Tertialuppföljning, september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialuppföljning, september 2013"

Transkript

1 Tertialuppföljning, september 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2013 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse Noter till resultatjämförelse Investeringsuppföljning 23 KS Kommunledningsförvaltning 24 KS Konsult- och serviceförvaltning 34 Samhällsbyggnadsförvaltning 48 - Samhällsbyggnadsnämnd 58 - Kultur- och fritidsnämnd 69 Bildningsnämnd - Bildningsförvaltning 75 Välfärdsförvaltning 93 - Omsorgsnämnd Humanistisk nämnd 114 Totalt nämnderna 120 Delårsrapport 1-8/2013 Resultaträkning, kommunen 121 Kassaflödesanalys, kommunen 122 Balansräkning, kommunen 123 Nothänvisningar, kommunen 124 Redovisningsprinciper 128 Bolagen Rodretkoncernen och Rodret i Örnsköldsvik AB 131 Övik Energi AB 133 AB Övikshem 135 Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB 136 Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB 137 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 138 Örnsköldsvik Airport AB 140 Bilaga: Finansrapport per

3 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 GPS - Styrmodell för Örnsköldsviks kommun Utgångspunkt för Örnsköldsviks kommuns verksamhetsstyrning är kommunfullmäktiges vision samt fastställda mål som antogs i samband med fastställande av Budget 2011 och som gäller för hela mandatperioden De perspektiv och framgångsfaktorer som förvaltningsorganisationen arbetat fram harmoniserar väl med beslutade kommunfullmäktigemål. Vision Mål - KF GPS - Övergripande styrkort Möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun i världsklass - att leva och arbeta i och att besöka A. En trygg och säker kommun B. En klimatsmart kommun C. En öppen och tillgänglig kommun D. En kommun med starkt och långsiktigt hållbart näringsliv E. En kommun med attraktiva och hållbara livsmiljöer F. En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi G. En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare H. En aktiv part i byggande av framtidens region Framgångsfaktorer Perspektiv Medborgarnytta verksamhet arbetsgivare balans förnyelse Effektiv Attraktiv Ekonomi i Utveckling och 3,5 3,5 3,8 3,4 3,7 3,4 Jmf m föreg år +0,1-0,2-0,0 +0,0 +0,6 +0,0 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang (20%) 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen (40%) 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet (40%) 2.1 Utveckling av 3.1 Jämställda 4.1 Positivt resultat (50%) 5.1 Kreativ miljö (20%) verksamhets- och arbetsplatser med kvalitetsprocesser (30%) mångfald (20%) 3,5 3,3 3,1 3,6 3,5 2.2 Hög tillgänglighet (30%) 3.2 Gott ledarskap och 4.2 Strategiska 5.2 Regional nöjda kompetenta investeringar (20%) utveckling (30%) medarbetare (45%) 3,1 4,0 3,5 4,5 3,3 2.3 Engagerade medarbetare (40%) 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö (35%) 4.3 God ekonomistyrning (30%) 5.3 Attraktivare och mer hållbar livsmiljö (25%) 3,8 4,0 3,3 3,2 3,5 5.4 Starkt företagsklimat (25%) 3,4 Betygsintervall Bedömning 4,25 till 5 Mycket bra 3,5 till 4,25 Bra 2,5 till 3,5 Godkänt 1,75 till 2,5 Svagt 1 till 1,75 Dåligt Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser, avseende både personal och pengar, kostnadseffektivt. Syftet med styrmodellen GPS - Gemensam Process för Styrning - är att den ska vara ett verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur de olika perspektiven samverkar. De perspektiv som betygssätts är medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Perspektiven betygsätts i intervallet 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst. Utifrån satta betyg genereras en bedömning som också åskådliggörs med olika färger. Nuvarande styrkort infördes 2011 och förändringen från föregående år visas med en pil för respektive perspektiv. Arbetet med att utveckla modellen fortsätter och det innebär att den kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och finansiella mål. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndsmålen görs i samband med årsbokslut. Uppföljning av förvaltningsorganisationens styrkort Förvaltningsorganisationens styrkort innehåller fem perspektiv och respektive perspektiv innehåller 3-4 breda framgångsfaktorer som är av långsiktig karaktär. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

4 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 För alla perspektiv utgörs totalbetyget av en viktning mellan de framgångsfaktorer som anges nedan. Det genomsnittliga betyget för alla perspektiv uppgår i prognosen för 2013 till 3,5, vilket innebär betyget Bra med minsta möjliga marginal. Betyget har förbättrats med 0,1 både jämfört med föregående år och med senaste uppföljningstillfället, Tertialuppföljning, maj. Förbättringen förklaras av ett bättre betyg i perspektivet ekonomi i balans, men dock har betyget i perspektivet medborgarnytta försämrats. Två av de fem perspektiven bedöms 2013 uppnå betyget Bra och det är perspektiven effektiv verksamhet och ekonomi i balans som når betyg 3,8 respektive 3,7, övriga perspektiv bedöms hamna i övre delen av intervallet Godkänt. 1 Medborgarnytta (Betyg 3,5 Godkänt) Perspektivet Medborgarnytta består av framgångsfaktorerna Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang, Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen samt Medborgarna ska uppleva trygghet. I den kommunala verksamheten pågår många aktiviteter inom dessa områden, men målen mäts genom ett antal utvalda indikatorer. Det slutliga betyget sätts genom att föra samman de olika verksamheternas enskilda betyg med en övergripande bedömning. Det totala betyget är i prognosen 3,5, att jämföra med betyget vid årsskiftet som var 3,7. Högsta betyget (3,8) har även denna gång framgångsfaktorn Medborgarna ska uppleva trygghet. 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang (Betyg 3,5 - Godkänt) Framgångsfaktorn "Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang" följs upp genom att mäta kommunmedborgarnas upplevelse av delaktighet/inflytande via Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning (30%), möjlighet till engagemang/forum och mötesplatser (20%), antal deltagare och engagemang (20%) samt förvaltningarnas egna mått (30%). Nöjd-inflytande-index (NII) från mätningen 2011 är 42. Genomsnittet i samtliga 128 deltagande kommuner i de två senaste undersökningarna är 41. Detta ger betyg 3. Betyget för deltagandet i Världsklass 2015 beräknas även denna gång till 3,5. I kommunens förvaltningar finns forum för delaktighet som t.ex. dialogmöten, matråd, handikappråd, pensionärsråd, diskussionsforum på fritidsgårdar, föräldraråd och lokala skolstyrelser, samrådsmöten och engagemangsgrupper i särskilda frågor. Övriga aktiviteter för delaktighet är bl.a. informationsinsatser och sådana verksamheter som bygger på delaktighet från medborgarna. Antalet forum i kommunens verksamhet beräknas vara ungefär lika många som vid årsskiftet. Betyget bedöms till 4. Förvaltningarnas betyg är sammantaget 3,6 när det gäller delaktighet och engagemang, vilket är lägre än vid årsskiftet då betyget var 4,0 och också en sänkning sedan förra tertialet. Det sänkta betyget beror främst på att välfärdsförvaltningen förändrat betygsberäkningen till att grundas utifrån statistik, vilket innebär att betyget på den förvaltningens delaktighetsarbete nu är 3,1 istället för 4,3 förra året. Exempel på aktiviteter inom denna förvaltning för att öka engagemang och delaktighet är utveckling och anpassning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, barns brukarmedverkan i den sociala barnavården, öppna verksamheten Studio Rex, Mångkulturellt centrum och individuella genomförandeplaner. Betygen för bildningsförvaltningen är fortsatt 4,2 och samhällsbyggnadsförvaltningen 4,0 medan konsult- och serviceförvaltningen respektive kommunledningsförvaltningen ligger på 3 respektive 3,2. Här kan nämnas att bildningsförvaltningen från hösten 2013 arbetar med resultat från en medborgarenkät om delaktighet i förskolan, elevenkät till elever från årskurs 4 till och med gymnasieskolan samt från skolsköterskornas hälsosamtal. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet för delaktighet och engagemang bland annat genom utveckling av sociala medier, information på webbplatsen och av dialogformer som till exempel kulturdialoger samt genom ledning av arbetet med barn- och ungdomspolitiskt program. Kommunledningsförvaltningen utvecklar möjligheterna till dialog, exempelvis genom arbetet inom Världsklass 2015 och via webbplatsen genom sociala medier, filmer, verktyget Dialogen m.m. samt genom fler tillfällen till dialog med näringslivet och inom konsult- och serviceförvaltningen jobbar man bland annat med matråd i skolorna. 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen (Betyg 3,1 - Godkänt) "Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen" följs upp via Nöjd-medborgar-index från SCB:s medborgarundersökning (50 %) samt förvaltningarnas egna mått (50 %). Örnsköldsviks kommun deltar i SCB:s stora undersökning Nöjd-medborgar-index där medborgarna ger betyg på kommunens olika verksamheter. Nöjd-medborgar-index (NMI) från den senaste mätningen 2011 är 54, samma index som genomsnittet i de 128 deltagande kommunerna. Detta ger betyg 3. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

5 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 Förvaltningarnas sammantagna betyg är 3,2, vilket innebär en sänkning från 3,9 vid årsskiftet. Främsta orsaken är det sänkta betyget för välfärdsförvaltningen till 1,9 från 3,8. Bildningsförvaltningens betyg, 4,2, är samma som vid årsskiftet. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen, där betyget är 3,9, satsar man på hög skötselnivå på de mest offentliga platserna och utveckling av bland annat nya generationsmötesplatser, svars- och handläggningstider, bemötande och serviceåtaganden. Konsult- och serviceförvaltningen har genomfört en undersökning för Nöjd- Kund-Index för den interna servicen. Förvaltningens uppföljning av maten inom äldreomsorgen visar att 72 procent anser att maten är god och vällagad och skolans hälsoenkät visar att 88,5 procent av eleverna äter lunch varje dag. Landstingsservice enkät om patientkosten, som levereras av kommunen, visar på en kundnöjdhet på 98 procent. Ett samarbete mellan kommunen och Företagarna pågår för att stärka företagsklimatet och därmed förbättra betyget för service till företag. 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet (Betyg 3,8 - Bra) "Medborgarna ska uppleva trygghet" följs upp genom mätning av trygga barn och ungdomar (30%), trygga äldre (30%), jämförelser i riket om trygghet och säkerhet (20%) samt förvaltningarnas övriga egna mått (20%). Betyget för både trygga barn och trygga äldre är 4. I SKL:s öppna jämförelser för trygghet och säkerhet från 2012 ligger 33% av värdena bland de 25% av kommunerna som har bäst värden. Örnsköldsvik ligger bland de tre bästa kommunerna bland de större. Sammantaget ger detta betyg 4. Förvaltningarnas egna mått ger betyget 3,8. Förändringen jämfört med betyget i bokslutet, som då var 3,95, beror även här främst på förändring i sättet att mäta i välfärdsförvaltningen. Arbete med träffpunktverksamhet, anhörigstöd och föräldrastödjande verksamhet, HVB-hemsstrategi, våld i nära relationer, säkrare vardag för äldre och samarbete med landstinget i projektet trygg hemgång från akuten är exempel på utveckling som pågår. I samhällsbyggnadsförvaltningen sker trygghetsarbetet bland annat genom att skapa öppna och trygga platser, trafiksäkerhet och belysning, övning och utbildning av räddningstjänstpersonal och deltagande i lokala brottsförebyggande rådet. Konsult- och serviceförvaltningen medverkar i utformningen av exempelvis trygga förskolor och skolgårdar, brandskydd i fastigheterna och reservkraft till äldreboenden. Bildningsförvaltningen visar att andelen elever som känner sig trygga i skolan (årskurs 5 och 8) ligger strax under och på genomsnittet, d.v.s. cirka 90 procent. Hur väl kommunen arbetar med krishantering i form av bland annat övningar och ständiga förbättringar samt hur man lyckas med att ge ungdomar sommarjobb är grund för kommunledningsförvaltningens betyg. 2 Effektiv verksamhet (Betyg 3,8 - Bra) Perspektivet effektiv verksamhet mäts via framgångsfaktorerna utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser, hög tillgänglighet samt engagerade medarbetare. Betyget totalt för perspektivet uppgår i prognosen för 2013 till 3, Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser (Betyg 3,3 - Godkänt) Arbetet med att utveckla de framgångsfaktorer som identifierats i Kommunkompassen och Kommunens Kvalitet i Korthet fortlöper. Kommunledningsförvaltningen har inom ramen för det Lean-inspirerade kvalitetsarbetet upphandlat utbildning i Lean för kommunala chefer. Under året utarbetas en långsiktig strategi för hur Örnsköldsviks kommun ska arbeta med Äldres boende. Kommunen fortsätter arbetet med de mätningar som kommer från Måttbandet där bland annat nyckeltal för fastighetsavdelningen tagits fram i ett nätverk med andra kommuner. I arbetet med en strategisk och långsiktig lokalplanering kommer följande tre mål att arbetas med under 2013: Minskad energianvändning -Uppvärmning inklusive varmvatten oavsett. Minska antal m2/kommuninvånare -Detta nyckeltal mäter fastighetsbeståndets yta per kommuninvånare och representerar arbetet med att effektivisera kommunens lokalnyttjande. Minskad elanvändning -Elförbrukningen på total-el för kommunen. Arbete pågår med att öka den elektroniska hanteringen av både lönebesked och fakturor. Andelen digitala lönebesked ska öka från 11% till 50% vid året slut och andelen fakturor som hanteras elektroniskt ska öka med 3%. Ett flertal åtgärder vidtas utifrån översynen av fordonssamordningen inom kommunen. Syftet är att skapa en kundanpassad fordonssamordning och effektivisera nyttjandet av fordon. Kommunen arbetar vidare med e- tjänster. Bland dessa kan nämnas e-tjänst om trädfällning, e-tjänst som anger vem som är ansvarig för gatuunderhållet för gator och vägar, e-tjänst för grävtillstånd och e-tjänster för bygglov och för anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen. Bibliotekets webbsida utvecklas vidare med fler e-funktioner Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

6 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 och förenklade sökmöjligheter. Delar av museets fotosamling är nu möjliga att se på webbsidan. Detta arbete löper vidare och 2014 beräknas en stor mängd digitaliserat material finnas sökbart på webben. Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med att tillföra en barn- och ungdomskonsekvensanalys till alla ärenden till nämnden. Kommunen har utarbetat en modell för att effektivisera och kvalitetssäkra flöden av placeringar i familjehem och HVB-hem före, under och efter placering. Välfärdsförvaltningen arbetar med att kvalitetssäkra processer inom värdegrundsarbete, introduktion av anställda, dokumentation, riskanalys, hantering av allmänna handlingar, programarbete och hantering av ändrade lokalbehov. Välfärdsförvaltningen har tagit fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med syfte att ge stöd och struktur till det arbete som socialtjänsten ansvarar för. 2.2 Hög tillgänglighet (Betyg 4,0 Bra) Kommunen arbetar med att implementera Riktlinjer för telefoni för att minska svarstider och förbättra nåbarhet för medborgarna via växeln. Kommunen ska även gemensamt arbeta med att förbättra svarstider och bemötande via e-post. En övergripande IT-strategi är under bearbetning för att säkra och möta behov av tjänster från kommunkoncernen. Gatuenheten har ambitionen att vara tillgänglig hela dygnet. Riktlinjer för de olika verksamheterna färdtjänst, upplåtelse av allmän plats, skolskjutsar samt dispenser för trafikhinder ska ses över och utvecklas. Kommunen arbetar med att förbättra kommunikationen internt genom webplatser och att öka andelen e-postanvändare. Länets socialtjänster tar fram ett underlag för ställningstagande om en kommungemensam socialjour. Utifrån kravet att kommunerna ska tillhandahålla webbaserad information om psykisk ohälsa pågår ett arbete med att utveckla information för barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer för att det ska vara enkelt att få veta vart man vänder sig vid problem oavsett om det är av psykiska, medicinska, pedagogiska eller sociala orsaker. Arbete pågår också med att utforma en Anhörigportal i syfte att underlätta för anhöriga att få relevant information. 2.3 Engagerade medarbetare (Betyg 4,0 - Bra) Målsättningen att förbättra resultaten för Medarbetarskap (MA) och Medskapande (MS) i 2012 års Medarbetarenkät har resulterat i en liten men dock förbättring. Betygen har ökat både för MA 4,33 (2011: 4,31) och MS 3,93 (2011: 3,92). Ett samlat betyg på 4,13 är mycket bra. Arbetet med att förbättra resultatet har skett genom att utveckla ledarkulturen, öka delaktigheten hos medarbetarna i det kreativa arbetet, planeringsarbetet och arbetsmiljön samt på individnivå i samband med utvecklingssamtal. 3 Attraktiv arbetsgivare (Betyg 3,4 - Godkänt) Kommunens totala betyg för attraktiv arbetsgivare väntas bli 3,4 2013, vilket är en liten förbättring jämfört med utfall Det högsta totalbetyget väntas kommunledningsförvaltningen få med 4,4 och enligt prognosen får välfärdsförvaltningen det lägsta med 3,0. Övriga förvaltningar väntas få 4 och strax därunder. Alla förvaltningar väntas ligga på eller något över nivån för utfall Jämställda arbetsplatser med mångfald (Betyg 3,1 - Godkänt) Jämställda arbetsplatser med mångfald bedöms för 2013 uppnå betyget godkänt. Det som drar ner det förväntade betyget är den låga andelen anställda som är utlandsfödda. Kommunen försöker via olika arbetsmarknadsåtgärder anställa invånare med utländsk bakgrund för att öka deras anställningsbarhet på sikt. Andelen män/kvinnor och andelen heltidsanställda kommer i slutet av 2013 att ligga på en godkänd nivå. Välfärdsförvaltningen arbetar vidare med att öka andelen heltider och väntas i prognosen öka till knappt 52% heltidsanställda. Detta gör att andelen heltidsanställda totalt väntas vara drygt 70% vid utgången av 2013, det är i så fall en ökning med närmare 1,5 procentenheter jämfört med utfall För att den totala andelen heltidsanställda ska öka krävs det framförallt att välfärdsförvaltningen ökar andelen, eftersom övriga förvaltningar redan ligger på en hög nivå, 77% och över. Andelen män kommer enligt prognosen öka marginellt. Tolerans väntas liksom i fjol ligga på högt över godkänd nivå medan uppfyllandet av jämställdhetsplanen väntas få godkänt. 3.2 Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (Betyg 3,5 - Bra) I prognosen för 2013 väntas betyget för denna framgångsfaktor bli 3,5, vilket är i nivå med utfall Andelen utvecklingssamtal väntas öka till 89,5%, utfallet för 2012 var 88,3%. Trots ökningen ligger andelen utvecklingssamtal på en nivå under godkänt. Förvaltningarna arbetar aktivt för att andelen ska öka. Ledarskap Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

7 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 och medarbetarskap väntas ligga fortsatt högt över godkänt och det grundas på index ur Medarbetarenkäten. Förvaltningarna arbetar på olika sätt med att ytterligare stärka ledar- och medarbetarskapet. 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö (Betyg 3,3 - Godkänt) Kommunens totala sjukfrånvaro prognostiseras för 2013 till 5,8% av den överenskomna arbetstiden, vilket är en marginell försämring jämfört med utfall 2012 då den var 5,7%. Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar väntas i slutet av 2013 vara 2,8% av den överenskomna arbetstiden. I prognosen för 2013 väntas kommunlednings-, samhällsbyggnads- och bildningsförvaltningen få liten minskning av sjukfrånvaron. Konsult- och serviceförvaltningen väntas få en marginell ökning medan välfärdsförvaltningen väntas öka med drygt 0,5 procentenheter. Alla förvaltningar arbetar aktivt med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Exempel på detta är förebyggande hälsoarbete via förvaltningarnas hälsoinspiratörer. Under året väntas drygt 60% av de anställda vara helt friska eller frånvarande högst fem dagar p.g.a. sjukdom, vilket är kommunens definition på frisktalet. Det är i så fall en liten förbättring jämfört med Välfärdsförvaltningen antas få ett frisktal på 51% och det påverkar det totala resultatet negativt. Indexet för medarbetarskap, medskapande och betydelsefullhet bedöms fortsatt ligga över godkänd nivå. 4 Ekonomi i balans (Betyg 3,7 - Bra) För att koppla mot kommunfullmäktigemålet om en långsiktigt hållbar ekonomi mäts ekonomi i balans via framgångsfaktorerna positivt resultat (50%), strategiska investeringar (20%) samt god ekonomistyrning (30%). Betyget för ekonomi i balans uppgår i prognosen för 2013 till 3,7, vilket är en förbättring med 0,6 jämfört med bokslut Jämfört med senaste uppföljningstillfället, Tertialuppföljning, maj, är det en förbättring med 0, Positivt resultat (Betyg 3,6 - Bra) Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Bra) Resultatet i Budget 2013 uppgick till +41 Mkr, vilket motsvarade 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet bedöms enligt prognosen för 2013 till +63 Mkr vilket innebär +2,2% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges delmål om att resultatet ska uppgå till % av skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med riket i snitt (markerad som punkt nedan) har kommunen under de senaste åren haft ett något svagare resultat Balanskravsresultat i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Mycket bra) I balanskravsresultatet räknas prognostiserade reavinster på försäljning av mark och fastigheter bort samt eventuellt åberopande av synnerliga skäl. Balanskravsresultatet uppgår i prognosen till +2,1% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed infrias Kommunallagens balanskrav. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

8 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Mycket bra) Måttet visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2013 uppgick verksamhetens nettokostnad till 99,6% av skatteintäkter och statsbidrag. I prognosen för 2013 uppgår verksamhetens nettokostnad till 97,6% av skatteintäkter och statsbidrag Nämndsresultat i % av skattemedel (Betyg Svagt) Budgeterat resultatmål för nämnderna totalt uppgår 2013 till +9,5 Mkr, vilket motsvarar +0,3% av totala skattemedel. I prognosen för 2013 uppgår nämndsresultatet till -10,7 Mkr, vilket motsvarar -0,4% av totala skattemedel. 4.2 Strategiska investeringar (Betyg 4,5 Godkänt) Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar och resultat +1% (Betyg Mycket bra) Måttet visar hur stor andel av avskrivningar plus ett resultat motsvarande 1% av skatteintäkter och statsbidrag som används till skattefinansierade investeringar. I prognosen uppgår skattefinansierade investeringar till 126 Mkr. Avskrivningar uppgår till 99 Mkr och ett resultat motsvarande +1% är 28 Mkr. Måttet prognostiseras till 99,8% (126/127) Investeringsavvikelse i % av årsbudgeterade investeringar (Betyg Bra) Totala investeringar prognostiseras till 363 Mkr att jämföra med budgeterade 391 Mkr. Avvikelsen 28 Mkr motsvarar 7%. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 Kommunfullmäktige har beslutat om en målsättning att kommunens externa låneskuld ej ska öka Utifrån detta har bolagen minskat budgeterad investeringsnivå med cirka 10% 2013 och förvaltningarna fick också i samband med bokslutsdagarna i januari uppdraget att se över såväl ombudgeteringsnivån som tidigare beslutad årsbudget för investeringar. Utifrån denna ambition att minska investeringsbudgeten för 2013 har nivån sänks med 60 Mkr för kommunen. 4.3 God ekonomistyrning (Betyg 3,2 - Godkänt) Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Godkänt) Resultatet i prognosen uppgår till +63 Mkr att jämföra med budgeterade +41 Mkr. Avvikelsen 22 Mkr motsvarar 0,8% Budgetavvikelse i % av skattemedel (Betyg Godkänt) Budgeterat resultatmål för nämnderna totalt uppgår till +9,5 Mkr, vilket motsvarar +0,3% av totala skattemedel. I prognosen för 2013 uppgår nämndsresultatet till -10,7 Mkr. Avvikelsen -20,2 Mkr motsvarar -0,7% av totala skattemedel. 5. Utveckling och förnyelse (Betyg 3,4 - Godkänt) Perspektivet Utveckling och förnyelse består av framgångsfaktorerna Kreativ miljö, Regional utveckling, "Attraktivare och mer hållbar livsmiljö" samt Starkt företagsklimat. Under början av året har vissa satsningar gjorts som kan leda till förändringar i betyget längre fram, t.ex. satsningen på Höga Kusten som internationell destination, genomförande av en skärgård i världsklass etapp 2, projekt kopplade till förberedelse inför kulturhuvudstadsåret 2014, projektet Konstdalen, olika satsningar tillsammans med näringslivsorganisationerna samt arbetet med årets kvalitetskommun 2014/ Kreativ miljö (Betyg 3,5 - Godkänt) Delbetyget är 3,5, vilket är en ökning i jämförelse med tertial 1 (3,4). Samhällsbyggnadsförvaltningen står för ökningen. Förvaltningarna visar på ett arbete med medarbetarna i förvaltningarna (olika utbildningar såsom bemötande, idéforum, mötesforum, utvecklingsdagar, yrkesspecifika utbildningar), att använda sig av examensarbeten och praktik/verksamhetsförlagd utbildning för fördjupningar, att koppla forskning till uppföljning och verksamhetsutveckling (t.ex. kommundoktorander knutna till bildningsförvaltningen och välfärdsförvaltningen, arbetet med friluftsplan, ungdomsenkäten LUPP, IT-lösningar på landsbygd espinn, forskningsprojekt kopplat till Botniabanan, hållbart byggande i kallt klimat, Inte Okej-projektet) samt presentation av satsningar genom paper (bl.a. HSS 2013, Helix konferens samt espinn slutkonferens). Utveckling av campus, KomTek samt arbete med innovativa miljöer inkl. forskarmiljöer, arbete med att utveckla den interna kommunala organisationen med bl.a. ledarutbildning, LEAN, kommunens kvalitet i korthet, Örnsköldsvik som årets kvalitetskommun 2014/15 fortsätter. Nya projekt inom Världsklass genomförs i samarbete med andra aktörer. Forskarfredag, som även finns på nationell och europeisk nivå, genomförs. Inom Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

10 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 bildningsförvaltningen arbetar man aktivt med entreprenöriellt arbetssätt. Utåtriktade utbildningar och nätverk kopplade till bl.a. suicidprevention, drogförebyggande arbete, äldreåret, funkisvecka, föräldrastöd och lokala brottsförebyggande rådet genomförs. Projektet Konstdalen startar. Bildningsförvaltningen följer upp elevers upplevelse av kreativ miljö, första jämförande studien kommer Konsult- och serviceförvaltningen arbetar för att den kompletta arbetsplatsen, facilities management, skall stötta kreativ miljö. Kommunen intar en aktiv hållning till det nationella och regionala arbetet med innovationer och innovationsstödssystem, strukturfondsprogram, fördjupning av den regionala utvecklingsstrategin. Många förvaltningar är inblandade i arbetet med Kulturhuvudstadsåret Regional utveckling (Betyg 3,3 - Godkänt) Delbetyget är 3,3, vilket är en minskning i jämförelse med tertial 1 (3,6). Välfärdsförvaltningen står för större delen av förändringen. Det fördjupade samarbetet med Umeå-regionen, Kulturhuvudstadsåret 2014, arbetet med destination Höga Kusten samt deltagande i regionala och nationella nätverk och kontaktytor på europeisk/internationell nivå fortsätter. Personal vid förvaltningarna ingår i olika nätverk på läns-/ regional/nationell nivå samt har kontaktyta även på europeisk/internationell nivå. Bl.a. pågår utbyten på lokalvårdssidan med Umeå, arbete pågår kring helhetssyn i hållbart resande i såväl projektet hållbart resande som ytterligare ett projekt tillsammans med länets kommuner och landstinget, samarbete mellan räddningstjänster i länet, arbete kring gemensam alarmeringscentral, samarbete kring utarbetande av nyckeltal (t.ex. nyckeltal norr, måttbandet), lokal samverkansgrupp (offentliga aktörer såsom arbetsförmedling, landsting inkl. privata hälsocentraler, försäkringskassa, polis och kommunala förvaltningar), arbete inom Kvarkenrådet, kring Sagavägen, med Europaforum Norr och NSPA (Nordic Sparsely Populated Areas) samt med MidSweden Office. Arbete kring gemensam arbetsmarknadsregion med Umeå med en projektledare i Örnsköldsvik och en i Umeå är ett exempel, satsningen med andra kommuner på att utveckla Höga kusten till en internationell destination ett annat. Paradiset samarbetar med Västerbotten inom ramen för "Design för besöksnäringen". Arbetet med en internationell strategi är inlett. Det finns ett nära samarbete med bl.a. Umeå Universitet inom såväl forskning som utveckling av Campus Örnsköldsvik samt med Mittuniversitetet och länet i olika projekt. Arbetet med att implementera den regionala utvecklingsstrategin fortsätter, liksom aktivt deltagande i utvecklingsfrågor i länet, landstinget och kommunförbundet. Örnsköldsvik för dialog med Sollefteå och Kramfors utifrån Migrationsverkets placering av asylsökande i kommunerna. 5.3 Attraktivare och mer hållbar livsmiljö (Betyg 3,5 - Godkänt) Delbetyget är 3,5 vilket är samma som vid tertial 1, men i underbetygen har samhällsbyggnadsförvaltningens delbetyg förbättrats. Flera stora satsningar fortsätter för en attraktivare och mer hållbar livsmiljö. Skärgård i världsklass etapp 2, utveckling av centrum och landsbygd bl.a. bygd och stad i balans, utveckling av besöksnäringen, hållbart resande, kollektivt resande, hållbart byggande i kallt klimat, strategiska satsningar inom mark, fastighet och IT (bl.a. ökad möjlighet att lämna in ansökningar via hemsidan, ökade möjligheter till webbkonferenser och webbsändning), attraktiva parker och lekmiljöer, attraktiva arrangemang och evenemang, långsiktighet i översikts- och detaljplanering (t.ex. arbete kring dragning av E4-tunnel), revidering av det handikappolitiska programmet till ett program för delaktighet och tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning, framtagande av friluftsplan, äldreboendeutredning, drogförebyggande arbete motverkande av utanförskap, förbättring av utemiljön runt särskilda boenden, öka andelen ekologiska livsmedel, öka andelen miljömärkta kemikalier, arbete för ett grönt Örnsköldsvik för långsiktigt hållbar livsmiljö, arbete med infrastrukturfrågor samt pågående arbete med en gång- och cykelplan samt friluftsprogram för att nämna några av satsningsområdena. Ett länsövergripande projekt som har fokus på hållbar utveckling startar upp. I detta projekt ingår bl.a. utveckling av Ecostry City. Vidare genomförs en havsmiljökonferens. Den nya brandstationen är byggd enligt energikrav Migrationsverket etablerar mottagning av asylsökande i kommunen och kommunen planerar för detta. 5.4 Starkt företagsklimat (Betyg 3,4 - Godkänt) Delbetyget är 3,4 vilket är samma som vid tertial 1. I Svenskt näringslivs ranking ligger Örnsköldsvik strax under mitten, plats 154 (plats 155 år 2012, plats 154 år 2011). I Sveriges kommuner och landstings företagsklimatmätning 2011 ligger Örnsköldsvik på plats 120 av 189 kommuner med ett godkänt nöjd kund index på 66 (intervallet är 62-69). Placeringen är lägre än vid senaste mätning 2011 då kommunen rankades plats 93 av 166 kommuner (index 65). Förändringen kan påverka betyget - förvaltningarna gör denna analys till bokslutet då rapporten kommit så sent i tertialprocessen. Samverkan med näringslivsorganisationerna är fortsättningsvis central, liksom genomförande av det småföretagarpolitiska programmet. Flera förvaltningar är involverade i projektet Företagsam. Öppet hus hålls kvällstid såväl i centrum som ute på olika orter. Flera förvaltningar har genomfört utbildningar i bemötande. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

11 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 Att utveckla besöksnäringen är prioriterat. Olika förvaltningar arbetar för ökade förutsättningar för företagande exempelvis inom naturturism och idrott. Olika evenemang såväl 2013 som under kulturhuvudstadsåret har lanserats eller är på väg att lanseras. Gemensamt arbete med andra kommuner i Höga Kusten för att utveckla Höga Kusten till en internationell destination är inlett. Örnsköldsviks kommun stöttar existerande klusterinitiativ som Processum och uppbyggnad av nya initiativ inom bl.a. besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. Ett arbete för ökat samarbete mellan företagare på olika geografiska områden har genomförts och fortsätter. Arbetet inom Tillväxtprojektet, som länsstyrelsen driver, fortsätter. Kompetensförsörjningsproblematiken är fortsatt i fokus och arbete görs i samarbete mellan näringsliv, arbetsförmedling och bildningsförvaltning. Ett stort Campusprojekt startar. Inom skolan är det entreprenöriella arbetssättet i fokus och i samarbete med andra jobbar man med att utveckla arbetsmarknadskunskap. Migrationsverkets placering av asylsökande i Örnsköldsviks kommun kan stärka företag på de orter där placeringen sker, bl.a. genom ökad handel i den lokala affären samt intäkter till fastighetsägare. Se respektive nämnds kommentarer för ytterligare information. Delårsrapport 1-8/2013 samt prognos 2013 Omvärldsanalys Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag både internationellt och här på hemmaplan. Förhoppningar om en stabilare tillväxt har gradvis stärkts och SKL förutser att konjunkturen blir starkare framöver. Tillväxttalen beräknas trots detta bli beskedliga inte minst i de länder som brottas med omfattande statsfinansiella problem. Enligt SKL förväntas Sveriges BNP 2013 växa med 1,1% för att 2014 växa med 2,4%, världens BNP förväntas växa med 3,2% 2013 och 4,1% Hushållen har under det senaste halvåret blivit mer optimistiska om framtiden då synen på den egna ekonomin förstärkts. Det mesta tyder på att hushållens konsumtionsutgifter växer i snabbare takt framöver. Även byggföretagens förhoppningar om framtiden är betydligt mer optimistiska idag än de varit de senaste två åren. Även Konjunkturinstitutet spår att tillväxten tar fart mot slutet av 2013 och en konjunkturåterhämtning inleds. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten i landet förväntas hålla sig kvar på drygt 8% under 2013 och först 2014 förväntas det ske en mer påtaglig förbättring på arbetsmarknaden enligt SKL. Enligt Arbetsförmedlingens statistik ligger den öppna arbetslösheten i Örnsköldsvik i augusti 2013 på 4,4% vilket motsvarar personer jämfört med årsskiftet 4,3%. Den öppna arbetslösheten i riket ligger på 3,8% och i länet på 4,4%. Örnsköldsviks kommun Kommunens ekonomiska resultat uppgick för perioden januari-augusti 2013 till +139 Mkr, vilket är 15 Mkr sämre än motsvarande period föregående år. För helåret är prognosen +63 Mkr, vilket är 22 Mkr bättre än budgeten på +41 Mkr som kommunfullmäktige fastställt för Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

12 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 I delårsresultatet ingår jämförelsestörande poster som har påverkat resultatet negativt med 19 Mkr, se not 8 i Nothänvisningar, kommunen. Resultatförsämringen januari-augusti jämfört med motsvarande period föregående år, -15 Mkr, förklaras främst av ett betydligt sämre finansnetto med anledning av den upplåning som kommunen gjort i samband med fjolårets beslutade kapitaltillskott och av årets fastighets- och bolagsköp samt effekter av förändrad RIPS-ränta vad gäller pensionsskuldsberäkningen. Däremot har nettokostnaden haft en svagare ökning jämfört med skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 74 Mkr medan nettokostnaden har ökat med 57 Mkr. Under året har AFA Försäkring beslutat att, precis som ifjol, återbetala premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring samt Avgiftsbefrielseförsäkring, denna gång för åren 2005 och För Örnsköldsviks kommun beräknas detta till 55 Mkr (57 Mkr). Nettokostnaden uppgår under denna period till 92,2% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket visar att den löpande verksamheten skapar det positiva resultatet. Jämfört med är det en förbättring med nära 1 procentenhet. Om intäkterna från AFApremierna exkluderas uppgår nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag till 95,3%. Den prognostiserade resultatförbättringen jämfört med budgeterat förklaras främst av en betydligt lägre utveckling på nettokostnaden, vilken förväntas bli 45 Mkr lägre än budgeterat. Framför allt är det återbetalning av AFA-premierna som förklarar den lägre nettokostnadsökningen. Däremot har ökade pensionskostnader samt ett försämrat resultat totalt för nämnderna medfört en ökning av nettokostnaden jämfört med budgeterat. Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 12 Mkr högre än budgeterat, vilket i huvudsak förklaras av högre befolkning samt återföring av effektivisering inom gymnasieskolan. Totalt förväntas nettokostnaden 2013 uppgå till 97,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Däremot förväntas en kraftig försämring av finansnettot med -35 Mkr, främst utifrån den upplåning som kommunen har genomfört under senare tid. Prognosen på +63 Mkr innehåller förväntade reavinster med 4 Mkr, vilket innebär att balanskravet förväntas uppnås under Resultatförsämringen som förväntas ske mellan utfall 1-8 och prognos, -76 Mkr, förklaras främst av kostnader för intjänande av semesterdagar under september till december, som i stor utsträckning redan har tagits ut under sommarmånaderna. Dessutom är hösten vanligtvis kostnadsdrivande inom många verksamheter. Jämfört med 2012 innebär prognostiserat resultat en förbättring med 42 Mkr. Förbättringen förklaras av en lägre nettokostnadsökning och av den skattehöjning som gjordes inför 2013 med 35 öre. Dock prognostiseras ett betydligt sämre finansnetto jämfört med fjolåret. Verksamhetens nettokostnad Delår 1-8 Verksamhetens nettokostnad för perioden januari-augusti uppgår totalt till Mkr, vilket är en ökning med 3,4% (57 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. Utfall Utfall För (%) Utfall Budget Prognos För (%) (Löpande prisnivå, Mkr) jfr jfr -12 Verksamhetens intäkter ,4% ,5% Verksamhetens kostnader inkl. avskrivning ,9% ,6% därav personalkostnader ,2% ,0% Verksamhetens nettokostnad ,4% ,8% Intäkterna i verksamheten uppgår för perioden till 385 Mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Bidragsintäkterna har under perioden varit högre, vilket i huvudsak förklaras av att kommunen har erhållit mer statsbidrag avseende flyktingverksamhet, yrkesvuxutbildning och i samband med projektet Skärgård i världsklass etapp 2 samt mer bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen. Däremot har bidrag från Socialstyrelsen varit mindre i år då olika projekt nu har avslutats. Kommunen har även haft en minskning inom taxor och avgifter avseende vård- och omsorgsavgifter samt inom förrättnings- och granskningsavgifter. Denna minskning har dock motverkats av ökade parkeringsavgifter i samband med övertagandet av parkeringsbolaget. Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår totalt för perioden till 1,6 Mkr jämfört med 4,5 Mkr för motsvarande period föregående år. De försäljningar som har skett under 2013 avser främst mark. Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till Mkr, vilket är en ökning med 2,9% eller 59 Mkr jämfört med motsvarande period under fjolåret. Den största kostnaden för kommunen är personalkostnaderna, vilka utgör 64% av de totala verksamhetskostnaderna. Under denna period har personalkostnaderna ökat med 4,2% jämfört med samma period ifjol, vilket motsvarar 54 Mkr. Årliga löneavtal Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

13 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 förklarar en ökning av personalkostnaderna med i snitt 2,9%. Användandet av handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställd personal förklarar en personalkostnadsökning med 0,8% mellan åren. Ökad vårdtyngd inom vård- och omsorgsboendena samt en volymökning inom hemtjänsten har också medfört kostnadsökningar. Ökade personalkostnader förklaras även av volymökningar inom bl.a. förskolan, familjehem samt inom arbetsmarknadsåtgärder och i samband med satsningen av projjobb. För att motverka ungdomsarbetslösheten har det under året satsats på ungdomsjobb. Under året har 80 ungdomar haft/har någon form av arbetsmarknadspolitisk anställning, många av dessa ungdomar har under sin anställning gått in på olika vikariat främst sommarvikariat. Kostnadsökningen vad gäller projjobb förklaras främst av att denna verksamhet var relativt nystartad föregående år, vid ingången av året var det 30 personer i denna åtgärd jämfört med 10 personer i början av fjolåret. Kommunen har dessutom haft en ökning av sjuklönekostnaderna med 1,3 Mkr mellan perioderna, totalt uppgår kostnaderna för sjuklön till 17 Mkr. Sjukfrånvaron har totalt ökat från 5,6% till 5,7%, där den korta sjukfrånvaron uppgår till 2,8% och den långa till 2,9%, vilket är en ökning med 0,1 procentenhet. Ökningen återfinns inom välfärdsförvaltningen. Prognosen för sjukskrivningstalet ligger på 5,8%, vilket är en marginell försämring jämfört med fjolåret på 5,7%. Alla förvaltningar arbetar aktivt med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron, exempel på detta är förebyggande hälsoarbete via förvaltningarnas hälsoinspiratörer. Nämnda personalkostnadsökningar har dock motverkats av volymminskningar inom framför allt bildningsnämnden utifrån anpassningen till minskade elevtal, dock inte i den omfattning som volymminskningen. Även inom särskilda boenden har det varit en volymminskning utifrån den avveckling som skett av VIA-enheten samt det elevhem som stängdes under hösten Även vakanser och striktare vikarietäckning, främst utifrån uppmaningen till återhållsamhet, har medfört lägre kostnader jämfört med motsvarande period under fjolåret. För att förena ekonomisk verklighet med god personalpolitik antog kommunfullmäktige under 2009 en handlingsplan, att gälla under åren , för att motverka uppsägning av tillsvidareanställd personal. I samband med beslutet kring handlingsplanen avsattes även medel på finansförvaltningen som skulle finansiera halva kostnaden. Under 2011 beslutade kommunfullmäktige att handlingsplanen skulle fortsätta att gälla även under åren Totala kostnaden för finansförvaltningen avseende handlingsplanen för åren uppgår till 20 Mkr, där omfattningen av användandet av handlingsplanen var som störst under 2009 då en stor personalneddragning gjordes inom grundskolan. Totalt beräknas användandet av handlingsplanen till och med 2012 sänka kostnaderna med drygt 38 Mkr. Under 2013 har beslut tagits om att förlänga handlingsplanens giltighetstid ytterligare ett år, fram till och med utgången av år Samtidigt beslutades det att utöka medlen för detta omställningsarbete med totalt 6,8 Mkr, fördelade på två år. Kostnaderna för användandet av handlingsplanen har hittills under året uppgått till 4,9 Mkr, där ytterligare 27 personer har antagit handlingsplanens erbjudande främst i samband med den omstrukturering som sker inom bildningsförvaltningen. Bortsett från personalkostnaderna har övriga kostnader totalt ökat med 0,7% jämfört med samma period i fjol. Under året har kommunen haft kostnadsökningar inom bl.a. skolskjutsar, linjetrafik, konsulttjänster, bostadsanpassningsbidrag, fastighetsentreprenader, familjehem samt kostnader för pensioner. Ökningen inom skolskjutsar avser grund- och särskoleresor både utifrån en volymökning och en prisindexering. Kostnadsökningen inom fastighetsentreprenader förklaras i huvudsak av kostnader i samband med projektet Skärgård i världsklass etapp 2. Kostnadsökningen inom pensionerna förklaras av högre kostnader för avsättning och den avgiftsbestämda ålderspensionen samt av högre löneskatt i samband med förändrad diskonteringsränta. Även inom energisidan har det skett en kostnadsökning, både utifrån ett antal kallare månader samt tillkommande objekt i samband med koncernintern omstrukturering. Däremot har kommunen haft lägre kostnader för introduktionsersättning avseende flyktingar, anläggningsentreprenader, försörjningsstöd samt HVB-placeringar. När det gäller kostnaderna för HVB-placeringar återfinns största minskningen inom barn och unga, -4,3 Mkr, den totala placeringskostnaden för både vuxna samt barn och ungdomar uppgår för perioden till 15 Mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd är lägre jämfört med fjolåret och prognosen på helår visar på en kostnadssänkning på 2 Mkr mellan åren, dock har satsningen på projjobben medfört högre kostnader. Lägre kostnader för anläggningsentreprenader förklaras främst av mindre beläggningsarbeten inom gatusidan. Även kostnaderna för färdtjänst har i år varit lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen förklaras av att kostnader för befarat skadestånd med anledning av felaktig upphandling av färdtjänst fanns med under fjolåret. Nämndernas resultat under perioden januari-augusti uppgår till +73 Mkr, vilket är en resultatförbättring med 10 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Bildningsnämnden redovisar den största resultatförbättringen och omsorgsnämnden den största resultatförsämringen. Se nämndernas kommentarer för ytterligare information. Helårsprognos Verksamhetens nettokostnad beräknas totalt för 2013 uppgå till Mkr, vilket är 45 Mkr lägre än budget och en ökning med 1,8% jämfört med föregående år. Den enskilt största förklaringsposten avseende Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

14 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2013 budgetavvikelsen på nettokostnaden är den beslutade återbetalningen av AFA-premierna för åren 2005 och 2006 som sänkt nettokostnaden med 55 Mkr jämfört med budgeterat. Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2013 i juni 2012 med ett resultat på +41 Mkr. Nämnderna erhöll utöver löne- och prisökningar ökade skattemedel med 23 Mkr. I Budget 2013 lades även besparingar ut på nämnderna på 13 Mkr och ytterligare 1 Mkr i form av effekter av ny organisation. I samband med att kommunfullmäktige i mars behandlade resultatöverföringar justerades resultatmålet totalt för nämnderna med +9,5 Mkr, vilket motsvarar en sänkning av nettokostnaden med 0,4%. Det sammantagna resultatet för nämnderna beräknas i prognosen 2013 bli -10,7 Mkr, vilket är 20,2 Mkr sämre än budgeterat. Kommunens ekonomiska styrningsregler innebär att nämndernas över- eller underskott mot budget överförs till kommande år. De totala medlen uppgick vid årets början till -18,3 Mkr och med lagd prognos för 2013 innebär det att nämndernas totala medel minskar till -29,0 Mkr vid utgången av året. KS/Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett resultat för 2013 på +5,0 Mkr, vilket är 4,0 Mkr bättre än budget men 2,2 Mkr sämre än resultatet i Månadsuppföljning, augusti. Resultatförsämringen förklaras av förskjutningar i reavinster utifrån rådande marknadsläge men som dock motverkats något av minskade personalkostnader, ökade intäkter från skogsavverkning samt ej förbrukade medel för asylmottagning. Överskottet återfinns främst inom tillväxt- och ekonomiavdelningen. Till största del förklaras överskottet av minskade personalkostnader med anledning av helt och delvis vakanta tjänster, allmän återhållsamhet samt av positivt resultat inom enheten mark och planering. Prognosen för landsbygdsutveckling visar på ett underskott men det motverkas till stor del av ett överskott inom Kunskapsnod. Världsklass 2015 förväntas under året förbruka alla budgeterade medel. Personalavdelningen prognostiserar med ett underskott, vilket förklaras av ökade kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder. Resultatet innebär att de totala medlen ökar till +14,0 Mkr vid årets slut. KS/Konsult- och serviceförvaltningen prognostiserar ett resultat för 2013 på +7,2 Mkr, vilket är 6,2 Mkr bättre än budgeterat och 2,2 Mkr bättre än resultatet i Månadsuppföljning, augusti. Fastighetsavdelningen redovisar ett resultat på +10,5 Mkr, vilket till största del förklaras av en medveten förskjutning av underhållsåtgärder till nästa år med anledning av det ekonomiska läget för kommunen Fastighetsavdelningens energikostnader har under perioden varit något dyrare jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen förklaras av att januari och mars var kalla månader och att fjärrvärmepriset har ökat med ca 5% mellan perioderna samt tillkommande objekt. På helår bedöms dock budgeten för energikostnader hålla. Avdelningen administrativa stödtjänster redovisar ett underskott på -3,3 Mkr, vilket i sin helhet förklaras av att IT har i år kostnader för projekt som blev förskjutna vid årsskiftet. Övriga avdelningar prognostiserar ett resultat enligt budget. Förvaltningens totala medel bedöms vid årets utgång uppgå till +13,4 Mkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett resultat för 2013 på -6,2 Mkr, vilket är 7,2 Mkr sämre än budgeterat inarbetningskrav på +1,0 Mkr. Jämfört med resultatet i Månadsuppföljning, augusti är det dock en förbättring med 0,4 Mkr, vilket förklaras av ett större prognostiserat överskott från tillkommande parkeringsverksamhet. Den negativa budgetavvikelsen återfinns inom trafikverksamheterna, vilket var känt redan när verksamhetsplanen antogs. Denna underfinansiering inom avdelningen förvaltningsledning uppgår till 8,2 Mkr. Underskottet återfinns främst inom trafikslagen särskole- och omsorgstransporter samt tätortstrafik. Gatuenheten har under årets första månader, precis som i fjol, haft stora kostnader för vinterväghållning såsom många plogturer, snöbortforsling och halkbekämpning. Prognosen inom gatuenheten är dock enligt budget och Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

Tertialuppföljning, maj 2013

Tertialuppföljning, maj 2013 Tertialuppföljning, maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2013 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse 2013 20 Noter till resultatjämförelse 2013

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2014

Tertialuppföljning, maj 2014 Tertialuppföljning, maj 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2014 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse 2014 20 Noter till resultatjämförelse 2014

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2012

Tertialuppföljning, september 2012 Tertialuppföljning, september 2012 Delårsrapport 1-8/2012 Prognos 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2012 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer 1

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2014

Tertialuppföljning, september 2014 Tertialuppföljning, september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2014 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse 2014

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2012

Tertialuppföljning, maj 2012 Tertialuppföljning, maj 2012 Delårsrapport 1-4/2012 Prognos 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2012 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2012 Resultatjämförelse 2012 19

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2015 - Ekonomisk uppföljning

Tertialuppföljning, september 2015 - Ekonomisk uppföljning Tertialuppföljning, september 2015 - Ekonomisk uppföljning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2015 Ekonomisk uppföljning Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer

Läs mer

örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1

örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 örnsköldsviks kommun årsredovisning 2012 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 innehåll så här läser du Örnsköldsviks kommuns årsredovisning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6 Förvaltningsberättelse 6 GPS Styrmodell för

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY 1 (17) Antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2007 60. Reviderad av förvaltningschefsgruppen den 13 juni 2013. EKONOMISTYRNINGSPOLICY Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i Kommunallagen.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer