Verksamhetsberättelse FoU Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011. FoU Västerbotten"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 FoU Västerbotten

2 2 Innehåll Sid 1. Sammanfattande reflektioner 3 2. Ledning och organisation 4 3. FoU-ombuden 5 4. Målbilder, uppdrag och verksamhetsidé 6 5. Måluppfyllelse 6 6. Utvecklingsarbeten och projekt Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Äldreområdet Den sociala barn och ungdomsvården Missbruk och beroende Uppföljning och utvärdering; Öppna jämförelser mm ehälsa Samverkan Ekonomisk redovisning 12 Bilaga 1: Uppdrag för FoU Västerbotten 14

3 3 1. Sammanfattande reflektioner FoU Västerbotten bildades i februari 2011 som en viljeyttring från länets kommuner och landsting, och som ett resultat av den nationella satsning som pågår för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt från de målbilder och uppdrag som antagits för FoU Västerbotten sammanställde vi nyanställda medarbetare Marie Ernestad, chef för verksamheten och Kristina Nordmark, utvecklingsledare inom äldreområdet en verksamhetsplan för innevarande år Vi satte upp en rad mätbara mål och aktiviteter, vilka senare antogs av styrgruppen; Länssamordningsgruppen. Som bilaga till denna verksamhetsberättelse följer aktiviteterna uppställda i en tidplan och det framgår av resultatet att nästan alla aktiviteter har genomförts. Det har varit ett mycket intensivt och utvecklande första år för FoU Västerbotten. Vi har expanderat från 2 till 6 medarbetare. Vi ger idag kunskapsstöd till länet inom flera olika områden och tydligt fokus har under detta första år varit att bidra med metoder och verktyg utifrån förbättrings- och implementeringskunskap. Det nära samarbetet med kommunernas fou-ombud tror vi är en framgångsfaktor för att socialtjänsterna alltmer ska utvecklas till lärande organisationer och med en evidensbaserad praktik som grund för sin verksamhetsutveckling. Vi har under året arrangerat flera möten med befintliga kunskapsmiljöer i länet för att genom samordning kunna sprida ny kunskap och ge stöd utifrån huvudmännens behov av kunskapsutveckling. Samarbetet i det s k Kunskapsnätverket bådar gott inför framtiden. En ambition för kommande år är att vi även får möjlighet att stärka den egna forskarkompetensen i verksamheten. Initiativ har därför tagits under året och vi hoppas att FoU Västerbotten även ska kunna erbjuda en miljö som gynnar den praktiknära forskningen och utvecklingen. Umeå den Marie Ernestad Chef för FoU Västerbotten

4 4 2. Ledning och organisation Ledningsorganisationen för FoU Västerbotten ser ut enligt skiss. Regional nivå Lokal nivå Länssamordningsgruppen FoU Västerbotten Ny verksamhet i februari 2011 Lokal samverkan tjänstemän Kan initiera ärenden till AC Konsensus AC Konsensus * Länsgrupp Barn och Unga 30 st FoUombud i länets 15 kommuner Lokal politisk samverkan * Kan initiera ärenden till AC Konsensus Primärkommunal delegation * Samverkan och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor *politiska organ dd Länssamordningsgruppen är styrgrupp för FoU Västerbotten och består av chefstjänstemän som representerar kommuner och landsting och som bereder ärenden inom vård, omsorg och folkhälsa för beslut i det politiska organset AC Konsensus. Gemensamma frågor som rör skola, socialtjänst och landsting bereds av Länsgruppen Barn och Unga. Personalen i FoU Västerbotten består av 2 tillsvidaretjänster, 1 projektanställning och 3 tjänsteköp. Tjänsteköpet som avser ehälsa budgeteras helt och fullt från Region Västerbottens IT-verksamhet som i sin tur erhållit statsbidrag från SKL. Bemanningen ser idag ut så här: Marie Ernestad, chef, t v-anst 100 % Kristina Nordmark, utvecklingsledare äldre, t v-anst 100 % Margaretha Hägglund, utvecklingsledare barn/unga, projektanst 100 % (under hösten 75%) Åsa Bygdeson, utvecklingsledare äldre, tjänsteköp Robertsfors 100 % Berith Westman, utvecklingsledare FoU-ombud, tjänsteköp Lycksele 50 % Lars Eriksson, projektledare ehälsa, tjänsteköp Vindeln 100 % En tredje person inom äldreområdet arbetar med landstingets implementering av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret och tjänsten har under 2011 finansierats av landstinget.

5 5 I samband med beslutet att Äldrecentrum skulle läggas ner fanns uppdraget till FoU Västerbotten att överta delar av den tidigare verksamheten. Den nystartade FoU Västerbotten övertog därför en mängd rapporter som producerats under åren via Äldrecentrums försorg, liksom uppdraget att begära in slutrapporter för tidigare beviljade FoU-medel. Äldrecentrums rapporter har sammanställts och finns på FoU Västerbottens hemsida. De medel som fanns kvar vid nedläggningen av Äldrecentrum fördes över till FoU Västerbotten och för 2012 kommer Länssamordningsgruppen att ta ställning till ett förslag om hur dessa medel bäst kan nyttjas för FoU-arbete och för att stimulera till kunskapsutveckling. 3. FoU-ombuden Samtliga ordförande i Västerbottens socialnämnder beslutade år 2009 att skapa förutsättningar för FoU-kompetens i den egna organisationen. Målet sattes att varje kommun i Västerbotten ska ha 2 FoU-ombud som organiseras i ett lärande nätverk där ombuden blir rustade med verktyg att hantera sökande, spridning och användning av kunskap inom den lokala organisationen. I december 2011 blev det klart att samtliga kommuner har 2 ombud vilket innebär att alla har uppnått målet. Totalt är alltså FoU-ombuden 30 till antalet. Varje ombud är länkad till det regionala arbetet med att kunskapsbasera och utveckla vård- och omsorg samt socialt arbete. De är utsedda av förvaltningsledningsgrupperna i respektive kommun och har mandat att delta i det regionala arbetet. 14 kommuner har idag ett beslut antaget av socialnämnden och påminnelse har gått ut till den kommun som ännu inte skickat in avtal/beslut. Det lärande nätverket med de lokala FoU-ombuden utgör en viktig kontaktyta och bas för kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i länet. Ombuden kommer allt eftersom att få uppgiften att bevaka och sprida erfarenheter och kunskap inom områdena barn och unga, vuxna och äldre. Idag organiserar FoU Västerbotten FoU-ombudens nätverk. Resurser motsvarande en heltid fördelat på två personer har avsatts för att ge processtöd till ombuden. Finansieringen har under året fördelats med 50 % via FoU Västerbotten och vardera 25% via socialtjänsterna i Umeå och Skellefteå. 2 möten med FoU-ombuden och FoU Västerbotten har ägt rum under våren 2011 där ombudens roll diskuterades liksom deras förväntningar på och samarbetet med FoU Västerbotten. Höstens aktiviteter har främst utgjorts av FoU-ombudens deltagande i en för dem anpassad utbildning i EBP (evidensbaserad praktik). FoU Västerbotten är utbildningsanordnare och samarbetar med Inst för socialt arbete och UFFE kring innehållet. Kursen är upplagd på 5 sammankomster i form av internat i Lycksele samt 4 webbmöten under ett år. Däremellan har deltagarna hemuppgifter och kommunikationen mellan arrangörerna, föreläsarna och deltagarna sker bl a på en webbplats, Denna interaktiva plattform uppdateras kontinuerligt och ombuden får information och guidning till andra webbplatser, kunskapsöversikter, socialtjänstverktyg, kunskapsguiden etc. En särskild processtödjare/utvecklingsledare har haft ansvaret för att ge FoU-ombuden stöd i deras roll och kontakterna har skett såväl genom personliga besök i kommunen som telefon- och mailkontakter.

6 6 Enkätmätningar sker kontinuerligt mot bakgrund av målen att FoU-ombuden ska öka sin förtrogenhet med EBP, socialtjänstverktyget och förbättringskunskap. Mätningen visar på att förtrogenheten påtagligt ökar med tiden och detta mäts och redovisas löpande under utbildningsinternaten. 4. Målbilder, uppdrag och verksamhetsidé I samband med beslutet om att starta FoU Västerbotten antogs AC Konsensus en rad målbilder för den nya regionala verksamheten. Vi har sammanställt målbilderna i punktform: Vi använder bästa tillgängliga kunskap som vi hämtar från aktuell forskning, våra systematiserade erfarenheter från praktiken och vår dialog med de brukare vi möter. Vi arbetar i samklang mellan kommuner och landsting och söker gemensamt tillgodose brukarnas behov utifrån en samsyn på verksamheten. Hos oss ska brukaren inte hamna mellan stolarna. Vi prioriterar särskilt kunskap om kvalitet och om resultat av de insatser som ges vid våra verksamheter. Vi tillvaratar och förmedlar behov av ny kunskap i dialog mellan praktik och forskning. Vi prioriterar förbättringskunskap och verksamhetsnära kunskapsutveckling. Vi organiserar oss för största möjliga tydlighet, genomskinlighet och effektivitet. Dessa målbilder tillsammans med de uppdrag som FoU Västerbotten fick satte vi sedan samman till Verksamhetsplan För att sammanfatta FoU Västerbottens verksamhetsidé vill vi uttrycka det på detta sätt: FoU Västerbotten ska i samarbete med andra kunskapsmiljöer i länet aktivt arbeta för att stärka kunskapsbasen i kommunernas socialtjänst och berörda delar av hälsooch sjukvård. FoU Västerbotten ska bygga på idén om en sammanvägning av de tre kunskapskällorna som utgör en evidensbaserad praktik; brukarens erfarenheter och önskemål, professionens expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. FoU Västerbotten ska bidra med praktiskt verksamhetsstöd, stimulera till praktiknära forskning och utveckling, sprida ny kunskap och ge stöd i uppföljning och utvärdering. FoU Västerbotten ska finnas som en länk mellan den lokala och nationella nivån när det gäller frågor om kunskapsutveckling, och skapa arenor där forskare och praktiker kan mötas. 5. Måluppfyllelse Den verksamhetsplan som legat till grund för årets arbete innehåller en mängd mål och aktiviteter. Vi har försökt utgå från mätbara mål och i särskild bilaga redovisas att de flesta målen har uppfyllts. Av resultatet framgår även att de allra flesta aktiviteterna har utförts. Några aktiviteter har vi valt att lyfta ut med anledning av att planeringen inte visade sig möjlig.

7 7 6. Utvecklingsarbeten och projekt Utöver de uppdrag som ligger som grund för FoU Västerbottens arbete, har en rad utvecklingsarbeten och projekt sjösatts under året. Nedan följer de särskilda satsningar som påbörjats under Regional stödstruktur för kunskapsutveckling Under 2010 lämnade Västerbottens län genom beslut i AC Konsensus en avsiktsförklaring till SKL som beskrev på vilket sätt arbetet kunde bedrivas för att att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvård. Statsbidrag och avgifter från huvudmännen möjliggjorde att FoU Västerbotten kunde bildas. I avsiktsförklaringen hade den regionala stödstrukturen i länet beskrivits och det nystartade FoU Västerbotten fick uppdraget att samordna och samarbeta med relevanta kunskapsmiljöer, FoU-ombuden samt flera lednings- och yrkesnätverk. FoU Västerbotten tog redan vid starten i februari initiativ till ett nytt nätverk; Kunskapsnätverket. Deltagarna har under året träffats fyra gånger och bestått av representanter för universitetet genom Inst för socialt arbete och Inst för omvårdnad, fou-miljöerna UFFE och socialpsykiatriskt kunskapscentrum, FoUU vid landstinget, FoU Norrbotten samt landstingets utvecklingsenhet Memeologen. Nätverket har identifierat en rad områden och uppdrag för kommande samarbete. FoU Västerbotten har under året haft flera dragningar och diskussioner med nätverken för socialnämndsordföranden, socialchefer, Länssamordningsgrupp och Länsgrupp barn och unga. Föreläsning om verksamheten har även gjorts för Regionförbundet Jämtland och en särskild konferens anordnades för SKL-representanter en dag i maj. Dagen innehöll flera intressanta föreläsningar och verksamhetsbeskrivningar/utvärderingar från socialtjänsten i Umeå, landstingets Memeologen, Inst för socialt arbete, UFFE och FoU Västerbotten. FoU-ombuden utgör en viktig länk i en regional stödstruktur och utbildningen i en evidensbaserad praktik som påbörjats under året och som tidigare beskrivits, ger FoU-ombuden en starkare bas för sina uppdrag i den egna kommunen. 6.2 Äldreområdet Äldreområdet är det utvecklingsområde som resurs- och omfångsmässigt är det absolut största för FoU Västerbotten. För mer detaljerad information om uppdragen och aktiviteterna hänvisas till bilaga 4. 2 utvecklingsledare hos FoU Västerbotten och en registersamordnare inom landstinget har gett länets kommuner och landsting stöd i införandet av kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret. Målet har uppnåtts och idag registrerar alla 15 kommuner och landstinget i de två kvalitetsregistren. Utvecklingsledare har även uppdraget att ge stöd i förbättringsarbete och 33 nystartade förbättringsteam från 10 av länets kommuner och landsting skapar nu genom ett genombrottsarbete goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och ett bättre liv för de mest sjuka äldre i länet. Genombrottsarbetet leds av medarbetare från FoU Västerbotten och landstingets Memeologen.

8 8 Utvecklingsledarna har anordnat utbildning i förbättringskunskap, informerat om arbetet till chefer på olika nivåer i kommunerna och landstinget, skapat ett återkommande nyhetsbrev, samlat och spridit information och aktuell forskning, påbörjat arbetet med inspelade föreläsningar för webbaserat lärande och skapat mallar och andra verktyg för insamlande och presentation av registerdata. Utvecklingsledarnas arbete bygger på nära samarbete med medarbetare inom äldreområdet och de bidrar till samarbetet mellan kommunerna och landstinget för ett mer sammanhållet synsätt. I uppdraget ligger även att starta 3 geografiska nätverk för arbetet med kvalitetsregistren och idag har ett nätverk startat med kommunerna Skellefteå, Norsjö och Robertsfors tillsammans med primärvård och slutenvård. Deltagarna har förmedlat positiv respons på nyttan av nätverket och uttrycker en förhoppning om att kunna lösa problem som kan finns i vardagen på ett smidigt sätt när det nu finns ett forum för möte mellan huvudmännen. Samarbete sker även med utvecklingsledarna inom äldreområdet i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Bl a har man genomfört utbildning tillsammans och genom en gemensam webbaserad projektarbetsplats utbyter man erfarenheter, tips och idéer. Det ovan beskrivna utvecklingsarbetet ska fortgå under nya register kommer troligtvis att medföra ytterligare behov av utvecklingsledare samt att brukarmedverkan genom bildandet av ett seniorråd planeras. 6.3 Den sociala barn- och ungdomsvården Västerbottens län har sökt och fått statsbidrag till ett 3-årigt utvecklingsarbete som handlar om att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. FoU Västerbotten har uppdraget och en utvecklingsledare anställdes på deltid fr.o.m. september 2011 och kommer att arbeta heltid under hela Det nationella målet är att stärka de regionala strukturerna för kunskapsutveckling inom länets kommuner/socialtjänst samt berörda delar av hälso- och sjukvården. De lokala målen för utvecklingsarbetet är Barn och ungas medverkan/delaktighet i och inflytande över den sociala barnavården ska stärkas Kompetensen hos kommun- och landstingspersonal som arbetar med placerade barn och unga, ska utvecklas och förbättras Kunskapen om länets placerade barn och ungdomar i samhällsvård ska i samarbete med universitet och andra relevanta kunskapsmiljöer, utvecklas och förbättras. Utvecklingsledarens roll är att utifrån kartläggning, behovsbeskrivning och konkretiserade mål, ge stöd till Västerbottens 15 kommuner i att driva lokalt förbättringsarbete. En nationell kartläggning har under hösten 2011 genomförts i landets alla län och regioner. I Västerbotten skickades 18 enkäter ut till kommuner och kommundelar. Sammanlagt 15 enkäter har besvarats. Under 2012 ska bland annat enkätresultatet ligga till grund för fortsatt arbete och planering av insatser i de 15 kommunerna för att nå de uppsatta målen.

9 9 Förslag till projektorganisation och uppdragsbeskrivning har tagits fram och i början av 2012 kommer Länssamordningsgruppen, som är projektets styrgrupp, att fatta beslut. Till sitt förfogande har utvecklingsledaren olika grupper och nyckelpersoner för förankring och stöd i arbetet och under hösten har en rad sådana möten ägt rum. En sakkunniggrupp med särskild kunskap inom området placerade barn och unga är en viktig resurs utifrån de dagliga frågeställningarna direkt kopplade till projektuppdraget. Gruppen har träffats vid ett tillfälle under hösten Projektuppdraget har presenterats i olika sammanhang under hösten: Länsgrupp barn och unga, Socialchefgruppen samt Skolchef- och socialchefskonferens. Ett nationellt nätverk för utvecklingsledare har bildats genom SKL där ett inledande möte har ägt rum samt att även inom detta område har en webbaserad plattform skapats för information och erfarenhetsutbyte. Samverkan i norra regionen har inletts med ett första möte i Norrbotten. Denna första planeringsperiod kommer under 2012 att övergå till mer konkreta aktiviteter utifrån de behov av förbättringsarbete som respektive kommun uppvisar. Samarbete mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård kommer att ingå som en viktig del i de regionala stödstrukturerna för att stärka utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna. 6.4 Missbruk och beroende 2011 var det sista året som särskilda statsbidrag via SKL och Kunskap till praktik utgick till Västerbottens län enligt den inriktning som gällt från Processledaren för Kunskap till praktik i Västerbotten har redovisat ett omfattande struktur- och projektarbete som gjorts under åren. Vissa uppdrag kommer att övergå i FoU Västerbottens regi liksom uppdraget att stärka kompetensen kring Föräldrastöd inom missbruk och beroendeområdet. För Föräldrastödssatsningen utgår särskilda statsbidrag till utbildning och metodstöd för personal inom missbruks- och beroendeområdet inom kommuner och landsting. De uppdrag som FoU Västerbotten har fått enligt beslut från Länssamordningsgruppen den är att: Stödja inriktningen mot mer uppföljning och utvärdering av insatser inom missbruks- och beroendeområdet. Bl a handlar det om att ge stöd i implementering av nya uppföljningssystem, ge analys- och tolkningsstöd samt bidra till att skapa fungerande strukturer i detta arbete. Samordna nätverken för de utbildade utbildarna. FoU Västerbottens roll i kommande utbildningssammanhang är beroende av på vilket sätt SKL kommer att ansvara för utbildningssatsningar framgent. Ge stöd till brukarorganisationer och framtida brukarråd inom missbruks- och beroendeområdet. Kartlägga antalet föräldrar i vård och behandling i enlighet med det nationella upplägget samt ge utbildning och metodstöd i olika föräldrastödsmetoder. Aktivt knyta FoU Västerbottens arbete inom missbruksområdet till praktiknära forskning och utveckling.

10 Uppföljning och utvärdering, Öppna jämförelser mm FoU Västerbotten har tagit initiativ till ett utvecklingsarbete för att i första hand med hjälp av öppna jämförelser kunna följa upp verksamheter, analysera och tolka resultat och starta förbättringsarbeten. Arbetet ska på sikt kunna ge struktur, kunskap och rutiner för att hantera olika typer av data som underlag för verksamhetsuppföljning. I samarbete med SKL och Socialstyrelsen anordnade FoU Västerbotten en större workshop under hösten där 10 av länets 15 kommuner deltog tillsammans med representanter från landstinget. Workshopen gav bl a resultatet att några kommuner deltar i ett förbättringsarbete med utgångspunkt från de resultat i Öppna jämförelser som man ansåg mest angelägna. Tre lärandeseminarier anordnas under hösten 2011 och våren 2012 med ledning av utvecklingsledare från FoU Västerbotten och landstingets Memeologen. Inom ramen för utvecklingsarbetet tillsammans med SKL pågår även en process som innefattar framtagandet av en analysmodell baserat på Öppna jämförelser. Det främsta syftet är att öka den praktiska användningen av Öppna jämförelser i verksamheten genom en modell som förenklar för kommunerna att analysera sina resultat. Det arbetet beräknas vara klart under försommaren 2012 och planeras bl a resultera i en handbok för användare och uttolkare av Öppna Jämförelser. FoU Västerbotten har som ett av sina uppdrag att bistå huvudmännen med länsanalyser av nationell statistik och kvalitetsindikatorer. En första länsrapport har påbörjats i december och ska ses som ett första steg utifrån detta uppdrag. Ambitionen är att lyfta fram och sammanställa den offentliga statistiken på ett sätt så att det blir hanterligt och ändamålsenligt för länets kommuner och berörda delar av hälso- och sjukvården. Denna första länsrapport har utgått från de Öppna Jämförelser inom äldreområdet som offentliggjordes den 14 december och ska presenteras för huvudmännen i januari FoU Västerbotten har under senhösten påbörjat ett samarbete med Inst för omvårdnad för att undersöka möjligheterna att utvärdera ett 3-årigt försöksprojekt inom äldreområdet; Mulit7. Utvärderingsdesign beräknas kunna presenteras i februari Införandet av kvalitetsregister inom äldreområdet har skapat möjligheter att följa upp insatser och även förhoppningsvis gett personal nya insikter om på vilket sätt man kan arbeta med resultat. Ju mer kvalitetsindikatorerna förfinas och ger bra struktur- process och resultatmått, desto mer kommer också personal i verksamheterna kunna använda dem för att åtgärda och förbättra insatser för klienter, brukare och patienter. 6.6 ehälsa inom ramen för FoU. ehälsa, som tidigare kallades nationell IT-strategi, utgör en förutsättning och en viktig infrastruktur för att kunskaps- och verksamhetsutvecklingen inom kommuner och landsting ska kunna ske. ehälsa ska bl a underlätta för verksamheten att möta individens behov och önskemål, möjliggöra informationsutbyte mellan vårdgivare och ge beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vård och omsorg och sociala insatser. Förutsättningar för införandet av ehälsa i länet har under perioden ökat markant. Via projektet Mjuk IT-infrastruktur för eförvaltning och etjänster har en inventering genomförts hos

11 11 kommunerna för att ge en bild över behovet av en gemensam mjuk IT-infrastruktur, d v s hur kommunerna tillsammans kan möta kraven på säker inloggning och behörighet i kommande tjänster riktade mot brukare och för informationsutbyte med andra vårdgivare. En upphandling av socialtjänstsystem har genomförts av Umeå kommun med en möjlighet att avropa för länets övriga kommuner. Projektet Verksamhetsutveckling inom ramen för gemensamt socialtjänstsystem är en direkt följd av den upphandlingen och fokuserar på processkartläggning av socialtjänstens processer. Processanalysen ska dels ge kunskap om socialtjänstens arbetsprocesser och dels underlätta en implementering av gemensamt socialtjänstsystem och skapa förutsättningar för samverkan och effektivisering via kluster inom länet. 7. Samverkan Som tidigare nämnts har det varit ett intensivt år där samverkan med andra kunskapsmiljöer varit en grundförutsättning för etableringen av FoU Västerbotten. Deltagandet i Kunskapsnätverket utgör en viktig grund för att gemensamt stärka den regionala stödstrukturen i länet. Universitetet FoU Västerbotten har haft flera kontakter och samarbetar idag med Institutionen för socialt arbete och Institutionen för omvårdnad. Samarbetet handlar om utbildning, c- och d-uppsatser, utvärdering, enskilda studier och löpande information. Ett möte har även ägt rum på geriatriska kliniken i Umeå. Epidemiologen och Institutionen för psykologi är ytterligare viktiga universitetskontakter och samarbete har inletts kring området missbruk och beroende liksom kring äldreområdet. FoU-miljöer FoU Västerbotten har ett nära samarbete med UFFE och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum. FoU Västerbotten kan möjliggöra att studier, utbildning, utvecklingsarbeten, lokal evidens mm kan växlas upp och bli en resurs för hela länet. Mot bakgrund av kommande regionförändringar har särskilt samarbete inletts med FoU Norrbotten. Samarbetet gäller samtliga ämnesområden och särskilt samarbetar medarbetare kontinuerligt inom äldreområdet och inom utvecklingsarbetet kring barn och unga. FoU Västerbotten deltog aktivt tillsammans med Norrbotten i planering och genomförande av den regionala konferensen om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten den 2 november. Landstinget Ett omfattande samarbete har skett i första hand med Memeologen där flera olika förbättringsarbeten görs tillsammans ex vis; Förbättringsteam inom ramen för arbetet med kvalitetsregistren, förbättringsteam utifrån resultat i Öppna jämförelser, analysmodell för uppföljning av resultat samt handledning kring arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården. Nationella och regionala nätverk Medarbetare på FoU Västerbotten ingår i följande nationella och regionala nätverk: - Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (plattformsledare) - Bättre liv för sjuka äldre - Bättre liv, norra regionen

12 12 - Barn och unga - Öppna jämförelser Rapporterade studier FoU Västerbotten etablerades under året och har därför inte initierat några egna nya studier. De studier som slutförts under året har varit ett arv från Äldrecentrum: Värdegrundsinspiratörer i kommunal äldreomsorg En beskrivning av Lycksele kommuns satsning på värdegrundsutbildning, värdegrundsinspiratörer och tillämpning i verksamheten Irene Andersson 2011 Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal inom äldreomsorg en intervention Gunilla Strandberg 2011 Kompetensutveckling i äldreomsorgen i fyra kommuner UFFE-meddelande 1/2011 Lustspelet Är vi bra på bemötande på min arbetsplats ABF Umeå regionen Kristina Westerberg Lena Bohlin Camilla Nilsson 2011 Gerd Jonsson 2011 Interaktiv gång och risk för fall INGRIF studien En prospektiv studie bland personer 75 år och äldre i ordinärt boende i Umeå kommun Ellinor Nordin 2011 Physical restraint use and falls in institutional care of old people Effects of a restraint minimization program Tony Pellfolk Ekonomisk redovisning Cirka 90 % av FoU Västerbottens löpande intäkter består av statsbidrag, hittills i form av olika projekt som SKL förmedlar efter överenskommelser med staten. Eftersom basanslaget från huvudmännen är relativt litet tkr från kommunerna och 257 tkr från landstinget - skapar detta en viss osäkerhet i personalplaneringen. Merparten av SKL-projekten är 3-åriga och flera projekt planerades till 2010, men nästan inga utbetalade statsbidrag nyttjades utan de fördes över till Det överskott som fanns inom Äldrecentrum fördes över till FoU Västerbotten och förslag finns på hur dessa kan nyttjas som FoU-medel till studier och kunskapsutveckling. Kostnaderna för 2011 ska ses i ljuset av en nystartad verksamhet där inte någon varit anställd under ett helt år. Kostnaderna för 2012 kommer därmed att vara betydligt högre vilket kommer att framgå i Verksamhetsplan 2012.

13 13 Intäkter 2011 SKL Äldre SKL Regionala stödstrukturer SKL Barn o Unga SKL Öppna jämförelser Kommuner Landsting INTÄKTER Kommuner Landsting Regionala stödstrukturer, SKL Mest sjuka äldre, SKL Sociala barn och ungdomsvården, SKL Öppna Jämförelser, SKL SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Tjänsteköp mm Lokalkostnader Kontorskostnader Resor, kost, logi Konferenser, seminarier, workshops Övrigt SUMMA KOSTNADER RESULTAT

14 14 BILAGA 1. Uppdragsbeskrivning FoU Västerbotten för 2011 beslutad av LSG Beskrivning av uppdrag och inriktning för verksamheten i FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget. vilken antagits av Länssamordningsgruppen(LSG) den 31 augusti Under 2011 ska särskilt följande inriktning och uppdrag gälla: Etablering och uppstart Samverkan Starta upp verksamheten och återkomma med förslag hur verksamheten bör finansieras och bemannas utifrån givna intäkter och behov av kompetens Bedöma hur arvet efter Äldrecentrum skall hanteras vad gäller rapporter, hemsidesinformation m.m. Etablera ett informationssystem som ger bra och aktuell information till verksamhetsföreträdarna och som fungerar som en gemensam ingång för omvärlden vid kontakter med FoU Västerbotten Etablera samverkan med de kunskapsmiljöer som bedöms vara viktigast på kort och lång sikt för verksamheten. Utveckla en plan för hur samverkan ska utvecklas i första hand inom länet och sedermera i norra regionen. Särskilt analysera samverkan med universitetet och de överenskommelser som finns mellan kommuner/landsting och universitet samt återkomma med förslag till utveckling och förbättringar Utveckla samverkan med de kommunala FoU-ombuden i enlighet med målbilden i dokumentet FoU Västerbotten ny regional verksamhet för kommunerna och landstinget Vidmakthålla och utveckla samverkan med nationella aktörer såsom SKL, nationella kunskapscentra etc. Nationella riktlinjer och kunskapsspridning Medverka i implementeringen av nationella riktlinjer för socialtjänst och hälso och sjukvård Genomföra länsanalyser av nationell statistik och kvalitetsindikatorer som senare bestäms av LSG Planera för utbildning i grundkunskap om evidensbaserad praktik för relevanta yrkesgrupper i samarbete med lämpliga kunskapsmiljöer och FoU-ombud. Upprätta informations- och mötesformer för kunskapsspridning. Virtuell teknik för kunskapsspridning ska prövas för att göra kunskapen tillgänglig för större grupper. Ge råd och stöd i implementering av ny kunskap

15 15 Ge råd och stöd till främst men inte bara små kommuner i hur man bedriver kunskapsbaserat utvecklingsarbete och att särskilt beakta FoU-ombudens och det lärande nätverkets potential. att vara ett stöd i uppföljning och utvärdering av verksamheter i länet. Kvalitetsregister Medverka som stöd, vid införande av kvalitetsregister i såväl kommunernas som landstingets verksamheter Statsbidrag Samordna de statsbidragsansökningar i länet som är gemensamma, för landsting och kommun för 2012 Övrigt Vara en part i utvecklingen av nationell strategi för e-hälsa Insamla och föreslå konkreta förslag till projekt/utvecklingsarbeten inom FoU-området Utarbeta förslag till slutlig finansiering och budget för 2011 samt förslag till budget för 2012

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala utvecklingsledare BoU

Regionala utvecklingsledare BoU EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala utvecklingsledare BoU REDOVISNING AV 2012 ÅRS ARBETE Regionala utvecklingsledare BoU 1 Regionala utvecklingsledare BoU 2 Bakgrund och sammanhang...

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Tuula Björkenor Tel. 021-39 79 43 Ann Tjernberg Tel. 021-39 79 61 2010-05-10 Avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. för FoU i Sörmland 2015

VERKSAMHETSPLAN. för FoU i Sörmland 2015 VERKSAMHETSPLAN för FoU i Sörmland 2015 FoU i Sörmland, Drottninggatan 16 B, 632 20 Eskilstuna www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se, 016-541 40 30 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Verksamhetens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län 2012-05-31 Arbetssätt och organisation för kunskapsbaserad styrning Landstinget i Kalmar län

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT

MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tillsammans! Det skulle egentligen räcka med det ordet för att sammanfatta kommunförbundets

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1 STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE Slutrapport 2014 1 Förord Slutrapport 2014 2 Sammanfattning Slutrapport 2014 3 Innehåll

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2011-09-15 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 15 september 2011 klockan 10.00 Plats: Kulturens

Läs mer

Verksamhetsberattelse 2011

Verksamhetsberattelse 2011 Verksamhetsberattelse 2011 Effektivitet genom samverkan Foto: Henrik Wester, Åsa Erikols, Johan Lunner, Monika Eriksson-Bertilsson, Susann Levál, Sven-Erik Henriksson Innehåll Förord 5 Samhällsplanering

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 VISION Nationella Kvalitets registren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer