Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 Augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 Augusti 2012"

Transkript

1 En strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 Augusti 2012 på väg mot ett Stockholm i världsklass

2 2012 Stockholms stad, trafikkontoret Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, Stockholm Telefon Dnr : T Författare: Daniel Firth, trafikplanering

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Övergripande strategi 3. Mål för storstadsgator i världsklass A: Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder kapacitetsstarka färdmedel; d.v.s. kollektivtrafik, cykel och gång, samt godsfordon med hög beläggning B: Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de kapacitetsstarka färdmedlen och öka restidspålitligheten för alla trafikanter C: Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i promenadstaden D: De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra bilanvändning till de resor där bilen gör mest samhällsnytta 4. Nästa steg

4

5 Framkomlighetsstrategi: 1. Inledning 1. Inledning Stockholm växer. Prognoserna visar att Stockholms stads invånare kommer att vara cirka 25 procent fler år Stadens Vision 2030 beskriver hur det ska vara att bo i, arbeta i och besöka Stockholm. Hur staden ska växa beskrivs i översiktsplanen, Promenadstaden: den befintliga bebyggelsen ska förtätas och nya bostäder ska byggas, så att det kan arbeta och bo fler än i dag på samma yta. Vägar och spår ska byggas ut för att stödja denna utveckling i regionen, men efterfrågan på resor inom stadens gränser kommer med all sannolikhet att vara större än den fysiska kapaciteten i transportsystemet. Därför måste vi både fundera på behovet att resa, planera våra resor i större utsträckning och se över hur vi använder våra vägar och gator för att kunna transportera människor och gods på ett mer effektivt sätt. En viktig del av Promenadstadens inriktning är att genom god planering av staden minska behovet av att resa. Det går också att ersätta vissa typer av resor, till exempel genom att de som kan väljer att jobba hemma några dagar i veckan, handlar på internet eller planerar resandet så att fler ärenden kan kombineras. Tillväxten innebär ändå att stadens gator och spår kommer att behöva transportera fler människor och mer gods på samma yta som i dag, och då helst utan försämrad reskvalitet. Därför behöver vi främja utvecklingen av de trafikslag som är yt- och transporteffektiva. En förtätad stad ger både en varierad stadsmiljö där flera punkter kan nås till fots eller cykel, och underlag till en frekvent, kapacitetsstark kollektivtrafik i alla stadens delar. Framkomlighetsstrategi ska styra mot målen i Vision 2030 Denna strategi ska ge styrande principer för hur vi ska prioritera i stora och små beslut om stadens vägar och gator, för att bidra till ett effektivt, tryggt, snyggt, miljövänligt och hälsosamt Stockholm, i linje med visionen och översiktsplanen. Den fokuserar på målen, inte den exakta vägen dit. Den ska dessutom bli ett stöd i planeringen av stadens interna arbete, i stadens samarbete med andra myndigheter och i dialogen med medborgarna. En pusselbit i en större helhet Strategin gäller för hela Stockholms stad, men bara för stadens egna vägar och gator. Det innebär att strategin måste ses som en pusselbit i en större helhet. Stadens vägar och gator är en integrerad del av det regionala trafiksystemet, med motorvägar, järnvägar, kollektivtrafik och vattenvägar som sköts av flera myndigheter och företag. Det är viktigt att vara medveten om vad staden direkt kan påverka, och när staden är en av flera aktörer som kan använda sitt inflytande för att åstadkomma förändringar. 1

6 Framkomlighetsstrategi: 1. Inledning Tillsammans ansvarar Stockholms stad, Trafikverket, Landstinget (i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet) och Solna stad för regionens primära trafiksystem. Genom att ordna en bra och pålitlig trafik på dessa delar av systemet täcks procent av regionens utmaningar. Framkomlighetsstrategin gäller bara för en del av detta nät, men ger en tydlighet kring stadens intentioner för sin del av trafiksystemet som kan användas i ett ännu närmare samarbete med olika aktörer. Inom staden sker en betydande andel av alla resor i regionen. Cirka personer har sin arbetsplats inom Stockholm. Av dem bor 54 procent inom stadens gränser och ytterligare 22 procent bor i en av de tio angränsande kommunerna (Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Danderyd, Lidingö, Nacka, Tyresö, Huddinge, och Ekerö). 16 procent pendlar från länets övriga 15 kommuner, medan endast 8 procent pendlar från ett annat län (SCB/USK 2009). Regionförstoring gör att det kan bli lättare att pendla på längre avstånd men antalet som gör så kommer även fortsättningsvis att vara litet jämfört med de som pendlar inom stadens egna gränser eller från angränsande kommuner. Datakälla: SCB/USK

7 Framkomlighetsstrategi: 1. Inledning Strategins innehåll Kapitel 2 beskriver stadens övergripande strategi för hur vi ska klara en fungerande trafik i en växande storstad. Det beskriver översiktsplanens fyra stadsutvecklingsstrategier, vad de kan innebära för trafiksystemet och vilka prioriteringar som bör användas för att stödja stadens utveckling. Kapitel 3 innehåller styrande principer för planeringen av Stockholms vägar och gator för att staden ska kunna förverkliga Vision 2030 och översiktsplanen Promenadstaden. Det finns 4 planeringsinriktningar och 14 mål för att Stockholm ska få storstadsgator i världsklass. För varje mål beskrivs varför det är viktigt och vad effekten sannolikt blir om inte rätt beslut fattas vid rätt tillfälle. I kapitel 4 beskrivs hur staden ska arbeta utifrån strategin, ta fram handlingsplaner och använda målen som stöd vid nödvändiga prioriteringar. Flera nämnder behöver ta ansvar för framkomligheten Trafikplanering och framkomlighet är en viktig del i många nämnders och förvaltningars arbete. För att få en effektiv och fungerande stad har alla ett ansvar att se till att varje utvecklingsförslag bidrar till att nå målen i framkomlighetsstrategin och Vision Staden och andra aktörer måste arbeta på flera fronter samtidigt. Gatumiljön ska utvecklas utifrån denna framkomlighetsstrategi samtidigt som stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret arbetar med att förtäta staden. Miljöförvaltningen arbetar för att den bil- och lastbilstrafik som finns ska vara så miljövänlig som möjligt. Att planera innebär att prioritera och prioritera bort Stadens vägar och gator ska ge rum åt många olika funktioner och intressen. Människor ska kunna förflytta sig, med flera olika sorters färdmedel; gods ska transporteras; det ska finnas plats för affärer, möten och andra sociala funktioner, samt för parkering, lastning och lossning, städning m.m. Alla funktioner är viktiga och alla ska ha sin plats i staden. Bilden visar hur bred en huvudgata skulle behöver vara för att rymma alla funktioner. En typisk huvudgata i Stockholm är mellan 20 och 30 meter bred Men gatumarken räcker inte till för att allt ska kunna finnas överallt. Det krävs en 45 meter bred gata för att få plats med alla funktioner. De flesta huvudgator i Stockholm är mellan 20 och 30 meter breda. Därför måste vi 3

8 Framkomlighetsstrategi: 1. Inledning prioritera bort. All planering handlar om att hantera konflikter, alltså att prioritera. Om staden inte prioriterar medvetet mellan olika funktioner riskerar det att leda till dålig framkomlighet, låg trafiksäkerhet och fula, otrygga miljöer. Denna strategi ska ge stadens förvaltningar och nämnder stöd i dessa svåra prioriteringar, för att vi bättre ska kunna balansera olika behov mot varandra på en övergripande nivå. Trafik är människor och gods inte fordon Människor bor i städer för att få korta resor till många möjligheter jobb, skolor, andra människor m.m. Resande handlar om att komma fram, inte att ta sig fram. Rörlighet och mobilitet är inte självändamål. Det viktiga är tillgänglighet, att smidigt komma fram till sitt mål. För att få en fungerande och hållbar trafik behöver staden ändra fokus från att förflytta fordon till att förflytta människor och gods. Det innebär även att ta hänsyn till hela resan från start till mål, som i de flesta fall sker med flera olika färdsätt. Det är viktigt att skilja mellan olika typer av fordonstrafik. Många transporter som sker med motorfordon är nödvändiga för stadens funktion och behöver därför främjas. Det är inte alltid lätt att i praktiken ge denna typ av transporter eller fordon fysisk priortitet i gaturummet. Trängselskatten kan i detta fall ha en viktig roll för att prioritera de fordonresor som har högt värde över de som har möjlighet att genomföras på annat sätt, vid annan tid eller i en annan del av trafiksystemet. 4

9 Framkomlighetsstrategi: 1. Inledning En storstad med bilar inte en stad för bilar Bilen har en viktig funktion i flera sammanhang, men för att bilresandet ska vara effektivt i en storstad krävs att de flesta väljer något annat färdsätt än egen bil. För att Stockholms trafiksystem ska fungera effektivt, och för att biltrafiken ska fungera effektivt, måste den andel av våra förflyttningar som görs med bil minska. Fler måste välja att gå, cykla och åka kollektivt. För att nå dit behöver gatumiljön steg för steg få fler kollektivtrafikkörfält, fler cykelbanor, färre parkeringsplatser, och bättre gatumiljöer för dem som går. Detta kommer inte att hända över en natt, men det är en strategisk inriktning fram till Om staden styr mot dessa mål kan trafiksituationen bli hållbar på sikt. Att minska biltrafiken är inte en motsättning för en bra och fungerande personbilstrafik, distributionstrafik och annan yrkestrafik. Tvärtom är det en nödvändighet. Det planeras för en uppemot 25-procentig ökning av regionens befolkning fram till 2030, och alla dessa invånare kommer inte kunna åka bil i samma grad som invånarna gör idag. Att inte arbeta för att minska biltrafiken vore därmed en bilfientlig strategi. Hållbar framkomlighet Denna strategi har sitt huvudfokus i att främja en effektiv användning av en gemensam, begränsad, resurs: gatuutrymme. Hur vi använder och planerar denna resurs har en avgörande roll för stadens möjlighet att uppnå sina mål för en utveckling som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Vägtrafiken kan i sig utgöra en fara men är även en källa till luftföroreningar och buller som är skadliga för människors hälsa. Hur vi väljer att transportera oss har en påverkan på vår egen hälsa. Vår tillgång till olika resval har en påverkan på vår möjlighet att delta i samhällslivet. Trafikinfrastruktur är dyrt att bygga och de många tunnlar och broar som finns i Stockholm kräver betydande resurser till drift och underhåll. Men den största utmaningen är trafikens bidrag till de globala klimatförändringarna och de betydande ansträngningar som kommer att krävas för att nå det ambitiösa målet om en fossilbränslefri stad till Vi är alla en del av trafiken Det är inte bara myndigheter som påverkar trafiken. Den påverkas också starkt av hur vi som enskilda trafikanter beter oss. Hur du väljer att resa får konsekvenser, inte bara för dig, utan för hela samhället. Dina beslut kan avgöra om ett trafiksystem är effektivt eller ineffektivt, och om en stad är hållbar eller ohållbar. Du är inte fast i trafiken, du är en del av trafiken. Det är detta som denna strategi handlar om. Hur enskilda trafikanter ska kunna använda stadens gator och vägar, de fordon som de reser i, och de parkeringar där fordonen förvaras, så att systemet blir så effektivt som möjligt. 5

10 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi 6

11 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi 2. Övergripande strategi Det finns tre samverkande grundbultar i stadens strategi för hur Stockholm på ett robust och hållbart sätt ska klara det ökade transportbehovet till följd av befolkningsökningen som pågår: stadsplanering, infrastrukturplanering samt trafikplanering. Stadsplanering: en tät och blandad stadsbebyggelse som minskar behovet av att resa Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, beskriver hur staden ska växa. Befintlig bebyggelse i alla delar av staden ska förtätas. Genom att skapa omväxlande stadsmiljöer där ett större och mer varierande utbud av arbetsplatser, butiker, skolor och fritidsaktiviteter kan nås med gång eller cykel, skapas en tillgänglighet som inte enbart bygger på rörlighet. Samtidigt kan en tätare stad ge underlag till en frekvent och kapacitetsstark kollektivtrafik. Översiktsplanens plankarta Infrastrukturplanering: en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken, och ett vägnät som leder bort stora trafikströmmar Under den expansiva fasen som Stockholm genomgick under 50- och 60- talet var staden ett föredöme för en integrerad planering av nya stadsdelar och ny infrastruktur. Stadsdelar som Vällingby och Farsta byggdes med en täthet som gav underlag till den nya tunnelbanan som färdigställdes samtidigt 7

12 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi som de nya invånarna och verksamheterna flyttade in. Den utveckling som Stockholm står inför fram till och bortom 2030 betyder ett nytt krafttag för att bygga ut infrastrukturen. Stockholmsöverenskommelsen är resultatet av en förhandling mellan regeringen, Stockholms stad, landstinget och de övriga kommunerna i länet när det gäller vilka nya vägar och spår som ska byggas ut de närmaste 10 åren och hur de ska finansieras. Nya vägar och spår till en totalkostnad av 100 miljarder kronor fram till 2021 ingår i överenskommelsen, inklusive: En förlängning av Tvärbanan genom Ulvsunda, Sundbyberg och Solna för att förbättra tvärförbindelserna (öppnar 2013) Norra länken, en ny väg i tunnel mellan Norrtull och Ropsten, som bl.a. avlastar delar av innerstadens gatunät (2015) En ny sträckning för E18 mellan Hjulsta och Kista (2015) Citybanan, en ny tunnel för pendeltågen under centrala Stockholm, som ger ökad kapacitet och bättre tillförlitlighet (2017) En ny gren på tvärbanan till Solna och Kista (ca 2018) Förbifart Stockholm, en ny trafikled mellan Skärholmen och Häggvik, som syftar till att avlasta E4 och Essingeleden genom regionen (efter 2021) Ett flertal övriga spår- och vägprojekt i länet, inklusive kapacitetshöjande åtgärder. Översiktsplanen innehåller även viktiga projekt, som ska prioriteras i framtida åtgärdspaket, till exempel: En förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka En spårförbindelse till Nya Karolinska Sjukhuset och stadsdelen Hagastaden 8

13 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi En kollektivtrafikförbindelse mellan Flemingsberg, Skärholmen och Älvsjö, och även en förlängning vidare mot Skarpnäck En konvertering av stombusslinje 4 till spårväg En östlig förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet. Trafikplanering: att optimera användningen av den infrastruktur vi har Befolkningstillväxten i Staden och regionen är så pass stor att även dessa stora investeringar i nya väga och spår inte kommer att räcka utan det kommer fortsätta att finnas betydande kapacitetsbrister i delar av trafiksystemet även efter dessa utbyggnader. Staden och de andra aktörerna med ansvar för regionens trafiksystem måste bereda plats för att fler människor och mer gods kan transporteras på samma yta. Det är i sig inget nytt, Staden jobbar kontinuerligt för att optimera användningen av det begränsade utrymmet, men förändringstakten betyder att detta arbete alltmer måste samordnas och inriktas mot gemensamma mål. Det finns samtidigt ett ökat behov av att tillhandahålla fler resval, styra efterfrågan och ge användbar information. Den täta staden ställer även högre krav på vägars och gators funktioner som levande platser som kan bidra till att skapa sociala möten. Stockholmsöverenskommelsen innehåller även ett mål om att sänka utsläppen från vägtrafiken i Stockholms län med 30 procent till 2030, främst genom åtgärder som främjar miljöbilar och miljövänliga lastbilar. Även mål för luftkvalitet och buller ska uppnås genom bl.a. begränsad dubbdäcksanvändning, utvecklad användning av miljözoner samt differentierad trängselskatt med högre avgifter för fordon som ger större negativ påverkan. Staden har också ett mål om en fossilbränslefri vägtrafik. Varför räcker det inte med att bygga ut nya vägar och spår måste vi göra annat också? Vi kan välja att inte göra någonting och fortsätta att planera som vi har gjort hittills. Men detta medför också konsekvenser. Trafikkontoret har tagit fram trafikprognoser för att se vad som händer om vi bygger staden som den beskrivs i översiktsplanen och samtidigt bygger ut infrastrukturen enligt Stockholmsöverenskommelsen, men i övrigt fortsätta att planera som vi hittills gjort. Att ta fram prognoser för framtiden är ingen exakt vetenskap, utan bygger på antaganden om vilka trender som fortsätter och vilka som kommer att brytas, och hur de kommer att brytas. Trafikmodeller och de prognoser som de ger är ett kraftfullt verktyg inom trafik- och stadsplanering, men de ska stödja och inte styra planeringsprocessen och beslutsfattandet. De visar resultatet av ett visst handlingsförlopp, men utesluter inte att en annan inriktning väljs. De visar vad som händer om inget annat görs eller inget annat trendbrott sker. Prognoserna visar att resande i länet kommer att öka som resultat av ökad befolkning och ökat välstånd, och att resande med bil förväntas öka i något snabbare takt än resande med kollektivtrafik, om inget annat görs eller annat trendbrott sker. Detta leder till att 9

14 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi kollektivtrafikandelen blir konstant eller till och med kan sjunka. Prognoser för resande, samt kollektivtrafikandelen i Stockholms län. Befolkningsökningen är idag (2011) snabbare än i prognoserna. Bilderna visar några resultat av trafikanalyserna. Färgskalan visar de delar av vägnätet där trafiken rullar långsamt i förmiddagens högtrafik på grund av trängsel. Att hastigheten är nedsatt i högtrafik är inget märkvärdigt att trafiken skulle flyta helt ostörd i en storstad i högtrafik är inte realistiskt.men trafik som är mycket långsam, representerad med de röda sträckorna indikerar att hastigheten börjar bli ett problem för restidspålitlighet som också kan öka miljöbelastningen. Generellt kan sägas att Förbifart Stockholm och de andra stora investeringarna tillåter att regionen växer som planerat med ungefär en fjärdedel men att trängseln på stadens gator och vägar påverkas i liten utsträckning. Essingeleden avlastas, på grund av Förbifarten men också de trängselskatter som införs när Förbifarten öppnar. Förbifarten fyller sitt syfte att bättre knyta samman regionens norra och södra delar och ökar den regionala tillgängligheten, men trafiksituationen på lokala gator och vägar inom staden blir ungefär lika eller sämre än idag om inget annat görs. Samtidigt ser situationen ut att successivt försämras fram till cirka 2021 då Förbifarten planeras att öppna. Med en ökad efterfrågan och ett konstant utbud är bibehållen framkomlighet ett ambitiöst mål. 10

15 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi Hastighetsnedsättning i vägnätet under förmiddagens maxtimme för ett nulägesscenario (2007, överst), ett basscenario för 2020 (i mitten) och för 2030, med utbyggd infrastruktur enligt Stockholmsöverenskommelsen. Färgskalan visar körhastighet jämfört med skyltad hastighet. 11

16 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi Trafik är en viktig del av det miljöstrategiska arbetet Vägtrafiken är en av stadens största miljöproblem, genom luftföroreningar, buller, och utsläpp av växthusgaser. Stadens långsiktiga satsning på kollektivtrafik, och på senare år trängselskatt och cykeltrafik har bidragit till relativt låga utsläpp per invånare. Men miljömålen förutsätter en fortsatt snabb utveckling i rätt riktning. De utbyggnader av kollektivtrafik som planeras kommer att bidra, men mer behövs enligt stadens åtgärdsplaner för klimat och energi 8 bl.a. Fler kollektivkörfält och cykelfält/cykelbanor Höjda parkeringsavgifter Främjande av bilpooler Ökad fyllnadsgrad i lastfordon Marknadsföring av alternativ till bilresor, t.ex. videokonferenser och distansarbete Åtgärder som främjar marknaden för miljöbilar Strategiska prioriteringar Stockholm innehåller en stor variation av stadsmiljöer. Det finns inte en princip för hur man ska prioritera mellan olika färdsätt eller funktioner i vägoch gatunätet utan olika prioriteringar kommer att gälla i olika stadsmiljöer, vid olika tider och utifrån olika funktioner. Detta kapitel beskriver några övergripande principer som gäller för olika delar av vägnätet och olika delar av staden, utifrån översiktsplanens fyra stadsutvecklingsstrategier för hållbar tillväxt. Fortsätt att stärka centrala Stockholm Att fortsätta att stärka centrala Stockholm innebär att City och innerstadens kvaliteter ska utvecklas och att de områden som gränsar till dagens innerstad kan förtätas med bostäder och arbetsplatser och få en mer urban karaktär. Större stadsutvecklingsområden pekas ut i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Söderstaden, Årstafältet, Liljeholmen, Telefonplan, Västra Kungsholmen, Alvik och Ulvsunda. Här har det byggts, och ska byggas, stadsmiljöer som liknar innerstadens kvartersstruktur. Vägar och spår ska byggas ut i dessa områden, men för att både den regionala och den lokala trafiken ska fortsätta fungera i och kring dessa förtätade stadsdelar krävs att resandemönstren här också liknar innerstadens, dvs. med ett högre inslag av kollektivtrafik, cykel och gång, och mindre av bil, än i ytterstaden. Satsa på attraktiva tyngdpunkter Att satsa på attraktiva tyngdpunkter i ytterstaden är den andra av översiktsplanens fyra stadsutvecklingsstrategier. Åtta tyngdpunkter identifieras: Kista, Spånga, Vällingby, Brommaplan, Skärholmen, Fruängen, Älvsjö, Högdalen och Farsta. Gator och vägar i och kring dessa tyngdpunkter kommer i viss mån att likna innerstaden i deras funktion, men också i den konkurrens om yta som uppstår. Balansen mellan lokala och regionala behov måste hanteras och även här kan det behövas ett delvis annat resmönster än i andra delar av ytterstaden. Särskilt parkering kan bli en konfliktpunkt om inte rätt beslut om reglering fattas. 8 Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi En ny version tas fram. 12

17 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi Centrala staden enligt översiktsplanen Koppla samman stadens delar Den tredje stadsutvecklingsstrategin handlar om att koppla samman stadens delar. Att koppla samman en stad innefattar mycket mer än bara fysiska kopplingar som möjliggör rörelse. Vägnätet har dock en viktig roll i att fysiskt koppla samman tyngdpunkterna med varandra, med centrala staden och med regionen i stort. Idag är bilen det snabbaste alternativet i flera relationer mellan två punkter utanför innerstaden. Möjligheten att utföra sådana resor med kollektivtrafik (framförallt med buss eller spårväg), cykel och gång måste också förstärkas. Flera av de strategiska samband som pekas ut i översiktsplanen sammanfaller med det primära vägnät, som har definierats inom ramen för arbetet för bättre regional framkomlighet, ett samarbete mellan Staden, Trafikverket, SL och Solna stad. Nätet består av de länkar som har en regional funktion och ett stort flöde, räknat som summa vägresenärer med buss eller bil. Behovet av en balans mellan regionala och lokala funktioner pekar på att andra färdmedel än egen bil behöver främjas. 13

18 Framkomlighetsstrategi: 2. Övergripande strategi Det primära vägnätet. Trafikverkets vägar visas i blått, Stadens och Solnas vägar i rött det primära vägnätet i innerstaden visas inte i denna bild. Några principer har etablerats för detta nät som har bäring på hur målen i denna strategi ska tillämpas: - den rörliga trafikens krav går före parkering - krav från stora regionala strömmar går före små lokala - förutsägbar pålitlig framkomlighet är viktigare än högre genomsnittlig reshastighet. Främja en levande stadsmiljö i hela staden Gatumiljön utgör en betydande del av den offentliga miljön i Stockholm och väg- och gatunätets roll som plats och inte bara transportsträcka måste förstärkas. Översiktsplanen kallas för Promenadstaden och centralt i den fjärde stadsutvecklingsstrategin är att människor ska kunna röra sig i staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt. Tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning samt barns rörlighet är särskilt prioriterade. 14

19 3. Mål för storstadsgator i världsklass Stockholms stad har lagt fram en vision för vilken typ av stad Stockholm ska vara Staden har även tagit fram en plan för hur den framtida staden ska byggas. Denna strategi beskriver vad vi behöver göra med stadens vägar och gator för att stödja planen och visionen. För detta krävs mål om hur storstadsgatorna ska användas i Stockholm Vision 2030 beskriver framtidens Stockholm Vision 2030 beskriver hur det ska vara att leva i, jobba i och besöka Stockholm i framtiden. Visionen är att transportsystemet bidrar till att skapa en större arbets- och bostadsmarknad i Mälardalen. Stockholm ska vara den stad i världen där invånarna använder kollektivtrafiken mest och har ett välfungerande och säkert cykelvägnät. Staden ska aktivt bedriva kampanjer för att ändra resebeteende mot kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel. Staden ska utveckla och satsa på tekniska lösningar i trafiken i nära samarbete med andra kommunala och regionala aktörer. Visionen är att Stockholmarnas bilpark ska bestå så gott som uteslutande av miljöbilar och att tillgången till miljöbränslen är god. Även smarta trafiklösningar och modern informationsteknik har ökat framkomligheten och därmed minskat utsläppen. Kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel De färdmedel som är mest kapacitetsstarka, det vill säga de som har potentialen att transportera flest människor på en liten yta, är ofta också de som är mest energisnåla och har minst klimat- och miljöpåverkan. Mest kapacitetsstarka är gång, cykel och kollektivtrafikfordon med en hög beläggning. 15

20 Promenadstaden är planen för framtidens Stockholm Översiktsplanen introducerar konceptet om promenadstaden. Detta är ett sätt att bygga en stad där framkomligheten möjligheten att komma fram till olika mål inte bara bygger på mobilitet utan också på tillgänglighet. Tät stadsbebyggelse innebär att det finns flera och mer varierande målpunkter inom ett kortare avstånd som möjliggör fler resor till fots och cykel. Samtidigt ger en hög täthet bättre underlag till en frekvent och kapacitetsstark kollektivtrafik. Men högre täthet innebär också nya utmaningar för våra vägar och gator fler ska kunna transporteras på samma yta. Planen preciserar inriktningen för ett modernt transportsystem och hållbart resande utifrån Vision Staden ska: Planera för ett effektivt genomförande av de infrastrukturprojekt som finns i Stockholmsöverenskommelsen. Verka för en långsiktig satsning på kollektivtrafik. Inrikta planeringen på ökad rörlighet för gående och cyklister. Framkomlighetsstrategin beskriver hur väg- och gatunätet uppnår visionen Framkomlighetsstrategin är en del av stadens arbete mot Vision 2030, genom att den beskriver en inriktning för planeringen av stadens vägar och gator för att uppnå visionen och översiktsplanen. 16

21 Planeringsinriktningar för väg- och gatunätet Fyra planeringsinriktningar för väg- och gatunätet har tagits fram för Framkomlighetsstrategin. Ordningen i vilken inriktningarna eller de åtföljande målen presenteras innebär inte en rangordning. Alla mål är lika viktiga på en övergripande nivå, även om målkonflikter inom enskilda projekt kommer att kräva en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna. A. Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder kapacitetsstarka färdmedel, d.v.s. kollektivtrafik, cykel och gång, samt godsfordon med hög beläggning B. Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de kapacitetsstarka färdmedlen och höja restidspålitligheten för alla trafikanter. C. Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i staden. D. De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra bilanvändning till de resor där bilen gör mest samhällsnytta. I resten av detta kapitel definieras vad som menas med de övergripande inriktningarna, varför de är viktiga, vilka mål staden ska använda för att uppfylla inriktningarna och hur utvecklingen ska mätas med ett antal indikatorer. Målen gäller hela staden, om inget annat anges. 17

22 Planeringsinriktning A: Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder kapacitetsstarka färdmedel, d.v.s. kollektivtrafik, cykel och gång, samt godsfordon med hög beläggning Stockholmsregionen växer. Fler ska bo på samma yta och delar av staden kommer att förtätas. För att undvika en försämring av framkomligheten och tillgängligheten måste stadens vägar och gator möjliggöra en förflyttning av fler människor och mer gods utan att större fysisk ytor tas i anspråk inom den befintliga bebyggelsen. Fler ska alltså transporteras på samma yta. Detta kan åstadkommas genom att göra det attraktivare och lättare att använda de transportsätt som kan transportera flest människor per ytenhet, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång. Kapacitet kan definieras på olika sätt Det finns ingen skarp gräns mellan ett vägnät som har ledig kapacitet och ett som är fullt. Det finns flera punkter på väg- och gatunätet i Stockholm som vid vissa tider har fler fordon än det egentligen finns utrymme för. I dessa så kallade flaskhalsar uppstår det köer. Att efterfrågan på förflyttningar överstiger kapaciteten, det vill säga att det blir köer, är en del av livet i storstaden och måste i viss mån accepteras. Man kan räkna ut en gatas kapacitet utifrån dess möjlighet att flytta fordon, där olika typer av fordon beräknas ta olika mycket plats. Vill man istället räkna ut en gatas möjlighet att förflytta människor (och även gods) är det viktigt både hur många fordon som kan transporteras och hur många människor (eller hur mycket gods) som kan rymmas i dessa fordon. Illustration av transporteffektiviteten mellan olika trafikslag. Bilden visar utrymme som krävs för att förflytta samma antal människor med bil (till vänster), buss (i mitten) samt med cykel (till höger). Foto: Gävle kommun 18

23 Kapaciteten i stadens väg- och gatunät och hur vi använder den Inom Stockholms stad finns cirka kvm gatumark. Av dessa används cirka en tredjedel som gångbanor och torgytor avsedda för gående och två tredjedelar som körbanor för fordonstrafiken i form av cyklar, bussar och spårvagnar, godstrafik och privatbilar. Vissa delar av körbanan har reserverats för särskilda ändamål: cirka en fjärdedel för parkeringsplatser, 3 4 procent för cykelbanor eller cykelfält och cirka 1 2 procent för busskörfält och busshållplatser. Den övre bilden illustrerar hur ytorna på Stockholms vägar och gator används idag, medan den nedre bilden illustrerar hur människorna transporteras på stadens vägar och gator. Detta är en illustration och förenklar en mycket komplex bild. Det finns olika funktioner med angöring och parkering och vad som bör prioriteras i olika lägen är inte statiskt. På en huvudgata med både kollektivtrafik och ett attraktivt utbud av butiker och restauranger behövs en balans mellan framkomligheten och nåbarheten till kantsten för t.ex. lastning och lossning, taxi och butikskunder som kommer med bil. På en bostadsgata kan besöksparkering och parkering för de boende som inte har tillgång till andra alternativ ske i större utsträckning. 19

24 Åtgärder som kan höja kapaciteten i det befintliga gaturummet En kö är en fördelningsmekanism som används i många situationer när efterfrågan överstiger tillgången (till exempel i sjukvården, för bostadsförsörjningen och till populära butiker eller restauranger). Med rätt information går det att planera för köer och trängsel både på system- och individnivå. Man kan hantera köerna genom att ställa upp kön vid strategiska punkter, det vill säga skapa flaskhalsar, för att skydda andra delar av vägoch gatunätet. På individnivå kan det vara möjligt att acceptera en längre restid, så länge den är någorlunda pålitlig. Men, det finns en nivå när denna trängsel kan bli skadlig för både ekonomi och individers livskvalité. Det finns tre sätt att lindra effekterna av återkommande trängsel: Marginella ökningar i kapaciteten att förflytta fordon kan i vissa fall åstadkommas genom att optimera trafiksignaler, flytta kantstenar, ta bort vänstersvängar eller göra om parkeringar till körfält. Var för sig har dessa så kallade trimningsåtgärder en begränsad eller lokal effekt, men flera små vinster kan tillsammans ha en större effekt. Det är emellertid viktigt att ha en helhetssyn och inte rikta in sig på att få bort en enskild flaskhals. Detta kan resultera i att kön flyttas till nästa flaskhals där det bildas en ännu längre kö. Det begränsade utrymmet kan användas mer effektivt genom att ge mer plats åt de färdmedel som kan transportera flest människor vid de tider då många vill resa. I vissa fall kan detta ske endast genom att minska utrymmet för de färdsätt som inte använder utrymmet lika effektivt. Utrymme kan skapas i vägnätet genom att minska efterfrågan, genom till exempel smarta val-åtgärder som hjälper resenärer att hitta andra sätt att göra samma resa eller att inte resa alls. Ett annat exempel är ekonomiska styrmedel som trängselskatt eller parkeringsavgifter som prioriterar resor efter resenärens egen värdering av resans nytta. 20

25 Försvinnande trafik Att omfördela vägutrymme från allmän trafik för att gynna kollektivtrafik, gående, cyklister eller stadsmiljö förutspås ofta leda till stora trafikproblem på den aktuella gatan och i omkringliggande gatunät. Men såväl svensk som internationell erfarenhet från de senaste 20 åren visar att prognoserna ofta är onödigt pessimistiska, och att det befarade trafikkaoset sällan inträffar. Med rätt förutsättningar och en varsam planering kan minskningar på 10 till 20 procent i generella trafiknivåer uppnås genom att resenärer ändrar sitt resbeteende på fler sätt än vad som intitalt har antagits 1. 1) Cairns, Atkins & Goodwin, Disappearing traffic? The story so far, i Municipal Engineer, March 2002, pp13-22, Institution of Civil Engineers, London Smarta val Smarta val är ett samlingsbegrepp för en mängd olika typer av åtgärder som syftar till att öka effektiviteten i ett transportsystem för att tackla trängsel, minska miljöpåverkan eller förbättra kostnadseffektiviteten genom att påverka människors och företags resval. Exempel på smarta val-åtgärder är reseplanering för individer, skolor eller arbetsplatser, bilpooler och informationskampanjer om olika alternativ. Även ekonomiska styrmedel som parkeringsavgifter eller trängselskatter kan betraktas som en form av smarta val-åtgärder. 21

26 Mål A1 Vad blir resultatet av att uppfylla målet? Hur uppfyller det visionen? Vad behöver göras för att uppfylla målet? Vad händer om vi inte gör detta? Vem har ansvaret? Hur ser det ut idag? Transportkapaciteten i personer per timme i högtrafik på väg- och gatunätet ska öka mer än den procentuella befolkningsökningen till år Ökad rörlighet och valfrihet i trafiksystemet ger alla stockholmare en bra tillgänglighet till storstadens alla möjligheter. De som kan åka buss eller spårvagn, cykla eller gå finner ett system med förutsättningar för attraktiva resor av hög kvalité. Detta avlastar tunnelbanan. Buss- och spårvagnspassagerare, cyklister och gående tar mindre plats på gatan och lämnar utrymme förgodsleveranser, näringslivets transporter och de som behöver åka bil. Vision 2030 beskriver hur staden och regionen ska kunna växa till en sammanhängande arbetsmarknad med ökad rörlighet och valfrihet genom ökad trafikkapacitet. För att locka fler resenärer måste kollektivtrafik, cykel och gång vara attraktiva, snabba och pålitliga färdsätt. Detta kräver en prioritering på just de platser och vid de tider då det är mest trängsel. En strategi för stomtrafiken pekar ut de stråk där kollektivtrafiken bör ges eget körfält och prioritet i trafiksignaler. Cykelplanen kommer att göra likadant för de viktigaste regionala pendelstråken. Detta innebär att plats kommer att tas från parkeringar eller biltrafik. Det finns även potential att öka antalet personer per bil. Bilen är flexibel och har många fördelar. Men i högtrafik i en storstad har den en relativt låg förmåga att förflytta stora mängder människor på en begränsad yta. Utan attraktiva alternativa färdsätt kommer fler att känna sig tvungna att välja bil för fler resor. Väg- och gatunätets kapacitet att förflytta människor minskar. Den idag korta men intensiva högtrafiken kommer att omfatta en större del av dagen, och en större del av väg- och gatunätet samt spårtrafiken. Godstrafiken kan drabbas särskilt hårt. Trafik- och renhållningsnämnden fattar beslut om hur användningen av det befintliga gaturummet ska omfördelas. Nämnden samarbetar med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i beslut kring nya gator och vägar i exploateringsområden. Dagens metoder för att mäta kapacitet i ett väg- och gatunät fokuserar främst på kapaciteten att förflytta fordon. Trafikkontoret utvecklar en metod för att mäta kapacitet i människor, på ett trafikslagsövergripande sätt. 22

27 Mål A2 Vad blir resultatet av att uppfylla målet? Hur uppfyller det visionen? Vad behöver göras för att uppfylla målet? Vad händer om vi inte gör detta? Vem har ansvaret? Hur ser det ut idag? Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna (dvs. resor med bil eller kollektivtrafik, och exklusive resor med gång eller cykel) i högtrafiken ska vara 80 procent år En finmaskig och sammanhängande kollektivtrafik på spår samt vägar och gator som ger attraktiva, pålitliga restider lockar fler resenärer och förflyttningskapaciteten ökar. Målet är även viktigt för att uppnå stadens miljömål. Visionen beskriver Stockholm som den stad i världen där kollektivtrafiken används mest. Detta mål gör att Stockholm kan bibehålla en postition som en av de europeiska storstäderna med högst kollektivandel. Bussar och spårvagnar har flera viktiga funktioner i kollektivtrafiksystemet, dels att koppla samman stadens stadsdelar i tvärgående stråk i både innerstaden och ytterstaden, dels att koppla samman de delar av staden och regionen som saknar spårtrafik till innerstaden och andra viktiga knutpunkter. De viktigaste buss- och spårvagnslinjerna måste ges egna körfält genom att ta utrymme från parkeringar eller blandtrafikkörfält. Om hela stombussnätet ges eget körfält skulle detta motsvara 3 4 procent av hela vägnätet. Sammanlagt transporteras fler passagerare där än i pendeltågen. Prognoser visar att, även med de planerade investeringarna i nya spårförbindelser kommer kollektivtrafikandelen att bibehållas eller sjunka utan åtgärder för att begränsa en ökning av biltrafiken. Med en lägre kollektivtrafikandel och en högre bilandel kommer trängseln i väg- och gatunätet att öka, högtrafikperioden bli längre och störningarna mer omfattande. Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för att ge bra förutsättningar för buss- och spårvagnstrafiken inom staden och en Stomnätsstrategi har tagits fram för att fastställa var och hur kollektivtrafiken ska prioriteras. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att följa översiktsplanens riktlinjer vad gäller exploatering i bra kollektivtrafiklägen. Staden måste även samarbeta med andra väghållare i regionen, tillsammans med landstinget som kollektivtrafikmyndighet stod kollektivtrafiken för ca 70 procent av de motoriserade resorna med start och mål inom staden. Varför exkluderar resor med gång eller cykel? Resor till fots och med cykel, står för en stor del av det totala antalet resor, men en relativt liten del av det totala antalet kilometer vi reser. Genom att exkludera cykel och gång från detta mått ser vi tydligare fördelningen för de lite längre resorna. Det är möjligt att, när vi kan lite mer om resande med cykel, även dessa ska hanteras på samma sätt. 23

28 Kollektivtrafik på vatten Stockholm är en stad byggd på öar. Det är en viktig del av det som gör staden och regionen till en så attraktiv plats att bo i och besöka. Vattnet är även en del av trafiksystemet som idag är underutnyttjad. Vision 2030 beskriver frekventa, miljövänliga vattentransporter som ett komplement till dagens kollektivtrafik. Flera av stadens stora exploateringsprojekt ligger i vattennära lägen där båttrafik kan vara en del av trafikutbudet. Det finns även en potential att utnyttja våra vattenvägar i större utsträckning för godstrafik. Denna strategi handlar främst om hur Staden ska använda gator och vägar, men även vattenvägarna ingår med övriga delar av trafiksystemet i denna större helhet. Viktigast utifrån detta perspektiv är hur gångtrafikanter, kollektivtrafikanter och cyklister lätt kan ta sig till och från väl utformade, tillgängliga kajlägen för att byta till kollektivtrafik på vatten. Även möjligheter att lasta och lossa mellan godsfordon och båtar bör tillgodoses. Den nya kollektivtrafiklagen Från 2012 gäller en ny lag inom kollektivtrafiken som innebär att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska delar av marknaden får etablera kommersiell kollektivtrafik. Landstinget i Stockholm får en ny formell roll som regional kollektivtrafikmyndighet. En av myndighetens viktigaste uppgifter är att besluta om ett trafikförsörjningsprogram ett strategiskt dokument om regionens framtida kollektivtrafikförsörjning. Det definierar vilken trafik som det offentliga avser ta ansvar för. 24

29 Mål A3 Vad blir resultatet av att uppfylla målet? Hur uppfyller det visionen? Vad behöver göras för att uppfylla målet? Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara minst 15 procent år Gena, säkra och pålitliga cykelresor höjer väg- och gatusystemets kapacitet, samtidigt som cyklister får en konkurrenskraftig flexibilitet, valfrihet och pålitlighet i högtrafiken. Visionen beskriver ett Stockholm med ett välfungerande och säkert cykelvägnät. Ambitionerna är höga för att Stockholm ska vara en cykelstad i världsklass. Cykelplanen visar vilka åtgärder som kan behövas. En av de viktigaste faktorerna för att öka cykelanvändningen är reserverade utrymmen i cykelfält eller cykelbana. På de viktigaste pendlingsstråken kan detta motivera att parkeringsplatser tas bort eller flyttas, och att körfält för motorfordon begränsas eller tas i anspråk. Där det inte är möjligt att skapa eget utrymme och cykeln måste samsas med andra fordon behövs säkerhetshöjande åtgärder, till exempel lägre hastigheter för biltrafiken. Säkra cykelparkeringar är också en förutsättning för ökad cykelanvändning. Vad händer om vi inte gör detta? Vem har ansvaret? Hur ser det ut idag? Cykelanvändningen ökar och det är trångt på cykelbanorna redan idag vid vissa platser och vid vissa tider. Cykeln har potential att avlasta andra färdmedel, men utan bra infrastruktur kommer denna avlastning inte bli lika stor. Trafik- och renhållningsnämnden har ansvaret att skapa bra förutsättningar för cykeltrafiken, för drift och underhåll av cykelinfrastrukturen och även för cykelparkering på gatumark. Stadsdelsnämnderna ansvarar för de delar av cykelnätet som ligger på parkmark. Stadsbyggnadsnämnden kan säkra bra cykelparkeringar när de beviljar bygglov. Stadsmiljörådet har en roll i att samordna insatserna. Staden måste samarbeta med andra väghållare i länet och med arbetsgivare för att förbättra förutsättningar för pendlingscyklister. Cykeln används idag av cirka 10 procent av stadens invånare för att resa till jobbet eller skolan, enligt stadens miljöenkät. Det behövs dock mer data om cykelanvändningen eftersom brister i dagens mätmetoder gör att utgångsläget är osäkert och därmed även vad som är en rimlig målnivå. 25

30 Färdmedelsandelar Färdmedelsandel är ett mått på den andel av alla resor vid en viss tid och plats som sker med olika färdmedel. Den kan användas som en indikator på den relativa attraktiviteten, i form av restid, kostnad, komfort osv. för ett visst färdmedel. Att sätta ett mål för färdmedelsandel för till exempel kollektivtrafik (Mål A2), cykel (A3) eller gång (C1) är således att ha som mål att en viss andel människor ska anse att dessa kapacitetsstarka färdmedel är så attraktiva att de väljs framför andra alternativ. De tre mål som anges för färdmedelsandelar i Framkomlighetsstrategin gäller vid olika platser och vid olika tider. Detta för att kunna ringa in de resor som de olika färdmedlen är mest lämpade för. Det går därför inte att jämföra eller summera andelarna rakt av. Mål A2 för kollektivtrafik gäller i högtrafik och endast för färdmedelsfördelningen mellan kollektivtrafik och bil, det vill säga det exkluderar resor med cykel och gång. Mål A3 för cykel gäller endast för högtrafik, men här inkluderas samtliga färdmedel. Mål C1 för gång gäller hela dygnet, då det främst ska utgöra ett mått på trafikmiljöns attraktivitet. Resandet kommer som tidigare nämnts att öka kraftigt fram till 2030 så en ökad färdmedelsandel betyder inte att en resa som idag sker med bil ska byta till gång eller att en resa med buss ska byta till cykel. Önskan är att de som flyttar till, eller växer upp i, Stockholm i större utsträckning väljer kollektivtrafik, cykel eller gång för fler resor. 26

31 Mål A4 Vad blir resultatet av att uppfylla målet? Hur uppfyller det visionen? Vad behöver göras för att uppfylla målet? Vad händer om vi inte gör detta? Vem har ansvaret? Hur ser det ut idag? Andelen företagare som upplever att stadens gator och vägar tillgodoser deras behov ska vara * procent år En fungerande näringsliv är grundläggande för en fortsatt hög livskvalité i Stockholm. Ett fungerande väg- och gatunät är en förutsättning för ett fungerande näringsliv. Den rörliga godstrafiken gynnas av att fler personresor sker med yteffektiva färdmedel. Visionen beskriver att bra förutsättningar för näringslivet skapas och att den regionala framkomligheten ska ökas. Framför allt behövs en större samverkan mellan staden och näringslivet för att bättre förstå näringslivets behov och för att näringslivet förstår trafikens villkor i en växande storstad. En strategi för godstrafiken som bygger på denna samverkan ska utvecklas. Godsfrågorna måste hanteras i ett tidigt skede i all stadsplanering. Parkeringsplatser kan behöva tas bort för att skapa utrymme för lastplatser. Näringslivets transportbehov är komplexa och staden har idag för lite kunskap om dem. Ökad trängsel skapar en ineffektivitet i godstransporterna då restiderna blir längre och mer opålitliga. Svårigheter med leveranser och brister i tillgång till kantstensutrymme betyder att leveransfordon kan tvingas till dubbeluppställning med konsekvenser för den allmänna framkomligheten. Den tunga godstrafiken står för en större andel av vägtrafikens utsläpp än andelen av trafikarbetet och är i viss mån ett trafiksäkerhetsproblem. Staden och branschen har ett gemensamt ansvar att hitta hållbara lösningar för godstrafiken. Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för godstrafikens funktion och säkerhet i gaturummet. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för en god hantering av godstrafikfrågor i stadsplaneringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att jobba med godsbranschen och lastbilstillverkare för att minska godstrafikens utsläpp. Staden är även en stor kund till godsbranschen och har ett ansvar i upphandlingar att bidra till en effektivare godstrafik. Godsbranschen och leveransmottagarna har ett ansvar för att fortsätta sin effektivisering av verksamheten. Det finns idag inget index som motsvarar det som behövs. Det kan även framöver finnas bättre sätt att mäta godstrafikens effektivitet. * Det finns idag ingen undersökning som ger denna information. Trafikkontoret ska ta fram en sådan undersökning. Beslut om målnivå avses fattas i samband med kontorets verksamhetsplan för

32 Farligt gods Farligt gods ett samlingsbegrepp för transport av ämnen och produkter som om de inte hanteras på rätt sätt har en potential att skada människor, miljö, egendom eller annat gods. Det inkluderar till exempel explosiva, brandfarliga, giftiga eller frätande ämnen men även farliga föremål. Transport av farligt gods ställer krav på såväl fordonen som infrastrukturen på vilket gods transporteras. Farligt godstransporterna har även en påverkan på vad som får byggas i och kring järnvägar eller vägar där farligt gods transporteras. Särskilt i tunnlar och överdäckningar är farligt godsfrågorna viktiga i Stockholm eftersom flera viktiga trafikleder går i tunnlar eller kommer att överdäckas. 28

33 Planeringsinriktning B: Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de kapacitetsstarka färdmedlen och höja restidspålitligheten för alla trafikanter Planeringsinriktning A beskriver hur den totala transportkapaciteten i vägoch gatunätet ska ökas genom att fler människor åker med kollektivtrafik, går eller cyklar. Staden kan höja framkomligheten för många genom att öka hastigheten för dessa färdmedel. Detta behövs för att de ska vara attraktiva och samtidigt ökar valfriheten om förutsättningarna för alla färdmedel är mer jämna. Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik, gång och cykel kommer att innebära att biltrafiken får lägre prioritet i vissa lägen och vid vissa tider. Detta är oundvikligt i en storstad, men effekten lindras genom att erbjuda pålitliga restider. Det gäller att hantera sårbarheten i väg- och gatunätet. Framkomlighet är pålitlighet Det finns ingen standarddefinition på framkomlighet i ett väg- och gatunät. Den kanske enklaste definitionen är att det går att ta sig fram. När ordet används i vardagligt språk är definitionen snarare det är lätt att ta sig fram inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad. Det är denna definition som används i denna strategi, men variationer i individuella resenärers uppfattning eller upplevelse gör att det är svårt att fastställa vad som är rimligt och därmed vad som är bra framkomlighet. Resenärer har inte heller samma uppfattning i alla lägen. Individers krav på framkomligheten när de är ute och handlar mat är inte samma som när de är sena för att hämta barnen på dagis. Olika typer av resor ställer helt olika krav. Så vems framkomlighet ska främjas, var och när? Det som har störst påverkan på framkomligheten i stora städer är trafiksystemets sårbarhet. Sårbarheten orsakas av en tillfälligt minskad kapacitet som resulterar i ett glapp mellan utbud och efterfrågan i väg- och gatunätet orsakat av en kortvarig händelse, till exempel en trafikolycka, ett feluppställt fordon, ett stort evenemang eller planerade och oplanerade vägarbeten. Detta leder till köer, precis som en återkommande flaskhals, men dessa köers lokalisering, varaktighet och effekt på resten av nätverket är svårare att förutsäga. Sårbarheten har en större påverkan på framkomligheten än trafikkapaciteten, eftersom den inte går att planera för. Särskilt näringslivstransporter är mer beroende av förutsägbarhet än restider. Åtgärder som kan höja framkomligheten Det finns fyra sätt att åtgärda återkommande trängsel: Öka kapaciteten vid kritiska platser. En av anledningarna till att Stockholms trafiksystem är sårbart är geografin. Det finns platser där det finns få alternativa vägar att ta sig fram om det inträffar en incident som stör trafiken. Flera infrastrukturprojekt i Stockholmsförhandlingen, i synnerhet Förbifart Stockholm, syftar till att minska denna sårbarhet. En risk är samtidigt att denna nya kapacitet snabbt fylls upp med inducerad trafik (se faktarutan). 29

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Arvid Eriksson Petra Fridman Magnus Rönning Alexandra Sterne Evelina Störe TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 2014-12-13 NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Sammanfattning Allt fler människor bosätter

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Remissversion augusti 2012

Remissversion augusti 2012 Framkomlighetsstrategi Förslag till Parkeringsplan Remissversion augusti 2012 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3 3. Fakta om dagens

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik Foto: Stefan Ideberg Underlag inför samråd 1 om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län AB Storstockholms Lokaltrafik Ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) Den nya lagen om

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

TRAFIKSTRATEGI för Linköping

TRAFIKSTRATEGI för Linköping TRAFIKSTRATEGI för Linköping Samrådshandling 2008-04-07 Måndagen den 7 april år 2020 Måndagsmorgon igen, jag sneglar på min man som fortfarande sover. Vissa har tur som kan jobba hemifrån 3 dagar i veckan.

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer