All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning"

Transkript

1 All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge

2 Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

3 Innehåll Förord 5 Kapitel 1 ULV-projektet ett sätt för utländska lärare att nå svensk lärarbehörighet 9 Åsa Cornelius Kapitel 2 Att få svenskt behörighetsbevis genom introduktionsperiod 31 Gunlög Bredänge Kapitel 3 Lämplighetsprov för lärare med utländsk lärarexamen erfarenheter efter sex omgångar 47 Gunlög Bredänge Kapitel 4 Högskoleverkets lärarbehörighetsprövning och ULV 66 Stefan Löfkvist Kapitel 5 ULV-projektet vid lärosäten med få utländska lärare i utbildning exemplet Örebro universitet 87 Ingrid Johansson Kapitel 6 Vilken roll spelar språket i ULV-utbildningen? 95 Charlotta Müller & Annika Welinder Kapitel 7 Mötet med den svenska skolan 115 Caroline Runesdotter Kapitel 8 Mina erfarenheter av ULV-projektet 128 Carmina de Leeuw, ULV-student Kapitel 9 Jag är till för alla elever inte bara invandrarelever (Lahele) 135 Monica Sandlund

4 Kapitel 10 Den långa resan från lärarutbildning i Palestina till lärarutbildare i Sverige 156 Oraib Qamhawi Kapitel 11 Studieresa till Jordanien och Syrien 165 Resenärerna genom Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Kapitel 12 En skolledares syn på utländska lärare 176 Eva Arered Kapitel 13 Utländsk lärarkompetens en framtidsfråga 182 Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet Författarpresentationer 193

5 Förord Varför en antologi om ULV-projektet? Sverige är ett mångkulturellt samhälle och många barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund finns i dag i den svenska skolan/förskolan. Lärarkåren är dock mer homogen och speglar inte den kulturella mångfalden. Till Sverige kommer många med en gedigen pedagogisk utbildning och en önskan att kunna arbeta som lärare i den svenska skolan. År 2007 fick sex lärosäten i uppdrag av regeringen att anordna kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen ULVprojektet. Utbildningen omfattar högst 120 högskolepoäng, bygger på de utländska lärarnas tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och ska leda till en svensk lärarexamen eller ett behörighetsbevis. I det första ULV-projektet som startade hösten 2007 har sex antagningsomgångar genomförts t o m vårterminen personer har sökt till ULV, drygt 800 har påbörjat sin kompletterande utbildning. Dessa har lärarexamen från 85 länder alla världsdelar är representerade. Hittills har 161 personer tagit ut en ny lärarexamen, ca 70 har genomfört en introduktionsperiod och kan därmed få behörighetsbevis. I det nya ULV II som startade höstterminen 2010 har hittills två antagningar genomförts. I de båda projekten finns i dag över deltagare med lärarexamen från 90 länder. Den kompletterande utbildningen ger en fantastisk möjlighet för svensk skola att ta till vara den kompetens som de utländska lärarna har med sig och för lärarna själva att kunna fortsätta i sitt yrke i Sverige. Det innebär också en stor utmaning för de lärosäten som ska anordna den kompletterande lärarutbildningen. I många fall krävs individuella lösningar som ställer stora krav på de medverkande institutionerna och på samarbetet mellan projektledning och institutioner. Detta förutsätter 5

6 6 också att institutioner och lärare på lärosätet och medverkande vid skolor/förskolor som är involverade i VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är väl informerade och medvetna om ULV-uppdraget och den speciella bakgrund som ULV-studenterna har. Den kompletterande utbildningen ska leda till svensk lärarexamen eller till ett behörighetsbevis. Detta betyder att lärarna därmed är formellt behöriga att bli tills vidare anställda som lärare i den svenska skolan vilket också är det yttersta syftet med projektet. För att detta verkligen ska bli fallet krävs dock att den svenska skolan blir medveten om vilken resurs de utgör. Här är skolledarna en nyckelgrupp. ULV:s nationella ledningsgrupp har enats om att skriva en antologi kring ULV-projektet. Vi menar att de erfarenheter som hittills vunnits inom projektet bör kunna vara till glädje och inspiration för många i liknande situation och vi hoppas också att antologin ska kunna bidra till att sprida kunskap om projektet och dess möjligheter. Författarna har alla på något sätt en anknytning till projektet eller liknande satsningar och avsikten med antologin är att beröra projektet utifrån olika aspekter. För att underlätta läsningen ges nedan en kort presentation av innehållet. Inledningsvis ges en översiktlig bild av ULV-projektet nationellt alltifrån bakgrunden till projektet, uppdraget, antagningsprocessen och något om deltagarna deras ålder och varifrån de kommer. Här redovisas också de bärande tankar och idéer för projektet som ULV:s nationella ledningsgrupp kom fram till i projektets början. I avsnitt 5 i inledningskapitlet lämnas det nationella perspektivet. I det avsnittet redovisas hur ULV-projektet vid Stockholms universitet är utformat, det lärosäte som har flest ULV-studenter. Framför allt presenteras den inledande kursen Att vara lärare i Sverige och hur man arbetar fram de individuella studiegångarna som följer därefter. Avslutningsvis lyfter vi fram några av de erfarenheter som vunnits i projektet generellt och reflekterar över vad som bör göras framöver för att underlätta för ULV-lärarna att anställas i den svenska skolan/förskolan. I de två följande kapitlen presenteras verksamheten med introduktionsperiod och lärarlämplighetsprov för lärare som fått en hänvisning av Högskoleverket.

7 Därefter beskriver Högskoleverket regelverket bakom behörighetsprövning, hur prövningen går till, vägen till kompletteringsutbildning och introduktionsperiod mm. I kapitlet beskrivs också utvecklingen av ULV och samverkan med verket kring detta. Nästa kapitel visar hur ULV-projektet gestaltar sig vid Örebro universitet ett lärosäte med få studerande. Vilka särskilda krav ställs då och hur kan man anordna en kompletterande utbildning med endast få deltagare? Därefter redovisas en enkätundersökning från Malmö högskola där ULV-studenter besvarat frågor kring hur de ser på språket och möjligheten till språkutveckling under utbildningen. Detta följs av en beskrivning från Göteborgs universitet av hur ULVstudenter upplevt olika fenomen inom skolan/förskolan och hur de reflekterar över sin egen och andras lärarroll. Carmina De Leeuw kom till Sverige 2006 med lärarexamen och arbetslivserfarenhet från Rumänien. År 2009 avslutade hon sin utbildning inom ULV-projektet med lärarexamen mot grundskolans senare år i engelska och rumänska. Hon berättar om sina erfarenheter av den kompletterande utbildningen inom ULV och om sin egen kunskaps- och språkutveckling inom projektet i kapitlet Mina erfarenheter av ULV-projektet. Fokus i nästa kapitel ligger på Lahele, en gymnasielärare med utländsk bakgrund och hennes livsberättelse om yrkeslivet i det tidigare hemlandet och i den svenska skolan. Författaren ställer Laheles berättelse mot teorier om lärarprofession och skola. För många kan vägen från examen och arbete i det forna hemlandet till lärartjänst i Sverige ses som en lång resa. I kapitlet Den långa resan får vi följa en av projektledarna inom ULV-projektet på hennes långa resa från lärarexamen i Palestina via lärartjänst i Marocko till hemspråkslärare och så småningom lärarutbildare vid Stockholms universitet. ULV-projektets ledning gjorde hösten 2010 en studieresa till Jordanien och Syrien. Avsikten med resan och några intryck och reflektioner redovisas i kapitlet Studieresa till Jordanien och Syrien. Den kompletterande utbildningen ska leda till svensk lärarexamen eller ett behörighetsbevis och tillsvidareanställning som lärare i den svens- 7

8 ka skolan/förskolan. En skolledare berättar därefter om sina mycket goda erfarenheter av att våga pröva en person med utländsk lärarexamen för att sedan underlätta för personen ifråga att genomföra en introduktionsperiod och därefter anställa honom. De båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, ger slutligen i en gemensam artikel sina synpunkter på vikten av att anställa lärare med utländsk lärarexamen i den svenska skolan/förskolan. Det är vår förhoppning att antologins olika bidrag ska kunna vara till hjälp och stöd för dem som på olika sätt är involverade i ULV-utbildningen och fungera som information om utbildningssatsningen för alla andra intresserade. Stockholm i mars 2011 Åsa Cornelius Gunlög Bredänge 8

9 Kapitel 1. ULV-projektet ett sätt för utländska lärare att nå svensk lärarbehörighet Åsa Cornelius Bakgrund År 2007 fick sex lärosäten i Sverige i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk postgymnasial lärarutbildning. Uppdraget gick till universiteten i Göteborg, Umeå, Linköping och Örebro, Malmö högskola samt Lärarhögskolan i Stockholm. I och med att Lärarhögskolan i Stockholm upphörde gick Lärarhögskolans uppdrag fr.o.m. 1 januari 2008 över till Stockholms universitet. Uppdraget var efterlängtat. Under många år hade det funnits olika satsningar för utländska lärare, främst via olika arbetsmarknadsåtgärder. Sedan 2000 hade också Högskoleverket haft möjlighet att utfärda s.k. behörighetsbevis för utländska lärare. Det saknades dock en utstakad väg att nå in i den svenska högskolan och många utländska lärare upplevde att det var svårt att hitta information om möjliga studievägar och många upplevde också att vägen till lärarbehörighet blev orimligt lång. Detta hade påpekats av olika myndigheter. I samband med sin rapport Lärare i nytt land skrev Högskoleverket (2006) bl. a. Med denna skrivelse vill Högskoleverket göra regeringen uppmärksam på de goda resultat som uppvisas i rapporten vad gäller behörighetsbevisens betydelse för möjlighet att få anställning i den svenska skolan. Samtidigt vill vi också uppmärksamma regeringen på de förslag till åtgärder som förs fram i rapporten för att ytterligare underlätta dessa perso- 9

10 ners inträde på arbetsmarknaden (Högskoleverket, 2006:1 R, sid 5). Högskoleverket föreslog bl. a. att det övergripande ansvaret för att anordna introduktionsperioder skulle ges till utvalda högskolor. Vidare pekade verket på behovet av individuellt anpassade kompletterande utbildningar vid högskola som leder fram till lärarexamen (ibid, sid 5). I regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende universitet och högskolor mm kom så uppdraget till ovan nämnda lärosäten att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk postgymnasial lärarutbildning. Utbildningen skulle anordnas för motsvarande 300 helårsstudenter per år under 2007 och Lärarhögskolan i Stockholm/ senare Stockholms universitet fick uppdraget att samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena nationellt. Ersättning skulle utgå med kronor per helårsstudieplats. För utbild ningen finns en särskild förordning (SFS 2008:1101) men den kom inte ut från trycket förrän i december Av förordningens 8 framgår att utbildningen får omfatta högst 120 högskolepoäng för varje student och att den ska planeras med hänsyn till studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Nationell ledningsgrupp; gemensamma riktlinjer och aktiviteter I början av mars 2007 träffades representanter för de sex lärosätena för en första genomgång av uppdraget, dess mål och förutsättningar. För de tidigare SÄL-projekten (SÄL = Särskild lärarutbildning, nationella utbildningssatsningar för obehöriga lärare) fanns en nationell ledningsgrupp och erfarenheterna av detta var mycket positiva. Det blev därför naturligt att bilda en ledningsgrupp med representanter för de sex medverkande lärosätena också för det nya uppdraget. En av de första åtgärderna för ledningsgruppen var att konstatera att det övergripande syftet med satsningen var att deltagarna skulle bli lättare anställningsbara i svensk skola genom en svensk lärarexamen eller 10

11 ett behörighetsbevis. Ledningsgruppen bestämde sig också för ett namn det blev ULV-projektet (Utländska Lärares Vidareutbildning). Ledningsgruppen diskuterade likaså vilka bärande principer som borde gälla för den kompletterande utbildningen (se vidare nedan). Ledningsgruppen har träffats regelbundet tre gånger/termin och rådgjort med varandra kring projektets olika delar för att nå en samstämmighet i projektet. Vid gruppens möten har också representanter för Högskoleverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet möjlighet att delta. Under hela processen från tolkning av uppdraget, marknadsföring, annonsering till antagning och under utbildningen sker ett nära samarbete mellan de medverkande lärosätena. Ledningsgruppen har också initierat vissa specifika aktiviteter; så t.ex. genomfördes en nationell konferens kring ULV-projektet hösten I den deltog förutom ledningsgrupp och lärarutbildare inom ULV-projektet representanter för andra myndigheter. Också norska utbildningsministeriet deltog. En uppföljning av denna konferens kommer att äga rum i maj Målet att genomföra 300 helårsstudieplatser redan under 2007 bedömde ledningsgruppen som helt orealistiskt med tanke på att utbildningen kunde starta först höstterminen Linköpings universitet signalerade att man önskade starta utbildningen först våren 2008 och universiteten i Umeå och Örebro bedömde det svårt att starta i större skala. Malmö högskola, Göteborgs universitet och Lärarhögskolan i Stockholm bedömde det mer möjligt utifrån det uppskattade regionala behovet av utbildningsinsatser för den tänkta målgruppen. Samtliga uppfattade att det fanns ett behov av att förlänga projektet t.o.m. vårterminen 2011 om helårsstudieplatserna skulle kunna utnyttjas fullt ut; detta bl. a. med tanke på att studierna måste erbjudas såväl på helfart som på halvfart och att deltagarna hade upp till 120 högskolepoäng till sitt förfogande. Denna önskan om förlängning framfördes till departementet och bemöttes positivt. I det första ULV-projektet har sex antagningsomgångar genomförts; från ht 2007 t.o.m. vt Totalt har personer sökt till ULV I:

12 Av dessa har drygt 800 påbörjat sina studier inom ULV-projektet dessa personer har lärarexamen från 85 länder. Ca 250 personer hade i november 2010 avslutat sina studier med lärarexamen eller fullgjort kraven för ett s.k. behörighetsbevis. Inför ht 2010 beslutades om ett nytt ULV-projekt ULV II. Också detta uppdrag gick till de sex lärosäten som deltagit i ULV I. Antagningsfrågor mm I avsnittet nedan beskrivs antagningsprocessen och de ibland mycket komplicerade bedömningar som måste göras. Här ges också en beskrivning av antal sökande till de olika lärosätena, antal som påbörjat studierna samt något om vilka ULV-studenterna är. Antagningsprocessen För att antas till ULV-projektet krävs en utländsk postgymnasial lärarexamen och kunskaper i svenska motsvarande gymnasieskolans svenska som andraspråk, kurs B, godkänt TISUS-test 1 eller motsvarande. För att få genomföra introduktionsperiod/anpassningsperiod krävs hänvisning från Högskoleverket. I anvisningen anges vilken behörighet (ämne och stadium) som introduktionsperioden ska omfatta. Utbildningen annonseras gemensamt och ansökningsblanketten är gemensam för alla lärosäten som ingår i projektet. Samtliga ansökningar skickas centralt till Stockholms universitet, som har samordningsansvaret, registreras i Stockholm och fördelas därefter för fortsatt bedömning till det lärosäte som den sökande valt. Tidigt våren 2007 skapades en nationell hemsida för projektet. I maj annonserades den första utbildningen i dagspress; dessutom gavs brevinformation till personer som nekats behörighetsbevis av högskoleverket, till modersmålslärare och till andra intressegrupper. Lokala informationsinsatser gjordes också. 1. TISUS = Test I Svenska för Utländska Studenter 12

13 ULV-projektet representerar en stor mångfald; deltagarna i ULV I:1 6 har lärarexamen från 85 olika länder. Den kompletterande utbildningen ska bygga på den utländska lärarens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet vilket betyder att den måste bli individuellt upplagd utifrån varje students behov. ULV-studenternas mycket varierande bakgrund utgör en viktig potential för det svenska skolväsendet samtidigt som det innebär att bedömningen av ansökningshandlingarna, validering, samtal med sökande etc. är komplicerad och tidskrävande. Det finns inga enkla lösningar. Detta gäller alla lärosäten. Är detta en postgymnasial lärarutbildning? Är examen utfärdad vid ett erkänt lärosäte? Vad kan tillgodoräknas? Ryms en komplettering inom ramen 120 högskolepoäng? Hur kan en individuell studiegång se ut? Kan läraren behålla sin inriktning eller måste man ändra område och stadium? Dessa är några av de frågor som måste besvaras i samband med antagningsarbetet. Högskoleverkets webbaserade portal Bedömningsportalen (Högskoleverket, 2011) har varit till utomordentligt stor hjälp i antagningsarbetet och projektet har också kunnat samråda med Högskoleverket kring vissa bedömningar. Inför varje antagning har de medverkande lärosätena ett gemensamt möte där komplicerade fall kan diskuteras. Själva antagningsprocessen ser dock något olika ut på de medverkande lärosätena. På Stockholms universitet, Malmö högskola och Umeå universitet sköts antagningen helt inom ULV-projektet; vid universiteten i Linköping och Örebro (som har förhållandevis få sökande) sker antagningen i samverkan mellan projektledningen och antagningsenheterna. Göteborgs universitet har delegerat antagningen till antagningsenheten vid universitetet. Examen utfärdas av examensenheterna på respektive lärosäte. Antal sökande till ULV I:1 6 respektive antal registrerade i projektet Totalt har personer sökt till ULV I:1 6. De fördelar sig på läro säten på följande sätt: 13

14 Tabell 1. Sökande nya studenter per antagningsomgång och lärosäte GU LiU Mah SU UmU ÖU S:a 1: : : : : : S:a % Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det tar tid att nå ut med information om utbildnings satsningar till nya grupper. Att personer sökt till ULV I:1 6 måste därför betraktas som positivt och måste ses som ett tecken på att det finns behov av en kompletterande utbildning av det här slaget. Att så många sökte till den allra första ULV-utbildningen kan delvis bero på att det fanns ett uppdämt behov och att projektet bedrev en uppsökande verksamhet, inte minst gentemot dem som länge väntat på en satsning av det här slaget. Tyvärr visade sig dock att många var obehöriga att antas till utbildningen i den första omgången. Man hade akademisk utbildning men däremot inte en avslutad postgymnasial lärarutbildning. Trenden med ett minskat sökandeantal i ULV I:1 6 har brutits i det nya ULV II-projektet. Antalet ULV-deltagare är störst i storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö. 90 procent av såväl sökande som registrerade studenter finns där. Stockholms universitet har 56 procent av deltagarna. Det kan för Stockholms del delvis förklaras av att storstaden är invandrartät men också av ett organiserat samarbete med projektet Svenska för pedagoger SFP. Nyanlända invandrare med pedagogbakgrund antas till en riktad svenskundervisning inom KOMVUX, ULV-projektet är med vid antagningen till SFP och informerar om ULV. När svenskstudierna nått upp 14

15 till nivån Svenska som andraspråk B får deltagarna möjlighet att söka och antas till ULV-projektet. Drygt 800 personer har påbörjat sina studier inom projektet. Tabell 2. Registrerade nya studenter per antagningsomgång och lärosäte enligt lärosätenas uppgifter inför medelstilldelning GU LiU Mah SU UmU ÖU S:a 1: : : : : : S:a % Det finns en diskrepans mellan antalet sökande och antalet antagna. Det beror framför allt på att den sökande antingen saknat en avslutad lärarutbildning på postgymnasial nivå eller kunskaper i svenska språket. I några fall har man inte kunnat styrka sin behörighet. Det finns också en diskrepans mellan antalet antagna och det antal som faktiskt påbörjar studierna och registreras på utbildningen. I många fall torde denna bero på svårigheter att finansiera studierna. Det har i samtal framkommit att många har stora sociala åtaganden som försvårar möjligheterna att studera. Det är inte ovanligt att en del påbörjar studierna, tvingas avbryta men återkommer för att avsluta utbildningen. Ett annat skäl är att en individualiserad utbildning inte kunnat erbjudas på halvfart och/eller distans. 15

16 ULV-deltagarnas bakgrund ULV-deltagarna är till allra största delen kvinnor, födda på 1960-och 70- talen.i de senare antagningsomgångarna (ULV I:5 och I:6) har antalet födda på 1980-talet ökat. Ungefär en tredjedel har en klasslärarbakgrund, ca en tredjedel har utbildning och erfarenhet från grundskola (motsvarande) och ca en tredjedel är gymnasielärare. Många har lång erfarenhet som lärare i sina respektive hemländer, vissa också av arbete i svensk skola. En del har varit länge i Sverige men det finns deltagare med bara några få års vistelse i landet. Den senare kategorin ökar. ULV-deltagarna representerar en fantastisk mångfald! I ULV I:1 6 finns deltagare med lärarexamen från 85 länder alla världsdelar är representerade. Följande länder är aktuella: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Bosnien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Estland, Etiopien, Filippinerna, Frankrike, Ghana, Grekland, Hong Kong, Indien, Irak, Iran, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Jugoslavien, Kazakstan, Kina, Kosovo, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Marocko, Mexico, Moldavien, Mongoliet, Nederländerna, Nigeria, Norge, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland och Österrike. Ländernas 10 i topp ser ut så här: Irak, Ryssland, Polen, Ukraina, Bosnien, Syrien, Bulgarien, Iran, Rumänien och Spanien. Den absolut största gruppen har sin lärarexamen från Irak (138 personer) följt av Ryssland (96). Därefter är det ett hopp ner till Polen och Ukraina (över 30) och ytterligare ett hopp ner till en grupp av länder som personer har sin lärarexamen ifrån, nämligen Bosnien, Syrien, Bulgarien och Iran. Om man grupperar Arabvärlden respektive Ryssland, Vitryssland och Ukraina blir talen 191 respektive 140. Man kunde kanske förvänta sig ett stort antal deltagare från Östersjöstaterna men endast 56 personer 16

17 har examen från Estland, Lettland, Litauen och Polen. Ungefär lika många kommer från spanskspråkiga länder. Utgångspunkter för insatser inom ULV Som framgått ovan har ULV-deltagarna sin lärarutbildning och lärarexamen från 85 länder. Lärarexamina är av olika slag: klasslärare, lärare i estetiska ämnen, grundskollärare, ettämneslärare i gymnasieskolan m.fl. Många har lång erfarenhet av yrket i andra länder. Vilka bärande principer bör gälla för en kompletterande lärarutbildning för en så blandad målgrupp? Ledningsgruppen för ULV har tolkat regeringens uppdrag på det sätt som framgår av nedanstående utgångspunkter och ser som sitt gemensamma ansvar att genomföra utbildningsinsatserna enligt dessa. Tanken med ett gemensamt dokument är att ett sådant ska kunna vara till hjälp för utbildningsanordnare av olika slag inom ULV-projektet. I det följande skisseras några bilder av den problematik som finns. Här presenteras också några tankar om vilka överväganden som måste göras inför iscensättande av olika utbildningsinsatser och vilket det övergripande slutmålet för dessa bör vara. Skilda samhällen skilda förutsättningar Skola och undervisning är en spegel av det samhälle och den kultur som skolan ska betjäna. Det kan därför vara svårt att direkt överföra lärarkompetens som utvecklats i ett annat samhälle. Olikheterna kan vara stora om man jämför det svenska utbildningssystemet av idag med utbildningssystem i andra länder. Detta blir särskilt tydligt om man ställer Sverige mot samhällen som står långt från det svenska med avseende på politiska värderingar, ekonomisk verklighet och ideologisk tradition. Det svenska skolsystemet har vuxit fram i stort sett på sina egna villkor, till skillnad mot t.ex. i länder med ett kolonialt förflutet där kolonialmaktens inflytande på skolsystemet varit avsevärt. Inte bara skolsystem utan också organisationen av lärarutbildning uppvisar mycket stora skillnader i olika samhällen. Vid jämförelser mellan 17

18 lärarutbildningar i olika länder kan man finna att likheterna ökar ju äldre eleverna är. För undervisning på gymnasienivå gäller i de flesta länder universitetsstudier i det eller de ämnen man valt som undervisningsämne/n. Det svenska systemet att utbildas för undervisning i två eller flera ämnen i gymnasieskolan är jämförelsevis ovanligt. Ettämnesläraren är internationellt sett betydligt vanligare på övre sekundärstadiet. När det gäller lärarutbildning för lägre stadier är denna i vissa länder helt eller delvis gymnasial men ULV-projektet kommer endast att möta sådana utbildningar som är postgymnasiala. Även där kan skillnaderna mellan länder dock vara tämligen stora, alltifrån en bred utbildning för en klasslärarfunktion till specialutbildning för uteslutande nybörjarundervisning. I utformandet av den egna yrkesidentiteten medverkar flera starka socialisationsagenter (Bredänge, 2003). Där finns den egna elevtiden med en rad bilder av olika lärare. Där finns lärarutbildningen med sin ofta starkt socialiserande utformning. Där finns den egna yrkesverksamheten med sina både individuella och kollektiva erfarenheter. I centrum för dessa krafter finns den enskilda individen, läraren, som måste navigera fram till en yrkesroll som känns tillfredsställande och som möts med accepterande av elever, kollegor, föräldrar och andra. Graden av medvetenhet om dessa olika krafter och förmågan till reflektion över hur man ska hantera dem är ett av flera mått på hur framgångsrik man blir i sin yrkesroll. Att flytta sitt yrkesutövande över nationsgränser en översättningsprocess Vad händer då med den professionella lärarkunskapen i en ny kontext? Kan man med bibehållen yrkesidentitet flytta sig ut ur det kraftfält som uppväxt, utbildning och erfarenhet utgör och in i ett annat kraftfält bestående av samma komponenter men med främmande kulturell förankring? Det är i denna situation den utlandsutbildade lärare befinner sig, som vill utöva sitt yrke i Sverige. Att flytta sitt yrkesutövande över nationsgränser innebär sannolikt att den nya kontext man förväntas fungera inom är kulturellt olik vad man tidigare socialiserats in i. Det handlar för 18

19 den enskilda läraren om att översätta sin yrkeskompetens, dvs. att försöka identifiera vilka sidor av kompetensen som är fortsatt användbara och vilka som måste förändras eller rent av förkastas. I översättningsprocessen finns ytterligare en komplikation. Det är inte bara fråga om att hantera kulturella skillnader, det handlar också om att den enskilde ska använda sitt andraspråk att både undervisa på och bli bemött på. Att från t.ex. arabiska, persiska, rumänska eller polska övergå till svenska som undervisningsspråk är en både tids- och arbetskrävande uppgift. Eftersom språket är en lärares kanske viktigaste arbetsinstrument, måste språkbehärskningen ha nått en sådan nivå att språket låter sig hanteras med både struktur, automatik och djup, samtidigt som brytningen inte får vara alltför stark. Det handlar både om att göra sig förstådd och att förstå, att vara både sändare och mottagare i en språklig kommunikation där motparten oftast är ett barn. Det är inte givet att det enklaste är att förstå vad barn/elever säger. Den som i vuxen ålder lär sig ett nytt språk gör det i form av just ett vuxenspråk. Barns och ungdomars språk är i stark förändring och har särdrag som ibland inte ens en vuxen med samma modersmål behärskar. Samtidigt är det viktigt att inse att kommunikation inte endast beror av språk. Brister i språkbehärskning kan kompenseras av andra tillgångar, som t.ex. social kompetens, lyhördhet och psykologisk närvaro. Man måste dock vara medveten om att en lärare för yngre elever är mera språkligt påpassad än t.ex. en gymnasielärare. Inte minst är invandrade föräldrar oroade vid tanken på att lärarens språk ska påverka barnens svenska i negativ riktning. Det övergripande syftet med ULV-projektet är att underlätta för en person med utländsk lärarutbildning att omforma sin yrkesroll för bruk i skolan/förskolan i Sverige. I förordningen talas om personer med avslutad postgymnasial lärarutbildning. Utbildningen ska tillsammans med praktisk verksamhet ge inblick i och förståelse för skolverksamhet och lärarroll i dagens svenska skola. Eftersom varje utländsk lärare som kommer ifråga för kompletterande utbildning bär med sig olika erfarenheter och uppfattningar om skola och lärarroll måste utbildningsinsatserna så långt möjligt vara individualiserade. Eftersom lärarutbildning har en tendens att bli normativ det finns i vid mening rätt och fel i hur man 19

20 gör måste den kompletterande utbildningen innehålla inslag av kritisk granskning av såväl den svenska skolan och lärarrollen som av den skola och lärarroll som den utländska läraren tidigare är förtrogen med. Det kontrastiva perspektivet måste med andra ord vara framträdande. Allt arbete under den kompletterande utbildningen måste vara inriktat på att den enskilda utländska läraren får stöd i att identifiera olika aspekter av sin yrkeskompetens för att därigenom kunna utnyttja utbildningsinsatserna optimalt. Det gäller alltså att den enskilde får hjälp att identifiera och vid behov åtgärda följande: kompetenser som är direkt användbara eller lätt låter sig omformas i den nya kontexten de sidor av den tidigare lärarrollen som måste modifieras för att passa in i dagens svenska skola sådana sidor som helt måste överges sådana kompetenser som måste läggas till Vad ska utbildningsinsatserna grundas i? All verksamhet under kompletteringen måste läggas upp med utgångspunkt i den utländska lärarens redan befintliga yrkeskompetens. Denna ska alltså inte ersättas utan ytterligare utvecklas. Innehållsligt måste utbildningsinsatserna särskilt ägnas åt sådana företeelser i den svenska skolan som kan upplevas som främmande och svårförståeliga. Den samhälleliga och värdemässiga grunden för styrdokumentens utformning måste bli tydlig. Jämställdhetsperspektivet liksom det interkulturella perspektivet måste lyftas fram. Begreppet en skola för alla och frånvaron av ett parallellskolesystem måste konkretiseras. De egna föreställningarna om vad skola och undervisning bör vara och vilken lärarens roll är måste bearbetas. Skolarbete liksom arbete i förskola måste kunna analyseras ur såväl läroplanens, som lärares och elevers/barns perspektiv. Den svenska skolan, såväl för- och grundskolan som gymnasieskolan, har en stark betoning på fostrande uppgifter. Alla lärare har ett ansvar för att arbeta med värdegrundsfrågor. Lärares auktoritet sitter i dagens Sverige inte i yrkesfunktionen utan i de personliga relationerna. Detta kan 20

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Maximal utveckling för alla

Maximal utveckling för alla Foto Jani Bryson Maximal utveckling för alla hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar? Utredning på uppdrag av Stadsledningskontoret i Nacka kommun Februari 2009 Camilla Wallström C&C Organisation

Läs mer