Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-30. Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga"

Transkript

1 Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Effekterna 2.1 Service: Tillgängligare och snabbare, öppnare? 2.2 Medarbetare/Arbetsmiljö? 2.3 Ekonomisk effektivitet? 2.4 Slutsatser 3 Eventuella åtgärder för framtiden 3.1 Fortsätta med MBK med renodling av kontorets roll och uppdrag? 3.2 Nedläggning Medborgarkontoret? 3.3. Övrigt 4 Beskrivning av verksamhetens utveckling 4.1 Uppdrag/uppgifter, organiseringen av verksamheten och bemanning 4.2 Arbetsmiljö 4.3 Ekonomi 2

3 Tommi Slunga 1 Bakgrund Kommunstyrelsens plan för Intern Kontroll 2013 innehåller kontrollmomentet: Effekterna av införandet av Medborgarkontoret (MBK). Verksamheten öppnades i början på juni 2012 efter en cirka halvårs föreberedelser. En utredning låg till grund för bildandet av kontoret. Mer eller mindre har kontoret varit igång i två års tid. Det är dags för en utvärdering om kontoret är på väg att uppnå sitt syfte/mål. Denna utvärdering är gjord av chefen för MBK, i samverkan med medarbetarna. Därmed är inte utvärderingen objektiv utan kommer inifrån verksamheten. Rapporten innehåller en sammanfattande bedömning av effekterna ur 3 viktiga perspektiv samt eventuella åtgärder för framtiden. Det finns också en mer djuplodande del där kontorets utveckling beskrivs mer i detalj. 2 Effekterna 2.1 Verksamhet: Tillgängligare och snabbare service, öppnare? Mål: Utredningen konstaterade att införandet av ett MBK är att höja kommunens kvalitet, genom bättre tillgänglighet med en väg in, snabbare service genom generalister som ska kunna ge information, vägledning, rådgivning och service över ett brett fält. Ambitionsnivån var att ha mycket av kommunal service på ett ställe och att 80 % av alla frågor som kommer in till kommunen skulle kunna lösas på MBK. Vad det handlar om är att införa och implementera ett nytt sätt att jobba inom kommunen. MBK skall skapa mervärde framförallt för kunder men också internt för att ta hand om de enkla frågorna, vilket skulle ge mer tid för handläggarna ute på enheterna att koncentrera sig på att göra mera kvalitativa arbetsuppgifter. Bedömning av effekterna: Hittills har kontorets införande inte gett större mervärde kring att ta emot och besvara frågor. De flesta samtalen kopplas fortfarande vidare. Det finns kompetenser inom kontoret för vissa frågor och dessa kan besvaras av kontoret direkt. Men kommer det till 3

4 andra kommunala områden så kopplas flesta av samtalen fortfarande vidare, även vid enklare frågor. Blanketter med mera förses av kontoret till en viss grad. För att kunna bygga upp en informations- och vägledningsfunktion krävs att det finns och hämtas in information till MBK och att den fördelas på ett systematiskt sätt inom kontoret. Detta har fallerat av många orsaker. MBK s har inte förmått ta den rollen inom organisationen som krävs och inte lyckats själv skapa en organisering av arbetet som hade fört utvecklingen framåt. MBK hanterar också en viss intern service bland annat ansvaret över kaffemaskinerna/lunchrummen/sammaträdesrummen samt kommunens bokningsbilar. Det kan ifrågasättas om detta är inom ramen för kontorets primära uppdrag och målgrupp. Mätresultat: Kommunens servicetillgänglighet mäter vi med 4 viktiga indikatorer: tillgänglighet via telefon, epost och bemötande samt webbinformation. Dessa är viktiga indikatorer för MBK s verksamhetsidé och dess roll i utvecklingen av servicen inom hela kommunen. Tillgängligheten och bemötandet har blivit klart sämre från 2011 till 2012 (mättillfället okt-nov). Någon större dokumenterad/systematisk analys och åtgärdsplan har inte hunnit göras så undersökningen har inte gjorts hösten Av allt att bedöma har inte resultaten blivit bättre. Webbinformationen har dock blivit bättre 3 år i rad, dock ligger vi lägre än Sverigegenomsnittet. Hemsidan finns också delvis nu på finska. Servicen kring en mera öppen och tillgängligare reception efter ombyggnationen och den personliga första kontaktytan som skapas i och med kontoret har fått positiv återkoppling av besökande. Även angränsande rummen för Ledningsgruppen och Kommunalrådet med glasväggar upplevs ofta som en del av tanken bakom ett MBK och har gett mervärde hos besökande med förbättrad tillgänglighet. Det finns inget objektivt mätresultat, utan detta är den upplevelsen av besöken som fåtts. MBK innehåller också verksamhet/tjänstemän såsom kontorsvaktmästare, nämndsekreterare, registrator, informatör och webbdesign. Dessa roller har inte direkt involverats i kundtjänst i reception eller telefon. Även dessa roller bör ses över och hur de kan utvecklas i framtiden som en eventuell del av framtida MBK. 4

5 Tommi Slunga 2.2 Medarbetare/Arbetsmiljö? Mål: För att åstadkomma ett bra arbetsresultat behövs en bra arbetsmiljö båda fysiskt och psykosocialt. Ett öppet kontorslandskap, öppet mitt i centrumet av stadshuset med olika kompetenser med olika bakgrund och förväntningar i ett gott samarbete i ett litet utrymme utgör en utmaning. Bedömning av effekterna: Nöjd-Medarbetar-Index är låg 39 (jmf. 64 för hela kommunen). Siffran är lika låg som året innan, år Största bekymren låg i den fysiska arbetsmiljön och hälsan/stressen. Indexet talar sitt tydliga språk vad gäller kontorets situation när det gäller den övergripande nöjdheten med arbetsplatsen och -situationen. Resultaten på delområdena ger dock något positivare bild, men är på många områden splittrad. Medarbetarna upplever miljön med det öppna kontorslandskapet övervägande negativt. Det är svårt att arbeta koncentrerat med handläggningsuppgifter och samtidigt vara tillgänglig på telefon samt för service för besöken i receptionsdisken. Avbrotten i jobbet samt det öppna kontorslandskapet med buller av och till utgör en utmaning för att kunna utgöra flera jobb samtidigt. Många av medarbetarna hade heller inte vana av att sitta i en kundtjänst och/eller i ett öppet kontorslandskap. Chefen har med bara ringa erfarenhet av denna miljö kunnat konstatera utmaningen i att arbeta i landskapet. Förtroendet mellan medarbetarna har inte varit och är inte på topp, det finns tendenser till gruppbildningar och irritation mellan personer/grupperingar. Det förtroende som krävs för en gemensam utveckling av verksamheten har inte infunnit sig. Resan har redan från start upplevts som omtumlande och ostrukturerad, oklarheter i roller och rollfördelning, där man inte hunnit landa i alla sina nya uppgifter. Det finns signaler om att man inte frivilligt sökt sig till kontoret, utan blivit ditskickad. Trots svårigheterna har respektive medarbetare klarat av sina huvuduppgifter, men kontoret har inte skapat större mervärde enligt grundtanken. Kontorets självbild är övervägande negativt och man har inte mäktat med att utveckla den under den period då kontoret varit igång. 5

6 Personalen har minskat hela tiden. I början fanns 14 medarbetare + en chef, men sedan dess har skett återflytt av personal eller att personal har slutat utan att blivit ersatta. Idag består MBK av 9 medarbetare + chef. Detta har också medfört oro längs hela MBK s existens med fördelningar av arbetsuppgifter samt att den dåliga ekonomiska situationen 2013 för kontoret har också skapat oro. Ett chefsbyte skedde också relativt snart efter att man varit igång i ett halvår. I en ny verksamhet med många utmaningar har inte detta underlättat utvecklingsarbetet. 2.3 Ekonomisk effektivitet? Mål: En tanke med medborgarkontoret är att göra vår hantering av ärenden mer effektivt med hjälp av till exempel ett nytt sätt arbeta och med hjälp av ny teknik. Med en lyckad effektivisering av arbetet kan resurser nyttjas till mera kvalitativa arbetsuppgifter eller de kan göras en besparing om man bestämmer sig för det i stället. Bedömning av effekterna: Medborgarkontoret har till dags dato minskat med 2,7 tjänster (1 slutat, 1 långtidssjukskriven, en tjänstledig). Arbetsuppgifter har omfördelats och prioriterats utan att ersätta personerna. Samarbete med övriga organisationen har möjliggjort att vi kunnat lösa uppgifterna någorlunda. Denne effektivisering har dock den negativa sidan att personernas kompetens inte kan ersättas utan att det blir tapp i tid och tempo samt belastning med nya arbetsuppgifter som uppstår för de kvarvarande. Resultatet för 2014 blir minus 700 tkr. Största minusposterna var intäktsbudgeten med tkr och Övriga verksamhetskostnader 350 tkr samt kommunal färdtjänst tkr. Två först nämnda sågs tidigt, då de måste skett en felbudgetering. Intäkter för växeln hade budgeterats för hela året. Dock slutade intäkterna i och med övergången till det nya systemet med mobilerna där verksamheterna bär sina egna kostnader (fr o m mars). Övriga verksamhetskostnader belastades med digitaliseringen av ärendehanteringen, som blev dyrare än tänkt. Det varit ytterst restriktivt med utgifter överhuvudtaget och personal som slutat eller blivit sjukskrivna har ej ersatts, arbete med folkhälsosamordning prioriterats bort och informationsinsatser stoppats. Trots detta visar resultatet alltså -700 tkr. 6

7 Tommi Slunga MBK har haft en filial i Seskarö, öppet fredagar klockan Filialen har besökts av få personer med ärenden, på sin höjd 0,5 person per gång i genomsnitt med faktiska ärenden eller synpunkter. För närvarande fungerar filialen så att en anställd som är bosatt på ön distansarbetar fredagar på filialen när detta är möjligt och är medborgarkontakten så att personal från MBK inte behöver avdelas mer än vid behov. Digitalisering av ärendehanteringen har inte givit effekt så fort som det var planerat. Registreringen av ärendena fungerar och den politiska mötesprocessen bör kunna fungera inom snar framtid. Längre fram väntar utmaningar är att få till handläggningen av ärendena helt digitalt, få e-tjänster integrerat fullt ut samt arkiveringen digitalt. 2.4 Slutsatser Det råder ingen tvekan om att det omständigheter som kontoret bildades och fick sin start har upplevts omtumlande hos medarbetarna. Att den personalstyrkan som fanns från början under resans gång minskat på grund av återgång tillbaka till andra kontor och att de facto idag är 2,7 personer mindre än till exempel för ett år sedan har inte gett bästa förutsättningar. Ett chefsbyte ett halvår efter att kontoret varit igång samt det ekonomiska frågetecken som funnits under resans gång har inte bidragit heller till bästa förutsättningarna. Ambitionsnivån för Medborgarkontoret var och är hög. Det är positivt är att det finns en etablerad kontaktyta mot medborgarna. Medarbetarna har gjort ett tillfredställande jobb med att klara av uppgifterna efter ständigt ändrade förutsättningar. Det finns erfarenheter som kan tas till vara. Man kan beskriva resan som att man ständigt anpassat sig efter förutsättningarna och hållit näsan ovanför vattenytan. Dock är det självklart att syftet och målet med ett MBK inte är nådd. Det tar tid att arbeta in nytt arbetsätt. Ska man fortsätta att arbeta med ett MBK behövs det framförallt stabilitet och långsiktighet. 7

8 3 Eventuella åtgärder för framtiden Eftersom effekterna inte blivit det förväntade bör verksamheten omvärderas. Nedan lämnar chefen för MBK sina åtgärdsförslag för en framtida utveckling. 3.1 Fortsätta utveckla MBK renodling av kontorets roll och uppdrag? Om man ska fortsätta med MBK bör man renodla kontorets uppdrag och rollerna inom kontoret. Följande åtgärder kan då ingå: Första man bör fråga sig om det kan ske en utveckling med byte av chef. Nuvarande chefen har inte på ett år lyckats nå de målen som har satts på MBK. Nöjdheten hos medarbetarna är kvar på samma låga nivå som för ett år sedan. Oavsett hur man väljer att gå vidare bör chefens insats och förutsättningar för att fortsätta utvärderas. Behovet stundtals verkar vara så att det krävs en chef med mycket handledning i vardagen och kontroll över medarbetarna. Detta kräver en mycket närvarande chef. Nuvarande chefen har en utredartjänst i botten, kan uppgifter som ligger i denna tjänst lösas eller ej behövs, kan denna tjänst dras in. Valnämndens sekreterare och handläggare för minoritetsspråk är utpekade uppgifter inom utredartjänsten. Andra uppgifter som landat på personen bör också ses över. Större handläggningsuppgifter ska inte finnas på MBK, utan fördelas närmare kärnverksamheten : o Debiteringen av äldreomsorgsavgifter har redan förflyttat från och med februari 2014 till socialförvaltningen som en konsekvens av en processkartläggning. o Debiteringen av va-avgifterna bör också följa samma tankemönster med att förkorta processen i hanteringen med att flytta detta närmare avsedd verksamhet. Ett nära samarbete behövs i vilket fall som helst, då också byte av vattenmätare och ett nytt vattendebiteringssystem är på gång. Kvar organisatorisk på MBK eller förflytt till annan enhet, -1 tjänst på MBK? I längden bedöms detta inte vara en heltidsyssla, bör ses över efter en tid. 8

9 Tommi Slunga o Det finns en rekommendation från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten att kommunerna överlåter hela färdtjänsthandläggningen till dem. Följer man rekommendationen kan anslutning ske tidigast genom ett avtal. Beslut om detta under våren Haparanda har kvar tillståndsgivningen, som idag är beräknat hos MBK på 0,25 % tjänst (finansierat av socialförvaltningen). Verksamheten bör ha en kundtjänst med ansvariga: 4 personer som har hela ansvaret att ta hand om och bygga upp en allmän informations- och vägledningsfunktion i telefon och reception. Denna grupp får i uppdrag att bygga upp en fungerande kundtjänst, baserad på skriftliga uppdrag/avtal med enheterna om vilka frågor som ska besvaras och vilken övrig service som ska ges. Ett långsiktigt arbete där också tekniska förutsättningar med programvara i växelsystemet bör utökas längre fram. Till en början 4 heltidstjänster inklusive nedanstående arbetsuppgifter, framöver kan man se över behovet och övertalighet uppstå. En övertalighet med minst 0,25 och med flytten av tillståndsgivningen av färdtjänst till RKM tidigast o Övriga arbetsuppgifter som finns inom MBK fördelade på olika tjänstemän idag: Konsumentvägledning, Handläggning ferieungdomar, parkerings/- handikapptillstånd, Fördelning av och avtalsskrivning trygghetsboende, Tillstånd färdtjänst, tandvårdsintyg, dödsboanmälningar), sekreterarskapet för rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet. En del intern service: Administration av tankkort, kaffeservice/sammanträdesrummen i stadshuset med mera. (Posthantering fr o m ). Kontorsvaktmästaren ingår i MBK och planerar att gå i pension under våren Delar av dennes arbetsuppgifter måste lösas inom kontoret, framförallt posthanteringen/postrummet. Resterande uppgifter, allmän vaktmästareservice (skruva/flytta, kopiatorer, bokningsbilservice, tömning pappersavfall med mera med mera, försvinner/kan inte ingå i MBK). 0,75 tjänst 9

10 Bostadsförmedlingen/administration HABO kan bli kvar på MBK. Det är en verksamhet med många besök och kontakter kan fortsättningsvis bli en del av MBK. Ingår i uppdraget att vara i kundtjänsten, dock bara avlösning. Idag ingår även uppdrag åt bland annat år BRAB m m som kan ifrågasättas. 1 heltidstjänst. Nämndsekreterarfunktionen blir kvar under MBK. Denna funktion skall också vara huvudregistrator för kommunen i ett nära samarbete med övriga nämnders registratorer/nämndsekreterare. Den utvecklingen är på gång och bör vara i full effekt senare delen av 2014 (chefen MBK är huvudregistrator idag). En viktig roll i att driva på digitaliseringen av ärendehanteringen. 1 heltidstjänst. Informatörsfunktionen förblir kvar i MBK. Dock bör denna funktion och uppdraget gås igenom och det kopplat till en webbdesign/-redaktörsroll. Kommunen bör skapa en bättre strategi för sin övergripande information: vad ska kommuniceras, vilka kanaler, ansvarsområden samt vad en central informatörs roll i detta ska vara samt hur den tekniska delen av detta ska lösas. Framtida utmaningar, med bland annat behovet att utveckla ett mobilt gränssnitt av vår hemsida gör att detta inte kan bortses i planeringen. Vi står dåligt rustade inför att medborgarna i större utsträckning kommer att kräva tjänster via mobila enheter. 1(-2) heltidstjänster. Filialen på Seskarö läggs ned alternativt kan finnas kvar med nuvarande lösning då en öbo kan distansarbeta på fredagar och samtidigt utgöra en medborgarkontakt. Stäng annars. Med ovanstående ansatser kan det finnas möjlighet att skapa en mer tydligare plattform med kundservice med allmän information och vägledning samt bostadsförmedling, ärendehanteringsprocess/-koll och kommunikationsfunktion. Man kan påbörja att bygga på ett samarbete med övriga enheter/medborgare om förväntningar, uppdrag och uppgifter som kan skötas av MBK. Framöver kan man bygga på kontoret med uppgifter/resurser om man kan tydligt se att det ändamålsenligt och till nytta ur medborgarservice. Frågan är om detta kan uppnås med nuvarande chef och personal, då det inte fungerat hittills? Organisationsförändringar och att implementera ett nytt sätt att arbeta tar tid, dock kan man fråga sig om det är värt att fortsätta och hur länge? 10

11 Tommi Slunga 3.2 Nedläggning Medborgarkontoret? Ett alternativ är att backa bandet och lägga ned Medborgarkontoret. Återgå till växelfunktion, gå igenom övriga tjänsterna och därefter fördela dem till andra enheter och/eller avsluta på grund av eventuell övertalighet. Servicen till medborgarna kommer inte påverkas nämnvärt, då mervärdet av MBK s hittills inte varit stort. Det man släpper är tanken på ett koncept på ett Medborgarkontor med mycket service på ett och samma ställe. Skillnaden mot 3.1 är inte så värst stor, men den organisatoriska tillhörigheten för tjänsterna blir en annan, inte inom ett och samma kontor. Negativt är att det man investerat i framförallt att etablera ett koncept, MBK börjar vara ett känt begrepp, tiden man varit igång är relativt litet, blir det förhastat att lägga ned hela konceptet? 3.3 Övrigt Man bör också fundera på om det är möjligt att anordna en öppen rekryteringsprocess till vissa av tjänsterna om man ska fortsätta att utveckla tanken med MBK. Att arbeta i en öppen kundtjänst är speciellt och man måste ha en vilja att arbeta med kundkontakter och i den öppenhet som detta kräver, även när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Informatörsrollens innehåll styrs över det kommunen har behov av. Tjänsten inrättades för cirka tio år sedan och en omvärdering av tjänstens innehåll bör göras. Fysiska arbetsmiljön: En arbetsmiljökartläggning gjordes under hösten 2012 Den innehåller ett antal områden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön för att framförallt dämpa bullernivåerna. Tekniska enheten har tagit fram ett kostnadsförslag kring åtgärderna som ligger på den nya fastighetschefens bord. Dock bör man också fråga sig om man förverkligar alla åtgärderna, om inte en viktig del av MBK s karaktär försvinner samtidigt. Med en eventuell omfördelning/minskning på personalen som aktivt sitter på MBK kan åtminstone finnas det mer plats per medarbetare. 11

12 Vill man bredda resonemanget längre fram så kan man tänka sig slå samman MBK med Samhällsbyggnadskontoret (SBK)? Bägge är små kontor och kanske ej behövs två chefer får så små kontor? Båda kontor har också en utåtriktad karaktär med mycket öppna medborgarkontakter som en naturlig del av verksamheten. Dock bör chefen vara verksamhetskunnig i inom bägge kontoren och SBK s verksamhetsområde kräver mycket specialistkunskap. I och med detta skulle åtminstone en chefstjänst avslutas. Ser man inte behovet av att ha kvar utredartjänsten som ligger som nuvarande chefens grundtjänst, så kan man dra in den tjänsten. En sammanslagning eller lytt av delar av tjänsterna med den gemensamma administrationen Socialförvaltningen & Barn- och ungdomsförvaltningen kan också vara ett alternativ att titta på speciellt om MBK ska läggas ned. Digitaliseringen av ärendehanteingen är ett av områdena där MBK väntas vara drivande. Den processen tar kraft och detta bör uppmärksammas och att en finns en förankrad, ändamålsenligt och realistisk plan. Ett bra samarbete mellan nämnderna/förvaltningarna gör att processen fortlöper för närvarande på ett bra sätt. Gällande utvecklingen av e-tjänster finns ambitioner inom Norrbottens län att skapa en gemensam e-tjänstplattform. Arbetet har startats i en arbetsgrupp där Chefen för MBK ingår tillsammans med representanter från Luleå och Boden. 12

13 Tommi Slunga 4 Beskrivning av verksamhetens utveckling 4.1 Uppdrag/uppgifter och organisering av verksamheten Tanken var att alla ska kunna allmänt skaffa sig kunskaper för kunna informera översiktligt om kommunens verksamhet/regler, ärendegång, ge vägledning, kunna ge telefoniservice med mera. Ambitionen var att 80 % av alla inkommande frågor skulle kunna besvaras av MBK, vilket skulle skapa mervärde för kunden och även internt för handläggarna. Medborgarkontoret organiserades i 3 olika team med ansvarsområden. Varje team skulle specialisera sig inom sitt område och lära av varandra: - Demokrati: politisk organisation, val, registrering/ ärendehantering, kommunalbesvär, nämndsekreterare KF/KS, motioner, allmänhetens frågestund, förvaltningsorganisation, informatör, webbredaktion, hemsidan. - Samhälle: färdtjänst, riksfärdtjänst, information och rådgivning om skolväsendet och sociala ärenden, konsumentvägledning, förmedling av trygghetsboende, information om ringlinjen, avgiftsdebitering äldreomsorg, alkohollagstiftningen, skuldrådgivning, överförmynderi, feriearbeten - Bygga, Bo & Miljö: Haparandabostäders administration, bostadskö, info om bygglov, markfrågor, hälso- och miljöskyddsfrågor, avfalls- och sopsorteringsfrågor, vatten och avlopp (avgiftsdebiterings), folkhälsa Tanken att organisera arbetet i olika teamen som lär sig av varandra och mellan teamen var god. Positivt är att viss lärdomsprocess och kunskapsöverföring har kunnat ske. Dock har detta varit sporadiskt och inte systematisk. Det räcker inte med en ytlig genomgång av uppgifterna om dessa ej hinns med att tillämpas tills de sitter i ryggmärgen. Samtidigt ska personalen ha anammat den allmänna informationen som ska ges av MBK och att den är lätt tillgänglig vid behov (inte bara i huvuden). Där kan ett IT-stödsystem eller nuvarande hänvisningsdatabas med en ny modul vara ett hjälpmedel, dock måste detta förses med innehåll och ett tydligt strukturerad samarbete med övriga enheter inom organisationen förverkligas. 13

14 * Man kan ifrågasätta vilka uppgifter hamnade på kontoret. Det fanns en bruttolista i utredningen inför införandet av MBK på olika uppgifter som ett MBK skulle kunna innehålla. Vissa uppgifter kan anses som självklara: posthantering, ärenderegistrering/- hantering, nämndsadministration, extern information, hemsida samt allmän information och vägledning. Andra uppgifter som hamnade på MBK var till stora delar kanske inte genomtänka i grunden. Man kanske spände på bågen för stort. Det tycks att flytten av uppgifterna kom i andra hand och att flytten av några tjänster utan större eftertanke hamnade i förgrunden. Åtminstone saknades tydliga processkartläggningar, som skulle ha varit en förutsättning för ett bra flöde genom alla inblandade för mer effektivitet och bästa kundnytta. Det finns också signaler om att personer inte aktivt sökt sig till MBK, utan blivit förflyttade, vilket inte givit bästa förutsättningar. * Handläggningsuppgifter som hamnade på MBK var bland annat vattenavgiftsdebiteringen, debiteringen av äldreomsorgsavgifter, färdtjänsthandläggning, fördelning av trygghetsboende, hela Haparandabostäders administration, ferieungdomarna, dödsboanmälningar. Dessa uppgifter kräver sin ro för att kunna sköta jobbet effektivt. Att sitta i ett öppet kontorslandskap med tillhörande spontana besök och bullernivåer i det utrymme som finns och ännu med telefon/-besökservice som avbryter arbetet har inte varit optimalt. Det finns dock egna rum för eget arbete. Det upplevs ibland att den tid man har tjänst i telefoni/reception på MBK s telefoni/- besöksservice som en pålaga ovanpå de uppgifter man haft med sig och/eller har fått under resans gång. Många har ej heller så mycket vana att arbeta i kundtjänst, som kräver sin tid och ett förhållningssätt som tar tid att lära sig samt att det tar energi. Detta har också stundtals lett till förtroendegap och irritation bland personalen. * Gällande avgiftsdebiteringarna för vatten/avlopp och äldreomsorg så har flytten till MBK inte hittills tillfört mervärde i processen, utan har den i vissa delar inneburit försämringar. Dels kanske på grund av MBK s egna uppstartsproblem och dels av att samarbetet inte varit optimalt med andra enheter som är en del av ärendeflöden. Avgiftsdebiteringen är beroende flera enheters arbetsinsats. Flödet av ärendena har inte varit bra, vilket bevittnas av t ex flertalet kontakter från kunderna med synpunkter och klagomål. * Äldreomsorgsavgifter: En processkartläggning av har gjorts och den gav förbättringspotential. Februari 2014 har uppgiften införlivats i socialförvaltningens 14

15 Tommi Slunga administration, där flertalet förbättringsåtgärder kring rapporteringen för debiteringsunderlaget ska ge effekt och kvalitet. MBK kan då till exempel agera som stöd och back-up funktion, om detta behövs. * Vattendebiteringar: Handläggare ifråga lämnade organisationen och ersattes inte. En omfördelning av uppgiften skedde inom kontorets ramar med dess tillhörande inkörningsproblematik. Ett nytt va-debiteringssystem ska upphandlas a tekniska enheten och alla mätare bytas ut till fjärravläsningsbara mätare. Detta ska ge full effekt inom 3-4 år. * MBK har också ålagts en del internservice att sköta: Att hålla lunchrummet i ordning med kaffe, koppdiskning är väl uppgifter man kan ifrågasätta om inte hela förvaltningshuset ska vara med och dela, om det är besökande medborgare som är MBK s fokus. Därtill bland annat bilpoolen, tankkorten, kontorsvaktmästeriet tillhör också MBK. Bemanning: Från början fanns 14 personer + chef. En bidragsanställd anställdes sommaren 2012 för att arbeta med telefon/-kundservice för att skapa utrymme för att utveckla teamens samarbete. Det vill säga 15 medarbetare + chef. I skirvande stund ( ) finns 9 + chef. Några punkter kring vissa funktioner belyser det utmaningar som funnits: - Nämndsekreteraren gick i pension redan 1 jul Budgeten för personen blev kvar på medborgarkontoret, dock skedde ingen nyrekrytering till tjänsten. Motivet tycks ha varit att kunna finansiera en huvudregistrator (70%) som ej var budgeterad samt en bidragsanställd. Det fanns kanske förhoppningar om att digitaliseringen av ärendehanteringen skulle ge effektiveringsvinster fort. Chefen för medborgarkontoret tog sig an nämndsekreterarskapet, som kräver en hel del tid och är borta från verksamhetsstyrning-/utveckling, som nog hade krävts speciellt i en nystartad verksamhet inom kommunen. Detta blev också undertecknad varse om tidigt då det uppdagades att registratorn inte hade anställningsavtal mer än till slutet på januari Därmed uteblev den tilltänkta rekryteringen av kommunsekreterare och chefen agerade som sekreterare våren Lyckligtvis hade MBK en praktikant för översättning av hemsidor med mera. Hon hade även erfarenhet av sekreterarskapet och anställdes med särskilt 15

16 anställningsstöd (februari ) för att slutgöra översättningsarbetet samt att avlasta i sekreterarskapet. Det är ingen långsiktig lösning att det inte finns en övergripande nämndsekreterare och ansvarig över KF/KS. I september 2013 påbörjade registratorn studier och är tjänstledig 3 år framåt. Detta har möjliggjort ett ekonomiskt utrymme för en rekryteringsprocess för nämndsekreterarskapet som slutförts i början på februari Problemet med den ofinansierade registratorn var inte bara funktionella gällande registratorskapet (det fanns en till handläggare som registrerade). Personen ifråga är den som varit nyckelpersonen/systemansvarig/expert på ITstödsystemet w3d3. W3d3 är hjärtat i ärendehanteringen samt därmed också i att utveckla fram en digitala förvaltningen med t ex e-tjänster och nämndstödsprocessen. Det var en ett kompetenstapp som märktes. Det var och är inte strategisk att låta icke budgeterade personer bli nyckelpersoner. På grund av det uppstådda läget har ett samarbete med Barn- och ungdomsnämndens och Socialnämndens nämndsekreterare blivit aktuell där registreringen från och med juli 2013 delas mellan nämndernas sekreterare och där chefen för Medborgarkontoret tagit ansvaret för som huvudregistrator. Den här lösningen hoppas vi kunna leda till förutom en lösning på registraturen också till att vi kan utvecklas i ett nära samarbete mellan nämnderna mot den digitaliserade ärendehanteringen och nämndsprocessen. Tanken är att rollen nämndsekreterare ska framöver också ska agera som huvudregistrator. - 2 tjänsteman gick redan före årsskiftet 2012/2013 till andra enheter och också delar av uppgifterna flyttades bort från MBK. Chefen beviljades FFU och ny chef anställdes. Handläggaren för va-debiteringar lämnade organisationen till sommaren 2013 och MBK drabbades av en långtidssjukskrivning i augusti. Dessa har ej ersatts. Kontorsvaktmästaren går pension , kommer ej ersättas. - Undertecknad har dragit med sig till exempel följande uppgifter som åligger honom enligt den tjänst han har i botten: valnämndens sekreterare/valsamordnare, handläggare för minoritetsspråk, övertagande av huvudregistratorskapet och delaktig/ansvarig i ett antal processer inom kommunen. Närvaron och handledningen till medarbetarna har kanske inte varit det som hade krävts. - Digitaliseringen av ärendehanteringen har inte gett den effekt som man hoppats på ännu. Ett av det största hindret att vi inte kan arkivera digitalt (osäkert juridiskt 16

17 Tommi Slunga läge). Detta innebär en hel del pappersarbete. Framöver måste också hela processen, t ex från inkommande handlingar (scanning), etjänster, registrering, tjänstemännens yttranden/underlag, beslut (i nämnd), registrering, expediering, arkivering och så vidare fungera helt för att ge full effekt. MBK har trots att den är en ny verksamhetsinriktning inom kommunen och trots den svåra starten med mycket ändringar i bemanning med mera lyckats etablera en kundtjänst. Även om den inte ger en optimal service utifrån den ideala bilden så fås en första kundkontakt på MBK och ingen kund ska bli stående. Mycket av kontakterna slussas dock fortfarande vidare och service kan inte ges direkt i den omfattning som är önskebilden och det slutliga målet. MBK har anpassat sig väl till ständigt förändrade förutsättningar och kanske haft alla förutsättningar att nå en önskad utvecklingsnivå under den tid den varit i gång. Därför bör man ta en seriös funderare på vägen framåt med de erfarenheter som samlats och vilken ambitionsnivå man bör ha på utvecklingen. En möjlighet är att lägga ned MBK, återgå till den gamla växelbemanningen, dock med ett vidare uppdrag att ge service, ej bara koppla vidare. 4.2 Arbetsmiljö Det nybyggda öppna, ljusare kontorslandskapet bjuder in till möten och öppnar upp kommunen. Av ett antal kommentarer från medborgarnas så upplevs den nya miljön som en klar förbättring mot det gamla. En arbetsmiljökartläggning gjordes under hösten Den innehåller ett antal områden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Tekniska enheten har ett uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på samtliga åtgärder. Medarbetarna upplever miljön övervägande negativt. Det är svårt att arbeta koncentrerat med handläggningsuppgifter och samtidigt vara tillgänglig på telefon samt för service i receptionsdisken. 17

18 Enligt arbetsmiljöverkets riktvärden bör öppna kontor vara cirka kvadratmeter per arbetsplats, inklusive kommunikationsytor men exklusive andra allmänna och gemensamma funktioner. MBK är långt ifrån detta. Då det inte finns resurser att tillgå idagsläget till förbättringsåtgärder så har MBK sökt andra lösningar. Det finns planer om att flytta viss personal till ett annat rum, samtidigt som två av arbetsplatserna blivit lediga. Detta kan kanske åtminstone skapa möjligheter till mera luft i den öppna kontorsmiljön. Mattan som finns i MBK bör dammsugas / rengöras oftare, men är kostnadsfråga där resurser inte idag är tillgängliga. 4.3 Ekonomi Växelns debitering, den bygger på ett gammalt antagande där växelns utgifter täcktes av att man debiterade anknytningar i verksamheterna. Med övergången till mobiltelefonerna 2013 finns inte intäkter som budgeterats då kostnaderna bärs av verksamheterna själva tkr Systemkostnader för digitaliseringen av hela. Kostnaden för ego blev större än räknat bland annat då ändringar av mallar gjordes och detta inte ingick i avtalet utan avropades vid sidan om tkr Ej budgeterat en tjänstemans halva lön, då man räknat med en icke förverkligad pensionsavgång tkr Ett stort inköp gjordes 2012 men hamnade på 2013 års budget, -100 tkr. 18

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kundtjänst/kontaktcenter för mindre kommuner 2015-06-05 1

Kundtjänst/kontaktcenter för mindre kommuner 2015-06-05 1 Kundtjänst/kontaktcenter för mindre kommuner 2015-06-05 1 Välkommen till Ängelholms kommun! Kommunfakta 431 km² Bra läge: Danmark 4 mil Malmö 9 mil Göteborg 19 mil Stockholm 55 mil Köpenhamn 13 mil Visby

Läs mer

Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning

Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning Iréne Bernhard Adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Ledarrekrytering Vårda och behålla ledare

Ledarrekrytering Vårda och behålla ledare Ledarrekrytering Vårda och behålla ledare Hur kan det vara svårt Hur det kan vara svårt Hur svårt kan det vara Ledarbegrepp Organisationsledare Aktivitetsledare Unga ledare - Rekrytera - Introducera -

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Tillgänglighet och nåbarhet. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje David Emanuelsson

Tillgänglighet och nåbarhet. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje David Emanuelsson Tillgänglighet och nåbarhet Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje David Emanuelsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH REVISIONELL BEDÖMNING... 2 1. BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer