Verksamhetsberättelse FoU Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011. FoU Västerbotten"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 FoU Västerbotten

2 2 Innehåll Sid 1. Sammanfattande reflektioner 3 2. Ledning och organisation 4 3. FoU-ombuden 5 4. Målbilder, uppdrag och verksamhetsidé 6 5. Måluppfyllelse 6 6. Utvecklingsarbeten och projekt Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Äldreområdet Den sociala barn och ungdomsvården Missbruk och beroende Uppföljning och utvärdering; Öppna jämförelser mm ehälsa Samverkan Ekonomisk redovisning 12 Bilaga 1: Uppdrag för FoU Västerbotten 14

3 3 1. Sammanfattande reflektioner FoU Västerbotten bildades i februari 2011 som en viljeyttring från länets kommuner och landsting, och som ett resultat av den nationella satsning som pågår för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt från de målbilder och uppdrag som antagits för FoU Västerbotten sammanställde vi nyanställda medarbetare Marie Ernestad, chef för verksamheten och Kristina Nordmark, utvecklingsledare inom äldreområdet en verksamhetsplan för innevarande år Vi satte upp en rad mätbara mål och aktiviteter, vilka senare antogs av styrgruppen; Länssamordningsgruppen. Som bilaga till denna verksamhetsberättelse följer aktiviteterna uppställda i en tidplan och det framgår av resultatet att nästan alla aktiviteter har genomförts. Det har varit ett mycket intensivt och utvecklande första år för FoU Västerbotten. Vi har expanderat från 2 till 6 medarbetare. Vi ger idag kunskapsstöd till länet inom flera olika områden och tydligt fokus har under detta första år varit att bidra med metoder och verktyg utifrån förbättrings- och implementeringskunskap. Det nära samarbetet med kommunernas fou-ombud tror vi är en framgångsfaktor för att socialtjänsterna alltmer ska utvecklas till lärande organisationer och med en evidensbaserad praktik som grund för sin verksamhetsutveckling. Vi har under året arrangerat flera möten med befintliga kunskapsmiljöer i länet för att genom samordning kunna sprida ny kunskap och ge stöd utifrån huvudmännens behov av kunskapsutveckling. Samarbetet i det s k Kunskapsnätverket bådar gott inför framtiden. En ambition för kommande år är att vi även får möjlighet att stärka den egna forskarkompetensen i verksamheten. Initiativ har därför tagits under året och vi hoppas att FoU Västerbotten även ska kunna erbjuda en miljö som gynnar den praktiknära forskningen och utvecklingen. Umeå den Marie Ernestad Chef för FoU Västerbotten

4 4 2. Ledning och organisation Ledningsorganisationen för FoU Västerbotten ser ut enligt skiss. Regional nivå Lokal nivå Länssamordningsgruppen FoU Västerbotten Ny verksamhet i februari 2011 Lokal samverkan tjänstemän Kan initiera ärenden till AC Konsensus AC Konsensus * Länsgrupp Barn och Unga 30 st FoUombud i länets 15 kommuner Lokal politisk samverkan * Kan initiera ärenden till AC Konsensus Primärkommunal delegation * Samverkan och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor *politiska organ dd Länssamordningsgruppen är styrgrupp för FoU Västerbotten och består av chefstjänstemän som representerar kommuner och landsting och som bereder ärenden inom vård, omsorg och folkhälsa för beslut i det politiska organset AC Konsensus. Gemensamma frågor som rör skola, socialtjänst och landsting bereds av Länsgruppen Barn och Unga. Personalen i FoU Västerbotten består av 2 tillsvidaretjänster, 1 projektanställning och 3 tjänsteköp. Tjänsteköpet som avser ehälsa budgeteras helt och fullt från Region Västerbottens IT-verksamhet som i sin tur erhållit statsbidrag från SKL. Bemanningen ser idag ut så här: Marie Ernestad, chef, t v-anst 100 % Kristina Nordmark, utvecklingsledare äldre, t v-anst 100 % Margaretha Hägglund, utvecklingsledare barn/unga, projektanst 100 % (under hösten 75%) Åsa Bygdeson, utvecklingsledare äldre, tjänsteköp Robertsfors 100 % Berith Westman, utvecklingsledare FoU-ombud, tjänsteköp Lycksele 50 % Lars Eriksson, projektledare ehälsa, tjänsteköp Vindeln 100 % En tredje person inom äldreområdet arbetar med landstingets implementering av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret och tjänsten har under 2011 finansierats av landstinget.

5 5 I samband med beslutet att Äldrecentrum skulle läggas ner fanns uppdraget till FoU Västerbotten att överta delar av den tidigare verksamheten. Den nystartade FoU Västerbotten övertog därför en mängd rapporter som producerats under åren via Äldrecentrums försorg, liksom uppdraget att begära in slutrapporter för tidigare beviljade FoU-medel. Äldrecentrums rapporter har sammanställts och finns på FoU Västerbottens hemsida. De medel som fanns kvar vid nedläggningen av Äldrecentrum fördes över till FoU Västerbotten och för 2012 kommer Länssamordningsgruppen att ta ställning till ett förslag om hur dessa medel bäst kan nyttjas för FoU-arbete och för att stimulera till kunskapsutveckling. 3. FoU-ombuden Samtliga ordförande i Västerbottens socialnämnder beslutade år 2009 att skapa förutsättningar för FoU-kompetens i den egna organisationen. Målet sattes att varje kommun i Västerbotten ska ha 2 FoU-ombud som organiseras i ett lärande nätverk där ombuden blir rustade med verktyg att hantera sökande, spridning och användning av kunskap inom den lokala organisationen. I december 2011 blev det klart att samtliga kommuner har 2 ombud vilket innebär att alla har uppnått målet. Totalt är alltså FoU-ombuden 30 till antalet. Varje ombud är länkad till det regionala arbetet med att kunskapsbasera och utveckla vård- och omsorg samt socialt arbete. De är utsedda av förvaltningsledningsgrupperna i respektive kommun och har mandat att delta i det regionala arbetet. 14 kommuner har idag ett beslut antaget av socialnämnden och påminnelse har gått ut till den kommun som ännu inte skickat in avtal/beslut. Det lärande nätverket med de lokala FoU-ombuden utgör en viktig kontaktyta och bas för kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i länet. Ombuden kommer allt eftersom att få uppgiften att bevaka och sprida erfarenheter och kunskap inom områdena barn och unga, vuxna och äldre. Idag organiserar FoU Västerbotten FoU-ombudens nätverk. Resurser motsvarande en heltid fördelat på två personer har avsatts för att ge processtöd till ombuden. Finansieringen har under året fördelats med 50 % via FoU Västerbotten och vardera 25% via socialtjänsterna i Umeå och Skellefteå. 2 möten med FoU-ombuden och FoU Västerbotten har ägt rum under våren 2011 där ombudens roll diskuterades liksom deras förväntningar på och samarbetet med FoU Västerbotten. Höstens aktiviteter har främst utgjorts av FoU-ombudens deltagande i en för dem anpassad utbildning i EBP (evidensbaserad praktik). FoU Västerbotten är utbildningsanordnare och samarbetar med Inst för socialt arbete och UFFE kring innehållet. Kursen är upplagd på 5 sammankomster i form av internat i Lycksele samt 4 webbmöten under ett år. Däremellan har deltagarna hemuppgifter och kommunikationen mellan arrangörerna, föreläsarna och deltagarna sker bl a på en webbplats, Denna interaktiva plattform uppdateras kontinuerligt och ombuden får information och guidning till andra webbplatser, kunskapsöversikter, socialtjänstverktyg, kunskapsguiden etc. En särskild processtödjare/utvecklingsledare har haft ansvaret för att ge FoU-ombuden stöd i deras roll och kontakterna har skett såväl genom personliga besök i kommunen som telefon- och mailkontakter.

6 6 Enkätmätningar sker kontinuerligt mot bakgrund av målen att FoU-ombuden ska öka sin förtrogenhet med EBP, socialtjänstverktyget och förbättringskunskap. Mätningen visar på att förtrogenheten påtagligt ökar med tiden och detta mäts och redovisas löpande under utbildningsinternaten. 4. Målbilder, uppdrag och verksamhetsidé I samband med beslutet om att starta FoU Västerbotten antogs AC Konsensus en rad målbilder för den nya regionala verksamheten. Vi har sammanställt målbilderna i punktform: Vi använder bästa tillgängliga kunskap som vi hämtar från aktuell forskning, våra systematiserade erfarenheter från praktiken och vår dialog med de brukare vi möter. Vi arbetar i samklang mellan kommuner och landsting och söker gemensamt tillgodose brukarnas behov utifrån en samsyn på verksamheten. Hos oss ska brukaren inte hamna mellan stolarna. Vi prioriterar särskilt kunskap om kvalitet och om resultat av de insatser som ges vid våra verksamheter. Vi tillvaratar och förmedlar behov av ny kunskap i dialog mellan praktik och forskning. Vi prioriterar förbättringskunskap och verksamhetsnära kunskapsutveckling. Vi organiserar oss för största möjliga tydlighet, genomskinlighet och effektivitet. Dessa målbilder tillsammans med de uppdrag som FoU Västerbotten fick satte vi sedan samman till Verksamhetsplan För att sammanfatta FoU Västerbottens verksamhetsidé vill vi uttrycka det på detta sätt: FoU Västerbotten ska i samarbete med andra kunskapsmiljöer i länet aktivt arbeta för att stärka kunskapsbasen i kommunernas socialtjänst och berörda delar av hälsooch sjukvård. FoU Västerbotten ska bygga på idén om en sammanvägning av de tre kunskapskällorna som utgör en evidensbaserad praktik; brukarens erfarenheter och önskemål, professionens expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. FoU Västerbotten ska bidra med praktiskt verksamhetsstöd, stimulera till praktiknära forskning och utveckling, sprida ny kunskap och ge stöd i uppföljning och utvärdering. FoU Västerbotten ska finnas som en länk mellan den lokala och nationella nivån när det gäller frågor om kunskapsutveckling, och skapa arenor där forskare och praktiker kan mötas. 5. Måluppfyllelse Den verksamhetsplan som legat till grund för årets arbete innehåller en mängd mål och aktiviteter. Vi har försökt utgå från mätbara mål och i särskild bilaga redovisas att de flesta målen har uppfyllts. Av resultatet framgår även att de allra flesta aktiviteterna har utförts. Några aktiviteter har vi valt att lyfta ut med anledning av att planeringen inte visade sig möjlig.

7 7 6. Utvecklingsarbeten och projekt Utöver de uppdrag som ligger som grund för FoU Västerbottens arbete, har en rad utvecklingsarbeten och projekt sjösatts under året. Nedan följer de särskilda satsningar som påbörjats under Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Under 2010 lämnade Västerbottens län genom beslut i AC Konsensus en avsiktsförklaring till SKL som beskrev på vilket sätt arbetet kunde bedrivas för att att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvård. Statsbidrag och avgifter från huvudmännen möjliggjorde att FoU Västerbotten kunde bildas. I avsiktsförklaringen hade den regionala stödstrukturen i länet beskrivits och det nystartade FoU Västerbotten fick uppdraget att samordna och samarbeta med relevanta kunskapsmiljöer, FoU-ombuden samt flera lednings- och yrkesnätverk. FoU Västerbotten tog redan vid starten i februari initiativ till ett nytt nätverk; Kunskapsnätverket. Deltagarna har under året träffats fyra gånger och bestått av representanter för universitetet genom Inst för socialt arbete och Inst för omvårdnad, fou-miljöerna UFFE och socialpsykiatriskt kunskapscentrum, FoUU vid landstinget, FoU Norrbotten samt landstingets utvecklingsenhet Memeologen. Nätverket har identifierat en rad områden och uppdrag för kommande samarbete. FoU Västerbotten har under året haft flera dragningar och diskussioner med nätverken för socialnämndsordföranden, socialchefer, Länssamordningsgrupp och Länsgrupp barn och unga. Föreläsning om verksamheten har även gjorts för Regionförbundet Jämtland och en särskild konferens anordnades för SKL-representanter en dag i maj. Dagen innehöll flera intressanta föreläsningar och verksamhetsbeskrivningar/utvärderingar från socialtjänsten i Umeå, landstingets Memeologen, Inst för socialt arbete, UFFE och FoU Västerbotten. FoU-ombuden utgör en viktig länk i en regional stödstruktur och utbildningen i en evidensbaserad praktik som påbörjats under året och som tidigare beskrivits, ger FoU-ombuden en starkare bas för sina uppdrag i den egna kommunen. 6.2 Äldreområdet Äldreområdet är det utvecklingsområde som resurs- och omfångsmässigt är det absolut största för FoU Västerbotten. För mer detaljerad information om uppdragen och aktiviteterna hänvisas till bilaga 4. 2 utvecklingsledare hos FoU Västerbotten och en registersamordnare inom landstinget har gett länets kommuner och landsting stöd i införandet av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret. Målet har uppnåtts och idag registrerar alla 15 kommuner och landstinget i de två kvalitetsregistren. Utvecklingsledare har även uppdraget att ge stöd i förbättringsarbete och 33 nystartade förbättringsteam från 10 av länets kommuner och landsting skapar nu genom ett genombrottsarbete goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och ett bättre liv för de mest sjuka äldre i länet. Genombrottsarbetet leds av medarbetare från FoU Västerbotten och landstingets Memeologen.

8 8 Utvecklingsledarna har anordnat utbildning i förbättringskunskap, informerat om arbetet till chefer på olika nivåer i kommunerna och landstinget, skapat ett återkommande nyhetsbrev, samlat och spridit information och aktuell forskning, påbörjat arbetet med inspelade föreläsningar för webbaserat lärande och skapat mallar och andra verktyg för insamlande och presentation av registerdata. Utvecklingsledarnas arbete bygger på nära samarbete med medarbetare inom äldreområdet och de bidrar till samarbetet mellan kommunerna och landstinget för ett mer sammanhållet synsätt. I uppdraget ligger även att starta 3 geografiska nätverk för arbetet med kvalitetsregistren och idag har ett nätverk startat med kommunerna Skellefteå, Norsjö och Robertsfors tillsammans med primärvård och slutenvård. Deltagarna har förmedlat positiv respons på nyttan av nätverket och uttrycker en förhoppning om att kunna lösa problem som kan finns i vardagen på ett smidigt sätt när det nu finns ett forum för möte mellan huvudmännen. Samarbete sker även med utvecklingsledarna inom äldreområdet i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Bl a har man genomfört utbildning tillsammans och genom en gemensam webbaserad projektarbetsplats utbyter man erfarenheter, tips och idéer. Det ovan beskrivna utvecklingsarbetet ska fortgå under nya register kommer troligtvis att medföra ytterligare behov av utvecklingsledare samt att brukarmedverkan genom bildandet av ett seniorråd planeras. 6.3 Den sociala barn- och ungdomsvården Västerbottens län har sökt och fått statsbidrag till ett 3-årigt utvecklingsarbete som handlar om att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. FoU Västerbotten har uppdraget och en utvecklingsledare anställdes på deltid fr.o.m. september 2011 och kommer att arbeta heltid under hela Det nationella målet är att stärka de regionala strukturerna för kunskapsutveckling inom länets kommuner/socialtjänst samt berörda delar av hälso- och sjukvården. De lokala målen för utvecklingsarbetet är Barn och ungas medverkan/delaktighet i och inflytande över den sociala barnavården ska stärkas Kompetensen hos kommun- och landstingspersonal som arbetar med placerade barn och unga, ska utvecklas och förbättras Kunskapen om länets placerade barn och ungdomar i samhällsvård ska i samarbete med universitet och andra relevanta kunskapsmiljöer, utvecklas och förbättras. Utvecklingsledarens roll är att utifrån kartläggning, behovsbeskrivning och konkretiserade mål, ge stöd till Västerbottens 15 kommuner i att driva lokalt förbättringsarbete. En nationell kartläggning har under hösten 2011 genomförts i landets alla län och regioner. I Västerbotten skickades 18 enkäter ut till kommuner och kommundelar. Sammanlagt 15 enkäter har besvarats. Under 2012 ska bland annat enkätresultatet ligga till grund för fortsatt arbete och planering av insatser i de 15 kommunerna för att nå de uppsatta målen.

9 9 Förslag till projektorganisation och uppdragsbeskrivning har tagits fram och i början av 2012 kommer Länssamordningsgruppen, som är projektets styrgrupp, att fatta beslut. Till sitt förfogande har utvecklingsledaren olika grupper och nyckelpersoner för förankring och stöd i arbetet och under hösten har en rad sådana möten ägt rum. En sakkunniggrupp med särskild kunskap inom området placerade barn och unga är en viktig resurs utifrån de dagliga frågeställningarna direkt kopplade till projektuppdraget. Gruppen har träffats vid ett tillfälle under hösten Projektuppdraget har presenterats i olika sammanhang under hösten: Länsgrupp barn och unga, Socialchefgruppen samt Skolchef- och socialchefskonferens. Ett nationellt nätverk för utvecklingsledare har bildats genom SKL där ett inledande möte har ägt rum samt att även inom detta område har en webbaserad plattform skapats för information och erfarenhetsutbyte. Samverkan i norra regionen har inletts med ett första möte i Norrbotten. Denna första planeringsperiod kommer under 2012 att övergå till mer konkreta aktiviteter utifrån de behov av förbättringsarbete som respektive kommun uppvisar. Samarbete mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård kommer att ingå som en viktig del i de regionala stödstrukturerna för att stärka utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna. 6.4 Missbruk och beroende 2011 var det sista året som särskilda statsbidrag via SKL och Kunskap till praktik utgick till Västerbottens län enligt den inriktning som gällt från Processledaren för Kunskap till praktik i Västerbotten har redovisat ett omfattande struktur- och projektarbete som gjorts under åren. Vissa uppdrag kommer att övergå i FoU Västerbottens regi liksom uppdraget att stärka kompetensen kring Föräldrastöd inom missbruk och beroendeområdet. För Föräldrastödssatsningen utgår särskilda statsbidrag till utbildning och metodstöd för personal inom missbruks- och beroendeområdet inom kommuner och landsting. De uppdrag som FoU Västerbotten har fått enligt beslut från Länssamordningsgruppen den är att: Stödja inriktningen mot mer uppföljning och utvärdering av insatser inom missbruks- och beroendeområdet. Bl a handlar det om att ge stöd i implementering av nya uppföljningssystem, ge analys- och tolkningsstöd samt bidra till att skapa fungerande strukturer i detta arbete. Samordna nätverken för de utbildade utbildarna. FoU Västerbottens roll i kommande utbildningssammanhang är beroende av på vilket sätt SKL kommer att ansvara för utbildningssatsningar framgent. Ge stöd till brukarorganisationer och framtida brukarråd inom missbruks- och beroendeområdet. Kartlägga antalet föräldrar i vård och behandling i enlighet med det nationella upplägget samt ge utbildning och metodstöd i olika föräldrastödsmetoder. Aktivt knyta FoU Västerbottens arbete inom missbruksområdet till praktiknära forskning och utveckling.

10 Uppföljning och utvärdering, Öppna jämförelser mm FoU Västerbotten har tagit initiativ till ett utvecklingsarbete för att i första hand med hjälp av öppna jämförelser kunna följa upp verksamheter, analysera och tolka resultat och starta förbättringsarbeten. Arbetet ska på sikt kunna ge struktur, kunskap och rutiner för att hantera olika typer av data som underlag för verksamhetsuppföljning. I samarbete med SKL och Socialstyrelsen anordnade FoU Västerbotten en större workshop under hösten där 10 av länets 15 kommuner deltog tillsammans med representanter från landstinget. Workshopen gav bl a resultatet att några kommuner deltar i ett förbättringsarbete med utgångspunkt från de resultat i Öppna jämförelser som man ansåg mest angelägna. Tre lärandeseminarier anordnas under hösten 2011 och våren 2012 med ledning av utvecklingsledare från FoU Västerbotten och landstingets Memeologen. Inom ramen för utvecklingsarbetet tillsammans med SKL pågår även en process som innefattar framtagandet av en analysmodell baserat på Öppna jämförelser. Det främsta syftet är att öka den praktiska användningen av Öppna jämförelser i verksamheten genom en modell som förenklar för kommunerna att analysera sina resultat. Det arbetet beräknas vara klart under försommaren 2012 och planeras bl a resultera i en handbok för användare och uttolkare av Öppna Jämförelser. FoU Västerbotten har som ett av sina uppdrag att bistå huvudmännen med länsanalyser av nationell statistik och kvalitetsindikatorer. En första länsrapport har påbörjats i december och ska ses som ett första steg utifrån detta uppdrag. Ambitionen är att lyfta fram och sammanställa den offentliga statistiken på ett sätt så att det blir hanterligt och ändamålsenligt för länets kommuner och berörda delar av hälso- och sjukvården. Denna första länsrapport har utgått från de Öppna Jämförelser inom äldreområdet som offentliggjordes den 14 december och ska presenteras för huvudmännen i januari FoU Västerbotten har under senhösten påbörjat ett samarbete med Inst för omvårdnad för att undersöka möjligheterna att utvärdera ett 3-årigt försöksprojekt inom äldreområdet; Mulit7. Utvärderingsdesign beräknas kunna presenteras i februari Införandet av kvalitetsregister inom äldreområdet har skapat möjligheter att följa upp insatser och även förhoppningsvis gett personal nya insikter om på vilket sätt man kan arbeta med resultat. Ju mer kvalitetsindikatorerna förfinas och ger bra struktur- process och resultatmått, desto mer kommer också personal i verksamheterna kunna använda dem för att åtgärda och förbättra insatser för klienter, brukare och patienter. 6.6 ehälsa inom ramen för FoU. ehälsa, som tidigare kallades nationell IT-strategi, utgör en förutsättning och en viktig infrastruktur för att kunskaps- och verksamhetsutvecklingen inom kommuner och landsting ska kunna ske. ehälsa ska bl a underlätta för verksamheten att möta individens behov och önskemål, möjliggöra informationsutbyte mellan vårdgivare och ge beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vård och omsorg och sociala insatser. Förutsättningar för införandet av ehälsa i länet har under perioden ökat markant. Via projektet Mjuk IT-infrastruktur för eförvaltning och etjänster har en inventering genomförts hos

11 11 kommunerna för att ge en bild över behovet av en gemensam mjuk IT-infrastruktur, d v s hur kommunerna tillsammans kan möta kraven på säker inloggning och behörighet i kommande tjänster riktade mot brukare och för informationsutbyte med andra vårdgivare. En upphandling av socialtjänstsystem har genomförts av Umeå kommun med en möjlighet att avropa för länets övriga kommuner. Projektet Verksamhetsutveckling inom ramen för gemensamt socialtjänstsystem är en direkt följd av den upphandlingen och fokuserar på processkartläggning av socialtjänstens processer. Processanalysen ska dels ge kunskap om socialtjänstens arbetsprocesser och dels underlätta en implementering av gemensamt socialtjänstsystem och skapa förutsättningar för samverkan och effektivisering via kluster inom länet. 7. Samverkan Som tidigare nämnts har det varit ett intensivt år där samverkan med andra kunskapsmiljöer varit en grundförutsättning för etableringen av FoU Västerbotten. Deltagandet i Kunskapsnätverket utgör en viktig grund för att gemensamt stärka den regionala stödstrukturen i länet. Universitetet FoU Västerbotten har haft flera kontakter och samarbetar idag med Institutionen för socialt arbete och Institutionen för omvårdnad. Samarbetet handlar om utbildning, c- och d-uppsatser, utvärdering, enskilda studier och löpande information. Ett möte har även ägt rum på geriatriska kliniken i Umeå. Epidemiologen och Institutionen för psykologi är ytterligare viktiga universitetskontakter och samarbete har inletts kring området missbruk och beroende liksom kring äldreområdet. FoU-miljöer FoU Västerbotten har ett nära samarbete med UFFE och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum. FoU Västerbotten kan möjliggöra att studier, utbildning, utvecklingsarbeten, lokal evidens mm kan växlas upp och bli en resurs för hela länet. Mot bakgrund av kommande regionförändringar har särskilt samarbete inletts med FoU Norrbotten. Samarbetet gäller samtliga ämnesområden och särskilt samarbetar medarbetare kontinuerligt inom äldreområdet och inom utvecklingsarbetet kring barn och unga. FoU Västerbotten deltog aktivt tillsammans med Norrbotten i planering och genomförande av den regionala konferensen om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten den 2 november. Landstinget Ett omfattande samarbete har skett i första hand med Memeologen där flera olika förbättringsarbeten görs tillsammans ex vis; Förbättringsteam inom ramen för arbetet med kvalitetsregistren, förbättringsteam utifrån resultat i Öppna jämförelser, analysmodell för uppföljning av resultat samt handledning kring arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården. Nationella och regionala nätverk Medarbetare på FoU Västerbotten ingår i följande nationella och regionala nätverk: - Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (plattformsledare) - Bättre liv för sjuka äldre - Bättre liv, norra regionen

12 12 - Barn och unga - Öppna jämförelser Rapporterade studier FoU Västerbotten etablerades under året och har därför inte initierat några egna nya studier. De studier som slutförts under året har varit ett arv från Äldrecentrum: Värdegrundsinspiratörer i kommunal äldreomsorg En beskrivning av Lycksele kommuns satsning på värdegrundsutbildning, värdegrundsinspiratörer och tillämpning i verksamheten Irene Andersson 2011 Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal inom äldreomsorg en intervention Gunilla Strandberg 2011 Kompetensutveckling i äldreomsorgen i fyra kommuner UFFE-meddelande 1/2011 Lustspelet Är vi bra på bemötande på min arbetsplats ABF Umeå regionen Kristina Westerberg Lena Bohlin Camilla Nilsson 2011 Gerd Jonsson 2011 Interaktiv gång och risk för fall INGRIF studien En prospektiv studie bland personer 75 år och äldre i ordinärt boende i Umeå kommun Ellinor Nordin 2011 Physical restraint use and falls in institutional care of old people Effects of a restraint minimization program Tony Pellfolk Ekonomisk redovisning Cirka 90 % av FoU Västerbottens löpande intäkter består av statsbidrag, hittills i form av olika projekt som SKL förmedlar efter överenskommelser med staten. Eftersom basanslaget från huvudmännen är relativt litet tkr från kommunerna och 257 tkr från landstinget - skapar detta en viss osäkerhet i personalplaneringen. Merparten av SKL-projekten är 3-åriga och flera projekt planerades till 2010, men nästan inga utbetalade statsbidrag nyttjades utan de fördes över till Det överskott som fanns inom Äldrecentrum fördes över till FoU Västerbotten och förslag finns på hur dessa kan nyttjas som FoU-medel till studier och kunskapsutveckling. Kostnaderna för 2011 ska ses i ljuset av en nystartad verksamhet där inte någon varit anställd under ett helt år. Kostnaderna för 2012 kommer därmed att vara betydligt högre vilket kommer att framgå i Verksamhetsplan 2012.

13 13 Intäkter 2011 SKL Äldre SKL Regionala stödstrukturer SKL Barn o Unga SKL Öppna jämförelser Kommuner Landsting INTÄKTER Kommuner Landsting Regionala stödstrukturer, SKL Mest sjuka äldre, SKL Sociala barn och ungdomsvården, SKL Öppna Jämförelser, SKL SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Tjänsteköp mm Lokalkostnader Kontorskostnader Resor, kost, logi Konferenser, seminarier, workshops Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT

14 14 BILAGA 1. Uppdragsbeskrivning FoU Västerbotten för 2011 beslutad av LSG Beskrivning av uppdrag och inriktning för verksamheten i FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget. vilken antagits av Länssamordningsgruppen(LSG) den 31 augusti Under 2011 ska särskilt följande inriktning och uppdrag gälla: Etablering och uppstart Samverkan Starta upp verksamheten och återkomma med förslag hur verksamheten bör finansieras och bemannas utifrån givna intäkter och behov av kompetens Bedöma hur arvet efter Äldrecentrum skall hanteras vad gäller rapporter, hemsidesinformation m.m. Etablera ett informationssystem som ger bra och aktuell information till verksamhetsföreträdarna och som fungerar som en gemensam ingång för omvärlden vid kontakter med FoU Västerbotten Etablera samverkan med de kunskapsmiljöer som bedöms vara viktigast på kort och lång sikt för verksamheten. Utveckla en plan för hur samverkan ska utvecklas i första hand inom länet och sedermera i norra regionen. Särskilt analysera samverkan med universitetet och de överenskommelser som finns mellan kommuner/landsting och universitet samt återkomma med förslag till utveckling och förbättringar Utveckla samverkan med de kommunala FoU-ombuden i enlighet med målbilden i dokumentet FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget Vidmakthålla och utveckla samverkan med nationella aktörer såsom SKL, nationella kunskapscentra etc. Nationella riktlinjer och kunskapsspridning Medverka i implementeringen av nationella riktlinjer för socialtjänst och hälso och sjukvård Genomföra länsanalyser av nationell statistik och kvalitetsindikatorer som senare bestäms av LSG Planera för utbildning i grundkunskap om evidensbaserad praktik för relevanta yrkesgrupper i samarbete med lämpliga kunskapsmiljöer och FoU-ombud. Upprätta informations- och mötesformer för kunskapsspridning. Virtuell teknik för kunskapsspridning ska prövas för att göra kunskapen tillgänglig för större grupper. Ge råd och stöd i implementering av ny kunskap

15 15 Ge råd och stöd till främst men inte bara små kommuner i hur man bedriver kunskapsbaserat utvecklingsarbete och att särskilt beakta FoU-ombudens och det lärande nätverkets potential. att vara ett stöd i uppföljning och utvärdering av verksamheter i länet. Kvalitetsregister Medverka som stöd, vid införande av kvalitetsregister i såväl kommunernas som landstingets verksamheter Statsbidrag Samordna de statsbidragsansökningar i länet som är gemensamma, för landsting och kommun för 2012 Övrigt Vara en part i utvecklingen av nationell strategi för e-hälsa Insamla och föreslå konkreta förslag till projekt/utvecklingsarbeten inom FoU-området Utarbeta förslag till slutlig finansiering och budget för 2011 samt förslag till budget för 2012

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Evidensbaserad praktik till Sverige.

Evidensbaserad praktik till Sverige. Evidensbaserad praktik till Sverige.. it is important to expose learners to exceptional clinicians who have a gift for intuitive diagnosis, a talent for precise observation, and excellent judgement in

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja Så lyfter vi måltiderna för äldre 12 november 2014 Karin Lilja Uppdraget Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Projektplan. Barnets rättigheter i vårdnadstvister Projektplan Barnets rättigheter i vårdnadstvister Stiftelsen Allmänna Barnhuset planerar att tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och region Örebro starta ett utvecklingsprojekt kring barn som

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga Utdrag Protokoll II:4 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland

Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland Bakgrund. Sörmland har kommit långt i arbetet med att utforma en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Välkommen till Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Ditt landsting har anmält intresse att delta i det nationella projektet

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2010 2014 2 Innehåll Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Målgrupper 5 Avgränsningar 5 Nuläge 6 Tillgång till data 6 Indikatorer

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Genomförandeplan 2011 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2011 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2011 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Den 24 april 2008 träffade regeringen en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Projektplan för projektet Vännäs HemvårdsCenter i samverkan År 1 etapp 1-3

Projektplan för projektet Vännäs HemvårdsCenter i samverkan År 1 etapp 1-3 2010-11-17 Projektplan för projektet Vännäs HemvårdsCenter i samverkan År 1 etapp 1-3 1. Beskrivning Bakgrunden till projektet Under 2007 pågick ett processarbete inom landstinget med fokus på att föra

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014 Utdrag Protokoll II:4 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8804/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 2014:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL Slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-08-28 2011/148-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2011-05-19

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer