Plats och tid Sävar kommundelskontor, , kl Utses att justera Christina Wallström (S), Greger Knutsson (M), , kl 11.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-03-08, kl 08.00 14.40. Utses att justera Christina Wallström (S), Greger Knutsson (M), 2011-03-16, kl 11."

Transkript

1 PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Sävar kommundelskontor, , kl Beslutande Övriga deltagande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M), ej 17 Tomas Nordin (M), tjg ers för Greger Knutsson (M) 17 Christina Wallström (S) Donald Rosendahl (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Ulla Forssten (S), kl Ing-Mari Levin (V), tjg ers för Ulla Forssten (S) kl Fredrik Jokijärvi (S), tjg ers för Enar Jonsson (S) Farrokh Farrokhi (FP), t o m kl Tomas Nordin (M) tjg ers för Farrokh Farrokhi (FP), fr o m kl Per Hansson (C) Elsa Andersson-Hedkvist (V) Anna Jakobsson (KD) Ing-Mari Levin (V), tjg ers för Nils Seye Larsen (MP), kl Nils-Seye Larsen (MP), kl Se deltagarförteckning Utses att justera Christina Wallström (S), Greger Knutsson (M), , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Lars Westerlund/Peter Säbom Ordförande Justerande Bengt Holm (S) Christina Wallström (S) / Greger Knutsson (M) BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sävar Kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sävar kommundelskontor Lars Westerlund

2 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 (35) Deltagarförteckning Ing-Mari Levin (V), kl Tomas Nordin (M), kl samt Lena Carlsson, kommundelschef Lars Westerlund, kommundelssekreterare Stephan Fridner, ekonomichef Petra Ritzen, socialsekreterare Ida Huuva, socialsekreterare Lars-Olov Uhlin, intraprenadchef Vanda Wallström, för- och grundskolechef Anna-Karin Bäck, socialsekreterare Anneli Jonsson, socialsekreterare Kerstin Grundberg, socialsekreterare Henny Sundbom, utvecklingsledare Peter Säbom, ekonomisekreterare Anna Holmstedt Persson, kommundelsassistent

3 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 (35) 12 Val av justerare Kommundelsnämnden utser Christina Wallström (S) att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

4 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 (35) 13 Anmälan om övervägande av vård Beslut hänvisas till B-protokoll 1/11. Exp : P Ritzen

5 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 (35) 14 Anmälan av ordförandebeslut gällande upphörande av vård Beslut hänvisas till B-protokoll 2/11. Exp : P Ritzen

6 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 (35) 15 Beslut och medgivande om stadigvarande vård i familjehem Beslut hänvisas till B-protokoll 3/11. Exp : I Huuva

7 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 (35) 16 Yttrande av remiss angående klotter inom Umeå kommun Kommundelsnämnden yttrade sig i rubricerat ärende ( 145). Anledningen till att ärendet har återkommit till en förnyad diskussionsrunda är att UMEBRÅ önskar en bred uppslutning kring ett beslut om graffitti/klotter inom kommunen. Bakgrund Den utredning som gjorts av Umeå fritid kommer fram till i stort sett samma slutsats som Sävar kommundelsnämnd lämnade i sitt remissvar Utredningen belyser vikten av att: Upprätta en ny handlingsplan mot klotter Luleå har en intressant modell som bygger på dessa fem angreppssätt; påverka, beivra, sanera och försvåra, möjliggöra graffiti samt samordna och följa upp. Främja lagliga alternativ Bevara och utveckla den lagliga graffitiväggen i I20. Umeå Fritid Unga bör ta över ansvaret för samarbete och dialog med de aktiva inom graffitikulturen i Umeå. Ersätt den privata lagliga väggen Öst på stan, med en centralt placerad laglig kommunal graffitivägg. Se lagliga aktiviteter som en möjlighet, att komma i kontakt med de aktiva graffitimålarna i Umeå. Arrangera ett kunskapsseminarium En blandning av föreläsningar, debatter och aktiviteter som riktar sig till alla som på ett eller annat sätt berörs av graffitikulturen. Umeå teaterförening kan vara en bra samverkanspart, tillsammans med Umeå Fritid, Umeå Kultur och självklart de aktiva inom graffitikulturen i Umeå. Kontinuitet och långsiktighet Arbeta vidare med sommarens kunskaper, dialog och erfarenheter. Samsyn och samarbete kring klotter/graffiti Eftersom det är många olika aktörer som drabbas av klotter, krävs samarbete och samordning dem emellan. Definiera graffiti som konstform, kontra klotter som skadegörelse.

8 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 (35) 16 forts Remissvar Kommundelsnämnden föreslås ställa sig bakom och stödja Umeå Fritids utredning av graffitti/klotter samt att vidmakthålla tidigare remissyttrande från ( 145). Förslag till beslut. Kommundelsnämnden föreslås besluta att: Att ställa sig bakom och stödja Umeå Fritids utredning av graffitti/klotter samt att vidmakthålla tidigare remissyttrande från ( 145). Lars-Olov Uhlin lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : UMEBRÅ L Andersson, L-O Uhlin, Akt

9 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 (35) 17 Ansökan om bidrag till 7-mila 2011 Arrangörerna av skidloppet 7-mila mellan Botsmark och Robertsfors har ansökt om bidrag från Umeå kommun. Ansökan avser hjälp med packning/uppdragande av spår inför tävlingen den 20 mars Vidare ansöker man om utlånande av transportabla toaletter att ställa upp i Botsmark då tjej-mila (40 km) kommer att ha sin startplats i Botsmark. Arrangörerna önskar även ekonomiskt stöd i form av bidrag på kr. Arrangörerna erbjuder som motprestation reklamplats. Sävar kommundelsnämnd har tidigare år tillsammans med Umeå Fritid svarat för preparering av spåren, där kostnaderna har delats lika (ifjol uppgick kostnaden tillsammans med Umeå Fritid till kr). Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att Att Att Att i likhet med tidigare år dela kostnaderna lika med Umeå Fritid för packning/uppdragande av spår samt transportabla toaletter, dock högst kr, om kostnaderna skulle överstiga kr uppdra till intraprenadchefen att fatta beslut på överstigande kostnad i enlighet med given delegation (högst kr). avslå ansökan om extra kontantbidrag på kr, uppdra till intraprenadchefen att tillsammans med Umeå Fritid utforma reklamskylt/banderoll där det framgår att Sävar kommundelsnämnd sponsrar tävlingen. Lars-Olov Uhlin lämnade upplysningar i ärendet.

10 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 (35) 17 forts Yrkande Christina Wallström (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Christina Wallströms (S) yrkande att bifalla verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt yrkandet. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Greger Knutsson (M) deltog inte i handläggningen och beslutet i ärendet. Exp : Umeå Fritid, Å Bygdeson, L-O Uhlin, S Fridner, Akt

11 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 (35) 18 Yttrande över granskningsrapport av intern kontroll i Umeå kommuns verksamhet Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun granskat kommunens arbete med intern kontroll. Granskningen har syftat till att bedöma att kommunens interna kontroll utförs i enlighet med de riktlinjer som finns i kommunen. Riskbedömning och övergripande intern kontroll utförs varje år i alla verksamheter inom Sävar kommundelsnämnds ansvarsområde i samband med bokslut. I bokslutet redovisas hur den interna kontrollen har utförts i verksamheterna. Granskningsrapporten tar upp vikten av att nämnderna formulerar mål för verksamheterna och tar del av den interna kontrollen. KOMMENTARER TILL REVISORERNAS GRANSKNING Nedan ges kommentarer till var och en av de frågeställningar och påpekanden som revisorerna framfört i sin granskning Finns det kommunövergripande internkontrollreglemente eller motsvarande och framgår det av detta vad intern kontroll innebär i kommunen samt hur nämnd och förvaltning förväntas arbeta med den interna kontrollen? Sävar kommundelsnämnds kommentarer Sävar kommundelsnämnd har två stycken styrdokument inom internkontrollområdet, Internkontrollreglementet och Råd och upplysning avseende intern styrning och kontroll. I dessa dokument redovisas både definitionen av intern kontroll samt hur man ska arbeta. Sävar kommundelsnämnd har följt dessa dokument och har redovisat detta till kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet. I bilagan avsnitt 3 i det kommunövergripande yttrandet ges en beskrivning av kommunens tankar om det framtida internkontrollkonceptet.

12 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 (35) 18 forts 4.2. Är internkontrollprocessen dokumenterad och framgår det hur nämnd och förvaltning skall genomföra/organisera omvärldsanalys, riskanalys, kontrollåtgärder, tillsyn samt information och kommunikation? Revisorernas granskning Kommundelsnämnden arbetar med att följa lagstyrda mål och fullmäktigemålen samtidigt som man försöker att samverka med övriga kommundelsnämnder samt övriga nämnder i kommunen avseende utveckling och omvärldsbevakning. En utmaning är att driva en glesbygdsverksamhet. På lägre nivåer menar enhetschefer att nämnden, avseende samtliga beslut, så arbetas det med omvärldsbevakning och påverkan på verksamheten. Arbetsplaner genomsyras av detta arbete och rektors årshjul. Ett annat arbete som bedrivs kopplat till omvärldsanalys är att följa upp planeringen av barnomsorg för att hamna rätt mot prognoser m.m. Utifrån områden där man ser risker arbetar man med lokala arbetsplaner bl.a. för att hantera dessa risker. Exempel på kontrollåtgärder som verksamhetschefer, enhetschefer och presidiet diskuterar är de löpande uppföljningarna av ekonomin, resultat av nationella prov, brukarenkäter, månatliga kontroller av avvikelser, MAS 1 -rapporter, tillbudsrapportering, uppföljningar avseende skriftliga omdömen m.m. De mål som arbetas fram i verksamhetsplanen följs upp i styrkorten som en kontrollåtgärd. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsledningen diskuterar gällande kontrollåtgärder så att de är de åtgärder som ska genomföras för att hantera och förbättra föregående års resultat avseende den interna kontrollen i den rapportering/bedömning som gjorts. Varje verksamhet anger en bedömning på de 37 frågorna. Utifrån detta erhålls en verksamhetsområdesövergripande sammanställning på områden som nämnden bedöms hantera bra och områden som bedöms kunna hanteras bättre. Inför kommande år ska enheterna rapportera hur de arbetat med att hantera identifierade brister. 1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska

13 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 (35) 18 forts Tillsynen genomförs i den årliga uppföljningen enligt vad som framkommit vid intervjuerna. Även här hänvisas till bilagan avsnitt 3 i det kommunövergripande yttrandet för hur förbättringen inom detta område kommer att ske Är kommunens system och rutiner för styrning dokumenterade och genomsyrar dessa nämnden och förvaltningens styrning av verksamheten? Revisorernas granskning Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt riskbilaga och övriga dokument avseende den interna kontrollen är dokumenterade. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Dokumentationen inom dessa områden är väl dokumenterade Vilken roll har nämndens ledamöter i arbetet med att ta fram, formulera och föreslå relevanta mål för verksamheten? Revisorernas granskning I början av mandatperioden försöker man arbeta fram mål för hela mandatperioden. Verksamheten bryter ner fullmäktiges mål. Det händer sedan att nämnden gör justeringar i de mål som förvaltningen arbetar fram. Det förs således en dialog med nämnden utifrån de mål förvaltningen arbetar fram. Inom vissa områden har nämnden angett specifika fokusområden. Ambitionen är att målen ska vara mätbara men samtliga respondenter anser att det finns förbättringsområden. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsområdet kommer att i samarbete med nämnden arbeta fram nämndsspecifika verksamhetsmål utifrån de kommunövergripande målen Finns det en dokumenterad, kommunicerad och accepterad ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll i organisationen/förvaltningen/enheten?

14 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 (35) 18 forts Revisorernas granskning Enligt revisorerna anser nämnden att det finns en formaliserad ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll. Ansvarsfördelningen framgår av reglementet för intern kontroll och dokumentet Råd och upplysningar för Intern styrning och kontroll. Verksamhetsområdet har delat ut ansvaret för arbetet med intern kontroll i enlighet med reglemente och råd och upplysningar. Verksamhetsområdeschefer och verksamhetschefer menar att ansvaret för intern kontroll är kopplat till chefsledet. På enhetsnivå är det inte lika tydligt vad som innefattas i ansvaret avseende intern kontroll. Varje linjechef ansvarar för att den enskilda verksamheten styrs mot mål, uppdrag etc. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Delegationen inom verksamhetsområdet är tydlig att det är varje verksamhet som gör bedömningarna i internkontrollen. I de verksamheter där det finns linjechefer är dessa tillsammans med verksamhetschefen delaktiga i bedömningen av verksamheten. I omarbetningen av konceptet (bilagan avsnitt 3) kommer ansvaret för intern kontroll tydligare att kopplas till verksamhetsansvaret. Har man ansvar för verksamhetsprocessen så har man också ansvar för att den fungerar Vilken information/statistik/nyckeltal rapporteras som en del i den interna kontrollen? Revisorernas granskning Av samtalen framgår att den information som rapporteras som en del av den interna kontrollen rapporteras i den övergripande struktur för rapportering som kommunstyrelsen beslutat om samt i samband med att verksamheten följs upp vid årsbokslutet. Vid detta tillfälle rapporteras nyckeltal beslutade i styrkortet och utifrån de fyra beslutade perspektiven ekonomi, yttre kvalitet, inre kvalitet och säkerhet. Redovisningen sker utifrån av kommunledningskontoret fastställda frågor och i fastställd mall. I verksamhetsberättelsen rapporteras de nyckeltal som styr mot styrkortet och som inte rapporteras i den kommungemensamma strukturen för rapportering av intern kontroll. Målen i styrkortet och de nyckeltal som fastställs i detta och i de lokala arbetsplanerna

15 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 (35) 18 forts eller liknande är de områden som nämnd, verksamhetsområdeschefer samt övriga medarbetare ser som det väsentliga när det gäller uppföljning av statistik och nyckeltal som rapporteras löpande inom den interna kontrollen. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsområdet bedömer att de resultatmått som rapporteras för att åskådliggöra måluppfyllelse mot styrkort och centrala uppdrag kan utvecklas. Ett flertal av fullmäktigemålen till nämnd ligger på en kommungemensam nivå. Verksamheterna har utifrån de målen tagit fram egna mål och resultatmått och beskrivit vad kommundelen kan bidra med för att uppnå det övergripande målet. Resultatmåtten är idag högre grad fokuserade på ekonomi och prestationer och i mindre grad fokuserade på kvalitet och brukarnytta. Kommundelen anser också att verksamhetsplan, resultatmått och styrkort bör synkroniseras på ett bättre sätt. Än en gång hänvisar vi till bilagan avsnitt 3 där vi visar hur tankarna om att internkontrollen och dess roll kommer att integreras i den övergripande styrningen mot KF:s mål Är arbetet med intern kontroll systematiskt och sammanhängande? Revisorernas granskning Presidiet tycker att arbetet med intern kontroll är systematiskt och sammanhängande. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsområdesledningen instämmer men menar att det inte är tydligt hur intern kontrollarbetet hänger ihop. Det är tydligt hur ekonomi och verksamhet följs upp men inte hur det sammankopplas med den rapportering som sker avseende intern kontroll vid årsbokslutet Hur arbetar förvaltningen med att säkerställa att lagar, policyer och reglemente följs? Revisorernas granskning

16 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 (35) 18 forts Av intervjuerna framgår att verksamhetsområdet arbetar med att följa lagar, policyer och reglementen på en mängd olika sätt och erhåller feedback från en rad olika aktörer såsom Skolinspektionen, Socialstyrelsen samt av annan uppföljning. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Exempel på områden där verksamhetsområdet arbetar med att säkerställa att lagar, policys och reglementen följs är genom egna förebyggandekontroller, granskning av öppna jämförelser, kvalitetsredovisningar, genomgångar med MAS, incidentrapportering etc. Inom vissa områden, exempelvis inköp, har rutiner diskuterats. I arbetsgrupper diskuteras detta område. Genom att i nya konceptet (bilagan avsnitt 3) öka prioriteten av processkartläggning och riskhandläggning kommer även rubricerade område att få en bättre behandling Hur arbetar förvaltningen för att skydda verksamheten mot otillbörlig påverkan (mutor, bestickning, stölder etc.)? Revisorernas granskning Revisorerna noterar att verksamhetsområdet kontrollerar inköpsprocessen av ett tydligt attestreglemente, att det är tydligt vem som har rätt att göra inköp, att det görs en granskning av fakturor etc. anser man att det arbetas med att skydda verksamheten mot otillbörlig påverkan. Det saknas dock en gemensam kommunicerad syn på hur risker för mutor och skall hanteras i Umeå kommun och vilka kontrollåtgärder som ska utföras för att motverka förekomsten av oegentligheter. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Kommundelen anser kontrollen av inköp är fullgott eftersom det görs stickprovskontroller varje månad och antalet fakturor som behandlas inom verksamhetsområdet är överkomligt. Verksamhetsområdet avvaktar det kommunövergripande dokumentet som ekonomifunktionen inom Umeå kommun skall ta fram som behandlar området mutor och bestickning Vilken utbildning har förtroendevalda och tjänstemän erhållit avseende vad intern kontroll i offentlig verksamhet innebär?

17 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 (35) 18 forts Revisorernas granskning Nämndens ledamöter bör erhålla en övergripande utbildning avseende intern kontroll och hur nämnden använder sig av i den interna styrningen av verksamheten. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Utifrån den granskning av internkontrollen kommunrevisorerna har utfört 2010 kommer nämnden att utbildas i internkontroll Är intern kontroll en fråga som lyfts på nämndsammanträden och i förvaltningens ledningsgrupp? Revisorernas granskning Presidiet menar att intern kontroll är en tjänstemannafråga och att den interna kontrollen ska syfta till att rigga verksamheten så att den blir så lite sårbar som möjligt. Intern kontroll som begrepp diskuteras inte löpande inom förvaltningen men moment som kan hänföras till intern kontroll diskuteras löpande inom förvaltningen. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Internkontrollen tas upp i förvaltningsledningen under året vid ett antal tillfällen men redovisas i nämnden i samband med årsbokslutet. Internkontrollkonceptet kommer dock att förändras under 2011 med utgångspunkt från revisorernas granskningsrapport. Nedanstående punkter är förslag på åtgärder men det måste tas kommunledningsbeslut och politiska beslut hur Umeå kommun skall arbeta vidare med detta. Betygssättningen försvinner Internkontrollarbetet skall bli mer kopplat mot verksamhetsarbetet och Verksamhetsplanarbetet. Processkartläggning och riskhantering kommer att gå som en röd tråd genom konceptet. Ansvaret för internkontrollen kommer att kopplas tydligare mot den som har verksamhetsansvaret. Ökad uppmärksamhet till samverkande regelverk som exempelvis säkerhetsregler och kvalitetsstrategin.

18 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 (35) 18 forts Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att avge ovanstående yttrande i rubricerat ärende. Stephan Fridner lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag.

19 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 (35) 18 forts Bilaga TANKAR OCH PLANER FÖR UMEÅ KOMMUNS NYA KONCEPT FÖR INTERN STYRNING OCH KONTROLL Sedan en tid tillbaka har nedan beskrivna huvudlinjer arbetas fram för uppgradering av Umeå kommuns koncept för Intern styrning och kontroll. Arbetet har hittills arbetats fram av internkontrollansvariga på tjänstemannasidan men ännu inte diskuterats med eller beslutats av vare sig kommunledningen eller den politiska organisationen. Då detta granskningssvar godtagits av kommunstyrelsen kommer förmodligen dessa tankegångar att vara vägledande vid framtagande av nya Reglemente för intern styrning och kontroll samt Råd och upplysning avseende intern styrning och kontroll. I sin vidaste tolkning innefattar Intern styrning och kontroll allt som vidtas för att styra kommunens all verksamhet och för att kontrollera alla faktorer som kan ge indikationer på att målen uppfylls och att verksamheterna bedrivs effektivt, redovisas rätt och hushållar med medlen. Detta omfattar alla som är verksamma i kommunen, såväl politiker som chefer och övriga anställda, var och en inom sina områden och med sina uppgifter. Intern styrning och kontroll ska integreras i verksamheten och beaktas i hela kedjan av beslut och aktiviteter, från KF:s beslut om mål till upprättande av verksamhetsplan med dess riskanalyser samt upprättandet av verksamhetsprocessen med alla dess kontroller och rapporteringar av resultat- och kvalitetsmått m m. Intern styrning och kontroll är alltså inget eget avskilt arbetsområde utan ett koncept för att fånga in alla faktorer i styrning och kontroll för att nå KF:s mål. 3.1 Umeå kommuns övergripande styrning Kommunfullmäktige beslutar om vilka verksamheter som ska bedrivas och vilka ekonomiska ramar, övergripande verksamhetsoch finansiella mål som ska gälla. Styrningsprocessen mot dessa ramar och mål består bl.a. av beslut om mål, regler, policys, ekonomistyrprinciper m.m. De kommunövergripande regelverken

20 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 (35) 18 forts tillsammans med exempelvis lagar blir då en del av nämnders förutsättningar vid planering av verksamheten. 3.2 Den interna kontrollens roll i Umeå kommuns övergripande styrning Nämnderna ska se till att KF:s mål uppnås på bästa sätt. Utifrån KF:s ekonomiska ramar och övergripande verksamhets- och finansiella mål formulerar nämnderna sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är styrande för vad som ska utföras inom nämnds- och verksamhetsorganisationen och utgår från kommunens styrmodell med fyra perspektiv, ekonomi, inre och yttre kvalitet samt produktivitet. För att genomföra verksamhetsplanen bygger nämnden upp verksamhetsprocesser. Ledningen för verksamheten har ett ansvar inför kommunfullmäktige att, förutom att uppfylla målen, se till att de s.k. verksamhetskraven uppfylls, d.v.s. att: verksamheten bedrivs effektivt redovisningen sker på ett tillförlitligt och rättvisande sätt verksamheten hushållar väl med kommunens medel. Politiker och anställda har ledningsverktyget "intern styrning och kontroll till sin hjälp för att styra verksamheten mot KF:s och verksamhetsplanens mål samt verksamhetskraven. Den interna kontrollen omfattar alla system, processer och rutiner som syftar till att styra ekonomi, prestationer och kvalitet inom de verksamheter som respektive nämnd ansvarar för. Reglementet för intern styrning och kontroll fastställer att ledningen ska säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. Intern styrning och kontroll ska integreras i verksamheten och beaktas i hela kedjan av beslut och aktiviteter. Den interna styrningen och kontrollen är integrerad när verksamheten planeras, styrs och följs upp med beaktande av riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning. För att förtydliga detta samband ska internkontrollarbetet samordnas med verksamhetsplaneprocessen. Som en följd av detta blir den verksamhetsansvarige då också ansvarig för internkontrollen. Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig och integrerad som en naturlig del av

21 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 (35) 18 forts styrning och ledning samt att nämnden får den information som behövs för att kunna följa upp att internkontrollen är tillräcklig. Internkontrollen ska inte vara ett engångsarbete i samband med inlämnande av den årliga internkontrollrapporten. Internkontrollen ska vara ett kontinuerligt arbete integrerat i det normala verksamhetsarbetet men med tyngd på vissa moment under året som exempelvis verksamhetsplanearbetet. Detta kommer också att förtydligas genom en ökad koppling mellan verksamhets- och internkontrollansvar. Kontroller av ekonomi, prestationer, kvalitet m m görs utifrån risken att målen för detta inte kommer att uppnås. Två områden är basen i internkontrollarbetet, riskanalys och kontrollåtgärder. Det konkreta arbetet med intern kontroll ska bygga på en riskbedömning. Risker som kan försvåra för organisationen att nå sina mål ska identifieras och värderas utifrån vilka konsekvenser de kan få och hur sannolikt det är att de inträffar. Intern kontroll består i praktiken av många olika rutiner och kontrollaktiviteter, både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och sådana som görs vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister i relation till de mål som styr verksamheten. Kontrollaktiviteterna utgår från den riskanalys som genomförts. En avstämning och samordning mot samverkande regelverk såsom kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet, både vad gäller regeldokumentationen och praktiskt arbete, kommer också att ingå i översynen. Exp : Ernst & Young, S Fridner; Akt

22 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 (35) 19 Yttrande över granskningsrapport av upphandling och inköpsverksamhet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young genomfört en granskning av upphandling och inköp i Umeå kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten i hur kommunens upphandling organiseras samt om ändamålsenliga föreskrifter har upprättats och huruvida fastställda rutiner efterlevs. Avtalsuppföljning för beloppsmässigt stora leverantörer Sävar kommundel har i Ernst & Youngs rapport två leverantörer där det saknas avtal. Svaret är att kommunen har ramavtal med ATEA Sverige AB från Avtalet med Täfteå IK fastighetsförvaltning AB avser hyra av Täfteåhallen och hyra av konstgräsplan. Hyresavtalet finns på Fastighet och avtalet på konstgräsplanen i Sävar. Inköp utan ramavtal Av rapporten framgår att Sävar kommundelsnämnd har gjort inköp, från ICA Nära Botsmark, utan gällande avtal. Av hävd har inköp till måltidsverksamheten gjorts i butiker i glesbygd. Kommundelen följer sedan våren 2010 nu de centrala direktiven att följa de ramavtal som är slutna. Sävar kommundelsnämnd avtalshantering Kommundelen följer de ramavtal som sluts av kommunens centrala upphandlingsenhet. Upphandlingar som överstiger kr av varor samt tjänster över kr genomförs med hjälp av kommunens centrala upphandlingsenhet. Genom central hantering av avtal förväntas uppföljning och analys underlättas och förbättras. Dessutom får kommundelen en ökad kvalitet i hela avtalskedjan. Utveckling av systemstöd Kommunens centrala upphandlingsenhet arbetar i dagsläget med en översyn av upphandlings- och beställningssystem. Förväntningar/önskemål från kommundelens sida är att få en beställningspunkt där man kan göra alla sina inköp. Där även

23 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 (35) 19 forts attestkontroll och kontering skall vara inbyggd. Därigenom kommer avtalsefterlevnaden att ytterligare förbättras. Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att avge ovanstående yttrande i rubricerat ärende. Stephan Fridner lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : Ernst & Young, S Fridner, Akt

24 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 (35) 20 Ekonomisk rapport Ekonomichefen redovisade ekonomisk rapport för perioden januari februari Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga ekonomiska rapporten till handlingarna.

25 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 (35) 21 Revidering av delegationsordningen avseende skolärenden Verksamheten har arbetat fram ett förslag till revidering av delegationsordningen avseende skolärenden. Revideringen är av redaktionell karaktär. Den redaktionella ändringen handlar om hänvisning till paragraf och kapitel i främst skollagen (SL) samt ändring av text i nummer 35, tillägg till texten i nummer 42 samt delegat i nummer 53. Förslag till beslut Kommundelsnämnden förelås besluta Att fastställa bilagda förslag till revidering av delegationsordningen avseende skolärenden. Vanda Wallström lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : Ledningsgruppen, Delegationsordningen, Akt

26 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 (35) Bilaga 21 forts 2 EKONOMI Anskaffning av varor, tjänster och lokaler, beställning, lokalhyra, upphandling och leasing om ramavtal inte finns, m m Delegat Lagrum 25 Tecknande av överenskommelse med fristående grundskola VOC SL kap 9, 6 5 SKOLA OCH FÖRSKOLA Delegat Lagrum 5.1 Förskola och skolbarnsomsorg 30 Besluta om avstängning inom 50 dagar efter utskick av varsel om avstängning vid utebliven betalning av föräldraavgift VOC KDN 97/05 31 Besluta om plats i förskoleklass för 5-åringar R 32 Besluta om plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg R 33 Besluta om avgiftsreducering vid barns R frånvaro från barnomsorgsplats avgiften reduceras med 100% de dagar som överstiger 1 månad 34 Godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg/familjedaghem samt ansvar för tillsyn VC (föroch grundskola) SL kap 2a, 9 KDN 140/09 35 Beslut om mottagande av elev i särskolan. Beslut om övergång från särskola till grundskola. 36 Besluta om skolskjuts eller skjuts till förskoleklass p g a särskilda skäl 39 Avsteg från köreglerna för förskoleplats R R SL kap 3, 4 VC (föroch grundskola) R SL kap 4, 7

27 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 (35) 40 Beslut om föreläggande att avhjälpa missförhållanden av enklare karaktär vid enskild förskola (efter tillsyn) VC 5.2 Grundskola 41 Beslut om försöksperiod i annan skolform R SL kap 3, 6 42 Befrielse från utbildningsinslag, om elevens vårdnadshavare kräver prövning av styrelsen. R SL kap 3, 12 Grf kap 4, 6 43 Befrielse från undervisning R SL kap 3, 44 Beslut om att ålägga skolgång för elev i skola utanför det obligatoriska skolväsendet, t ex friskola 12 KDN SL kap 3, Skolpliktens fullgörande på annat sätt KDN SL kap 10, 4 46 Beslut om uppskjuten skolplikt R SL kap 3, 7 47 Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning eller fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola) R SL kap 3, Beslut om att vid vite förelägga vårdnadshavare att se till att skolplikten fullgörs KDN SL kap 3, Placering i särskild undervisningsgrupp R Grf kap 5, 5 50 Anpassad studiegång, efter hörande av elevkonferensen R Grf kap 5, Längre ledighet än 10 dagar för elev R Grf kap 6, 8 52 Lärotider VC (föroch Grf kap 4, 1,3 53 Fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val 54 Lämplig åtgärd för elevs tillrättaförande efter anmälan av elevvårdskonferensen till nämnden 55 Beslut i skolskjutsärenden som innefattar bedömningsfrågor som t ex trafikförhållanden, funktionshinder etc grundskola) R Grf kap 2, 4 R Grf kap 6, 10 VC (för- KDN 32/04 och grundskola

28 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 (35) 56 Beslut om elev i särskolan ska gå i grundskola eller träningsskola R SL kap 6, 3 57 Beslut om elevens placering i viss skola (särskoleutbildning) R SL kap 6, 6 58 Ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges i timplanen R Grf kap 2, 2 59 Beslut om fyradagarsvecka R Grf kap 4, 3 60 Beslut om BUIBASS-resor för med särskilda behov på specialförskola VC (föroch grundskola) KDN 103/ Skolärenden med beslut enligt SoL 61 Förtursplacering inom förskola och pedagogisk omsorg, då barnet behöver särskilt stöd eller då den enskilde för sin försörjning och sin livsföring i övrigt är i behov av plats 62 Förtursplacering inom skolbarnsomsorg, då barnet behöver särskilt stöd eller då den enskilde för sin försörjning och sin livsföring i övrigt är i behov av plats R SoL kap 4, 1 R SoL kap 4, Skolärenden med beslut enligt SärF (särskoleförordning) 63 Beslut om ytterligare undervisningsstöd utöver tid som anges i timplaner R SärF kap 2, 3 64 Fördelning mellan årskurser av antal timmar för ämnen, ämnesområden och elevens val R SärF kap 2, 4 65 Beslut om ämnen inom elevens val R SärF kap 2, 8 66 Lärotider VC (föroch SärF kap 4, 1 grundskola) 67 Beslut om fyradagarsvecka R SärF kap 4, 3 68 Beslut om anpassad studiegång R SärF kap 5, 8 69 Beviljande av längre ledighet vid synnerliga skäl VC (föroch grundskola) SärF kap 6, 5

29 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 (35) 70 Beslut om lämplig åtgärd för elevs tillrättaförande efter anmälan av elevvårdskonferensen till nämnden R SärF kap 6, 7 71 Mottagande i särskolan av asylsökande barn R SärF kap 6, Elevhälsan 72 Ansvar för specificerade uppgifter som är författningsreglerade, samt uppgifter som i övrigt ligger inom ramen för Elevhälsans medicinska ledningsansvar 73 Svara för anmälningsskyldigheten till socialstyrelsen enligt Lex Maria 5.6 Skolärenden, övrigt 74 Beslut om avgiftsbefrielse för föräldrar vid enskilda förskolor som använder kommunens avgiftssystem 75 Beslut om utökad vistelsetid för barn till föräldralediga vid enskilda förskolor VC (föroch grundskola) efter samråd med MASS VC (föroch grundskola) efter samråd med MASS VC VC HSL 29 SOSFS 1997:8 (M), SOSFS 2005:12 och SOSFS 2008:14 SOSFS 2005:28 (M)

30 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 (35) 22 KDF-Chefens rapport Rastning av hundar (information om vad som gäller delades även ut skriftligen). (Svar på övrig fråga från sammanträdet ) Resursfördelningen inom ansvarsområdet pedagogisk verksamhet. (Svar på övrig fråga från sammanträdet ) Umeå kommuns prioriteringar och Regionstyrelsens beslut om länstransportplan. Svar på kvalitetsgranskning av Musik i grundskolan, Sävar skola. Kommundelsnämnden noterar lämnad information.

31 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 (35) 23 Delegationsbeslut FoG: Rektor Sävar skola: Rektor Sävar skola: FoG: FoG: FoG: FoG: Ansökan om placering i närmaste skola. Anpassad studiegång för elev. Anpassad studiegång för elev. Ersättning för skolskjuts. Ansökan om att driva pedagogisk omsorg/familjedaghem i privat regi i Sävar. Ansökan om att driva pedagogisk omsorg/familjedaghem i privat regi i Sävar. Svar på kvalitetsgranskning av Musik i grundskolan, Sävar skola Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga delegationsbesluten till handlingarna. Exp : Akt

32 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 32 (35) 24 Anmälningsärenden Ernst & Young: Samverkan inom äldreomsorgen. Kulturverket: Verksamhetsberättelse Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga anmälningsärendena till handlingarna. Exp : Akt

33 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 33 (35) 25 Delegationsbeslut inom socialtjänsten Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga delegationsbesluten inom socialtjänsten (IFO) till handlingarna.

34 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 34 (35) 25 Familjelyftet och familjepeppen Anna-Karin Bäck, Anneli Jonsson och Kerstin Grundberg informerade om Familjelyftet och Familjepeppen. Informationen delades även ut skriftligen. Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande notera lämnad information. Exp : Akt

35 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 (35) 26 Övriga frågor Per Hansson (C) föreslår att verksamheten får i uppdrag att utreda möjligheterna till en förbättrad kommunikation mellan kommundelsnämnden och allmänheten. Kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Exp : L Carlsson, Akt

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08. PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 10 november 2014 60 Godkännande av föredragningslista 81 Redovisning från Röda tråden-gruppen 82 Motion 11/2013: Samlad skoldag 83 Motion 3/2014 Industriprogrammet

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20

ANSLAG/BEVIS. JÖNKÖPINGS KOMMUN Telmiska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 Telmiska nämnden 1 Plats och tid Beslutande Hoven, samipianträdesrum Tripp, Jönlcöping kl. 17.30-18.20 Anders Jörgensson (M) ordf. Thomas Candemar (M) Bengt Regné(M) Astrid Löfdahl (KD) l:e vice ordf.

Läs mer