Av ekonomiska skäl har utrymmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av ekonomiska skäl har utrymmet"

Transkript

1 UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 13 FEBRUARI 2012 Årsbok och hemsida ersätter Cornelisbladet Av ekonomiska skäl har utrymmet för den typen av innehåll måst begränsas i Cornelisbladet, säger Johan Kellokumpu. Med endast fyra nummer om året har Cornelisbladet inte heller kunnat förse medlemmarna med aktuell information om olika arrangemang. Med kombinationen hemsida-årsbok får medlemmarna både aktuellare och djupare Cornelisinformation. Den första årsboken utkommer under våren och bär titeln Vi tycker om Cornelis. Den är en sammanställning av sådant som skrivits om Cornelis Vreeswijk i anslutning till bok- och. skivutgivningar, konserter, teaterföreställningar men också om honom som konstnär och person. Ur skivomslag, tidningsrecensioner, personporträtt och böcker har Silas Bäckström och Per-Erik Sjösten vaskat fram många intressanta och delvis nya aspekter på människan Cornelis och I och med detta nummer upphör Sällskapet med utgivningen av Cornelisbladet. Nyhetsinformation kommer medlemmarna i fortsättningen att få via den nya, utvecklade hemsidan. Dessutom kommer medlemmarna fr o m i år att få en bok innehållande både bredare och djupare information om Cornelis Vreeswijk. hans verksamhet. Där finns bidrag av bl a Lars Forssell, Lars-Magnus Lindgren, Beppe Wolgers, Lars Berghagen och Jacques Werup. Boken blir på ca 100 sidor och illustreras med bl a icke tidigare publicerade teckningar av Cornelis utförda av den danska konstnärinnan Anne Bang. De medlemmar som betalt årsavgiften för 2012 kommer att få boken hemskickad. n Kallelse Cornelis Vreeswijksällskapet håller ordinarie årsmöte tisdagen den 27 mars kl 19 på Restaurang Kaffegillet, Trångsund 4, i Gamla Stan. Dagordning 1 Upprättande av röstlängd 2 Val av ordförande vid årsmötet 3 Val av sekreterare för årsmötet 4 Val av justeringsmän 5 Godkännande av kallelsen 6 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Godkännande av revisionsberättelsen 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen 11 Fastställande av årsavgift 12 Fastställande av arvoden 13 Fastställande av resultat- och balansräkning i CVS Event AB 14 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter. 15 Val av valberedning samt ordförande för denna 16 Behandling av inkomna motioner 17 Övriga frågor 18 Avslutning Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

2 Saneringen av Sällskapets ekonomi viktigaste händelsen under blev ett år då Cornelis Vreeswijksällskapet tog flera steg framåt. Det viktigaste var kanske att Sällskapet tryggade sin ekonomi på lång sikt genom att avveckla lokalen i Gamla Stan och flytta expeditionen till Bellmanhuset på Djurgården. Artistuppbådet på 2011 års Minneskonsert var som vanligt imponerande. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Johan Kellokumpu, ordförande, Silas Bäckström, vice ordförande, Per- Erik Sjösten, sekreterare, Anne-Pia Ahlstedt, kassör, och Hasse Nilsson. Suppleanter har Christina Hellberg och Tomas Bolme varit. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden samt en planeringsdag. Den senare ägde rum hemma hos Silas Bäckström och ägnades helt åt framtidsfrågor. Vid utgången av 2011 hade Sällskapet 1623 medlemmar. De senaste tre åren har Sällskapets styrelse diskuterat hur man på olika sätt skulle kunna säkra den långsiktiga verksamheten ekonomiskt. Ett av de alternativ som diskuterats har varit att avveckla museilokalen. Vid ett möte med Christina Mattsson (chef för Nordiska museet) bekräftades våra farhågor, att vi förmodligen aldrig skulle kunna räkna med någon ekonomisk hjälp från vare sig kommun eller stat. Levde farligt Museet kostade oss årligen kronor. Pengar som vi måste tjäna in genom medlemsavgifter samt genom biljettförsäljning till Cornelisdagen och Minneskonserterna. Ibland lyckades det - ibland inte! Sällskapet levde oerhört farligt eko- 2 Cornelisbladet Nr 1 n 2012

3 nomiskt. Vi fick t o m. vid ett tillfälle låna pengar för att kunna betala hyror m m. Trots detta kunde Sällskapet i elva år driva ett jättefint Cornelismuseum, som besöktes av tusentals Cornelisbeundrare och kunde verkligen leva upp till måttot att sprida kännedom om Cornelis, som poet, sångare och person till kommande generationer. Hjälp Ovan nämnda Christina Mattsson berättade att hon gärna ville försöka hjälpa Cornelissällskapet ur den prekära situationen. Genom henne öppnades en möjlighet för oss att få administrativa lokaler i Bellmanhuset på Gröna Lund, tillsammans med Taubesällskapet och Bellmansällskapet. Att driva en föreningsverksamhet och ge medlemmarna den service de har rätt till kräver ett kansli. Nu fanns det en lösning på ett av problemen. I april 2011 fick Sällskapet tillgång till en fin kanslilokal i Bellmanhuset. Där delar vi ett våningsplan med Bellman- och Taubesällskapen. Detta har inneburit att vi fått en mycket god kontakt med dessa sällskap. Styrelsen räknar med att samarbetet också kommer att utvecklas på ett sätt som kommer att gynna alla tre sällskapen. Efter en tids inkörning i de nya lokalerna är vi nu etablerade med vårt kansli där Inger Eklund och Christina von Kokowska Walter svarar för den dagliga verksamheten som numera också omfattar bokföring och fakturering. Detta har i sin tur inneburit att vi kunnat avveckla den externa hjälp vi haft för dessa uppgifter. Stadsmissionen övertog museilokalen Att sälja museilokalen i Gamla Stan tog längre tid än beräknat. Flera spekulanter godkändes inte av fastighetsägaren. Det var först när vi presenterade Stockholms Stadsmission som hyresvärden gav klartecken till överlåtelsen. En bättre efterträdare till Cornelismuseet hade vi aldrig kunnat hitta. Stadsmissionen lämnade dessutom det högsta budet på lokalen. Kvar står frågan om hur utställningen om Cornelis skall kunna visas för en stor allmänhet även i fortsättningen. Arbetet med att etablera Forts nästa sida På Cornelisdagen avtackades den avgångne ordföranden Silas Bäckström av sin efterträdare Johan Kellokumpu. Claes och Lill medverkade på både Cornelisdagen och Minneskonserten. Cornelisåret i bilder, Se även följande sidor Foto: Lasse Jansson. Cornelisbladet Nr 1 n

4 Ovan: Styrelsen i Sällskapet under 2011: Fr v: Per-Erik Sjösten, Anne-Pia Ahlstedt, Hasse Nilsson, Christina Hellberg, Johan Kellokumpu och Silas Bäckström. Tomas Bolme saknas på bilden. T v: CajsaStina Åkerström medverkade på Cornelisdagen. Nedan: Trots heldagsregnet samlade Cornelisdagen en stor publik. I det nya kansliet i Bellmanhuset finns det flera historiska väggmålningar. Fr v: Christina von Kokowska Walter, Silas Bäckström, Inger Eklund och Christina Hellberg på nya Cornelisexpeditionen. 4 Cornelisbladet Nr 1 n 2012

5 w ett Visans hus i Stockholm pågår tillsammans med Bellman- och Taubesällskapen. Det är styrelsens förhoppning att under 2012 kunna öppna någon form av Cornelisutställning i Stockholm. I samband med lanseringen av filmen Cornelis erbjöd Warner Music Sällskapet ett samarbete om hemsida. Det samarbetet har upphört och Sällskapet har nu åter ensamt kontrollen över hemsidan. Den nya hemsidan har utvecklats i samarbete med konsultföretaget Cloudberry communications och dess medarbetare Joakim Lind, som f ö är medlem i Sällskapet. Vi har även etablerat en Facebookgrupp och ett Twitterkonto. En kommunikationsgrupp har också bildats för spridning av kunskap om Cornelis Vreeswijk och Sällskapet i olika media. Medlemstidningen Cornelisbladet utkom med fyra nummer under året. Många arrangemang Två arrangemang som väcker stor uppmärksamhet är Cornelisdagen på Mosebacke och Minneskonserten i Katarina kyrka. Cornelisdagen 2011 ägde rum den 7 augusti. Det var 24:e gången arrangemanget genomfördes och för första gången i heldagsregn. Medverkande artister var bl a Lill Lindfors, Tommy Körberg, CajsaStina Åkerström, Jojje Wadenius, Claes&Bengan Jansson, Sid Jansson samt Kjell Öhman. Stiftelsen Cornelis Vreeswijks Minne delade ut Cornelispriset till sångaren och låtskrivaren Olle Ljungström. Minneskonserten gavs inför två fullsatta hus den 12 november. Även här medverkade Lill Lindfors och Claes Jansson nu tillsammans med Nina Ramsby, Finn Zetterholm och Björn J:son Lindh och Marie Nordenmalm. Talet till Cornelis minne hölls av kulturjournalisten Kalle Lind. Fyra visaftnar Efter att Riksteatern tagit över Mosebacke Etablissemang hösten 2010 gjordes en större renovering som blev klar våren Detta medförde att Visafton i Cornelis anda endast kunde genomföras fyra gånger under året. På dessa kvällar har mer eller mindre kända förmågor från vårt avlånga land äntrat scenen och tolkat Cornelis, samt egna och andras visor. Dessa har visat på att det finns gott hopp för visans framtid. Dragplåster till kvällarna har varit Stina Berge, Povels Naturbarn med Lotta o Mikael Ramel, Anita Strandell och Jack Vreeswijk. Konferencierer har Dick Pålsson, Dag Palm, Lasse Zackrisson och Fredrik af Trampe varit. Ansvarig för kvällarna har Gun Hemström varit assisterad av Olle Nyman och Kerstin Bergquist. Sällskapet skulle inte kunnat genomföra sina olika arrangemang utan ett helhjärtat stöd från alla de Cornelisentusiaster som ställer upp ideellt på Cornelisdagen, Minneskonserten och expeditionen. Styrelsen tackar alla dessa, ingen nämnd och ingen glömd, för deras insatser. n fler bilder, se sid 6 I samband med renoveringen av Mosebacke Etablissemang iordningställdes också ett särskilt Cornelisrum. Cornelisbladet Nr 1 n

6 Ofta återkommande gäster på Cornelissällskapets olika arrangemang: Marie Bergman och Sid Jansson (ovan) Nina Ramsby, ovan t h, Tommy Körberg, t h, och Kjell Öhman, nedan. Söndagarna 4 mars och 1 april Södra Teatern Etablissemanget (Mosebacke torg 1-3, Stockholm) Kl insläpp Förköp Kvarvarande biljetter säljs vid entrén 150 kr medlemmar i Sällskapet 125 kr Info om kvällarna på Välkomna! 6 Cornelisbladet Nr 1 n 2012

7 Nu är nya hemsidan på plats Finns nu också på Facebook och Twitter Efter ett långt och omfattande förberedelsearbete är nu Cornelissällskapets nya hemsida på plats. Adressen är eller Anledningen till att det dragit ut på tiden är omställningsprocessen från det tidigare samarbetet med Warner Music till att Sällskapet nu åter Joakim Lind. själv har kontrollen över den, berättar Johan Kellokumpu. Dessutom har vi ägnat mycket tid åt att hitta en samarbetspartner som både har den kreativa och den tekniska kompetens som krävs för att vi skall få en hemsida som både är informativ och som kan fungera som ett kommunikationsforum mellan medlemmarna och Sällskapet. Inte minst det sistnämnda blir allt viktigare när webben fått en allt större social funktion, berättar Joakim Lind på Cloudberry Communications, som är det konsultföretag som utarbetat den nya hemsidan. Facebook och Twitter Det har blivit enklare att föra en dialog på nätet, utbyta erfarenheter och Den nya hemsidan. utveckla intressant material. Det är värdefulla egenskaper att överföra i Sällskapets nätforum så att medlemmar och andra intresserade kan dela med sig av minnen, tankar och material om och kring Cornelis Vreeswijk och hans värld. Det är också lätt att bygga ut hemsidan och koppla den till andra webbplatser som t ex Facebook och Twitter. Men för att sidan skall kunna bidra till att öka intresset för Cornelis behövs det att så många som möjligt bidrar med artiklar, kommentarer, filmklipp och länkar. Därför söker redaktionen medarbetare som vill vara med och göra sidan ännu bättre. Skicka en intresseanmälan till mig och berätta vad ni vill bidra med. Facebook- och Twittersidorna har följande adresser: facebook.com/cornelisvreeswijk samt twitter.com/c.vreeswijk, slutar Joakim Lind. n Twitter. Facebook. Cornelisbladet Nr 1 n

8 Posttidning B Cornelisbladet Långa gatan Stockholm Många vill bli medlemmar Det är hur lätt som helst att värva nya medlemmar i alla åldrar till Cornelissällskapet! Det konstaterar styrelseledamoten Hasse Nilsson. Det är bara att ställa den enkla frågan: Är du medlem i Cornelissällskapet om inte så är du välkommen!. Hasse turnerar flitigt med Cornelisprogrammet Ett bluesliv bl a i skolor och för pensionärsföreningar och passar då på att slå ett slag för Sällskapet. På programmet står dels allsång av de kända Cornelismelodierna, dels uppläsning av dikter av Cornelis som t ex denna: Men du Eunice, vad säger du? Du ler. Du formar munnen till en kyss när jag dina ögon ser. Då säga dina bröst, de runda: Beviljas, beviljas! Kom! ropa dina höfter då, för att aldrig skiljas! Då viskar ditt skinn mot mitt om mer och mer. Men Eunice, vad säger du? Årets Cornelisdag blir dubbeljubileum Den 8 augusti skulle Cornelis Vreeswijk ha fyllt 75 år. Cornelis Vreeswijksällskapet kommer att markera detta faktum genom att göra årets Cornelisdag extra festlig. Det blir samtidigt 25-årsjubileum för detta arrangemang, så det handlar således om dubbeljubileum. Utöver det traditionsenliga stora artistuppbådet skall man försöka samla så många som möjligt av tidigare Cornelisstipendiater till årets arrangemang som äger rum den 5 augusti på Mosebacke Etablissemang. Det är således en god idé att redan nu sätta kryss i almanackan. n Besök Sällskapets hemsida: Besöksadress: Långa gatan Stockholm Telefon: E-post: Sundsvallsavdelningen: Hemsida: PlusGiro: Bankgiro: Styrelse 2011: Johan Kellokumpu, ordf, Silas Bäckström, Anne Pia Ahlstedt, Hasse Nilsson och Per-Erik Sjösten. Suppleanter: Tomas Bolme och Christina Hellberg. Cornelisbladet ISSN Ansvarig utgivare: Johan Kellokumpu Redaktör: Per-Erik Sjösten, I redaktionen: Lasse Jansson Layout: Marita Hedström Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri

Strålande minneskonsert

Strålande minneskonsert UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 10 DECEMBER 2009 Strålande minneskonsert Foto: Lasse Jansson I skenet från 300 marschaller sökte sig närmare tusentalet vänner av Cornelis Vreeswijks poesi

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2006

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2006 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2006 VÄLKOMNA TILL DRÖMHELG MED ÅRSMÖTE 11-12 mars 2006 Finska kyrkan Slottsbacken 2B. Stockholm. Se bifogat kursprogram Ta gärna med nya intresserade till denna helg

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Medlemsblad nr 16 Våren 2008

Medlemsblad nr 16 Våren 2008 Medlemsblad nr 16 Våren 2008 Vice ordförande har ordet Björkhagen 2007-12-27 Kära F 10-vänner! Med stor tillfredställelse kan vi se tillbaka på 2007 som ett bra verksamhetsår för föreningen och museet.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nummer 1 Februari År 2001 Årgång 1 Besök även Östergötlands spelmansförbunds hemsida www.ostgotaspel.com Detta nummer innehåller kallelse till årsmötet den 7 April Se sidan 5 Ordföranden har ordet! Så

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2006 Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Innehållsförteckning Sammanfattning av 2005 3 Föreningen 4 Organisation 4 Styrelse 4 Ekonomi 5 Sekreteraren berättar 5 UF Sverige (SAIA

Läs mer

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2013 Årgång 15 Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15 Inför Egenvårdsveckan 2013 Läs mer på sid 18-19

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 13 november 2010 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2009-2010... 3 3. Ekonomisk berättelse... 8

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

SER Prize delades ut för andra gången

SER Prize delades ut för andra gången MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING NR 2 / MAJ /2014 Detta nummer distribueras endast elektroniskt 1 Prisutdelningen SER Prize 2014 NEF Teknisk Møte 2 Mikael Östlings presentation

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer