Litografklubbens Arkiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litografklubbens Arkiv"

Transkript

1 Årsredovisning för Litografklubbens Arkiv Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Tilläggsupplysningar 9 Upplysningar till resultaträkning 9 Upplysningar till balansräkning 10 Underskrifter 11

2 Litografklubbens Arkiv 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Litografklubbens Arkiv, får härmed avge årsredovisning för Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

3 Litografklubbens Arkiv 2(11) Verksamheten Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Birgitta Modigh Gunnar Fernquist Leif Hagberg Sonia Broch Sommerfelt Roland Gustavsson Manfred van de Loo Göran Wassberg Nicos Terzis Jan af Burén Maria Lindström Revisorer Ann-Marie Vahlberg Ann-Chatrine Jernbrant Karin Johansson Valberedning Claes Nisell Jan Alvant Åke Rosenqvist Tor Åkerwall ordförande v. ordförande ledamot ledamot ledamot (på förslag av Huddinge kommun) ledamot ledamot suppleant suppleant, sekreterare suppleant ordinarie ordinarie suppleant sammankallande Sammanträden Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Anställda Eva Karlsson Tommy Solum (t o m den 30 augusti). Medlemmar Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 225 (210) medlemmar, varav 10 (10) företag/ organisationer. Verksamheten Litografklubbens Arkiv driver sedan 2005 ett arbetslivsmuseum - Litografiska Museet. Grudes Ateljé och Stentryckeri. Tack vare generöst stöd från Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB disponerar museet vackra och ändamålsenliga lokaler på Sundby Gård i Huddinge. Museet är ett levande arbetslivsmuseum med tryckpressar och annan utrustning för litografiskt tryck. I museets utställningshall visas utställningar med anknytning till litografi. Museets guider ger besökarna en inblick i litografiskt tryck och litografins historia. Förutom maskinell utrustning och cirka litografiska stenar har museet ett arkiv med närmare litografier och ett bibliotek med anknytning till litografi. Samlingarna har under året kompletterats med gåvor och inköp. Den dagliga verksamheten På grund av bristande ekonomiska resurser har personalen tyvärr successivt fått minskas ner från två heltidstjänster till för närvarande 0,8 tjänst. Det innebär att ett stort arbete har utförts av de medlemmar som arbetar frivilligt med guidning, tryckning, städning, inköp, transporter, tillsyn till verkstan, ekonomi, marknadsföring, produktion av utställningar, registrering och många andra uppgifter. Öppethållande Museet har varit öppet för allmänheten på onsdagar hela året och på söndagar under april -november. Under juli månad var museet stängt under söndagar, i stället förlängdes söndagsöppet med en månad.

4 Litografklubbens Arkiv 3(11) Besök Det totala antalet besök var under året (3 388). Av dessa var det enskilda besök av icke-medlemmar och (1 672) besök av medlemmar. Övriga besök ingick i bokade gruppbesök. Antalet grupper som besökte museet för guidade visningar och ibland även egna möten var 16 (21). Antalet skolgrupper som fick en introduktion om litografi var 8 (12). Flest enskilda besök hade museet under våren och hösten. Vi kan konstatera att aktiviteterna under Kulturarvsmånaden i september lockade många besökare. När det gäller gruppbesöken har dessa tyvärr minskat, trots information till skolor och föreningar. Utställningar I museets utställningshall har följande utställningar visats under året: Mycket nöje. Affischer ur museets samlingar, Dawn/Gryning - Chun Lee Wang Gurt, Kellermans Kortlek, Film! Film! Film!, samt Revolt. Albin Amelin. I anslutning till utställningen Revolt med inlånade verk av högt värde gjordes en noggrann värdering av museets samlingar, inklusive maskinparken. Det innebär att museets samlingar nu är försäkrade till sitt fulla värde. Konstnärlig verksamhet Förutom museets stipendiat har flera konstnärer arbetat i museets verkstad. Under året har villkoren för gästande konstnärer omarbetats och tydliggjorts. Under en vecka i november besökte Ernst Hanke, master printer från Zürich, museet och hade två mycket uppskattade workshops - en med museets egna tryckare och en annan med inbjudna konstnärer. I den senare medverkade konstnären Amalia Årfeldt med en litografi som trycktes i Johanna. Kurser och utbildningsinsatser Under året har museet genomfört två studiecirklar i litografi med sammanlagt 9 deltagare. En av kurserna vände sig särskilt till serietecknare i samarbete med Södertörns Högskola. Arbetet redovisades i en utställning med temat EU-migranter, som genomfördes i januari-februari Tack vare bidrag från Grudes Stiftelse har föreningens medlemmar kunnat delta i följande konferenser, kurser och studieresor: Studieresa till Nederlands Steendrukmuseum i Eindhoven, ArbetsSams årsmöte, Gramus årsmöte, Deltagande i Kulturarvsdagarna, samt en workshop med Ernst Hanke för inbjudna konstnärer och en workshop för museets medlemmar med tyngdpunkten på övertryck. Kulturarvsmånaden I anslutning till Huddinge kommuns kulturarvsmånad anordnade museet utställning och olika aktiviteter under temat Film+Musik+Retro i samarbete med ABF Huddinge. Varje söndag eftermiddag under september var det föredrag eller musik med anknytning till och 1940-talen. Medverkade gjorde filmprofessorn Leif Furhammar, Mississippi Seven Band, Filmskribenten Mikaela Kindblom och sångerskan Maya de Vesque tillsammans med pianisten Sven Idar. Barnverksamhet- och skolverksamhet För fjärde året i rad deltog museet i Skola+Museum=Sant - ett samarrangemang mellan museerna i länet. Museerna har då möjlighet att marknadsföra sig till de cirka 500 lärare från skolorna i storstockholmsområdet som deltar i mässan. Under första halvan av 2014 hade museet ett särskilt uppdrag från Huddinge kommun att arrangera visningar för skolklasser. Marknadsföring och information Marknadsföringen till kommuninvånarna underlättas av ett gott samarbete med Huddinge kommun. Museet har fått möjlighet att synas i många av de trycksaker som delas ut till kommuninvånarna, liksom i digitala medier. I samband med utställningar har museet även omnämnts i lokaltidningarna. Den årliga aktiviteten 1000 meter konst i Huddinge Centrum i september är ett mycket bra tillfälle att visa upp delar av verksamheten för allmänheten. Demonstration av litografering och tryck i rivarpress,

5 Litografklubbens Arkiv 4(11) lotteri och försäljning lockade många besökare till museets tält. En viktig samarbetspartner är GS-Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Företrädare för GS-Facket har bjudits in till evenemang på museet. I juni anordnades en medlemsdag vid museet, som tyvärr lockade ett fåtal besökare. Museet har även möjlighet att annonsera gratis i medlemstidningen 9-Revyn. Att museet syns i olika musei-, kultur- och turistsammanhang är viktigt för att få nya besökare från hela länet och landet. Litografiska Museet är med i stockholmsmuseernas gemensamma museikarta, utgiven både på svenska och på engelska. Kartan finns tillgänglig på turistbyråer, museer, hotell m.m. i hela storstockholmsområdet. Svenskt kulturarv med den tryckta katalogen Upptäcktsresan och svenskt Kulturarvs hemsida är andra väl fungerande kanaler, liksom Konstkalendern, i tryckt och i digital form. Digital information Hemsidan uppdateras löpande. Antalet besök på hemsidan har ökat successivt. År 2011 var det besök, 2012 uppgick besöken till och för 2013 var det besök på hemsidan. Siffror saknas för 2014, p g a byte av webbhotell. Museet har dessutom en välbesökt sida och en grupp med 119 medlemmar på Facebook. Genom sociala medier finns det goda möjligheter att sprida kännedom om museets verksamhet internationellt, men också att få kunskap om andra aktörer inom litografi. GRAMUS, Arbetsam m.m. Museet är medlem i Gramus (De Grafiska Museernas Samarbetsråd) och har två ledamöter i styrelsen. För att trygga museernas tillgång till kunniga medarbetare också i framtiden erbjöd Gramus en utbildning i de äldre grafiska yrkena med start i januari 2013 med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Litografiska Museets företrädare har deltagit i genomförandet av projektet och har arbetat vidare med det under Litografiska Museet är även medlem i intresseföreningen för arbetslivsmuseer - ArbetSam - med drygt 400 medlemsmuseer. Museet finns med i ArbetSams katalog som har en stor spridning över landet. Vidare är museet medlem i Riksförbundet Sveriges Museer (RSM), som driver frågor av gemensamt intresse för landets museer. Ordföranden har för museets räkning deltagit i möten med SMI (Föreningen Stockholms Museiinformatörer) som styrelseledamot, MABBAS (Intresseförening för museernas arkiv-, biblioteksoch bildarkivanställda), samt FUISM (Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer). Samlingarna Litografiska Museet har i sin ägo affischer, skolplanscher, konstlitografier och en stor mängd så kallat vardagstryck. Under hösten 2012 startade ett projekt med registrering och digitalisering av samlingarna. Projektet kunde genomföras tack vare bidrag från Kulturarvslyftet, regeringens arbetsmarknadsprojekt med inriktning på kulturarvsområdet för digitalisering, inventering och vård, som administreras av Riksantikvarieämbetet. Huddinge kommun och Jacob Wallenbergs stiftelse har även lämnat bidrag till projektet. Arbetet har genomförts i flera steg. Vid årsskiftet 2014/2015 var objekt klara och tillgängliga på nätet och ytterligare 525 objekt är fotograferade och ska beskrivas. Programvaran har under året uppdaterats och förberedelser har gjorts för att föra över material till museernas gemensamma söksystem K-samsök. Samtidigt har också museet träffat avtal med BUS för att reglera rättigheterna för de cirka 100 upphovsrättsligt skyddade verk som finns i databasen. Konstnärsstipendiet Under 2012 bytte stipendiet namn till Cecilia Frisendahls litografistipendium års stipendiat var Eva Kerek. Årets litografi 2014 var Cecilia Frisendahls Torson bland varelser. Intern verksamhet Föreningens årsmöte ägde rum den 7 maj. I samband med årsmötet höll Jan af Burén ett föredrag Vandring i litografins historia. Aktiviteten bland föreningens drygt 200 medlemmar är omfattande. Vid cirka tillfällen har medlemmar deltagit i olika aktiviteter på museet. Det är många skiftande kompetenser som behövs för

6 Litografklubbens Arkiv 5(11) att driva verksamheten och för framtiden är det viktigt att det kommer till nya medlemmar som också är beredda att göra arbetsinsatser för museet. Ordföranden har deltagit i de kulturföreningsmöten som Huddinge Kultur- och Fritid anordnar regelbundet. Under året träffades ett nytt avtal med Huddinge kommun och det blev därmed en välkommen höjning av bidraget. CN Niva Ekonomi AB sköter föreningens ekonomi och bokföring. Ett särskilt tack riktas till Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB som har gett ett betydelsefullt stöd till verksamheten. Vidare riktas ett varmt tack till de organisationer, myndigheter, företag och enskilda som genom gåvor, penningbidrag, arbetsinsatser eller på annat sätt medverkat till att uppfylla föreningens mål - att driva ett levande litografiskt museum. Föreningens ekonomi Som framgår av bifogat bokslut har 2014 gett ett positivt resultat efter flera års underskott. En nödvändig åtgärd har varit att dra ner på de fasta kostnaderna. Under våren sades därför de två anställda upp med 20% vardera. I samband med att arbetsmarknadsstödet upphörde för en av de anställda såg sig styrelsen tvungen att säga upp den personen helt och hållet fr o m den 1 september. På intäktssidan kan nämnas att bidraget från Huddinge kommun har höjts och att föreningen dessutom fick ett välkommet engångsbidrag från Grudes stiftelse, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat.

7 Litografklubbens Arkiv 6(11) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter - 71 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Årets resultat

8 Litografklubbens Arkiv 7(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Litografklubbens Arkiv 8(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Litografklubbens Arkiv 9(11) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Upplysningar till resultaträkning Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 1 1 Kvinnor 1 2 Totalt 2 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Statliga bidrag personal Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

11 Litografklubbens Arkiv 10(11) Upplysningar till balansräkning Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 4 Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Värdet av museisamlingen uppgår till ett totalt uppskattat värde om kr varav ovan är det bokförda värdet.

12 Litografklubbens Arkiv 11(11) Underskrifter HUDDINGE Birgitta Modigh Styrelseordförande Gunnar Fernquist Vice ordförande Leif Hagberg Sonia Broch Sommerfelt Roland Gustavsson Manfred van de Loo Göran Wassberg Vår revisionsberättelse har lämnats den Ann-Marie Vahlberg Ann-Chatrine Jernbrant

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Borås Stad Textile Fashion Center AB

Borås Stad Textile Fashion Center AB Årsredovisning för Borås Stad Textile Fashion Center AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2010 Arkiv Digital AD AB Innehåll Kort om Arkiv Digital... 3 VD har ordet... 5 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 7 Företagsledning... 7 Styrelse och Revisor...

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

innehållsförteckning VD har ordet

innehållsförteckning VD har ordet Utdrag ur innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet 2012 4 Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition 11 Resultaträkning 12

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm

Årsredovisning. IF Friskis & Svettis Katrineholm Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning

Läs mer

Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010

Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010 Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Innehåll Verksamhetsberättelse 4 Patientförsäkringsföreningen 5 Patientskadenämnden Årsredovisningar 7 Patientförsäkringsföreningen 23 Patientförsäkringsföreningens

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen 802409-2143

Föreningen Djurhjälpen 802409-2143 Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse S t i f t e l s e n T y r e s ta s k o g e n Förvaltningsberättelse 2008 Foto: Lena Pettersson. Layout: IdéoLuck AB #090103 Tryck: Williamssons Offsettryck, Solna, juni 2009. STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Framtid i Lund. Årsredovisning för 745000-0638. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

BRF Framtid i Lund. Årsredovisning för 745000-0638. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Framtid i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer