Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-30. Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga"

Transkript

1 Rapport Internkontroll - Effekterna av Medborgarkontoret? Tommi Slunga

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Effekterna 2.1 Service: Tillgängligare och snabbare, öppnare? 2.2 Medarbetare/Arbetsmiljö? 2.3 Ekonomisk effektivitet? 2.4 Slutsatser 3 Eventuella åtgärder för framtiden 3.1 Fortsätta med MBK med renodling av kontorets roll och uppdrag? 3.2 Nedläggning Medborgarkontoret? 3.3. Övrigt 4 Beskrivning av verksamhetens utveckling 4.1 Uppdrag/uppgifter, organiseringen av verksamheten och bemanning 4.2 Arbetsmiljö 4.3 Ekonomi 2

3 Tommi Slunga 1 Bakgrund Kommunstyrelsens plan för Intern Kontroll 2013 innehåller kontrollmomentet: Effekterna av införandet av Medborgarkontoret (MBK). Verksamheten öppnades i början på juni 2012 efter en cirka halvårs föreberedelser. En utredning låg till grund för bildandet av kontoret. Mer eller mindre har kontoret varit igång i två års tid. Det är dags för en utvärdering om kontoret är på väg att uppnå sitt syfte/mål. Denna utvärdering är gjord av chefen för MBK, i samverkan med medarbetarna. Därmed är inte utvärderingen objektiv utan kommer inifrån verksamheten. Rapporten innehåller en sammanfattande bedömning av effekterna ur 3 viktiga perspektiv samt eventuella åtgärder för framtiden. Det finns också en mer djuplodande del där kontorets utveckling beskrivs mer i detalj. 2 Effekterna 2.1 Verksamhet: Tillgängligare och snabbare service, öppnare? Mål: Utredningen konstaterade att införandet av ett MBK är att höja kommunens kvalitet, genom bättre tillgänglighet med en väg in, snabbare service genom generalister som ska kunna ge information, vägledning, rådgivning och service över ett brett fält. Ambitionsnivån var att ha mycket av kommunal service på ett ställe och att 80 % av alla frågor som kommer in till kommunen skulle kunna lösas på MBK. Vad det handlar om är att införa och implementera ett nytt sätt att jobba inom kommunen. MBK skall skapa mervärde framförallt för kunder men också internt för att ta hand om de enkla frågorna, vilket skulle ge mer tid för handläggarna ute på enheterna att koncentrera sig på att göra mera kvalitativa arbetsuppgifter. Bedömning av effekterna: Hittills har kontorets införande inte gett större mervärde kring att ta emot och besvara frågor. De flesta samtalen kopplas fortfarande vidare. Det finns kompetenser inom kontoret för vissa frågor och dessa kan besvaras av kontoret direkt. Men kommer det till 3

4 andra kommunala områden så kopplas flesta av samtalen fortfarande vidare, även vid enklare frågor. Blanketter med mera förses av kontoret till en viss grad. För att kunna bygga upp en informations- och vägledningsfunktion krävs att det finns och hämtas in information till MBK och att den fördelas på ett systematiskt sätt inom kontoret. Detta har fallerat av många orsaker. MBK s har inte förmått ta den rollen inom organisationen som krävs och inte lyckats själv skapa en organisering av arbetet som hade fört utvecklingen framåt. MBK hanterar också en viss intern service bland annat ansvaret över kaffemaskinerna/lunchrummen/sammaträdesrummen samt kommunens bokningsbilar. Det kan ifrågasättas om detta är inom ramen för kontorets primära uppdrag och målgrupp. Mätresultat: Kommunens servicetillgänglighet mäter vi med 4 viktiga indikatorer: tillgänglighet via telefon, epost och bemötande samt webbinformation. Dessa är viktiga indikatorer för MBK s verksamhetsidé och dess roll i utvecklingen av servicen inom hela kommunen. Tillgängligheten och bemötandet har blivit klart sämre från 2011 till 2012 (mättillfället okt-nov). Någon större dokumenterad/systematisk analys och åtgärdsplan har inte hunnit göras så undersökningen har inte gjorts hösten Av allt att bedöma har inte resultaten blivit bättre. Webbinformationen har dock blivit bättre 3 år i rad, dock ligger vi lägre än Sverigegenomsnittet. Hemsidan finns också delvis nu på finska. Servicen kring en mera öppen och tillgängligare reception efter ombyggnationen och den personliga första kontaktytan som skapas i och med kontoret har fått positiv återkoppling av besökande. Även angränsande rummen för Ledningsgruppen och Kommunalrådet med glasväggar upplevs ofta som en del av tanken bakom ett MBK och har gett mervärde hos besökande med förbättrad tillgänglighet. Det finns inget objektivt mätresultat, utan detta är den upplevelsen av besöken som fåtts. MBK innehåller också verksamhet/tjänstemän såsom kontorsvaktmästare, nämndsekreterare, registrator, informatör och webbdesign. Dessa roller har inte direkt involverats i kundtjänst i reception eller telefon. Även dessa roller bör ses över och hur de kan utvecklas i framtiden som en eventuell del av framtida MBK. 4

5 Tommi Slunga 2.2 Medarbetare/Arbetsmiljö? Mål: För att åstadkomma ett bra arbetsresultat behövs en bra arbetsmiljö båda fysiskt och psykosocialt. Ett öppet kontorslandskap, öppet mitt i centrumet av stadshuset med olika kompetenser med olika bakgrund och förväntningar i ett gott samarbete i ett litet utrymme utgör en utmaning. Bedömning av effekterna: Nöjd-Medarbetar-Index är låg 39 (jmf. 64 för hela kommunen). Siffran är lika låg som året innan, år Största bekymren låg i den fysiska arbetsmiljön och hälsan/stressen. Indexet talar sitt tydliga språk vad gäller kontorets situation när det gäller den övergripande nöjdheten med arbetsplatsen och -situationen. Resultaten på delområdena ger dock något positivare bild, men är på många områden splittrad. Medarbetarna upplever miljön med det öppna kontorslandskapet övervägande negativt. Det är svårt att arbeta koncentrerat med handläggningsuppgifter och samtidigt vara tillgänglig på telefon samt för service för besöken i receptionsdisken. Avbrotten i jobbet samt det öppna kontorslandskapet med buller av och till utgör en utmaning för att kunna utgöra flera jobb samtidigt. Många av medarbetarna hade heller inte vana av att sitta i en kundtjänst och/eller i ett öppet kontorslandskap. Chefen har med bara ringa erfarenhet av denna miljö kunnat konstatera utmaningen i att arbeta i landskapet. Förtroendet mellan medarbetarna har inte varit och är inte på topp, det finns tendenser till gruppbildningar och irritation mellan personer/grupperingar. Det förtroende som krävs för en gemensam utveckling av verksamheten har inte infunnit sig. Resan har redan från start upplevts som omtumlande och ostrukturerad, oklarheter i roller och rollfördelning, där man inte hunnit landa i alla sina nya uppgifter. Det finns signaler om att man inte frivilligt sökt sig till kontoret, utan blivit ditskickad. Trots svårigheterna har respektive medarbetare klarat av sina huvuduppgifter, men kontoret har inte skapat större mervärde enligt grundtanken. Kontorets självbild är övervägande negativt och man har inte mäktat med att utveckla den under den period då kontoret varit igång. 5

6 Personalen har minskat hela tiden. I början fanns 14 medarbetare + en chef, men sedan dess har skett återflytt av personal eller att personal har slutat utan att blivit ersatta. Idag består MBK av 9 medarbetare + chef. Detta har också medfört oro längs hela MBK s existens med fördelningar av arbetsuppgifter samt att den dåliga ekonomiska situationen 2013 för kontoret har också skapat oro. Ett chefsbyte skedde också relativt snart efter att man varit igång i ett halvår. I en ny verksamhet med många utmaningar har inte detta underlättat utvecklingsarbetet. 2.3 Ekonomisk effektivitet? Mål: En tanke med medborgarkontoret är att göra vår hantering av ärenden mer effektivt med hjälp av till exempel ett nytt sätt arbeta och med hjälp av ny teknik. Med en lyckad effektivisering av arbetet kan resurser nyttjas till mera kvalitativa arbetsuppgifter eller de kan göras en besparing om man bestämmer sig för det i stället. Bedömning av effekterna: Medborgarkontoret har till dags dato minskat med 2,7 tjänster (1 slutat, 1 långtidssjukskriven, en tjänstledig). Arbetsuppgifter har omfördelats och prioriterats utan att ersätta personerna. Samarbete med övriga organisationen har möjliggjort att vi kunnat lösa uppgifterna någorlunda. Denne effektivisering har dock den negativa sidan att personernas kompetens inte kan ersättas utan att det blir tapp i tid och tempo samt belastning med nya arbetsuppgifter som uppstår för de kvarvarande. Resultatet för 2014 blir minus 700 tkr. Största minusposterna var intäktsbudgeten med tkr och Övriga verksamhetskostnader 350 tkr samt kommunal färdtjänst tkr. Två först nämnda sågs tidigt, då de måste skett en felbudgetering. Intäkter för växeln hade budgeterats för hela året. Dock slutade intäkterna i och med övergången till det nya systemet med mobilerna där verksamheterna bär sina egna kostnader (fr o m mars). Övriga verksamhetskostnader belastades med digitaliseringen av ärendehanteringen, som blev dyrare än tänkt. Det varit ytterst restriktivt med utgifter överhuvudtaget och personal som slutat eller blivit sjukskrivna har ej ersatts, arbete med folkhälsosamordning prioriterats bort och informationsinsatser stoppats. Trots detta visar resultatet alltså -700 tkr. 6

7 Tommi Slunga MBK har haft en filial i Seskarö, öppet fredagar klockan Filialen har besökts av få personer med ärenden, på sin höjd 0,5 person per gång i genomsnitt med faktiska ärenden eller synpunkter. För närvarande fungerar filialen så att en anställd som är bosatt på ön distansarbetar fredagar på filialen när detta är möjligt och är medborgarkontakten så att personal från MBK inte behöver avdelas mer än vid behov. Digitalisering av ärendehanteringen har inte givit effekt så fort som det var planerat. Registreringen av ärendena fungerar och den politiska mötesprocessen bör kunna fungera inom snar framtid. Längre fram väntar utmaningar är att få till handläggningen av ärendena helt digitalt, få e-tjänster integrerat fullt ut samt arkiveringen digitalt. 2.4 Slutsatser Det råder ingen tvekan om att det omständigheter som kontoret bildades och fick sin start har upplevts omtumlande hos medarbetarna. Att den personalstyrkan som fanns från början under resans gång minskat på grund av återgång tillbaka till andra kontor och att de facto idag är 2,7 personer mindre än till exempel för ett år sedan har inte gett bästa förutsättningar. Ett chefsbyte ett halvår efter att kontoret varit igång samt det ekonomiska frågetecken som funnits under resans gång har inte bidragit heller till bästa förutsättningarna. Ambitionsnivån för Medborgarkontoret var och är hög. Det är positivt är att det finns en etablerad kontaktyta mot medborgarna. Medarbetarna har gjort ett tillfredställande jobb med att klara av uppgifterna efter ständigt ändrade förutsättningar. Det finns erfarenheter som kan tas till vara. Man kan beskriva resan som att man ständigt anpassat sig efter förutsättningarna och hållit näsan ovanför vattenytan. Dock är det självklart att syftet och målet med ett MBK inte är nådd. Det tar tid att arbeta in nytt arbetsätt. Ska man fortsätta att arbeta med ett MBK behövs det framförallt stabilitet och långsiktighet. 7

8 3 Eventuella åtgärder för framtiden Eftersom effekterna inte blivit det förväntade bör verksamheten omvärderas. Nedan lämnar chefen för MBK sina åtgärdsförslag för en framtida utveckling. 3.1 Fortsätta utveckla MBK renodling av kontorets roll och uppdrag? Om man ska fortsätta med MBK bör man renodla kontorets uppdrag och rollerna inom kontoret. Följande åtgärder kan då ingå: Första man bör fråga sig om det kan ske en utveckling med byte av chef. Nuvarande chefen har inte på ett år lyckats nå de målen som har satts på MBK. Nöjdheten hos medarbetarna är kvar på samma låga nivå som för ett år sedan. Oavsett hur man väljer att gå vidare bör chefens insats och förutsättningar för att fortsätta utvärderas. Behovet stundtals verkar vara så att det krävs en chef med mycket handledning i vardagen och kontroll över medarbetarna. Detta kräver en mycket närvarande chef. Nuvarande chefen har en utredartjänst i botten, kan uppgifter som ligger i denna tjänst lösas eller ej behövs, kan denna tjänst dras in. Valnämndens sekreterare och handläggare för minoritetsspråk är utpekade uppgifter inom utredartjänsten. Andra uppgifter som landat på personen bör också ses över. Större handläggningsuppgifter ska inte finnas på MBK, utan fördelas närmare kärnverksamheten : o Debiteringen av äldreomsorgsavgifter har redan förflyttat från och med februari 2014 till socialförvaltningen som en konsekvens av en processkartläggning. o Debiteringen av va-avgifterna bör också följa samma tankemönster med att förkorta processen i hanteringen med att flytta detta närmare avsedd verksamhet. Ett nära samarbete behövs i vilket fall som helst, då också byte av vattenmätare och ett nytt vattendebiteringssystem är på gång. Kvar organisatorisk på MBK eller förflytt till annan enhet, -1 tjänst på MBK? I längden bedöms detta inte vara en heltidsyssla, bör ses över efter en tid. 8

9 Tommi Slunga o Det finns en rekommendation från Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten att kommunerna överlåter hela färdtjänsthandläggningen till dem. Följer man rekommendationen kan anslutning ske tidigast genom ett avtal. Beslut om detta under våren Haparanda har kvar tillståndsgivningen, som idag är beräknat hos MBK på 0,25 % tjänst (finansierat av socialförvaltningen). Verksamheten bör ha en kundtjänst med ansvariga: 4 personer som har hela ansvaret att ta hand om och bygga upp en allmän informations- och vägledningsfunktion i telefon och reception. Denna grupp får i uppdrag att bygga upp en fungerande kundtjänst, baserad på skriftliga uppdrag/avtal med enheterna om vilka frågor som ska besvaras och vilken övrig service som ska ges. Ett långsiktigt arbete där också tekniska förutsättningar med programvara i växelsystemet bör utökas längre fram. Till en början 4 heltidstjänster inklusive nedanstående arbetsuppgifter, framöver kan man se över behovet och övertalighet uppstå. En övertalighet med minst 0,25 och med flytten av tillståndsgivningen av färdtjänst till RKM tidigast o Övriga arbetsuppgifter som finns inom MBK fördelade på olika tjänstemän idag: Konsumentvägledning, Handläggning ferieungdomar, parkerings/- handikapptillstånd, Fördelning av och avtalsskrivning trygghetsboende, Tillstånd färdtjänst, tandvårdsintyg, dödsboanmälningar), sekreterarskapet för rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet. En del intern service: Administration av tankkort, kaffeservice/sammanträdesrummen i stadshuset med mera. (Posthantering fr o m ). Kontorsvaktmästaren ingår i MBK och planerar att gå i pension under våren Delar av dennes arbetsuppgifter måste lösas inom kontoret, framförallt posthanteringen/postrummet. Resterande uppgifter, allmän vaktmästareservice (skruva/flytta, kopiatorer, bokningsbilservice, tömning pappersavfall med mera med mera, försvinner/kan inte ingå i MBK). 0,75 tjänst 9

10 Bostadsförmedlingen/administration HABO kan bli kvar på MBK. Det är en verksamhet med många besök och kontakter kan fortsättningsvis bli en del av MBK. Ingår i uppdraget att vara i kundtjänsten, dock bara avlösning. Idag ingår även uppdrag åt bland annat år BRAB m m som kan ifrågasättas. 1 heltidstjänst. Nämndsekreterarfunktionen blir kvar under MBK. Denna funktion skall också vara huvudregistrator för kommunen i ett nära samarbete med övriga nämnders registratorer/nämndsekreterare. Den utvecklingen är på gång och bör vara i full effekt senare delen av 2014 (chefen MBK är huvudregistrator idag). En viktig roll i att driva på digitaliseringen av ärendehanteringen. 1 heltidstjänst. Informatörsfunktionen förblir kvar i MBK. Dock bör denna funktion och uppdraget gås igenom och det kopplat till en webbdesign/-redaktörsroll. Kommunen bör skapa en bättre strategi för sin övergripande information: vad ska kommuniceras, vilka kanaler, ansvarsområden samt vad en central informatörs roll i detta ska vara samt hur den tekniska delen av detta ska lösas. Framtida utmaningar, med bland annat behovet att utveckla ett mobilt gränssnitt av vår hemsida gör att detta inte kan bortses i planeringen. Vi står dåligt rustade inför att medborgarna i större utsträckning kommer att kräva tjänster via mobila enheter. 1(-2) heltidstjänster. Filialen på Seskarö läggs ned alternativt kan finnas kvar med nuvarande lösning då en öbo kan distansarbeta på fredagar och samtidigt utgöra en medborgarkontakt. Stäng annars. Med ovanstående ansatser kan det finnas möjlighet att skapa en mer tydligare plattform med kundservice med allmän information och vägledning samt bostadsförmedling, ärendehanteringsprocess/-koll och kommunikationsfunktion. Man kan påbörja att bygga på ett samarbete med övriga enheter/medborgare om förväntningar, uppdrag och uppgifter som kan skötas av MBK. Framöver kan man bygga på kontoret med uppgifter/resurser om man kan tydligt se att det ändamålsenligt och till nytta ur medborgarservice. Frågan är om detta kan uppnås med nuvarande chef och personal, då det inte fungerat hittills? Organisationsförändringar och att implementera ett nytt sätt att arbeta tar tid, dock kan man fråga sig om det är värt att fortsätta och hur länge? 10

11 Tommi Slunga 3.2 Nedläggning Medborgarkontoret? Ett alternativ är att backa bandet och lägga ned Medborgarkontoret. Återgå till växelfunktion, gå igenom övriga tjänsterna och därefter fördela dem till andra enheter och/eller avsluta på grund av eventuell övertalighet. Servicen till medborgarna kommer inte påverkas nämnvärt, då mervärdet av MBK s hittills inte varit stort. Det man släpper är tanken på ett koncept på ett Medborgarkontor med mycket service på ett och samma ställe. Skillnaden mot 3.1 är inte så värst stor, men den organisatoriska tillhörigheten för tjänsterna blir en annan, inte inom ett och samma kontor. Negativt är att det man investerat i framförallt att etablera ett koncept, MBK börjar vara ett känt begrepp, tiden man varit igång är relativt litet, blir det förhastat att lägga ned hela konceptet? 3.3 Övrigt Man bör också fundera på om det är möjligt att anordna en öppen rekryteringsprocess till vissa av tjänsterna om man ska fortsätta att utveckla tanken med MBK. Att arbeta i en öppen kundtjänst är speciellt och man måste ha en vilja att arbeta med kundkontakter och i den öppenhet som detta kräver, även när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Informatörsrollens innehåll styrs över det kommunen har behov av. Tjänsten inrättades för cirka tio år sedan och en omvärdering av tjänstens innehåll bör göras. Fysiska arbetsmiljön: En arbetsmiljökartläggning gjordes under hösten 2012 Den innehåller ett antal områden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön för att framförallt dämpa bullernivåerna. Tekniska enheten har tagit fram ett kostnadsförslag kring åtgärderna som ligger på den nya fastighetschefens bord. Dock bör man också fråga sig om man förverkligar alla åtgärderna, om inte en viktig del av MBK s karaktär försvinner samtidigt. Med en eventuell omfördelning/minskning på personalen som aktivt sitter på MBK kan åtminstone finnas det mer plats per medarbetare. 11

12 Vill man bredda resonemanget längre fram så kan man tänka sig slå samman MBK med Samhällsbyggnadskontoret (SBK)? Bägge är små kontor och kanske ej behövs två chefer får så små kontor? Båda kontor har också en utåtriktad karaktär med mycket öppna medborgarkontakter som en naturlig del av verksamheten. Dock bör chefen vara verksamhetskunnig i inom bägge kontoren och SBK s verksamhetsområde kräver mycket specialistkunskap. I och med detta skulle åtminstone en chefstjänst avslutas. Ser man inte behovet av att ha kvar utredartjänsten som ligger som nuvarande chefens grundtjänst, så kan man dra in den tjänsten. En sammanslagning eller lytt av delar av tjänsterna med den gemensamma administrationen Socialförvaltningen & Barn- och ungdomsförvaltningen kan också vara ett alternativ att titta på speciellt om MBK ska läggas ned. Digitaliseringen av ärendehanteingen är ett av områdena där MBK väntas vara drivande. Den processen tar kraft och detta bör uppmärksammas och att en finns en förankrad, ändamålsenligt och realistisk plan. Ett bra samarbete mellan nämnderna/förvaltningarna gör att processen fortlöper för närvarande på ett bra sätt. Gällande utvecklingen av e-tjänster finns ambitioner inom Norrbottens län att skapa en gemensam e-tjänstplattform. Arbetet har startats i en arbetsgrupp där Chefen för MBK ingår tillsammans med representanter från Luleå och Boden. 12

13 Tommi Slunga 4 Beskrivning av verksamhetens utveckling 4.1 Uppdrag/uppgifter och organisering av verksamheten Tanken var att alla ska kunna allmänt skaffa sig kunskaper för kunna informera översiktligt om kommunens verksamhet/regler, ärendegång, ge vägledning, kunna ge telefoniservice med mera. Ambitionen var att 80 % av alla inkommande frågor skulle kunna besvaras av MBK, vilket skulle skapa mervärde för kunden och även internt för handläggarna. Medborgarkontoret organiserades i 3 olika team med ansvarsområden. Varje team skulle specialisera sig inom sitt område och lära av varandra: - Demokrati: politisk organisation, val, registrering/ ärendehantering, kommunalbesvär, nämndsekreterare KF/KS, motioner, allmänhetens frågestund, förvaltningsorganisation, informatör, webbredaktion, hemsidan. - Samhälle: färdtjänst, riksfärdtjänst, information och rådgivning om skolväsendet och sociala ärenden, konsumentvägledning, förmedling av trygghetsboende, information om ringlinjen, avgiftsdebitering äldreomsorg, alkohollagstiftningen, skuldrådgivning, överförmynderi, feriearbeten - Bygga, Bo & Miljö: Haparandabostäders administration, bostadskö, info om bygglov, markfrågor, hälso- och miljöskyddsfrågor, avfalls- och sopsorteringsfrågor, vatten och avlopp (avgiftsdebiterings), folkhälsa Tanken att organisera arbetet i olika teamen som lär sig av varandra och mellan teamen var god. Positivt är att viss lärdomsprocess och kunskapsöverföring har kunnat ske. Dock har detta varit sporadiskt och inte systematisk. Det räcker inte med en ytlig genomgång av uppgifterna om dessa ej hinns med att tillämpas tills de sitter i ryggmärgen. Samtidigt ska personalen ha anammat den allmänna informationen som ska ges av MBK och att den är lätt tillgänglig vid behov (inte bara i huvuden). Där kan ett IT-stödsystem eller nuvarande hänvisningsdatabas med en ny modul vara ett hjälpmedel, dock måste detta förses med innehåll och ett tydligt strukturerad samarbete med övriga enheter inom organisationen förverkligas. 13

14 * Man kan ifrågasätta vilka uppgifter hamnade på kontoret. Det fanns en bruttolista i utredningen inför införandet av MBK på olika uppgifter som ett MBK skulle kunna innehålla. Vissa uppgifter kan anses som självklara: posthantering, ärenderegistrering/- hantering, nämndsadministration, extern information, hemsida samt allmän information och vägledning. Andra uppgifter som hamnade på MBK var till stora delar kanske inte genomtänka i grunden. Man kanske spände på bågen för stort. Det tycks att flytten av uppgifterna kom i andra hand och att flytten av några tjänster utan större eftertanke hamnade i förgrunden. Åtminstone saknades tydliga processkartläggningar, som skulle ha varit en förutsättning för ett bra flöde genom alla inblandade för mer effektivitet och bästa kundnytta. Det finns också signaler om att personer inte aktivt sökt sig till MBK, utan blivit förflyttade, vilket inte givit bästa förutsättningar. * Handläggningsuppgifter som hamnade på MBK var bland annat vattenavgiftsdebiteringen, debiteringen av äldreomsorgsavgifter, färdtjänsthandläggning, fördelning av trygghetsboende, hela Haparandabostäders administration, ferieungdomarna, dödsboanmälningar. Dessa uppgifter kräver sin ro för att kunna sköta jobbet effektivt. Att sitta i ett öppet kontorslandskap med tillhörande spontana besök och bullernivåer i det utrymme som finns och ännu med telefon/-besökservice som avbryter arbetet har inte varit optimalt. Det finns dock egna rum för eget arbete. Det upplevs ibland att den tid man har tjänst i telefoni/reception på MBK s telefoni/- besöksservice som en pålaga ovanpå de uppgifter man haft med sig och/eller har fått under resans gång. Många har ej heller så mycket vana att arbeta i kundtjänst, som kräver sin tid och ett förhållningssätt som tar tid att lära sig samt att det tar energi. Detta har också stundtals lett till förtroendegap och irritation bland personalen. * Gällande avgiftsdebiteringarna för vatten/avlopp och äldreomsorg så har flytten till MBK inte hittills tillfört mervärde i processen, utan har den i vissa delar inneburit försämringar. Dels kanske på grund av MBK s egna uppstartsproblem och dels av att samarbetet inte varit optimalt med andra enheter som är en del av ärendeflöden. Avgiftsdebiteringen är beroende flera enheters arbetsinsats. Flödet av ärendena har inte varit bra, vilket bevittnas av t ex flertalet kontakter från kunderna med synpunkter och klagomål. * Äldreomsorgsavgifter: En processkartläggning av har gjorts och den gav förbättringspotential. Februari 2014 har uppgiften införlivats i socialförvaltningens 14

15 Tommi Slunga administration, där flertalet förbättringsåtgärder kring rapporteringen för debiteringsunderlaget ska ge effekt och kvalitet. MBK kan då till exempel agera som stöd och back-up funktion, om detta behövs. * Vattendebiteringar: Handläggare ifråga lämnade organisationen och ersattes inte. En omfördelning av uppgiften skedde inom kontorets ramar med dess tillhörande inkörningsproblematik. Ett nytt va-debiteringssystem ska upphandlas a tekniska enheten och alla mätare bytas ut till fjärravläsningsbara mätare. Detta ska ge full effekt inom 3-4 år. * MBK har också ålagts en del internservice att sköta: Att hålla lunchrummet i ordning med kaffe, koppdiskning är väl uppgifter man kan ifrågasätta om inte hela förvaltningshuset ska vara med och dela, om det är besökande medborgare som är MBK s fokus. Därtill bland annat bilpoolen, tankkorten, kontorsvaktmästeriet tillhör också MBK. Bemanning: Från början fanns 14 personer + chef. En bidragsanställd anställdes sommaren 2012 för att arbeta med telefon/-kundservice för att skapa utrymme för att utveckla teamens samarbete. Det vill säga 15 medarbetare + chef. I skirvande stund ( ) finns 9 + chef. Några punkter kring vissa funktioner belyser det utmaningar som funnits: - Nämndsekreteraren gick i pension redan 1 jul Budgeten för personen blev kvar på medborgarkontoret, dock skedde ingen nyrekrytering till tjänsten. Motivet tycks ha varit att kunna finansiera en huvudregistrator (70%) som ej var budgeterad samt en bidragsanställd. Det fanns kanske förhoppningar om att digitaliseringen av ärendehanteringen skulle ge effektiveringsvinster fort. Chefen för medborgarkontoret tog sig an nämndsekreterarskapet, som kräver en hel del tid och är borta från verksamhetsstyrning-/utveckling, som nog hade krävts speciellt i en nystartad verksamhet inom kommunen. Detta blev också undertecknad varse om tidigt då det uppdagades att registratorn inte hade anställningsavtal mer än till slutet på januari Därmed uteblev den tilltänkta rekryteringen av kommunsekreterare och chefen agerade som sekreterare våren Lyckligtvis hade MBK en praktikant för översättning av hemsidor med mera. Hon hade även erfarenhet av sekreterarskapet och anställdes med särskilt 15

16 anställningsstöd (februari ) för att slutgöra översättningsarbetet samt att avlasta i sekreterarskapet. Det är ingen långsiktig lösning att det inte finns en övergripande nämndsekreterare och ansvarig över KF/KS. I september 2013 påbörjade registratorn studier och är tjänstledig 3 år framåt. Detta har möjliggjort ett ekonomiskt utrymme för en rekryteringsprocess för nämndsekreterarskapet som slutförts i början på februari Problemet med den ofinansierade registratorn var inte bara funktionella gällande registratorskapet (det fanns en till handläggare som registrerade). Personen ifråga är den som varit nyckelpersonen/systemansvarig/expert på ITstödsystemet w3d3. W3d3 är hjärtat i ärendehanteringen samt därmed också i att utveckla fram en digitala förvaltningen med t ex e-tjänster och nämndstödsprocessen. Det var en ett kompetenstapp som märktes. Det var och är inte strategisk att låta icke budgeterade personer bli nyckelpersoner. På grund av det uppstådda läget har ett samarbete med Barn- och ungdomsnämndens och Socialnämndens nämndsekreterare blivit aktuell där registreringen från och med juli 2013 delas mellan nämndernas sekreterare och där chefen för Medborgarkontoret tagit ansvaret för som huvudregistrator. Den här lösningen hoppas vi kunna leda till förutom en lösning på registraturen också till att vi kan utvecklas i ett nära samarbete mellan nämnderna mot den digitaliserade ärendehanteringen och nämndsprocessen. Tanken är att rollen nämndsekreterare ska framöver också ska agera som huvudregistrator. - 2 tjänsteman gick redan före årsskiftet 2012/2013 till andra enheter och också delar av uppgifterna flyttades bort från MBK. Chefen beviljades FFU och ny chef anställdes. Handläggaren för va-debiteringar lämnade organisationen till sommaren 2013 och MBK drabbades av en långtidssjukskrivning i augusti. Dessa har ej ersatts. Kontorsvaktmästaren går pension , kommer ej ersättas. - Undertecknad har dragit med sig till exempel följande uppgifter som åligger honom enligt den tjänst han har i botten: valnämndens sekreterare/valsamordnare, handläggare för minoritetsspråk, övertagande av huvudregistratorskapet och delaktig/ansvarig i ett antal processer inom kommunen. Närvaron och handledningen till medarbetarna har kanske inte varit det som hade krävts. - Digitaliseringen av ärendehanteringen har inte gett den effekt som man hoppats på ännu. Ett av det största hindret att vi inte kan arkivera digitalt (osäkert juridiskt 16

17 Tommi Slunga läge). Detta innebär en hel del pappersarbete. Framöver måste också hela processen, t ex från inkommande handlingar (scanning), etjänster, registrering, tjänstemännens yttranden/underlag, beslut (i nämnd), registrering, expediering, arkivering och så vidare fungera helt för att ge full effekt. MBK har trots att den är en ny verksamhetsinriktning inom kommunen och trots den svåra starten med mycket ändringar i bemanning med mera lyckats etablera en kundtjänst. Även om den inte ger en optimal service utifrån den ideala bilden så fås en första kundkontakt på MBK och ingen kund ska bli stående. Mycket av kontakterna slussas dock fortfarande vidare och service kan inte ges direkt i den omfattning som är önskebilden och det slutliga målet. MBK har anpassat sig väl till ständigt förändrade förutsättningar och kanske haft alla förutsättningar att nå en önskad utvecklingsnivå under den tid den varit i gång. Därför bör man ta en seriös funderare på vägen framåt med de erfarenheter som samlats och vilken ambitionsnivå man bör ha på utvecklingen. En möjlighet är att lägga ned MBK, återgå till den gamla växelbemanningen, dock med ett vidare uppdrag att ge service, ej bara koppla vidare. 4.2 Arbetsmiljö Det nybyggda öppna, ljusare kontorslandskapet bjuder in till möten och öppnar upp kommunen. Av ett antal kommentarer från medborgarnas så upplevs den nya miljön som en klar förbättring mot det gamla. En arbetsmiljökartläggning gjordes under hösten Den innehåller ett antal områden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Tekniska enheten har ett uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på samtliga åtgärder. Medarbetarna upplever miljön övervägande negativt. Det är svårt att arbeta koncentrerat med handläggningsuppgifter och samtidigt vara tillgänglig på telefon samt för service i receptionsdisken. 17

18 Enligt arbetsmiljöverkets riktvärden bör öppna kontor vara cirka kvadratmeter per arbetsplats, inklusive kommunikationsytor men exklusive andra allmänna och gemensamma funktioner. MBK är långt ifrån detta. Då det inte finns resurser att tillgå idagsläget till förbättringsåtgärder så har MBK sökt andra lösningar. Det finns planer om att flytta viss personal till ett annat rum, samtidigt som två av arbetsplatserna blivit lediga. Detta kan kanske åtminstone skapa möjligheter till mera luft i den öppna kontorsmiljön. Mattan som finns i MBK bör dammsugas / rengöras oftare, men är kostnadsfråga där resurser inte idag är tillgängliga. 4.3 Ekonomi Växelns debitering, den bygger på ett gammalt antagande där växelns utgifter täcktes av att man debiterade anknytningar i verksamheterna. Med övergången till mobiltelefonerna 2013 finns inte intäkter som budgeterats då kostnaderna bärs av verksamheterna själva tkr Systemkostnader för digitaliseringen av hela. Kostnaden för ego blev större än räknat bland annat då ändringar av mallar gjordes och detta inte ingick i avtalet utan avropades vid sidan om tkr Ej budgeterat en tjänstemans halva lön, då man räknat med en icke förverkligad pensionsavgång tkr Ett stort inköp gjordes 2012 men hamnade på 2013 års budget, -100 tkr. 18

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Kundservicerapport Luleå kommun 2014

Kundservicerapport Luleå kommun 2014 LULEÅ KOMMUN SKRIVELSE Dnr 1 (5) 2015-02-09 Maria Norgren Kundservicerapport Luleå kommun 2014 Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2013 fastställt riktlinjer för kundservice Luleå Direkt. Luleå kommun ska

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Medborgarkontor i Sala kommun

Medborgarkontor i Sala kommun ~ SALA Bilaga KS 2011/61/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2011-03- 1 6 Dj

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning

Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning Iréne Bernhard Adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Jennie Oukbir Telefon: 08-508 35 506 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Riktlinjer Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Luleå direkt 2013-08-12 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Åtgärder och aktiviteter

Åtgärder och aktiviteter Åtgärder och aktiviteter 2017-01-24 1 2017-01-24 2 Samhällsdebatten om digitalisering och i-förvaltning 2017-01-24 3 2017-01-24 4 Skattning av baserad på enkätsvar 2017-01-24 5 Verkan Ställer krav på styrning

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa Samhällsnytta Vi kan öka vår servicegrad för våra brukare/medborgare/kunder. Ärenden kan handläggas dygnet runt och med högre kvalitet (skolval, schemaändringar i barnomsorgen, bygglov information och

Läs mer

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7 s revisorer och funktion Antal sidor:7 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Inrättande av servicecenter 3 6.1 Motiv, uppdrag 3 6.2 Riskanalys 4 7. Sammanfattande

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 2015-12-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE B 2015-002156 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen

Läs mer

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING 2016 Effektiva medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Organisationsförändring

Organisationsförändring Beredningen Allmänna utskottet 2007-12-05 74 24 Socialnämnden 2007-12-14 170 29 Dnr 2007/450-70 Organisationsförändring Bilagor: Organisationsskisser; nuvarande samt förslag till förändringar Ärendebeskrivning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-11-10 203 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning...4 1 Inledning...4 1.1 Definition...4

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden 1 (5) Kommunrevisorerna Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden Rekommendationer i revisionsrapporten PwC, Kommunal Sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

vision Falken bergs ko mm un Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016

vision Falken bergs ko mm un Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016 vision Falken bergs ko mm un "sforof Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016 De senaste årens effektiviseringar har börjat få en negativ konsekvens på framförallt arbetsmiljön för många tjänstemän,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-09 Diarienummer Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling Driftnämnden Hallands sjukhus ansökte i början på 2013 hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

KVALITETSPOLICY för Uppsala kommun

KVALITETSPOLICY för Uppsala kommun Dnr KS-2001-0153 KF: 2001-03-26 64 Bilaga 1 KVALITETSPOLICY för Uppsala kommun Visionen för Uppsala kommuns kvalitetsarbete är att Uppsalaborna har förtroende för sin kommun och är nöjda med de tjänster

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer