Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Lidingö stad. Granskning av upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling"

Transkript

1 Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionskriterier Metod Organisation Rutiner, system och verktyg för upphandling Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Lidingö stads policy och riktlinjer för upphandling Systemstöd och verktyg i arbetet Utbildning Analys och bedömning Uppföljning Rutiner för uppföljning Analys och bedömning Granskning av upphandlingar Analys och bedömning

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lidingö stad granskat stadens upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i stadens upphandling, om ändamålsenliga system, verktyg och stöd utvecklats samt om tillräcklig upphandlings- och beställarkompetens finns. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att ändamålsenliga stöd och verktyg för upphandlingsarbetet finns. Bland annat har en omfattande kartläggning gjorts av upphandlingsprocessen. Denna har resulterat i mallar och rutiner för upphandlingsarbetet. Staden har vidare tagit fram en avtalskatalog där avtal och ramavtal med stadens leverantörer återfinns. Avtalskatalogen kan nås från internet. Staden använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget TendSign. I verktyget skapas underlag och annonser för upphandlingar. I verktyget kan också leverantörer lämna elektroniska anbud. Lidingö stad arbetar med att länka samman TendSign med ekonomisystemet Agresso. Kopplingen mellan systemen ger en bättre möjlighet till uppföljning av avtalstroheten samt möjlighet att ta fram dagsaktuell statistik på vilka inköp som görs. I övrigt sker uppföljningen månatligen av respektive förvaltnings ekonomer. Då stora avvikelser förekommer rapporteras detta till upphandlingsenheten för uppföljning. Vid varje förvaltning finns två till tre beställare som ansvarar för att göra beställningar och avrop. Upphandlingsenheten tillhandahåller en halv dags utbildning som leder fram till att deltagarna blir certifierade beställare. Kvalitetssäkring sker genom externa konsulter, samt att upphandlingschefen går igenom samtliga handlingar i varje upphandling. En så kallad whistleblower -funktion håller på att införas där misstanke om oegentligheter anonymt kan anmälas. Vår bedömning är att tillräcklig uppföljning sker. Översiktlig granskning har genomförts av tre upphandlingar. Utifrån vår granskningsmall konstaterar vi att brister finns i framtagningen av behovsanalyser, anskaffningsbeslut samt att datumangivelse från när anbuden inkommit saknas i anbudsförteckningen för samtliga upphandlingar. I ett fall saknas också dokumenterad utvärderingsrapport. Vi har identifierat följande utvecklingsområden: Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling bör uppdateras utifrån förändringarna i LOU, med nya tröskelvärden samt hur den nya ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och upphandlingsenheten ser ut. En checklista för vad varje moment i upphandlingsprocessen omfattar bör tas fram. Detta för att handläggarna lättare ska kunna kontrollera att samtliga delmoment är avklarade samt att samtliga dokument innehåller vad de ska. Dokumenterade rutiner för hur nyslutna avtal och ramavtal registreras i avtalskatalogen bör tas fram. Detta för att säkerställa att avtalskatalogen alltid är komplett. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kostnader för inköp av varor och tjänster utgör en betydande andel av stadens verksamhetskostnader och det totala antalet leverantörer som anlitas är mycket stort. En effektiv och ändamålsenlig upphandlingsprocess är väsentlig vari bland annat ingår att ha en god kontroll över avtalshanteringen, säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), motverka risker för korruption, säkerställa att organisation och system är ändamålsenliga och effektivt utformade samt att ingångna ramavtal används. En granskning av upphandlings- och inköpsprocessen genomfördes i oktober 2007, med basis i bland annat en databaserad registeranalys. I denna konstaterades att rutinerna för att säkerställa att avtal finns för samtliga inköp av varor och tjänster kan förbättras samt att en samlad kontroll inte fanns över stadens avtal. Vidare lyftes fram att rutinerna för systematisk uppföljning av statistik vad gäller upphandlingar/inköp inom staden bör tydliggöras, samt att pågående arbete med upphandlingsstöd/system (Avantra) och ett komplett avtalsregister för staden bör prioriteras. Registeranalysen indikerade att det fanns utrymme för ytterligare effektiviseringar då det bland annat förekom en stor andel fakturor med små fakturabelopp Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i Lidingö stads upphandling, om ändamålsenliga system/verktyg och stöd utvecklats samt om tillräcklig upphandlings- och beställarkompetens finns. Vidare granskas efterlevnaden av ingångna avtal, åtgärder vid brist på konkurrens/få anbud et cetera. Granskningen avser kommunstyrelsen (stadsledningskontoret och fastighetskontoret) samt tekniska nämnden/förvaltningen. Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Finns ändamålsenliga system/verktyg och stöd? Följer stadens rutiner de av staden upprättade riktlinjerna samt LOU? Hur sker uppföljning av att inköp sker av upphandlade företag? 2.3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Lidingö stads riktlinjer för upphandling Revisionskriterierna presenteras mer ingående i kapitel 4. 3

5 2.4. Metod Granskningen utgår från granskning av styrande dokument och intervjuer med bland andra upphandlingschefen. Utöver detta har tre stycken genomförda upphandlingar granskats, för att bedöma följsamheten till lagar och rutiner. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 3. Organisation Vid staden finns en central upphandlingsenhet som organisatoriskt sorterar under konsultoch servicekontoret. Konsult- och servicekontoret arbetar på uppdrag av stadens förvaltningar och ger stöd, råd och service. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Vid upphandlingsenheten arbetar förutom upphandlingschefen tre upphandlare och en upphandlingskoordinator. Upphandlarna har ansvar för olika typer av upphandlingar såsom upphandlingar inom städverksamheten eller tekniska upphandlingar. Utöver denna uppdelning finns också en förvaltningsspecifik uppdelning av upphandlingarna där olika upphandlare ansvarar för upphandlingar inom en eller flera förvaltningar. Upphandlingskoordinatorns arbetsuppgifter rör bland annat helhetsansvar för TendSign, att verktyget används effektivt, uppdateringsansvar av stadens avtalskatalog samt ett visst kvalitetssäkringsansvar. Upphandlingsenheten ansvarar för att i samråd med stadens förvaltningar utföra upphandlingar, upprätta övergripande ramavtal, ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor, ansvara för uppföljning av genomförda upphandlingar, verka för samordning av stadens upphandlingsverksamhet samt genomföra utbildningar rörande upphandling. Tekniska förvaltningen, äldre- och handikappförvaltningen och fastighetskontoret ansvarar för sina egna upphandlingar. För dem fungerar upphandlingsenheten som en stödjande funktion. Övriga förvaltningar har en eller flera upphandlingsansvariga, som samordnar förvaltningens eller kontorets upphandlingar, men som låter upphandlingsenheten genomföra upphandlingarna. 4. Rutiner, system och verktyg för upphandling 4.1. Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Upphandlingsprocessen kan översiktligt åskådliggöras enligt modellen nedan. De grundläggande principerna för offentlig upphandling anges i 1 kap. 9 LOU och gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De fem principerna är: 4

6 Principen om ickediskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantör på grund av nationalitet. Utformningen av förfrågningsunderlaget får inte vara sådan att krav införs som endast svenska företag kan utföra. Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Principen om transparens Upphandlande myndighet ska lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Proportionalitetsprincipen Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder Lidingö stads policy och riktlinjer för upphandling I stadens upphandlingspolicy från 2004 fastslås att grunden för stadens upphandlingsverksamhet är lagen om offentlig upphandling. Under rubriken Inriktning i policyn presenteras översiktligt de styrande principerna för Lidingö stad gällande upphandlingar. Dessa är bland annat affärsmässighet, likabehandling, konkurrens samt tillvaratagande av stadens kompetens i upphandlingsfrågor, samarbete med seriösa och professionella leverantörer och verkande för en god miljö och en långsiktig utveckling mot miljöanpassade varor och tjänster. Policyn fastslår vidare att ansvaret för att leda och samordna stadens upphandlingsverksamhet åvilar kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att lämna direktiv till övriga nämnder om hur upphandlingsverksamheten ska bedrivas. Kommunstyrelsen har också rätt att i särskilda fall besluta i ärenden rörande upphandling inom samtliga nämnders verksamhetsområden. Stadens riktlinjer för upphandling från 2004 fastslår att upphandlingar över tröskelvärdet normalt ska handläggas av upphandlingsenheten. Upphandlingar under tröskelvärdet handläggs av berörd förvaltning i samråd med upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten ansvarar för att upprätta ramavtal för de mest frekventa varorna och tjänsterna. Finns det ramavtal ska avrop göras från avtalspartner enligt avtal. Avsteg från ramavtal får göras endast om det finns affärsmässigt bättre alternativ och efter kontakt med upphandlingsenheten. Av riktlinjerna framgår vidare att en förteckning över stadens samtliga ramavtal ska upprätthållas av upphandlingsenheten. 5

7 Riktlinjerna beskriver övergripande olika varianter av upphandling som kan göras, både för upphandlingar under och över tröskelvärdet. Riktlinjerna tar upp förenklad upphandling, urvalsupphandling, direktupphandling, öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling. Förutom att riktlinjerna också beskriver upphandlingsmetodiken, bland annat rörande annonsering, förfrågningsunderlag med mera konstateras också att staden ska följa intentionerna i Agenda 21, det vill säga att hänsyn ska tas till miljö och hälsa genom att miljöanpassa upphandlingen. En ny omfattande dokumenthanteringsplan har nyligen tagits fram för upphandlingsenheten som beskriver hur olika dokument ska hanteras, förvaras samt huruvida de ska arkiveras eller bevaras på annat sätt Systemstöd och verktyg i arbetet Under våren 2010 gjordes en processkartläggning för att identifiera samtliga moment i upphandlingsprocessen. Därefter har mallar och rutiner tagits fram för respektive steg i processen där det beskrivs hur hanteringen av ärendet ska ske i varje steg samt vem som har ansvar för respektive steg. Samtliga mallar har tagits fram vid så kallade kvalitetsmöten vid upphandlingsenheten som genomförts en gång i veckan där hela enheten har deltagit och diskuterat utformningen av mallar och rutiner. Under hösten 2011 planerar enheten se över processen då samtliga steg ska gås igenom och diskuteras för att se huruvida ändringar är nödvändiga. Under hösten 2010 har chefen för upphandlingsenheten mött alla förvaltningschefer förutom en för att fastställa ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och upphandlingsenheten rörande upphandling. Generellt gäller att förvaltningarna själva ansvarar för behovsanalys, anskaffningsbeslut, kravspecifikation, anbudsutvärdering och beslut. Övriga moment i upphandlingsprocessen ansvarar upphandlingsenheten för. Målsättningen är att en förbindelse med den sista förvaltningen där det tydligt framgår hur ansvarsfördelningen ser ut mellan förvaltningen och upphandlingsenheten ska antas så snart som möjligt. TendSign är ett webbaserat verktyg för upphandlingar som Lidingö stad använder sig av sedan (tidigare användes Avantra) I TendSign kan upphandlare skapa, annonsera och följa upp upphandlingar. Leverantörer kan i verktyget söka efter upphandlingar och lämna elektroniska anbud. Kommunikationen mellan upphandlande verksamhet och leverantör kan också genomföras i verktyget. Agresso är Lidingö stads ekonomisystem. Staden arbetar med att länka samman TendSign med Agresso. Arbetet är resurskrävande och tar mycket tid i anspråk då stora delar behöver göras manuellt. I förlängningen är förhoppningen att arbetet ska leda till en större avtalstrohet. Kopplingen mellan upphandlingssystemet och ekonomisystemet ger en bättre möjlighet till uppföljning av avtalstroheten samt möjlighet att ta fram dagsaktuell statistik på vilka inköp som görs från vilken leverantör. På intranätet finns en avtalskatalog där samtliga avtal och ramavtal finns samlade som rör Lidingö stad. Enligt uppgift är förteckningen fullständig. Avtalskatalogen kan också nås via Lidingö stads externa webbplats. Det händer att upphandlingar får avbrytas. Detta sker i första hand då det konstateras att inget av de inkomna anbuden håller måttet alternativt att för få anbud har inkommit. Det är respektive nämnd som fattar beslut huruvida en upphandling ska avbrytas. Åtgärder som kan vidtas är att upphandlingen paketeras om och delas upp i olika delar. Detta för att på ett bätt- 6

8 re sätt utnyttja konkurrensen på marknaden för att mindre leverantörer ska ges möjlighet att delta i upphandlingen Fastighetskontoret och tekniska förvaltningen Tillvägagångssättet som rör upphandlingar av byggentreprenader skiljer sig från övrig upphandlingsverksamhet. Rutiner för hur dessa ska genomföras finns inte i TendSign varför allt måste läggas in manuellt i upphandlingsverktyget. Projektgrupper bestående av 3-4 personer från fastighetskontoret samt ibland någon från upphandlingsenheten deltar i arbetet med upphandlingar som fastighetskontoret svarar för. Då projektgruppen är förhållandevis stor fungerar den samtidigt som en grupp för kvalitetssäkring av upphandlingarna. Fastighetsförvaltningen har egna dokumenterade rutiner för hur upphandlingar ska göras. Rutinerna ses kontinuerligt över och uppdateras med gällande tröskelvärden och basbelopp. Tekniska förvaltningen har en upphandligsansvarig vid varje enhet. Förvaltningen ansvarar i första hand för förfrågningsunderlaget för upphandlingar inom verksamheten. Detta beror främst på att särskilda kravspecifikationer som kräver specialkunskaper ofta finns gällande inköp av varor och tjänster inom det tekniska området. Intervjuad upphandlingsansvarig vid tekniska förvaltningen upplever att stödet från upphandlingsenheten om hur förfrågningsunderlaget ska utformas är bra. Förvaltningen har inga egna mallar och rutiner för upphandlingsarbetet Kvalitetssäkring Förutom att upphandlingschefen går igenom samtliga handlingar och upprättade dokument i varje upphandling kvalitetssäkras varje upphandling med ett värde över kr av externa konsulter. De upphandlade konsulterna lägger en halv dag per upphandling för att kvalitetssäkra den. En annan rutin som tillämpas är att så fort frågor uppstår i arbetet med en upphandling tillkallas en kollega för att diskutera frågan som uppstått. Detta görs som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att arbetet fortgår enligt regelverket. Utöver detta håller en så kallad whistleblower -funktion på att införas där misstanke om oegentligheter anonymt kan anmälas. Utbildningen av certifierade beställare, som presenteras nedan, är ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra arbetet med inköp och upphandlingar Utbildning Vid samtliga förvaltningar finns två till tre beställare som ansvarar för att göra beställningar och avrop. Upphandlingsenheten ger beställarna en halv dags utbildning. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för LOU samt hur en beställare ansvarar för att säkerställa stadens avtalstrohet. Efter genomgången utbildning blir deltagarna certifierade beställare. Motsvarande utbildning ges också till attestanter. Upphandlarna vid upphandlingsenheten har samtliga genomgått utbildning rörande förändringarna i LOU samt arbete i upphandlingssystemet TendSign. Detta gäller även ansvarig upphandlare vid fastighetskontoret och tekniska förvaltningen. Intervjuad ansvarig vid fastighetskontoret uppger också att deltagande vid olika utbildningar rörande upphandling ett par gånger per år möjliggörs. Vidare deltar Lidingö stad i olika nätverk för erfarenhetsutbyte och utbildning i upphandlingsrelaterade frågor. 7

9 4.5. Analys och bedömning Policy och riktlinjer för upphandling är förhållandevis gamla och delvis inaktuella. Vår rekommendation är att policy och riktlinjer uppdateras utifrån förändringarna i LOU, med nya tröskelvärden samt hur den nya ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och upphandlingsenheten ser ut. Den ambitiösa kartläggningen av upphandlingsprocessen har resulterat i ändamålsenliga mallar och rutiner för upphandlingsarbetet. Det är väsentligt att säkerställa att mallarna används i arbetet. Det är positivt att upphandlingsenheten har för avsikt att under hösten se över processen. En kontinuerlig översyn ser vi som väsentlig i ett aktivt utvecklingsarbete. Vi konstaterar dock att en checklista eller liknande för vad varje moment i processen bör omfatta/innehålla saknas. Vår rekommendation är att en sådan tas fram för att handläggarna lättare ska kunna kontrollera att samtliga delmoment är avklarade samt att samtliga dokument innehåller vad de ska. Sedan den föregående granskningen har en avtalskatalog tagits fram där avtal och ramavtal med stadens leverantörer återfinns. Huruvida avtalskatalogen är fullständig kan vi ej bedöma. Dokumenterade rutiner för hur nyslutna avtal och ramavtal registreras i avtalskatalogen saknas. Vår rekommendation är att dylika rutiner tas fram. Åtgärder har vidtagits utifrån konstaterade förbättringsområden i tidigare rapporter. Vår bedömning är att ändamålsenliga stöd och verktyg för upphandlingsarbetet finns i Lidingö stad. 5. Uppföljning 5.1. Rutiner för uppföljning Uppföljning görs månatligen av respektive förvaltnings ekonomer. Statistik kan tas fram dagligen på bland annat hur stor andel av inköpen som sker utanför avtal och ramavtal. Detta kan göras som följd av det pågående arbetet med att upphandlingsverktyget TendSign kopplas samman med ekonomisystemet Agresso. I de fall stora avvikelser förekommer rapporterar förvaltningarna detta till upphandlingsenheten som om det är nödvändigt vidtar åtgärder i första hand i form av samtal med berörd beställare samt chef. Inom kort kommer också en ekonomisk sanktion införas för verksamheten vid upprepade avtalsbrott. Uppföljningen ingår som en del i ekonomiadministrationens internkontrollplan. Där framgår att ansvaret för uppföljningen vilar både på förvaltningarnas ekonomifunktion samt på konsult- och servicekontorets upphandlingsenhet. Statistiken ska på sikt presenteras på stadens intranät där förvaltningarna kan ta del av den. Tydliga grafer ska visa hur stor del av inköpen som görs från leverantörer med respektive utan avtal. Statistiken visar att Lidingö stad genomför inköp från leverantörer med vilka avtal inte finns motsvarande 8% eller ca 90 mnkr årligen, där cirka hälften av summan rör direktupphandlingar. Den totala inköpssumman årligen är cirka 1100 mnkr. Någon statistik på hur många av upphandlingarna som överklagas finns inte tillgänglig. Det konstateras dock att 25-30% av alla upphandlingar överklagas. Grunder för överklagan kan bland annat vara otydliga förfrågningsunderlag eller felaktig kvalificering och utvärdering Analys och bedömning Vår bedömning är att tillräcklig uppföljning sker genom respektive förvaltnings månatliga uppföljning. Möjligheten att ta ut dagsaktuell statistik från Agresso bidrar på ett positivt sätt än 8

10 mer till möjligheten att kontinuerligt få en uppdaterad bild över hur det ser ut, vilket vi bedömer som mycket positivt. 6. Granskning av upphandlingar Översiktlig granskning av tre genomförda upphandlingar inom Lidingö stad har genomförts. De tre upphandlingarna har valts utifrån vilken förvaltning som har det huvudsakliga ansvaret. Fastighetskontoret, tekniska förvaltningen och Konsult- och servicekontoret ansvarar för varsin av de tre granskade upphandlingarna. Vi har granskat hanteringen av ärendena från behovsanalys och annonsering till tilldelningsbeslut och avtal samt kontrollerat om fastställda riktlinjer och rutiner för hantering av ärendet följts. Granskningen har skett utifrån den mall för granskningar av upphandlingar som vi tillämpar. Nedan presenteras de olika stegen för upphandling och dokumentation. Behovsanalys Lidingö stad har rutiner för hur behovsanalysen ska göras samt vem som ansvarar för den. Enligt mallarna är det huvudsakliga ansvaret för behovsanalysen samt att den görs delat både på upphandlingsenheten och på beställande förvaltning. Passersystem X Behovsanalys saknas Ledningsrenovering X Behovsanalys saknas Upphandlingskonsulter X Omfattande, aningen otydligt dokumenterad I två av tre fall saknas dokumenterade behovsanalyser. Vår bedömning är att brister finns i framtagande och dokumentation av behovsanalyser. Rörande upphandlingen av passersystem finns dock en förstudie som kartlägger stadshusets olika säkerhetssystem. Förstudien konstaterar att behov av ett nytt passersystem bör utredas. Anskaffningsbeslut Staden har rutiner för anskaffningsbeslut. Ansvaret vilar på beställande förvaltning. Upphandlingsenheten har här endast en konsulterande roll. Passersystem X Fastslås av KF i investeringsbudget 2009 Ledningsrenovering X Anskaffningsbeslut saknas Upphandlingskonsulter X Fastslås i budget för stadsledningen Vår bedömning är att brister finns i rutinerna för framtagning av anskaffningsbeslut. Egentliga anskaffningsbeslut saknas i samtliga fall. Annons Rutinerna fastslår att ansvaret för annonseringen vilar på upphandlingsenheten. Det framgår av rutinerna att upphandlingschef ska konsulteras innan annonsen offentliggörs. Passersystem X Ledningsrenovering X Rör ramavtal med minst tre leverantörer Upphandlingskonsulter X Rör ramavtal, avtalsperiod framgår inte av annons Annonsering har i samtliga fall gjorts i upphandlingsverktyget TendSign. Vår bedömning är att brister finns i annonsen för upphandlingskonsulter där avtalsperioden inte framgår av an- 9

11 nonsen. Då annonsering sker i TendSign finns dock hela förfrågningsunderlaget med i anslutning till annonsen. Förfrågningsunderlag Rutinbeskrivningen fastslår att ansvarig upphandlare (antingen från upphandlingsenheten eller från förvaltningen) är huvudansvarig för förfrågningsunderlaget. Rutinen klargör också mot vilka dokument förfrågningsunderlaget ska kvalitetssäkras. Passersystem Ledningsrenovering Upphandlingskonsulter X X X Vår bedömning är att förfrågningsunderlaget från de tre granskade upphandlingarna möter kraven i stadens rutiner och LOU. Anbudsförteckning från anbudsöppningen Staden har rutiner för hur anbudsöppningen ska gå till. Huvudansvaret vilar på ansvarig upphandlare. Mallar för hur anbudsöppningsprotokollet ska se ut uppges finnas i TendSign. Passersystem X Datum för anbudens ankomst saknas Ledningsrenovering X Datum för anbudens ankomst saknas förutom för ett som inkom för sent Upphandlingskonsulter X Datum för anbudens ankomst saknas Vår bedömning är att anbudsförteckningen från anbudsöppningen inte är fullständig då datumangivelse för anbudens ankomst saknas i samtliga tre fall. Enligt uppgift registreras dock anbudens ankomstdatum i TendSign. Utvärderingsrapport Av stadens rutiner framgår att ansvarig upphandlare är ansvarig för utvärderingsmomentet. Utvärderingen ska genomföras av upphandlaren tillsammans med referensgrupp. Enligt rutinen ska en sammanställning av utvärderingen finnas i upphandlingsverktyget TendSign. Passersystem X Ingen omfattande rapport, edast excelark. Anbudsgivare med lägst pris antaget Ledningsrenovering X Endast ett protokoll där det framgår vilka som kvalificerat sig, dock ej någon utvärdering Upphandlingskonsulter X Dokumenterad utvärdering har gjorts i två av tre fall. I det tredje fallet finns endast ett protokoll där det framgår vilka leverantörer som kvalificerat sig. Vår bedömning är att tillräckligt omfattande dokumentation av utvärderingsmomentet finns i två av de tre granskade upphandlingarna. 10

12 Tilldelningsbeslut Ansvaret vilar på upphandlare och ansvarig beslutsfattare/nämnd att fatta beslutet. Passersystem X Beslut fattat av fastighetschef Ledningsrenovering X Beslut fattat av teknisk chef Upphandlingskonsulter X Beslut fattat av kontorschef konsult- och servicekontoret Vår bedömning är att tilldelningsbeslut från samtliga tre granskade upphandlingar har fattats enligt delegationsordning. Avtal Ansvaret vilar på upphandlare och avtalstecknare, vilket är kontorschef eller förvaltningschef. Passersystem X Ledningsrenovering X Ramavtal tecknat med tre leverantörer Upphandlingskonsulter X Ramavtal tecknade med samtliga leverantörer som uppfyller skallkraven Vår bedömning är att granskade avtal bygger på förfrågningsunderlaget samt är tecknade efter tiden för avtalsspärren löpt ut. I de fall där ramavtal tecknats med flera leverantörer har ett urval avtal granskats Analys och bedömning Utifrån den översiktliga granskningen av de tre upphandlingarna gör vi bedömningen att staden vid upphandlingsarbete i huvudsak följer de av staden upprättade rutinerna samt LOU. Dock har granskningen uppmärksammat ett antal förbättringsområden. Granskningen av upphandlingarna ger stöd till rekommendationen i kapitel 4 där vi konstaterar att en checklista eller liknande för varje moment i processen saknas. Vår rekommendation är att en sådan tas fram för att handläggarna lättare ska kunna kontrollera att samtliga delmoment är avklarade samt att samtliga dokument finns samt innehåller vad de ska, som exempelvis en dokumenterad behovsanalys samt ett underskrivet anskaffningsbeslut. Stockholm den 15 februari 2011 Anders More 11

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Inköps- och upphandlingsverksamheten

Inköps- och upphandlingsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport 6/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November-januari 2013-2014 Revisionsrapport Inköps- och upphandlingsverksamheten Januari 2013 Jan Nilsson Richard Vahul Lidingö stad

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR.

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inköpspolicy sid 1-3 2. Rutiner sid 3-4 3. Organissation

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Ordlista... 1 2. Ansvarsfördelning, organisation och roller... 3 2.1. Kommunfullmäktige... 3 2.2. Kommunstyrelsen... 3 2.3. Kommunens nämnder... 3 2.4. Upphandlingsenheten...

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun

Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Riktlinjer gällande upphandling och inköp för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunstyrelsen 2013-10-08 135 Gäller från och med 2013-11-05 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande HYLTEKOMMUN SAMHÄLL~ADSKONTORET Hyltekommun 1013-03-07 Kommunrevisionen. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Diatient DiariepIanbetiOn Uppföljningsgranskningav upphandlingsverksamheten

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Inköps- och upphandlingsrutiner

Inköps- och upphandlingsrutiner Revisionsrapport* Inköps- och upphandlingsrutiner Landstinget Halland 10 oktober 2007 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer