GRUNDANALYS, FÖRNYELSEPROGRAM OCH KULTURPOLITIKENS ARKITEKTUR Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDANALYS, FÖRNYELSEPROGRAM OCH KULTURPOLITIKENS ARKITEKTUR Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)"

Transkript

1 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Referens: Staben/Anna Forsberg Direkttel: E-post: Kulturdepartementet STOCKHOLM GRUNDANALYS, FÖRNYELSEPROGRAM OCH KULTURPOLITIKENS ARKITEKTUR Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16) Ku 2009/241/KV Sammanfattning TCO har beretts möjlighet att lämna ett remissyttrande på kulturutredningens betänkande och kommentera dess förslag. TCO har länge sett fram emot en bred kulturpolitisk debatt och en ny grund för framtidens kulturpolitik. Utredningens förslag är nytänkande och kreativa men TCO nödgas ändå avvisa flertalet av dem. De föreslagna målen är svaga och otydliga. TCO vill se mer utmanande mål som är starka och tydliga. Den så kallade portföljmodellen bedömer TCO inte är en bra modell för en genomgripande förändring av kulturpolitiken. TCO vill inte se en omfattande centralisering av myndighetsorganisationen i sfärer. Kulturpolitik som aspektpolitik borde helt vända perspektiv med kulturen i centrum. TCO förordar att stödet Kultur i arbetslivet består. I det remissyttrande som följer kommenterar TCO en del av förslagen, men vill även hänvisa till det yttrande som Teaterförbundet skrivit och detta yttrande är i flera delar likalydande. TCO förbunden verkar inom en rad områden där kulturen är en viktig och nära del av verksamheten. Många av förbundens medlemmar är yrkesverksamma i sektorn. Särskilt vill TCO understryka vikten av en kulturpolitik som lägger stor vikt vid barn och ungdomars möjligheter att se och utöva kultur. Det gäller såväl i förskolan, skolan och fritidsverksamheter mm. TCO menar att en förändring och modernisering av kulturpolitiken och dess organisation är önskvärd. Dock är inte vi övertygade om att de av utredningen föreslagna förändringarna får de avsedda effekterna. Utredningen saknar konsekvensanalyser på flera punkter. Det finns inget självändamål att omorganisera, och då är det lämpligare att avstå i detta läge. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro STOCKHOLM Linnégatan webbplats/publikationer/remissyttranden/y Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur.doc/l/

2 2 (7) Kulturpolitikens mål Utredningen för en intressant diskussion om de kulturpolitiska målens syften. De kan vara styrande, inspirerande, beskrivande och innefatta politiska prioriteringar. Målen har enligt utredningen ett värde för att markera kulturens betydelse och plats i samhället. Utredningen föreslår att de nuvarande kulturpolitiska målen från 1996 ersätts med nya allmänt hållna och enligt vår mening till intet förpliktigande formuleringar. TCO delar uppfattningen att när samhället förändras behöver också målen ses över. Effekterna av en växande frilansarbetsmarkand, kraven på jämställdhet och mångkultur, utmaningarna från ny teknik/digitalisering och konsekvenserna av EU-inträdet är exempel på frågor som behöver arbetas in i målen. Men detta förändrar inte behovet av tydliga mål för den nationella kulturpolitiken. Utformningen av de nationella kulturpolitiska målen framstår dessutom som än mer centrala med hänsyn till utredningens förslag om så kallade kulturportföljer som begränsas statens direkta kulturpolitiska roll. TCO menar att när man nu vill minska statens roll en regionalisering med portföljmodellen där staten ska vara en förhandlingspart och regionen den andra är det än viktigare med tydliga mål. Mot denna bakgrund förordar TCO att en utveckling och omprövning av de kulturpolitiska målen bör ske med utgångspunkt från de nu gällande målen från Dessa, som bygger vidare på 1974 års kulturpolitiska mål, har varit vägledande för arbetet med kulturfrågor runt om i landet och har en bred legitimitet. Utredningen förslag innebär, utan att närmare motivera borttagandet, att man i praktiken slopar de nuvarande målen om yttrandefrihet och självständighet. TCO ser det som helt nödvändigt att de kulturpolitiska målen också fortsättningsvis lyfter fram kulturpolitikens roll att skapa reella förutsättningar för alla att använda yttrandefriheten samt att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. TCO delar inte heller utredningen bedömning att målet om att motverka kommersialismens negativa verkningar spelat ut sin roll. Tvärtom finns anledning att lyfta fram kulturpolitikens centrala roll att stödja den kultur som inte kan leva på marknadens villkor och dess betydelse för att undanröja hinder för skapande och stödja och stimulera kulturutövare och kulturella uttryck över ett brett fält. Kulturpolitikens roll för att stödja den kultur som inte kan leva på markandens villkor är kopplad till kulturpolitikens uppgift att främja konstnärlig förnyelse och kvalitet. Utredningen har valt att inte föreslå något mål som syftar på konstnärlig kvalitet med motivet att det inte på ett meningsfullt sätt kan preciseras och att konstnärlig kvalitet har en tendens att gynna etablerade uttrycksformer och etablerade konstnärsgenerationer. Även om TCO delar uppfattningen att kvalitetsbegreppet behöver problematiseras leder detta inte till slutsatsen att dessa mål kan tas bort. Frågorna om att stödja konstnärlig förnyelse och kvalitet är dessutom nära förbundna med kulturpolitikens uppgift att medverka till goda förutsättningar för det konstnärliga arbetet och att förbättra arbetsvillkoren för de professionellt yrkesverksamma. Ett perspektiv som helt saknas i utredningens förslag till nya målformuleringar.

3 3 (7) Kulturpolitik, civilsamhälle och folkbildning Utredningen lägger stor vikt vid kulturpolitikens samspel med verksamheter i det man kallar civilsamhället, med vilket avses bland annat folkbildning och amatörkultur. Utredningens användning av begreppet civilsamhälle framstår dock som oklar och godtycklig. Utredningen lyfter fram bland annat amatör- och arrangörsorganisationer, kulturinriktade ungdomsorganisationer, lokalhållande organisationer, hembygdsrörelser, organisationer bildade på etnisk grund och betonar att dessa ska ges utrymme att delta i dialogerna kring de föreslagna kulturportföljerna medan däremot det professionella kulturlivet och dess företrädare hålls utanför. Detta speglar en syn där man frammanar en konstruerad motsättning mellan det utredningen kallar civilsamhället och det professionella kulturlivet. Även behovet av en stark nationell kulturpolitik förenar det professionella kulturlivet och civilsamhällets organisationer. De regionala och lokala strukturerna är ofta svagt utvecklade och det finns ett stort behov av att kraftsamla på nationell nivå. Kulturpolitiken som aspektpolitik En annan av utredningens huvudnummer är det som benämns som aspektpolitiken. Med detta avses kulturpolitikens samspel med andra samhällsområden. De områden som utredningen särskilt lyfter fram är kulturen och skolan, kulturens betydelse för ett kreativt näringsliv och regional tillväxt, kultur och hälsa samt den kulturella dimensionen inom miljöpolitiken. Utredningen framställer förslaget om en aspektpolitik som en huvudstrategi och en stor förändring för kulturpolitiken. I sak är det dock svårt att se ambitionerna om att den professionella kulturen ska samspela med och integreras med andra samhällssektorer som någon avgörande förändring av kulturpolitikens inriktning. Problemet har snarare varit att utveckla ett intresse och engagemang för de kulturpolitiska perspektiven inom andra politikområden. En aspektpolitik som utgår ifrån att man inom andra politikområden ska ta hänsyn till förutsättningarna för och behoven hos de professionellt yrkesverksamma på kulturområdet. Om man ser till de frågor som TCO under en följd av år arbetat med för att förbättra de yrkesverksammas villkor, och där vi har haft svårast att nå resultat, så ligger de i regel utanför kulturdepartementets snäva mandat. Upphovsrätten som alltmer är grunden för många yrkesverksammas försörjning är en fråga för justitiedepartementet, förändringarna i a-kassan som slår särskilt hårt och orättvist på kulturområdet hanteras av arbetsmarknadsdepartementet, kulturarbetarna som framtida fattigpensionärer borde vara ett ansvar också för socialdepartementet, straffbeskattningen av frilansarnas resor och traktamenten en fråga för finansdepartementet, för att bara nämna några exempel. Därför krävs en politik som på allvar för in frågorna om hur man inom andra politikområden ska ta sitt delansvar för konstnärernas villkor. Portföljmodellen Förslaget om kulturportföljer grundas på en ambition att vitalisera kulturpolitiken och öka det regionala och lokala engagemanget för kulturfrågor. TCO delar uppfattningen om att ett ökat

4 4 (7) regionalt och lokalt engagemang i kulturpolitiken är i sig positivt. Det är också bra att staten för en aktiv dialog med lokala och regionala företrädare. Samtidigt så öppnar utredningens förslag vägen för en utveckling där staten successivt drar sig ur ansvaret för kulturverksamheter på regional och lokal nivå och där statens ekonomiska och organisatoriska ansvar begränsas till de nationella kulturinstitutionerna. Den konkreta utformningen av kulturportföljerna är dessutom mycket svår att få ett grepp om. Kärnan i förslaget är dock att staten ska lämna ett samlat bidrag till den regionala nivån som stöd för deras kulturinsatser. Detaljföreskrifter om bidragens användning ska begränsas. De ska successivt ersättas av en förhandlingsordning som mynnar ut i överenskommelser där staten redovisar sina kulturpolitiska prioriteringar och lämnar bidrag i utbyte mot att landstingen eller regionerna redovisar sina sin politik och sina prioriteringar. TCOs bedömning är att kulturportföljerna kan leda till en utveckling med växande kulturpolitiska klyftor där regioner med goda ekonomiska förutsättningar och starka politiker blir vinnare i förhandlingsspelet med staten. Den bild som framträder i utredningen av den förhandlingsprocess som ska föregå portföljerna är att de i huvudsak ska hanteras på tjänstemannanivå utifrån givna ekonomiska ramar. Kulturpolitikens utformning på regional och lokal nivå riskerar därigenom bli en fråga som faller utanför den nationella kulturpolitikens fokus. Mot denna bakgrund anser TCO att utredningen förslag till kulturportföljer inte bör ligga till grund för en genomgripande förändring av den nationella kulturpolitiken. Den vitaliseringen av samspelet mellan stat, landsting och kommuner som utredningen vill få till stånd kan och bör åstadkommas utan inrättandet av portföljmodellen. Vissa finansieringsfrågor TCO anser att utredningen inte kan ligga till grund för några som helst ställningstaganden när det gäller konstnärsallianserna organisation utan att det bör ankomma på allianserna själva att ta ställning till och lägga förslag till olika samverkansformer. TCO avvisar således utredningens förslag och hänvisar i övrigt till yttrande över kulturutredningen från Teaterförbundet samt styrelserna för Teater-, Dans- och Musikallianserna. Under detta avsnitt i utredningen läggs också förslag om en avveckling av det anslag som Kulturrådet fördelar till Kultur i arbetslivet. TCO ser detta stöd som ett av flera medel för att nå det kulturpolitiska målet om att bredda deltagandet i kulturlivet och förordar att anslaget blir kvar. TCO som är kritisk till den föreslagna portföljmodellen, tillstyrker därför, om utredningens förslag skulle genomföras, att stödet till fria grupper inom scenkonstområdet även fortsättningsvis hanteras på nationell nivå. Också stödet till arrangörer bör enligt TCO hanteras på nationell nivå. Detta blir särskilt tydligt på ett område som dansen där också utredningen konstaterar att det saknas en fungerande infrastruktur på regional nivå.

5 5 (7) TCO delar uppfattningen om att stiftelsen Framtidens Kultur spelat en positiv roll på kulturområdet. I likhet med utredningen ser dock TCO inga möjligheter att skapa utrymme för en motsvarande konstruktion genom omprioriteringar inom befintliga anslag på kulturområdet. TCO är mycket kritiskt till att utredningen valt att avstå från att lämna några konkreta förslag när det gäller de yrkesverksamma situation. Detta trots att det av utredningens direktiv tydligt framgick att detta var en av utrednings uppdrag. Motivet för att lämna dessa frågor därhän är enligt utredningen att det rör sig om svårlösta systemfrågor som antigen kräver lösningar i ett bredare sammanhang eller utredningar i särskild ordning. Vi har inte inom ramen för vårt uppdrag haft möjlighet att närmare behandla dessa frågor. Den enda lösning på problemen kring konstnärernas villkor som utredningen för fram är ett ökat entreprenörskap i form av eget företagande. Men egenföretagandet är redan mer utbrett inom kultursektorn än på arbetsmarkanden i övrigt och entreprenörskap inte ensidigt är knytet till företagande. Frilansanställda scenkonstnärer uppvisar ofta en imponerande kreativitet när det gäller att utveckla och skapa nya arbetstillfällen. Rätten att vara yrkesverksam på kulturområdet som anställd kan inte och får inte vara begränsad till en krympande grupp traditionella tillsvidareanställda. Många av de problem som möter frilansarna har sin grund i att de hamnar på tvärs med lagar och regler som är utformade utifrån andra delar av arbetsmarknaden. Det är både ett rättvisekrav och en kulturpolitisk fråga att utformningen och tillämpningen av skatte-, socialoch arbetsmarknadspolitiken tar hänsyn till de speciella förutsättningar som råder på kulturarbetsmarknaden. En sammanfattande slutsats är att kulturområdets utveckling mot en allt mer utpräglad frilansarbetsmarknad måste få ett helt annat genomslag i kulturpolitiken. Skattefrågor TCO vill peka på att finansieringen av verksamheterna inom scen- och medieområdet redan kan ses som en form av blandekonomi där de offentliga bidragen i varierande grad samspelar med hushållens/individens kostnader för biljetter och andra inköp samt olika former av ekonomiskt stöd från företag, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Urholkningen av anslagen från stat och kommuner i kombination med den långsiktiga pressen på den offentliga finansieringen har medfört att intresset för alternativa finansieringsformer ökat. Därmed har också skattereglerna för bland annat sponsring kommit i fokus. TCOs grundhållning är att kulturinstitutionernas ordinarie verksamhet ska finansieras med offentliga medel. Olika former av sponsring kan aldrig bli annat än ett begränsat komplement som dessutom blir väldigt ojämnt fördelat. Erfarenheterna inte minst från den senaste tiden visar också att sponsringen är starkt konjunkturberoende. Direkt företagssponsring är emellertid bara en form av ekonomiskt stöd till kulturell verksamhet där skattereglerna har betydelse. I många länder spelar olika former av kulturella stiftelser och fonder en betydelsefull roll för finansieringen av kulturverksamheter. I Sverige intar de en mycket blygsam roll på kulturområdet samtidigt som de har en stor roll inom forskning och utbildning. En orsak till detta är att stiftelser och fonder som är inriktade på

6 6 (7) forskning och utbildning har en särskilt skattemässigt gynnad situation. Det är angeläget att den nu pågående utredningen kring beskattning av stiftelser undanröjer denna skillnad. Ett annat exempel på skattereglernas styrande roll är de regler som gäller arbetsgivarnas rätt till avdrag för olika personalvårdande insatser. Arbetsgivarna har idag rätt till skatteavdrag för olika former av idrotts- och friskvårdssubventioner. Det vore rimligt att arbetsgivarna hade motsvarande avdragsrätt för personalvårdande insatser på kulturområdet. Gemensamt för båda dessa senare exempel är att det skulle innebära ett skattemässigt stöd till kulturverksamheter som inte är förenade med de problem som kan föreligga vid direkt företagssponsring. Kulturpolitikens arkitektur Utredningen föreslår i denna del av utredningen benämnd kulturpolitikens arkitektur en omfattande och långtgående centralisering av myndighetsorganisationen på nationell nivå. Nuvarande myndighetsstrukturen är förvisso inget självändamål men så genomgripande förändringar måste kunna motiveras väl och föregås av genomarbetade konsekvensanalyser. Den föreslagna portföljmodellen förutsätter ett mer samlat agerande från statens sida gentemot den regionala nivån och TCO ser den föreslagna omstöpningen av kulturmyndigheterna som en konsekvens av portföljmodellen. Utredningen motiverar sitt förslag med att färre och mer kraftfulla myndigheter bättra ska samverka såväl inbördes som med företrädare för andra intressen i samhället. Detta måste dock vägas mot att det också finns principiella problem med en långtgående centralisering av myndigheter och institutioner på kulturområdet. Ett dynamiskt och varierat kulturliv främjas av att det finns olika aktörer som kan fatta självständiga beslut. Vi tror inte på att de tre förslagna myndigheterna kommer bidra till en regional och lokal utveckling inom kulturområdet. Att gå från 24 myndigheter till tre kommer att innebära stora påfrestningar. TCO menar att en allt för centraliserad myndighetsstruktur inte kommer att gagna utvecklingen inom kulturområdet. Erfarenhetsmässigt vet vi också att denna typ av radikala förändringar i organisationen innebär stora risker för att man tappar styrning och kompetens under genomförandet. Detta ter sig särskilt ogenomtänkt när man parallellt vill genomföra en helt förändrad ansvarsfördelning mellan staten och den regionala/lokala nivån. Bristen på konsekvensanalyser ter sig också anmärkningsvärd när utredningen utan närmare belägg hävdar att utredningens alla förslag kan genomföras inom befintliga kostnadsramar. Detta samtidigt som utredningen vill lägga en rad nya arbetsuppgifter på dessa nya myndigheter. Enbart i kapitel Kulturen som aspektpolitik formuleras femton sådana uppdrag. TCO anser mot denna bakgrund att utredningen förslag till en genomgripande omorganisation av myndighetsstrukturen inte bör genomföras. Oavsett hur det går med utredningens förslag om kulturportföljer avstyrker TCO den föreslagna uppsplittringen av Kulturrådets uppdrag. Kulturrådet bör således även fortsättningsvis ha ansvar både för de den kulturpolitiska samordningen på myndighetsnivå och för anslagen till bland annat regionala och lokala scenkonstinstitutionerna, konstnärsallianserna och fria teater- och dansgrupper.

7 7 (7) TCO avstyrker redan av detta skäl förslaget om en ny myndighet med samlat ansvar för konstarterna. Vi har också i övrigt svårt att de positiva effekter som kan uppnås med att slå ihop delar av dagens Kulturrådet med Konstnärsnämnden, Författarfonden och delar av Rikskonserter till en enda myndighet med ansvar för konstarterna. När det gäller Rikskonserter vill vi betona betydelsen av att det också fortsättningsvis finns en myndighet på nationell nivå med ansvar för musikområdet. EU-samarbete och internationella frågor Utredningen resonemang kring betydelsen av EU-samarbetet och globaliseringen leder få konkreta förslag. Ett genomgående tema är dock att man vill tona ner frågan om internationellt kulturutbyte. TCO menar att det finns ett stort behov av utveckla stödet till internationellt utbyte. På detta liksom på andra områden ligger utredningen fokus på förvaltnings- och myndighetsnivå. När det gäller detta kapitel hänvisar TCO vidare också till yttrande från Teaterförbundet och Svensk Teaterunion. Övrigt TCO vill understryka vikten av att berörd personal och de fackliga organisationerna får möjlighet att delta i förändringen av organisationerna - om det nu fattas beslut om en organisatorisk förändring. Tydlig och relevant information i tid så att personal och fack har reella möjligheter att påverka genomförandet av förändringen. TCO vill att de som får ansvaret för att genomföra eventuella förändringar får tydliga direktiv så att de personalpolitiska frågorna hanteras på ett professionellt sätt. I de arbetsgivarpolitiska riktlinjer som finns för statliga verksamhet framgår att staten ska var en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. TCO förutsätter att en analys av personal- och arbetsmiljökonsekvenserna genomförs och att tillräckliga resurser finns för att förändringen ska kunna genomföras på ett personalpolitiskt bra sätt. TCO konstaterar att utredningen har haft i uppdrag att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av dess förslag så har inte skett vilket är en stor brist när utredningens förslag ska bedömas. TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION Sture Nordh Anna A Forsberg

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen

Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen Yttrande från Svensk Teaterunion Svenska ITI över betänkandet (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen Svensk Teaterunion Svenska ITI

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse SVENSKA YTTRANDE MUSIKERFÖRBUNDET 2009-05-17 och SYMF, Kulturdepartementet Sveriges Yrkesmusikerförbund 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2009:16 av Kulturutredningen Presentation Följande är ett gemensamt

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015

Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet. Karlstad 3 mars 2015 Kulturpolitisk och konstnärlig kvalitet Karlstad 3 mars 2015 Kvalitet När man har pratat om kvalitet i kulturpolitiken har det oftast handlat om konstnärlig kvalitet. Kulturpolitiken har dock inte definierat

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG FÖRSLAG TILL OMPRÖVNING AV BETYG Betänkande av Betygsprövningsutredningen (SOU 2010:96)

RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG FÖRSLAG TILL OMPRÖVNING AV BETYG Betänkande av Betygsprövningsutredningen (SOU 2010:96) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/kristina Persdotter 2011-05-022011-02-21 11-0009 Direkttel: 08-782 91 93 E-post: kristina.persdotter@tco.se Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Kommittédirektiv Konstnärernas villkor Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Dir. 2016:93 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen?

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Referat från kulturpolitiskt seminarium den 16 februari 2009 i ABFhuset, Stockholm, anordnat av Koalition för kulturdebatt. Varför och varthän? Ett

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/kjell RautioAdm enhbarbro de Lisle 2009-02-02 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: kjell.rauto@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM MÖJLIGHET

Läs mer

1. Yttrandefrihetsmålet: Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den

1. Yttrandefrihetsmålet: Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den De kulturpolitiska målen Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutade om 1974 och modifierade 1996. Ambitionen med de nationella målen är att de

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-06-03 Dnr 14-50/2010 Ert dnr Ku2010/292/KV YTTRANDE Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Konstnärsnämnden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet. Karlstad 26 februari 2015

Tillgänglighet och delaktighet. Karlstad 26 februari 2015 Tillgänglighet och delaktighet Karlstad 26 februari 2015 Centrala element i kulturpolitiken Ända sedan 1930-talet har tillgänglighet och delaktighet varit centrala element i kulturpolitiken. Exempel: q

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

KLYS prioriteringar när det gäller konstnärspolitiska åtgärder

KLYS prioriteringar när det gäller konstnärspolitiska åtgärder Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING Betänkande av Public service-utredningen (SOU 2008:64)

KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING Betänkande av Public service-utredningen (SOU 2008:64) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Staben/Anna Forsberg 2008-10-08 Direkttel: 08-782 92 08 E-post: anna.forsberg@tco.se Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING Betänkande

Läs mer

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen

KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen Stockholm den 11 maj 2009 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS yttrande över betänkandet SOU 2009:16 Kulturutredningen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Presentation av KLYS 3 Sammanfattning av KLYS synpunkter

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm

YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm 2016-10-05 YTTRANDE Fi2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Regional indelning tre nya län Delbetänkande av Indelningskommittén (SOU 2016:48) Svensk Scenkonst

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning Kommunstyrelsens stab Åke Sandberg YTTRANDE Datum 2016-09-08 Ert datum Diarienummer KS 2016/ Er referens Fi2016/0258/K Sida 1(4) Kopia till Samtliga nämnder och kommunala bolag Finansdepartementet Yttrande

Läs mer

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober

FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Hearing den 23 oktober Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/lena Wirkkala 2006-10-23 Direkttel: 08-782 91 54 E-post: lena.wirkkala@tco.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FINANSIERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Remissyttrande angående utredningen Gestaltad livsmiljö En ny politik för arkitektur, form och design

Remissyttrande angående utredningen Gestaltad livsmiljö En ny politik för arkitektur, form och design 2016-03-01 Dnr CK 2015-0534 Handläggare: Jeanette Wetterström, utredare E-post: jeanette.wetterstrom@lul.se Tele: 018-611 62 67 Kulturdepartementet Remissyttrande angående utredningen Gestaltad livsmiljö

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Stockholm Dnr: Ku2016/00504/D. Kulturdepartementet STOCKHOLM

Stockholm Dnr: Ku2016/00504/D. Kulturdepartementet STOCKHOLM Stockholm 2016-07-09 Dnr: Ku2016/00504/D Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Svenska Röda Korset har beretts

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

SAMORDNAD OCH TYDLIG TILLSYN AV SOCIALTJÄNSTEN Slutbetänkande av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2007:82)

SAMORDNAD OCH TYDLIG TILLSYN AV SOCIALTJÄNSTEN Slutbetänkande av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2007:82) Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samh pol avd/kjell Rautio 2008-02-25 Direkttel: 08-782 991 74 E-post: kjell.rautio@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM SAMORDNAD OCH TYDLIG TILLSYN

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018

Stockholm den 18 september 2015. Landstinget Dalarna. Box 712, 791 29 Falun. KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018 Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer