Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv"

Transkript

1 Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Framgångsrik Tillväxt Deltagande kommuner:, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Rådet för främjande av Kommunala Analyser och Finansdepartementet.

2 Innehåll INNEHÅLL BAKGRUND METOD OCH AVGRÄNSNING SAMMANFATTNING INFORMATION UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING OMDÖME KOMMENTAR OMDÖME KOMMENTAR UPPSÖKANDE VERKSAMHET BESKRIVNING TYPFALL UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING RESULTAT KOMMENTAR HEMTJÄNSTINDEX UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING RESULTAT KOMMENTAR EFFEKTIVITETSMÅTT PERSONKONTINUITET UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING RESULTAT SÄKERSTÄLLNING AV BEVILJAD UTFÖRD TID/INSATS UTGÅNGSPUNKT OCH BESKRIVNING...36 Projektledarna för kommunerna i nätverket Framgångsrik Tillväxt...44

3 1.1. Bakgrund Nätverket Framgångsrik Tillväxt är ett av cirka tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. Projektet finansieras av Finansdepartementet (Fi) och drivs i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Rådet för främjande av Kommunala Analyser (RKA). Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta ska kommunerna kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. Jämförelseprojektets intention är att nätverket årligen återkommer med en rapport utifrån dessa och andra utvecklade kvalitets- och resultatmått. Vid nästkommande styrgruppsmöte rapporterar kommunerna vilka förbättringsområden som prioriterats utifrån denna rapport. De kommuner som deltar i nätverket Framgångsrik Tillväxt är, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Nätverket har från styrgruppen fått i uppdrag att jämföra hemtjänsten mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: Ett par enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet, projektgruppen ska undvika att ta fram en ny sifferskog. Kvalitetsmått ska ta fram i första hand utifrån ett kommunlednings- eller medborgarperspektiv. Inte professionens perspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Sambandet mellan kostnader/resurser och kvalitet ska belysas. Syftet är att se om det finns ett direkt samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. 3

4 Det är omöjligt att ta fram en helt sann och heltäckande bild av verksamhetens kvalitet med ett par mått. Måtten ska ses som indikatorer på att det finns skillnader i kvalitet. Dessa skillnader kan sedan ges olika förklaringar Metod och avgränsning I arbetet har statistik och uppgifter hämtats från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Merparten av måtten har dock insamlats lokalt genom bland annat undersökningar under angivna tidsperioder. Undersökningsområdet avser personer över 65 år med insatser enligt Socialtjänst lagen (SoL). Avsnittet information avser hela äldreomsorgen. Nätverket Framgångsrik Tillväxt har valt att se på hemtjänsten ur sex olika delar. Presentationsordningen speglar medborgarens steg i kontakten med verksamhetsområdet från informationssökning till uppföljning av utförd tjänst. Rapporten består av följande delar; 1. Information till allmänheten om äldreomsorgen - Webbsidor - Tryckt material 2. Uppsökande verksamhet 3. Typfall 4. Hemtjänstindex 5. Personkontinuitet - Antal olika hemtjänstpersonal som hjälper den äldre 6. Säkerställning av beviljad tid/insats 4

5 2 Sammanfattning Nätverket Framgångsrik Tillväxt är ett av cirka tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Nätverket Framgångsrik Tillväxt har i sin första rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra hemtjänsten mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv. Nätverket har undersökt informationsgivningen om äldreomsorgen via Internet och tryckt material. Kommunerna är bra på att informera om hur man ansöker om hjälp, information om boendeformer och tjänster, men när man vill veta mer om kvaliteten i verksamheten är det svårt att hitta information. Goda exempel är Solna, Sollentuna, och Lerum. Resultatet för den tryckta informationen är överlag lägre än för informationen på webben och ofta används myndighetsspråk. Sollentuna och Solna utgör goda exempel. I flertalet av kommunerna bedrivs uppsökande verksamhet. Hur kommunerna beviljar biståndsinsatser inom hemtjänsten har undersökts utifrån sex typfall. Detta område belyser likheter och skillnader för den äldre utifrån ansökan om hemtjänst. Vilken hjälp får den äldre? Är det någon skillnad beroende på i vilken kommun den äldre söker hemtjänstinsats? Resultatet visar på en variation mellan fullt beviljad ansökan eller delvis beviljad. Endast i ett typfall avslogs ansökan. I beslut och målformuleringar används oftast kommunens språk och inte brukarens. Framgångsrik Tillväxt har använt sig av ett serviceindex för hemtjänsten för att försöka fånga servicenivån för de äldre i kommunen. I detta ingår dels vilka tjänster som erbjuds inom hemtjänsten, dels i vilket innehåll som finns i de olika tjänsterna. Tjänsterna och deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått desto bättre service erbjuds vårdtagarna i kommunen. Svedala och Solna har sammantaget ett något rikare utbud av tjänster och innehåll än övriga kommuner. Ställs kostnaderna mot detta utbud blir differensen avsevärt större. I den här jämförelsen stämmer inte antagandet att ett rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Svedala och Solna har det rikaste serviceutbudet samtidigt som de redovisar en låg kostnad. Vellinge har den lägsta kostnaden men de redovisar inte den lägsta servicenivån/utbudet. Det finns differenser mellan kommunerna när det gäller policy för avgiftssättning. Skillnaden finns främst inom fönsterputs, matdistribution, gräsklippning, snöröjning och professionell fotvård. Flest avgiftsfria tjänster, sex stycken har Lerum medan Mölndal som enda undersökta kommun inte har 5

6 någon avgiftsfri tjänst. Det är relativt få områden som det finns en speciell taxa utanför maxtaxan. Det är en stor spridning mellan kommunerna när det gäller hur många personer brukaren möter. Rapporten innefattar slutligen en beskrivning hur varje kommun följer upp att brukaren får den beviljade insatsen utförd och att kommunen inte betalar utföraren för mer tid än vad som utförs. Direkt registrering av utförda insatser och att berörda har tillgång till samma information skapar förutsättningar för uppföljning och dialog. Exempel på kommuner som har detta är Lerum, Solna och Lomma. 6

7 3 Information 3.1 Utgångspunkt och beskrivning Undersökning av information omfattar hela äldreomsorgen och består av granskning av kommunernas webbsidor och kvaliteten av den tryckta informationen. Kommunernas webbsidor har och kommer få en allt större betydelse som informationskanal till medborgarna. Genom webben kan information snabbt förmedlas och uppdateras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. I takt med att webben ökar som informationskälla ökar också kraven och förväntningarna på dessa från medborgare, press och organisationer. Svenskt Näringslivs årligen återkommande granskningar av kommunernas webbsidor är ett tecken på detta. För att få en bild av styrkor och svagheter på kommunernas webbsidor har ett antal vanligt förekommande frågor utifrån ett medborgarperspektiv sammanställts. Valet av frågor och svar har utgått från att de ska vara vanliga medborgarfrågor som exempelvis ställs till kommunen via telefonsamtal. Frågorna bygger på ett flertal tidigare genomförda undersökningar i andra nätverk. Eftersom förändringstakten är stor är det viktigt att se undersökningen som en ögonblicksbild och en färskvara. Undersökningen har genomförts av extern granskare genom SKL. För varje fråga har två minuter satts som gräns för bedömning. Bedömning har även gjorts av språk och förhållningssätt, vilket kort kommenteras under rubriken omdöme. I resultatredovisningen har varje fråga och svar presenterats med hjälp av färgerna grön, gul och röd. Grön färg betyder att svaret på frågan hittats inom angiven tid. Gul färg om svaret delvis hittats och röd om svaret inte alls funnits. Tolkningen för den gula färgen, delvis hittats, har varit mycket generös, d.v.s. finns något nämnt har resultatet gett gulmarkering. Varje områdes svar summeras utifrån att grönt ger tre poäng och gult ett poäng. Rött ger inget poäng. Därefter ges en procentuell andel svar på frågorna. Den tryckta informationen har fortfarande en stor betydelse i den kommunala informationen. Detta är speciellt viktigt för utsatta grupper som inte har tillgång till eller på grund av andra orsaker inte kan eller har möjlighet att kunna orientera sig på Internet såsom exempelvis de äldre. Samma granskande frågor har använts för undersökning av det tryckta materialet. I denna del har nätverkets kommuner granskat varandras tryckta material. Bägge informationsgranskningarna gjordes under hösten = Inget svar, ger 0 poäng = Delvis svar, ger 1 poäng = Svar på frågan, ger 3 poäng 7

8 Äldreomsorg Webb Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Det finns information hur man ansöker om hjälp (bistånd/insatser) Det finns information om vilka olika boendeformer som finns för äldre personer Det finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas inom hemtjänsten. Det finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna inom särskilt boende med kontaktuppgifter (telefon, e-postadress, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t.ex. sjuksköt., sjukgymn., arbetsterap. Det finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund, etc.) Det finns information om äldreboendenas geografiska placering. Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd till särskilt boende.(här avses inte en exakt tid utan att man ska få grepp om det handlar om tre dagar från ansökan eller två månader) Det finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet. Det finns information om avgiftens storlek. Det finns information om hur kon takten med anhöriga ska fungera. Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. Det finns information om valmöjligheter inom verksamheten Det finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Det finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras Det finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter/enheter inom äldreomsorgen. Det finns möjlighet att skriva ut ansökningsblankett/alternativt fylla i ansökan om hemtjänst, äldreboende på hemsidan Poäng (max 48) Procentandelar

9 3.2 Omdöme Granskarens omdöme vid sökning på kommunernas webbplatser framgår nedan. Varje fråga har getts två minuter för att finna ett svar. Om svar inte hittats har det noterats som att svaret inte finns. Hemsidan är mycket lätt att navigera. Man förstår direkt hur man ska klicka sig vidare. Dock uteblir viss information och det går inte att se resultat eller jämföra enheterna. Lerum I stora drag en bra sida med tydlig information. Det enda som egentligen fattas är servicedeklaration, kvalitetsredovisning och jämförelse av verksamheterna. Lomma Äldreomsorg ligger tillsammans med handikappomsorgen under rubriken vård och omsorg. Vilket gör att man tvingas läsa en del text som inte berör en själv. Finns rubrik med kvalitet och resultat. Där finns dock ingen information av värde. Annars en lättmanövrerad sida med tydlig information. Mölndal Först känns sidan lätt att använda och de olika områdena ligger staplade i följd. Men för ytterligare information krävs att man laddar ner PDF dokument eller ringer ett telefonnummer. Vilket gör att det blir svårt att få informationen. Sollentuna Hemtjänsten och äldreboendena ligger på entreprenad och den enda info som ges är kontaktuppgifter. Även kvalitetsredovisning, servicedeklaration och jämförelse saknas, men i övrigt bra info. Solna Mycket bra sida! Informationen är väl samlad och tydlig. Det finns några länkar som inte fungerar, möjligen är det en tillfällighet. Kvalitetsredovisning och jämförelse av verksamheterna saknas. Svedala Svårt att hitta rätt inledningsvis. Det krävs väldigt många musklick för att komma till kategorin vård och omsorg. Den information som sedan ges är kortfattad och lite bristfällig. Även här saknas servicedeklaration och jämförelse av verksamheterna. Dock finns en kvalitetsredovisning med brukarundersökning, vilket är ett stort plus Täby Hemsidan är märkligt uppbyggd med väldigt långa rubriker under fliken äldreomsorg. Mycket av verksamheten ligger på entreprenad och man länkas 9

10 vidare till externa sidor. Länkningen gör det svårt att få fram den information man söker. Vellinge Informationen är väldigt utspridd över hemsidan. Information kring avgifter och äldreboende ligger på två olika ställen. I vissa fall tvungen att söka på frågan för att hitta rätt. Man kan heller inte ladda ner blanketter för ansökan. 3.3 Kommentar Granskningen av kommunernas webbsidor ger en bild av hur kommunerna skapar förutsättningar för att information som medborgarna tycker är viktig också är tillgänglig. Resultatet visar på att det finns brister och att informationen inte alltid är tillgänglig. Frågorna som ställts kan grupperas i två perspektiv; 1) Hur får jag hjälp? (i situationen när behovet uppstått) 2) Vilken kvalitet har äldreomsorgen? Kommunerna är bra på att informera om hur man ansöker om hjälp och information om boendeformer och tjänster, men när man vill veta mer om kvaliteten i verksamheten är det svårt att hitta informationen om den ens finns. Goda exempel i den här undersökningen är Solna, Sollentuna, och Lerum. Genomsnittsresultatet för nätverkets kommuner är 52 procent men spridningen mellan kommunernas resultat är stor. Liknande undersökningar har gjorts bland annat i SKL s projekt Kommunens kvalitet i korthet och genomsnittsresultatet för de drygt 45 granskade kommunerna där uppgick till 50 procent. Högsta värde fick Piteå samt Tingsryd. = Inget svar, ger 0 poäng = Delvis svar, ger 1 poäng = Svar på frågan, ger 3 poäng 10

11 Äldreomsorg Lerum Lomma Mölndal tuna Sollen- Tryckt material Det finns information hur man ansöker om hjälp (bistånd/insatser) Det finns information om vilka olika boendeformer som finns för äldre personer Det finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas inom hemtjänsten. Det finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna inom särskilt boende med kontaktuppgifter (telefon, e-postadress, adress) till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner (t.ex. sjuksköt., sjukgymnast, arbetsterapeut ) Det finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund, etc.) Det finns information om äldreboendenas geografiska placering. Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd till särskilt boende.(här avses inte en exakt tid utan att man ska få grepp om det handlar om tre dagar från ansökan eller två månader) Det finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet. Det finns information om avgiftens storlek. Det finns information om hur kontakten med anhöriga ska fungera. Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. Det finns information om valmöjligheter inom verksamheten Det finns information om servicedeklaration/motsvarande för verksamheten Det finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras Det finns information som presenterar resultaten så att det går att jämföra med andra verksamheter/enheter inom äldreomsorgen. Poäng (max 45) Procentandelar

12 3.4 Omdöme Bra kortfattad sammanfattning av olika verksamheter i broschyren Välkommen till äldreomsorgen i kommun. Däremot saknas mer detaljerade beskrivningar av de olika äldrebostäderna. Att det är samma layout i alla broschyrerna (framsidan i broschyrerna) gör att det går direkt att se att broschyrer handlar om äldreomsorg. Kvalitetsjämförelser saknas. Lerum Den nya grafiska profilen är på gång att slå igenom men det finns en del material som fortfarande har den gamla profilen. Det ser ut som om man håller på att arbeta med sitt material, det finns en tanke bakom utformning och språk, men fortfarande finns ett fokus i texterna där man gärna beskriver vad man är bra på istället för ett medborgarperspektiv där man utgår ifrån vad medborgaren kan förvänta sig av verksamheten. I broschyren Vård och omsorg i Lerums kommun har man på ett enkelt och överskådligt sätt samlat information som är viktig för medborgaren. Lomma Det saknas en samlad information till den som ännu inte sökt något stöd, mer allmän information om utbud och så vidare. Bra modell med enkla foldrar för den som har stöd. Mölndal Materialet handlar endast om hemtjänst. Det saknades såväl mer generell information som information om särskilt boende. Det som fanns var hur man överklagar biståndsbeslut och möjligheten att välja, däremot saknades t.ex. information om hur man ansöker om hjälp. Sollentuna Kortfattad och lättläst information i de olika broschyrerna men svåra att hitta i dem på grund av att det inte finns någon samlad information om de olika äldreboendena. Likaså hade det varit lättare att göra jämförelser mellan de olika boendena om alla beskrivningarna haft samma rubriceringar, t.ex. måltiderna, aktiviteter, kontaktmannaskap och samverkan etc. Broschyren Valfrihet och utförare av hemtjänst har däremot samma struktur närde olika företagen beskrivs, vilket är bra. Kvalitetsjämförelser saknas. Solna Den allmänna informationen är mycket lättläst och lättöverskådlig med ett språk, som riktar sig till medborgaren. Avgiftsinformationen är också lättläst och riktar sig till medborgaren, men innehåller en del fackuttryck. Informationen om trygghetslarm, nattpatrull med mera är lättläst och riktar sig till brukaren. 12

13 Svedala De två stora informationsbroschyrerna Avgifter samt Vård och omsorgsplan är byråkratiska och har ett mindre tydligt tilltal. Övrig information är lättläst och har ett tydligt och relevant tilltal; brukare eller medborgare. Täby Merparten av materialet från Täby är utskrifter från kommunens hemsida. I det tryckta materialet är det svårt att identifiera att materialet kommer från Täby. Materialet är tämligen spretigt och det saknas ganska mycket information i förhållande till vad som efterfrågas i granskningsschemat. Vellinge Språket i materialet är av myndighetskaraktär och saknar till stora delar ett medborgarperspektiv. Broschyrerna är inte lättillgängliga och man får känsla av att det har några år på nacken. Den grafiska profilen är inte heller tydlig i materialet. 3.5 Kommentar Medvetenheten om medborgar-/brukarperspektiv är stort i kommunerna men det är inte alltid som kommunerna arbetar utifrån dessa perspektiv. Detta avspeglas i denna granskning. Genomsnittligt resultat för kommunerna är 38 procent av möjliga poäng och överlag har kommunerna lägre resultat när det gäller tryckt information jämfört med informationen på webben. Sollentuna och Solna utgör goda exempel. Liksom i undersökningen av webbplatsen är det information kring frågeställningar om kvalitet och resultatet som är minst förekommande. Språkbruket som används är ofta myndighetsspråk och verksamhetsperspektivet används istället för att utgå ifrån vad medborgarna/brukarna kan förvänta sig av verksamheten. Flera av kommunerna har lagt ut delar av sin verksamhet på entreprenad och ibland tycks det då som om kommunen glömmer bort sitt fortsatta ansvar kring information till medborgare och brukare. Ytterligare en viktig informationskanal för medborgare och brukare är via telefonkontakt med kommunen. Hur lätt är det att komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor? För att få en mer fullständig bild av informationsgivningen kan en sådan undersökning vara ett komplement. 13

14 4 Uppsökande verksamhet 4.1 Beskrivning bjuder varje år in till öppet hus Äldreomsorgsdagen med information, seminarier och utställningar som handlar om äldreomsorgens och samarbetspartners verksamhet. har hittills inte haft uppsökande verksamhet. Enligt beslut i äldreomsorgsnämnden, ska från och med år 2007, information om äldreomsorg skickas ut till alla som fyller 77 år. Ny förvaltningsledning är tveksam till att fortsätta på liknande sätt kommande år och avser därför att ta upp frågan till äldreomsorgsnämnden på nytt. Lerum Lerums kommun bedriver uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen och en viktig del är de förebyggande hembesöken. Målsättning att erbjuda alla personer över 85 år som inte har insatser från kommunen ett förebyggande hembesök. Syftet med hembesöket är att informera om kommunens service och insatser samt om det fallförebyggande arbete som kommunen bedriver. Hembesöken genomförs av en tjänsteman som tidigare har arbetat som enhetschef. Informationsbrev sänds till de personer som är över 85 år och som inte har insatser från kommunens äldreomsorg, med erbjudande om ett hembesök. Brevet följs upp med telefonkontakt och den enskilde erbjuds att få ett förebyggande hembesök efter avtalad tid. Vid hembesöket förs ett samtal om hur den enskildes vardag ser ut och om det finns ett behov av insatser som skulle kunna underlätta i vardagen. Tjänstemannen kan vara den enskilde behjälplig med dessa kontakter om så önskas. Information ges även om hur man på ett bra sätt kan förebygga fallolyckor i hemmet genom att t. ex anlita den kostnadsfria fixartjänsten. Det som framkommer under hembesöket dokumenteras för att sedan kunna användas vid en utvärdering av det förebyggande arbetet. Viktigt är att tillägga att alla personuppgifter avidentifieras. Äldresäkerhetsdag anordnas årligen i Lerums kommun. Lomma Lomma kommun bedriver uppsökande verksamhet i form av en årlig "Liv och lust dag". Informationsdagen riktar sig till Lomma kommuns invånare och en särskild inbjudan skickas ut till personer mellan år. I olika montrar presenteras äldreomsorgens verksamheter, frivilliga föreningar, demensföreningen etc. Tjänstemän och politiker är närvarande för att besvara frågor och få synpunkter, tankar och idéer från kommuninvånarna. 14

15 Lomma kommun har i januari 2008 startat ett samarbete med primärvården, med stimulansmedel från socialstyrelsen, i syfte att utöka den uppsökande verksamheten och nå ut till fler av våra kommuninnevånare. Avsikten med förebyggande hembesök i Lomma kommun är att öka förutsättningarna för en god livskvalitet och trygghet genom råd, stöd, vägledning och information. Syftet är också att få en bild av situationen hos de äldre som inte är kända av socialtjänsten, att bygga upp ett ömsesidigt kontaktnät samt att försöka bidra till en god livskvalitet för målgruppen, 80 år och äldre. Det handlar också att bygga upp kunskap om förebyggande arbete bland äldre samt att upptäcka olika hjälpbehov. Målet är att under 2008 genom uppsökande hembesök på olika sätt pröva om man för denna målgrupp, kan förbättra eller på sikt förebygga problem med otrygghet, funktionsnedsättning, fallrisk samt att vid behov öka den sociala gemenskapen och samvaron med andra. Mölndal Mölndal Stad arbetar med målgruppsinriktad uppsökande verksamhet dels genom samarbete med primärvården, organisationen för anhörigstöd samt olika ideella organisationer. Mölndals stad tillsammans med primärvården satsat på ett projekt, med hjälp av stimulansmedel, där uppsökande verksamhet bedrivs för målgruppen multisjuka äldre vilka inte har kontakt med Hemtjänsten utifrån ett preventivt perspektiv. Genom ordinarie organisation för anhörigstöd förmedlas information till målgrupper som inte har pågående insatser från kommunen. Föreningsbidrag betalas ut till olika organisationer som verkar för aktuella målgrupper, de har också en del i den uppsökande verksamheten för olika målgrupper. Mölndals stad arbetar också kontinuerligt med den offentliga informationen för att den skall vara tillgänglig och anpassad för olika målgrupper av stadens befolkning. Det kan handla om att utveckla webbinformation till skriftligt material och strategisk information till brukargrupper och intresseföreningar. Sollentuna År 2001 bedrev Sollentuna uppsökande verksamhet för äldre i hela kommunen. För närvarande pågår uppsökande verksamhet för personer 80 år och äldre, som inte har hemtjänst (ungefär hushåll). Syftet är att nå ut med information om vilken hjälp som finns att tillgå vid behov. Då blir steget inte så stort den dag hjälp behövs. Kommunen vill också få ökad kunskap om hur äldre upplever sin situation och vilka stödinsatser, som kan behövas framöver. Socialtjänstlagen ålägger kommunen att bedriva uppsökande verksamhet. Kommunens ambition är därför att ha en kontinuerlig sådan verksamhet inom biståndsenheten. Ambitionen är också att i den uppsökande verksamheten samverka med Landstinget, som planerar att genomföra hälsosamtal. 15

16 Solna Alla äldre i Solna bjuds in till en årlig seniordag. Vid det tillfället ges information, seminarier och utställningar som handlar om stadens äldreomsorg och stadens samarbetspartners verksamheter för äldre såsom exempelvis pensionärsföreningar, vårdcentraler och privata utförare. Förebyggande hembesök kommer att erbjudas personer över 75 år som inte har hemtjänst eller hemsjukvård inom ramen för projektet VillGott. Projektet startade 2007 och pågår även Hembesöken genomförs av omvårdnadsförvaltningens personal i form av sjuksköterskor och verksamhetschef. Personer som är 65 år och äldre i en av stadens stadsdelar har erbjudits hembesök och att äta en måltid på en dagverksamhet, inom Gunnarboprojektet En smaklig måltid förlänger livet. Vid det här tillfället gavs information om stadens utbud av äldreomsorg. Hembesöken gjordes av sjuksköterska och personal från vårdcentralen. En rapport finns från Äldrecentrum där projektet beskrivs som ett gott exempel. I samverkan med Äldreforskning i Nordväst erbjöds personer över 75 år att delta i ett forskningsprojekt om kost och motion. Personer med behov av äldreomsorg upptäcktes och uppmanades att ta kontakt med handläggare. Täby Det bedrivs för närvarande ingen systematiserad uppsökande verksamhet genom att t ex kontinuerligt söka upp personer i en viss ålder. Handläggarna får ibland en påringning från exempelvis granne, inom hälso- och sjukvården om personer som kan vara i behov av något stöd och tar då kontakt och gör vid behov även ett hembesök. Med hjälp av de statliga stimulansmedel som avsatts för att utveckla vård och omsorg avser Täby att tillsammans med landstinget genomföra förebyggande hembesök till åldersgruppen 80 år och äldre. Här har planeringen ännu inte kommit igång, avsikten är att det ska påbörjas under Svedala Varje år skickar biståndshandläggarna ut information till alla personer som fyller 80 år i kommunen. Av informationen framgår vilken hjälp de kan få och vem de ska kontakta för att diskutera vilka insatser de behöver. Man kan också komma överens om ett hembesök för vidare information. Projekt Salut är ett samarbetsprojekt tillsammans med Trelleborgs kommun, lasarettet i Trelleborg och Primärvården. En projektanställd sjuksköterska gör uppsökande verksamhet hos personer som är över 65 år och som har sökt akutvård tre gånger under det senaste året. Vid besöket förs samtal om hälsa, livskvalitet, fallolyckor, läkemedel, kost och hälsa mm. I projektet ingår också besök hos en kontrollgrupp (personer som motsvarar de redan besökta 16

17 avseende ålder och kön). Båda grupperna får även ett uppföljningsbesök efter ett halvår. Projektet finansieras med stimulansbidrag från Socialstyrelsen Vellinge Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens ansvar på detta område. Målgruppen för uppsökande verksamhet är alla invånare i Vellinge kommun som fyllt 83 år innevarande år och som inte har någon hjälp från kommunens vård och omsorg utöver serviceinsatser och larm. Service insatser som består av städ, tvätt och inköp är icke biståndsbedömda insatser. Den enskilde disponerar fritt hur man vill använda 8 timmar i månaden. Överenskommelsen sker mellan den enskilde och hemtjänsten. Syftet med de förebyggande hembesöken är: Att få en uppfattning om målgruppens levnadssituation och tankar om framtida boende Att få en bild av målgruppens fallrisk och öka deras medvetenhet om fallrisker. Att nå ut med information om kommunens vård och omsorg. Via brev erbjuds ett kostnadsfritt hembesök. En vecka efter att brevet skickats ut blir personen uppringd av personal som utför hembesöken. Om intresse för hembesök finns, bokas tid för besöket. Hembesöken innefattar följande; Information om kommunens vård och omsorg. Informationen förmedlades muntligen samt via broschyr. Intervju med frågor om personens nätverk, funktionsförmåga, aktivitetsnivå, medicinering, sysselsättning/intresse/hobby, tankar om framtiden och boende. Snubbelrond. Screening av personens fallrisk. Funktionellt balanstest för geriatriska patienter (FBG). Enkelt balanstest med fyra testövningar som går att utföra i hemmet (max 24 p, under 12 p indikerar hög fallrisk). Balansövningar I samband med bistånd av larm erbjuds alla en snubbelrond för att eliminera fallrisker i hemmet. Dessa utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Rollatorskolan vänder sig till personer som vid rollatorutprovning visat sig ha nedsatt balans. Målsättningen är att bibehålla/träna upp balansen samt att uppnå säkerhet vid förflyttning, med eller utan gånghjälpmedel. Träningens omfattning är en timme två dagar i veckan under fyra veckor. I samband med deltagande i rollatorskola erbjuds även en snubbelrond i hemmet. 17

18 5 Typfall 5.1 Utgångspunkt och beskrivning I detta område har nätverket valt att belysa likheter och skillnader för den äldre utifrån ansökan om hemtjänst. Vilken hjälp får den äldre? Är det någon skillnad beroende på i vilken kommun den äldre söker hemtjänstinsats? Socialtjänstlagens ramlagskonstruktion och lokala riktlinjer ger kommunen ett stort tolknings- och prioriteringsutrymme. Utifrån sex typfallsansökningar har respektive kommun gjort sin bedömning och beslutat om hemtjänstinsats. De fullständiga typfallsbeskrivningarna finns i bilaga. 5.2 Resultat Typfall 1 Anna är 75 år och bor ensam i hyreslägenhet. Hon är änka sedan sju år och har Parkinsons sjukdom. Hon upplever att det är svårt att klara av en del vardagssysslor och ansöker om hjälp med på- och avklädning, bäddning och diskning. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Omprövning 1 år 6 mån 1 år 2 år 6 mån 1 år 1 år 1 år 8 mån 18

19 Typfall 2 Per är 79 år och bor med sin hustru Ulla i villa. Per har stått för hemmets skötsel då Ulla lider av kärlkramp men har nu brutit lårbenet och är nyopererad. Per är utskrivningsklar från sjukhuset och ansöker om hjälp med städning, inköp och tvätt samt dusch en gång per vecka. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Omprövning 2 mån 2 v* 1 mån 1 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån * Avser dusch, resten är serviceinsats utan bistånd Typfall 3 Signe är en 82- årig änka som bor ensam i en äldre 1½-plansvilla. Signe har ramlat och ådragit sig en spricka i bäckenbenet som hon opererats för och har inte kunnat belasta sitt ena ben. Hon har beviljats korttidsplats med träning. Hon ansöker nu inför hemgång om hjälp att ta insulin 4 gånger/dag, viss daglig hjälp med på- och avklädning, stöd och hjälp med duschning 1 g/vecka samt daglig hjälp med sängbäddning och tillredning av mat. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Omprövning 1 år 6 v 6 mån 4 v 6 mån 1 år 1 år 6 mån 2 mån 19

20 Typfall 4 Erik är änkling och bor i ett äldre hus på landet. Han har nedsatt närminne och har Alzheimers sjukdom och hjärtflimmer som han tar medicin mot. Erik har nedsatt gångförmåga och använder rollator inomhus och rullstol för längre förflyttningar. Dottern upplever sin far orolig och han har inte hittat hem vid ett tillfälle då han fick hjälp av en granne. Erik ansöker om hjälp med den personliga hygienen, hemmets skötsel, tillsyn och måltidshjälp. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Omprövning 1 år 1 år 1 år 2 år 1 år 1 år 1 år 1 år 6 mån Typfall 5 84-årig änka som bor i insatslägenhet ansöker om hjälp via telefon. Har tidigare haft trygghetslarm. Vid hembesök har hon dukat fram kaffe och hembakad sockerkaka. Har drabbats av högt blodtryck och nedsatt syn på grund av starr. Dottern har hjälp till med inköp men har svårt att hinna med detta. Ansöker om hjälp med städning 1 g/vecka, tvätt varannan vecka, renbäddning varannan vecka, inköp och fortsatt trygghetslarm. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Omprövning 1 år * 1 år - 1 år 1 år - 1 år 3 mån* * Serviceinsats utan bistånd 20

21 Typfall 6 Anna bor med sin make i villa. Hon har ramlat och har känselbortfall och förlamning i ben och armar. Maken arbetar heltid och reser mycket i sitt arbete. Anna har hjälp med sin personliga omvårdnad och alla förflyttningar görs med lift. Anna är dubbelinkontinent och använder hjälpmedel för detta. Anna har varit på rehabilitering och skall nu återvända till hemmet. Hon ansöker om hjälp med förflyttning till och från rullstol, nedre hygien, duschning, byte av inkontinenshjälpmedel samt på- och avklädning. Förklaring Ansökan beviljad. Ansökan delvis beviljad. Ansökan avslås. Ansökan innehåller för få uppgifter för att kunna fatta beslut. Beslut Omprövning 4 v 2,5 mån 6 mån 2 år 6 mån 1 år 2 mån 6 mån 3 mån Sammanfattande tabell Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Beslut 1 Beslut 2 Beslut 3 Beslut 4 Beslut 5 Beslut 6 21

22 5.3 Kommentar Vid biståndsbedömning är möte med personen som söker insatsen och andra informationsgivare såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och anhöriga, viktiga källor till information som ligger till grund för bedömningen. Bedömning genom typfall blir fiktiv och den begränsade informationen innebär större utrymme för tolkningar än vad biståndsbedömarna normalt sett har. Resultatet visar på en variation mellan fullt beviljad ansökan eller delvis beviljad. I flera fall har kommunerna beviljat ytterligare insatser som personen inte ansökt om. Dessa redovisas inte i rapporten. Endast i ett typfall (nr 3) avslogs ansökan (Mölndal och Svedala). Av resultatet framgår att Lerum beviljade sökta insatser i samtliga typfall. Det ska noteras att Lerum ger serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, trygghetslarm och matdistribution) upp till 8 tim/mån till personer över 75 år utan biståndsbedömning. Vellinge tillhandahåller likaså servicetjänster (tvätt, städ och inköp) med 10 tim/mån till personer över 83 år utan biståndsbedömning. Resultatet av undersökningen tyder på att det utvecklas ett särskilt språkbruk i kommunerna. I beslut och målformuleringar används oftast kommunens språk och inte brukarens. Hur säkerställs att insatserna anpassas efter brukarens behov när dessa förändras? Omprövningstiden kan vara ett sätt. Resultatet visar på en variation i kommunernas omprövningstid. Vilken betydelse har omprövningstiden? Vilka sätt används för att säkerställa att insatserna anpassas efter förändrat behov? En annan frågeställning om omprövningstid är hur den uppfattas av brukaren? 22

23 6 Hemtjänstindex 6.1 Utgångspunkt och beskrivning Hemtjänsten är en omfattande och väsentlig verksamhet i stödet till de äldre. Innehållet i hemtjänsten har med tiden förändrats, vilket även behoven hos de äldre gjort. Med tanke på den utveckling som pågår och förändringar som kan komma att ske inom hemtjänstens servicedel i framtiden är det intressant att ta fram ett utgångsläge för att se och följa förändringarna. Undersökningar i andra nätverk visar att hemtjänstens innehåll varierar mellan kommuner. I den här delen av rapporten redovisas hemtjänstens innehåll och servicenivå för respektive kommun. Det förklaras med att hemtjänsten styrs av en ramlag och olika lokala prioriteringar görs i kommunerna. Kommunerna har i de flesta fall politiskt antagna riktlinjer för bistånd för äldre. Syftet med riktlinjer är att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, det vill säga att personer med likartade behov får likartade beslut om insatser. Riktlinjerna är ett stöd och en utgångspunkt för biståndshandläggarens beslut. Riktlinjerna beskriver ett normalbistånd - vilken insats och tid som vanligtvis beviljas för olika insatser. Biståndsbeslut vilar alltid på en individuell bedömning. Det individuella beslutet kan alltså avvika från riktlinjerna i såväl omfattning som insats, beroende på det individuella behovet. I hemtjänstindexet är utgångspunkten normal biståndet, det vill säga de riktlinjer biståndshandläggarna har att förhålla sig till. Med utgångspunkt i ett brukarperspektiv är det intressant att synliggöra vad man kan få hjälp med och vad det kostar. Som utgångspunkt redovisas hemtjänstens innehåll och servicenivå i de olika kommunerna. Innehåll och servicenivå ställs därefter i relation till kommunens kostnad, vilket ger ett effektivitetsmått. Ett sista steg är att väga detta mot den äldres nöjdhet av hemtjänsten NöjdBrukarIndex (NBI). Sammantaget ger detta ett s.k. Hemtjänstindex. Flera av nätverkets kommuner genomför brukarenkäter men med olika tidsintervall och undersökningsperiod andra planerar att starta varför NBI inte ingår i denna rapport. Hemtjänstindexet omfattar tre delar: Servicenivåindex är ett mått på hemtjänstens innehåll och servicenivå och resultatet är summan av poäng utifrån innehåll och servicenivå. Här redovisas även avgiftsformerna för den äldre (avgiftsfritt, maxtaxa eller egen taxa). Effektivitetsmått är ett mått där servicenivåindexet ställs i förhållande till kostnaderna för hemtjänsten (Tabell 8b i boken Vad kostar verksamheten - Bokslut 2006 av SKL och Statistiska Centralbyrån (SCB)). NBI som fångar de äldres nöjdhet med tjänsterna. NBI består av tre frågor, framtagna av SCB, som ska bifogas kommunernas befintliga enkätundersökningar. Resultaten kommer att samlas i Kommundatabasen, De tre indexfrågorna finns i bilaga. 23

24 6.2 Resultat Vad innehåller hemtjänsten? För att ge en överskådlig bild av vad hemtjänsten kan omfattas av redovisas nedan de tjänster/serviceåtaganden som kommunen erbjuder. Omsorgsinsatserna inom hemtjänsten ingår inte i redovisningen. Denna lista bygger på flera andra nätverks arbete med att få en bild av hemtjänstens innehåll och har kompletterats av nätverket Framgångsrik Tillväxt. = tjänsten erbjuds och är biståndsbedömd (1 p) = tjänsten erbjuds men är inte biståndsbedömd (1 p) = tjänsten finns inte i kommunen (0 p) Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Utbud av tjänster Städning * ** Fönsterputs Tvätt * ** Mat i hemmet * Personlig omvårdnad Avlösning i hemmet Avlösning utanför hemmet Ledsagarservice Dagligvaruinköp * ** Övriga inköp Promenader Trygghetslarm * Social samvaro/aktiviteter Trygghetsringning Trygghetsbesök Dagverksamhet Råd och stöd till synhörselskadad Gräsklippning/Snöskottning Professionell fotvård Personal som talar eget modersmål Fixartjänster Möjlighet att välja utförare Summa: (Maxpoäng: 22) ,5 Serviceinsatser * Lerums kommun har valt att ge serviceinsatser upp till 8 tim./mån. (städning, tvätt, inköp, trygghetslarm och matdistribution) till dem som är 75 år och äldre utan biståndsbedömning. För övrigt är tjänsterna biståndsbedömda. ** Vellinge kommun har serviceinsatser utan biståndsbedömning för personer över 83 år för städ, tvätt och inköp. Trygghetsringning I Täby utförs trygghetsringning av frivillig organisation. 24

25 6.2.2 Kommentar Det finns stora likheter mellan kommunerna och utbudet är i stort sett detsamma. Skillnader finns när det gäller råd och stöd till syn- och hörselskadade, personal som talar eget modersmål, möjlighet att välja utförare, gräsklippning och snöskottning samt fönsterputs. De kommuner som erbjuder det största utbudet är Lerum, Solna och Svedala Vad innehåller de olika tjänsterna? Tjänsterna som erbjuds har ett antal serviceaspekter eller servicenivåer. Dessa har getts poäng, antalet valmöjligheter respektive omfattning har premierats vid poängsättningen. Granskningen ger ett resultat som summeras. Innehållet utgår från respektive kommuns riktlinjer avseende enpersonshushåll. Lerum Städning Omfattning (hur många rum) Grön = mer än två rum o kök (2 p) Gul = två rum o kök (1 p) Periodicitet (hur ofta) Grön = en gång i vecka (2 p) Gul = varannan vecka (1 p) Röd = var tredje vecka < (0 p) Maxsumma (4) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Fönsterputs Omfattning (hur många rum) Grön = puts av alla fönster (2 p) Gul = puts av delar av bostad (1 p) Röd= erbjuds inte (0 p) Periodicitet (hur ofta) Grön = oftare än en gång/år (1 p) Gul = en gång per år (0 p) Maxsumma (3)

26 Lerum Tvätt Periodicitet (hur ofta) Grön = en gång i veckan (2 p) Gul = varannan vecka (1 p) Röd = var tredje vecka (0 p) Maxsumma (2) Grön: erbjuds, Röd: erbjuds inte Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Mat i hemmet Leverans av fryst mat (1 p) Leverans av kall mat (1 p) Leverans av varm mat (1 p) Möjlighet att välja på minst två maträtter (1 p) Möjlighet att få särskild kost av religiösa/etiska skäl (1 p) Möjlighet till enklare lunchmatlagning i bostad (2 p) Maxsumma (7) , Grön: erbjuds, Röd: erbjuds inte Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Personlig omvårdnad Informeras om möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien (1p) Möjlighet till dusch mer än 1 gång per vecka (1p) Maxsumma (2)

27 Lerum Avlösning i hemmet* Periodicitet (hur ofta): Grön = mer än en gång per månad (2 p) Gul = en gång per månad (1 p) Röd = färre än en gång per månad (0 p) Omfattning: Grön = avlösning ges mer än sex timmar per tillfälle (2 p) Gul = avlösning ges under sex timmar per tillfälle (1 p) Maxsumma (4) * Möjlighet för anhörigvårdare att göra saker på egen hand I Solna beviljas avlösning endast för makar Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Avlösning utanför hemmet Periodicitet (hur ofta) Grön = mer än en gång per månad (2 p) Gul = en gång per månad (1 p) Röd = färre än en gång per månad (0 p) Maxsumma (2) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Ledsagarservice Periodicitet (hur ofta) Grön = mer än en gång per månad (2 p) Gul = en gång per månad (1 p) Röd = färre än en gång per månad (0 p) Maxsumma (2)

28 Lerum Dagligvaruinköp Periodicitet (hur ofta) Grön = mer än en gång per vecka (3 p) Gul = en gång per vecka (2 p) Röd = färre än en gång per vecka (1 p) Grön: den enskilde ges möjlighet att följa med vid inköp (2 p) Röd: tjänsten erbjuds inte (0p) Grön: den enskilde kan bestämma i vilken affär i närområdet inköpen ska göras (2 p) Röd: tjänsten erbjuds inte (0p) Maxsumma (7) I Lomma ges den enskilde möjligheten att följa med vid inköp om promenad är beviljad I Täby ges den enskilde möjligheten att följa med vid inköp om ledsagarservice är beviljad. Den enskilde kan bestämma i vilken affär inköpen ska göras om det sker inom beviljad tid Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Övriga inköp Grön: den enskilde kan bestämma i vilken affär i närområdet inköpen ska göras (2 p) Röd: tjänsten erbjuds inte (0p) Maxsumma (2) I Täby kan den enskilde bestämma i vilken affär inköpen ska göras om det sker inom beviljad tid Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Promenader Grön: ges mer än en gång per vecka (2 p) Gul: ges en gång per vecka (1p) Röd: mindre än en gång per v. (0 p) Maxsumma (2)

29 Lerum Trygghets-/tillsynsringning Periodicitet (hur ofta) Grön = minst två gånger per dag (2 p) Gul = < än två gånger per dag (1 p) Röd = tjänsten erbjuds inte (0 p) Maxsumma (2) Grön: erbjuds, Röd: erbjuds inte Dagverksamhet Social dagverksamhet vardagar (1 p) Social dagverksamhet har helgöppet (2 p) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Demensdagverksamhet (1p) Demensdagverksamhet har helgöppet (2 p) Maxsumma (6) Flera kommuner har Träffpunkter Sammanlagt värde för utbud av tjänster och servicenivå Sammanlagt värde för servicenivåer samt utbud och kostnader består av olika delar. Dels vilka tjänster som erbjuds inom hemtjänsten, dels vilket innehåll som finns i de olika tjänsterna. Tjänsterna och deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått desto bättre service/valmöjlighet erbjuds vårdtagarna i kommunen. Hemtjänst Sammanlagt värde i hemtjänstens utbud (max 22) Sammanlagt värde i tjänsternas innehåll (max 45) Lomma Mölndal Sollentuna Lerum Lomma Mölndal Sollentuna , , Servicenivå (max 67) , , Kommentar Svedala och Solna har sammantaget ett något rikare utbud av tjänster och innehåll än övriga kommuner. Värderat på detta sätt skiljer sig det sammanlagda värdet mellan 57 och 42 bland kommunerna, vilket innebär att skillnaden är 15. Vellinge har lägst nivå på utbudet men hamnar högre när man 29

30 även värderar tjänsternas innehåll och sammanlagd servicenivå. Skillnaden mellan kommunerna med det lägsta respektive högsta värdet ligger både i variation i de olika servicenivåerna samt utbudet av tjänster. Innebär många valmöjligheter hög kvalitet? Vilket samband har utbudet och innehållet för kvaliteten och valfriheten ur ett medborgar- och brukarperspektiv? Ett litet utbud kan ha många valmöjligheter och ett stort utbud kan ha begränsade valmöjligheter. Går det att mäta kvalitetsnivåer inom hemtjänsten genom att se på utbud av tjänster och servicenivån? Behövs det komplettering med brukarundersökning? Bör inte kriterierna för den personliga omvårdnaden utvecklas mer för att få en rättvisare bild av hemtjänstens kärnverksamhet? Det är troligt att utbudet av servicetjänster inom hemtjänsten kommer att påverkas i framtiden med tanke på möjligheten till de nya hushållsnära tjänsterna. Hur kommer utbudet att se ut i framtiden och till vilken kostnad? Möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten Nätverket har även undersökt om det är möjligt att välja mellan olika utförare inom hentjänsten. Av nätverkets nio kommuner har fyra kommuners invånare denna möjlighet. Dessa är Mölndal, Sollentuna, Solna och Täby. Omfattningen av valmöjligheter varierar dock mellan kommunerna. 6.3 Effektivitetsmått Utifrån bilden över vilken service som erbjuds ställs kommunernas kostnad för hemtjänsten. Har kommunen en effektiv organisation för att förmedla bra tjänster till medborgarna? Ett rimligt antagande skulle kunna vara att ett mer omfattande och rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Kostnaden för hemtjänsten påverkas av en rad faktorer såsom andel av befolkningen över 80 år, andel i särskilt boende och hemtjänst, utbud av seniorboenden etc. Kostnaden per hemtjänsttagare framgår i Vad kostar verksamheten Bokslut 2006, tabell 8b. Nyckeltalet tas fram ur schabloner och en viss osäkerhet finns i nyckeltalet. Detta bör hållas i minnet när jämförelser görs. I tabellen nedan jämförs kostnaden per hemtjänsttagare mot servicenivån. Kostnad (Skr) per hemtjänsttagare Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Servicenivå , ,5 Kostnad per servicepoäng

31 6.3.1 Kommentar Differensen är avsevärt större när det gäller kostnaderna än kvalitetsnivåerna. I den här jämförelsen stämmer inte antagandet att ett rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Svedala och Solna har det rikaste serviceutbudet samtidigt som de redovisar en låg kostnad. Vellinge har den lägsta kostnaden men de redovisar inte den lägsta servicenivån/utbudet. Täby redovisar lägst servicenivå/utbud och har samtidigt den högsta kostnaden. Det här väcker frågor! Finns det skillnader i organisation, arbetsmetoder, förhållningssätt, riktlinjer, resursfördelning, politiska prioriteringar med mera? Ur ett medborgarperspektiv är det intressant vad kostnaden för hemtjänsten är i relation till servicenivå utslaget per invånare över 65 år, vilket ger följande bild: Kostnad (Skr) per invånare 65 år o äldre Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Servicenivå , ,5 Kostnad per servicepoäng Kommentar I den här jämförelsen får Solna den högsta kostnaden per invånare över 65 år och Lerum den lägsta. När det gäller kostnaden per servicepoäng är dock Täby dyrast och Lerum får även här den lägsta kostnaden. Mot bakgrund av att äldreomsorgen framförallt omfattar de som är 80 och år äldre i kommunerna är det nätverkets bedömning att denna jämförelse inte är något bra alternativ för fortsatt analys. Ålderssammansättningen i kommunerna får ett för stort genomslag för att det ska gå att dra några slutsatser. Görs samma sak per invånare 80 år och äldre blir bilden följande: Kostnad (Skr) per invånare 80 år o äldre Lerum Lomma Mölndal Sollentuna Servicenivå , ,5 Kostnad per servicepoäng

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara 2008-09-11 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se.

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Dacke. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Dacke. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Dacke Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Aneby, Eksjö, Karlshamn,, Mjölby, Nässjö, Ronneby, och Nätverket

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Hemtjänst och särskilt boende. Nätverket Ystad-Österlen

Hemtjänst och särskilt boende. Nätverket Ystad-Österlen Hemtjänst och särskilt boende Nätverket Ystad-Österlen Nätverket Ystad-Österlen Deltagande kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad 2009-02-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Kommunala webber hur kan de förbättras?

Kommunala webber hur kan de förbättras? Kommunala webber hur kan de förbättras? Varför informationsgivning? Ett ökat tryck från medborgare Ökat intresse från andra parter Hanterar vi skattepengarna på ett effektivt sätt? Vad kan kommunen erbjuda?

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-08-29 Sammankallande Anna-Carin Wallin utredare Haninge E-post: anna-carin.wallin @haninge.se Tel: 08-606 91 37 Ledamöter Linda

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Särskilt boende. Nätverk Bohuslän. Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-03-11

Särskilt boende. Nätverk Bohuslän. Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-03-11 Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-03-11 Nätverket

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport:

Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport: Äldreomsorg En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Västkust Deltagande kommuner i denna rapport:,,,,,,,, 2008-05-16 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hemtjänst och Särskilt boende

Hemtjänst och Särskilt boende Hemtjänst och Särskilt boende En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,, och 2008-09-01 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Hemtjänst och Särskilt boende

Hemtjänst och Särskilt boende Hemtjänst och Särskilt boende En jämförelse av kommunernas äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje,

Läs mer

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden antar föreslagna revideringar i delegeringsordningen att gälla från och med TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(9) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.59 Datum: 2015-09-08 Verksamhetschef Äldreomsorg Ann-Sofie Borg E-post: ann-sofie.borg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Vård och omsorg. i Svalövs kommun

Vård och omsorg. i Svalövs kommun Vård och omsorg i Svalövs kommun Stöd och hjälp i hemmet Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Korttidsplats 5 Hur du ansöker 6 Valfrihet 7 Andra viktiga fakta 8 Avgifter 10

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns för dig som är äldre www.umea.se/aldrestod Innehåll Stöd och omsorg för dig som är äldre...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer