Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-30. Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga"

Transkript

1 Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Effekterna 2.1 Service: Tillgängligare och snabbare, öppnare? 2.2 Medarbetare/Arbetsmiljö? 2.3 Ekonomisk effektivitet? 2.4 Slutsatser 3 Eventuella åtgärder för framtiden 3.1 Fortsätta med MBK med renodling av kontorets roll och uppdrag? 3.2 Nedläggning Medborgarkontoret? 3.3. Övrigt 4 Beskrivning av verksamhetens utveckling 4.1 Uppdrag/uppgifter, organiseringen av verksamheten och bemanning 4.2 Arbetsmiljö 4.3 Ekonomi 2

3 Tommi Slunga 1 Bakgrund Kommunstyrelsens plan för Intern Kontroll 2013 innehåller kontrollmomentet: Effekterna av införandet av Medborgarkontoret (MBK). Verksamheten öppnades i början på juni 2012 efter en cirka halvårs föreberedelser. En utredning låg till grund för bildandet av kontoret. Mer eller mindre har kontoret varit igång i två års tid. Det är dags för en utvärdering om kontoret är på väg att uppnå sitt syfte/mål. Denna utvärdering är gjord av chefen för MBK, i samverkan med medarbetarna. Därmed är inte utvärderingen objektiv utan kommer inifrån verksamheten. Rapporten innehåller en sammanfattande bedömning av effekterna ur 3 viktiga perspektiv samt eventuella åtgärder för framtiden. Det finns också en mer djuplodande del där kontorets utveckling beskrivs mer i detalj. 2 Effekterna 2.1 Verksamhet: Tillgängligare och snabbare service, öppnare? Mål: Utredningen konstaterade att införandet av ett MBK är att höja kommunens kvalitet, genom bättre tillgänglighet med en väg in, snabbare service genom generalister som ska kunna ge information, vägledning, rådgivning och service över ett brett fält. Ambitionsnivån var att ha mycket av kommunal service på ett ställe och att 80 % av alla frågor som kommer in till kommunen skulle kunna lösas på MBK. Vad det handlar om är att införa och implementera ett nytt sätt att jobba inom kommunen. MBK skall skapa mervärde framförallt för kunder men också internt för att ta hand om de enkla frågorna, vilket skulle ge mer tid för handläggarna ute på enheterna att koncentrera sig på att göra mera kvalitativa arbetsuppgifter. Bedömning av effekterna: Hittills har kontorets införande inte gett större mervärde kring att ta emot och besvara frågor. De flesta samtalen kopplas fortfarande vidare. Det finns kompetenser inom kontoret för vissa frågor och dessa kan besvaras av kontoret direkt. Men kommer det till 3

4 andra kommunala områden så kopplas flesta av samtalen fortfarande vidare, även vid enklare frågor. Blanketter med mera förses av kontoret till en viss grad. För att kunna bygga upp en informations- och vägledningsfunktion krävs att det finns och hämtas in information till MBK och att den fördelas på ett systematiskt sätt inom kontoret. Detta har fallerat av många orsaker. MBK s har inte förmått ta den rollen inom organisationen som krävs och inte lyckats själv skapa en organisering av arbetet som hade fört utvecklingen framåt. MBK hanterar också en viss intern service bland annat ansvaret över kaffemaskinerna/lunchrummen/sammaträdesrummen samt kommunens bokningsbilar. Det kan ifrågasättas om detta är inom ramen för kontorets primära uppdrag och målgrupp. Mätresultat: Kommunens servicetillgänglighet mäter vi med 4 viktiga indikatorer: tillgänglighet via telefon, epost och bemötande samt webbinformation. Dessa är viktiga indikatorer för MBK s verksamhetsidé och dess roll i utvecklingen av servicen inom hela kommunen. Tillgängligheten och bemötandet har blivit klart sämre från 2011 till 2012 (mättillfället okt-nov). Någon större dokumenterad/systematisk analys och åtgärdsplan har inte hunnit göras så undersökningen har inte gjorts hösten Av allt att bedöma har inte resultaten blivit bättre. Webbinformationen har dock blivit bättre 3 år i rad, dock ligger vi lägre än Sverigegenomsnittet. Hemsidan finns också delvis nu på finska. Servicen kring en mera öppen och tillgängligare reception efter ombyggnationen och den personliga första kontaktytan som skapas i och med kontoret har fått positiv återkoppling av besökande. Även angränsande rummen för Ledningsgruppen och Kommunalrådet med glasväggar upplevs ofta som en del av tanken bakom ett MBK och har gett mervärde hos besökande med förbättrad tillgänglighet. Det finns inget objektivt mätresultat, utan detta är den upplevelsen av besöken som fåtts. MBK innehåller också verksamhet/tjänstemän såsom kontorsvaktmästare, nämndsekreterare, registrator, informatör och webbdesign. Dessa roller har inte direkt involverats i kundtjänst i reception eller telefon. Även dessa roller bör ses över och hur de kan utvecklas i framtiden som en eventuell del av framtida MBK. 4

5 Tommi Slunga 2.2 Medarbetare/Arbetsmiljö? Mål: För att åstadkomma ett bra arbetsresultat behövs en bra arbetsmiljö båda fysiskt och psykosocialt. Ett öppet kontorslandskap, öppet mitt i centrumet av stadshuset med olika kompetenser med olika bakgrund och förväntningar i ett gott samarbete i ett litet utrymme utgör en utmaning. Bedömning av effekterna: Nöjd-Medarbetar-Index är låg 39 (jmf. 64 för hela kommunen). Siffran är lika låg som året innan, år Största bekymren låg i den fysiska arbetsmiljön och hälsan/stressen. Indexet talar sitt tydliga språk vad gäller kontorets situation när det gäller den övergripande nöjdheten med arbetsplatsen och -situationen. Resultaten på delområdena ger dock något positivare bild, men är på många områden splittrad. Medarbetarna upplever miljön med det öppna kontorslandskapet övervägande negativt. Det är svårt att arbeta koncentrerat med handläggningsuppgifter och samtidigt vara tillgänglig på telefon samt för service för besöken i receptionsdisken. Avbrotten i jobbet samt det öppna kontorslandskapet med buller av och till utgör en utmaning för att kunna utgöra flera jobb samtidigt. Många av medarbetarna hade heller inte vana av att sitta i en kundtjänst och/eller i ett öppet kontorslandskap. Chefen har med bara ringa erfarenhet av denna miljö kunnat konstatera utmaningen i att arbeta i landskapet. Förtroendet mellan medarbetarna har inte varit och är inte på topp, det finns tendenser till gruppbildningar och irritation mellan personer/grupperingar. Det förtroende som krävs för en gemensam utveckling av verksamheten har inte infunnit sig. Resan har redan från start upplevts som omtumlande och ostrukturerad, oklarheter i roller och rollfördelning, där man inte hunnit landa i alla sina nya uppgifter. Det finns signaler om att man inte frivilligt sökt sig till kontoret, utan blivit ditskickad. Trots svårigheterna har respektive medarbetare klarat av sina huvuduppgifter, men kontoret har inte skapat större mervärde enligt grundtanken. Kontorets självbild är övervägande negativt och man har inte mäktat med att utveckla den under den period då kontoret varit igång. 5

6 Personalen har minskat hela tiden. I början fanns 14 medarbetare + en chef, men sedan dess har skett återflytt av personal eller att personal har slutat utan att blivit ersatta. Idag består MBK av 9 medarbetare + chef. Detta har också medfört oro längs hela MBK s existens med fördelningar av arbetsuppgifter samt att den dåliga ekonomiska situationen 2013 för kontoret har också skapat oro. Ett chefsbyte skedde också relativt snart efter att man varit igång i ett halvår. I en ny verksamhet med många utmaningar har inte detta underlättat utvecklingsarbetet. 2.3 Ekonomisk effektivitet? Mål: En tanke med medborgarkontoret är att göra vår hantering av ärenden mer effektivt med hjälp av till exempel ett nytt sätt arbeta och med hjälp av ny teknik. Med en lyckad effektivisering av arbetet kan resurser nyttjas till mera kvalitativa arbetsuppgifter eller de kan göras en besparing om man bestämmer sig för det i stället. Bedömning av effekterna: Medborgarkontoret har till dags dato minskat med 2,7 tjänster (1 slutat, 1 långtidssjukskriven, en tjänstledig). Arbetsuppgifter har omfördelats och prioriterats utan att ersätta personerna. Samarbete med övriga organisationen har möjliggjort att vi kunnat lösa uppgifterna någorlunda. Denne effektivisering har dock den negativa sidan att personernas kompetens inte kan ersättas utan att det blir tapp i tid och tempo samt belastning med nya arbetsuppgifter som uppstår för de kvarvarande. Resultatet för 2014 blir minus 700 tkr. Största minusposterna var intäktsbudgeten med tkr och Övriga verksamhetskostnader 350 tkr samt kommunal färdtjänst tkr. Två först nämnda sågs tidigt, då de måste skett en felbudgetering. Intäkter för växeln hade budgeterats för hela året. Dock slutade intäkterna i och med övergången till det nya systemet med mobilerna där verksamheterna bär sina egna kostnader (fr o m mars). Övriga verksamhetskostnader belastades med digitaliseringen av ärendehanteringen, som blev dyrare än tänkt. Det varit ytterst restriktivt med utgifter överhuvudtaget och personal som slutat eller blivit sjukskrivna har ej ersatts, arbete med folkhälsosamordning prioriterats bort och informationsinsatser stoppats. Trots detta visar resultatet alltså -700 tkr. 6

7 Tommi Slunga MBK har haft en filial i Seskarö, öppet fredagar klockan Filialen har besökts av få personer med ärenden, på sin höjd 0,5 person per gång i genomsnitt med faktiska ärenden eller synpunkter. För närvarande fungerar filialen så att en anställd som är bosatt på ön distansarbetar fredagar på filialen när detta är möjligt och är medborgarkontakten så att personal från MBK inte behöver avdelas mer än vid behov. Digitalisering av ärendehanteringen har inte givit effekt så fort som det var planerat. Registreringen av ärendena fungerar och den politiska mötesprocessen bör kunna fungera inom snar framtid. Längre fram väntar utmaningar är att få till handläggningen av ärendena helt digitalt, få e-tjänster integrerat fullt ut samt arkiveringen digitalt. 2.4 Slutsatser Det råder ingen tvekan om att det omständigheter som kontoret bildades och fick sin start har upplevts omtumlande hos medarbetarna. Att den personalstyrkan som fanns från början under resans gång minskat på grund av återgång tillbaka till andra kontor och att de facto idag är 2,7 personer mindre än till exempel för ett år sedan har inte gett bästa förutsättningar. Ett chefsbyte ett halvår efter att kontoret varit igång samt det ekonomiska frågetecken som funnits under resans gång har inte bidragit heller till bästa förutsättningarna. Ambitionsnivån för Medborgarkontoret var och är hög. Det är positivt är att det finns en etablerad kontaktyta mot medborgarna. Medarbetarna har gjort ett tillfredställande jobb med att klara av uppgifterna efter ständigt ändrade förutsättningar. Det finns erfarenheter som kan tas till vara. Man kan beskriva resan som att man ständigt anpassat sig efter förutsättningarna och hållit näsan ovanför vattenytan. Dock är det självklart att syftet och målet med ett MBK inte är nådd. Det tar tid att arbeta in nytt arbetsätt. Ska man fortsätta att arbeta med ett MBK behövs det framförallt stabilitet och långsiktighet. 7

8 3 Eventuella åtgärder för framtiden Eftersom effekterna inte blivit det förväntade bör verksamheten omvärderas. Nedan lämnar chefen för MBK sina åtgärdsförslag för en framtida utveckling. 3.1 Fortsätta utveckla MBK renodling av kontorets roll och uppdrag? Om man ska fortsätta med MBK bör man renodla kontorets uppdrag och rollerna inom kontoret. Följande åtgärder kan då ingå: Första man bör fråga sig om det kan ske en utveckling med byte av chef. Nuvarande chefen har inte på ett år lyckats nå de målen som har satts på MBK. Nöjdheten hos medarbetarna är kvar på samma låga nivå som för ett år sedan. Oavsett hur man väljer att gå vidare bör chefens insats och förutsättningar för att fortsätta utvärderas. Behovet stundtals verkar vara så att det krävs en chef med mycket handledning i vardagen och kontroll över medarbetarna. Detta kräver en mycket närvarande chef. Nuvarande chefen har en utredartjänst i botten, kan uppgifter som ligger i denna tjänst lösas eller ej behövs, kan denna tjänst dras in. Valnämndens sekreterare och handläggare för minoritetsspråk är utpekade uppgifter inom utredartjänsten. Andra uppgifter som landat på personen bör också ses över. Större handläggningsuppgifter ska inte finnas på MBK, utan fördelas närmare kärnverksamheten : o Debiteringen av äldreomsorgsavgifter har redan förflyttat från och med februari 2014 till socialförvaltningen som en konsekvens av en processkartläggning. o Debiteringen av va-avgifterna bör också följa samma tankemönster med att förkorta processen i hanteringen med att flytta detta närmare avsedd verksamhet. Ett nära samarbete behövs i vilket fall som helst, då också byte av vattenmätare och ett nytt vattendebiteringssystem är på gång. Kvar organisatorisk på MBK eller förflytt till annan enhet, -1 tjänst på MBK? I längden bedöms detta inte vara en heltidsyssla, bör ses över efter en tid. 8

9 Tommi Slunga o Det finns en rekommendation från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten att kommunerna överlåter hela färdtjänsthandläggningen till dem. Följer man rekommendationen kan anslutning ske tidigast genom ett avtal. Beslut om detta under våren Haparanda har kvar tillståndsgivningen, som idag är beräknat hos MBK på 0,25 % tjänst (finansierat av socialförvaltningen). Verksamheten bör ha en kundtjänst med ansvariga: 4 personer som har hela ansvaret att ta hand om och bygga upp en allmän informations- och vägledningsfunktion i telefon och reception. Denna grupp får i uppdrag att bygga upp en fungerande kundtjänst, baserad på skriftliga uppdrag/avtal med enheterna om vilka frågor som ska besvaras och vilken övrig service som ska ges. Ett långsiktigt arbete där också tekniska förutsättningar med programvara i växelsystemet bör utökas längre fram. Till en början 4 heltidstjänster inklusive nedanstående arbetsuppgifter, framöver kan man se över behovet och övertalighet uppstå. En övertalighet med minst 0,25 och med flytten av tillståndsgivningen av färdtjänst till RKM tidigast o Övriga arbetsuppgifter som finns inom MBK fördelade på olika tjänstemän idag: Konsumentvägledning, Handläggning ferieungdomar, parkerings/- handikapptillstånd, Fördelning av och avtalsskrivning trygghetsboende, Tillstånd färdtjänst, tandvårdsintyg, dödsboanmälningar), sekreterarskapet för rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet. En del intern service: Administration av tankkort, kaffeservice/sammanträdesrummen i stadshuset med mera. (Posthantering fr o m ). Kontorsvaktmästaren ingår i MBK och planerar att gå i pension under våren Delar av dennes arbetsuppgifter måste lösas inom kontoret, framförallt posthanteringen/postrummet. Resterande uppgifter, allmän vaktmästareservice (skruva/flytta, kopiatorer, bokningsbilservice, tömning pappersavfall med mera med mera, försvinner/kan inte ingå i MBK). 0,75 tjänst 9

10 Bostadsförmedlingen/administration HABO kan bli kvar på MBK. Det är en verksamhet med många besök och kontakter kan fortsättningsvis bli en del av MBK. Ingår i uppdraget att vara i kundtjänsten, dock bara avlösning. Idag ingår även uppdrag åt bland annat år BRAB m m som kan ifrågasättas. 1 heltidstjänst. Nämndsekreterarfunktionen blir kvar under MBK. Denna funktion skall också vara huvudregistrator för kommunen i ett nära samarbete med övriga nämnders registratorer/nämndsekreterare. Den utvecklingen är på gång och bör vara i full effekt senare delen av 2014 (chefen MBK är huvudregistrator idag). En viktig roll i att driva på digitaliseringen av ärendehanteringen. 1 heltidstjänst. Informatörsfunktionen förblir kvar i MBK. Dock bör denna funktion och uppdraget gås igenom och det kopplat till en webbdesign/-redaktörsroll. Kommunen bör skapa en bättre strategi för sin övergripande information: vad ska kommuniceras, vilka kanaler, ansvarsområden samt vad en central informatörs roll i detta ska vara samt hur den tekniska delen av detta ska lösas. Framtida utmaningar, med bland annat behovet att utveckla ett mobilt gränssnitt av vår hemsida gör att detta inte kan bortses i planeringen. Vi står dåligt rustade inför att medborgarna i större utsträckning kommer att kräva tjänster via mobila enheter. 1(-2) heltidstjänster. Filialen på Seskarö läggs ned alternativt kan finnas kvar med nuvarande lösning då en öbo kan distansarbeta på fredagar och samtidigt utgöra en medborgarkontakt. Stäng annars. Med ovanstående ansatser kan det finnas möjlighet att skapa en mer tydligare plattform med kundservice med allmän information och vägledning samt bostadsförmedling, ärendehanteringsprocess/-koll och kommunikationsfunktion. Man kan påbörja att bygga på ett samarbete med övriga enheter/medborgare om förväntningar, uppdrag och uppgifter som kan skötas av MBK. Framöver kan man bygga på kontoret med uppgifter/resurser om man kan tydligt se att det ändamålsenligt och till nytta ur medborgarservice. Frågan är om detta kan uppnås med nuvarande chef och personal, då det inte fungerat hittills? Organisationsförändringar och att implementera ett nytt sätt att arbeta tar tid, dock kan man fråga sig om det är värt att fortsätta och hur länge? 10

11 Tommi Slunga 3.2 Nedläggning Medborgarkontoret? Ett alternativ är att backa bandet och lägga ned Medborgarkontoret. Återgå till växelfunktion, gå igenom övriga tjänsterna och därefter fördela dem till andra enheter och/eller avsluta på grund av eventuell övertalighet. Servicen till medborgarna kommer inte påverkas nämnvärt, då mervärdet av MBK s hittills inte varit stort. Det man släpper är tanken på ett koncept på ett Medborgarkontor med mycket service på ett och samma ställe. Skillnaden mot 3.1 är inte så värst stor, men den organisatoriska tillhörigheten för tjänsterna blir en annan, inte inom ett och samma kontor. Negativt är att det man investerat i framförallt att etablera ett koncept, MBK börjar vara ett känt begrepp, tiden man varit igång är relativt litet, blir det förhastat att lägga ned hela konceptet? 3.3 Övrigt Man bör också fundera på om det är möjligt att anordna en öppen rekryteringsprocess till vissa av tjänsterna om man ska fortsätta att utveckla tanken med MBK. Att arbeta i en öppen kundtjänst är speciellt och man måste ha en vilja att arbeta med kundkontakter och i den öppenhet som detta kräver, även när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Informatörsrollens innehåll styrs över det kommunen har behov av. Tjänsten inrättades för cirka tio år sedan och en omvärdering av tjänstens innehåll bör göras. Fysiska arbetsmiljön: En arbetsmiljökartläggning gjordes under hösten 2012 Den innehåller ett antal områden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön för att framförallt dämpa bullernivåerna. Tekniska enheten har tagit fram ett kostnadsförslag kring åtgärderna som ligger på den nya fastighetschefens bord. Dock bör man också fråga sig om man förverkligar alla åtgärderna, om inte en viktig del av MBK s karaktär försvinner samtidigt. Med en eventuell omfördelning/minskning på personalen som aktivt sitter på MBK kan åtminstone finnas det mer plats per medarbetare. 11

12 Vill man bredda resonemanget längre fram så kan man tänka sig slå samman MBK med Samhällsbyggnadskontoret (SBK)? Bägge är små kontor och kanske ej behövs två chefer får så små kontor? Båda kontor har också en utåtriktad karaktär med mycket öppna medborgarkontakter som en naturlig del av verksamheten. Dock bör chefen vara verksamhetskunnig i inom bägge kontoren och SBK s verksamhetsområde kräver mycket specialistkunskap. I och med detta skulle åtminstone en chefstjänst avslutas. Ser man inte behovet av att ha kvar utredartjänsten som ligger som nuvarande chefens grundtjänst, så kan man dra in den tjänsten. En sammanslagning eller lytt av delar av tjänsterna med den gemensamma administrationen Socialförvaltningen & Barn- och ungdomsförvaltningen kan också vara ett alternativ att titta på speciellt om MBK ska läggas ned. Digitaliseringen av ärendehanteingen är ett av områdena där MBK väntas vara drivande. Den processen tar kraft och detta bör uppmärksammas och att en finns en förankrad, ändamålsenligt och realistisk plan. Ett bra samarbete mellan nämnderna/förvaltningarna gör att processen fortlöper för närvarande på ett bra sätt. Gällande utvecklingen av e-tjänster finns ambitioner inom Norrbottens län att skapa en gemensam e-tjänstplattform. Arbetet har startats i en arbetsgrupp där Chefen för MBK ingår tillsammans med representanter från Luleå och Boden. 12

13 Tommi Slunga 4 Beskrivning av verksamhetens utveckling 4.1 Uppdrag/uppgifter och organisering av verksamheten Tanken var att alla ska kunna allmänt skaffa sig kunskaper för kunna informera översiktligt om kommunens verksamhet/regler, ärendegång, ge vägledning, kunna ge telefoniservice med mera. Ambitionen var att 80 % av alla inkommande frågor skulle kunna besvaras av MBK, vilket skulle skapa mervärde för kunden och även internt för handläggarna. Medborgarkontoret organiserades i 3 olika team med ansvarsområden. Varje team skulle specialisera sig inom sitt område och lära av varandra: - Demokrati: politisk organisation, val, registrering/ ärendehantering, kommunalbesvär, nämndsekreterare KF/KS, motioner, allmänhetens frågestund, förvaltningsorganisation, informatör, webbredaktion, hemsidan. - Samhälle: färdtjänst, riksfärdtjänst, information och rådgivning om skolväsendet och sociala ärenden, konsumentvägledning, förmedling av trygghetsboende, information om ringlinjen, avgiftsdebitering äldreomsorg, alkohollagstiftningen, skuldrådgivning, överförmynderi, feriearbeten - Bygga, Bo & Miljö: Haparandabostäders administration, bostadskö, info om bygglov, markfrågor, hälso- och miljöskyddsfrågor, avfalls- och sopsorteringsfrågor, vatten och avlopp (avgiftsdebiterings), folkhälsa Tanken att organisera arbetet i olika teamen som lär sig av varandra och mellan teamen var god. Positivt är att viss lärdomsprocess och kunskapsöverföring har kunnat ske. Dock har detta varit sporadiskt och inte systematisk. Det räcker inte med en ytlig genomgång av uppgifterna om dessa ej hinns med att tillämpas tills de sitter i ryggmärgen. Samtidigt ska personalen ha anammat den allmänna informationen som ska ges av MBK och att den är lätt tillgänglig vid behov (inte bara i huvuden). Där kan ett IT-stödsystem eller nuvarande hänvisningsdatabas med en ny modul vara ett hjälpmedel, dock måste detta förses med innehåll och ett tydligt strukturerad samarbete med övriga enheter inom organisationen förverkligas. 13

14 * Man kan ifrågasätta vilka uppgifter hamnade på kontoret. Det fanns en bruttolista i utredningen inför införandet av MBK på olika uppgifter som ett MBK skulle kunna innehålla. Vissa uppgifter kan anses som självklara: posthantering, ärenderegistrering/- hantering, nämndsadministration, extern information, hemsida samt allmän information och vägledning. Andra uppgifter som hamnade på MBK var till stora delar kanske inte genomtänka i grunden. Man kanske spände på bågen för stort. Det tycks att flytten av uppgifterna kom i andra hand och att flytten av några tjänster utan större eftertanke hamnade i förgrunden. Åtminstone saknades tydliga processkartläggningar, som skulle ha varit en förutsättning för ett bra flöde genom alla inblandade för mer effektivitet och bästa kundnytta. Det finns också signaler om att personer inte aktivt sökt sig till MBK, utan blivit förflyttade, vilket inte givit bästa förutsättningar. * Handläggningsuppgifter som hamnade på MBK var bland annat vattenavgiftsdebiteringen, debiteringen av äldreomsorgsavgifter, färdtjänsthandläggning, fördelning av trygghetsboende, hela Haparandabostäders administration, ferieungdomarna, dödsboanmälningar. Dessa uppgifter kräver sin ro för att kunna sköta jobbet effektivt. Att sitta i ett öppet kontorslandskap med tillhörande spontana besök och bullernivåer i det utrymme som finns och ännu med telefon/-besökservice som avbryter arbetet har inte varit optimalt. Det finns dock egna rum för eget arbete. Det upplevs ibland att den tid man har tjänst i telefoni/reception på MBK s telefoni/- besöksservice som en pålaga ovanpå de uppgifter man haft med sig och/eller har fått under resans gång. Många har ej heller så mycket vana att arbeta i kundtjänst, som kräver sin tid och ett förhållningssätt som tar tid att lära sig samt att det tar energi. Detta har också stundtals lett till förtroendegap och irritation bland personalen. * Gällande avgiftsdebiteringarna för vatten/avlopp och äldreomsorg så har flytten till MBK inte hittills tillfört mervärde i processen, utan har den i vissa delar inneburit försämringar. Dels kanske på grund av MBK s egna uppstartsproblem och dels av att samarbetet inte varit optimalt med andra enheter som är en del av ärendeflöden. Avgiftsdebiteringen är beroende flera enheters arbetsinsats. Flödet av ärendena har inte varit bra, vilket bevittnas av t ex flertalet kontakter från kunderna med synpunkter och klagomål. * Äldreomsorgsavgifter: En processkartläggning av har gjorts och den gav förbättringspotential. Februari 2014 har uppgiften införlivats i socialförvaltningens 14

15 Tommi Slunga administration, där flertalet förbättringsåtgärder kring rapporteringen för debiteringsunderlaget ska ge effekt och kvalitet. MBK kan då till exempel agera som stöd och back-up funktion, om detta behövs. * Vattendebiteringar: Handläggare ifråga lämnade organisationen och ersattes inte. En omfördelning av uppgiften skedde inom kontorets ramar med dess tillhörande inkörningsproblematik. Ett nytt va-debiteringssystem ska upphandlas a tekniska enheten och alla mätare bytas ut till fjärravläsningsbara mätare. Detta ska ge full effekt inom 3-4 år. * MBK har också ålagts en del internservice att sköta: Att hålla lunchrummet i ordning med kaffe, koppdiskning är väl uppgifter man kan ifrågasätta om inte hela förvaltningshuset ska vara med och dela, om det är besökande medborgare som är MBK s fokus. Därtill bland annat bilpoolen, tankkorten, kontorsvaktmästeriet tillhör också MBK. Bemanning: Från början fanns 14 personer + chef. En bidragsanställd anställdes sommaren 2012 för att arbeta med telefon/-kundservice för att skapa utrymme för att utveckla teamens samarbete. Det vill säga 15 medarbetare + chef. I skirvande stund ( ) finns 9 + chef. Några punkter kring vissa funktioner belyser det utmaningar som funnits: - Nämndsekreteraren gick i pension redan 1 jul Budgeten för personen blev kvar på medborgarkontoret, dock skedde ingen nyrekrytering till tjänsten. Motivet tycks ha varit att kunna finansiera en huvudregistrator (70%) som ej var budgeterad samt en bidragsanställd. Det fanns kanske förhoppningar om att digitaliseringen av ärendehanteringen skulle ge effektiveringsvinster fort. Chefen för medborgarkontoret tog sig an nämndsekreterarskapet, som kräver en hel del tid och är borta från verksamhetsstyrning-/utveckling, som nog hade krävts speciellt i en nystartad verksamhet inom kommunen. Detta blev också undertecknad varse om tidigt då det uppdagades att registratorn inte hade anställningsavtal mer än till slutet på januari Därmed uteblev den tilltänkta rekryteringen av kommunsekreterare och chefen agerade som sekreterare våren Lyckligtvis hade MBK en praktikant för översättning av hemsidor med mera. Hon hade även erfarenhet av sekreterarskapet och anställdes med särskilt 15

16 anställningsstöd (februari ) för att slutgöra översättningsarbetet samt att avlasta i sekreterarskapet. Det är ingen långsiktig lösning att det inte finns en övergripande nämndsekreterare och ansvarig över KF/KS. I september 2013 påbörjade registratorn studier och är tjänstledig 3 år framåt. Detta har möjliggjort ett ekonomiskt utrymme för en rekryteringsprocess för nämndsekreterarskapet som slutförts i början på februari Problemet med den ofinansierade registratorn var inte bara funktionella gällande registratorskapet (det fanns en till handläggare som registrerade). Personen ifråga är den som varit nyckelpersonen/systemansvarig/expert på ITstödsystemet w3d3. W3d3 är hjärtat i ärendehanteringen samt därmed också i att utveckla fram en digitala förvaltningen med t ex e-tjänster och nämndstödsprocessen. Det var en ett kompetenstapp som märktes. Det var och är inte strategisk att låta icke budgeterade personer bli nyckelpersoner. På grund av det uppstådda läget har ett samarbete med Barn- och ungdomsnämndens och Socialnämndens nämndsekreterare blivit aktuell där registreringen från och med juli 2013 delas mellan nämndernas sekreterare och där chefen för Medborgarkontoret tagit ansvaret för som huvudregistrator. Den här lösningen hoppas vi kunna leda till förutom en lösning på registraturen också till att vi kan utvecklas i ett nära samarbete mellan nämnderna mot den digitaliserade ärendehanteringen och nämndsprocessen. Tanken är att rollen nämndsekreterare ska framöver också ska agera som huvudregistrator. - 2 tjänsteman gick redan före årsskiftet 2012/2013 till andra enheter och också delar av uppgifterna flyttades bort från MBK. Chefen beviljades FFU och ny chef anställdes. Handläggaren för va-debiteringar lämnade organisationen till sommaren 2013 och MBK drabbades av en långtidssjukskrivning i augusti. Dessa har ej ersatts. Kontorsvaktmästaren går pension , kommer ej ersättas. - Undertecknad har dragit med sig till exempel följande uppgifter som åligger honom enligt den tjänst han har i botten: valnämndens sekreterare/valsamordnare, handläggare för minoritetsspråk, övertagande av huvudregistratorskapet och delaktig/ansvarig i ett antal processer inom kommunen. Närvaron och handledningen till medarbetarna har kanske inte varit det som hade krävts. - Digitaliseringen av ärendehanteringen har inte gett den effekt som man hoppats på ännu. Ett av det största hindret att vi inte kan arkivera digitalt (osäkert juridiskt 16

17 Tommi Slunga läge). Detta innebär en hel del pappersarbete. Framöver måste också hela processen, t ex från inkommande handlingar (scanning), etjänster, registrering, tjänstemännens yttranden/underlag, beslut (i nämnd), registrering, expediering, arkivering och så vidare fungera helt för att ge full effekt. MBK har trots att den är en ny verksamhetsinriktning inom kommunen och trots den svåra starten med mycket ändringar i bemanning med mera lyckats etablera en kundtjänst. Även om den inte ger en optimal service utifrån den ideala bilden så fås en första kundkontakt på MBK och ingen kund ska bli stående. Mycket av kontakterna slussas dock fortfarande vidare och service kan inte ges direkt i den omfattning som är önskebilden och det slutliga målet. MBK har anpassat sig väl till ständigt förändrade förutsättningar och kanske haft alla förutsättningar att nå en önskad utvecklingsnivå under den tid den varit i gång. Därför bör man ta en seriös funderare på vägen framåt med de erfarenheter som samlats och vilken ambitionsnivå man bör ha på utvecklingen. En möjlighet är att lägga ned MBK, återgå till den gamla växelbemanningen, dock med ett vidare uppdrag att ge service, ej bara koppla vidare. 4.2 Arbetsmiljö Det nybyggda öppna, ljusare kontorslandskapet bjuder in till möten och öppnar upp kommunen. Av ett antal kommentarer från medborgarnas så upplevs den nya miljön som en klar förbättring mot det gamla. En arbetsmiljökartläggning gjordes under hösten Den innehåller ett antal områden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Tekniska enheten har ett uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på samtliga åtgärder. Medarbetarna upplever miljön övervägande negativt. Det är svårt att arbeta koncentrerat med handläggningsuppgifter och samtidigt vara tillgänglig på telefon samt för service i receptionsdisken. 17

18 Enligt arbetsmiljöverkets riktvärden bör öppna kontor vara cirka kvadratmeter per arbetsplats, inklusive kommunikationsytor men exklusive andra allmänna och gemensamma funktioner. MBK är långt ifrån detta. Då det inte finns resurser att tillgå idagsläget till förbättringsåtgärder så har MBK sökt andra lösningar. Det finns planer om att flytta viss personal till ett annat rum, samtidigt som två av arbetsplatserna blivit lediga. Detta kan kanske åtminstone skapa möjligheter till mera luft i den öppna kontorsmiljön. Mattan som finns i MBK bör dammsugas / rengöras oftare, men är kostnadsfråga där resurser inte idag är tillgängliga. 4.3 Ekonomi Växelns debitering, den bygger på ett gammalt antagande där växelns utgifter täcktes av att man debiterade anknytningar i verksamheterna. Med övergången till mobiltelefonerna 2013 finns inte intäkter som budgeterats då kostnaderna bärs av verksamheterna själva tkr Systemkostnader för digitaliseringen av hela. Kostnaden för ego blev större än räknat bland annat då ändringar av mallar gjordes och detta inte ingick i avtalet utan avropades vid sidan om tkr Ej budgeterat en tjänstemans halva lön, då man räknat med en icke förverkligad pensionsavgång tkr Ett stort inköp gjordes 2012 men hamnade på 2013 års budget, -100 tkr. 18

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kartläggning av kundcenter

Kartläggning av kundcenter Kartläggning av kundcenter Stockholms stad Per Flensburg, Kerstin Grundén, Irene Bernhard, Annika Nåfors Innoveta Förord Detta är en delrapport i det första delprojektet Kartläggning i projekt Innoveta.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2011-03-31 ISM 2010/26294 1 (16) Distriktet i Malmö Eva Karsten, 040-38 62 310704-20 48 73 Länsstyrelsen i Skåne Län 205 15 MALMÖ Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen Ert org.nr 202100-2346

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Utredning om kommungemensamt kontaktcenter

Utredning om kommungemensamt kontaktcenter Utredning om kommungemensamt kontaktcenter Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-08 1.0 Gunilla Lewerentz Stadskontorets kommunikationsavdelning Kommunikationsstyrning

Läs mer