Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL OCH SYFTE... 3 Förbundets målsättningar under 2015:... 3 Förbundets målsättningar för de kommande åren:... 4 VERKSAMHET... 4 Samarbete... 4 Information... 5 Planerade evenemang inom informationsområdet under 2015:... 6 Verksamhet som vänder sig till unga... 6 Intressebevakning... 6 Tillgänglighet... 7 Sysselsättningsverksamhet... 7 Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning... 8 Projekt för utredande av assistentpool... 8 KANSLIET... 8 MEDLEMSFÖRENINGAR OCH GRUPPER... 9 PERSONAL HÅLLBAR UTVECKLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY JÄMSTÄLLDHETSPOLICY STYRELSE EKONOMI

3 MÅL OCH SYFTE I enlighet med stadgarna fungerar Ålands handikappförbund r.f. som samarbetsorgan för sina medlemsföreningar (handikapp- och patientföreningar och folkhälsoorganisationer) och grupper som bedriver verksamhet bland personer med funktionsnedsättning på Åland. Ålands handikappförbund (i fortsättningen handikappförbundet eller förbundet) bevakar och agerar i handikappfrågor och informerar om sådant som ligger inom handikappområdet. Förbundets syfte är att arbeta för jämlikhet och delaktighet på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga på Åland. Arbetet sker med grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår vision inbegriper att Ålands handikappförbund hittar nya innovativa former för service till personer med funktionsnedsättning samt skapar rum i samhället för frågor som berör funktionshindersområdet. Förbundet ska stöda och stimulera medlemsföreningarna i deras verksamhet. Medlemmarnas egna erfarenheter och upplevelser utgör grunden för våra initiativ. De människor som lever med en funktionsnedsättning har kunskap och unika erfarenheter av att leva i en värld med funktionshinder. Så långt det är möjligt skall vi tillvarata alla handikappgruppers intressen oberoende av medlemskap i någon förening. Förbundets målsättningar under 2015: Skapa diskussioner och väcka uppmärksamhet kring bemötande Fortsatt arbete med informationsspridning och påverkan gällande tillgänglighet och öka medvetenheten om universell design Utreda och planera en assistentpool på Åland Fortsätta sprida information om förbundet Delta i evenemang i syfte att lyfta fram handikappfrågor Intressebevakning, speciellt gällande kommunernas service till personer med funktionsnedsättning Uppmärksamma den internationella handikappdagen den Informera om Personligt Ombuds verksamhet Ta i bruk de uppdaterade stadgarna Förbundet följer en treårsplan för att skapa kontinuitet i de evenemang som planeras och för att ha en överblick över vilka områden inom funktionshindersområdet som behöver uppmärksammas i framtiden. 3

4 Förbundets målsättningar för de kommande åren: Ökad medvetenhet om förbundet genom informationsspridning Ökat inflytande gällande handikappfrågor i samhällsdebatten Intressebevakning Skapande av evenemang för att lyfta handikappfrågor Förstärka samarbetet mellan förbundets medlemsföreningar och andra aktörer VERKSAMHET Handikappförbundets kärnverksamhet utgörs av intressebevakning inom det åländska handikappfältet samt informationsarbete och samarbete med medlemsföreningarna och övriga aktörer inom handikappområdet. Medlemsföreningarna har en central roll i handikappförbundets verksamhet. Det innebär att Handikappförbundet bevakar och agerar i frågor som berör medlemsföreningarna, erbjuder föreningarna olika former av sakkunskap och administrativ service och upprätthåller ett gemensamt kansli för förbundet och föreningarna. Till uppgifterna hör även att fungera som huvudman för arbets- och sysselsättningsverksamheten Fixtjänst. Förbundets uppdaterade stadgar fastställs under 2014 och kommer att tas i bruk under Bland annat kommer stadgarna att ändras så att verksamheten inom Fixtjänst formellt ryms inom förbundets verksamhet. Samarbete Kärnan i förbundets samarbete utgörs av medlemsföreningarna och olika myndigheter, t.ex. Ålands landskapsregering och de åländska kommunera. Kontakten till Ålands hälso- och sjukvård är tät och kontinuerlig. Främst gäller samarbetet Rehabiliterings- och fysiatrikliniken, rehabiliteringsavdelningen, utlåningsdepån och socialkuratorerna. Förbundets ordförande, viceordförande och personligt ombud ingår sedan april 2014 i Handikapprådet för landskapet Åland. Övriga samarbetsparter är bl.a. organisationer inom tredje sektorn på Åland. Kontakten till olika organisationer inom handikappområdet, främst i ett nationellt och ett nordiskt perspektiv, är viktig. Den input som samarbete och kontakt utanför Åland ger, stimulerar verksamheten inom förbundet och ger nya idéer. Förbundet har en representant i Nordiska ministerrådets samarbetsgrupp: Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Samarbetet och kontakterna med olika handikapporganisationer inom norden planeras fortsätta under

5 Information En av förbundets huvudsakliga uppgifter är att informera om funktionshinder och övriga frågor som berör handikappområdet. Informationen till enskilda personer, både personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, är ett högprioriterat område, men även information till allmänheten, massmedia, skolor och myndigheter är livlig. Kostnadsfri individuell rådgivning ges enligt resurser och kompetens till personer med olika funktionsnedsättningar gällande t.ex. handikappservice, olika bidragsformer och socialskyddsfrågor. Förbundet har därmed ofta god insyn i funktionsnedsattas vardagliga levnadsvillkor, vilket ger ett gott underlag till att agera intressepolitiskt. Förbundet uppdaterar socialskyddsguiden Information om stöd och bidrag för personer med funktionshinder med aktuell information för året. I guiden finns olika stöd- och bidragsformer samt kontaktuppgifter uppräknade och den nås enkelt via förbundets hemsida, alternativt i pappersformat. Handikappförbundet ger årligen ut två nummer av tidningen Handikappbulletinen, som främst innehåller aktuell information inom handikappområdet, förbundet och föreningarna. Tidningen har under det senaste året omarbetats och utökats med mer redaktionellt material tillsammans med information från förbundet, medlemsföreningarna och dess medlemmar. Innehåll och layout sammanställs och sköts av förbundets personal och trycks vid tryckeri. Förbundet strävar till att fortsättningsvis kunna erbjuda tidningen till samtliga hushåll en gång per år och till föreningsmedlemmar två gånger per år. Förbundet har även ett bibliotek som erbjuder litteratur inom handikappområdet. Biblioteket uppdaterar sin litteratur årligen och besöks frekvent av studerande, undervisnings- och vårdpersonal. Förbundet har en viktig roll i att förmedla nya rön och information om handikappfrågor från omvärlden. Till exempel har begreppet universell design blivit ett allt mer aktuellt begrepp som nämns i samband med skapande av tillgängliga miljöer. Universell design innebär att man i planeringsskedet av både inom- och utomhusmiljöer skapar förutsättningar för alla människor att röra sig och vistas, oavsett ålder, funktion eller behov av transportmedel. Man anpassar således inte omgivningen efter någon särskild grupp utan skapar ytor som är bekväma för alla människor. Förbundet kommer att uppmärksamma universell design under de kommande åren. Vi strävar till att ordna aktuella föreläsningar, informationstillfällen och studieresor som ger människor med funktionsnedsättning, anhöriga och professionella inom social- och hälsovården ökade kunskaper i handikappfrågor. Föreläsningar och dylikt ordnas till självkostnadspris, eller i mån av möjlighet gratis, för deltagarna. 5

6 Planerade evenemang inom informationsområdet under 2015: Bemötandeseminarium för tjänstemän och beslutsfattare inom offentliga sektorn Under 2014 har förbundet startat en kampanj under temat Bra bemötande är gratis. Förbundet kommer att fortsätta med kampanjen under 2015 och i samband med det lyfta fram bemötandets betydelse i arbetet med människor. Förutsatt att medel beviljas kommer förbundet att arrangera ett bemötandeseminarium med inbjudna föreläsare från Sverige och Finland. Seminariet kommer att vända sig till tjänstemän, vårdpersonal och beslutsfattare inom offentliga sektorn och vården. Bemötandeseminariet kommer att ansökas om i form av ett separat projekt. I samband med kampanjen lanseras även en bemötandeguide i videoformat på hemsidan och informationsmaterial i form av broschyrer och kort. Minimässa vid ÅHS Förbundet och medlemsföreningarna informerar vårdpersonalen vid Ålands hälso- och sjukvård om sin verksamhet. Informationskampanj i grundskolorna på Åland om bemötande och likaberättigande En kampanj i grundskolornas lågstadier med information om funktionsnedsättningar och diskussioner om attityder, tolerans och likaberättigande. I samarbete med Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Ungdomsdag Förbundet planerar att upprepa den uppskattade ungdomsdagen för unga med funktionsnedsättning på Uncan. Valdebatt 2015 Med anledning av det förestående valet kommer förbundet att ordna en valdebatt med inriktning mot funktionshinderspolitik. Dessutom planeras olika mindre informationsevenemang såsom föreläsningar och informationstillfällen för allmänhet och medlemmar samt minimässa i Maxinge. Verksamhet som vänder sig till unga I förbundets regi drivs en tjejgrupp för unga tjejer med funktionsnedsättning. Gruppen träffas ungefär en gång per månad och umgås, pratar, går på bio eller gör någon annan rolig aktivitet. Gruppen planeras fortsätta under 2015 och leds av lärarstuderande Ida Jansson. Dessutom planeras en aktivitetsdag för unga med funktionsnedsättning på sportlovet 2015 samt ungdomsdagen på Uncan, vilken beskrivs under rubriken Planerade evenemang. Intressebevakning Förbundet bedriver intressebevakning inom sådant som berör det åländska handikappområdet, främst frågor som är gemensamma för medlemsföreningarna. Förbundet bevakar området och agerar på lämpligt sätt, t.ex. genom möten, insändare i massmedia, skrivelser och yttranden av olika slag. Rollen som remissinstans är viktig och ett sätt att föra fram åsikter som är betydelsefulla för föreningarna. 6

7 Tillgänglighet Arbetet mot ett tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Att bevaka och förbättra tillgängligheten gällande fysisk miljö, tillgång till information och möjligheten att kommunicera är en viktig uppgift för förbundet. Rådgivning, information och utlåtanden till myndigheter kommer, liksom tidigare, att erbjudas under året. T.ex. vid nybyggen kan förbundet kontaktas för tillgänglighetsutlåtanden. Verksamhetsledaren och organisationssekreteraren deltar i nätverket för Tillgänglig turism som arbetar med att förverkliga den nya turismstrategin för åren ur ett handikapperspektiv. Tanken bakom tillgänglighetsarbetet är att öka kunskapen om, och intresset för, tillgänglighetsfrågor och att på sikt kunna få till stånd en åländsk tillgänglighetsguide i samarbete med övriga aktörer inom området. Utvecklingen går mot att dessa frågor mera lyfts och beaktas i samhället, vilket torde leda till att förbundets roll som intressebevakare och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor stärks. Service till medlemsföreningarna Förbundets service till medlemsföreningarna är delvis skild från den service som förbundet erbjuder allmänheten. Den specifikt administrativa service som erbjuds föreningarna tillhandahålls vid kansliet och är omfattande. En mycket uppskattad serviceform är t.ex. den hjälp med bokföring, uppgörande av budget och bokslut samt löneräkning och -utbetalning som erbjuds. Servicen regleras i ett skilt styrdokument och gäller i första hand de föreningar som inte har anställd personal. Sysselsättningsverksamhet Arbete och sysselsättning har stor betydelse för att främja individens funktionsförmåga och delaktighet samt gynnar samhället i stort. Handikappförbundet ser det som sitt moraliska ansvar att främja arbets- och sysselsättningsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning. Ålands handikappförbund har genom avtal med Ålands kommunförbund r.f. åtagit sig att vara huvudman för arbets- och sysselsättningsenheten Fixtjänst. Se Fixtjänsts separata verksamhetsplan och budget för närmare upplysningar. Förbundet för diskussioner med övriga verksamheter inom området arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning för att se över möjligheterna att koordinera och knyta verksamheterna närmare varandra. 7

8 Personligt ombud för personer med funktionsnedsättning Projektet Personligt ombud har verkat sedan augusti 2013 inom Ålands handikappförbund. Det har redan visat sig att det finns ett stort behov av en oberoende instans som kan stöda och ge råd till personer med funktionsnedsättning i frågor som rör socialservice och andra serviceformer. Det finns idag, speciellt med tanke på kommunernas och övriga myndigheters svagare ekonomiska situation, ett stort behov av stöd och information för att personer ska orka driva sina intressen och få den service och den hjälp som de har rätt till. Verksamheten fortsätter under 2015 med att stöda personer med funktionsnedsättning i kontakten med myndigheter och liknande. Personligt ombud uppmärksammar även de brister i samhällssystemet som framkommer vid kontakten med klienterna. Personligt ombuds verksamhetsbeskrivning och utvärdering för perioden bifogas som bilaga. Projekt för utredande av assistentpool Förbundet planerar för en tillfällig projektanställning som utredare/planerare av en assistentpool/assistentcentrum på Åland. Förslaget grundar sig på de diskussioner som en arbetsgrupp inom Ålands neurologiska förening startade under våren Orsaken är att många människor som har personlig assistent upplever att det är mycket ansträngande att vara arbetsgivare för sina assistenter. Enligt nuvarande lagstiftning är kommunerna skyldiga att anordna personlig assistans, men lagen öppnar för tre olika alternativ för anordnandet. På Åland har de flesta kommuner antagit systemet med att ersätta brukaren för de omkostnader som uppkommer kring den personliga assistansen, men brukaren har fortfarande arbetsgivaransvaret för assistenterna. Sedan tidigare har även Handikapprådet påtalat att situationen för personer i behov av personlig assistans var ansträngd på grund av den börda som arbetsgivaransvaret för med sig. Förbundet söker medel separat för projektet vilket beräknas pågå under ett halvt år. Se separat ansökningshandling och bilagor för närmare upplysningar. KANSLIET Kansliet, med personal och teknik, fungerar som ett gemensamt resurscenter för personer med funktionsnedsättning på Åland och här kan medlemsföreningarna låna utrymmen och träffas. Via kansliet, som är öppet vardagar kl. 9-15, förmedlas information och service till både medlemmarna och allmänheten. Förbundet hyr, tillsammans med handikappföreningarna, utrymmen om 399 m2 i Nyfahlers av Alandiabolagen. Förbundet fungerar som huvudhyresgäst gentemot medlemsföreningarna. Under 2014 omförhandlades hyresnivån vilket innebär att förbundets hyreskostnader minskar under Hyran är bunden till konsumentprisindex och justeras årligen. 8

9 Demensföreningen på Åland, De utvecklingsstördas Väl på Åland, Ålands Reumaförening, Föreningen Vårt Hjärta, Ålands neurologiska förening och Ålands Hörselförening hyr särskilda utrymmen för sin verksamhet och personal. Ålands Cancerförening äger sitt kansli som ligger i anslutning till förbundets lokaler, och föreningen använder de gemensamma utrymmena och delvis kansliets teknik. Övriga medlemsföreningar använder gemensamma föreningsutrymmen. Kansliets gemensamma utrymmen, reception, sammanträdesrum, personalrum/sammanträdesrum och bibliotek, används flitigt av både personalen och föreningarna. Periodvis är lokalerna så uppbokade att externa lokaler måste hyras för möten och sammankomster. Bokningarna beräknas bestå under året. På kansliet tillhandahåller förbundet all nödvändig teknisk utrustning. T.ex. för kurser och föreläsningar finns TV, DVD-spelare, OH-apparat, dataprojektor och hörselslinga med trådlösa mikrofoner. Förbundet leasar en gemensam server och kopiator. MEDLEMSFÖRENINGAR OCH GRUPPER Handikappförbundet har tolv medlemsföreningar och några stödgrupper. Medlemsföreningarna består av: De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. Ålands Neurologiska förening r.f. Ålands Hörselförening r.f. Ålands Synskadade r.f. Ålands Cancerförening rf Föreningen Vårt Hjärta r.f. Demensföreningen på Åland r.f. Ålands Lungskadeförening r.f. Ålands Reumaförening r.f. Diabetesföreningen på Åland r.f. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f. Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f. Närmare information om medlemsföreningarna finns i deras egna verksamhetsplaner och budgeter samt på handikappförbundets hemsida Där det inte är ändamålsenligt eller möjligt att grunda en egen förening, kan personer träffas och dela erfarenheter och dylikt i grupp. Förbundets roll är att vara med och starta grupper enligt förfrågningar. Förbundet bedriver inte stödgruppsverksamhet som sådan, utan fungerar som katalysator och bidrar med kunskap och information om stödgruppsverksamhet. Stödgruppsverksamheten är ytterst varierande över tid. Därför går 9

10 det inte att förutspå hur verksamheten kommer att se ut under året. T.ex. kan förbundet bevaka gruppers intressen och ta in aktuellt informationsmaterial till biblioteket. PERSONAL Under året kommer förbundet att erbjuda personalen fortbildning, utökad företagshälsovård samt friskvård. Speciellt möjligheten till fortbildning prioriteras, för att öka trivseln och inspirera personalen, ge nya idéer och ny kunskap, vilket går i linje med förbundets strävan till att erbjuda kvalitativ service. Enligt resurser och intresse involveras även styrelsemedlemmarna i fortbildning och samvaro, för att gynna samarbetet mellan föreningarnas representanter i styrelsen och personalen. Personalteamet på kansliet består av fyra tjänstemän; verksamhetsledare, organisationssekreterare, bokförare samt byråsekreterare/receptionist. Personalens arbetstid är heltid, förutom byråsekreteraren/receptionistens som är 82,8 % av heltid. Dessutom har förbundet en timanställd som utför städning på kansliet en gång per vecka. Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten. Hit hör personalfrågor, upprätthållandet av det gemensamma kansliet, samarbetet med och service till medlemsföreningarna, att vara föredragande i styrelsen, ansvar för handikappfrågor, samarbete med andra organisationer samt informationsverksamhet. Verksamhetsledaren är även förman för personalen vid Fixtjänst och ansvarar för enhetens verksamhet och ekonomi. Organisationssekreteraren ansvarar huvudsakligen för informationsverksamhet, innefattande bl.a. information om förbundet, handikappfrågor och tillgänglighet. Organisationssekreteraren är redaktör för HandikappBulletinen och sammanställer övrigt informationsmaterial samt organiserar evenemang och aktiviteter. Organisationssekreteraren är dessutom föreningarna behjälplig med utformande av informationsmaterial och liknande arrangemang. Bokföraren ansvarar för förbundets och Fixtjänsts bokföring, bokslut och löneutbetalningar. Han har även ansvar för bokföring, bokslut och löneutbetalningar till de medlemsföreningar som behöver servicen. Han bistår även, vid behov, i budgeteringsarbete. Byråsekreteraren/Receptionisten har ansvar för att sköta kundservice i receptionen, den tekniska utrustningen på kansliet och medlemsservicen till de medlemsföreningar som har behov av det. Hon samarbetar med organisationssekreteraren kring informationsmaterial samt med bokföraren kring rutinärenden i bokföringen såsom bl.a. löneutbetalning och redovisningar till skatteverket. 10

11 HÅLLBAR UTVECKLING Ålands handikappförbund strävar till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart arbete, innefattande allt från kostnadseffektivitet till miljömedvetenhet. Kansliets resurser används effektivt eftersom samtliga kontorsrum är upptagna och sammanträdesrummen används i stort sett maximalt under en stor del av året. Dessutom används den tekniska utrustningen flitigt. Det gemensamma kansliet erbjuder stöd och gemenskap för personalstyrkan. Den sociala hållbarheten syns t.ex. i förbundets personalförmåner. Personalens befattningsbeskrivningar uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuella. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Handikappförbundets alkohol- och drogpolicy omfattar kanslipersonalen och styrelsen. Handikappförbundet verkar för att erbjuda hälsosamma evenemang och för att erbjuda sin personal en god och hälsosam arbetsplats och vid behov skapas rutiner för tidig insats, hänvisning till vård och eftervård om en anställd får drog- eller alkoholproblem. Utförligare information finns i förbundets alkohol- och drogpolicydokument. JÄMSTÄLLDHETSPOLICY Enligt jämställdhetspolicyn skall lönesättning, arbetsvillkor och möjligheter till inflytande vara lika bland kvinnor och män, styrelsen till sin sammansättning vara jämställd, professionellt bemötande råda och kränkande behandling på grund av kön förbjudas. Utförligare information finns i förbundets jämställdhetspolicy. STYRELSE Styrelsen för Ålands handikappförbund r.f. består av en representant från varje medlemsförening, dvs. totalt 12 medlemmar. Verksamhetsledaren bereder och föredrar styrelseärenden och fungerar som styrelsens sekreterare. Styrelsen har ansvar för förbundet och har vanligtvis möten under året. Förbundet håller stadgeenligt vår- och höstmöte. EKONOMI Budgeten för förbundets ordinarie kansliverksamhet 2015 går under 2014 års budget med 320,00. Förbundet kommer att fokusera på information och bemötande under 2015 och satsar därmed på sådana evenemang. Förbundets strävan är att öka medvetenheten om funktionshinder i samhället samt skapa öppnare attityder. 11

12 Bemötandeseminariet planeras som ett separat projektevenemang med en beräknad kostnad om Projektet grundar sig på Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram i vilket bemötande nämns som ett av de perspektiv som skall beaktas i tillgänglighetsarbetet. Bemötandeseminariet kommer att vända sig till offentligt anställda, beslutsfattare och vårdpersonal inom Ålands landskapsregering kommunerna och vården. Projektet genomförs förutsatt att medel beviljas. Verksamheten Personligt ombud fortsätter under 2015 och ingår i förbundets budget, dock som ett separat budgetmoment. Under året görs regelbundna budgetuppföljningar. 12

Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2016

Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2016 Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL OCH SYFTE... 3 Förbundets målsättningar under 2016:... 4 Förbundets målsättningar för de kommande åren:... 5 VERKSAMHET samarbetar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Demensföreningen på Åland r.f.

Demensföreningen på Åland r.f. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsplan för år 2017 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill arbeta för att främja folkhälsan och för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och övriga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill fortsätta att främja folkhälsan och arbeta för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Ärende: Yttrande gällande Ålands hälso- och sjukvårds pågående arbete för ökad tillgängliget för personer med funktionsnedsättning

Ärende: Yttrande gällande Ålands hälso- och sjukvårds pågående arbete för ökad tillgängliget för personer med funktionsnedsättning Mariehamn 6.5.2015 Till: Ålands landskapsregering Ärende: Yttrande gällande Ålands hälso- och sjukvårds pågående arbete för ökad tillgängliget för personer med funktionsnedsättning Ålands handikappförbund

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Internationella perspektiv på morgondagens funktionshinderspolitik

Internationella perspektiv på morgondagens funktionshinderspolitik Internationella perspektiv på morgondagens funktionshinderspolitik Maria Montefusco, projektledare Nordens Välfärdscenter HSO Skånes Kongresskonferens 25 april 2014 Nordiska Rådet. Presidium, sekretariat,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Projekt... 3 30-tal projekt... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar... 3 Kommuner... 3 Kontoret... 3 Information... 4 Synlighet... 4 Hemisida... 4 Media... 4 Strategin... 4 Konkreta

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun

Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Plan för full delaktighet i Åmåls kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-27 KF 21 Förord Åmåls kommun vill med denna plan för full delaktighet öka delaktighet, jämlikhet, och livsvillkor för funktionshindrade

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer