OM HUR MAN SKRIVER JURIDIK Särskilt i studier inom privaträtten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM HUR MAN SKRIVER JURIDIK Särskilt i studier inom privaträtten"

Transkript

1 C:\Nybergh\Undervisning\Skrivråd-2007.wpd OM HUR MAN SKRIVER JURIDIK Särskilt i studier inom privaträtten Juris magistersavhandling / Övningsseminariearbete i obligationsrätt för professor / universitetslektor Kalle Krävande, våren 2008, juris studerande Nils Nyfiken. (ex. på titelblad med alternativ)

2

3 FÖRORD Denna korta skrift har tillkommit för att fylla de svenskspråkiga studenternas behov av instruktioner i hur man skall gå tillväga för att skriva juridik. Samtidigt hoppas jag att den också kan vara till hjälp för finskspråkiga studenter som vill använda sig av råd i ett koncist och uppdaterat format. Det vetenskapliga skrivandet är inte beroende av vilket språk man skriver på varför de finskspråkiga böckerna väl kan användas. Det kan emellertid vara svårt att veta hur de svenska termerna lyder samtidigt som de publicerade böckerna i ämnet inte alltid ger svar på frågor om den senaste utvecklingen på området. En skrift av detta slag har funnits åtminstone sedan 1980-talet på institutionen för privaträtt vid Helsingfors universitet. Denna version är ett resultat av kumulerat arbete som de svenskspråkiga lärarna lämnat efter sig, men det finns inte särskilt mycket gemensamt längre med de tidigaste versionerna. Detta beror på den kontinuerliga produktutvecklingen och på grund av den tekniska revolutionen på informationssökningens område. Denna gång har Niklas Bruun, Johan Bärlund och Lena Sisula-Tulokas kommenterat den första uppdaterade manuskriptversionen. Jag tackar för de goda kommentarerna och jag har försökt beakta dem. Jag hoppas på ytterligare kommentarer av alla som känner sig hågade både lärarkolleger och författarna till lärdomsprov då motivet till denna skrift är höja nivån på de skriftliga arbetena. Det är något som gagnar oss alla. Porthania Frey Nybergh i

4 INNEHÅLL FÖRORD...i 1 SYFTET MED DENNA FRAMSTÄLLNING OCH SKRIFTLIGA ARBETEN KRAVEN PÅ ARBETENA Bestämmelser och anvisningar Innehållsliga krav MATERIALINSAMLINGEN FRAMSTÄLLNINGSSÄTTET Disposition Källförteckning Hänvisningar Språkbruk Den yttre utformningen Längd BEDÖMNING BILAGA I MELLANRAPPORTERING: HANDLEDNING FÖR SKRIVANDET BILAGA II GRUNDER FÖR BEDÖMNING AV RÄTTSNOTARIEAVHANDLINGAR / ÖVNINGSARBETEN BILAGA III TYPISKA DRAG FÖR JURIS MAGISTERSAVHANDLINGARS BETYG FÖRKORTNINGAR DL HD HFD JFT JT LM TfR Defensor Legis högsta domstolen högsta förvaltningsdomstolen Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland Juridisk tidskrift (Sverige) Lakimies Tidskrift for Retsvitenskap (Norge) ii

5 KÄLLOR God vetenskaplig praxis 2002 God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den. Forskningsetiska delegationen. Helsingfors Husa m.fl Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjalainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa Helsinki Jensen m.fl Jensen, Ulf Rylander, Staffan Lindblom, Per Henrik: Att skriva juridik. Uppsala Sandgren 2006 Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. Stockholm SLAF 2004 Svenskt lagspråk i Finland. Statsrådets svenska språknämnd. Helsingfors Sutela m.fl Marja Sutela Tapio Määttä Matti Myrsky: Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen. Joensuun yliopisto. Joensuu Studiehandboken Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Studiehandboken under det pågående läsåret. Se antingen den elektroniska versionen eller den tryckta. Timonen 1998 Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsinki Timonen m.fl Timonen, Pekka Långkvist, Kurt Ulfvens, Niklas: Råd till uppgörare av juridiska skrivarbeten. Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Rättsvetenskapliga institutionen Ser. A:412. Åbo Wilhelmsson TfR 1985 Wilhelmsson, Thomas: Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran, TfR 1985 s iii

6 1 SYFTET MED DENNA FRAMSTÄLLNING OCH SKRIFTLIGA ARBETEN Denna framställning har tillkommit för att sänka tröskeln för juris studerande att ta fram innehållsligt och tekniskt goda skriftliga arbeten. Trots att det finns en mängd mera omfattande och nättillgängliga alternativ har det visat sig att skriftliga arbeten ofta lämnar övrigt att önska. Här följer en järnranson utan vilken det inte går att skriva rättsfallsanalyser, seminariearbeten, uppsatser och avhandlingar i de juridiska studierna. De juridiska studierna har traditionellt varit mycket centrerade kring "texttankning" och därpå följande kontroller av den mekaniska inlärningen i form av tentamina. Ur lärarens synvinkel har detta främst ur arbetsekonomisk synpunkt varit ett ändamålsenligt sätt att kontrollera inlärningen av kunskapen. En nackdel med metoden har varit att det hos studerandena sker en regression i förmågan att formulera sig i skrift. När studerandena ställs inför de första skriftliga uppgifterna, kan uppgiften kännas alltför krävande. Med tanke på framtida yrkesutövning, som för de allra flesta jurister går ut på att uttrycka sig i skrift, är det ändamålsenligt att satsa på dessa uppgifter under studierna. Det kommande författarskapet i yrkesutövningen skiljer sig nämligen inte på ett markant sätt från det akademiska skrivandet. De yttre formerna och kunskapsintresset varierar men förmågan att behärska källorna och argumentera övertygande är de gemensamma nämnarna. 2 KRAVEN PÅ ARBETENA 2.1 Bestämmelser och anvisningar De officiella bestämmelserna för uppsatserna och avhandlingen finns i studiehandboken "Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas (för det läsår som pågår). 1 Man får dock en fullständigare bild av vad det krävs av avhandlingen i boken "Timonen, Pekka Långkvist, Kurt Ulfvens, Niklas: Råd till uppgörare av juridiska skrivarbeten" (1994) eller "Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen" (1998), se också på adressen: En annan färsk framställning om temat är: Husa, Jaakko Mutanen, Anu Pohjalainen, Teuvo: Kirjoitetaan juridiikkaa (2001 och 2005). Dessuom finns Marja Sutela Tapio Määttä Matti Myrsky: Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen (2003) se på adressen: 1 Se Studiehandboken Luku I i avsnittet Yleistä opintojen suorittamsisesta (OTM-tutkielma) samt Luku II i avsnitten Kieliopinnot, Harjoitusseminaarit och Syventyvät opinnot. 1

7 Navigera vidare: Gradupaja>Ohjeita oikeustieteellisen tutkielman laatimiseen I vissa av publikationerna koncentrerar författarna sig också på annat än formkrav. De behandlar sättet att arbeta börjande med skrivprocessens inledande skede. Även om man skall skriva arbeten som kommer i ett tidigare skede har man nytta av dessa framställningar. Under kurser, seminarier och projekt förväntas att deltagarna använder någon av dessa böcker i stället för att göra misstag. Till och med formella fel kan leda till ett lägre betyg om läsaren inte blir övertygad om att författaren använt källorna på ett korrekt sätt. Det är viktigt att genast från första början anamma det vetenskapliga sättet att skriva. För dem som skriver på svenska kan det löna sig att se på vissa svenskspråkiga termer och dylikt i den svenskspråkiga versionen av Timonens verk som dock särskilt när det gäller att finna material är kraftigt föråldrad. Samma gäller också för EG-rättens del då Finland blev medlem först Det finns också hjälp att hämta från Sverige i verken Jensen, Ulf Rylander, Staffan Lindblom, Per Henrik: Att skriva juridik (2006), Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (2006) och Kellgren, Jan Holm, Anders: Att skriva uppsats i rättsvetenskap (2007). 2.2 Innehållsliga krav För alla former av skriftliga arbeten förutsätts det att man är väl hemmastadd i det eller de rättsområden arbetet gäller. Detta betyder att man skall visa att det inhemska relevanta materialet är nyttjat i tillräcklig omfattning. Användningen av utländskt material beror mycket på ämnet och det är ofta direkt nödvändigt att visa att man behärskar det nordiska materialet i en viss utsträckning. Det går inte att entydigt definiera vad som är tillräckligt. Man kan alltså inte utgå från att en viss på förhand bestämd mängd källor eller tidsanvändning är tillräcklig. Olika personers arbetskapacitet varierar. Det är resultatet som bedöms och inte mängden nyttjat material eller tillkomstprocessen. Författaren förväntas behandla ämnet så uttömmande som möjligt och med ett självständigt grepp om uppgiften. Detta innebär att det krävs mindre för en rättsfallsanalys eller ett seminariearbete än för en uppsats och den slutliga höjdpunkten på skrivövningarna avhandlingen. Ett sätt att få en uppfattning om kraven är att se på publicerade artiklar i de allmänna tidskrifterna inom juridiken (de inhemska LM, DL och JFT samt t.ex. JT (Sverige) och TfR (Norge). Det lönar sig inte att bli nedslagen om det känns som om det inte går att nå upp till samma nivå. En nybörjare börjar på en anspråkslösare nivå och kan komma vidare endast genom att skriva. Man måste dock beakta att ibland är artiklar i dessa tidskrifter upparbetade utdrag ur avhandlingar som bedömts med de högsta betygen. Detta utvisar att en rätt ställd ambitionsnivå kan leda till goda meriterande resultat. Många doktorsavhandlingar ger också en bra 2

8 bild av hur rättsvetenskap kan idkas. De kan fungera som förebilder i både innehållsligt och tekniskt hänseende. Oberoende på vilken nivå skrivandet sker måste grundmaterialet bearbetas till en ny helhet. Det räcker inte att man kritiklöst plockar in utsagor ur olika källor och radar dem efter varandra. Skrivandet av rättsvetenskaplig text vilket det således alltid är fråga om oberoende av den personliga ambitionsnivån består av bearbetning av tidigare texter ur en ny synvinkel. Man måste alltså med egna ord säga det som man vill föra fram. Detta betyder ändå inte att allt skall skrivas om. Lagtexter och förarbetesutsagor liksom även andra författares utsagor kan tas in i texten antingen som direkt citat omgivet med citationstecken eller omskrivet. I bägge fallen måste dokumentationen vara entydig, dvs. det måste komma fram varifrån texten är tagen. Detta skall göras med noggranna hänvisningar som företrädesvis genomförs med noter (se också avsnitt 4.3 nedan). Det är synnerligen viktigt att vara noggrann med dokumentationen, eftersom det emellanåt kommer fram fall där författaren antingen av uppsåt eller oeftertänksamhet gör sig skyldig till avvikelse från god forskningspraxis. Granskningen av akademiskt skrivande bygger alltid på att läsaren har förtroende för att författaren följer god forskninspraxis. Det vanligaste förekommande problemet är att det i texten ingår delar som ord för ord är tagna från en annan text utan att delarna är omgivna med citationstecken. Läsaren utgår nämligen då från att det är fråga om författarens egen text fastän så inte är fallet. Den omständigheten att den ifrågavarande delen av texten avslutas med en not, genom vilken det i sig på ett korrekt sätt anges varifrån texten är tagen, är inte tillräcklig. Texten måste alltid vara skriven med egna ord om den inte omges med citationstecken. Om så inte är fallet är det fråga om plagiering. Med detta avses att lägga fram text eller ett 2 avsnitt därur som någon annan tagit fram som sin egen. Vid plagiering är det inte alls möjligt att arbetet godkänns. Om plagieringen är grov kan det även leda till disciplinära påföljder såsom avstängning på viss tid enligt 19 universitetslagen (645/1997) och 20 universitetsförordningen (115/1998). Den allvarligaste följden vid alla fall av avvikelse från god forskningspraxis är ändå att en persons renommé får sig en så allvarlig törn att den påverkar framtida arbetsmöjligheter. Direkta citat skall man inte ta in i texten utan särskild orsak. En sådan orsak kan vara att man jämför olika formuleringar sinsemellan. Efter citatet förväntar sig läsaren att författaren med egna ord berättar vad det intressanta i citaten är. 3 MATERIALINSAMLINGEN När ett skrivarbete inleds skall man ha bekantat sig med den inhemska litteratur och rättspraxis som berör ämnet. Dessutom är det ofta nödvändigt att utnyttja 2 Se God vetenskaplig praxis 2002 s. 12 f. 3

9 källor från andra nordiska länder. Orsaken till detta är att rättssystemen påminner om varandra och respektive fråga kan ha behandlats mera ingående i de övriga länderna. Finlands medlemskap i EU har lett till att man på många områden måste utnyttja EG-rättsligt material. Detta förutsätter kunskaper i hur EU fungerar. Vid behandling av ett tema som har en EG-rättslig anknytning blir denna sida betonad. På motsvarande sätt sätter internationella aspekter sin prägel på teman med allmänna internationella anknytningar. I avhandlingsskedet måste användningen av källorna vara omfattande. 3 Särskild vikt måste läggas vid att alla representativa källor tas med. För dessa gäller vissa tumregler som dock inte är undantagslösa: 1. Om det finns flera upplagor av ett verk är den senaste att föredra. Det kan finnas skäl att använda en tidigare upplaga när t.ex. framställningen till någon del förkortats i en senare upplaga. Ibland har den nyaste framställningen inte gått att få tag på. 2. I första hand skall en forskningspublikation användas framom läro-/handböcker eller populära framställningar av samma författare. Ibland måste man avvika från detta krav då en uppdatering endast finns i t.ex. en läro- /handbok. 3. Om samma författares ställningstagande i en rättsfråga har ändrats är det ofta skäl att föra fram den omständigheten att uppfattningen ändrats. 4. Källorna skall inte väljas ensidigt så att endast källor med en uppfattning används. 5. Materialinsamlingen kan inte göras punktvis vid arbetets inledande utan relevant material kan publiceras i ett mycket sent skede. Därför måste materialinsamlingen ske kontinuerligt till ett så sent skede som möjligt. 6. Hänvisningar kan ske endast till källor som man haft till handa i någon form. Om originalet inte har gått att få måste man hänvisa till den källa man har tillhanda och sedan redogöra för hänvisningen till den intressanta källan. Vid användningen av utländskt material måste man vara försiktig, eftersom värderingen av materialet är svår. Detta problem blir ännu större då man samlar material via Internet. Det är all anledning att notera att nordiskt material har en särställning jämfört med annat utländskt material. Det finns flera orsaker till detta. På ett allmänt plan är det fråga om att den s.k. rättskälleläran i huvuddrag är enhetlig. Inom vissa rättsområden är rättslikheten stor medan den på andra kan vara obetydlig. Det finns flera olika frågor som uppkommer när nordiskt material används och som Wilhelmsson behandlat i sin artikel Den nordiska rättsgemenskapen och 3 Se t.ex. Timonen 1998 s. 113 f. 4

10 4 rättskälleläran. Då man läser artikeln måste man beakta att EU-medlemskapet i viss mån har tillfört nya drag till de frågor som behandlas i artikeln. Allt har dock inte förändrats. En stor del av de gamla lagarna är fortfarande i kraft och rättssystemet har inte ändrats på ett sätt som förhindrar det nordiska materialets användning. Norge och Island är EES-stater medan de övriga nordiska länderna är medlemsstater. En stor del av lagstiftningsinitiativen utgår numera från EU. Fortfarande gäller dock att de nordiska samhällena påminner mera om varandra än de övriga medlemsstaterna. Därför är det intressant att undersöka hur genomförandet av direktiven sker i de nordiska länderna. Det är sällan nödvändigt att uppmana studenter att de inte skall förbli "eviga" materialsamlare. Det är ändå ganska vanligt att skrivskedet inleds onödigt sent. Vissa frågor dyker upp först när man försöker formulera en sak med egna ord. Skriva lär man sig genom att skriva. Materialet skall också utnyttjas på ett effektivt sätt och inte för att visa ovidkommande saker. Detta innebär oundvikligen att man också lägger ner arbete på att söka fram material som det visar sig att det inte går att utnyttja i framställningen. Då man står inför valet av källmaterial är framställningen i 4 kap. Timonen 1998 till stor hjälp. Olika källor såsom författningstexter, förarbeten, rättsfall och litteratur skall användas med beaktande av vissa krav. Om man vill få en utförlig bild av informationssystemen inom rättsvetenskapen rekommenderas ämneshelheten valfria studier i rättsinformatik inom ramen för ämnesstudierna. 5 Författningstexterna hittas i databasen Finlex, Uppdaterad lagstiftning, i verket Finlands lag Suomen laki i pappersversion eller i elektronisk form i 6 databasen eller i databasen Edilex. I vissa fall måste ett visst skede av en lag rekonstrueras då lagändringar skett ofta och då de publicerade lagböckerna inte innehåller den version som varit i kraft under den tid som är föremål för bedömning t.ex. i samband med en analys av ett prejudikat. I sådana fall behövs databasen Författningssamlingen Asetuskokoelma och/eller årgångarna av författningssamlingen i pappersformat. EG-författningstexterna finns på samtliga officiella språk i EU, dvs. också på finska och svenska. 7 Med förarbeten avses kommittébetänkanden, lagberedningsavdelningens publikationer, utlåtanden av laggranskningsrådet samt riksdagshandlingar (dvs. regeringens proposition, utskottens betänkanden och eventuella sakkunnigutlåtanden vid utskottsbehandlingen). Riksdagsbiblioteket är den bästa platsen då man 4 Wilhelmsson TfR 1985 s Se avsnitt 3.1 Nordiskt material som källa till sakargument, 3.2 Nordiskt material som auktoritetsargument, 3.3 Nordiskt material som stöd för förståelsen av egna källor och 3.4 Import av dogmatiska konstruktioner. 5 6 Se Studiehandboken Luku II, Tiedekunnan oppiaineet. Se adresserna: 7 Se t.ex. ingångssidan: 5

11 skall studera riksdagshandlingarna. Man kan också besöka det virtuellt på 8 adressen: Regeringens propositioner är som det slutliga PDF-dokumentet på adressen: På de olika ministeriernas hemsidor hittar man material som föregår regeringens propositioner. De olika myndigheternas hemsidor är också till stor hjälp i vissa fall (t.ex. Konkurrensverket och vissa sektormyndigheter som Energimarknadsverket och Kommunikationsverket). Då man går igenom rättsfallen på området sker det lättast genom portalen Finlex på adressen: Man får mera ut av sökningen med Finlex om man på förhand har bekantat sig med de olika registren och de senaste årsböckerna, eftersom man då fått en bild av vilka slag av fall det finns inom det område man är särskilt intresserad av. Databasen Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa Rättspraxis i litteraturen som också funnits i bokform underlättar en att hitta analyser av prejudikat. Den finns på också i Finlexportalen på adressen: De EG-rättsliga instanserna är dels kommissionen (särskilt vid konkurrensärenden) och EG-domstolarna. 9 Många rättsfall ofta de färskaste publiceras och kommenteras i juridiska tidskrifter (LM, DL, JFT etc.) och i serien KKO:n ratkaisut kommentein som givits ut från och med De här rättsfallen utgör emellertid endast en liten del av praxis. I bland är det motiverat att använda opublicerade rättsfall från HD, HFD eller avgöranden från lägre rättsinstanser. Beroende på temat kommer även avgöranden från andra särskilda instanser såsom marknadsdomstolen, konsumentmyndigheter osv. i fråga. 10 Det lättaste sättet att få tag på relevant litteratur är att söka litteratur med hjälp databaser på Internet. När det gäller utländsk doktrin är HeinOnline och Westlaw till stor hjälp. En bra utgångspunkt är juridiska fakultetens hemsida på adressen: Det nyaste verket på området förutsatt att det verkligen är färskt innehåller ofta i sin litteraturförteckning de flesta andra verk av nytta. Det kan vara givande att allra först bekanta sig med förteckningen över slagord och därifrån välja ut dem som har beröringspunkter med ens eget ämne. Man skall alltid försöka få tag på den nyaste upplagan av ett verk. Böcker, vilka är akademiska avhandlingar, särskilt doktorsavhandlingar, är ofta omfattande i sina litteraturförteckningar. För att få en uppfattning om kvaliteten på böcker kan det löna sig att söka fram en recension av dem i någon tidskrift. Här är opponentutlåtanden 8 Se om de olika möjligheterna Timonen 1998 s. 69 ff. 9 Se kommissionens ingångssida: och domstolens: 10 Se närmare om de olika möjligheterna Timonen 1998 s. 81 ff. men beakta att åtminstone i pappersversionen är det som sägs om Internet-möjligheten att utföra sökningar redan föråldrat. 6

12 över doktorsavhandlingar ibland till stor hjälp på grund av att de är rätt så utförliga. I Finland publiceras de vanligen i tidskriften Lakimies eller JFT. Det traditionella sättet att systematiskt söka fram litteratur var att gå igenom bibliotekens register och nyhetsförteckningar samt i bibliografier. Dessa sätt kan nyttjas som komplement till de ovan nämnda databaserna. Ett nytt sätt att leta efter material är att använda sig av sökrobotar på Internet. Sådana är Google, Yahoo, Ask, AllTheWeb, Live, Lycos, Technorati, Feedster, Bloglines, Altavista och A9. Ett snabbt sätt att få en uppfattning om någon fråga eller fenomen är att använda en encyklopedi av vilka Wikipedia på nätet hör till de 11 kändaste. Innan en hänvisning görs måste man dock ta ställning till vilken källa som är tillförlitlig och representativ. Ofta är användningen av denna typ av källsökningsinstrument det första ledet i en sökning i att finna den källa som slutligen skall användas. 4 FRAMSTÄLLNINGSSÄTTET 4.1 Disposition Framställningens disposition skall vara konsekvent och tydlig. Författaren skall hela tiden vara på det klara med vilken fråga det rör sig om och varför denna fråga behandlas där den behandlas. Texten måste också formuleras så att läsaren utan svårigheter kan följa författarens tankar. Dispositionen framställs i form av en innehållsförteckning där alla rubriker och underrubriker finns antecknade med sidnumrering. Läsaren kan på förhand med hjälp av denna bilda sig en uppfattning om arbetets struktur. Det är redan under arbetets gång mycket lätt att hålla sig med en ajourförd innehållsförteckning. Man gör det tekniskt på det lättaste sättet genom att utnyttja textbehandlingsprogrammets automatiska funktion som framställer innehållsförteckningen på nytt efter varje ändring i rubrikerna i avhandlingstexten. Detta förutsätter att man märkt ut alla rubriker och underrubriker i texten med koder. Det lönar sig redan i planeringsskedet av arbetet att göra upp en preliminär disposition som sedan vid behov justeras. I det praktiska arbetet skall man inte skriva på stora ändringar i den gamla versionen utan att först spara den t.ex. under ett annat filnamn. Man kan då utan tidsförlust återgå till den tidigare versionen om ändringen visade sig vara förhastad. Man skall undvika att överarbeta dispositionen/innehållsförteckningen med alltför många underrubriker. Man kan dock inte ge en allmängiltig regel om hur en disposition skall se ut. En tumregel som man kan utgå ifrån är att det i kandidatavhandlingar sällan lönar sig att operera med 11 Länkarna till de övriga robotarna kommer på Googles söksida efter att man inlett en sökning. 7

13 underrubriker med mera än fyra nivåer (t.ex. att 2 kapitlet har avsnitten 2.1, och ). Läsningen blir nämligen besvärlig om det kommer nya underrubriker så gott som på varje sida. För att det skall vara möjligt att uppgöra en god arbetsdisposition måste författaren läsa in sig i materialet i en tillräcklig omfattning för att självständigt kunna behandla sin frågeställning. Det är i hög grad beroende på individuella egenskaper och vanor när det lönar sig att inleda skrivandet. Samma gäller även arbetsmetoderna vid inläsningsskedet. En del föredrar att göra korta anteckningar enligt sin arbetsdisposition medan andra gör detaljerade anteckningar angående enskilda verk som lästs mer eller mindre intensivt. 12 Särskilt i projektskedet ingår det seminarier där en mellanrapportering genomförs för att underlätta och styra skrivarbetet i begynnelseskedet. För en sådan rapportering är de frågor som tas upp i bilaga I Mellanrapportering: Handledning för skrivandet till hjälp. 4.2 Källförteckning Alla nyttjade källor skall nämnas i källförteckningen (dock inte författningar och rättsfall). Om det förekommer rättsfall i en större mängd är det skäl att göra upp ett särskilt rättsfallsregister ur vilket det framkommer på vilken sida/-or fallet behandlas. Endast de källor som man hänvisat till i arbetet skall medtas. 13 Följande uppgifter skall ges om böckerna: Författarens namn (släkt- och förnamn angivna på det sätt som de är skrivna på titelbladet), verkets fullständiga titel, del, upplaga, tryckort eller utgivningsort (här måste man vara konsekvent), tryckår eller utgivningsår. Samma principer följs då det gäller artiklar. Följande uppgifter medtas i källförteckningen: Författare, artikelns fullständiga rubrik, tidskriften (med dess vedertagna förkortning), nummer (inom parentes; behöver inte nämnas om tidskriften har löpande numrering av sidorna), de sidor där artikeln börja och slutar, utgivningsår. Har artikeln utgivits i en separat samlingsverk (t.ex. en festskrift) bör publikationens namn samt tryck- eller utgivningsort nämnas. Författarna anges i alfabetisk följd i litteraturförteckningen. Har man flera verk av samma författare anges de internt i kronologisk ordning. Alla tryckta källor 14 anges i en förteckning, ifall inte t.ex. det offentligt trycket är så omfattande att det finns skäl att göra en särskild förteckning över detta. Nuförtiden måste man också ta ställning till hur källor på Internet skall anges. Det har blivit allt vanligare att man hittar källor som PDF-dokument på olika 12 Se ytterligare om detta Timonen kap. 13 Se även Timonen 1998 s. 146 ff. 14 Offentligt tryck är samlingsnamnet på de dokument som produceras av regering, riksdag, kommuner och olika myndigheter. 8

14 hemsidor. I synnerhet när det är fråga om offentligt tryck är det dokument som finns i elektronisk form identiskt med det som finns på papper varför det inte finns någon orsak att sätta upp hemsidans adress. Samma gäller även andra källor som publicerats på papper. Endast i sådana fall där källan endast finns på en hemsida i html-format måste man uppge hemsidans adress i källförteckningen tillsammans med det datum då man senast granskat källan. Ibland måste man använda ett annat sätt för dateringen. I portalen WSOYpro finns databasen Juridiikkaonline där texterna i bokserien Oikeuden perusteokset återges i delvis uppdaterat skick. När den elektroniska versionen använts är det intressant att datumet för uppdateringen av texten återges och inte datumet då besöket på hemsidan skett. Orsaken till att källförteckningen skall göras exakt är att läsaren skall kunna söka fram samma källa som författaren använt sig av. Den vetenskapliga metoden bygger på ett krav på kontrollerbarhet. 4.3 Hänvisningar Här behandlas hänvisningarna i den ordning som de har betydelse som rättskällor, dvs. lagar, förarbeten, rättsfall och litteratur. Då det finns tillämpliga lagrum skall man hänvisa till dem direkt och inte via någon andrahandstext såsom förarbeten eller läro-/handböcker. Behandlingen av hur dessa skall tolkas förutsätter att man tar del av och redogör för vad som sägs i förarbetena. När en lag har funnits så länge att det finns praxis skall man redovisa för denna och analysera den. Detta låter sig göras bäst genom att beakta det som tidigare sagts i litteraturen (doktrinen). De vedertagna sätten att hänvisa till källorna skall följas för att undvika missförstånd. Det är fråga om att i fotnoter underrätta läsaren i vilken källa den tanke finns som man återger mer eller mindre med egna ord. Läsaren skall med stöd av noten och källförteckningen lätt och snabbt kunna finna källan utan eget källsökningsarbete. I noterna kan man hålla sig till att enbart dokumentera (dokumenterande not), dvs. det framkommer vilken källa författaren har nyttjat och vilket ställe i källan. Därutöver finns det diskuterande noter vilket betyder att författaren jämför källor sinsemellan och tar ställning till ställningstagandena i källorna i förhållande till hur han eller hon själv tycker. Dessutom kan man närmare beskriva någon detalj. Denna teknik skall användas med eftertanke så att inte framställningen blir svåröverskådlig. Om det är fråga om saker som är centrala med tanke på framställningens tema är den rätta platsen för diskussionen i brödtexten. Hänvisningstekniken behandlas närmare nedan vid litteraturhänvisningarna då det ofta är fråga om sådana även om hänvisningar till förarbeten görs på motsvarande sätt. Lagar. Man hänvisar till lagar genom att skriva ut namnet på lagen i den form den har i författningssamlingen eller i databaserna. Rent tekniskt lönar det sig alltid att plocka lagtexterna i elektronisk form för att undvika att det uppstår felslag. Det 9

15 är en smaksak om datumet för givandet sätts ut eller om man nöjer sig med författningssamlingens nummer och årtal. För att entydigt identifiera en lag räcker nummer och årtal, se t.ex. lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929). Lagen gavs och detta är inte en uppgift som märkbart underlättar sökningen. I verket Svenskt lagspråk i Finland (förkortas SLAF) återges hur laghänvisningar och hänvisningar till internationella konventioner skall göras. Där jämförs hur man skall göra det på svenska och finska varför de som skriver 15 på finska eller översätter också har nytta av boken. I vanliga fall hänvisar man till lagrum i brödtexten och använder inte alls noter. När namnet på en viss författning skall upprepas är det praktiskt att använda en vedertagen förkortning av den och om en sådan inte finns att själv bilda den. Förkortningarna skall återges i en särskild förteckning och första gången en förkortning används skall hela namnet återges med förkortningen inom parentes. Lagrum i lagar med en kapitelindelning där paragrafernas numrering löper kapitelvis hänvisar man till så här: KSL 4:1 (1 i 4 kapitlet i konsumentskyddslagen). Man använder således inget paragraftecken. Till lagrum i lagar med en löpande numrering hänvisar man så här: RättshL 36. Förarbeten. När man hänvisar till förarbeten är det ändamålsenligt att använda den tryckta pappersversionens sidnummer. Om denna inte finns till hands måste man hänvisa till underrubriker eller detaljmotiveringarna genom paragrafnummer. I Finlex och riksdagens databaser finns sedan 2001 handlingarna som PDF-dokument vilket alltid möjliggör hänvisning till sidnummer. Rättsfall. Då man hänvisar till äldre rättsfall kan man med fördel kort referera ifrågavarande fall så att läsaren inte i onödan behöver slå upp det. För nyare rättsfalls del kan man utnyttja den rubriktext, som återfinns i Finlex eller i HD:s årsbok respektive andra instansers register både på finska och på svenska. Sålunda undviker man ofrivilliga inexaktheter genom översättning. Ibland kan dock sammanhanget kräva att man återger utsagor ur domskälen i de olika instanserna för att man i tillräcklig detalj skall kunna få stöd för sin argumentering. Detta gäller i synnerhet när formuleringen fråga om... använts i rubriken varför det blir nödvändigt att själv beskriva vad fallet gällde. Identifieringsuppgifterna för rättsfallet skall uppges exakt. Har det publicerats i HD:s eller HFD:s årsbok anges redogörelsens eller notisens nummer (t.ex. HD 1974 II 15, observera dock numreringen från och med år 1987 för HD:s del), i övriga fall anges datum och diarienummer samt liggarens nummer (fi. taltio). Har fallet tagits ur en tidskrifts rättsfallskommentar och inte ur ett officiellt register måste detta nämnas. I normala fall skall dock de officiella databaserna användas. Litteratur. Det finns ingen absolut regel om hur man skall göra litteraturhän- 15 Se SLAF 2004 s. 193 ff. Observera att verken Finlands Lag och Suomen Laki är utgivna av en privat förläggare (Talentum, tidigare Kauppakaari och Juristförbundets Förlag) och att signumen i verken inte kan användas i hänvisningar. Då äldre upplagor av verken används skall man beakta att signumsystematiken ändrades på mitten av 1990-talet. 10

16 16 visningar. Den traditionella metoden med fotnoter är läsarvänlig och tydlig. Man kan ta modell av någon nyare doktorsavhandling. Det är även möjligt att placera hänvisningarna inom parentes i texten. Nackdelen med detta system är att diskuterande kommentarer inte kan tas med på grund av att texten då blir onjutbar att läsa. Man måste således anpassa uttryckssättet efter hänvisningstekniken. I varje fall måste man vara konsekvent. Man skall alltid hänvisa till en utnyttjad källa. Det kommer inte på fråga att bara ange att en författare är av den eller den åsikten utan att meddela var denna ståndpunkt finns dokumenterad. Långa citat skall undvikas och om det är nödvändigt att citera någon författare mera utförligt kan man placera citatet i ett eget avsnitt med mindre radavstånd, bredare marginal och eventuellt mindre textstorlek för att avskilja det från den övriga texten. På samma sätt kan man redogöra för någonting som inte hör till kärnan av det som behandlas men som i en not skulle göra texten tungläst. Ibland förekommer det att en framställning innehåller hänvisningar i huvudsak till endast några källor per kapitel samt att avhandlingstexten följer källornas framställningsordning. Detta är ett tecken på att framställningen är osjälvständig och att författaren inte bildat sig en egen uppfattning av det problem som behandlas. Detta är en allvarlig kvalitativ brist som ofta leder till underkänt betyg eller om det förekommer i mindre omfattning till att betygssättningen blir 17 lägre än annars. Ännu allvarligare är det om det är fråga plagiering (se ovan underavsnittet 2.2). Om man hänvisar till flera källor i samma not är det en god tumregel att ange dem i kronologisk ordning. Ibland kan det emellertid vara nödvändigt att gruppera dem annorlunda t.ex. då man redogör för olika meningsriktningar, talar om olika länder eller annars opererar med källor som har olika utgångspunkter. Det finns också vissa saker man måste beakta när man hänvisar till källor på Internet. Då en källa finns som PDF-dokument på en hemsida är det dokument som finns i elektronisk form identiskt med det som finns på papper varför det inte finns någon orsak att hänvisa till hemsidans adress i noten varje gång. Här är samma förfarande som gäller för källor i allmänhet att föredra. Bilda en informativ förkortning av källan som anges i noten. Endast i sådana fall där källan endast finns på en hemsida i html-format måste man uppge hemsidans adress i källförteckningen tillsammans med det datum då man senast granskat källan. I noten är det också i dessa fall bäst att endast ange källan genom en förkortning. 16 Se Timonen 1998 s. 136 ff. där de olika sätten förklaras åskådligt. I denna framställning används ett sätt som är kort och informativt: Släktnamnet (vid officialtryck lämplig förkortning) och årtalet för utgivningen anger att det är fråga om ett separat verk. På motsvarande sätt hänvisar man till en tidskriftsartikel eller artikel i ett samlingsverk (t.ex. Nybergh JFT 2005 s ). På detta sätt ser läsaren genast vilkendera publikationsformen det är fråga om utan att se i källförteckningen. 17 I praktiken sker ingen formell betygssättning genom beslut i fakultetsrådet utan handledaren tar kontakt och ger arbetet tillbaka för en upparbetning. 11

17 4.4 Språkbruk I bland är språket i studenters skriftliga arbeten invecklat och svårfattligt. Detta är inte alls eftersträvansvärt när man skriver rättsvetenskaplig text. Ordspråket 'det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta' säger det väsentliga. En provläsning med en studiekamrat eller någon närstående person kan hjälpa en att höja textens nivå. I samband med språkstudierna ges kommentarer om korrekt språkbruk. Språket skall till sin stil vara neutral sakprosa och man skall sträva efter en lättfattlig framställning. I synnerhet skall man undvika att direkt översätta källor till svenska. Källor som finns på ett annat språk måste man skriva om till flytande svenska. Innan skrivarbetet inleds är det nyttigt att skaffa "Skrivregler", utgivna av 18 nämnden för svensk språkvård (det finns en ny upplaga år 2000). Där finns bl.a. regler för kommatering och användning av stor respektive liten bokstav. Det finns också rent språkliga råd i SLAF. Man har numera genom universitetets datorer tillgång till många språkliga databaser såsom MOT, se adressen: Utöver dessa databaser kan de sökrobotar (Google mm.) som finns tillgängliga via Internet användas för att finna språkligt gångbara uttryck och begrepp. Man kan lätt utveckla goda granskningsrutiner. Till dessa hör att åtminstone använda sig av textbehandlingsprogrammets språkgranskningsfunktion innan arbetet lämnas in. Ett bristfälligt eller direkt felaktigt språk kan försvåra eller förhindra en riktig uppfattning av författarens tankar och inverkar då sänkande på betyget. Slutligen utgör maturitetsskrivning på svenska ett bevis på att studeranden fullständigt behärskar det svenska språket. Motsvarande gäller maturitetsskrivning på finska för finskspråkiga. 4.5 Den yttre utformningen De skriftliga arbetena skall vara prydliga och snygga till det yttre. Med detta avses det resultat som uppnås med normala skrivare till datorer. Det skall finnas ett titelblad som t.ex. kan utformas såsom titelbladet till denna framställning. De olika delarna av arbetet skall placeras i följande ordning: 1) Titelblad 2) 19 Sammandrag (endast i avhandlingar) 3) Innehållsförteckning 4) Förkortningar 5) Källor 6) Texten 18 Svenska språknämnden bytte namn till Språkrådet den 1 juli Se Studiehandboken Luku I, OTM-tutkielma. I denna text har marginal- och radavståndsstandarderna inte använts för att spara på papper. I övrigt är utformningen av texten uppgjord för att fungera som exempel. 12

18 7) Bilagor (tabeller, rättsfallsregister, standardavtal osv.). Rättsfallsanalyser, seminariearbeten och uppsatser skall vara hopnitade (en nit i övre vänstra hörnet) och avhandlingen skall vara nitad längs med ryggen samt dessutom limmad med ett ryggband. I vissa fall godkänner lärare att seminariearbeten levereras i elektroniskt format och då är PDF-formatet det bästa även om textbehandlingsprogrammens format också godkänns. I varje fall förutsätts att läraren uttryckligen godkänner detta distributionssätt. 4.6 Längd Rättsfallsanalyser, seminariearbeten och övningsuppsatser skall omfatta minst det sidantal som handledaren har angett (vanligtvis sidor) medan avhandlingen skall vara sidor lång. För avhandlingen bestäms vidare i studiehandboken att sidorna skall vara A 4 pappersstorlek, fonten 12 punkter Times New Roman eller motsvarande (dvs. proportionerlig font = i praktiken annan font än courir = skrivmaskinstyper där alla tecken tar lika mycket plats på papperet), radavståndet 1,5, vänster marginal 3 cm och de övriga marginalerna 2,5 cm, dvs. 20 höger-, över- och undermarginal. Fastän dessa tekniska krav inte gäller övriga skriftliga arbeten finns det ingen orsak att märkbart avvika från dem. I alla fall får man inte manipulera den yttre utformningen så att bedömningen av längden blir svår eller så att läsbarheten blir lidande. Särskilt vid nyttjande av proportionerliga fonter måste man fästa uppmärksamhet vid att inte pressa in alltför mycket text per sida. En allmän tumregel är att en rad skall innehålla tecken inklusive mellanslag för att den skall vara läsbar. Härvid skall punktstorleken på fonten vara 12. Avstavningen skall vara påkopplad och den högra marginalen skall vara jämn. Typografiska finheter såsom att fontstorleken i noter och indragna stycken är mindre är givetvis tillåtna, eftersom de inte i någon betydande grad inverkar på sidantalet. 5 BEDÖMNING För bedömningen av de mindre skriftliga arbetena gäller det som anges separat för dem i studiehandboken eller i samband med den kurs det är fråga om. För övningsseminarierna gäller fakultetsrådets beslut , bilaga A (se bilaga II nedan). De bestämmelser som finns angående bedömningen av avhandlingen gäller förfarandet. Dessutom finns fakultetsrådets beslut , bilaga A med rubriken Typiska drag för juris magistersavhandlingars betyg (se bilaga III nedan). Kontentan av dessa handlingar är att man vid bedömningen fäster speciell uppmärksamhet vid huruvida användningen av källorna är mångsi- 20 Se Studiehandboken Luku I, OTM-tutkielma. 13

19 dig och kritisk samt huruvida framställningssättet är självständigt och kritiskt. Detta framkommer t.ex. av om författaren kunnat jämföra olika författares åsikter och själv kunnat ta ställning till dessa på ett moget sätt. Både arbetets innehåll och utformning påverkar bedömningen. 21 Även om ett arbete till sitt innehåll är av hög klass inverkar det nedsättande på betyget om det tekniska utförandet är störande vid läsningen. 21 Se även Studiehandboken, OTM-tutkielma. 14

20 MELLANRAPPORTERING: HANDLEDNING FÖR SKRIVANDET BILAGA I Frågor som uppkommer vid skrivandet och som måste klargöras innan arbetet inleds och behandlas under mellanrapporteringen Meningen med mellanrapporteringen är att säkerställa att deltagarna kommer i gång med sitt seminarie-/avhandlingsarbete. Det ganska vanligt att en del har "startsvårigheter". Även om man inte har sådana svårigheter finns det också en risk för att det sker energispillan genom att arbetsinsatsen inte görs med eftertanke. Mellanrapproteringens uppgift är därför att hjälpa alla deltagare på traven. Det är dock bäst att genast påpeka att det hårda arbetet skall utföras av författaren. Lärarens och de övriga deltagarnas roll är endast att bidra med uppbyggande kritik. För att mellanrapporteringen skall fylla sin funktion krävs vissa saker av det papper som skall presenteras. Seminariet går ut på att deltagarna skall presentera sin forskningsplan. Detta låter ambitiöst men man skall faktiskt ta skrivuppgifterna som ett forskningsarbete även om det är ett lärdomsprov. Detta betyder att författaren övar sig och håller på att lära sig i vetenskapligt skrivande. Det finns sällan särskilt mycket att säga om endast en disposition. Därför skall man göra upp en forskningsplan där man satt till pappers svar på de frågor som nämns nedan i punkterna 1 5. Det är fråga om de arbetsskeden som skall gås igenom. Se också angående denna fråga Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen 5 kap. och särskilt avsnitt ) Preciserad frågeställning Vilken eller vilka frågor avser författaren att söka svar på? Har han eventuellt någon eller några "hypoteser"? Detta är väsentligt med hänsyn till arbetets kvalitet. En god frågeställning underlättar skapandet av den enhet den "röda tråd" som åtminstone avhandlingens bedömare uppfattar som ett mycket viktigt kriterium för en god avhandling. Varför upplever författaren denna frågeställning som (teoretiskt och/eller praktiskt) meningsfull? Har författaren några särskilda värdemässiga utgångspunkter eller mål (förutom att bli färdig) med sitt arbete? 2) Temats avgränsning Förhållandet till frågeställningen 3) Material Hurdant rättskällematerial (nationellt och internationellt) har författaren påträffat och vad hoppas författaren ytterligare finna (allmänt om litteratur, förarbeten, praxis etc. angående frågan)? Vad för eventuella andra typer av material (intervjuer, kartläggning av avtalspraxis m.m.) avser författaren att använda? Hur avser författaren att använda materialet? 4) Särskilda problem Om det för författaren har dykt upp några särskilda problem gällande innehållet i avhandlingen eller metoden finns det möjlighet att precisera dem för att vid handledningsseminarietillfället kunna behandla dem. 5) Utkast till disposition med motiveringar

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter Kommentarer och exempel

Klarspråkstestet: rapporter Kommentarer och exempel Klarspråkstestet: rapporter Kommentarer och exempel Innehåll Målgrupp och syfte...4 Skriv ut målgrupp och syfte i rapporten...4 Innehållet... 5 Att välja innehåll... 5 Dispositionen...6 Välj en ändamålsenlig

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA?

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Elina Harjunen, Jan Hellgren, Riitta Juvonen, Beatrice Silén, Minna Sääskilahti och Michaela Örnmark HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Synpunkter och frågeställningar med anknytning till utvärderingen av inlärningsresultat

Läs mer

Förändringstendenser i svensk rättskultur

Förändringstendenser i svensk rättskultur Förändringstendenser i svensk rättskultur Särskilt med avseende på domarrollen och rättskipningens funktion Examensarbete i konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Författare: Björn Bertilsson Handledare:

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli

Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från statsrådets kansli Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2010 Svenskt

Läs mer

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten?

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete HT2005 Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - vilket ansvar har socialtjänsten? Författare: Emma Berg Handledare: Anna Hollander Ungdomar som

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer