Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Lidingö stad. Granskning av upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling"

Transkript

1 Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionskriterier Metod Organisation Rutiner, system och verktyg för upphandling Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Lidingö stads policy och riktlinjer för upphandling Systemstöd och verktyg i arbetet Utbildning Analys och bedömning Uppföljning Rutiner för uppföljning Analys och bedömning Granskning av upphandlingar Analys och bedömning

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lidingö stad granskat stadens upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i stadens upphandling, om ändamålsenliga system, verktyg och stöd utvecklats samt om tillräcklig upphandlings- och beställarkompetens finns. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att ändamålsenliga stöd och verktyg för upphandlingsarbetet finns. Bland annat har en omfattande kartläggning gjorts av upphandlingsprocessen. Denna har resulterat i mallar och rutiner för upphandlingsarbetet. Staden har vidare tagit fram en avtalskatalog där avtal och ramavtal med stadens leverantörer återfinns. Avtalskatalogen kan nås från internet. Staden använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget TendSign. I verktyget skapas underlag och annonser för upphandlingar. I verktyget kan också leverantörer lämna elektroniska anbud. Lidingö stad arbetar med att länka samman TendSign med ekonomisystemet Agresso. Kopplingen mellan systemen ger en bättre möjlighet till uppföljning av avtalstroheten samt möjlighet att ta fram dagsaktuell statistik på vilka inköp som görs. I övrigt sker uppföljningen månatligen av respektive förvaltnings ekonomer. Då stora avvikelser förekommer rapporteras detta till upphandlingsenheten för uppföljning. Vid varje förvaltning finns två till tre beställare som ansvarar för att göra beställningar och avrop. Upphandlingsenheten tillhandahåller en halv dags utbildning som leder fram till att deltagarna blir certifierade beställare. Kvalitetssäkring sker genom externa konsulter, samt att upphandlingschefen går igenom samtliga handlingar i varje upphandling. En så kallad whistleblower -funktion håller på att införas där misstanke om oegentligheter anonymt kan anmälas. Vår bedömning är att tillräcklig uppföljning sker. Översiktlig granskning har genomförts av tre upphandlingar. Utifrån vår granskningsmall konstaterar vi att brister finns i framtagningen av behovsanalyser, anskaffningsbeslut samt att datumangivelse från när anbuden inkommit saknas i anbudsförteckningen för samtliga upphandlingar. I ett fall saknas också dokumenterad utvärderingsrapport. Vi har identifierat följande utvecklingsområden: Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling bör uppdateras utifrån förändringarna i LOU, med nya tröskelvärden samt hur den nya ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och upphandlingsenheten ser ut. En checklista för vad varje moment i upphandlingsprocessen omfattar bör tas fram. Detta för att handläggarna lättare ska kunna kontrollera att samtliga delmoment är avklarade samt att samtliga dokument innehåller vad de ska. Dokumenterade rutiner för hur nyslutna avtal och ramavtal registreras i avtalskatalogen bör tas fram. Detta för att säkerställa att avtalskatalogen alltid är komplett. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kostnader för inköp av varor och tjänster utgör en betydande andel av stadens verksamhetskostnader och det totala antalet leverantörer som anlitas är mycket stort. En effektiv och ändamålsenlig upphandlingsprocess är väsentlig vari bland annat ingår att ha en god kontroll över avtalshanteringen, säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), motverka risker för korruption, säkerställa att organisation och system är ändamålsenliga och effektivt utformade samt att ingångna ramavtal används. En granskning av upphandlings- och inköpsprocessen genomfördes i oktober 2007, med basis i bland annat en databaserad registeranalys. I denna konstaterades att rutinerna för att säkerställa att avtal finns för samtliga inköp av varor och tjänster kan förbättras samt att en samlad kontroll inte fanns över stadens avtal. Vidare lyftes fram att rutinerna för systematisk uppföljning av statistik vad gäller upphandlingar/inköp inom staden bör tydliggöras, samt att pågående arbete med upphandlingsstöd/system (Avantra) och ett komplett avtalsregister för staden bör prioriteras. Registeranalysen indikerade att det fanns utrymme för ytterligare effektiviseringar då det bland annat förekom en stor andel fakturor med små fakturabelopp Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i Lidingö stads upphandling, om ändamålsenliga system/verktyg och stöd utvecklats samt om tillräcklig upphandlings- och beställarkompetens finns. Vidare granskas efterlevnaden av ingångna avtal, åtgärder vid brist på konkurrens/få anbud et cetera. Granskningen avser kommunstyrelsen (stadsledningskontoret och fastighetskontoret) samt tekniska nämnden/förvaltningen. Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Finns ändamålsenliga system/verktyg och stöd? Följer stadens rutiner de av staden upprättade riktlinjerna samt LOU? Hur sker uppföljning av att inköp sker av upphandlade företag? 2.3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Lidingö stads riktlinjer för upphandling Revisionskriterierna presenteras mer ingående i kapitel 4. 3

5 2.4. Metod Granskningen utgår från granskning av styrande dokument och intervjuer med bland andra upphandlingschefen. Utöver detta har tre stycken genomförda upphandlingar granskats, för att bedöma följsamheten till lagar och rutiner. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 3. Organisation Vid staden finns en central upphandlingsenhet som organisatoriskt sorterar under konsultoch servicekontoret. Konsult- och servicekontoret arbetar på uppdrag av stadens förvaltningar och ger stöd, råd och service. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Vid upphandlingsenheten arbetar förutom upphandlingschefen tre upphandlare och en upphandlingskoordinator. Upphandlarna har ansvar för olika typer av upphandlingar såsom upphandlingar inom städverksamheten eller tekniska upphandlingar. Utöver denna uppdelning finns också en förvaltningsspecifik uppdelning av upphandlingarna där olika upphandlare ansvarar för upphandlingar inom en eller flera förvaltningar. Upphandlingskoordinatorns arbetsuppgifter rör bland annat helhetsansvar för TendSign, att verktyget används effektivt, uppdateringsansvar av stadens avtalskatalog samt ett visst kvalitetssäkringsansvar. Upphandlingsenheten ansvarar för att i samråd med stadens förvaltningar utföra upphandlingar, upprätta övergripande ramavtal, ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor, ansvara för uppföljning av genomförda upphandlingar, verka för samordning av stadens upphandlingsverksamhet samt genomföra utbildningar rörande upphandling. Tekniska förvaltningen, äldre- och handikappförvaltningen och fastighetskontoret ansvarar för sina egna upphandlingar. För dem fungerar upphandlingsenheten som en stödjande funktion. Övriga förvaltningar har en eller flera upphandlingsansvariga, som samordnar förvaltningens eller kontorets upphandlingar, men som låter upphandlingsenheten genomföra upphandlingarna. 4. Rutiner, system och verktyg för upphandling 4.1. Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Upphandlingsprocessen kan översiktligt åskådliggöras enligt modellen nedan. De grundläggande principerna för offentlig upphandling anges i 1 kap. 9 LOU och gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De fem principerna är: 4

6 Principen om ickediskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantör på grund av nationalitet. Utformningen av förfrågningsunderlaget får inte vara sådan att krav införs som endast svenska företag kan utföra. Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Principen om transparens Upphandlande myndighet ska lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Proportionalitetsprincipen Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder Lidingö stads policy och riktlinjer för upphandling I stadens upphandlingspolicy från 2004 fastslås att grunden för stadens upphandlingsverksamhet är lagen om offentlig upphandling. Under rubriken Inriktning i policyn presenteras översiktligt de styrande principerna för Lidingö stad gällande upphandlingar. Dessa är bland annat affärsmässighet, likabehandling, konkurrens samt tillvaratagande av stadens kompetens i upphandlingsfrågor, samarbete med seriösa och professionella leverantörer och verkande för en god miljö och en långsiktig utveckling mot miljöanpassade varor och tjänster. Policyn fastslår vidare att ansvaret för att leda och samordna stadens upphandlingsverksamhet åvilar kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att lämna direktiv till övriga nämnder om hur upphandlingsverksamheten ska bedrivas. Kommunstyrelsen har också rätt att i särskilda fall besluta i ärenden rörande upphandling inom samtliga nämnders verksamhetsområden. Stadens riktlinjer för upphandling från 2004 fastslår att upphandlingar över tröskelvärdet normalt ska handläggas av upphandlingsenheten. Upphandlingar under tröskelvärdet handläggs av berörd förvaltning i samråd med upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar för att upprätta ramavtal för de mest frekventa varorna och tjänsterna. Finns det ramavtal ska avrop göras från avtalspartner enligt avtal. Avsteg från ramavtal får göras endast om det finns affärsmässigt bättre alternativ och efter kontakt med upphandlingsenheten. Av riktlinjerna framgår vidare att en förteckning över stadens samtliga ramavtal ska upprätthållas av upphandlingsenheten. 5

7 Riktlinjerna beskriver övergripande olika varianter av upphandling som kan göras, både för upphandlingar under och över tröskelvärdet. Riktlinjerna tar upp förenklad upphandling, urvalsupphandling, direktupphandling, öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling. Förutom att riktlinjerna också beskriver upphandlingsmetodiken, bland annat rörande annonsering, förfrågningsunderlag med mera konstateras också att staden ska följa intentionerna i Agenda 21, det vill säga att hänsyn ska tas till miljö och hälsa genom att miljöanpassa upphandlingen. En ny omfattande dokumenthanteringsplan har nyligen tagits fram för upphandlingsenheten som beskriver hur olika dokument ska hanteras, förvaras samt huruvida de ska arkiveras eller bevaras på annat sätt Systemstöd och verktyg i arbetet Under våren 2010 gjordes en processkartläggning för att identifiera samtliga moment i upphandlingsprocessen. Därefter har mallar och rutiner tagits fram för respektive steg i processen där det beskrivs hur hanteringen av ärendet ska ske i varje steg samt vem som har ansvar för respektive steg. Samtliga mallar har tagits fram vid så kallade kvalitetsmöten vid upphandlingsenheten som genomförts en gång i veckan där hela enheten har deltagit och diskuterat utformningen av mallar och rutiner. Under hösten 2011 planerar enheten se över processen då samtliga steg ska gås igenom och diskuteras för att se huruvida ändringar är nödvändiga. Under hösten 2010 har chefen för upphandlingsenheten mött alla förvaltningschefer förutom en för att fastställa ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och upphandlingsenheten rörande upphandling. Generellt gäller att förvaltningarna själva ansvarar för behovsanalys, anskaffningsbeslut, kravspecifikation, anbudsutvärdering och beslut. Övriga moment i upphandlingsprocessen ansvarar upphandlingsenheten för. Målsättningen är att en förbindelse med den sista förvaltningen där det tydligt framgår hur ansvarsfördelningen ser ut mellan förvaltningen och upphandlingsenheten ska antas så snart som möjligt. TendSign är ett webbaserat verktyg för upphandlingar som Lidingö stad använder sig av sedan (tidigare användes Avantra) I TendSign kan upphandlare skapa, annonsera och följa upp upphandlingar. Leverantörer kan i verktyget söka efter upphandlingar och lämna elektroniska anbud. Kommunikationen mellan upphandlande verksamhet och leverantör kan också genomföras i verktyget. Agresso är Lidingö stads ekonomisystem. Staden arbetar med att länka samman TendSign med Agresso. Arbetet är resurskrävande och tar mycket tid i anspråk då stora delar behöver göras manuellt. I förlängningen är förhoppningen att arbetet ska leda till en större avtalstrohet. Kopplingen mellan upphandlingssystemet och ekonomisystemet ger en bättre möjlighet till uppföljning av avtalstroheten samt möjlighet att ta fram dagsaktuell statistik på vilka inköp som görs från vilken leverantör. På intranätet finns en avtalskatalog där samtliga avtal och ramavtal finns samlade som rör Lidingö stad. Enligt uppgift är förteckningen fullständig. Avtalskatalogen kan också nås via Lidingö stads externa webbplats. Det händer att upphandlingar får avbrytas. Detta sker i första hand då det konstateras att inget av de inkomna anbuden håller måttet alternativt att för få anbud har inkommit. Det är respektive nämnd som fattar beslut huruvida en upphandling ska avbrytas. Åtgärder som kan vidtas är att upphandlingen paketeras om och delas upp i olika delar. Detta för att på ett bätt- 6

8 re sätt utnyttja konkurrensen på marknaden för att mindre leverantörer ska ges möjlighet att delta i upphandlingen Fastighetskontoret och tekniska förvaltningen Tillvägagångssättet som rör upphandlingar av byggentreprenader skiljer sig från övrig upphandlingsverksamhet. Rutiner för hur dessa ska genomföras finns inte i TendSign varför allt måste läggas in manuellt i upphandlingsverktyget. Projektgrupper bestående av 3-4 personer från fastighetskontoret samt ibland någon från upphandlingsenheten deltar i arbetet med upphandlingar som fastighetskontoret svarar för. Då projektgruppen är förhållandevis stor fungerar den samtidigt som en grupp för kvalitetssäkring av upphandlingarna. Fastighetsförvaltningen har egna dokumenterade rutiner för hur upphandlingar ska göras. Rutinerna ses kontinuerligt över och uppdateras med gällande tröskelvärden och basbelopp. Tekniska förvaltningen har en upphandligsansvarig vid varje enhet. Förvaltningen ansvarar i första hand för förfrågningsunderlaget för upphandlingar inom verksamheten. Detta beror främst på att särskilda kravspecifikationer som kräver specialkunskaper ofta finns gällande inköp av varor och tjänster inom det tekniska området. Intervjuad upphandlingsansvarig vid tekniska förvaltningen upplever att stödet från upphandlingsenheten om hur förfrågningsunderlaget ska utformas är bra. Förvaltningen har inga egna mallar och rutiner för upphandlingsarbetet Kvalitetssäkring Förutom att upphandlingschefen går igenom samtliga handlingar och upprättade dokument i varje upphandling kvalitetssäkras varje upphandling med ett värde över kr av externa konsulter. De upphandlade konsulterna lägger en halv dag per upphandling för att kvalitetssäkra den. En annan rutin som tillämpas är att så fort frågor uppstår i arbetet med en upphandling tillkallas en kollega för att diskutera frågan som uppstått. Detta görs som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att arbetet fortgår enligt regelverket. Utöver detta håller en så kallad whistleblower -funktion på att införas där misstanke om oegentligheter anonymt kan anmälas. Utbildningen av certifierade beställare, som presenteras nedan, är ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra arbetet med inköp och upphandlingar Utbildning Vid samtliga förvaltningar finns två till tre beställare som ansvarar för att göra beställningar och avrop. Upphandlingsenheten ger beställarna en halv dags utbildning. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för LOU samt hur en beställare ansvarar för att säkerställa stadens avtalstrohet. Efter genomgången utbildning blir deltagarna certifierade beställare. Motsvarande utbildning ges också till attestanter. Upphandlarna vid upphandlingsenheten har samtliga genomgått utbildning rörande förändringarna i LOU samt arbete i upphandlingssystemet TendSign. Detta gäller även ansvarig upphandlare vid fastighetskontoret och tekniska förvaltningen. Intervjuad ansvarig vid fastighetskontoret uppger också att deltagande vid olika utbildningar rörande upphandling ett par gånger per år möjliggörs. Vidare deltar Lidingö stad i olika nätverk för erfarenhetsutbyte och utbildning i upphandlingsrelaterade frågor. 7

9 4.5. Analys och bedömning Policy och riktlinjer för upphandling är förhållandevis gamla och delvis inaktuella. Vår rekommendation är att policy och riktlinjer uppdateras utifrån förändringarna i LOU, med nya tröskelvärden samt hur den nya ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och upphandlingsenheten ser ut. Den ambitiösa kartläggningen av upphandlingsprocessen har resulterat i ändamålsenliga mallar och rutiner för upphandlingsarbetet. Det är väsentligt att säkerställa att mallarna används i arbetet. Det är positivt att upphandlingsenheten har för avsikt att under hösten se över processen. En kontinuerlig översyn ser vi som väsentlig i ett aktivt utvecklingsarbete. Vi konstaterar dock att en checklista eller liknande för vad varje moment i processen bör omfatta/innehålla saknas. Vår rekommendation är att en sådan tas fram för att handläggarna lättare ska kunna kontrollera att samtliga delmoment är avklarade samt att samtliga dokument innehåller vad de ska. Sedan den föregående granskningen har en avtalskatalog tagits fram där avtal och ramavtal med stadens leverantörer återfinns. Huruvida avtalskatalogen är fullständig kan vi ej bedöma. Dokumenterade rutiner för hur nyslutna avtal och ramavtal registreras i avtalskatalogen saknas. Vår rekommendation är att dylika rutiner tas fram. Åtgärder har vidtagits utifrån konstaterade förbättringsområden i tidigare rapporter. Vår bedömning är att ändamålsenliga stöd och verktyg för upphandlingsarbetet finns i Lidingö stad. 5. Uppföljning 5.1. Rutiner för uppföljning Uppföljning görs månatligen av respektive förvaltnings ekonomer. Statistik kan tas fram dagligen på bland annat hur stor andel av inköpen som sker utanför avtal och ramavtal. Detta kan göras som följd av det pågående arbetet med att upphandlingsverktyget TendSign kopplas samman med ekonomisystemet Agresso. I de fall stora avvikelser förekommer rapporterar förvaltningarna detta till upphandlingsenheten som om det är nödvändigt vidtar åtgärder i första hand i form av samtal med berörd beställare samt chef. Inom kort kommer också en ekonomisk sanktion införas för verksamheten vid upprepade avtalsbrott. Uppföljningen ingår som en del i ekonomiadministrationens internkontrollplan. Där framgår att ansvaret för uppföljningen vilar både på förvaltningarnas ekonomifunktion samt på konsult- och servicekontorets upphandlingsenhet. Statistiken ska på sikt presenteras på stadens intranät där förvaltningarna kan ta del av den. Tydliga grafer ska visa hur stor del av inköpen som görs från leverantörer med respektive utan avtal. Statistiken visar att Lidingö stad genomför inköp från leverantörer med vilka avtal inte finns motsvarande 8% eller ca 90 mnkr årligen, där cirka hälften av summan rör direktupphandlingar. Den totala inköpssumman årligen är cirka 1100 mnkr. Någon statistik på hur många av upphandlingarna som överklagas finns inte tillgänglig. Det konstateras dock att 25-30% av alla upphandlingar överklagas. Grunder för överklagan kan bland annat vara otydliga förfrågningsunderlag eller felaktig kvalificering och utvärdering Analys och bedömning Vår bedömning är att tillräcklig uppföljning sker genom respektive förvaltnings månatliga uppföljning. Möjligheten att ta ut dagsaktuell statistik från Agresso bidrar på ett positivt sätt än 8

10 mer till möjligheten att kontinuerligt få en uppdaterad bild över hur det ser ut, vilket vi bedömer som mycket positivt. 6. Granskning av upphandlingar Översiktlig granskning av tre genomförda upphandlingar inom Lidingö stad har genomförts. De tre upphandlingarna har valts utifrån vilken förvaltning som har det huvudsakliga ansvaret. Fastighetskontoret, tekniska förvaltningen och Konsult- och servicekontoret ansvarar för varsin av de tre granskade upphandlingarna. Vi har granskat hanteringen av ärendena från behovsanalys och annonsering till tilldelningsbeslut och avtal samt kontrollerat om fastställda riktlinjer och rutiner för hantering av ärendet följts. Granskningen har skett utifrån den mall för granskningar av upphandlingar som vi tillämpar. Nedan presenteras de olika stegen för upphandling och dokumentation. Behovsanalys Lidingö stad har rutiner för hur behovsanalysen ska göras samt vem som ansvarar för den. Enligt mallarna är det huvudsakliga ansvaret för behovsanalysen samt att den görs delat både på upphandlingsenheten och på beställande förvaltning. Passersystem X Behovsanalys saknas Ledningsrenovering X Behovsanalys saknas Upphandlingskonsulter X Omfattande, aningen otydligt dokumenterad I två av tre fall saknas dokumenterade behovsanalyser. Vår bedömning är att brister finns i framtagande och dokumentation av behovsanalyser. Rörande upphandlingen av passersystem finns dock en förstudie som kartlägger stadshusets olika säkerhetssystem. Förstudien konstaterar att behov av ett nytt passersystem bör utredas. Anskaffningsbeslut Staden har rutiner för anskaffningsbeslut. Ansvaret vilar på beställande förvaltning. Upphandlingsenheten har här endast en konsulterande roll. Passersystem X Fastslås av KF i investeringsbudget 2009 Ledningsrenovering X Anskaffningsbeslut saknas Upphandlingskonsulter X Fastslås i budget för stadsledningen Vår bedömning är att brister finns i rutinerna för framtagning av anskaffningsbeslut. Egentliga anskaffningsbeslut saknas i samtliga fall. Annons Rutinerna fastslår att ansvaret för annonseringen vilar på upphandlingsenheten. Det framgår av rutinerna att upphandlingschef ska konsulteras innan annonsen offentliggörs. Passersystem X Ledningsrenovering X Rör ramavtal med minst tre leverantörer Upphandlingskonsulter X Rör ramavtal, avtalsperiod framgår inte av annons Annonsering har i samtliga fall gjorts i upphandlingsverktyget TendSign. Vår bedömning är att brister finns i annonsen för upphandlingskonsulter där avtalsperioden inte framgår av an- 9

11 nonsen. Då annonsering sker i TendSign finns dock hela förfrågningsunderlaget med i anslutning till annonsen. Förfrågningsunderlag Rutinbeskrivningen fastslår att ansvarig upphandlare (antingen från upphandlingsenheten eller från förvaltningen) är huvudansvarig för förfrågningsunderlaget. Rutinen klargör också mot vilka dokument förfrågningsunderlaget ska kvalitetssäkras. Passersystem Ledningsrenovering Upphandlingskonsulter X X X Vår bedömning är att förfrågningsunderlaget från de tre granskade upphandlingarna möter kraven i stadens rutiner och LOU. Anbudsförteckning från anbudsöppningen Staden har rutiner för hur anbudsöppningen ska gå till. Huvudansvaret vilar på ansvarig upphandlare. Mallar för hur anbudsöppningsprotokollet ska se ut uppges finnas i TendSign. Passersystem X Datum för anbudens ankomst saknas Ledningsrenovering X Datum för anbudens ankomst saknas förutom för ett som inkom för sent Upphandlingskonsulter X Datum för anbudens ankomst saknas Vår bedömning är att anbudsförteckningen från anbudsöppningen inte är fullständig då datumangivelse för anbudens ankomst saknas i samtliga tre fall. Enligt uppgift registreras dock anbudens ankomstdatum i TendSign. Utvärderingsrapport Av stadens rutiner framgår att ansvarig upphandlare är ansvarig för utvärderingsmomentet. Utvärderingen ska genomföras av upphandlaren tillsammans med referensgrupp. Enligt rutinen ska en sammanställning av utvärderingen finnas i upphandlingsverktyget TendSign. Passersystem X Ingen omfattande rapport, edast excelark. Anbudsgivare med lägst pris antaget Ledningsrenovering X Endast ett protokoll där det framgår vilka som kvalificerat sig, dock ej någon utvärdering Upphandlingskonsulter X Dokumenterad utvärdering har gjorts i två av tre fall. I det tredje fallet finns endast ett protokoll där det framgår vilka leverantörer som kvalificerat sig. Vår bedömning är att tillräckligt omfattande dokumentation av utvärderingsmomentet finns i två av de tre granskade upphandlingarna. 10

12 Tilldelningsbeslut Ansvaret vilar på upphandlare och ansvarig beslutsfattare/nämnd att fatta beslutet. Passersystem X Beslut fattat av fastighetschef Ledningsrenovering X Beslut fattat av teknisk chef Upphandlingskonsulter X Beslut fattat av kontorschef konsult- och servicekontoret Vår bedömning är att tilldelningsbeslut från samtliga tre granskade upphandlingar har fattats enligt delegationsordning. Avtal Ansvaret vilar på upphandlare och avtalstecknare, vilket är kontorschef eller förvaltningschef. Passersystem X Ledningsrenovering X Ramavtal tecknat med tre leverantörer Upphandlingskonsulter X Ramavtal tecknade med samtliga leverantörer som uppfyller skallkraven Vår bedömning är att granskade avtal bygger på förfrågningsunderlaget samt är tecknade efter tiden för avtalsspärren löpt ut. I de fall där ramavtal tecknats med flera leverantörer har ett urval avtal granskats Analys och bedömning Utifrån den översiktliga granskningen av de tre upphandlingarna gör vi bedömningen att staden vid upphandlingsarbete i huvudsak följer de av staden upprättade rutinerna samt LOU. Dock har granskningen uppmärksammat ett antal förbättringsområden. Granskningen av upphandlingarna ger stöd till rekommendationen i kapitel 4 där vi konstaterar att en checklista eller liknande för varje moment i processen saknas. Vår rekommendation är att en sådan tas fram för att handläggarna lättare ska kunna kontrollera att samtliga delmoment är avklarade samt att samtliga dokument finns samt innehåller vad de ska, som exempelvis en dokumenterad behovsanalys samt ett underskrivet anskaffningsbeslut. Stockholm den 15 februari 2011 Anders More 11

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor)

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) 2012-12-10 Jörgen Frej 2012-12-10 information upphandling 1 Informationsfilm 2 x 3 minuter (www.upphandlingsstodet.se) Tröskelvärden volymer Upphandlingsprocessen

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (9) 2015-02-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-12-11 178 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2013/331-9 Upphandlings- och inköpspolicy

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Granskning av direktupphandling

Granskning av direktupphandling www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp Tillämpningsanvisning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: KS2015/1519 Dokumentansvarig:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer