Delrapport 2, MEKA. Projekttid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2, MEKA. Projekttid 140101 150630"

Transkript

1 Delrapport 2, MEKA Projekttid Rut Sannemo, projektledare MEKA Februari 2015

2 Sammanfattning Projekt MEKA (motivation, egenmakt, kunskap, arbete) pågår totalt under 18 månader, perioden Samverkande parter är Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen Strömsund och Region Jämtland Härjedalen. Projektägare är Strömsunds kommun, Framtid- och utvecklingsförvaltningen. Medfinansiering från Samordningsförbundet Jämtland. Målgruppen är nyanlända kommunplacerade samt 3:e landsmedborgare med behov av förstärkt stöd. Utifrån den nya reformen, 1 december 2010 finns nya aspekter av flyktingmottagning. I och med Arbetsförmedlingens nya uttalade ansvar har de kommunala flyktingmottagningarna inte längre en lika naturlig övergripande roll i arbetet och inte samma möjligheter att möta nyanlända i vardagen. Dock har kommunerna fortfarande ett stort ansvar i de nyanländas etablering. Vi är i behov av att utarbeta arbetssätt för att fylla specifika behov och möta de nya förutsättningarna. Det gäller såväl förändrade förutsättningar i strukturer inom den egna organisationen och samverkansarbete som i möte med individer. MEKA kommer att arbeta för att utveckla organisationen så resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt för att kvinnor och män får det de faktiskt behöver för att etablera sig i samhället och ökar sin anställningsbarhet. I arbetet tillsammans med och kring målgruppen ingår en stor mängd aktörer och professioner, viktigt att alla inblandade ska dra åt samma håll. Mål att få till en snabbare och mer kvalitativ etablering samt att finna nya former för hälsofrämjande arbete för nyanlända. Deltagande kvinnor och män ska ha slutfört kurs B vid SFI eller ha motsvarande kunskaper i svenska. MEKA erbjuder kurser i fördjupning samhälle och lokalsamhälle, Hälsosam Ström Nyanländ (hälsa) och praktik. Projektet är nu inne på den femte gruppen av sex gruppverksamheter. Hittills har vi fått positivt gensvar på den fördjupade samhällsinformation som ingår i MEKA. Deltagande kvinnor och män har uppgett att de fått ökade kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. En annan positiv feedback är utrymmet att få prata vardagssvenska i mindre grupper än vad som är i SFI klasserna. Kursen Hälsosam Ström Nyanländ är inne på sin fjärde grupp och även där med positiva reaktioner. Ökade kunskaper kring hälsa, egenvård och hur kroppen fungerar har varit viktigt för deltagarna. Det som fungerat mindre bra har varit tillgången på praktikplatser för våra deltagare som också är ett inslag i MEKA. Det har dock börjat lätta upp lite så vi ser framemot flera möjligheter för våra deltagare att få komma ut i praktik. 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Mål för projektet... 4 Mål... 4 Delmål för organisationen... 5 Delmål för deltagare... 5 Tids- och aktivitetsplan... 5 Projektorganisation... 5 Arbetsgrupp... 5 Nätverksteam... 5 Styrgrupp... 5 Samverkan... 6 Nulägesbeskrivning... 6 Informationshäfte... 6 Urval av deltagare... 6 Gruppverksamheter... 6 Fördjupning samhälle och lokalsamhälle... 6 MEKA:s upplägg... 7 Teman vid gruppträffarna... 7 Språket... 8 Hälsosam Ström Nyanländ (HSN)... 8 Bilder från Hälsosam Ström Nyanländ... 9 Påbyggnadskurs (PBK) Praktik Utvärdering och uppföljning Avslutande frågor Skattningsskala, visuell analog skala (VAS) Implementering Riskanalys Finansiering Reflektioner

4 Bakgrund Ett antal utvecklingsprojekt har bedrivits både lokalt och regionalt som berört eller haft integrationsfrågor av olika slag som huvudfokus. En strävan efter förnyelseförmåga, förändringsbenägenhet och dynamiska processer. Ett stort behov av ett utvecklingsinriktat arbete för långsiktig hållbarhet. Utifrån den nya reformen, 1 december 2010 finns nya aspekter av flyktingmottagning. I och med Arbetsförmedlingens nya uttalade ansvar har de kommunala flyktingmottagningarna inte längre en lika naturlig övergripande roll i arbetet och inte samma möjligheter att möta nyanlända i vardagen. Likväl har kommunerna fortfarande ett stort ansvar i de nyanländas etablering. Vi är i behov av att utarbeta arbetssätt för att fylla specifika behov och möta de nya förutsättningarna. Det gäller såväl förändrade förutsättningar i strukturer inom den egna organisationen och samverkansarbete som i möte med individer. Samverkande parter i projekt MEKA är Arbetsförmedlingen (Strömsund), Region Jämtland Härjedalen (Strömsunds närvårdsområde), Strömsunds kommun som även är ansvarig för projektgenomförandet. Medfinansiering från Samordningsförbundet Jämtland. Målgrupp Nyanlända kommunplacerade personer enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt 3:e lands medborgare med behov av förstärkt stöd i introduktions-/etableringsprocessen så kallade reetablerare Uppskattat antal deltagare i projektet är 50 kvinnor och män som skall ha slutfört kurs B vid SFI eller ha motsvarande kunskaper i svenska. Mål för projektet Mål -Att effektivisera och kvalitetssäkra etablering i samhället för: Nyanlända kommunplacerade personer enligt lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 3:e landsmedborgare med behov av förstärkt stöd i introduktions-/etableringsprocessen s.k. reetableringar -En snabbare och mer kvalitativ etablering utifrån det som MEKA står för (motivation, egenmakt, kunskap och arbete). -Antal deltagare i projektet 50 stycken, ingen specifik fördelning kvinnor och män men insatser och resultat kommer att analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mål att 10 kvinnor och män ska komma vidare i utbildning, praktik eller arbete. Fram till har projektet haft totalt 32 inskrivna deltagare med fördelning 23 kvinnor och 9 män. Snittålder 38,5 år totalt, kvinnor 40,1 år och män 34,8 år. Yngste deltagare 21 år (man) och äldste 64 år (man). Resultat för deltagare i projektet: Arbete Visstidsanställning utan anställningsstöd (1 man) Utbildning Hermods, Lernia, SFI (3 kvinnor), Grundvux (1 man) Praktik kommunal praktikplats (2 kvinnor, 1 man), förening (1 kvinna) 4

5 Annat familjeförhållanden, inväntar fortsatta studiemöjligheter, inskrivning jobb- och utvecklingsgarantin (Joben). -Finna former för hälsofrämjande arbete för nyanlända. Hälsosam Ström nyanländ (HSN) har hittills genomfört tre grupper och en fjärde grupp pågår nu. Delmål för organisationen Att genomföra processkartläggning Att utveckla ett arbetssätt och en organisation så att olika insatser koordineras och samverkar utifrån individens behov och förutsättningar samt samhällets krav Att tillföra nödvändig input och feedback till Strömsunds kommuns arbete med en integrationsplan. Delmål för deltagare Att erbjuda kartläggning och nätverkskarta för deltagande individer Att utveckla och erbjuda en fördjupad kurs i samhälle och lokalsamhälle Att genomföra kurs Hälsosam Ström Nyanländ Att skapa ett kursutbud inom ex. områdena vård och omsorg, småskalig livsmedelsproduktion, skola och barnomsorg Tids- och aktivitetsplan Projektet har en tids- och aktivitetsplan som styr upp de olika insatserna. Projekt MEKA befinner sig nu i period 3 med gruppverksamheter som pågår under perioden Projektet erbjuder nu fördjupningskurs i samhälle och lokalsamhälle med syfte att: Kompletterar den obligatoriska samhällsorienteringen Fokus på att möta de utmaningar som nyanlända kan komma i kontakt med arbets- och/eller föreningsliv, skola eller annat samhällsliv Skapa nätverkskartor som ger deltagaren och teamet en översikt över insatser och intressenter Nätverkskartan utgår från kontakter med föreningsliv, professionella kontakter och vilka som ytterligare kan mobiliseras i arbetet mot att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektorganisation Arbetsgrupp Inga förändringar i arbetsgruppen utan består av samma personer som vid den första delrapporten. Nätverksteam Nätverksteamet och projektet har träffats två gånger under hösten. Gemensamt kommer vi att arbeta fram en processkarta över de olika aktörernas insatser som en nyanländ får de första 24 månaderna. En annan fråga som diskuterats är hur/om det går att ta fram en sekretessförbindelse som medger informationsöverföring mellan de olika aktörerna kring den nyanlände. Vinster med detta är att den grundinformation som redan finns skulle kunna överföras till nästa aktör. Då skulle respektive aktör kunna fokusera mera på det område som den har huvudansvar för. En annan vinst skulle vara på individnivå, att inte behöva få samma frågor igen hos alla aktörerna. Styrgrupp Inga förändringar i styrgruppen utan består av samma personer som vid projektstart. Styrgruppen har haft tre möten under hösten och det kvarstår två styrgruppsmöten innan projektavslut. 5

6 Styrgruppen får vid varje tillfälle genomgång av vad som gjorts, nuläge och planering framåt för projektet. Utifrån dagordningen har andra viktiga personer för projektet bjudits in. Vi har bland annat haft besök av Katarina Bergström Johansson, koordinator vid Introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan vid Hjalmar Strömer skolan i Strömsund. Hon arbetar även som koordinator på SFI och är länken mellan SFI och Arbetsförmedlingen (AF). Hon meddelar AF när en elev är på väg att skrivas ut från SFI så att fortsatt planering ska bli så bra som möjligt för individen. Lena Esbjörnsson distriktssköterska vid hälsocentralen i Strömsund och kopplad till kursen HSN. Hon har informerat om de grupper man haft och reflektioner kring detta. Samverkan Förutom samverkan med aktörerna i nätverksteamet, kommunala och privata arbetsplatser så har projektet planer på upprätta ökad samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Det är via AME vi gör förfrågningar om praktikanskaffning inom kommunens verksamheter. En diskussion har påbörjats kring att delta i ett språkcafé vid AME:s Jobbcenter. Projektet har regelbundna uppföljningsmöten med AF:s handläggare och kontakter med SFI lärare. Nulägesbeskrivning Informationshäfte Ett informationshäfte med information kring vad MEKA:s gruppverksamheter innehåller har arbetats fram. Det innehåller också annan viktig information: kommunfakta, vanliga myndigheter med kort information, telefonnummer och länkhänvisningar (se bilaga Välkommen till MEKA). Häftet delas ut vi gruppstarten och vi hänvisar till det under pågående gruppverksamhet med syfte att kunna använda sig av det själva. Urval av deltagare Underlag och urval till gruppstarterna har inte fungerat optimalt och målgruppen verkar inte vara så stor som man räknat med. Arbetsförmedlingen har många kompletterande aktörer för den här målgruppen som de använder sig av. Det gör att projektet inte kommer att uppnå antalet 50 deltagande kvinnor och män under projekttiden. Gruppernas sammansättning har inte alltid varit de mest gynnsammaste. I vissa grupper har spridningen i språkkunskaperna varit allt från att befinna sig på D-nivå till att vara analfabet och mycket språksvag. Det har varit deltagare som är inne i sin etableringsperiod, genomgången etableringsperiod eller som varit i Sverige flera år (reetablerare). När grupperna blir så spretiga är det svårare att tillgodose allas behov än om grupperna varit mera homogena i form av språkkunskaper eller hur länga deltagaren varit i Sverige och vilka kunskaper/erfarenheter man har sedan tidigare. Övervägande delen av våra deltagare har kombinerat MEKA deltagande med sina SFI studier. Detta har inte varit något hinder utan istället varit bra då deltagaren har kunnat lyfta svåra ord och begrepp med sin SFI lärare. Gruppverksamheter Fördjupning samhälle och lokalsamhälle Om vi tittar på vad MEKA står för så är det just ordet KUNSKAP som är ledordet i det vi gör. M Motivation till att våga prata svenska och motivation till att ta ansvar för sin hälsa och sitt mående. Kunskap ger motivation till att söka praktik, utbildning och arbete. 6

7 E Egenmakt. Kunskap ger ökad egenmakt över sitt eget liv. Kunskaper om höstens val och hur man röstar gjorde att flera av de som fick rösta gjorde det i höstas. K Kunskap A Arbete. Arbetsmarknadskunskap och kunskap om studiemöjligheter. MEKA:s upplägg I skrivande stund (150213) är vi inne på den femte gruppverksamheten av sex. Fördjupning av samhällsinformation pågår under 6 veckor med träffar 2-3 halvdagar/veckan. Efter den här perioden följer hälsokursen Hälsosam Ström Nyanländ (HSN) under 5 veckor med 1 halvdag/veckan. Parallellt med detta pågår en påbyggnadskurs (PBK) med träff 1 halvdag/veckan. Praktikperioden kan påbörjas under pågående HSN och PBK eller efter att detta är avslutat. Mycket beroende på tillgången till praktikplatser men även med hänsyn till pågående SFI studier så att det inte blir för många aktiviteter för deltagaren samtidigt. Praktiken ska utgå från individuella behov och önskningar. Samhällsinfo 6 v HSN 5 V PBK 5 V Praktik Teman vid gruppträffarna Inför att vi får besök/föreläsare har vi sett att det är viktigt med för- och efterarbete. Innan besöket arbetar vi bland annat med ordlistor och hemsidor kopplade till ämnet. Detta för att deltagarna ska få en förförståelse inför ett besök/informationstillfälle från t.ex. Folktandvård, konsumentrådgivare eller studie- och yrkesvägledare. Vi brukar också använda oss av Arbetsförmedlingens yrkesfilmer för att visa på det yrke föreläsaren/informatören har. Efter besöket sammanfattar vi informationen och deltagarna får själva återberätta och reflektera över temaområdet. Arbete var finns jobben, olika yrken, att kontakta en arbetsgivare, CV/anställningsintervju Leva och bo i Sverige rättigheter och skyldigheter, traditioner, skatter, demokrati, kommunens uppbyggnad, jämställdhet, föreningsliv, konsumentrådgivning. Besök av kommunens konsumentrådgivare. Utbildning olika studieformer, ansökan, ekonomi. Besök av studie- och yrkesvägledare. Myndigheter AF, socialförsäkringssystemet, rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Polisen har varit in i en grupp och informerat. Studiebesök utifrån önskemål (storkök, industri och vård) Hälsodel här förbereds deltagarna inför gruppverksamheten Hälsosam Ström Nyanländ (HSN). Grupperna 1-4 har även fått information från Folktandvården angående tandhälsa och förebyggande insatser. Denna insats kommer framöver att ligga under aktiviteterna i HSN. Hur man kontaktar hälso- och sjukvården och hur det är uppbyggt. Viktiga telefonnummer som 112, 1177 och och i vilka situationer (sjukdom, brand, trafikolycka, brott) man ska använda dessa. Under hösten och nu i vinter även lagt till reflexanvändande/cykelbelysning och säkerhet på isarna. Även pratat om ord/begrepp som kommer att användas av Folktandvården och HSN och diskussioner kring vad hälsa är. Varje deltagare får material på en USB sticka för att själva kunna fortsätta tillgodogöra sig information och fylla på sitt CV. Vi har lagt in viktiga samhällslänkar, information om Sverige och 7

8 mallar för CV och presentationsbrev. Efter avslutad samhällsinformationsdel får deltagarna ett kursintyg som visar vad de gjort i MEKA. Språket Det som uppskattats av deltagande kvinnor och män är utrymmet för att diskutera och använda det svenska språket. Det ges många tillfällen för diskussioner med bland annat värderingsövningar som Heta Stolen. I de olika temana så får gruppdeltagarna berätta hur det fungerar i respektive hemländer, jämförelser Sverige och andra länder. Olika varianter av reflektioner av dagen som också ger alla möjlighet att yttra sig. De varierande gruppsammansättningarna ställer stora krav på projektanställda som måste vara lyhörda och anpassningsbara i språket och omfattningen i de teman som tas upp. Hälsosam Ström Nyanländ (HSN) Upplägget av HSN under fem veckor med träff 1 gång/veckan. Vid alla tillfällen gemensam promenad 30 minuter med stavar. Träff 1: läkare och Lena Esbjörnsson (distriktssköterska) information om kroppens uppbyggnad (torso används) samt allmänt om hälsa och vikten av att röra på sig. Träff 2: sjukgymnasten informerar om vikten av att träna sin kropp. Konsekvenser och vinster av aktivitet och inaktivitet. Håller till i sjukgymnastiklokalen och får bland annat prova på stepup bräda och theraband. Prova att använda stegräknare som man får använda under tiden i HSN. Tips på olika träningsmoment om man har ont någonstans i kroppen och att det inte är farligt att röra på sig fast man har ont Träff 3: Lena informerar om kost, tobak och alkohol. Vid detta tillfälle en tipspromenad. Lena lotsar deltagare vidare som har behov och hjälp för rökavvänjning. Träff 4: Inga-Maj Persson informerar om den psykiska hälsan. Det fysiska och psykiska hör ihop för att må bra. Träff 5: avslutning och sammanfattning. Diskussioner kring hur man behåller nya vanor. Skriftlig utvärdering av gruppträffarna. Varje deltagare får också ett diplom vid avslut. Reflektioner från personalen som ingår i HSN är att det i stort har det fungerat mycket bra. Det fanns från början farhågor angående språket och sammansättningen av grupperna. Språkkunskaperna har varierat och då har innehållet blivit enklare vissa gånger, inte gått in på djupet inom temaområdena. Gruppsammansättingen i den första gruppen (kön, nationalitet, tro) visade att det uppstod problem vid vissa diskussioner och teman. En mixad grupp blev här ett hinder och i efterhand kanske det skulle ha varit en renodlad kvinnogrupp. Därefter har det inte varit några större problem. Ett behov som upptäckts är information från en barnmorska, kommer att läggas in vid ett av de fem tillfällena. Information kring graviditet och att det inte är någon sjukdom att vara gravid samt öka kunskapen hos både kvinnor och män. Effekter av HSN grupperna har bland annat en handläggare på AF kunnat se förändringar hos de som gått hälsokursen. Många har fått en annan inställning till sitt mående, att man inte är dödssjuk trots sitt höga blodtryck eller diabetes. En del har även börjat röra på sig mera med bland annat promenader. Lena vid HSN har sett det som positivt att MEKA:s projektassistent är med i alla grupperna. Förutom att han är länken mellan MEKA:s samhällsdel och hälsodel så är han en förebild med egna erfarenheter som ny i Sverige. När jag kom tyckte jag.. nu ser jag det så här lyfter diskussionerna i grupperna och ger egna reflektioner. 8

9 Bilder från Hälsosam Ström Nyanländ 9

10 Påbyggnadskurs (PBK) Pågår parallellt med Hälsosam Ström Nyanländ med fokus på förberedelse inför ev. praktikomgång. Ger ökad kunskap om den svenska arbetsmarkanden och vad som gäller vid anställning. Praktikboken har inte kunnat utvärderas eftersom så få kommit ut i praktik. Exempel på innehåll: Facklig information från fackligt ombud Praktik vinster med praktik, förberedelser inför praktik, praktikbok, sociala koder Policys utgår från de som kommunen har t.ex. hand hygien, arbetskläder, livsmedelshygien, sekretess. Att vara anställd: arbetsmiljö, anställningsformer, rättigheter och skyldigheter som anställd. Här bjuds kommunens bemanningschef in som berättar om yrken i kommunen och framtidsjobben. Information om olika yrken (AF:s yrkesfilmer, individuella studiebesök) Praktik Under perioden september till skrivande stund har endast 4 personer kommit ut på en praktikplats. Det har varit svårigheter att hitta praktikplatser, handledare som har tid och utrymme att ta emot praktikanter. Inom vissa områden och vid vissa tider är det även gymnasieelever som ska ut på sina arbetsplatsförlagda lärande perioder. Ett annat problem som uppstått har varit kvinnor med slöja och täckta handleder/armar samt att man inte kan praktisera/arbeta där det finns män. Inom hälso- och sjukvården finns en tydlig hygienpolicys hur man ska vara klädd och det har satt stopp för praktik inom vården. Även att kvinnorna bara vill jobba/ta hand om kvinnor. Mansfria arbetsplatser finns inte på den svenska arbetsmarkanden även om en del tror att till exempel förskolan/dagis är säkrad från män. Här har vi haft många diskussioner både i grupp och på individnivå för att förklara hur det fungerar på arbetsmarknaden. Utvärdering och uppföljning Varje deltagare i projektet registreras i SUS vid start och avslut. SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Inför att registrering görs så ska deltagaren underteckna ett samtycke. Vi har upptäckt brister i detta samtycke då det saknas översättningar på flera språk. Projekt med målgruppen utrikesfödda blir allt vanligare så det finns stora fördelar i att översätta samtycket till flera språk. Deltagande kvinnor och män som deltar i MEKA:s samhälls- och hälsokurser får vid avslut utvärdera innehållet. Hur deltagare fyllt i dessa har varierat pga. kunskaper i svenska språket men även kunskaper i att kunna skriva överhuvudtaget (analfabeter). Några citat från deltagare: Avslutande frågor Vad har varit bra med gruppträffarna och samhällsinformationen? Jag tror arbetat med grupp bra, därför att alla tänker oilcka och ger många frågor och vi veta mer. Vi tar många viktigt informationen Jag var inressant, som med en grupp tillsammans vi diskuterade olika soker och fragor. Alla var olika yttrande och att lyssna på dem var intressant. Och jag fortfarande tog mig många nya information. Det viktigaste sak i det här projektet var prat. Enligt min aspekt vi som invandrare behöver att prata och lyssna mycket, och jag har fått ganska mycket tid att prata. Jag fick mycket informationer om Sverige. Jag har förstått informationen om sverige mycket bra. Det är bra för mig här för de jag lär mig att skriva CV. Det är bra för mig här för studiebesök. Det är bra för mig här för talar svenska. 10

11 Reflektioner, deltagarna har uppskattat att få prata vanlig vardagssvenska. Gruppdiskussionerna och samhällsinformationen har också visat sig vara uppskattat. Vad har varit mindre bra? Det var bra om vi vara som vi gillar praktikplatsen Svår svenska. Jag kan inte skriva och läsa svenska. Svenska mett svårt. Reflektioner kring praktikplatsen där har det varit kvinnor med slöja och heltäckta handleder/armar som pga. detta inte kunna göra praktik inom sjukvården. Inom hälso- och sjukvård finns det hygienpolicys som inte tillåter slöja och täckta armar. Språket har varit svårt för några trots att vi försökt anpassat innehållet. Det har fungerat bättre för deltagare som klarat av SFI B än för de som inte kommit till den nivån eller är analfabeter. Vad har varit bra med gruppträffarna och Hälsosam Ström Nyanländ? Jag tog sig många olicka och vicktiga införmation. Jag lärt mycket om hälsa, om kroppen också och vad måste jag rätt göra. Det var bra vi kunde veta mycket information om hälsa, och lärde oss många nya orden som vi visste inte den forut. Den grub mycket bra om hälsa. Man kan trina gym kroppen och viktigt om mat men ala manskör snäll och roligt. Reflektioner, det finns ett intresse och behov av att lära sig mer om hälsa och hur kroppen fungerar. Vad har varit mindre bra? Jag vet inte hur handlat till andra elever, men jag ville önskar att alla kvinnor satt tillsammans utan män. Då vi öppet sina tankar och talat med. Reflektioner, detta gällde för den första gruppen där det fanns önskemål om renodlad kvinnogrupp. Gruppverksamheterna därefter har inte detta varit något problem med mixade grupper. Skattningsskala, visuell analog skala (VAS) VAS skala (10 cm) med ytterlägen mycket negativt till mycket positivt. Deltagare har fått fylla i skattningsskalor vid start och avslut. Syftet att se förändringar och reflektera över sin utveckling. Detta har visat sig vara lite för svår att fylla i, inte enbart pga. språket utan många är inte vana att uttrycka sig och reflektera. Områden som ingår i skattningsskalan är: Samhället förståelsen hur det fungerar Arbete möjligheter att få ett arbete idag Framtiden hur ser du på din framtid Meningsfull vardag något att göra som känns bra Egenmakt känner du att det är du själv som bestämmer över ditt liv Socialt nätverk har du de människor omkring dig som du vill och behöver Hälsa upplevelse av din hälsa Hälsa är hälsan viktig för dig Hälsa kan du själv påverka din hälsa Av 19 ifyllda vid start har vi ett bortfall på 4 vida avslut vilket hittills gett en svarsfrekvens på 15 (10 kvinnor och 5 män). Förklaring till bortfallet har bland annat varit att vi inte lyckats få tag på deltagaren eller att det varit för svårt att fylla i/förstå skattningsskalor. Vi fortsätter med skattningsskalorna där det är möjligt att tillämpa. 11

12 Frågeområde Invärde (15) Utvärde (15) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Samhälle 4,1 8,2 5,4 7,2 8,6 7,8 Arbete 3,3 1,7 2,7 7,6 5,2 6,8 Framtid 7,8 5,9 7,2 9 8,6 8,8 Vardag 7,8 5,9 7,2 8,4 7,8 8,2 Egenmakt 6,6 9,5 7,5 7,4 8,2 7,7 Nätverk 4,5 3,6 4,2 5,8 6,2 6 Hälsa; upplevd 5 8,3 6,1 8,2 8,5 8,3 Hälsa; viktig 8,6 9, ,1 9 Hälsa; påverka 7,4 5,8 6,9 9 7,4 8,5 Reflektioner utifrån in- och utvärden från de deltagande kvinnorna och männen: Samhälle högre skattning vid avslut för både kvinnor och män. Samhällsinformationen i gruppverksamheterna visar på en ökad kunskap i hur det svenska samhället fungerar. Arbete den parameter som visat lägst skattning vid start. En intressant reflektion är det låga värde männen uppgett. En tolkning kan vara att det många gånger är främst männen som är familjeförsörjaren och kvinnan har huvudansvaret för barnen. Vi har lyft jämställd- och jämlikhets frågor i gruppdiskussionerna bland annat då det gäller lika villkor till praktik, arbete och utbildning. Detta skulle kunna förklara det höga värdet kvinnorna har vid utvärdet. Framtid högre skattning vid avslut för både kvinnor och män. Vardag kommentarer vi fått är att man haft något att gå till då man deltagit i MEKA:s gruppaktiviteter. Egenmakt här avviker männen som de enda som skattar sig lägre vid avslut än vid start. Någon förklaring till detta har vi inte funnit. Nätverk högre skattning vid avslut för både kvinnor och män. Här kan nätverkskartläggningen ha haft viss betydelse då deltagarna får gå igenom hur det ser ut och skriva ned det. Kan vara så att man uppmärksammar sitt nätverk mera i och med kartläggningen. Upplevd hälsa kvinnorna visar på en kraftigare ökning. Hälsans betydelse här har både kvinnor och män uppgett höga värden både vid in- och utvärden. Påverka hälsan både kvinnor och män har ökat sitt utvärde. Vilket kan förklaras med den ökade kunskap deltagarna fått genom hälsokursen HSN. Implementering Implementering är ett arbete som fortlöper under projektets gång. Det är en stående punkt vid styrgruppsmötena där erfarenheter och kunskaper lyfts för att kunna användas som underlag vid implementering i de ordinarie verksamheterna. En del som med stor sannolikhet kommer att implementeras är att MEKA:s samhällsinformations del, kommer att ligga under SFI framöver. Vid nästa styrgruppsmöte kommer temat att vara implementering och där även projektets nätverksteam kommer att delta. MEKA:s informationshäfte är skapat så att det är lätt att redigera i om det finns intresse efter projektavslut att användas vidare av annan aktör. Spridning av projektet för bland annat kommunens avdelning inom Individ- och familjeomsorg i september. Projektmedarbetare presenterade projektet vid Samjamtsdagen i Östersund I 12

13 december presenterade projektledare och Lena Esbjörnsson (distriktssköterska) projektet, resultat och lärdomar för folkhälsorådet i Strömsund. Riskanalys Den första riskanalysen togs fram och en uppdatering skedde vid styrgruppsmötet (se bilaga Riskanalys ). Detta då projektet sett problem inom främst två områden: - Tillgång till praktikplatser där riskvärdet ökats från 9 till 20 - Deltagare till projektet där riskvärdet ökats från 15 till 20 Det finns ett politiskt beslut med skarpare direktiv till alla kommunala förvaltningar där 1 på 10 ska vara en praktikplats. Åtgärder när det gäller tillgång på praktikplatser så pågår en översyn hur de olika kommunala förvaltningarna ska bli bättre på detta. När det börjar komma igång så kommer även projektet att se effekterna. Finansiering Projektet finansieras av Samordningsförbundet Jämtland. Rekvisition skickas till Samordningsförbundet med 6 månaders intervaller. Projektet har fått ekonomiskt tillskott på kr för Folktandvårdens informationsinsatser (nedlagd tid) i gruppverksamheterna. Utöver detta inga särskilda anmärkningar. Reflektioner Då det gäller att få till antalet deltagare till gruppverksamheterna har det fungerat mindre bra. Dessutom har det varit svårt att få till gruppsammansättningar som varit någorlunda jämna. Vissa grupper har haft stor spridning i språkkunskaper och kunskaper överhuvudtaget (högutbildade/ analfabeter). En del deltagare blir då under- eller överstimulerade. Detta kräver att projektanställda har stor förmåga till anpassning av kursinnehållet. Se varje deltagare och fånga upp vilka behov och kapacitet som finns så att alla får med sig ett mervärde efter att MEKA är avklarat. Mervärdet för en kvinnlig deltagare med bristande kunskaper i svenska samt att hon var analfabet uttryckte det kanske jag lär mig ett nytt ord varje dag. Detta var hon nöjd med och då gäller det att vi projektanställda inte har högre krav än vad deltagaren har. Utvärderingarna som deltagarna gjort visar att vi uppnått ett bra innehåll i de genomförda gruppverksamheterna. Vi motiverar deltagarna till att göra praktik då det är ett bra sätt att få referenser kopplade till arbetsplatser, träna språket och att lära känna nya människor. Det har varit svårigheter att få tillgång till praktikplatser och då främst de kommunala vilket inte är något som vi själva kunnat påverka. En ljusning finns i alla fall, den senaste månaden har det börjat lätta lite vilket vi hoppas fortsätter. Något som varit positivt för alla projektanställda har varit alla möten med deltagarna. Det har varit ett ömsesidigt lärande. Detta ömsesidiga lärande har också lockat deltagarna till att få berätta på svenska utifrån sin egen förmåga. Vi har också fått se deltagande kvinnor och män som utvecklats och blivit säkrare i sig själva och främst hos de som varit ute på praktik. I höstas 2014 då det var val så röstade de som fick rösta och det var något som de var stolta över. Här kan man prata om egenmakt, att kunna påverka levnadsvillkoren i Sverige. Något annat som varit positivt har varit den höga närvaron och delaktigheten i nätverksteamets träffar. De representanter som medverkar känner för målgruppen och sin yrkesroll kopplat till andra aktörer. Det finns en vilja till att förstå andra aktörers uppdrag och lagutrymmen samt att kunna samverka kring målgruppen. 13

Delrapport 1, MEKA. Projekttid 140101 150630. Rut Sannemo, projektledare MEKA 2014-07-01

Delrapport 1, MEKA. Projekttid 140101 150630. Rut Sannemo, projektledare MEKA 2014-07-01 Delrapport 1, MEKA Projekttid 140101 150630 Rut Sannemo, projektledare MEKA 2014-07-01 Sammanfattning Projekt MEKA (motivation, egenmakt, kunskap, arbete) pågår totalt under 18 månader, perioden 140101

Läs mer

Slutrapport, MEKA. Projekttid 140101 150630

Slutrapport, MEKA. Projekttid 140101 150630 Slutrapport, MEKA Projekttid 140101 150630 Rut Sannemo, projektledare MEKA Augusti 2015 Sammanfattning Projekt MEKA (motivation, egenmakt, kunskap, arbete) har pågått under perioden 140101 150630. Samverkande

Läs mer

Delrapport 1. Projekttid 140515 141215. Lena Persson, projektledare PIX

Delrapport 1. Projekttid 140515 141215. Lena Persson, projektledare PIX Delrapport 1 Projekttid 140515 141215 Lena Persson, projektledare PIX Sammanfattning PIX (Projekt Integration X-tra) är ett integrationsprojekt som riktar sig till nyanlända som behöver extra stöd i sin

Läs mer

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN Hälsa Etablering - Arbete Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 1 Innehållsförteckning 2 Inledning och bakgrund... 3 3 Mål och delmål... 4 4 Förväntat resultat... 5

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

projekt på väg Arbete Praktik Studier

projekt på väg Arbete Praktik Studier projekt på väg Arbete Praktik Studier På väg till arbetsmarknaden och nya arbetssätt Att arbetslösheten är relativt hög bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund är ett välkänt faktum som många

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Delrapport 2. Projekttid 141216 150915. Lena Persson, projektledare PIX

Delrapport 2. Projekttid 141216 150915. Lena Persson, projektledare PIX Delrapport 2 Projekttid 141216 150915 Lena Persson, projektledare PIX Sammanfattning PIX (Projekt Integration X-tra) är ett integrationsprojekt som riktar sig till nyanlända som behöver extra stöd i sin

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

I väntan på ett språk

I väntan på ett språk Utvärdering av Mera svenska bättre hälsa en insats för att hjälpa personer att återuppta sfi-studier eller komma i arbete Cornelia Björk Emma Nilsson Mars 2017 Praktik Hälsa Arbete Utbildning Svenska Friskvård

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning Sid 1 (6) Projektrapport Vuxna 16-64 år Projektnamn: SPIRA Anställningskompetens Projektägare: Medlefors fhsk Samverkansparter: Samordningsförbundet Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skellefteå kommun

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet.

9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet. Välkomna! Dagens program fm 8.30 9.00 Fika och registrering 9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet. 9.10-10.00 Centret berättar om lagstiftning och

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Slutrapport. Projekttid Lena Persson, projektledare

Slutrapport. Projekttid Lena Persson, projektledare Slutrapport Projekttid 140515 160514 Lena Persson, projektledare Sammanfattning Projekt Integration X-tra (PIX) genomfördes under perioden 15 maj 2014 till 14 maj 2016. Projektet var ett samarbete mellan

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Presentationen innehåller detta

Presentationen innehåller detta Presentationen innehåller detta Mina erfarenheter och lärdomar från att ha planerat, startat, kordinerat, deltagit i samt följt upp Hälsoskola i Södertälje och Oxelösund 2016-09-21 Maria Lerjerud 1 Jag

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Statistik för Navigator, Krokom 1/ t.o.m. 30/4-2011

Statistik för Navigator, Krokom 1/ t.o.m. 30/4-2011 Statistik för Navigator, Krokom 1/5-2008 t.o.m. 30/4-2011 Nedan följer en redovisning av projektets kvantifierade mål, samt en redovisning av resultat. Resultaten visar hur projektet uppnått sina uppsatta

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) Tidiga insatser för asylsökande (TIA) 2017-04-26 Länsstyrelsernas uppdrag Nyanlända Beredskap och kapacitet Bosättning Sfi Samhällsorientering Ensamkommande barn Beredskap och kapacitet Barn som försvinner

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion

Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion 2016-04-14 1 (5) Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och arbetsintroduktion BAKGRUND Vad innebär förändringen från en till tre nivåer av jobbpeng? Det innebär större möjlighet att anpassa

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Modersmålspedagoger en viktig resurs i föräldrastödsarbetet

Modersmålspedagoger en viktig resurs i föräldrastödsarbetet Modersmålspedagoger en viktig resurs i föräldrastödsarbetet Föräldrastöd riktat till föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden 1 Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad

Läs mer

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17 Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer