Verksamhetsberättelse FoU Västerbotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011. FoU Västerbotten"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 FoU Västerbotten

2 2 Innehåll Sid 1. Sammanfattande reflektioner 3 2. Ledning och organisation 4 3. FoU-ombuden 5 4. Målbilder, uppdrag och verksamhetsidé 6 5. Måluppfyllelse 6 6. Utvecklingsarbeten och projekt Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Äldreområdet Den sociala barn och ungdomsvården Missbruk och beroende Uppföljning och utvärdering; Öppna jämförelser mm ehälsa Samverkan Ekonomisk redovisning 12 Bilaga 1: Uppdrag för FoU Västerbotten 14

3 3 1. Sammanfattande reflektioner FoU Västerbotten bildades i februari 2011 som en viljeyttring från länets kommuner och landsting, och som ett resultat av den nationella satsning som pågår för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt från de målbilder och uppdrag som antagits för FoU Västerbotten sammanställde vi nyanställda medarbetare Marie Ernestad, chef för verksamheten och Kristina Nordmark, utvecklingsledare inom äldreområdet en verksamhetsplan för innevarande år Vi satte upp en rad mätbara mål och aktiviteter, vilka senare antogs av styrgruppen; Länssamordningsgruppen. Som bilaga till denna verksamhetsberättelse följer aktiviteterna uppställda i en tidplan och det framgår av resultatet att nästan alla aktiviteter har genomförts. Det har varit ett mycket intensivt och utvecklande första år för FoU Västerbotten. Vi har expanderat från 2 till 6 medarbetare. Vi ger idag kunskapsstöd till länet inom flera olika områden och tydligt fokus har under detta första år varit att bidra med metoder och verktyg utifrån förbättrings- och implementeringskunskap. Det nära samarbetet med kommunernas fou-ombud tror vi är en framgångsfaktor för att socialtjänsterna alltmer ska utvecklas till lärande organisationer och med en evidensbaserad praktik som grund för sin verksamhetsutveckling. Vi har under året arrangerat flera möten med befintliga kunskapsmiljöer i länet för att genom samordning kunna sprida ny kunskap och ge stöd utifrån huvudmännens behov av kunskapsutveckling. Samarbetet i det s k Kunskapsnätverket bådar gott inför framtiden. En ambition för kommande år är att vi även får möjlighet att stärka den egna forskarkompetensen i verksamheten. Initiativ har därför tagits under året och vi hoppas att FoU Västerbotten även ska kunna erbjuda en miljö som gynnar den praktiknära forskningen och utvecklingen. Umeå den Marie Ernestad Chef för FoU Västerbotten

4 4 2. Ledning och organisation Ledningsorganisationen för FoU Västerbotten ser ut enligt skiss. Regional nivå Lokal nivå Länssamordningsgruppen FoU Västerbotten Ny verksamhet i februari 2011 Lokal samverkan tjänstemän Kan initiera ärenden till AC Konsensus AC Konsensus * Länsgrupp Barn och Unga 30 st FoUombud i länets 15 kommuner Lokal politisk samverkan * Kan initiera ärenden till AC Konsensus Primärkommunal delegation * Samverkan och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor *politiska organ dd Länssamordningsgruppen är styrgrupp för FoU Västerbotten och består av chefstjänstemän som representerar kommuner och landsting och som bereder ärenden inom vård, omsorg och folkhälsa för beslut i det politiska organset AC Konsensus. Gemensamma frågor som rör skola, socialtjänst och landsting bereds av Länsgruppen Barn och Unga. Personalen i FoU Västerbotten består av 2 tillsvidaretjänster, 1 projektanställning och 3 tjänsteköp. Tjänsteköpet som avser ehälsa budgeteras helt och fullt från Region Västerbottens IT-verksamhet som i sin tur erhållit statsbidrag från SKL. Bemanningen ser idag ut så här: Marie Ernestad, chef, t v-anst 100 % Kristina Nordmark, utvecklingsledare äldre, t v-anst 100 % Margaretha Hägglund, utvecklingsledare barn/unga, projektanst 100 % (under hösten 75%) Åsa Bygdeson, utvecklingsledare äldre, tjänsteköp Robertsfors 100 % Berith Westman, utvecklingsledare FoU-ombud, tjänsteköp Lycksele 50 % Lars Eriksson, projektledare ehälsa, tjänsteköp Vindeln 100 % En tredje person inom äldreområdet arbetar med landstingets implementering av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret och tjänsten har under 2011 finansierats av landstinget.

5 5 I samband med beslutet att Äldrecentrum skulle läggas ner fanns uppdraget till FoU Västerbotten att överta delar av den tidigare verksamheten. Den nystartade FoU Västerbotten övertog därför en mängd rapporter som producerats under åren via Äldrecentrums försorg, liksom uppdraget att begära in slutrapporter för tidigare beviljade FoU-medel. Äldrecentrums rapporter har sammanställts och finns på FoU Västerbottens hemsida. De medel som fanns kvar vid nedläggningen av Äldrecentrum fördes över till FoU Västerbotten och för 2012 kommer Länssamordningsgruppen att ta ställning till ett förslag om hur dessa medel bäst kan nyttjas för FoU-arbete och för att stimulera till kunskapsutveckling. 3. FoU-ombuden Samtliga ordförande i Västerbottens socialnämnder beslutade år 2009 att skapa förutsättningar för FoU-kompetens i den egna organisationen. Målet sattes att varje kommun i Västerbotten ska ha 2 FoU-ombud som organiseras i ett lärande nätverk där ombuden blir rustade med verktyg att hantera sökande, spridning och användning av kunskap inom den lokala organisationen. I december 2011 blev det klart att samtliga kommuner har 2 ombud vilket innebär att alla har uppnått målet. Totalt är alltså FoU-ombuden 30 till antalet. Varje ombud är länkad till det regionala arbetet med att kunskapsbasera och utveckla vård- och omsorg samt socialt arbete. De är utsedda av förvaltningsledningsgrupperna i respektive kommun och har mandat att delta i det regionala arbetet. 14 kommuner har idag ett beslut antaget av socialnämnden och påminnelse har gått ut till den kommun som ännu inte skickat in avtal/beslut. Det lärande nätverket med de lokala FoU-ombuden utgör en viktig kontaktyta och bas för kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i länet. Ombuden kommer allt eftersom att få uppgiften att bevaka och sprida erfarenheter och kunskap inom områdena barn och unga, vuxna och äldre. Idag organiserar FoU Västerbotten FoU-ombudens nätverk. Resurser motsvarande en heltid fördelat på två personer har avsatts för att ge processtöd till ombuden. Finansieringen har under året fördelats med 50 % via FoU Västerbotten och vardera 25% via socialtjänsterna i Umeå och Skellefteå. 2 möten med FoU-ombuden och FoU Västerbotten har ägt rum under våren 2011 där ombudens roll diskuterades liksom deras förväntningar på och samarbetet med FoU Västerbotten. Höstens aktiviteter har främst utgjorts av FoU-ombudens deltagande i en för dem anpassad utbildning i EBP (evidensbaserad praktik). FoU Västerbotten är utbildningsanordnare och samarbetar med Inst för socialt arbete och UFFE kring innehållet. Kursen är upplagd på 5 sammankomster i form av internat i Lycksele samt 4 webbmöten under ett år. Däremellan har deltagarna hemuppgifter och kommunikationen mellan arrangörerna, föreläsarna och deltagarna sker bl a på en webbplats, Denna interaktiva plattform uppdateras kontinuerligt och ombuden får information och guidning till andra webbplatser, kunskapsöversikter, socialtjänstverktyg, kunskapsguiden etc. En särskild processtödjare/utvecklingsledare har haft ansvaret för att ge FoU-ombuden stöd i deras roll och kontakterna har skett såväl genom personliga besök i kommunen som telefon- och mailkontakter.

6 6 Enkätmätningar sker kontinuerligt mot bakgrund av målen att FoU-ombuden ska öka sin förtrogenhet med EBP, socialtjänstverktyget och förbättringskunskap. Mätningen visar på att förtrogenheten påtagligt ökar med tiden och detta mäts och redovisas löpande under utbildningsinternaten. 4. Målbilder, uppdrag och verksamhetsidé I samband med beslutet om att starta FoU Västerbotten antogs AC Konsensus en rad målbilder för den nya regionala verksamheten. Vi har sammanställt målbilderna i punktform: Vi använder bästa tillgängliga kunskap som vi hämtar från aktuell forskning, våra systematiserade erfarenheter från praktiken och vår dialog med de brukare vi möter. Vi arbetar i samklang mellan kommuner och landsting och söker gemensamt tillgodose brukarnas behov utifrån en samsyn på verksamheten. Hos oss ska brukaren inte hamna mellan stolarna. Vi prioriterar särskilt kunskap om kvalitet och om resultat av de insatser som ges vid våra verksamheter. Vi tillvaratar och förmedlar behov av ny kunskap i dialog mellan praktik och forskning. Vi prioriterar förbättringskunskap och verksamhetsnära kunskapsutveckling. Vi organiserar oss för största möjliga tydlighet, genomskinlighet och effektivitet. Dessa målbilder tillsammans med de uppdrag som FoU Västerbotten fick satte vi sedan samman till Verksamhetsplan För att sammanfatta FoU Västerbottens verksamhetsidé vill vi uttrycka det på detta sätt: FoU Västerbotten ska i samarbete med andra kunskapsmiljöer i länet aktivt arbeta för att stärka kunskapsbasen i kommunernas socialtjänst och berörda delar av hälsooch sjukvård. FoU Västerbotten ska bygga på idén om en sammanvägning av de tre kunskapskällorna som utgör en evidensbaserad praktik; brukarens erfarenheter och önskemål, professionens expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. FoU Västerbotten ska bidra med praktiskt verksamhetsstöd, stimulera till praktiknära forskning och utveckling, sprida ny kunskap och ge stöd i uppföljning och utvärdering. FoU Västerbotten ska finnas som en länk mellan den lokala och nationella nivån när det gäller frågor om kunskapsutveckling, och skapa arenor där forskare och praktiker kan mötas. 5. Måluppfyllelse Den verksamhetsplan som legat till grund för årets arbete innehåller en mängd mål och aktiviteter. Vi har försökt utgå från mätbara mål och i särskild bilaga redovisas att de flesta målen har uppfyllts. Av resultatet framgår även att de allra flesta aktiviteterna har utförts. Några aktiviteter har vi valt att lyfta ut med anledning av att planeringen inte visade sig möjlig.

7 7 6. Utvecklingsarbeten och projekt Utöver de uppdrag som ligger som grund för FoU Västerbottens arbete, har en rad utvecklingsarbeten och projekt sjösatts under året. Nedan följer de särskilda satsningar som påbörjats under Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Under 2010 lämnade Västerbottens län genom beslut i AC Konsensus en avsiktsförklaring till SKL som beskrev på vilket sätt arbetet kunde bedrivas för att att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvård. Statsbidrag och avgifter från huvudmännen möjliggjorde att FoU Västerbotten kunde bildas. I avsiktsförklaringen hade den regionala stödstrukturen i länet beskrivits och det nystartade FoU Västerbotten fick uppdraget att samordna och samarbeta med relevanta kunskapsmiljöer, FoU-ombuden samt flera lednings- och yrkesnätverk. FoU Västerbotten tog redan vid starten i februari initiativ till ett nytt nätverk; Kunskapsnätverket. Deltagarna har under året träffats fyra gånger och bestått av representanter för universitetet genom Inst för socialt arbete och Inst för omvårdnad, fou-miljöerna UFFE och socialpsykiatriskt kunskapscentrum, FoUU vid landstinget, FoU Norrbotten samt landstingets utvecklingsenhet Memeologen. Nätverket har identifierat en rad områden och uppdrag för kommande samarbete. FoU Västerbotten har under året haft flera dragningar och diskussioner med nätverken för socialnämndsordföranden, socialchefer, Länssamordningsgrupp och Länsgrupp barn och unga. Föreläsning om verksamheten har även gjorts för Regionförbundet Jämtland och en särskild konferens anordnades för SKL-representanter en dag i maj. Dagen innehöll flera intressanta föreläsningar och verksamhetsbeskrivningar/utvärderingar från socialtjänsten i Umeå, landstingets Memeologen, Inst för socialt arbete, UFFE och FoU Västerbotten. FoU-ombuden utgör en viktig länk i en regional stödstruktur och utbildningen i en evidensbaserad praktik som påbörjats under året och som tidigare beskrivits, ger FoU-ombuden en starkare bas för sina uppdrag i den egna kommunen. 6.2 Äldreområdet Äldreområdet är det utvecklingsområde som resurs- och omfångsmässigt är det absolut största för FoU Västerbotten. För mer detaljerad information om uppdragen och aktiviteterna hänvisas till bilaga 4. 2 utvecklingsledare hos FoU Västerbotten och en registersamordnare inom landstinget har gett länets kommuner och landsting stöd i införandet av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret. Målet har uppnåtts och idag registrerar alla 15 kommuner och landstinget i de två kvalitetsregistren. Utvecklingsledare har även uppdraget att ge stöd i förbättringsarbete och 33 nystartade förbättringsteam från 10 av länets kommuner och landsting skapar nu genom ett genombrottsarbete goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och ett bättre liv för de mest sjuka äldre i länet. Genombrottsarbetet leds av medarbetare från FoU Västerbotten och landstingets Memeologen.

8 8 Utvecklingsledarna har anordnat utbildning i förbättringskunskap, informerat om arbetet till chefer på olika nivåer i kommunerna och landstinget, skapat ett återkommande nyhetsbrev, samlat och spridit information och aktuell forskning, påbörjat arbetet med inspelade föreläsningar för webbaserat lärande och skapat mallar och andra verktyg för insamlande och presentation av registerdata. Utvecklingsledarnas arbete bygger på nära samarbete med medarbetare inom äldreområdet och de bidrar till samarbetet mellan kommunerna och landstinget för ett mer sammanhållet synsätt. I uppdraget ligger även att starta 3 geografiska nätverk för arbetet med kvalitetsregistren och idag har ett nätverk startat med kommunerna Skellefteå, Norsjö och Robertsfors tillsammans med primärvård och slutenvård. Deltagarna har förmedlat positiv respons på nyttan av nätverket och uttrycker en förhoppning om att kunna lösa problem som kan finns i vardagen på ett smidigt sätt när det nu finns ett forum för möte mellan huvudmännen. Samarbete sker även med utvecklingsledarna inom äldreområdet i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Bl a har man genomfört utbildning tillsammans och genom en gemensam webbaserad projektarbetsplats utbyter man erfarenheter, tips och idéer. Det ovan beskrivna utvecklingsarbetet ska fortgå under nya register kommer troligtvis att medföra ytterligare behov av utvecklingsledare samt att brukarmedverkan genom bildandet av ett seniorråd planeras. 6.3 Den sociala barn- och ungdomsvården Västerbottens län har sökt och fått statsbidrag till ett 3-årigt utvecklingsarbete som handlar om att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. FoU Västerbotten har uppdraget och en utvecklingsledare anställdes på deltid fr.o.m. september 2011 och kommer att arbeta heltid under hela Det nationella målet är att stärka de regionala strukturerna för kunskapsutveckling inom länets kommuner/socialtjänst samt berörda delar av hälso- och sjukvården. De lokala målen för utvecklingsarbetet är Barn och ungas medverkan/delaktighet i och inflytande över den sociala barnavården ska stärkas Kompetensen hos kommun- och landstingspersonal som arbetar med placerade barn och unga, ska utvecklas och förbättras Kunskapen om länets placerade barn och ungdomar i samhällsvård ska i samarbete med universitet och andra relevanta kunskapsmiljöer, utvecklas och förbättras. Utvecklingsledarens roll är att utifrån kartläggning, behovsbeskrivning och konkretiserade mål, ge stöd till Västerbottens 15 kommuner i att driva lokalt förbättringsarbete. En nationell kartläggning har under hösten 2011 genomförts i landets alla län och regioner. I Västerbotten skickades 18 enkäter ut till kommuner och kommundelar. Sammanlagt 15 enkäter har besvarats. Under 2012 ska bland annat enkätresultatet ligga till grund för fortsatt arbete och planering av insatser i de 15 kommunerna för att nå de uppsatta målen.

9 9 Förslag till projektorganisation och uppdragsbeskrivning har tagits fram och i början av 2012 kommer Länssamordningsgruppen, som är projektets styrgrupp, att fatta beslut. Till sitt förfogande har utvecklingsledaren olika grupper och nyckelpersoner för förankring och stöd i arbetet och under hösten har en rad sådana möten ägt rum. En sakkunniggrupp med särskild kunskap inom området placerade barn och unga är en viktig resurs utifrån de dagliga frågeställningarna direkt kopplade till projektuppdraget. Gruppen har träffats vid ett tillfälle under hösten Projektuppdraget har presenterats i olika sammanhang under hösten: Länsgrupp barn och unga, Socialchefgruppen samt Skolchef- och socialchefskonferens. Ett nationellt nätverk för utvecklingsledare har bildats genom SKL där ett inledande möte har ägt rum samt att även inom detta område har en webbaserad plattform skapats för information och erfarenhetsutbyte. Samverkan i norra regionen har inletts med ett första möte i Norrbotten. Denna första planeringsperiod kommer under 2012 att övergå till mer konkreta aktiviteter utifrån de behov av förbättringsarbete som respektive kommun uppvisar. Samarbete mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård kommer att ingå som en viktig del i de regionala stödstrukturerna för att stärka utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna. 6.4 Missbruk och beroende 2011 var det sista året som särskilda statsbidrag via SKL och Kunskap till praktik utgick till Västerbottens län enligt den inriktning som gällt från Processledaren för Kunskap till praktik i Västerbotten har redovisat ett omfattande struktur- och projektarbete som gjorts under åren. Vissa uppdrag kommer att övergå i FoU Västerbottens regi liksom uppdraget att stärka kompetensen kring Föräldrastöd inom missbruk och beroendeområdet. För Föräldrastödssatsningen utgår särskilda statsbidrag till utbildning och metodstöd för personal inom missbruks- och beroendeområdet inom kommuner och landsting. De uppdrag som FoU Västerbotten har fått enligt beslut från Länssamordningsgruppen den är att: Stödja inriktningen mot mer uppföljning och utvärdering av insatser inom missbruks- och beroendeområdet. Bl a handlar det om att ge stöd i implementering av nya uppföljningssystem, ge analys- och tolkningsstöd samt bidra till att skapa fungerande strukturer i detta arbete. Samordna nätverken för de utbildade utbildarna. FoU Västerbottens roll i kommande utbildningssammanhang är beroende av på vilket sätt SKL kommer att ansvara för utbildningssatsningar framgent. Ge stöd till brukarorganisationer och framtida brukarråd inom missbruks- och beroendeområdet. Kartlägga antalet föräldrar i vård och behandling i enlighet med det nationella upplägget samt ge utbildning och metodstöd i olika föräldrastödsmetoder. Aktivt knyta FoU Västerbottens arbete inom missbruksområdet till praktiknära forskning och utveckling.

10 Uppföljning och utvärdering, Öppna jämförelser mm FoU Västerbotten har tagit initiativ till ett utvecklingsarbete för att i första hand med hjälp av öppna jämförelser kunna följa upp verksamheter, analysera och tolka resultat och starta förbättringsarbeten. Arbetet ska på sikt kunna ge struktur, kunskap och rutiner för att hantera olika typer av data som underlag för verksamhetsuppföljning. I samarbete med SKL och Socialstyrelsen anordnade FoU Västerbotten en större workshop under hösten där 10 av länets 15 kommuner deltog tillsammans med representanter från landstinget. Workshopen gav bl a resultatet att några kommuner deltar i ett förbättringsarbete med utgångspunkt från de resultat i Öppna jämförelser som man ansåg mest angelägna. Tre lärandeseminarier anordnas under hösten 2011 och våren 2012 med ledning av utvecklingsledare från FoU Västerbotten och landstingets Memeologen. Inom ramen för utvecklingsarbetet tillsammans med SKL pågår även en process som innefattar framtagandet av en analysmodell baserat på Öppna jämförelser. Det främsta syftet är att öka den praktiska användningen av Öppna jämförelser i verksamheten genom en modell som förenklar för kommunerna att analysera sina resultat. Det arbetet beräknas vara klart under försommaren 2012 och planeras bl a resultera i en handbok för användare och uttolkare av Öppna Jämförelser. FoU Västerbotten har som ett av sina uppdrag att bistå huvudmännen med länsanalyser av nationell statistik och kvalitetsindikatorer. En första länsrapport har påbörjats i december och ska ses som ett första steg utifrån detta uppdrag. Ambitionen är att lyfta fram och sammanställa den offentliga statistiken på ett sätt så att det blir hanterligt och ändamålsenligt för länets kommuner och berörda delar av hälso- och sjukvården. Denna första länsrapport har utgått från de Öppna Jämförelser inom äldreområdet som offentliggjordes den 14 december och ska presenteras för huvudmännen i januari FoU Västerbotten har under senhösten påbörjat ett samarbete med Inst för omvårdnad för att undersöka möjligheterna att utvärdera ett 3-årigt försöksprojekt inom äldreområdet; Mulit7. Utvärderingsdesign beräknas kunna presenteras i februari Införandet av kvalitetsregister inom äldreområdet har skapat möjligheter att följa upp insatser och även förhoppningsvis gett personal nya insikter om på vilket sätt man kan arbeta med resultat. Ju mer kvalitetsindikatorerna förfinas och ger bra struktur- process och resultatmått, desto mer kommer också personal i verksamheterna kunna använda dem för att åtgärda och förbättra insatser för klienter, brukare och patienter. 6.6 ehälsa inom ramen för FoU. ehälsa, som tidigare kallades nationell IT-strategi, utgör en förutsättning och en viktig infrastruktur för att kunskaps- och verksamhetsutvecklingen inom kommuner och landsting ska kunna ske. ehälsa ska bl a underlätta för verksamheten att möta individens behov och önskemål, möjliggöra informationsutbyte mellan vårdgivare och ge beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vård och omsorg och sociala insatser. Förutsättningar för införandet av ehälsa i länet har under perioden ökat markant. Via projektet Mjuk IT-infrastruktur för eförvaltning och etjänster har en inventering genomförts hos

11 11 kommunerna för att ge en bild över behovet av en gemensam mjuk IT-infrastruktur, d v s hur kommunerna tillsammans kan möta kraven på säker inloggning och behörighet i kommande tjänster riktade mot brukare och för informationsutbyte med andra vårdgivare. En upphandling av socialtjänstsystem har genomförts av Umeå kommun med en möjlighet att avropa för länets övriga kommuner. Projektet Verksamhetsutveckling inom ramen för gemensamt socialtjänstsystem är en direkt följd av den upphandlingen och fokuserar på processkartläggning av socialtjänstens processer. Processanalysen ska dels ge kunskap om socialtjänstens arbetsprocesser och dels underlätta en implementering av gemensamt socialtjänstsystem och skapa förutsättningar för samverkan och effektivisering via kluster inom länet. 7. Samverkan Som tidigare nämnts har det varit ett intensivt år där samverkan med andra kunskapsmiljöer varit en grundförutsättning för etableringen av FoU Västerbotten. Deltagandet i Kunskapsnätverket utgör en viktig grund för att gemensamt stärka den regionala stödstrukturen i länet. Universitetet FoU Västerbotten har haft flera kontakter och samarbetar idag med Institutionen för socialt arbete och Institutionen för omvårdnad. Samarbetet handlar om utbildning, c- och d-uppsatser, utvärdering, enskilda studier och löpande information. Ett möte har även ägt rum på geriatriska kliniken i Umeå. Epidemiologen och Institutionen för psykologi är ytterligare viktiga universitetskontakter och samarbete har inletts kring området missbruk och beroende liksom kring äldreområdet. FoU-miljöer FoU Västerbotten har ett nära samarbete med UFFE och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum. FoU Västerbotten kan möjliggöra att studier, utbildning, utvecklingsarbeten, lokal evidens mm kan växlas upp och bli en resurs för hela länet. Mot bakgrund av kommande regionförändringar har särskilt samarbete inletts med FoU Norrbotten. Samarbetet gäller samtliga ämnesområden och särskilt samarbetar medarbetare kontinuerligt inom äldreområdet och inom utvecklingsarbetet kring barn och unga. FoU Västerbotten deltog aktivt tillsammans med Norrbotten i planering och genomförande av den regionala konferensen om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten den 2 november. Landstinget Ett omfattande samarbete har skett i första hand med Memeologen där flera olika förbättringsarbeten görs tillsammans ex vis; Förbättringsteam inom ramen för arbetet med kvalitetsregistren, förbättringsteam utifrån resultat i Öppna jämförelser, analysmodell för uppföljning av resultat samt handledning kring arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården. Nationella och regionala nätverk Medarbetare på FoU Västerbotten ingår i följande nationella och regionala nätverk: - Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (plattformsledare) - Bättre liv för sjuka äldre - Bättre liv, norra regionen

12 12 - Barn och unga - Öppna jämförelser Rapporterade studier FoU Västerbotten etablerades under året och har därför inte initierat några egna nya studier. De studier som slutförts under året har varit ett arv från Äldrecentrum: Värdegrundsinspiratörer i kommunal äldreomsorg En beskrivning av Lycksele kommuns satsning på värdegrundsutbildning, värdegrundsinspiratörer och tillämpning i verksamheten Irene Andersson 2011 Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal inom äldreomsorg en intervention Gunilla Strandberg 2011 Kompetensutveckling i äldreomsorgen i fyra kommuner UFFE-meddelande 1/2011 Lustspelet Är vi bra på bemötande på min arbetsplats ABF Umeå regionen Kristina Westerberg Lena Bohlin Camilla Nilsson 2011 Gerd Jonsson 2011 Interaktiv gång och risk för fall INGRIF studien En prospektiv studie bland personer 75 år och äldre i ordinärt boende i Umeå kommun Ellinor Nordin 2011 Physical restraint use and falls in institutional care of old people Effects of a restraint minimization program Tony Pellfolk Ekonomisk redovisning Cirka 90 % av FoU Västerbottens löpande intäkter består av statsbidrag, hittills i form av olika projekt som SKL förmedlar efter överenskommelser med staten. Eftersom basanslaget från huvudmännen är relativt litet tkr från kommunerna och 257 tkr från landstinget - skapar detta en viss osäkerhet i personalplaneringen. Merparten av SKL-projekten är 3-åriga och flera projekt planerades till 2010, men nästan inga utbetalade statsbidrag nyttjades utan de fördes över till Det överskott som fanns inom Äldrecentrum fördes över till FoU Västerbotten och förslag finns på hur dessa kan nyttjas som FoU-medel till studier och kunskapsutveckling. Kostnaderna för 2011 ska ses i ljuset av en nystartad verksamhet där inte någon varit anställd under ett helt år. Kostnaderna för 2012 kommer därmed att vara betydligt högre vilket kommer att framgå i Verksamhetsplan 2012.

13 13 Intäkter 2011 SKL Äldre SKL Regionala stödstrukturer SKL Barn o Unga SKL Öppna jämförelser Kommuner Landsting INTÄKTER Kommuner Landsting Regionala stödstrukturer, SKL Mest sjuka äldre, SKL Sociala barn och ungdomsvården, SKL Öppna Jämförelser, SKL SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Tjänsteköp mm Lokalkostnader Kontorskostnader Resor, kost, logi Konferenser, seminarier, workshops Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT

14 14 BILAGA 1. Uppdragsbeskrivning FoU Västerbotten för 2011 beslutad av LSG Beskrivning av uppdrag och inriktning för verksamheten i FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget. vilken antagits av Länssamordningsgruppen(LSG) den 31 augusti Under 2011 ska särskilt följande inriktning och uppdrag gälla: Etablering och uppstart Samverkan Starta upp verksamheten och återkomma med förslag hur verksamheten bör finansieras och bemannas utifrån givna intäkter och behov av kompetens Bedöma hur arvet efter Äldrecentrum skall hanteras vad gäller rapporter, hemsidesinformation m.m. Etablera ett informationssystem som ger bra och aktuell information till verksamhetsföreträdarna och som fungerar som en gemensam ingång för omvärlden vid kontakter med FoU Västerbotten Etablera samverkan med de kunskapsmiljöer som bedöms vara viktigast på kort och lång sikt för verksamheten. Utveckla en plan för hur samverkan ska utvecklas i första hand inom länet och sedermera i norra regionen. Särskilt analysera samverkan med universitetet och de överenskommelser som finns mellan kommuner/landsting och universitet samt återkomma med förslag till utveckling och förbättringar Utveckla samverkan med de kommunala FoU-ombuden i enlighet med målbilden i dokumentet FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget Vidmakthålla och utveckla samverkan med nationella aktörer såsom SKL, nationella kunskapscentra etc. Nationella riktlinjer och kunskapsspridning Medverka i implementeringen av nationella riktlinjer för socialtjänst och hälso och sjukvård Genomföra länsanalyser av nationell statistik och kvalitetsindikatorer som senare bestäms av LSG Planera för utbildning i grundkunskap om evidensbaserad praktik för relevanta yrkesgrupper i samarbete med lämpliga kunskapsmiljöer och FoU-ombud. Upprätta informations- och mötesformer för kunskapsspridning. Virtuell teknik för kunskapsspridning ska prövas för att göra kunskapen tillgänglig för större grupper. Ge råd och stöd i implementering av ny kunskap

15 15 Ge råd och stöd till främst men inte bara små kommuner i hur man bedriver kunskapsbaserat utvecklingsarbete och att särskilt beakta FoU-ombudens och det lärande nätverkets potential. att vara ett stöd i uppföljning och utvärdering av verksamheter i länet. Kvalitetsregister Medverka som stöd, vid införande av kvalitetsregister i såväl kommunernas som landstingets verksamheter Statsbidrag Samordna de statsbidragsansökningar i länet som är gemensamma, för landsting och kommun för 2012 Övrigt Vara en part i utvecklingen av nationell strategi för e-hälsa Insamla och föreslå konkreta förslag till projekt/utvecklingsarbeten inom FoU-området Utarbeta förslag till slutlig finansiering och budget för 2011 samt förslag till budget för 2012

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget

FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget Förslag till målbild, uppdrag, kompetens och finansiering Bakgrund LAKO ( 14/2009) behandlade frågan om översyn av Äldrecentrum Västerbotten

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

dd nr. Socialdepartementet. Sammanfattning. Bilaga till protokoll vid regeringssammantr äde. Koncept

dd nr. Socialdepartementet. Sammanfattning. Bilaga till protokoll vid regeringssammantr äde. Koncept Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Anna Brooks Telefon 08 405 42 22 Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammantr äde 2011-0000 nr 2011-01-dd Stöd till en evidensbaserad

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. för

VERKSAMHETSPLAN. för VERKSAMHETSPLAN för FoU Västerbotten 2013 2 Förord Vi skriver nu verksamhetsplan för tredje året i rad sedan FoU Västerbottens tillkomst 2011. I förra årets verksamhetsberättelse kunde vi konstatera att

Läs mer

Verksamhetsplan FoU Jämts uppdrag

Verksamhetsplan FoU Jämts uppdrag 1(7) Verksamhetsplan 2013 Från och med 2011 är FoU Jämt en del av Regionförbundet Jämtlands län (bildades den 1 januari 2011). Förbundet är ett kommunalt samverkansorgan och består av de verksamheter som

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik Protokoll II:2 vid regeringssammanträde 2011-01-27 S2011/986/FST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. FoU Västerbotten

Verksamhetsberättelse 2013. FoU Västerbotten Verksamhetsberättelse 2013 FoU Västerbotten 2 Innehå ll Sid 1. Kort sammanfattning av året 2013 3 2. Stöd för kunskapsutveckling 4 2.1 Regional stödstruktur för kunskapsutveckling 4 2.2 FoU Västerbotten

Läs mer

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Antogs vid FoU Välfärds årsmöte 2013-08-28 1 FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Bakgrund Inför regeringens och SKL:s arbete med att

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Uppdraget. Mål. Syfte. Omfattning Dnr 7270/2009

Uppdraget. Mål. Syfte. Omfattning Dnr 7270/2009 1 Projektplan för regeringsuppdrag om att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten Uppdraget Regeringen

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Beslut på bättre grund.

Beslut på bättre grund. Beslut på bättre grund. Kunskapskällor i evidensbaserad praktik - Systematisk uppföljning en grund för kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik Lycksele 20 november 2014 Anneli.jaderland@skl.se Kunskapsutveckling

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5 Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl. 13.30 16.00 Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5 Torsdag 9 mars: 13.30 15.00 Nämndsammanträde 15.00 15.10 Paus med

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen bemyndigar äldre- och

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården

Om systematisk uppföljning. inom den sociala barn- och ungdomsvården Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården Vad innebär det? Systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten verksamhetsuppföljningen utgör kärnan i det förbättringsarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse FoU Välfärd

Verksamhetsberättelse FoU Välfärd Verksamhetsberättelse 2015 FoU Välfärd Innehå ll Sid 1. Förord 3 2. Mål för FoU Välfärd 4 3. Uppdragen 4 4. Profilområden 5 5. Måluppfyllelse 6 6. Personal 2015 11 7. Publicerat 11 8. Ekonomisk redovisning

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014.

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014. Uppsala "KOMMUN KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3 Handläggare Datum Diarienummer Carina Kumlin 2015-01-14 ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar

Läs mer

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja Så lyfter vi måltiderna för äldre 12 november 2014 Karin Lilja Uppdraget Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer