Delrapport 2, MEKA. Projekttid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2, MEKA. Projekttid 140101 150630"

Transkript

1 Delrapport 2, MEKA Projekttid Rut Sannemo, projektledare MEKA Februari 2015

2 Sammanfattning Projekt MEKA (motivation, egenmakt, kunskap, arbete) pågår totalt under 18 månader, perioden Samverkande parter är Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen Strömsund och Region Jämtland Härjedalen. Projektägare är Strömsunds kommun, Framtid- och utvecklingsförvaltningen. Medfinansiering från Samordningsförbundet Jämtland. Målgruppen är nyanlända kommunplacerade samt 3:e landsmedborgare med behov av förstärkt stöd. Utifrån den nya reformen, 1 december 2010 finns nya aspekter av flyktingmottagning. I och med Arbetsförmedlingens nya uttalade ansvar har de kommunala flyktingmottagningarna inte längre en lika naturlig övergripande roll i arbetet och inte samma möjligheter att möta nyanlända i vardagen. Dock har kommunerna fortfarande ett stort ansvar i de nyanländas etablering. Vi är i behov av att utarbeta arbetssätt för att fylla specifika behov och möta de nya förutsättningarna. Det gäller såväl förändrade förutsättningar i strukturer inom den egna organisationen och samverkansarbete som i möte med individer. MEKA kommer att arbeta för att utveckla organisationen så resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt för att kvinnor och män får det de faktiskt behöver för att etablera sig i samhället och ökar sin anställningsbarhet. I arbetet tillsammans med och kring målgruppen ingår en stor mängd aktörer och professioner, viktigt att alla inblandade ska dra åt samma håll. Mål att få till en snabbare och mer kvalitativ etablering samt att finna nya former för hälsofrämjande arbete för nyanlända. Deltagande kvinnor och män ska ha slutfört kurs B vid SFI eller ha motsvarande kunskaper i svenska. MEKA erbjuder kurser i fördjupning samhälle och lokalsamhälle, Hälsosam Ström Nyanländ (hälsa) och praktik. Projektet är nu inne på den femte gruppen av sex gruppverksamheter. Hittills har vi fått positivt gensvar på den fördjupade samhällsinformation som ingår i MEKA. Deltagande kvinnor och män har uppgett att de fått ökade kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. En annan positiv feedback är utrymmet att få prata vardagssvenska i mindre grupper än vad som är i SFI klasserna. Kursen Hälsosam Ström Nyanländ är inne på sin fjärde grupp och även där med positiva reaktioner. Ökade kunskaper kring hälsa, egenvård och hur kroppen fungerar har varit viktigt för deltagarna. Det som fungerat mindre bra har varit tillgången på praktikplatser för våra deltagare som också är ett inslag i MEKA. Det har dock börjat lätta upp lite så vi ser framemot flera möjligheter för våra deltagare att få komma ut i praktik. 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Mål för projektet... 4 Mål... 4 Delmål för organisationen... 5 Delmål för deltagare... 5 Tids- och aktivitetsplan... 5 Projektorganisation... 5 Arbetsgrupp... 5 Nätverksteam... 5 Styrgrupp... 5 Samverkan... 6 Nulägesbeskrivning... 6 Informationshäfte... 6 Urval av deltagare... 6 Gruppverksamheter... 6 Fördjupning samhälle och lokalsamhälle... 6 MEKA:s upplägg... 7 Teman vid gruppträffarna... 7 Språket... 8 Hälsosam Ström Nyanländ (HSN)... 8 Bilder från Hälsosam Ström Nyanländ... 9 Påbyggnadskurs (PBK) Praktik Utvärdering och uppföljning Avslutande frågor Skattningsskala, visuell analog skala (VAS) Implementering Riskanalys Finansiering Reflektioner

4 Bakgrund Ett antal utvecklingsprojekt har bedrivits både lokalt och regionalt som berört eller haft integrationsfrågor av olika slag som huvudfokus. En strävan efter förnyelseförmåga, förändringsbenägenhet och dynamiska processer. Ett stort behov av ett utvecklingsinriktat arbete för långsiktig hållbarhet. Utifrån den nya reformen, 1 december 2010 finns nya aspekter av flyktingmottagning. I och med Arbetsförmedlingens nya uttalade ansvar har de kommunala flyktingmottagningarna inte längre en lika naturlig övergripande roll i arbetet och inte samma möjligheter att möta nyanlända i vardagen. Likväl har kommunerna fortfarande ett stort ansvar i de nyanländas etablering. Vi är i behov av att utarbeta arbetssätt för att fylla specifika behov och möta de nya förutsättningarna. Det gäller såväl förändrade förutsättningar i strukturer inom den egna organisationen och samverkansarbete som i möte med individer. Samverkande parter i projekt MEKA är Arbetsförmedlingen (Strömsund), Region Jämtland Härjedalen (Strömsunds närvårdsområde), Strömsunds kommun som även är ansvarig för projektgenomförandet. Medfinansiering från Samordningsförbundet Jämtland. Målgrupp Nyanlända kommunplacerade personer enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt 3:e lands medborgare med behov av förstärkt stöd i introduktions-/etableringsprocessen så kallade reetablerare Uppskattat antal deltagare i projektet är 50 kvinnor och män som skall ha slutfört kurs B vid SFI eller ha motsvarande kunskaper i svenska. Mål för projektet Mål -Att effektivisera och kvalitetssäkra etablering i samhället för: Nyanlända kommunplacerade personer enligt lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 3:e landsmedborgare med behov av förstärkt stöd i introduktions-/etableringsprocessen s.k. reetableringar -En snabbare och mer kvalitativ etablering utifrån det som MEKA står för (motivation, egenmakt, kunskap och arbete). -Antal deltagare i projektet 50 stycken, ingen specifik fördelning kvinnor och män men insatser och resultat kommer att analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mål att 10 kvinnor och män ska komma vidare i utbildning, praktik eller arbete. Fram till har projektet haft totalt 32 inskrivna deltagare med fördelning 23 kvinnor och 9 män. Snittålder 38,5 år totalt, kvinnor 40,1 år och män 34,8 år. Yngste deltagare 21 år (man) och äldste 64 år (man). Resultat för deltagare i projektet: Arbete Visstidsanställning utan anställningsstöd (1 man) Utbildning Hermods, Lernia, SFI (3 kvinnor), Grundvux (1 man) Praktik kommunal praktikplats (2 kvinnor, 1 man), förening (1 kvinna) 4

5 Annat familjeförhållanden, inväntar fortsatta studiemöjligheter, inskrivning jobb- och utvecklingsgarantin (Joben). -Finna former för hälsofrämjande arbete för nyanlända. Hälsosam Ström nyanländ (HSN) har hittills genomfört tre grupper och en fjärde grupp pågår nu. Delmål för organisationen Att genomföra processkartläggning Att utveckla ett arbetssätt och en organisation så att olika insatser koordineras och samverkar utifrån individens behov och förutsättningar samt samhällets krav Att tillföra nödvändig input och feedback till Strömsunds kommuns arbete med en integrationsplan. Delmål för deltagare Att erbjuda kartläggning och nätverkskarta för deltagande individer Att utveckla och erbjuda en fördjupad kurs i samhälle och lokalsamhälle Att genomföra kurs Hälsosam Ström Nyanländ Att skapa ett kursutbud inom ex. områdena vård och omsorg, småskalig livsmedelsproduktion, skola och barnomsorg Tids- och aktivitetsplan Projektet har en tids- och aktivitetsplan som styr upp de olika insatserna. Projekt MEKA befinner sig nu i period 3 med gruppverksamheter som pågår under perioden Projektet erbjuder nu fördjupningskurs i samhälle och lokalsamhälle med syfte att: Kompletterar den obligatoriska samhällsorienteringen Fokus på att möta de utmaningar som nyanlända kan komma i kontakt med arbets- och/eller föreningsliv, skola eller annat samhällsliv Skapa nätverkskartor som ger deltagaren och teamet en översikt över insatser och intressenter Nätverkskartan utgår från kontakter med föreningsliv, professionella kontakter och vilka som ytterligare kan mobiliseras i arbetet mot att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektorganisation Arbetsgrupp Inga förändringar i arbetsgruppen utan består av samma personer som vid den första delrapporten. Nätverksteam Nätverksteamet och projektet har träffats två gånger under hösten. Gemensamt kommer vi att arbeta fram en processkarta över de olika aktörernas insatser som en nyanländ får de första 24 månaderna. En annan fråga som diskuterats är hur/om det går att ta fram en sekretessförbindelse som medger informationsöverföring mellan de olika aktörerna kring den nyanlände. Vinster med detta är att den grundinformation som redan finns skulle kunna överföras till nästa aktör. Då skulle respektive aktör kunna fokusera mera på det område som den har huvudansvar för. En annan vinst skulle vara på individnivå, att inte behöva få samma frågor igen hos alla aktörerna. Styrgrupp Inga förändringar i styrgruppen utan består av samma personer som vid projektstart. Styrgruppen har haft tre möten under hösten och det kvarstår två styrgruppsmöten innan projektavslut. 5

6 Styrgruppen får vid varje tillfälle genomgång av vad som gjorts, nuläge och planering framåt för projektet. Utifrån dagordningen har andra viktiga personer för projektet bjudits in. Vi har bland annat haft besök av Katarina Bergström Johansson, koordinator vid Introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan vid Hjalmar Strömer skolan i Strömsund. Hon arbetar även som koordinator på SFI och är länken mellan SFI och Arbetsförmedlingen (AF). Hon meddelar AF när en elev är på väg att skrivas ut från SFI så att fortsatt planering ska bli så bra som möjligt för individen. Lena Esbjörnsson distriktssköterska vid hälsocentralen i Strömsund och kopplad till kursen HSN. Hon har informerat om de grupper man haft och reflektioner kring detta. Samverkan Förutom samverkan med aktörerna i nätverksteamet, kommunala och privata arbetsplatser så har projektet planer på upprätta ökad samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Det är via AME vi gör förfrågningar om praktikanskaffning inom kommunens verksamheter. En diskussion har påbörjats kring att delta i ett språkcafé vid AME:s Jobbcenter. Projektet har regelbundna uppföljningsmöten med AF:s handläggare och kontakter med SFI lärare. Nulägesbeskrivning Informationshäfte Ett informationshäfte med information kring vad MEKA:s gruppverksamheter innehåller har arbetats fram. Det innehåller också annan viktig information: kommunfakta, vanliga myndigheter med kort information, telefonnummer och länkhänvisningar (se bilaga Välkommen till MEKA). Häftet delas ut vi gruppstarten och vi hänvisar till det under pågående gruppverksamhet med syfte att kunna använda sig av det själva. Urval av deltagare Underlag och urval till gruppstarterna har inte fungerat optimalt och målgruppen verkar inte vara så stor som man räknat med. Arbetsförmedlingen har många kompletterande aktörer för den här målgruppen som de använder sig av. Det gör att projektet inte kommer att uppnå antalet 50 deltagande kvinnor och män under projekttiden. Gruppernas sammansättning har inte alltid varit de mest gynnsammaste. I vissa grupper har spridningen i språkkunskaperna varit allt från att befinna sig på D-nivå till att vara analfabet och mycket språksvag. Det har varit deltagare som är inne i sin etableringsperiod, genomgången etableringsperiod eller som varit i Sverige flera år (reetablerare). När grupperna blir så spretiga är det svårare att tillgodose allas behov än om grupperna varit mera homogena i form av språkkunskaper eller hur länga deltagaren varit i Sverige och vilka kunskaper/erfarenheter man har sedan tidigare. Övervägande delen av våra deltagare har kombinerat MEKA deltagande med sina SFI studier. Detta har inte varit något hinder utan istället varit bra då deltagaren har kunnat lyfta svåra ord och begrepp med sin SFI lärare. Gruppverksamheter Fördjupning samhälle och lokalsamhälle Om vi tittar på vad MEKA står för så är det just ordet KUNSKAP som är ledordet i det vi gör. M Motivation till att våga prata svenska och motivation till att ta ansvar för sin hälsa och sitt mående. Kunskap ger motivation till att söka praktik, utbildning och arbete. 6

7 E Egenmakt. Kunskap ger ökad egenmakt över sitt eget liv. Kunskaper om höstens val och hur man röstar gjorde att flera av de som fick rösta gjorde det i höstas. K Kunskap A Arbete. Arbetsmarknadskunskap och kunskap om studiemöjligheter. MEKA:s upplägg I skrivande stund (150213) är vi inne på den femte gruppverksamheten av sex. Fördjupning av samhällsinformation pågår under 6 veckor med träffar 2-3 halvdagar/veckan. Efter den här perioden följer hälsokursen Hälsosam Ström Nyanländ (HSN) under 5 veckor med 1 halvdag/veckan. Parallellt med detta pågår en påbyggnadskurs (PBK) med träff 1 halvdag/veckan. Praktikperioden kan påbörjas under pågående HSN och PBK eller efter att detta är avslutat. Mycket beroende på tillgången till praktikplatser men även med hänsyn till pågående SFI studier så att det inte blir för många aktiviteter för deltagaren samtidigt. Praktiken ska utgå från individuella behov och önskningar. Samhällsinfo 6 v HSN 5 V PBK 5 V Praktik Teman vid gruppträffarna Inför att vi får besök/föreläsare har vi sett att det är viktigt med för- och efterarbete. Innan besöket arbetar vi bland annat med ordlistor och hemsidor kopplade till ämnet. Detta för att deltagarna ska få en förförståelse inför ett besök/informationstillfälle från t.ex. Folktandvård, konsumentrådgivare eller studie- och yrkesvägledare. Vi brukar också använda oss av Arbetsförmedlingens yrkesfilmer för att visa på det yrke föreläsaren/informatören har. Efter besöket sammanfattar vi informationen och deltagarna får själva återberätta och reflektera över temaområdet. Arbete var finns jobben, olika yrken, att kontakta en arbetsgivare, CV/anställningsintervju Leva och bo i Sverige rättigheter och skyldigheter, traditioner, skatter, demokrati, kommunens uppbyggnad, jämställdhet, föreningsliv, konsumentrådgivning. Besök av kommunens konsumentrådgivare. Utbildning olika studieformer, ansökan, ekonomi. Besök av studie- och yrkesvägledare. Myndigheter AF, socialförsäkringssystemet, rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Polisen har varit in i en grupp och informerat. Studiebesök utifrån önskemål (storkök, industri och vård) Hälsodel här förbereds deltagarna inför gruppverksamheten Hälsosam Ström Nyanländ (HSN). Grupperna 1-4 har även fått information från Folktandvården angående tandhälsa och förebyggande insatser. Denna insats kommer framöver att ligga under aktiviteterna i HSN. Hur man kontaktar hälso- och sjukvården och hur det är uppbyggt. Viktiga telefonnummer som 112, 1177 och och i vilka situationer (sjukdom, brand, trafikolycka, brott) man ska använda dessa. Under hösten och nu i vinter även lagt till reflexanvändande/cykelbelysning och säkerhet på isarna. Även pratat om ord/begrepp som kommer att användas av Folktandvården och HSN och diskussioner kring vad hälsa är. Varje deltagare får material på en USB sticka för att själva kunna fortsätta tillgodogöra sig information och fylla på sitt CV. Vi har lagt in viktiga samhällslänkar, information om Sverige och 7

8 mallar för CV och presentationsbrev. Efter avslutad samhällsinformationsdel får deltagarna ett kursintyg som visar vad de gjort i MEKA. Språket Det som uppskattats av deltagande kvinnor och män är utrymmet för att diskutera och använda det svenska språket. Det ges många tillfällen för diskussioner med bland annat värderingsövningar som Heta Stolen. I de olika temana så får gruppdeltagarna berätta hur det fungerar i respektive hemländer, jämförelser Sverige och andra länder. Olika varianter av reflektioner av dagen som också ger alla möjlighet att yttra sig. De varierande gruppsammansättningarna ställer stora krav på projektanställda som måste vara lyhörda och anpassningsbara i språket och omfattningen i de teman som tas upp. Hälsosam Ström Nyanländ (HSN) Upplägget av HSN under fem veckor med träff 1 gång/veckan. Vid alla tillfällen gemensam promenad 30 minuter med stavar. Träff 1: läkare och Lena Esbjörnsson (distriktssköterska) information om kroppens uppbyggnad (torso används) samt allmänt om hälsa och vikten av att röra på sig. Träff 2: sjukgymnasten informerar om vikten av att träna sin kropp. Konsekvenser och vinster av aktivitet och inaktivitet. Håller till i sjukgymnastiklokalen och får bland annat prova på stepup bräda och theraband. Prova att använda stegräknare som man får använda under tiden i HSN. Tips på olika träningsmoment om man har ont någonstans i kroppen och att det inte är farligt att röra på sig fast man har ont Träff 3: Lena informerar om kost, tobak och alkohol. Vid detta tillfälle en tipspromenad. Lena lotsar deltagare vidare som har behov och hjälp för rökavvänjning. Träff 4: Inga-Maj Persson informerar om den psykiska hälsan. Det fysiska och psykiska hör ihop för att må bra. Träff 5: avslutning och sammanfattning. Diskussioner kring hur man behåller nya vanor. Skriftlig utvärdering av gruppträffarna. Varje deltagare får också ett diplom vid avslut. Reflektioner från personalen som ingår i HSN är att det i stort har det fungerat mycket bra. Det fanns från början farhågor angående språket och sammansättningen av grupperna. Språkkunskaperna har varierat och då har innehållet blivit enklare vissa gånger, inte gått in på djupet inom temaområdena. Gruppsammansättingen i den första gruppen (kön, nationalitet, tro) visade att det uppstod problem vid vissa diskussioner och teman. En mixad grupp blev här ett hinder och i efterhand kanske det skulle ha varit en renodlad kvinnogrupp. Därefter har det inte varit några större problem. Ett behov som upptäckts är information från en barnmorska, kommer att läggas in vid ett av de fem tillfällena. Information kring graviditet och att det inte är någon sjukdom att vara gravid samt öka kunskapen hos både kvinnor och män. Effekter av HSN grupperna har bland annat en handläggare på AF kunnat se förändringar hos de som gått hälsokursen. Många har fått en annan inställning till sitt mående, att man inte är dödssjuk trots sitt höga blodtryck eller diabetes. En del har även börjat röra på sig mera med bland annat promenader. Lena vid HSN har sett det som positivt att MEKA:s projektassistent är med i alla grupperna. Förutom att han är länken mellan MEKA:s samhällsdel och hälsodel så är han en förebild med egna erfarenheter som ny i Sverige. När jag kom tyckte jag.. nu ser jag det så här lyfter diskussionerna i grupperna och ger egna reflektioner. 8

9 Bilder från Hälsosam Ström Nyanländ 9

10 Påbyggnadskurs (PBK) Pågår parallellt med Hälsosam Ström Nyanländ med fokus på förberedelse inför ev. praktikomgång. Ger ökad kunskap om den svenska arbetsmarkanden och vad som gäller vid anställning. Praktikboken har inte kunnat utvärderas eftersom så få kommit ut i praktik. Exempel på innehåll: Facklig information från fackligt ombud Praktik vinster med praktik, förberedelser inför praktik, praktikbok, sociala koder Policys utgår från de som kommunen har t.ex. hand hygien, arbetskläder, livsmedelshygien, sekretess. Att vara anställd: arbetsmiljö, anställningsformer, rättigheter och skyldigheter som anställd. Här bjuds kommunens bemanningschef in som berättar om yrken i kommunen och framtidsjobben. Information om olika yrken (AF:s yrkesfilmer, individuella studiebesök) Praktik Under perioden september till skrivande stund har endast 4 personer kommit ut på en praktikplats. Det har varit svårigheter att hitta praktikplatser, handledare som har tid och utrymme att ta emot praktikanter. Inom vissa områden och vid vissa tider är det även gymnasieelever som ska ut på sina arbetsplatsförlagda lärande perioder. Ett annat problem som uppstått har varit kvinnor med slöja och täckta handleder/armar samt att man inte kan praktisera/arbeta där det finns män. Inom hälso- och sjukvården finns en tydlig hygienpolicys hur man ska vara klädd och det har satt stopp för praktik inom vården. Även att kvinnorna bara vill jobba/ta hand om kvinnor. Mansfria arbetsplatser finns inte på den svenska arbetsmarkanden även om en del tror att till exempel förskolan/dagis är säkrad från män. Här har vi haft många diskussioner både i grupp och på individnivå för att förklara hur det fungerar på arbetsmarknaden. Utvärdering och uppföljning Varje deltagare i projektet registreras i SUS vid start och avslut. SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Inför att registrering görs så ska deltagaren underteckna ett samtycke. Vi har upptäckt brister i detta samtycke då det saknas översättningar på flera språk. Projekt med målgruppen utrikesfödda blir allt vanligare så det finns stora fördelar i att översätta samtycket till flera språk. Deltagande kvinnor och män som deltar i MEKA:s samhälls- och hälsokurser får vid avslut utvärdera innehållet. Hur deltagare fyllt i dessa har varierat pga. kunskaper i svenska språket men även kunskaper i att kunna skriva överhuvudtaget (analfabeter). Några citat från deltagare: Avslutande frågor Vad har varit bra med gruppträffarna och samhällsinformationen? Jag tror arbetat med grupp bra, därför att alla tänker oilcka och ger många frågor och vi veta mer. Vi tar många viktigt informationen Jag var inressant, som med en grupp tillsammans vi diskuterade olika soker och fragor. Alla var olika yttrande och att lyssna på dem var intressant. Och jag fortfarande tog mig många nya information. Det viktigaste sak i det här projektet var prat. Enligt min aspekt vi som invandrare behöver att prata och lyssna mycket, och jag har fått ganska mycket tid att prata. Jag fick mycket informationer om Sverige. Jag har förstått informationen om sverige mycket bra. Det är bra för mig här för de jag lär mig att skriva CV. Det är bra för mig här för studiebesök. Det är bra för mig här för talar svenska. 10

11 Reflektioner, deltagarna har uppskattat att få prata vanlig vardagssvenska. Gruppdiskussionerna och samhällsinformationen har också visat sig vara uppskattat. Vad har varit mindre bra? Det var bra om vi vara som vi gillar praktikplatsen Svår svenska. Jag kan inte skriva och läsa svenska. Svenska mett svårt. Reflektioner kring praktikplatsen där har det varit kvinnor med slöja och heltäckta handleder/armar som pga. detta inte kunna göra praktik inom sjukvården. Inom hälso- och sjukvård finns det hygienpolicys som inte tillåter slöja och täckta armar. Språket har varit svårt för några trots att vi försökt anpassat innehållet. Det har fungerat bättre för deltagare som klarat av SFI B än för de som inte kommit till den nivån eller är analfabeter. Vad har varit bra med gruppträffarna och Hälsosam Ström Nyanländ? Jag tog sig många olicka och vicktiga införmation. Jag lärt mycket om hälsa, om kroppen också och vad måste jag rätt göra. Det var bra vi kunde veta mycket information om hälsa, och lärde oss många nya orden som vi visste inte den forut. Den grub mycket bra om hälsa. Man kan trina gym kroppen och viktigt om mat men ala manskör snäll och roligt. Reflektioner, det finns ett intresse och behov av att lära sig mer om hälsa och hur kroppen fungerar. Vad har varit mindre bra? Jag vet inte hur handlat till andra elever, men jag ville önskar att alla kvinnor satt tillsammans utan män. Då vi öppet sina tankar och talat med. Reflektioner, detta gällde för den första gruppen där det fanns önskemål om renodlad kvinnogrupp. Gruppverksamheterna därefter har inte detta varit något problem med mixade grupper. Skattningsskala, visuell analog skala (VAS) VAS skala (10 cm) med ytterlägen mycket negativt till mycket positivt. Deltagare har fått fylla i skattningsskalor vid start och avslut. Syftet att se förändringar och reflektera över sin utveckling. Detta har visat sig vara lite för svår att fylla i, inte enbart pga. språket utan många är inte vana att uttrycka sig och reflektera. Områden som ingår i skattningsskalan är: Samhället förståelsen hur det fungerar Arbete möjligheter att få ett arbete idag Framtiden hur ser du på din framtid Meningsfull vardag något att göra som känns bra Egenmakt känner du att det är du själv som bestämmer över ditt liv Socialt nätverk har du de människor omkring dig som du vill och behöver Hälsa upplevelse av din hälsa Hälsa är hälsan viktig för dig Hälsa kan du själv påverka din hälsa Av 19 ifyllda vid start har vi ett bortfall på 4 vida avslut vilket hittills gett en svarsfrekvens på 15 (10 kvinnor och 5 män). Förklaring till bortfallet har bland annat varit att vi inte lyckats få tag på deltagaren eller att det varit för svårt att fylla i/förstå skattningsskalor. Vi fortsätter med skattningsskalorna där det är möjligt att tillämpa. 11

12 Frågeområde Invärde (15) Utvärde (15) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Samhälle 4,1 8,2 5,4 7,2 8,6 7,8 Arbete 3,3 1,7 2,7 7,6 5,2 6,8 Framtid 7,8 5,9 7,2 9 8,6 8,8 Vardag 7,8 5,9 7,2 8,4 7,8 8,2 Egenmakt 6,6 9,5 7,5 7,4 8,2 7,7 Nätverk 4,5 3,6 4,2 5,8 6,2 6 Hälsa; upplevd 5 8,3 6,1 8,2 8,5 8,3 Hälsa; viktig 8,6 9, ,1 9 Hälsa; påverka 7,4 5,8 6,9 9 7,4 8,5 Reflektioner utifrån in- och utvärden från de deltagande kvinnorna och männen: Samhälle högre skattning vid avslut för både kvinnor och män. Samhällsinformationen i gruppverksamheterna visar på en ökad kunskap i hur det svenska samhället fungerar. Arbete den parameter som visat lägst skattning vid start. En intressant reflektion är det låga värde männen uppgett. En tolkning kan vara att det många gånger är främst männen som är familjeförsörjaren och kvinnan har huvudansvaret för barnen. Vi har lyft jämställd- och jämlikhets frågor i gruppdiskussionerna bland annat då det gäller lika villkor till praktik, arbete och utbildning. Detta skulle kunna förklara det höga värdet kvinnorna har vid utvärdet. Framtid högre skattning vid avslut för både kvinnor och män. Vardag kommentarer vi fått är att man haft något att gå till då man deltagit i MEKA:s gruppaktiviteter. Egenmakt här avviker männen som de enda som skattar sig lägre vid avslut än vid start. Någon förklaring till detta har vi inte funnit. Nätverk högre skattning vid avslut för både kvinnor och män. Här kan nätverkskartläggningen ha haft viss betydelse då deltagarna får gå igenom hur det ser ut och skriva ned det. Kan vara så att man uppmärksammar sitt nätverk mera i och med kartläggningen. Upplevd hälsa kvinnorna visar på en kraftigare ökning. Hälsans betydelse här har både kvinnor och män uppgett höga värden både vid in- och utvärden. Påverka hälsan både kvinnor och män har ökat sitt utvärde. Vilket kan förklaras med den ökade kunskap deltagarna fått genom hälsokursen HSN. Implementering Implementering är ett arbete som fortlöper under projektets gång. Det är en stående punkt vid styrgruppsmötena där erfarenheter och kunskaper lyfts för att kunna användas som underlag vid implementering i de ordinarie verksamheterna. En del som med stor sannolikhet kommer att implementeras är att MEKA:s samhällsinformations del, kommer att ligga under SFI framöver. Vid nästa styrgruppsmöte kommer temat att vara implementering och där även projektets nätverksteam kommer att delta. MEKA:s informationshäfte är skapat så att det är lätt att redigera i om det finns intresse efter projektavslut att användas vidare av annan aktör. Spridning av projektet för bland annat kommunens avdelning inom Individ- och familjeomsorg i september. Projektmedarbetare presenterade projektet vid Samjamtsdagen i Östersund I 12

13 december presenterade projektledare och Lena Esbjörnsson (distriktssköterska) projektet, resultat och lärdomar för folkhälsorådet i Strömsund. Riskanalys Den första riskanalysen togs fram och en uppdatering skedde vid styrgruppsmötet (se bilaga Riskanalys ). Detta då projektet sett problem inom främst två områden: - Tillgång till praktikplatser där riskvärdet ökats från 9 till 20 - Deltagare till projektet där riskvärdet ökats från 15 till 20 Det finns ett politiskt beslut med skarpare direktiv till alla kommunala förvaltningar där 1 på 10 ska vara en praktikplats. Åtgärder när det gäller tillgång på praktikplatser så pågår en översyn hur de olika kommunala förvaltningarna ska bli bättre på detta. När det börjar komma igång så kommer även projektet att se effekterna. Finansiering Projektet finansieras av Samordningsförbundet Jämtland. Rekvisition skickas till Samordningsförbundet med 6 månaders intervaller. Projektet har fått ekonomiskt tillskott på kr för Folktandvårdens informationsinsatser (nedlagd tid) i gruppverksamheterna. Utöver detta inga särskilda anmärkningar. Reflektioner Då det gäller att få till antalet deltagare till gruppverksamheterna har det fungerat mindre bra. Dessutom har det varit svårt att få till gruppsammansättningar som varit någorlunda jämna. Vissa grupper har haft stor spridning i språkkunskaper och kunskaper överhuvudtaget (högutbildade/ analfabeter). En del deltagare blir då under- eller överstimulerade. Detta kräver att projektanställda har stor förmåga till anpassning av kursinnehållet. Se varje deltagare och fånga upp vilka behov och kapacitet som finns så att alla får med sig ett mervärde efter att MEKA är avklarat. Mervärdet för en kvinnlig deltagare med bristande kunskaper i svenska samt att hon var analfabet uttryckte det kanske jag lär mig ett nytt ord varje dag. Detta var hon nöjd med och då gäller det att vi projektanställda inte har högre krav än vad deltagaren har. Utvärderingarna som deltagarna gjort visar att vi uppnått ett bra innehåll i de genomförda gruppverksamheterna. Vi motiverar deltagarna till att göra praktik då det är ett bra sätt att få referenser kopplade till arbetsplatser, träna språket och att lära känna nya människor. Det har varit svårigheter att få tillgång till praktikplatser och då främst de kommunala vilket inte är något som vi själva kunnat påverka. En ljusning finns i alla fall, den senaste månaden har det börjat lätta lite vilket vi hoppas fortsätter. Något som varit positivt för alla projektanställda har varit alla möten med deltagarna. Det har varit ett ömsesidigt lärande. Detta ömsesidiga lärande har också lockat deltagarna till att få berätta på svenska utifrån sin egen förmåga. Vi har också fått se deltagande kvinnor och män som utvecklats och blivit säkrare i sig själva och främst hos de som varit ute på praktik. I höstas 2014 då det var val så röstade de som fick rösta och det var något som de var stolta över. Här kan man prata om egenmakt, att kunna påverka levnadsvillkoren i Sverige. Något annat som varit positivt har varit den höga närvaron och delaktigheten i nätverksteamets träffar. De representanter som medverkar känner för målgruppen och sin yrkesroll kopplat till andra aktörer. Det finns en vilja till att förstå andra aktörers uppdrag och lagutrymmen samt att kunna samverka kring målgruppen. 13

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet.

9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet. Välkomna! Dagens program fm 8.30 9.00 Fika och registrering 9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet. 9.10-10.00 Centret berättar om lagstiftning och

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Samordningsförbundet / i processinriktad analys av samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration

Samordningsförbundet / i processinriktad analys av samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration Slutrapport Samordningsförbundet / i processinriktad analys av samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration Förstudien genomfördes feb nov 2014 Sammanställd av Serena Bonato, projektledare Östersund

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 nov 2012 30 april 2013 Svenstavik 130429, Therese Martebo projektledare 1. Sammanfattning Navigator i Berg har som sitt övergripande mål att Skapa

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Modersmålspersonalen - En viktig resurs i föräldrastödsarbetet Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad historik Familjeprogram/föräldrakurser sedan 2000

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer