Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Jönköpings Länstrafik AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordförande har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Nyckeltal 7 Räkenskapens resultat 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter till resultat- och balansräkning Revisionsberättelse 26 Styrelse - Revisorer 30 Femårsöversikt 31 Diagram över JLT:s resultat 32-34

3 Ordföranden har ordet Det ekonomiska resultatet för 2010 ligger i nivå med den av ägarna beslutade ekonomiska ramen för ägartillskott. Resandeutvecklingen har varit oförändrad jämfört med 2009 men lägre än budget. Under året har två nya krösabusslinjer startats med bra resandeutveckling. Satsningen bekräftar att större trafikutbud i relationer med stor arbetsoch studiependling ger ökat resande med god kostnadstäckning. Ska vi nå nya och flera resenärer är jag övertygad om att det är en fortsatt utbyggd turtäthet med buss och tåg som ger snabba förbindelser med hög kvalité. Resecentra och pendlarparkeringar blir allt viktigare. I trafiksvaga områden kommer en fortsatt utbyggd Närtrafik att få en allt större betydelse för dem som saknar tillgång till egen bil. Ser vi till hur nöjda våra resenärer är med regiontrafiken ligger vi väl över riksgenomsnittet. För tätortstrafiken i Jönköping är motsvarande siffror betydligt sämre. Det har bidragit till att vi har tvingats bryta samarbetet med Arriva och genomfört en ny upphandling. Keolis tar över som trafikutövare från juni Upphandlingen av länsbusstrafiken resulterade i att våra lokala entreprenörer, flera har varit med sedan trafikstarten 1981, ersatts av Buss i Väst och Nettbuss. Tågen får en allt större del i Länstrafikens verksamhet. Nytt från december är Östgötapendeln som förbinder Jönköping via Nässjö med Norrköping, DB Regio Sverige är entreprenör. Västtågen har ersatt Vättertåg och förbinder Nässjö via Jönköping med Göteborg, DSB First Väst är entreprenör. Krösatågstrafiken drivs sedan december av DSB Småland. Riksdagen har antagit Lag om kollektivtrafik som träder i kraft En regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas som ska besluta om regionala trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för trafikföretag som avser att bedriva trafik på kommersiella grunder. I avvaktan på hur organisationen kommer att se ut har styrelsen ännu ej behandlat vårt mål i Svensk Kollektivtrafiks fördubblingsprojekt. Den nya myndighetens visioner för kollektivtrafiken i vårt län kommer att ha stor betydelse för regionens utveckling. Utvecklingen inom serviceresor har varit positiv under ett antal år. Under året har 95% av resenärerna givit högsta betyg enligt NKI (Nöjd Kundindex) och med det har vi lyckats uppnå högsta kvalitén i landet. Ett stort tack till Länstrafikens personal och företagsledning, entreprenörer och övriga som medverkat till årets goda resultat. Karleric Andersson Ordförande 3

4 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Jönköpings Länstrafik AB bildades Bolaget ägs av landstinget och kommunerna i Jönköpings län och har sedan 1 juli 1981 ägarnas uppdrag att vara huvudman för kollektivtrafiken i Jönköpings län. Verksamheten omfattas av lagen om ansvar för viss kollektivtrafik (1997:734) och regleras från 2007 genom ägardirektiv till bolaget. Ägardirektiv bereds och läggs fram av en utsedd ägarberedning och fastställs vid årsstämman. Trafikansvaret omfattar linjetrafik med buss i tätorts- och landsbygdstrafik samt regional persontrafik på järnväg. Länstrafiken svarar sedan 2002 för sjukresor på uppdrag av landstinget samt för färdtjänst på uppdrag av länets kommuner. Uppdragen utförs under benämningen serviceresor. Länstrafikens aktiekapital utgör 15 mkr. Hälften av aktierna ägs av landstinget och hälften av länets kommuner fördelat efter antal invånare. Aktieägarna får vid bolagsstämma rösta för aktiernas fulla röstvärde. Länstrafikens styrelse består av sju ledamöter med personliga suppleanter. Mandatperioden för nuvarande styrelse löper från årsstämman 2007 till utgången av årsstämman Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen har under 2010 haft 9 protokollförda sammanträden, 8 ordinarie samt ett extra styrelsemöte. Årsstämman ägde rum i Jönköping De jämförelsesiffror som redovisas i resultaträkning, balansräkning och notförklaring avser räkenskapsåret Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vår verksamhet styrs av ägardirektivet som fastställs av årsstämman. Detta ägardirektiv ligger i sin tur till grund för vår budget och vår affärsplan som fastställs av bolagets styrelse. Det ägardirektiv som gäller för 2010 fastställdes vid årsstämman och redovisar även vilken trafik som skall ingå i kommande trafikupphandlingar. Därmed har ägarna fastställt inriktning och trafikutbud för en period på 8-10 år framåt. Under året har samhället gått från en djup lågkonjunktur till en viss återhämtning. Vi kan se samma mönster i vår verksamhet då året inleddes med ett lågt resande för att under senare delen återhämta sig något. Ränte- och kostnadsutvecklingen har varit gynnsam men även här har det skett en återgång till ett mer normalt läge under senare delen av året. 4

5 Det totala resandet ligger i stort kvar på samma nivå som föregående år (-0,6%). Jämfört med budget har resandet minskat med 5,3%. Biljettintäkterna ligger 2,4% under budget men 2,2% över föregående års nivå. Vår marknadsandel ligger på 12,8% vilket är samma som föregående år. Marknadsandelen visar det kollektiva resandets andel av det totala resandet med alla transportmedel undantaget cykel. Bolaget redovisar ett ekonomiskt överskott på 2,6 mkr jämfört med budget. Av överskottet står den allmänna kollektivtrafiken för 0,6 mkr och serviceresor för 2,0 mkr. Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken som mäts via Kollektivtrafikbarometern har försämrats något jämfört med föregående år. Ser vi till hur nöjda våra frekventa resenärer är med regiontrafiken (länsbussar och tåg) ligger vi 6% över riksgenomsnittet. Motsvarande siffra för stadstrafiken i Jönköping är 16% under riksgenomsnittet. Ser vi till serviceresor har kvaliteten förbättrats avsevärt de senaste åren och under året har vi lyckats uppnå den högsta kvaliteten i landet. I våras såg vi oss tvingade att bryta samarbetet med Arriva som entreprenör för tätortstrafiken i Jönköping och efter upphandling tilldelades Keolis i december 2010 uppdraget som ny entreprenör från och med juni månad Från och med juni drivs länsbussverksamheten av Buss i Väst och Nettbuss (tidigare Orusttrafiken). Krösabusslinjerna som är en del av länsbussverksamheten och som startades 2007 har vid halvårsskiftet byggts ut med nya linjer. De nya linjerna har blivit mycket väl mottagna vilket har resulterat i en resandeökning på mellan 10 och 30%. De tre tågsystem Krösatågen, Västtågen och Östgötapendeln startade med nya entreprenörer vid tidtabellskiftet i december. Krösatågen drivs nu av DSB Småland, Västtågen av DSB First Väst och Östgötapendeln av DB Regio Sverige. Trafikmässigt är det Östgötapendeln som står för den största förbättringen när vi nu erbjuder direktförbindelser mellan Jönköping och Linköping-Norrköping. Det har också blivit enklare att byta mellan olika linjer och trafikslag samt att åka över länsgränserna eftersom det är trafikhuvudmännens enkelbiljetter och reskassa som gäller i tågsystemen. Banupprustningen på sträckan Värnamo-Vaggeryd har slutförts under våren. I maj levererades två nya tåg av modell Itino från Bombardier. Itino-tågen är dieseldrivna och ingår i Krösatågssystemet. I december levererades två nya tåg av modellen X61 från Alstom. X61-tågen är eldrivna och ingår i Östgötapendeln. Det totala investeringsbeloppet för de fyra tågen uppgår till cirka 150 mkr inklusive statsbidrag. Antalet anställda är relativt oförändrat. Under året har en ny tjänst som informatör inrättats. I höstas öppnade vårt nya Kundcenter på Juneporten. I Kundcentret kommer personal som ansvarar för information och försäljning ut mot kund att samlas under gemensam ledning. 5

6 Länstrafiken skapar samhällsnytta Företagsekonomi Intäkter Kostnader Täckningsgrad Trafiksäkerhet Restid Jämställdhet Arbetsmarknad Utbildning Boende Näringsliv Stadsmiljö Avgasutsläpp Energiförbrukning Hälsa Trafiksamordning

7 Framtida risker Vår bedömning är att botten av lågkonjunkturen är nådd, att en viss återhämtning har skett, att återhämtningen fortsätter och att läget stabiliseras under slutet av året. Ränte- och kostnadsutvecklingen befinner sig fortfarande på en förhållandevis låg nivå men ökar i allt snabbare takt. Vår bedömning är att resandet kommer att öka samtidigt som konjunkturen återhämtar sig. Sammantaget kan detta leda till en kostnadsökning som vi måste följa noga. Om inte kvaliteten i delar av trafiken blir bättre är risken att resandet minskar, även när konjunkturen har återhämtat sig. Nyckeltal Resandeutveckling Resandeutvecklingen under 2010 har varit i stort sett oförändrad jämfört med Antalet resor med tätortstrafik uppgår till 11,0 milj. med länsbussar 3,8 milj. och med tåg 1,9 milj. Antal resor i milj. Biljettintäkter (milj. kr) Andel regelbundna resenärer i % av länets invånare Resultat ,7 218,7 20,4 Mål ,1 229,0 22,0 Resultat ,7 222,0 25,3 Kvalitetsuppföljning Kvalitetsuppföljningen har genomförts dels som telefonintervjuer med länsinvånare (Kundbarometern), dels som intervjuer med resenärer ombord på bussar och Krösatåg. Resultatet innebär totalt en lägre nivå än 2009 vilket till stor del kan härledas till kvalitetsproblem i Jönköpings tätortstrafik. Nöjd Kundindex * Tidhållning ** Personalens uppträdande ** Totalt ** Resultat (62) 3,67 3,78 3,65 Mål (76) 4,00 4,10 3,80 Resultat (57) 3,42 3,74 3,59 * Kundbarometern. Här redovisas hur många % av de tillfrågade som gett betyg 4 och 5 på en femgradig skala. Den lägre siffran gäller för alla intervjuade och inom ( ) redovisas betyget för dem som åker någon gång i månaden eller oftare. ** Ombordintervjuer. Totalsiffran visar det totala resultatet för samtliga 14 frågor som ställs. 7

8 Information Dessa resultat är hämtade från Kundbarometern. För informationsdelen håller vi ungefär samma nivå som tidigare. När det gäller lyhördhet är bedömningen att det lägre betyget från allmänheten kan bero på inslag i massmedia om kvalitetsbrister i framförallt Jönköpings tätort samt stora störningar i tågtrafiken både i början och slutet av året. Det något högre betyget från resenärerna kan bero på en förbättrad hantering av kundgarantiärenden samt utökning av trafikutbudet i Jönköpings tätort från augusti Information Lyhördhet Resultat (84) 28 (24) Mål (86) 30 (27) Resultat (82) 24 (28) Kundbarometern. Här redovisas hur många % av de tillfrågade som gett betyg 4 och 5 på en femgradig skala. Den lägre siffran gäller för alla intervjuade och inom ( ) redovisas betyget för dem som åker någon gång i månaden eller oftare. Miljö Verksamhetens inriktning mot mindre negativ miljöpåverkan har fortsatt i rätt riktning. Mätvärdena har ändrats från gram per km till gram per kwh för att överensstämma med den gemensamma uppföljning som görs av Svensk kollektivtrafik för hela landet. Vi överträffar vårt målvärde för NOx men inte riktigt för partiklar. För 2011 räknar vi med ännu bättre resultat eftersom ett flertal nya fordon kommer att tas i drift. Utsläpp gram per km Kväveoxid (NOx gram/kwh Partiklar (gram/kwh) Resultat ,30 0,05 Mål ,00 0,04 Resultat ,60 0,05 Serviceresor Utvecklingen inom Serviceresor har varit positiv under ett antal år. De siffror som redovisas för NKI och rättidighet hämtas från den intervjuundersökning som görs, rörande den senast gjorda resan, med fem (5) resenärer varje dag under året. När man i denna undersökning frågar efter vilket betyg man vill ge för sin samlade bild av att nyttja Serviceresor så har NKI ökat från 67% 2006 till 86% 2010 vilket innebär att vi nu ligger klart över genomsnittsnivån för hela landet som för 2010 var 83%. Andel resor i % med rätt ankomstid (inom 10 min.) Tid inkl väntetid för beställning (sek) Andel samkörda km i % Nöjd Kundindex (andel i % som ger betyg 4 eller 5) Resultat ,0 93 Mål ,0 94 Resultat ,2 95 8

9

10 Räkenskapets resultat Rörelsens intäkter Intäkterna för kommersiella biljetter ligger under budgeterad nivå men jämfört med 2009 har försäljningen ökat med 3,3 milj kr. Skolkortsförsäljningen ligger 0,3% över budget. Rörelsens kostnader Kostnaderna för buss- och tågtrafik ligger nära budgeterad nivå och avviker endast med 0,1%. Personal- och administrationskostnaderna ligger 1 milj kr under budget. Den låga ränteutvecklingen under 2010 gjorde att leasingkostnaden för motorvagnarna blev 0,8 milj lägre än budgeterat. Serviceresor Antalet sjukresor minskade med 0,4% och färdtjänstresor ökade med 1,9% jämfört med utfall Resultatet för serviceresor ger ett överskott mot budget på 2 milj kr. Överskottet beror främst på lägre utfall av indexering av trafikkostnader och mindre kostnader för drift av beställningscentral och centraladministration. Ägartillskott Ägarna har tillfört Länstrafiken ett preliminärt ägartillskott för den allmänna kollektivtrafiken på 291 milj kr. Utfallet har blivit 290,3 milj kr, vilket innebär att 0,7 milj kr kommer att återbetalas till ägarna. Serviceresor visar ett överskott mot budget på närmare 2 milj kr. Överskjutande ägartillskott kommer att utbetalas efter att årsredovisningen fastställts vid ordinarie bolagsstämma i juni Förslag till vinstdisposition Eftersom skillnaden mellan preliminär och slutlig debitering av ägartillskott utgör Länstrafikens skuld till respektive fordran på ägarna, visar resultaträkningen för verksamhetsåret varken vinst eller förlust. Därmed återstår inga vinstmedel till bolagsstämmans förfogande. Resultatet av bolagets verksamhet för de två senaste räkenskapsåren samt den ekonomiska ställningen per respektive framgår av följande resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och noter. 10

11

12 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktieägartillskott Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Not Trafikkostnader Övriga driftskostnader Leasingavgifter tåg Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 4 Not 5, 6 Not 7 Not 8, SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Fordon, installationer och inventarier Tågrevisioner Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 8 Not 9 Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Kassa och Bank Not 11 Not 12 Not SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Not SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Not SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån från aktieägare Not SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig finansiering förskott tåg Leverantörsskulder Skuld till aktieägare Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet. intäkter Not 3 Not 17 Not SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Inga Inga 13

14 Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Minskade/ökade avsättningar Realisationsförlust/vinst sålda anläggningstillgångar Erhållen ränta Erlagd ränta Skatt Ökning övriga kortfristiga fordringar Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

15 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovsining har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om inte annat anges. Intäkter Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, t ex koncernbidrag, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader, förutom de utgifter som avser tågrevision. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier Fordon 5 år 5-30 år Datasystemet PASS och biljettsystemet har avskrivits med 10%. Räntor på lån för förskott på beställda tåg har balanserats som investering. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 15

16 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som vanlig operationell leasing, d v s leasingavgifterna kostnadsförs löpande. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfodringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för valutafluktuationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningspunkten. 16

17

18 Noter till resultat- och balansräkning Not 2 Nettoomsättning Kontantbiljetter, värdekort, periodkort Skolkort Ersättning från andra THM Övriga intäkter BUSS Övriga intäkter TÅG Fakturerat Tågunderhåll/hyra Intäkter GODS Statsbidrag TÅG Intäkter SÄKO Not 3 Aktieägartillskott Avräkning med aktieägarna sker enligt 9 i gällande aktieägaravtal. Ägare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Landstinget SUMMA Slutlig %-andel 0,98% 2,71% 3,41% 1,65% 1,79% 19,81% 1,13% 5,77% 1,31% 1,60% 2,29% 2,50% 5,05% 50,00% Preliminärt inbetalt Slutlig avräkning Skuld/fordran

19 Not 3 Aktieägartillskott (fortsättning) Avräkning beställningscentral för särskilda kollektivtrafiken. Ägare Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Landstinget SUMMA Ägarandel % 1,00% 3,00% 5,00% 1,00% 1,00% 18,00% 1,00% 4,00% 2,00% 3,00% 2,00% 4,00% 5,00% 50,00% 100,00% Slutlig avräkning Skuld/fordran Förskottsbetalt ägartillskott avseende januari påföljande år Fakturering/återbetalning enligt ovan sker efter årsstämman. Not 4 Trafikkostnader Trafikkostnader BUSS Trafikkostnader TÅG Trafikkostnader GODS Trafikkostnader SÄKO Not 5 Ersättning till revisorerna Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Arvode till lekmannarevisor SUMMA

20 Not 6 Övriga driftskostnader Övrig drift BUSS Övrig drift TÅG Övrig drift GODS Övrig drift SÄKO Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Not 7 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav verkställande direktören 143 tkr (195 tkr) Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro - långtidssjukfrånvaro* - sjukfrånvaro för män - sjukfrånvaro för kvinnor - anställda -29 år - anställda år - anställda 50 år- * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. % % % % % % % ,4 4,1 11,6 44,8 1,9 3,6 6,2 4,4 5,4 4,4 5,3 4,8 2,8 2,1 20

21 Not 8 Fordon, installationer och inventarier Inventarier, fordon, trafikutrustning, radioutrustning, biljettsystem och datorutrustning har ett anskaffningsvärde på tkr. Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp - Årets förskott beställda motorvagnar - Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Försäljning och utrangeringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Tågrevisioner Revisioner av Itinotågen innebär att man återställer säkerhetsrelaterade utbytesfunktioner i nyskick. Revisioner måste utföras inom föreskrivna intervall för att inte få körbud. Revisionerna avskrives enligt plan med 20% per år. Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Samtrafiken AB Användarföreningen ASCAN Kust till kust AB Bussgods Syd Ekonomisk förening Västtåg AB AB Transitio Västtåg AB SmartPak i Sverige AB Röstandel % 2,1 12,5 12,5 14,3 12,5 0,5 25,0 49,

22 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Momsfordran Avräkningar biljettförsäljning Beviljade statsbidrag Övrigt Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna trafikintäkter Diverse avräkningar Not 13 Kassa och bank med kortfristiga placeringar Diskretionär förvaltning Övriga banktillgodohavanden Not 14 Aktiekapital per aktieägare Ägare/kommun Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Landstinget Kvotvärde Antal Andel % 1,0% 3,0% 5,0% 1,0% 1,0% 18,0% 1,0% 4,0% 2,0% 3,0% 2,0% 4,0% 5,0% 50,0% 100,0% Eget kapital Eftersom bolaget redovisar ett nollresultat är det egna kapitalet oförändrat mellan åren. 22

23 Not 15 Avsättning Avsättning för tillkommande trafikkostnader Not 16 Långfristiga skulder Lån från Jönköpings Läns Landsting för finansiering av inköp av 4 st motorvagnar Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till Jönköpings Läns Landsting Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Jönköpings Läns Landsting Not 17 Övriga kortfristiga skulder Företagets skatt och personalens källskatt Avräkning förmedlade statsbidrag Avräkning leveransförseningsviten Avräkning biljettförsäljning och godsadministration

24 Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna trafikkostnader Upplupna bussgodskostnader Förutbetalda trafikintäkter Investeringar Tåg X61 Biljettsystem Övriga interimsposter Summa Jönköping Karleric Andersson, ordförande Anders Hulusjö Lars Elwing Elin Lagerqvist Agneta Johansson Per-Olov Norlander Berry Lilja Carl-Johan Sjöberg, VD Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Lena Härelind Auktoriserad revisor 24

25

26 Revisionsberättelse Till årssstämman i Jönköpings Länstrafik AB, med organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Jönköpings Länstrafik AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Disponibla vinstmedel finns ej. Jönköping den 11 mars 2011 Lena Härelind Auktoriserad revisor Granskningsrapport för år 2010 Vi - Stellan Sandberg, av fullmäktige, Landstinget i Jönköpings län och Alf Öhling, av fullmäktige i Nässjö kommun, utsedda lekmannarevisor i Jönköpings Länstrafik AB - har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bilagan Granskningsredogörelse. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Jönköping Stellan Sandberg Lekmannarevisor Alf Öhling Lekmannarevisor 26

27 Revisorns yttrande över om tillämpningen av Insynslagen - Lag om insyn i vissa fiansiella förbindelser m m 2005:590 för räkenskapsåret 2010 Till styrelsen och bolagsstämman i Jönköpings Länstrafik AB org.nr Uppdrag och ansvarsfördelning Enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m skall bolagets revisor för varje räkenskapsår granska om redovisningen har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att denna redovisningsskyldighet fullgörs. Revisorerna ansvarar för att granska och intyga om redovisningen har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Enligt insynslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Några sådana föreskrifter har inte utfärdats. Jag har granskat styrelsens och den verkställande direktörens redovisning daterad Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för redovisningen och för att den är upprättad i enlighet med lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m. Mitt ansvar är att granska redovisningen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 7 lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 7 lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m m och får inte användas för något annat ändamål. Upplysning Styrelsen och verkställande direktören har upprättat och presenterat en öppen redovisning enligt sin tolkning av insynslagen. När det gäller den separata redovisning så har styrelsen och verkställande direktören gjort en prövning av sin redovisningsskyldighet och bedömt att de ej är redovisningsskyldiga enligt insynslagen. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med RS 800 Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala mig om huruvida redovisningen är fullgjord i enlighet med lag och föreskrifter. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan. Uttalande Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsen och verkställande direktörens redovisning inte fullgjorts för bolaget på ett korrekt sätt, men mot bakgrund av den osäkerhet som finns om tillämpningen av insynslagen och i avvaktan på att föreskrifter meddelas rekommenderar jag att styrelsen och verkställande direktören löpande bör pröva sin redovisningsskyldighet avseende den eparata redovisningen. Jönköping den 11 mars 2011 Lena Härelind Auktoriserad revisor 27

28 BILAGA till granskningsrapport för år 2010 Granskningsredogörelse Vår granskning av verksamheten i Jönköpings Länstrafik AB under 2010 utgår från kapitel 10:3 Aktiebolagslagen Av denna paragraf framgår att vår uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vidare anges att granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Årets granskning baseras på sedvanlig bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen 2010 har huvudsakligen avsett frågor förknippade med hur Länstrafiken i olika hänseenden svarat upp emot kraven i gällande ägardirektiv, uppföljning av tidigare iakttagelser samt genomgång av upphandlingsförfarande avs. länsbussverksamheten (Buss i Väst och Nettbuss). Under året har vi löpande följt verksamheten via protokoll från styrelsen, ägarkretsen mm samt personliga sammanträffanden med företagsledning, styrelsens ordförande och de auktoriserade revisorerna. Särskild kollektivtrafik Antalet sjukresor minskade med 0,4% och färdtjänstresor ökade något med 1,9%, jämfört med Ett överskott på 2 milj kronor med budget hänför sig främst till lägre kostnader för drift av beställningscentral och centraladministration. Kvaliteten (NKI) har förbättrats och under 2010 har man nått den högsta kvaliteten i landet. Antalet samkörda km i % är i princip oförändrat jämfört med föregående år men något lägre än mål Allmän kollektivtrafik Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken (kollektivtrafikbarometern) har försämrats jämfört med föregående år. När det gäller länsbussar och tåg ligger man 6% över riksgenomsnittet. Tidigare uppmärksammade problem här har ytterligare accentuerats 2010 och samarbetet avbryts den 30 juni 2011 i förtid. Ny upphandling har gjorts och Keolis tar över den 1 juli. Krösabusslinjerna har byggts ut med två nya linjer som resulterade i en resandeökning på mellan 10 och 30%. Upphandlingen av länsbusstrafik där Buss i Väst och Orusttrafiken (numera Nettbuss) tilldelades uppdraget har efter viss medial uppmärksamhet blivit föremål för särskild genomgång av oss och ingen anledning till kritik häremot har framkommit. Resandeutvecklingen har i stort sett varit oförändrad jämfört med föregående år och biljettintäkterna uppgick till 222 milj kr jämfört med 218,7 milj kr 2009, dock under målet som var 229 milj kr. Numera erbjuds direkt tågförbindelse mellan Jönköping och Linköping-Norrköping genom Östgötapendeln med två nya eldrivna tåg av modellen X61 från Alstom. Tyvärr har denna trafik varit behäftad med stora problem initialt. Miljö Strävan efter mindre negativ miljöpåverkan resulterar i lägre utsläpp av kväveoxid medan mätvärdet för partiklar ligger på oförändrad nivå. Resultatet 2011 kan förväntas bli bättre då nu ett flertal nya fordon kommer att tas i bruk. Antalet biogasbussar i Jönköpings tätortstrafik kommer att öka väsentligt. Baserat på den information som framkommit under vår granskning 2010 och vid genomgång av upprättad årsredovisning är vår bedömning att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Stellan Sandberg Lekmannarevisor Alf Öhling Lekmannarevisor 28

29

30 Styrelse Ordinarie ledamöter Karleric Andersson, Ordf Landstinget (c) Per-Olov Norlander, Landstinget (m) Agneta Johansson, Landstinget (s) Anders Hulusjö, Jkpg kommun (kd) Elin Lagerqvist, Jkpg kommun (s) Lars Elwing, Habo kommun (s) Berry Lilja, Vaggeryd kommun (s) Suppleanter Siw Damberg, Forserum Marcus Eskdahl, Habo Ulla Gradeen, Värnamo Ann-Marie Nilsson, Jönköping Greger Phalén, Nässjö Lilian Sjöberg-Wärn, Stockaryd Stig-Arne Tengmer, Taberg Ledningsgrupp Företagsledning Carl-Johan Sjöberg, VD Anne Mårtensson, Marknadschef JanPeter Petersson, Trafikchef Anna-Lena Wahlström, HR Martin Hüni, Ekonomichef Revisorer Ordinarie Lena Härelind, Jkpg, aukt revisor Stellan Sandberg, Jkpg, lekmannarev. Alf Öhling, Fredriksdal, lekmannarev. Suppleanter Mats Nilsson, Jkpg, aukt. revisor Doris Johansson, Gränna, lekmannarev. Kjell Hellqvist, Nässjö, lekmannarev. Trafiktekniska arbetsgruppen Inger Sahlin, Aneby Paul Hultberg, Eksjö Maria Hultin, Gislaved Stefan Larsson, Gnosjö Gunnel Carlsson, Habo Christina Stenberg, Jönköping Fredrik Nykvist, Jönköping Staffan Bäckelid, Mullsjö Martin Gustafsson, Nässjö Bo Widestadh, Sävsjö Anders Rosén, Tranås Stig-Göran Hultsbo, Vaggeryd Peter Lundgren, Vetlanda Ulf Ström, Värnamo Stefan Simmeborn, Landstinget Emil Hesse, Regionförbundet Karleric Andersson, Åseda, Länstrafikens styrelse Anders Hulusjö, Jönköping, Länstrafikens styrelse 30

31 Femårsöversikt TRAFIK Trafikproduktion (1000-tal vagnkm) Buss Krösatåg RESOR Antal enkelresor (1000-tal resor) Dagliga resenärer (% av länets befolkning) Totalkostnad per resa (kr/resa) Ägartillskott per resa (kr/resa) ,0 33,15 13, ,1 33,86 14, ,8 33,90 14, ,4 33,95 13, ,3 36,80 17,39 EKONOMI (1000-tal kr) Trafikintäkter Ägartillskott Finansiella intäkter Omsättning Därav trafikintäkter SÄKO Därav ägartillskott SÄKO Balansomslutning Kassalikviditet % Soliditet % Kostnadstäckningsgrad % Taxa: Kontantresa 1 zon (kr inkl moms) Länskort 30 dagar (kr inkl moms) Antal anställda Kvinnor Män Totalt 36,1 24,3 60,4 36,5 24,9 61,4 41,2 25,9 67,1 41,9 27,8 69,7 38,0 25,0 63,0 ÖVRIGT Kvalité: (samtliga tillfrågade i kundbarometern) Nöjd kund index Kundupplevd kvalité (femgradig skala) 56 3, , , , ,59 Information: (samtliga tillfrågade i kundbarometern) Index för information Index för lyhördhet Miljö: Avgasutsläpp gram/kwh (gram/km ) Kväveoxid, NOx Partiklar 10,42 0,13 9,89 0,12 4,8 0,06 4,3 0,05 3,6 0,05 SÄKO: Andel resor med rätt avgångstid Samtalstid inkl väntetid i sekunder Nöjd kundindex (andel kunder med betyg 4-5) Antal resor: Sjukresor Färdtjänst Pris per sjukresa (PASS+Övr) Pris per färdtjänstresa (PASS+Övr) 316,97 173,91 332,39 187,39 365,86 197,69 366,51 199,3 375,09 201,06 31

32 Diagram över JLT:s ekonomiska resultat 2010 samt utvecklingen under de senaste åren. JLT:s intäkter 2010 exkl SÄKO JLT:s kostnader 2010 exkl SÄKO 32

33 JLT:s intäkter per biljettslag 2010 Utveckling trafikvolym och resande 33

34 Kostnadstäckningsgrad Ägartillskott i fast pris dec

35 Jönköpings Länstrafik AB:s årsredovisning är tryckt på miljövänligt papper. Tryckeri: Svärd och Söner Tryckeri AB Foto: Thomas Alvreten

36 Jönköpings Länstrafik AB

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 0

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 0 Årsredovisning2010 Innehåll VD:s kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11-12 Noter 13-17 Revisionsberättelse 18 Personal 19 2 Affärsidé Busspoolen ska genom samordningsaktiviteter

Läs mer

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 61 Au 87 Dnr KS/2012-0128 Årsredovisning för Västtrafik AB Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 ÅRSREDOVISNING 2010 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2010 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson,

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Innehåll: Länstrafiken i Västerbotten AB Storgatan 36 921 31 Lycksele Tel 0950-239 00 www.tabussen.nu Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Innehåll. Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2005. Revisorer. Verkställande direktör

Innehåll. Bolagets styrelse under verksamhetsåret 2005. Revisorer. Verkställande direktör Årsredovisning 2005 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Bokslutskommentarer och noter 12 Revisionsberättelse 19 Bolagets styrelse

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning 2010 1 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 Länstrafiken i Norrbotten

Läs mer