Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL OCH SYFTE... 3 Förbundets målsättningar under 2015:... 3 Förbundets målsättningar för de kommande åren:... 4 VERKSAMHET... 4 Samarbete... 4 Information... 5 Planerade evenemang inom informationsområdet under 2015:... 6 Verksamhet som vänder sig till unga... 6 Intressebevakning... 6 Tillgänglighet... 7 Sysselsättningsverksamhet... 7 Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning... 8 Projekt för utredande av assistentpool... 8 KANSLIET... 8 MEDLEMSFÖRENINGAR OCH GRUPPER... 9 PERSONAL HÅLLBAR UTVECKLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY JÄMSTÄLLDHETSPOLICY STYRELSE EKONOMI

3 MÅL OCH SYFTE I enlighet med stadgarna fungerar Ålands handikappförbund r.f. som samarbetsorgan för sina medlemsföreningar (handikapp- och patientföreningar och folkhälsoorganisationer) och grupper som bedriver verksamhet bland personer med funktionsnedsättning på Åland. Ålands handikappförbund (i fortsättningen handikappförbundet eller förbundet) bevakar och agerar i handikappfrågor och informerar om sådant som ligger inom handikappområdet. Förbundets syfte är att arbeta för jämlikhet och delaktighet på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga på Åland. Arbetet sker med grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår vision inbegriper att Ålands handikappförbund hittar nya innovativa former för service till personer med funktionsnedsättning samt skapar rum i samhället för frågor som berör funktionshindersområdet. Förbundet ska stöda och stimulera medlemsföreningarna i deras verksamhet. Medlemmarnas egna erfarenheter och upplevelser utgör grunden för våra initiativ. De människor som lever med en funktionsnedsättning har kunskap och unika erfarenheter av att leva i en värld med funktionshinder. Så långt det är möjligt skall vi tillvarata alla handikappgruppers intressen oberoende av medlemskap i någon förening. Förbundets målsättningar under 2015: Skapa diskussioner och väcka uppmärksamhet kring bemötande Fortsatt arbete med informationsspridning och påverkan gällande tillgänglighet och öka medvetenheten om universell design Utreda och planera en assistentpool på Åland Fortsätta sprida information om förbundet Delta i evenemang i syfte att lyfta fram handikappfrågor Intressebevakning, speciellt gällande kommunernas service till personer med funktionsnedsättning Uppmärksamma den internationella handikappdagen den Informera om Personligt Ombuds verksamhet Ta i bruk de uppdaterade stadgarna Förbundet följer en treårsplan för att skapa kontinuitet i de evenemang som planeras och för att ha en överblick över vilka områden inom funktionshindersområdet som behöver uppmärksammas i framtiden. 3

4 Förbundets målsättningar för de kommande åren: Ökad medvetenhet om förbundet genom informationsspridning Ökat inflytande gällande handikappfrågor i samhällsdebatten Intressebevakning Skapande av evenemang för att lyfta handikappfrågor Förstärka samarbetet mellan förbundets medlemsföreningar och andra aktörer VERKSAMHET Handikappförbundets kärnverksamhet utgörs av intressebevakning inom det åländska handikappfältet samt informationsarbete och samarbete med medlemsföreningarna och övriga aktörer inom handikappområdet. Medlemsföreningarna har en central roll i handikappförbundets verksamhet. Det innebär att Handikappförbundet bevakar och agerar i frågor som berör medlemsföreningarna, erbjuder föreningarna olika former av sakkunskap och administrativ service och upprätthåller ett gemensamt kansli för förbundet och föreningarna. Till uppgifterna hör även att fungera som huvudman för arbets- och sysselsättningsverksamheten Fixtjänst. Förbundets uppdaterade stadgar fastställs under 2014 och kommer att tas i bruk under Bland annat kommer stadgarna att ändras så att verksamheten inom Fixtjänst formellt ryms inom förbundets verksamhet. Samarbete Kärnan i förbundets samarbete utgörs av medlemsföreningarna och olika myndigheter, t.ex. Ålands landskapsregering och de åländska kommunera. Kontakten till Ålands hälso- och sjukvård är tät och kontinuerlig. Främst gäller samarbetet Rehabiliterings- och fysiatrikliniken, rehabiliteringsavdelningen, utlåningsdepån och socialkuratorerna. Förbundets ordförande, viceordförande och personligt ombud ingår sedan april 2014 i Handikapprådet för landskapet Åland. Övriga samarbetsparter är bl.a. organisationer inom tredje sektorn på Åland. Kontakten till olika organisationer inom handikappområdet, främst i ett nationellt och ett nordiskt perspektiv, är viktig. Den input som samarbete och kontakt utanför Åland ger, stimulerar verksamheten inom förbundet och ger nya idéer. Förbundet har en representant i Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp: Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Samarbetet och kontakterna med olika handikapporganisationer inom norden planeras fortsätta under

5 Information En av förbundets huvudsakliga uppgifter är att informera om funktionshinder och övriga frågor som berör handikappområdet. Informationen till enskilda personer, både personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, är ett högprioriterat område, men även information till allmänheten, massmedia, skolor och myndigheter är livlig. Kostnadsfri individuell rådgivning ges enligt resurser och kompetens till personer med olika funktionsnedsättningar gällande t.ex. handikappservice, olika bidragsformer och socialskyddsfrågor. Förbundet har därmed ofta god insyn i funktionsnedsattas vardagliga levnadsvillkor, vilket ger ett gott underlag till att agera intressepolitiskt. Förbundet uppdaterar socialskyddsguiden Information om stöd och bidrag för personer med funktionshinder med aktuell information för året. I guiden finns olika stöd- och bidragsformer samt kontaktuppgifter uppräknade och den nås enkelt via förbundets hemsida, alternativt i pappersformat. Handikappförbundet ger årligen ut två nummer av tidningen Handikappbulletinen, som främst innehåller aktuell information inom handikappområdet, förbundet och föreningarna. Tidningen har under det senaste året omarbetats och utökats med mer redaktionellt material tillsammans med information från förbundet, medlemsföreningarna och dess medlemmar. Innehåll och layout sammanställs och sköts av förbundets personal och trycks vid tryckeri. Förbundet strävar till att fortsättningsvis kunna erbjuda tidningen till samtliga hushåll en gång per år och till föreningsmedlemmar två gånger per år. Förbundet har även ett bibliotek som erbjuder litteratur inom handikappområdet. Biblioteket uppdaterar sin litteratur årligen och besöks frekvent av studerande, undervisnings- och vårdpersonal. Förbundet har en viktig roll i att förmedla nya rön och information om handikappfrågor från omvärlden. Till exempel har begreppet universell design blivit ett allt mer aktuellt begrepp som nämns i samband med skapande av tillgängliga miljöer. Universell design innebär att man i planeringsskedet av både inom- och utomhusmiljöer skapar förutsättningar för alla människor att röra sig och vistas, oavsett ålder, funktion eller behov av transportmedel. Man anpassar således inte omgivningen efter någon särskild grupp utan skapar ytor som är bekväma för alla människor. Förbundet kommer att uppmärksamma universell design under de kommande åren. Vi strävar till att ordna aktuella föreläsningar, informationstillfällen och studieresor som ger människor med funktionsnedsättning, anhöriga och professionella inom social- och hälsovården ökade kunskaper i handikappfrågor. Föreläsningar och dylikt ordnas till självkostnadspris, eller i mån av möjlighet gratis, för deltagarna. 5

6 Planerade evenemang inom informationsområdet under 2015: Bemötandeseminarium för tjänstemän och beslutsfattare inom offentliga sektorn Under 2014 har förbundet startat en kampanj under temat Bra bemötande är gratis. Förbundet kommer att fortsätta med kampanjen under 2015 och i samband med det lyfta fram bemötandets betydelse i arbetet med människor. Förutsatt att medel beviljas kommer förbundet att arrangera ett bemötandeseminarium med inbjudna föreläsare från Sverige och Finland. Seminariet kommer att vända sig till tjänstemän, vårdpersonal och beslutsfattare inom offentliga sektorn och vården. Bemötandeseminariet kommer att ansökas om i form av ett separat projekt. I samband med kampanjen lanseras även en bemötandeguide i videoformat på hemsidan och informationsmaterial i form av broschyrer och kort. Minimässa vid ÅHS Förbundet och medlemsföreningarna informerar vårdpersonalen vid Ålands hälso- och sjukvård om sin verksamhet. Informationskampanj i grundskolorna på Åland om bemötande och likaberättigande En kampanj i grundskolornas lågstadier med information om funktionsnedsättningar och diskussioner om attityder, tolerans och likaberättigande. I samarbete med Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Ungdomsdag Förbundet planerar att upprepa den uppskattade ungdomsdagen för unga med funktionsnedsättning på Uncan. Valdebatt 2015 Med anledning av det förestående valet kommer förbundet att ordna en valdebatt med inriktning mot funktionshinderspolitik. Dessutom planeras olika mindre informationsevenemang såsom föreläsningar och informationstillfällen för allmänhet och medlemmar samt minimässa i Maxinge. Verksamhet som vänder sig till unga I förbundets regi drivs en tjejgrupp för unga tjejer med funktionsnedsättning. Gruppen träffas ungefär en gång per månad och umgås, pratar, går på bio eller gör någon annan rolig aktivitet. Gruppen planeras fortsätta under 2015 och leds av lärarstuderande Ida Jansson. Dessutom planeras en aktivitetsdag för unga med funktionsnedsättning på sportlovet 2015 samt ungdomsdagen på Uncan, vilken beskrivs under rubriken Planerade evenemang. Intressebevakning Förbundet bedriver intressebevakning inom sådant som berör det åländska handikappområdet, främst frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna. Förbundet bevakar området och agerar på lämpligt sätt, t.ex. genom möten, insändare i massmedia, skrivelser och yttranden av olika slag. Rollen som remissinstans är viktig och ett sätt att föra fram åsikter som är betydelsefulla för föreningarna. 6

7 Tillgänglighet Arbetet mot ett tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Att bevaka och förbättra tillgängligheten gällande fysisk miljö, tillgång till information och möjligheten att kommunicera är en viktig uppgift för förbundet. Rådgivning, information och utlåtanden till myndigheter kommer, liksom tidigare, att erbjudas under året. T.ex. vid nybyggen kan förbundet kontaktas för tillgänglighetsutlåtanden. Verksamhetsledaren och organisationssekreteraren deltar i nätverket för Tillgänglig turism som arbetar med att förverkliga den nya turismstrategin för åren ur ett handikapperspektiv. Tanken bakom tillgänglighetsarbetet är att öka kunskapen om, och intresset för, tillgänglighetsfrågor och att på sikt kunna få till stånd en åländsk tillgänglighetsguide i samarbete med övriga aktörer inom området. Utvecklingen går mot att dessa frågor mera lyfts och beaktas i samhället, vilket torde leda till att förbundets roll som intressebevakare och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor stärks. Service till medlemsföreningarna Förbundets service till medlemsföreningarna är delvis skild från den service som förbundet erbjuder allmänheten. Den specifikt administrativa service som erbjuds föreningarna tillhandahålls vid kansliet och är omfattande. En mycket uppskattad serviceform är t.ex. den hjälp med bokföring, uppgörande av budget och bokslut samt löneräkning och -utbetalning som erbjuds. Servicen regleras i ett skilt styrdokument och gäller i första hand de föreningar som inte har anställd personal. Sysselsättningsverksamhet Arbete och sysselsättning har stor betydelse för att främja individens funktionsförmåga och delaktighet samt gynnar samhället i stort. Handikappförbundet ser det som sitt moraliska ansvar att främja arbets- och sysselsättningsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning. Ålands handikappförbund har genom avtal med Ålands kommunförbund r.f. åtagit sig att vara huvudman för arbets- och sysselsättningsenheten Fixtjänst. Se Fixtjänsts separata verksamhetsplan och budget för närmare upplysningar. Förbundet för diskussioner med övriga verksamheter inom området arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning för att se över möjligheterna att koordinera och knyta verksamheterna närmare varandra. 7

8 Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning Projektet Personligt ombud har verkat sedan augusti 2013 inom Ålands handikappförbund. Det har redan visat sig att det finns ett stort behov av en oberoende instans som kan stöda och ge råd till personer med funktionsnedsättning i frågor som rör socialservice och andra serviceformer. Det finns idag, speciellt med tanke på kommunernas och övriga myndigheters svagare ekonomiska situation, ett stort behov av stöd och information för att personer ska orka driva sina intressen och få den service och den hjälp som de har rätt till. Verksamheten fortsätter under 2015 med att stöda personer med funktionsnedsättning i kontakten med myndigheter och liknande. Personligt ombud uppmärksammar även de brister i samhällssystemet som framkommer vid kontakten med klienterna. Personligt ombuds verksamhetsbeskrivning och utvärdering för perioden bifogas som bilaga. Projekt för utredande av assistentpool Förbundet planerar för en tillfällig projektanställning som utredare/planerare av en assistentpool/assistentcentrum på Åland. Förslaget grundar sig på de diskussioner som en arbetsgrupp inom Ålands neurologiska förening startade under våren Orsaken är att många människor som har personlig assistent upplever att det är mycket ansträngande att vara arbetsgivare för sina assistenter. Enligt nuvarande lagstiftning är kommunerna skyldiga att anordna personlig assistans, men lagen öppnar för tre olika alternativ för anordnandet. På Åland har de flesta kommuner antagit systemet med att ersätta brukaren för de omkostnader som uppkommer kring den personliga assistansen, men brukaren har fortfarande arbetsgivaransvaret för assistenterna. Sedan tidigare har även Handikapprådet påtalat att situationen för personer i behov av personlig assistans var ansträngd på grund av den börda som arbetsgivaransvaret för med sig. Förbundet söker medel separat för projektet vilket beräknas pågå under ett halvt år. Se separat ansökningshandling och bilagor för närmare upplysningar. KANSLIET Kansliet, med personal och teknik, fungerar som ett gemensamt resurscenter för personer med funktionsnedsättning på Åland och här kan medlemsföreningarna låna utrymmen och träffas. Via kansliet, som är öppet vardagar kl. 9-15, förmedlas information och service till både medlemmarna och allmänheten. Förbundet hyr, tillsammans med handikappföreningarna, utrymmen om 399 m2 i Nyfahlers av Alandiabolagen. Förbundet fungerar som huvudhyresgäst gentemot medlemsföreningarna. Under 2014 omförhandlades hyresnivån vilket innebär att förbundets hyreskostnader minskar under Hyran är bunden till konsumentprisindex och justeras årligen. 8

9 Demensföreningen på Åland, De utvecklingsstördas Väl på Åland, Ålands Reumaförening, Föreningen Vårt Hjärta, Ålands neurologiska förening och Ålands Hörselförening hyr särskilda utrymmen för sin verksamhet och personal. Ålands Cancerförening äger sitt kansli som ligger i anslutning till förbundets lokaler, och föreningen använder de gemensamma utrymmena och delvis kansliets teknik. Övriga medlemsföreningar använder gemensamma föreningsutrymmen. Kansliets gemensamma utrymmen, reception, sammanträdesrum, personalrum/sammanträdesrum och bibliotek, används flitigt av både personalen och föreningarna. Periodvis är lokalerna så uppbokade att externa lokaler måste hyras för möten och sammankomster. Bokningarna beräknas bestå under året. På kansliet tillhandahåller förbundet all nödvändig teknisk utrustning. T.ex. för kurser och föreläsningar finns TV, DVD-spelare, OH-apparat, dataprojektor och hörselslinga med trådlösa mikrofoner. Förbundet leasar en gemensam server och kopiator. MEDLEMSFÖRENINGAR OCH GRUPPER Handikappförbundet har tolv medlemsföreningar och några stödgrupper. Medlemsföreningarna består av: De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. Ålands Neurologiska förening r.f. Ålands Hörselförening r.f. Ålands Synskadade r.f. Ålands Cancerförening rf Föreningen Vårt Hjärta r.f. Demensföreningen på Åland r.f. Ålands Lungskadeförening r.f. Ålands Reumaförening r.f. Diabetesföreningen på Åland r.f. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f. Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f. Närmare information om medlemsföreningarna finns i deras egna verksamhetsplaner och budgeter samt på handikappförbundets hemsida Där det inte är ändamålsenligt eller möjligt att grunda en egen förening, kan personer träffas och dela erfarenheter och dylikt i grupp. Förbundets roll är att vara med och starta grupper enligt förfrågningar. Förbundet bedriver inte stödgruppsverksamhet som sådan, utan fungerar som katalysator och bidrar med kunskap och information om stödgruppsverksamhet. Stödgruppsverksamheten är ytterst varierande över tid. Därför går 9

10 det inte att förutspå hur verksamheten kommer att se ut under året. T.ex. kan förbundet bevaka gruppers intressen och ta in aktuellt informationsmaterial till biblioteket. PERSONAL Under året kommer förbundet att erbjuda personalen fortbildning, utökad företagshälsovård samt friskvård. Speciellt möjligheten till fortbildning prioriteras, för att öka trivseln och inspirera personalen, ge nya idéer och ny kunskap, vilket går i linje med förbundets strävan till att erbjuda kvalitativ service. Enligt resurser och intresse involveras även styrelsemedlemmarna i fortbildning och samvaro, för att gynna samarbetet mellan föreningarnas representanter i styrelsen och personalen. Personalteamet på kansliet består av fyra tjänstemän; verksamhetsledare, organisationssekreterare, bokförare samt byråsekreterare/receptionist. Personalens arbetstid är heltid, förutom byråsekreteraren/receptionistens som är 82,8 % av heltid. Dessutom har förbundet en timanställd som utför städning på kansliet en gång per vecka. Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten. Hit hör personalfrågor, upprätthållandet av det gemensamma kansliet, samarbetet med och service till medlemsföreningarna, att vara föredragande i styrelsen, ansvar för handikappfrågor, samarbete med andra organisationer samt informationsverksamhet. Verksamhetsledaren är även förman för personalen vid Fixtjänst och ansvarar för enhetens verksamhet och ekonomi. Organisationssekreteraren ansvarar huvudsakligen för informationsverksamhet, innefattande bl.a. information om förbundet, handikappfrågor och tillgänglighet. Organisationssekreteraren är redaktör för HandikappBulletinen och sammanställer övrigt informationsmaterial samt organiserar evenemang och aktiviteter. Organisationssekreteraren är dessutom föreningarna behjälplig med utformande av informationsmaterial och liknande arrangemang. Bokföraren ansvarar för förbundets och Fixtjänsts bokföring, bokslut och löneutbetalningar. Han har även ansvar för bokföring, bokslut och löneutbetalningar till de medlemsföreningar som behöver servicen. Han bistår även, vid behov, i budgeteringsarbete. Byråsekreteraren/Receptionisten har ansvar för att sköta kundservice i receptionen, den tekniska utrustningen på kansliet och medlemsservicen till de medlemsföreningar som har behov av det. Hon samarbetar med organisationssekreteraren kring informationsmaterial samt med bokföraren kring rutinärenden i bokföringen såsom bl.a. löneutbetalning och redovisningar till skatteverket. 10

11 HÅLLBAR UTVECKLING Ålands handikappförbund strävar till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart arbete, innefattande allt från kostnadseffektivitet till miljömedvetenhet. Kansliets resurser används effektivt eftersom samtliga kontorsrum är upptagna och sammanträdesrummen används i stort sett maximalt under en stor del av året. Dessutom används den tekniska utrustningen flitigt. Det gemensamma kansliet erbjuder stöd och gemenskap för personalstyrkan. Den sociala hållbarheten syns t.ex. i förbundets personalförmåner. Personalens befattningsbeskrivningar uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuella. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Handikappförbundets alkohol- och drogpolicy omfattar kanslipersonalen och styrelsen. Handikappförbundet verkar för att erbjuda hälsosamma evenemang och för att erbjuda sin personal en god och hälsosam arbetsplats och vid behov skapas rutiner för tidig insats, hänvisning till vård och eftervård om en anställd får drog- eller alkoholproblem. Utförligare information finns i förbundets alkohol- och drogpolicydokument. JÄMSTÄLLDHETSPOLICY Enligt jämställdhetspolicyn skall lönesättning, arbetsvillkor och möjligheter till inflytande vara lika bland kvinnor och män, styrelsen till sin sammansättning vara jämställd, professionellt bemötande råda och kränkande behandling på grund av kön förbjudas. Utförligare information finns i förbundets jämställdhetspolicy. STYRELSE Styrelsen för Ålands handikappförbund r.f. består av en representant från varje medlemsförening, dvs. totalt 12 medlemmar. Verksamhetsledaren bereder och föredrar styrelseärenden och fungerar som styrelsens sekreterare. Styrelsen har ansvar för förbundet och har vanligtvis möten under året. Förbundet håller stadgeenligt vår- och höstmöte. EKONOMI Budgeten för förbundets ordinarie kansliverksamhet 2015 går under 2014 års budget med 320,00. Förbundet kommer att fokusera på information och bemötande under 2015 och satsar därmed på sådana evenemang. Förbundets strävan är att öka medvetenheten om funktionshinder i samhället samt skapa öppnare attityder. 11

12 Bemötandeseminariet planeras som ett separat projektevenemang med en beräknad kostnad om Projektet grundar sig på Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram i vilket bemötande nämns som ett av de perspektiv som skall beaktas i tillgänglighetsarbetet. Bemötandeseminariet kommer att vända sig till offentligt anställda, beslutsfattare och vårdpersonal inom Ålands landskapsregering kommunerna och vården. Projektet genomförs förutsatt att medel beviljas. Verksamheten Personligt ombud fortsätter under 2015 och ingår i förbundets budget, dock som ett separat budgetmoment. Under året görs regelbundna budgetuppföljningar. 12

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Demensföreningen på Åland r.f.

Demensföreningen på Åland r.f. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsplan för år 2015 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013

VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer