Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - personuppgiftsbehandling vid användning av alkoskåp hos Nobina Sverige AB i Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - personuppgiftsbehandling vid användning av alkoskåp hos Nobina Sverige AB i Umeå"

Transkript

1 Datum Diarienr N.N Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - personuppgiftsbehandling vid användning av alkoskåp hos Nobina Sverige AB i Umeå Datainspektionens beslut Datainspektionen förelägger Nobina Sverige AB att, såvida inte samtycke getts, upphöra att i samband med användning av alkoskåp behandla personuppgifter om anställda som inte ska framföra fordon eller utföra arbetsuppgifter som har direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon. Datainspektionen förutsätter att Nobina Sverige AB kompletterar den befintliga informationen enligt personuppgiftslagen med tydlig information om den behandling av personuppgifter som sker i samband med användningen av alkoskåp. Datainspektionen avslutar ärendet. Sammanfattning Under förutsättning att Nobina Sverige AB kompletterar den befintliga informationen enligt personuppgiftslagen med tydlig information om behandling av personuppgifter som sker i samband med användningen av alkoskåp anser Datainspektionen att behandling av personuppgifter rörande anställda som ska framföra fordon, och annan personal med arbetsuppgifter av direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon, är tillåten med stöd av intresseavvägningen i 10 punkten f i personuppgiftslagen. Gällande anställda som inte ska framföra fordon eller utföra arbetsuppgifter som är av direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon t.ex. helt administrativ personal - anser Datainspektionen att Nobina Sverige AB:s in- Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 Telefon: Webbplats: Telefax:

2 tresse av att få behandla personuppgifter i anslutning till utandningsprovet inte väger tyngre än de registrerades intresse av skydd för den personliga integriteten. När det gäller sådana anställda anser Datainspektionen att det krävs samtycke från berörd anställd för att personuppgiftsbehandlingen ska vara tillåten. Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen tog emot ett klagomål mot er som bland annat påstod att ni använde uppgifter lämnade i samband med utandningsprov i ett alkoskåp som ett kontrollverktyg för registrering och kontroll av varje förares arbetstid, dvs. att alkoskåpet används som stämpelklocka. Vi inledde tillsyn mot er och ni har anfört bland annat följande. Användningen har föregåtts av ingående integritetsöverväganden. Förhandlingar enligt medbestämmandelagen har skett med Kommunal, det fackförbund som organiserar den absoluta majoriteten av era anställda vid Umeåkontoret. Ni uppger vidare bl.a. att ett s.k. skall-krav vid länstrafikens upphandling av busstjänster var att det skulle finnas alkolås i samtliga bussar. Det fanns ett stort motstånd bland era bussförare mot alkolås i bussarna. Skälet till motståndet var, enligt er, att bussförarna är tvungna att vid tre till fyra tillfällen per dag i samband med förarbyten blåsa i alkolåset i bussen varvid passagerarna dels kunde iaktta utandningsprovet och, om det skulle visa sig att utandningsluften innehåller alkohol eller det är fel på alkolåset, bussen skulle bli stående med passagerare ombord vilket skulle vara generande och kränkande för busschauffören. Förarna har därför vid flera tillfällen, senast vid Kommunals årsmöte 2009, röstat för en lösning som innebär att ni istället använder er av s.k. alkoskåp som finns installerat på ert kontor i Umeå. Ni redogör för att förhandlingar mellan er och Kommunal resulterade i att facket för sina medlemmars räkning accepterade att alkoskåp infördes. Kommunal är enligt er alltjämt av uppfattningen att systemet med alkoskåp är att föredra framför alkolås i de enskilda fordonen. Omkring 180 anställda är verksamma vid Umeådepån. Åtta av dessa är mekaniker och åtta är driftledare eller annan tjänsteman, resterande anställda är förare. Vidare beskriver ni att alkoholkontrollsystemet består av två delar en alkolåsmodul som har integrerats med ett system för inpassering. När de anställda börjar sitt arbetspass ska de hålla upp sin personliga tagg (magnetiskt identifikationskort) vid alkolåsmodulen och blåsa i densamma. Om utandningsluften innehåller mer än 0,2 promille alkohol visar lampan rött, annars grönt. Sida 2 av 10

3 Visar lampan grönt får driftledaren besked att passering är ok och den anställde påbörjar sitt arbetspass. Beskedet lämnas på driftledningens datorskärmar där det står test godkänt respektive ej godkänd beroende på om alkoholtestet utfaller positivt eller negativt. Motsvarande procedur upprepas vid arbetsdagens slut. Om det skulle visa sig att en förare inte har lämnat utandningsprov kontaktar driftledaren den anställde och tar ett utandningsprov med en handenhet. Alkoskåpet är placerat vid de s.k. sign-in -datorerna vid ingången till kontoret. Ni har placerat skåpet på denna plats i enlighet med Kommunals skyddsorganisations önskemål. Alkoskåpet innehåller inga nycklar. I syfte att inte särskilt utpeka era förare gäller rutinen med kontroll genom alkoskåpet samtliga anställda i Umeå, såväl mekaniker, trafikledare, övriga tjänstemän och trafikchefen. Skälet är att arbetstagareorganisationen (Kommunal) när systemet med alkoskåp skulle införas ansåg att det var ett rimligt krav att all personal, av likabehandlingsskäl, skulle lämna alkoholutandningsprov. Av allmänna arbetsrättsliga principer följer att anställda skall vara drogfria under arbetstid. Det är nödvändigt att sådan personal som är sysselsatta med driftledning respektive servicetekniker är nyktra när de utför sina arbetsuppgifter eftersom det innebär en säkerhetsrisk även om tjänstemännen eller mekanikerna skulle vara onyktra. Behandlingen är av detta skäl enligt er även relevant. Ni tillmötesgick Kommunals krav och systemet tillämpas därför numera i förhållande till samtliga anställda. Ni uppger att ni inte har inhämtat samtycke från de registrerade samt att frågan om alkoholkontroll har förhandlats med det kollektivavtalsbärande fackförbundet Kommunal och att de anställda skriftligen har fått del av Information Alkolås, Användarmanual alkoskåp respektive Drogpolicy och genom undertecknande bekräftat mottagandet. Ni anser att behandlingen uppfyller 9 i personuppgiftslagen och är tillåten enligt 10 punkten f i samma lag. Enligt er finns ett flertal skäl till varför en intresseavvägning enligt 10 punkten f ska utfalla till er fördel och ni sammanfattar att: 1) Användandet av alkoskåp enligt Arbetsdomstolen är förenligt med god sed på arbetsmarknaden. 2) Användandet av alkoskåp är i just detta fall till följd av överenskommelse med Kommunal förenligt med god sed på arbetsmarknaden. 3) Användandet av alkoskåp stämmer väl överens med lagstiftarens ambitioner att införa obligatoriskt alkolås inom yrkestrafiken. 4) Upphandlande enheter ställer krav på att alkoholkontroller utförs avseende bussförare. Sida 3 av 10

4 5) Trafiksäkerhetsintressenter anser att alkolås (eller motsvarande) ska vara obligatoriskt inom yrkestrafiken. 6) Det är sedvänja att alkoholkontroll genomförs avseende yrkesförare. Ni redogör för att uppgifter som samlas in med den aktuella utrustningen är namnet på den registrerade, klockslaget för utandningsprov samt uppgift huruvida alkoholhalten i utandningsluften överstiger 0,2 promille. Uppgifterna jämförs därefter med uppgifter i bolagets arbetstidshanteringssystem i vilket system den registrerades namn, tjänst och tiden för arbetspassets påbörjande och avslutande framgår. Syftet med jämförelsen är att kontrollera att samtliga anställda genomgått alkoholkontrollen. Ni har upplyst att personuppgifterna lagras i bolagets datorsystem som skyddas genom inloggning (användarnamn och lösenord). Uppgifterna i datorsystemet lagras för närvarande under 90 dagar från insamlandet och de utskrivna uppgifterna bevaras under innevarande kalendermånad. Datorsystemet loggar vem som har haft åtkomst till personuppgifterna. Åtkomst till personuppgifterna och utskrift av utdrag ur datorsystemet förvaras i ett rum som endast trafikledare och trafikchef har tillgång till. De personer som arbetar i ledningscentralen (totalt fem trafikledare och tre vikarierande trafikledare) och trafikchefen har tillgång till uppgifterna. Ni har vidare upplyst om att en underleverantör, vid support eller felrättningsbehov, kan komma att få tillgång till den aktuella utrustningen samt att personuppgiftsbiträdesavtal finns med underleverantören. Vi har tagit del av den dokumentation ni lämnat in och då åberopat. Skäl för beslutet Mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet anser Datainspektionen att den förenklade regleringen i 5 a personuppgiftslagen inte är tillämplig i ärendet. Ni har valt att stödja personuppgiftsbehandlingen på 10 punkten f i personuppgiftslagen. Datainspektionens bedömning av ärendet utgår därför från personuppgiftslagens hela regelverk, de s.k. hanteringsreglerna. En uppgift om att någon på grund av för hög alkoholkoncentration i sin utandningsluft fått en signal om ett icke godkänt blåsprov kan enligt Datainspektionens mening vara en sådan personuppgift som rör hälsa, i vart fall om det utgör en indikation på alkoholmissbruk. I 13 personuppgiftslagen finns ett principiellt förbud mot att behandla sådana känsliga personuppgifter, dock med flera undantag (se ). Enligt 15 personuppgiftslagen får Sida 4 av 10

5 känsliga personuppgifter t.ex. behandlas om den registrerade lämnat sitt samtycke till behandlingen. Ni har valt att inte stödja den aktuella behandlingen på något samtycke. Alltså är ni hänvisade till de övriga undantag som finns angivna för behandling av känsliga personuppgifter. Det undantag som ligger närmast till hands i detta fall finns i 16 första stycket punkten a. Enligt den bestämmelsen är behandling av känsliga personuppgifter tillåten, utan samtycke, om den är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten. Dessa skyldigheter eller rättigheter kan följa av lagstiftning, myndighetsbeslut i enskilda fall eller kollektivavtal eller andra avtal. Om det blir aktuellt att behandla uppgifter till följd av ett icke godkänt blåsprov kan ni alltså komma att behöva beakta regleringarna i personuppgiftslagen rörande känsliga personuppgifter. För att en behandling enligt såväl 10 som 16 personuppgiftslagen ska få genomföras måste de grundläggande kraven i 9 vara uppfyllda. Dessa måste alltid beaktas och innebär bl.a. att ändamålet eller syftet med behandlingen måste vara klart och tydligt bestämt. Uppgifterna måste också vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med behandlingen och det är inte tillåtet att behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Av betydelse för bedömningen är också att behandlingen följer vad som kan anses vara god sed på arbetsmarknaden. Det innebär bl.a. att personuppgiftsbehandlingen inte får vara onödigt närgången eller omfattande. Uppgifter som samlas in för ett visst ändamål får inte användas för något ändamål som är oförenligt med det ursprungliga. Ni har uppgett att ändamålet med behandlingen som sker av data som samlats in med hjälp av alkoskåpet är kontroll av alkoholhalten i utandningsluften hos anställda vid Umeåkontoret (i) i samband med att den anställde påbörjar sitt arbetspass för att kontrollera att den anställde uppfyller de nykterhetskrav som följer av lag och (ii) i samband med att den anställde avslutar sitt arbetspass för att kontrollera att den anställde uppfyllt nämnda lagkrav under arbetspasset. Alkoskåpet som stämpelklocka Datainspektionen vill inledningsvis anföra att vi inte finner någon anledning att tro att ni behandlar de aktuella personuppgifterna för några andra ändamål än de ni angivit. Det har till Datainspektionen, förutom klagomålet, kommit in skrivelser i form av e-post som anger att ni skulle använt alkoskåpet som stämpelklocka. Sida 5 av 10

6 Angående detta anför ni bl.a. att påståendet om att alkoskåpet skulle använts som stämpelklocka inte är korrekt. En av de personer som påstått detta vid ett fackmöte som e-posten talar om har i ett bifogat brev, vilket också getts in till Datainspektionen, förtydligat att informationen baserade sig på hörsägen och att den vid kontroll visat sig vara helt felaktig. Ni har stämt av uppgifterna i e- posten med en person som påstås vara den person som blivit föremål för registrering i alkoskåpet och där uppgifterna påstås ha använts för ändamålet att kontrollera arbetstiden. Den personen har till er uppgivit att han aldrig nämnt att någon skulle ha granskat något alkoskåpsprov för ändamålet att kontrollera arbetstiden och att de uppgifter som florerar om att alkoskåpet skulle ha använts som stämpelklocka enbart är rykten. Personuppgiftsbehandlingen till följd av utandningsproven Vid användning av alkoskåp loggas personuppgifter direkt till individen. Det är en skillnad jämfört med användningen av alkolås där utandningsprovet kopplas till ett fordon. Utandningsprovet och den därtill knutna personuppgiftsbehandlingen motiveras främst av trafiksäkerhetsskäl. I och med införandet av alkoskåpet har kretsen av personer vars uppgifter omfattas av behandling i anslutning till utandningsproven vidgats i förhållande till vad som var tankarna kring alkolåsalternativet. I utredningen om en lagreglering av skydd för den personliga integriteten i arbetslivet (Integritetsskydd i arbetslivet - SOU 2009:44) ingår bl.a. förslag om bestämmelser som innebär att drogtester bara ska vara tillåtet om det sker för ett berättigat ändamål och framstår som ett godtagbart ingrepp i arbetstagarnas personliga integritet i förhållande till det ändamål som motiverat åtgärden. Som berättigat ändamål anges i förslaget bl.a. att bedöma tillståndet hos sådana arbetstagare som har eller avses få sådana arbetsuppgifter där drogpåverkan i arbetet medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö och egendom. Ni stödjer personuppgiftsbehandlingen på den s.k. intresseavvägningen i 10 punkten f personuppgiftslagen. De åtgärder som en arbetsgivare vidtar beträffande en arbetstagare måste ha sin grund i själva verksamheten. I vilka fall en arbetsgivares intresse väger över de registrerades intresse av att få ha sina personuppgifter i fred får precis som på andra områden avgöras efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Vid en sådan helhetsbedömning bör man ta hänsyn till bland annat följande omständigheter: vilket slag av verksamhet som bedrivs Sida 6 av 10

7 eventuella överenskommelser som kan finnas i kollektivavtal branschpraxis regler och riktlinjer som har utfärdats av arbetsgivaren för vilket ändamål behandlingen ska utföras hur personuppgifterna behandlas och hur resultatet används om det finns fungerande rutiner för gallring av personuppgifterna och säkerheten (till exempel att åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter) vilken information arbetstagarna har fått enligt personuppgiftslagen. Informationen till de anställda Informationsmaterialet som anställda fått del av rörande alkoskåpet innehåller sammanfattningsvis information om hur hon eller han ska göra då tjänstgöringen börjar och avslutas för dagen, att alkoskåpet är ett alternativ till alkolås i bussarna och varför ni valt att införa detta alternativ samt vad som sker om ett icke godkänt blåsprov genomförs. Även er vision och policy på koncernnivå för alkohol och droger framgår. Anställda får kvittera att de tagit del av informationen om alkoskåpet och förstått dess funktioner samt erhållit gällande drogpolicy. Av denna blankett framgår att om det vid kontroll av logglista i alkoskåpet visar sig att det saknas inblåsningar gäller era disciplinåtgärder vilka också anges. Ni uppger att eftersom ändamålet med behandlingen, i korthet att kontrollera nykterhet för att tillförsäkra säkerhet i trafiken, är ändamålet helt uppenbart för de registrerade och någon särskild information om ändamålet är därför inte nödvändig. I 25 personuppgiftslagen finns regler om vad information ska innehålla. Där framgår att informationen ska vara tydlig och begriplig och omfatta uppgifter om den som är personuppgiftsansvarig, ändamålen med behandlingen, det vill säga varför personuppgifterna registreras och hur de ska användas samt övrig information som den registrerade behöver känna till, till exempel: vilka typer av uppgifter som ska behandlas till vilka företag eller andra organisationer (eller typer av dessa) som uppgifterna kan komma att lämnas ut om det är frivilligt för den registrerade att lämna uppgifter att den registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Sida 7 av 10

8 De personuppgifter som behandlas vid användningen av alkoskåpet kan komma att utgöra mycket integritetskänslig information. Även om dessa typer av tester är vanligt förekommande i en eller annan form inom den aktuella branschen, och anställda därigenom kan antas känna till vissa delar av hanteringen kring testerna, är det viktigt att informationen kring just er personuppgiftsbehandling vid användningen av alkoskåp är klar och tydlig. Delar av den information som enligt 25 personuppgiftslagen ska ges finns i nuläget med i den koncerninstruktion avseende personuppgiftslagen och hantering av personuppgifter som de anställda har möjlighet att ta del av via ert intranät. Men där finns ingen tydlig information som tar sikte på den behandling av personuppgifter som sker i samband med användning av alkoskåpet. Vår bedömning är att den befintliga informationen om personuppgiftsbehandling avseende användning av alkoskåpet behöver kompletteras för att nå upp till personuppgiftslagens krav. En komplettering av informationen kring personuppgiftsbehandlingen vid användningen av alkoskåpet är en förutsättning för att behandlingen ska få ske oavsett om den sker med stöd av en intresseavvägning eller ett samtycke. Informationen bör i vart fall omfatta vad som anges i 25 första stycket personuppgiftslagen. Personuppgiftsbehandlingen rörande anställda som ska framföra fordon Ert intresse av alkoholtester måste anses väga synnerligen tungt när det gäller personer som ska framföra fordon och annan personal med arbetsuppgifter av direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon. Såvitt framgår av handlingarna är den valda testmetoden förenlig med god sed på arbetsmarknaden. Vår bedömning är att personuppgiftsbehandlingen även i övrigt uppfyller personuppgiftslagens grundläggande krav. Datainspektionen anser mot bakgrund av det ovan sagda dock under förutsättning att ni kompletterar den befintliga informationen enligt personuppgiftslagen med tydlig information om personuppgiftsbehandlingen som sker vid användningen av alkoskåp - att behandling av personuppgifter rörande anställda som ska framföra fordon, och annan personal med arbetsuppgifter av direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon, kan ske med stöd av intresseavvägningen i 10 punkten f i personuppgiftslagen. Vi vill samtidigt påminna om att en eventuell behandling av känsliga personuppgifter också måste följa personuppgiftslagens regler rörande sådana uppgifter. Sida 8 av 10

9 Personuppgiftsbehandlingen rörande övriga anställda vid anläggningen Vad gäller övriga personalkategorier, såsom rent administrativ personal, anser Datainspektionen att ert intresse av att få behandla personuppgifter i anslutning till utandningsprovet inte väger tyngre än de registrerades intresse av skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av dessa personers uppgifter kan alltså inte utföras med stöd av den s.k. intresseavvägningen. När det gäller anställda som inte ska framföra fordon eller utföra arbetsuppgifter som har direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon t.ex. helt administrativ personal - anser Datainspektionen att det krävs samtycke från berörd anställd för att personuppgiftsbehandlingen ska vara tillåten. För att ett samtycke skall vara giltigt enligt personuppgiftslagen krävs att det utgör en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring. De registrerade ska ha fått tillräcklig information om behandlingen för att kunna ta ställning till eventuella samtycken. Ni har i ert yttrande uppmärksammat den problematik som finns rörande personuppgiftsbehandling med stöd av samtycke inom just arbetslivet. Vi anser att behandling av personuppgifter i arbetslivet med stöd av samtycke ska begränsas till sådana situationer där de anställda har ett verkligt fritt val och senare kan ta tillbaka sitt samtycke utan att det medför några nackdelar för honom eller henne. Det innebär bland annat att de aktuella anställda måste kunna avstå utandningsprovet helt. Den behandling av personuppgifter som sker i nuläget, utan att samtycke getts, vid användning av alkoskåp och avser personer som inte ska framföra fordon eller utföra arbetsuppgifter av direkt betydelse för det säkra framförandet av fordon, är enligt Datainspektionen inte förenlig med personuppgiftslagen. Mot bakgrund av detta ska Nobina Sverige AB föreläggas att upphöra med den behandlingen av personuppgifter. Vi förutsätter att ni beaktar ovan angivna påpekanden och vidtar de åtgärder som behövs för att behandlingen ska vara tillåten enligt personuppgiftslagen. Ärendet avslutas. Hur man överklagar Om ni vill överklaga beslutet skall ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Inspektionen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Datainspektionen sänder Sida 9 av 10

10 överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Detta beslut har fattats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, teamledaren Britt-Marie Wester samt juristen Lars Söderberg, föredragande. Göran Gräslund Lars Söderberg Kopia till: Klaganden Sida 10 av 10

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ideell förenings behandling av personuppgifter för löneutbetalningsändamål

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ideell förenings behandling av personuppgifter för löneutbetalningsändamål Datum Diarienr 2011-06-13 419-2011 Måleribranschens Semesterkassa Box 17144 104 62 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ideell förenings behandling av personuppgifter för löneutbetalningsändamål

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datum Diarienr 2014-01-23 52-2013 Landstinget Gävleborg Landstingsstyrelsen 801 88 GÄVLE Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av biometri inom arbetslivet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av biometri inom arbetslivet Datum Diarienr 2010-11-12 1765-2009 The Phone House AB 131 04 NACKA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av biometri inom arbetslivet Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Beslut Dnr 2007-10-30 550-2007 AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos en bostadsrättsförening

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos en bostadsrättsförening Beslut Dnr 2007-11-06 277-2007 HSB Brf Kalkonen i Stockholm Thorildsvägen 2-4 112 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos en bostadsrättsförening

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2013-09-11 1613-2011 Danske Bank A/S Filial Sverige NN Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Danske

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-05-03 653-2012 Max Matthiessen AB Att: N N Box 5908 114 89 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Max Matthiessen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Fackförenings behandling av personuppgifter rörande personer som inte är medlemmar i föreningen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Fackförenings behandling av personuppgifter rörande personer som inte är medlemmar i föreningen Beslut Dnr 2007-12-17 498-2007 Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm Ombud: Advokat Peter Kindblom Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-04-13 352-2011 SJ AB 105 50 STOCKHKOLM Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar undantag från förbudet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2009-12-11 1345-2009 Utbildningsnämnden i Stockholms stad Box 22049 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1612-2011 Nordea Bank AB Björn Möller 105 71 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Folkpartiet Liberalernas behandling av medlemsuppgifter i ett centralt register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Folkpartiet Liberalernas behandling av medlemsuppgifter i ett centralt register Datum Diarienr 2012-10-09 1673-2011 Folkpartiet Liberalerna Box 2253 103 16 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Folkpartiet Liberalernas behandling av medlemsuppgifter i ett centralt

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas

Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas Datum Diarienr 2013-04-17 1823-2012 AEA Box 3536 103 69 STOCKHOLM Tillsyn enligt PuL (1998:204) Akademikernas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Akademikernas

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-06-04 1675-2011 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kristdemokraternas behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1614-2011 Svenska Handelsbanken AB Lars Lindgren 106 70 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datum Diarienr 2012-09-12 1613-2011 Danske Bank A/S, Sverige Filial Arne Peterson Box 7523 103 92 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) bankers användning av s.k. appar Datainspektionens

Läs mer

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen CIRKULÄR A 01/2009 Till Trafikförsäkringsföreningens medlemmar Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Sveriges Försäkringsförbund (Förbundet) är en branschorganisation

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datum Diarienr 2014-12-04 1228-2014 AB Svenska Bostäder Box 95 162 12 Vällingby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) AB Svenska Bostäder Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1671-2011 Moderata Samlingspartiet Box 2080 103 12 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifter i ett centralt

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datum Diarienr 2013-04-17 1821-2012 Ledarnas arbetslöshetskassa Box 12110 102 23 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Ledarnas arbetslöshetskassa Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Vänsterpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Vänsterpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1670-2011 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Vänsterpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Datainspektionen informerar. Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen 12 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 När tillämpas PuL?... 6 Tillåten behandling?... 7 Behandling efter en intresseavvägning...

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB Datum Diarienr 2015-01-30 1448-2014 Commuter Security Group AB c/o Keolis Sverige AB Box 47298 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB Datainspektionens

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1356-2014 Lindorff Sverige AB Kungsgatan 57A 111 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Trustly Group AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Trustly Group AB Datum Diarienr 2014-06-09 1822-2013 Trustly Group AB N.N. St. Göransgatan 63 112 38 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Trustly Group AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Kronofogdemyndigheten,

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Kronofogdemyndigheten, Datum Diarienr 2009-06-23 1755-2008 Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Kronofogdemyndigheten, KFM. Datainspektionens

Läs mer

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) YTTRANDE Dnr 2006-06-21 2042-2005 Advokatfirman Delphi & Co Advokat Kent Sangmyr Stadt Hamburgsgatan 9 B 211 38 MALMÖ Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen har den 25 oktober 2005

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Västerås Citysamverkan AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Västerås Citysamverkan AB Beslut Diarienr 1 (14) 2015-06-22 2729-2014 Västerås Citysamverkan AB Smedjegatan 15 722 12 Västerås Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Västerås Citysamverkan AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i juni 2009 FAKTA Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 2013 Yttrande Diarienr 2013-05-31 361-2013 Ert diarienr Ju2013/1684/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svar till Datainspektionen avseende Tillsyn av hur personuppgifter om elever i grundskolan med skyddade personuppgifter behandlas

Svar till Datainspektionen avseende Tillsyn av hur personuppgifter om elever i grundskolan med skyddade personuppgifter behandlas Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Stjerndorff Kristian 2012-03-06 Diarienummer BUN-2011-0885 Barn- och ungdomsnämnden Svar till Datainspektionen avseende Tillsyn

Läs mer

Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013

Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013 Datainspektionen Att: Camilla Sparr Box 8114 104 20 Stockholm Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013 Med anledning av Datainspektionens skrivelse, daterad den

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer