Plats och tid Sävar kommundelskontor, , kl Utses att justera Christina Wallström (S), Greger Knutsson (M), , kl 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-03-08, kl 08.00 14.40. Utses att justera Christina Wallström (S), Greger Knutsson (M), 2011-03-16, kl 11."

Transkript

1 PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Sävar kommundelskontor, , kl Beslutande Övriga deltagande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M), ej 17 Tomas Nordin (M), tjg ers för Greger Knutsson (M) 17 Christina Wallström (S) Donald Rosendahl (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Ulla Forssten (S), kl Ing-Mari Levin (V), tjg ers för Ulla Forssten (S) kl Fredrik Jokijärvi (S), tjg ers för Enar Jonsson (S) Farrokh Farrokhi (FP), t o m kl Tomas Nordin (M) tjg ers för Farrokh Farrokhi (FP), fr o m kl Per Hansson (C) Elsa Andersson-Hedkvist (V) Anna Jakobsson (KD) Ing-Mari Levin (V), tjg ers för Nils Seye Larsen (MP), kl Nils-Seye Larsen (MP), kl Se deltagarförteckning Utses att justera Christina Wallström (S), Greger Knutsson (M), , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Lars Westerlund/Peter Säbom Ordförande Justerande Bengt Holm (S) Christina Wallström (S) / Greger Knutsson (M) BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sävar Kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sävar kommundelskontor Lars Westerlund

2 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 (35) Deltagarförteckning Ing-Mari Levin (V), kl Tomas Nordin (M), kl samt Lena Carlsson, kommundelschef Lars Westerlund, kommundelssekreterare Stephan Fridner, ekonomichef Petra Ritzen, socialsekreterare Ida Huuva, socialsekreterare Lars-Olov Uhlin, intraprenadchef Vanda Wallström, för- och grundskolechef Anna-Karin Bäck, socialsekreterare Anneli Jonsson, socialsekreterare Kerstin Grundberg, socialsekreterare Henny Sundbom, utvecklingsledare Peter Säbom, ekonomisekreterare Anna Holmstedt Persson, kommundelsassistent

3 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 (35) 12 Val av justerare Kommundelsnämnden utser Christina Wallström (S) att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

4 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 (35) 13 Anmälan om övervägande av vård Beslut hänvisas till B-protokoll 1/11. Exp : P Ritzen

5 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 (35) 14 Anmälan av ordförandebeslut gällande upphörande av vård Beslut hänvisas till B-protokoll 2/11. Exp : P Ritzen

6 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 (35) 15 Beslut och medgivande om stadigvarande vård i familjehem Beslut hänvisas till B-protokoll 3/11. Exp : I Huuva

7 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 (35) 16 Yttrande av remiss angående klotter inom Umeå kommun Kommundelsnämnden yttrade sig i rubricerat ärende ( 145). Anledningen till att ärendet har återkommit till en förnyad diskussionsrunda är att UMEBRÅ önskar en bred uppslutning kring ett beslut om graffitti/klotter inom kommunen. Bakgrund Den utredning som gjorts av Umeå fritid kommer fram till i stort sett samma slutsats som Sävar kommundelsnämnd lämnade i sitt remissvar Utredningen belyser vikten av att: Upprätta en ny handlingsplan mot klotter Luleå har en intressant modell som bygger på dessa fem angreppssätt; påverka, beivra, sanera och försvåra, möjliggöra graffiti samt samordna och följa upp. Främja lagliga alternativ Bevara och utveckla den lagliga graffitiväggen i I20. Umeå Fritid Unga bör ta över ansvaret för samarbete och dialog med de aktiva inom graffitikulturen i Umeå. Ersätt den privata lagliga väggen Öst på stan, med en centralt placerad laglig kommunal graffitivägg. Se lagliga aktiviteter som en möjlighet, att komma i kontakt med de aktiva graffitimålarna i Umeå. Arrangera ett kunskapsseminarium En blandning av föreläsningar, debatter och aktiviteter som riktar sig till alla som på ett eller annat sätt berörs av graffitikulturen. Umeå teaterförening kan vara en bra samverkanspart, tillsammans med Umeå Fritid, Umeå Kultur och självklart de aktiva inom graffitikulturen i Umeå. Kontinuitet och långsiktighet Arbeta vidare med sommarens kunskaper, dialog och erfarenheter. Samsyn och samarbete kring klotter/graffiti Eftersom det är många olika aktörer som drabbas av klotter, krävs samarbete och samordning dem emellan. Definiera graffiti som konstform, kontra klotter som skadegörelse.

8 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 (35) 16 forts Remissvar Kommundelsnämnden föreslås ställa sig bakom och stödja Umeå Fritids utredning av graffitti/klotter samt att vidmakthålla tidigare remissyttrande från ( 145). Förslag till beslut. Kommundelsnämnden föreslås besluta att: Att ställa sig bakom och stödja Umeå Fritids utredning av graffitti/klotter samt att vidmakthålla tidigare remissyttrande från ( 145). Lars-Olov Uhlin lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : UMEBRÅ L Andersson, L-O Uhlin, Akt

9 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 (35) 17 Ansökan om bidrag till 7-mila 2011 Arrangörerna av skidloppet 7-mila mellan Botsmark och Robertsfors har ansökt om bidrag från Umeå kommun. Ansökan avser hjälp med packning/uppdragande av spår inför tävlingen den 20 mars Vidare ansöker man om utlånande av transportabla toaletter att ställa upp i Botsmark då tjej-mila (40 km) kommer att ha sin startplats i Botsmark. Arrangörerna önskar även ekonomiskt stöd i form av bidrag på kr. Arrangörerna erbjuder som motprestation reklamplats. Sävar kommundelsnämnd har tidigare år tillsammans med Umeå Fritid svarat för preparering av spåren, där kostnaderna har delats lika (ifjol uppgick kostnaden tillsammans med Umeå Fritid till kr). Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att Att Att Att i likhet med tidigare år dela kostnaderna lika med Umeå Fritid för packning/uppdragande av spår samt transportabla toaletter, dock högst kr, om kostnaderna skulle överstiga kr uppdra till intraprenadchefen att fatta beslut på överstigande kostnad i enlighet med given delegation (högst kr). avslå ansökan om extra kontantbidrag på kr, uppdra till intraprenadchefen att tillsammans med Umeå Fritid utforma reklamskylt/banderoll där det framgår att Sävar kommundelsnämnd sponsrar tävlingen. Lars-Olov Uhlin lämnade upplysningar i ärendet.

10 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 (35) 17 forts Yrkande Christina Wallström (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Christina Wallströms (S) yrkande att bifalla verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt yrkandet. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Greger Knutsson (M) deltog inte i handläggningen och beslutet i ärendet. Exp : Umeå Fritid, Å Bygdeson, L-O Uhlin, S Fridner, Akt

11 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 (35) 18 Yttrande över granskningsrapport av intern kontroll i Umeå kommuns verksamhet Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun granskat kommunens arbete med intern kontroll. Granskningen har syftat till att bedöma att kommunens interna kontroll utförs i enlighet med de riktlinjer som finns i kommunen. Riskbedömning och övergripande intern kontroll utförs varje år i alla verksamheter inom Sävar kommundelsnämnds ansvarsområde i samband med bokslut. I bokslutet redovisas hur den interna kontrollen har utförts i verksamheterna. Granskningsrapporten tar upp vikten av att nämnderna formulerar mål för verksamheterna och tar del av den interna kontrollen. KOMMENTARER TILL REVISORERNAS GRANSKNING Nedan ges kommentarer till var och en av de frågeställningar och påpekanden som revisorerna framfört i sin granskning Finns det kommunövergripande internkontrollreglemente eller motsvarande och framgår det av detta vad intern kontroll innebär i kommunen samt hur nämnd och förvaltning förväntas arbeta med den interna kontrollen? Sävar kommundelsnämnds kommentarer Sävar kommundelsnämnd har två stycken styrdokument inom internkontrollområdet, Internkontrollreglementet och Råd och upplysning avseende intern styrning och kontroll. I dessa dokument redovisas både definitionen av intern kontroll samt hur man ska arbeta. Sävar kommundelsnämnd har följt dessa dokument och har redovisat detta till kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet. I bilagan avsnitt 3 i det kommunövergripande yttrandet ges en beskrivning av kommunens tankar om det framtida internkontrollkonceptet.

12 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 (35) 18 forts 4.2. Är internkontrollprocessen dokumenterad och framgår det hur nämnd och förvaltning skall genomföra/organisera omvärldsanalys, riskanalys, kontrollåtgärder, tillsyn samt information och kommunikation? Revisorernas granskning Kommundelsnämnden arbetar med att följa lagstyrda mål och fullmäktigemålen samtidigt som man försöker att samverka med övriga kommundelsnämnder samt övriga nämnder i kommunen avseende utveckling och omvärldsbevakning. En utmaning är att driva en glesbygdsverksamhet. På lägre nivåer menar enhetschefer att nämnden, avseende samtliga beslut, så arbetas det med omvärldsbevakning och påverkan på verksamheten. Arbetsplaner genomsyras av detta arbete och rektors årshjul. Ett annat arbete som bedrivs kopplat till omvärldsanalys är att följa upp planeringen av barnomsorg för att hamna rätt mot prognoser m.m. Utifrån områden där man ser risker arbetar man med lokala arbetsplaner bl.a. för att hantera dessa risker. Exempel på kontrollåtgärder som verksamhetschefer, enhetschefer och presidiet diskuterar är de löpande uppföljningarna av ekonomin, resultat av nationella prov, brukarenkäter, månatliga kontroller av avvikelser, MAS 1 -rapporter, tillbudsrapportering, uppföljningar avseende skriftliga omdömen m.m. De mål som arbetas fram i verksamhetsplanen följs upp i styrkorten som en kontrollåtgärd. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsledningen diskuterar gällande kontrollåtgärder så att de är de åtgärder som ska genomföras för att hantera och förbättra föregående års resultat avseende den interna kontrollen i den rapportering/bedömning som gjorts. Varje verksamhet anger en bedömning på de 37 frågorna. Utifrån detta erhålls en verksamhetsområdesövergripande sammanställning på områden som nämnden bedöms hantera bra och områden som bedöms kunna hanteras bättre. Inför kommande år ska enheterna rapportera hur de arbetat med att hantera identifierade brister. 1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska

13 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 (35) 18 forts Tillsynen genomförs i den årliga uppföljningen enligt vad som framkommit vid intervjuerna. Även här hänvisas till bilagan avsnitt 3 i det kommunövergripande yttrandet för hur förbättringen inom detta område kommer att ske Är kommunens system och rutiner för styrning dokumenterade och genomsyrar dessa nämnden och förvaltningens styrning av verksamheten? Revisorernas granskning Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt riskbilaga och övriga dokument avseende den interna kontrollen är dokumenterade. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Dokumentationen inom dessa områden är väl dokumenterade Vilken roll har nämndens ledamöter i arbetet med att ta fram, formulera och föreslå relevanta mål för verksamheten? Revisorernas granskning I början av mandatperioden försöker man arbeta fram mål för hela mandatperioden. Verksamheten bryter ner fullmäktiges mål. Det händer sedan att nämnden gör justeringar i de mål som förvaltningen arbetar fram. Det förs således en dialog med nämnden utifrån de mål förvaltningen arbetar fram. Inom vissa områden har nämnden angett specifika fokusområden. Ambitionen är att målen ska vara mätbara men samtliga respondenter anser att det finns förbättringsområden. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsområdet kommer att i samarbete med nämnden arbeta fram nämndsspecifika verksamhetsmål utifrån de kommunövergripande målen Finns det en dokumenterad, kommunicerad och accepterad ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll i organisationen/förvaltningen/enheten?

14 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 (35) 18 forts Revisorernas granskning Enligt revisorerna anser nämnden att det finns en formaliserad ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll. Ansvarsfördelningen framgår av reglementet för intern kontroll och dokumentet Råd och upplysningar för Intern styrning och kontroll. Verksamhetsområdet har delat ut ansvaret för arbetet med intern kontroll i enlighet med reglemente och råd och upplysningar. Verksamhetsområdeschefer och verksamhetschefer menar att ansvaret för intern kontroll är kopplat till chefsledet. På enhetsnivå är det inte lika tydligt vad som innefattas i ansvaret avseende intern kontroll. Varje linjechef ansvarar för att den enskilda verksamheten styrs mot mål, uppdrag etc. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Delegationen inom verksamhetsområdet är tydlig att det är varje verksamhet som gör bedömningarna i internkontrollen. I de verksamheter där det finns linjechefer är dessa tillsammans med verksamhetschefen delaktiga i bedömningen av verksamheten. I omarbetningen av konceptet (bilagan avsnitt 3) kommer ansvaret för intern kontroll tydligare att kopplas till verksamhetsansvaret. Har man ansvar för verksamhetsprocessen så har man också ansvar för att den fungerar Vilken information/statistik/nyckeltal rapporteras som en del i den interna kontrollen? Revisorernas granskning Av samtalen framgår att den information som rapporteras som en del av den interna kontrollen rapporteras i den övergripande struktur för rapportering som kommunstyrelsen beslutat om samt i samband med att verksamheten följs upp vid årsbokslutet. Vid detta tillfälle rapporteras nyckeltal beslutade i styrkortet och utifrån de fyra beslutade perspektiven ekonomi, yttre kvalitet, inre kvalitet och säkerhet. Redovisningen sker utifrån av kommunledningskontoret fastställda frågor och i fastställd mall. I verksamhetsberättelsen rapporteras de nyckeltal som styr mot styrkortet och som inte rapporteras i den kommungemensamma strukturen för rapportering av intern kontroll. Målen i styrkortet och de nyckeltal som fastställs i detta och i de lokala arbetsplanerna

15 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 (35) 18 forts eller liknande är de områden som nämnd, verksamhetsområdeschefer samt övriga medarbetare ser som det väsentliga när det gäller uppföljning av statistik och nyckeltal som rapporteras löpande inom den interna kontrollen. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsområdet bedömer att de resultatmått som rapporteras för att åskådliggöra måluppfyllelse mot styrkort och centrala uppdrag kan utvecklas. Ett flertal av fullmäktigemålen till nämnd ligger på en kommungemensam nivå. Verksamheterna har utifrån de målen tagit fram egna mål och resultatmått och beskrivit vad kommundelen kan bidra med för att uppnå det övergripande målet. Resultatmåtten är idag högre grad fokuserade på ekonomi och prestationer och i mindre grad fokuserade på kvalitet och brukarnytta. Kommundelen anser också att verksamhetsplan, resultatmått och styrkort bör synkroniseras på ett bättre sätt. Än en gång hänvisar vi till bilagan avsnitt 3 där vi visar hur tankarna om att internkontrollen och dess roll kommer att integreras i den övergripande styrningen mot KF:s mål Är arbetet med intern kontroll systematiskt och sammanhängande? Revisorernas granskning Presidiet tycker att arbetet med intern kontroll är systematiskt och sammanhängande. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Verksamhetsområdesledningen instämmer men menar att det inte är tydligt hur intern kontrollarbetet hänger ihop. Det är tydligt hur ekonomi och verksamhet följs upp men inte hur det sammankopplas med den rapportering som sker avseende intern kontroll vid årsbokslutet Hur arbetar förvaltningen med att säkerställa att lagar, policyer och reglemente följs? Revisorernas granskning

16 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 (35) 18 forts Av intervjuerna framgår att verksamhetsområdet arbetar med att följa lagar, policyer och reglementen på en mängd olika sätt och erhåller feedback från en rad olika aktörer såsom Skolinspektionen, Socialstyrelsen samt av annan uppföljning. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Exempel på områden där verksamhetsområdet arbetar med att säkerställa att lagar, policys och reglementen följs är genom egna förebyggandekontroller, granskning av öppna jämförelser, kvalitetsredovisningar, genomgångar med MAS, incidentrapportering etc. Inom vissa områden, exempelvis inköp, har rutiner diskuterats. I arbetsgrupper diskuteras detta område. Genom att i nya konceptet (bilagan avsnitt 3) öka prioriteten av processkartläggning och riskhandläggning kommer även rubricerade område att få en bättre behandling Hur arbetar förvaltningen för att skydda verksamheten mot otillbörlig påverkan (mutor, bestickning, stölder etc.)? Revisorernas granskning Revisorerna noterar att verksamhetsområdet kontrollerar inköpsprocessen av ett tydligt attestreglemente, att det är tydligt vem som har rätt att göra inköp, att det görs en granskning av fakturor etc. anser man att det arbetas med att skydda verksamheten mot otillbörlig påverkan. Det saknas dock en gemensam kommunicerad syn på hur risker för mutor och skall hanteras i Umeå kommun och vilka kontrollåtgärder som ska utföras för att motverka förekomsten av oegentligheter. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Kommundelen anser kontrollen av inköp är fullgott eftersom det görs stickprovskontroller varje månad och antalet fakturor som behandlas inom verksamhetsområdet är överkomligt. Verksamhetsområdet avvaktar det kommunövergripande dokumentet som ekonomifunktionen inom Umeå kommun skall ta fram som behandlar området mutor och bestickning Vilken utbildning har förtroendevalda och tjänstemän erhållit avseende vad intern kontroll i offentlig verksamhet innebär?

17 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 (35) 18 forts Revisorernas granskning Nämndens ledamöter bör erhålla en övergripande utbildning avseende intern kontroll och hur nämnden använder sig av i den interna styrningen av verksamheten. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Utifrån den granskning av internkontrollen kommunrevisorerna har utfört 2010 kommer nämnden att utbildas i internkontroll Är intern kontroll en fråga som lyfts på nämndsammanträden och i förvaltningens ledningsgrupp? Revisorernas granskning Presidiet menar att intern kontroll är en tjänstemannafråga och att den interna kontrollen ska syfta till att rigga verksamheten så att den blir så lite sårbar som möjligt. Intern kontroll som begrepp diskuteras inte löpande inom förvaltningen men moment som kan hänföras till intern kontroll diskuteras löpande inom förvaltningen. Sävar kommundelsnämnds kommentarer Internkontrollen tas upp i förvaltningsledningen under året vid ett antal tillfällen men redovisas i nämnden i samband med årsbokslutet. Internkontrollkonceptet kommer dock att förändras under 2011 med utgångspunkt från revisorernas granskningsrapport. Nedanstående punkter är förslag på åtgärder men det måste tas kommunledningsbeslut och politiska beslut hur Umeå kommun skall arbeta vidare med detta. Betygssättningen försvinner Internkontrollarbetet skall bli mer kopplat mot verksamhetsarbetet och Verksamhetsplanarbetet. Processkartläggning och riskhantering kommer att gå som en röd tråd genom konceptet. Ansvaret för internkontrollen kommer att kopplas tydligare mot den som har verksamhetsansvaret. Ökad uppmärksamhet till samverkande regelverk som exempelvis säkerhetsregler och kvalitetsstrategin.

18 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 (35) 18 forts Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att avge ovanstående yttrande i rubricerat ärende. Stephan Fridner lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag.

19 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 (35) 18 forts Bilaga TANKAR OCH PLANER FÖR UMEÅ KOMMUNS NYA KONCEPT FÖR INTERN STYRNING OCH KONTROLL Sedan en tid tillbaka har nedan beskrivna huvudlinjer arbetas fram för uppgradering av Umeå kommuns koncept för Intern styrning och kontroll. Arbetet har hittills arbetats fram av internkontrollansvariga på tjänstemannasidan men ännu inte diskuterats med eller beslutats av vare sig kommunledningen eller den politiska organisationen. Då detta granskningssvar godtagits av kommunstyrelsen kommer förmodligen dessa tankegångar att vara vägledande vid framtagande av nya Reglemente för intern styrning och kontroll samt Råd och upplysning avseende intern styrning och kontroll. I sin vidaste tolkning innefattar Intern styrning och kontroll allt som vidtas för att styra kommunens all verksamhet och för att kontrollera alla faktorer som kan ge indikationer på att målen uppfylls och att verksamheterna bedrivs effektivt, redovisas rätt och hushållar med medlen. Detta omfattar alla som är verksamma i kommunen, såväl politiker som chefer och övriga anställda, var och en inom sina områden och med sina uppgifter. Intern styrning och kontroll ska integreras i verksamheten och beaktas i hela kedjan av beslut och aktiviteter, från KF:s beslut om mål till upprättande av verksamhetsplan med dess riskanalyser samt upprättandet av verksamhetsprocessen med alla dess kontroller och rapporteringar av resultat- och kvalitetsmått m m. Intern styrning och kontroll är alltså inget eget avskilt arbetsområde utan ett koncept för att fånga in alla faktorer i styrning och kontroll för att nå KF:s mål. 3.1 Umeå kommuns övergripande styrning Kommunfullmäktige beslutar om vilka verksamheter som ska bedrivas och vilka ekonomiska ramar, övergripande verksamhetsoch finansiella mål som ska gälla. Styrningsprocessen mot dessa ramar och mål består bl.a. av beslut om mål, regler, policys, ekonomistyrprinciper m.m. De kommunövergripande regelverken

20 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 (35) 18 forts tillsammans med exempelvis lagar blir då en del av nämnders förutsättningar vid planering av verksamheten. 3.2 Den interna kontrollens roll i Umeå kommuns övergripande styrning Nämnderna ska se till att KF:s mål uppnås på bästa sätt. Utifrån KF:s ekonomiska ramar och övergripande verksamhets- och finansiella mål formulerar nämnderna sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är styrande för vad som ska utföras inom nämnds- och verksamhetsorganisationen och utgår från kommunens styrmodell med fyra perspektiv, ekonomi, inre och yttre kvalitet samt produktivitet. För att genomföra verksamhetsplanen bygger nämnden upp verksamhetsprocesser. Ledningen för verksamheten har ett ansvar inför kommunfullmäktige att, förutom att uppfylla målen, se till att de s.k. verksamhetskraven uppfylls, d.v.s. att: verksamheten bedrivs effektivt redovisningen sker på ett tillförlitligt och rättvisande sätt verksamheten hushållar väl med kommunens medel. Politiker och anställda har ledningsverktyget "intern styrning och kontroll till sin hjälp för att styra verksamheten mot KF:s och verksamhetsplanens mål samt verksamhetskraven. Den interna kontrollen omfattar alla system, processer och rutiner som syftar till att styra ekonomi, prestationer och kvalitet inom de verksamheter som respektive nämnd ansvarar för. Reglementet för intern styrning och kontroll fastställer att ledningen ska säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. Intern styrning och kontroll ska integreras i verksamheten och beaktas i hela kedjan av beslut och aktiviteter. Den interna styrningen och kontrollen är integrerad när verksamheten planeras, styrs och följs upp med beaktande av riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning. För att förtydliga detta samband ska internkontrollarbetet samordnas med verksamhetsplaneprocessen. Som en följd av detta blir den verksamhetsansvarige då också ansvarig för internkontrollen. Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig och integrerad som en naturlig del av

21 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 (35) 18 forts styrning och ledning samt att nämnden får den information som behövs för att kunna följa upp att internkontrollen är tillräcklig. Internkontrollen ska inte vara ett engångsarbete i samband med inlämnande av den årliga internkontrollrapporten. Internkontrollen ska vara ett kontinuerligt arbete integrerat i det normala verksamhetsarbetet men med tyngd på vissa moment under året som exempelvis verksamhetsplanearbetet. Detta kommer också att förtydligas genom en ökad koppling mellan verksamhets- och internkontrollansvar. Kontroller av ekonomi, prestationer, kvalitet m m görs utifrån risken att målen för detta inte kommer att uppnås. Två områden är basen i internkontrollarbetet, riskanalys och kontrollåtgärder. Det konkreta arbetet med intern kontroll ska bygga på en riskbedömning. Risker som kan försvåra för organisationen att nå sina mål ska identifieras och värderas utifrån vilka konsekvenser de kan få och hur sannolikt det är att de inträffar. Intern kontroll består i praktiken av många olika rutiner och kontrollaktiviteter, både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och sådana som görs vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister i relation till de mål som styr verksamheten. Kontrollaktiviteterna utgår från den riskanalys som genomförts. En avstämning och samordning mot samverkande regelverk såsom kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet, både vad gäller regeldokumentationen och praktiskt arbete, kommer också att ingå i översynen. Exp : Ernst & Young, S Fridner; Akt

22 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 (35) 19 Yttrande över granskningsrapport av upphandling och inköpsverksamhet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young genomfört en granskning av upphandling och inköp i Umeå kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten i hur kommunens upphandling organiseras samt om ändamålsenliga föreskrifter har upprättats och huruvida fastställda rutiner efterlevs. Avtalsuppföljning för beloppsmässigt stora leverantörer Sävar kommundel har i Ernst & Youngs rapport två leverantörer där det saknas avtal. Svaret är att kommunen har ramavtal med ATEA Sverige AB från Avtalet med Täfteå IK fastighetsförvaltning AB avser hyra av Täfteåhallen och hyra av konstgräsplan. Hyresavtalet finns på Fastighet och avtalet på konstgräsplanen i Sävar. Inköp utan ramavtal Av rapporten framgår att Sävar kommundelsnämnd har gjort inköp, från ICA Nära Botsmark, utan gällande avtal. Av hävd har inköp till måltidsverksamheten gjorts i butiker i glesbygd. Kommundelen följer sedan våren 2010 nu de centrala direktiven att följa de ramavtal som är slutna. Sävar kommundelsnämnd avtalshantering Kommundelen följer de ramavtal som sluts av kommunens centrala upphandlingsenhet. Upphandlingar som överstiger kr av varor samt tjänster över kr genomförs med hjälp av kommunens centrala upphandlingsenhet. Genom central hantering av avtal förväntas uppföljning och analys underlättas och förbättras. Dessutom får kommundelen en ökad kvalitet i hela avtalskedjan. Utveckling av systemstöd Kommunens centrala upphandlingsenhet arbetar i dagsläget med en översyn av upphandlings- och beställningssystem. Förväntningar/önskemål från kommundelens sida är att få en beställningspunkt där man kan göra alla sina inköp. Där även

23 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 (35) 19 forts attestkontroll och kontering skall vara inbyggd. Därigenom kommer avtalsefterlevnaden att ytterligare förbättras. Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att avge ovanstående yttrande i rubricerat ärende. Stephan Fridner lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : Ernst & Young, S Fridner, Akt

24 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 (35) 20 Ekonomisk rapport Ekonomichefen redovisade ekonomisk rapport för perioden januari februari Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga ekonomiska rapporten till handlingarna.

25 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 (35) 21 Revidering av delegationsordningen avseende skolärenden Verksamheten har arbetat fram ett förslag till revidering av delegationsordningen avseende skolärenden. Revideringen är av redaktionell karaktär. Den redaktionella ändringen handlar om hänvisning till paragraf och kapitel i främst skollagen (SL) samt ändring av text i nummer 35, tillägg till texten i nummer 42 samt delegat i nummer 53. Förslag till beslut Kommundelsnämnden förelås besluta Att fastställa bilagda förslag till revidering av delegationsordningen avseende skolärenden. Vanda Wallström lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : Ledningsgruppen, Delegationsordningen, Akt

26 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 (35) Bilaga 21 forts 2 EKONOMI Anskaffning av varor, tjänster och lokaler, beställning, lokalhyra, upphandling och leasing om ramavtal inte finns, m m Delegat Lagrum 25 Tecknande av överenskommelse med fristående grundskola VOC SL kap 9, 6 5 SKOLA OCH FÖRSKOLA Delegat Lagrum 5.1 Förskola och skolbarnsomsorg 30 Besluta om avstängning inom 50 dagar efter utskick av varsel om avstängning vid utebliven betalning av föräldraavgift VOC KDN 97/05 31 Besluta om plats i förskoleklass för 5-åringar R 32 Besluta om plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg R 33 Besluta om avgiftsreducering vid barns R frånvaro från barnomsorgsplats avgiften reduceras med 100% de dagar som överstiger 1 månad 34 Godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg/familjedaghem samt ansvar för tillsyn VC (föroch grundskola) SL kap 2a, 9 KDN 140/09 35 Beslut om mottagande av elev i särskolan. Beslut om övergång från särskola till grundskola. 36 Besluta om skolskjuts eller skjuts till förskoleklass p g a särskilda skäl 39 Avsteg från köreglerna för förskoleplats R R SL kap 3, 4 VC (föroch grundskola) R SL kap 4, 7

27 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 (35) 40 Beslut om föreläggande att avhjälpa missförhållanden av enklare karaktär vid enskild förskola (efter tillsyn) VC 5.2 Grundskola 41 Beslut om försöksperiod i annan skolform R SL kap 3, 6 42 Befrielse från utbildningsinslag, om elevens vårdnadshavare kräver prövning av styrelsen. R SL kap 3, 12 Grf kap 4, 6 43 Befrielse från undervisning R SL kap 3, 44 Beslut om att ålägga skolgång för elev i skola utanför det obligatoriska skolväsendet, t ex friskola 12 KDN SL kap 3, Skolpliktens fullgörande på annat sätt KDN SL kap 10, 4 46 Beslut om uppskjuten skolplikt R SL kap 3, 7 47 Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning eller fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola) R SL kap 3, Beslut om att vid vite förelägga vårdnadshavare att se till att skolplikten fullgörs KDN SL kap 3, Placering i särskild undervisningsgrupp R Grf kap 5, 5 50 Anpassad studiegång, efter hörande av elevkonferensen R Grf kap 5, Längre ledighet än 10 dagar för elev R Grf kap 6, 8 52 Lärotider VC (föroch Grf kap 4, 1,3 53 Fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val 54 Lämplig åtgärd för elevs tillrättaförande efter anmälan av elevvårdskonferensen till nämnden 55 Beslut i skolskjutsärenden som innefattar bedömningsfrågor som t ex trafikförhållanden, funktionshinder etc grundskola) R Grf kap 2, 4 R Grf kap 6, 10 VC (för- KDN 32/04 och grundskola

28 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 (35) 56 Beslut om elev i särskolan ska gå i grundskola eller träningsskola R SL kap 6, 3 57 Beslut om elevens placering i viss skola (särskoleutbildning) R SL kap 6, 6 58 Ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges i timplanen R Grf kap 2, 2 59 Beslut om fyradagarsvecka R Grf kap 4, 3 60 Beslut om BUIBASS-resor för med särskilda behov på specialförskola VC (föroch grundskola) KDN 103/ Skolärenden med beslut enligt SoL 61 Förtursplacering inom förskola och pedagogisk omsorg, då barnet behöver särskilt stöd eller då den enskilde för sin försörjning och sin livsföring i övrigt är i behov av plats 62 Förtursplacering inom skolbarnsomsorg, då barnet behöver särskilt stöd eller då den enskilde för sin försörjning och sin livsföring i övrigt är i behov av plats R SoL kap 4, 1 R SoL kap 4, Skolärenden med beslut enligt SärF (särskoleförordning) 63 Beslut om ytterligare undervisningsstöd utöver tid som anges i timplaner R SärF kap 2, 3 64 Fördelning mellan årskurser av antal timmar för ämnen, ämnesområden och elevens val R SärF kap 2, 4 65 Beslut om ämnen inom elevens val R SärF kap 2, 8 66 Lärotider VC (föroch SärF kap 4, 1 grundskola) 67 Beslut om fyradagarsvecka R SärF kap 4, 3 68 Beslut om anpassad studiegång R SärF kap 5, 8 69 Beviljande av längre ledighet vid synnerliga skäl VC (föroch grundskola) SärF kap 6, 5

29 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 (35) 70 Beslut om lämplig åtgärd för elevs tillrättaförande efter anmälan av elevvårdskonferensen till nämnden R SärF kap 6, 7 71 Mottagande i särskolan av asylsökande barn R SärF kap 6, Elevhälsan 72 Ansvar för specificerade uppgifter som är författningsreglerade, samt uppgifter som i övrigt ligger inom ramen för Elevhälsans medicinska ledningsansvar 73 Svara för anmälningsskyldigheten till socialstyrelsen enligt Lex Maria 5.6 Skolärenden, övrigt 74 Beslut om avgiftsbefrielse för föräldrar vid enskilda förskolor som använder kommunens avgiftssystem 75 Beslut om utökad vistelsetid för barn till föräldralediga vid enskilda förskolor VC (föroch grundskola) efter samråd med MASS VC (föroch grundskola) efter samråd med MASS VC VC HSL 29 SOSFS 1997:8 (M), SOSFS 2005:12 och SOSFS 2008:14 SOSFS 2005:28 (M)

30 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 (35) 22 KDF-Chefens rapport Rastning av hundar (information om vad som gäller delades även ut skriftligen). (Svar på övrig fråga från sammanträdet ) Resursfördelningen inom ansvarsområdet pedagogisk verksamhet. (Svar på övrig fråga från sammanträdet ) Umeå kommuns prioriteringar och Regionstyrelsens beslut om länstransportplan. Svar på kvalitetsgranskning av Musik i grundskolan, Sävar skola. Kommundelsnämnden noterar lämnad information.

31 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 (35) 23 Delegationsbeslut FoG: Rektor Sävar skola: Rektor Sävar skola: FoG: FoG: FoG: FoG: Ansökan om placering i närmaste skola. Anpassad studiegång för elev. Anpassad studiegång för elev. Ersättning för skolskjuts. Ansökan om att driva pedagogisk omsorg/familjedaghem i privat regi i Sävar. Ansökan om att driva pedagogisk omsorg/familjedaghem i privat regi i Sävar. Svar på kvalitetsgranskning av Musik i grundskolan, Sävar skola Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga delegationsbesluten till handlingarna. Exp : Akt

32 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 32 (35) 24 Anmälningsärenden Ernst & Young: Samverkan inom äldreomsorgen. Kulturverket: Verksamhetsberättelse Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga anmälningsärendena till handlingarna. Exp : Akt

33 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 33 (35) 25 Delegationsbeslut inom socialtjänsten Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga delegationsbesluten inom socialtjänsten (IFO) till handlingarna.

34 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 34 (35) 25 Familjelyftet och familjepeppen Anna-Karin Bäck, Anneli Jonsson och Kerstin Grundberg informerade om Familjelyftet och Familjepeppen. Informationen delades även ut skriftligen. Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande notera lämnad information. Exp : Akt

35 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 (35) 26 Övriga frågor Per Hansson (C) föreslår att verksamheten får i uppdrag att utreda möjligheterna till en förbättrad kommunikation mellan kommundelsnämnden och allmänheten. Kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Exp : L Carlsson, Akt

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08. PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal

Läs mer

Plats och tid Sävar kommundelskontor, sammanträdesrummet, kl

Plats och tid Sävar kommundelskontor, sammanträdesrummet, kl PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sävar kommundelskontor, sammanträdesrummet, 2011-02-01. kl 08.00 12.30 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-06-21, kl 08.00 16.00. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor 2011-06-27, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-06-21, kl 08.00 16.00. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor 2011-06-27, kl 08. PROTOKOLL 1(24) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-06-21, kl 08.00 16.00 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Donald Rosendahl (S) Ulla Forssten (S) Torgny Rosendahl

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Lena Isoz, (M) Stig Karlsson (V) Miriam

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) OBS: WEBB-VERSION Plats och tid IFOs sammanträdeslokal, torsdagen den 12 maj 2016 kl 08.30-16.05 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S),

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Lärande och stöd 2012-02-08 38 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.15 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Carina Bönström (S) ersättare för Lars-Ove

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola

Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-03-03 Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola 18.00-21.15 Beslutande Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S) Tomas Johansson (C) Anita

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer