Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL OCH SYFTE... 3 Förbundets målsättningar under 2015:... 3 Förbundets målsättningar för de kommande åren:... 4 VERKSAMHET... 4 Samarbete... 4 Information... 5 Planerade evenemang inom informationsområdet under 2015:... 6 Verksamhet som vänder sig till unga... 6 Intressebevakning... 6 Tillgänglighet... 7 Sysselsättningsverksamhet... 7 Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning... 8 Projekt för utredande av assistentpool... 8 KANSLIET... 8 MEDLEMSFÖRENINGAR OCH GRUPPER... 9 PERSONAL HÅLLBAR UTVECKLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY JÄMSTÄLLDHETSPOLICY STYRELSE EKONOMI

3 MÅL OCH SYFTE I enlighet med stadgarna fungerar Ålands handikappförbund r.f. som samarbetsorgan för sina medlemsföreningar (handikapp- och patientföreningar och folkhälsoorganisationer) och grupper som bedriver verksamhet bland personer med funktionsnedsättning på Åland. Ålands handikappförbund (i fortsättningen handikappförbundet eller förbundet) bevakar och agerar i handikappfrågor och informerar om sådant som ligger inom handikappområdet. Förbundets syfte är att arbeta för jämlikhet och delaktighet på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga på Åland. Arbetet sker med grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår vision inbegriper att Ålands handikappförbund hittar nya innovativa former för service till personer med funktionsnedsättning samt skapar rum i samhället för frågor som berör funktionshindersområdet. Förbundet ska stöda och stimulera medlemsföreningarna i deras verksamhet. Medlemmarnas egna erfarenheter och upplevelser utgör grunden för våra initiativ. De människor som lever med en funktionsnedsättning har kunskap och unika erfarenheter av att leva i en värld med funktionshinder. Så långt det är möjligt skall vi tillvarata alla handikappgruppers intressen oberoende av medlemskap i någon förening. Förbundets målsättningar under 2015: Skapa diskussioner och väcka uppmärksamhet kring bemötande Fortsatt arbete med informationsspridning och påverkan gällande tillgänglighet och öka medvetenheten om universell design Utreda och planera en assistentpool på Åland Fortsätta sprida information om förbundet Delta i evenemang i syfte att lyfta fram handikappfrågor Intressebevakning, speciellt gällande kommunernas service till personer med funktionsnedsättning Uppmärksamma den internationella handikappdagen den Informera om Personligt Ombuds verksamhet Ta i bruk de uppdaterade stadgarna Förbundet följer en treårsplan för att skapa kontinuitet i de evenemang som planeras och för att ha en överblick över vilka områden inom funktionshindersområdet som behöver uppmärksammas i framtiden. 3

4 Förbundets målsättningar för de kommande åren: Ökad medvetenhet om förbundet genom informationsspridning Ökat inflytande gällande handikappfrågor i samhällsdebatten Intressebevakning Skapande av evenemang för att lyfta handikappfrågor Förstärka samarbetet mellan förbundets medlemsföreningar och andra aktörer VERKSAMHET Handikappförbundets kärnverksamhet utgörs av intressebevakning inom det åländska handikappfältet samt informationsarbete och samarbete med medlemsföreningarna och övriga aktörer inom handikappområdet. Medlemsföreningarna har en central roll i handikappförbundets verksamhet. Det innebär att Handikappförbundet bevakar och agerar i frågor som berör medlemsföreningarna, erbjuder föreningarna olika former av sakkunskap och administrativ service och upprätthåller ett gemensamt kansli för förbundet och föreningarna. Till uppgifterna hör även att fungera som huvudman för arbets- och sysselsättningsverksamheten Fixtjänst. Förbundets uppdaterade stadgar fastställs under 2014 och kommer att tas i bruk under Bland annat kommer stadgarna att ändras så att verksamheten inom Fixtjänst formellt ryms inom förbundets verksamhet. Samarbete Kärnan i förbundets samarbete utgörs av medlemsföreningarna och olika myndigheter, t.ex. Ålands landskapsregering och de åländska kommunera. Kontakten till Ålands hälso- och sjukvård är tät och kontinuerlig. Främst gäller samarbetet Rehabiliterings- och fysiatrikliniken, rehabiliteringsavdelningen, utlåningsdepån och socialkuratorerna. Förbundets ordförande, viceordförande och personligt ombud ingår sedan april 2014 i Handikapprådet för landskapet Åland. Övriga samarbetsparter är bl.a. organisationer inom tredje sektorn på Åland. Kontakten till olika organisationer inom handikappområdet, främst i ett nationellt och ett nordiskt perspektiv, är viktig. Den input som samarbete och kontakt utanför Åland ger, stimulerar verksamheten inom förbundet och ger nya idéer. Förbundet har en representant i Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp: Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Samarbetet och kontakterna med olika handikapporganisationer inom norden planeras fortsätta under

5 Information En av förbundets huvudsakliga uppgifter är att informera om funktionshinder och övriga frågor som berör handikappområdet. Informationen till enskilda personer, både personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, är ett högprioriterat område, men även information till allmänheten, massmedia, skolor och myndigheter är livlig. Kostnadsfri individuell rådgivning ges enligt resurser och kompetens till personer med olika funktionsnedsättningar gällande t.ex. handikappservice, olika bidragsformer och socialskyddsfrågor. Förbundet har därmed ofta god insyn i funktionsnedsattas vardagliga levnadsvillkor, vilket ger ett gott underlag till att agera intressepolitiskt. Förbundet uppdaterar socialskyddsguiden Information om stöd och bidrag för personer med funktionshinder med aktuell information för året. I guiden finns olika stöd- och bidragsformer samt kontaktuppgifter uppräknade och den nås enkelt via förbundets hemsida, alternativt i pappersformat. Handikappförbundet ger årligen ut två nummer av tidningen Handikappbulletinen, som främst innehåller aktuell information inom handikappområdet, förbundet och föreningarna. Tidningen har under det senaste året omarbetats och utökats med mer redaktionellt material tillsammans med information från förbundet, medlemsföreningarna och dess medlemmar. Innehåll och layout sammanställs och sköts av förbundets personal och trycks vid tryckeri. Förbundet strävar till att fortsättningsvis kunna erbjuda tidningen till samtliga hushåll en gång per år och till föreningsmedlemmar två gånger per år. Förbundet har även ett bibliotek som erbjuder litteratur inom handikappområdet. Biblioteket uppdaterar sin litteratur årligen och besöks frekvent av studerande, undervisnings- och vårdpersonal. Förbundet har en viktig roll i att förmedla nya rön och information om handikappfrågor från omvärlden. Till exempel har begreppet universell design blivit ett allt mer aktuellt begrepp som nämns i samband med skapande av tillgängliga miljöer. Universell design innebär att man i planeringsskedet av både inom- och utomhusmiljöer skapar förutsättningar för alla människor att röra sig och vistas, oavsett ålder, funktion eller behov av transportmedel. Man anpassar således inte omgivningen efter någon särskild grupp utan skapar ytor som är bekväma för alla människor. Förbundet kommer att uppmärksamma universell design under de kommande åren. Vi strävar till att ordna aktuella föreläsningar, informationstillfällen och studieresor som ger människor med funktionsnedsättning, anhöriga och professionella inom social- och hälsovården ökade kunskaper i handikappfrågor. Föreläsningar och dylikt ordnas till självkostnadspris, eller i mån av möjlighet gratis, för deltagarna. 5

6 Planerade evenemang inom informationsområdet under 2015: Bemötandeseminarium för tjänstemän och beslutsfattare inom offentliga sektorn Under 2014 har förbundet startat en kampanj under temat Bra bemötande är gratis. Förbundet kommer att fortsätta med kampanjen under 2015 och i samband med det lyfta fram bemötandets betydelse i arbetet med människor. Förutsatt att medel beviljas kommer förbundet att arrangera ett bemötandeseminarium med inbjudna föreläsare från Sverige och Finland. Seminariet kommer att vända sig till tjänstemän, vårdpersonal och beslutsfattare inom offentliga sektorn och vården. Bemötandeseminariet kommer att ansökas om i form av ett separat projekt. I samband med kampanjen lanseras även en bemötandeguide i videoformat på hemsidan och informationsmaterial i form av broschyrer och kort. Minimässa vid ÅHS Förbundet och medlemsföreningarna informerar vårdpersonalen vid Ålands hälso- och sjukvård om sin verksamhet. Informationskampanj i grundskolorna på Åland om bemötande och likaberättigande En kampanj i grundskolornas lågstadier med information om funktionsnedsättningar och diskussioner om attityder, tolerans och likaberättigande. I samarbete med Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Ungdomsdag Förbundet planerar att upprepa den uppskattade ungdomsdagen för unga med funktionsnedsättning på Uncan. Valdebatt 2015 Med anledning av det förestående valet kommer förbundet att ordna en valdebatt med inriktning mot funktionshinderspolitik. Dessutom planeras olika mindre informationsevenemang såsom föreläsningar och informationstillfällen för allmänhet och medlemmar samt minimässa i Maxinge. Verksamhet som vänder sig till unga I förbundets regi drivs en tjejgrupp för unga tjejer med funktionsnedsättning. Gruppen träffas ungefär en gång per månad och umgås, pratar, går på bio eller gör någon annan rolig aktivitet. Gruppen planeras fortsätta under 2015 och leds av lärarstuderande Ida Jansson. Dessutom planeras en aktivitetsdag för unga med funktionsnedsättning på sportlovet 2015 samt ungdomsdagen på Uncan, vilken beskrivs under rubriken Planerade evenemang. Intressebevakning Förbundet bedriver intressebevakning inom sådant som berör det åländska handikappområdet, främst frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna. Förbundet bevakar området och agerar på lämpligt sätt, t.ex. genom möten, insändare i massmedia, skrivelser och yttranden av olika slag. Rollen som remissinstans är viktig och ett sätt att föra fram åsikter som är betydelsefulla för föreningarna. 6

7 Tillgänglighet Arbetet mot ett tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Att bevaka och förbättra tillgängligheten gällande fysisk miljö, tillgång till information och möjligheten att kommunicera är en viktig uppgift för förbundet. Rådgivning, information och utlåtanden till myndigheter kommer, liksom tidigare, att erbjudas under året. T.ex. vid nybyggen kan förbundet kontaktas för tillgänglighetsutlåtanden. Verksamhetsledaren och organisationssekreteraren deltar i nätverket för Tillgänglig turism som arbetar med att förverkliga den nya turismstrategin för åren ur ett handikapperspektiv. Tanken bakom tillgänglighetsarbetet är att öka kunskapen om, och intresset för, tillgänglighetsfrågor och att på sikt kunna få till stånd en åländsk tillgänglighetsguide i samarbete med övriga aktörer inom området. Utvecklingen går mot att dessa frågor mera lyfts och beaktas i samhället, vilket torde leda till att förbundets roll som intressebevakare och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor stärks. Service till medlemsföreningarna Förbundets service till medlemsföreningarna är delvis skild från den service som förbundet erbjuder allmänheten. Den specifikt administrativa service som erbjuds föreningarna tillhandahålls vid kansliet och är omfattande. En mycket uppskattad serviceform är t.ex. den hjälp med bokföring, uppgörande av budget och bokslut samt löneräkning och -utbetalning som erbjuds. Servicen regleras i ett skilt styrdokument och gäller i första hand de föreningar som inte har anställd personal. Sysselsättningsverksamhet Arbete och sysselsättning har stor betydelse för att främja individens funktionsförmåga och delaktighet samt gynnar samhället i stort. Handikappförbundet ser det som sitt moraliska ansvar att främja arbets- och sysselsättningsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning. Ålands handikappförbund har genom avtal med Ålands kommunförbund r.f. åtagit sig att vara huvudman för arbets- och sysselsättningsenheten Fixtjänst. Se Fixtjänsts separata verksamhetsplan och budget för närmare upplysningar. Förbundet för diskussioner med övriga verksamheter inom området arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning för att se över möjligheterna att koordinera och knyta verksamheterna närmare varandra. 7

8 Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning Projektet Personligt ombud har verkat sedan augusti 2013 inom Ålands handikappförbund. Det har redan visat sig att det finns ett stort behov av en oberoende instans som kan stöda och ge råd till personer med funktionsnedsättning i frågor som rör socialservice och andra serviceformer. Det finns idag, speciellt med tanke på kommunernas och övriga myndigheters svagare ekonomiska situation, ett stort behov av stöd och information för att personer ska orka driva sina intressen och få den service och den hjälp som de har rätt till. Verksamheten fortsätter under 2015 med att stöda personer med funktionsnedsättning i kontakten med myndigheter och liknande. Personligt ombud uppmärksammar även de brister i samhällssystemet som framkommer vid kontakten med klienterna. Personligt ombuds verksamhetsbeskrivning och utvärdering för perioden bifogas som bilaga. Projekt för utredande av assistentpool Förbundet planerar för en tillfällig projektanställning som utredare/planerare av en assistentpool/assistentcentrum på Åland. Förslaget grundar sig på de diskussioner som en arbetsgrupp inom Ålands neurologiska förening startade under våren Orsaken är att många människor som har personlig assistent upplever att det är mycket ansträngande att vara arbetsgivare för sina assistenter. Enligt nuvarande lagstiftning är kommunerna skyldiga att anordna personlig assistans, men lagen öppnar för tre olika alternativ för anordnandet. På Åland har de flesta kommuner antagit systemet med att ersätta brukaren för de omkostnader som uppkommer kring den personliga assistansen, men brukaren har fortfarande arbetsgivaransvaret för assistenterna. Sedan tidigare har även Handikapprådet påtalat att situationen för personer i behov av personlig assistans var ansträngd på grund av den börda som arbetsgivaransvaret för med sig. Förbundet söker medel separat för projektet vilket beräknas pågå under ett halvt år. Se separat ansökningshandling och bilagor för närmare upplysningar. KANSLIET Kansliet, med personal och teknik, fungerar som ett gemensamt resurscenter för personer med funktionsnedsättning på Åland och här kan medlemsföreningarna låna utrymmen och träffas. Via kansliet, som är öppet vardagar kl. 9-15, förmedlas information och service till både medlemmarna och allmänheten. Förbundet hyr, tillsammans med handikappföreningarna, utrymmen om 399 m2 i Nyfahlers av Alandiabolagen. Förbundet fungerar som huvudhyresgäst gentemot medlemsföreningarna. Under 2014 omförhandlades hyresnivån vilket innebär att förbundets hyreskostnader minskar under Hyran är bunden till konsumentprisindex och justeras årligen. 8

9 Demensföreningen på Åland, De utvecklingsstördas Väl på Åland, Ålands Reumaförening, Föreningen Vårt Hjärta, Ålands neurologiska förening och Ålands Hörselförening hyr särskilda utrymmen för sin verksamhet och personal. Ålands Cancerförening äger sitt kansli som ligger i anslutning till förbundets lokaler, och föreningen använder de gemensamma utrymmena och delvis kansliets teknik. Övriga medlemsföreningar använder gemensamma föreningsutrymmen. Kansliets gemensamma utrymmen, reception, sammanträdesrum, personalrum/sammanträdesrum och bibliotek, används flitigt av både personalen och föreningarna. Periodvis är lokalerna så uppbokade att externa lokaler måste hyras för möten och sammankomster. Bokningarna beräknas bestå under året. På kansliet tillhandahåller förbundet all nödvändig teknisk utrustning. T.ex. för kurser och föreläsningar finns TV, DVD-spelare, OH-apparat, dataprojektor och hörselslinga med trådlösa mikrofoner. Förbundet leasar en gemensam server och kopiator. MEDLEMSFÖRENINGAR OCH GRUPPER Handikappförbundet har tolv medlemsföreningar och några stödgrupper. Medlemsföreningarna består av: De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. Ålands Neurologiska förening r.f. Ålands Hörselförening r.f. Ålands Synskadade r.f. Ålands Cancerförening rf Föreningen Vårt Hjärta r.f. Demensföreningen på Åland r.f. Ålands Lungskadeförening r.f. Ålands Reumaförening r.f. Diabetesföreningen på Åland r.f. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f. Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f. Närmare information om medlemsföreningarna finns i deras egna verksamhetsplaner och budgeter samt på handikappförbundets hemsida Där det inte är ändamålsenligt eller möjligt att grunda en egen förening, kan personer träffas och dela erfarenheter och dylikt i grupp. Förbundets roll är att vara med och starta grupper enligt förfrågningar. Förbundet bedriver inte stödgruppsverksamhet som sådan, utan fungerar som katalysator och bidrar med kunskap och information om stödgruppsverksamhet. Stödgruppsverksamheten är ytterst varierande över tid. Därför går 9

10 det inte att förutspå hur verksamheten kommer att se ut under året. T.ex. kan förbundet bevaka gruppers intressen och ta in aktuellt informationsmaterial till biblioteket. PERSONAL Under året kommer förbundet att erbjuda personalen fortbildning, utökad företagshälsovård samt friskvård. Speciellt möjligheten till fortbildning prioriteras, för att öka trivseln och inspirera personalen, ge nya idéer och ny kunskap, vilket går i linje med förbundets strävan till att erbjuda kvalitativ service. Enligt resurser och intresse involveras även styrelsemedlemmarna i fortbildning och samvaro, för att gynna samarbetet mellan föreningarnas representanter i styrelsen och personalen. Personalteamet på kansliet består av fyra tjänstemän; verksamhetsledare, organisationssekreterare, bokförare samt byråsekreterare/receptionist. Personalens arbetstid är heltid, förutom byråsekreteraren/receptionistens som är 82,8 % av heltid. Dessutom har förbundet en timanställd som utför städning på kansliet en gång per vecka. Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten. Hit hör personalfrågor, upprätthållandet av det gemensamma kansliet, samarbetet med och service till medlemsföreningarna, att vara föredragande i styrelsen, ansvar för handikappfrågor, samarbete med andra organisationer samt informationsverksamhet. Verksamhetsledaren är även förman för personalen vid Fixtjänst och ansvarar för enhetens verksamhet och ekonomi. Organisationssekreteraren ansvarar huvudsakligen för informationsverksamhet, innefattande bl.a. information om förbundet, handikappfrågor och tillgänglighet. Organisationssekreteraren är redaktör för HandikappBulletinen och sammanställer övrigt informationsmaterial samt organiserar evenemang och aktiviteter. Organisationssekreteraren är dessutom föreningarna behjälplig med utformande av informationsmaterial och liknande arrangemang. Bokföraren ansvarar för förbundets och Fixtjänsts bokföring, bokslut och löneutbetalningar. Han har även ansvar för bokföring, bokslut och löneutbetalningar till de medlemsföreningar som behöver servicen. Han bistår även, vid behov, i budgeteringsarbete. Byråsekreteraren/Receptionisten har ansvar för att sköta kundservice i receptionen, den tekniska utrustningen på kansliet och medlemsservicen till de medlemsföreningar som har behov av det. Hon samarbetar med organisationssekreteraren kring informationsmaterial samt med bokföraren kring rutinärenden i bokföringen såsom bl.a. löneutbetalning och redovisningar till skatteverket. 10

11 HÅLLBAR UTVECKLING Ålands handikappförbund strävar till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart arbete, innefattande allt från kostnadseffektivitet till miljömedvetenhet. Kansliets resurser används effektivt eftersom samtliga kontorsrum är upptagna och sammanträdesrummen används i stort sett maximalt under en stor del av året. Dessutom används den tekniska utrustningen flitigt. Det gemensamma kansliet erbjuder stöd och gemenskap för personalstyrkan. Den sociala hållbarheten syns t.ex. i förbundets personalförmåner. Personalens befattningsbeskrivningar uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuella. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Handikappförbundets alkohol- och drogpolicy omfattar kanslipersonalen och styrelsen. Handikappförbundet verkar för att erbjuda hälsosamma evenemang och för att erbjuda sin personal en god och hälsosam arbetsplats och vid behov skapas rutiner för tidig insats, hänvisning till vård och eftervård om en anställd får drog- eller alkoholproblem. Utförligare information finns i förbundets alkohol- och drogpolicydokument. JÄMSTÄLLDHETSPOLICY Enligt jämställdhetspolicyn skall lönesättning, arbetsvillkor och möjligheter till inflytande vara lika bland kvinnor och män, styrelsen till sin sammansättning vara jämställd, professionellt bemötande råda och kränkande behandling på grund av kön förbjudas. Utförligare information finns i förbundets jämställdhetspolicy. STYRELSE Styrelsen för Ålands handikappförbund r.f. består av en representant från varje medlemsförening, dvs. totalt 12 medlemmar. Verksamhetsledaren bereder och föredrar styrelseärenden och fungerar som styrelsens sekreterare. Styrelsen har ansvar för förbundet och har vanligtvis möten under året. Förbundet håller stadgeenligt vår- och höstmöte. EKONOMI Budgeten för förbundets ordinarie kansliverksamhet 2015 går under 2014 års budget med 320,00. Förbundet kommer att fokusera på information och bemötande under 2015 och satsar därmed på sådana evenemang. Förbundets strävan är att öka medvetenheten om funktionshinder i samhället samt skapa öppnare attityder. 11

12 Bemötandeseminariet planeras som ett separat projektevenemang med en beräknad kostnad om Projektet grundar sig på Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram i vilket bemötande nämns som ett av de perspektiv som skall beaktas i tillgänglighetsarbetet. Bemötandeseminariet kommer att vända sig till offentligt anställda, beslutsfattare och vårdpersonal inom Ålands landskapsregering kommunerna och vården. Projektet genomförs förutsatt att medel beviljas. Verksamheten Personligt ombud fortsätter under 2015 och ingår i förbundets budget, dock som ett separat budgetmoment. Under året görs regelbundna budgetuppföljningar. 12

Demensföreningen på Åland r.f.

Demensföreningen på Åland r.f. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsplan för år 2015 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

INLEDNING... 10 I. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET PÅ LIKA VILLKOR...

INLEDNING... 10 I. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET PÅ LIKA VILLKOR... FN:s standardregler INTRODUKTION... 2 Bakgrund och nuläge... 2 FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖRR OCH NU... 2 Tidigare internationella åtgärder... 3 Vägen mot standardregler... 4 Standardreglernas syfte och innehåll...

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012 Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2010 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-09-27, 60, dnr 2010.0082 1. Inledning 3 1.1 Varför ett program för personer med funktionshinder?

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 för Svenska OCD-förbundet, Stockholm Förbundets ändamål relaterat till Svenska OCD-förbundets antagna stadgar 2 är som följer: Att Att Att Att arbeta intressepolitiskt för att

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Föräldrastöd på Åland

Föräldrastöd på Åland Föräldrastöd på Åland - genom barnets alla åldrar Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland Vision Nolltolerans 02014 Innehåll Vad är föräldrastöd?... 4 1. INNAN FÖDSELN... 6 Mödrarådgivningen vid ÅHS...

Läs mer

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4

1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKT... 1 3. ORGANISATION... 3 4. RESULTATOMRÅDEN... 4 4.1 Hantverkskultur... 4 4.1.1 Evenemang... 5 4.1.2 Utställningar... 6 4.1.3 Hantverkskunnande...

Läs mer

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag

Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder. Redovisning av regeringsuppdrag Ansvar för samverkan helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder Redovisning av regeringsuppdrag Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

REGLEMENTE. för JAK Medlemsbank. Antaget 2007-04-22 Senast reviderat 2012-04-22 8526.1

REGLEMENTE. för JAK Medlemsbank. Antaget 2007-04-22 Senast reviderat 2012-04-22 8526.1 REGLEMENTE för JAK Medlemsbank Antaget 2007-04-22 Senast reviderat 2012-04-22 8526.1 Innehållsförteckning 1 STYRANDE DOKUMENT... 3 1.1 EXTERNA KRAV... 3 1.2 INTERNA ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT... 4 1.3 INTERN

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer