Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv"

Transkript

1 Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Framgångsrik Tillväxt Deltagande kommuner:, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Rådet för främjande av Kommunala Analyser och Finansdepartementet.

2 Innehåll INNEHÅLL BAKGRUND METOD OCH AVGRÄNSNING SAMMANFATTNING INFORMATION UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING OMDÖME KOMMENTAR OMDÖME KOMMENTAR UPPSÖKANDE VERKSAMHET BESKRIVNING TYPFALL UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING RESULTAT KOMMENTAR HEMTJÄNSTINDEX UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING RESULTAT KOMMENTAR EFFEKTIVITETSMÅTT PERSONKONTINUITET UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING RESULTAT SÄKERSTÄLLNING AV BEVILJAD UTFÖRD TID/INSATS UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING...36 Projektledarna för kommunerna i nätverket Framgångsrik Tillväxt...44

3 1.1. Bakgrund Nätverket Framgångsrik Tillväxt är ett av cirka tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. Projektet finansieras av Finansdepartementet (Fi) och drivs i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Rådet för främjande av Kommunala Analyser (RKA). Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta ska kommunerna kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. Jämförelseprojektets intention är att nätverket årligen återkommer med en rapport utifrån dessa och andra utvecklade kvalitets- och resultatmått. Vid nästkommande styrgruppsmöte rapporterar kommunerna vilka förbättringsområden som prioriterats utifrån denna rapport. De kommuner som deltar i nätverket Framgångsrik Tillväxt är, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Nätverket har från styrgruppen fått i uppdrag att jämföra hemtjänsten mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet, projektgruppen ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Kvalitetsmått ska ta fram i första hand utifrån ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv. Inte professionens perspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. 3

4 Det är omöjligt att ta fram en helt sann och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet med ett par mått. Måtten ska ses som indikatorer på att det finns skillnader i kvalitet. Dessa skillnader kan sedan ges olika förklaringar Metod och avgränsning I arbetet har statistik och uppgifter hämtats från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Merparten av måtten har dock insamlats lokalt genom bland annat undersökningar under angivna tidsperioder. Undersökningsområdet avser personer över 65 år med insatser enligt Socialtjänst lagen (SoL). Avsnittet information avser hela äldreomsorgen. Nätverket Framgångsrik Tillväxt har valt att se på hemtjänsten ur sex olika delar. Presentationsordningen speglar medborgarens steg i kontakten med verksamhetsområdet från informationssökning till uppföljning av utförd tjänst. Rapporten består av följande delar; 1. Information till allmänheten om äldreomsorgen - Webbsidor - Tryckt material 2. Uppsökande verksamhet 3. Typfall 4. Hemtjänstindex 5. Personkontinuitet - Antal olika hemtjänstpersonal som hjälper den äldre 6. Säkerställning av beviljad tid/insats 4

5 2 Sammanfattning Nätverket Framgångsrik Tillväxt är ett av cirka tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Nätverket Framgångsrik Tillväxt har i sin första rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra hemtjänsten mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv. Nätverket har undersökt informationsgivningen om äldreomsorgen via Internet och tryckt material. Kommunerna är bra på att informera om hur man ansöker om hjälp, information om boendeformer och tjänster, men när man vill veta mer om kvaliteten i verksamheten är det svårt att hitta information. Goda exempel är Solna, Sollentuna, och Lerum. Resultatet för den tryckta informationen är överlag lägre än för informationen på webben och ofta används myndighetsspråk. Sollentuna och Solna utgör goda exempel. I flertalet av kommunerna bedrivs uppsökande verksamhet. Hur kommunerna beviljar biståndsinsatser inom hemtjänsten har undersökts utifrån sex typfall. Detta område belyser likheter och skillnader för den äldre utifrån ansökan om hemtjänst. Vilken hjälp får den äldre? Är det någon skillnad beroende på i vilken kommun den äldre söker hemtjänstinsats? Resultatet visar på en variation mellan fullt beviljad ansökan eller delvis beviljad. Endast i ett typfall avslogs ansökan. I beslut och målformuleringar används oftast kommunens språk och inte brukarens. Framgångsrik Tillväxt har använt sig av ett serviceindex för hemtjänsten för att försöka fånga servicenivån för de äldre i kommunen. I detta ingår dels vilka tjänster som erbjuds inom hemtjänsten, dels i vilket innehåll som finns i de olika tjänsterna. Tjänsterna och deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått desto bättre service erbjuds vårdtagarna i kommunen. Svedala och Solna har sammantaget ett något rikare utbud av tjänster och innehåll än övriga kommuner. Ställs kostnaderna mot detta utbud blir differensen avsevärt större. I den här jämförelsen stämmer inte antagandet att ett rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Svedala och Solna har det rikaste serviceutbudet samtidigt som de redovisar en låg kostnad. Vellinge har den lägsta kostnaden men de redovisar inte den lägsta servicenivån/utbudet. Det finns differenser mellan kommunerna när det gäller policy för avgiftssättning. Skillnaden finns främst inom fönsterputs, matdistribution, gräsklippning, snöröjning och professionell fotvård. Flest avgiftsfria tjänster, sex stycken har Lerum medan Mölndal som enda undersökta kommun inte har 5

6 någon avgiftsfri tjänst. Det är relativt få områden som det finns en speciell taxa utanför maxtaxan. Det är en stor spridning mellan kommunerna när det gäller hur många personer brukaren möter. Rapporten innefattar slutligen en beskrivning hur varje kommun följer upp att brukaren får den beviljade insatsen utförd och att kommunen inte betalar utföraren för mer tid än vad som utförs. Direkt registrering av utförda insatser och att berörda har tillgång till samma information skapar förutsättningar för uppföljning och dialog. Exempel på kommuner som har detta är Lerum, Solna och Lomma. 6

7 3 Information 3.1 Utgångspunkt och beskrivning Undersökning av information omfattar hela äldreomsorgen och består av granskning av kommunernas webbsidor och kvaliteten av den tryckta informationen. Kommunernas webbsidor har och kommer få en allt större betydelse som informationskanal till medborgarna. Genom webben kan information snabbt förmedlas och uppdateras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. I takt med att webben ökar som informationskälla ökar också kraven och förväntningarna på dessa från medborgare, press och organisationer. Svenskt Näringslivs årligen återkommande granskningar av kommunernas webbsidor är ett tecken på detta. För att få en bild av styrkor och svagheter på kommunernas webbsidor har ett antal vanligt förekommande frågor utifrån ett medborgarperspektiv sammanställts. Valet av frågor och svar har utgått från att de ska vara vanliga medborgarfrågor som exempelvis ställs till kommunen via telefonsamtal. Frågorna bygger på ett flertal tidigare genomförda undersökningar i andra nätverk. Eftersom förändringstakten är stor är det viktigt att se undersökningen som en ögonblicksbild och en färskvara. Undersökningen har genomförts av extern granskare genom SKL. För varje fråga har två minuter satts som gräns för bedömning. Bedömning har även gjorts av språk och förhållningssätt, vilket kort kommenteras under rubriken omdöme. I resultatredovisningen har varje fråga och svar presenterats med hjälp av färgerna grön, gul och röd. Grön färg betyder att svaret på frågan hittats inom angiven tid. Gul färg om svaret delvis hittats och röd om svaret inte alls funnits. Tolkningen för den gula färgen, delvis hittats, har varit mycket generös, d.v.s. finns något nämnt har resultatet gett gulmarkering. Varje områdes svar summeras utifrån att grönt ger tre poäng och gult ett poäng. Rött ger inget poäng. Därefter ges en procentuell andel svar på frågorna. Den tryckta informationen har fortfarande en stor betydelse i den kommunala informationen. Detta är speciellt viktigt för utsatta grupper som inte har tillgång till eller på grund av andra orsaker inte kan eller har möjlighet att kunna orientera sig på Internet såsom exempelvis de äldre. Samma granskande frågor har använts för undersökning av det tryckta materialet. I denna del har nätverkets kommuner granskat varandras tryckta material. Bägge informationsgranskningarna gjordes under hösten = Inget svar, ger 0 poäng = Delvis svar, ger 1 poäng = Svar på frågan, ger 3 poäng 7

8 Äldreomsorg Webb Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Det finns information hur man ansöker om hjälp (bistånd/insatser) Det finns information om vilka olika boendeformer som finns för äldre personer Det finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas inom hemtjänsten. Det finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna inom särskilt boende med kontaktuppgifter (telefon, e-postadress, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t.ex. sjuksköt., sjukgymn., arbetsterap. Det finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund, etc.) Det finns information om äldreboendenas geografiska placering. Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd till särskilt boende.(här avses inte en exakt tid utan att man ska få grepp om det handlar om tre dagar från ansökan eller två månader) Det finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet. Det finns information om avgiftens storlek. Det finns information om hur kon takten med anhöriga ska fungera. Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. Det finns information om valmöjligheter inom verksamheten Det finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Det finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras Det finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter/enheter inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet att skriva ut ansökningsblankett/alternativt fylla i ansökan om hemtjänst, äldreboende på hemsidan Poäng (max 48) Procentandelar

9 3.2 Omdöme Granskarens omdöme vid sökning på kommunernas webbplatser framgår nedan. Varje fråga har getts två minuter för att finna ett svar. Om svar inte hittats har det noterats som att svaret inte finns. Hemsidan är mycket lätt att navigera. Man förstår direkt hur man ska klicka sig vidare. Dock uteblir viss information och det går inte att se resultat eller jämföra enheterna. Lerum I stora drag en bra sida med tydlig information. Det enda som egentligen fattas är servicedeklaration, kvalitetsredovisning och jämförelse av verksamheterna. Lomma Äldreomsorg ligger tillsammans med handikappomsorgen under rubriken vård och omsorg. Vilket gör att man tvingas läsa en del text som inte berör en själv. Finns rubrik med kvalitet och resultat. Där finns dock ingen information av värde. Annars en lättmanövrerad sida med tydlig information. Mölndal Först känns sidan lätt att använda och de olika områdena ligger staplade i följd. Men för ytterligare information krävs att man laddar ner PDF dokument eller ringer ett telefonnummer. Vilket gör att det blir svårt att få informationen. Sollentuna Hemtjänsten och äldreboendena ligger på entreprenad och den enda info som ges är kontaktuppgifter. Även kvalitetsredovisning, servicedeklaration och jämförelse saknas, men i övrigt bra info. Solna Mycket bra sida! Informationen är väl samlad och tydlig. Det finns några länkar som inte fungerar, möjligen är det en tillfällighet. Kvalitetsredovisning och jämförelse av verksamheterna saknas. Svedala Svårt att hitta rätt inledningsvis. Det krävs väldigt många musklick för att komma till kategorin vård och omsorg. Den information som sedan ges är kortfattad och lite bristfällig. Även här saknas servicedeklaration och jämförelse av verksamheterna. Dock finns en kvalitetsredovisning med brukarundersökning, vilket är ett stort plus Täby Hemsidan är märkligt uppbyggd med väldigt långa rubriker under fliken äldreomsorg. Mycket av verksamheten ligger på entreprenad och man länkas 9

10 vidare till externa sidor. Länkningen gör det svårt att få fram den information man söker. Vellinge Informationen är väldigt utspridd över hemsidan. Information kring avgifter och äldreboende ligger på två olika ställen. I vissa fall tvungen att söka på frågan för att hitta rätt. Man kan heller inte ladda ner blanketter för ansökan. 3.3 Kommentar Granskningen av kommunernas webbsidor ger en bild av hur kommunerna skapar förutsättningar för att information som medborgarna tycker är viktig också är tillgänglig. Resultatet visar på att det finns brister och att informationen inte alltid är tillgänglig. Frågorna som ställts kan grupperas i två perspektiv; 1) Hur får jag hjälp? (i situationen när behovet uppstått) 2) Vilken kvalitet har äldreomsorgen? Kommunerna är bra på att informera om hur man ansöker om hjälp och information om boendeformer och tjänster, men när man vill veta mer om kvaliteten i verksamheten är det svårt att hitta informationen om den ens finns. Goda exempel i den här undersökningen är Solna, Sollentuna, och Lerum. Genomsnittsresultatet för nätverkets kommuner är 52 procent men spridningen mellan kommunernas resultat är stor. Liknande undersökningar har gjorts bland annat i SKL s projekt Kommunens kvalitet i korthet och genomsnittsresultatet för de drygt 45 granskade kommunerna där uppgick till 50 procent. Högsta värde fick Piteå samt Tingsryd. = Inget svar, ger 0 poäng = Delvis svar, ger 1 poäng = Svar på frågan, ger 3 poäng 10

11 Äldreomsorg Lerum Lomma Mölndal tuna Sollen- Tryckt material Det finns information hur man ansöker om hjälp (bistånd/insatser) Det finns information om vilka olika boendeformer som finns för äldre personer Det finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas inom hemtjänsten. Det finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna inom särskilt boende med kontaktuppgifter (telefon, e-postadress, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t.ex. sjuksköt., sjukgymnast, arbetsterapeut ) Det finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund, etc.) Det finns information om äldreboendenas geografiska placering. Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd till särskilt boende.(här avses inte en exakt tid utan att man ska få grepp om det handlar om tre dagar från ansökan eller två månader) Det finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet. Det finns information om avgiftens storlek. Det finns information om hur kontakten med anhöriga ska fungera. Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. Det finns information om valmöjligheter inom verksamheten Det finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Det finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras Det finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter/enheter inom äldreomsorgen. Poäng (max 45) Procentandelar

12 3.4 Omdöme Bra kortfattad sammanfattning av olika verksamheter i broschyren Välkommen till äldreomsorgen i kommun. Däremot saknas mer detaljerade beskrivningar av de olika äldrebostäderna. Att det är samma layout i alla broschyrerna (framsidan i broschyrerna) gör att det går direkt att se att broschyrer handlar om äldreomsorg. Kvalitetsjämförelser saknas. Lerum Den nya grafiska profilen är på gång att slå igenom men det finns en del material som fortfarande har den gamla profilen. Det ser ut som om man håller på att arbeta med sitt material, det finns en tanke bakom utformning och språk, men fortfarande finns ett fokus i texterna där man gärna beskriver vad man är bra på istället för ett medborgarperspektiv där man utgår ifrån vad medborgaren kan förvänta sig av verksamheten. I broschyren Vård och omsorg i Lerums kommun har man på ett enkelt och överskådligt sätt samlat information som är viktig för medborgaren. Lomma Det saknas en samlad information till den som ännu inte sökt något stöd, mer allmän information om utbud och så vidare. Bra modell med enkla foldrar för den som har stöd. Mölndal Materialet handlar endast om hemtjänst. Det saknades såväl mer generell information som information om särskilt boende. Det som fanns var hur man överklagar biståndsbeslut och möjligheten att välja, däremot saknades t.ex. information om hur man ansöker om hjälp. Sollentuna Kortfattad och lättläst information i de olika broschyrerna men svåra att hitta i dem på grund av att det inte finns någon samlad information om de olika äldreboendena. Likaså hade det varit lättare att göra jämförelser mellan de olika boendena om alla beskrivningarna haft samma rubriceringar, t.ex. måltiderna, aktiviteter, kontaktmannaskap och samverkan etc. Broschyren Valfrihet och utförare av hemtjänst har däremot samma struktur närde olika företagen beskrivs, vilket är bra. Kvalitetsjämförelser saknas. Solna Den allmänna informationen är mycket lättläst och lättöverskådlig med ett språk, som riktar sig till medborgaren. Avgiftsinformationen är också lättläst och riktar sig till medborgaren, men innehåller en del fackuttryck. Informationen om trygghetslarm, nattpatrull med mera är lättläst och riktar sig till brukaren. 12

13 Svedala De två stora informationsbroschyrerna Avgifter samt Vård och omsorgsplan är byråkratiska och har ett mindre tydligt tilltal. Övrig information är lättläst och har ett tydligt och relevant tilltal; brukare eller medborgare. Täby Merparten av materialet från Täby är utskrifter från kommunens hemsida. I det tryckta materialet är det svårt att identifiera att materialet kommer från Täby. Materialet är tämligen spretigt och det saknas ganska mycket information i förhållande till vad som efterfrågas i granskningsschemat. Vellinge Språket i materialet är av myndighetskaraktär och saknar till stora delar ett medborgarperspektiv. Broschyrerna är inte lättillgängliga och man får känsla av att det har några år på nacken. Den grafiska profilen är inte heller tydlig i materialet. 3.5 Kommentar Medvetenheten om medborgar-/brukarperspektiv är stort i kommunerna men det är inte alltid som kommunerna arbetar utifrån dessa perspektiv. Detta avspeglas i denna granskning. Genomsnittligt resultat för kommunerna är 38 procent av möjliga poäng och överlag har kommunerna lägre resultat när det gäller tryckt information jämfört med informationen på webben. Sollentuna och Solna utgör goda exempel. Liksom i undersökningen av webbplatsen är det information kring frågeställningar om kvalitet och resultatet som är minst förekommande. Språkbruket som används är ofta myndighetsspråk och verksamhetsperspektivet används istället för att utgå ifrån vad medborgarna/brukarna kan förvänta sig av verksamheten. Flera av kommunerna har lagt ut delar av sin verksamhet på entreprenad och ibland tycks det då som om kommunen glömmer bort sitt fortsatta ansvar kring information till medborgare och brukare. Ytterligare en viktig informationskanal för medborgare och brukare är via telefonkontakt med kommunen. Hur lätt är det att komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor? För att få en mer fullständig bild av informationsgivningen kan en sådan undersökning vara ett komplement. 13

14 4 Uppsökande verksamhet 4.1 Beskrivning bjuder varje år in till öppet hus Äldreomsorgsdagen med information, seminarier och utställningar som handlar om äldreomsorgens och samarbetspartners verksamhet. har hittills inte haft uppsökande verksamhet. Enligt beslut i äldreomsorgsnämnden, ska från och med år 2007, information om äldreomsorg skickas ut till alla som fyller 77 år. Ny förvaltningsledning är tveksam till att fortsätta på liknande sätt kommande år och avser därför att ta upp frågan till äldreomsorgsnämnden på nytt. Lerum Lerums kommun bedriver uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen och en viktig del är de förebyggande hembesöken. Målsättning att erbjuda alla personer över 85 år som inte har insatser från kommunen ett förebyggande hembesök. Syftet med hembesöket är att informera om kommunens service och insatser samt om det fallförebyggande arbete som kommunen bedriver. Hembesöken genomförs av en tjänsteman som tidigare har arbetat som enhetschef. Informationsbrev sänds till de personer som är över 85 år och som inte har insatser från kommunens äldreomsorg, med erbjudande om ett hembesök. Brevet följs upp med telefonkontakt och den enskilde erbjuds att få ett förebyggande hembesök efter avtalad tid. Vid hembesöket förs ett samtal om hur den enskildes vardag ser ut och om det finns ett behov av insatser som skulle kunna underlätta i vardagen. Tjänstemannen kan vara den enskilde behjälplig med dessa kontakter om så önskas. Information ges även om hur man på ett bra sätt kan förebygga fallolyckor i hemmet genom att t. ex anlita den kostnadsfria fixartjänsten. Det som framkommer under hembesöket dokumenteras för att sedan kunna användas vid en utvärdering av det förebyggande arbetet. Viktigt är att tillägga att alla personuppgifter avidentifieras. Äldresäkerhetsdag anordnas årligen i Lerums kommun. Lomma Lomma kommun bedriver uppsökande verksamhet i form av en årlig "Liv och lust dag". Informationsdagen riktar sig till Lomma kommuns invånare och en särskild inbjudan skickas ut till personer mellan år. I olika montrar presenteras äldreomsorgens verksamheter, frivilliga föreningar, demensföreningen etc. Tjänstemän och politiker är närvarande för att besvara frågor och få synpunkter, tankar och idéer från kommuninvånarna. 14

15 Lomma kommun har i januari 2008 startat ett samarbete med primärvården, med stimulansmedel från socialstyrelsen, i syfte att utöka den uppsökande verksamheten och nå ut till fler av våra kommuninnevånare. Avsikten med förebyggande hembesök i Lomma kommun är att öka förutsättningarna för en god livskvalitet och trygghet genom råd, stöd, vägledning och information. Syftet är också att få en bild av situationen hos de äldre som inte är kända av socialtjänsten, att bygga upp ett ömsesidigt kontaktnät samt att försöka bidra till en god livskvalitet för målgruppen, 80 år och äldre. Det handlar också att bygga upp kunskap om förebyggande arbete bland äldre samt att upptäcka olika hjälpbehov. Målet är att under 2008 genom uppsökande hembesök på olika sätt pröva om man för denna målgrupp, kan förbättra eller på sikt förebygga problem med otrygghet, funktionsnedsättning, fallrisk samt att vid behov öka den sociala gemenskapen och samvaron med andra. Mölndal Mölndal Stad arbetar med målgruppsinriktad uppsökande verksamhet dels genom samarbete med primärvården, organisationen för anhörigstöd samt olika ideella organisationer. Mölndals stad tillsammans med primärvården satsat på ett projekt, med hjälp av stimulansmedel, där uppsökande verksamhet bedrivs för målgruppen multisjuka äldre vilka inte har kontakt med Hemtjänsten utifrån ett preventivt perspektiv. Genom ordinarie organisation för anhörigstöd förmedlas information till målgrupper som inte har pågående insatser från kommunen. Föreningsbidrag betalas ut till olika organisationer som verkar för aktuella målgrupper, de har också en del i den uppsökande verksamheten för olika målgrupper. Mölndals stad arbetar också kontinuerligt med den offentliga informationen för att den skall vara tillgänglig och anpassad för olika målgrupper av stadens befolkning. Det kan handla om att utveckla webbinformation till skriftligt material och strategisk information till brukargrupper och intresseföreningar. Sollentuna År 2001 bedrev Sollentuna uppsökande verksamhet för äldre i hela kommunen. För närvarande pågår uppsökande verksamhet för personer 80 år och äldre, som inte har hemtjänst (ungefär hushåll). Syftet är att nå ut med information om vilken hjälp som finns att tillgå vid behov. Då blir steget inte så stort den dag hjälp behövs. Kommunen vill också få ökad kunskap om hur äldre upplever sin situation och vilka stödinsatser, som kan behövas framöver. Socialtjänstlagen ålägger kommunen att bedriva uppsökande verksamhet. Kommunens ambition är därför att ha en kontinuerlig sådan verksamhet inom biståndsenheten. Ambitionen är också att i den uppsökande verksamheten samverka med Landstinget, som planerar att genomföra hälsosamtal. 15

16 Solna Alla äldre i Solna bjuds in till en årlig seniordag. Vid det tillfället ges information, seminarier och utställningar som handlar om stadens äldreomsorg och stadens samarbetspartners verksamheter för äldre såsom exempelvis pensionärsföreningar, vårdcentraler och privata utförare. Förebyggande hembesök kommer att erbjudas personer över 75 år som inte har hemtjänst eller hemsjukvård inom ramen för projektet VillGott. Projektet startade 2007 och pågår även Hembesöken genomförs av omvårdnadsförvaltningens personal i form av sjuksköterskor och verksamhetschef. Personer som är 65 år och äldre i en av stadens stadsdelar har erbjudits hembesök och att äta en måltid på en dagverksamhet, inom Gunnarboprojektet En smaklig måltid förlänger livet. Vid det här tillfället gavs information om stadens utbud av äldreomsorg. Hembesöken gjordes av sjuksköterska och personal från vårdcentralen. En rapport finns från Äldrecentrum där projektet beskrivs som ett gott exempel. I samverkan med Äldreforskning i Nordväst erbjöds personer över 75 år att delta i ett forskningsprojekt om kost och motion. Personer med behov av äldreomsorg upptäcktes och uppmanades att ta kontakt med handläggare. Täby Det bedrivs för närvarande ingen systematiserad uppsökande verksamhet genom att t ex kontinuerligt söka upp personer i en viss ålder. Handläggarna får ibland en påringning från exempelvis granne, inom hälso- och sjukvården om personer som kan vara i behov av något stöd och tar då kontakt och gör vid behov även ett hembesök. Med hjälp av de statliga stimulansmedel som avsatts för att utveckla vård och omsorg avser Täby att tillsammans med landstinget genomföra förebyggande hembesök till åldersgruppen 80 år och äldre. Här har planeringen ännu inte kommit igång, avsikten är att det ska påbörjas under Svedala Varje år skickar biståndshandläggarna ut information till alla personer som fyller 80 år i kommunen. Av informationen framgår vilken hjälp de kan få och vem de ska kontakta för att diskutera vilka insatser de behöver. Man kan också komma överens om ett hembesök för vidare information. Projekt Salut är ett samarbetsprojekt tillsammans med Trelleborgs kommun, lasarettet i Trelleborg och Primärvården. En projektanställd sjuksköterska gör uppsökande verksamhet hos personer som är över 65 år och som har sökt akutvård tre gånger under det senaste året. Vid besöket förs samtal om hälsa, livskvalitet, fallolyckor, läkemedel, kost och hälsa mm. I projektet ingår också besök hos en kontrollgrupp (personer som motsvarar de redan besökta 16

17 avseende ålder och kön). Båda grupperna får även ett uppföljningsbesök efter ett halvår. Projektet finansieras med stimulansbidrag från Socialstyrelsen Vellinge Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens ansvar på detta område. Målgruppen för uppsökande verksamhet är alla invånare i Vellinge kommun som fyllt 83 år innevarande år och som inte har någon hjälp från kommunens vård och omsorg utöver serviceinsatser och larm. Service insatser som består av städ, tvätt och inköp är icke biståndsbedömda insatser. Den enskilde disponerar fritt hur man vill använda 8 timmar i månaden. Överenskommelsen sker mellan den enskilde och hemtjänsten. Syftet med de förebyggande hembesöken är: Att få en uppfattning om målgruppens levnadssituation och tankar om framtida boende Att få en bild av målgruppens fallrisk och öka deras medvetenhet om fallrisker. Att nå ut med information om kommunens vård och omsorg. Via brev erbjuds ett kostnadsfritt hembesök. En vecka efter att brevet skickats ut blir personen uppringd av personal som utför hembesöken. Om intresse för hembesök finns, bokas tid för besöket. Hembesöken innefattar följande; Information om kommunens vård och omsorg. Informationen förmedlades muntligen samt via broschyr. Intervju med frågor om personens nätverk, funktionsförmåga, aktivitetsnivå, medicinering, sysselsättning/intresse/hobby, tankar om framtiden och boende. Snubbelrond. Screening av personens fallrisk. Funktionellt balanstest för geriatriska patienter (FBG). Enkelt balanstest med fyra testövningar som går att utföra i hemmet (max 24 p, under 12 p indikerar hög fallrisk). Balansövningar I samband med bistånd av larm erbjuds alla en snubbelrond för att eliminera fallrisker i hemmet. Dessa utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Rollatorskolan vänder sig till personer som vid rollatorutprovning visat sig ha nedsatt balans. Målsättningen är att bibehålla/träna upp balansen samt att uppnå säkerhet vid förflyttning, med eller utan gånghjälpmedel. Träningens omfattning är en timme två dagar i veckan under fyra veckor. I samband med deltagande i rollatorskola erbjuds även en snubbelrond i hemmet. 17

18 5 Typfall 5.1 Utgångspunkt och beskrivning I detta område har nätverket valt att belysa likheter och skillnader för den äldre utifrån ansökan om hemtjänst. Vilken hjälp får den äldre? Är det någon skillnad beroende på i vilken kommun den äldre söker hemtjänstinsats? Socialtjänstlagens ramlagskonstruktion och lokala riktlinjer ger kommunen ett stort tolknings- och prioriteringsutrymme. Utifrån sex typfallsansökningar har respektive kommun gjort sin bedömning och beslutat om hemtjänstinsats. De fullständiga typfallsbeskrivningarna finns i bilaga. 5.2 Resultat Typfall 1 Anna är 75 år och bor ensam i hyreslägenhet. Hon är änka sedan sju år och har Parkinsons sjukdom. Hon upplever att det är svårt att klara av en del vardagssysslor och ansöker om hjälp med på- och avklädning, bäddning och diskning. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Omprövning 1 år 6 mån 1 år 2 år 6 mån 1 år 1 år 1 år 8 mån 18

19 Typfall 2 Per är 79 år och bor med sin hustru Ulla i villa. Per har stått för hemmets skötsel då Ulla lider av kärlkramp men har nu brutit lårbenet och är nyopererad. Per är utskrivningsklar från sjukhuset och ansöker om hjälp med städning, inköp och tvätt samt dusch en gång per vecka. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Omprövning 2 mån 2 v* 1 mån 1 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån * Avser dusch, resten är serviceinsats utan bistånd Typfall 3 Signe är en 82- årig änka som bor ensam i en äldre 1½-plansvilla. Signe har ramlat och ådragit sig en spricka i bäckenbenet som hon opererats för och har inte kunnat belasta sitt ena ben. Hon har beviljats korttidsplats med träning. Hon ansöker nu inför hemgång om hjälp att ta insulin 4 gånger/dag, viss daglig hjälp med på- och avklädning, stöd och hjälp med duschning 1 g/vecka samt daglig hjälp med sängbäddning och tillredning av mat. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Omprövning 1 år 6 v 6 mån 4 v 6 mån 1 år 1 år 6 mån 2 mån 19

20 Typfall 4 Erik är änkling och bor i ett äldre hus på landet. Han har nedsatt närminne och har Alzheimers sjukdom och hjärtflimmer som han tar medicin mot. Erik har nedsatt gångförmåga och använder rollator inomhus och rullstol för längre förflyttningar. Dottern upplever sin far orolig och han har inte hittat hem vid ett tillfälle då han fick hjälp av en granne. Erik ansöker om hjälp med den personliga hygienen, hemmets skötsel, tillsyn och måltidshjälp. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Omprövning 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år 1 år 1 år 6 mån Typfall 5 84-årig änka som bor i insatslägenhet ansöker om hjälp via telefon. Har tidigare haft trygghetslarm. Vid hembesök har hon dukat fram kaffe och hembakad sockerkaka. Har drabbats av högt blodtryck och nedsatt syn på grund av starr. Dottern har hjälp till med inköp men har svårt att hinna med detta. Ansöker om hjälp med städning 1 g/vecka, tvätt varannan vecka, renbäddning varannan vecka, inköp och fortsatt trygghetslarm. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Omprövning 1 år * 1 år - 1 år 1 år - 1 år 3 mån* * Serviceinsats utan bistånd 20

21 Typfall 6 Anna bor med sin make i villa. Hon har ramlat och har känselbortfall och förlamning i ben och armar. Maken arbetar heltid och reser mycket i sitt arbete. Anna har hjälp med sin personliga omvårdnad och alla förflyttningar görs med lift. Anna är dubbelinkontinent och använder hjälpmedel för detta. Anna har varit på rehabilitering och skall nu återvända till hemmet. Hon ansöker om hjälp med förflyttning till och från rullstol, nedre hygien, duschning, byte av inkontinenshjälpmedel samt på- och avklädning. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Omprövning 4 v 2,5 mån 6 mån 2 år 6 mån 1 år 2 mån 6 mån 3 mån Sammanfattande tabell Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Beslut 1 Beslut 2 Beslut 3 Beslut 4 Beslut 5 Beslut 6 21

22 5.3 Kommentar Vid biståndsbedömning är möte med personen som söker insatsen och andra informationsgivare såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och anhöriga, viktiga källor till information som ligger till grund för bedömningen. Bedömning genom typfall blir fiktiv och den begränsade informationen innebär större utrymme för tolkningar än vad biståndsbedömarna normalt sett har. Resultatet visar på en variation mellan fullt beviljad ansökan eller delvis beviljad. I flera fall har kommunerna beviljat ytterligare insatser som personen inte ansökt om. Dessa redovisas inte i rapporten. Endast i ett typfall (nr 3) avslogs ansökan (Mölndal och Svedala). Av resultatet framgår att Lerum beviljade sökta insatser i samtliga typfall. Det ska noteras att Lerum ger serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, trygghetslarm och matdistribution) upp till 8 tim/mån till personer över 75 år utan biståndsbedömning. Vellinge tillhandahåller likaså servicetjänster (tvätt, städ och inköp) med 10 tim/mån till personer över 83 år utan biståndsbedömning. Resultatet av undersökningen tyder på att det utvecklas ett särskilt språkbruk i kommunerna. I beslut och målformuleringar används oftast kommunens språk och inte brukarens. Hur säkerställs att insatserna anpassas efter brukarens behov när dessa förändras? Omprövningstiden kan vara ett sätt. Resultatet visar på en variation i kommunernas omprövningstid. Vilken betydelse har omprövningstiden? Vilka sätt används för att säkerställa att insatserna anpassas efter förändrat behov? En annan frågeställning om omprövningstid är hur den uppfattas av brukaren? 22

23 6 Hemtjänstindex 6.1 Utgångspunkt och beskrivning Hemtjänsten är en omfattande och väsentlig verksamhet i stödet till de äldre. Innehållet i hemtjänsten har med tiden förändrats, vilket även behoven hos de äldre gjort. Med tanke på den utveckling som pågår och förändringar som kan komma att ske inom hemtjänstens servicedel i framtiden är det intressant att ta fram ett utgångsläge för att se och följa förändringarna. Undersökningar i andra nätverk visar att hemtjänstens innehåll varierar mellan kommuner. I den här delen av rapporten redovisas hemtjänstens innehåll och servicenivå för respektive kommun. Det förklaras med att hemtjänsten styrs av en ramlag och olika lokala prioriteringar görs i kommunerna. Kommunerna har i de flesta fall politiskt antagna riktlinjer för bistånd för äldre. Syftet med riktlinjer är att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, det vill säga att personer med likartade behov får likartade beslut om insatser. Riktlinjerna är ett stöd och en utgångspunkt för biståndshandläggarens beslut. Riktlinjerna beskriver ett normalbistånd - vilken insats och tid som vanligtvis beviljas för olika insatser. Biståndsbeslut vilar alltid på en individuell bedömning. Det individuella beslutet kan alltså avvika från riktlinjerna i såväl omfattning som insats, beroende på det individuella behovet. I hemtjänstindexet är utgångspunkten normal biståndet, det vill säga de riktlinjer biståndshandläggarna har att förhålla sig till. Med utgångspunkt i ett brukarperspektiv är det intressant att synliggöra vad man kan få hjälp med och vad det kostar. Som utgångspunkt redovisas hemtjänstens innehåll och servicenivå i de olika kommunerna. Innehåll och servicenivå ställs därefter i relation till kommunens kostnad, vilket ger ett effektivitetsmått. Ett sista steg är att väga detta mot den äldres nöjdhet av hemtjänsten NöjdBrukarIndex (NBI). Sammantaget ger detta ett s.k. Hemtjänstindex. Flera av nätverkets kommuner genomför brukarenkäter men med olika tidsintervall och undersökningsperiod andra planerar att starta varför NBI inte ingår i denna rapport. Hemtjänstindexet omfattar tre delar: Servicenivåindex är ett mått på hemtjänstens innehåll och servicenivå och resultatet är summan av poäng utifrån innehåll och servicenivå. Här redovisas även avgiftsformerna för den äldre (avgiftsfritt, maxtaxa eller egen taxa). Effektivitetsmått är ett mått där servicenivåindexet ställs i förhållande till kostnaderna för hemtjänsten (Tabell 8b i boken Vad kostar verksamheten - Bokslut 2006 av SKL och Statistiska Centralbyrån (SCB)). NBI som fångar de äldres nöjdhet med tjänsterna. NBI består av tre frågor, framtagna av SCB, som ska bifogas kommunernas befintliga enkätundersökningar. Resultaten kommer att samlas i Kommundatabasen, De tre indexfrågorna finns i bilaga. 23

24 6.2 Resultat Vad innehåller hemtjänsten? För att ge en överskådlig bild av vad hemtjänsten kan omfattas av redovisas nedan de tjänster/serviceåtaganden som kommunen erbjuder. Omsorgsinsatserna inom hemtjänsten ingår inte i redovisningen. Denna lista bygger på flera andra nätverks arbete med att få en bild av hemtjänstens innehåll och har kompletterats av nätverket Framgångsrik Tillväxt. = tjänsten erbjuds och är biståndsbedömd (1 p) = tjänsten erbjuds men är inte biståndsbedömd (1 p) = tjänsten finns inte i kommunen (0 p) Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Utbud av tjänster Städning * ** Fönsterputs Tvätt * ** Mat i hemmet * Personlig omvårdnad Avlösning i hemmet Avlösning utanför hemmet Ledsagarservice Dagligvaruinköp * ** Övriga inköp Promenader Trygghetslarm * Social samvaro/aktiviteter Trygghetsringning Trygghetsbesök Dagverksamhet Råd och stöd till synhörselskadad Gräsklippning/Snöskottning Professionell fotvård Personal som talar eget modersmål Fixartjänster Möjlighet att välja utförare Summa: (Maxpoäng: 22) ,5 Serviceinsatser * Lerums kommun har valt att ge serviceinsatser upp till 8 tim./mån. (städning, tvätt, inköp, trygghetslarm och matdistribution) till dem som är 75 år och äldre utan biståndsbedömning. För övrigt är tjänsterna biståndsbedömda. ** Vellinge kommun har serviceinsatser utan biståndsbedömning för personer över 83 år för städ, tvätt och inköp. Trygghetsringning I Täby utförs trygghetsringning av frivillig organisation. 24

25 6.2.2 Kommentar Det finns stora likheter mellan kommunerna och utbudet är i stort sett detsamma. Skillnader finns när det gäller råd och stöd till syn- och hörselskadade, personal som talar eget modersmål, möjlighet att välja utförare, gräsklippning och snöskottning samt fönsterputs. De kommuner som erbjuder det största utbudet är Lerum, Solna och Svedala Vad innehåller de olika tjänsterna? Tjänsterna som erbjuds har ett antal serviceaspekter eller servicenivåer. Dessa har getts poäng, antalet valmöjligheter respektive omfattning har premierats vid poängsättningen. Granskningen ger ett resultat som summeras. Innehållet utgår från respektive kommuns riktlinjer avseende enpersonshushåll. Lerum Städning Omfattning (hur många rum) Grön = mer än två rum o kök (2 p) Gul = två rum o kök (1 p) Periodicitet (hur ofta) Grön = en gång i vecka (2 p) Gul = varannan vecka (1 p) Röd = var tredje vecka < (0 p) Maxsumma (4) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Fönsterputs Omfattning (hur många rum) Grön = puts av alla fönster (2 p) Gul = puts av delar av bostad (1 p) Röd= erbjuds inte (0 p) Periodicitet (hur ofta) Grön = oftare än en gång/år (1 p) Gul = en gång per år (0 p) Maxsumma (3)

26 Lerum Tvätt Periodicitet (hur ofta) Grön = en gång i veckan (2 p) Gul = varannan vecka (1 p) Röd = var tredje vecka (0 p) Maxsumma (2) Grön: erbjuds, Röd: erbjuds inte Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Mat i hemmet Leverans av fryst mat (1 p) Leverans av kall mat (1 p) Leverans av varm mat (1 p) Möjlighet att välja på minst två maträtter (1 p) Möjlighet att få särskild kost av religiösa/etiska skäl (1 p) Möjlighet till enklare lunchmatlagning i bostad (2 p) Maxsumma (7) , Grön: erbjuds, Röd: erbjuds inte Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Personlig omvårdnad Informeras om möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien (1p) Möjlighet till dusch mer än 1 gång per vecka (1p) Maxsumma (2)

27 Lerum Avlösning i hemmet* Periodicitet (hur ofta): Grön = mer än en gång per månad (2 p) Gul = en gång per månad (1 p) Röd = färre än en gång per månad (0 p) Omfattning: Grön = avlösning ges mer än sex timmar per tillfälle (2 p) Gul = avlösning ges under sex timmar per tillfälle (1 p) Maxsumma (4) * Möjlighet för anhörigvårdare att göra saker på egen hand I Solna beviljas avlösning endast för makar Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Avlösning utanför hemmet Periodicitet (hur ofta) Grön = mer än en gång per månad (2 p) Gul = en gång per månad (1 p) Röd = färre än en gång per månad (0 p) Maxsumma (2) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Ledsagarservice Periodicitet (hur ofta) Grön = mer än en gång per månad (2 p) Gul = en gång per månad (1 p) Röd = färre än en gång per månad (0 p) Maxsumma (2)

28 Lerum Dagligvaruinköp Periodicitet (hur ofta) Grön = mer än en gång per vecka (3 p) Gul = en gång per vecka (2 p) Röd = färre än en gång per vecka (1 p) Grön: den enskilde ges möjlighet att följa med vid inköp (2 p) Röd: tjänsten erbjuds inte (0p) Grön: den enskilde kan bestämma i vilken affär i närområdet inköpen ska göras (2 p) Röd: tjänsten erbjuds inte (0p) Maxsumma (7) I Lomma ges den enskilde möjligheten att följa med vid inköp om promenad är beviljad I Täby ges den enskilde möjligheten att följa med vid inköp om ledsagarservice är beviljad. Den enskilde kan bestämma i vilken affär inköpen ska göras om det sker inom beviljad tid Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Övriga inköp Grön: den enskilde kan bestämma i vilken affär i närområdet inköpen ska göras (2 p) Röd: tjänsten erbjuds inte (0p) Maxsumma (2) I Täby kan den enskilde bestämma i vilken affär inköpen ska göras om det sker inom beviljad tid Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Promenader Grön: ges mer än en gång per vecka (2 p) Gul: ges en gång per vecka (1p) Röd: mindre än en gång per v. (0 p) Maxsumma (2)

29 Lerum Trygghets-/tillsynsringning Periodicitet (hur ofta) Grön = minst två gånger per dag (2 p) Gul = < än två gånger per dag (1 p) Röd = tjänsten erbjuds inte (0 p) Maxsumma (2) Grön: erbjuds, Röd: erbjuds inte Dagverksamhet Social dagverksamhet vardagar (1 p) Social dagverksamhet har helgöppet (2 p) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Demensdagverksamhet (1p) Demensdagverksamhet har helgöppet (2 p) Maxsumma (6) Flera kommuner har Träffpunkter Sammanlagt värde för utbud av tjänster och servicenivå Sammanlagt värde för servicenivåer samt utbud och kostnader består av olika delar. Dels vilka tjänster som erbjuds inom hemtjänsten, dels vilket innehåll som finns i de olika tjänsterna. Tjänsterna och deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått desto bättre service/valmöjlighet erbjuds vårdtagarna i kommunen. Hemtjänst Sammanlagt värde i hemtjänstens utbud (max 22) Sammanlagt värde i tjänsternas innehåll (max 45) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna , , Servicenivå (max 67) , , Kommentar Svedala och Solna har sammantaget ett något rikare utbud av tjänster och innehåll än övriga kommuner. Värderat på detta sätt skiljer sig det sammanlagda värdet mellan 57 och 42 bland kommunerna, vilket innebär att skillnaden är 15. Vellinge har lägst nivå på utbudet men hamnar högre när man 29

30 även värderar tjänsternas innehåll och sammanlagd servicenivå. Skillnaden mellan kommunerna med det lägsta respektive högsta värdet ligger både i variation i de olika servicenivåerna samt utbudet av tjänster. Innebär många valmöjligheter hög kvalitet? Vilket samband har utbudet och innehållet för kvaliteten och valfriheten ur ett medborgar- och brukarperspektiv? Ett litet utbud kan ha många valmöjligheter och ett stort utbud kan ha begränsade valmöjligheter. Går det att mäta kvalitetsnivåer inom hemtjänsten genom att se på utbud av tjänster och servicenivån? Behövs det komplettering med brukarundersökning? Bör inte kriterierna för den personliga omvårdnaden utvecklas mer för att få en rättvisare bild av hemtjänstens kärnverksamhet? Det är troligt att utbudet av servicetjänster inom hemtjänsten kommer att påverkas i framtiden med tanke på möjligheten till de nya hushållsnära tjänsterna. Hur kommer utbudet att se ut i framtiden och till vilken kostnad? Möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten Nätverket har även undersökt om det är möjligt att välja mellan olika utförare inom hentjänsten. Av nätverkets nio kommuner har fyra kommuners invånare denna möjlighet. Dessa är Mölndal, Sollentuna, Solna och Täby. Omfattningen av valmöjligheter varierar dock mellan kommunerna. 6.3 Effektivitetsmått Utifrån bilden över vilken service som erbjuds ställs kommunernas kostnad för hemtjänsten. Har kommunen en effektiv organisation för att förmedla bra tjänster till medborgarna? Ett rimligt antagande skulle kunna vara att ett mer omfattande och rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Kostnaden för hemtjänsten påverkas av en rad faktorer såsom andel av befolkningen över 80 år, andel i särskilt boende och hemtjänst, utbud av seniorboenden etc. Kostnaden per hemtjänsttagare framgår i Vad kostar verksamheten Bokslut 2006, tabell 8b. Nyckeltalet tas fram ur schabloner och en viss osäkerhet finns i nyckeltalet. Detta bör hållas i minnet när jämförelser görs. I tabellen nedan jämförs kostnaden per hemtjänsttagare mot servicenivån. Kostnad (Skr) per hemtjänsttagare Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Servicenivå , ,5 Kostnad per servicepoäng

31 6.3.1 Kommentar Differensen är avsevärt större när det gäller kostnaderna än kvalitetsnivåerna. I den här jämförelsen stämmer inte antagandet att ett rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Svedala och Solna har det rikaste serviceutbudet samtidigt som de redovisar en låg kostnad. Vellinge har den lägsta kostnaden men de redovisar inte den lägsta servicenivån/utbudet. Täby redovisar lägst servicenivå/utbud och har samtidigt den högsta kostnaden. Det här väcker frågor! Finns det skillnader i organisation, arbetsmetoder, förhållningssätt, riktlinjer, resursfördelning, politiska prioriteringar med mera? Ur ett medborgarperspektiv är det intressant vad kostnaden för hemtjänsten är i relation till servicenivå utslaget per invånare över 65 år, vilket ger följande bild: Kostnad (Skr) per invånare 65 år o äldre Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Servicenivå , ,5 Kostnad per servicepoäng Kommentar I den här jämförelsen får Solna den högsta kostnaden per invånare över 65 år och Lerum den lägsta. När det gäller kostnaden per servicepoäng är dock Täby dyrast och Lerum får även här den lägsta kostnaden. Mot bakgrund av att äldreomsorgen framförallt omfattar de som är 80 och år äldre i kommunerna är det nätverkets bedömning att denna jämförelse inte är något bra alternativ för fortsatt analys. Ålderssammansättningen i kommunerna får ett för stort genomslag för att det ska gå att dra några slutsatser. Görs samma sak per invånare 80 år och äldre blir bilden följande: Kostnad (Skr) per invånare 80 år o äldre Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Servicenivå , ,5 Kostnad per servicepoäng

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara 2008-09-11 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se.

Läs mer

Hemtjänst och särskilt boende. Nätverket Ystad-Österlen

Hemtjänst och särskilt boende. Nätverket Ystad-Österlen Hemtjänst och särskilt boende Nätverket Ystad-Österlen Nätverket Ystad-Österlen Deltagande kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad 2009-02-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Jämföra. Äldreomsorg

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Jämföra. Äldreomsorg JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Jämföra Äldreomsorg En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverket Jämföra Deltagande kommuner:,,,,,, och 2008-09-05 Nätverket är en del av

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Hemtjänst och Särskilt boende

Hemtjänst och Särskilt boende Hemtjänst och Särskilt boende En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,, och 2008-09-01 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö inom ramen för Innehåll 1 Inledning

Läs mer

En rapport om hemtjänst och särskilda boenden Bräcke Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Vännäs

En rapport om hemtjänst och särskilda boenden Bräcke Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Vännäs En rapport om hemtjänst och särskilda boenden Bräcke Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Vännäs Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,,, och 2009-03-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Rapport om LSS-verksamhet

Rapport om LSS-verksamhet Rapport om LSS-verksamhet Arboga Hammarö Hedemora Karlskoga Malung-Sälen Orsa Rättvik Nätverket Måtten Gås Nätverket är en del av Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Rådet för främjande

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer