera erbjuds direkt tågförbindelse mellan Jönköping och Linköping-Norrköping genom Östgötapendeln med två nya eldrivna tåg av modellen X61 från Alstom. Tyvärr har denna trafik varit behäftad med stora problem initialt. Miljö Strävan efter mindre negativ miljöpåverkan resulterar i lägre utsläpp av kväveoxid medan mätvärdet för partiklar ligger på oförändrad nivå. Resultatet 2011 kan förväntas bli bättre då nu ett flertal nya fordon kommer att tas i bruk. Antalet biogasbussar i Jönköpings tätortstrafik kommer att öka väsentligt. Baserat på den information som framkommit under vår granskning 2010 och vid genomgång av upprättad årsredovisning är vår bedömning att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Stellan Sandberg Lekmannarevisor Alf Öhling Lekmannarevisor 28

29

30 Styrelse Ordinarie ledamöter Karleric Andersson, Ordf Landstinget (c) Per-Olov Norlander, Landstinget (m) Agneta Johansson, Landstinget (s) Anders Hulusjö, Jkpg kommun (kd) Elin Lagerqvist, Jkpg kommun (s) Lars Elwing, Habo kommun (s) Berry Lilja, Vaggeryd kommun (s) Suppleanter Siw Damberg, Forserum Marcus Eskdahl, Habo Ulla Gradeen, Värnamo Ann-Marie Nilsson, Jönköping Greger Phalén, Nässjö Lilian Sjöberg-Wärn, Stockaryd Stig-Arne Tengmer, Taberg Ledningsgrupp Företagsledning Carl-Johan Sjöberg, VD Anne Mårtensson, Marknadschef JanPeter Petersson, Trafikchef Anna-Lena Wahlström, HR Martin Hüni, Ekonomichef Revisorer Ordinarie Lena Härelind, Jkpg, aukt revisor Stellan Sandberg, Jkpg, lekmannarev. Alf Öhling, Fredriksdal, lekmannarev. Suppleanter Mats Nilsson, Jkpg, aukt. revisor Doris Johansson, Gränna, lekmannarev. Kjell Hellqvist, Nässjö, lekmannarev. Trafiktekniska arbetsgruppen Inger Sahlin, Aneby Paul Hultberg, Eksjö Maria Hultin, Gislaved Stefan Larsson, Gnosjö Gunnel Carlsson, Habo Christina Stenberg, Jönköping Fredrik Nykvist, Jönköping Staffan Bäckelid, Mullsjö Martin Gustafsson, Nässjö Bo Widestadh, Sävsjö Anders Rosén, Tranås Stig-Göran Hultsbo, Vaggeryd Peter Lundgren, Vetlanda Ulf Ström, Värnamo Stefan Simmeborn, Landstinget Emil Hesse, Regionförbundet Karleric Andersson, Åseda, Länstrafikens styrelse Anders Hulusjö, Jönköping, Länstrafikens styrelse 30

31 Femårsöversikt TRAFIK Trafikproduktion (1000-tal vagnkm) Buss Krösatåg RESOR Antal enkelresor (1000-tal resor) Dagliga resenärer (% av länets befolkning) Totalkostnad per resa (kr/resa) Ägartillskott per resa (kr/resa) ,0 33,15 13, ,1 33,86 14, ,8 33,90 14, ,4 33,95 13, ,3 36,80 17,39 EKONOMI (1000-tal kr) Trafikintäkter Ägartillskott Finansiella intäkter Omsättning Därav trafikintäkter SÄKO Därav ägartillskott SÄKO Balansomslutning Kassalikviditet % Soliditet % Kostnadstäckningsgrad % Taxa: Kontantresa 1 zon (kr inkl moms) Länskort 30 dagar (kr inkl moms) Antal anställda Kvinnor Män Totalt 36,1 24,3 60,4 36,5 24,9 61,4 41,2 25,9 67,1 41,9 27,8 69,7 38,0 25,0 63,0 ÖVRIGT Kvalité: (samtliga tillfrågade i kundbarometern) Nöjd kund index Kundupplevd kvalité (femgradig skala) 56 3, , , , ,59 Information: (samtliga tillfrågade i kundbarometern) Index för information Index för lyhördhet Miljö: Avgasutsläpp gram/kwh (gram/km ) Kväveoxid, NOx Partiklar 10,42 0,13 9,89 0,12 4,8 0,06 4,3 0,05 3,6 0,05 SÄKO: Andel resor med rätt avgångstid Samtalstid inkl väntetid i sekunder Nöjd kundindex (andel kunder med betyg 4-5) Antal resor: Sjukresor Färdtjänst Pris per sjukresa (PASS+Övr) Pris per färdtjänstresa (PASS+Övr) 316,97 173,91 332,39 187,39 365,86 197,69 366,51 199,3 375,09 201,06 31

32 Diagram över JLT:s ekonomiska resultat 2010 samt utvecklingen under de senaste åren. JLT:s intäkter 2010 exkl SÄKO JLT:s kostnader 2010 exkl SÄKO 32

33 JLT:s intäkter per biljettslag 2010 Utveckling trafikvolym och resande 33

34 Kostnadstäckningsgrad Ägartillskott i fast pris dec

35 Jönköpings Länstrafik AB:s årsredovisning är tryckt på miljövänligt papper. Tryckeri: Svärd och Söner Tryckeri AB Foto: Thomas Alvreten

36 Jönköpings Länstrafik AB

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer