All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning"

Transkript

1 All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge

2 Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

3 Innehåll Förord 5 Kapitel 1 ULV-projektet ett sätt för utländska lärare att nå svensk lärarbehörighet 9 Åsa Cornelius Kapitel 2 Att få svenskt behörighetsbevis genom introduktionsperiod 31 Gunlög Bredänge Kapitel 3 Lämplighetsprov för lärare med utländsk lärarexamen erfarenheter efter sex omgångar 47 Gunlög Bredänge Kapitel 4 Högskoleverkets lärarbehörighetsprövning och ULV 66 Stefan Löfkvist Kapitel 5 ULV-projektet vid lärosäten med få utländska lärare i utbildning exemplet Örebro universitet 87 Ingrid Johansson Kapitel 6 Vilken roll spelar språket i ULV-utbildningen? 95 Charlotta Müller & Annika Welinder Kapitel 7 Mötet med den svenska skolan 115 Caroline Runesdotter Kapitel 8 Mina erfarenheter av ULV-projektet 128 Carmina de Leeuw, ULV-student Kapitel 9 Jag är till för alla elever inte bara invandrarelever (Lahele) 135 Monica Sandlund

4 Kapitel 10 Den långa resan från lärarutbildning i Palestina till lärarutbildare i Sverige 156 Oraib Qamhawi Kapitel 11 Studieresa till Jordanien och Syrien 165 Resenärerna genom Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Kapitel 12 En skolledares syn på utländska lärare 176 Eva Arered Kapitel 13 Utländsk lärarkompetens en framtidsfråga 182 Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet Författarpresentationer 193

5 Förord Varför en antologi om ULV-projektet? Sverige är ett mångkulturellt samhälle och många barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund finns i dag i den svenska skolan/förskolan. Lärarkåren är dock mer homogen och speglar inte den kulturella mångfalden. Till Sverige kommer många med en gedigen pedagogisk utbildning och en önskan att kunna arbeta som lärare i den svenska skolan. År 2007 fick sex lärosäten i uppdrag av regeringen att anordna kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen ULVprojektet. Utbildningen omfattar högst 120 högskolepoäng, bygger på de utländska lärarnas tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och ska leda till en svensk lärarexamen eller ett behörighetsbevis. I det första ULV-projektet som startade hösten 2007 har sex antagningsomgångar genomförts t o m vårterminen personer har sökt till ULV, drygt 800 har påbörjat sin kompletterande utbildning. Dessa har lärarexamen från 85 länder alla världsdelar är representerade. Hittills har 161 personer tagit ut en ny lärarexamen, ca 70 har genomfört en introduktionsperiod och kan därmed få behörighetsbevis. I det nya ULV II som startade höstterminen 2010 har hittills två antagningar genomförts. I de båda projekten finns i dag över deltagare med lärarexamen från 90 länder. Den kompletterande utbildningen ger en fantastisk möjlighet för svensk skola att ta till vara den kompetens som de utländska lärarna har med sig och för lärarna själva att kunna fortsätta i sitt yrke i Sverige. Det innebär också en stor utmaning för de lärosäten som ska anordna den kompletterande lärarutbildningen. I många fall krävs individuella lösningar som ställer stora krav på de medverkande institutionerna och på samarbetet mellan projektledning och institutioner. Detta förutsätter 5

6 6 också att institutioner och lärare på lärosätet och medverkande vid skolor/förskolor som är involverade i VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är väl informerade och medvetna om ULV-uppdraget och den speciella bakgrund som ULV-studenterna har. Den kompletterande utbildningen ska leda till svensk lärarexamen eller till ett behörighetsbevis. Detta betyder att lärarna därmed är formellt behöriga att bli tills vidare anställda som lärare i den svenska skolan vilket också är det yttersta syftet med projektet. För att detta verkligen ska bli fallet krävs dock att den svenska skolan blir medveten om vilken resurs de utgör. Här är skolledarna en nyckelgrupp. ULV:s nationella ledningsgrupp har enats om att skriva en antologi kring ULV-projektet. Vi menar att de erfarenheter som hittills vunnits inom projektet bör kunna vara till glädje och inspiration för många i liknande situation och vi hoppas också att antologin ska kunna bidra till att sprida kunskap om projektet och dess möjligheter. Författarna har alla på något sätt en anknytning till projektet eller liknande satsningar och avsikten med antologin är att beröra projektet utifrån olika aspekter. För att underlätta läsningen ges nedan en kort presentation av innehållet. Inledningsvis ges en översiktlig bild av ULV-projektet nationellt alltifrån bakgrunden till projektet, uppdraget, antagningsprocessen och något om deltagarna deras ålder och varifrån de kommer. Här redovisas också de bärande tankar och idéer för projektet som ULV:s nationella ledningsgrupp kom fram till i projektets början. I avsnitt 5 i inledningskapitlet lämnas det nationella perspektivet. I det avsnittet redovisas hur ULV-projektet vid Stockholms universitet är utformat, det lärosäte som har flest ULV-studenter. Framför allt presenteras den inledande kursen Att vara lärare i Sverige och hur man arbetar fram de individuella studiegångarna som följer därefter. Avslutningsvis lyfter vi fram några av de erfarenheter som vunnits i projektet generellt och reflekterar över vad som bör göras framöver för att underlätta för ULV-lärarna att anställas i den svenska skolan/förskolan. I de två följande kapitlen presenteras verksamheten med introduktionsperiod och lärarlämplighetsprov för lärare som fått en hänvisning av Högskoleverket.

7 Därefter beskriver Högskoleverket regelverket bakom behörighetsprövning, hur prövningen går till, vägen till kompletteringsutbildning och introduktionsperiod mm. I kapitlet beskrivs också utvecklingen av ULV och samverkan med verket kring detta. Nästa kapitel visar hur ULV-projektet gestaltar sig vid Örebro universitet ett lärosäte med få studerande. Vilka särskilda krav ställs då och hur kan man anordna en kompletterande utbildning med endast få deltagare? Därefter redovisas en enkätundersökning från Malmö högskola där ULV-studenter besvarat frågor kring hur de ser på språket och möjligheten till språkutveckling under utbildningen. Detta följs av en beskrivning från Göteborgs universitet av hur ULVstudenter upplevt olika fenomen inom skolan/förskolan och hur de reflekterar över sin egen och andras lärarroll. Carmina De Leeuw kom till Sverige 2006 med lärarexamen och arbetslivserfarenhet från Rumänien. År 2009 avslutade hon sin utbildning inom ULV-projektet med lärarexamen mot grundskolans senare år i engelska och rumänska. Hon berättar om sina erfarenheter av den kompletterande utbildningen inom ULV och om sin egen kunskaps- och språkutveckling inom projektet i kapitlet Mina erfarenheter av ULV-projektet. Fokus i nästa kapitel ligger på Lahele, en gymnasielärare med utländsk bakgrund och hennes livsberättelse om yrkeslivet i det tidigare hemlandet och i den svenska skolan. Författaren ställer Laheles berättelse mot teorier om lärarprofession och skola. För många kan vägen från examen och arbete i det forna hemlandet till lärartjänst i Sverige ses som en lång resa. I kapitlet Den långa resan får vi följa en av projektledarna inom ULV-projektet på hennes långa resa från lärarexamen i Palestina via lärartjänst i Marocko till hemspråkslärare och så småningom lärarutbildare vid Stockholms universitet. ULV-projektets ledning gjorde hösten 2010 en studieresa till Jordanien och Syrien. Avsikten med resan och några intryck och reflektioner redovisas i kapitlet Studieresa till Jordanien och Syrien. Den kompletterande utbildningen ska leda till svensk lärarexamen eller ett behörighetsbevis och tillsvidareanställning som lärare i den svens- 7

8 ka skolan/förskolan. En skolledare berättar därefter om sina mycket goda erfarenheter av att våga pröva en person med utländsk lärarexamen för att sedan underlätta för personen ifråga att genomföra en introduktionsperiod och därefter anställa honom. De båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, ger slutligen i en gemensam artikel sina synpunkter på vikten av att anställa lärare med utländsk lärarexamen i den svenska skolan/förskolan. Det är vår förhoppning att antologins olika bidrag ska kunna vara till hjälp och stöd för dem som på olika sätt är involverade i ULV-utbildningen och fungera som information om utbildningssatsningen för alla andra intresserade. Stockholm i mars 2011 Åsa Cornelius Gunlög Bredänge 8

9 Kapitel 1. ULV-projektet ett sätt för utländska lärare att nå svensk lärarbehörighet Åsa Cornelius Bakgrund År 2007 fick sex lärosäten i Sverige i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk postgymnasial lärarutbildning. Uppdraget gick till universiteten i Göteborg, Umeå, Linköping och Örebro, Malmö högskola samt Lärarhögskolan i Stockholm. I och med att Lärarhögskolan i Stockholm upphörde gick Lärarhögskolans uppdrag fr.o.m. 1 januari 2008 över till Stockholms universitet. Uppdraget var efterlängtat. Under många år hade det funnits olika satsningar för utländska lärare, främst via olika arbetsmarknadsåtgärder. Sedan 2000 hade också Högskoleverket haft möjlighet att utfärda s.k. behörighetsbevis för utländska lärare. Det saknades dock en utstakad väg att nå in i den svenska högskolan och många utländska lärare upplevde att det var svårt att hitta information om möjliga studievägar och många upplevde också att vägen till lärarbehörighet blev orimligt lång. Detta hade påpekats av olika myndigheter. I samband med sin rapport Lärare i nytt land skrev Högskoleverket (2006) bl. a. Med denna skrivelse vill Högskoleverket göra regeringen uppmärksam på de goda resultat som uppvisas i rapporten vad gäller behörighetsbevisens betydelse för möjlighet att få anställning i den svenska skolan. Samtidigt vill vi också uppmärksamma regeringen på de förslag till åtgärder som förs fram i rapporten för att ytterligare underlätta dessa perso- 9

10 ners inträde på arbetsmarknaden (Högskoleverket, 2006:1 R, sid 5). Högskoleverket föreslog bl. a. att det övergripande ansvaret för att anordna introduktionsperioder skulle ges till utvalda högskolor. Vidare pekade verket på behovet av individuellt anpassade kompletterande utbildningar vid högskola som leder fram till lärarexamen (ibid, sid 5). I regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende universitet och högskolor mm kom så uppdraget till ovan nämnda lärosäten att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk postgymnasial lärarutbildning. Utbildningen skulle anordnas för motsvarande 300 helårsstudenter per år under 2007 och Lärarhögskolan i Stockholm/ senare Stockholms universitet fick uppdraget att samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena nationellt. Ersättning skulle utgå med kronor per helårsstudieplats. För utbild ningen finns en särskild förordning (SFS 2008:1101) men den kom inte ut från trycket förrän i december Av förordningens 8 framgår att utbildningen får omfatta högst 120 högskolepoäng för varje student och att den ska planeras med hänsyn till studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Nationell ledningsgrupp; gemensamma riktlinjer och aktiviteter I början av mars 2007 träffades representanter för de sex lärosätena för en första genomgång av uppdraget, dess mål och förutsättningar. För de tidigare SÄL-projekten (SÄL = Särskild lärarutbildning, nationella utbildningssatsningar för obehöriga lärare) fanns en nationell ledningsgrupp och erfarenheterna av detta var mycket positiva. Det blev därför naturligt att bilda en ledningsgrupp med representanter för de sex medverkande lärosätena också för det nya uppdraget. En av de första åtgärderna för ledningsgruppen var att konstatera att det övergripande syftet med satsningen var att deltagarna skulle bli lättare anställningsbara i svensk skola genom en svensk lärarexamen eller 10

11 ett behörighetsbevis. Ledningsgruppen bestämde sig också för ett namn det blev ULV-projektet (Utländska Lärares Vidareutbildning). Ledningsgruppen diskuterade likaså vilka bärande principer som borde gälla för den kompletterande utbildningen (se vidare nedan). Ledningsgruppen har träffats regelbundet tre gånger/termin och rådgjort med varandra kring projektets olika delar för att nå en samstämmighet i projektet. Vid gruppens möten har också representanter för Högskoleverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet möjlighet att delta. Under hela processen från tolkning av uppdraget, marknadsföring, annonsering till antagning och under utbildningen sker ett nära samarbete mellan de medverkande lärosätena. Ledningsgruppen har också initierat vissa specifika aktiviteter; så t.ex. genomfördes en nationell konferens kring ULV-projektet hösten I den deltog förutom ledningsgrupp och lärarutbildare inom ULV-projektet representanter för andra myndigheter. Också norska utbildningsministeriet deltog. En uppföljning av denna konferens kommer att äga rum i maj Målet att genomföra 300 helårsstudieplatser redan under 2007 bedömde ledningsgruppen som helt orealistiskt med tanke på att utbildningen kunde starta först höstterminen Linköpings universitet signalerade att man önskade starta utbildningen först våren 2008 och universiteten i Umeå och Örebro bedömde det svårt att starta i större skala. Malmö högskola, Göteborgs universitet och Lärarhögskolan i Stockholm bedömde det mer möjligt utifrån det uppskattade regionala behovet av utbildningsinsatser för den tänkta målgruppen. Samtliga uppfattade att det fanns ett behov av att förlänga projektet t.o.m. vårterminen 2011 om helårsstudieplatserna skulle kunna utnyttjas fullt ut; detta bl. a. med tanke på att studierna måste erbjudas såväl på helfart som på halvfart och att deltagarna hade upp till 120 högskolepoäng till sitt förfogande. Denna önskan om förlängning framfördes till departementet och bemöttes positivt. I det första ULV-projektet har sex antagningsomgångar genomförts; från ht 2007 t.o.m. vt Totalt har personer sökt till ULV I:

12 Av dessa har drygt 800 påbörjat sina studier inom ULV-projektet dessa personer har lärarexamen från 85 länder. Ca 250 personer hade i november 2010 avslutat sina studier med lärarexamen eller fullgjort kraven för ett s.k. behörighetsbevis. Inför ht 2010 beslutades om ett nytt ULV-projekt ULV II. Också detta uppdrag gick till de sex lärosäten som deltagit i ULV I. Antagningsfrågor mm I avsnittet nedan beskrivs antagningsprocessen och de ibland mycket komplicerade bedömningar som måste göras. Här ges också en beskrivning av antal sökande till de olika lärosätena, antal som påbörjat studierna samt något om vilka ULV-studenterna är. Antagningsprocessen För att antas till ULV-projektet krävs en utländsk postgymnasial lärarexamen och kunskaper i svenska motsvarande gymnasieskolans svenska som andraspråk, kurs B, godkänt TISUS-test 1 eller motsvarande. För att få genomföra introduktionsperiod/anpassningsperiod krävs hänvisning från Högskoleverket. I anvisningen anges vilken behörighet (ämne och stadium) som introduktionsperioden ska omfatta. Utbildningen annonseras gemensamt och ansökningsblanketten är gemensam för alla lärosäten som ingår i projektet. Samtliga ansökningar skickas centralt till Stockholms universitet, som har samordningsansvaret, registreras i Stockholm och fördelas därefter för fortsatt bedömning till det lärosäte som den sökande valt. Tidigt våren 2007 skapades en nationell hemsida för projektet. I maj annonserades den första utbildningen i dagspress; dessutom gavs brevinformation till personer som nekats behörighetsbevis av högskoleverket, till modersmålslärare och till andra intressegrupper. Lokala informationsinsatser gjordes också. 1. TISUS = Test I Svenska för Utländska Studenter 12

13 ULV-projektet representerar en stor mångfald; deltagarna i ULV I:1 6 har lärarexamen från 85 olika länder. Den kompletterande utbildningen ska bygga på den utländska lärarens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet vilket betyder att den måste bli individuellt upplagd utifrån varje students behov. ULV-studenternas mycket varierande bakgrund utgör en viktig potential för det svenska skolväsendet samtidigt som det innebär att bedömningen av ansökningshandlingarna, validering, samtal med sökande etc. är komplicerad och tidskrävande. Det finns inga enkla lösningar. Detta gäller alla lärosäten. Är detta en postgymnasial lärarutbildning? Är examen utfärdad vid ett erkänt lärosäte? Vad kan tillgodoräknas? Ryms en komplettering inom ramen 120 högskolepoäng? Hur kan en individuell studiegång se ut? Kan läraren behålla sin inriktning eller måste man ändra område och stadium? Dessa är några av de frågor som måste besvaras i samband med antagningsarbetet. Högskoleverkets webbaserade portal Bedömningsportalen (Högskoleverket, 2011) har varit till utomordentligt stor hjälp i antagningsarbetet och projektet har också kunnat samråda med Högskoleverket kring vissa bedömningar. Inför varje antagning har de medverkande lärosätena ett gemensamt möte där komplicerade fall kan diskuteras. Själva antagningsprocessen ser dock något olika ut på de medverkande lärosätena. På Stockholms universitet, Malmö högskola och Umeå universitet sköts antagningen helt inom ULV-projektet; vid universiteten i Linköping och Örebro (som har förhållandevis få sökande) sker antagningen i samverkan mellan projektledningen och antagningsenheterna. Göteborgs universitet har delegerat antagningen till antagningsenheten vid universitetet. Examen utfärdas av examensenheterna på respektive lärosäte. Antal sökande till ULV I:1 6 respektive antal registrerade i projektet Totalt har personer sökt till ULV I:1 6. De fördelar sig på läro säten på följande sätt: 13

14 Tabell 1. Sökande nya studenter per antagningsomgång och lärosäte GU LiU Mah SU UmU ÖU S:a 1: : : : : : S:a % Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det tar tid att nå ut med information om utbildnings satsningar till nya grupper. Att personer sökt till ULV I:1 6 måste därför betraktas som positivt och måste ses som ett tecken på att det finns behov av en kompletterande utbildning av det här slaget. Att så många sökte till den allra första ULV-utbildningen kan delvis bero på att det fanns ett uppdämt behov och att projektet bedrev en uppsökande verksamhet, inte minst gentemot dem som länge väntat på en satsning av det här slaget. Tyvärr visade sig dock att många var obehöriga att antas till utbildningen i den första omgången. Man hade akademisk utbildning men däremot inte en avslutad postgymnasial lärarutbildning. Trenden med ett minskat sökandeantal i ULV I:1 6 har brutits i det nya ULV II-projektet. Antalet ULV-deltagare är störst i storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö. 90 procent av såväl sökande som registrerade studenter finns där. Stockholms universitet har 56 procent av deltagarna. Det kan för Stockholms del delvis förklaras av att storstaden är invandrartät men också av ett organiserat samarbete med projektet Svenska för pedagoger SFP. Nyanlända invandrare med pedagogbakgrund antas till en riktad svenskundervisning inom KOMVUX, ULV-projektet är med vid antagningen till SFP och informerar om ULV. När svenskstudierna nått upp 14

15 till nivån Svenska som andraspråk B får deltagarna möjlighet att söka och antas till ULV-projektet. Drygt 800 personer har påbörjat sina studier inom projektet. Tabell 2. Registrerade nya studenter per antagningsomgång och lärosäte enligt lärosätenas uppgifter inför medelstilldelning GU LiU Mah SU UmU ÖU S:a 1: : : : : : S:a % Det finns en diskrepans mellan antalet sökande och antalet antagna. Det beror framför allt på att den sökande antingen saknat en avslutad lärarutbildning på postgymnasial nivå eller kunskaper i svenska språket. I några fall har man inte kunnat styrka sin behörighet. Det finns också en diskrepans mellan antalet antagna och det antal som faktiskt påbörjar studierna och registreras på utbildningen. I många fall torde denna bero på svårigheter att finansiera studierna. Det har i samtal framkommit att många har stora sociala åtaganden som försvårar möjligheterna att studera. Det är inte ovanligt att en del påbörjar studierna, tvingas avbryta men återkommer för att avsluta utbildningen. Ett annat skäl är att en individualiserad utbildning inte kunnat erbjudas på halvfart och/eller distans. 15

16 ULV-deltagarnas bakgrund ULV-deltagarna är till allra största delen kvinnor, födda på 1960-och 70- talen.i de senare antagningsomgångarna (ULV I:5 och I:6) har antalet födda på 1980-talet ökat. Ungefär en tredjedel har en klasslärarbakgrund, ca en tredjedel har utbildning och erfarenhet från grundskola (motsvarande) och ca en tredjedel är gymnasielärare. Många har lång erfarenhet som lärare i sina respektive hemländer, vissa också av arbete i svensk skola. En del har varit länge i Sverige men det finns deltagare med bara några få års vistelse i landet. Den senare kategorin ökar. ULV-deltagarna representerar en fantastisk mångfald! I ULV I:1 6 finns deltagare med lärarexamen från 85 länder alla världsdelar är representerade. Följande länder är aktuella: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Bosnien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Estland, Etiopien, Filippinerna, Frankrike, Ghana, Grekland, Hong Kong, Indien, Irak, Iran, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Jugoslavien, Kazakstan, Kina, Kosovo, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Marocko, Mexico, Moldavien, Mongoliet, Nederländerna, Nigeria, Norge, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland och Österrike. Ländernas 10 i topp ser ut så här: Irak, Ryssland, Polen, Ukraina, Bosnien, Syrien, Bulgarien, Iran, Rumänien och Spanien. Den absolut största gruppen har sin lärarexamen från Irak (138 personer) följt av Ryssland (96). Därefter är det ett hopp ner till Polen och Ukraina (över 30) och ytterligare ett hopp ner till en grupp av länder som personer har sin lärarexamen ifrån, nämligen Bosnien, Syrien, Bulgarien och Iran. Om man grupperar Arabvärlden respektive Ryssland, Vitryssland och Ukraina blir talen 191 respektive 140. Man kunde kanske förvänta sig ett stort antal deltagare från Östersjöstaterna men endast 56 personer 16

17 har examen från Estland, Lettland, Litauen och Polen. Ungefär lika många kommer från spanskspråkiga länder. Utgångspunkter för insatser inom ULV Som framgått ovan har ULV-deltagarna sin lärarutbildning och lärarexamen från 85 länder. Lärarexamina är av olika slag: klasslärare, lärare i estetiska ämnen, grundskollärare, ettämneslärare i gymnasieskolan m.fl. Många har lång erfarenhet av yrket i andra länder. Vilka bärande principer bör gälla för en kompletterande lärarutbildning för en så blandad målgrupp? Ledningsgruppen för ULV har tolkat regeringens uppdrag på det sätt som framgår av nedanstående utgångspunkter och ser som sitt gemensamma ansvar att genomföra utbildningsinsatserna enligt dessa. Tanken med ett gemensamt dokument är att ett sådant ska kunna vara till hjälp för utbildningsanordnare av olika slag inom ULV-projektet. I det följande skisseras några bilder av den problematik som finns. Här presenteras också några tankar om vilka överväganden som måste göras inför iscensättande av olika utbildningsinsatser och vilket det övergripande slutmålet för dessa bör vara. Skilda samhällen skilda förutsättningar Skola och undervisning är en spegel av det samhälle och den kultur som skolan ska betjäna. Det kan därför vara svårt att direkt överföra lärarkompetens som utvecklats i ett annat samhälle. Olikheterna kan vara stora om man jämför det svenska utbildningssystemet av idag med utbildningssystem i andra länder. Detta blir särskilt tydligt om man ställer Sverige mot samhällen som står långt från det svenska med avseende på politiska värderingar, ekonomisk verklighet och ideologisk tradition. Det svenska skolsystemet har vuxit fram i stort sett på sina egna villkor, till skillnad mot t.ex. i länder med ett kolonialt förflutet där kolonialmaktens inflytande på skolsystemet varit avsevärt. Inte bara skolsystem utan också organisationen av lärarutbildning uppvisar mycket stora skillnader i olika samhällen. Vid jämförelser mellan 17

18 lärarutbildningar i olika länder kan man finna att likheterna ökar ju äldre eleverna är. För undervisning på gymnasienivå gäller i de flesta länder universitetsstudier i det eller de ämnen man valt som undervisningsämne/n. Det svenska systemet att utbildas för undervisning i två eller flera ämnen i gymnasieskolan är jämförelsevis ovanligt. Ettämnesläraren är internationellt sett betydligt vanligare på övre sekundärstadiet. När det gäller lärarutbildning för lägre stadier är denna i vissa länder helt eller delvis gymnasial men ULV-projektet kommer endast att möta sådana utbildningar som är postgymnasiala. Även där kan skillnaderna mellan länder dock vara tämligen stora, alltifrån en bred utbildning för en klasslärarfunktion till specialutbildning för uteslutande nybörjarundervisning. I utformandet av den egna yrkesidentiteten medverkar flera starka socialisationsagenter (Bredänge, 2003). Där finns den egna elevtiden med en rad bilder av olika lärare. Där finns lärarutbildningen med sin ofta starkt socialiserande utformning. Där finns den egna yrkesverksamheten med sina både individuella och kollektiva erfarenheter. I centrum för dessa krafter finns den enskilda individen, läraren, som måste navigera fram till en yrkesroll som känns tillfredsställande och som möts med accepterande av elever, kollegor, föräldrar och andra. Graden av medvetenhet om dessa olika krafter och förmågan till reflektion över hur man ska hantera dem är ett av flera mått på hur framgångsrik man blir i sin yrkesroll. Att flytta sitt yrkesutövande över nationsgränser en översättningsprocess Vad händer då med den professionella lärarkunskapen i en ny kontext? Kan man med bibehållen yrkesidentitet flytta sig ut ur det kraftfält som uppväxt, utbildning och erfarenhet utgör och in i ett annat kraftfält bestående av samma komponenter men med främmande kulturell förankring? Det är i denna situation den utlandsutbildade lärare befinner sig, som vill utöva sitt yrke i Sverige. Att flytta sitt yrkesutövande över nationsgränser innebär sannolikt att den nya kontext man förväntas fungera inom är kulturellt olik vad man tidigare socialiserats in i. Det handlar för 18

19 den enskilda läraren om att översätta sin yrkeskompetens, dvs. att försöka identifiera vilka sidor av kompetensen som är fortsatt användbara och vilka som måste förändras eller rent av förkastas. I översättningsprocessen finns ytterligare en komplikation. Det är inte bara fråga om att hantera kulturella skillnader, det handlar också om att den enskilde ska använda sitt andraspråk att både undervisa på och bli bemött på. Att från t.ex. arabiska, persiska, rumänska eller polska övergå till svenska som undervisningsspråk är en både tids- och arbetskrävande uppgift. Eftersom språket är en lärares kanske viktigaste arbetsinstrument, måste språkbehärskningen ha nått en sådan nivå att språket låter sig hanteras med både struktur, automatik och djup, samtidigt som brytningen inte får vara alltför stark. Det handlar både om att göra sig förstådd och att förstå, att vara både sändare och mottagare i en språklig kommunikation där motparten oftast är ett barn. Det är inte givet att det enklaste är att förstå vad barn/elever säger. Den som i vuxen ålder lär sig ett nytt språk gör det i form av just ett vuxenspråk. Barns och ungdomars språk är i stark förändring och har särdrag som ibland inte ens en vuxen med samma modersmål behärskar. Samtidigt är det viktigt att inse att kommunikation inte endast beror av språk. Brister i språkbehärskning kan kompenseras av andra tillgångar, som t.ex. social kompetens, lyhördhet och psykologisk närvaro. Man måste dock vara medveten om att en lärare för yngre elever är mera språkligt påpassad än t.ex. en gymnasielärare. Inte minst är invandrade föräldrar oroade vid tanken på att lärarens språk ska påverka barnens svenska i negativ riktning. Det övergripande syftet med ULV-projektet är att underlätta för en person med utländsk lärarutbildning att omforma sin yrkesroll för bruk i skolan/förskolan i Sverige. I förordningen talas om personer med avslutad postgymnasial lärarutbildning. Utbildningen ska tillsammans med praktisk verksamhet ge inblick i och förståelse för skolverksamhet och lärarroll i dagens svenska skola. Eftersom varje utländsk lärare som kommer ifråga för kompletterande utbildning bär med sig olika erfarenheter och uppfattningar om skola och lärarroll måste utbildningsinsatserna så långt möjligt vara individualiserade. Eftersom lärarutbildning har en tendens att bli normativ det finns i vid mening rätt och fel i hur man 19

20 gör måste den kompletterande utbildningen innehålla inslag av kritisk granskning av såväl den svenska skolan och lärarrollen som av den skola och lärarroll som den utländska läraren tidigare är förtrogen med. Det kontrastiva perspektivet måste med andra ord vara framträdande. Allt arbete under den kompletterande utbildningen måste vara inriktat på att den enskilda utländska läraren får stöd i att identifiera olika aspekter av sin yrkeskompetens för att därigenom kunna utnyttja utbildningsinsatserna optimalt. Det gäller alltså att den enskilde får hjälp att identifiera och vid behov åtgärda följande: kompetenser som är direkt användbara eller lätt låter sig omformas i den nya kontexten de sidor av den tidigare lärarrollen som måste modifieras för att passa in i dagens svenska skola sådana sidor som helt måste överges sådana kompetenser som måste läggas till Vad ska utbildningsinsatserna grundas i? All verksamhet under kompletteringen måste läggas upp med utgångspunkt i den utländska lärarens redan befintliga yrkeskompetens. Denna ska alltså inte ersättas utan ytterligare utvecklas. Innehållsligt måste utbildningsinsatserna särskilt ägnas åt sådana företeelser i den svenska skolan som kan upplevas som främmande och svårförståeliga. Den samhälleliga och värdemässiga grunden för styrdokumentens utformning måste bli tydlig. Jämställdhetsperspektivet liksom det interkulturella perspektivet måste lyftas fram. Begreppet en skola för alla och frånvaron av ett parallellskolesystem måste konkretiseras. De egna föreställningarna om vad skola och undervisning bör vara och vilken lärarens roll är måste bearbetas. Skolarbete liksom arbete i förskola måste kunna analyseras ur såväl läroplanens, som lärares och elevers/barns perspektiv. Den svenska skolan, såväl för- och grundskolan som gymnasieskolan, har en stark betoning på fostrande uppgifter. Alla lärare har ett ansvar för att arbeta med värdegrundsfrågor. Lärares auktoritet sitter i dagens Sverige inte i yrkesfunktionen utan i de personliga relationerna. Detta kan 20

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor:

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:57 Diarienr: 2006/1975 Handläggare: Ulla Gummeson Avdelning: Avd för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-08-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för personalfrågor Ansvarig för gymnasiefrågor

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Sammanfattning. Utländska akademikers kompetens i Västra Götalandsregionen en resurs!

Sammanfattning. Utländska akademikers kompetens i Västra Götalandsregionen en resurs! Utländska akademikers kompetens i Västra Götalandsregionen en resurs! Med vårt upplägg garanterar vi att 70 % av de utländska akademiker som deltar i projekten har en egen försörjning inom två år från

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:34 Diarienr: 2001/0601 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen/Kompetensa Mäklar AB Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:34 Diarienr: 2001/0601 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen/Kompetensa Mäklar AB Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 2001:34 Diarienr: 2001/0601 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen/Kompetensa Mäklar AB Datum: 2001-03-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor Skolfrågor Skolansvariga

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor s lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor inledde hösten 2013 ett fördjupat samarbete med PUD-regionens förskolor och skolor gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarutbildningarna.

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

VFU i matematik ht 2015 MÅL

VFU i matematik ht 2015 MÅL VFU i matematik ht 2015 MÅL Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om och utveckla förmågan att leda och undervisa i matematik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 2004:5 Diarienr: SK 2004/0087 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen Datum: 2004-01-16 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor Skolfrågor Länsförbund och regioner - skolansvarig

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer